2.Dëmi i shkaktuar nga hedhja e mbeturinave në mjedisin natyror dhe përfitimet shoqërore

Page 1

Dëmi i shkaktuar nga hedhja e mbeturinave në mjedisin natyror dhe përfitimet shoqërore, mjedisore dhe ekonomike nga përvetësimi i sjelljeve të përgjegjshme dhe të qëndrueshme

SE MI LASCI NON VALE

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese


PROJEKTI "SE MI LASCI NON VALE" (NUK ËSHTË E DREJTË NËSE MË LË) DHE KATËR DOSJET Kjo broshurë është përpiluar nga Shoqata e Promovimit Social “Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali - CDCA Abruzzo” (Qendra e Dokumentacionit të Konflikteve Mjedisore - CDCA Abruco) në kuadër të projektit “Se mi lasci... non vale! - Conoscere e prevenire” (Nuk është e drejtë nëse më lë - Ndërgjegjësimi dhe parandalimi) financuar nga Rajoni i Abrucos - Departamenti për Shëndetësi dhe Mirëqenie - Shërbimi i Planifikimit Social dpf014 sipas procedurës së tenderit “Financimi i iniciativave dhe projekteve me rëndësi rajonale të promovuara nga organizatat vullnetare dhe shoqatat e promovimit social për zbatimin e aktiviteteve me interes të përgjithshëm”. Objektivi i përgjithshëm i projektit është të rrisë ndërgjegjësimin për menaxhimin e mbeturinave, parandalimin e mbeturinave, zhvillimin e qëndrueshëm, ndryshimet klimatike dhe ekonominë rrethore përmes një sërë aktivitetesh që synojnë të arrijnë grupe të ndryshme të popullatës dhe organe publike dhe private, duke përfshirë përkthimin e dosjeve në shtatë gjuhët e huaja që fliten më së shumti në Rajonin e Abrucos. Në veçanti, në mënyrë që të përfshijnë dhe lehtësojnë komunikimin dhe kuptimin e ndryshimit të nevojshëm kulturor që imponon kjo epokë, katër dosjet e lartpërmendura janë në dispozicion në gjuhët e huaja në vijim: rumanisht, shqip, arabisht, kinezisht, rusisht, anglisht dhe frëngjisht. Këto katër dosje janë: NR. 1 - "Cikli i mbeturinave, asgjësimi i duhur dhe riciklimi i produkteve në fund të jetës: 4 R-të". NR. 2 - “Dëmi i shkaktuar nga hedhja e mbeturinave në mjedisin natyror dhe përfitimet shoqërore, mjedisore dhe ekonomike nga përvetësimi i sjelljeve të përgjegjshme dhe të qëndrueshme”. NR. 3 - "Përdorimet alternative të ushqimit - shmangni mbetjet e ushqimit dhe shumë më tepër". NR. 4 - "Zhvillimi i qëndrueshëm, ndryshimet klimatike dhe ekonomia rrethore - sjelljet e përgjegjshme për t'u përvetësuar". Çdokush mund të shpërndajë dhe të printojë dosjet, duke ua ruajtur tiparet grafike dhe të përmbajtjes. “...Do të na njohin nga gjurmët që lëmë pas...” Proverb nga Dakota Gusht 2021


SE MI LASCI NON VALE


HEDHJA E MBETURINAVE NË MJEDISIN NATYROR Dëmi i shkaktuar nga hedhja e mbeturinave në mjedisin natyror dhe përfitimet sociale, mjedisore dhe ekonomike nga përvetësimi i sjelljeve të përgjegjshme dhe të qëndrueshme. Fenomeni i hedhjes së mbeturinave është rritur në mënyrë dramatike vitet e fundit dhe ka të bëjë me mbeturinat e çdo lloji pa dallim dhe natyrën që lihet, si në mjediset urbane ashtu edhe në ato rurale. Zonat ku ndodh hedhja, shumë shpesh bëhen ambiente të vërteta mbeturinash, me tendencën për t'u bërë sistematike dhe të përhershme. Ato shpesh kthehen në deponi të vërteta të paautorizuara, me degradim të lidhur të mjedisit dhe rrezik potencial për të ndotur mjedisin. Në disa raste të hedhjes së mbeturinave, territoret në fjalë kanë pësuar transformime shumë të forta, të cilat kanë çuar në një ndryshim total në pamjen e tyre ["Raporti territorial mbi aktivitetet e paligjshme të lidhura me ciklin e mbeturinave në Rajonin e Pulias", miratuar në seancën e 20 qershorit 2012 nga Komiteti Hetimor Parlamentar mbi aktivitetet e paligjshme të lidhura me ciklin e mbeturinave]. Ky problem është jashtëzakonisht kompleks: ai nuk mund t'i atribuohet vetëm çështjes së edukimit mjedisor dhe mungesës së ndjesisë qytetare nga ana e qytetarëve individualë. Në fakt, hedhja e mbeturinave në tokën publike ose private është shpesh simptoma përfundimtare dhe më e dukshme e aktiviteteve të paligjshme të biznesit pas saj. Shpesh, bizneset e vogla që veprojnë në ekonominë e zezë dhe për këtë arsye nuk i dërgojnë mbeturinat në deponitë ose qendrat e autorizuara të magazinimit ose rikuperimit, i hedhin mbeturinat e tyre në mjedis. Kjo ushqen një zinxhir aktivitetesh të paligjshme, përfshirë evazionin fiskal.


RREZIQET, RISQET DHE DËMET Hedhja e mbeturinave ka ndikim negativ mbi të gjithë: mbi mjedisin, sepse mbeturinat e hedhura e bëjnë mjedisin të ndotur, mund të ndotin tokën dhe ujin dhe i bëjnë vendet jo të shëndetshme. mbi ata që shpallen fajtorë për hedhje, të cilët u nënshtrohen sanksioneve për shkelje dhe mbartin shpenzimet shtesë të pastrimit. mbi të gjithë qytetarët, të cilët paguajnë, përmes Tari (taksa e mbeturinave), tarifën shtesë të shërbimit të pastrimit në lidhje me mbeturinat e hedhura nga persona të panjohur. Por dëmi i shkaktuar mund të jetë i shumëfishtë. Nëse, për shembull, mbeturinat bien në kontakt me një lumë ose ujëra nëntokësore, pasojat mund të jenë të dëmshme duke filluar nga: ndotja e ujit: mbeturinat mund të lëshojnë ndotës në ujë duke dëmtuar drejtpërdrejt organizmat ujorë dhe përdoruesit e ujit. Rreziku për shëndetin dhe higjienën: polluted water, if used for irrigation purposes, could transfer pollutants to crops; pollutants could reach the coast and pose a risk to bathing and marine organisms which, if ingested, would also pose a health risk. Cilësia më e dobët e peizazhit: perceptimi negativ i zonës dhe ndikimi në atraktivitetin e saj për turistët Një barrë ekonomike për qytetarët kostoja e grumbullimit dhe asgjësimit të mbeturinave të pakontrolluara të mbetura jashtë koshave është pjesë e kostos së përgjithshme të shërbimit dhe si pasojë, duhet të financohet nga shuma e taksës TARI. Degradimi i mjedisit: hedhja e mbeturinave është përveç elementeve të tjera me ndikim në mjedis dhe rrit shterimin e burimeve mjedisore, veçanërisht ujit dhe shërbimeve të lidhura me të.


Rreziku hidrogjeologjik ekziston një rrezik real që mbeturinat, veçanërisht mbeturinat e mëdha, të tërhiqen nga rryma, duke penguar rrjedhjen e ujit në rast përmbytjesh dhe duke rritur kështu rrezikun e tejmbushjes. Rreziku i zjarrit: nëse mbeturinat e rrezikshme, me gjasë të ndezshme, ose sasi të mëdha të mbeturinave dhe drurit hidhen në mjedis, një shkëndijë e vetme mund të shkaktojë zjarr shkatërrues, i cili përveç dëmit të shkaktuar nga djegia mund të çojë në emetime të mëtejshme dhe gazra ndotës (p.sh. dioksina). Gjithashtu, asgjësimi i copëzave dhe tëharrjeve duke i djegur drejtpërdrejt në fusha mund të jetë jashtëzakonisht i rrezikshëm, veçanërisht gjatë verës dhe periudhave më të nxehta dhe një pavëmendje e vogël mund të krijojë zjarre të mëdha dhe djegien e mbeturinave të hedhura në zonë. Për këtë arsye, është shumë e rëndësishme të jeni të vetëdijshëm për çdo skenar të mundshëm dhe të shmangni gjithmonë hedhjen e mbeturinave në fshat, në qytet apo në plazh, në lumenj, në puse... ose shkurt thënë, kudo! Më poshtë është dhënë një listë e kohës së asgjësimit të mbeturinave të hedhura në natyrë: (Të dhënat e CONAI, Konsorciumi Kombëtar i Paketimit, është sistemi i përdorur nga kompanitë që riciklojnë materialet e paketimit për t'u dhënë atyre një jetë të re). 3 muaj - peshqiri i letrës 3/6 muaj - Bërthama mollës 1 vit - Gazeta ditore 2 vjet - Filtri i cigareve 3 vjet - Dorezat e leshit 10 vjet - Kanaçja e aluminit 35 vjet- Materialet e najlonit 50 vjet - Këpucët dhe veshjet e lëkurës 75 vjet - Thembrat e këpucëve 1,000 vjet - Qeset plastike 4,000 vjet - Shishet e qelqit


WASTE DUMPING IS PROHIBITED Waste dumping is prohibited as laid down in Article 192 of Legislative Decree no. 152/2006, which provides in paragraphs 1 and 2 respectively that "Dumping and uncontrolled deposit of waste on and in the soil is prohibited" and that "The discharge of waste of any kind, in a solid or liquid state, into surface and groundwater is also prohibited". When this prohibition is infringed by a business or an entity, the law provides for a criminal sanction, whereas when the infringement is done by individuals, and therefore it has often to do with household waste, the sanction is administrative. In any case, 'the person responsible for dumping is obliged to remove and send the waste for recovery or disposal, ensuring the restoration of the place'. Over time, a specific ban on the dumping of very small waste and smoking products has also been included, with corresponding penalties. The issue of waste dumping is very complex and cannot be explained solely by a lack of environmental education and civic sense on the part of individual private citizens. Dumping of waste is often the most obvious symptom of illegal business activities: it is the tip of the iceberg, under which small businesses operating outside the law often dump their waste and do not deliver it to landfills or authorised storage or recovery centres. This feeds a chain of illegal activities, including tax evasion. The legislation does not provide a specific definition of 'dumping', so it is necessary to refer to case law which - over the years - has outlined the distinctive features of the cases in which dumping takes place: “Dumping of waste is an occasional and discontinuous act, consisting of an entirely occasional and episodic waste dumping in such a quantity as to have a minimal environmental impact (Cf. Criminal Cassation, Sect. III, judgment of 15 April 2004, no. 25463). Moreover, “such an unlawful activity is characterised by the intention of exclusively discharging the waste, and thus by dumping it, the waste is definitively released by its holder in a certain place, without any subsequent intention of taking actions aimed at its recovery or disposal' (Cf. Criminal Cassation, Sect. III, judgment of 16 December 2015, no. 49590). No impact on the integrity of the environment is required to object waste dumping since the act itself is sanctioned as it violates the prohibition laid down by Art. 192 of Legislative Decree no. 152/2006 (Cf. Criminal Cassation, Sect. III, judgment of 22 January 2013, no. 10927). What is punished is the action of dumping waste itself, without further need to establish and document any consequential damage. The hazardous or non-dangerous nature of the dumped waste does not, therefore, affect the possibility of sanctioning the relevant offence, but does determine the type of penalty applicable. A distinction must be made between dumping waste (which is occasional and discontinuous) and the concept of unauthorised landfill, for which sanctions are provided for by art. 256, paragraph 3, of Legislative Decree no. 152/2006. An unauthorised landfill is defined as 'a systematic activity repeated over time, aimed at definitively dumping waste followed by the related and consequent degradation, even tendential, of the state of the places' (Criminal Court of Cassation, Sec. III, in its judgment of 11 November 2015, no. 45145).


Deponia e paautorizuar përkufizohet si "një aktivitet sistematik i përsëritur me kalimin e kohës, që synon hedhjen përfundimtare të mbeturinave, pasuar nga degradimi i lidhur dhe i mëvonshme, madje edhe tendencioz, i gjendjes së vendeve" (Gjykata e Kasacionit, Sek. III, në aktgjykimin e 11 nëntorit 2015, nr. 45145). Për më tepër, "... ekziston një deponi e paautorizuar sa herë që, për shkak të një akti të përsëritur, mbeturinat hidhen në një zonë të caktuar, e cila në fakt shndërrohet në një deponi ose ambient mbeturinash, me një tendencë për të qenë e përhershme, duke marrë parasysh sasinë e konsiderueshme të mbeturinave dhe hapësirën e zënë (...). Deponia e paautorizuar duhet të ketë, përafërsisht, një ose më shumë nga karakteristikat e mëposhtme, prania e të cilave përbën një element të vlefshëm për të konsideruar se akti i ndaluar është kryer: 1) grumbullimi, pak a shumë sistematik, por në çdo rast jo i rastësishëm, i mbeturinave në një zonë të caktuar; 2) heterogjeniteti i grumbullit të materialeve; 3) finaliteti i hedhjes së tyre; 4) degradimi, të paktën tendencioz, i gjendjes së vendeve për shkak të pranisë së materialeve në fjalë”. Aktgjykimi gjithashtu tha se "vepra e deponisë së paautorizuar mund të kryhet edhe në rast të grumbullimit të mbeturinave të cilat, për shkak të karakteristikave të tyre, nuk mblidhen në mënyrë që të dërgohen brenda afatit të caktuar në një ose më shumë destinacione në përputhje me ligjin dhe që çon në degradimin e zonës në të cilën ndodhet, edhe nëse është brenda impiantit të prodhimit” dhe se “krijimi i deponisë së paautorizuar mund të bëhet edhe përmes një shkarkimi të vetëm”. SHMANGIA E HEDHJES ËSHTË NJË SHENJË PËRGJEGJËSIE NDAJ TË TJERËVE DHE BREZAVE TË ARDHSHËM Planeti ynë po vuan dhe dëmet e shkaktuara nga njeriu po lënë pasoja shkatërruese në aftësinë e brezave të ardhshëm për të vazhduar të jetojnë të sigurt dhe me dinjitet. Brezat e tanishëm kanë përgjegjësinë për t'u përcjellë brezave të ardhshëm një vend të shëndetshëm dhe të banueshëm. Prandaj, akti i tillë si hedhja e mbeturinave në natyrë është një fenomen që duhet luftuar dhe parandaluar, për të ruajtur planetin tonë Tokë në një mënyrë optimale. Ne kemi për detyrë të zvogëlojmë ndikimin tonë në të, e cila është arsyeja pse deponimi i duhur i mbeturinave dhe kundërshtimi i hedhjes së mbeturinave është kaq i rëndësishëm. SHIFRAT: SA NA KUSHTON LARGIMI I MBETURINAVE TË HEDHURA Hedhja e mbeturinave në mjedisin natyror, jo vetëm që shkakton dëme mjedisore, degradim dhe përkeqësim të vendeve të jetesës, por gjithashtu ka një ndikim të rëndësishëm në buxhetin e komunave. Ligji kërkon që personi përgjegjës për hedhjen e mbeturinave t'i largojë ato.


Problemi lind në rastet e shumta të hedhjes së mbeturinave në të cilat pala shkelëse/përgjegjëse nuk identifikohet. Në këto raste, është komuna, e përfaqësuar nga Kryetari, ajo që duhet të sigurojë largimin e mbeturinave dhe bonifikimin e vendit të prekur nga hedhja. Kjo do të thotë se janë qytetarët ata që paguajnë për këtë aktivitet, duke paguar taksa, në veçanti taksën TARI. Për të dhënë një shembull, në komunat e menaxhuara nga Eco.Lan (një shoqëri aksionare me kapital publik total, e përbërë nga 63 komuna anëtare dhe 71 komuna ekuivalente, e cila plotëson nevojat në lidhje me menaxhimin gjithëpërfshirës të mbeturinave, d.m.th. grumbullimin, transportin, rikuperimin/riciklimin dhe asgjësimin e mbeturinave urbane për një popullsi prej rreth 220.000 banorësh, që banojnë në territorin e gjerë të Frentano, Sangro-Aventino, Ortonese-Marukino dhe Alto Vastese), vetëm në vitin 2020, u hodhën 72.300 kg mbeturina të mëdha, të cilave duhet t'u shtohen gomat dhe pajisjet shtëpiake dhe në shumë vende u gjetën qese me mbeturina dhe mbeturina urbane të hedhura buzë rrugës. Rikuperimi dhe asgjësimi i mbeturinave të hedhura ngërthen kosto të larta. Për shembull, operacioni për rikuperimin dhe asgjësimin e "disa" pjesëve të mbeturinave të hedhura të paraqitura në foton A kushton 207 euro. Kostoja e këtyre operacioneve ndryshon sipas sasisë dhe llojit të mbeturinave që do të hidhen. Nëse do të gjendeshin mbeturina të veçanta, së pari do të duhej të analizoheshin, pastaj të largoheshin nga kompani të specializuara dhe në fund të hidheshin, duke gjeneruar kështu për komunën një kosto prej mijëra eurosh për një vend të vetëm. Më poshtë është një shembull se si praktika e hedhjes së mbeturinave në mjedisin natyror shkakton dëme të mëdha mjedisore dhe ekonomike: fotot B, C dhe D janë bërë në Torino di Sangro (CH) Figure 1: A në zemër të rezervës natyrore rajonale "Lecceta di Torino di Sangro". U gjetën disa vende të hedhjes së mbeturinave dhe pastrimi, asgjësimi dhe restaurimi i zonës kanë kushtuar 1343 euro.

Figure B

Figure C Figure D Kostot e pastrimit të mbeturinave janë të larta. Në komunat ku vepron Eco.Lan, në vitin 2020, vetëm deponimi i mbeturinave të mëdha ka kushtuar më shumë se 11.500 euro. Kosto që mund të ishin shmangur nëse, në vend të hedhjes së mbeturinave në natyrë, njerëzit thjesht do të kishin zgjedhur të përdorin shërbimin e mbledhjes së mbeturinave të mëdha dhe të rrezikshme. Ky shërbim është pa pagesë dhe mund të kërkohet duke telefonuar numrat përkatës pa pagesë ose duke ndjekur procedurat online në faqet e internetit të organeve administrative dhe komunave të vendbanimit. Përveç mundësisë së mbledhjes derë më derë, ka edhe zona të veçanta për mbeturinat e mëdha dhe të rrezikshme.Prandaj është thelbësore që të gjitha mbeturinat të ndjekin ciklin e duhur të mbledhjes, në mënyrë që të mos krijojnë dëme të mëdha mjedisore dhe ekonomike për komunitetet tona. Nëse të gjitha llojet e mbeturinave mblidhen në mënyrën e duhur, mund të fillohen gjithashtu të gjitha aktivitetet e tjera që lidhen me ripërdorimin, riciklimin dhe rikuperimin.


ÇFARË JANË MBETJET E RREZIKSHME Mbetjet e rrezikshme janë mbetjet komunale ose të veçanta që mund të kenë prejardhje civile apo industriale. Për shkak të përqendrimit të lartë të ndotësvenë to, është e nevojshme të zvogëlohet rrezikshmëria e tyre. Për këtë arsye, ato u nënshtrohet trajtimeve të veçanta për t'u bërë të padëmshme. Ato nuk përputhen me rregullat e mbledhjes tradicionale selektive, me ndihmën e koshave shtëpiakë të mbeturinave, por mblidhen veçmas sipas procedurave të veçanta. Një shembull është WEEE ose vaji i përdorur, secili prej të cilëve kërkon një proces të veçantë mbledhjeje, trajtimi, rikuperimi dhe asgjësimi, gjithashtu në varësi të llojit të prodhuesit (mbetjet e rrezikshme nga aktivitetet shtëpiake, të tilla si WEEE ose vaji i përdorur i gatimit, janë të ndryshme nga mbetjet e rrezikshme të krijuara nga aktivitetet e përpunimit industrial). Për klasifikimin përcaktimin, si dhe asgjësimin e tyre, duhet të lexoni Rregulloren evropiane 1357/2014 të 18/12/2014, e cila zëvendëson Shtojcën III të Direktivës 2008/98/EC. CILAT MBETJE JANË TË RREZIKSHME Kjo kategori mund të përfshijë mbetjet industriale, nga prodhimi i lëkurës dhe i tekstilit, rafinimi i naftës, industria fotografike ose metalurgjike ose procese të tjera kimike. Ato gjithashtu mund të përfshijnë tretësit, mbetjet e vajit, mbetjet e studimeve mjekësore dhe veterinare. Sidoqoftë, kjo klasë e mbetjeve i përfshin edhe ato me prejardhje qytetare, siç janë bateritë e përdorura dhe barnat e skaduara. SI PËRKUFIZOHEN MBETJET E RREZIKSHME Sipas Dekretit Legjislativ 192 të vitit 2006, mbeturinat përkufizohen si "Çdo substancë ose objekt të cilin mbajtësi e hedh ose synon apo i kërkohet ta hedhë".Midis këtyre, mbetjet e rrezikshme kërkojnë vëmendje të veçantë për mbledhjen, transportimin dhe asgjësimin. Në varësi të llojit të substancave të përfshira, ato fitojnë një klasifikim të veçantë.


MBETJET E RREZIKSHME: KLASAT E RREZIKUT Mbetjet e rrezikshme klasifikohen sipas klasave të ndryshme të rrezikut. HP 1 Shpërthyese: si rezultat i një reaksioni kimik, mund të krijojnë gazra që kanë temperaturë, presion ose shpejtësi të rrezikshme për njerëzit dhe pronën. HP 2 Oksiduese: Nëse bien në kontakt me oksigjenin, mund të shkaktojnë djegie të materialeve të tjera. HP 3 Të ndezshme: mund të jenë të lëngshme, të ngurta, të gazta, reaktive në kontakt me ujin, vetë-reaktive dhe vetë-nxehëse. HP 4 Acaruese: mund të shkaktojnë acarim të syve dhe lëkurës. HP 5 Të dëmshme: mund të jenë toksike për disa organe të synuara në rast ekspozimi ose thithjeje. HP 6 Toksike: mund të jenë toksike nëse pihen, thithen ose injektohen. HP 7 Kancerogjene:mund të shkaktojnë kancer. HP 8 Gërryese: mund të gërryejnë . HP 9 Infektive: mund të kenë të pranishëm mikroorganizma aktivë ose toksina që shkaktojnë sëmundje tek njerëzit. HP 10 Teratogjenike: mund të dëmtojnë fertilitetin dhe riprodhimin njerëzor. HP 11 Mutagjene: mund të çojnë në mutacion gjenetik të një qelize. HP 12 Lëshimi i gazit me toksicitet akut:mund të lëshojë gazra toksikë kur vjen në kontakt me ujin ose acidin. HP 13 Që shkaktojnë ndjeshmëri: përmbajnë substanca që i shkaktojnë ndjeshmëri lëkurës ose organeve të frymëmarrjes.


HP Ekotoksike: janë të rrezikshme për mjedisin. HP 15 Mbetjet që nuk posedojnë drejtpërdrejt asnjë nga këto karakteristika të rrezikut, por që mund t'i shfaqin ato më vonë: të gjitha ato që mund të përbëjnë rreziqe mjedisore në të ardhmen.

Mbetjet e rrezikshme me rrezik infektimi Mbetjet e infektuara ose mbetjet në rrezik infektimi janë në përgjithësi mbetje sanitare. Ato janë materialet nga mjedise të izoluara infektive ku ekziston rreziku i transmetimit biologjik në ajër. Ato gjithashtu mund të përfshijnë mbetje të kontaminuara me lëngje biologjike të sekretuara ose të ekskretuara nga pacientët në izolim infektiv. Ato gjithashtu përfshijnë mbetjet nga varrimi, djegia dhe zhvarrosja. Mbetjet veterinare janë gjithashtu pjesë e këtij klasifikimi. Ligji që rregullon trajtimin e tyre është Dekreti Presidencial 254/03 dhe, në veçanti, neni 24 i Ligjit nr. 179 të 31 korrikut 2002, i cili rregullon menaxhimin e mbetjeve mjekësore.

Mbetjet e rrezikshme bujqësore Mbetjet bujqësore gjithashtu mund të përbëjnë një shkallë rreziku. Ato janë kryesisht vajrat e përdorur të prodhuar nga motorët, frenat dhe transmetimet hidraulike, bateritë, automjetet dhe makineritë e përdorura për në hekurishte, produktet e mbrojtjes së bimëve që nuk janë më të përdorshme, ilaçet për bagëtinë që nuk janë më të përdorshme ose kanë skaduar. Mbetjet e tjera të prodhuara nga fermat, të tilla si mbetjet e vajit bimor, gomat e përdorura ose plastika, nuk përfshihen si me gjasë të rrezikshme.

HEDHJA E MBETJEVE TË RREZIKSHME Problemi i hedhjes, prek të gjitha llojet e mbetjeve, por bëhet veçanërisht i rrezikshëm për mbetjet e rrezikshme. Në fakt, përveç degradimit të mjedisit, të shkaktuar nga vetë hedhja, ai ka ndikim edhe në mjedis, cilësinë e jetës dhe higjenën urbane. Në përputhje me dispozitat e nenit 256, paragrafi 2, të Aktit të Konsoliduar të Mjedisit dhe nenit 34 të Dekretit Legjislativ nr. 205/2010, ka një gjobë që varion nga 300 në 3000 EUR për ata që shkelin ndalesën e hedhjes, e cila dyfishohet në rastin e mbetjeve të rrezikshme. Megjithatë, mbetet e vështirë për të gjetur autorët e vërtetë të këtij krimi. Kur kapen, është falë një hetimi nga afër dhe përdorimit të shumë forcave të sigurisë që duhet të përballojnë hetimet e vështira që kërkohen për të nxjerrë në dritë këto shkelje.


SI TË TRAJTONI MBETJET E RREZIKSHME Neni 190 i Dekretit Legjislativ 152/2006 kërkon që, ata që prodhojnë mbetje të rrezikshme, ta mbajnë shënim në një regjistër të veçantë (sasia, lloji), i cili duhet t'i vihet në dispozicion për shqyrtim autoritetit të kontrollit. Për të zvogëluar ndikimin e lartë mjedisor, është e nevojshme t'i trajtoni ato në një mënyrë të veçantë. Në varësi të gjendjes dhe llojit të tyre, mund t'u nënshtrohen llojeve të ndryshme të asgjësimit. Për shembull, disa tretës, acide dhe baza ka ende mundësi të rikuperohen ose rigjenerohen. Materialet e tjera të rrezikshme mund t'i nënshtrohen trajtimit kimiko-fiziko-biologjik ose të dërgohen për djegie, ndërsa disa mbetje të ngurta gjithashtu mund të deponohen. Para procedurës, ato analizohen për të përcaktuar objektin më të përshtatshëm të grumbullimit dhe asgjësimit.

SI MAGAZINOHEN MBETJET E RREZIKSHME Magazinimi nënkupton tërësinë e aktiviteteve të deponimit që sigurojnë, si rikuperimin, ashtu edhe ruajtjen paraprake të mbetjeve dhe rregullohet nga neni 183 i Dekretit Legjislativ 152/2006. Kjo depo e përkohshme, e cila shpesh gjendet në vendin e prodhimit, duhet, gjithsesi, të përfshijë ndarjen e duhur të mbetjeve dhe të mos krijojë asnjë lloj ndotjeje të tokës, nëntokës ose ujit. Përgjatë gjithë zinxhirit të trajtimit të këtyre mbetjeve të veçanta, nga magazinimi te transporti deri në deponim, ato gjithmonë pritet të kenë etiketime të veçanta, të cilat gjithashtu duhet të shënojnë zonën e tyre të magazinimit dhe kontejnerët në të cilët ruhen. Ky është kodi EWC(kodi evropian i mbetjeve), i cili tregon prejardhjen, burimin dhe llojin e tyre dhe në rast të materialit të rrezikshëm, pasohet gjithmonë nga një *.

SI TRANSPORTOHEN MBETJET E RREZIKSHME Neni 193 i Aktit të Konsolidimit të Mjedisit gjithashtu rregullon transportin e kësaj klase të mbetjeve. Sidoqoftë, duhet bërë një dallim midis mbetjeve të rrezikshme sipas rregulloreve të mbetjeve, të cilat kanë një kod EWCtë pasuar nga një * dhe mbetjeve të rrezikshme sipas ADR, të cilave u caktohet një numër nga OKB-ja.

SI ASGJËSOHEN MBETJET E RREZIKSHME. Largimi nga zona e magazinimit kryhet me anë të automjeteve të autorizuara për të transportuar mbetje të veçanta dhe të rrezikshme dhe më pas magazinohen përkohësisht për të kryer analiza mostre, që tregojnë se në cilën fabrikë duhet të dorëzohen. Çdo vit ose çdo 3 muaj, në varësi të sasisë, transportohen në objekte të përshtatshme rikuperimi ose deponimi, në varësi të natyrës dhe rrezikshmërisë së mbetjeve. Kjo përfundimisht përmbyll ciklin jetësor të mbetjeve të veçanta të rrezikshme dhe jo të rrezikshme. Ka kompani private të menaxhimit të mbetjeve, por kompanitë e mëdha komunale gjithashtu e ofrojnë këtë shërbim.


KU ASGJËSOHEN MBETJET E RREZIKSHME Në përgjithësi, është e nevojshme të pyesni për praninë e qendrave të mbledhjes ose të kontaktoni kompanitë e specializuara për asgjësim. Disa kompani komunale ofrojnë shërbim të paguar asgjësimi derë më derë për individët privatë që duan të hedhin një sërë mbeturinash të veçanta, të rrezikshme dhe jo të rrezikshme, duke siguruar kontejnerë të posaçëm, në përputhje me kërkesat ligjore, si dhe mjete të përshtatshme dhe të autorizuara. Llojet e ndryshme të mbetjeve të rrezikshme përfshijnë: Mbetjet e ngjyrave

Acidet e turshive

Mbetjet e bojës

Tretës të ndryshëm

Tretësirat e përdorura për rregullim dhe zbardhje

Filtrat e thatë

Tretësirat e pastrimit me bazë ujore

Kontejnerët metalikë të bojës

Emulsione pa klor

Enët e pastra plastike

Vajrat mineralë të përdorur

Pjesët dhe parakolpet plastike

Filtrat e vajit dhe naftës

Konvertuesit katalitikë

Antifrizi i përdorur dhe tretësit e yndyrave

Lëngjet antifriz

Tretësirat për distilimin e tretësve

Lëngjet e frenave

Leckat, pecetat, rrobat

Kanaçet me sprej

Bateritë

Leshi i gurit

Blloqet e frenave

Barnat

Filtrat e karbonit të aktivizuar

Toneri

Pluhurat shpërthyes

Bateritë alkaline

Xhami i automjeteve

Vajrat e karburantit dhe karburantet për dizel

Automjetet në hekurishte

Karburantet dhe përzierjet

Ngjitësit dhe izoluesit


WHAT WASTE IS HAZARDOUS WASTE? TYRES: End-of-life tyres are special waste but are not considered hazardous. For this reason, up to 4 tyres per year can be collected at home free of charge (the cost is about 50 euros) or taken to the municipal collection centre, where they will be taken care of. WEEE: Waste electrical and electronic equipment (WEEE) is deemed an hazardous waste. They usually come from household appliances, such as computers and power tools that are no longer usable or old. Washing machines, refrigerators, cell phones, etc. require separate collection, as they often contain gases and materials that when released into the environment can create serious ecological and human health damage. Monitors, both TVs and old PCs, can also fall into the WEEE category. Refrigerators also fall under the category of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). They are considered hazardous by current regulations due to their significant impact on the environment and the refrigerant gases they contain TONER AND PRINTER CARTRIDGES: Printing toner may or may not be classified as hazardous waste depending on the substances it contains. The same applies to printer cartridges and they follow the same guidelines as toners regarding waste classification. Photocopiers and fax machines also fall into this category. USED BATTERIES: Used batteries and accumulators are hazardous waste and should be disposed of properly. NEON: Neon, such as fluorescent tubes or energy-efficient lamps, can contain hazardous substances such as mercury. Therefore, they must be treated properly and handled with care for proper disposal. EXPIRED DRUGS: These are considered non-hazardous medical waste, so they are governed by the rules on special non-hazardous waste. Only cytotoxic and cytostatic drugs (i.e. capable of destroying cells with which they come into contact, such as chemotherapeutic drugs, for example) are considered hazardous, so they follow ad hoc regulations on hazardous waste. Expired medicines used at home can be collected separately by taking them to the appropriate centres, or to pharmacies and doctors' surgeries equipped with waste bins.


SPENT OILS: All waste oil from industrial processing is classified as hazardous. Even the used frying oils produced in domestic or catering, require not to be dispersed into the environment because of their hazardousness. FERROUS SCRAP: Certain types of scrap metal, ferrous and non-ferrous, cease to be considered hazardous under certain conditions. INERT MATERIALS: Inert waste from building demolition and construction site products are classified as special waste.


TIPS TO FIGHT WASTE DUMPING Selectively dispose of waste Report waste dumping to the municipality of residence or to the managing body Setting a good example and explaining to those who are not aware why it is important not to dump waste in the environment Remove bags or other materials before roadside cleaning with shredders and mowers Avoid burning waste either in fireplaces or boilers or in open places


SE MI LASCI NON VALE

CDCA Abruzzo 3491357990 abruzzo@cdca.it cdca.abruzzo@gmail.com www.cdcaabruzzoaps.wordpress.com www.contrattodifiumefeltrino.it

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.