Page 1

VERKIEZINGSPAMFLET AMSTERDAM OOST

Thuis in Oost - Winkels, sport en zorg dicht in de buurt - Schone straten en respect in de wijk - Veilige verkeersverbindingen in Oost - Betaalbare woonruimte 1


Winkels, sport en zorg dicht in de buurt Het CDA Amsterdam Oost wil dat bewoners in Oost voor hun voorzieningen terecht kunnen in hun eigen woongebied. Dit geldt in het bijzonder voor ouderen die door hun leeftijd minder mobiel worden of voor diegene die afhankelijk zijn van zorg. Voor de realisatie van een goed voorzieningenniveau in de buurt gaat het CDA in eerste instantie uit van de eigen kracht van de samenleving. De overheid faciliteert en stelt kaders.

• Zorg moet zoveel mogelijk dicht bij huis worden georganiseerd door middel van buurtzorg. Dit maakt het mogelijk om de eigen kracht van burgers te stimuleren en de directe omgeving van buren en vrienden te betrekken. Het stadsdeel maakt zich daarom sterk voor voldoende aanbod van zorg in Oost. Het stadsdeel zet daarbij de cliënt en familie centraal.

• Mensen met een beperking moeten in hun eigen buurt kunnen deelnemen aan de samenleving, bijvoorbeeld door sociale werkplaatsen in de eigen wijk.

• Belangrijk element in het voorzieningenniveau is een divers winkelaanbod. De overheid biedt daarom meer ruimte aan ondernemers door de (administratieve) lasten zo laag mogelijk te houden. Daarnaast zijn onderhoud en verfraaiing van de publieke ruimte een belangrijke voorwaarde voor een divers winkelaanbod.

• Speciale aandacht is er voor het aanbod van voorzieningen in IJburg, zoals winkels, sportclubs en zorg. Het niveau moet overeenkomen met wijken in de rest van Amsterdam. Het stadsdeel ondersteunt daarbij eigen initiatieven van de bewoners, zoals de flex-bib en de oprichting van sportverenigingen, bijvoorbeeld door versneld een vergunning te verlenen.

• Het stadsdeel zet zich in voor behoud van voldoende en goed onderhouden sportlocaties in Oost. Deze sportlocaties zijn evenwichtig verspreid en dichtbij. Op die manier kan ook de jeugd gemakkelijk in de eigen buurt deelnemen aan de sport die hij of zij graag beoefend.

• Nieuwe burgerinitiatieven vergroten het voorzieningenniveau en maken daarom aanspraak op ondersteuning vanuit het stadsdeel, vooral als zij de onderlinge band tussen bewoners versterken. Lang lopende initiatieven komen waar mogelijk is los te staan van overheidsfinanciering. Subsidieverlening is altijd transparant.

Schone straten en respect in de wijk Het CDA Amsterdam Oost wil dat wonen aantrekkelijk is in Oost. Dit kan alleen worden bereikt als de openbare ruimte schoon is en er een veilig en leefbaar klimaat heerst in de wijk. Het CDA vindt in principe dat iedereen hier zijn eigen verantwoordelijkheid heeft, zowel in het schoonhouden van de straat als in het

2


aanspreken van de vervuiler. Soms heeft de overheid echter een collectieve handhavende taak. Burgers en overheid werken dan zoveel mogelijk samen!

• Parken vormen, vooral in het voorjaar en de zomer, een belangrijk onderdeel van het sociale leven in de stad. Goed onderhoud is daarom erg belangrijk. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van buurttuin verenigingen. Een goed voorbeeld hiervan is de buurttuin Valentijn.

• Buurtwerkers en wijkagenten gaan strenger controleren op vervuiling en beboeten direct bij een overtreding. De regels op zwerfvuil en grofvuil bij containers worden gehandhaafd.

• De politie blijft in de buurt. De wijkagent moet bekend en zichtbaar zijn in de buurt en voor 80% van zijn of haar tijd in de buurt actief zijn. De politiepost in IJburg moet open blijven.

• Private veiligheidsinitiatieven van burgers of ondernemers/winkeliers kunnen in de opstartfase rekenen op ondersteuning van het stadsdeel.

• Rotzooi of verloedering op straat worden onmiddellijk aangepakt door de overheid. Hierbij wordt uitgegaan van de ‘broken window’ theorie. Dit houdt in dat vernieling en rotzooi binnen 24 uur wordt opgeruimd. Dit voorkomt verloedering en gaat verdere achteruitgang tegen.

• De kosten van de reiniging en herstelwerkzaamheden zijn transparant en worden waar mogelijk verhaald op de vervuiler.

• De problemen met de afvoer van regenwater door het riool in Watergraafsmeer en de Indische Buurt moeten serieus worden onderzocht en waar mogelijk versneld worden opgelost.

• De bezuinigingen op beheer van de openbare ruimte (wegenonderhoud, vegen, etc.) in de afgelopen coalitieperiode worden teruggedraaid.

Veilige verkeersverbindingen in Oost De kracht van de stad schuilt in verbindingen. Verbindingen tussen mensen die vorm krijgen door fysiek bijeen te komen. De overheid heeft een taak deze verbindingen te faciliteren. Het is de overheid die verantwoordelijk is voor de wegen en het openbaar vervoer. Het CDA Amsterdam Oost hecht daarom aan een goed en veilig mobiliteitsbeleid.

• Gevaarlijke of onduidelijke fietspaden en kruispunten worden snel verbeterd in overleg met gebruikers, de fietsers. Er wordt bijvoorbeeld extra verlichting geplaatst of het verkeersplan op een kruispunt wordt herzien.

• Wegens het eerder genoemde belang van de recreatiefunctie van parken wordt de toegankelijkheid van het Flevopark verbeterd.

3


• IJburg moet optimaal toegankelijk zijn. De Nuonweg tussen IJburg en Muiden blijft daarom open.

• De parkeertarieven in Oost mogen niet verder stijgen. Aanbod en vraag naar parkeermogelijkheden moeten optimaal op elkaar afgestemd worden.

Betaalbare woonruimte Het CDA Amsterdam Oost pleit voor voldoende betaalbare woonruimte voor twintigers en dertigers, in het bijzonder voor jonge gezinnen.

• Nieuwbouwprojecten in het stadsdeel worden beoordeeld op hun kindvriendelijkheid.

• Langdurig leegstaande kantoorgebouwen worden waar mogelijk omgebouwd tot (studenten)woningen.

• Ouderen moeten bij noodzakelijke verhuizing naar een verzorgingstehuis zoveel mogelijk in de eigen buurt terecht kunnen.

• Als woonruimte voor Amsterdammers wordt (mis)bruikt voor illegale verhuur aan toeristen of verhuur aan grote aantallen werknemers van een uitzendbureau moet sneller en doeltreffender ingrijpen van de overheid plaatsvinden. Dit kan door een meldpunt in te stellen, snel en frequent onderzoek te doen en samenwerking met woningbouwverenigingen te intensiveren.

• De verkoop van kavels op het Zeeburgereiland moet mogelijk worden gemaakt zonder verplichte erfpacht, maar met de keuze de grond volledig te verwerven.

• In lijn met het CDA in de centrale stad pleit het CDA Amsterdam Oost voor afschaffing van de verplichte erfpacht waarbij bewoners de keuze krijgen de grond onder hun woning van de gemeente te kopen.

Toelichting bestuurscommissies In ieder stadsdeel wordt na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 een bestuurscommissie ingesteld met voornamelijk uitvoerende taken op ruimtelijk, sociaal en economisch gebied. Het aantal zetels gaat terug van 29 naar 15. Elke bestuurscommissie zal een dagelijks bestuur kiezen van drie personen. De bestuurscommissie zal zich primair richten op die zaken die voor bewoners belangrijk zijn en een ambassadeursfunctie vervullen voor het stadsdeel richting de centrale stad.

4

Pamflet CDA Amsterdam Oost  

Het pamflet van CDA Amsterdam Oost voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you