Page 1


มีอะไรในเล่ม

สรุปผลการดําเนินงานโครงการ

๑ 8

ภาพกิจกรรม ตามโครงการฯ หน้าปกคู่มือการใช้งานโปรแกรมที่ฝึกอบรม

15

ตัวอย่างบันทึก MOU ระหว่าง พจ และ พอ. ตัวอย่างใบประกาศเกียรติคณ ุ

19 21

สําเนาโครงการฯ รายละเอียดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ ตารางการอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามโครงการ

23 26 31


โครรงการ EXXPERT ITT : สร้างความเชี ง ่ยวชาญด้ ว าน IT I เพื่องานพพัฒนาชุมชนก้ ช าวไกลจัังหวัดเชียงรราย มีแผนพัพัฒนาตนเอง ได้พัฒนาตนเองเพื น ่อพัฒนาา มีการปรระเมินผลตนเอง

ไ เรียนรู้ ได้

ได้แลกเปลี แ ่ยน

ได้สอนผ้ ส อื่น

Expert IT

เห็นผลงานจจากการขับเคลื่อน งานพัฒนาชุชุมชน ที่ชัดเจน - บุคลากรไดด้รับการพัฒนา - องค์กรมีสมรรถนะสู ม ง

ได้ด้ผลงาน

แบ่งปันความรู้

ตามที่กรมมการพัฒนาชุมชนอนุมัติงบประมาณ บ ให้จังหวัดเชี ด ยงราย ดําเนินการโครงกการ Expert IT : สร้าง ความเชี่ยวชาญด้ ย าน ITT เพื่องาานพัฒนาชุมชนก้ ช าวไกล งบประมาาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้ น วน) ตามหนั ต งสือ ส บสนุนคู่มืออการใช้งานโปปรแกรมฯที่เกี่ยวข้อง 4) สนั กรมการ พั ฒ นาชุ ม ชนน ที่ มท 04 12/ว850 ลงวั ล น ที่ 8 กับการพัฒนาความรู น ้ใน 4 ด้าน ซึ่งรวบบรวมและจัดทํทาคู่มือ พฤษภาคม 2555 ทุกเล่มโดยบุคคลเป้าหมายยที่จะพัฒนาเป็ป็นผู้เชี่ยวชาญ ญ จังหวัดเชีชียงราย ได้ขับเคลื บ ่อนโครงการ Expert ITตาม ต ่ 2 Thee way to bee the Experrt : ขั้นตอนที ขั้นตอนการดําเนินงานของโครงการ มีผลการดําเนินินงานดังนี้ การเดินทางสูสูค่ วามเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ ขัข้นตอนที่ 1 Prepare foor Expert : เตตรียมตัว ๑) ระดั ร บจังหวัด มีการจัดทําปฏิ ป ทินการเรียนรู น ้ การ ก่กอนการเดินทางสู ท ่ความเป็ปนผู้เชี่ยวชาญ ญ แลกเปลี่ยนแและการถ่ายททอดความรู้ด้านการบริ า หารจัดการ ๑) คั ด เลื อ กบุ ก ค คลเป้ า หมายที ห ่ จ ะพัั ฒ นาเป็ น เทคโนโลยีสารสนเทศเพื า ่ออสนับสนุนงานนพัฒนาชุมชนน ทั้ง 4 ผู้เชี่ยวชาาญ จํานวน 100 คน ประกอบด้วยนักวิชาการพัฒนา ด้าน ชุมชน ขอองสํานักงานพพัฒนาชุมชนจัจังหวัดเชียงราาย จํานวน 2) บุคลากรเป้าหหมายจัดทําแผผนการพัฒนาตตนเอง 2 คน แลละนั กวิชาการพั ฒนาชุ มชนของสํานักงานพั ง ฒนา และจัดทําสือเพื อ่ ่อสนับสนุนนการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนและ น ชุมชนอําเภอ จํานวน 8 คน การถ่ายทอดดความรู้ตามทีถ่ถนัด 2 คัดเลือกกลุ่ม/องค์กรที่จะได้รับความมรู้จากการ 2) 3) จัจดทําพิธีลงนาามบันทึกข้อตกลง MOU ระะหว่าง พัฒนา โดดยให้ความสําคัญกับผู้นําชุมชนที ม ่เป็นแกนนนําในการ พัฒนาการจังหวั ง ดกับพัฒนนาการอําเภอทีที่มีบคุ ลากรเป้าหมาย า ขับเคลื่อนหมู น ่บ้าน IT เพพื่อการพัฒนาาคุณภาพชีวิตของจั ข งหวัด ในการพัฒนาาสูค่ วามเป็นผู้เชี่ยวชาญ 3) กํ า หนด ความรู้ ใ นก ารใช้ ง านเททคโนโลยี สารสนเททศเพื่อสนับสนุนุนงานพัฒนาชชุมชน ใน 4 ด้าน คือ (1) ความรูรู้ด้านการจัดทํา website ( ความรู้ด้านการถ่ายภาพพ การตกแต่งภาพ (2) ภ (3) ความรูรู้ด้านการตัดต่อ ภาพ และวีดิทัศน์ (4) ความรูด้ ้านการใช้งาน า GIS / สื่อออนไลน์ อ


44) จัดเวทีการรเรียนรู้ การแลลกเปลี่ยนโดยการจัด เอกสารสรุปผลงานการแกก้ไขปัญหาความยากจนของแต่ละ อบรมดังนี้ อําเภอ (1) อบรมมให้ ค วามรู้ การถ่ ก า ยภาพพและการ ตกแต่ ง ภาพ ภ และใให้ ค วามรู้ ก ารจั ด ทํ า แลละพั ฒ นา websitee กลุ่มเป้าหมมาย จํานวน 30 3 คน คือ นันกวิชาการ พั ฒ นาชุ มชน อํ า เภออ ละ 1 ค น และ ผู้ นํ า ชุ ม ชนจาากหมู่ บ้ า น Itt ต้ นแบบรระดั บจั งหวั ด จํ า นวน 2 หมู่ บ้ า นๆๆ ละ 5 คนน ดํ าเนิ นการร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายนน ๒๕๕๕ ผลสําเร็จจากกการอบรมแลกกเปลี่ยนความรู้ คือ - เจ้าหน้าที่พัฒนาชุ ฒ มชนผู้รัรับผิดชอบงานนเทคโนโลยี สารสนเททศของอําเภอ สามารถใช้ความรู ว ้ที่ได้นํามาปรั ม บปรุง 00 หน้าเว็บไซต์ ไ อําเภอ จํานวน น ๑๘ อําเภภอ - ผู้นําชุมชนจากหมู ม ่บ้าน า It ต้นแบบบมีความรู้ เพิ่มขึ้นแลละมีแนวทางในการจัดทําเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ข้องได้ ( อบรมให้ความรู (2) ค ้การใช้ช้งาน GIS / สื่อออนไลน์ กลุ่มเป้าหมาย ห จํานวนน 30 คน คือนันกวิชาการพัฒนาชุ ฒ มชน อําเภอละะ 1 คน และ ผู้นําชุมชนจาากหมู่บ้าน It ต้นแบบ ระดับจังหวั ห ด จํานวน 2 หมู่บ้านๆ ละ ล 5 คน ดําเนินินการเมื่อ วันที่ 10 กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผลสําเร็จจากกการอบรมแลกกเปลี่ยนความรูรู้ คือ - เจ้ า หน้น้ า ที่ พั ฒ นาชุ มชนผู้ รั บ ผิ ดชอบงาน ด เทคโนโลยียีสารสนเทศขของอําเภอ สามมารถใช้ความรูรู้ที่ได้นํามา ปรับใช้กับการนํ บ าเสนอข้อมูล OTOPP ผ่านระบบสืสื่อออนไลน์ รวมทั้งมีความรู ค ้เบื้องต้นในการจั น ดทําร้านค้าออนไลลน์ - ผู้นําชุมชนจากหมู ม ่บ้าน า It ต้นแบบมีมีความรู้ใน การใช้งานน GIS และะสามารถนําไปปปรับใช้กับกาารนําเสนอ กิจกรรมตต่างๆ ของหมูบ้บ่ าน IT ผ่านระบบ GIS ได้ ( การอบรมมให้ความรู้ด้านการตั (3) า ดต่อเสี เ ยง ภาพ และวีดิทัทัศน์ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรรมในการอบรรมหลักสูตร สุดท้ายของโครงการฯ มีกลุ่มเป้าหมมาย จํานวน 20 2 คน คือ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ช อําเภอละะ 1 คน และ จังหวัด 2 คน ดําเนินนการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 และใในกิจกรรม นี้มีการให้ห้ความรู้ด้านการจัดหน้าเอกกสาร การจัดทําจดหมาย ข่าวด้วยโโปรแกรม Miccrosoft officce publisheer 2007 แ ล ะ ก า ร จั ด ทํ า ห นั ง สื อ อ อ น ไ ล น์ ด้ ว ย เ ว็ บ ไ ซ ต์ http://w www.issuu.coom เพื่อให้้สอดคล้องกับการจั บ ดทํา


ผลสําเร็จจากการอบรมมแลกเปลี่ยนความรู้ คือ - เจ้ า หน้น้ า ที่ พั ฒ นาชุ มชนผู้ รั บ ผิ ดชอบงาน ด เทคโนโลยีสารสนเทศขของอําเภอได้้ทบทวนความมรู้ด้านการ จัดทําวีดทัทิ ศน์ - บุคคลเป้ป้าหมายหลักของโครงการ ข Expert IT สามารถใใช้ความรู้ที่ได้นํามาจัดทําวีดิทัศน์นําเสนอผลการ ขับเคลื่อนงาน น IPA ของงอําเภอ ในระดับจังหวัดได้ - เจ้ า หน้ าที า ่ พั ฒ นาชุ มชนผู ม ้ รั บ ผิ ดชอบงาน ด เทคโนโลยีสารสนเทศขของอําเภอสาามารถจัดทําและตกแต่ แ ง เอกสารสสรุปผลการแก้้ไขปัญหาความมยากจนแบบบบูรณาการ ในครัวเรือนต้ อ นแบบขอองอําเภอ ในลัักษณะของจดดหมายข่าว และสามาารถจัดทําเป็นหนั น งสือออนนไลน์เพื่อประชชาสัมพันธ์ 2) การเผยแแพร่ ผลงานขออง Expert IT I จังหวัดเชีชียงราย และแลกเปลี่ยนผ่านระบบสังคมอออนไลน์และหนน้าเว็บไซต์ ให้แก่สาธารณ ณชนได้รับทราาบจะมีการเผยยแพร่ประชาสสัมพันธ์ http://cdddchiangrai.comได้ ผ่านเครือข่ายประชาสั า มพพันธ์หลัก 4 รูปแบบคือ 1) 1 ผ่าน ระบบเครือข่ข ายสั งคมออนไลน์ 2)ผ่านระบบเว็ น บไซซต์ของ ขัข้นตอนที่ 3 Proud P of Expert Ex สํานักงานพััฒนาชุมชนจัังหวัดเชียงราาย 3)ผ่านระบบบ CR : ความภาคภูภูมิใจในความมเป็นผูเ้ ชี่ยวชชาญ Tube KM Online ของสํานักงานจัจังหวัดเชียงราาย และ 1) จากการขัับเคลื่อนโครงงการ Exppert IT 4 ) การปรร ะชาสั มพั นนธ์ ผ่ านเครื อข่ ายวิ ท ยุ สถานี ง ้น 10 คน และเมื แ ่อสิ้นสุดโครงการฯ ด มีบุคลากรเป้าหมายทั้งสิ วิทยุกระจายยเสียงชุมชนคนนสหกรณ์ FM M 99.25 MHz M , มีบุคลากกรเป้าหมายทีที่เข้าร่วมโครงงการครบทุกขัข้นตอน มี สถานีวิทยุสองฝั อ ่งโขง FM 997.25 MHz ผลงานเชิชิงประจักษ์ปรากฏตามกระ ร ะบวนการในแแผนพัฒนา ตนเองแลละผ่านการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการรฯ จํานวน ขั้นตอนนที่ 4 Expertiise Sharing : 7 คน คือ การแบ่งงปันความรู้ 1. นางสาาวฐิตาภา ใจจบาน มีกิจกรรมแบ่ จ งปันนความรู้ / ประะสบการณ์ของง น นว.พช. ปฏิบัติการ สพอ.ดอยหลววง Expert IT ใหห้แก่ผู้อื่น ในรูปปแบบต่างๆ เชช่น 2. นายปประชิดชัย จันต๊ น ะคาด 1) การเผยแพร่ ก ผา่านหนังสือออนนไลน์ น นว.พช.ปฏิ บติตั ิการ สพอ.เวียงแก่น 2) การเผยแพร่ ก ผา่านเว็บไซต์ของสํานักงานพัฒนา ฒ 3. นางสาาวปนัดดา โพพธิ์ทอง ชุมชนจังหวัดเชี ด ยงราย น นว.พช.ชํ านาญ ญการ สพอ.เวียงป่าเป้า 3) การแบ่ ก งปันแลละแลกเปลีย่ นผ่ น านระบบเครืรือข่าย 4. นางนิตยา ชุนหกิจ สังคมออนไลน์ น นว.พช.ชํ านาญ ญการ สพอ.แม่ลาว ก ผา่านระบบ CR Tube T KM Onnline 4) การเผยแพร่ 5.นายเสกสรร เขื่อนปัปัญญา ของสํานักงานนจังหวัดเชียงรราย น นว.พช.ปฏิ บติตั ิการ สพอ.พาน 5) การแลกเปลี ก ่ยนความรู้ผ่านกิกิจกรรม Chiaangrai 6.นางสาวยุวลักษณ์ สร้ ส อยสุวรรณ์ : Sharing & Learning Zoone ของจังหวัวัดเชียงราย น นว.พช.ปฏิ บติตั ิการ สพจ.เชียงรายย 7.นายยออดชาย ผ้าเจริริญ ............................................... น นว.พช.ชํ านาญ ญการ สพจ.เชียงรายย


สรุปผลการประเมินบุคลากรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ Expert IT จังหวัดเชียงราย ..................................................... 1. นางสาวฐิตาภา ใจบาน ตําแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอดอยหลวง ผลการประเมิน การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน การสอนผู้อื่น - อบรม ครบ 4 ด้านตามโครงการฯ - จัดทําเอกสารแนะนําวิธีการใช้งาน - เป็นวิทยากรด้านการจัดทํา website ตาม 9 โครงการฯ - พัฒนาตนเองเป็นไปตามแผน โปรแกรม Webpage Maker - เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ - ให้คําแนะนําแก่ จนท.พช. อําเภอ - ทําเอกสารแนะนําการอับโหลดเว็บไซต์เข้าสู่ ระบบ อื่นๆ ในการจัดทําเว็บไซต์ - ทําเอกสารคูม่ ือการจัดทําเว็บไซต์โดย โปรแกรม Webpage Maker 2. นายประชิดชัย จันต๊ะคาด ตําแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเวียงแก่น ผลการประเมิน การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน การสอนผู้อื่น - อบรม ครบ 4 ด้านตามโครงการฯ - บูรณาการงาน IT โดยประสานกับ - เป็นวิทยากรด้านการจัดทํา website 9 - เป็นวิทยากรด้านการใช้งาน GIS / สื่อ - พัฒนาตนเองเป็นไปตามแผน กศน.และท้องถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยน ออนไลน์ - เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยี สารสนเทศ การใช้งานโปรแกรม - ให้คําปรึกษา และแนะนําวิธีการใช้งาน คอมพิวเตอร์ ในการทํางานและการ โปรแกรมฯ พืน้ ฐานแก่เพื่อนร่วมงาน ประชาสัมพันธ์ และผู้ทมี่ าติดต่อราชการเพื่อพัฒนางาน - จัดทําเอกสารแนะนําด้านการใช้ ให้ดีขึ้น งาน IT - ทําเอกสารคูม่ ือการอบรมจัดทําเว็บไซต์ - เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนใน และ การอบรมการใช้งาน GIS / สื่อ กิจกรรม Chiangrai : Sharing & ออนไลน์ Learning Zone จุดอําเภอเชียงของ

ผลงาน - มีการปรับปรุงเว็บไซต์อําเภอ - มีเอกสารสรุปผลงานในรูปแบบ เอกสารและหนังสือออนไลน์

ผลงาน - มีการปรับปรุงเว็บไซต์อําเภอ มีรปู แบบที่ ทันสมัย - มีสื่อวีดิทัศน์นําเสนอผลงานสิ้นปี - มีเอกสารสรุปผลงานในรูปแบบเอกสาร และหนังสือออนไลน์ - มีผลงานด้านการประชาสัมพันธ์ การจัด รายการวิทยุชมุ ชน - มีเอกสาร บทความแนะนําการใช้งาน โปรแกรมฯ ทีส่ ามารถให้ผู้อื่นศึกษาและ นําไปใช้ประโยชน์ได้ - มีคู่มือการอบรมจัดทําเว็บไซต์ และ การอบรมการใช้งาน GIS / สื่อออนไลน์


สรุปผลการประเมินบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ Expert IT จังหวัดเชียงราย ..................................................... 3. นางสาวปนัดดา โพธิ์ทอง ตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเวียงป่าเป้า ผลการประเมิน การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน การสอนผู้อื่น - อบรม ครบ 4 ด้านตามโครงการฯ - ให้คําแนะนําแก่ expert it คนอื่น - เป็นวิทยากรด้านการถ่ายภาพ การตกแต่ง 9 - พัฒนาตนเองเป็นไปตามแผน ในการใช้งานโปรแกรมตกแต่งภาพ ภาพ - เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ - แนะนําวิธีการแก้ไขปัญหาการใช้ - จัดทําเอกสารแนะนําด้านการใช้งาน งานโปรแกรม Webpage Maker ซึ่ง โปรแกรมการตกแต่งภาพ - จัดทําเอกสารแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหาการ เกิดจากประสบการณ์ตรงในการใช้ ใช้งานโปรแกรม Webpage Maker งานของตนเอง

4.นางนิตยา ชุนหกิจ ตําแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแม่ลาว ผลการประเมิน การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน การสอนผู้อื่น - อบรม ครบ 4 ด้านตามโครงการฯ - ร่วมให้คําแนะนําแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - เป็นวิทยากรด้านการตัดต่อเสียง ภาพ และ 9 - พัฒนาตนเองเป็นไปตามแผน การพัฒนาหมู่บ้าน IT กับ จนท.พช. วีดิทัศน์ - ให้คําแนะนําแก่เพื่อนร่วมงานในการใช้งาน - เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ อําเภออื่นๆ - แนะนําการใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน โปรแกรมพื้นฐานฯ ในการทํางาน ที่จําเป็นให้แก่ผู้นําชุมชนบ้านสันปู - สอนเพื่อนร่วมงานในการใช้งานโปรแกรม ตัดต่อเสียง เลย ต.บัวสลี ในการพัฒนาระบบ ข้อมูลของหมูบ่ ้าน - ร่วมสนับสนุนการจัดทําผลงาน วีดิทัศน์นําเสนอผลงานระดับจังหวัด

ผลงาน - มีการปรับปรุงเว็บไซต์อําเภอ - มีเอกสารสรุปผลงานในรูปแบบ เอกสารและหนังสือออนไลน์ - มีเอกสารสรุปการใช้งานเครือ่ งมือ ตกแต่งภาพจากโปรแกรม Photoshop cs2 - มีผลงานเอกสารการตกแต่งภาพ อย่างง่าย แบบมือสมัครเล่นด้วย Photoshop by Panadda ผลงาน - มีการปรับปรุงเว็บไซต์อําเภอ - มีสื่อวีดิทศั น์นําเสนอผลงานสิ้นปี - มีเอกสารสรุปผลงานในรูปแบบ เอกสารและหนังสือออนไลน์ - มีระบบ GIS ของหมู่บ้าน IT บ้านสันปูเลย ต.บัวสลี อ.แม่ลาว


สรุปผลการประเมินบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ Expert IT จังหวัดเชียงราย ..................................................... 5.นายเสกสรร เขื่อนปัญญา ตําแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอพาน ผลการประเมิน การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน การสอนผู้อื่น - เป็นวิทยากรแนะนําด้านการตัดต่อเสียง - อบรม ครบ 4 ด้านตามโครงการฯ - แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งาน IT 9 ภาพ และวีดิทัศน์ - พัฒนาตนเองเป็นไปตามแผน การใช้งานโปรแกรมฯ กับเพือ่ น - เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ ร่วมงาน และบุคลากรจากหน่วยงาน - ให้คําแนะนําการใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน อื่นๆ ในระดับอําเภอ ที่จําเป็นแก่เพื่อนร่วมงาน - ร่วมแลกเปลีย่ นความรู้ด้าน ITใน - บริหารจัดการระบบโปรแกรมฯ ที่จําเป็น กิจกรรม Chiangrai : Sharing & ให้คําแนะนําทีจ่ ําเป็นในการใช้งานระบบของ Learning Zone สํานักงาน แก่เพื่อนร่วมงาน

6.นางสาวยุวลักษณ์ สร้อยสุวรรณ์ ตําแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ผลการประเมิน การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน การสอนผู้อื่น - เป็นวิทยากรด้านการจัดทํา website - อบรม ครบ 4 ด้านตามโครงการฯ - เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนใน 9 กิจกรรม Chiangrai : Sharing & - เป็นวิทยากรด้านการตัดต่อเสียง ภาพ - พัฒนาตนเองเป็นไปตามแผน - เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ Learning Zone ในกิจกรรมด้าน IT และวีดิทัศน์ - เรียนรู้ผ่านเครือข่าย IT จังหวัดอื่นๆ - จัดทําเอกสารแนะนําวิธีการแก้ไข - ให้คําแนะนําและช่วยแก้ไขปัญหาด้าน ปัญหาการใช้งานโปรแกรม IT ด้านการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานฯ ใน Webpage Maker การทํางาน แก่ จนท.พช. ระดับอําเภอ - ร่วมสนับสนุนการจัดทําผลงาน และเพื่อนร่วมงานในระดับจังหวัด วีดิทัศน์นําเสนอผลงานระดับจังหวัด

ผลงาน - มีการปรับปรุงเว็บไซต์อําเภอ - มีสื่อวีดิทัศน์นําเสนอผลงานสิ้นปี - มีเอกสารสรุปผลงานในรูปแบบ เอกสารและหนังสือออนไลน์ - มีผลงานสื่อเสียงประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ผ่าน youtube - บริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2555 ภาพรวมอําเภอได้เป็นไปตาม เป้าหมายและเสร็จเป็นอําเภอแรก ผลงาน - มีการปรับปรุงเว็บไซต์จังหวัด - มีเอกสารสรุปผลงานในรูปแบบเอกสาร และหนังสือออนไลน์ - มีเอกสาร VDR/TDR ครบตามจํานวน เป้าหมาย - มีคู่มือการอบรมจัดทําเว็บไซต์ และ การอบรมการใช้งาน GIS / สื่อออนไลน์ - มีผลงานการตกแต่งภาพเพื่อ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของจังหวัด


สรุปผลการประเมินบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ Expert IT จังหวัดเชียงราย ..................................................... 7.นายยอดชาย ผ้าเจริญ ตําแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ผลการประเมิน การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน การสอนผู้อื่น - เป็นวิทยากรด้านการตัดต่อเสียง ภาพ และ - อบรม ครบ 4 ด้านตามโครงการฯ - เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนใน 9 วีดิทัศน์ กิจกรรม Chiangrai : Sharing & - พัฒนาตนเองเป็นไปตามแผน - เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ Learning Zone ในกิจกรรมด้าน IT - เป็นวิทยากรด้านการใช้งาน GIS / สื่อ ออนไลน์ - เรียนรู้ผ่านเครือข่าย IT จังหวัดอื่นๆ - สนับสนุนการจัดทําผลงาน วีดิทัศน์นําเสนอผลงานระดับจังหวัด - ให้คําแนะนําและช่วยแก้ไขปัญหาด้าน IT - สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้คําแนะนํา ด้านการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานฯ ในการ ทํางาน แก่ จนท.พช. ระดับอําเภอและเพื่อน แก่ทีม expert it ของจังหวัด ร่วมงานในระดับจังหวัด - จัดทําเอกสารแนะนําวิธีการใช้งานระบบ/ โปรแกรมฯ ต่างๆ ที่จําเป็นแก่จังหวัดและ อําเภอ .......................................

ผลงาน - มีการปรับปรุงเว็บไซต์จังหวัด - มีสื่อวีดิทศั น์นําเสนอผลงานราย ไตรมาส - มีสื่อวีดิทัศน์นําเสนอผลงาน โครงการ IPA จังหวัด - มีเอกสารสรุปผลงานในรูปแบบ เอกสารและหนังสือออนไลน์ - มีผลงานด้านการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของจังหวัด


ทีม Expert ITT : สร้างความมเชี่ยวชาญด้าน า IT เพื่องานนพัฒนาชุมชนนก้าวไกล

นาายประชิดชัย จันต๊ะคาด นางสาวปนัดดา โพธิ์ทอง

นาางสาวยุวลักษณ์ ษ สร้อยสุวรรรณ์

น นางสาวฐิ ตาภา ใจบาน

นายเสสกสรร เขื่อนปัญญา

นางนิตยา ต ชุนหกิจ

นายยอดชาย น ผ้าเจริญ


การอบรมทบบทวนความรู้ด้านการตัดต่อวีีดิทัศน์ และเพิ่มความรู้การจั า ดรูปแบบเเอกสารด้วยโปปรแกรม Miccrosoft officee "Publisherr 2007" และการสร้างหนันังสือออนไลน์น์ ตามโครงกาาร Chiangrai Expert IT


การออบรมให้ความมรู้ด้านการใช้งาน ง GIS และะสื่อออนไลน์ ตามโคครงการ Expeert IT : สร้างความเชี่ยวชาาญด้าน IT เพืองานพั ่ ฒนาชุชุมชนก้าวไกล


การอบรมให้ความรรู้การจัดทําแลละพัฒนา website การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพ ่ ตามโคครงการ Expeert IT : สร้างความเชี่ยวชาาญด้าน IT เพืองานพั ฒนาชุชุมชนก้าวไกล


กิจกรรมแลกเเปลี่ยนเรียนรู้ " รู้งาน รู้ดี รู้ร่วมกัน" ตามโโครงการChiaang Rai : Shaaring & Learrning Zone ณ อําเภภอเชียงของ จังหวัดเชียงราาย


กิจกรรมแลกเเปลี่ยนเรียนรู้ " รู้งาน รู้ดี รู้ร่วมกัน" ตามโโครงการ Chiaang Rai : Sharing & Learning Zone ณ บ้านสันปูเลย หมู่ที่ ๔ ตําบลบัวสลีลี อําเภอแม่ลาว า จังหวัดเชียยงราย


Expert IT อําเภออดอยหลวง กัับ Expert IT จังหวัด ร่วมแแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งาน IT แ คําแนะะนําการใช้งานนโปรแกรมทําเว็ และให้ า บไซต์


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน โครงการ Expert IT : สร้างความเชี่ยวชาญด้าน IT เพือ่ งานพัฒนาชุมชนก้าวไกล ระหว่าง พัฒนาการจังหวัดเชียงราย และ พัฒนาการอําเภอ ………………………………………………..………. การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง พัฒนาการจังหวัดเชียงราย และพัฒนาการ อําเภอ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ Expert IT : สร้างความเชี่ยวชาญด้าน IT เพื่องาน พัฒนาชุมชนก้าวไกลของจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้กําหนดให้มีการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยเป็น กิจกรรมริเริ่มที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดเพื่อให้เป็นเครื่องมือสําคัญในการ สนับสนุนการบริหารงานและการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของงานตามภารกิจและงานริเริ่ม รวมทั้งเพื่อเป็นการพัฒนา บุคลากรด้าน IT ที่มีความสามารถให้เป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการดําเนินงานโครงการ Expert IT : สร้างความ เชี่ยวชาญด้าน IT เพื่องานพัฒนาชุมชนก้าวไกลของจังหวัดเชียงราย ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างเป็น รูปธรรม จึงกําหนดสาระสําคัญในความร่วมมือ (MOU) เพื่อการขับเคลื่อนโครงการฯ ดังนี้ 1. หลักการ จังหวัดเชียงรายได้ดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดเพื่อให้เป็นเครื่องมือ สําคัญในการสนับสนุนการบริหารงาน และการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของงานตามภารกิจและงานริเริ่มให้มี ประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงราย : Chiangrai Creative IT และดําเนินงานโครงการ Innovation IT : สารสนเทศสร้างสรรค์เพื่องาน พัฒนาชุมชนก้าวไกล ซึ่งทําให้จังหวัดเชียงรายมีบุคลากรที่มีความสามารถด้านการใช้งาน IT เพื่อสนับสนุนงานพัฒนา ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีผลงานด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานพัฒนา ชุมชนที่เห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม จังหวัดเชียงรายจึงมีแนวคิดในการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากรด้าน IT ที่มี ความสามารถให้เป็นบุคลากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานพัฒนา ชุมชนบนพื้นฐานศักยภาพของพื้นที่ และทันต่อความเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีของโลกในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้น การเปิดโอกาสเพิ่มช่องทางให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการ IT เพื่อสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนให้มากยิ่งขึ้น และสามารถเป็นบุคคลต้นแบบเฉพาะด้าน

/ 2. ความมุ่งหมาย...


-22. ความมุ่งหมาย สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย และสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ มีความมุ่งหมายร่วมกัน ในการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการฯ คือ 1. การสนับสนุนและสร้างโอกาสให้แก่บุคลากรทีม่ ีความสามารถด้าน IT ให้ได้รับการพัฒนาความสามารถ ให้เป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน 2. ร่วมกันสร้างหรือเพิ่มช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ทกุ ระดับอย่างทั่วถึง 3. ขอบเขตการดําเนินงานร่วมกัน ส่งเสริม สนับสนุน ให้คําแนะนําบุคลากรเป้าหมายที่จะพัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญ 1) จั ด ทํ า แผนการพั ฒ นาตนเอง ดํ า เนิ น การตามแผนการพั ฒ นาตนเองให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ประสิทธิภาพ และกําหนดตัวชี้วัดการประเมินผลตนเอง 2) จัดทําปฏิทินการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน และการถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับปฏิทินการเรียนรู้ของจังหวัด 3) จัดทําสื่อเพือ่ สนับสนุนการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนและการถ่ายทอดความรู้ตามที่ตนเองถนัด 4) สร้างและเพิ่มช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ทกุ ระดับอย่างทั่วถึง 5) ให้มีการเผยแพร่ ผลงานของ Expert IT จังหวัดเชียงรายให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ รวมทั้งประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรเป้าหมายที่สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 4. การลงนามความร่วมมือ เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ Expert IT : สร้างความ เชี่ยวชาญด้าน IT เพื่องานพัฒนาชุมชนก้าวไกลของจังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ฉบับนี้ จึงได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555

ลงชื่อ (นายอาคม วงศ์สว่าง) พัฒนาการจังหวัดเชียงราย

ลงชื่อ (นางธารทิพย์ มานพ) พัฒนาการอําเภอดอยหลวง

: ๕๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน : อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนอย่างยั่งยืน


? te '{ -d

(f"

rG

(6

Flar\vo

J

trp Ot,=t

9F?

tF

uI(?

#g

oop

*.

J.

F a rt-c! Zor

E

..E F q" ,d 9EE

-g (6^{ '?= = -qll-

)E

tslo

.E NF E'

h

(Co

'E )5 -

6 SS o'i2 r/D rG )riE \de) HEF 6 -F F

atF

J6t

- elf JEq

(s

(F ))

(f"

;] elJ

(-

F

ge

-(fl

P.E

E

rh '(-

i.

t-:^(

OCJF

EGt<U.G 4 t\,J(.

,5 E,E ?-rra)tr q"FG

.d

e!ce

= E

= q

* -(F t4 6\G tr Bd=

FF qa,

-6

?

-h

\, ld

} = E E

E.

g

$,9 E'i.. EF E;E G:-6

FF (-cd

U'F F

PCO= =

q

,H S G

E',S F ,E'4 FF *=h

co(s+ -(r! 2

-(.( ote .16

f*

,€

d

=

-E Jqo ds

6e

ca

N

"(6 c )E b-rrr

q

= C F 4,


E

(f" C'

G (6 rp

(Gl

?

.rO

d

6r

C -c' ? (.5

-rg g:d ( -(<

Si ad=

(F := -68 dC! F J

J-r

ss -7 dGP

(r

5 ca

= ca

a pc C-O cA

E

ag

)vS Ji9 tr $1 OCg=e

o_a$o :t x u(?

bi EGTGooip

oc.F

L, -G

-cdr cq"

g *

k e

la

S J

i

(rT E l: oE ; E'E ?d))E (rF

(f" .

-G

G

=Ee-r= G.6 Ca

(-

r F

(co

.G d+ d-

F C-

= ca 6u.o

6^{

C-

G Cts C(fag

co

(-

tG

? (-

-o d

a

F" Z

FF (E(.(

4 ts

F-

Z.

q.

q

F C

16

=

f

S

d

e) =e gF F

)=

Al

=

E,E 67 (gE o€LC

clq= -EZ

at at"

ieE t-

))

G

F

lgs

fr

c

P

rF 35 (a 6q

4,

-rF

TF G15

EF r(.

"(6 .C dE \o-rlt

-2-EF leagf

-oa q f;

)qo


? te

(f"

(-

G $o =e

F\e t-\'

2 -(a

F

x1

(q"

(-

r

oEa -O of

r -c I

(5 tG

a= ( gE aas -

(of -(<

alr r%

(F t5 -68 dqo F JJ-

ss -7 dcr u"

5 ca 7 ca 6.1

-or e(F

6\, o-B

l,J(E

'9

"b

bI

i03

rF

EG Utr rr"q

4

Pcr

L-

oFl

EaE .E 9or (t-F ag .G Z (f" .'q,sc (.

G

r F

(c"

)5 ? cd

"cttr

F

Q(-

(5

t

k4 G.6 FF (=(. rv ))

lI -ri Gt

grlJ

u"

IF FF (-(. )) =) gF

=F L

d€h llD

E -rH

)5 F

cna CG(.

(-

-lf 9 FT

?c"

7C c(g

t6

egu

C' .rO

t.o

7 d

d6

6

(ro =)

ca

(. 'E

co (c.

F

k4 (. (s

\, \, \,

))

q

co

(E G q ca -(F

EI

=

e (9.

ca

lco t'(6

r

bt1

g ?

olJ

ca

,

ca

F g (-

F .E d= e)

G

rq'? 11A

(fo

g

(-

7 (. p -(e(Io ds 6e CA 6-a

_c dE q

D = C ;3


(f" r

,E

FFIrr

\S

,F Eg-qf; ge g E UIr; e 'F 'p"h cF

(

Fti C { ;F e{oc.F

5S E E. 6 $ F'.E

-r g {

E.$'fi J!'ffi E

Eat

E c' G

E"

\d

E

\,

(u

,€F" .'Hfi E.E

,*f of; .d'E dc! F t!

$..9

E 5 n c.

$',E gF

"l< ; H

-f E

5

,$ ))

g

T" C

fr s-4clE J'.-3E

= Z (9, (-

6"

F E,8 .Ei tr E q ,EE e -fiF Eli-c.rahU

B

(s

G

)Fica a.F E= * F FF E$o*'f,

ls

E P

(a 6.1

3t '(F r$ E

ds '"15 6\J

)co

t'(6 C a6 bi1 q

D =

(-

F


,tE .'F d(F

(ro

itrlrr t trV'q3 +Ot,=e

*e E" g rj(E

P.h F 'b P-E o; S

-i k u^s 6Peq"Ec t-F=Gt<o

a

E

i.

i,F"= E

oE -g

F E

F F

G

o*

-oE = g = E f, .E .E )= g F" Y 6 '"r5 -r= a, q E E+

E s,$ .S'E +):C-FF2 )g E ,E '*E )F fi== E $ )F;; F= g (G -C.E -$ 'F '5. E ga F F SF E

E E

q

cF -Eg

r

\d \d

I

q =

E l{L (G ga

$

*t rH

E F

,5 a)

g

E'E tr E .EE g =

\,

r--

=

iE'E rE

6\.J ca

F

+ $o

H

6\J

t'(6 E )6

\otn

v D = C

t


q"E

C\S -EF\rr $q .J6\r=)t l,

*e !S EiG t

d H-

-oF oE

g

B.$ c{ tr 'o: I=G(a-t" L u^q 6 )F i ;f ,fr aE E,F o

A

E G

=

2o

E

\, \, \,

I j

tr

F:= E ,EE-3 azrF(-*FCa i!,ffi s h.E ,E; )F f 1t .d'E dC! F D ca s s c- fr'oa )Fa S F= ,F '$ '8. E .'H

7 G

(G

6a

a

Ca

6

.F

Jc!

;l

H

il

h qE '(e o F-.E =E (f" troE s= .F HOEE (-c.*a

;HG E a ;ek sJE

,5 e)

s

r=

F F E

rF

iF

6.|

tro

dE 'a5

6\J

)rd

b-rn

v 4, = C = f


(f

(-

E

G

(6 J-r o-a

(G?

?

F 6',{

e pe (-

(. -c (g\

.E d=

tc

(;"

q

gd rt3

-O g.\

h:=

(.

G

,4 -61

Fr"rr

tr 11 Oqg=e

ge .F.F

IJ(?

P.E OEIF

L.,GA =Gt<tno !-

Ct

(-.L(s G"h ear)) U"FG

.G a LF-(F G.d FF F (E

d(F -a3 oE

E

*

E

(. Co

(u

\, \, \, .q

tr

ZH (I = F" 8.. I ,H'E J+ -!L+ l) ra )FE G *'o= (-

6J

.(F

J

J-r

F

E ca

Z. Gt

(f"

E

c"

(l-= (-l-er

elJ

F= (- (-

q

ca CO

ca

ca

N

=

rrclr

-o-

ss )Ff;

=

U"

k.lt" t6

b-p

G

p .G dG

c"

a"

r

c"

t6

? (-

-O 6'\

G:-6

ax

H FF,,TG

= F-e 'bFDJ

F(6Jt-

F-z cgf o€LF

{'r, (gi. -n"et

oSrE odG t-

= S ii r-

h ,F

ds

6e @

6.1

*t

"(6 C )6 btt q

D =

=


'? t\-o .'F dtF

U"

(-

r-

adr

G

l,t,

.(6 d=

(-

dl (

{g tG =Loa

gs a, -

-(<

h5

.s'E .68 dqo F 3

J-r

ss dra

.7(F \ca

,o@=

F 4

=))irrq&

(.rO

lIJ t:"

F

ld

9.T

G

\d

Se oa

..8 d= (f"

(-

G (-

F (co )5 (?

d

6.:.

ca

(a

ca

tG

7 6.1

flFq (7

.rO

d

-c! q

'a3 =)

9cF

(Gl

?

6

7

-o d

C@

bo =e

(-

(f"

r "E elJ

C-

F

8.; xE= c.

F"5

5Fu" 4 =F

.=J

Eco

(E G

=

E -(F

E)E fr E

E'oa -{

6

7 -i!

6l-da

lf:-6 (fo{F

,E r'!

C

(:c'=

\G!oot a-

ahP t6

rG

ts

,F ))

Et (

-G duo

ds

6\.0

ca 6.4

)6o

(6

-c dE

A -oJ

{

d

d6aa=

S,E L6

e (s.

Jc!

drL

'5 -t"FG \FI

E (g

-E

,E i =caca

\d

ds

'a5

6s

b?1

a q

D = c;r


e

-df d(F

(f

TV, G

Y =eq:P I tr-

5oE.g o-(E

E Et

r

-co

eb

,(5

a= \

t6

gs +as -

(oa -(<

#'E JJr

-68 dc! F

L dTdeaHdq

F .ets ,F UF" E u"4 )C..E Ga3 tr g G E (E €K c0

\-

)h ss )F; (6 ---o

ca

7 ca

6.1

EJ s\-f,

-(dr (qo

E r (E S J E -oF ca

'Gi

? E

E'oe E oibl-or (f-6

EF 5 ,8,5 ,F E \F-tFG t-a

f!

-

CF=

ol6p -a

F'E .E qFP \rof-

le

F

T

Fig\Fqe

EoEb tt6rF ds ca 6-l

\, \d \, EI

tr =

e (9. C

6

6a

4 '{S rH

d dE

h5

6!,

)c. b(6 .C dE b-en

v F *, C

=


(I"

1(-fiq,

E

).r

Pu-(a

\s

6-

LA (_.;,l(qo

(-

-co

q

(g

dr= ( -(<

t<

Frag c.==Fi! 'E F t-g )gor-F

-o-Gfae -otxEa EJ ,.f, Ee LClC

:. P.T trx ;\ "g i--===

F

ts

F

\d

G

\d

.E =s TF" Sd F a Iq.4-(F

(=

c

'Gi

(oa

-

'a5

.s'E =ap )FE

ss )F: ca

E (a 6'l

G

C.E tr43

U

6 CA

jE

€,E aE:-6 Ar-F

E

E ET 5 ,E ,E,F ,H )F-FE g CE :E€

F-t€EF cl-6

E

(f"&r

F2F .E

F d35 -o

.,E J0o @ 6-a

\d, a

tr = e G

(G

6e

3l -(F )$ d dE 'a5

6\J

"c6 C e6 \otn

v F

D

c-

=


7 ratfiln:{n1t .9 h$ l) /reddd J< totn:{n1: Expert lT : airs n': ru rd u':tr ryriru

dru:rtnr:

ql tu

rir rinmurYzu ur

6'r ra:-fl rfi u.:

:r

tT rfi olruvrnrurqlru

rirrtna

rJ

o. ........--._-_-. 14ffflfl'lStlAUtUAt{A

{l ra iq 16

t : r ul dsir rfi u n r : rtzu u r : v u u ru nTuI a 0 a r :

Er

a

u

r yr

n

r a r 6'r ra irr

ufi a"Lri'r

{J

u

rndotfio;irn,rytunr:a#uaqunr:uiur:{1uuavfl'rLJfruG':ruvYrlurirurow'rupnunr:firuasrruiri:r .ly<

a

I

A

4'

s

o'

xt

Irifrrj:cf,rBnrturoeirrsiotfror loru13ilsr-rrrrfin:{n1:fi'ruurrvrn1u1a0arrauLyfla;1ra::riufionr:firuur qltu{tuTnt{u{5'lu : Chiangrai Creative lT uavsirrfrufluln:lnr: lnnovation lT : ?{l:aurflfi eA

.u

y

u

j

ta

c, s

Jtv-

aSxa::rrtfro{1uvl'e}lu.lqilturi1?1na frrrtluln:'rnr:fr1diuwrJ:yil1ruo1n{r!a#ualunr:r{,rrfiuvruslol u

vq

J

i

d,

{'{ue"ertufrufrttnn:ro:rtn1: tl{uil:s}r'1il v{.FI.bddd fiw{rl#{'srain16err:rufiunarn:fifinrrila1}J1:n I qv

v

6runr:ldvtu

lr ufioariuarlu{luvr'erulqlwtfrfinrrufir:"LnaldodrrfirJ:vfivrBnrnrfirdu d

.-

v

-

o,d

u

Y

:rurYl

fizuamudrunr:ldrrutvtnrTuTadar:aurflfirfioafiuaqu{'lurr-erurqurufiiriur..ratdoeir.:u{jugilo::}r

ornatanr:riutndouatirtrioudorpirndrr o-rraiorflul:ru6rfiuu:6nlunr:fisuur riouoorilon::il6runr:rnrlruurqnarn:dru dfin'l'',uarur:nlv1r,fluqnarn:{fifinrr:rufiartrrytunr:

tt

tav

q

B

S S g.,

_.

a

.v

-_.rj

&

o

{

J

u

ul14''l:afln''t:tfln[ulaudl:autvrfitv{0auuaIu{1uflzuu1qiltuuuilug'tudnunrutorfrufruavfiusioFt?.tx] r

rilf,uuurJa.:uor:vrutunTuTaEtorTanlufloll-u

Inurjruiunr:rtJnlonra rfilqiorvnrt#qnarn:16'finr: uanuJa'uuriauf finr:riT uvronn:rufoirunl:u3il1Td'rrnr: rdoariuaqumufiouuqurulvlurnEi$fu

r

C,

Y

uau6'ru1:6'r tuuu I nna 0lu uuu A qy_-. tY{o

U

NY

lail1yo']u ta

y

qyct

,_ 4a

Ja

j

o tYnl:Yte}lu1una1n:enu lT YrtJn?1r.ra1il1iflh4rluqna1n:friinturfru?t1fulun1:

^vSSd uirar:{rrnr:tvrnlulaEal:autilfiflo.toruirrrfiur:1uu::qrtlilrflryuruddarnr:

o'ry,:-orfiur:rudltoi

o-nlirTn:rnrt Expert lr: airtnmlldu:trrgdru tr rfiomuvrizuurqurur{rrtna rfioroirnr:ariuarlu {!il:vsJlruornn:unr:fisilu1qilru tJ n.n. baaa du

J

.

u

jo

_y--.-

qyct

Ja

to.o rfl on-fl u1una1ni61u tr frfrn?1ila1il1iolfirfluqnarn:fifi n.:rurfi urrrrglunr: auSSdAvv

u:14',r5QOn1:rUn tU

LA U

A1:AU Lylfl lfl 0dilUetqu{1uvr'ouurqutu

u.rs rdorfiltiotmtnr:tuanuJduurieruf,u

s s d tfl nlula gd1:fl urfl

6n.

Ad

,&

uavnr:ri1uflann?luisirunr:uiur:o'nnr: '- ---n' n rfi oafiuaqu.:rurYouulqll{uo Ejllri'r fit .,

o

a

o

o

a

r

ct t, -! ?5n1:/tufl0un1:el1ruun1: flruunnr:r{1rilun1turi{oonLflu < riunou q"{fr d u r a t _ 4 d,, u) -C ct.o llUFlOllYl o L9lsUllrl?n0Un1:tfiUylT {(n?1iltIJu4tf,artrrg (Prepare for Expert o) nr:n'n6onr1nnarflruil1u tu 6r' :cd'u 6o

o.!na1 n:rtlume.ldo sfiruur J

.

y

\uu

b.unnayas Ln:un?1il:01 tli t

en.fl

,

a

4

rlyv

nfl

rfl

)

u{rd urtrrg u

1:{sru1 y

u

:ilOe LA:Un?1:J:A1nn1:f,trUUr Cll/O{nfl tf,

u) nr:riruufln?1ililufl1:t{rrurvrn1utaEar:aurvrnrdoariuaqu.:'lufieru1qilflu It .

YY

u

o

o) n?1xJier1un1:{nil1 website to)

rrmlfd'run1:6i1un1fl n1:nn[rsi{n1vr

/

en)

nrrufdrunlifi-neio...


-bYU

\

6n)

U

I

d

da

u

I

n?1ili9t1un1:910fiI0!au{ n11\ unv?Ftylfiu

a) nmlf6'runr:1dmu cts z dooaularj ,n) nr:rnBuuqil n:nlariuaqunr:"l{.:rurvrnTuTa

.rrufi'oru,qtru

6ar:aurunrfi oarirar;u

6'.:d

o) ariu arlun#al p Camera eitaiu arfu auuqnal

r'r:

t

r{jufrrdurrrru --- - ''--'-n q rdolffLunr:uuan u.JduuGEruira s

u3rytratunr:fisuur

s6ir uilonfl

rruf,,irurSrtrsi' - -'n---'

u) ariuaquluTn:Tv'lu rirr,rYlrlnarn:rfl rrnrnulunr:ri'zuurrfl u{rdu:mrp y .i qgt yt 1 t ,d d u t ril 0 [t Lu n 1 : ua n rU a uu t5 tJ ui ua c n r uu o n nmu anu ri ult n ! en)

ariuarqulil : un:urirraiurJ:v

qn

ofl{nd'ol p Camera rdo nr:rJ:vqu I

Video Conference odr.r.irer

*.b

.

<) a#uap{fi

o

nr:t{rulr-l:un:u r

fi rfi

ur{or

n-u

nr:firuurnr:ruf,

u nr:rfiuux{n:trtflu{tdu:trrg (The way to be the Expert ) o) 6'nr{rr.lfrfiunr:uiuuf nlruantil6uuuavnr:ciravraornaufri'runr:rirat:6'qnr:

rYurroud

rvrnTuTa6ar:aurmnr'fr'oariuar1urTur(zuu1qilru te)

qna'rn:lfl'rvurudovri'nrurrflu{rdu?t1ry 6'rrdruruunr:fisuurmuror rsriuunr: y e d e, c a! J -v A a td ' anfl laoryroauu6Iunl:r:uu: fl 1:uanrUAuuuacnr:6irriytonnruf mrufr nlIrr tfiaonn#arrYurJfrfiunr:rtuuftor{rrain vriourftritauor6'.:diprnr:rJ:y6uara 9ruto{

*)

t'rrrirr.iufr n{o rfl

<)

nna

{ MoU :vu.j x {uirar

ryur ulunr:xtuur { nr r u r{tu{ld ur rr

6'l ra{rr d'n tr fi n r

: ti u u f,

nr

: ua

n nJ 6 u

uIn

nr:ciruyonntrufilru:uuu6urmoinin rf

J

dr

.v

yA

: : v 6'u {'.:yin dr m

o m uI n a1 n:

cg u r.J : y a

ru

nr

: 0-o n fi /n r :

nrur.lfr fi u nr: o

o

u:

r ua v

riaufdrirrauo

a

u

d) qnaln:tU1l4tJ1uvlouv{zuu1LUu{t1rB?t1fU s{rtilunr:nruuarunr:r{ruu1sluro.1 n v tal5 a c u a d .:'ruet'trJurluuaut'orrfiur,tflngrurfiltJ:vo-nfluusiavlTunou fufrnarant:tlfru-f

*.*

,

riunoufi n Ft?1url'tn4fito'lunmurflu{rdoetrrg ( Proud of Expert ) o) il:vntntfi u:nqruuavuou:rdalfiurirlnarn:rfl ryurudarur:nn'suur qect

y)

4y

rJo

eluro{ []1ruu4rtu?t1ru Lnnrurnruyryr fl,.llaurr

b) HtJuild rua{1uqlo.l Expert lr o-ruirrrfielt:ru'Lri'uriaror:rutu16'iuyr:ru en)

a1j

ar

a

nr:rir

rfi u.:

ru n iourio nuo uuv rauo'l#{uirar

:r ucrul?in:u nr :fizuurq!.1fl

&;

uyt

: ua v

:1u

{unoufr < nr:ur.jlflun:ruf (Expertise Sharing ) 6'n fi o n::u rnjrf, un:ruf / il:saunr:nit o{ Expe rt r lfrud{oru <. nJT uu'u/n{urfltauru m.d

<.o firuut1na1nifr'ru a1iaurilfi ofiuru a drul arod'rfiiou rmn1ula

r

dfi nmuaru,l:nlfr'rfl

u{rdu:mrglunr:t{rruryrn1ulad

r n,

<.b t-otfion::ueirtaiunr:riuufs nr:unnrUa'uuuacnr:6irumonn:ruflunr:'L{,:ru - - - --ndar:auurnrdoariuaqumur{nru1fl usu druru < drul avo dt#au o n#.r <.en afiualunr:uantil6uuriuufl nu nl:ou:lrutanr:riruroorn:T ufi.irurSulqd

/-Jd. anluvr..,


d..iuil53tl]6U

lru

do,ooo

(riT

ufir;rrlrfi':u) :rravtderprn1iltonffl:*uu

OA

b. :uuutla1Fi1tuufl1: 6.r.

:vu'irrr6ou

g io

$.ru'ruu

-

riuuruu leddd

flUYiAlLUUnll

{rraierfiur:r€l i

,

\vu

d. ,'{ayn1fl?1ouLo:u

a.o fi Expert rr ittu{udurtrryravrrvdtu tr qiruru < 6.ru1 av odr{dou , nu e! v frdiijiSn ltryn[uLariar:aurflfirfro6riraqu.:rufizuurqltuIufl1]"r:?rrtloi6'.:uin-[rroux!il:sdvi6n1?,1 t f 4

i---.---q-, io

n1l.rfln1uuo .

Y

v.iu

d

1l r{ju

v

1{.: ru rvrnlu1ad

qutuhirfi u,{a{1ulda e c

. s'-Lv

d

u

cvu

ra'ru{lfrriruurqlturlo'id':uielrfrul:ruld'iun?lilfuasfinruaur:n'Lunr: ar: auryn,f ruru < dru ifi oarilalulrufrruurqltuld d,b 4lil1?nafuaqunr:drtauor.ranr:rfurnf;aufiontrilfi1xr{uaa:rrni n:ilnr:rYsru-'r 6.1€,

c(. 9l?{?qn?'l}JA1L:AtAn

c(.o

grlo::l

s

Ln:{n'l:

il69'1691

o) fi Expert tT osr{fiouqiru:u < nu

, rvrnTu1a

b) fifion::udr6iln1:rtuuit'unr:uannjduuuarnr:ci'ruuannlrlflunr:'Ldlru

6ar:au

rfl fi rd oariu

aqulrurfzuulqilru

o

d'xrio udruru < ufo

.t.U ara#vrd ff 'u.r1:0afiuaqun1:{urndaufi

o

n::iln1ilqrofi 'rani n:unr:r{nrurqrtulfrrfi u

zuarutdadxrfluplo::l

ro. {tauolni{n1:

,d

(a{ro).

(

uruornl xda'jr.:

)

orvQud 911

oo.

vd

s

{LuUt0,![n:{n1:

ttfi U{ 119rU1n1:0nU?9t LtUnSlU

.:

J')r{tr>'liOt-q^\)

i

,

./ c!... \ I V;?..r.(- trw* (a16o)........:1.....:............ ,

( uTlrj:cfii rfiolfiuna IJ

$ ?J '9!

)

ofttU

alLt14u{ rJr}:?a:ttn1:n:unr:n'elu.tt}.Jtu l/

uC

orlo. i.lOUI|91

Ln:{n1:

.J

(a{ra).....

(ururJ:vnrfir srltLfiu{ '1uvI........

adu

0

5u a n :

1.r

n1

:

?I g}t

qryEud) u't{}J t u

)

4

nn'


รายละเอียดแนวทางการขับเคลื่อน โครงการ Expert IT : สร้างความเชี่ยวชาญด้าน IT เพื่องานพัฒนาชุมชนก้าวไกล จังหวัดเชียงราย ............................................ เตรียมตัวก่อนการเดินทางสูค่ วามเป็นผู้เชีย่ วชาญ (Prepare for Expert ) ๑) การกําหนดบุคคลเป้าหมาย ใน 3 ระดับ ระดับ บุคคล/กลุ่มเป้าหมาย 1 . บุ ค ล า ก ร เ ป้ า ห ม า ย ที่ จ ะ พั ฒ น า เ ป็ น - คัดเลือกบุคลากรด้าน IT ที่มีความสารถในการใช้งานเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญ สารสนเทศ ในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) ด้านการจัดทํา website 2) ความรู้ด้านการถ่ายภาพ การตกแต่งภาพ 3) ด้านการตัดต่อเสียง ภาพ และวีดิทัศน์ 4) ด้านการใช้งาน GIS / สื่อออนไลน์ 2.บุคคลที่จะได้รับความรู้จากการพัฒนา 1.เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนในจังหวัดเชียงราย 2.ผู้นําชุมชนทีม่ ีความสนใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนงานพัฒนาชุมชน 3.กลุ่ม/องค์กรที่จะได้รับความรู้จากการพัฒนา 1.คณะทํางานหมู่บ้านต้นแบบเพื่อการจัดการสารสนเทศเพื่อการ พัฒนาคุณภาพชีวิต (หมู่บ้านเป้าหมายระดับอําเภอและจังหวัด) 2.กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP 3.กลุ่ม/องค์กรที่มีความสนใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนงานพัฒนาชุมชน

2) การกําหนดความรู้ในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้/ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ความรู้ด้านการจัดทําและพัฒนา website - ผู้ให้ความรู้ คือ 1) บุคลากรเป้าหมายที่จะพัฒนาเป็นผู้เชีย่ วชาญ ด้านการจัดทําและพัฒนา website 2) นักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศฯ - ผู้รับความรู้ คือ 1) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของอําเภอทีร่ ับผิดชอบงาน ด้านการจัดทํา website 2) ผู้นําชุมชนและคณะทํางานหมู่บ้านต้นแบบเพื่อ การจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ( หมู่บา้ นเป้าหมายระดับจังหวัด ) 2. ความรู้ด้านการถ่ายภาพ การตกแต่งภาพ - ผู้ให้ความรู้ คือ 1) บุคลากรเป้าหมายที่จะพัฒนาเป็นผู้เชีย่ วชาญ ด้านการถ่ายภาพ การตกแต่งภาพ 2) นักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศฯ - ผู้รับความรู้ คือ 1) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของอําเภอ ๆ ละ 1 คน ที่มีความสนใจในการถ่ายภาพ การตกแต่งภาพ 2) ผู้นําชุมชนและคณะทํางานหมู่บ้านต้นแบบเพื่อ การจัดการสารสนเทศฯ

การสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน 1. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนา ชุมชนของอําเภอและจังหวัด 2. สนับสนุนการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของกรมฯ อย่างคุ้มค่า 3. สนับสนุนตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์กรมการ พัฒนาชุมชน พ.ศ.2555 – 2559 “จํานวนสะสม ของหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการ พัฒนาคุณภาพชีวิต” 4. ตอบสนองต่อนโยบายผลิตภัณฑ์ OTOP 5. สนับสนุนการจัดทําข้อมูล VDR/TDR 1. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนา ชุมชนของอําเภอและจังหวัด 2. สนับสนุนตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์กรมการ พัฒนาชุมชน พ.ศ.2555 – 2559 “จํานวนสะสม ของหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการ พัฒนาคุณภาพชีวิต” 3. สนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการ เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ใจ ร่วมแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน ของจังหวัดเชียงราย ๔. สนับสนุนการจัดทําข้อมูล VDR/TDR


-2ความรู้/ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ความรู้ด้านการตัดต่อเสียง ภาพและวีดทิ ศั น์ - ผู้ให้ความรู้ คือ 1) บุคลากรเป้าหมายที่จะพัฒนาเป็นผู้เชีย่ วชาญ ด้านการตัดต่อเสียง ภาพและวีดิทัศน์ 2) นักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศฯ - ผู้รับความรู้ คือ 1) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของอําเภอ ๆ ละ 1 คน ที่ผ่านการอบรมด้านการตัดต่อภาพยนตร์แล้ว เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 4. ความรู้ด้านการใช้งาน GIS / สื่อออนไลน์ แยกเป็น - ความรู้ 2 วิชาคือ 1) การใช้งานระบบ GIS โดย Google Map และ 2) การเปิดร้านค้าบน Face book ด้วยระบบบริหารจัดการ ร้านค้า BuddyBuy - ผู้ให้ความรู้ คือ 1) บุคลากรเป้าหมายที่จะพัฒนาเป็นผู้เชีย่ วชาญ ด้านการใช้งาน GIS / สื่อออนไลน์ 2) นักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศฯ - ผู้รับความรู้ คือ 1) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของอําเภอ ๆ ละ 1 คน ที่ผ่านการอบรมด้านการจัดทํา GIS แล้ว เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และหรือ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงาน OTOP 2) กลุ่มผู้ผลิต OTOP ที่มีความสนใจ

การสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน 1. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนา ชุมชนของอําเภอและจังหวัด 2. สนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการ เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ใจ ร่วมแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน ของจังหวัดเชียงราย 3. สนับสนุนการจัดทําสรุปและนําเสนอผลงานตาม โครงการ IPA จังหวัดเชียงราย ปี 2555 1. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนา ชุมชนของอําเภอและจังหวัด 2. สนับสนุนการดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหา ความยากจนแบบบูรณาการ 3. ตอบสนองต่อนโยบายผลิตภัณฑ์ OTOP 4. สนับสนุนตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์กรมการ พัฒนาชุมชน พ.ศ.2555 – 2559 “จํานวนสะสม ของหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการ พัฒนาคุณภาพชีวิต”

3) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน 1.กล้อง IP Camera 2.ไมโครโฟน 3.โปรแกรมสําหรับประยุกต์ ใช้กล้อง IP Camera วัตถุประสงค์ในการใช้งาน วัตถุประสงค์ในการใช้งาน วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ถ่ายทอดความรู้ผ่านเว็บไซต์ ถ่ายทอดความรู้ผ่านเว็บไซต์ ถ่ายทอดความรู้ผ่านเว็บไซต์ คุณสมบัติ คุณสมบัติ คุณสมบัติ - กล้อง ip camera คือ กล้อง - ไมโครโฟน คือ อุปกรณ์เสริม - โปรแกรมสําหรับใช้กล้อง IP analog + Video server สําหรับคอมพิวเตอร์ ใช้สนับสนุน Camera นําไปประยุกต์ในงาน (เป็นตัวแปลงสัญญาณจาก analog การติดต่อสื่อสารด้วยเสียง ประชุม Video Conference ให้มี เป็น digital และส่งสัญญาณผ่าน - มีความไวในการรับเสียง ความสามารถในการสื่อสารทัง้ ภาพ network ได้ เหมือน Switching - มีสวิทซ์ปิดเปิดที่ฐาน สะดวกต่อ และเสียงพร้อมกันได้หลายเครื่อง Hub ที่ส่งสัญญาณผ่าน LAN ) การควบคุมเสียงสนทนา - สามารถดูภาพพร้อมฟังเสียงแบบ Real-Time ได้จากทุกที่ที่เข้า อินเทอร์เน็ตได้ - สามารถประยุกต์ใช้ทําระบบ Video Conference ติดต่อสื่อสาร ทั้งภาพและเสียงได้


-3การเดินทางสูค่ วามเป็นผู้เชีย่ วชาญ (The way to be the Expert ) ปฏิทนิ การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนและการถ่ายทอดความรู้ ขั้นตอนที่ 1 Prepare for Expert เมษายน 2555

ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขั้นตอนที่ 2 The way to be the Expert พฤษภาคม 2555 มิถุนายน 2555

1. กําหนดบุคคลเป้าหมาย 2. กําหนดความรู้ 3. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์

1.เรียนรู้การจัดทําและพัฒนา website 1. เรียนรู้การถ่ายภาพ การตกแต่งภาพ 2. เรียนรู้การใช้งาน GIS / สื่อออนไลน์

ผลผลิต ๑. รายชื่อบุคลากรเป้าหมายใน การพัฒนา ๒. บันทึก MOU ๓. แผนพัฒนาตนเองของ เป้าหมาย

ผลผลิต ๑. เว็บไซต์อําเภอมีการปรับปรุง ๑๘ อําเภอ ๒. มีเว็บไซต์ OTOP ๑ เว็บไซต์ ๓. มีเว็บไซต์หมู่บ้านต้นแบบ IT จํานวน ๑ เว็บไซต์

ผลผลิต ๑. มีเอกสาร VDR/TDR ครบตาม จํานวนเป้าหมาย ๒. มีเอกสารสรุปผลงานของอําเภอ ที่มคี วามสวยงามมากขึ้น ๓. มีฐานข้อมูลด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจนบนระบบ GIS จํานวน ๑ ระบบ

ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 The way to be the Expert Proud of Expert กรกฎาคม 2555 สิงหาคม 2555 กันยายน 2555 1. ประกาศเกียรติคุณ 1. เรียนรู้การตัดต่อเสียง ภาพ ๑. รวบรวมผลงานตามแผนการ 2. เผยแพร่ ผลงานของ Expert IT และวีดิทัศน์ พัฒนาตนเอง ๒. บันทึกผลการปฏิบัติงานตามแผน 3. สรุปผลการดําเนินงานตาม และจัดเก็บหลักฐานเชิงประจักษ์ใน โครงการฯ แต่ละขั้นตอน ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ๑. มีสื่อวีดทิ ัศน์นําเสนอผลงาน ๑. มีแฟ้มรวมผลงานของ Expert IT ๑. ประกาศเกียรติคุณ Expert IT ตามโครงการเพือ่ นคู่คิด มิตรคู่ใจ ๒. มีเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน อย่างน้อย ๑๘ เรื่อง ตามโครงการฯ ๒. มีสื่อวีดิทัศน์นําเสนอผลงาน ๓. มีผลงานของ Expert IT เผยแพร่ ตามโครงการ IPA จังหวัด ตามช่องทางต่างๆ เชียงราย จํานวน ๑ เรื่อง 3. มีสื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน พัฒนาชุมชนอําเภอ/จังหวัด


-4ความภาคภูมิใจในความเป็นผู้เชีย่ วชาญ ( Proud of Expert )

มีแผนพัฒนาตนเอง ได้พัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาผู้อื่น มีการประเมินผลตนเอง

ได้เรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยน ได้สอนผู้อื่น

Expert IT

เห็นผลงานจากการขับเคลื่อน งานพัฒนาชุมชน ที่ชัดเจน - บุคลากรได้รับการพัฒนา - องค์กรมีสมรรถนะสูง

ได้ผลงาน แบ่งปันความรู้


-------แนบโครงการ-------บุคลากรเป้าหมายที่จะพัฒนาเป็นผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน คือ 1. นางสาวฐิตาภา ใจบาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชนปฏิบัติการ 2. นายประชิดชัย จันต๊ะคาด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชนปฏิบัติการ 3. นางสาวปนัดดา โพธิ์ทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชนชํานาญการ 4. นายสําราญ อินสองใจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชนปฏิบัติการ 5. นายเสกสรร เขื่อนปัญญา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชนปฏิบัติการ 6. นางนิตยา ชุนหกิจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชนชํานาญการ 7. นายกรณิศ กุสาวดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชนชํานาญการ 8. นายนราวุฒิ นันติดอย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชนชํานาญการ 9. นางสาวยุวลักษณ์ สร้อยสุวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชนปฏิบัตกิ าร 10. นายยอดชาย ผ้าเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชนชํานาญการ

สพอ.ดอยหลวง สพอ.เวียงแก่น สพอ.เวียงป่าเป้า สพอ.แม่สรวย สพอ.พาน สพอ.แม่ลาว สพอ.เมือง สพอ.แม่จัน สพจ.เชียงราย สพจ.เชียงราย

แยกเป็นรายด้าน ดังนี้ ความรู้ 1.ด้านการจัดทํา website 2.ด้านการถ่ายภาพ การตกแต่งภาพ

3.ด้านการตัดต่อเสียง ภาพ และวีดิทัศน์

4.ด้านการใช้งาน GIS / สื่อออนไลน์

เป้าหมายที่จะพัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญ 1. นางสาวฐิตาภา ใจบาน ( วิทยากรหลัก ) 2. นายประชิดชัย จันต๊ะคาด 3. นางสาวยุวลักษณ์ สร้อยสุวรรณ์ ( วิทยากรหลัก ) 1. นางสาวปนัดดา โพธิ์ทอง ( วิทยากรหลัก ) 2. นายสําราญ อินสองใจ ( วิทยากรหลัก ) 3. นายนราวุฒิ นันติดอย ๔. นางสาวยุวลักษณ์ สร้อยสุวรรณ์ ( วิทยากรหลัก ) 1. นางนิตยา ชุนหกิจ ( วิทยากรหลัก ) 2. นายยอดชาย ผ้าเจริญ ( วิทยากรหลัก ) 3. นายกรณิศ กุสาวดี 4. นายเสกสรร เขื่อนปัญญา 1. นายประชิดชัย จันต๊ะคาด ( วิทยากรหลัก ) 2. นายยอดชาย ผ้าเจริญ ( วิทยากรหลัก )


กําหนดการอบรมให้ความรู้การจัดทําและพัฒนา website การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพ ตามโครงการ Expert IT : สร้างความเชี่ยวชาญด้าน IT เพื่องานพัฒนาชุมชนก้าวไกล วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 ณ ห้องปอยหลวง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

(ก.สารสนเทศฯ)

09.00 น - 12.00 น - ความรู้ด้านการถ่ายภาพ - ความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมตกแต่งภาพ - ฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมตกแต่งภาพ

(วิทยากร : Expert IT ด้านการตกแต่งภาพ)

12.00 น 13.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน

08.00 น. 08.30 น 08.30 น 09.00 น 26 - รายงานตัว - ปฐมนิเทศ มิถุนายน - พิธีเปิด โดย พ.ศ.2555 พัฒนาการจังหวัด เชียงราย วันที่/เวลา

13.00 น - 16.00 น

16.00 น 16.30 น. - สรุปผลการ - การออกแบบ Website - ความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรม Webpage Maker อบรม - มอบหมาย - ฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Webpage Maker ภารกิจ - วิธีการ upload ข้อมูล Website ขึ้น Server

(วิทยากร : Expert IT ด้านการจัดทํา Website)

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ช่วงเช้า เวลา 10.30 น. - 10.45 น. และ ช่วงบ่าย เวลา 14.30 น. -14.45 น.

(ก.สารสนเทศฯ)


กําหนดการอบรมให้ความรู้ การใช้งาน GIS / สื่อออนไลน์ ตามโครงการ Expert IT : สร้างความเชี่ยวชาญด้าน IT เพื่องานพัฒนาชุมชนก้าวไกล วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องปอยหลวง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

(ก.สารสนเทศฯ)

09.00 น - 12.00 น - ความรู้เบื้องต้นการใช้งาน Google - การสมัครใช้งาน บัญชี G mail - ความรู้ด้านการใช้งาน GIS - ฝึกปฏิบัติการใช้งาน GIS ด้วย Google Map (วิทยากรภายนอก + วิทยากร : Expert IT)

12.00 น 13.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน

08.00 น. 08.30 น 08.30 น 09.00 น 10 - รายงานตัว - ปฐมนิเทศ กรกฎาคม - พิธีเปิด โดย พ.ศ.2555 พัฒนาการจังหวัด เชียงราย วันที่/เวลา

13.00 น - 16.00 น - ฝึกปฏิบัติการใช้งาน GIS ด้วย Google Map(ต่อ) - การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการ ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน - การสร้างกลุ่มบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ - การสร้างร้านค้าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Buddy Buy ( วิทยากร : Expert IT )

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ช่วงเช้า เวลา 10.30 น. - 10.45 น. และ ช่วงบ่าย เวลา 14.30 น. -14.45 น.

16.00 น 16.30 น. - สรุปผลการ อบรม - มอบหมาย ภารกิจ

(ก.สารสนเทศฯ)


กําหนดการอบรมให้ความรู้ด้านการตัดต่อเสียง ภาพ และวีดิทัศน์ ตามโครงการ Expert IT : สร้างความเชี่ยวชาญด้าน IT เพื่องานพัฒนาชุมชนก้าวไกล วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 ณ ห้องปอยหลวง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

(ก.สารสนเทศฯ)

(วิทยากรภายนอก+ วิทยากร : Expert IT)

12.00 น 13.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน

08.00 น. 08.30 น 09.00 น - 12.00 น 08.30 น 09.00 น 7 - รายงานตัว - ปฐมนิเทศ - การเขียนบทโทรทัศน์ สิงหาคม - พิธีเปิด โดย - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตัดต่อวีดีโอ พ.ศ.2555 พัฒนาการจังหวัด - การตัดต่อวีดีโอ ด้วยโปรแกรม Adobe เชียงราย Premiere วันที่/เวลา

13.00 น - 16.00 น - ฝึกปฏิบัติการตัดต่อวีดีโอ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere - ฝึกปฏิบัติการบันทึกเสียง ด้วยโปรแกรม Adobe Audition

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ช่วงเช้า เวลา 10.30 น. - 10.45 น. และ ช่วงบ่าย เวลา 14.30 น. -14.45 น.

( วิทยากร : Expert IT )

16.00 น 16.30 น. - สรุปผลการ อบรม - มอบหมาย ภารกิจ

(ก.สารสนเทศฯ)

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ Expert IT เชียงราย  

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ Expert IT : สร้างความเชี่ยวชาญด้าน IT เพื่องานพัฒนาชุมชนก้าวไกล จังหวัดเชียงราย ปี 2555

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ Expert IT เชียงราย  

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ Expert IT : สร้างความเชี่ยวชาญด้าน IT เพื่องานพัฒนาชุมชนก้าวไกล จังหวัดเชียงราย ปี 2555

Advertisement