Page 1

ภูมิปัญญาท้ องถิน ขนมเทียน ปี ที 1 ฉบับที 1

ขนมเทียนภูมิปัญญาไทย ๑.ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนมเทียน ๔.๒ นําแป้งมัน ๓๕๐ กรัม ๒.ผู้ให้ข้อมูล นางอิ่นแก้ว เดช แป้งเท้ายายหม่อน ๑๕๐ ดอนบม บ้านเลขที่ ๑/๓ หมู่ที่ ๘ กรัม น้ําตาล ๔๐๐ กรัม น้าํ ๘๐๐ กรัม น้าํ มัน ๒๐๐ กรัม ตําบลเกาะช้างอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๔.๓ ไส้เค็ม

- ถั่วเหลือง ๕๐๐ กรัม ๓.ความต้องการของการบันทึกภูมิ ปัญญานี้ เป็นการอนุรักษ์ขนมไทย น้ํามัน ๐.๕ ถ้วย เกลือ ๔.วิธีการ ขั้นตอน ๔.๑ ตัดใบตองเป็นวงรี

ขันตอนการทําขนมเทียน

พริกไท ๓ ช้อนชา รากผักชี หอมแดงซอย เอาทุกอย่าง ผสมผัดรวมกัน


๕. ประโยชน์ ทําให้มีรายได้เสริม มาเลี้ยงครอบครัว ๖. ข้อเสนอแนะ ทําทุกอย่าง ให้สะอาด นางอิ่นแก้ว เดชดอนบม ผู้ให้ข้อมูล นายเษมธนะศักดิ์ พรหมมินทร์ ผู้จดั เก็บข้อมูล

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแม่ สาย อําเภอแม่ สาย จังหวัดเชี ยงราย โทร./โทรสาร ๐๕๓-๗๓๓๓๘๓

หน้า 2

ภูมิปัญญาท้องถิน

ภูมิปัญญา การทำขนมเทียน อ.แม่สาย  

ภูมิปัญญา การทำขนมเทียน อ.แม่สาย

ภูมิปัญญา การทำขนมเทียน อ.แม่สาย  

ภูมิปัญญา การทำขนมเทียน อ.แม่สาย