Page 1

Eerlijk over Europa THE M A 1 – X X X X X X XXXXX

1


Inhoud Voorwoord Manfred Weber

3

Column: Voorbij de onverschilligheid

4

Illustratie: Hoe werkt de EU?

5

Thema 1 Thema 1

6

Ierlands weg naar herstel

8

Europa na de crisis

6

Concurrerend Europa

Concurrerend Europa

9

Economische prioriteiten voor Nederland en Europa

10

Illustratie: Belastingontwijking

11

Nieuwe kansen door de interne markt

12

Het internationale succes van HEMA

13

Infographic: Nederland transportland

14

Transport de motor van onze economie

15

In gesprek: Naar een eerlijke Europese arbeidsmarkt

16

Infographic: Arbeidsmarkt

18

Handel hoort bij ons

19

Poster: Europa door de jaren heen

20

Thema 2 Thema 2

Veilig Europa

22

Veilig Europa

Interview: Een thuis voor kinderen op de vlucht

24

22

Infographic: Vluchtenlingenstromen

25

Opinie: Voor een open en veilig Europa

26

Infographic: Veiligheid

27

Interview: Stabiliteit en vrede in Europa niet vanzelfsprekend

28

Thema 3 Leefbaar Europa

30

Een leefbaar platteland nu en in de toekomst

32

Infographic: Boeren in Europa

33

Bijzondere Nederlandse projecten gefinancierd

Thema 3

30

Leefbaar Europa

met EU-fondsen

34

Column: Betaalbare en duurzame energie

36

Energie: wist u dat?

37

Illustratie: De toekomst van de EU

38

Uit het hart gegrepen

39

Opinie: Een betrouwbare Unie

40

Kruiswoordpuzzel 42 Contactpagina 43

Colofon Uitgever EVP-Fractie in het Europees Parlement Rue Wiertz 60 1047 Brussel Redactie Dirk Gotink, Willemijn Westerlaken, Celina Kremer, Jimmy Bastings en Hilde Klapwijk

2

Concept en realisatie Studio Piraat

Drukwerk Lulof

Fotografie EVP-Fractie, CDA-­delegatie, Dirk Hol, HEMA, Ossip van Duivenbode, Port of Rotterdam, iStock

Meer informatie EVP-Fractie www.eppgroup.eu @eppgroup

Illustraties Eva Hilhorst

CDA-delegatie in het Europarlement www.cda.nl/europa @cdaeuropa

Niet alle artikelen in dit magazine vertolken noodzakelijkerwijs de standpunten van het CDA of van de redactie. Alle bijdragen in dit magazine zijn beschermd door het auteursrecht. Uit deze uitgave mag daarom niets op enigerlei wijze worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

EV P /C D A – E E R LIJK OVE R EU R OPA


VOORWOORD

EVP-Fractie:

Werken in het belang van burgers Door: Manfred Weber

Een ding is wel duidelijk geworden:

Voorzitter van de EVP-Fractie in

geen land in Europa is groot en sterk

het Europees Parlement

genoeg om deze problemen alleen aan te kunnen. Voor grote en kleine landen

In 2014 waren de laatste Europese

blijft gemeenschappelijk Europees

verkiezingen. De christendemocratische

optreden een voorwaarde voor het

en centrumrechtse partijen in Europa

bieden van concrete oplossingen voor

wonnen deze verkiezingen overtuigend.

de uitdagingen en problemen waar

Met meer dan 200 leden in het Europees

onze burgers zich zorgen om maken.

Parlement zijn wij de grootste fractie.

Toch is onze samenwerking niet

Het CDA is zoals jullie weten met 5 leden

vanzelfsprekend. De Britten hebben

de grootste Nederlandse delegatie in

laten zien dat het ontbreken van een

het Europees Parlement.

eerlijke discussie over de EU grote politieke en economische gevolgen

De grootste zijn betekent voor ons

kan hebben.

ook verantwoordelijkheid nemen in moeilijke tijden.

De laatste jaren is door de aanhoudende crises ook de positieve agenda uit het

Onze fractie is met een duidelijke agenda

zicht geraakt. Als het over de EU gaat

het nieuwe mandaat gestart: stimuleren

hebben we het veel te vaak over

van groei en werkgelegenheid, zorgen

problemen en te weinig over kansen

dat Europa veilig is en blijft en het

en oplossingen. Daarom heb ik onder

spreken met één stem op het internatio-

andere voorgesteld om alle 18-jarigen

nale toneel. We hebben een Europa

met een Interrail-kaart op reis te sturen

nodig dat prioriteiten durft te stellen.

in Europa. Ik heb zelf aan den lijve ondervonden hoe fascinerend en

Tegelijkertijd is Europa sinds 2008 met

leerzaam het is om de diversiteit van ons

de financiële crisis in zeer zwaar weer

continent te ontdekken. Op reis zullen

terecht gekomen. Denk ook aan de

onze jongeren zien dat ieder volk in

migratiecrisis, de verschrikkelijke

Europa anders is, maar dat wat ons bindt

terroristische aanslagen in Parijs en

sterker is dan wat ons verdeelt.

Brussel en de aanhoudende financiële instabiliteit in de bankensector. En dan

De komende jaren gaan wij daarom

heb ik de oorlog in Syrië nog niet eens

met nog meer inzet het gesprek aan

genoemd en het neerschieten van vlucht

met de burger. Thuis en in het Europees

MH17 boven Oost-Oekraïne.

Parlement. Daar nodig ik u graag toe uit!

3


COLUMN

Voorbij de onverschilligheid De EU gaat door een zeer moeilijke tijd

vinden als we met brutale eerlijkheid

waar de demografische groei de

heen. De spanningsboog is groot tussen

kijken naar hoe Europa er nu voorstaat.

­komende decennia zal pieken en waar

de kritiek op het functioneren van de

Want de 21ste eeuw vraagt om een

brandhaarden en conflicten sluimeren

Unie enerzijds en anderzijds de roep

andere EU dan de 20ste. Met andere

of al uitgebarsten zijn. Ook zien we dat

om meer Europese daadkracht op

woorden: de Unie moet durven

de opwarming van de aarde gestaag

grote onderwerpen, zoals een eerlijke

­veranderen om relevant te blijven.

doorgaat, met enorme gevolgen voor

economie, de strijd tegen terrorisme en

Daarvoor zal een nieuwe generatie

onze voedselvoorziening en de leefbaar-

het tegengaan van klimaatverandering.

Europeanen het initiatief moeten nemen.

heid van de planeet. Op deze zaken is het

Deze tegenstelling mag er niet toe leiden

Want de vanzelfsprekendheid van vrede

niet de vraag of Europa moet handelen,

dat we verlamd raken, dat we stil komen

en welvaart zorgt helaas ook voor

maar of het lukt. Een ding is zeker:

te staan. Hoe moeilijk de keuze van de

onverschilligheid. Daar mogen wij

de CDA-delegatie in het Europees

Britten voor Brexit ook is, hoe zwaar

ons niet bij neerleggen. 

Parlement zal zich niet neerleggen bij

de onderhandelingen rond het handels-

het heersende fatalisme. Wij werken

verdrag met Canada of hoe complex de

Het vertrouwen in Europa zal vallen of

iedere dag aan een Unie in dienst van de

situatie omtrent het Oekraïne-verdrag,

staan bij duidelijke besluitvorming op

burger, op basis van de waarden die wij

we moeten stappen blijven zetten op

de grote onderwerpen van deze tijd.

delen met onze christendemocratische

die terreinen waar één land alleen zijn

De relatie met Rusland staat onder

zusterpartijen in de EVP-Fractie.

burgers geen oplossingen kan bieden.

enorme druk. We zien het Russische

Europa is door deze ervaringen wel aan

leger steeds nadrukkelijker aanwezig

Deze publicatie is een poging om vanuit

een zoektocht begonnen. De zoektocht

aan de Europese grens. Zijn onze

onze dagelijkse praktijk de onverschillig-

naar een positieve agenda voor de

eigen defensiecapaciteiten nog wel

heid over Europa te bestrijden. Europa,

toekomst en naar een nieuwe definitie

voorbereid op deze dreiging? In dit

dat is geen abstract, ver verwijderd

van wat ons bindt.

magazine bespreken we onder andere

­instituut, maar dat zijn we zelf. Europa

de toekomst van de Europese defensie

maken we zelf en samen. Elke dag weer

Het is mijn stellige overtuiging dat deze

met helikopterpiloot en veteraan

opnieuw. Graag laten wij ook onze

zoektocht heel hard nodig is. Afbraak van

Alphons Jacobs.

collega’s uit de EVP-Fractie aan

het gezamenlijke Europa dat de generatie

het woord om ons gezamenlijke werk

van mijn ouders en grootouders, vaak

De migratiestromen uit het Midden-­

te laten zien.

met de nodige politieke moed, heeft

Oosten kunnen tijdelijk verminderen,

opgebouwd is voor mij geen optie. Maar

maar we moeten onze borst natmaken

Veel leesplezier!

we zullen alleen echte antwoorden

voor de toestroom uit Afrikaanse landen

Esther de Lange

4

EV P /C D A – E E R LIJK OVE R EU R OPA


5


6

EV P /C D A – E E R LIJK OVE R EU R OPA


Thema 1

Concurrerend Europa Europa lijkt eindelijk uit de crisis te komen waar het sinds 2008 in verkeerde. Maar helemaal op orde is de economie zeker nog niet, de verschillen zijn groot tussen de Europese landen. Een concurrerend Europa staat niet alleen sterk door een stabiele munt, het betekent ook een Europa waarin iedereen een goede kans maakt op werk en een eerlijk inkomen. En een Europa waar bedrijven en burgers volop kunnen profiteren van de kansen die de grenzenloze binnenmarkt hen biedt.

THE M A 1 – C O N C U RREREND EUROPA

7


Ierlands weg naar herstel

Sinds 2014 ervaart de Ierse economie weer langzaam ­economische groei. De werkloosheid is gedaald van 15% tijdens de hoogtijdagen van de crisis naar 7,9% in september 2016. Ironisch genoeg heeft de landbouwsector (die zo geholpen heeft bij het herstel) nu te maken met een scherpe daling in prijzen voor hun producten. Dit vergroot het belang van het EU-­

Door: Mairead McGuiness

landbouwbeleid, de crisissteun voor de zuivelsector en het

Ierse Europarlementariër EVP-Fractie

fonds voor plattelandsontwikkeling als we deze storm ­willen  trotseren.

Eén van de meest opmerkelijke ontwikkelingen in Ierland tijdens de crisis van 2008 was de comeback van de landbouw-

En ondertussen koersen we af op een storm die we zelf niet

sector als aandrijver van economisch herstel. Tijdens de

gecreëerd hebben. Het besluit van het VK om de Europese Unie

onstuimige dagen van de vastgoedbubbel was de landbouw een

te verlaten heeft grote gevolgen voor Ierland. We zijn naaste

vergeten sector, een vak van het verleden. Maar toen alles

buren, we delen een grens (onzichtbaar gemaakt door het

verkeerd liep trad deze lokale, export-georiënteerde sector weer

Vredesproces en de EU), we handelen in vrijheid met elkaar en

naar voren. Onze regering ontwikkelde een strategisch plan

we kunnen ons zonder obstakels bewegen over het Ierse eiland.

voor de landbouw en jonge mensen begonnen kansen te zien

We willen niet dat hier een eind aan komt. Maar verandering

op de boerenbedrijven en in de voedselindustrie. De voedsel­

zal er komen, als de toon van de Brexit zo hard en compromis-

verwerkende bedrijven begonnen met investeren en er werden

loos blijft als ze nu is.

banen gecreëerd. Het besluit tot vertrek heeft nu al een impact. De zwakke Nu, enkele jaren na de donkerste dagen van de crisis, tekent

sterling raakt onze landbouwexport en noodmaatregelen zijn

zich economisch herstel af. Het is geen makkelijk herstel

misschien nodig. De door de regering gepresenteerde begroting

geweest. Van de regering vroeg het zware en impopulaire

voor 2017 laat zien dat Ierland zich voorbereidt op de gevolgen

beslissingen om het pad naar herstel van economische vooruit-

van de referendumuitslag.

gang weer te vinden. Bovendien heeft Ierland heel hard moeten werken om haar zelfvertrouwen weer te vinden. Ook ons

Onze minister van Landbouw zal gebruik maken van

platteland is niet ontkomen aan de negatieve gevolgen van

­uitzonderlijke Europese herstelmaatregelen samen met de Ierse

de crisis. Maar hun bijdrage aan het opnieuw opbouwen van

investeringsbank om een leenfonds van 150 miljoen euro voor

de economie en de samenleving mag niet worden onderschat.

boeren in het leven te roepen.

De landbouwexport cijfers stegen toen we ons richtten op waar we goed in zijn; het produceren van melk, rund- en

We moeten samenwerken om Europa te versterken, voor onze

lamsvlees en andere verwerkte voedselproducten.

burgers, hun welzijn en hun veiligheid.

8

EV P /C D A – E E R LIJK OVE R EU R OPA


Europa na de crisis Terwijl het begin van de financiële crisis in 2008 al vele jaren

bedrijfsleven en private en publieke investeringen weer op

achter ons ligt ervaren velen nog altijd de gevolgen. Wat

gang komen. Commissievoorzitter Juncker heeft hierin het

begon als een huizencrisis en bankencrisis in de Verenigde

voortouw genomen door een publiek privaat investeringsfonds

Staten werd in Europa een economische recessie. Door

te lanceren om gerichte investeringen te doen in de reële

ingrijpen van de Europese Centrale Bank en grotere druk op

economie. De werkloosheid daalt, maar het blijft schrijnend en

landen om structurele hervormingen en bezuinigingen door te

onacceptabel dat in sommige landen meer dan de helft van

voeren hebben veel landen de weg omhoog weer gevonden.

de jongeren geen baan kunnen vinden.

Naast hervormingen is het nodig dat leningen aan het

Tabel 1: Totale werkeloosheid

Tabel 2: Jeugdwerkeloosheid, leeftijdsgroep 15-24

20%

60% 50%

15% 40% 10%

30% 20%

5% 10% 0%

2007

2008

2009

2010

2011

NEDERLAND

GRIEKENLAND

SPANJE

IERLAND

2012

2013

2014

2015

0%

EUROPA

2007

2008

2009

2010

2011

NEDERLAND

GRIEKENLAND

SPANJE

IERLAND

2012

2013

2014

2015

EUROPA

Bron: Eurostat

Bron: Eurostat

Tabel 3: Reële groei van het BBP – volume Procentuele verandering op het voorgaande jaar

Tabel 4: Investeringen van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen

30%

20%

Het Europees Fonds voor Strategische investeringen probeert door gerichte investeringen de economische groei te bevorderen. De doelstelling is om ten minste 315 miljard euro aan investeringen te generen medio 2018. Hiervan is op dit moment 115,7 miljard euro aan investeringen in verschillende sectoren gerealiseerd.

15%

30%

25%

10%

25%

5%

2011

2012

2013

2014

2015

10% 5%

NEDERLAND

GRIEKENLAND

SPANJE

IERLAND

Bron: Eurostat

THE M A 1 – C O N C U R REREND EUROPA

EUROPA

KLEINERE BEDRIJVEN

2010

ONDERZOEK, ONTWIKKELING EN INNOVATIE

2009

SOCIALE INFRASTRUCTUUR

2008

TRANSPORT

2007

ENERGIE

-10%

DIGITAAL

15%

-5%

MILIEU EN EFFICIËNT GEBRUIK VAN HULPBRONNEN

20%

0%

0%

Bron: Europese Commissie

9


Economische prioriteiten voor Nederland en Europa Afnemend vertrouwen in Europa, een lage groei, toenemend economisch protectionisme en steeds grotere g ­ eopolitieke bedreigingen. De uitdagingen voor p ­ olitiek en beleid zijn groter dan ooit. Al deze problemen hangen nauw met elkaar samen en hebben uiteindelijk hun economische weerslag. Hoogleraar macro-­economie aan de Universiteit van Amsterdam Roel Beetsma bespreekt de prioriteiten die hij ziet voor Nederland en Europa.

zullen stijgen. De samenstelling van de publieke uitgaven zal meer moeten verschuiven naar investeringen die de groei bevorderen, waaronder onderwijs. Stijgende kosten van vergrijzing en gezondheidszorg zullen de overheids­ financiën overal verder onder druk zetten. In Europees verband moet Nederland zich daarom sterk blijven maken voor het handhaven van de begrotingsdiscipline. Voor een versterking van het wederzijds

van grote en internationale banken, en

vertrouwen tussen landen en als een

wordt de invloed van de banken op de

noodzakelijke voorwaarde voor verdere

Wat betreft Europa, moeten we onvoor-

nationale economie verkleind. Cruciaal

Europese integratie, is het cruciaal dat

waardelijk gecommitteerd blijven aan

in het ontwerp van het stelsel is echter

afspraken die daarover zijn gemaakt

een vergaande integratie van de EU.

dat de kosten van falend nationaal

nagekomen worden.

Dat is de beste manier om het grens­

bankbeleid niet op het Europese

overschrijdende economische verkeer

collectief worden afgewenteld.

Door: Roel Beetsma

te bevorderen, iets waar ­Nederland als

Het zal niet makkelijk zijn voor de politiek om deze en andere thema’s goed

geen ander van profiteert. Bovendien

Voor Nederland is de omgang met

op te pakken. De urgentie is echter groter

helpt een sterke EU om de handel met

de flexibilisering van de arbeidsmarkt

dan ooit.

andere machtsblokken te vergroten,

van belang, die door menigeen als

doordat onze onder­handelingspositie

kwalijk wordt gezien. In plaats van

bij het sluiten van handelsakkoorden

de flexibilisering te lijf te gaan met

sterker is.

allerlei beperkende maatregelen, is het

Wist u dat?

beter werknemers te stimuleren hun

Wist u dat Europa na het uitbreken

Verdere integratie betekent ook het

menselijk kapitaal op peil te laten

van de economische crisis een

afronden van de kapitaalmarktunie

houden, zodat ze fit blijven voor

vangnet heeft gecreëerd via een

en de bankenunie. De Europese kapitaal-

de arbeidsmarkt.

pakket aan regels (beter bekend als

markt is nog steeds gefragmenteerd

de bankenunie)? Hierdoor is het

en onderontwikkeld. Een volledig

Er moet ook een heldere visie komen

toezicht op de banken aangescherpt

geïntegreerde kapitaalmarkt betekent

op de omvang en samenstelling van de

om te voorkomen dat banken in de

dat het gemakkelijker en goedkoper

publieke uitgaven. De omvang geeft een

toekomst om kunnen vallen.

wordt om investeringen te financieren,

lastendruk die het economische verkeer

Maar de bankenunie is nog niet af.

risico’s te spreiden en te sparen. Voor

ondermijnt en dus welvaart kost. De

Naast beter toezicht en een crisis­

de bankenunie moet het Europese

crisis heeft in dit opzicht niet geholpen,

mechanisme wordt nog gewerkt aan

depositogarantiestelsel nog zijn beslag

terwijl we redelijkerwijs kunnen

een garantiestelsel voor spaarders

krijgen. Hiermee wordt de consument

verwachten dat de kosten van de

in heel Europa.

beter beschermd, met name bij het falen

vergrijzing en gezondheidszorg verder

10

EV P /C D A – E E R LIJK OVE R EU R OPA


Aanpak belastingontwijking

THE M A 1 – C O N C U RREREND EUROPA

11


Nieuwe kansen door de interne markt Misschien wel het grootste project van de Europese Unie is de interne markt. Door oude, achterhaalde, barrières tussen verschillende landen af te breken maken we het makkelijker voor bedrijven en consumenten om over de grens te kopen en verkopen. Voor de EVP-Fractie heeft het de hoogste prioriteit om deze interne markt nu verder af te maken en zo meer kansen te creëren voor consumenten en het MKB.

hiervan is Disneyland Parijs. Dit pretpark rekent verschillende prijzen afhankelijk van de nationaliteit van de klant. Franse klanten kunnen bijvoorbeeld van speciale aanbiedingen profiteren maar Nederlandse of Duitse klanten niet. Op dit moment bespreken we in Brussel voorstellen die ervoor te zorgen dat consumenten die diensten of producten

Door: Andreas Schwab

benut door bedrijven en consumenten

in een ander land willen kopen dat

Duitse Europarlementariër in

in Europa.

kunnen doen onder dezelfde voor­ waarden, dezelfde prijzen en leverings-

de EVP-Fractie

Daarbij komt dat in de online wereld

condities. Deze verschillen moeten

De interne markt is een van Europa’s

klanten vaak worden geblokkeerd.

verdwijnen, tenzij er gegronde redenen

grootste successen en onze ons meest

Zij kunnen bijvoorbeeld geen gebruik

zijn voor bedrijven om dit te doen.

waardevolle bezit in tijden van

maken van aan­biedingen in andere

Geoblocking zou in de toekomst moeten

­globalisering. Het is de motor voor een

landen, omdat ze terug worden gestuurd

verdwijnen en zo wordt het mogelijk dat

sterkere en eerlijkere Europese econo-

naar de website in hun eigen land. Of er

consumenten en bedrijven makkelijker

mie. Door mensen, goederen en diensten

wordt van de klant gevraagd te betalen

en veiliger online kunnen kopen en

toe te staan vrij te reizen ontstaan er

met een betaalkaart die niet bestaat in

verkopen.

nieuwe kansen voor burgers, bedrijven

eigen land. Dit soort ‘discriminatie’

en consumenten. Zo worden de banen

hoort niet thuis in de interne markt.

en groei gecreëerd die Europa zo

Er zijn vaak klachten van consumenten

de goede balans in alle nieuwe wetsvoor-

hard nodig heeft.

te horen over onrechtvaardig verschil in

stellen te bereiken: harmonisering op

behandeling op basis van uit welk land

Europees niveau als het nodig is, eigen

de klant komt. Een goed voorbeeld

invulling van de lidstaten als het kan.

Vooral voor de Europese MKB-bedrijven is de interne markt van groot belang. En het zijn deze MKB-bedrijven die op hun beurt de interne markt zijn kracht geven. De 23 miljoen MKB-bedrijven in Europa vormen 99% van alle bedrijven en zij hebben samen in totaal 90 miljoen mensen in dienst. Niet elk MKB-bedrijf heeft Europese ambities, maar voor bedrijven die graag de Europese markt op willen, moet deze goed toegankelijk zijn. Voor veel kleine bedrijven is e-commerce een mogelijkheid om hun klantenbestand van enkele ­duizenden lokale klanten uit te breiden naar een Europese markt van 500 miljoen klanten. Maar er is nog steeds ruimte voor verbetering. ­Ondanks dat e­ -commerce groeit, wordt het potentieel nog niet ten volle

12

De EVP-Fractie werkt daarom hard om


HEMA in cijfers

Winkels HEMA Nederland:

meer dan 500

Frankrijk:

50

Spanje:

4

België:

99

Luxemburg:

4

Duitsland:

Het internationale

10

Groot-Brittannië:

7

succes van HEMA 1. Hoe belangrijk is de interne markt in Europa voor een bedrijf als HEMA?

Zo is de fameuze rookworst en tompouce

Een open interne markt in Europa maakt

van de HINT-winkels anders, waardoor

het voor bedrijven als HEMA veel

er voor de consument, die nog onbekend

makkelijker om winkels in het buitenland

is met HEMA, meer overzicht wordt

te openen. Immers vrij verkeer van

gecreëerd. De internationale HEMA

personen en goederen zorgen voor

formule is gebaseerd op de verschillende

aanzienlijk minder administratieve

leefruimtes in een huis waar bijvoorbeeld

lasten, hoewel individuele lidstaten nog

studeren, wonen, koken, baby & kind,

steeds hun eigen wetgeving blijven

beauty en verzorging centraal staan. Op

hanteren. Nu de Brexit is aangekondigd

deze manier vindt iedereen gemakkelijk

geeft dit bijvoorbeeld onduidelijkheid

zijn weg in de winkel, ook als men voor

wat dit gaat betekenen voor onze winkels

het eerst in een HEMA is.

niet in het buitenland verkrijgbaar. Daarnaast is de indeling en uitstraling

Aantal medewerkers NL & EU Nederland HEMA BV

10000

Franchise 7000 EU overig

1650

Totaal 18650

in het Verenigd Koninkrijk.

3. Wat zou er beter kunnen in Europa om ondernemen over de grens makkelijker te maken?

HEMA Internationaal (HINT) is een

administratieve verplichtingen inzake

Netto kwartaalomzet Hema per regio (in mln euro)

aangepast HEMA concept voor de

statistische informatie over wat vanuit

2016 2015

buitenlandse markt. Hierbij zijn de

ons distributiecentrum naar het buiten-

Nederland

214.1

producten hetzelfde als in de Nederland-

land wordt vervoerd. Daarnaast is het

België en Luxemburg

34.3

34.0

se winkels, maar heeft het assortiment

natuurlijk vreemd als landen hun eigen

Frankrijk

19.5

15.8

een andere samenstelling omdat niet alle

belastingen bij import mogen blijven

Duitsland

artikelen van HEMA geschikt zijn voor

heffen, denk aan meelbelasting in

Overig

verkoop op markten buiten de Benelux.

Frankrijk bijvoorbeeld.

Totaal

THE M A 1 – C O N C U RREREND EUROPA

Wat verbeterd kan worden zijn alle

209.3

3.1 3.1 6.8 5.1 277.8 267.3

13

Bron: HEMA

2. Zijn er veel verschillen tussen de winkels in HEMA in Nederland en de andere Europese landen?


Nederland - Transportland • Goederen vervoer over het spoor naar Europese lidstaten

• Binnenkomende goederen

29% Totaal 3,8 miljard ton goederen

inkomend

29%

Italië

Duitsland

10% 10%

via Rotterdam

1.701.999 zendingen in de afgelopen 4 jaar

België

• Goederenvervoer over de weg naar Europese lidstaten 33,2%

Duitsland

11,3%

Frankrijk

€321 miljard

6%

België

• Van de binnenvaartschepen in de Europese Unie is 55% Nederlands

Vanuit Nederland

37 miljoen ton

Binnen de EU

Hamburg

Le Havre

14

1,16

miljard ton

800.000

• Mensen zijn werkzaam in de transportsector

Bron: CBS, TLN

Van Rotterdam

De goederen beslaan 37,8 % van die havens


Maar dit maakt reizen per spoor niet minder belangrijk. Het is een van de meest veilige manieren om te reizen en is bovendien duurzaam. Sinds de jaren ’90 heeft de Europese Unie er continu naar gestreefd om de spoorwegsector te verbeteren. Ondanks alle inspanningen worden de spoorwegreizigers en de vrachtsector nog steeds geconfronteerd met hardnekkige problemen. De Europese Unie probeert die aan te pakken door een echte Europese spoorwegmarkt te creëren. Spoorsystemen moeten beter op elkaar aansluiten om zo de technische obstakels van grensoverschrijdend treinverkeer te

Transport de motor van onze economie Transport en mobiliteit vormen de ruggengraat van onze maatschappij en zijn cruciaal voor economische groei en banen. De uitdagingen die voortkomen uit de grensover­schrijdende aspecten van transport en de snelle ontwikkelingen van technologieën worden nauw gevolgd in het transportbeleid op Europees niveau en zijn de drijfveren van de interne markt.

overwinnen. We bewegen ons van een gefragmenteerde markt met 28 nationale organen die allemaal iets anders willen, naar een gecentraliseerde oplossing aan één loket. Ook markt-gerelateerde kwesties worden aangepakt door de het organisatorisch scheiden van infrastructuur en vervoer, de opening van nationale spoormarkten voor buiten­ landse aanbieders en nieuwe regels voor aanbesteding. Het probleem van gebrek aan investeringen blijft echter bestaan. Om dit aan te pakken probeert Europa met een aantal fondsen investeringen op gang te brengen, zodat er een Europees spoor ligt dat voldoet aan de behoeftes van consumenten en vrachtvervoerders. Maar beleid voor het spoor gaat over meer dan technische en politieke onderwerpen. Het gaat vooral over het bewegen van mensen in de breedste

Door: Georges Bach

Als een voormalig spoorwegarbeider

zin van het woord. Om deze reden

Luxemburgse Europarlementariër

en voorzitter van de vakbond van

heeft de EVP een nieuw initiatief

EVP-Fractie

spoorwegarbeiders weet ik wat voor

gelanceerd. Met een Interrail pas mag

uitdaging het is om onze Europese

elke Europeaan die 18 wordt een aantal

Het belang van het verbeteren van alle

burgers het best mogelijke transport te

dagen gratis met de trein gaan reizen.

vormen van transport staat centraal bij

geven. Reizen en vervoer over de weg

Op die manier kunnen jongeren

het werk in de Commissie Transport en

blijven het populairst, terwijl vliegen

­onbeperkt genieten van reizen in 30

Toerisme in het Europees Parlement,

ook steeds aantrekkelijker is geworden

Europese landen en zo kennis maken met

waar ik lid van ben. Het is onze voort­

door de toegenomen concurrentie van

al het moois wat een grenzeloos Europa

durende zorg om alle manieren van

prijsvechters op de luchtvaartmarkt.

hen te bieden heeft. Zo kunnen jongeren

transport veiliger en duurzamer te maken

Gevolg is wel dat er steeds minder

uit eerste hand ervaren wat het betekent

en beter op elkaar aan te laten sluiten.

aandacht is voor het spoor.

om verenigd te zijn in diversiteit.

THE M A 1 – C O N C U RREREND EUROPA

15


IN GESPREK

Naar een eerlijke Europese arbeidsmarkt Behoud van het draagvlak in Nederland voor een Europese interne markt is broodnodig. Het principe van gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek is hierbij het uitgangspunt. ­Concurrentie van bijvoorbeeld een Poolse bouwvakker die gedetacheerd is in Nederland is goed, mits dit op grond van kwaliteit gebeurt en deze werknemer onder dezelfde regels als een Nederlandse bouwvakker valt. Het kan én mag niet dat andere Europeanen in Nederland aan het werk zijn voor een paar euro per uur. Dat is onacceptabel en vormt de bijl aan de wortel van onze sociale markteconomie. We spraken hierover met Marianne Thyssen, Eurocommissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit en met CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers.

Waarom is het zo moeilijk om het uitgangspunt van gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats te realiseren op de interne markt? Marianne Thyssen: De meningen van de lidstaten over dit uitgangspunt, het kernprincipe achter de herziening van de detacheringsrichtlijn, verschillen grondig. De Oost-Europese lidstaten vrezen dat hun bedrijven en werknemers aan competitiviteit zullen inboeten. Hier ben ik het echter niet mee eens: hun diensten zullen gevraagd blijven worden omwille van hun expertise, niet omwille

Hoe ziet voor u een eerlijke arbeidsmarkt eruit in Europa?

de Europese regels voor de sociale

van de lage kosten. Dat is waar echte

zekerheidscoördinatie.

competitiviteit om draait. En hun

belang benadrukken van een echte

Jeroen Lenaers: Wij staan pal voor

loon- en werkvoorwaarden als de lokale

Europese arbeidsmarkt. Europa heeft

het vrij verkeer van personen in Europa.

werkers waar ze samen mee werken.

meer arbeidsmobiliteit nodig, meer

Zeker voor Nederland biedt dat enorme

De vakbonden uit de Oost-Europese

interne markt, meer grensoverschrijdend

kansen. Die mobiliteit moet echter

landen zijn het trouwens met dit

verkeer van goederen, diensten, kapitaal

niet alleen ‘vrij’ maar ook ‘eerlijk’ zijn.

principe wel eens.

en personen. Dat is essentieel voor onze

De door Commissaris Thyssen voor­

groei, voor onze welvaart en voor het

gestelde wijziging van de detacherings-

Jeroen Lenaers: Er is inderdaad een

scheppen van banen – zeker in de open

richtlijn is dan ook een belangrijke stap

grondig verschil van inzicht over welke

economieën van de Benelux.

in de goede richting. Duidelijke, precieze

regels moeten gelden op de Europese

en afdwingbare regels om oneerlijke

arbeidsmarkt. Ik geloof in een sociale

Maar tegelijk moeten we er voor zorgen

concurrentie en verdringing op de

markteconomie waar niet alleen de

dat de Europese arbeidsmarkt eerlijk is.

arbeidsmarkt te voorkomen. De regels

markt, maar juist ook de mens een

Dit wil zeggen eerlijk voor iedereen.

mogen zelfs nog iets scherper, bijvoor-

centrale plaats heeft. Ik ben daarom

Met deze doelstelling voor ogen heb ik

beeld waar het gaat om het aantal

voorstander van regels die uitbuiting

voorgesteld om de detacheringsrichtlijn

maanden dat buitenlandse werknemers

­proberen te voorkomen. Daarom begrijp

uit 1996 te herzien en zal ik dit najaar

onder speciale voorwaarden in

ik, in het geval van detachering, niet

ook een herziening op tafel leggen van

­Nederland aan de slag mogen.

waarom buitenlandse werknemers

Marianne Thyssen: Laat me eerst het

16

werknemers hebben recht op dezelfde

EV P /C D A – E E R LIJK OVE R EU R OPA


uitgezonderd moeten zijn voor toelagen

Om de lidstaten te helpen om zwartwerk

­bedrijf daar daadwerkelijk substantiële

voor gevaarlijk, vies of onregelmatig

en oneerlijke praktijken te bestrijden reikt

activiteiten heeft.

werk, die voor Nederlandse werknemers

Europa hen verschillende instrumenten

wel gelden. Geen van mijn Centraal-

aan. Zo hebben we een Europees platform

Jeroen Lenaers: Daarnaast hebben we

of Oost-Europese collega’s heeft mij

voor de strijd tegen zwartwerk gelanceerd

ook het principe van ketenaansprakelijk-

kunnen uitleggen waarom het werk

dit jaar. Dit platform zal inspectiediensten

heid ingevoerd. Alle partijen in de keten

voor hun landgenoten minder vies,

van elke Europese lidstaat en uit verschil-

hebben verantwoordelijkheid en

gevaarlijk of onregelmatig zou zijn of

lende disciplines (arbeidsinspecties,

niemand mag zich verschuilen voor

waarom zij geen recht zouden hebben

sociale zekerheids­instanties, belasting­

misstanden die bij onderaannemers

op deze toelagen.

inspecties) samen­brengen om de krachten

plaatsvinden. Misstanden moeten

te bundelen tegen zwartwerk en schijn-

aangepakt worden. Daar zijn goede

zelfstandigheid.

Europese regels, maar vooral ook stevige

Soms ontstaat het beeld dat alle Europeanen op de Nederlandse arbeidsmarkt oneerlijk aan het werk zijn. Klopt dat wel?

nationale handhaving voor nodig. Een andere belangrijke Europese tool is

Tegelijkertijd moeten we het kind niet

de handhavingsrichtlijn voor detachering

met het badwater weggooien. Regelge-

Marianne Thyssen: Verre van.

van werknemers. Op basis van deze

ving moet niet doorschieten. Zeker voor

Het zou in elk geval geen beeld zijn

richtlijn kan de arbeidsinspectie in

bedrijven in de grensregio moet het juist

dat op feiten gebaseerd is. De zwarte

Nederland bijvoorbeeld eisen van

eenvoudig blijven om werknemers ook

economie in Nederland is een van

collega’s in een andere lidstaat dat

aan de andere kant van de grens tijdelijk

de kleinste in Europa.

ze meekijken of een detacherend

aan het werk te zetten.

THE M A 1 – C O N C U RREREND EUROPA

17


Eerlijke arbeidsmarkt • Gedetacheerde werknemers in 414.220

Frankrijk

190.848

België

159.749

Oostenrijk

101.015

Nederland

87.817

Groot-Brittannië

50.893

Spanje

44.825

Zweden

33.019

• Aantal gedetacheerden in Europa

• Aantal gedetacheerden Nederlanders in Europa

2010

1.33

64.800

miljoen

+44.4% 2014

+79% 1.92

116.000

miljoen

• Grensarbeid: Pendelaars inkomend

Totaal

België

2010

2014

• Grensarbeid: Pendelaars uitgaand

39.000

België

8.000

80.000

17.000 Duitsland 41.000

Duitsland

• Migranten Belgen die in Nederland wonen en werken

10.900

Duitsers die in Nederland wonen en werken

27.400

Nederlanders die in België wonen en werken

26.100

Nederlanders die in Duitsland wonen en werken

24.700

18

Totaal

9.000

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving, CBS, Europese Commissie

Duitsland


Handel hoort bij ons

Door: Wim van de Camp

Onze internationale positie staat onder druk omdat de globalisering en de internationale handel niet

Nederland is een handelsland. Wij zijn ondernemers

meer als kans worden gezien maar als bedreiging.

in hart en nieren. Waar onze grote rivieren ons toegang bieden tot het Europese achterland, is de

Hoe is dat zo gekomen? Het is uiteraard een

Noordzee het voorportaal van de wereld. Gedwongen

­combinatie van factoren. Maar een van de belangrijk-

door ons klimaat en onze ligging staan wij overal

ste is toch wel dat het in de jaren ’90 niet is gelukt de

bekend om onze handelsgeest. Op een van de

internationale handel meer sociaal economisch te

hoogtepunten uit onze geschiedenis, de Gouden

verankeren. Europese lidstaten hebben zich teveel

Eeuw, werden de wereldmarkten vanuit Amsterdam

laten leiden door de Amerikaanse vrijhandel agenda,

aangestuurd. De Nederlandse rechtsgeleerde Hugo

waar we tegenwoordig wel wat genuanceerder over

de Groot legde in de 17de eeuw de basis voor het

denken. Met andere woorden, we zijn vergeten het

moderne zeerecht. In Amsterdam werd de eerste

Rijnlands model te exporteren naar de rest van de

beurs geopend. Hiermee heeft Nederland mede aan

wereld. Het Rijnlands model is zoals u weet ons

de bakermat gestaan van de wereldeconomie die

alternatief op het Angelsaksische neoliberalisme.

wij nu kennen.

Daar ligt nog altijd een grote taak voor bijvoorbeeld werkgevers en vakbonden in Europa. Alleen maar

Honderden jaren aan handel en het opbouwen van

tegen zijn is simpelweg onvoldoende om op termijn

netwerken over de hele wereld legden ook de basis

de welvaart van onze kinderen te borgen.

voor onze rijkdom van nu. Wij behoren tot de meest welvarende én vrije landen ter wereld. Maar onze

De Europese handelspolitiek moet wat mij betreft

internationale positie staat onder druk. Niet omdat

gaan over onze inzet voor een sterke internationale

we de concurrentie niet aankunnen met de opkomen-

samenleving op basis van onze belangen. Onze

de economieën. Onze kleine en grote ondernemers

normen en standaarden zullen bij het uitblijven van

kom je nog steeds overal ter wereld tegen. Als de stad

akkoorden in het Westen steeds verder onder druk

New Orleans, in de Verenigde Staten, nieuwe dijken

komen te staan door andere economieën die zich veel

nodig heeft om zich beter te beschermen tegen de

minder druk maken om het milieu, dierenwelzijn of

verwoestingen van hun orkaanseizoen, dan vragen

voedselveiligheid. Zeker als het aankomt op landen

ze een Nederlands bedrijf om dit te doen. En zo zijn

als Canada en de Verenigde Staten dan gaat het om

er tientallen, zo niet honderden voorbeelden van

meer dan handel alleen, dan moeten we ons ook

Nederlanders die met vakmanschap en innovatie in

realiseren dat we onderdeel uitmaken van een

de hele wereld onze producten aan de man brengen.

internationale waarden­gemeenschap.

THE M A 1 – C O N C U RREREND EUROPA

19


RUBRIEK

20

EV P /C D A – E E R LIJK OVE R EU R OPA


THE M A 1 – C O N C U RREREND EUROPA

21


Thema 2

Veilig Europa Europeanen maken zich zorgen over de instabiliteit aan de Europese buitengrenzen en onveiligheid binnen Europa. Tegelijkertijd komen veel vluchtelingen op Europa af, die zich in hun land van herkomst zorgen maken over de eigen veiligheid of om te proberen in Europa een betere toekomst te krijgen. Maar een veilig Europa betekent ook dat binnen Europa mensen onbezorgd hun leven kunnen leiden.

22

EV P /C D A – E E R LIJK OVE R EU R OPA


THE M A 2 – V E I L I G EUROPA

23


INTERVIEW

Een veilig thuis voor kinderen op de vlucht Een groep vluchtelingen die bijzondere aandacht verdient zijn alleenreizende kinderen. Deze kinderen zijn vaak in allerijl gevlucht voor oorlog en geweld. Ze hebben familie achter moeten laten of zijn deze onderweg kwijtgeraakt. Deze bijzonder kwetsbare groep moet extra beschermd worden tegen uit­buiting en misbruik. Tegelijkertijd hopen sommigen na de oversteek hun familie makkelijker over te laten komen. Jeroen Lenaers, woordvoerder asiel en migratie, bespreekt de uitdagingen voor landen in de EU.

Door: Jeroen Lenaers

samenwerking EUROPOL is er ook een grote groep kinderen die spoorloos verdwenen is. Kinderen kunnen hun weg hebben

1. Wat is er precies aan de hand met alleenreizende minderjarige vluchtelingen?

gevonden naar familieleden die al in de EU aanwezig waren,

Momenteel zijn wereldwijd 65,3 miljoen mensen op

geworden van criminele groepen die hen uitbuiten.

maar kunnen ook in het ergste geval het slachtoffer zijn

de vlucht. Dat betekent dat vandaag de dag maar liefst 1 op de 113 mensen vluchteling is! Nog schokkender is dat ongeveer

3. Wat doet Europa om dit probleem op te lossen?

de helft van al deze vluchtelingen kinderen zijn. Dat is erg

Er is beter toezicht op minderjarige vluchtelingen door hen

treurig, omdat dit juist de meest kwetsbare groep is. Kinderen

eerder te onderscheiden van de andere vluchtelingen en door

lopen bijvoorbeeld een groter risico om slachtoffer te worden

te zorgen dat ze eerder onder de hoede worden genomen.

van mensenhandel. Europa probeert daarom in de asiel­

Maar we zijn er nog lang niet. Helaas is door de grote instroom

procedures speciale aandacht te besteden aan deze kinderen

van vluchtelingen de opvang voor veel kinderen nog altijd

die vaak ook nog eens alleen de gevaarlijke reis naar Europa

niet goed geregeld. Zo is er in Griekenland een wachtlijst voor

ondernemen.

de opvang van 1.500 alleenreizende minder­jarige kinderen. Naast opvang moet de registratie van kinderen beter.

2. Waarom is dit nu plots een probleem geworden?

De leeftijdsdrempel voor registratie moet daarom omlaag

Door de vluchtelingencrisis zijn er veel grotere aantallen

van 14 jaar naar 6 jaar. Op die manier zijn kinderen beter

alleenreizende minderjarige vluchtelingen naar de EU

traceerbaar en is de kans dat ze ten prooi vallen aan mensen-

gekomen dan hiervoor. Dit terwijl Europa eigenlijk niet

handelaars kleiner. Deze kinderen verdienen het een veilige

goed voorbereid was op een dergelijke toename. Volgens

haven te kunnen vinden bij ons. Dat zou daarom ook prioriteit

schattingen van de Europese organisatie voor politie­

moeten zijn voor Europa.

24

EV P /C D A – E E R LIJK OVE R EU R OPA


Migratie • Migrantenstroom richting Europa 1.046.599

2015

334.419

2016

• Opvang in Europa 202.500

Duitsland

2014

• Opvang in de regio

Frankrijk

64.000 76.000

Pakistan

Italië

64.500 83.500

Libanon

Polen

2015

Zweden Nederland

1.5 miljoen

Turkije

476.000

1.5 miljoen 1.6 miljoen 1.2 miljoen 1.1 miljoen

Iran

1 miljoen 1 miljoen

Ethiopië

0.65 miljoen 0.75 miljoen

Jordanië

0.65 miljoen 0.65 miljoen

8000 12.000 81.000 162.500 24.500 45.000

2.5 miljoen

• Verspreiding vluchtenlingen in de regio

Syrië

Afghanistan

4,8 miljoen

Jordanië 0,6 miljoen

Libanon 1,0 miljoen

Somalië

2,5 miljoen

Turkije 2,5 miljoen

Iran

Pakistan 1,5 miljoen

1,0 miljoen

1,2 miljoen

Kenia 0,4 miljoen

Ethiopië 0,3 miljoen

Jemen 0,3 miljoen

Bron: UNHCR, IOM

• Aantal vluchtelingen per 1000 inwoners (eind 2015)

Libanon 183

Jordanië 87

Turkije 32

Zweden 17

Malta 17

25


Ik verwerp het idee dat migratie en terrorisme onlosmakelijk met elkaar zijn. Maar ik begrijp dat er grote zorgen zijn en erken dat er risico’s verbonden zijn aan de grote druk op onze grenzen en de vele mensen die onze buitengrenzen passeren. Dit mogen we niet uit het oog verliezen. OPINIE

Voor een open en veilig Europa Terrorisme is een directe bedreiging voor onze manier van leven in Europa. De dreiging is concreet en de aanslagen in Parijs en Brussel zijn daarvan pijnlijke herinneringen. Sindsdien is er veel gebeurd. Radicalisering van onze jongeren wordt beter bestreden, de EU heeft meer instrumenten om de financiers van terroristen aan te pakken en reisbewegingen van mogelijke terroristen kunnen beter worden gevolgd door de uitwisseling van passagiersgegevens. Maar meer zal nodig zijn om Europese burgers te beschermen tegen terugkerende jihadstrijders uit Syrië of Irak.

De enige reden waarom we toch open grenzen kunnen handhaven binnen de Schengenzone is omdat de situatie aan onze buitengrenzen veiliger is dan voorheen. Het een kan niet zonder het ander en de nieuwe Europese grens- en kustwacht zal ons helpen te garanderen dat de buitengrenzen veilig blijven en dat aan alle Schengen-verplichtingen voldaan zal worden. Hetzelfde geldt voor radicalisering. We moeten het verheerlijken van geweld en extremisme tegengaan en keihard optreden tegen jihadpredikers die onder het mom van religie hun boodschap van haat verspreiden, ook via online-kanalen. Geradicaliseerde EU-onderdanen die naar conflictgebieden afreizen, of die andere kwetsbare burgers proberen te rekruteren, moeten rekenschap afleggen voor hun daden en voor het gerecht

Door: Roberta Metsola

veiligheid van onze burgers en het vinden

komen. Ook moeten we durven voorstel-

Maltese Europarlementariër EVP-Fractie

van de juiste balans tussen enerzijds de

len om, waar mogelijk, paspoorten in te

bescherming van onze vrijheden en

trekken om de bewegingsvrijheid van

Als er een ding is dat we geleerd hebben

anderzijds de bescherming van ons

geradicaliseerde personen te beperken.

van de aanslagen in Parijs en Brussel is

welzijn en onze veiligheid.

het dat de uitwisseling van informatie

De strijd tegen het terrorisme is geen

tussen de Europese lidstaten een stuk

Een van de meest verhitte debatten van

zaak waar we achter de feiten aan

beter moet.

deze tijd gaat over de behoefte aan, en

kunnen blijven lopen.

het functioneren van, onze Schengen­ Onze veiligheidsdiensten werken al

zone. We hebben het gezien in de context

De dreiging van terreur werpt een

meer samen dan ooit te voren, maar

van de migratiecrisis en hebben het

schaduw over Europa. Maar dit is niet

we moeten nog meer ons best doen

gehoord tijdens het Britse referendum.

waar wij onze keuzes door laten bepalen.

de lacunes tussen onze verschillende

Als Europeanen kiezen wij een andere

veiligheidsapparaten te overbruggen om

De Schengenzone is van te groot belang

koers. Het is die Europese vastberaden-

zo te garanderen dat de wet terroristen

voor onze politiek, onze economie en

heid om ons leven vorm te geven zoals

en criminelen een stap voor blijft.

onze veiligheid om in het verdomhoekje

wij dat zelf willen – ondanks de beducht-

te worden geplaatst. Wij christendemo-

heid voor al wat ons bedreigt – dat het

De uitdaging waar we elke dag voor staan

craten moeten ons dan ook uitspreken

stoutmoedige karakter laat zien van het

is de noodzakelijke verbetering van de

tegen de mythes en onwaarheden.

Europa waar ik in geloof.

26

EV P /C D A – E E R LIJK OVE R EU R OPA


Veiligheid

EU • Luchtvaartmaatschappijen zijn verplicht gegevens te delen van: • Vluchten naar niet-EU-landen • Vluchten van niet-EU-landen

• Uitwisselen van vluchtgegevens om tijdig te kunnen opsporen: • Terroristen • Drugstoerisme • Mensenhandel

PNR • 24 tot 48 uur voor vertrektijd wordt data doorgegeven • Na inchecken is uitstappen niet meer mogelijk

• Het PNR-systeem is een aanvullend instrument voor:

Bron: Europese Raad en Europees Parlement

• De aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit

PNR

DATA

EU •

Alle EU-landen gaan werken met dit uitwisselingssysteem

• Na 6 maanden depersonalisatie

• PNR data mag 5 jaar bewaard worden en moet na een periode van 6 maanden worden gedepersonaliseerd zodat directe identificatie niet meer mogelijk is.

27


INTERVIEW

Stabiliteit en vrede in Europa niet ­vanzelfsprekend Na tijden van grote oorlogen kent Europa nu een lange tijd van stabiliteit en vrede. Een tijd waarin door veel lidstaten bezuinigd is op defensie. Maar we zien steeds meer c ­ onflicten en niet alleen maar ver weg, maar juist ook aan de grenzen van de EU. Dit blaast nieuw leven in de discussie over defensie in de EU. Op welke manier zouden onze nationale legers samen moeten werken? We spraken met helikopterpiloot Alphons Jacobs en CDA-Europarlementariër Esther de Lange over hun visie op internationale defensiesamenwerking.

Esther de Lange: “Defensie is een van de kerntaken van nationale staten. Dat is zo en dat blijft zo. Maar sinds jaar en dag treden landen ook in allianties die gemeenschappelijke doelen nastreven, zoals het versterken van de internationale veiligheid, conflictpreventie of het uitvoeren van vredesmissies. Een gezamenlijk defensiebeleid in Europa gaat zo ver terug als 1948, toen de West-Europese Unie ontstond. Deze bestond uit tien Europese lidstaten die elkaar wederzijdse steun beloofden in het geval van externe

Wordt er al veel samengewerkt?

dichtbevolkter en de eisen die aan

dreigingen. In het Verdrag van Lissabon is

trainingsgebieden worden gesteld zijn

ook een gelijksoortige solidariteitsclausule

Alphons Jacobs: “Er wordt op

steeds hoger. Regelmatig zijn we te vinden

opgenomen. Als een van ons in Europa

­verschillende niveaus samengewerkt.

in Duitsland, maar ook in het Verenigd

wordt aangevallen, dan staan wij klaar om

In EU-verband, in NAVO-verband. Zo

Koninkrijk ligt een groot oefengebied.

een getroffen land terzijde te staan.

wordt er regelmatig samen getraind. Deze

Door goede afstemming tussen de landen

Uiteraard is de belangrijkste veiligheids­

trainingsgebieden worden wel steeds

kunnen deze schaarse trainingsgebieden

alliantie waar wij lid van zijn de NAVO,

schaarser in Europa. Europa wordt

optimaal worden benut.”

maar wanneer de NAVO niet kan of wil optreden moet de EU in staat zijn zichzelf te organiseren.”

Welke stappen moeten in de toekomst nog worden gezet? Alphons Jacobs: “Ik denk dat er nog een hoop winst te behalen is. Vooral eigenlijk in het aanschaffen van materiaal. Je ziet bijvoorbeeld nog te veel dat landen verschillende soorten materiaal kopen en verschillende processen voor de aankoop hebben. Dit zou je prima kunnen afstemmen in Europa zonder dat je als land je soevereiniteit verliest. Zo is er een project (MRTT) waarbij er een tankvliegtuig is aangeschaft dat ook materieel en mensen kan vervoeren. Deze aankoop is gedaan door Nederland en Luxemburg

28

EV P /C D A – E E R LIJK OVE R EU R OPA


samen en wordt gezamenlijk beheerd en het gebruik gezamenlijk gecoördineerd. Andere landen kunnen zich ook aan­

Wist u dat?

sluiten, zodat zij ook gebruik kunnen maken van dure toestel. Nu wordt nog te vaak per land een toestel gekocht dat is

Wist u dat verschillende Europese

gewoon zonde. Een van de vele voorbeelden waar het efficiënter en beter kan. Er

landen ook buiten NAVO-verband al

wordt te weinig over de schutting

lang samen optrekken op Defensie-

Een Europees leger?

gekeken. Waar is mijn buurman mee

gebied? Zo werken de landen rond de Noordzee al sinds de jaren ’70

bezig? En hoe kunnen we elkaar

Alphons Jacobs: “Dat zie ik niet snel

intensief samen in het opruimen van

­versterken.”

gebeuren en ik denk ook niet dat we dat

zeemijnen. Ook werken verschillende

zouden moeten willen. Als we al eens

Europese krijgsmachten samen buiten Europa. Momenteel is de

lidstaten in de EU hebben al een groot

beter zouden samenwerken in de aanschaf en standaarden van materiaal

aantal civiele en militaire missies

komen we al heel ver. De EU heeft

Luyckx de commandant van de EU

uitgevoerd. Op moment van schrijven zijn

daarnaast een mogelijkheid om EU battle

operatie Atalanta, die piraterij rond

er zes militaire missies gaande, waaronder

groups in te zetten. Met de politieke wil

Somalië aanpakt en konvooien met

op het gebied van anti-piraterij in de

om ze daadwerkelijk te mobiliseren kun

hulpgoederen beschermt.

Hoorn van Afrika, de training van het

je zeker al ieder half jaar uit de voeten.

Malinese leger ter stabilisering van de

De middelen zijn er dus wel, maar het is

regio en de missie ‘Sophia’ op de Middellandse Zee die mensensmokkelaars

vooral politieke wil en keuzes om die beter

Esther de Lange: “De samenwerkende

en efficiënter te gebruiken.”

moeten tegenhouden. Waar het echte

Nederlandse kapitein der zee René

deelname aan missies wordt in de Tweede Kamer besloten. We moeten geen angst

grote probleem zit is dat landen simpel-

Esther de Lange: “De discussie over een

zaaien over een Europees leger, maar we

weg te weinig investeren in hun defensie-

Europees leger wordt vooral gevoerd door

moeten juist de militairen steunen door

capaciteiten. Wij pleiten dan ook voor een

politici die niet willen praten over wat we

voldoende investeringen in het materiaal,

structurele verhoging van de defensie-uit-

nu al samen kunnen doen. Nederlandse

door weloverwogen besluiten in de

gaven in alle Europese landen. Daarnaast

militairen, zowel mannen als vrouwen,

Tweede Kamer en een slimme structuur

zal ook de aankoop van materiaal en het

zijn samen met andere Europeanen over

voor samenwerking met onze Europese

fundamentele onderzoek veel meer

de hele wereld actief om bij te dragen aan

buren, zodat wel allemaal een veilig

gezamenlijk tot stand moeten komen.

een veilige en stabiele wereld. Over hun

thuis hebben.”

Zo haal je meer uit je geïnvesteerde middelen. Tot slot moeten we onszelf zo organiseren dat wanneer EU-landen samen willen optrekken in internationaal

Alphons Jacobs is helikopterpiloot en ging voor Defensie op missie naar Bosnië,

verband dat snel en makkelijk mogelijk is.

Irak en Afghanistan. Zijn motivatie om in dienst te gaan kwam uit het leed dat hij zag

Wat mij betreft is dat de grote uitdaging

tijdens de val van de enclave Srebrenica in 1995. De onmacht destijds zorgde ervoor

op gebied van Europese defensiesamenwerking de komende jaren.”

dat hij op latere leeftijd zelf actie wilde ondernemen tegen deze onrechtvaardigheden.

THE M A 2 – V E I L I G EUROPA

In zijn werk als piloot werkt hij regelmatig samen met collega´s uit andere EU-landen.

29


30

EV P /C D A – E E R LIJK OVE R EU R OPA


Thema 3

Leefbaar Europa In Europa moet kunnen worden geleefd, in een schoon milieu met gezond en veilig voedsel. Dat is ook wat Europa uniek maakt in de wereld. Door hoge standaarden en een grote diversiteit aan producten geniet de Europese consument van veel welvaart. Maar willen we dit in de toekomst behouden dan moet Europa de ingeslagen weg van duurzame energie blijven volgen. Het klimaatakkoord in Parijs is een beloftevolle stap in die richting.

THE M A 3 – L E E F B AAR EUROPA

31


Een leefbaar platteland

afgeeft, weet de jonge boerenstand waar hij/zij aan begint en met een solide basis zijn er vast meer jongeren die boer willen worden. Zoals het nu gaat met al die bemoeidrang van iedereen, is het plezier van ondernemen in de agrarische sector er wel af. Annie Schreijer-Pierik: Daarom moeten we regels op het gebied van milieu, natuur en dierenwelzijn vereenvoudigen. Bovendien moet er bij het opstellen van de regels beter rekening

nu en in

worden gehouden met de balans tussen ecologie en economie.

de toekomst

voor de boer te kunnen garanderen. Zonder gezonde boeren-

Boerenbedrijven spelen een belangrijke rol in het leefbaar houden van het platteland. De families zorgen voor sociale samenhang en het in stand houden van boerderijen en de natuur daar om heen. Hoe is het vandaag de dag om boer te zijn? Waar moet je allemaal rekening mee houden en met wie heb je te maken? Agnes Lensing- van de Ven (boerin in Drenthe en bekend van Boer zoekt Vrouw) en Annie Schreijer-Pierik geven hierop hun visie in een dubbelinterview.

Ook zou een reëlere vergoeding voor landschapsbeheer door boeren op zijn plaats zijn. Die hogere vergoeding voor de Groene en Blauwe diensten is nodig om een redelijk inkomen stand is er geen leefbaar platteland!

Wat moet het CDA doen om het platteland weer aantrekkelijk te maken voor jonge ondernemers?

Boerin Agnes: Gun de boeren de mogelijkheid om hun bedrijf zo in te richten als ze zelf graag willen. Door schaalvergroting wil de jonge ondernemer makkelijk en efficiënt kunnen werken op een praktisch ingericht bedrijf. Geef hen daar ook de mogelijkheid toe. Zorg daarbij dat de omgeving die overblijft en door de (semi-)overheid beheerd wordt, ook netjes beheerd wordt (denk aan slotenonderhoud en bermenbeleid) net als dat de boeren zelf (moeten) doen met hun bedrijf! Annie Schreijer-Pierik: Verstikkende regels voor boeren familie- gezinsbedrijven moeten inderdaad verdwijnen. Deze regels verzwakken het ondernemersklimaat. Het onder water zetten van kostbare landbouwgrond en het instellen van ploegverboden in Natura2000-gebieden, leiden tot grote

Wat moet je tegenwoordig allemaal kunnen om boer te zijn?

economische schade. Ook zorgt nationale wetgeving bovenop EU-wetgeving voor een torenhoge kostprijs voor de landbouw-

Boerin Agnes: Boer zijn is een manier van leven, generatie

sector. Zo liggen de kosten in Nederland voor een kilogram

op generatie. Niet alleen vanwege de kennisoverdracht, maar

varkensvlees 13 tot 14 cent hoger dan in onze buurlanden. Het

ook vanwege de financiële kant. Je moet echter wel plezier

ontbreekt dan ook aan een gelijk speelveld. Dat moet anders.

hebben in je werk en sterk in je schoenen staan, want het is niet meer alleen het lichamelijke werk dat je tegenwoordig moet doen. Het is ook de bemoeienis van buitenaf, zowel politiek, sociaal als adviserend waar je tegen moet kunnen en mee om moet gaan. Annie Schreijer-Pierik: Als boer en boerin moet je bovendien bestand zijn tegen de enorme regeldruk die het vak met zich mee brengt. Denk bijvoorbeeld aan de regels die voortkomen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Vooral de vergroeningsregels, die de biodiversiteit moeten vergroten, brengen veel papierwerk met zich mee. Het gevolg is dat veel boeren steeds meer tijd achter hun bureau moeten doorbrengen en steeds minder in de stallen staan. Ook het aangekondigde fosfaatrechtensysteem zal leiden tot nóg meer bureaucratie en sluitingen van prachtige boerenbedrijven.

Hoe kunnen Nederland en Europa de leegloop van de boerenstand tegengaan? Boerin Agnes: Tegenwoordig komen er bijna iedere dag

regels bij waaraan je moet voldoen en de regels kunnen ook iedere dag veranderen. Als de politiek een lange termijn visie 32


Boeren in Europa 2015 • Aantal agrarische bedrijven in de EU

10,8 miljoen bedrijven in de EU

• Aantal agrarische bedrijven in NL

67.500 in Nederland

• Verschillende sectoren in de EU

4.8%

Gemengde gewassen

Gemengde bedrijven

13.8%

1.9%

Tuinbouw

Melkveehouderij

17.1%

4.4%

Gemengd vee

9.4%

1.5%

Niet te classificeren

17.4%

29.6%

Pluimvee en varkenshouderij Fruitteelt en boomkwekers

Akkerbouw

• Man-vrouw verdeling binnen de agrarische sector

man vrouw

58%

EU

42%

67%

NL

33%

• Aantal boeren dat stopt Oorzaken

3.6 miljoen

EU

Sinds 2005

80.000

NL

Sinds 1981

- Dalende melkprijzen

Bron: CBS, Eurostat

- Verschillende handhaving milieueisen in EU lidstaten - Volatiele wereldvoedselprijzen (onzekerheid over prijzen) - Scheve verhoudingen in de keten (van boer tot supermarkt) - Verschillen in efficiënte en concurrentiekracht tussen boerenbedrijven in de lidstaten - Strengere regels waaraan boerenbedrijven moeten voldoen

33


Bijzondere Nederlandse projecten EURHEALTH-1 EURHEALTH-1 is een grensoverschrijdend project van Nederlandse en Duitse partners, waarbij het UMC Groningen centraal staat. Met zowel publiek als privaat geld werken onderzoekers aan de bestrijding van

€240.5 mln

infecties die worden veroorzaakt door resistente micro-organismen en zoeken ze naar oplossingen voor antibioticaresistentie bij mens en dier. Uiteindelijk willen ze hiermee de risico’s voor patiënten verminderen en de zorg in de grensregio verbeteren.

LNG Masterplan De Rotterdamse haven ontvangt een grote Europese subsidie om de binnenvaart op de Rijn en de Donau schoner te maken. Door meer schepen op vloeibaar aardgas te laten varen in plaats van stookolie, verlagen we de-uitstoot en de hoeveelheid fijnstof. Door te investeren in nieuwe infrastructuur worden ondernemersrisico’s voor binnenvaart-

€40 mln

schippers ook minder en maken we investeren voor deze familiebedrijven gemakkelijker.

Zeesluis IJmuiden De EU draagt bij aan de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Hiermee kunnen grotere schepen op een veilige en snelle manier

€11 mln

de haven van Amsterdam bereiken. En hoeven er minder vrachtauto’s en treinen tussen andere havens en de industrie in Amsterdam te rijden. Bovenal is dit efficiëntere transport goed voor het milieu en de leefbaarheid in de hele regio.

Drents Museum Samen met private en publieke cofinanciering heeft de Europese Unie

€2.5 mln

de nieuwe uitbreiding van het Drents Museum mogelijk gemaakt. Dankzij een nieuwe museumvleugel heeft het museum meer ruimte voor tentoonstellingen van hedendaags realisme en vooroorlogse kunst, naast een opwaardering van de al bestaande collectieafdelingen en een vernieuwing van het programma voor scholen en kinderen. Hiermee kan het Drents Museum nog meer voldoen aan haar rol als museum van internationale allure, met een blik op Drenthe.

34

EV P /C D A – E E R LIJK OVE R EU R OPA


gefinancierd met EU-fondsen Perspectief in Zicht Met een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds gaat de regio Zuid-Limburg de aanpak van jeugdwerkloosheid een nieuwe impuls geven. Door op een verbeterde manier jongerenloketten in te zetten krijgen kwetsbare jongeren van 16 tot 27 gerichter hulp in de vorm van bijvoorbeeld een arbeidsanalyse, beroepsoriëntatie of een leer-werk-

€1.8 mln

baan. Ondertussen hebben ruim 1500 deelnemende jongeren baat gehad bij het project en hebben ze een aanzienlijk betere kans op de arbeidsmarkt en een betere toekomst.

Sponge2020 In de omgeving Rotterdam investeert de Europese Unie bijna een miljoen euro in het doen van onderzoek naar nieuwe manieren om water bij hoosbuien vast te houden. Samen met andere Europese steden zoekt het hoogheemraadschap naar oplossingen voor klimaat-

€1 mln

aanpassing in dichtbevolkte gebieden. In laaggelegen gebieden is het vaak moeilijk om droge voeten te houden bij hevige regenval. Door een betere “sponsvorming” in de stad kan het risico op overstromingen worden verminderd en de overlast bij regen worden beperkt.

Lambert van Nistelrooij

de onderzoeksfondsen. We hebben

Hoe kunnen we de structuurfondsen

onze inleg vier keer terug­gekregen uit

zichtbaarder maken? Wat is de rol

Brussel. Op de Regiofondsen is

van regio’s, steden, burgers en

er slechts een klein deel van het

projecten zelf hierin? Gewoon: door

Hoe kunnen we de bureaucratie

budget niet opgenomen. Veel is

succesvolle projecten de kans te

terugdringen? Het kan allemaal

verbeterd door actieve inzet van de

geven zich te tonen. Be good and tell

simpeler. Eén keer een formulier

Rijksdienst voor Ondernemen (RVO).

it! Laten zien dat onze aanpak er toe

invullen in plaats van drie keer én

Complimenten!

doet. Onbekend maakt onbemind.

online. Subsidieontvangers kunnen

Kortom: actiever communiceren over

zo alle formulieren invullen over de

Wat vindt u van kritiek op de inzet

goede voorbeelden: laat mensen in

jaarlijkse voortgang van het project.

van de gelden? Deze kritiek is deels

de projecten – de echte Europese

Deze informatie is dan toegankelijk

terecht, maar daarom hebben we in

sterren – fonkelen!

voor alle betrokken instanties. Waarom

de nieuwe periode, die in 2014 is

moeilijk doen als het makkelijk kan?

gestart, grote veranderingen doorge-

Bovendien, als er geen fraude in het

voerd. Nu staat investering in innovatie

spel is, slechts één audit na afloop

voorop. Slimme specialisatie van een

van het project.

regio is een belangrijke voorwaarde geworden om geld uit de regiofondsen

Gebruiken we al het beschikbare

te ontvangen. Zo zijn groei en banen

geld? Als je kijkt naar de periode

centraal komen te staan. Dit sluit prima

2007-2013 dan heeft Nederland het

aan bij het pleidooi dat Nederland in

beste gepresteerd op het gebied van

Brussel houdt.

THE M A 3 – L E E F B AAR EUROPA

35


COLUMN

Betaalbare en duurzame energie Door: Ivo Belet

We hebben er ons in Parijs samen

Spanje of Italië. Door de energieparken

Belgische Europarlementariër EVP-Fractie

toe verbonden te evolueren naar een

goed met elkaar te verbinden kunnen de

economie met een zo laag mogelijke

lidstaten elkaars energie vlot kopen en

De klimaattop in Marrakech (COP22)

uitstoot. Tegelijk mogen we niet uit het

verkopen. Alleen op die manier worden

van november 2016 is het startschot

oog verliezen dat energie niet alleen

we minder afhankelijk van ingevoerd

voor de uitvoering van beslissingen die

schoon, maar ook betaalbaar moet zijn.

Russisch gas en kunnen we zorgen voor

genomen zijn tijdens de top van Parijs

Deze twee doelstellingen verzoenen lukt

lagere energieprijzen. Een daling van de

(COP21). In Parijs werden wereldwijd

alleen als we onze energievoorziening

energiefactuur zorgt er bovendien voor

bindende afspraken gemaakt om de

op een slimme en efficiënte manier

dat bedrijven meer middelen kunnen

uitstoot van broeikasgassen terug te

organiseren. De Europese Unie moet

vrijmaken om opnieuw te investeren.

dringen. Dit klimaatverdrag kreeg groen

meer inzetten op hernieuwbare energie

licht van het Europees Parlement, zodat

en we moeten de energiemarkten beter

We zijn het aan de volgende generaties

het tijdig in werking kan treden.

met elkaar verbinden.

verplicht om wereldwijd klimaattrekker

Europa heeft zich verplicht tegen 2030

Het Europees Fonds voor Strategische

energie-afhankelijkheid van andere

de uitstoot van broeikasgassen met 40%

Investeringen – kortweg het Juncker-

werelddelen te verkleinen. Een beter

te verminderen en de energie-efficiëntie

fonds – moet een belangrijke rolspelen in

Europa is een Europa dat investeert in

en de productie van hernieuwbare

het strategische opzetten van grensover-

schone energie en een slimme en

energie te verhogen met 27%. Dit voor

schrijdende energie-­infrastructuur.

koolstofarme economie.

elkaar krijgen wordt niet eenvoudig en

Opnieuw is slim het sleutelwoord:

vraagt inspanningen van ons allemaal: de

windmolens moeten vooral in het

individuele burgers, overheid, bedrijven,

noorden van Europa worden geplaatst,

energiesector, transportsector, gebouwen

waar er meer wind is en zonnepanelen

en landbouw.

plaatsen we best zo veel mogelijk in

te blijven én op intelligente wijze onze

36

EV P /C D A – E E R LIJK OVE R EU R OPA


Energie:

wist u dat? 1. Europese doelstellingen

3. Samenwerking tussen regio’s en landen

initiatieven. Soms zijn het dat zij op een duurzamere

8. Energiebesparing door duurzamere producten

Elektriciteit en gas stoppen

manier energie willen gaan

Eén van de doelen die Europa

niet als zij een grens tegen­

gebruiken zoals in Lissabon,

probeert te bereiken in de

komen, maar soms zijn de

waar burgers samen zonne-

komende jaren is een grondige

verbindingen tussen lidstaten

panelen hebben gekocht en

besparing op de energie die

daar niet helemaal op

de inkomsten daarvan samen

onze elektronische producten

ingesteld. Hieraan wordt

beheren om ook sociale

gebruiken. Met de zuinigere

hard gewerkt in Europa om

initiatieven in de buurt te

producten (denk bijvoorbeeld

ervoor te kunnen zorgen

kunnen financieren.

aan LED lampen) kan de

dat Europese lidstaten makkelijker energie kunnen uitwisselen. De Europese Unie wil graag

6. Energie uit water (blauwe energie)

CO²-uitstoot omlaag worden gebracht.

9. Aardwarmte

energie. Daarom zijn door de

4. Stabiele, betrouwbare en betaalbare energie

regeringsleiders doelen

Het aanbod fossiele brand-

termijn ter vervangen. Ook

afgesproken voor het gebruik

stoffen zal in de komende

aardwarmte is onderdeel van

van duurzame energiebron-

jaren steeds minder worden

de Europese strategie om duur-

nen, het efficiënter gebruik

terwijl de vraag hiernaar blijft

zamere energie te produceren.

van energie en het terugbren-

stijgen. Dit maakt het des te

Door in te tappen op de warmte

gen van de CO²-uitstoot. Alle

belangrijker om in Europa

die in de aarde wordt opgesla-

landen hebben deze doelen

consumenten en bedrijven

gen (bijvoorbeeld onder meren)

verwerkt in eigen strategieën

stabiele, betrouwbare en

kan energie worden terugge-

en opgeteld moet er in 2020

betaalbare energie te kunnen

een flink resultaat te zien zijn

blijven aanbieden.

als één front optrekken in het streven naar duurzame

Bron: Europese Commissie, COP21, Benelux.int, De Bosatlas van de Energie

zelfs woonwijken die besluiten

als iedereen zich aan de afspraken houdt.

2. Klimaatakkoord Parijs

5. Lokale initiatieven duurzame energie

Aardwarmte is nog een mooi voorbeeld van de vele die er zijn om fossiele energie op

wonnen en gebruikt om steden Niet alleen zon en wind geven energie. In Europa komen er steeds meer energiecentrales

te verwarmen.

10. Smart Grids

(waaronder de getijden centrale in Zeeland) die gebruik maken van water om

Een mijlpaal in de weg naar

energie op te wekken.

klimaatreductie is het akkoord dat in december 2015 werd

7. Energie uit afval

afgesloten in Parijs. Voor het

In onze consumptiemaat-

eerst in de geschiedenis is

schappij produceren we veel

Smart Grids zijn slimme

het gelukt om een aantal

afval. Gelukkig hoeft afval

elektriciteitssystemen en gaan

grote (CO²-producerende)

tegenwoordig niet meer

van groot belang zijn in de

landen het akkoord te laten

ongebruikt op een hoop te

toekomst. Het is ook daarom

ondertekenen zoals de VS en

blijven liggen. Inmiddels is het

dat er in Europa flink op in

India. Als alle landen zich aan

mogelijk om uit dat afval

wordt gezet. Deze slimme

de afspraken in het akkoord

Europa werkt op grote schaal

energie op te wekken. Op die

netwerken zien waar er op een

houden wordt de kans een

aan een duurzame toekomst

manier is er winst op twee

bepaald moment een energiete-

stuk groter dat het lukt om de

maar ook in het klein. In de

vlakken, minder afval en

kort en waar een -overschot is.

opwarming van de aarde

afgelopen jaren is er in heel

minder gebruik van fossiele

Op die manier gaat zo min

tegen te gaan.

Europa ingezet op kleine

brandstoffen.

mogelijk energie verloren.

THE M A 3 – L E E F B AAR EUROPA

37


38

EV P /C D A – E E R LIJK OVE R EU R OPA


UIT HET HART GEGREPEN

Wim van de Camp

We vergeten in de waan van de dag

heden te beschermen moeten we

dat de Europese Unie een vredes­

ook durven zeggen waar het beter

proces is dat zijn gelijke niet kent in

moet. De Europese Commissie zal

de Europese- en wereldgeschiedenis.

kleiner moeten worden, zoals we al

Het is de meest vergaande politieke

hebben afgesproken in het Verdrag

samenwerking van vrije en soevereine

van Lissabon en Europa moet meer

landen ter wereld. Iets waar we in

laten zien dat het naast het

Europa ook wel eens trots op mogen

scheppen van kansen ook in staat

zijn! En juist om deze verworven­

is om mensen te beschermen.

Onze belangrijkste opdracht de komende jaren is de solidariteit in Europa te beschermen. We moeten ons verzetten tegen het cafetaria model, we zitten samen aan tafel, niet aan verschillende kleine tafels. We moeten de boel bij elkaar houden. Poetin laat ons al jaren zien dat samenwerking eerder een noodzaak dan een keuze is. Het onze opdracht om voorbij onze eigen grenzen mensen kansen te bieden om zich te ontplooien. We

Lambert van Nistelrooij

hebben de luxe om mensen te helpen en een hand te reiken in Europa. Houd elkaar en onze bond­ genoten vast. Dat is onze missie.

Annie Schreijer-Pierik Momenteel zijn de onderwerpen voedsel, vrede en veiligheid actueler dan ooit, dat is aan alles te merken. Maar we mogen ons gelukkig prijzen

Vraag iemand waarom hij of zij elke dag weer de

want zonder Europa zouden we een

handen uit de mouwen steekt en dit zal veelal het

stuk slechter af zijn. Ik hoop dan ook

antwoord zijn: op de volgende generatie komen grote,

dat de Europese Unie over tien jaar

wereldwijde uitdagingen af; klimaatverandering,

nog steeds dezelfde lidstaten mag

migratie, harde economische concurrentie en politieke

hebben als nu. Het is belangrijk dat

onrust aan onze buitengrenzen. Een onderling

de landen elkaar vasthouden en niet

verdeeld Europa, dat wereldwijd slechts een speelbal

uit elkaar mogen worden gespeeld.

is, wens ik niemand toe. Juist nu het bindmiddel van

Je ziet wel dat de verschillen tussen

‘nooit meer oorlog’, ondanks ons jaarlijkse gedenken,

lidstaten nu soms nog groot zijn, het

langzaam zwakker wordt, is het hoog tijd om weer

zou mooi zijn als de lidstaten over

kleur te bekennen voor Europa en een positieve

tien jaar een stuk dichter naar elkaar

agenda voor de toekomst te lanceren. Ik zet mij dag in dag uit in voor hernieuwd vertrouwen in een EU die daadkrachtig de toekomst tegemoet gaat.

Jeroen Lenaers

Esther de Lange

toegegroeid zijn en dat we mogen spreken over een echt gelijk speelveld in Europa.

Ik ben opgegroeid op de grens tussen

Dankzij Europese samenwerking

Nederland en België, als zoon uit een

maakten we na de oorlog komaf met

grensoverschrijdend huwelijk tussen

harde grenzen. Helaas is het niet

mijn Nederlands-Limburgse vader

meer vanzelfsprekend dat de

en mijn Belgisch-Limburgse moeder.

volgende generaties dezelfde

Als kind heb ik die grens nooit als

gemakken ervaren. Veel partijen

zodanig ervaren, terwijl ik hem veel­

proberen afbreuk te doen aan onze

vuldig overstak om naar oma, de

verworvenheden. Daar verzet ik mij

speelgoedwinkel of de zwemles te gaan.

met hart en ziel tegen.

39


OPINIE

Een betrouwbare Unie De Europese Unie wordt op de proef gesteld. Ze wordt blootgesteld aan diverse crisissen en vecht om het vertrouwen van de mensen op het continent terug te winnen. Voor mij staat vast dat het Europese project weer een zaak wordt die ieder aan het hart gaat. De EU is en blijft het beste antwoord op de uitdagingen van de 21e eeuw. Ze is allereerst, maar niet alleen maar, een uniek vredesproject. De EU is onmisbaar om onze Europese welvaart zeker te stellen in een globaliserende wereld. Het Britse besluit om de EU te verlaten moeten we dan ook als wake-up call zien. David McAllister schetst de 5 thema’s waarop Europa moet gaan leveren om het vertrouwen van de burger terug te winnen.

Naast de invoering van een in- en uitreisregister voor het Schengengebied moeten gegevens tussen politie- en geheime diensten in Europa samen worden verzameld en beter worden uitgewisseld. Natuurlijk moeten daarbij grondrechten, zoals de bescherming van persoonsgegevens, worden gerespecteerd. Als we deze stappen zetten dan kan dat een grote bijdrage leveren aan het voorkomen van terroristische aanslagen in Europa.

3. Het bevorderen van het gemeenschappelijk veiligheidsen defensiebeleid In het Verdrag van Lissabon is al voorzien dat lidstaten, als zij dit willen, hun defensiecapaciteiten kunnen

Door: David McAllister

Ons lange termijn doel moet zijn dat

bundelen. De lidstaten moeten hun

Duitse Europarlementariër EVP-Fractie

migranten zich niet meer in levens­­­­be­

vaardigheden en middelen op elkaar

dreigende situaties hoeven te begeven.

afstemmen om deze optimaal te benut-

1. Samenwerking op het gebied van migratie en de bescherming van de buitengrenzen

Een goed migratiebeleid begint met

ten. In tijden van economische crisis en

de aanpak van de bron van het probleem.

besparingen zullen we onze krachten

De EU moet zich inzetten om een einde

moeten bundelen en dubbele agenda’s

De EU moet in haar migratie- en

aan de oorlog in Syrië te maken en

moeten voorkomen. De militaire

vluchtelingenbeleid samen optreden.

om de levensom­standigheden in de

samenwerking tussen Nederland en

We moeten de Europese buitengrenzen

herkomstlanden van de vluchtelingen te

Duitsland is voor mij een perfect

versterken en de georganiseerde

verbeteren.

voorbeeld van het langzaam toegroeien

mensen­smokkel tegengaan. Daarom

naar een Europese Defensie Unie.

Europese lidstaten steunen. De totstand-

2. Interne veiligheid en terrorismebestrijding verbeteren

koming van de Europese grens- en

Terrorismebestrijding is een gezamenlijke

4. Het creëren van duurzame economische vooruitzichten

kustwacht zorgt ervoor dat onze buiten-

Europese uitdaging. De wrede aanslagen

Werkende mensen zijn de beste garantie

grenzen beschermd worden.

van Parijs, Brussel en Nice staat nog

voor groei en sociale stabiliteit. Maar

steeds op ons netvlies.

door de diepe economische recessie en

moeten we in het bijzonder de Zuid-

de enorme stijging in de staatsschulden

40

EV P /C D A – E E R LIJK OVE R EU R OPA


We moeten een goed akkoord sluiten dat de wederzijdse belangen erkent en bevestigd. Een ding staat wel vast: het voornemen van de Britse regering om het vrije verkeer van EU-werknemers te beperken, maar tegelijkertijd nog steeds een volledige toegang tot de interne markt van de EU te krijgen is ondenkbaar. De interne markt bestaat uit vier vrijheden die niet los te koop zijn. De Europese Unie moet zich op deze 5 duidelijke geformuleerde en realistische kerntaken concentreren. We hebben een Europa nodig waar de burger centraal staat, subsidiariteit het uitgangspunt is en vooral ook een hebben grote delen van Europa te maken

5. De gevolgen van het

Europa dat oplossingen voor gezamenlijke problemen biedt. Daarom is de

­Brexit-referendum

belangrijkste vraag ook niet of we meer

jongeren. Lidstaten maken het vinden en

De aankondiging van de Britse Premier

of minder Europa nodig hebben. Het

creëren van werk ook vaak onnodig

Theresa May om Artikel 50 van het

gaat om een efficiënt en resultaat

ingewikkeld en duur. Daarom heeft de

EU-verdrag in maart 2017 inwerking te

gericht Europa. Een beter Europa dat

EU ook de verantwoordelijkheid om

laten treden was hoognodig.

concrete resultaten boekt en haar

hervormingen op de arbeidsmarkt en

De huidige onzekerheid schaadt de

beloftes aan de mensen waarmaakt om

in het beroepsonderwijs in de lidstaten

economie, zorgt voor onzekerheid op de

vrijheid, zekerheid en welvaart te

te bevorderen en te ondersteunen.

financiële markten en is slecht voor alle

garanderen.

Structurele hervormingen zijn nood­

EU-burgers. De onderhandelingen die

zakelijk om het concurrentievermogen,

twee jaar zullen duren, kunnen zo voor

Het CDA wens ik heel veel succes bij

de groei en de werkgelegenheid te

de Europese verkiezingen van 2019

deze opdracht en hartelijke groeten van

stimuleren. Cruciaal hierin blijft dat het

worden afgesloten.

de Duitse buren uit Nedersaksen.

met hoge werkloosheid, vooral onder

klimaat gunstig is voor private investeringen. Op de lange termijn zorgen

Bij de onderhandelingen gaat het er

vooral investeringen voor groei en

niet om dat een van de twee partijen

werkgelegenheid.

wordt bestraft noch wordt beloond.

41


Kruiswoordpuzzel

1

2

3

4 5

6

7 8

9

10

11

12 13 14

15

Horizontaal

Verticaal

1. Afkorting Europees landbouwbeleid

2. Stad waar het Europese Hof van Justitie gevestigd is

4. Eerste Nederlandse Eurocommissaris

3. Aantal Nederlandse Europarlementariërs

7. Comitee van permanente vertegenwoordigers

5. Jongste Europese lidstaat

van de lidstaten

6. Verdrag waardoor Europese burgers vrij kunnen reizen

11. Stelsel regelgeving voor de bancaire sector

8. Voorzitter Europese Commissie

12. Officiële zetel Europees Parlement

9. Componist van de Europese hymne

13. Voorzitter EVP-Fractie Europees Parlement

10. Europees uitwisselingsprogramma voor studenten

14. Stad waar het verdrag van de Europese Gemeenschap

werd afgesloten 15. Oud-voorzitter van de Europese Raad en Haiku schrijver

Stuur de ingevulde kruiswoordpuzzel in via www.cda.nl/europa en win een bezoek aan het Europees Parlement!

42

EV P /C D A – E E R LIJK OVE R EU R OPA


Contactpagina

Esther de Lange

Jeroen Lenaers

Lambert van Nistelrooij

Beleidsterreinen:

Beleidsterreinen:

Beleidsterreinen:

Economische- en monetaire zaken,

Sociale zaken en werkgelegenheid,

Regionaal beleid, Interne markt en

telecom en energie, belastingontwijking

­Burgerlijke vrijheden, justitie en

consumentenbescherming

Delegatieleider Vicevoorzitter EVP-Fractie

Vicevoorzitter CDA-delegatie

Penningmeester CDA-delegatie

binnenlandse zaken Europees Parlement

Europees Parlement ASP 08E 205

Europees Parlement

ASP 08E 206

Wiertzstraat 60

ASP 08E 209

Wiertzstraat 60

B-1047 Brussel

Wiertzstraat 60

B-1047 Brussel

B-1047 Brussel +32 (0) 2 284 5954

+32 (0) 2 284 5434

esther.delange@ep.europa.eu

+32 (0) 2 284 5560

lambert.vannistelrooij@ep.europa.eu

www.estherdelange.nl

jeroen.lenaers@ep.europa.eu

www.lambertvannistelrooij.nl

@Esther_de_Lange

www.jeroenlenaers.nl

@LvNistelrooij

EstherdeLangeCDA

@Jeroen_Lenaers

lambert.vannistelrooij

jlenaersCDA Contactpersoon:

jeroen_lenaers

Utrecht, Flevoland en Friesland

Contactpersoon: Noord-Brabant en Zeeland

Contactpersoon: Limburg en Gelderland

Annie Schreijer-Pierik

Wim van de Camp

EVP-Fractie in het Europees Parlement

Beleidsterreinen:

Beleidsterreinen:

Milieubeheer, voedselveiligheid en

Vervoer en toerisme, Internationale

www.eppgroup.eu

volksgezondheid, Landbouw en

handel, Begrotingscontrole, Emmissie-

@EPPGroup

­plattelandsontwikkeling, Visserij

metingen in de automobielsector

www.facebook.com/eppgroup

Europees Parlement

Europees Parlement

ASP 08E 253

ASP 08E 217

Wiertzstraat 60

Wiertzstraat 60

B-1047 Brussel

B-1047 Brussel

+32(0) 2 284 5538

+32 (0) 2 284 5298

annie-schreijer-pierik@ep.europa.eu

wim.vandecamp@ep.europa.eu

www.cda.nl/europa

www.annie-schreijer.eu

www.wimvandecamp.nl

@cdaeuropa

@AnnieSchreijer

@WimvandeCamp

EVPFractie

Annie-Schreijer-536131049841051

wvandecamp

CDAdelegatie

eppgrouptv

annie_schreijer

eppgroup

CDA-delegatie in het Europees Parlement

cda_eu Contactpersoon:

Contactpersoon:

Noord- en Zuid-Holland

Groningen, Drenthe, Overijssel en ­Gelderland

43


RUBRIEK

44

EV P /C D A – E E R LIJK OVE R EU R OPA

Eerlijk over Europa  

EVP-Fractie/CDA publicatie

Eerlijk over Europa  

EVP-Fractie/CDA publicatie

Advertisement