Page 1

contactpersoon H. van der Molen telefoonnummer (06) 39 44 55 59 e-mailadres

College van Burgemeester en Wethouders

h.vdmolen@leeuwarden.nl betreft

T.a.v. de heer drs. F.J.M. Crone

Uitspraken ‘Blauw op straat’

Postbus 21000

datum

8911 DH Leeuwarden

8 januari 2010

Geacht college, Over de bezuinigingen op de politie in Nederland is discussie. De Tweede Kamer heeft de minister van Binnenlandse Zaken de opdracht meegegeven de geplande bezuinigingen niet ten koste te laten gaan van het aantal politieagenten. In de gemeenteraad is hier ook over gesproken en is, ook door de CDA fractie, de nadrukkelijke wens uitgesproken dat ook in Leeuwarden de bezuinigingen niet ten koste zullen moeten gaan van de inzet van agenten. De politie Fryslân staat naast de landelijke bezuinigingen ook voor eigen financiële problemen. Wij herhalen als fractie nogmaals dat er begrip is voor de lastige situatie waarin de Friese politie zich bevindt, maar dat de financiële problemen absoluut niet moet leiden tot het terugbrengen van het aantal agenten. Leeuwarden heeft ons inziens al een tekort aan beschikbare agenten in verhouding tot de veiligheidssituatie. Bij monde van de burgemeester is al enkele keren in de commissie Bestuur en Middelen aangegeven dat de bezuinigingen niet ten koste zullen gaan van ‘blauw op straat’. Daarom wekte het artikel in het Friesch Dagblad d.d. 7 januari 2010 dan ook onze verbazing. Hierin wordt de korpschef, mevrouw Berndsen geciteerd uit haar nieuwjaarsspeech. Ze geeft, aldus het Friesch Dagblad, hierin aan dat ze vreest dat bezuinigen zonder dat dit ten koste zal gaan van het ‘blauw op straat’ niet haalbaar zullen zijn. Ze spreekt over ‘onorthodoxe maatregelen’. Minder blauw op straat zou ‘onafwendbaar’ zijn. Dergelijke uitspraken roepen vragen op. 1.

De burgemeester heeft steeds volgehouden dat de financiële situatie bij de Friese politie groot zijn, maar dat er ruimte wordt gezien om deze op te lossen zonder minder ‘blauw op straat’ Hoe moeten wij de uitspraken van mevrouw Berndsen plaatsen in relatie tot de uitspraken die de burgemeester heeft gedaan?

2.

Bent u met ons van mening dat de politiesterkte in Leeuwarden op dit moment al op een minimumniveau zit en dat het niet in de rede ligt om op de politiesterkte te bezuinigen? Hoe brengt de burgemeester dit standpunt aan Berndsen over?

We ontvangen graag antwoord op de gestelde vragen binnen de afgesproken termijn. Hoogachtend,

H. van der Molen Fractiesecretaris

http://www.cdaleeuwarden.nl/documents/vragenblauwopstraat  

http://www.cdaleeuwarden.nl/documents/vragenblauwopstraat.pdf