Page 1

contactpersonen C. den Hollander telefoonnummers (06) 18 11 28 21 e-mailadressen cdhollander@raadleeuwarden.nl betreft

College van Burgemeester en Wethouders

Beleid woningbouwcorporaties in de dorpen

T.a.v. mevrouw I. Diks

datum 11 januari 2012

Postbus 21000 8911 DH Leeuwarden

Geacht college, Uit recente berichtgeving van en over woningbouwcorporatie Elkien wordt duidelijk dat deze corporatie een koerswijziging doormaakt. Omdat de doelgroep van Elkien de voorkeur geeft aan grotere kernen stoot Elkien woningen af in die kleinere kernen waarin geen vraag meer zou zijn naar sociale huurwoningen. Dit beleid kan gevolgen hebben voor de Leeuwarder dorpen. Tijdens een werkbezoek aan Wytgaard op 13 oktober 2011 werden wij als fractie door dorpsbelang al met verontruste vragen over het afstoten van de huurwoningen in het dorp benaderd. Tevens zou Elkien hebben aangegeven af willen van het beheer van ’t Kleaster, dat onder meer een huiskamerfunctie vervuld voor de ouderen in het dorp. Wij stellen u daarom de volgende vragen: 1. Is er met Elkien in het kader van het maken van prestatieafspraken gesproken over de gevolgen die de koerswijziging kan hebben voor de Leeuwarder dorpen? 2. Is de koerswijziging in de ogen van het college niet in strijd met het beleid van de gemeente de dorpen de mogelijkheid te bieden via beperkte nieuwbouw en doorstroming starters, jonge gezinnen en ouderen gelegenheid te bieden om daar te blijven wonen? Als er geen sociale huurwoningen beschikbaar zijn, zal dat beleid dan niet juist stagneren? 3. Is het college op de hoogte van de mogelijk concrete voornemens van Elkien om in Wytgaard de sociale huurwoningen te verkopen en het beheer van ’t Kleaster af te stoten? Worden daarmee geen wezenlijke taken voor een woningcorporatie afgestoten, met als gevolg dat de jongeren uit het dorp genoodzaakt worden om elders huisvesting te zoeken en ouderen niet langer zelfstandig in hun dorp kunnen blijven wonen? 4. In september 2009 is bij de vaststelling van het bestemmingsplan Wirdum is de motie Herstructurering Wirdum aangenomen met de strekking dat met de betreffende corporatie, WoonFriesland, tot concrete plannen voor de aanpak van een aantal woningen in de kom van Wirdum zou worden gekomen. Tot op heden is de raad hierover niet geïnformeerd terwijl de corporatie in haar huurdersblad van december aangeeft dat de plannen vergevorderd zijn. Wat is de stand van zaken op dit moment? We ontvangen graag antwoord op de gestelde vragen binnen de afgesproken termijn. Hoogachtend,

Cocky den Hollander Woordvoerder ruimtelijke ordening

Friso Douwstra Woordvoerder volkshuisvesting

/vragencorporatiedorpen  
/vragencorporatiedorpen  

http://www.cdaleeuwarden.nl/documents/vragencorporatiedorpen.pdf

Advertisement