Page 1

Contactpersoon: Marisha van Huizen 06-21 29 48 02

mvanhuizen@leeuwarden.nl

College van Burgemeester en Wethouders Postbus 21000 8911 DH Leeuwarden

Onderwerp: Handhaving Aldlân Datum: 11-04-2014

Geacht college, De CDA fractie zet zich al jaren in om samen met de Stichting Werkgroep Aldlân en de gemeente om het schuttingprobleem in Aldlân op te lossen. De stichting zet zich in om groene schuttingen te creëren door middel van het actief aanbieden van informatie, financiële ondersteuning, door te controleren in de wijk op illegale bouwwerken en door bewoners hier ook actief op aan te spreken. Wij zien hier een burgerinitiatief die zich richt op het verbeteren van hun wijk/leefomgeving en de aantrekkelijkheid van de wijk. Het CDA vindt het daarom ook spijtig te horen dat de communicatie tussen de stichting en de gemeente moeizaam verloopt. Naar aanleiding van de brief van dhr. Hilarides, namens de Stichting Werkgroep Aldlân, heeft het CDA een aantal vragen aan het college over het schuttingen probleem in Aldlân; 1. Is het college het met de CDA fractie eens dat de gemeente bij burgerinitiatieven zich dienstverlenend moet opstellen en daarbij haar uiterste best moet doen om deze initiatieven te stimuleren? Zo ja, wat doet de gemeente daar nu aan? Zo nee, waarom niet? 2. Wanneer is gemeentegrond “openbaar toegankelijk gebied” en wanneer niet? 3. Hoe is het huidige handhavingsbeleid in Aldlân met betrekking tot illegale erfafscheidingen en bouwwerken? Hoe wordt dit beleid nageleefd? Zijn er binnen dit beleid ook verbeterpunten volgens het college? 4. Is er daadwerkelijk sprake van een toename aan illegale erfafscheidingen en bouwwerken zoals dhr. Hilarides in zijn brief stelt? Zijn hier ook cijfers over bekend? 5. Het CDA vindt dat er meer handhaving moet plaatsvinden. Hoe denkt het college de handhaving te gaan verbeteren? 6. Het CDA wil voorstellen om een pilot op handhaving te starten in Aldlân. Hierbij kan, bijvoorbeeld in samenspraak met de stichting, worden gekeken


naar een andere manier van handhaven. Ziet het college hier mogelijkheden voor? Is het (juridisch) mogelijk om een (samenwerkings)pilot op handhaving te starten in Aldl창n? 7. Kan het college komen met een plan van aanpak om de verslonzing in Aldl창n tegen te gaan en om samen met de stichting het schutting probleem tegen te gaan? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? Graag ontvangen wij antwoord op de gestelde vragen binnen de afgesproken termijn. Hoogachtend, Gea Dames Raadslid & contactpersoon Aldl창n

Marisha van Huizen Raadslid & Portefeuillehouder Beheer Openbare Ruimte

Cda vragen aldlan versie 1 7  

http://www.cdaleeuwarden.nl/documents/cda_vragen_aldlan_versie_1.7.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you