Page 1


Ordenança fiscal núm. T-01: taxa per a l’expedició de documents i per activitats juridico administratives Article 1. Fet imposable De conformitat amb el que preveu l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el Consell Comarcal de la Selva estableix la taxa per a l'expedició documents i activitats jurídic administratives. Constitueix el fet imposable la realització de l'activitat administrativa comarcal amb motiu de la tramitació i l’expedició de documents a instància de particulars.

Article 2. Obligats al pagament Tota aquella persona física i jurídica, així com les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària que sol•licitin o resultin beneficiades pels serveis o activitats regulats a la present ordenança.

Article 3. Exempcions A més dels casos dictats per la llei es consideren exempts de la taxa els interessats que demanin còpies de documents per incorporar en els expedients de devolució d'ingressos indeguts.

Article 4. Quantia Per a la realització de fotocòpies amb les fotocopiadores del Consell Comarcal. Es comptarà el nombre de fotocòpies per cara impresa: Mida A4, color negre, fins a 10 fotocòpies

0,20 €/u

Mida A4, colors, fins a 10 fotocòpies

0,44 €/u

Mida A4, color negre, més de 10 fotocòpies

0,12 €/u

Mida A4, colors, més de 10 fotocòpies

0,38 €/u

Mida A3, color negre, fins a 10 fotocòpies

0,38 €/u

Mida A3, colors, fins a 10 fotocòpies

0,66 €/u

Mida A3, color negre, més de 10 fotocòpies

0,26 €/u

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 1


Mida A3, colors, més de 10 fotocòpies

0,55 €/u

Per a l'expedició de còpies de plànols: Plànol enrotllat, per cada m2 o fracció

6,32 €

Plànol plegat, per cada m2 o fracció

6,72 €

Per a l'expedició de documents del Servei de Gestió Tributària: Per a l’expedició de documents del Servei de Gestió Tributària

4,93 €

Per a l’expedició de documents del Servei de Gestió Cadastral

11,60 €

Per compulsa de documents: Fins a 2 documents

3,60 €

A partir del 3r document

0,89 €

Compulsa DNI

2,39 €

Bonificacions S’estableix una bonificació del 100% de la quota en aquells casos en què la sol•licitud del particular es realitzi per la tramitació d’ajuts socials davant del Consell Comarcal de la Selva o el Consorci de Benestar Social de la Selva.

Article 5. Remissió normativa En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, la Llei de taxes i preus públics i altra normativa específica.

Disposició final. Aprovació i entrada en vigor Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Selva en sessió celebrada el 2 de novembre de 2010, i que va regir a partir de l’u de gener de 2010, i s’ha modificat en data 18 de desembre de 2012, continuant vigent fins que es modifiqui o derogui expressament.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 2


Ordenança fiscal núm. T-02: corresponent a l'activitat d'informació i a la inspecció d'establiments sotmesos i no sotmesos a la llei d'intervenció integral de l'administració ambiental Article 1. Fonament i naturalesa En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local, i a l’empara del previst als articles 57 i 20.4.i) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses amb incidència ambiental.

Article 2. Fet imposable 1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat, tant tècnica com administrativa, que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal•lacions que es desenvolupin o realitzin en el terme municipal d’aquells ajuntaments que han delegat les seves competències al Consell Comarcal de la Selva s'ajusten a l’ordenament jurídic vigent, d’acord amb les facultats d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses conferides als ajuntaments per l’article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, per la normativa reguladora de les activitats amb incidència ambiental, i per la resta de normativa general o sectorial i les ordenances que confereixen potestats d’intervenció per a la prevenció i control de les activitats dels ciutadans i les empreses. 2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que s'especifiquen a les tarifes contingudes a l'article 6 d'aquesta ordenança.

Article 3. Subjectes passius 1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l'activitat i/o instal•lació que fonamenti la intervenció de l'administració.

Article 4. Responsables 1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 1


2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5. Beneficis fiscals No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa.

Article 6. Quota tributària La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes: 1. Certificació o informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada amb el planejament urbanístic.

50,00 €

2. Tramitació de procediment de consulta prèvia potestativa.

50,00 €

3. Tramitació de procediment de llicència ambiental d’activitats exercides en locals tancats o recintes amb una superfície de fins a 1.000 m2, o de llur modificació substancial

1.250,00 €

4. Tramitació de procediment de llicència ambiental d’activitats exercides en locals tancats o recintes amb una superfície d’entre 1.000 fins a 5.000 m2, o de llur modificació substancial

1.500,00 €

5. Tramitació de procediment de llicència ambiental d’activitats exercides en locals tancats o recintes amb una superfície de més de 5.000 m2, o de llur modificació substancial

1.800,00 €

6. Tramitació del procediment de comprovació formal comunicació prèvia d’activitats amb incidència ambiental

de

250,00 €

7. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de llur modificació substancial per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives en locals o recintes tancats amb una superfície de fins a 1.000 m2,

1.250,00 €

8. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de llur modificació substancial per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives en locals o recintes tancats amb una superfície d’entre 1.000 fins a 5.000 m2 .

1.500,00 €

9. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de llur modificació substancial per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives en locals o recintes tancats amb una superfície de més de 5.000 m2 .

1.800,00 €

10. Procediment de control inicial de les activitats sotmeses a llicència ambiental quan el control el duen a terme tècnics.

1.250,00 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 2


11. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicencia ambiental quan el control el duen a terme tècnics.

1.250,00 €

12. Procediment de comprovació de modificacions d’activitats sotmeses al règim de comunicació ambiental.

250,00 €

13. Ampliació d’activitat que ja disposen de llicència

14. Canvis de titularitat

S’aplicarà la mateixa quota proporcionalment a la superfície ampliada 100,00 €

Article 7. Acreditament 1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada la dita activitat en la data de presentació de la instància que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu la formula expressament. 2. Quan l’activitat o la instal•lació es desenvolupin o es realitzin sense haver-se verificat o comprovat prèviament que s'ajusten al marc normatiu a què fa referència l’article 2 d'aquesta Ordenança, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat que constitueix el fet imposable. 3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment del sol•licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi practicat la visita de comprovació en el cas de les activitats comunicades. Si el desestiment es formulés abans de la concessió de la llicència, les quotes que s’hauran de liquidar seran el 50% per cent de les que s’assenyalen en l’article 6, sempre que l’activitat s’hagués iniciat efectivament.

Article 8. Règim de declaració i ingrés 1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la instància que iniciï l’actuació o l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la sol•licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 3


2. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament.

Article 9. Infraccions i sancions Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança General.

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit i abast, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 27 de setembre de 2011 i que ha quedat definitivament aprovada en data 20 de desembre de 2011, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 4


Ordenança fiscal núm. T-03: taxa per a la inspecció administrativa de les instal•lacions destinades a infants i joves, a centres d’ensenyament i a entitats, associacions i grups d’infants i joves per a la realització d’activitats educatives en el temps lliure i activitats de lleure. Article 1. Fet imposable De conformitat amb el que preveu l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, s’estableix la taxa corresponent a l'activitat d’inspecció administrativa que porta a terme el Consell Comarcal de la Selva, per delegació de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, de les instal•lacions destinades als infants i als joves, a centres d’ensenyament i a entitats, associacions i grups d’infants i joves, per a la realització d’activitats educatives en el temps lliure i activitats de lleure, segons el que determina la Llei 38/91, de 30 de desembre, d’instal•lacions destinades a activitats amb infants i joves, el Decret 276/94, de 14 d’octubre, i el Decret 140/2003, de 10 de juny.

Article 2. Obligats al pagament Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les persones físiques o jurídiques titulars del bé i/o de l’activitat.

Article 3. Quantia La taxa originada pel servei d'inspecció serà de: Per informe de projectes d’activitats

163,05 €

Per inspecció de cases de colònies autoritzades

169,63 €

Per l’estudi del projecte i primera inspecció

289,52 €

Desplaçament fins a 20 km

15,00 €

Desplaçament fins a 30 km

20,00 €

Desplaçament fins a 50 km

25,00 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 1


Article 4. Remissió normativa En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, la Llei de taxes i preus públics i altra normativa específica.

Disposició final. Aprovació i entrada en vigor Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Selva en sessió celebrada el 2 de novembre de 2010, i que va regir a partir de l’u de gener de 2010, i s’ha modificat en data 20 de desembre de 2011, continuant vigent fins que es modifiqui o derogui expressament.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 2


Ordenança fiscal núm. T-04: taxa per a la prestació del servei d’assistència i assessorament jurídic i administratiu a les corporacions, entitats públiques i privades i a particulars. Article 1. Fet imposable De conformitat amb el que preveu l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell Comarcal estableix la taxa per als serveis d’assistència i d’assessorament jurídic i administratiu a les corporacions locals, entitats públiques i privades i a particulars. Constitueix el fet imposable: a) Assessorament jurídic i administratiu •

Elaboració, a instància de part, d’informes jurídics i administratius preceptius, derivats del compliment de lleis sectorials que regulen activitats, la competència pròpia o delegada dels quals correspon al Consell Comarcal de la Selva.

b) Assistència jurídica i administrativa •

La participació en reunions d’òrgans col•legiats en compliment de l’article 95.c de la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, en l’exercici de les funcions reservades d’assessorament legal preceptiu i fe pública (Article 1 del R.D.1174/87, de 18 de setembre, que regula el Remissió normativa dels funcionaris d’habilitació estatal).

L’elaboració de les actes corresponents.

Assistència a tribunals de selecció de personal.

Traducció de textos.

Article 2. Obligats al pagament Estan obligats al pagament de la taxa totes les corporacions, entitats públiques i privades i/o particulars que sol•licitin l’assistència o assessorament.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 1


Article 3. Quantia La taxes aplicables són les següents: Per redacció i elaboració d’informes

163,05 €

Per assistència a reunions, (plens, comissions de govern, informatives, patronats, assemblees, …)

47,49 €

Per assistència a tribunals de selecció de personal

47,49 €

Per assistència a servies d’arxius municipals(preu/hora)

26,34 €

Assitència de secretaria/intervenció

75,00 €

Traducció de textos

0,05 €/linia

Desplaçament fins a 20 km

15,00 €

Desplaçament fins a 30 km

20,00 €

Desplaçament fins a 50 km

25,00 €

Pel que fa a la representació judicial i extrajudicial de les corporacions locals en matèries relatives als ingressos de dret públic locals, s’aplicaran les normes següents: 1)

2) 3)

4) 5)

La taxa aplicable serà el 10% de la quantia de la liquidació impugnada, amb un mínim de 300 EUR i uns màxims de 12.000 EUR si el procediment acaba amb una sentència o resolució favorable, de 9.000 EUR si aquest acaba amb una sentència o resolució parcialment favorable, o de 6.000 EUR si aquest acaba amb una sentència o resolució desfavorable. Si la quantia del procediment és indeterminada, s’aplicarà una taxa de 3.000 EUR. Si el procediment continua en una 2a instància, la nova taxa aplicable serà el 4% de la quantia de la liquidació impugnada, amb un mínim de 300 EUR i uns màxims de 12.000 EUR si el procediment acaba amb una sentència o resolució favorable, de 9.000 EUR si aquest acaba amb una sentència o resolució parcialment favorable, o de 6.000 EUR si aquest acaba amb una sentència o resolució desfavorable. Si la quantia del procediment és indeterminada i aquest continua en una 2a instància, s’aplicarà una nova taxa de 1.200 EUR. Si l’acte impugnat és una ordenança fiscal proposada pel Consell Comarcal de la Selva per tal de donar suport a alguna actuació d’inspecció o comprovació d’ingressos, no s’aplicarà cap taxa, sempre que la competència d’inspecció o gestió corresponent hagi estat delegada o encarregada al Consell Comarcal de la Selva.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 2


Article 4. Remissió normativa En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, la Llei de taxes i preus públics i altra normativa específica.

Disposició final. Aprovació i entrada en vigor Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Selva en sessió celebrada el 2 de novembre de 2010, i que va regir a partir de l’u de gener de 2010, i s’ha modificat en data 20 de desembre de 2011, continuant vigent fins que es modifiqui o derogui expressament.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 3


Ordenança fiscal núm. T-05: redacció de projectes Article 1. Fet imposable De conformitat amb el que preveu l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell Comarcal estableix la taxa corresponent a la prestació del Servei de Redacció de Projectes a càrrec del Serveis Tècnics Comarcals, destinats als municipis de la Comarca que ho sol•licitin. Constitueix el fet imposable de la prestació d’aquest servei la redacció de projectes, avantprojectes, memòries valorades, estudis, valoracions prèvies, estudis de seguretat i salut en el treball i la direcció d’obres, que els ajuntaments de la comarca encarreguin al Consell Comarcal.

Article 2. Obligats al pagament Estan obligats al pagament de la taxa regulada per aquesta ordenança els ajuntaments de la comarca que hagin acordat l’encàrrec dels corresponents aspectes.

Article 3. Quantia Conceptes

Determinació de la quota:

Memòries valorades, avantprojectes, estudis D’acord amb el barem orientatiu d’honoraris previs ... (obra civil) que figura en l’annex 1 de l’expedient Projectes nous d’arquitectura i urbanisme

D’acord amb el barem orientatiu d’honoraris que figura en l’annex 1 de l’expedient

Projectes nous d’enginyeria

D’acord amb el barem orientatiu d’honoraris que figura en l’annex 1 de l’expedient

Direcció d’obres / arquitecte

D’acord amb el barem orientatiu d’honoraris que figura en l’annex 1 de l’expedient

Direcció d’obres / arquitecte tècnic

D’acord amb el barem orientatiu d’honoraris que figura en l’annex 1 de l’expedient

Direcció d’obres / enginyer

D’acord amb el barem orientatiu d’honoraris que figura en l’annex 1 de l’expedient.

Projectes desglossats sense plànols

D’acord amb el barem orientatiu d’honoraris que figura en l’annex 1 de l’expedient.

Projectes desglossats amb plànols

D’acord amb el barem orientatiu d’honoraris que figura en l’annex 1 de l’expedient

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 1


Projectes refosos sense plànols

D’acord amb el barem orientatiu d’honoraris que figura en l’annex 1 de l’expedient

Projectes refosos amb plànols

D’acord amb el barem orientatiu d’honoraris que figura en l’annex 1 de l’expedient

Projectes d’actualització de preus

D’acord amb el barem orientatiu d’honoraris que figura en l’annex 1 de l’expedient

Estudis de seguretat i salut en el treball

D’acord amb el barem orientatiu d’honoraris que figura en l’annex 1 de l’expedient

Coordinació de seguretat i salut en el treball

D’acord amb el barem orientatiu d’honoraris que figura en l’annex 1 de l’expedient

Aixecaments topogràfics

D’acord amb el barem orientatiu d’honoraris que figura en l’annex 1 de l’expedient

Aixecaments d’estats actuals d’edificacions existents

D’acord amb el barem orientatiu d’honoraris que figura en l’annex 1 de l’expedient

Informe tècnic

163,05 €

S’aplicarà una bonificació del 20% per als municipis de més de 5.000 habitants, una bonificació del 25% per als municipis d’entre 2.000 i 5.000 habitants i una bonificació del 30% per a municipis de menys de 2.000 habitants a tots els projectes i direccions que es realitzin des dels Serveis Tècnics del Consell. No obstant això, aquestes bonificacions únicament s’aplicaran sobre el concepte d’honoraris i no sobre la despesa de visats i/o assegurances de responsabilitat civil que, en funció del projecte, hi puguin anar vinculades La realització d’estudis especials o altres treballs no recollits en els apartats anteriors s’establiran mitjançant conveni en el que constarà l’import de la taxa corresponent.

Article 4. Meritació i pagament Els imports derivats de l’aplicació d’aquesta ordenança es meritaran en el moment que el Consell Comarcal accepti l’encàrrec corresponent. Els terminis de pagament son els establerts a l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a comptar des de la notificació de la corresponent liquidació

Article 5. Remissió normativa En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, la Llei de taxes i preus públics i altra normativa específica.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 2


Disposició final. Aprovació i entrada en vigor Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Selva en sessió celebrada el 2 de novembre de 2010, i que va regir a partir de l’u de gener de 2010, i s’ha modificat en data 20 de desembre de 2011, continuant vigent fins que es modifiqui o derogui expressament.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 3


Ordenança fiscal núm. T-06: per la prestació del servei d’assistència i assessorament de serveis tècnics Article 1. Fet imposable De conformitat amb el que preveu l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell Comarcal estableix la taxa corresponent a la prestació del Servei d’assessorament de serveis tècnics, destinat als municipis de la Comarca que ho sol•licitin. Constitueix el fet imposable la prestació del servei d’assessorament o assistència tècnica que els ajuntaments de la comarca encarreguin al Consell Comarcal.

Article 2. Obligats al pagament Estan obligats al pagament de la taxa regulada per aquesta ordenança els ajuntaments de la comarca que hagin acordat l’encàrrec dels corresponents aspectes.

Article 3. Quantia Grup A1 o assimilat (preu/hora)

42,00 €/h

Grup A2 o assimilat (preu/hora)

36,00 €/h

Grup C1 o assimilat (preu/hora)

24,00 €/h

Desplaçament fins a 20 km

15,00 €

Desplaçament fins a 30 km

20,00 €

Desplaçament fins a 50 km

25,00 €

Article 4. Bonificacions i exempcions S’aplicarà una bonificació del 15% quan es tracti d’assistències continuades durant tot l’any.

Article 5. Meritació i pagament Els imports derivats de l’aplicació d’aquesta ordenança es meritaran en el moment que el Consell Comarcal accepti l’encàrrec corresponent. Els terminis de pagament son els establerts a l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a comptar des de la notificació de la corresponent liquidació

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 1


Article 6. Remissió normativa En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, la Llei de taxes i preus públics i altra normativa específica.

Disposició final. Aprovació i entrada en vigor Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Selva en sessió celebrada el 2 de novembre de 2010, i que va regir a partir de l’u de gener de 2010, i s’ha modificat en data 20 de desembre de 2011, continuant vigent fins que es modifiqui o derogui expressament.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 2


Ordenança fiscal núm. T-07: protecció mediambiental Article 1. Fet imposable De conformitat amb el que preveu l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell Comarcal estableix la taxa pel servei de protecció mediambiental, que inclou la prestació individualitzada de: 

Tractament de matèria orgànica.

Tractament de restes vegetals.

Dipòsit controlat de residus de Lloret de Mar.

Tractament de voluminosos.

Article 2 Obligats al pagament Estan obligats al pagament d’aquesta taxa totes aquelles persones físiques i jurídiques, siguin públiques o privades, que utilitzin aquest servei en alguna de les modalitats que fixa l’article anterior.

Article 3. Quantia 

62,82 €/Tn

Dipòsit controlat de residus de Lloret de Mar Taxa Consell Comarcal

50,42 €/Tn

Cànon

12,40 €/Tn

Tractament de la fracció orgànica municipal: 

Municipis de la comarca de la Selva % d'impropis presents a la FORM

Tipus FORM FORM estàndar

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

0-5%

5-10%

10-15%

15-20%

20-25%

66,41 €

76,00 €

85,60 €

95,20 €

104,79 €

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 1


Municipis fora de la comarca de la Selva % d'impropis presents a la FORM

Tipus FORM FORM estàndar

0-5%

5-10%

10-15%

15-20%

20-25%

69,41 €

79,00 €

88,60 €

98,20 €

107,79 €

L’índex d’impropis es determinarà mitjançant la caracterització oficial que realitza l’Agència de Residus de Catalunya de la FORM aportada per cada municipi. Aquesta determinació tindrà una vigència mínima de tres mesos o el termini comprès entre caracteritzacions. L’ajuntament o bé el Consell Comarcal podran realitzar, al seu càrrec, les caracteritzacions de comprovació que creguin necessàries prèvia sol•licitud. Tractament de la fracció vegetal: Restes vegetals

46,74 €/Tn

Penalització restes vegetals amb excedent d’impropis

78,63 €/Tn

Restes vegetals assimilables a fracció orgànica

76,00 €/Tn

Preu de venda de fracció vegetal excedent triturada

14,13 €/Tn

Servei comarcal de compostatge casolà: 

Visites de seguiment de compostatge casolà: 13,78 euros/visita realitzada:

Tractament de voluminosos 42,60€/Tn

Article 4. Meritació i pagament L’import de la taxa de cada una de les modalitats es meritarà mensualment en aplicació dels respectius convenis subscrits per les entitats amb el Consell Comarcals, o amb els acords d’acceptació dels preus unitaris que aprovi anualment el Consell Comarcal de la Selva. En aquells casos en què no sigui d’aplicació un conveni, s’efectuaran les liquidacions segons els serveis prestats. Els terminis de pagament d’aquestes seran els establerts a l’article 62.2. de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 2


Article 5. Remissió normativa En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, la Llei de taxes i preus públics i altra normativa específica..

Disposició final. Aprovació i entrada en vigor Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Selva en sessió celebrada el 2 de novembre de 2010, i que va regir a partir de l’u de gener de 2010, i s’ha modificat en data 18 de desembre de 2012, continuant vigent fins que es modifiqui o derogui expressament.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 3


Ordenança fiscal núm. T-08: ús privatiu de les dependències del consell comarcal Article 1. Fet imposable De conformitat amb el que preveu l’article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el Consell Comarcal de la Selva estableix la taxa per a l’ús privatiu de les seves dependències o espais físics.

Article 2. Obligats al pagament Estan obligats al pagament d’aquesta taxa les persones físiques i jurídiques de caràcter privat, que sol•licitin la utilització de les dependències i espais comarcals par al compliment de les seves finalitats.

Article 3. Quantia Les taxes aplicables són les següents: 

Utilització de la Sala d’Actes del Consell Comarcal: 56,77 €/hora o fracció

Utilització de la Sala de Treball del Consell Comarcal: 31,83 €/hora o fracció

L’ús d’aquestes dependències serà gratuït per a les entitats públiques o privades sense ànim de lucre. No obstant això, aquestes entitats s’hauran de fer càrrec de la vigilància, control i seguretat de les dependències durant tot el temps que duri la utilització, des de l’inici fins el final. El número de dependències és limitat, per tant la sol•licitud del seu ús queda supeditat a la disponibilitat de les mateixes..

Article 4.Exempcions Quedaran exempts d’aquesta taxa les entitats o associacions de la comarca de la Selva que sol•licitin la utilització de les dependències o els espais físics del Consell Comarcal per a la realització d’activitats que s’inscriguin dins les seves finalitats pròpies i que tinguin interès social.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 1


Article 5. Meritació i pagament La taxa fixada es meritarà des del moment en que l’obligat al pagament realitzi la petició d’ús de les dependències o espais comarcals i es farà efectiu amb posterioritat a la presentació de la corresponent liquidació emesa pels serveis econòmics de l’ens.

Article 6. Remissió normativa En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, la Llei de taxes i preus públics i altra normativa específica.

Disposició final. Aprovació i entrada en vigor Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Selva en sessió celebrada el 2 de novembre de 2010, i que va regir a partir de l’u de gener de 2010, i s’ha modificat en data 18 de desembre de 2012, continuant vigent fins que es modifiqui o derogui expressament.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 2


Ordenança fiscal núm. T-09: Reguladora de les taxes per la prestació de serveis de gestió cadastral, gestió tributària, recaptació i inspecció per part del Consell Comarcal de la Selva Article 1 Fonament i naturalesa Fent ús de les facultats que li són concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, per l’article 39.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de le Llei d’organització comarcal de Catalunya, i l’article 20.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i d’acord amb el que disposen els articles 15 a 19 del mateix legal, el Consell Comarcal de la Selva estableix les taxes –que es regiran per aquesta Ordenança- per la prestació de serveis de gestió cadastral, gestió tributària, recaptació i inspecció d’ingressos de dret públic locals delegats o encarregats a aquesta entitat, la qual efectua aquesta prestació a través del Servei de Gestió Tributària i el Servei de Gestió Cadastral.

Article 2 Fet imposable Constitueix el fet imposable de les taxes la prestació de serveis relatius a gestió cadastral, gestió tributària, recaptació i inspecció d’ingressos de dret públic locals delegats o encarregats al Consell Comarcal de la Selva. Dins del concepte de serveis encarregats, també s’inclouen els serveis de gestió cadastral que es prestin per aplicació del conveni de col•laboració en matèria de gestió cadastral de data 20 de maig de 2005, signat entre el Consell Comarcal de la Selva i la Secretaria d’Estat d’Hisenda (Direcció General del Cadastre).

Article 3 Subjectes passius Estan obligats al pagament de les taxes per la prestació de serveis relatius a gestió cadastral, gestió tributària, recaptació i inspecció d’ingressos de dret públic locals delegats o encarregats al Consell Comarcal de la Selva, els ajuntaments i entitats adreçades al compliment de finalitats de naturalesa pública en interès dels quals s’hagin prestat els serveis que constitueixen el fet imposable determinat a l’article anterior.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 1


Article 4 Quota tributària La quota a satisfer serà el resultat d’aplicar les tarifes, quantitats o percentatges següents, segons la classe de prestació de serveis:

4.1. Per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de gestió cadastral En relació amb els serveis i productes oferts per dur a terme el conveni de col•laboració entre la Direcció General del Cadastre i el Consell Comarcal de la Selva, així com altres tasques de col•laboració en matèria de gestió cadastral, les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar les quantitats o percentatges següents: a) Per la realització de treballs relacionats amb la tramitació d’expedients Tramitació d'expedients:

44,44 €/expedient

Atenció al públic

Omplir formularis

Fulls de gravació

Generació de la cinta FIN

6,35 €/unitat en excés

Dibuix CU-1 i generació de FXCU-1 Part variable:

6% sobre l'increment real generat

En cas que s’emeti una liquidació d’ingrés directe el percentatge s’aplicarà sobre l’import total, que inclou tots els exercicis no prescrits

En cas que no hi hagi liquidació, es tindrà en compte l’import complementari corresponent a la incorporació al padró fiscal

En cas d'increment negatiu no s’aplicarà cap percentatge

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

21,13 €/CU-1

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 2


Per la realització de treballs addicionals Treballs de camp per detectar incidències 

Treball de camp

Fotografies digitalitzades de les finques

Revisió de la cinta FIN98

Menys de 2.500 unitats urbanes: 1,21 €/unitat urbana Entre 2.500 i 5.000 unitats urbanes: 1,00 €/unitat urbana Més de 5.000 unitats urbanes: 0,63 €/unitat urbana

Resolució de recursos

15,85 €/expedient

4.2. Per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de gestió del procediment sancionador i recaptació voluntària de multes de trànsit Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar trimestralment els imports unitaris següents a la base formada pel nombre de casos de cada concepte que es detalla: a) b) c) d)

Per cada denúncia que s’hagi gravat, 3,17 EUR. Per cada tramesa de denúncia per correu certificat amb acusament de recepció, 9,51 EUR. Per cada tramesa de sanció per correu certificat amb acusament de recepció, 9,51 EUR. Per cada proposta de resolució sobre un escrit d’al•legacions o cada proposta de resolució d’un recurs de reposició contra la interposició d’una sanció, que s’hagin tramès per correu certificat amb acusament de recepció, 25,35 EUR.

En cas de cobrament de l’import de la multa abans d’iniciar-se el període executiu, no s’ha de satisfer cap taxa addicional en forma de percentatge sobre l’import principal recaptat. Un cop s’hagi iniciat el període executiu del deute, i sense perjudici de l’aplicació dels imports unitaris esmentats anteriorment, en el cas de cobrament de l’import de la multa s’ha de satisfer la mateixa taxa en concepte de serveis de recaptació executiva que hi ha per a la resta d’ingressos de dret públic delegats per l’Ajuntament corresponent..

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 3


4.3 Per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de gestió del procediment sancionador i recaptació voluntària de sancions per infraccions diferents a les de trànsit Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar trimestralment els imports unitaris següents a la base formada pel nombre d’expedients finalitzats de cada supòsit que es detalla: a) b) c) d)

Per a expedients amb sancions iguals o inferiors a 1.500 EUR en els quals no hi hagi hagut ni al•legacions ni recursos de reposició, 71,84 EUR. Per a expedients amb sancions iguals o inferiors a 1.500 EUR amb al•legacions i/o recursos de reposició contestats, 99,30 EUR. Per a expedients amb sancions superiors a 1.500 EUR en els quals no hi hagi hagut ni al•legacions ni recursos de reposició, 109,87 EUR. Per a expedients amb sancions superiors a 1.500 EUR amb al•legacions i/o recursos de reposició contestats, 153,18 EUR.

En cas de cobrament de l’import de la sanció abans d’iniciar-se el període executiu, no s’ha de satisfer cap taxa addicional en forma de percentatge sobre l’import principal recaptat. Un cop s’hagi iniciat el període executiu del deute, i sense perjudici de l’aplicació dels imports unitaris esmentats anteriorment, en el cas de cobrament de l’import de la sanció s’ha de satisfer la mateixa taxa en concepte de serveis de recaptació executiva que hi ha per a la resta d’ingressos de dret públic delegats per l’Ajuntament corresponent.

4.4 Per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de comprovació limitada i inspecció tributària 4.4.1 Delegació de competències de gestió tributària relatives als procediments de comprovació limitada En el cas dels procediments de comprovació limitada que es puguin tramitar, tant per raó d’una delegació de competències de gestió tributària relatives a aquests procediments (a més de la recaptació voluntària de les liquidacions que se’n puguin derivar), com per raó d’una delegació de competències de gestió tributària i recaptació més àmplia, la taxa a satisfer serà el resultat d’aplicar el 10% sobre l’import principal liquidat de cada ingrés de dret públic, sense l’aplicació de cap percentatge addicional en cas de recaptació en període voluntari. En el cas que l’Ajuntament hagi delegat totes les competències de gestió tributària i de recaptació d’un ingrés de dret públic, a les liquidacions d’ingrés directe generades a conseqüència de declaracions voluntàries (sense que hi hagi un procediment de

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 4


comprovació limitada que les hagi motivat) s’aplicarà la taxa prevista a l’apartat 4.5.1 d’aquesta Ordenança (gestió tributària i recaptació voluntària), si es recapta el deute en període voluntari.

4.4.2 Delegació de competències d’inspecció tributària En el cas de delegació de les competències d’inspecció de tributs, a més de la recaptació voluntària de les liquidacions que se’n puguin derivar, la taxa a satisfer serà el resultat d’aplicar el percentatge del 10% sobre l’import principal liquidat de cada ingrés de dret públic, sense l’aplicació de cap percentatge addicional per raó de la recaptació en període voluntari. Tant en el cas del subapartat 4.4.1 (relatiu als procediments de comprovació limitada) com en el del subapartat 4.4.2 (relatiu als procediments d’inspecció tributària), si algun Ajuntament opta per fer un encàrrec de gestió administrativa i jurídica, en lloc de fer una delegació de les competències, s’aplicarà la mateixa taxa que s’ha detallat per a aquest supòsit. D’altra banda, un cop s’hagi iniciat el període executiu del deute per impagament en període voluntari, i sense perjudici de l’aplicació dels percentatges anteriors sobre l’import liquidat, en el cas de pagament del deute el Consell Comarcal de la Selva aplicarà la mateixa taxa en concepte de serveis de recaptació executiva que hi ha per a la resta d’ingressos de dret públic delegats per l’Ajuntament corresponent.

4.4.3 Altres serveis relacionats amb la inspecció tributària En el cas d’aquests serveis, les taxes seran les següents: a)

b)

a) Quan els ajuntaments de la comarca encarreguin al Consell Comarcal de la Selva treballs puntuals relacionats amb la comprovació de tributs o altres ingressos de dret públic (comparació de bases de dades en relació amb ingressos no gestionats pel Consell Comarcal de la Selva, tasques de suport en l’atenció al públic pel que fa a aquests ingressos, etc.), la quantia de la taxa serà de 24 EUR/hora pel suport del personal administratiu adscrit a les àrees de Gestió Tributària o Gestió Cadastral Per la realització de treballs de camp relacionats amb els guals: 8,45 EUR per gual.”

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 5


4.5. Per la prestació de serveis als ajuntaments en matèria de gestió integral (gestió tributària, recaptació voluntària i recaptació executiva) de tributs i altres ingressos de dret públic 4.5.1. Gestió tributària i recaptació voluntària. En relació amb els ingressos de dret públic que no són objecte de les tasques incloses en els apartats 4.2, 4.3 i 4.4, i sempre que s’hagi delegat com a mínim la recaptació voluntària de l’IBI i de l’IAE, s’aplicarà a l’import principal de les quantitats recaptades i, en el seu cas, al recàrrec per extemporaneïtat i a l’interès de demora per extemporaneïtat recaptats, el percentatge que pertoqui d’acord amb el quadre següent, segons el càrrec en voluntària de l’exercici anterior i de l’existència o no d’una oficina auxiliar en el municipi: Càrrec fins a 6.000.000 EUR sense oficina auxiliar en el municipi

3,50%

Càrrec superior a 6.000.000 EUR sense oficina auxiliar en el municipi

3,20%

Càrrec fins a 6.000.000 EUR amb oficina auxiliar en el municipi

4,40%

Càrrec superior a 6.000.000 EUR amb oficina auxiliar en el municipi

4,00%

Si l’Ajuntament delega o encarrega inicialment les competències de recaptació voluntària d’un ingrés de dret públic, el Consell Comarcal de la Selva donarà a l’Ajuntament suport administratiu i assessorament especialitzat en tots aquells aspectes de gestió tributària (confecció i manteniment de padrons fiscals, emissió d’autoliquidacions i liquidacions d’ingrés directe, concessió i denegació de bonificacions i exempcions, resolució de recursos contra els actes anteriors i d’expedients de devolució d’ingressos indeguts, tasques d’informació i assistència) que siguin necessaris. I si en un moment posterior l’Ajuntament delega o encarrega formalment les competències de gestió tributària del mateix ingrés, no es meritarà cap taxa addicional. Igualment, si l’Ajuntament rep entregues a compte de la recaptació en període voluntari prevista, no es meritarà cap taxa addicional. Per a l’aplicació dels percentatges detallats anteriorment, es considerarà que el volum de càrrec és d’igual quantia que el càrrec de l’exercici anterior. No obstant això, el percentatge a aplicar podrà modificar-se dins l’exercici, en el cas que un nou càrrec faci que l’ajuntament se situï en el tram al qual correspon un percentatge inferior. Si es produeix aquest fet, s’aplicarà la tarifa que pertoqui a partir del mes següent a aquell en què s’ha produït el càrrec que ha motivat el salt de tram.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 6


Es considerarà oficina auxiliar en el municipi tota aquella que complementi les tasques de l’oficina central, amb un mínim de 2 persones que hi tinguin el seu lloc de treball. No es considerarà oficina auxiliar l’atenció tributària i cadastral que una persona del Servei de Gestió Tributària i Cadastral faci a les dependències municipals amb la periodicitat que s’hagi pactat amb l’Ajuntament.

4.5.2. Recaptació executiva. Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar les quantitats o percentatges següents sobre els imports recaptats en període executiu: a)

b)

Si en el municipi no hi ha cap oficina auxiliar, la quantitat equivalent a la totalitat del recàrrec executiu del 5% i del recàrrec reduït del 10%, la quantitat equivalent a tres quartes parts del recàrrec ordinari del 20% i la quantitat equivalent als interessos de demora del període executiu. Si en el municipi hi ha una oficina auxiliar, la quantitat equivalent a la totalitat dels recàrrecs i dels interessos de demora del període executiu.

4.6. Per la prestació de serveis a altres entitats en matèria de gestió recaptatòria integral (recaptació voluntària i recaptació executiva) d’ingressos de dret públic 4.6.1. Recaptació voluntària. En relació amb els ingressos de dret públic exigits per aquestes entitats (entitats urbanístiques col•laboradores, etc.), s’aplicarà a l’import principal de les quantitats recaptades el percentatge que pertoqui d’acord amb el quadre següent, segons l’existència o no d’una oficina auxiliar en el municipi: Càrrec fins a 3.000.000 EUR sense oficina auxiliar en el municipi

4,00%

Càrrec superior a 3.000.000 EUR sense oficina auxiliar en el municipi

3,50%

Càrrec fins a 3.000.000 EUR amb oficina auxiliar en el municipi

5,00%

Càrrec superior a 3.000.000 EUR amb oficina auxiliar en el municipi

4,40%

Si l’entitat en questió sol•licita al Servei de Gestió Tributària que col•labori en el manteniment del cens de persones obligades al pagament, o bé que emeti un informe o una proposta de resolució d’un recurs sobre qualsevol aspecte relacionat amb la gestió d’aquests ingressos, no es meritarà cap taxa addicional. Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 7


Per a l’aplicació dels percentatges detallats anteriorment, es considerarà que el volum de càrrec és d’igual quantia que el càrrec de l’exercici anterior. No obstant això, el percentatge a aplicar podrà modificar-se dins l’exercici, en el cas que un nou càrrec de quotes faci que l’entitat se situï en el tram al qual correspon un percentatge inferior. Si es produeix aquest fet, s’aplicarà la tarifa que pertoqui a partir del mes següent a aquell en què s’ha produït el càrrec que ha motivat el salt de tram, fins a l’exercici en què finalitzin els càrrecs del concepte de quotes en qüestió.

4.6.2. Recaptació executiva. Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar les quantitats o percentatges següents sobre els imports recaptats en període executiu: a)

b)

Si en el municipi no hi ha cap oficina auxiliar, la quantitat equivalent a la totalitat del recàrrec executiu del 5% i del recàrrec reduït del 10%, la quantitat equivalent a tres quartes parts del recàrrec ordinari del 20% i la quantitat equivalent als interessos de demora del període executiu. Si en el municipi hi ha una oficina auxiliar, la quantitat equivalent a la totalitat dels recàrrecs i dels interessos de demora del període executiu.

4.7. Per la prestació de serveis en matèria de recaptació executiva de tributs i altres ingressos de dret públic (sense la delegació de la recaptació voluntària de l’IBI i de l’IAE) Les taxes a satisfer seran les resultants d’aplicar les quantitats o percentatges següents sobre els imports recaptats en període executiu: la quantitat equivalent al 20% de l’import principal, a la totalitat dels recàrrecs i als interessos de demora del període executiu. En aquests casos, només es plantejarà l’obertura d’una oficina en el municipi si el càrrec anual en període executiu supera la quantitat de 4.000.000 EUR.

4.8. Altres D’acord amb allò que preveu la normativa reguladora de les hisendes locals, es poden establir supòsits individualitzats de les taxes detallades en els apartats anteriors, segons l’import i altres circumstàncies acreditades dels ingressos en relació amb els quals s’han efectuat delegacions de competències o encàrrecs de gestió. En aquest sentit, els caps d’àrea corresponents efectuaran una proposta que haurà de ser aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Selva i pel Ple de l’Ajuntament (o òrgan colegiat d’altres entitats) que hagi efectuat delegacions o encàrrecs de gestió.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 8


En qualsevol dels casos anteriors, el Consell Comarcal de la Selva també percebrà les costes derivades de la tramitació del procediment de constrenyiment que s’hagin repercutit a la persona obligada al pagament i que s’hagin satisfet. Aquestes costes també hauran de ser satisfetes al Consell en el cas d’adjudicacions de finques a un ens creditor (ajuntament o entitat urbanística), si els procediments de subhasta i posterior venda directa han finalitzat sense ofertes suficients, cas en què les taxes a satisfer per part d’aquests ens –si accepten les adjudicacions proposades- són les mateixes que ens els casos de deutes recaptats en període executiu.

Article 5 Bonificacions i exempcions No es concedirà cap bonificació o exempció en relació amb el pagament de les taxes detallades en aquesta ordenança fiscal.

Article 6 Acreditació Les taxes esmentades s’acrediten i neix l’obligació de contribuir quan el Consell Comarcal de la Selva, a través del Servei de Gestió Tributària o el Servei de Gestió Cadastral, efectua la prestació dels serveis delegats o encarregats.

Article 7 Ingrés de la taxa 1. En relació amb la prestació de serveis en matèria de gestió cadastral (apartat 4.1) i d’altres serveis relacionats amb la inspecció tributària (apartat 4.4.3), les taxes corresponents es faran efectives dins del termini dels dos mesos següents a la recepció per part de l’Ajuntament de la factura presentada pel Consell Comarcal de la Selva. 2. En relació amb la prestació de serveis en matèria de gestió del procediment sancionador i recaptació voluntària de multes de trànsit i de sancions per infraccions diferents a les de trànsit (apartats 4.2 i 4.3), les taxes s’exigiran amb una periodicitat trimestral. 3. En relació amb la prestació de serveis en matèria de comprovació limitada i inspecció tributària dels apartats 4.4.1 i 4.4.2, les taxes s’exigiran en el moment de fer el càrrec de l’ingrés corresponent; en el cas de delegació integral de la gestió i recaptació de la taxa de l’1,5% sobre els ingressos bruts, les taxes es faran efectives en la data en què el Consell Comarcal de la Selva ordeni la transferència dels ingressos recaptats. 4. En relació amb la prestació de serveis en matèria de gestió tributària, recaptació voluntària i recaptació executiva (apartats 4.5 i 4.6), les taxes resultants de l’aplicació de les quantitats i percentatges previstos es faran efectives en la data en què el Consell Comarcal de la Selva ordeni la transferència dels ingressos la recaptació

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 9


dels quals han meritat aquestes taxes, llevat que el conveni o contracte relatiu a la delegació de competències aprovat al seu dia estableixi un sistema diferent.

Article 8 Remissió normativa Tot allò que no estigui previst en aquesta ordenança s’ajustarà al que disposa l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva, la Llei general tributària, els reglaments que desenvolupen aquesta norma i el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Disposició final. Aprovació i entrada en vigor Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Selva en sessió celebrada el 2 de novembre de 2010, i que va regir a partir de l’u de gener de 2010, i s’ha modificat en data 18 de desembre de 2012, continuant vigent fins que es modifiqui o derogui expressament.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 10


Ordenança fiscal núm. T-10: taxa per l’ús de les instal•lacions i per la prestació serveis relacionats amb el sanejament en alta Article 1. Fet imposable De conformitat amb el que preveu l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell Comarcal estableix la taxa per l’ús de les instal•lacions i per la prestació de serveis relacionats amb el sanejament en alta en aquells casos en que el Consell Comarcal de la Selva (CCSELVA) en sigui l’òrgan competent, d’acord amb el conveni efectuat amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de 2 de juliol de 2009, amb les delegacions efectuades pels diferents ajuntaments, així com en tots aquells altres casos en els que se n’assumeixi la competència per la gestió del servei. A aquests efectes, el Consell Comarcal de la Selva té la competència per la gestió del següent: 

Atorgar permís d’abocament mitjançant camió cisterna a una Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR).

Atorgar permís de connexió d’aigües residuals a un sistema de sanejament.

Realització d’analítiques i informes.

Article 2 Obligats al pagament Estan obligats al pagament d’aquesta taxa totes aquelles persones físiques i jurídiques, siguin públiques o privades, que utilitzin les instal•lacions de sanejament en alta gestionades pel Consell Comarcal de la Selva o que sol•licitin la prestació d’algun dels serveis que fixa l’article anterior.

Article 3. Quantia Permís per abocament mitjançant camió cisterna a una EDAR Concepte

Quantia

Nova autorització

360,85 €

Modificació o renovació d’una autorització ja existent

257,75 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 1


Nova autoritzacions de caràcter puntual

206,20 €

Permís de connexió d’aigües residuals a un sistema de sanejament: Nova autorització

Quantia

Procedent d’un conjunt d’empreses d’un polígon o altres agrupacions industrials

2.262,22 €

No procedent d’un conjunt d’empreses d’un polígon o altres agrupacions industrials

565,62 €

Activitats assimilables a les domèstiques

288,68 €

Modificació o renovació d’una autorització existent

Quantia

Procedent d’un conjunt d’empreses d’un polígon o altres agrupacions industrials

1.131,21 €

No procedent d’un conjunt d’empreses d’un polígon o altres agrupacions industrials

275,07 €

Activitats assimilables a les domèstiques

144,34 €

Altres conceptes analítiques / informes Concepte

Quantia

Inspecció o informe tècnic de sanejament

175,27 €

Anàlisi paràmetres del cànon (DQO, MES, pH, SOL, Nk, P)

217,54 €

Anàlisi mostra diriment

257,75 €

Anàlisis altres paràmetres

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

51,55 €

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 2


Bonificacions S’estableix una bonificació del 25% a aquells subjectes passius que tinguin domicili social a la comarca de la Selva sobre la quota relativa a la taxa de permís per abocament mitjançant camió cisterna a una EDAR

Article 4. Meritació Els imports derivats de l’aplicació d’aquesta ordenança es meritaran en el moment que el Consell Comarcal iniciï l’activitat administrativa que constitueix el fet imposable o l’interessat faci ús de les corresponents instal•lacions gestionades pel Consell comarcal. A aquests efectes, s’entendrà iniciada l’esmentada activitat administrativa en la data de presentació de la sol•licitud que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu l’efectua expressament. Quan el procediment s’iniciï d’ofici o a instància de persona diferent al subjecte passiu, la taxa es meritarà en la data en que es dicti la resolució d’incoació del corresponent procediment. Quan l’activitat s’iniciï o la instal•lació s’utilitzi o es realitzi sense haver-se verificat o comprovat prèviament pel Consell Comarcal que s’ajusta al marc normatiu corresponent al fet imposable, la taxa es meritarà quan s’iniciï l’activitat administrativa que constitueix el fet imposable. Una vegada iniciada l’obligació de contribuir, no l’afectarà la denegació de l’objecte dels corresponents procediments als que es refereix l’article 1 de la present ordenança, o per la seva concessió supeditada a condicions, ni per la renúncia o desistiment del sol•licitant després que s’hagi resolt el procediment corresponent.

Article. 5 Règim de declaració i ingrés La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol•licitud que inicia l’activitat administrativa o l’expedient es complimentarà també degudament l’imprés d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la sol•licitud l’acreditació d’haver pagat la taxa. En els supòsits diferents dels descrits al primer paràgraf, la taxa serà liquidada per l’Administració que la notificarà al subjecte passiu per al seu pagament.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 3


En aquests casos els terminis de pagament son els establerts a l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a comptar des de la notificació de la corresponent liquidació

Article 6. Remissió normativa En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, la Llei de taxes i preus públics i altra normativa específica.

Disposició final Aquesta Ordenança Fiscal, una vegada aprovada definitivament, entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació en el diari oficial corresponent, i que va regir a partir de l’1 de gener de 2012, i s’ha modificat en data 18 de desembre de 2012, continuant vigent fins que es modifiqui o derogui expressament”

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 4


Ordenança fiscal núm. T-11: Per al servei de redacció de plans municipals de protecció civil. Article 1. Fet imposable De conformitat amb el que preveu l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell Comarcal estableix la taxa corresponent a la prestació del Servei de redacció de plans municipals de protecció civil, servei destinat als municipis de la Comarca que ho sol•licitin. Constitueix el fet imposable de la prestació d’aquest servei les següents activitats: •

Plans municipals de protecció civil.

Redacció.

Actualització.

Implantació.

Article 2. Obligats al pagament Estan obligats al pagament de la taxa regulada per aquesta ordenança els ajuntaments de la comarca de la Selva que hagin acordat l’encàrrec de qualsevol de les activitats que integren aquest servei.

Article 3. Quantia Art. 3.1. Classificació en grups. Si bé la redacció de plans de protecció civil es recolza en tot moment en els formularis i models normalitzats del Departament d’Interior és indiscutible que el volum de feina que això pot suposar depèn de la complexitat demogràfica, econòmica i orogràfica del municipi en qüestió. És per això que per tal de determinar una justa tarificació dels serveis regulats per aquesta taxa s’han agrupat els municipis de la comarca en funció de dita complexitat demogràfica, econòmica i orogràfica resultant d’aquesta classificació els 5 grups següents: Grup A. Brunyola

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 1


Osor St. Julià del Llor i Bonmatí Susqueda

Grup B. Amer Breda La Cellera de Ter Fogars de la Selva Hostalric Massanes Riudarenes Riudellots Sant Feliu de Buixalleu Vilobí d’Onyar

Grup C. Anglès Arbúcies Caldes de Malavella Maçanet de la Selva Riells i Viabrea Sant Hilari Sacalm Sils

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 2


Grup D. Santa Coloma de Farners Tossa de Mar Vidreres

Grup E. Blanes Lloret de Mar

Art. 3.2. Redacció de manuals bàsics. Redacció del document bàsic. (inclou el document bàsic, el manual bàsic, els annexes i el manual d’implantació. No inclou la implantació física sobre el territori) Grup A.

1.200,00 €

Grup B.

1.500,00 €

Grup C.

1.800,00 €

Grup D.

2.200,00 €

Grup E.

2.500,00 €

Art. 3.3. Redacció de manuals específics. Redacció de manuals específics (INFOCAT, NEUCAT, INUNCAT, ...) (inclou el manual específic corresponent, els annexes i el manual d’implantació. No inclou la implantació física sobre el territori) Grup A.

500,00 €

Grup B.

650,00 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 3


Grup C.

800,00 €

Grup D.

1.000,00 €

Grup E.

1.250,00 €

Art. 3.4. Actualitzacions. Actualització dels plans de protecció civil. (inclou l’actualització del conjunt de les dades, any a any, durant un període de 4 anys. El preu que s’assenyala és per al conjunt dels 4 anys si bé es meritarà el 25% de l’import en el moment de cadascuna de les actualitzacions) Grup A.

Grup B.

Manual bàsic

800,00€

Manual específic

350,00€

Manual bàsic Manual específic

Grup C.

Manual bàsic Manual específic

Grup D.

Manual bàsic Manual específic

Grup E.

Manual bàsic Manual específic

1.000,00€ 450,00€ 1.250,00€ 600,00€ 1.500,00€ 750,00€ 1.800,00€ 900,00€

Art. 3.5. Implantació. Implantació dels plans de protecció civil. Grup A, B, C, D i E

Segons conveni específic

Article 4. Meritació i pagament Els imports derivats de l’aplicació d’aquesta ordenança es meritaran en el moment que el Consell Comarcal accepti l’encàrrec corresponent.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 4


La liquidació de les taxes meritades es produirà a la finalització i entrega dels treballs prèviament acordats, essent d’aplicació els terminis de pagament son els establerts a l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a comptar des de la notificació de la corresponent liquidació

Article 5. Remissió normativa En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, la Llei de taxes i preus públics i altra normativa específica.

Disposició final. Aprovació i entrada en vigor La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012 i tindrà vigència fins que se n’acordi la seva modificació o derogació

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 5


Ordenança fiscal núm. T-12: per al servei de redacció I homologació de plans d’autoprotecció d’instal•lacions I equipaments locals. Article 1. Fet imposable De conformitat amb el que preveu l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell Comarcal estableix la taxa corresponent a la prestació del Servei de redacció i homologació de plans d’autoprotecció d’instal•lacions i equipaments locals, servei destinat als municipis de la Comarca que ho sol•licitin. Constitueix el fet imposable de la prestació d’aquest servei les següents activitats: •

Redacció de plans d’autoprotecció d’instal•lacions i equipaments de titularitat municipal amb els continguts mínims assenyalats a l’Annex II del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

Actes administratius relacionats amb el control, supervisió i, si s’escau, homologació de plans d’autoprotecció d’instal•lacions i equipaments ubicats en municipis de la comarca (prèvia delegació de competències de la Comissió Municipal de Protecció Civil a la Comissió Comarcal de Protecció Civil).

Article 2. Obligats al pagament Estan obligats al pagament de la taxa regulada per aquesta ordenança els ajuntaments de la comarca de la Selva que hagin acordat l’encàrrec de qualsevol de les activitats que integren aquest servei.

Article 3. Redacció de plans d’autoprotecció. Art. 3.1. Quantia. En compliment d’allò establert en el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, s’ha definit la tarifació d’aquest servei en funció de l’epígraf de l’Annex I de l’esmentat Decret en què es troba inclosa l’activitat en qüestió.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 1


Plans d’autoprotecció per a activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya. (incloses en l’epígraf A –subgrups 1 i 2– de l’Annex I del Decret 82/2010)

1.500,00€

Plans d’autoprotecció per a activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya. (incloses en l’epígraf B de l’Annex I del Decret 82/2010)

1.200,00€

Plans d’autoprotecció per a activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya. (incloses en l’epígraf C –subgrups 1 i 2– de l’Annex I del Decret 82/2010)

900,00€

Art. 3.2. Bonificacions. Disposar de la documentació tècnica corresponent al projecte d’activitats, principalment si és en format digital, pot representar un considerable estalvi de temps en la prestació d’aquest servei. Això s’ha incorporat en aquesta taxa a partir de l’aplicació d’un seguit de bonificacions d’acord amb els criteris següents: Activitats i centres d’interès dels quals es disposi del corresponent Projecte d’Activitats, en format paper o digital no editable (.pdf)

15%

Activitats i centres d’interès dels quals es disposi del corresponent Projecte d’Activitats, en format digital editable (.dwg o equivalent)

30%

Article 4. Actes administratius relacionats amb el control, supervisió i, si s’escau, homologació de plans d’autoprotecció. Art. 4.1. Quantia. Homologació de plans d’autoprotecció per la protecció civil local des de la Comissió Comarcal de Protecció Civil

250,00€

Control i avaluació de la implantació de plans de protecció civil prèviament homologats.

120,00€

Desplaçament fins a 20km

15,00€

Desplaçament fins a 30km

20,00€

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 2


Desplaçament fins a 50km

25,00€

Art. 4.2. Bonificacions. En aquells municipis que tinguin delegades les competències de la Comissió Local de Protecció Civil a la Comissió Comarcal de Protecció Civil s’entendrà que la quota meritada per a l’informe tècnic previ preceptiu resta inclosa en la quota meritada per a la homologació del pla d’autoprotecció.

Article 5. Meritació i pagament Els imports derivats de l’aplicació d’aquesta ordenança es meritaran en el moment que el Consell Comarcal accepti l’encàrrec corresponent. La liquidació de les taxes meritades es produirà a la finalització i entrega dels treballs prèviament acordats, essent d’aplicació els terminis de pagament son els establerts a l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a comptar des de la notificació de la corresponent liquidació

Article 6. Remissió normativa En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, la Llei de taxes i preus públics i altra normativa específica.

Disposició final. Aprovació i entrada en vigor La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012 i tindrà vigència fins que se n’acordi la seva modificació o derogació.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 3


Ordenança fiscal núm. T-13: Taxa per al servei de recollida i acolliment d’animals abandonats Article 1. Fet imposable De conformitat amb el que regula l’article 41 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el Consell Comarcal de la Selva estableix la taxa aplicable al servei de recollida d’animals domèstics i de companyia als municipis de la Comarca, trasllat a les gosseres comarcals i posterior tractament.

Article 2. Obligats al pagament Estan obligats al pagament els ajuntaments de la comarca i totes aquelles entitats, i persones físiques o jurídiques que sol•licitin al Consell aquest servei.

Article 3. Quantia Les quotes a liquidar als ajuntaments que han efectuat la delegació de competències al servei comarcal de recollida d’animals abandonats seran les següents: Municipi

Quota

Amer

3.049,00

Anglès

3.923,00

Arbúcies

6.041,00

Blanes

22.868,00

Breda

3.151,00

Brunyola

2.125,00

Caldes de Malavella

7.036,00

La Cellera de Ter

2.257,00

Fogars de la Selva

3.978,00

Hostalric

3.614,00

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 1


Lloret de Mar

24.144,00

Maçanet de la Selva

8.507,00

Massanes

2.529,00

Osor

2.330,00

Riells i Viabrea

4.776,00

Riudarenes

3.284,00

Riudellots de la Selva

2.406,00

Sant Feliu de Buixalleu

2.924,00

Sant Hilari Sacalm

5.420,00

Sant Julià de Llor i Bonmatí

1.871,00

Santa Coloma de Farners

9.610,00

Sils

4.957,00

Susqueda

2.296,00

Tossa de Mar

8.079,00

Vidreres

6.958,00

Vilobí d’Onyar

3.966,00

Article 4. Meritació i pagament La taxa es merita per períodes anuals el dia 1 de gener. El seu pagament s’ha de portar a terme per part dels Ajuntaments en el moment de la notificació de la corresponent liquidació, dins els terminis establerts a la LGT; a excepció que els convenis de delegació de competències estableixin un període diferent.

Article 5. Remissió normativa En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, la Llei de taxes i preus públics i altra normativa específica. Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 2


Disposició final. Aprovació i entrada en vigor La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012 i tindrà vigència fins que se n’acordi la seva modificació o derogació. S’ha modificat en data 18 de desembre de 2012, continuant vigent fins que es modifiqui o derogui expressament..

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 3


Ordenança fiscal núm. T-14: Taxa per la tramitació de llicències i altres activitats en matèria d’urbanisme. Article 1. Fonament i naturalesa A l’empara del previst als articles 15 a 20 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) i de conformitat amb el que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), el Consell Comarcal estableix la taxa per l’activitat administrativa originada per la concessió o denegació de llicències urbanístiques i per la realització d’activitats administratives en matèria d’urbanisme, realitzada per delegació dels municipis de la comarca.

Article 2. Fet imposable El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat , tècnica i administrativa i de comprovació necessària per determinar si procedeix concedir o denegar la llicència urbanística sol•licitada o si l’activitat comunicada realitzada, o que es pretengui realitzar, s’ajusta a les determinacions de la normativa urbanística, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, conforme el que preveu l’article article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local i l’article 187.4 del TRLUC.

Article 3. Subjectes passius 1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que siguin propietaris o posseïdors o, si s'escau, arrendataris dels immobles en què es realitzin les construccions o instal•lacions, o s'executin les obres. 2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els contractistes de les obres.

Article 4. Responsables 1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 1


Article 5. Base imposable 1. Constitueix la base imposable de la taxa: a) El cost real i efectiu de l'obra civil, quan siguin moviments de terra i les obres de desmuntatge o esplanació en qualsevol classe de sòl, l’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals, les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització, les obres de construcció de nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació d’estructures o rehabilitació d’edificis o construccions existents, la construcció o instal•lació de murs i tanques i l’autorització d’obres de manera provisional. b) El cost real i efectiu de l'habitatge, local o instal•lació, quan es tracti de la primera utilització i ocupació i el canvi d’ús dels edificis i de les instal•lacions, l’autorització d’usos de manera provisional, la instal•lació de cases prefabricades i instal•lacions similars, siguin provisionals o permanents, la instal•lació d’hivernacles o instal•lacions similars, les instal•lacions que afectin al subsòl i la instal•lació de línies elèctriques, telefòniques o altres de similars i la col•locació d’antenes o dispositius de comunicacions de qualsevol tipus. c) El valor que tinguin assignat els terrenys i les construccions a l'efecte de l'impost sobre béns immobles, quan es tracti de parcel•lacions urbanístiques, de demolició total o parcial de construccions o edificacions, la constitució d’un règim de propietat horitzontal o bé d’un complex immobiliari privat, o la seva modificació quan comporti un increment de nombre d’habitatges o establiments i també les operacions que tinguin per objecte constituir més elements susceptibles d’aprofitament independent dels que hagin fet constar en una declaració d’obra nova precedent. d) La superfície dels cartells de propaganda col•locats de manera visible des de la via pública, la superfície afectada per la tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d’arbres aïllats, en els supòsits en què ho exigeixi el planejament urbanístic, la superfície afectada per l’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres i la superfície afectada per l’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del passatge. 2. Del cost que s’assenyala en la lletra a) del número anterior se n’exclou el que correspon a la maquinaria i a les instal•lacions industrials i mecàniques.

Article 6. Quota tributària 1. Quan la intervenció es realitza a través de llicència urbanística la quota tributària se'n despendrà d'aplicar els següents tipus de gravamen a la base imposable:

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 2


Llicències urbanístiques d’obres menors

60,00 €

Llicències urbanístiques d’obres majors Per base imposable inferior a 60.000€

250,00€

Per base imposable entre 60.000 i 600.000€

400,00€

Per base imposable superiors a 600.000€

600,00€

Altres llicències Primera utilització dels edificis (x local)

200,00€

Modificació de la llicència concedida Llicències de parcel•lació (x parcel•la resultant)

50% Taxa original. 100,00€ (amb un mínim de 300,00€)

Altres llicències (obertura rases, instal•lacions de rètols,...)

100,00€

Altres documents Informes tècnics de qualsevol tipus

140,00€

Certificats urbanístics i/o compatibilitat

180,00€

2. En cas que el sol•licitant hagi formulat desistiment abans de la concessió de la llicència, les quotes que s'hauran de liquidar seran el 50 per cent de les que s'assenyalen en el número anterior, sempre que l'activitat s'hagués iniciat efectivament.

Article 7. Beneficis fiscals No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la taxa.

Article 8. Acreditament 1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o realització de l’activitat . 2. Tanmateix, en el moment de la sol•licitud o comunicació caldrà efectuar el dipòsit previ d’una quantia equivalent a l’import, conegut o estimat, de la taxa. 3. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver sol•licitat la llicència o comunicació prèvia corresponent, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat conduent a determinar si l'obra en qüestió és autoritzable o no, independentment de l'inici de l'expedient administratiu que pugui instruir-se per a l'autorització d'aquestes obres o la seva demolició, en el cas que no fossin autoritzables. Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 3


4. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva denegació, concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment del sol•licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi practicat la visita de comprovació en el cas de les activitats comunicades.

Article 9. Declaració 1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres o en realitzar una comunicació prèvia en matèria urbanística presentaran, prèviament, la instància corresponent en el Registre General i adjuntaran un certificat expedit per tècnic competent, que haurà d’estar obligatòriament visat pel col•legi oficial competent en els casos en què sigui preceptiu, on s’especifica de forma detallada naturalesa de l'obra, el lloc d'emplaçament, l’import estimat de l'obra, l'amidament i el destí de l'edifici. 2. Quan la llicència o comunicació prèvia de què es tracti sigui per a aquells actes en què no s'exigeixi la redacció d'un projecte subscrit per tècnic competent, hom adjuntarà a la sol•licitud un pressupost de les obres que s'han de realitzar, amb una descripció detallada de la superfície afectada, del nombre de departaments, dels materials que s'han d'utilitzar i, en general, de les característiques de l'obra o acte les dades de les quals permetin comprovar el seu cost. 3. Si una vegada formulada la sol•licitud de llicència o la corresponent comunicació prèvia es modifiqués o ampliés el projecte, caldrà notificar-ho a l'administració tot adjuntant el nou pressupost o el reformat i, si s'escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació.

Article 10. Règim de declaració i d’ingrés 1. El dipòsit de la taxa, a què es refereix l’article 8.2 d’aquesta Ordenança s’haurà de constituir a la Tresoreria i acreditar-se en el moment de sol•licitar la llicència o de realitzar la comunicació prèvia. 1. 2.Una vegada concloses les obres o les instal•lacions que constitueixen el fet imposable de la taxa, els serveis tècnics podran comprovar el cost real i efectiu de les construccions o de l’activitat urbanística realitzada i, a la vista del resultat d’aquesta comprovació, es practicarà la liquidació definitiva. 2. La liquidació es notificarà al contribuent, o al substitut del contribuent i s’haurà de satisfer en els períodes fixats a l’article 62.2 de la Llei General Tributària. 3. El subjecte passiu pot sol•licitar que el dipòsit constituït en metàl•lic s’apliqui com a pagament a compte de la liquidació. En aquest cas, només s’haurà de pagar la

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 4


diferència entre el deute tributari originat per la liquidació de la taxa i la quantia del dipòsit.

Article 11. Infraccions i sancions Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança General.

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final La present Ordenança fiscal, ha quedat aprovada definitivament pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 20 de desembre de 2011, i entrarà en vigor al a partir de l’1 de gener del 2012 i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 5


Ordenança general de preus públics Article 1. Disposició general 1.1. La present ordenança s’estableix a l’empara del que disposa l’article 5 de la Llei 7/ 85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; articles 6,1 i 8,1,b de la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya; article 127 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i per la disposició addicional 2a. de la Llei 8/89, de 13 d’abril, de taxes i preus públics. 1.2. El seu objectiu és el desenvolupament de la normativa general i establir l’àmbit d’aplicació i exigència de preus públics a la comarca de la Selva, pels serveis que presti el Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb el que disposen els articles 41 i següents del text refós de la llei d’hisendes locals (TRLRHL).

Article 2. Àmbit d’aplicació S’establiran preus públics com a contrapartida d’aquells serveis que presti el Consell Comarcal, sempre que no siguin de sol•licitud o recepció obligatòria, i siguin susceptibles de ser prestats o realitzats pel sector privat, d’acord amb l’article 41 TRLRHL.

Article 3. No subjecció i exempcions En el cas que, mitjançant expedient degudament examinat, es justifiqui una escassa capacitat econòmica dels obligats al pagament amb relació al salari mínim interprofessional o a altres criteris de valoració degudament justificats, d’acord amb el que estableixi l’ordenança reguladora de cada preu públic, el gerent del Consell Comarcal, mitjançant decret, podrà dispensar-los, totalment o parcial, del pagament dels preus públics.

Article 4. Naixement de l’obligació 4.1. L’obligació de satisfer el preus públics naixerà en el moment que s’iniciï la prestació del servei o la realització de l’activitat corresponent. 4.2. No obstant el que disposa l’apartat anterior d’aquest article, s’exigirà el dipòsit previ de l’import parcial o total del preu públic, en el moment de presentar la sol•licitud per a la prestació del servei o realització de l’activitat, llevat que en l’ordenança específica del preu públic de què es tracta s’indiqui el contrari.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 1


Article 5. Obligats al pagament 5.1. Estaran solidàriament obligats al pagament dels preus públics aquells qui utilitzin els serveis o portin a terme les activitats subjectes a preus públics, encara que no hagin formulat la sol•licitud corresponent. 5.2. El pagament dels preus públics no comporta per si mateix la legalització de les prestacions, i és compatible amb la suspensió de la llicència o autorització si no s’ajusten a la normativa aplicable en cada cas.

Article 6. Quantia dels preus públics 6.1. L’import dels preus públics haurà de cobrir, amb caràcter general, com a mínim, el cost de l’activitat o el servei prestats. 6.2. Quan es donin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, el Consell Comarcal de la Selva podrà fixar preus públics per sota del cost del servei o l’activitat, consignant en el pressupost la dotació oportuna i suficient per a la cobertura de la diferència resultant.

Article 7. Incidència de l’IVA En la determinació de la quantia dels preus no s’hi inclourà l’impost sobre el valor afegit (IVA), el qual s’haurà d’aplicar quan sigui procedent.

Article 8. Normes de gestió 8.1. El Consell Comarcal de la Selva podrà exigir dels usuaris els antecedents necessaris per conèixer el grau real d’utilització del servei i podrà, així mateix, fer les comprovacions oportunes. 8.2. Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, l’activitat administrativa o el servei públic no es portin a terme, serà procedent la devolució de l’import satisfet. 8.3. La gestió, recaptació i inspecció dels preus públics seran competència de l’òrgan que tingui atribuïda la seva fixació o modificació. 8.4. Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu de constrenyiment.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 2


Article 9. Memòria econòmic -financera Qualsevol proposta de fixació o modificació de preus públics anirà acompanyada d’una memòria econòmic -financera que justificarà la quantia, el grau de cobertura financera dels costos corresponents i, si escau, les utilitzacions derivades de la realització de les activitats i la prestació dels serveis.

Article 10. Competències 10.1. El Ple del Consell Comarcal és l’òrgan competent per determinar els serveis i les activitats que s’hauran de regir per preus públics en l’àmbit de la comarca de la Selva. 10.2. La competència per fixar i modificar els preus públics establerts pel Ple del Consell Comarcal es delega al president del Consell.

Article 11. Publicitat 11.1. Els acords de fixació o modificació de preus públics seran publicats i notificats d’acord amb l’àmbit d’incidència d’aquests. 11.2. Les condicions de publicitat es fixaran en el mateix acord. Les possibles al•legacions o reclamacions, acompanyades de l’informe dels Serveis Tècnics del Consell, seran resoltes per el president del Consell, que podrà modificar l’acord anterior. Els preus fixats seran executius mentre no es dicti acord de modificació.

Article 12. Remissió normativa En tot allò no previst en Aquesta Ordenança Fiscal, una vegada aprovada definitivament, s’estarà al que al respecte determinin l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció, el TRLRHL, la Llei 8/89, de 13 d’abril, de taxes i preus públics i altres disposicions concordants.

Disposició final. Aprovació i entrada en vigor Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Selva en sessió celebrada el 2 de novembre de 2010, i que va regir a partir de l’u de gener de 2010, i s’ha modificat en data 27 de setembre de 2011, continuant vigent fins que es modifiqui o derogui expressament.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 3


Ordenança general de preus públics núm. P-01: publicacions i fons documental Article 1. Fet imposable De conformitat amb el que regula l'article 41 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el Consell Comarcal de la Selva estableix el preu públic per a la venda de les seves publicacions i fons documentals editats.

Article 2. Obligats al pagament Estan obligats al pagament totes les persones, físiques o jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària, que vulguin adquirir qualsevol de les publicacions objecte d'aquest preu públic.

Article 3. Quantia Llibre guanyador del Premi Moragues

11,92 €

Llibre “El castell de Montsoriu” a ajuntaments

8,42 €

Llibre “El castell de Montsoriu” a particulars

9,57 €

Llibre “Els homes i dones de la Selva” a ajuntaments

18,00 €

Llibre “Els homes i dones de la Selva” a particulars

22,00 €

Fitxer “El Patrimoni de la Selva” a ajuntaments

15,74 €

Fitxer “El Patrimoni de la Selva” a particulars

21,43 €

Fons documental (fotogràfic) impressió d’imatges digitals A300dpi, amb paper fotogràfic, preu unitari

8,26 €

Fons documental (fotogràfic) impressió d’imatges digitals A72dpi, amb paper normal, preu unitari

0,44 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 1


Article 4. Meritació i pagament L'import del preu públic es meritarà en el moment de l'adquisició de la publicació per part del subjecte passiu. El pagament es farà efectiu a la caixa de la corporació o al distribuïdor o la llibreria on s'hagin posat a la venda.

Article 5. Remissió normativa En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, la Llei de taxes i preus públics i altra normativa específica.

Disposició final. Aprovació i entrada en vigor Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Selva en sessió celebrada el 21 ’octubre de 2008, i que va regir a partir de l’u de gener de 2009, i s’ha modificat en data 18 de desembre de 2012, continuant vigent fins que es modifiqui o derogui expressament.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 2


Ordenança general de preus públics núm. P-02: Material i equipament Article 1. Fet imposable De conformitat amb el que preveu l’article 41 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el Consell Comarcal de la Selva estableix el preu públic corresponent a la cessió temporal o lloguer de material i equipament als ajuntaments i les entitats de la comarca per a actes esportius, culturals, socials i similars, organitzats sense afany de lucre.

Article 2. Obligats al pagament Estan obligats al pagament del preu públic regulat per Aquesta Ordenança Fiscal, una vegada aprovada definitivament, els ajuntaments i les entitats que hagin utilitzat el material.

Article 3. Quantia El preus públics aplicables són els següents:

Lloguer de material: Escenaris (preu per un mínim de 3 dies) Escenaris Layer Fins a 32m2

12,26 €/m2

Fins a 48m2

11,49 €/m2

Fins a 150m2

12,26 €/m2

Fins + 160m2

11,83 €/m2

Escala amplada 2m

145,12 €/m2

Rampa EV

218,75 €/m2

Protech atura 2m

29,88 €/m2

Escenari Sumesca

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 1


Fins a 80m2

10,43 €/m2

Cadires Cadires bistrot Lloguer fins el tercer dia (preu/unitat)

0,67 €

Per cada dia d’excés (preu/unitat)

0,07 €

Taules Lloguer taula de 2x0,80 fins el tercer dia(preu/unitat)

4,03 €

Per cada dia d’excés (preu/unitat)

0,35 €

Equip de so per a ús de sales Fins a 4 dies

100,26 €

Per cada dia d’excés

39,26 €

Equip de llum Fins a 4 dies

68,76 €

Per cada dia d’excés

26,83 €

Estand /carpa Lloguer per dia

29,15 €

Per 1 setmana

190,61 €

Per cada setmana d’excés o fracció

75,78 €

Per entrega i recollida del material es cobrarà un suplement de 43,75 €.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 2


Pèrdua o malmenament de material Cost cadira de resina de plàstic

9,53 €

Taula de 2x0,80 amb peus plegables

139,79 €

Sistemes informàtics i Internet Per a la utilització dels sistemes informàtics en qualsevol de les seves aplicacions ½ hora o fracció

2,10 €

Lloguer bicicletes Preu bicicleta /dia

7,02 €

Lloguer de furgoneta Preu hora d’utilització

26,15 €

Article 4. Meritació i pagament El preu públic es meritarà a partir de la resolució del gerent del Consell, autoritzant el lloguer o la cessió del material. Els terminis de pagament son els establerts a l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a comptar des de la notificació de la corresponent liquidació

Article 5. Impagament En cas d'impagament el beneficiari serà exclòs del servei i se seguirà el procediment per la via de constrenyiment prevista en el Reglament general de recaptació.

Article 6. Remissió normativa En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, la Llei de taxes i preus públics i altra normativa específica.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 3


Disposició final. Aprovació i entrada en vigor Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Selva en sessió celebrada el 2 de novembre de 2010, i que va regir a partir de l’u de gener de 2010, i s’ha modificat en data 18 de desembre de 2012, continuant vigent fins que es modifiqui o derogui expressament.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 4


Ordenança general de preus públics núm. P-03: Menjador escolar Article 1. Fet imposable De conformitat amb el que regula l'article 41 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el Consell Comarcal de la Selva estableix el preu públic pel subministrament del menjar que integra el dinar del servei de menjador escolar dels centres escolars de la comarca que tenen delegat aquest servei al Consell Comarcal.

Article 2. Obligats al pagament Estan obligats al pagament totes les persones físiques que siguin usuàries del menjadors escolars, tant si són alumnes com si són mestres, monitors, o altres persones degudament autoritzades. En el cas dels alumnes, pel fet d'ésser menors d'edat, el pagament correspondrà als pares, els tutors, els representants legals o els responsables dels beneficiaris.

Article 3. Quantia Preu/dia Preu dinar habitual CEIP i IES i llar amb monitors

6,10 €

complement eventuals

1,30 €

eventuals

7,40 €

complement fix discontinu

0,70 €

cost fix discontinu

6,80 €

Preu dinar habitual llar d’infants sense monitoratge

4,55 €

Preu dinar habitual llar d’infants amb monitoratge al 40%

5,10 €

Menjador mestres i professorat: fixos i discontinus

4,55 €

Tarifa especial per a usuaris només de monitoratge (degudament justificats

3,05€

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 1


per causes mèdiques) (fix i eventual) Tarifa per a usuaris amb necessitats especials (monitoratge específic) Berenar (només en algunes llars d’infants)

16 € 0,60€

Preus especials: S’aplicaran en aquells casos en què s’hagi d’elaborar i servir un menú especial derivat d’una prescripció mèdica. El preu es fixarà en cada cas en funció dels costos d’elaboració del menú. S’entén per usuaris habituals: alumnes, professorat, monitors i altres persones autoritzades que utilitzin el servei de menjador al llarg del curs. Per tant, l'utilitza tots els dies lectius del calendari escolar aprovat pel departament d'ensenyament, amb excepció de quan no s'utilitzi per causa justificada. S’entén per usuaris eventuals: alumnes, professorat i altres persones autoritzades que utilitzin el servei de menjador esporàdicament. Es considerarà esporàdic tot aquell ús que no sigui tot el calendari lectiu.

Article 4. Meritació i pagament Pel que fa als usuaris habituals, el preu públic es meritarà mensualment i es pagarà per mesos vençuts, computant-se la totalitat de dies lectius. Les regularitzacions que calgui practicar cada mes s'inclouran en el cobrament del mes següent, i així de forma successiva. Els preus dels usuaris eventuals es meritaran també mensualment i es pagaran per períodes vençuts, computant-se els dies d'utilització real del menjador. En ambdós casos la modalitat de pagament serà la de domiciliació bancària, prèvia comunicació per part dels obligats de les seves dades particulars. Sense aquest requisit no es tindrà per realitzat el pagament.

Article 5. Impagament 1. En el cas d’impagament el beneficiari serà exclòs del servei i si ja se n’ha beneficiat se seguirà el procediment per la via de constrenyiment, tal com preveu el Reglament General de Recaptació. Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 2


2. Esgotades totes les temptatives de cobrament, fins i tot la via de constrenyiment, sense resultat positiu i previ informe dels Serveis Socials, en aquells casos en què no existeixi informe de necessitat dels Serveis Socials i consti raonablement una voluntat evident de defraudació per part de la família del beneficiari, el beneficiari serà exclòs del torn habitual del servei de menjador escolar. 3. Per accedir al menjador haurà de presentar el corresponent tiquet en concepte de dinar eventual. 4. L’administració podrà modificar aquesta circumstància una vegada el beneficiari hagi satisfet el deute pendent. 5. De totes les actuacions practicades en aplicació dels punts 2, 3 i 4 d’aquest article se’n donarà compte a la Direcció del centre escolar, al Consell Escolar del centre i a l’Ajuntament.

Article 6. Remissió normativa En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, la Llei de taxes i preus públics i altra normativa específica.

Disposició final Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Selva en sessió celebrada el 3 de maig de 2011, i que va regir a partir de l’u de setembre de 2011 i s’ha modificat en data 19 de juny de 2012, continua vigent fins que es modifiqui o derogui expressament.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 3


Ordenança general de preus públics núm. P-04: Transport escolar Article 1. Fet imposable De conformitat amb el que preveu l'article 41 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el Consell Comarcal de la Selva estableix el preu públic corresponent a la prestació del servei de transport escolar no obligatori.

Article 2. Obligats al pagament Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança tots els alumnes matriculats en centres educatius d’ensenyament infantil, primària, secundària, batxillerat, formació professional, cicles formatius i programes de transició al treball que estiguin autoritzats a utilitzar el transport escolar i aquest servei no sigui gratuït per les disposicions vigents en matèria d’ensenyament. Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança tots els centres educatius que utilitzin el servei de transport escolar per assistir a l’Expojove de Girona.

Article 3. Quantia 1. Preu El preu públic originat per la prestació del servei de transport escolar no obligatori serà de: Concepte

Cost/curs

Preu del transport per curs

250,90€ + 10% d’IVA =276€ / curs

Preu utilització esporàdica Expojove

0,90€ + 10% d’IVA=1€ / usuari / dia

Es prendran com a dies d'ús en tot cas el total de dies lectius, amb independència de la seva utilització efectiva o no per part del subjecte passiu.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 1


2. Bonificació S’estableix una bonificació del 50% per a les famílies que tinguin més d’un germà fent ús del servei. Aquesta bonificació queda subjecte a l’aportació que cada ajuntament ha de fer per aquest concepte

Article 4. Autorització Podrà donar-se l'autorització d'utilització del transport escolar a tots aquells alumnes matriculats en centres educatius que no tinguin dret a la gratuïtat del servei de transport escolar segons les disposicions vigents en matèria d'ensenyament. L'autorització es donarà per a la utilització dels transports escolars contractats pel Consell Comarcal de la Selva, sempre i sempre que en aquests hi hagi places vacants per a la seva utilització. Tindran preferència els alumnes que utilitzin el servei complet.

Article 5. Meritació i pagament. El present preu públic es meritarà del dia 1 de cada mes i la seva liquidació es farà trimestralment els dies 1 d’agost, 1 de novembre i 1 de març.

Article 6. Impagament En cas d'impagament el beneficiari serà exclòs del servei i se seguirà el procediment per la via de constrenyiment prevista en el Reglament general de recaptació.

Article 7. Remissió normativa En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, la Llei de taxes i preus públics i altra normativa específica.

Disposició final Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Selva en sessió celebrada el 3 de maig de 2011, i que va regir a partir de l’u de setembre de 2011 i s’ha modificat en data 20 de març de 2012, continua vigent fins que es modifiqui o derogui expressament.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 2


Aquesta Ordenança fiscal, ha estat modificada pel Ple del Consell Comarcal de la Selva en sessió celebrada el 18 de juny de 2013 (Articles 3 – Quantia i Article 5 – Meritació i Pagament)

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 3


Ordenança general de preus públics núm. P-05: Recollida i tractament d’animals domèstics Article 1. Fet imposable De conformitat amb el que regula l’article 41 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el Consell Comarcal de la Selva estableix el preu públic per a la prestació de serveis a particulars per part del centre d’acolliment d’animals de la Selva.

Article 2. Obligats al pagament Estan obligats al pagament els ajuntaments de la comarca i totes aquelles entitats, i persones físiques o jurídiques que sol•licitin al Consell aquest servei.

Article 3. Quantia 1. Es modifica l’article 3 , quantia, que queda redactat de la següent forma: Tractament d’animals al CAAS: Cartilla veterinària

3,62 €

Anàlisi leishmania

21,11 €

Castració gat mascle

31,35 €

Histerectomia gata

51,84 €

Castració gos mascle

51,84 €

Histerectomia gossa

84,44 €

Ovariohisterectomia gossa

100,29 €

Desparasitació

9,91 €

Xip

31,47 €

Vacuna puppy

25,35 €

Vacuna tetra-ràbia

39,85 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 1


Vacuna ràbia

22,30 €

Vacunacions ràbia-protectores

4,30 €

Anàlisi leishmaniosi-protectores

12,68 €

Desparasitació- protectores

1,87 €

Collar

2,32 €

Corretja

4,69 €

Gàbia captura gats

110,76 €

Gestions administratives: Tramitació adopcions

37,36 €

Passaport internacional

17,49 €

Canvi de propietari

23,32 €

Recollida via domiciliària

44,14 €

Desplaçament fins a 20 km

15,00 €

Desplaçament fins a 30 km

20,00 €

Desplaçament fins a 50 km

25,00 €

Estada diària (cost per dia)

7,42 €

Fiança obligatòria acolliment temporal

373,53 €

Article 4. Meritació i pagament L’import de recollida d’animals i transport a les gosseres, a càrrec de particulars, es meritarà i s’abonarà en el mateix moment que es realitzi el servei. L’import dels tractaments aplicats als animals es meritaran des del moment que se sol•licitin i seran abonats prèvia presentació de la liquidació corresponent, una vegada aplicat el tractament Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 2


Article 5. Impagament En aquells casos en què no sigui d’aplicació un conveni, s’efectuaran les liquidacions segons els serveis prestats. Els terminis de pagament d’aquestes seran els establerts a l’article 62.2. de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. En cas d'impagament, se seguirà el procediment per la via de constrenyiment previst en el Reglament general de recaptació.

Article 6. Remissió normativa En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, la Llei de taxes i preus públics i altra normativa específica.

Disposició final. Aprovació i entrada en vigor Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Selva en sessió celebrada el 2 de novembre de 2010, i que va regir a partir de l’u de gener de 2010, i s’ha modificat en data 18 de desembre de 2012, continuant vigent fins que es modifiqui o derogui expressament.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 3


Ordenança general de preus públics núm. P-06: Preu públic per al programa de formació per a la millora de la gestió de les microempreses Article 1. Fet imposable De conformitat amb el que regula l’article 41 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, queaprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el Consell Comarcal de laSelva estableix el preu públic per al programa de formació per a la millora de la gestió de les microempreses.

Article 2. Obligats al pagament Estan obligats al pagament les empreses de la comarca que sol•licitin al Consell participar en aquest programa.

Article 3. Quantia i bonificació -

El preu per a la participació en aquest programa de formació s’estableix en 150 euros. El preu aplicable al curs de manipulació d’aliments serà de 20 euros per participant

La Comissió Permanent del Ple podrà modificar aquest preu o aplicar les bonificacions que es derivin de les subvencions rebudes per part d’ajuntaments o altres organismes.

Article 4. Meritació i pagament L’import que les empreses hauran de pagar per inscriure’s en aquest programa formatiu es meritarà i s’abonarà en el mateix moment de formalitzar la inscripció, sempre de forma prèvia al seu inici.

Article 5. Impagament Només podran participar al programa de formació aquelles empreses que hagin abonat prèviament l’import establert, de forma que no es podran produir impagaments.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 1


Article 6. Remissió normativa En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, la Llei de taxes i preus públics i altra normativa específica.

Disposició final. Aprovació i entrada en vigor Aquesta Ordenança fiscal ha estat aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Selva en sessió celebrada el 18 de desembre de 2012 i ha entrat en vigor l’endemà de la seva aprovació.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 2


Ordenança general de preus públics núm. P-06: Preu públic per a la realització de tallers i cursos de l’Oficina Jove de la Selva Article 1. Fet imposable De conformitat amb el que preveu l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell Comarcal estableix la taxa corresponent a la prestació dels cursos i tallers de l’Oficina Jove de la Selva, destinats joves, IES i municipis de la Comarca que ho sol•licitin.

Article 2. Obligats al pagament Tota aquella persona física i jurídica, així com les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària que sol•licitin o resultin beneficiades pels serveis o activitats regulats a la present ordenança.

Article 3. Quantia i bonificació Per a la realització de cursos i tallers des de l’Oficina Jove del Consell Comarcal es fixen els següents preus en funció dels destinataris i la duració: Ajuntaments i Instituts

Durada

Preu

Bonificacions

Formació 10

10 h

20 €

0€

Formació 15

15 h

30 €

0€

Formació 20

20 h

40 €

0€

Formació 30

30 h

60 €

0€

Formació 40

40 h

80 €

0€

Formació 60

60 h

120 €

12 € (10%)

Formació 80

80 h

160 €

16 € (10%)

Formació 100

100 h

200 €

20 € (10%)

Formació 120

120 h

240 €

24 € (10%)

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 1


Bonificacions: S’estableix una bonificació del 10% de la quota en aquells cursos que superin els 120 € i/o les 60 hores sempre i quan s’acrediti l’aprofitament del curs o l’assistència al mínim d’hores exigides.

Article 4. Remissió normativa En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, la Llei de taxes i preus públics i altra normativa específica..

Disposició final. Aprovació i entrada en vigor Aquesta Ordenança fiscal ha estat aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Selva en sessió celebrada el 18 de desembre de 2012 i ha entrat en vigor l’endemà de la seva aprovació.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 2


Ordenança general de preus públics núm. P-08: Preu públic Aules Musicals de la Selva curs 2012/2013 Article 1. Fet imposable De conformitat amb el que regula el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, a l'article 41 i següents, el Consell Comarcal de la Selva estableix el preu públic corresponent a la matrícula i quotes mensuals del alumnes inscrits en els cursos que imparteixen les Aules Musicals de la Selva, així com la seva ordenança reguladora.

Article 2. Obligats al pagament Estan obligats al pagament tots els alumnes que formalitzin la inscripció en els cursos que imparteixen les Aules Musicals de la Selva.

Article 3. Quantia Matricula Matrícula i assegurança

85,00 €/any

Nivells elementals

€/mes

€/mes

LLM

Ins

35,00 €

-

Iniciació

39,00 €

-

Preparatori I

39,00 €

25,00 €

Preparatori II

46,00 €

25,00 €

Primer

46,00 €

38,00 €

Sensibilització Sensibilització (1 i 2)

Aprenentatge bàsic

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 1


Article 4. Meritació i pagament L'import del preu públic corresponent a la matrícula es meritarà en el moment de formalitzar la inscripció per part del subjecte passiu. El pagament de totes les quotes mensuals es farà efectiu mitjançant rebut bancari. La quota mensual es meritarà de manera anticipada el dia 1 de cada mes.

Article 5. Vigència La present ordenança entrarà en vigor una vegada s'hagi aprovat definitivament i hagi estat publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i tindrà vigència fins que s'acordi la seva modificació o derogació.

Article 6. Disposició final En el no previst en aquesta ordenança li serà d'aplicació el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 2

Ordenances Fiscals 2013  

Ordenances Fiscals de taxes i preus públics del Consell Comarcal de la Selva per l'any 2013

Ordenances Fiscals 2013  

Ordenances Fiscals de taxes i preus públics del Consell Comarcal de la Selva per l'any 2013