Page 1

Contactpersoon: Aaltsje Meinderts 06-14 23 24 51 ameinderts@leeuwarden.nl

College van Burgemeester en Wethouders Postbus 21000 8911 DH Leeuwarden

Onderwerp: Woningen Dekemahiem, Jirnsum. Datum: 31 maart 2014

Geacht college, Bij jaarvergaderingen van verschillende dorpsbelangen komt naar voren dat woningcorporatie Elkien een woningvisie heeft waarin men bijvoorbeeld Warten, Wergea en Jirnsum een aantal huizen wil slopen en niet wil gaan herbouwen. De dorpen krijgen dan wel de gelegenheid om aan te geven hoe men het betreffende leegvallende terrein wil invullen. In Warten is het dorp nu bezig met de invulling van zo een terrein. In Jirnsum gaat het om het slopen van 25 woningen van Dekemahiem. Hiervoor bouwt Elkien geen nieuwe huurwoningen. Veel Jirnsumers zijn van mening dat er in Jirnsum een breed draagvlak is om deze woningen te behouden en te verhuren. Zij komen dan ook met het voorstel om de woningen inclusief ondergrond over te nemen van Elkien. Naar aanleiding van bovenstaande stellen wij u de volgende vragen; 1. Is het college het met ons eens, dat dit initiatief past binnen het kader “Andere Overheid�? Zo nee, waarom niet. 2. Zou het college in dit kader een dergelijk initiatief willen steunen? Zo ja, op welke manier kan en wil zij hier aan bijdragen? Zo nee, waarom niet. 3. Op welke manier zou het college zich specifiek voor dit voorstel willen inzetten? Graag ontvangen wij antwoord op de gestelde vragen binnen de afgesproken termijn. Hoogachtend, Aaltsje Meinderts CDA Portefeuillehouder Volkshuisvesting

20140331%20vragen%20jirnsum  

http://www.cdaleeuwarden.nl/documents/20140331%20Vragen%20Jirnsum.pdf

20140331%20vragen%20jirnsum  

http://www.cdaleeuwarden.nl/documents/20140331%20Vragen%20Jirnsum.pdf

Advertisement