Page 1

Ini$a$efvoorstel Groene  Schoolpleinen

Inleiding Zowel de  Pal/GroenLinks  frac4e  als  de  frac4e  van  het  CDA  zijn  al  jaren  bezig  met  het  bevorderen  van   het  buiten  spelen  door  kinderen  in  een  natuurlijke  en  groene  omgeving.  Pal/GroenLinks  heeC  het   ini4a4ef  genomen  tot  het  bevorderen  van  de  volkstuinen  en  het  CDA  het  ini4a4ef  van  het  Natuurlijk   Spelen.  Beide  ini4a4even  zijn  opgenomen  in  het  beleid  van  de  gemeente  Leeuwarden. Via  contacten  met  de  basisscholen  is  opgemerkt  dat  scholen  belangstelling  hebben  voor  het  opzeHen   van  school-­‐  moestuinen,  maar  dat  dit  niet  gemakkelijk  te  ini4ëren  is.  Dit  omdat  de  financiele   middelen  niet  aanwezig  zijn,  de  kennis  niet  voldoende  is  om  het  te  realiseren  of  omdat  er  veel  4jd  in   gaat  ziHen  om  alles  te  organiseren. Zoals  wij  al  aangegeven  hebben  vinden  wij  het  belangrijk  dat  kinderen  opgroeien  in  een  groene   omgeving  dat  het  buiten  spelen  bevorderd.  Onze  frac4es  zijn  dan  ook  heel  blij  met  de  interesse  van   scholen  voor  het  “vergroenen”  van  de  schoolomgeving  en  het  schoolplein.  Om  deze  interesse  te   ondersteunen  en  scholen  verder  te  helpen  om  schooltuinen  en  “groene  schoolpleinen”  op  te  zeHen   hebben  de  frac4es  van  Pal/GroenLinks  en  het  CDA  dit  ini4a4efvoorstel  geschreven. Wij  hopen  het  college,  de  gemeenteraad  en  zoveel  mogelijk  scholen  geïnteresseerd  te  krijgen  voor  dit   voorstel,  zodat  zoveel  mogelijk  kinderen  kunnen  genieten  van  een  groene  schoolomgeving.

Gea Dames  (  CDA)  en  Elizabeth  Hietkamp  (Pal/GroenLinks)


Het belang  van  een  groene  omgeving

Het maken  van  een  mooie  wandeling  door  het  park,  spelen  in  een  spannende  groene  speeltuin  of   lekker  even  uitrusten  in  de  schaduw  van  een  boom.  Mensen  voelen  zich  preWg  in  het  groen.  Dat  is   ook  niet  zo  vreemd,  want  groen  is  belangrijk  voor  onze  gezondheid. Wie  in  een  groene  wijk  woont,  voelt  zich  beter  en  bezoekt  minder  vaak  de  huisarts.  Een  groene   omgeving  vermindert  stress,  nodigt  uit  tot  bewegen  en  het  ontmoeten  van  buurtbewoners.   Daarnaast  is  groen  in  de  buurt  goed  voor  de  ontwikkeling  van  kinderen  en  kan  het  bijdragen  aan   persoonlijke  ontwikkeling,  zingeving  en  een  goed  microklimaat.  Groen  in  de  wijk  is  essen4eel  voor   het  verbeteren  van  de  gezondheid  van  haar  inwoners. Lang  niet  alle  wijken  zijn  groene  wijken.  Het  groen  in  de  grote  steden  is  de  afgelopen  jaren  zelfs   afgenomen,  zowel  in  kwan4teit  als  in  kwaliteit.  Dit  is  vanuit  gezondheidsoogpunt  zeker  niet   wenselijk  .  Zo  leggen  ziekten  als  angststoornissen  en  depressie  een  groot  beslag  op  de   gezondsheidszorg  en  zijn  er  hoge  kosten  mee  gemoeid,  terwijl  de  kans  op  deze  klachten  in  een   groene  omgeving  kleiner  is.  Het  investeren  in  groen  levert  dus  ook  geld  op. Bewoners  van  wijken  met  veel  groen  voelen  zich  gezonder  dan  bewoners  van  wijken  met  weinig   groen.  (De  kans  dat  iemand  zich  ongezond  voelt  is  1,5  maal  zo  groot  in  een  woonomgeving  met   weinig  groen.)  Zij  bezoeken  ook  minder  vaak  een  huisarts.  Klachten  als  angststoornissen  en  depressie,   maar  ook  aandoeningen  aan  de  luchtwegen,  diabetes,  hartklachten,  migraine  worden  minder  vaak   gerapporteerd  in  groenere  woonomgevingen. Een  groene  omgeving  is  een  aantrekkelijke  omgeving  om  in  te  bewegen.  Kinderen  die  opgroeien  in   een  groene  omgeving  voldoen  vaker  aan  de  bewegingsnorm.  Een  groene  woon-­‐  en  speelomgeving   heeC  een  posi44eve  invloed  op  de  motorische  ontwikkeling,  het  speelgedrag,  de  lichamelijke   ac4viteit  en  het  voorkomen  van  overgewicht.  Verder  heeC  groen  een  posi4eve  invloed  op  de   cogni4eve  en  emo4onele  ontwikkeling  van  kinderen.  Voor  kinderen  lijkt  groen  extra  belangrijk.


Hoe is  de  situa$e  nu De  gemeente  Leeuwarden  heeC  ongeveer  veer4g  basisscholen.  De  meeste  schoolpleinen  van  deze   scholen  zijn  grijs  en  voorzien  van  een  paar  speeltoestellen.  Deze  pleinen  staan  meestal  midden  in  een   woonwijk  en  1  school  staat  in  de  binnenstad.  Schoolpleinen  zijn  soms  afgesloten  als  de  school  dicht   is,  maar  er  zijn  zeker  ook  schoolpleinen  die  na  school4jd  open  staan  voor  de  wijk  zodat  kinderen  er   kunnen  spelen.   Er  zijn  enkele  scholen  binnen  onze  gemeente  die  zelf  al  zijn  begonnen  met  het  “vergroenen”  van  hun   schoolpleinen.  Deze  scholen  zijn  de  Plataan,  de  Anker  in  Wirdum,  de  Weide,  de  Wynwizer  en  de  St.   Paulusschool  en  de  Michaelschool. Binnen  het  LEJA  hebben  de  scholen  aangegeven  zeker  belangstelling  te  hebben  voor  het   “vergroenen”  van  hun  pleinen  en  ze  zijn  bereid  om  hun  pleinen  na  school4jd  open  te  stellen  voor  de   buurt.  Doordat  er  echter  te  weinig  geld  is  heeC  dit  geen  prioriteit  gekregen. Het  “vergroenen”  van  de  schoolpleinen  past  heel  goed  binnen  het  huidige  beleid  van  de  gemeente   Leeuwarden. -­‐

Er is  beleid  op  het  gebied  van  de  verruiming  van  het  aantal  volkstuinen.

-­‐

Binnen het  speelruimtebeleid  ligt  de  nadruk  op    Natuurlijk  Spelen.  Minder  speeltoestellen  en   meer  spelen  in  de  directe  omgeving  van  thuis,  met  natuurlijke  materialen,  waar  groen  ook   een  belangrijke  rol  in  speelt.

-­‐

Er liggen  bij  het  college  momenteel  ini4a4even  rondom  de  “Eetbare  Stad”.  Waarbij     bewonersini4a4even  op  het  gebied  van  moestuinen,  maar  ook  ini4a4even  van  instellingen,   met  elkaar  gekoppeld  worden,  zodat  er  mogelijk  economisch  gewin  kan  ontstaan.

-­‐

Leeuwarden als  duurzame  stad,  waarbij  meer  groen  kan  leiden  tot  een  schonere  en   aantrekkelijke  stad.

-­‐

Gebiedsgericht werken,  waarbij  de  inzet  van  bewoners  in  hun  wijk  zeer  wordt  ges4muleerd.

De universiteit  van  Wageningen  heeC  onderzoek  gedaan  naar  de  waarde  van  groen  in  de  stad.  Uit  dit   onderzoek  blijkt  het  volgende: Door  de  overheid  is  voor  openbaar  groen  in  de  gemeente  een  norm  vastgesteld  van  75  vierkante   meter  recrea4ef  groen  binnen  een  straal  van  500  meter  van  de  woning  in  het  stedelijk  gebied.  Deze   norm  wordt  echter  ter  discussie  gesteld  door  Alterra  en  de  ANWB  die  deze  norm  te  minimaal  vinden. In  woonwaarderingsstudies  neemt  de  nabijheid  tot  groen  en  parken  een  belangrijke  plaats  in.   Poten4ele  woningkopers  hebben  in  ruime  meerderheid  liever  “groen”  in  de  naaste  omgeving  dan   allerlei  stedelijke  voorzieningen  en  parkeergelegenheid. Van  de  G30  steden  ziHen    17  steden  onder  het  vastgestelde  richtgetal  van  de  overheid  van  75   vierkante  meter  recrea4ef  groen.  Leeuwarden  behoort  tot  de  steden  die  onder  het  richtgetal  vallen   en  dus  volgens  de  norm  te  weinig  recrea4ef  groen  in  de  nabijheid  van  de  woningen  heeC.


Dit geeC  aan  dat  de  gemeente  Leeuwarden  nog  wel  wat  uitbreiding  van  groen  kan  gebruiken.  Het   “vergroenen”  van  de  schoolpleinen  zou  hier  enige  bijdrage  in  kunnen  leveren.

Het doel  van  de  groene  schoolpleinen Uit  het  voorgaande  is  duidelijk  waarom  de  frac4es  van  het  CDA  en  Pal/Groenlinks  de  schoolpleinen  in   onze  gemeente  willen  gaan  vergroenen.  Wij  willen  er  het  volgende  mee  bereiken: -­‐

Meer groen  in  de  wijken

-­‐

Kinderen gaan  meer  bewegen,  een  groen  schoolplein  daagt  meer  uit  tot  verschillende   bewegingsvormen  (lopen,  klauteren  en  klimmen).Kinderen  leren  op  een  groen  schoolplein   beter  omgaan  met  risico's  en  de  ontwikkeling  van  hun  motoriek  wordt  sterk  ges4muleerd

-­‐

Groene schoolpleinen  dagen  kinderen  uit  om  gevarieerder  en  crea4ever  te  spelen.Doordat  er   meerdere  zone's  ontstaan  op  een  groen  schoolplein  krijgt  elke  groep  een  eigen  stukje  op  het   plein.Hierdoor  ontstaat  er  minder  agressie  op  het  schoolplein  en  leren  de  kinderen  beter   samenspelen

-­‐

Kinderen komen  meer  in  contact  met  de  natuur  en  zien  hoe  planten  en  bomen  groeien  en   welke  aantrekkingskracht  dit  heeC  op  dieren

-­‐

Kinderen gaan  de  natuur  meer  beleven  in  plaats  van  het  alleen  te  aanschouwen

-­‐

Door meer  te  bewegen  worden  kinderen  minder  dik  en  krijgen  een  betere  condi4e

-­‐

Betrokkenheid van  de  wijk  bij  de  school  en  het  stukje  groen  rondom  de  school

-­‐

Groene schoolpleinen  dragen  direct  bij  aan  het  behoud  en  versterken  van  biodiversiteit

De meeste  schoolpleinen  in  onze  gemeente  zijn  midden  in  de  wijk  of  dorp  gelegen.  De  schoolpleinen   zijn  overwegend  grijs  en  bieden  voor  de  wijk  weinig  mogelijkheden  tot  spelen  en  recreëren.  Ook  voor   de  schoolkinderen  4jdens  de  schooluren  zijn  de  pleinen  weinig  uitnodigend  om  veel  te  bewegen  en   te  spelen.  Wij  willen    dit  gaan  veranderen.  Wij  willen  de  schoolpleinen  groener  en  uitnodigender   maken,  zodat  kinderen  4jdens  en  na  school4jd  ges4muleerd  worden  om  daar  te  gaan  spelen. Uit  het  voorgaande  is  gebleken  dat  juist  een  groene  omgeving  kinderen  en  volwassenen  s4muleert   om  meer  te  gaan  bewegen.  Ook  is  aangetoond  dat  kinderen  socialer  met  elkaar  omgaan  en  elkaar   minder  pesten.  Doordat  een  groene  omgeving  spelen  en  bewegen  s4muleert  zullen  de  kinderen   meer  buiten  gaan  spelen  en  daardoor  minder  dik  worden.  Een  kind  dat  buiten  speelt  heeC  geen  4jd   om  te  snoepen  en  bewegen  zorgt  voor  een  grotere  verbranding  van  calorien. Op  een  groen  schoolplein  komen  kinderen  meer  in  contact  met  de  stadse  natuur.  Door  mee  te  helpen   in  de  schooltuin  en  door  er  in  te  spelen,  beleven  de  kinderen  de  natuur.  Ze  zien  plantjes  groeien,  ze   zien  insecten  die  erin  leven,  ze  kunnen  fruit  oogsten  en  opeten.  Er  ontstaat  een  besef  van  waar  fruit   vandaan  komt  en  hoe  het  allemaal  groeit.


Het is  ook  uitdrukkelijk  de  bedoeling  dat  bewoners  in  de  wijk  betrokken  worden  bij  het  onderhoud   van  het  plein.  Het  zou  goed  zijn  dat  de  bewoners  zich  er  zo  bij  betrokken  voelen  dat  zij  ook  op  het   plein  gaan  leHen,  waardoor  het  minder  gevoelig  wordt  voor  vandalisme.  In  ruil  daarvoor  mogen   wijkbewoners  gebruik  maken  van  het  groene  schoolplein  en  zij  krijgen  een  mooiere  groene  plek  in   hun  wijk,  in  plaats  van  een  saai  grijs  plein.

Hoe willen  we  dit  bereiken? Tijdens  de  voorbereiding  van  dit  plan  hebben  we  met  verschillende  mensen  gesproken.  Het  Nordwin   College  (voorheen  AOC),  ambtenaren  van  de  gemeente,  Proloog  en  het  PCBO.  Zij  waren  allemaal   enthousiast  over  het  idee  om  schoolpleinen  te  gaan  vergroenen.  Duidelijk  werd  wel  dat  je  hierbij  een   ambtelijke  trekker  nodig  hebt  die  mensen    en  ideeen  bij  elkaar  brengt.  Daarnaast  hebben  de  scholen   ondersteuning  nodig  bij  het  onderhoud  van  het  “schoolgroen”.  Voornamelijk  ondersteuning  bij   snoeiwerkzaamheden,  het  zwaardere  werk  van  het  planten  van  bomen  en  het  aanleren  van  de   vrijwilligers  hoe  je  een  tuin  moet  onderhouden.  Veel  ini4a4ef  op  dit  gebied  door  vrijwilligers  strandt   doordat  men  teleurgesteld  raakt  als  bomen  en  planten  niet  goed  groeien,  doordat  het  verkeerd   wordt  onderhouden.  Om  dit  bij  voorbaat  goed  te  regelen  willen  wij  op  den  duur  1Ce  hiervoor   beschikbaar  stellen. Bij  de  voorbereiding  van  het  groene  schoolplein  kunnen  de  deelnemende  scholen  ondersteuning   krijgen  van  het  Nordwin  College.  Zij  zijn  bezig  met  het  schrijven  van  een  handboek  hoe  een  groen   schoolplein  te  realiseren.  Zij  kunnen  ook  een  workshop  geven  hoe  de  school  een  moestuin  op  kan   zeHten  en  hoe  zij  de  buurt  erbij  kunnen  betrekken.  Het  (toen  nog)  AOC  is  ook  betrokken    bij  de  tot   standkoming  van  het  groene  schoolplein  van  de  Wielen  in  Camminghaburen.  Daarnaast  kunnen  ze  de   scholen  hulp  bieden  bij  het  aanvragen  van  subsidies  bij  fondsen.  Tevens  zijn  ze  bereid  om  tegen  lage  


kosten plantjes  te  leveren  voor  de  schooltuinen.  Regulier  onderhoud  kan  het  Nordwin  College  niet   leveren,  eventueel  wel  in  de  vorm  van  eenmalige  opdrachten,  bijvoorbeeld  bij  de  eerste  aanleg. In  de  gemeente  RoHerdam  zijn  verscheidene  groene  schoolpleinen  gerealiseerd.  Hiervoor  is  een   stappenplan  gemaakt  “Hoe  creeer  ik  een  Groen  schoolplein”.  Dit  stappenplan  kan  de  scholen  helpen   bij  de  voorbereiding  van  het  groene  schoolplein. Wij  willen  graag  het  Van  Hall  Ins4tuut  betrekken  bij  het  groene  schoolplein.  Zij  kunnen  de   deelnemende  scholen  ondersteunen  bij  het  maken  van  een  ontwerp  dat  aansluit  bij  de  beleving  van   de  kinderen,  dat  past  bij  de  doelstellingen  van  de  school  en  dat  past  in  de  omgeving  van  de  wijk  en  de   wensen  van  de  bewoners.  Via  het  Nordwin  College  weten  we  dat  Het  Van  Hall  ins4tuut  hier  wel  voor   openstaat.  Als  scholen  ideeen  willen  opdoen  hoe  een  groen  schoolplein  eruit  zou  kunnen  zien  zijn  er   talloze  voorbeelden  in  RoHerdam  via  het  internet  te  bekijken. Als  scholen  mee  willen  doen  met  het  inrichten  van  een  groen  schoolplein,  kunnen  zij  zich  opgeven  bij   de  gemeente  Leeuwarden.  De  ambtenaar  die  “trekker”  wordt  van  het  project  zal  dan  per  jaar   bekijken  welke  scholen  hiervoor  in  aanmerking  komen.  Aan  deelname  zijn  wel  regels  verbonden: -­‐

Het schoolplein  moet  opengesteld  worden  voor  de  wijk

-­‐

Betrokkenheid van  wijkbewoners,  ouders  en  kinderen

-­‐

Scholen schrijven  zelf  fondsen  aan  en  organiseren  co-­‐financiering

-­‐

Scholen zorgen  zelf  voor  het  onderhoud  en  worden  daarbij  ondersteund  door  de  gemeente

-­‐

De organisa4e  ligt  bij  de  school  en  de  ondersteuning  komt  van  het  Nordwin  College  en  de   gemeente.

Het eerste  jaar  zal  er  een  pilot  worden  gedaan  met  2  scholen.  Als  de  pilot  succesvol  is  kan  de  raad  bij   de  volgende  raadsperiode  structureel  geld  beschikbaar  stellen  voor  dit  project,  zodat  ieder  jaar  1  of  2   schoolpleinen  omgetoverd  kunnen  worden  tot  groene  schoolplenen. In  het  eerste  jaar  zal  de  ondersteuning  van  het  onderhoud  minder  groot  zijn  en  zal  er  voor  ambtelijke   ondersteuning  zeker  geen  1  Ce  nodig  zijn,  zodat  een  deel  van  dit  geld  ingezet  kan  worden  voor  de   opzet  van  de  schoolpleinen.  Naarmate  er  meer  schoolpleinen  vergroend  zijn  zal  de  ondersteuning  in   het  onderhoud  groter  worden  en  zal  er  minder  geld  overblijven  voor  de  inrich4ng  van  de  pleinen.  Om   kosten  te  besparen  zou  de  ondersteuning  bij  het  onderhoud  door  Caparis  gedaan  kunnen  worden.   Caparis  moet  dan  wel  mensen  leveren  die  de  vrijwilligers  kunnen  leren  hoe  ze  een  tuin  moeten   onderhouden. Het  is  de  bedoeling  dat  de  plannen  voor  de  groene  schoolpleinen  integraal  in  het  beleid  worden   opgenomen.  Hierbij  kan  gedacht  worden  aan: -­‐

Veilige routes  naar  de  schoolpleinen.  Hierbij  kan  een  rela4e  gelegd  worden  met  de   speellinten  en  verkeersveiligheid  rondom  scholen

-­‐

Het opzeHen  van  kindcentra.  De  school  is  veel  langer  open  en  het  groene  schoolplein  wordt   intensiever  gebruikt


-­‐

Compensa4e van  gekapte  bomen.  Als  er  bomen  in  onze  gemeente  gekapt  worden  kunnen   deze  op  de  schoolpleinen  worden  gecompenseerd

-­‐

Rela4e met  natuurlijk  spelen.  Gesnoeide  wilgentakken,  boomstammen,  overgebleven  zand  en   modder,  stenen  enz.  kunnen  gebruikt  worden  voor  een  spannend  groen  schoolplein

-­‐

Het regelen  van  de  verantwoordelijkheid  en  het  eigendom  van  het  plein.  Veiligheidsinspec4e   moet  hierin  worden  meegenomen

-­‐

Nieuw te  bouwen  scholen  of  pleinen  die  herbestraat  moeten  worden  kunnen  direct  in  de   juiste  vorm  worden  aangelegd.  Groene  schoolpleinen  opnemen  bij  “Scholen  onder  Dak”

-­‐

Sluit aan  bij  de  wensen  van  de  buurt  ten  behoeve  van  moestuinen  en  openbaar  groen.  Sluit   aan  bij  de  “mooie”  en  “lelijke”  plekken  van  een  schoolplein

-­‐

Het onderhoud  en  het  beheer  opnemen  in  de  reguliere  taken  van  de  gemeente,  rekening   houdend  met  de  wensen  van  de  scholen  en  de  wijk

-­‐

Aansluiten bij  leehaarheidsac4es  die  wijkpanels  en  woningbouwcorpora4es  van  plan  zijn  te   doen.

We hebben  gesprekken  gevoerd  met  Proloog  en  het  PCBO.  Zij  zijn  in  principe  enthousiast  over  het   ini4a4ef  “Groene  Schoolpleinen”.  Zij  zijn  bereid  om  hun  scholen  te  ac4veren  om  mee  te  doen  om  te   komen  tot  groene  schoolpleinen  in  onze  gemeente.  Het  is  duidelijk  dat  het  ini4a4ef  bij  de  scholen   ligt.  Als  zij  mee  willen  doen  kunnen  ze  zowel  financieel  als  ambtelijk  ondersteund  worden  om  te   komen  tot  een  mooi,  spannend  en  groen  schoolplein.

Het voorstel Wij  willen  graag  in  2013  starten  met  een  pilot  “groene  schoolpleinen”.  Zoals  er  al  eerder  te  lezen  valt   denken  we  hierbij  in  eerste  instan4e  aan  het  vergroenen  van  twee  schoolpleinen.Heel  konkreet  komt   het  erop  neer  dat  we  een  verantwoordelijke  ambtenaar  hiervoor  vrij  willen  maken  die  met  de   scholen,  wijkpanels  en  wijkbewoners  en  het  Nordwin  College  en  het  van  Hall  het  vergroenen  van  een   schoolplein  op  gaat  pakken.  Het  is  onze  verwach4ng  dat  hiervoor  niet  een  hele  Ce  nodig  zal  zijn.Voor   onderhoud  stellen  we  voor  om  te  kijken  of  Caparis  hier  een  rol  in  kan  vervullen. Verder  willen  we  graag  dat  bij  een  volgende  collegevorming  gekeken  kan  worden  of  het  regulier   ingezet  kan  worden.

Financiën Doordat er  een  koppeling  gemaakt  kan  worden  met  andere  beleidspijlers  (zoals  al  eerder  genoemd  in   dit  voorstel;de  bomenkapcompensa4e,  rela4e  leggen  met  Natuurlijk  Spelen,  speelbeleid  en  Eetbare   Stad)  verwachten  wij  als  indieners  dat  dit  de  kosten  enigszins  kan  drukken. Het  Nordwin  College  heeC  ook  aangegeven  dat  ze  een  bijdrage  kunnen  leveren  in  het  leveren  van   planten  en  zaadjes.  Als  de  hogescholen  voor  de  planvorming  ingezet  worden,  ziHen  hier  ook  geen  


verdere kosten  aan.  Er  kan  ook  nog  verder  gezocht  worden  naar  meer  mogelijkheden  tot   samenwerking,  bijvoorbeeld  tuincentra,  wijkbewoners  en  wijkpanels. Ook  moet  niet  vergeten  worden  dat  we  een  duidelijke  inbreng  van  de  scholen  zelf  verwachten.In  de   prak4jk  zullen  schoolteam's  en  ouders  ook  gemo4veerd  worden  om  zelf  planten  en  eetbaar  groen   aan  te  leveren.   Wij  gaan  er  van  uit  dat  met  een  budget  van  20.000  euro  de  ambtelijke  ondersteuning  voor  de  pilot   geregeld  is.  Voor  het  vergroenen  van  de  schoolpleinen  schaHen  we  in  dat  we  met  40.000  euro  een   heel  eind  komen.

Initiatiefvoorstel%20Groene%20Schoolpleinen  
Initiatiefvoorstel%20Groene%20Schoolpleinen  

http://www.cdaleeuwarden.nl/documents/Initiatiefvoorstel%20Groene%20Schoolpleinen.pdf

Advertisement