Page 1

contactpersoon Gea Dames telefoonnummer (058) 215 75 96 e-mailadres gdames@raadleeuwarden.nl betreft

College van Burgemeester en Wethouders

Concurrentie formulierenbrigade

T.a.v. de heer M. Florijn MA

datum

Postbus 21000

27 oktober 2010

8911 DH Leeuwarden

Geacht college, Het CDA is groot voorstander van vrijwilligersinitiatieven. Dit versterkt de onderlinge verbondenheid. Vrijwilligers zijn mensen die “oog en hart hebben voor anderen”. De formulierenbrigade Leeuwarden voorziet in een behoefte van inwoners van de gemeente Leeuwarden om zich te laten ondersteunen bij het invullen van formulieren. Het doel is om ervoor te zorgen dat ieder, die daar recht op heeft, maximaal gebruik maakt van regelingen. Ondanks dit blijkt er ook een keerzijde te zijn aan het werk van de formulierenbrigade. Namelijk het “concurrentie effect” op bestaande vrijwilligersorganisaties, die de inwoners van de gemeente voorheen al ondersteunenden en daar nu mee dreigen op te houden. Het CDA is ontstemd door hetgeen verwoord staat in de notulen van de Wmo Adviesraad van de bijeenkomst van 7 september jongstleden. Daarin staat dat de komst van de brigade het vrijwillig bemande en laagdrempelige vragenuur van de Leeuwarder Ouderenbonden zodanig beconcurreerde dat deze zijn gestopt met het vragenuur. Hieronder volgt het citaat uit de notulen (blz. 2): “Will brengt het voorbeeld naar voren van het laagdrempelige vragenuur, dat de drie Leeuwarder ouderenbonden enige jaren terug hadden. Met een gemotiveerde groep vrijwilligers liep dat enorm goed. Mensen waren zeer tevreden. Toen kwam de formulierenbrigade die concurrentie ging vormen voor het vrijwillig vragenwerk. Zonde van het geld! Will stopte met het vragenuur en al gauw ook de vrijwilligers.” Niet alleen in deze notulen is de “concurrentie” van de formulierenbrigade terug te vinden. De CDA fractie heeft eerder in een vergadering waarin de brigade werd besproken aangegeven, dat er tal van vrijwilligersinitiatieven zijn op dit gebied, zoals de ondersteuning die werd geboden door Humanitas en onder andere door de kerken. Ook is ons ter ore gekomen dat welzijnsinstelling Zienn nu zelf hun cliënten niet meer helpt maar ze doorstuurt naar de formulierenbrigade. De CDA fractie vraagt zich af hoe dit zich verhoudt tot de visie van het college, die de sociale steunstructuur wil versterken, met name de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, en de inzet van ‘welzijn en zorg op afstand’. Wij zien een onwenselijke situatie dat goedlopend en zonder gemeenschapsgeld draaiend vrijwilligerswerk wordt weggeconcurreerd door een gemeentelijk initiatief. We hadden hier al voor gewaarschuwd, maar de negatieve neveneffecten zijn groter dan wij hadden verwacht.


Vandaar dat wij de volgende vragen stellen: 1. Is het college op de hoogte van een concurrerend effect van de formulierenbrigade op vrijwilligersorganisaties? 2. Hoe verhouden deze effecten zich naar de mening van het college tot de doelstelling van het coalitie-akkoord om maatschappelijk initiatief breder de ruimte te geven? 3. Wat doet het college er aan om in de toekomst te voorkomen, dat twee keer voorzien wordt in dezelfde dienstverlening? EĂŠn keer betaald en gefinancierd door de gemeente Leeuwaren en ĂŠĂŠn keer onbetaald door vrijwilligersorganisaties? 4. Bent u bereid om als hoofdlijn voor het beleid te hanteren dat de gemeente slechts een ondersteunende rol zal spelen bij het aanpakken van maatschappelijke problemen wanneer de samenleving daar al, ook al zij het uitsluitend door vrijwilligers, zich voldoende actief mee bezig houdt? We ontvangen graag antwoord op de gestelde vragen binnen de afgesproken termijn.

Hoogachtend,

Gea Dames Woordvoerder armoedebeleid

Ans van den Berg Woordvoerder ouderenbeleid

http://www.cdaleeuwarden.nl/documents/Vragen%20concurrentie%20formulierenbrigade  

http://www.cdaleeuwarden.nl/documents/Vragen%20concurrentie%20formulierenbrigade.pdf