Page 1

contactpersoon T. Koster en H. van der Molen telefoonnummer (058) 2990116 / (058) 2164021 e-mailadres tkoster@leeuwarden.nl h.vdmolen@leeuwarden.nl betref t schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid van het reglement van orde gemeenteraad van de gemeente Leeuwarden College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. de heer drs. F.J.M. Crone Postbus 21000 8900 JA LEEUWARDEN

onderwerp Stand van zaken veiligheidsmonitor datum 15 augustus 2008

Leeuwarden, 15 augustus 2008 Geacht college, In steden in Nederland en daarbuiten worden websites opgezet waarop burgers de criminaliteitscijfers in hun omgeving kunnen volgen. Dergelijke websites spelen in op het recht dat inwoners hebben om te weten hoe veilig hun omgeving is en wat politie en gemeente eraan doen om hun leefomgeving veiliger te maken. Steeds vaker wordt zo’n website gezien als standaard onderdeel van het veiligheidsbeleid. Leeuwarden zou zo’n website al jaren moeten hebben, maar het is er niet van gekomen. Op 8 juni 2005 kondigde de gemeente een primeur aan: we zouden de eerste gemeente worden die de veiligheidssituatie voor alle burgers online inzichtelijk zou maken. Een publieke variant van de veiligheidsmonitor die toentertijd voor bestuurders, raadsleden en ambtenaren voorhanden was. Op dit moment hebben gemeenteraadsleden geen toegang meer tot het systeem. Maar opvallender nog: de website waarop burgers de veiligheid in hun omgeving konden bekijken is er nooit gekomen. En dat terwijl de Volkskrant op 2 juni 2005 deze door de gemeente aangekondigde ‘primeur’ aandacht gaf. Citaat: “De inwoners kunnen dan op hun eigen pc zien hoe veilig hun straat of hun wijk is, welke delicten gepleegd worden (...) en hoe de politie er tegen optreedt. Met het project is ‘een bedrag van enige tienduizenden euro’s gemoeid, zegt de woordvoerder.” Aangezien de website nooit het levenslicht gezien heeft stelt de CDA fractie de volgende vragen: 1.

Is het juist dat meer dan drie jaar na de aankondiging van een publieke veiligheidsmonitor deze nog steeds niet gerealiseerd is? Wat is hiervoor de reden en is het juist dat, zoals wij binnen het ambtelijk apparaat hebben vernomen, het project niet op gang is gebracht in verband met een tekort aan personeel om op dergelijke projecten in te zetten?

2.

Deelt u nog steeds het achterliggende idee dat burgers het recht hebben op informatie over de veiligheidssituatie in hun eigen woonomgeving, en dat deze informatie met de huidige stand van internetsites het beste online kan worden aangeboden? Bent u met ons van mening dat een dergelijke website er, zoals beloofd, alsnog zou moeten komen?

3.

Leeuwarden kreeg voor de ontwikkeling van het systeem financiële steun van het stimulerings-programma In-Axis van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Betrof deze subsidie ook het openbaar maken van de informatie via de website? Zo ja, in hoeverre heeft de gemeente dan ook de voorwaarden die aan de subsidie waren verbonden correct nageleefd?

Wij hopen dat u deze vragen binnen de vastgestelde termijn kunt beantwoorden. Hoogachtend, Thea Koster Harry van der Molen

http://www.cdaleeuwarden.nl/documents/Vragen%20Veiligheidsmonitor  
http://www.cdaleeuwarden.nl/documents/Vragen%20Veiligheidsmonitor  

http://www.cdaleeuwarden.nl/documents/Vragen%20Veiligheidsmonitor.doc

Advertisement