Page 1

Aanhangsel nr. 212575 Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden, ingediend op 28 januari 2008 door de fractie van het CDA over de voortgang van het Ama-project Perspectief. Inleiding Naar aanleiding van de rapportage 2007 van het Ama-project uit de Leeuwarder Courant van 23 januari 2008 heeft de CDA vragen over de voortgang van het project Perspectief. Naar CDA fractie blijkt uit de rapportage en het artikel dat er kunnen worden gesteld bij de effectiviteit van het project een meerderheid in de gemeenteraad is gesteund.

Vragen In de notitie van het project Perspectief van november 2006 werd gesteld dat de beoogde doelgroep zou bestaan uit 90 ama’s die woonachtig zouden zijn in Leeuwarden. Uit de rapportage blijkt dat het gaat om een veel grotere groep van ongeveer 140 ex-ama’s. 1.Wat is de precieze reden van de toename van deze groep?

2.Betekent de toename ook dat de criteria voor de doelgroep zijn verruimd in vergelijking met de beginsituatie in november 2006? Als dit zo is, wat is dan de reden van deze verruiming van de criteria? De voogdijvereniging Nidos geeft aan dat het komende jaar het leefgeld van ongeveer 6 ama’s gestopt gaat worden. 3.Zullen deze jongeren zich dan ook gaan aanmelden bij Perspectief? Zo ja, wat zou

en een artikel fractie enkele de mening van de vraagtekens zoals dat door

Antwoorden

De groep is niet toegenomen. Er is inderdaad wel met méér dan 90 personen een eenmalig gesprek gevoerd en er is ook met méér dan 90 personen een intake gehouden. Het gesprek en de intake dienen onder meer om uit te maken of betrokkene tot de doelgroep behoort. Na de gesprekken en intakes is uiteindelijk binnen de financiële ruimte van het project aan niet meer dan het aantal afgesproken personen (90) begeleiding en/of geldelijke ondersteuning verleend. Neen, de criteria voor de doelgroep zijn niet verruimd.

In de rapportage wordt vermeld dat er een káns bestaat dat deze jongeren zich bij het project melden. Of zij

1


hiervan dan de reden kunnen zijn?

dit doen hangt onder meer af van het succes van de voorbereiding door Nidos, het succes van de terugkeerbegeleiding door de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), van de keuzes die de ama zelf na beëindiging van de voogdij en de rijksvoorzieningen maakt en van zijn verwachtingen omtrent hetgeen het project heeft te bieden. Overigens heeft volgens Vluchtelingenwerk Friesland tot nu toe (eind februari ’08) nog geen van deze ama’s zich bij het project gemeld.

4.Is het college het met eens dat voor deze ama’s stoppen van het leefgeld zo plotseling is als bij beoogde doelgroep van 90

ons het niet de ama’s?

Ja, Nidos heeft voldoende tijd om deze ama’s goed voor te bereiden. Dat gold overigens ook voor een deel van de doelgroep van het project Perspectief. Maar het bewerkstelligen van terugkeer naar het land van herkomst en het voorkómen van illegaal verblijf in Nederland hing en hangt vooral af van een goede terugkeerbegeleiding. In het verleden heeft het daaraan ontbroken. In de loop van 2007 is evenwel de nieuwe DT&V operationeel geworden. De staatssecretaris van Justitie heeft in haar brief van 21 december 2007 aan de Tweede Kamer(2007-2008,27062 en 19637,nr.61) over het voorgenomen beleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen aangegeven, dat de terugkeerbegeleiding door de DT&V wordt geïntensiveerd en dat daarbij lering wordt getrokken uit gemeentelijke terugkeerinitiatieven en –projecten die zich specifiek op exama’s richten.

5.Is het college het met ons eens dat het Nidos als voogdijinstelling zelf een hele grote verantwoordelijkheid heeft om de ama’s voor te bereiden op hun toekomst en hun mogelijke terugkeer? Is het college het met ons eens dat als het Nidos zijn werk goed doet er geen “nieuwe” ama’s zich hoeven aan te melden bij Perspectief, omdat zij de ama’s voldoende hebben kunnen voorbereiden op hun toekomst?

Ja, het Nidos was en is als voogdijinstelling ook verantwoordelijk voor het voorbereiden van de minderjarige ama’s op hun toekomst. Het Nidos is niet langer verantwoordelijk voor de ama als deze meerderjarig is geworden. Voor de (begeleiding bij) terugkeer en vertrek van de ex-ama is niet het Nidos verantwoordelijk maar de DT&V. Als het Nidos én de DT&V hun werk goed doen dan zou niet langer een beroep op het project Perspectief te hoeven worden gedaan.

De huidige directeur van het Nidos heeft aangegeven dat door hun verhuizing naar Assen zich

2


mogelijk meer ama’s zullen gaan aanmelden bij Perspectief. 6.Wat is de reden van deze veronderstelling. Zolang de jongeren nog geen 18 jaar zijn vallen zij toch formeel onder de voogdij van het Nidos, ook als zij in Assen zitten?

7.Om hoeveel jongeren zou dit dan kunnen gaan? In de rapportage wordt gesproken over een groep van voornamelijk Angolese jongeren die door groepsdruk niet willen terugkeren naar hun land van herkomst, ondanks intensieve gesprekken. 8.Klopt het dat Perspectief toch verder wil gaan met deze jongeren?

9.Vindt het college het ook zinvol dat er doorgegaan wordt met deze groep,terwijl zij onder groepsdruk ervoor kiezen om in Nederland te blijven en dus te kiezen voor de illegaliteit, omdat zij geen recht hebben op een verblijfsstatus?

Volgens Vluchtelingenwerk Friesland heeft de opmerking van de directeur van het Nidos alléén betrekking op voormelde 6 ama’s die de leeftijd van 18 jaar bereiken. Van de aanvankelijk begrepen veronderstelling dat mogelijk meer ama’s zich zullen aanmelden blijkt dus geen sprake te zijn. Zie het antwoord op vraag 6.

Ja, in sommige gevallen wel, juist om de betrokken jongere niet uit het oog te verliezen. Daardoor kan ook worden voorkómen dat de jongere in de illegaliteit belandt. Bovendien is er volgens Vluchtelingenwerk in sommige gevallen tijd en begeleiding van het project Perspectief nodig eer de jongere zelf ondanks de groepsdruk overtuigd raakt dat terugkeer naar het land van herkomst de enige reële optie is. Door het onderhouden van het contact in deze gevallen kan het project Perspectief ook samen met de jongere deelnemen aan de terugkeergesprekken met de DT&V. Zie het antwoord op vraag 8.

Het door de staatssecretaris toegezegde speciale beleid voor kwetsbare groepen is nog altijd niet geëffectueerd,hetgeen betekent dat cliënten die nog een procedure hebben lopen ten laste blijven komen van het project Perspectief. Het college geeft aan dat half 2008 er onvoldoende middelen zullen

3


zijn om het project tot eind 2008 te kunnen voltooien. 10.kan het college al aangeven,op basis van de huidige cijfers, hoe groot het tekort zal zijn op het project en welke “pijnlijke” keuzes er gemaakt moeten worden ten aanzien van de projectdoelstellingen?

Op basis van de huidige gegevens (eind februari ’08) lijkt zich volgens Vluchtelingenwerk medio 2008 geen tekort af te tekenen. Overigens hangt dit mede af van de mate waarin de DT&V daadwerkelijk prioriteit blijkt te kunnen geven aan de terugkeer van uitgeprocedeerde ex-ama’s. Vluchtelingenwerk zal in maart a.s. een tussentijds financieel overzicht aanleveren. Met “pijnlijke” keuzes wordt bedoeld, dat mogelijk zal moeten worden geaccepteerd dat een deel van de doelgroep uit beeld raakt met alle persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van dien.

Leeuwarden, 11 maart 2008.

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester.

secretaris.

4

/BenW11maartCDA  
/BenW11maartCDA  

http://www.cdaleeuwarden.nl/documents/BenW11maartCDA.pdf

Advertisement