Page 1


ปที่ 1 ฉบับที่ 1

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย วัฒนธรรมลงแขก

ประเด็นที่นา สนใจเปนพิเศษ:

บานศรีมงคล หมูที่ ๑๔ ตําบลศรีดอนชัยอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

>

กิจกรรมการลงแขก อาชีพหลักของชาวไทลื้อ ประกอบอาชีพ ดานเกษตรกรรม ทํานา ทําไร ทําสวน และพิธีกรรมตางๆของ ชาวไทลื้อ จะมีความเกี่ยวของกับการ ดํารงชีวิตประจําวันควบคูกนั ไปตลอด ระยะเวลา ๑๒ เดือน จะมีความ แตกตางจากคนพืน้ เมืองเหนือ(คนเหนือ) หรือมีความหลากหลายกิจกรรม เปนตน

วัฒนธรรมลงแขก

การลงแขกการทํา นา บานศรีมงคล ยังยึดถือการเอาแรงงานหรือ การลงแขก ตั้งแตดั้งเดิม บรรพบุรุษ ที่ใช วัว ควายไถนา ใชคน ถอนกลา ดํานา เกี่ยวขาว จวบจน/ ปจจุบันสมัยเทคโนโลยี สารสนเทศ เปลี่ยนแปลงจาก

แรงงานคนเปนเครื่องจักร ทดแทน กอเกิดความ สิ้นเปลืองคาใชจายเพิ่มขึ้น หรือตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น ชาวไทลื้อสวนใหญยังคงใช วิธีการลงแขก(เอาแรง)ซึ่งกัน และกัน โดยจะมีการ ชวยเหลือการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมเปนหลัก ในหมู วงศาคณาญาติกอน และจะ เชื่อมโยงไปเครือขายอีก

ครั้งหนึ่ง การลดตนทุน การผลิต เปนวัฏจักรนําไปสู การประยุกตแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

การลงแขกการทํา นา การลงแขกงานแตงงาน ทําบุญขึ้นบานใหม การทําบุญงานศพ ของไตเฮือน


การรื้อฟนวัฒนธรรมลงแขก

การลงแขกงานแตงงาน ทําบุญขึ้นบานใหม การทําบุญงานศพ ของไตเฮือน กิจกรรมเหลานี้ เปน กิจกรรมลงแขก(เอามื้อ) ของชาวไทลื้อทั้งสิ้น แตละกิจกรรมไดนอมนํา แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ดานการลด รายจาย เพิ่มรายได ซึ่งแรงงานตางๆที่ชวย กิจกรรมงานทําบุญหรือ งานแตงงานเหลานั้น

ไมไดจางแรงงานเลย ใชระบบการพึง่ พาอาศัย ซึ่งกันและกัน โดยมี กิจกรรมหลักที่สมาชิก กลุมตองดําเนินการ ดังนี้ ๑.สมาชิก หมายถึง คูสามี และภรรยา หรือสมาชิก ในครอบครัวเดียวกัน ๒.สมาชิกที่อยูในวัย ผูสูงอายุ จะชวยงาน

ดานพิธีกรรมทางศาสนาหรือ พิธีกรรมทางไทลื้อ ๓.สมาชิกที่อยูในวัยแรงงาน จะ ชวยงานดานการจัดสถานที่ หรือ งาน ที่ตองใชแรงงานเปนหลัก เปนตน ๔.การชวยงาน จะตอง ชวยงานทั้งกลางวันและกลางคืน โดยผลัดเปลี่ยนคูสามีและภรรยา หรือสมาชิกในครอบครัว

คําอธิบายภาพที่อธิบายรูปภาพหรือ กราฟก

ผูจัดทํา นายประหยัด มณีมูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

หมู่บ้านเกื้อกูล อ.เชียงของ  
หมู่บ้านเกื้อกูล อ.เชียงของ  

สรุปผลการดำเนินงานหมู่บ้านเกื้อกูล อ.เชียงของ จ.เชียงราย