Page 1

contactpersonen G. Dames telefoonnummers (058) 215 75 96 e-mailadressen gdames@raadleeuwarden.nl betreft

College van Burgemeester en Wethouders

Inventarisatie asbest in schoolgebouwen

T.a.v. mevrouw drs. T. Koster

datum 10 oktober 2011

Postbus 21000 8911 DH Leeuwarden

Geacht college, Het kabinet heeft schoolbesturen uitgenodigd om uiterlijk op 1 juli 2012 te rapporteren of in hun schoolgebouwen, als zij gebouwd zijn voor 1994, asbest is gebruikt. Deze melding is in principe vrijwillig. Als schoolbesturen melden dat ze geen inventarisatie hebben gedaan voldoen ze aan het verzoek. Maar veel scholen laten alsnog een inventarisatie plaatsvinden. In gevallen van renovatie bestaat al de verplichting om een toets op asbest uit te laten voeren. Uit onderzoek van de VO Raad en PO Raad blijkt dat een hoog percentage scholen voor basis- en voortgezet onderwijs geen inventarisatie hebben uitgevoerd naar asbest op al hun locaties. Schoolgebouwen waar asbest wordt aangetroffen hoeven in de meeste gevallen niet gesaneerd te worden. En de risico’s voor de gezondheid zijn klein. Een inventarisatie is vooral gewenst om het mogelijk vrijkomen van asbest in de toekomst te voorkomen. Geïnformeerde scholen kunnen op deze manier incidenten voorkomen. Aangezien scholen de juridisch eigenaar van de gebouwen zijn ligt het verzoek tot inventarisatie bij hen. De gemeente is echter nauw betrokken bij de bouw en het onderhoud van schoolgebouwen. Vandaar onze vragen: 1. 2.

3. 4.

Kunt u aangeven over hoeveel schoolgebouwen die dateren van voor 1994 (in dit jaar werd de toepassing van asbest verboden) in onze gemeente aanwezig zijn en of er in deze scholen een inventarisatie op de aanwezigheid van asbest heeft plaatsgevonden? Indien inventarisaties plaatsgevonden hebben, welke afspraken heeft de gemeente met de betreffende schoolbesturen gemaakt omtrent de omgang met aanwezig asbest? Indien de inventarisaties nog niet plaatsgevonden hebben, is de gemeente bereid om in het LEJA overleg met de schoolbesturen dit onderwerp te agenderen? De VNG meldt dat indien er asbest vrijkomt door beschadiging van een gebouw, de verwijdering van het asbest voor rekening van de gemeente komt. Op welke wijze wordt er op dit moment (financieel) rekening gehouden met deze voorkomende gevallen? In het recentelijk aangenomen vervolg op Scholen onder Dak (tot 2013) wordt gesproken over het binnenklimaat in scholen als aandachtspunt voor de bouw en verbouw van schoolgebouwen. Is het college bereid de mogelijke aanwezigheid van asbest in scholen die voor 1994 zijn gebouwd als consequent aandachtspunt op te nemen?

We ontvangen graag antwoord op de gestelde vragen binnen de afgesproken termijn. Hoogachtend,

Gea Dames Woordvoerder Jeugd en Onderwijs

/vragenasbestscholen  

http://www.cdaleeuwarden.nl/documents/vragenasbestscholen.pdf