Page 1

contactpersonen H. van der Molen telefoonnummers (06) 39 44 55 59 e-mailadressen

College van Burgemeester en Wethouders

hvdmolen@raadleeuwarden.nl

T.a.v. de heer drs. F.J.M. Crone

betreft

Postbus 21000 8911 DH Leeuwarden

Jongeren-overlast Fonteinstraat datum 14 april 2011

Geacht college, In de jaarstukken over 2010, en in eerdere gesprekken over de stand van zaken van de veiligheid in Leeuwarden, werd positief gesproken over het tegengaan van overlast door jongeren. Dat wil niet zeggen dat er geen overlast meer is of dat deze uit te bannen valt. Toch ontvangt de CDA fractie nog regelmatig klachten over hangjongeren die voor overlast zorgen. Recentelijk ontvingen wij signalen daarover uit Hempens Teerns en Camminghaburen. Deze week bereikte ons een specifiek geval uit de Vosseparkwijk, in de omgeving van de Fonteinstraat. Een aantal omwonenden heeft ons benaderd. Overlast van hangjongeren is een langlopend probleem in de wijk. Het probleem verplaatst zich. Allereerst van de speeltuin naar het wijkgebouw, naar OBS De Vosseburcht en nu bij de Koningin Wilhelminaschool en het naastgelegen park. Al langer is er overlast in het park met vernielingen in de afgelopen jaren. Inmiddels hebben omwonenden de gemeente een petitie aangeboden met de oproep om de geluidsoverlast, vervuiling, drankgebruik en het komen en gaan van bromfietsen, scooters en auto’s tegen te gaan. Ouders klagen over drankflessen op het schoolplein, er wordt geßrineerd in het groen rondom het plein en onlangs zijn autospiegels beschadigd. Inspanningen van de gemeente tot nu toe hebben dus niet voldoende geholpen. Wij stellen schriftelijke vragen om druk op een goede oplossing te zetten. Het gaat hier om een aanhoudend probleem waar wijkbewoners zelf een mouw aan hebben geprobeerd te passen. Maar doortastend optreden is nu op z’n plek. Vandaar dat wij de vragen aan u stellen: 1. Welke maatregelen heeft u in de afgelopen periode getroffen om de overlast tegen te gaan en welke redenen zijn er volgens u geweest waarom deze aanpak niet heeft geholpen? 2. Is het juist dat de gemeente de plaatsing van een mosquito (de omwonenden ook aangeraden door agenten) heeft afgewezen met verwijzing naar mogelijk gehoorschade voor de jongeren? Hoe verhoudt zich dat met het staande gemeentelijk beleid? 3. Welke afspraken heeft u namens de gemeente inmiddels kunnen maken met omwonenden, school, politie en straatcoaches over de aanpak van het probleem? 4. De overlast vindt vaak plaats in het weekend. Bewoners proberen dan in contact te komen met de straatcoaches. De meldkamer van de politie geeft echter aan geen contact met de straatcoaches te hebben. Kunt u aangeven welke afspraken er gemaakt zijn tussen politie en gemeente wat de inzet en aansturing van de straatcoaches betreft? We ontvangen graag antwoord op de gestelde vragen binnen de afgesproken termijn. Hoogachtend, Harry van der Molen Fractievoorzitter CDA Leeuwarden

/vragenoverlastfonteinstraat  

http://www.cdaleeuwarden.nl/documents/vragenoverlastfonteinstraat.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you