Issuu on Google+


Índex Resolució de presidència.....................................................................................................3 Informe d’intervenció............................................................................................................5 Estats..................................................................................................................................... 7 1. Estat del romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2011.....................................7 2. Resultat pressupostari a 31 de desembre de 2011.....................................................8 3. Estat de tresoreria.........................................................................................................9 3.1. Resum general de tresoreria a 31 de desembre de 2011.....................................9 3.2. Existències a tresoreria des de l’1 de gener a 31 de desembre de 2011..........11 4. Estat liquidació pressupost d’ingressos (Exercici corrent).....................................13 4.1. Resum general per capítols..................................................................................13 4.2. Per aplicació pressupostària................................................................................14 4.3. Per capítols............................................................................................................ 19 5. Estat liquidació pressupost de despeses (Exercici corrent)....................................24 5.1. Liquidació del pressupost de despeses..............................................................24 5.2. Situació de les obligacions reconegudes...........................................................25 5.3. Situació dels crèdits pressupostaris...................................................................50 6. Estat liquidació pressupost d’ingressos (Exercicis tancats)...................................53 6.1. Resum general per exercicis................................................................................53 6.2. Resum general per capítols..................................................................................62 6.3. Per aplicació pressupostària................................................................................65

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 1


7. Estat liquidació pressupost de despeses (Exercicis tancats).................................72 7.1. Resum general per exercicis................................................................................72 7.2. Resum general per capítols..................................................................................73 7.3. Per capítols............................................................................................................ 74 8.Operacions no pressupostàries de Tresoreria a 31 de desembre de 2012..............81 8.1. Deutors.................................................................................................................. 81 8.2. Creditors................................................................................................................ 82 9. Drets reconeguts pendents de cobrar.......................................................................83 10. Obligacions reconegudes pendents de pagar........................................................87 11. Ingressos i despeses amb finançament afectat......................................................90 11.1. Finançament afectat 2011...................................................................................90 11.2. Projectes amb finançament afectat exercici 2011...........................................92

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 2


Resolució de presidència Formulada per la intervenció la Liquidació del Pressupost corresponent a l’exercici 2011, en compliment del que preveu l’article 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RESOLC, 1r. APROVAR la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2011 la qual, en resum, presenta l’estructura següent: Fons líquids

218.498,95 €

Drets pendents de cobrament

20.639.509,89 €

Pressupost corrent

14.919.371,17 €

Pressupostos tancats

6.782.840,89 €

Operacions no pressupostàries

397.102,10 €

Cobraments realitzats pendents aplicació(-)

1.459.804,27 €

Obligacions pendents de pagament

9.833.687,84 €

Pressupost corrent

8.825.099,16 €

Pressupostos tancats

390.121,03 €

Operacions no pressupostàries

618.467,65 €

Romanent de tresoreria total

11.024.321,00 €

Saldos de dubtós cobrament

333.838,70 €

Saldos de dubtós cobrament

333.838,70 €

Excés de finançament afectat

10.189.081,05 €

Romanent de tresoreria per a despeses generals (abans ajustos):

501.401,25 €

Ajustos a realitzar

346.062,82 €

Saldo disponible Romanent de Tresoreria per a despeses generals:

155.338,43 €

2n. AUTORITZAR la incorporació al Pressupost de l’exercici 2012 dels romanents de crèdit per inversions i despeses generals no executades durant l’exercici 2011 per un import total de 10.189.081,05€, i que es detallen a continuació:

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 3


Aplicació

Concepte

Total

Nova aplicació 2012

430 2269914 Despeses programa gir competitiu

7.332,90 €

41

43001

22799

430 2269914 Programa la Selva coopera

9.000,00 €

41

43001

22602

433 2270612 Pla d'innovació

27.984,31 €

42

43302

22706

241 2270615 Despeses formació ocupacional

86.606,29 €

44

24103

22706

241 1310029 Retribucions projecte SUMA'T

8.019,23 €

44

24105

13100

231 1600030 Seguretat social projecte SUMA'T

1.452,72 €

44

24105

16000

241 2269916 Despeses projecte SUMA'T

31.067,21 €

44

24105

22699

230 2269995 Despeses benestar social

118.483,57 €

38

23001

22699

162

25000 Serveis eliminació de residus

234.595,28 €

22

16203

25000

162

62240 Inversió deixalleries

8.313,92 €

21

17001

62240

162

62211 Planta de compostatge-orgànica/vegetal

30.526,69 €

22

16201

63301

172 2260243 Campanyes ecoembes

78.538,46 €

21

17202

22602

172 2260242 Campanya FORM Blanes

10.524,58 €

21

17202

22602

161 2279944 Explotadors depuradores

141.482,91 €

23

16101

22799

337 2260251 Projectes de joventut

5.500,00 €

28

33701

22699

320 2269980 Manteniment dels menjadors escolars

5.900,00 €

31

32001

22699

330

3.837,90 €

34

33401

48000

932 2269970 Altres despeses oficina gestió tributària

25.166,00 €

36

93201

46200

162

62207 Inversió escola mediambiental

17.753,69 €

21

17001

62207

162

62209 Inversió deixalleries

162

62211 Inversió planta de compostatge

48066 Subvencions entitats

920 2260402 Serveis jurídics

1.010,40 €

21

17001

62209

50.097,90 €

22

16201

63301

3.528,20 €

12

92001

22604

17,29 €

12

92001

62500

486,64 €

12

92001

62600

920

62590 Inversió mobiliari

920

62690 Inversió equipaments informàtics

920

68200 Inversió castell de Montsoriu

250.000,00 €

12

92001

68200

920

62294 Inversió CIAB

650.000,00 €

12

92001

62200

920

62292 Inversió coberta magatzem comarcal

2.670,75 €

12

92001

62292

920

62290 Inversió oficina de turisme Vilobí d'Onyar

143.245,21 €

12

92001

62290

91300 Préstec (planta compostatge-ARC)

437.757,17 €

12

1101

91300

7.798.181,83 €

27

94201

76200

11 942

76200 PUOSC TOTAL

10.189.081,05 €

Així com el seu finançament amb romanent de tresoreria afectat pel total de 10.189.081,05€ Santa Coloma de Farners, 28 de febrer de 2012

Robert Fauria i Danes President Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 4


Informe d’intervenció Liquidació del pressupost de l’exercici 2011 La liquidació del pressupost de l’exercici 2011 presenta els valors següents: Fons líquids

218.498,95 €

Drets pendents de cobrament

20.639.509,89 €

Pressupost corrent

14.919.371,17 €

Pressupostos tancats

6.782.840,89 €

Operacions no pressupostàries

397.102,10 €

Cobraments realitzats pendents aplicació(-)

1.459.804,27 €

Obligacions pendents de pagament Pressupost corrent

9.833.687,84 € 8.825.099,16 €

Pressupostos tancats

390.121,03 €

Operacions no pressupostàries

618.467,65 €

Romanent de tresoreria total

11.024.321,00 €

Saldos de dubtós cobrament

333.838,70 €

Saldos de dubtós cobrament

333.838,70 €

Excés de finançament afectat

10.189.081,05 €

Romanent de tresoreria per a despeses generals (abans ajustos):

501.401,25 €

Ajustos: Provisió indemnitzacions futures (accident)

100.000,00 €

Provisió indemnitzacions futures (cadastre)

87.079,82 €

Revocació parcial subv.UPD i Escola taller

62.182,38 €

Provisió contenciós sancions medi ambient

96.800,62 €

Saldo disponible Romanent de Tresoreria per a despeses grals.:

155.338,43 €

Cal procedir a la incorporació de romanents que es detallen a l’expedient per un import total de 10.189.081,05€ i finançats amb romanent de tresoreria afectat.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 5


El Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals incorpora varis ajustos per un import total de 346.062,82 € que s’enumeren i es descriuen a continuació: 1.

2.

3.

Provisió per a indemnitzacions futures. Continuant amb el criteri dels darrers quatre exercicis es provisionen 100.000€ per a la possible indemnització per a l’accident laboral d’un treballador del taller d’ocupació i 87.079,82€ per a la possible indemnització arran de la denúncia pel desacord existent en el pagament de factures del servei de gestió cadastral. Provisió de 62.182,38€ arran de l’expedient de revocació parcial per part del Servei d’Ocupació de Catalunya de la subvenció atorgada per als projectes de la UPD i de l’Escola Taller III de l’exercici 2004. Es dota una nova provisió de 96.800,62 € atenent al contenciós administratiu interposat contra les sancions que el Consell Comarcal de la Selva ha executat durant l’exercici 2011 en matèria d’infraccions mediambientals.

Santa Coloma de Farners, 28 de febrer de 2012

L’interventor

Josep Teixidor i Massanas

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 6


Estats 1. Estat del romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2011 Fons líquids

218.498,95 €

Drets pendents de cobrament

20.639.509,89 €

Pressupost corrent

14.919.371,17 €

Pressupostos tancats

6.782.840,89 €

Operacions no pressupostàries

397.102,10 €

Cobraments realitzats pendents aplicació(-)

1.459.804,27 €

Obligacions pendents de pagament Pressupost corrent

9.833.687,84 € 8.825.099,16 €

Pressupostos tancats

390.121,03 €

Operacions no pressupostàries

618.467,65 €

Romanent de tresoreria total

11.024.321,00 €

Saldos de dubtós cobrament

333.838,70 €

Saldos de dubtós cobrament

333.838,70 €

Excés de finançament afectat

10.189.081,05 €

Romanent de tresoreria per a despeses generals (abans ajustos):

501.401,25 €

Ajustos: Provisió indemnitzacions futures (accident)

100.000,00 €

Provisió indemnitzacions futures (cadastre)

87.079,82 €

Revocació parcial subv.UPD i Escola taller

62.182,38 €

Provisió contenciós depuradores

96.800,62 €

Saldo disponible Romanent de Tresoreria per a despeses grals.:

155.338,43 €

Santa Coloma de Farners, 28 de febrer de 2012

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 7


2. Resultat pressupostari a 31 de desembre de 2011 Drets reconeguts nets

Obligacions

Ajustos

reconegudes netes A. Operacions corrents B. Altres operacions no financeres 1. Total operacions no financeres (a+b) 2. Actius financers 3. Passius financers Resultat pressupostari de l'exercici

Resultat pressupostari

25.078.668,77 €

24.479.521,19 €

599.147,58 €

5.729.963,64 €

6.439.192,79 €

-709.229,15 €

30.808.632,41 €

30.918.713,98 €

-110.081,57 €

307.500,00 €

307.500,00 €

0,00 €

0,00 €

174.369,32 €

-174.369,32 €

31.116.132,41 €

31.400.583,30 €

-284.450,89 €

Ajustos: 4. Crèdits gastats financiats amb romanent de Tresoreria per a despeses grals.

2.510.422,47 €

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

1.787.609,19 €

Resultat pressupostari ajustat

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

63.736,08 €

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

502.098,47 €

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 8


3. Estat de tresoreria 3.1. Resum general de tresoreria a 31 de desembre de 2011 Compte

Descripció

Saldo inicial

Cobraments

Pagaments

Saldo final

3.782,13 €

36.639,04 €

36.001,27 €

4.419,90 €

332,68 €

36.639,04 €

35.931,27 €

1.040,45 €

76,50 €

0,00 €

70,00 €

6,50 €

57022 Caixa servei recaptacio sta.coloma

398,92 €

0,00 €

0,00 €

398,92 €

57023 Caixa servei recaptacio lloret

605,32 €

0,00 €

0,00 €

605,32 €

57024 Caixa servei recaptacio caldes

376,04 €

0,00 €

0,00 €

376,04 €

57025 Caixa servei recaptacio vidreres

473,29 €

0,00 €

0,00 €

473,29 €

57027 Caixa servei recaptacio arbucies

637,30 €

0,00 €

0,00 €

637,30 €

57028 Caixa cobraments externs 1

271,04 €

0,00 €

0,00 €

271,04 €

57029 Caixa cobraments externs 2

611,04 €

0,00 €

0,00 €

611,04 €

1.134.342,81 €

43.092.961,83 €

44.013.225,59 €

214.079,05 €

807.763,41 €

17.462.569,16 €

18.150.685,85 €

119.646,72 €

57103 Caixa de Girona 2030.0014.51.3110007322

0,23 €

0,15 €

90,75 €

-90,37 €

57106 La Caixa 2100.3716.17.2500019507

0,02 €

0,00 €

1,26 €

-1,24 €

57107 Cx 2013.0293.81.0200118026

0,00 €

0,00 €

15,00 €

-15,00 €

570 Caixa 57000 Caixa corporacio 57001 Caixa oficina habitatge

571 Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius 57102 B.sabadell 0081.0162.19.0001002503

57109 Caixa de Girona 2030.0014.51.3110011105 57110 La Caixa 2100.0020.07.0200333451 57111 La Caixa 2100.0020.06.0200333677 57112 Caixa de Girona 2030.0014.51.3110010751 57113 Santander 0049 5315 06 2514001405 57114 Caixa de Girona 2030.0014.59.3110011075

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

0,08 €

0,04 €

0,00 €

0,12 €

65.001,32 €

10.359.504,64 €

10.376.837,77 €

47.668,19 €

-20,51 €

21,26 €

1.995,61 €

-1.994,86 €

27.716,17 €

5.586.621,60 €

5.613.491,80 €

845,97 €

170,04 €

0,00 €

126,35 €

43,69 €

3.040,08 €

824,20 €

3.102,87 €

761,41 €

Pàgina 9


57116 La Caixa 2100.0020.08.0200333099 57117 Caixa de Girona 2030.0014.51.3110000118

-16.387,33 €

156.724,42 €

137.715,52 €

2.621,57 €

-5.391,34 €

5.478,68 €

2.460,57 €

-2.373,23 €

57120 C.girona 2030.0014.57.3110000109

168.352,19 €

563.330,90 €

731.683,09 €

0,00 €

57121 La Caixa 2100.0020.01.0200409415

0,00 €

1.443.626,08 €

1.438.090,00 €

5.536,08 €

76.347,40 €

24.470,47 €

100.817,87 €

0,00 €

-59,75 €

62,36 €

1,74 €

0,87 €

-2.199,12 €

64.023,65 €

24.527,12 €

37.297,41 €

4.382,38 €

21.000,00 €

23.945,02 €

1.437,36 €

57139 Caixa de Girona 2030.0027.66.3110010005

82,22 €

36,07 €

100,22 €

18,07 €

57140 Caixa de Girona 2030.0027.69.3110010014

-2.401,42 €

2.428,10 €

555,10 €

-528,42 €

57143 Caixa de Girona 2030.0014.50.3110020031

358,46 €

17,84 €

58,46 €

317,84 €

57123 Caixa de Girona 2030.0014.52.3110000127 57133 La Caixa (aj.caldes) 2100.0190.58.0200131976 57135 0182.5595.45.0201501012 bbva 57138 Caja madrid 2038.9157.54.6000003761

57144 Caixa de Girona 2030.0014.53.3110020040

-679,37 €

682,87 €

159,38 €

-155,88 €

57145 La Caixa 2100.0020.02.0200382023

2.774,85 €

279.026,08 €

278.780,17 €

3.020,76 €

57146 La Caixa 2100.0020.04.0200390121

5.492,80 €

5.419.535,48 €

5.425.028,28 €

0,00 €

57148 Banc sabadell - 0081 5174 73.0001149624

0,00 €

1.702.937,19 €

1.702.937,19 €

0,00 €

57149 La Caixa 2100.0020.00.0200408517

0,00 €

40,59 €

18,60 €

21,99 €

0,00 €

3.630,00 €

3.630,00 €

0,00 €

0,00 €

3.630,00 €

3.630,00 €

0,00 €

0,00 €

2.600.000,00 €

2.600.000,00 €

0,00 €

0,00 €

2.600.000,00 €

2.600.000,00 €

0,00 €

579 Formalització

0,00 €

5.022.588,39 €

5.022.588,39 €

0,00 €

579 Formalització

0,00 €

5.022.588,39 €

5.022.588,39 €

0,00 €

1.138.124,94 €

50.755.819,26 €

51.675.445,25 €

218.498,90 €

574 Caixa restringida 5741 Caixa fixa 577 Bancs i institucions de crèdit. Comptes financers 57700 Imposicions a termini fix

Total tresoreria

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 10


3.2. Existències a tresoreria des de l’1 de gener a 31 de desembre de 2011 Compte

Descripció

Existències inicials

Deure

Haver

Existències finals

332,68 €

36.639,04 €

35.931,27 €

1.040,45 €

76,50 €

0,00 €

70,00 €

6,50 €

57022 Caixa servei recaptacio sta.coloma

398,92 €

0,00 €

0,00 €

398,92 €

57023 Caixa servei recaptacio lloret

605,32 €

0,00 €

0,00 €

605,32 €

57024 Caixa servei recaptacio caldes

376,04 €

0,00 €

0,00 €

376,04 €

57025 Caixa servei recaptacio vidreres

473,29 €

0,00 €

0,00 €

473,29 €

57027 Caixa servei recaptacio arbucies

637,30 €

0,00 €

0,00 €

637,30 €

57028 Caixa cobraments externs 1

271,04 €

0,00 €

0,00 €

271,04 €

57029 Caixa cobraments externs 2

611,04 €

0,00 €

0,00 €

611,04 €

57000 Caixa corporacio 57001 Caixa oficina habitatge

57102 B.sabadell 0081.0162.19.0001002503

807.763,41 €

17.462.569,16 €

18.150.685,85 €

119.646,72 €

57103 Caixa de Girona 2030.0014.51.3110007322

0,23 €

0,15 €

90,75 €

-90,37 €

57106 La Caixa 2100.3716.17.2500019507

0,02 €

0,00 €

1,26 €

-1,24 €

57107 Cx 2013.0293.81.0200118026

0,00 €

0,00 €

15,00 €

-15,00 €

57109 Caixa de Girona 2030.0014.51.3110011105

0,08 €

0,04 €

0,00 €

0,12 €

57110 La Caixa 2100.0020.07.0200333451

65.001,32 €

10.359.504,64 €

10.376.837,77 €

47.668,19 €

57111 La Caixa 2100.0020.06.0200333677

-20,51 €

21,26 €

1.995,61 €

-1.994,86 €

27.716,17 €

5.586.621,60 €

5.613.491,80 €

845,97 €

170,04 €

0,00 €

126,35 €

43,69 €

57112 Caixa de Girona 2030.0014.51.3110010751 57113 Santander 0049 5315 06 2514001405 57114 Caixa de Girona 2030.0014.59.3110011075 57116 La Caixa 2100.0020.08.0200333099 57117 Caixa de Girona 2030.0014.51.3110000118

3.040,08 €

824,20 €

3.102,87 €

761,41 €

-16.387,33 €

156.724,42 €

137.715,52 €

2.621,57 €

-5.391,34 €

5.478,68 €

2.460,57 €

-2.373,23 €

57120 C.girona 2030.0014.57.3110000109

168.352,19 €

563.330,90 €

731.683,09 €

0,00 €

57121 La Caixa 2100.0020.01.0200409415

0,00 €

1.443.626,08 €

1.438.090,00 €

5.536,08 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 11


57123 Caixa de Girona 2030.0014.52.3110000127 57133 La Caixa (aj.caldes) 2100.0190.58.0200131976 57135 0182.5595.45.0201501012 bbva 57138 Caja madrid 2038.9157.54.6000003761

76.347,40 €

24.470,47 €

100.817,87 €

0,00 €

-59,75 €

62,36 €

1,74 €

0,87 €

-2.199,12 €

64.023,65 €

24.527,12 €

37.297,41 €

4.382,38 €

21.000,00 €

23.945,02 €

1.437,36 €

57139 Caixa de Girona 2030.0027.66.3110010005

82,22 €

36,07 €

100,22 €

18,07 €

57140 Caixa de Girona 2030.0027.69.3110010014

-2.401,42 €

2.428,10 €

555,10 €

-528,42 €

57143 Caixa de Girona 2030.0014.50.3110020031

358,46 €

17,84 €

58,46 €

317,84 €

57144 Caixa de Girona 2030.0014.53.3110020040

-679,37 €

682,87 €

159,38 €

-155,88 €

57145 La Caixa 2100.0020.02.0200382023

2.774,85 €

279.026,08 €

278.780,17 €

3.020,76 €

57146 La Caixa 2100.0020.04.0200390121

5.492,80 €

5.419.535,48 €

5.425.028,28 €

0,00 €

57148 Banc sabadell - 0081 5174 73.0001149624

0,00 €

1.702.937,19 €

1.702.937,19 €

0,00 €

57149 La Caixa 2100.0020.00.0200408517

0,00 €

40,59 €

18,60 €

21,99 €

0,00 €

3.630,00 €

3.630,00 €

0,00 €

0,00 €

2.600.000,00 €

2.600.000,00 €

0,00 €

0,00 €

5.022.588,39 €

5.022.588,39 €

0,00 €

1.138.124,94 €

50.755.819,26 €

51.675.445,25 €

218.498,95 €

5741 Caixa fixa 57700 Imposicions a termini fix 579 Formalització Total

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 12


4.

Estat liquidació pressupost d’ingressos (Exercici corrent)

4.1. Resum general per capítols Liquidació del pressupost d'ingressos (resum general per capítols: Capítol) E. Descripció

Previsions

Modificacions

inicials Taxes, preus públics 3 i altres ingressos. 4 Transferències corrents. 5 Ingressos patrimonials. 7 Transferències de capital. 8 Actius financers.

Previsions definitives

Drets Drets anul.lats reconeguts

Drets

Drets Recaptació neta Drets pendents

cancel.lats reconeguts nets

previsió

9.694.100,00 €

519.471,75 € 10.213.571,75 € 10.050.690,91 €

464.486,29 €

0,00 €

9.586.204,62 €

7.813.510,40 €

1.772.694,22 €

-627.367,13 €

14.531.872,00 €

1.174.198,21 € 15.706.070,21 € 15.415.912,50 €

29.541,88 €

0,00 €

15.386.370,62 €

7.487.739,91 €

7.898.630,71 €

-319.699,59 € 51.663,89 €

10.000,00 €

44.429,64 €

54.429,64 €

106.093,53 €

0,00 €

0,00 €

106.093,53 €

61.663,89 €

44.429,64 €

4.824.006,00 €

1.597.722,00 €

6.421.728,00 €

5.729.963,64 €

0,00 €

0,00 €

5.729.963,64 €

831.847,03 €

4.898.116,61 €

-691.764,36 €

305.499,99 €

-11.258.130,41 €

16.196.761,24 € 14.919.371,17 €

-12.845.297,60 €

30.000,00 € 11.535.630,41 € 11.565.630,41 €

307.500,00 €

0,00 €

0,00 €

307.500,00 €

Total 29.089.978,00 € 14.871.452,01 € 43.961.430,01 € 31.610.160,58 €

494.028,17 €

0,00 €

31.116.132,41 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

Excés / defecte

de cobrament

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

2.000,01 €

Pàgina 13


4.2. Per aplicació pressupostària Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.) Econ.

Descripció

Previsions

Modificacions

Previsions

Drets

Drets

Drets

Drets

Recaptació

Drets pendents

1.411.200,00 €

151.187,44 €

definitives

reconeguts

anul.lats

cancel.lats

1.562.387,44 €

1.570.254,63 €

0,00 €

0,00 €

reconeguts nets

neta

de cobrament

previsió

1.570.254,63 €

1.306.565,67 €

263.688,96 €

7.867,19 €

30302 Tractament matèria orgànica (T-07)

924.658,00 €

0,00 €

30303 Tractament restes vegetals (T-07)

124.800,00 €

0,00 €

924.658,00 €

709.882,78 €

0,00 €

124.800,00 €

87.050,59 €

0,00 €

0,00 €

709.882,78 €

286.624,20 €

423.258,58 €

-214.775,22 €

0,00 €

87.050,59 €

44.862,32 €

42.188,27 €

30901 Taxa d'activitats administratives (T-01/T-02)

500,00 €

0,00 €

500,00 €

2.644,44 €

-37.749,41 €

0,00 €

0,00 €

2.644,44 €

2.014,28 €

630,16 €

2.144,44 €

30902 Taxa inspecció instal.d'activ.de lleure (T-03 30903 Taxa per assistència jurídica i administrativ

1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

100,00 €

4.677,00 €

4.777,00 €

1.101,87 €

0,00 €

0,00 €

1.101,87 €

378,95 €

722,92 €

101,87 €

8.522,56 €

0,00 €

0,00 €

8.522,56 €

4.235,04 €

4.287,52 €

3.745,56 €

2.462.258,00 €

155.864,44 €

298.000,00 €

0,00 €

2.618.122,44 €

2.379.456,87 €

0,00 €

0,00 €

2.379.456,87 €

1.644.680,46 €

734.776,41 €

-238.665,57 €

298.000,00 €

203.169,75 €

0,00 €

0,00 €

203.169,75 €

16.705,00 €

186.464,75 €

1.000,00 €

-94.830,25 €

0,00 €

1.000,00 €

1.445,78 €

0,00 €

0,00 €

1.445,78 €

743,54 €

702,24 €

49.150,00 €

445,78 €

0,00 €

49.150,00 €

42.700,00 €

0,00 €

0,00 €

42.700,00 €

22.180,00 €

20.520,00 €

-6.450,00 €

inicials 30301 Taxa tractament de residus (T-07)

30 Taxes per la prestació de serveis públics bàs 32301 Taxes per redacció projectes tècnics (T-05) 32302 Taxes per informes tècnics i valoracions (T-0 32303 Taxes per assistències tècniques (T-06)

Excés / defecte

32901 Taxa ingressos voluntària gestió tributària (

1.330.000,00 €

73.502,65 €

1.403.502,65 €

1.441.290,98 €

37.788,33 €

0,00 €

1.403.502,65 €

1.312.245,11 €

91.257,54 €

0,00 €

32902 taxa ingressos executiva gestió tributària (T

870.000,00 €

130.842,37 €

1.000.842,37 €

1.000.842,37 €

0,00 €

0,00 €

1.000.842,37 €

849.647,24 €

151.195,13 €

0,00 €

32903 Taxa ingressos per costes gestió tributària (

165.000,00 €

70.715,70 €

235.715,70 €

246.459,51 €

10.743,81 €

0,00 €

235.715,70 €

227.478,02 €

8.237,68 €

0,00 €

4.000,00 €

0,00 €

4.000,00 €

5.707,53 €

0,00 €

0,00 €

5.707,53 €

5.666,94 €

40,59 €

1.707,53 €

32905 Taxa per ingressos per multes (T-09)

90.000,00 €

0,00 €

90.000,00 €

65.349,00 €

0,00 €

0,00 €

65.349,00 €

11.790,00 €

53.559,00 €

-24.651,00 €

32906 Taxa per ingressos per sancions gestió tribut

20.000,00 €

43.059,42 €

63.059,42 €

111.045,19 €

0,00 €

0,00 €

111.045,19 €

10.297,66 €

100.747,53 €

47.985,77 €

32907 Taxa per ingressos per inspecció tributària (

35.000,00 €

0,00 €

35.000,00 €

38.775,28 €

0,00 €

0,00 €

38.775,28 €

35.346,62 €

3.428,66 €

3.775,28 €

32910 Taxa per ingressos d'expedients de cadastre

230.000,00 €

0,00 €

230.000,00 €

258.580,02 €

0,00 €

0,00 €

258.580,02 €

122.247,53 €

136.332,49 €

28.580,02 €

32904 Taxa per altres ingressos gestió tributària (

32911 Taxa per ingressos de certificats cadastrals

500,00 €

0,00 €

500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-500,00 €

32912 Taxa per ingressos de treballs de camp cadast

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-3.000,00 €

32 Taxes per la realització d’activitats de comp

3.095.650,00 €

318.120,14 €

3.413.770,14 €

3.415.365,41 €

48.532,14 €

0,00 €

3.366.833,27 €

2.614.347,66 €

752.485,61 €

-46.936,87 €

34201 Ingressos servei de menjador escolar (P-03)

3.733.408,00 €

0,00 €

3.733.408,00 €

3.767.086,73 €

380.269,15 €

0,00 €

3.386.817,58 €

3.211.381,66 €

175.435,92 €

-346.590,42 €

34202 Ingressos servei de transport escolar (P-04)

179.035,00 €

0,00 €

179.035,00 €

165.970,18 €

35.685,00 €

0,00 €

130.285,18 €

126.909,56 €

3.375,62 €

-48.749,82 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 14


34940 Altres preus públics-adopcions animals

25.000,00 €

31.519,42 €

56.519,42 €

58.582,51 €

0,00 €

0,00 €

58.582,51 €

32.331,17 €

26.251,34 €

2.063,09 €

34960 Altres preus públics-material cultural

20.000,00 €

0,00 €

20.000,00 €

11.623,92 €

0,00 €

0,00 €

11.623,92 €

6.284,80 €

5.339,12 €

-8.376,08 €

34961 Altres preus públics-venda publicacions cultu 34 Preus públics. 39211 Recàrrec de constrenyiment. 39301 Interessos de demora gestió tributària 39941 Ingressos servei compostatge rural 39960 Altres ingressos diversos de cultura 39990 Altres ingressos diversos serveis generals 39 Altres ingressos. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 44101 FEE empresa NORA

100,00 €

0,00 €

100,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-100,00 €

3.957.543,00 €

31.519,42 €

3.989.062,42 €

4.003.263,34 €

415.954,15 €

0,00 €

3.587.309,19 €

3.376.907,19 €

210.402,00 €

-401.753,23 €

1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

3.122,07 €

0,00 €

0,00 €

3.122,07 €

3.122,07 €

0,00 €

2.122,07 €

150.000,00 €

0,00 €

150.000,00 €

160.074,55 €

0,00 €

0,00 €

160.074,55 €

152.861,80 €

7.212,75 €

10.074,55 €

22.549,00 €

0,00 €

22.549,00 €

14.860,89 €

0,00 €

0,00 €

14.860,89 €

212,74 €

14.648,15 €

-7.688,11 €

100,00 €

0,00 €

100,00 €

1.402,00 €

0,00 €

0,00 €

1.402,00 €

1.402,00 €

0,00 €

1.302,00 €

5.000,00 €

13.967,75 €

18.967,75 €

73.145,78 €

0,00 €

0,00 €

73.145,78 €

19.976,48 €

53.169,30 €

54.178,03 €

178.649,00 €

13.967,75 €

192.616,75 €

252.605,29 €

0,00 €

0,00 €

252.605,29 €

177.575,09 €

75.030,20 €

59.988,54 €

9.694.100,00 €

519.471,75 €

10.213.571,75 €

10.050.690,91 €

464.486,29 €

0,00 €

9.586.204,62 €

7.813.510,40 €

1.772.694,22 €

-627.367,13 €

146.926,00 €

0,00 €

146.926,00 €

214.055,11 €

0,00 €

0,00 €

214.055,11 €

68.490,04 €

145.565,07 €

67.129,11 €

44102 NORA-aportació lloguer dependències

30.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

30.465,00 €

0,00 €

0,00 €

30.465,00 €

7.500,00 €

22.965,00 €

465,00 €

44103 ECOEMBES-coordinació campanyes

63.875,00 €

17.107,80 €

80.982,80 €

80.982,80 €

0,00 €

0,00 €

80.982,80 €

0,00 €

80.982,80 €

0,00 €

44105 NORA-suport campanyes mediambientals

14.400,00 €

0,00 €

14.400,00 €

16.721,60 €

0,00 €

0,00 €

16.721,60 €

4.128,90 €

12.592,70 €

2.321,60 €

44201 NORA- regularitzacions ECOEMBES

3.000,00 €

56.609,70 €

59.609,70 €

63.200,93 €

0,00 €

0,00 €

63.200,93 €

27.391,80 €

35.809,13 €

3.591,23 €

44 D’ens públics i societats mercantils de l’ent

258.201,00 €

73.717,50 €

331.918,50 €

405.425,44 €

0,00 €

0,00 €

405.425,44 €

107.510,74 €

297.914,70 €

73.506,94 €

4503001 Transferències corrents de convenis en matèri

4.549.742,02 €

0,00 €

4.549.742,02 €

4.419.097,71 €

0,00 €

0,00 €

4.419.097,71 €

2.269.730,07 €

2.149.367,64 €

-130.644,31 €

4506050 Generalitat-Política territorial-conveni habi

26.000,00 €

0,00 €

26.000,00 €

37.499,00 €

0,00 €

0,00 €

37.499,00 €

37.499,00 €

0,00 €

11.499,00 €

4506051 Generalitat-Secretaria joventut-conveni habit

6.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-6.000,00 €

4506052 Generalitat-Secretaria Joventut-plans de jove

73.913,00 €

0,00 €

73.913,00 €

68.872,00 €

0,00 €

0,00 €

68.872,00 €

0,00 €

68.872,00 €

-5.041,00 €

4506060 Generalitat-cultura-arxius

36.000,00 €

0,00 €

36.000,00 €

34.069,44 €

0,00 €

0,00 €

34.069,44 €

0,00 €

34.069,44 €

-1.930,56 €

8.385,00 €

0,00 €

8.385,00 €

6.938,32 €

0,00 €

0,00 €

6.938,32 €

6.938,32 €

0,00 €

-1.446,68 € -20.120,00 €

4506061 Generalitat-transferència museus 4506090 Generalitat-conveni AOAC

48.000,00 €

0,00 €

48.000,00 €

27.880,00 €

0,00 €

0,00 €

27.880,00 €

0,00 €

27.880,00 €

4506091 Generalitat-Governació-programa activa't

15.000,00 €

8.875,00 €

23.875,00 €

23.875,00 €

0,00 €

0,00 €

23.875,00 €

0,00 €

23.875,00 €

0,00 €

957.106,00 €

0,00 €

957.106,00 €

866.294,11 €

0,00 €

0,00 €

866.294,11 €

672.423,50 €

193.870,61 €

-90.811,89 €

4508010 Generalitat-Treball-subvencions desenv.empres

69.000,00 €

0,00 €

69.000,00 €

31.718,75 €

0,00 €

0,00 €

31.718,75 €

0,00 €

31.718,75 €

-37.281,25 €

4508011 Generalitat-Treball-subvencions pla d'innovac

28.000,00 €

0,00 €

28.000,00 €

32.066,86 €

722,55 €

0,00 €

31.344,31 €

4.797,45 €

26.546,86 €

3.344,31 €

4508030 Generalitat-Treball-subvencions AODL

135.225,00 €

0,00 €

135.225,00 €

135.227,75 €

4.170,21 €

0,00 €

131.057,54 €

104.011,99 €

27.045,55 €

-4.167,46 €

4508032 Generalitat-SOC-projecte impuls treball

188.000,00 €

0,00 €

188.000,00 €

122.453,00 €

24.649,12 €

0,00 €

97.803,88 €

6.850,88 €

90.953,00 €

-90.196,12 €

4508033 Generalitat-SOC-projecte SUMA'T

210.630,00 €

0,00 €

210.630,00 €

210.630,00 €

0,00 €

0,00 €

210.630,00 €

42.126,00 €

168.504,00 €

0,00 €

4506092 Generalitat-Governació-fons de cooperació

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 15


4508034 Generalitat-SOC-projecte gir competitiu

229.800,00 €

0,00 €

229.800,00 €

229.288,00 €

0,00 €

0,00 €

229.288,00 €

126.108,40 €

103.179,60 €

-512,00 €

4508040 Generalitat-Participació ciutadana

20.000,00 €

0,00 €

20.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-20.000,00 €

4508041 Generalitat-medi ambient-subvenció gosseres

40.000,00 €

0,00 €

40.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-40.000,00 €

4508050 Generalitat-Política territorial-subvenció EI

5.000,00 €

0,00 €

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-5.000,00 €

4508051 Generalitat-Política territorial-subvencions

0,00 €

74.267,22 €

74.267,22 €

74.267,22 €

0,00 €

0,00 €

74.267,22 €

0,00 €

74.267,22 €

0,00 €

5.000,00 €

0,00 €

5.000,00 €

12.744,86 €

0,00 €

0,00 €

12.744,86 €

0,00 €

12.744,86 €

7.744,86 €

44.100,00 €

0,00 €

44.100,00 €

27.203,39 €

0,00 €

0,00 €

27.203,39 €

15.211,87 €

11.991,52 €

-16.896,61 € -200,00 €

4508052 Generalitat-Política territorial-gestió PUOSC 4508053 Generalitat-Política territorial-ajuts habita 4530103 Agència de residus de Catalunya (ARC)-retorn

200,00 €

0,00 €

200,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4530105 Agència de residus de Catalunya (ARC)-subvenc

17.399,00 €

0,00 €

17.399,00 €

17.399,00 €

0,00 €

0,00 €

17.399,00 €

0,00 €

17.399,00 €

0,00 €

4530201 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-gestió inst

99.274,00 €

0,00 €

99.274,00 €

91.797,60 €

0,00 €

0,00 €

91.797,60 €

15.299,60 €

76.498,00 €

-7.476,40 €

4530202 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-part fixa i

33.798,00 €

0,00 €

33.798,00 €

27.656,56 €

0,00 €

0,00 €

27.656,56 €

2.765,68 €

24.890,88 €

-6.141,44 €

4530203 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-part variab

81.440,00 €

0,00 €

81.440,00 €

32.203,90 €

0,00 €

0,00 €

32.203,90 €

0,00 €

32.203,90 €

-49.236,10 €

4530204 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-altres ingr

3.000,00 €

5.073,64 €

8.073,64 €

129.004,22 €

0,00 €

0,00 €

129.004,22 €

25.291,86 €

103.712,36 €

120.930,58 €

4530205 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-contractes

1.603.494,00 €

102.016,19 €

1.705.510,19 €

1.705.510,19 €

0,00 €

0,00 €

1.705.510,19 €

250.627,34 €

1.454.882,85 €

0,00 €

4530206 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-inversions

6.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-6.000,00 €

4530207 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-Reposició m

100.000,00 €

45.849,90 €

145.849,90 €

145.849,90 €

0,00 €

0,00 €

145.849,90 €

2.245,00 €

143.604,90 €

0,00 €

4530301 ADIGSA-oficina d'habitatge

25.350,00 €

0,00 €

25.350,00 €

10.741,53 €

0,00 €

0,00 €

10.741,53 €

10.741,53 €

0,00 €

-14.608,47 €

4530401 Agència Catalana del Consum-conveni

64.000,00 €

0,00 €

64.000,00 €

72.393,75 €

0,00 €

0,00 €

72.393,75 €

0,00 €

72.393,75 €

8.393,75 €

4530501 Institut Català d'Energia

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

15.792,78 €

0,00 €

0,00 €

15.792,78 €

0,00 €

15.792,78 €

12.792,78 €

8.731.856,02 €

236.081,95 €

8.967.937,97 €

8.608.474,84 €

29.541,88 €

0,00 €

8.578.932,96 €

3.592.668,49 €

4.986.264,47 €

-389.005,01 €

4611020 Diputació de Girona-promoció econòmica

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

4611060 Diputació de Girona-cultura

2.494,00 €

0,00 €

2.494,00 €

4.485,26 €

0,00 €

0,00 €

4.485,26 €

647,36 €

3.837,90 €

1.991,26 €

61.478,00 €

0,00 €

61.478,00 €

61.478,00 €

0,00 €

0,00 €

61.478,00 €

61.478,00 €

0,00 €

0,00 €

4611062 Diputació de Girona-consell esportiu de la Se

12.451,00 €

0,00 €

12.451,00 €

12.451,00 €

0,00 €

0,00 €

12.451,00 €

12.451,00 €

0,00 €

0,00 €

4611090 Diputació de Girona-conveni d'assistència i c

302.118,00 €

0,00 €

302.118,00 €

351.091,00 €

0,00 €

0,00 €

351.091,00 €

139.865,50 €

211.225,50 €

48.973,00 €

4622002 Ajuntaments-convenis rutes territori museu de

55.790,00 €

0,00 €

55.790,00 €

54.650,00 €

0,00 €

0,00 €

54.650,00 €

36.320,00 €

18.330,00 €

-1.140,00 €

4622003 Ajuntaments-creació i manteniment rutes terri

6.000,00 €

13.808,00 €

19.808,00 €

19.808,00 €

0,00 €

0,00 €

19.808,00 €

4.346,00 €

15.462,00 €

0,00 €

31.000,00 €

8.070,00 €

39.070,00 €

39.070,00 €

0,00 €

0,00 €

39.070,00 €

32.402,00 €

6.668,00 €

0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-1.000,00 €

45 De comunitats autònomes.

4611061 Diputació de Girona-promoció esportiva

4623001 Ajuntamntes-convenis xarxa SIO 4623005 Ajuntamets-xec servei 4624004 Ajuntaments-recollida d'animals abandonats 4624005 Ajuntaments-delegacions gestió de residus

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

148.000,00 €

0,00 €

148.000,00 €

150.031,30 €

0,00 €

0,00 €

150.031,30 €

77.448,94 €

72.582,36 €

2.031,30 €

4.624.201,00 €

834.551,23 €

5.458.752,23 €

5.460.519,60 €

0,00 €

0,00 €

5.460.519,60 €

3.275.988,21 €

2.184.531,39 €

1.767,37 €

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 16


4625001 Ajuntaments-convenis pla local joventut

73.403,00 €

0,00 €

73.403,00 €

33.928,41 €

0,00 €

0,00 €

33.928,41 €

16.974,83 €

16.953,58 €

-39.474,59 €

4626001 Ajuntament Sta.Coloma Farners-arxiu històric

13.180,00 €

0,00 €

13.180,00 €

13.184,86 €

0,00 €

0,00 €

13.184,86 €

13.184,86 €

0,00 €

4,86 €

4626002 Ajuntaments-convenis arxius municipals

12.000,00 €

0,00 €

12.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-12.000,00 €

4628001 Ajuntaments-servei de transport escolar no ob

49.250,00 €

0,00 €

49.250,00 €

57.365,00 €

0,00 €

0,00 €

57.365,00 €

29.445,00 €

27.920,00 €

8.115,00 €

4629001 Ajuntaments-aportacions fons supramunicipal

41.750,98 €

0,00 €

41.750,98 €

26.682,67 €

0,00 €

0,00 €

26.682,67 €

26.682,67 €

0,00 €

-15.068,31 €

1.700,00 €

0,00 €

1.700,00 €

2.935,58 €

0,00 €

0,00 €

2.935,58 €

1.785,93 €

1.149,65 €

1.235,58 €

31.840,00 €

0,00 €

31.840,00 €

31.840,00 €

0,00 €

0,00 €

31.840,00 €

0,00 €

31.840,00 €

0,00 € 12.520,85 €

4629002 Ajuntament Sta.Coloma de Farners-manteniment 4651010 Consell Comarcal de la Garrotxa-Pacte territo 46740 CMED-suport campanyes mediambientals

2.000,00 €

7.969,53 €

9.969,53 €

22.490,38 €

0,00 €

0,00 €

22.490,38 €

20.490,38 €

2.000,00 €

5.472.655,98 €

864.398,76 €

6.337.054,74 €

6.345.011,06 €

0,00 €

0,00 €

6.345.011,06 €

3.749.510,68 €

2.595.500,38 €

7.956,32 €

47010 Aportacions socis projecte Selwa

43.000,00 €

0,00 €

43.000,00 €

29.500,00 €

0,00 €

0,00 €

29.500,00 €

29.000,00 €

500,00 €

-13.500,00 €

47012 Aportacions empreses pla innovació

15.360,00 €

0,00 €

15.360,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-15.360,00 €

600,00 €

0,00 €

600,00 €

1.296,03 €

0,00 €

0,00 €

1.296,03 €

0,00 €

1.296,03 €

696,03 €

1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

10.050,59 €

0,00 €

0,00 €

10.050,59 €

9.050,00 €

1.000,59 €

9.050,59 €

59.960,00 €

0,00 €

59.960,00 €

40.846,62 €

0,00 €

0,00 €

40.846,62 €

38.050,00 €

2.796,62 €

-19.113,38 €

4.199,00 €

0,00 €

4.199,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-4.199,00 €

4.199,00 €

0,00 €

4.199,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-4.199,00 €

5.000,00 €

0,00 €

5.000,00 €

16.154,54 €

0,00 €

0,00 €

16.154,54 €

0,00 €

16.154,54 €

11.154,54 €

5.000,00 €

0,00 €

5.000,00 €

16.154,54 €

0,00 €

0,00 €

16.154,54 €

0,00 €

16.154,54 €

11.154,54 €

46 D’entitats locals.

47040 Sancions entrades planta (lixiviats i rebuig) 47080 Aportació empresa manteniment menjadors escol 47 D’empreses privades. 48012 Associació de turisme la selva la comarca de 48 De famílies i institucions sense fins de lucr 49110 FEDER-subvenció e-rutes 49 De l’exterior.

14.531.872,00 €

1.174.198,21 €

15.706.070,21 €

15.415.912,50 €

29.541,88 €

0,00 €

15.386.370,62 €

7.487.739,91 €

7.898.630,71 €

-319.699,59 €

52000 Interessos de dipòsits bancaris

4 Transferències corrents.

4.000,00 €

0,00 €

4.000,00 €

20.379,90 €

0,00 €

0,00 €

20.379,90 €

20.379,90 €

0,00 €

16.379,90 €

52001 Interessos de dipòsits bancaris comptes recap

6.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

41.283,99 €

0,00 €

0,00 €

41.283,99 €

41.283,99 €

0,00 €

35.283,99 €

10.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

61.663,89 €

0,00 €

0,00 €

61.663,89 €

61.663,89 €

0,00 €

51.663,89 €

0,00 €

44.429,64 €

44.429,64 €

44.429,64 €

0,00 €

0,00 €

44.429,64 €

0,00 €

44.429,64 €

0,00 €

52 Interessos de dipòsits. 55900 Altres concessions i aprofitaments NORA 55 Productes de concessions i aprofitaments espe 5 Ingressos patrimonials. 7508050 Generalitat-subvencions PUOSC

0,00 €

44.429,64 €

44.429,64 €

44.429,64 €

0,00 €

0,00 €

44.429,64 €

0,00 €

44.429,64 €

0,00 €

10.000,00 €

44.429,64 €

54.429,64 €

106.093,53 €

0,00 €

0,00 €

106.093,53 €

61.663,89 €

44.429,64 €

51.663,89 €

3.059.305,00 €

827.501,74 €

3.886.806,74 €

4.146.806,74 €

0,00 €

0,00 €

4.146.806,74 €

0,00 €

4.146.806,74 €

260.000,00 €

7508051 Generalitat-subvencions xarxa camins rurals

66.000,00 €

0,00 €

66.000,00 €

66.000,00 €

0,00 €

0,00 €

66.000,00 €

3.700,00 €

62.300,00 €

0,00 €

7508052 Generalitat-subvencions electrificació rural

50.000,00 €

8.553,37 €

58.553,37 €

58.553,37 €

0,00 €

0,00 €

58.553,37 €

58.553,37 €

0,00 €

0,00 €

7508054 Generalitat-subvenció PUOSC CIAB

650.000,00 €

0,00 €

650.000,00 €

650.000,00 €

0,00 €

0,00 €

650.000,00 €

0,00 €

650.000,00 €

0,00 €

7508055 Generalitat-ICAEN-subvenció CIAB

250.000,00 €

0,00 €

250.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-250.000,00 €

48.701,00 €

39.009,87 €

87.710,87 €

85.946,51 €

0,00 €

0,00 €

85.946,51 €

46.936,64 €

39.009,87 €

-1.764,36 €

7508056 Generalitat-ARC-subvenció deixalleries

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 17


7508057 Agència Residus Catalunya - subv.planta compo 75 De comunitats autònomes. 76291 Ajuntaments-medi ambient 76701 Consorci de la Biomassa 76 D’entitats locals. 79101 FEDER-subvenció CIAB 79 De l’exterior. 7 Transferències de capital. 82020 D’entitats locals. 82 Reintegrament de préstecs i avançaments conce 83001 Reintegraments de bestretes al personal 83 Reintegraments de préstecs de fora del sector 87010 Per a despeses amb finançament afectat. 87 Romanent de tresoreria. 8 Actius financers. Total

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

0,00 €

709.838,04 €

709.838,04 €

709.838,04 €

0,00 €

0,00 €

709.838,04 €

709.838,04 €

0,00 €

0,00 €

4.124.006,00 €

1.584.903,02 €

5.708.909,02 €

5.717.144,66 €

0,00 €

0,00 €

5.717.144,66 €

819.028,05 €

4.898.116,61 €

8.235,64 €

0,00 €

12.818,98 €

12.818,98 €

12.818,98 €

0,00 €

0,00 €

12.818,98 €

12.818,98 €

0,00 €

0,00 €

100.000,00 €

0,00 €

100.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-100.000,00 €

100.000,00 €

12.818,98 €

112.818,98 €

12.818,98 €

0,00 €

0,00 €

12.818,98 €

12.818,98 €

0,00 €

-100.000,00 €

600.000,00 €

0,00 €

600.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-600.000,00 €

600.000,00 €

0,00 €

600.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-600.000,00 €

4.824.006,00 €

1.597.722,00 €

6.421.728,00 €

5.729.963,64 €

0,00 €

0,00 €

5.729.963,64 €

831.847,03 €

4.898.116,61 €

-691.764,36 €

0,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

0,00 €

0,00 €

300.000,00 €

0,00 €

300.000,00 €

0,00 €

0,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

0,00 €

0,00 €

300.000,00 €

0,00 €

300.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

7.500,00 €

0,00 €

0,00 €

7.500,00 €

2.000,01 €

5.499,99 €

-22.500,00 €

30.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

7.500,00 €

0,00 €

0,00 €

7.500,00 €

2.000,01 €

5.499,99 €

-22.500,00 €

0,00 €

11.235.630,41 €

11.235.630,41 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-11.235.630,41 €

0,00 €

11.235.630,41 €

11.235.630,41 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-11.235.630,41 €

30.000,00 €

11.535.630,41 €

11.565.630,41 €

307.500,00 €

0,00 €

0,00 €

307.500,00 €

2.000,01 €

305.499,99 €

-11.258.130,41 €

29.089.978,00 €

14.871.452,01 €

43.961.430,01 €

31.610.160,58 €

494.028,17 €

0,00 €

31.116.132,41 €

16.196.761,24 €

14.919.371,17 €

-12.845.297,60 €

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 18


4.3. Per capítols Liquidació del pressupost d'ingressos (per capítols: capítol + article + ap.press.) Econ.

Descripció

Previsions

Modificacions

Previsions

Drets

Drets

Drets

Drets

Recaptació

Drets pendents

1.411.200,00 €

151.187,44 €

definitives

reconeguts

anul·lats

cancel.lats

1.562.387,44 €

1.570.254,63 €

0,00 €

0,00 €

reconeguts nets

neta

de cobrament

previsió

1.570.254,63 €

1.306.565,67 €

263.688,96 €

7.867,19 €

30302 Tractament matèria orgànica (T-07)

924.658,00 €

0,00 €

30303 Tractament restes vegetals (T-07)

124.800,00 €

0,00 €

924.658,00 €

709.882,78 €

0,00 €

124.800,00 €

87.050,59 €

0,00 €

0,00 €

709.882,78 €

286.624,20 €

423.258,58 €

-214.775,22 €

0,00 €

87.050,59 €

44.862,32 €

42.188,27 €

30901 Taxa d'activitats administratives (T-01/T-02)

500,00 €

0,00 €

500,00 €

2.644,44 €

-37.749,41 €

0,00 €

0,00 €

2.644,44 €

2.014,28 €

630,16 €

2.144,44 €

30902 Taxa inspecció instal.d'activ.de lleure (T-03 30903 Taxa per assistència jurídica i administrativ

1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

100,00 €

4.677,00 €

4.777,00 €

1.101,87 €

0,00 €

0,00 €

1.101,87 €

378,95 €

722,92 €

101,87 €

8.522,56 €

0,00 €

0,00 €

8.522,56 €

4.235,04 €

4.287,52 €

3.745,56 €

2.462.258,00 €

155.864,44 €

298.000,00 €

0,00 €

2.618.122,44 €

2.379.456,87 €

0,00 €

0,00 €

2.379.456,87 €

1.644.680,46 €

734.776,41 €

-238.665,57 €

298.000,00 €

203.169,75 €

0,00 €

0,00 €

203.169,75 €

16.705,00 €

186.464,75 €

1.000,00 €

-94.830,25 €

0,00 €

1.000,00 €

1.445,78 €

0,00 €

0,00 €

1.445,78 €

743,54 €

702,24 €

49.150,00 €

445,78 €

0,00 €

49.150,00 €

42.700,00 €

0,00 €

0,00 €

42.700,00 €

22.180,00 €

20.520,00 €

-6.450,00 €

inicials 30301 Taxa tractament de residus (T-07)

30 Taxes per la prestació de serveis públics bàs 32301 Taxes per redacció projectes tècnics (T-05) 32302 Taxes per informes tècnics i valoracions (T-0 32303 Taxes per assistències tècniques (T-06)

Excés / defecte

32901 Taxa ingressos voluntària gestió tributària (

1.330.000,00 €

73.502,65 €

1.403.502,65 €

1.441.290,98 €

37.788,33 €

0,00 €

1.403.502,65 €

1.312.245,11 €

91.257,54 €

0,00 €

32902 taxa ingressos executiva gestió tributària (T

870.000,00 €

130.842,37 €

1.000.842,37 €

1.000.842,37 €

0,00 €

0,00 €

1.000.842,37 €

849.647,24 €

151.195,13 €

0,00 €

32903 Taxa ingressos per costes gestió tributària (

165.000,00 €

70.715,70 €

235.715,70 €

246.459,51 €

10.743,81 €

0,00 €

235.715,70 €

227.478,02 €

8.237,68 €

0,00 €

4.000,00 €

0,00 €

4.000,00 €

5.707,53 €

0,00 €

0,00 €

5.707,53 €

5.666,94 €

40,59 €

1.707,53 €

32905 Taxa per ingressos per multes (T-09)

90.000,00 €

0,00 €

90.000,00 €

65.349,00 €

0,00 €

0,00 €

65.349,00 €

11.790,00 €

53.559,00 €

-24.651,00 €

32906 Taxa per ingressos per sancions gestió tribut

20.000,00 €

43.059,42 €

63.059,42 €

111.045,19 €

0,00 €

0,00 €

111.045,19 €

10.297,66 €

100.747,53 €

47.985,77 €

32907 Taxa per ingressos per inspecció tributària (

35.000,00 €

0,00 €

35.000,00 €

38.775,28 €

0,00 €

0,00 €

38.775,28 €

35.346,62 €

3.428,66 €

3.775,28 €

32910 Taxa per ingressos d'expedients de cadastre

230.000,00 €

0,00 €

230.000,00 €

258.580,02 €

0,00 €

0,00 €

258.580,02 €

122.247,53 €

136.332,49 €

28.580,02 €

32904 Taxa per altres ingressos gestió tributària (

32911 Taxa per ingressos de certificats cadastrals

500,00 €

0,00 €

500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-500,00 €

32912 Taxa per ingressos de treballs de camp cadast

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-3.000,00 €

32 Taxes per la realització d’activitats de comp

3.095.650,00 €

318.120,14 €

3.413.770,14 €

3.415.365,41 €

48.532,14 €

0,00 €

3.366.833,27 €

2.614.347,66 €

752.485,61 €

-46.936,87 €

34201 Ingressos servei de menjador escolar (P-03)

3.733.408,00 €

0,00 €

3.733.408,00 €

3.767.086,73 €

380.269,15 €

0,00 €

3.386.817,58 €

3.211.381,66 €

175.435,92 €

-346.590,42 €

34202 Ingressos servei de transport escolar (P-04)

179.035,00 €

0,00 €

179.035,00 €

165.970,18 €

35.685,00 €

0,00 €

130.285,18 €

126.909,56 €

3.375,62 €

-48.749,82 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 19


34940 Altres preus públics-adopcions animals

25.000,00 €

31.519,42 €

56.519,42 €

58.582,51 €

0,00 €

0,00 €

58.582,51 €

32.331,17 €

26.251,34 €

2.063,09 €

34960 Altres preus públics-material cultural

20.000,00 €

0,00 €

20.000,00 €

11.623,92 €

0,00 €

0,00 €

11.623,92 €

6.284,80 €

5.339,12 €

-8.376,08 €

34961 Altres preus públics-venda publicacions cultu 34 Preus públics. 39211 Recàrrec de constrenyiment. 39301 Interessos de demora gestió tributària 39941 Ingressos servei compostatge rural 39960 Altres ingressos diversos de cultura 39990 Altres ingressos diversos serveis generals 39 Altres ingressos. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 44101 FEE empresa NORA

100,00 €

0,00 €

100,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-100,00 €

3.957.543,00 €

31.519,42 €

3.989.062,42 €

4.003.263,34 €

415.954,15 €

0,00 €

3.587.309,19 €

3.376.907,19 €

210.402,00 €

-401.753,23 €

1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

3.122,07 €

0,00 €

0,00 €

3.122,07 €

3.122,07 €

0,00 €

2.122,07 €

150.000,00 €

0,00 €

150.000,00 €

160.074,55 €

0,00 €

0,00 €

160.074,55 €

152.861,80 €

7.212,75 €

10.074,55 €

22.549,00 €

0,00 €

22.549,00 €

14.860,89 €

0,00 €

0,00 €

14.860,89 €

212,74 €

14.648,15 €

-7.688,11 €

100,00 €

0,00 €

100,00 €

1.402,00 €

0,00 €

0,00 €

1.402,00 €

1.402,00 €

0,00 €

1.302,00 €

5.000,00 €

13.967,75 €

18.967,75 €

73.145,78 €

0,00 €

0,00 €

73.145,78 €

19.976,48 €

53.169,30 €

54.178,03 €

178.649,00 €

13.967,75 €

192.616,75 €

252.605,29 €

0,00 €

0,00 €

252.605,29 €

177.575,09 €

75.030,20 €

59.988,54 €

9.694.100,00 €

519.471,75 €

10.213.571,75 €

10.050.690,91 €

464.486,29 €

0,00 €

9.586.204,62 €

7.813.510,40 €

1.772.694,22 €

-627.367,13 €

146.926,00 €

0,00 €

146.926,00 €

214.055,11 €

0,00 €

0,00 €

214.055,11 €

68.490,04 €

145.565,07 €

67.129,11 €

44102 NORA-aportació lloguer dependències

30.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

30.465,00 €

0,00 €

0,00 €

30.465,00 €

7.500,00 €

22.965,00 €

465,00 €

44103 ECOEMBES-coordinació campanyes

63.875,00 €

17.107,80 €

80.982,80 €

80.982,80 €

0,00 €

0,00 €

80.982,80 €

0,00 €

80.982,80 €

0,00 €

44105 NORA-suport campanyes mediambientals

14.400,00 €

0,00 €

14.400,00 €

16.721,60 €

0,00 €

0,00 €

16.721,60 €

4.128,90 €

12.592,70 €

2.321,60 €

44201 NORA- regularitzacions ECOEMBES

3.000,00 €

56.609,70 €

59.609,70 €

63.200,93 €

0,00 €

0,00 €

63.200,93 €

27.391,80 €

35.809,13 €

3.591,23 €

44 D’ens públics i societats mercantils de l’ent

258.201,00 €

73.717,50 €

331.918,50 €

405.425,44 €

0,00 €

0,00 €

405.425,44 €

107.510,74 €

297.914,70 €

73.506,94 €

4503001 Transferències corrents de convenis en matèri

4.549.742,02 €

0,00 €

4.549.742,02 €

4.419.097,71 €

0,00 €

0,00 €

4.419.097,71 €

2.269.730,07 €

2.149.367,64 €

-130.644,31 €

4506050 Generalitat-Política territorial-conveni habi

26.000,00 €

0,00 €

26.000,00 €

37.499,00 €

0,00 €

0,00 €

37.499,00 €

37.499,00 €

0,00 €

11.499,00 €

4506051 Generalitat-Secretaria joventut-conveni habit

6.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-6.000,00 €

4506052 Generalitat-Secretaria Joventut-plans de jove

73.913,00 €

0,00 €

73.913,00 €

68.872,00 €

0,00 €

0,00 €

68.872,00 €

0,00 €

68.872,00 €

-5.041,00 €

4506060 Generalitat-cultura-arxius

36.000,00 €

0,00 €

36.000,00 €

34.069,44 €

0,00 €

0,00 €

34.069,44 €

0,00 €

34.069,44 €

-1.930,56 €

8.385,00 €

0,00 €

8.385,00 €

6.938,32 €

0,00 €

0,00 €

6.938,32 €

6.938,32 €

0,00 €

-1.446,68 € -20.120,00 €

4506061 Generalitat-transferència museus 4506090 Generalitat-conveni AOAC

48.000,00 €

0,00 €

48.000,00 €

27.880,00 €

0,00 €

0,00 €

27.880,00 €

0,00 €

27.880,00 €

4506091 Generalitat-Governació-programa activa't

15.000,00 €

8.875,00 €

23.875,00 €

23.875,00 €

0,00 €

0,00 €

23.875,00 €

0,00 €

23.875,00 €

0,00 €

957.106,00 €

0,00 €

957.106,00 €

866.294,11 €

0,00 €

0,00 €

866.294,11 €

672.423,50 €

193.870,61 €

-90.811,89 €

4508010 Generalitat-Treball-subvencions desenv.empres

69.000,00 €

0,00 €

69.000,00 €

31.718,75 €

0,00 €

0,00 €

31.718,75 €

0,00 €

31.718,75 €

-37.281,25 €

4508011 Generalitat-Treball-subvencions pla d'innovac

28.000,00 €

0,00 €

28.000,00 €

32.066,86 €

722,55 €

0,00 €

31.344,31 €

4.797,45 €

26.546,86 €

3.344,31 €

4508030 Generalitat-Treball-subvencions AODL

135.225,00 €

0,00 €

135.225,00 €

135.227,75 €

4.170,21 €

0,00 €

131.057,54 €

104.011,99 €

27.045,55 €

-4.167,46 €

4508032 Generalitat-SOC-projecte impuls treball

188.000,00 €

0,00 €

188.000,00 €

122.453,00 €

24.649,12 €

0,00 €

97.803,88 €

6.850,88 €

90.953,00 €

-90.196,12 €

4508033 Generalitat-SOC-projecte SUMA'T

210.630,00 €

0,00 €

210.630,00 €

210.630,00 €

0,00 €

0,00 €

210.630,00 €

42.126,00 €

168.504,00 €

0,00 €

4506092 Generalitat-Governació-fons de cooperació

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 20


4508034 Generalitat-SOC-projecte gir competitiu

229.800,00 €

0,00 €

229.800,00 €

229.288,00 €

0,00 €

0,00 €

229.288,00 €

126.108,40 €

103.179,60 €

-512,00 €

4508040 Generalitat-Participació ciutadana

20.000,00 €

0,00 €

20.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-20.000,00 €

4508041 Generalitat-medi ambient-subvenció gosseres

40.000,00 €

0,00 €

40.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-40.000,00 €

4508050 Generalitat-Política territorial-subvenció EI

5.000,00 €

0,00 €

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-5.000,00 €

4508051 Generalitat-Política territorial-subvencions

0,00 €

74.267,22 €

74.267,22 €

74.267,22 €

0,00 €

0,00 €

74.267,22 €

0,00 €

74.267,22 €

0,00 €

5.000,00 €

0,00 €

5.000,00 €

12.744,86 €

0,00 €

0,00 €

12.744,86 €

0,00 €

12.744,86 €

7.744,86 €

44.100,00 €

0,00 €

44.100,00 €

27.203,39 €

0,00 €

0,00 €

27.203,39 €

15.211,87 €

11.991,52 €

-16.896,61 € -200,00 €

4508052 Generalitat-Política territorial-gestió PUOSC 4508053 Generalitat-Política territorial-ajuts habita 4530103 Agència de residus de Catalunya (ARC)-retorn

200,00 €

0,00 €

200,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4530105 Agència de residus de Catalunya (ARC)-subvenc

17.399,00 €

0,00 €

17.399,00 €

17.399,00 €

0,00 €

0,00 €

17.399,00 €

0,00 €

17.399,00 €

0,00 €

4530201 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-gestió inst

99.274,00 €

0,00 €

99.274,00 €

91.797,60 €

0,00 €

0,00 €

91.797,60 €

15.299,60 €

76.498,00 €

-7.476,40 €

4530202 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-part fixa i

33.798,00 €

0,00 €

33.798,00 €

27.656,56 €

0,00 €

0,00 €

27.656,56 €

2.765,68 €

24.890,88 €

-6.141,44 €

4530203 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-part variab

81.440,00 €

0,00 €

81.440,00 €

32.203,90 €

0,00 €

0,00 €

32.203,90 €

0,00 €

32.203,90 €

-49.236,10 €

4530204 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-altres ingr

3.000,00 €

5.073,64 €

8.073,64 €

129.004,22 €

0,00 €

0,00 €

129.004,22 €

25.291,86 €

103.712,36 €

120.930,58 €

4530205 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-contractes

1.603.494,00 €

102.016,19 €

1.705.510,19 €

1.705.510,19 €

0,00 €

0,00 €

1.705.510,19 €

250.627,34 €

1.454.882,85 €

0,00 €

4530206 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-inversions

6.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-6.000,00 €

4530207 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-Reposició m

100.000,00 €

45.849,90 €

145.849,90 €

145.849,90 €

0,00 €

0,00 €

145.849,90 €

2.245,00 €

143.604,90 €

0,00 €

4530301 ADIGSA-oficina d'habitatge

25.350,00 €

0,00 €

25.350,00 €

10.741,53 €

0,00 €

0,00 €

10.741,53 €

10.741,53 €

0,00 €

-14.608,47 €

4530401 Agència Catalana del Consum-conveni

64.000,00 €

0,00 €

64.000,00 €

72.393,75 €

0,00 €

0,00 €

72.393,75 €

0,00 €

72.393,75 €

8.393,75 €

4530501 Institut Català d'Energia

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

15.792,78 €

0,00 €

0,00 €

15.792,78 €

0,00 €

15.792,78 €

12.792,78 €

8.731.856,02 €

236.081,95 €

8.967.937,97 €

8.608.474,84 €

29.541,88 €

0,00 €

8.578.932,96 €

3.592.668,49 €

4.986.264,47 €

-389.005,01 €

4611020 Diputació de Girona-promoció econòmica

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

4611060 Diputació de Girona-cultura

2.494,00 €

0,00 €

2.494,00 €

4.485,26 €

0,00 €

0,00 €

4.485,26 €

647,36 €

3.837,90 €

1.991,26 €

61.478,00 €

0,00 €

61.478,00 €

61.478,00 €

0,00 €

0,00 €

61.478,00 €

61.478,00 €

0,00 €

0,00 €

4611062 Diputació de Girona-consell esportiu de la Se

12.451,00 €

0,00 €

12.451,00 €

12.451,00 €

0,00 €

0,00 €

12.451,00 €

12.451,00 €

0,00 €

0,00 €

4611090 Diputació de Girona-conveni d'assistència i c

302.118,00 €

0,00 €

302.118,00 €

351.091,00 €

0,00 €

0,00 €

351.091,00 €

139.865,50 €

211.225,50 €

48.973,00 €

4622002 Ajuntaments-convenis rutes territori museu de

55.790,00 €

0,00 €

55.790,00 €

54.650,00 €

0,00 €

0,00 €

54.650,00 €

36.320,00 €

18.330,00 €

-1.140,00 €

4622003 Ajuntaments-creació i manteniment rutes terri

6.000,00 €

13.808,00 €

19.808,00 €

19.808,00 €

0,00 €

0,00 €

19.808,00 €

4.346,00 €

15.462,00 €

0,00 €

31.000,00 €

8.070,00 €

39.070,00 €

39.070,00 €

0,00 €

0,00 €

39.070,00 €

32.402,00 €

6.668,00 €

0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-1.000,00 €

45 De comunitats autònomes.

4611061 Diputació de Girona-promoció esportiva

4623001 Ajuntamntes-convenis xarxa SIO 4623005 Ajuntamets-xec servei 4624004 Ajuntaments-recollida d'animals abandonats 4624005 Ajuntaments-delegacions gestió de residus

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

148.000,00 €

0,00 €

148.000,00 €

150.031,30 €

0,00 €

0,00 €

150.031,30 €

77.448,94 €

72.582,36 €

2.031,30 €

4.624.201,00 €

834.551,23 €

5.458.752,23 €

5.460.519,60 €

0,00 €

0,00 €

5.460.519,60 €

3.275.988,21 €

2.184.531,39 €

1.767,37 €

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 21


4625001 Ajuntaments-convenis pla local joventut

73.403,00 €

0,00 €

73.403,00 €

33.928,41 €

0,00 €

0,00 €

33.928,41 €

16.974,83 €

16.953,58 €

-39.474,59 €

4626001 Ajuntament Sta.Coloma Farners-arxiu històric

13.180,00 €

0,00 €

13.180,00 €

13.184,86 €

0,00 €

0,00 €

13.184,86 €

13.184,86 €

0,00 €

4,86 €

4626002 Ajuntaments-convenis arxius municipals

12.000,00 €

0,00 €

12.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-12.000,00 €

4628001 Ajuntaments-servei de transport escolar no ob

49.250,00 €

0,00 €

49.250,00 €

57.365,00 €

0,00 €

0,00 €

57.365,00 €

29.445,00 €

27.920,00 €

8.115,00 €

4629001 Ajuntaments-aportacions fons supramunicipal

41.750,98 €

0,00 €

41.750,98 €

26.682,67 €

0,00 €

0,00 €

26.682,67 €

26.682,67 €

0,00 €

-15.068,31 €

1.700,00 €

0,00 €

1.700,00 €

2.935,58 €

0,00 €

0,00 €

2.935,58 €

1.785,93 €

1.149,65 €

1.235,58 €

31.840,00 €

0,00 €

31.840,00 €

31.840,00 €

0,00 €

0,00 €

31.840,00 €

0,00 €

31.840,00 €

0,00 € 12.520,85 €

4629002 Ajuntament Sta.Coloma de Farners-manteniment 4651010 Consell Comarcal de la Garrotxa-Pacte territo 46740 CMED-suport campanyes mediambientals

2.000,00 €

7.969,53 €

9.969,53 €

22.490,38 €

0,00 €

0,00 €

22.490,38 €

20.490,38 €

2.000,00 €

5.472.655,98 €

864.398,76 €

6.337.054,74 €

6.345.011,06 €

0,00 €

0,00 €

6.345.011,06 €

3.749.510,68 €

2.595.500,38 €

7.956,32 €

47010 Aportacions socis projecte Selwa

43.000,00 €

0,00 €

43.000,00 €

29.500,00 €

0,00 €

0,00 €

29.500,00 €

29.000,00 €

500,00 €

-13.500,00 €

47012 Aportacions empreses pla innovació

15.360,00 €

0,00 €

15.360,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-15.360,00 €

600,00 €

0,00 €

600,00 €

1.296,03 €

0,00 €

0,00 €

1.296,03 €

0,00 €

1.296,03 €

696,03 €

1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

10.050,59 €

0,00 €

0,00 €

10.050,59 €

9.050,00 €

1.000,59 €

9.050,59 €

59.960,00 €

0,00 €

59.960,00 €

40.846,62 €

0,00 €

0,00 €

40.846,62 €

38.050,00 €

2.796,62 €

-19.113,38 €

4.199,00 €

0,00 €

4.199,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-4.199,00 €

4.199,00 €

0,00 €

4.199,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-4.199,00 €

5.000,00 €

0,00 €

5.000,00 €

16.154,54 €

0,00 €

0,00 €

16.154,54 €

0,00 €

16.154,54 €

11.154,54 €

5.000,00 €

0,00 €

5.000,00 €

16.154,54 €

0,00 €

0,00 €

16.154,54 €

0,00 €

16.154,54 €

11.154,54 €

46 D’entitats locals.

47040 Sancions entrades planta (lixiviats i rebuig) 47080 Aportació empresa manteniment menjadors escol 47 D’empreses privades. 48012 Associació de turisme la selva la comarca de 48 De famílies i institucions sense fins de lucr 49110 FEDER-subvenció e-rutes 49 De l’exterior.

14.531.872,00 €

1.174.198,21 €

15.706.070,21 €

15.415.912,50 €

29.541,88 €

0,00 €

15.386.370,62 €

7.487.739,91 €

7.898.630,71 €

-319.699,59 €

52000 Interessos de dipòsits bancaris

4 Transferències corrents.

4.000,00 €

0,00 €

4.000,00 €

20.379,90 €

0,00 €

0,00 €

20.379,90 €

20.379,90 €

0,00 €

16.379,90 €

52001 Interessos de dipòsits bancaris comptes recap

6.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

41.283,99 €

0,00 €

0,00 €

41.283,99 €

41.283,99 €

0,00 €

35.283,99 €

10.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

61.663,89 €

0,00 €

0,00 €

61.663,89 €

61.663,89 €

0,00 €

51.663,89 €

0,00 €

44.429,64 €

44.429,64 €

44.429,64 €

0,00 €

0,00 €

44.429,64 €

0,00 €

44.429,64 €

0,00 €

52 Interessos de dipòsits. 55900 Altres concessions i aprofitaments NORA 55 Productes de concessions i aprofitaments espe 5 Ingressos patrimonials. 7508050 Generalitat-subvencions PUOSC

0,00 €

44.429,64 €

44.429,64 €

44.429,64 €

0,00 €

0,00 €

44.429,64 €

0,00 €

44.429,64 €

0,00 €

10.000,00 €

44.429,64 €

54.429,64 €

106.093,53 €

0,00 €

0,00 €

106.093,53 €

61.663,89 €

44.429,64 €

51.663,89 €

3.059.305,00 €

827.501,74 €

3.886.806,74 €

4.146.806,74 €

0,00 €

0,00 €

4.146.806,74 €

0,00 €

4.146.806,74 €

260.000,00 €

7508051 Generalitat-subvencions xarxa camins rurals

66.000,00 €

0,00 €

66.000,00 €

66.000,00 €

0,00 €

0,00 €

66.000,00 €

3.700,00 €

62.300,00 €

0,00 €

7508052 Generalitat-subvencions electrificació rural

50.000,00 €

8.553,37 €

58.553,37 €

58.553,37 €

0,00 €

0,00 €

58.553,37 €

58.553,37 €

0,00 €

0,00 €

7508054 Generalitat-subvenció PUOSC CIAB

650.000,00 €

0,00 €

650.000,00 €

650.000,00 €

0,00 €

0,00 €

650.000,00 €

0,00 €

650.000,00 €

0,00 €

7508055 Generalitat-ICAEN-subvenció CIAB

250.000,00 €

0,00 €

250.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-250.000,00 €

48.701,00 €

39.009,87 €

87.710,87 €

85.946,51 €

0,00 €

0,00 €

85.946,51 €

46.936,64 €

39.009,87 €

-1.764,36 €

7508056 Generalitat-ARC-subvenció deixalleries

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 22


7508057 Agència Residus Catalunya - subv.planta compo 75 De comunitats autònomes. 76291 Ajuntaments-medi ambient 76701 Consorci de la Biomassa 76 D’entitats locals. 79101 FEDER-subvenció CIAB 79 De l’exterior. 7 Transferències de capital. 82020 D’entitats locals. 82 Reintegrament de préstecs i avançaments conce 83001 Reintegraments de bestretes al personal 83 Reintegraments de préstecs de fora del sector 87010 Per a despeses amb finançament afectat. 87 Romanent de tresoreria. 8 Actius financers. Total

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

0,00 €

709.838,04 €

709.838,04 €

709.838,04 €

0,00 €

0,00 €

709.838,04 €

709.838,04 €

0,00 €

0,00 €

4.124.006,00 €

1.584.903,02 €

5.708.909,02 €

5.717.144,66 €

0,00 €

0,00 €

5.717.144,66 €

819.028,05 €

4.898.116,61 €

8.235,64 €

0,00 €

12.818,98 €

12.818,98 €

12.818,98 €

0,00 €

0,00 €

12.818,98 €

12.818,98 €

0,00 €

0,00 €

100.000,00 €

0,00 €

100.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-100.000,00 €

100.000,00 €

12.818,98 €

112.818,98 €

12.818,98 €

0,00 €

0,00 €

12.818,98 €

12.818,98 €

0,00 €

-100.000,00 €

600.000,00 €

0,00 €

600.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-600.000,00 €

600.000,00 €

0,00 €

600.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-600.000,00 €

4.824.006,00 €

1.597.722,00 €

6.421.728,00 €

5.729.963,64 €

0,00 €

0,00 €

5.729.963,64 €

831.847,03 €

4.898.116,61 €

-691.764,36 €

0,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

0,00 €

0,00 €

300.000,00 €

0,00 €

300.000,00 €

0,00 €

0,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

0,00 €

0,00 €

300.000,00 €

0,00 €

300.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

7.500,00 €

0,00 €

0,00 €

7.500,00 €

2.000,01 €

5.499,99 €

-22.500,00 €

30.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

7.500,00 €

0,00 €

0,00 €

7.500,00 €

2.000,01 €

5.499,99 €

-22.500,00 €

0,00 €

11.235.630,41 €

11.235.630,41 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-11.235.630,41 €

0,00 €

11.235.630,41 €

11.235.630,41 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-11.235.630,41 €

30.000,00 €

11.535.630,41 €

11.565.630,41 €

307.500,00 €

0,00 €

0,00 €

307.500,00 €

2.000,01 €

305.499,99 €

-11.258.130,41 €

29.089.978,00 €

14.871.452,01 €

43.961.430,01 €

31.610.160,58 €

494.028,17 €

0,00 €

31.116.132,41 €

16.196.761,24 €

14.919.371,17 €

-12.845.297,60 €

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 23


5.

Estat liquidació pressupost de despeses (Exercici corrent) 5.1. Liquidació del pressupost de despeses

Resum general per capítols Econ. Descripció

1 Despeses de personal. 2 Despeses corrents en béns i serveis. 3 Despeses financeres.

Inicials

Modificacions

3.094.750,00 € 18.586.739,00 €

209.470,31 €

Definitius

3.304.220,31 €

Despeses

Obligacions

Obligacions

Romanents de

compromeses

reconegudes

pendents de

crèdit

netes

pagament

3.163.007,59 €

3.163.007,59 €

Pagaments

3.107.291,54 €

55.716,05 €

141.212,72 €

2.348.569,64 € 20.935.308,64 € 19.150.562,23 € 19.054.397,36 € 12.498.996,51 € 6.555.400,85 €

1.880.911,28 €

79.536,00 €

204.592,03 €

284.128,03 €

262.221,50 €

262.221,50 €

262.221,50 €

0,00 €

21.906,53 €

4 Transferències corrents.

2.133.407,00 €

2.060,00 €

2.135.467,00 €

1.999.894,74 €

1.999.894,74 €

1.231.291,55 €

768.603,19 €

135.572,26 €

6 Inversions reals.

1.873.413,00 €

2.010.579,96 €

3.883.992,96 €

1.953.772,66 €

1.767.382,80 €

1.729.595,09 €

37.787,71 €

2.116.610,16 €

7 Transferències de capital.

3.175.305,00 €

9.294.686,82 € 12.469.991,82 €

4.671.809,99 €

4.671.809,99 €

3.498.218,63 € 1.173.591,36 €

7.798.181,83 €

8 Actius financers. 9 Passius financers.

30.000,00 €

300.000,00 €

330.000,00 €

307.500,00 €

307.500,00 €

73.500,00 €

234.000,00 €

22.500,00 €

116.828,00 €

501.493,25 €

618.321,25 €

174.369,32 €

174.369,32 €

174.369,32 €

0,00 €

443.951,93 €

Total 29.089.978,00 € 14.871.452,01 € 43.961.430,01 € 31.683.138,03 € 31.400.583,30 € 22.575.484,14 € 8.825.099,16 € 12.560.846,71 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 24


5.2. Situació de les obligacions reconegudes

Resum general per capítols Econ. Descripció

Crèd. definitiu

Obligacions Total romanent reconegudes

Pagaments ordenats

pendents

141.212,72 €

3.107.291,54 €

55.716,05 €

3.107.291,54 €

1.880.911,28 € 12.498.996,51 € 6.555.400,85 €

12.498.996,51 €

netes 1 Despeses de personal. 2 Despeses corrents en béns i serveis. 3 Despeses financeres.

3.304.220,31 €

3.163.007,59 €

20.935.308,64 € 19.054.397,36 € 284.128,03 €

262.221,50 €

4 Transferències corrents.

2.135.467,00 €

6 Inversions reals.

3.883.992,96 €

Obligacions Total pagaments

crèdit

Ordres de Total pendent pagament pend.

de pagament

0,00 €

55.716,05 €

pagament 0,00 € 6.555.400,85 €

21.906,53 €

262.221,50 €

0,00 €

262.221,50 €

0,00 €

0,00 €

1.999.894,74 €

135.572,26 €

1.231.291,55 €

768.603,19 €

1.231.291,55 €

0,00 €

768.603,19 €

1.767.382,80 €

2.116.610,16 €

1.729.595,09 €

37.787,71 €

1.729.595,09 €

0,00 €

37.787,71 €

12.469.991,82 €

4.671.809,99 €

7.798.181,83 €

3.498.218,63 € 1.173.591,36 €

3.498.218,63 €

0,00 € 1.173.591,36 €

8 Actius financers.

330.000,00 €

307.500,00 €

22.500,00 €

73.500,00 €

234.000,00 €

73.500,00 €

0,00 €

234.000,00 €

9 Passius financers.

618.321,25 €

174.369,32 €

443.951,93 €

174.369,32 €

0,00 €

174.369,32 €

0,00 €

0,00 €

Total 43.961.430,01 € 31.400.583,30 € 12.560.846,71 € 22.575.484,14 € 8.825.099,16 €

22.575.484,14 €

7 Transferències de capital.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

0,00 € 8.825.099,16 €

Pàgina 25


Per capítols Econ.

Prog

Sp.

Descripció

Crèd. definitiu

Obligacions

Total romanent

Pagaments

Obligacions

reconegudes

crèdit

ordenats

pendents

netes 1000001

912

1 Retribucions àrea de presidència

1000002

912

1 Retribucions gerència

10

Òrgans de govern i personal directiu.

78.164,06 €

Total pagaments

Total pendent de pagament

d'ordenar el

78.164,06 €

0,00 €

78.164,06 €

0,00 €

78.164,06 €

0,00 €

55.452,59 €

55.452,59 €

0,00 €

55.452,59 €

0,00 €

55.452,59 €

0,00 €

133.616,65 €

133.616,65 €

0,00 €

133.616,65 €

0,00 €

133.616,65 €

0,00 €

1200001

920

1 Retribucions secretari

61.970,00 €

61.970,00 €

0,00 €

61.970,00 €

0,00 €

61.970,00 €

0,00 €

1200002

920

1 Retribucions funcionaris eventuals

42.365,96 €

42.365,96 €

0,00 €

42.365,96 €

0,00 €

42.365,96 €

0,00 €

1200003

932

1 Retribucions funcionària gestió tributàri

39.920,00 €

39.841,28 €

78,72 €

39.841,28 €

0,00 €

39.841,28 €

0,00 €

1200004

920

1 Retribucions interventor

12

Personal funcionari.

20.906,70 €

20.906,70 €

0,00 €

20.906,70 €

0,00 €

20.906,70 €

0,00 €

165.162,66 €

165.083,94 €

78,72 €

165.083,94 €

0,00 €

165.083,94 €

0,00 €

1300010

430

1 Retribucions cap departament promoció loc

46.641,00 €

46.641,00 €

0,00 €

46.641,00 €

0,00 €

46.641,00 €

0,00 €

1300011

430

1 Retribucions serveis administratius depar

24.877,31 €

24.877,31 €

0,00 €

24.877,31 €

0,00 €

24.877,31 €

0,00 €

1300012

433

1 Retribucions tècnic coordinador desenv.em

33.629,69 €

32.361,40 €

1.268,29 €

32.361,40 €

0,00 €

32.361,40 €

0,00 €

1300013

439

1 Retribucions tècnic desenvolupament terri

31.975,05 €

31.975,05 €

0,00 €

31.975,05 €

0,00 €

31.975,05 €

0,00 €

1300015

241

1 Retribucions tècnic coordinador desenv.so

33.972,26 €

33.972,26 €

0,00 €

33.972,26 €

0,00 €

33.972,26 €

0,00 €

1300040

170

1 Retribucions cap departament entorn i ter

43.400,28 €

43.400,28 €

0,00 €

43.400,28 €

0,00 €

43.400,28 €

0,00 €

1300041

170

1 Retribucions serveis administratius depar

23.850,85 €

23.726,71 €

124,14 €

23.726,71 €

0,00 €

23.726,71 €

0,00 €

1300042

170

1 Retribucions tècnic medi ambient fix

28.888,43 €

28.888,43 €

0,00 €

28.888,43 €

0,00 €

28.888,43 €

0,00 €

1300043

172

1 Retribucions tènic servei informació geog

24.962,00 €

24.961,14 €

0,86 €

24.961,14 €

0,00 €

24.961,14 €

0,00 €

1300044

169

1 Retribucions tècnic encarregat gosseres

30.288,68 €

30.288,68 €

0,00 €

30.288,68 €

0,00 €

30.288,68 €

0,00 €

1300045

169

1 Retribucions personal fix gosseres

27.867,00 €

27.407,93 €

459,07 €

27.407,93 €

0,00 €

27.407,93 €

0,00 €

1300050

151

1 Retribucions cap de serveis tècnics

32.972,00 €

32.971,96 €

0,04 €

32.971,96 €

0,00 €

32.971,96 €

0,00 €

1300051

151

1 Retribucions arquitectes tècnics

46.396,00 €

45.677,96 €

718,04 €

45.677,96 €

0,00 €

45.677,96 €

0,00 €

1300052

151

1 Retribucions administrativa serveis tècni

21.274,00 €

19.454,40 €

1.819,60 €

19.454,40 €

0,00 €

19.454,40 €

0,00 €

1300053

151

1 Retribucions delineants

36.546,28 €

36.546,28 €

0,00 €

36.546,28 €

0,00 €

36.546,28 €

0,00 €

1300054

337

1 Retribucions tècnic joventut

30.111,01 €

30.111,01 €

0,00 €

30.111,01 €

0,00 €

30.111,01 €

0,00 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 26


1300055

920

1 Retribucions personal manteniment

43.604,99 €

43.604,99 €

0,00 €

43.604,99 €

0,00 €

43.604,99 €

0,00 €

1300060

332

1 Retribucions administratiu arxiu històric

19.935,00 €

19.934,60 €

0,40 €

19.934,60 €

0,00 €

19.934,60 €

0,00 €

1300061

341

1 Retribucions cap de promoció esportiva

40.695,22 €

40.695,22 €

0,00 €

40.695,22 €

0,00 €

40.695,22 €

0,00 €

1300062

341

1 Retribucions administratiu promoció espor

19.934,78 €

19.934,60 €

0,18 €

19.934,60 €

0,00 €

19.934,60 €

0,00 €

1300070

933

1 Retribucions cap departament serveis ciut

43.280,00 €

43.177,55 €

102,45 €

43.177,55 €

0,00 €

43.177,55 €

0,00 €

1300080

320

1 Retribucions cap d'educació

43.424,54 €

43.424,54 €

0,00 €

43.424,54 €

0,00 €

43.424,54 €

0,00 €

1300081

320

1 Retribucions personal administratiu educa

63.557,04 €

63.557,04 €

0,00 €

63.557,04 €

0,00 €

63.557,04 €

0,00 €

1300082

493

1 Retribucions tècnic consum

30.555,00 €

27.651,59 €

2.903,41 €

27.651,59 €

0,00 €

27.651,59 €

0,00 €

1300083

493

1 Retribucions administrativa consum

18.907,00 €

18.886,21 €

20,79 €

18.886,21 €

0,00 €

18.886,21 €

0,00 €

1300090

920

1 Retribucions cap departament organització

45.907,14 €

45.907,14 €

0,00 €

45.907,14 €

0,00 €

45.907,14 €

0,00 €

1300091

920

1 Retribucions responsable recursos humans

31.681,04 €

31.681,04 €

0,00 €

31.681,04 €

0,00 €

31.681,04 €

0,00 €

1300092

920

1 Retribucions tècnic arxivística

27.316,00 €

27.315,92 €

0,08 €

27.315,92 €

0,00 €

27.315,92 €

0,00 €

1300093

920

1 Retribucions tècnics informàtics

60.460,00 €

60.459,96 €

0,04 €

60.459,96 €

0,00 €

60.459,96 €

0,00 €

1300094

920

1 Retribucions tècnic comunicació

1300095

920

1 Retribucions personal administratiu organ

1300096

920

1310010

29.922,00 €

29.921,43 €

0,57 €

29.921,43 €

0,00 €

29.921,43 €

0,00 €

139.074,92 €

139.074,92 €

0,00 €

139.074,92 €

0,00 €

139.074,92 €

0,00 €

1 Retribucions personal neteja

33.735,72 €

33.735,72 €

0,00 €

33.735,72 €

0,00 €

33.735,72 €

0,00 €

433

1 Retribucions tècnic empreses (gir competi

27.834,26 €

26.914,51 €

919,75 €

26.914,51 €

0,00 €

26.914,51 €

0,00 €

1310011

433

1 Retribucions AODL pla d'innovació

27.521,00 €

22.780,21 €

4.740,79 €

22.780,21 €

0,00 €

22.780,21 €

0,00 €

1310012

439

1 Retribucions AODL energies renovables

27.521,00 €

27.518,78 €

2,22 €

27.518,78 €

0,00 €

27.518,78 €

0,00 €

1310015

439

1 Retribucions personal brigada territori m

34.026,95 €

33.907,14 €

119,81 €

33.907,14 €

0,00 €

33.907,14 €

0,00 €

1310016

241

1 Retribucions AODL desenvolupament social

25.436,87 €

23.014,05 €

2.422,82 €

23.014,05 €

0,00 €

23.014,05 €

0,00 €

1310017

241

1 Retribucions tècnics xarxa SIO

34.263,70 €

34.263,70 €

0,00 €

34.263,70 €

0,00 €

34.263,70 €

0,00 €

1310018

241

1 Retribucions AODL pla de formació

27.574,67 €

27.574,67 €

0,00 €

27.574,67 €

0,00 €

27.574,67 €

0,00 €

1310027

241

1 Retribucions personal projecte impuls-tre

55.805,37 €

55.367,41 €

437,96 €

55.367,41 €

0,00 €

55.367,41 €

0,00 €

1310028

241

1 Retribucions plans d'ocupació (POL)

43.166,00 €

35.126,36 €

8.039,64 €

35.126,36 €

0,00 €

35.126,36 €

0,00 €

1310028

241

2 Retribucions personal projecte POL

37.039,59 €

29.882,84 €

7.156,75 €

29.882,84 €

0,00 €

29.882,84 €

0,00 €

1310029

241

1 Retribucions tècnics projecte SUMA'T

59.056,00 €

51.036,78 €

8.019,22 €

51.036,78 €

0,00 €

51.036,78 €

0,00 €

1310030

439

1 Retribucions tècnic projecte FEDER e-rute

1.835,00 €

1.548,39 €

286,61 €

1.548,39 €

0,00 €

1.548,39 €

0,00 €

1310040

170

1 Retribucions tècnic medi ambient eventual

23.198,00 €

22.420,12 €

777,88 €

22.420,12 €

0,00 €

22.420,12 €

0,00 €

1310041

172

1 Retribucions tècnica en sociologia

26.893,16 €

26.893,16 €

0,00 €

26.893,16 €

0,00 €

26.893,16 €

0,00 €

1310042

161

1 Retribucions administrativa gestió depura

23.198,00 €

22.857,51 €

340,49 €

22.857,51 €

0,00 €

22.857,51 €

0,00 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 27


1310043

169

1 Retribucions personal eventual gosseres

69.149,87 €

69.149,67 €

0,20 €

69.149,67 €

0,00 €

69.149,67 €

0,00 €

1310050

153

1 Retribucions tècnic oficina habitatge

23.198,00 €

23.198,00 €

0,00 €

23.198,00 €

0,00 €

23.198,00 €

0,00 €

1310051

153

1 Retribucions administratiu oficina habita

18.569,00 €

18.172,74 €

396,26 €

18.172,74 €

0,00 €

18.172,74 €

0,00 €

1310052

337

1 Retribucions tècnics plans locals de jove

69.274,99 €

31.904,10 €

37.370,89 €

31.904,10 €

0,00 €

31.904,10 €

0,00 €

1310052

337

2 Retribucions tècnics plans locals de jove

39.403,60 €

39.403,60 €

0,00 €

39.403,60 €

0,00 €

39.403,60 €

0,00 €

1310053

920

1 Retribucions personal manteniment eventua

12.312,02 €

12.312,02 €

0,00 €

12.312,02 €

0,00 €

12.312,02 €

0,00 €

1310070

932

1 Retribucions personal gestió tributària

260.818,00 €

242.900,79 €

17.917,21 €

242.900,79 €

0,00 €

242.900,79 €

0,00 €

1310090

920

1 Retribucions personal administratiu org,i

49.532,59 €

49.532,59 €

0,00 €

49.532,59 €

0,00 €

49.532,59 €

0,00 €

1310091

920

1 Retribucions administrativa serv.informàt

18.569,04 €

18.569,04 €

0,00 €

18.569,04 €

0,00 €

18.569,04 €

0,00 €

2.244.838,91 €

2.148.472,45 €

96.366,46 €

2.148.472,45 €

0,00 €

2.148.472,45 €

0,00 €

7.500,00 €

7.217,91 €

282,09 €

7.217,91 €

0,00 €

7.217,91 €

0,00 €

7.500,00 €

7.217,91 €

282,09 €

7.217,91 €

0,00 €

7.217,91 €

0,00 €

17.894,79 €

17.894,79 €

0,00 €

15.833,97 €

2.060,82 €

15.833,97 €

2.060,82 €

13 150000

Personal laboral. 920

15

1 Altres remuneracions. Incentius al rendiment.

1600001

231

1 Seg.social àrea de presidència

1600002

231

1 Seg.social gerència

1600010

231

1 Seg.social cap departament promoció local

1600011

231

1 Seg.social personal administratiu dep.pro

1600012

231

1 Seg.social tècnic coordinador desenv.empr

1600013

231

1 Seg.social tècnic empreses (gir competiti

1600014

231

1 Seg.social AODL pla innovació

1600015

231

1 Seg.social tècnic desenvolupament territo

1600016

231

1 Seg.social tècnic AODL energies renovable

1600019

231

1600020

9.768,00 €

9.605,08 €

162,92 €

8.791,09 €

813,99 €

8.791,09 €

813,99 €

11.977,32 €

11.977,32 €

0,00 €

10.979,21 €

998,11 €

10.979,21 €

998,11 €

8.061,08 €

8.061,08 €

0,00 €

7.374,09 €

686,99 €

7.374,09 €

686,99 €

10.661,15 €

10.661,15 €

0,00 €

9.742,62 €

918,53 €

9.742,62 €

918,53 €

9.077,61 €

9.077,61 €

0,00 €

8.309,07 €

768,54 €

8.309,07 €

768,54 €

9.065,00 €

7.005,54 €

2.059,46 €

6.250,15 €

755,39 €

6.250,15 €

755,39 €

10.373,01 €

10.373,01 €

0,00 €

9.507,82 €

865,19 €

9.507,82 €

865,19 €

9.065,00 €

8.822,75 €

242,25 €

8.103,36 €

719,39 €

8.103,36 €

719,39 €

1 Seg.social personal brigada territori mus

11.968,54 €

11.968,54 €

0,00 €

10.959,03 €

1.009,51 €

10.959,03 €

1.009,51 €

231

1 Seg.social tècnic desenvolupament social

20.000,00 €

10.520,54 €

9.479,46 €

9.602,01 €

918,53 €

9.602,01 €

918,53 €

1600021

231

1 Seg.social tècnics xarxa SIO

9.709,99 €

9.709,99 €

0,00 €

7.906,77 €

1.803,22 €

7.906,77 €

1.803,22 €

1600022

231

1 Seg.social tècnic AODL pla de formació

9.089,74 €

9.089,74 €

0,00 €

8.309,18 €

780,56 €

8.309,18 €

780,56 €

1600024

231

1 Seg.social plans d'ocupació (POL)

15.074,00 €

10.989,11 €

4.084,89 €

10.989,11 €

0,00 €

10.989,11 €

0,00 €

1600024

231

2 Seg.social personal projecte POL

12.387,29 €

11.499,42 €

887,87 €

11.499,42 €

0,00 €

11.499,42 €

0,00 €

1600030

231

1 Seg.social tècnics projecte SUMA'T

19.522,00 €

18.069,12 €

1.452,88 €

17.272,39 €

796,73 €

17.272,39 €

796,73 €

1600039

231

1 Seg. social. personal projecte impuls-tre

14.068,80 €

14.068,80 €

0,00 €

14.068,80 €

0,00 €

14.068,80 €

0,00 €

1600040

231

1 Seg.social cap departament entorn i terri

11.977,00 €

10.979,21 €

997,79 €

9.981,10 €

998,11 €

9.981,10 €

998,11 €

1600041

231

1 Seg.social administratiu departament ento

8.075,11 €

8.075,11 €

0,00 €

7.406,40 €

668,71 €

7.406,40 €

668,71 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 28


1600042

231

1 Seg.social tècnics medi ambient

16.895,99 €

16.895,99 €

0,00 €

15.474,22 €

1.421,77 €

15.474,22 €

1.421,77 €

1600043

231

1 Seg.social sociòloga

8.866,88 €

8.866,88 €

0,00 €

8.139,74 €

727,14 €

8.139,74 €

727,14 €

1600044

231

1 Seg.social tècnic informació geogràfica (

8.098,56 €

8.098,56 €

0,00 €

7.423,68 €

674,88 €

7.423,68 €

674,88 €

1600045

231

1 Seg.social administrativa depuradores

7.527,00 €

7.120,86 €

406,14 €

6.523,50 €

597,36 €

6.523,50 €

597,36 €

1600046

231

1 Seg.social tècnic encarregat gossera

10.444,87 €

10.444,87 €

0,00 €

9.625,94 €

818,93 €

9.625,94 €

818,93 €

1600047

231

1 Seg.social personal gosseres

22.614,30 €

22.614,30 €

0,00 €

20.543,42 €

2.070,88 €

20.543,42 €

2.070,88 €

1600050

231

1 Seg.social cap de serveis tècnics

10.698,00 €

10.697,76 €

0,24 €

9.806,28 €

891,48 €

9.806,28 €

891,48 €

1600051

231

1 Seg.social arquitectes tècnics

15.053,00 €

14.781,25 €

271,75 €

13.526,83 €

1.254,42 €

13.526,83 €

1.254,42 €

1600052

231

1 Seg.social administrativa serveis tècnics

6.902,00 €

6.311,76 €

590,24 €

5.785,78 €

525,98 €

5.785,78 €

525,98 €

1600053

231

1 Seg.social delineants

11.817,00 €

11.301,98 €

515,02 €

10.313,85 €

988,13 €

10.313,85 €

988,13 €

1600054

231

1 Seg.social tècnic oficina habitatge

8.344,70 €

8.344,70 €

0,00 €

7.717,49 €

627,21 €

7.717,49 €

627,21 €

1600055

231

1 Seg.social administratiu oficina habitatg

6.025,00 €

5.851,68 €

173,32 €

5.349,62 €

502,06 €

5.349,62 €

502,06 €

1600056

231

1 Seg.social tècnic joventut

8.943,40 €

8.943,40 €

0,00 €

8.125,22 €

818,18 €

8.125,22 €

818,18 €

1600057

231

1 Seg.social tècnics pla local de joventut

23.457,00 €

23.456,52 €

0,48 €

21.501,81 €

1.954,71 €

21.501,81 €

1.954,71 €

1600058

231

1 Seg.social personal manteniment

15.846,17 €

15.846,17 €

0,00 €

14.208,09 €

1.638,08 €

14.208,09 €

1.638,08 €

1600060

231

1 Seg.social administratiu arxiu històric

6.435,12 €

6.435,12 €

0,00 €

5.898,86 €

536,26 €

5.898,86 €

536,26 €

1600061

231

1 Seg.social cap promoció esportiva

11.977,00 €

10.523,75 €

1.453,25 €

9.525,64 €

998,11 €

9.525,64 €

998,11 €

1600062

231

1 Seg.social administratiu promoció esporti

6.468,00 €

6.467,88 €

0,12 €

5.928,89 €

538,99 €

5.928,89 €

538,99 €

1600070

231

1 Seg.social cap departament serveis ciutad

11.900,00 €

11.899,80 €

0,20 €

10.908,15 €

991,65 €

10.908,15 €

991,65 €

1600071

231

1 Seg.social cap gestió tributària

9.768,00 €

9.767,88 €

0,12 €

8.953,89 €

813,99 €

8.953,89 €

813,99 €

1600072

231

1 Seg.social personal gestió tributària

79.027,07 €

72.402,59 €

6.624,48 €

68.023,90 €

4.378,69 €

68.023,90 €

4.378,69 €

1600080

231

1 Seg.social cap d'educació

11.977,32 €

11.977,32 €

0,00 €

10.979,21 €

998,11 €

10.979,21 €

998,11 €

1600081

231

1 Seg.social personal administratiu educaci

20.583,79 €

20.583,79 €

0,00 €

18.845,52 €

1.738,27 €

18.845,52 €

1.738,27 €

1600082

231

1 Seg.social tècnic consum

8.837,43 €

8.837,43 €

0,00 €

7.895,42 €

942,01 €

7.895,42 €

942,01 €

1600083

231

1 Seg.social administrativa consum

6.123,96 €

6.123,96 €

0,00 €

5.603,62 €

520,34 €

5.603,62 €

520,34 €

1600087

231

1 Seg.social secretari

9.768,00 €

9.767,88 €

0,12 €

8.953,89 €

813,99 €

8.953,89 €

813,99 €

1600088

231

1 Seg.social funcionaris eventuals

12.309,00 €

11.899,80 €

409,20 €

10.908,15 €

991,65 €

10.908,15 €

991,65 €

1600089

231

1 Seg.social interventor

5.645,00 €

1.515,56 €

4.129,44 €

1.373,44 €

142,12 €

1.373,44 €

142,12 €

1600090

231

1 Seg.social cap departament organització i

11.977,32 €

11.977,32 €

0,00 €

10.979,21 €

998,11 €

10.979,21 €

998,11 €

1600091

231

1 Seg.social tècnic recursos humans

10.279,00 €

10.277,98 €

1,02 €

9.421,47 €

856,51 €

9.421,47 €

856,51 €

1600092

231

1 Seg.social tècnic arxivística

8.858,98 €

8.858,98 €

0,00 €

8.105,18 €

753,80 €

8.105,18 €

753,80 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 29


1600093

231

1 Seg.social tècnics informàtics

19.575,36 €

19.575,36 €

0,00 €

17.944,08 €

1.631,28 €

17.944,08 €

1.631,28 €

1600094

231

1 Seg.social tècnic comunicació

9.700,44 €

9.700,44 €

0,00 €

8.874,29 €

826,15 €

8.874,29 €

826,15 €

1600095

231

1 Seg.social personal administratiu organi

58.590,00 €

49.595,25 €

8.994,75 €

46.252,08 €

3.343,17 €

46.252,08 €

3.343,17 €

1600096

231

1 Seg.social personal neteja

11.627,00 €

11.176,63 €

450,37 €

10.369,37 €

807,26 €

10.369,37 €

807,26 €

1600097

231

1 Seg.social administrativa s.informàtics

6.025,00 €

6.024,72 €

0,28 €

5.522,66 €

502,06 €

5.522,66 €

502,06 €

16200

920

1 Formació i perfeccionament del personal.

6.000,00 €

5.187,61 €

812,39 €

4.667,61 €

520,00 €

4.667,61 €

520,00 €

16200

933

1 Formació i perfeccionament del personal d

300,00 €

15,00 €

285,00 €

15,00 €

0,00 €

15,00 €

0,00 €

16

Quotes, prestacions i despeses socials a

1

DESPESES DE PERSONAL.

753.102,09 €

708.616,64 €

44.485,45 €

652.900,59 €

55.716,05 €

652.900,59 €

55.716,05 €

3.304.220,31 €

3.163.007,59 €

141.212,72 €

3.107.291,54 €

55.716,05 €

3.107.291,54 €

55.716,05 €

13.985,68 €

13.985,68 €

0,00 €

13.985,68 €

0,00 €

13.985,68 €

0,00 €

20200

932

1 Lloguers oficines gestió tributària

20201

920

1 Lloguer seu consell comarcal

3.494,04 €

3.494,04 €

0,00 €

3.494,04 €

0,00 €

3.494,04 €

0,00 €

20202

920

1 Lloguer oficina habitatge

7.396,00 €

7.180,20 €

215,80 €

7.180,20 €

0,00 €

7.180,20 €

0,00 €

20900

162

1 Cànon FORM ajuntament de Sta.Coloma F.

68.750,00 €

0,00 €

68.750,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

93.625,72 €

24.659,92 €

68.965,80 €

24.659,92 €

0,00 €

24.659,92 €

0,00 €

21200

169

1 Inversions funcionament gosseres

2.000,00 €

1.710,58 €

289,42 €

1.663,90 €

46,68 €

1.663,90 €

46,68 €

21200

920

1 Reparacions i manteniment

12.840,39 €

12.840,39 €

0,00 €

9.398,52 €

3.441,87 €

9.398,52 €

3.441,87 €

21200

932

1 Reparacions i manteniment

3.120,02 €

3.120,02 €

0,00 €

2.849,80 €

270,22 €

2.849,80 €

270,22 €

21200

933

1 Reparacions i manteniment cadastre

1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

21301

161

1 Altres despeses millores depuradores

153.758,94 €

153.758,94 €

0,00 €

7.392,65 €

146.366,29 €

7.392,65 €

146.366,29 €

21302

161

1 Inversions gestió depuradores (col·lector

6.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

21400

920

1 Manteniment i reparacions elements de tra

5.676,88 €

5.676,88 €

0,00 €

5.517,51 €

159,37 €

5.517,51 €

159,37 €

21600

920

1 Manteniment equips informàtics

4.172,17 €

3.601,28 €

570,89 €

3.231,64 €

369,64 €

3.231,64 €

369,64 €

21601

920

1 Manteniment programes informàtics

9.414,75 €

9.414,75 €

0,00 €

9.136,27 €

278,48 €

9.136,27 €

278,48 €

21900

162

1 Control i inspecció abocador clausurat

21901

162

1 Despeses manteniment abocador clausurat

22000

151

1 Material oficina ordinari no inventariabl

22000

920

22000

20

Arrendaments i cànons.

3.000,00 €

2.976,18 €

23,82 €

2.976,18 €

0,00 €

2.976,18 €

0,00 €

20.445,76 €

20.445,76 €

0,00 €

15.746,11 €

4.699,65 €

15.746,11 €

4.699,65 €

221.428,91 €

213.544,78 €

7.884,13 €

57.912,58 €

155.632,20 €

57.912,58 €

155.632,20 €

1.000,00 €

816,80 €

183,20 €

816,80 €

0,00 €

816,80 €

0,00 €

1 Material oficina ordinari no inventariabl

39.349,02 €

39.349,02 €

0,00 €

34.536,47 €

4.812,55 €

34.536,47 €

4.812,55 €

932

1 Material oficina gestió tributària

63.716,99 €

47.722,23 €

15.994,76 €

39.251,53 €

8.470,70 €

39.251,53 €

8.470,70 €

22000

933

1 Material oficina cadastre

2.500,00 €

328,11 €

2.171,89 €

328,11 €

0,00 €

328,11 €

0,00 €

2200190

920

1 Despeses en comunicació i edicions

12.000,00 €

11.679,27 €

320,73 €

8.519,87 €

3.159,40 €

8.519,87 €

3.159,40 €

21

Reparacions, manteniment i conservació.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 30


22100

170

1 Energia elèctrica zona abocador

22100

920

1 Energia elèctrica.

9.061,99 €

9.061,99 €

0,00 €

9.061,99 €

0,00 €

9.061,99 €

0,00 €

17.244,55 €

17.244,55 €

0,00 €

17.244,55 €

0,00 €

17.244,55 €

0,00 €

22101

920

1 Aigua.

22103

169

1 Combustibles i carburants gosseres

476,37 €

476,37 €

0,00 €

476,37 €

0,00 €

476,37 €

0,00 €

5.278,79 €

5.278,79 €

0,00 €

5.278,79 €

0,00 €

5.278,79 €

22103

920

1 Combustibles i carburants seu consell

0,00 €

4.440,76 €

4.440,76 €

0,00 €

4.440,76 €

0,00 €

4.440,76 €

22104

169

1 Vestuari personal gosseres

0,00 €

1.000,00 €

707,48 €

292,52 €

485,04 €

222,44 €

485,04 €

222,44 €

22104

920

1 Vestuari del personal manteniment

897,97 €

897,97 €

0,00 €

494,86 €

403,11 €

494,86 €

403,11 €

22106

169

22110

920

1 Productes farmacèutics i material sanitar

1.485,46 €

1.485,46 €

0,00 €

1.485,46 €

0,00 €

1.485,46 €

0,00 €

1 Productes de neteja i condicionament.

3.557,07 €

3.557,07 €

0,00 €

2.542,27 €

1.014,80 €

2.542,27 €

1.014,80 €

22110 22111

932

1 Productes de neteja i condiciament.

2.626,08 €

2.626,08 €

0,00 €

2.188,40 €

437,68 €

2.188,40 €

437,68 €

169

1 Mantenment furgoneta gosseres

2.800,93 €

2.800,93 €

0,00 €

2.324,94 €

475,99 €

2.324,94 €

475,99 €

22113

169

1 Manutenció d’animals.

14.504,55 €

14.504,55 €

0,00 €

10.840,26 €

3.664,29 €

10.840,26 €

3.664,29 €

22199

169

1 Altres subministraments gosseres

12.839,95 €

12.839,95 €

0,00 €

12.839,95 €

0,00 €

12.839,95 €

0,00 €

22199

932

1 Altres subministraments.

40.000,00 €

37.952,79 €

2.047,21 €

37.952,79 €

0,00 €

37.952,79 €

0,00 €

22200

920

1 Despesa en comunicacions telefòniques

30.961,97 €

30.961,97 €

0,00 €

30.961,97 €

0,00 €

30.961,97 €

0,00 €

22201

920

1 Despesa en comunicacions postals

14.494,86 €

14.494,86 €

0,00 €

12.973,99 €

1.520,87 €

12.973,99 €

1.520,87 €

22201

932

1 Comunicacions postals

153.696,73 €

153.696,73 €

0,00 €

119.311,74 €

34.384,99 €

119.311,74 €

34.384,99 €

22201

933

1 Comunicacions postals cadastre

15.000,00 €

804,25 €

14.195,75 €

548,30 €

255,95 €

548,30 €

255,95 €

22300

920

1 Despesa transportistes

431,93 €

431,93 €

0,00 €

431,93 €

0,00 €

431,93 €

0,00 €

22400

151

1 Primes d’assegurances.

4.291,64 €

3.434,19 €

857,45 €

3.434,19 €

0,00 €

3.434,19 €

0,00 €

22400

920

1 Primes d’assegurances.

24.660,04 €

24.660,04 €

0,00 €

24.660,04 €

0,00 €

24.660,04 €

0,00 €

22400

932

1 Primes d’assegurances.

3.707,49 €

3.707,49 €

0,00 €

3.707,49 €

0,00 €

3.707,49 €

0,00 €

2260101

912

1 Atencions protocol·làries i representativ

20.437,51 €

20.437,51 €

0,00 €

19.400,01 €

1.037,50 €

19.400,01 €

1.037,50 €

2260210

439

1 Despeses projecte SELWA

2260211

433

1 Campanya productes agroalimentaris

2260240

172

1 Campanya sensibilització mediambiental

2260242

172

1 Campanyes medi ambient Blanes

2260243

172

2260244

172

2260250

153

1 Publicitat i propaganda oficina habitatge

2260251

337

1 Despeses projectes de joventut

4.000,00 €

2.123,09 €

1.876,91 €

2.048,09 €

75,00 €

2.048,09 €

75,00 €

11.200,00 €

11.200,00 €

0,00 €

11.200,00 €

0,00 €

11.200,00 €

0,00 €

2.000,00 €

878,14 €

1.121,86 €

878,14 €

0,00 €

878,14 €

0,00 €

111.810,96 €

101.286,38 €

10.524,58 €

97.703,78 €

3.582,60 €

97.703,78 €

3.582,60 €

1 Campanyes medi ambient ECOEMBES

80.982,80 €

2.444,33 €

78.538,47 €

2.240,14 €

204,19 €

2.240,14 €

204,19 €

1 Campanyes FORM

17.399,00 €

78,30 €

17.320,70 €

0,00 €

78,30 €

0,00 €

78,30 €

2.000,00 €

0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

8.870,90 €

1.279,75 €

7.591,15 €

1.279,75 €

0,00 €

1.279,75 €

0,00 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 31


2260300

920

1 Publicació en diaris oficials.

3.043,80 €

3.043,80 €

0,00 €

3.043,80 €

0,00 €

3.043,80 €

0,00 €

2260301

932

1 Publicació en diaris oficials gestió trib

8.969,17 €

8.969,17 €

0,00 €

8.969,17 €

0,00 €

8.969,17 €

0,00 €

2260401

932

1 Serveis jurídics gestió tributària

31.878,19 €

31.878,19 €

0,00 €

29.067,19 €

2.811,00 €

29.067,19 €

2.811,00 €

2260402

920

1 Serveis jurídics

23.747,46 €

20.219,26 €

3.528,20 €

12.599,14 €

7.620,12 €

12.599,14 €

7.620,12 €

2260960

334

1 Activitats culturals

15.000,00 €

14.971,21 €

28,79 €

12.560,65 €

2.410,56 €

12.560,65 €

2.410,56 €

2260961

341

1 Activitats esportives.

30.000,00 €

29.725,26 €

274,74 €

28.016,96 €

1.708,30 €

28.016,96 €

1.708,30 €

2269912

439

1 Despeses territori museu de l'aigua

16.608,00 €

13.334,06 €

3.273,94 €

12.409,93 €

924,13 €

12.409,93 €

924,13 €

2269913

430

1 Despeses xec servei

2269914

430

1 Programa gir competitiu

2269914

430

2 Programa la selva coopera

9.000,00 €

0,00 €

9.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2269916

241

1 Despeses projecte SUMA'T

94.583,00 €

63.515,79 €

31.067,21 €

46.971,79 €

16.544,00 €

46.971,79 €

16.544,00 €

2269917

439

1 Activitats projecte BEI-eficiència energè

3.000,00 €

2.200,00 €

800,00 €

2.200,00 €

0,00 €

2.200,00 €

0,00 €

2269926

241

1 Despeses gestió projecte impuls-treball

30.485,02 €

7.061,40 €

23.423,62 €

5.939,72 €

1.121,68 €

5.939,72 €

1.121,68 €

2269941

161

1 Despeses epi's depuradores

700,00 €

236,71 €

463,29 €

236,71 €

0,00 €

236,71 €

0,00 €

2269942

169

1 Altres despeses funcionament gosseres

10.981,76 €

10.981,76 €

0,00 €

10.769,29 €

212,47 €

10.769,29 €

212,47 €

2269943

169

1 Despeses eliminació residus gossera

2269946

162

1 Despeses recollida selectiva (regul.NORA)

2269960

332

1 Altres despeses diverses arxiu històric

2269970

932

1 Altres despeses diverses oficina Lloret d

2269971

932

1 Altres despeses diverses gestió tributàri

2269972

933

1 Altres despeses diverses cadastre

2269973

932

1 Altres despeses informació oficial

2269980

320

1 Altres despeses diverses menjadors escola

2269981

320

1 Compensació cànons dels menjadors escolar

2269990

920

1 Altres despeses diverses organització int

2269991

920

1 Altres despeses diverses magatzem

2269992

920

1 Altres despeses diverses oficina habitatg

2269993

493

1 Altres despeses diverses oficina consum

2269994

920

1 Altres despeses diverses programa activa'

2269995

230

1 Altres despeses diverses benestar social

2270240

161

1 Analítiques gestió depuradores

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

681,30 €

280,56 €

400,74 €

280,56 €

0,00 €

280,56 €

0,00 €

180.308,42 €

167.559,11 €

12.749,31 €

136.374,11 €

31.185,00 €

136.374,11 €

31.185,00 €

4.000,00 €

3.957,75 €

42,25 €

3.957,75 €

0,00 €

3.957,75 €

0,00 €

132.430,70 €

132.430,70 €

0,00 €

78.940,08 €

53.490,62 €

78.940,08 €

53.490,62 €

9.000,00 €

8.361,58 €

638,42 €

2.259,62 €

6.101,96 €

2.259,62 €

6.101,96 €

25.166,00 €

0,00 €

25.166,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4.500,00 €

3.798,31 €

701,69 €

2.451,88 €

1.346,43 €

2.451,88 €

1.346,43 €

2.300,00 €

0,00 €

2.300,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

55.834,07 €

55.834,07 €

0,00 €

51.054,32 €

4.779,75 €

51.054,32 €

4.779,75 €

40.000,00 €

24.914,40 €

15.085,60 €

23.606,66 €

1.307,74 €

23.606,66 €

1.307,74 €

10.000,00 €

9.050,00 €

950,00 €

9.050,00 €

0,00 €

9.050,00 €

0,00 €

4.386,06 €

4.386,06 €

0,00 €

4.001,78 €

384,28 €

4.001,78 €

384,28 €

7.611,92 €

7.611,92 €

0,00 €

7.236,51 €

375,41 €

7.236,51 €

375,41 €

12.176,84 €

12.176,84 €

0,00 €

10.138,85 €

2.037,99 €

10.138,85 €

2.037,99 €

4.268,59 €

1.453,10 €

2.815,49 €

1.453,10 €

0,00 €

1.453,10 €

0,00 €

15.000,00 €

12.475,25 €

2.524,75 €

11.254,59 €

1.220,66 €

11.254,59 €

1.220,66 €

118.483,57 €

0,00 €

118.483,57 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

55.000,00 €

35.247,41 €

19.752,59 €

638,17 €

34.609,24 €

638,17 €

34.609,24 €

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 32


2270260

332

1 Serveis externs arxius històrics

11.400,00 €

4.925,35 €

6.474,65 €

3.575,35 €

1.350,00 €

3.575,35 €

1.350,00 €

2270270

932

1 Valoracions de gestió tributària

28.820,18 €

28.820,18 €

0,00 €

26.224,13 €

2.596,05 €

26.224,13 €

2.596,05 €

2270291

231

1 Conveni tècnic prevenció de riscos labora

10.000,00 €

5.802,28 €

4.197,72 €

4.867,96 €

934,32 €

4.867,96 €

934,32 €

2270610

430

1 Despeses programa ISO 9000

2.318,70 €

2.318,70 €

0,00 €

2.318,70 €

0,00 €

2.318,70 €

0,00 €

2270611

433

1 Despeses servei creació empreses

20.795,28 €

5.356,39 €

15.438,89 €

5.356,39 €

0,00 €

5.356,39 €

0,00 €

2270612

433

1 Pla d'innovació

35.000,00 €

3.292,20 €

31.707,80 €

3.292,20 €

0,00 €

3.292,20 €

0,00 €

2270613

433

1 Despeses programa INTERREG ACCIÓ 10

16.740,65 €

3.437,75 €

13.302,90 €

3.437,75 €

0,00 €

3.437,75 €

0,00 €

2270614

439

1 Activitats projecte e-rutes

3.165,00 €

2.950,00 €

215,00 €

2.950,00 €

0,00 €

2.950,00 €

0,00 €

2270615

241

1 Despeses formació ocupacional

75.000,00 €

846,71 €

74.153,29 €

0,00 €

846,71 €

0,00 €

846,71 €

2270615

241

2 Despeses formació ocupacional

45.486,02 €

10.944,26 €

34.541,76 €

10.782,89 €

161,37 €

10.782,89 €

161,37 €

2270640

161

1 Serveis externs coordinació depuradores

39.784,00 €

26.291,69 €

13.492,31 €

24.229,24 €

2.062,45 €

24.229,24 €

2.062,45 €

2270650

151

1 Prestació serveis arquitecte

44.468,65 €

44.468,52 €

0,13 €

39.529,99 €

4.938,53 €

39.529,99 €

4.938,53 €

2270651

151

1 Prestació serveis enginyer superior

22.136,00 €

22.135,92 €

0,08 €

20.291,26 €

1.844,66 €

20.291,26 €

1.844,66 €

2270652

151

1 Prestació serveis arquitecte tècnic

2270653

153

1 Prestació serveis arquitecte tècnic of.ha

2270654

151

1 Estudis i treballs tècnics externs

2270870

932

1 Serveis professionals de recaptació

2270872

933

1 Serveis professionals independents cadast

2270873

933

1 Serveis professionals externs suport cada

2279940

162

1 Servei tractament matèria orgànica

2279941

162

1 Servei tractament fracció vegetal

2279942

162

1 Compensació adjudicatari planta compostat

2279942

162

2 Compensació adjudicatari planta compostat

2279943

172

1 Projecte compartir cotxe

2.627,00 €

0,00 €

2.627,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2279944

161

1 Treballs explotadors depuradores

1.702.674,79 €

1.550.324,09 €

152.350,70 €

239.216,65 €

1.311.107,44 €

239.216,65 €

1.311.107,44 €

2279944

161

2 Treballs explotadors depuradores

197.909,28 €

197.909,28 €

0,00 €

182.594,95 €

15.314,33 €

182.594,95 €

15.314,33 €

2279945

169

1 Serveis veterinaris a la gossera

14.568,07 €

14.568,07 €

0,00 €

10.930,28 €

3.637,79 €

10.930,28 €

3.637,79 €

2279946

169

1 Serveis veterinaris-adopcions animals gos

27.801,06 €

27.801,06 €

0,00 €

21.049,81 €

6.751,25 €

21.049,81 €

6.751,25 €

2279947

162

1 NORA-gestió residus ajuntament de Blanes

5.458.752,23 €

5.458.752,23 €

0,00 €

3.277.697,62 €

2.181.054,61 €

3.277.697,62 €

2.181.054,61 €

2279948

162

1 NORA-servei trituració fracció vegetal

2279960

334

1 Servei material activitats festives

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

7.101,35 €

7.101,35 €

0,00 €

6.509,57 €

591,78 €

6.509,57 €

591,78 €

31.800,00 €

28.946,83 €

2.853,17 €

26.702,89 €

2.243,94 €

26.702,89 €

2.243,94 €

149.267,22 €

107.749,50 €

41.517,72 €

19.910,97 €

87.838,53 €

19.910,97 €

87.838,53 €

1.793.168,06 €

1.793.168,06 €

0,00 €

1.329.632,63 €

463.535,43 €

1.329.632,63 €

463.535,43 €

120.481,24 €

115.894,13 €

4.587,11 €

94.822,47 €

21.071,66 €

94.822,47 €

21.071,66 €

68.087,76 €

68.087,76 €

0,00 €

0,00 €

68.087,76 €

0,00 €

68.087,76 €

744.875,00 €

582.828,32 €

162.046,68 €

453.896,10 €

128.932,22 €

453.896,10 €

128.932,22 €

96.893,30 €

61.509,63 €

35.383,67 €

40.788,02 €

20.721,61 €

40.788,02 €

20.721,61 €

800,00 €

40,00 €

760,00 €

40,00 €

0,00 €

40,00 €

0,00 €

28.395,60 €

28.337,88 €

57,72 €

28.337,88 €

0,00 €

28.337,88 €

0,00 €

8.631,70 €

8.631,70 €

0,00 €

2.318,70 €

6.313,00 €

2.318,70 €

6.313,00 €

19.000,00 €

10.865,56 €

8.134,44 €

10.539,33 €

326,23 €

10.539,33 €

326,23 €

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 33


2279970

932

1 Treballs de comunicació amb notificador

2279980

320

1 Auditories menjadors escolars

118.994,40 €

118.994,40 €

0,00 €

95.559,85 €

23.434,55 €

95.559,85 €

23.434,55 €

21.000,00 €

18.872,39 €

2.127,61 €

16.482,89 €

2.389,50 €

16.482,89 €

2.389,50 €

2279981

320

1 Servei càtering i monitoratge als menjado

2279982

320

1 Complement monitoratge menjadors escolars

3.057.408,77 €

2.759.553,46 €

297.855,31 €

1.711.898,35 €

1.047.655,11 €

1.711.898,35 €

1.047.655,11 €

202.872,23 €

202.872,23 €

0,00 €

147.523,39 €

55.348,84 €

147.523,39 €

2279983

320

1 Administradors menjadors escolars

55.348,84 €

195.505,00 €

192.477,84 €

3.027,16 €

92.885,27 €

99.592,57 €

92.885,27 €

2279984

320

1 Gestió menjadors

99.592,57 €

20.000,00 €

780,25 €

19.219,75 €

171,49 €

608,76 €

171,49 €

2279985

320

1 Monitoratge centres escolars sisena hora

608,76 €

199.815,00 €

97.193,12 €

102.621,88 €

97.193,12 €

0,00 €

97.193,12 €

0,00 €

2279986

320

2279986

320

1 Servei de transport escolar

2.378.326,00 €

2.296.309,33 €

82.016,67 €

1.705.002,96 €

591.306,37 €

1.705.002,96 €

591.306,37 €

2 Servei de transport escolar

79.433,32 €

79.433,32 €

0,00 €

79.433,32 €

0,00 €

79.433,32 €

2279990

0,00 €

920

1 Convenis de col·laboració amb entitats

13.205,43 €

13.205,43 €

0,00 €

11.462,03 €

1.743,40 €

11.462,03 €

1.743,40 €

2279991

920

1 Assessorament laboral-fiscal

2279992

920

1 Serveis informàtics externs

22

Material, subministraments i altres.

3.719,00 €

3.570,68 €

148,32 €

3.254,44 €

316,24 €

3.254,44 €

316,24 €

26.701,92 €

26.701,92 €

0,00 €

22.251,60 €

4.450,32 €

22.251,60 €

4.450,32 €

18.844.799,39 €

17.305.432,57 €

1.539.366,82 €

10.912.333,54 €

6.393.099,03 €

10.912.333,54 €

6.393.099,03 €

2310001

912

1 Desplaçaments i dietes membres dels òrgan

12.000,00 €

10.481,25 €

1.518,75 €

10.481,25 €

0,00 €

10.481,25 €

0,00 €

2312010

430

1 Dietes i desplaçaments cap departament pr

1.500,00 €

1.348,18 €

151,82 €

1.348,18 €

0,00 €

1.348,18 €

0,00 €

2312011

433

1 Dietes i desplaçaments tècnics empresa

2.204,72 €

2.204,72 €

0,00 €

2.204,72 €

0,00 €

2.204,72 €

0,00 €

2312012

433

1 Dietes i desplaçaments pla d'innovació

1.000,00 €

596,36 €

403,64 €

596,36 €

0,00 €

596,36 €

0,00 €

2312013

439

1 Dietes i desplaçaments projecte selwa

1.100,00 €

755,45 €

344,55 €

755,45 €

0,00 €

755,45 €

0,00 €

2312014

439

1 Dietes i desplaçaments AODL energies reno

1.000,00 €

932,83 €

67,17 €

932,83 €

0,00 €

932,83 €

0,00 €

2312017

241

1 Dietes i desplaçaments tècnics desenvolup

2.232,06 €

2.232,06 €

0,00 €

2.232,06 €

0,00 €

2.232,06 €

0,00 €

2312018

241

1 Dietes i desplaçaments AODL pla de formac

867,94 €

412,29 €

455,65 €

412,29 €

0,00 €

412,29 €

0,00 €

2312040

170

1 Dietes i desplaçaments cap departament en

4.500,00 €

1.603,75 €

2.896,25 €

1.603,75 €

0,00 €

1.603,75 €

0,00 €

2312041

172

1 Dietes i desplaçaments sociòloga

1.600,00 €

1.205,70 €

394,30 €

1.205,70 €

0,00 €

1.205,70 €

0,00 €

2312042

161

1 Dietes i desplaçaments gestió depuradores

6.000,00 €

2.590,37 €

3.409,63 €

2.312,83 €

277,54 €

2.312,83 €

277,54 €

2312043

169

1 Dietes i desplaçaments personal gosseres

2.460,30 €

2.460,30 €

0,00 €

2.460,30 €

0,00 €

2.460,30 €

0,00 €

2312050

151

1 Dietes i desplaçaments serveis tècnics

7.708,36 €

7.708,36 €

0,00 €

6.246,55 €

1.461,81 €

6.246,55 €

1.461,81 €

2312051

337

1 Dietes i desplaçaments tècnics joventut

2.829,10 €

2.829,10 €

0,00 €

2.829,10 €

0,00 €

2.829,10 €

0,00 €

2312052

153

1 Dietes i desplaçaments oficina habitatge

2.000,00 €

940,94 €

1.059,06 €

940,94 €

0,00 €

940,94 €

0,00 €

2312060

341

1 Dietes i desplaçaments promoció esportiva

2.500,00 €

2.414,87 €

85,13 €

2.034,60 €

380,27 €

2.034,60 €

380,27 €

2312070

932

1 Dietes i desplaçaments gestió tributària

3.000,00 €

136,93 €

2.863,07 €

136,93 €

0,00 €

136,93 €

0,00 €

2312071

933

1 Dietes i desplaçaments gestió cadastral

1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 34


2312080

320

1 Dietes i desplaçaments educació

2.000,00 €

669,56 €

1.330,44 €

669,56 €

0,00 €

669,56 €

0,00 €

2312081

493

1 Dietes i desplaçaments consum

1.231,41 €

1.231,41 €

0,00 €

1.231,41 €

0,00 €

1.231,41 €

0,00 €

2312090

920

1 Dietes i desplaçaments organització inter

0,00 €

2330001

912

1 Altres indemnitzacions càrrecs electes

2330002

912

1 Indemnitzacions partits polítics

162

1 Servei eliminació de residus-abocador Llo

23 25000

Indemnitzacions per raó del servei.

25

Treballs realitzats per administracions p

2

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

31000

11

1 Interessos de préstecs

31001

11

1 Interessos pòlissa de crèdit

31

De préstecs i altres operacions financere

1.948,80 €

1.948,80 €

0,00 €

1.948,80 €

0,00 €

1.948,80 €

194.156,49 €

180.036,70 €

14.119,79 €

180.036,70 €

0,00 €

180.036,70 €

0,00 €

25.428,00 €

25.428,00 €

0,00 €

20.878,00 €

4.550,00 €

20.878,00 €

4.550,00 €

280.267,18 €

250.167,93 €

30.099,25 €

243.498,31 €

6.669,62 €

243.498,31 €

6.669,62 €

1.495.187,44 €

1.260.592,16 €

234.595,28 €

1.260.592,16 €

0,00 €

1.260.592,16 €

0,00 €

1.495.187,44 €

1.260.592,16 €

234.595,28 €

1.260.592,16 €

0,00 €

1.260.592,16 €

0,00 €

20.935.308,64 €

19.054.397,36 €

1.880.911,28 €

12.498.996,51 €

6.555.400,85 €

12.498.996,51 €

6.555.400,85 €

212.505,84 €

201.022,94 €

11.482,90 €

201.022,94 €

0,00 €

201.022,94 €

0,00 €

6.000,00 €

3.399,89 €

2.600,11 €

3.399,89 €

0,00 €

3.399,89 €

0,00 €

218.505,84 €

204.422,83 €

14.083,01 €

204.422,83 €

0,00 €

204.422,83 €

0,00 €

35900

320

1 Despeses financeres

10.000,00 €

4.771,17 €

5.228,83 €

4.771,17 €

0,00 €

4.771,17 €

0,00 €

35900

920

1 Despeses financeres

25.550,11 €

22.955,42 €

2.594,69 €

22.955,42 €

0,00 €

22.955,42 €

0,00 €

35900

932

1 Despeses financeres

30.072,08 €

30.072,08 €

0,00 €

30.072,08 €

0,00 €

30.072,08 €

0,00 €

65.622,19 €

57.798,67 €

7.823,52 €

57.798,67 €

0,00 €

57.798,67 €

0,00 €

284.128,03 €

262.221,50 €

21.906,53 €

262.221,50 €

0,00 €

262.221,50 €

0,00 €

8.498,00 €

8.498,00 €

0,00 €

8.498,00 €

0,00 €

8.498,00 €

0,00 €

8.498,00 €

8.498,00 €

0,00 €

8.498,00 €

0,00 €

8.498,00 €

0,00 €

910,00 €

0,00 €

910,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

0,00 €

4.000,00 €

0,00 €

4.000,00 €

0,00 €

39.668,00 €

26.743,07 €

12.924,93 €

0,00 €

26.743,07 €

0,00 €

26.743,07 €

44.578,00 €

30.743,07 €

13.834,93 €

4.000,00 €

26.743,07 €

4.000,00 €

26.743,07 €

35

Interessos de demora i altres despeses fi

3 41000

DESPESES FINANCERES. 330

1 Aportació al patronat conservació castell

46216

162

1 Compensació ajuntaments plantes fracció v

46310

439

1 Aportació consorci Ter-Brugent

46701

330

1 Aportació al consorci per a la normalitza

41

A organismes autònoms de l’entitat local.

46

A entitats locals.

48010

432

1 Aportacions a associacions de promoció de

23.015,00 €

23.015,00 €

0,00 €

20.295,20 €

2.719,80 €

20.295,20 €

2.719,80 €

48040

172

1 Aportació al consorci mediambiental de la

10.270,00 €

10.270,00 €

0,00 €

10.270,00 €

0,00 €

10.270,00 €

0,00 €

48041

172

1 Aportació al CILMA

660,00 €

660,00 €

0,00 €

660,00 €

0,00 €

660,00 €

0,00 €

48042

169

1 Col·laboracions gosseres locals

3.000,00 €

2.981,43 €

18,57 €

2.981,43 €

0,00 €

2.981,43 €

0,00 €

48060

330

1 Aportació a la fundació orquestra jove de

2.600,00 €

2.404,00 €

196,00 €

2.404,00 €

0,00 €

2.404,00 €

0,00 €

48061

330

1 Aportació al Centre d'estudis selvatans

2.000,00 €

2.000,00 €

0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

48062

334

1 Concessió beca de recerca de la Selva

4.705,88 €

4.705,88 €

0,00 €

1.000,00 €

3.705,88 €

1.000,00 €

3.705,88 €

48063

334

1 Subvencions museus de la comarca

8.385,00 €

6.938,32 €

1.446,68 €

0,00 €

6.938,32 €

0,00 €

6.938,32 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 35


48064

334

1 Subvencions actes culturals

14.794,12 €

14.528,80 €

265,32 €

7.728,80 €

6.800,00 €

7.728,80 €

6.800,00 €

48065

341

1 Aportació al consell esportiu de la Selva

12.451,00 €

12.451,00 €

0,00 €

0,00 €

12.451,00 €

0,00 €

12.451,00 €

48066

330

1 Activitats culturals Consell

8.502,00 €

4.267,59 €

4.234,41 €

4.267,59 €

0,00 €

4.267,59 €

0,00 €

48080

320

1 Ajuts de menjadors escolars (no càtering)

214.499,26 €

206.276,55 €

8.222,71 €

140.406,34 €

65.870,21 €

140.406,34 €

65.870,21 €

48081

320

1 Ajuts de menjadors escolars (càtering)

400.000,00 €

347.741,30 €

52.258,70 €

216.896,81 €

130.844,49 €

216.896,81 €

130.844,49 €

48082

320

1 Gratuïtats menjadors (no càtering)

249.509,68 €

249.509,68 €

0,00 €

171.439,72 €

78.069,96 €

171.439,72 €

78.069,96 €

48083

320

1 Gratuïtats menjadors (càtering)

1.054.499,06 €

1.054.499,06 €

0,00 €

620.834,70 €

433.664,36 €

620.834,70 €

433.664,36 €

48085

320

1 Ajuts individuals de desplaçament

15.000,00 €

10.683,06 €

4.316,94 €

10.386,96 €

296,10 €

10.386,96 €

296,10 €

48086

320

1 Ajuts individuals de transport col·lectiu

48.500,00 €

0,00 €

48.500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

48087

320

1 Subvencions als centres escolars

2.000,00 €

1.822,00 €

178,00 €

1.822,00 €

0,00 €

1.822,00 €

0,00 €

48090

920

1 Ajuts fons de cooperació amb el tercer mó

8.000,00 €

5.900,00 €

2.100,00 €

5.400,00 €

500,00 €

5.400,00 €

500,00 €

A famílies i institucions sense fins de l

2.082.391,00 €

1.960.653,67 €

121.737,33 €

1.218.793,55 €

741.860,12 €

1.218.793,55 €

741.860,12 €

TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

2.135.467,00 €

1.999.894,74 €

135.572,26 €

1.231.291,55 €

768.603,19 €

1.231.291,55 €

768.603,19 €

48 4 62207

162

1 Inversió escola mediambiental

323.653,90 €

305.900,21 €

17.753,69 €

294.295,33 €

11.604,88 €

294.295,33 €

11.604,88 €

62209

162

1 Inversió deixalleries

35.160,53 €

34.150,13 €

1.010,40 €

34.150,13 €

0,00 €

34.150,13 €

0,00 €

62211

162

1 Inversió planta de compostatge

41.250,00 €

0,00 €

41.250,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

62211

162

2 Inversió planta de compostatge

1.170.544,43 €

1.120.446,53 €

50.097,90 €

1.131.651,12 €

-11.204,59 €

1.131.651,12 €

-11.204,59 €

62240

162

1 Inversions deixalleries

87.710,87 €

77.632,59 €

10.078,28 €

70.945,38 €

6.687,21 €

70.945,38 €

6.687,21 €

62290

920

1 Oficina de turisme local i comarcal a Vil

143.245,21 €

0,00 €

143.245,21 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

62292

920

1 Inversió coberta magatzem comarcal

73.288,31 €

70.617,56 €

2.670,75 €

70.617,56 €

0,00 €

70.617,56 €

0,00 €

62293

920

1 Inversions Consell Comarcal

7.200,00 €

7.200,00 €

0,00 €

7.200,00 €

0,00 €

7.200,00 €

0,00 €

62294

920

1 Inversió CIAB

1.600.000,00 €

0,00 €

1.600.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

62580

320

1 Inversions menjadors curs actual

49.334,00 €

49.334,00 €

0,00 €

37.595,31 €

11.738,69 €

37.595,31 €

11.738,69 €

62581

320

1 Inversions menjadors cursos anteriors

43.530,00 €

43.530,00 €

0,00 €

24.572,82 €

18.957,18 €

24.572,82 €

18.957,18 €

62590

920

1 Inversió en mobiliari.

12.002,20 €

11.984,91 €

17,29 €

11.984,91 €

0,00 €

11.984,91 €

0,00 €

62690

920

1 Inversió en equipaments informàtics

2.373,93 €

1.887,29 €

486,64 €

1.887,29 €

0,00 €

1.887,29 €

0,00 €

62941

169

1 Inversions funcionament gosseres

269,94 €

269,94 €

0,00 €

265,60 €

4,34 €

265,60 €

4,34 €

3.589.563,32 €

1.722.953,16 €

1.866.610,16 €

1.685.165,45 €

37.787,71 €

1.685.165,45 €

37.787,71 €

44.429,64 €

44.429,64 €

0,00 €

44.429,64 €

0,00 €

44.429,64 €

0,00 €

44.429,64 €

44.429,64 €

0,00 €

44.429,64 €

0,00 €

44.429,64 €

0,00 €

250.000,00 €

0,00 €

250.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

62 63300

Inversió nova associada al funcionament o 162

1 Material i vehicles pel servei recollida

920

1 Inversió restauració castell de Montsoriu

63 68200

Inversió de reposició associada al funcio

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 36


68

Despeses en inversions de béns patrimonia

6

INVERSIONS REALS.

250.000,00 €

0,00 €

250.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.883.992,96 €

1.767.382,80 €

2.116.610,16 €

1.729.595,09 €

37.787,71 €

1.729.595,09 €

37.787,71 €

76200

942

1 Subvencions pla d'obres i serveis

3.886.806,74 €

131.664,90 €

3.755.141,84 €

0,00 €

131.664,90 €

0,00 €

131.664,90 €

76200

942

2 Subvencions pla d'obres i serveis

8.430.893,96 €

4.387.853,97 €

4.043.039,99 €

3.411.927,51 €

975.926,46 €

3.411.927,51 €

975.926,46 €

76250

151

1 Subvencions xarxa camins veïnals

66.000,00 €

66.000,00 €

0,00 €

0,00 €

66.000,00 €

0,00 €

66.000,00 €

12.383.700,70 €

4.585.518,87 €

7.798.181,83 €

3.411.927,51 €

1.173.591,36 €

3.411.927,51 €

1.173.591,36 €

76

A entitats locals.

78050

151

1 Subvencions electrificació rural (PERC)

58.573,37 €

58.573,37 €

0,00 €

58.573,37 €

0,00 €

58.573,37 €

0,00 €

78050

151

2 Subvencions electrificació rural (PERC)

27.717,75 €

27.717,75 €

0,00 €

27.717,75 €

0,00 €

27.717,75 €

0,00 €

86.291,12 €

86.291,12 €

0,00 €

86.291,12 €

0,00 €

86.291,12 €

0,00 €

12.469.991,82 €

4.671.809,99 €

7.798.181,83 €

3.498.218,63 €

1.173.591,36 €

3.498.218,63 €

1.173.591,36 €

30.000,00 €

7.500,00 €

22.500,00 €

3.500,00 €

4.000,00 €

3.500,00 €

4.000,00 €

30.000,00 €

7.500,00 €

22.500,00 €

3.500,00 €

4.000,00 €

3.500,00 €

4.000,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

0,00 €

70.000,00 €

230.000,00 €

70.000,00 €

230.000,00 €

Aportacions patrimonials.

300.000,00 €

300.000,00 €

0,00 €

70.000,00 €

230.000,00 €

70.000,00 €

230.000,00 €

ACTIUS FINANCERS.

330.000,00 €

307.500,00 €

22.500,00 €

73.500,00 €

234.000,00 €

73.500,00 €

234.000,00 €

618.321,25 €

174.369,32 €

443.951,93 €

174.369,32 €

0,00 €

174.369,32 €

0,00 €

Amortització de préstecs i d’operacions e

618.321,25 €

174.369,32 €

443.951,93 €

174.369,32 €

0,00 €

174.369,32 €

0,00 €

PASSIUS FINANCERS.

618.321,25 €

174.369,32 €

443.951,93 €

174.369,32 €

0,00 €

174.369,32 €

0,00 €

43.961.430,01 €

31.400.583,30 €

12.560.846,71 €

22.575.484,14 €

8.825.099,16 €

22.575.484,14 €

8.825.099,16 €

78

A famílies i institucions sense fins de l

7 83001

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. 920

83 87100

Concessió de préstecs fora del sector púb 230

87 8 91300 91 9

1 Bestretes al personal a reintegrar

11

1 Aportacions al Consorci de Benestar Socai

1 Amortització de préstecs a llarg termini

TOTAL

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 37


Per aplicació pressupostària Prog.

Econ.

Sp.

Descripció

Crèd. definitiu

Obligacions

Total romanent

Pagaments

Obligacions

reconegudes

crèdit

ordenats

pendents

netes 11

31000

1

Interessos de préstecs

11

31001

1

Interessos pòlissa de crèdit

6.000,00 €

3.399,89 €

11

91300

1

Amortització de préstecs a llarg termini

618.321,25 €

174.369,32 €

Deute públic.

836.827,09 €

378.792,15 €

11

212.505,84 €

201.022,94 €

Total pagaments

Total pendent de pagament

pagament 11.482,90 €

201.022,94 €

0,00 €

201.022,94 €

0,00 €

2.600,11 €

3.399,89 €

443.951,93 €

174.369,32 €

0,00 €

3.399,89 €

0,00 €

0,00 €

174.369,32 €

458.034,94 €

0,00 €

378.792,15 €

0,00 €

378.792,15 €

0,00 €

151

1300050

1

Retribucions cap de serveis tècnics

32.972,00 €

32.971,96 €

0,04 €

32.971,96 €

0,00 €

32.971,96 €

0,00 €

151

1300051

1

Retribucions arquitectes tècnics

46.396,00 €

45.677,96 €

718,04 €

45.677,96 €

0,00 €

45.677,96 €

0,00 €

151

1300052

1

Retribucions administrativa serveis tècni

21.274,00 €

19.454,40 €

1.819,60 €

19.454,40 €

0,00 €

19.454,40 €

0,00 €

151

1300053

1

Retribucions delineants

36.546,28 €

36.546,28 €

0,00 €

36.546,28 €

0,00 €

36.546,28 €

0,00 €

151

22000

1

Material oficina ordinari no inventariabl

1.000,00 €

816,80 €

183,20 €

816,80 €

0,00 €

816,80 €

0,00 €

151

22400

1

Primes d’assegurances.

4.291,64 €

3.434,19 €

857,45 €

3.434,19 €

0,00 €

3.434,19 €

0,00 €

151

2270650

1

Prestació serveis arquitecte

44.468,65 €

44.468,52 €

0,13 €

39.529,99 €

4.938,53 €

39.529,99 €

4.938,53 €

151

2270651

1

Prestació serveis enginyer superior

22.136,00 €

22.135,92 €

0,08 €

20.291,26 €

1.844,66 €

20.291,26 €

1.844,66 €

151

2270652

1

Prestació serveis arquitecte tècnic

7.101,35 €

7.101,35 €

0,00 €

6.509,57 €

591,78 €

6.509,57 €

591,78 €

151

2270654

1

Estudis i treballs tècnics externs

149.267,22 €

107.749,50 €

41.517,72 €

19.910,97 €

87.838,53 €

19.910,97 €

87.838,53 €

151

2312050

1

Dietes i desplaçaments serveis tècnics

7.708,36 €

7.708,36 €

0,00 €

6.246,55 €

1.461,81 €

6.246,55 €

1.461,81 €

151

76250

1

Subvencions xarxa camins veïnals

66.000,00 €

66.000,00 €

0,00 €

0,00 €

66.000,00 €

0,00 €

66.000,00 €

151

78050

1

Subvencions electrificació rural (PERC)

58.573,37 €

58.573,37 €

0,00 €

58.573,37 €

0,00 €

58.573,37 €

0,00 €

151

78050

2

Subvencions electrificació rural (PERC)

151

Urbanisme.

27.717,75 €

27.717,75 €

0,00 €

27.717,75 €

0,00 €

27.717,75 €

0,00 €

525.452,62 €

480.356,36 €

45.096,26 €

317.681,05 €

162.675,31 €

317.681,05 €

162.675,31 €

153

1310050

1

Retribucions tècnic oficina habitatge

23.198,00 €

23.198,00 €

0,00 €

23.198,00 €

0,00 €

23.198,00 €

0,00 €

153

1310051

1

Retribucions administratiu oficina habita

18.569,00 €

18.172,74 €

396,26 €

18.172,74 €

0,00 €

18.172,74 €

0,00 €

153

2260250

1

Publicitat i propaganda oficina habitatge

2.000,00 €

0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

153

2270653

1

Prestació serveis arquitecte tècnic of.ha

31.800,00 €

28.946,83 €

2.853,17 €

26.702,89 €

2.243,94 €

26.702,89 €

2.243,94 €

153

2312052

1

Dietes i desplaçaments oficina habitatge

2.000,00 €

940,94 €

1.059,06 €

940,94 €

0,00 €

940,94 €

0,00 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 38


153

Accés a l’habitatge.

77.567,00 €

71.258,51 €

6.308,49 €

69.014,57 €

2.243,94 €

69.014,57 €

2.243,94 €

161

1310042

1

Retribucions administrativa gestió depura

23.198,00 €

22.857,51 €

340,49 €

22.857,51 €

0,00 €

22.857,51 €

0,00 €

161

21301

1

Altres despeses millores depuradores

153.758,94 €

153.758,94 €

0,00 €

7.392,65 €

146.366,29 €

7.392,65 €

146.366,29 €

161

21302

1

Inversions gestió depuradores (col·lector

6.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

161

2269941

1

Despeses epi's depuradores

700,00 €

236,71 €

463,29 €

236,71 €

0,00 €

236,71 €

0,00 €

161

2270240

1

Analítiques gestió depuradores

55.000,00 €

35.247,41 €

19.752,59 €

638,17 €

34.609,24 €

638,17 €

34.609,24 €

161

2270640

1

Serveis externs coordinació depuradores

39.784,00 €

26.291,69 €

13.492,31 €

24.229,24 €

2.062,45 €

24.229,24 €

2.062,45 €

161

2279944

1

Treballs explotadors depuradores

1.702.674,79 €

1.550.324,09 €

152.350,70 €

239.216,65 €

1.311.107,44 €

239.216,65 €

1.311.107,44 €

161

2279944

2

Treballs explotadors depuradores

197.909,28 €

197.909,28 €

0,00 €

182.594,95 €

15.314,33 €

182.594,95 €

15.314,33 €

161

2312042

1

Dietes i desplaçaments gestió depuradores

6.000,00 €

2.590,37 €

3.409,63 €

2.312,83 €

277,54 €

2.312,83 €

277,54 €

Sanejament, proveïment i distribució d’ai

2.185.025,01 €

1.989.216,00 €

195.809,01 €

479.478,71 €

1.509.737,29 €

479.478,71 €

1.509.737,29 €

68.750,00 €

0,00 €

68.750,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.000,00 €

2.976,18 €

23,82 €

2.976,18 €

0,00 €

2.976,18 €

0,00 €

161 162

20900

1

Cànon FORM ajuntament de Sta.Coloma F.

162

21900

1

Control i inspecció abocador clausurat

162

21901

1

Despeses manteniment abocador clausurat

20.445,76 €

20.445,76 €

0,00 €

15.746,11 €

4.699,65 €

15.746,11 €

4.699,65 €

162

2269946

1

Despeses recollida selectiva (regul.NORA)

132.430,70 €

132.430,70 €

0,00 €

78.940,08 €

53.490,62 €

78.940,08 €

53.490,62 €

162

2279940

1

Servei tractament matèria orgànica

744.875,00 €

582.828,32 €

162.046,68 €

453.896,10 €

128.932,22 €

453.896,10 €

128.932,22 €

162

2279941

1

Servei tractament fracció vegetal

96.893,30 €

61.509,63 €

35.383,67 €

40.788,02 €

20.721,61 €

40.788,02 €

20.721,61 €

162

2279942

1

Compensació adjudicatari planta compostat

800,00 €

40,00 €

760,00 €

40,00 €

0,00 €

40,00 €

0,00 €

162

2279942

2

Compensació adjudicatari planta compostat

28.395,60 €

28.337,88 €

57,72 €

28.337,88 €

0,00 €

28.337,88 €

0,00 €

162

2279947

1

NORA-gestió residus ajuntament de Blanes

5.458.752,23 €

5.458.752,23 €

0,00 €

3.277.697,62 €

2.181.054,61 €

3.277.697,62 €

2.181.054,61 €

162

2279948

1

NORA-servei trituració fracció vegetal

162

25000

1

Servei eliminació de residus-abocador Llo

162

46216

1

Compensació ajuntaments plantes fracció v

162

62207

1

Inversió escola mediambiental

162

62209

1

Inversió deixalleries

162

62211

1

162

62211

162 162

8.631,70 €

8.631,70 €

0,00 €

2.318,70 €

6.313,00 €

2.318,70 €

6.313,00 €

1.495.187,44 €

1.260.592,16 €

234.595,28 €

1.260.592,16 €

0,00 €

1.260.592,16 €

0,00 €

910,00 €

0,00 €

910,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

323.653,90 €

305.900,21 €

17.753,69 €

294.295,33 €

11.604,88 €

294.295,33 €

11.604,88 €

35.160,53 €

34.150,13 €

1.010,40 €

34.150,13 €

0,00 €

34.150,13 €

0,00 €

Inversió planta de compostatge

41.250,00 €

0,00 €

41.250,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2

Inversió planta de compostatge

1.170.544,43 €

1.120.446,53 €

50.097,90 €

1.131.651,12 €

-11.204,59 €

1.131.651,12 €

-11.204,59 €

62240

1

Inversions deixalleries

87.710,87 €

77.632,59 €

10.078,28 €

70.945,38 €

6.687,21 €

70.945,38 €

6.687,21 €

63300

1

Material i vehicles pel servei recollida

44.429,64 €

44.429,64 €

0,00 €

44.429,64 €

0,00 €

44.429,64 €

0,00 €

9.761.821,10 €

9.139.103,66 €

622.717,44 €

6.736.804,45 €

2.402.299,21 €

6.736.804,45 €

2.402.299,21 €

1300044

1

30.288,68 €

30.288,68 €

0,00 €

30.288,68 €

0,00 €

30.288,68 €

0,00 €

162 169

Recollida, eliminació i tractament de res Retribucions tècnic encarregat gosseres

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 39


169

1300045

1

Retribucions personal fix gosseres

27.867,00 €

27.407,93 €

459,07 €

27.407,93 €

0,00 €

27.407,93 €

0,00 €

169

1310043

1

Retribucions personal eventual gosseres

69.149,87 €

69.149,67 €

0,20 €

69.149,67 €

0,00 €

69.149,67 €

0,00 €

169

21200

1

Inversions funcionament gosseres

2.000,00 €

1.710,58 €

289,42 €

1.663,90 €

46,68 €

1.663,90 €

46,68 €

169

22103

1

Combustibles i carburants gosseres

5.278,79 €

5.278,79 €

0,00 €

5.278,79 €

0,00 €

5.278,79 €

0,00 €

169

22104

1

Vestuari personal gosseres

1.000,00 €

707,48 €

292,52 €

485,04 €

222,44 €

485,04 €

222,44 €

169

22106

1

Productes farmacèutics i material sanitar

1.485,46 €

1.485,46 €

0,00 €

1.485,46 €

0,00 €

1.485,46 €

0,00 €

169

22111

1

Mantenment furgoneta gosseres

2.800,93 €

2.800,93 €

0,00 €

2.324,94 €

475,99 €

2.324,94 €

475,99 €

169

22113

1

Manutenció d’animals.

14.504,55 €

14.504,55 €

0,00 €

10.840,26 €

3.664,29 €

10.840,26 €

3.664,29 €

169

22199

1

Altres subministraments gosseres

12.839,95 €

12.839,95 €

0,00 €

12.839,95 €

0,00 €

12.839,95 €

0,00 €

169

2269942

1

Altres despeses funcionament gosseres

10.981,76 €

10.981,76 €

0,00 €

10.769,29 €

212,47 €

10.769,29 €

212,47 €

169

2269943

1

Despeses eliminació residus gossera

4.000,00 €

3.957,75 €

42,25 €

3.957,75 €

0,00 €

3.957,75 €

0,00 €

169

2279945

1

Serveis veterinaris a la gossera

14.568,07 €

14.568,07 €

0,00 €

10.930,28 €

3.637,79 €

10.930,28 €

3.637,79 €

169

2279946

1

Serveis veterinaris-adopcions animals gos

27.801,06 €

27.801,06 €

0,00 €

21.049,81 €

6.751,25 €

21.049,81 €

6.751,25 €

169

2312043

1

Dietes i desplaçaments personal gosseres

2.460,30 €

2.460,30 €

0,00 €

2.460,30 €

0,00 €

2.460,30 €

0,00 €

169

48042

1

Col·laboracions gosseres locals

3.000,00 €

2.981,43 €

18,57 €

2.981,43 €

0,00 €

2.981,43 €

0,00 €

169

62941

1

Inversions funcionament gosseres

269,94 €

269,94 €

0,00 €

265,60 €

4,34 €

265,60 €

4,34 €

Altres serveis de benestar comunitari.

230.296,36 €

229.194,33 €

1.102,03 €

214.179,08 €

15.015,25 €

214.179,08 €

15.015,25 €

169 170

1300040

1

Retribucions cap departament entorn i ter

43.400,28 €

43.400,28 €

0,00 €

43.400,28 €

0,00 €

43.400,28 €

0,00 €

170

1300041

1

Retribucions serveis administratius depar

23.850,85 €

23.726,71 €

124,14 €

23.726,71 €

0,00 €

23.726,71 €

0,00 €

170

1300042

1

Retribucions tècnic medi ambient fix

28.888,43 €

28.888,43 €

0,00 €

28.888,43 €

0,00 €

28.888,43 €

0,00 €

170

1310040

1

Retribucions tècnic medi ambient eventual

23.198,00 €

22.420,12 €

777,88 €

22.420,12 €

0,00 €

22.420,12 €

0,00 €

170

22100

1

Energia elèctrica zona abocador

9.061,99 €

9.061,99 €

0,00 €

9.061,99 €

0,00 €

9.061,99 €

0,00 €

170

2312040

1

Dietes i desplaçaments cap departament en

4.500,00 €

1.603,75 €

2.896,25 €

1.603,75 €

0,00 €

1.603,75 €

0,00 €

Administració general del medi ambient.

132.899,55 €

129.101,28 €

3.798,27 €

129.101,28 €

0,00 €

129.101,28 €

0,00 €

172

1300043

1

Retribucions tènic servei informació geog

24.962,00 €

24.961,14 €

0,86 €

24.961,14 €

0,00 €

24.961,14 €

0,00 €

172

1310041

1

Retribucions tècnica en sociologia

26.893,16 €

26.893,16 €

0,00 €

26.893,16 €

0,00 €

26.893,16 €

0,00 €

172

2260240

1

Campanya sensibilització mediambiental

2.000,00 €

878,14 €

1.121,86 €

878,14 €

0,00 €

878,14 €

0,00 €

172

2260242

1

Campanyes medi ambient Blanes

111.810,96 €

101.286,38 €

10.524,58 €

97.703,78 €

3.582,60 €

97.703,78 €

3.582,60 €

172

2260243

1

Campanyes medi ambient ECOEMBES

80.982,80 €

2.444,33 €

78.538,47 €

2.240,14 €

204,19 €

2.240,14 €

204,19 €

172

2260244

1

Campanyes FORM

17.399,00 €

78,30 €

17.320,70 €

0,00 €

78,30 €

0,00 €

78,30 €

172

2279943

1

Projecte compartir cotxe

2.627,00 €

0,00 €

2.627,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

170

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 40


172

2312041

1

Dietes i desplaçaments sociòloga

172

48040

1

Aportació al consorci mediambiental de la

172

48041

1

Aportació al CILMA

172

1.600,00 €

1.205,70 €

394,30 €

1.205,70 €

0,00 €

1.205,70 €

0,00 €

10.270,00 €

10.270,00 €

0,00 €

10.270,00 €

0,00 €

10.270,00 €

0,00 €

660,00 €

660,00 €

0,00 €

660,00 €

0,00 €

660,00 €

0,00 €

Protecció i millora del medi ambient.

279.204,92 €

168.677,15 €

110.527,77 €

164.812,06 €

3.865,09 €

164.812,06 €

3.865,09 €

230

2269995

1

Altres despeses diverses benestar social

118.483,57 €

0,00 €

118.483,57 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

230

87100

1

Aportacions al Consorci de Benestar Socai

300.000,00 €

300.000,00 €

0,00 €

70.000,00 €

230.000,00 €

70.000,00 €

230.000,00 €

Administració general de serveis socials.

418.483,57 €

300.000,00 €

118.483,57 €

70.000,00 €

230.000,00 €

70.000,00 €

230.000,00 €

17.894,79 €

17.894,79 €

0,00 €

15.833,97 €

2.060,82 €

15.833,97 €

2.060,82 €

9.768,00 €

9.605,08 €

162,92 €

8.791,09 €

813,99 €

8.791,09 €

813,99 €

11.977,32 €

11.977,32 €

0,00 €

10.979,21 €

998,11 €

10.979,21 €

998,11 €

8.061,08 €

8.061,08 €

0,00 €

7.374,09 €

686,99 €

7.374,09 €

686,99 €

10.661,15 €

10.661,15 €

0,00 €

9.742,62 €

918,53 €

9.742,62 €

918,53 €

9.077,61 €

9.077,61 €

0,00 €

8.309,07 €

768,54 €

8.309,07 €

768,54 €

230 231

1600001

1

Seg.social àrea de presidència

231

1600002

1

Seg.social gerència

231

1600010

1

Seg.social cap departament promoció local

231

1600011

1

Seg.social personal administratiu dep.pro

231

1600012

1

Seg.social tècnic coordinador desenv.empr

231

1600013

1

Seg.social tècnic empreses (gir competiti

231

1600014

1

Seg.social AODL pla innovació

231

1600015

1

Seg.social tècnic desenvolupament territo

231

1600016

1

Seg.social tècnic AODL energies renovable

231

1600019

1

231

1600020

231 231

9.065,00 €

7.005,54 €

2.059,46 €

6.250,15 €

755,39 €

6.250,15 €

755,39 €

10.373,01 €

10.373,01 €

0,00 €

9.507,82 €

865,19 €

9.507,82 €

865,19 €

9.065,00 €

8.822,75 €

242,25 €

8.103,36 €

719,39 €

8.103,36 €

719,39 €

Seg.social personal brigada territori mus

11.968,54 €

11.968,54 €

0,00 €

10.959,03 €

1.009,51 €

10.959,03 €

1.009,51 €

1

Seg.social tècnic desenvolupament social

20.000,00 €

10.520,54 €

9.479,46 €

9.602,01 €

918,53 €

9.602,01 €

918,53 €

1600021

1

Seg.social tècnics xarxa SIO

9.709,99 €

9.709,99 €

0,00 €

7.906,77 €

1.803,22 €

7.906,77 €

1.803,22 €

1600022

1

Seg.social tècnic AODL pla de formació

9.089,74 €

9.089,74 €

0,00 €

8.309,18 €

780,56 €

8.309,18 €

780,56 €

231

1600024

1

Seg.social plans d'ocupació (POL)

15.074,00 €

10.989,11 €

4.084,89 €

10.989,11 €

0,00 €

10.989,11 €

0,00 €

231

1600024

2

Seg.social personal projecte POL

12.387,29 €

11.499,42 €

887,87 €

11.499,42 €

0,00 €

11.499,42 €

0,00 €

231

1600030

1

Seg.social tècnics projecte SUMA'T

19.522,00 €

18.069,12 €

1.452,88 €

17.272,39 €

796,73 €

17.272,39 €

796,73 €

231

1600039

1

Seg. social. personal projecte impuls-tre

14.068,80 €

14.068,80 €

0,00 €

14.068,80 €

0,00 €

14.068,80 €

0,00 €

231

1600040

1

Seg.social cap departament entorn i terri

11.977,00 €

10.979,21 €

997,79 €

9.981,10 €

998,11 €

9.981,10 €

998,11 €

231

1600041

1

Seg.social administratiu departament ento

231

1600042

1

Seg.social tècnics medi ambient

231

1600043

1

231

1600044

1

231

1600045

1

Seg.social administrativa depuradores

231

1600046

1

Seg.social tècnic encarregat gossera

8.075,11 €

8.075,11 €

0,00 €

7.406,40 €

668,71 €

7.406,40 €

668,71 €

16.895,99 €

16.895,99 €

0,00 €

15.474,22 €

1.421,77 €

15.474,22 €

1.421,77 €

Seg.social sociòloga

8.866,88 €

8.866,88 €

0,00 €

8.139,74 €

727,14 €

8.139,74 €

727,14 €

Seg.social tècnic informació geogràfica (

8.098,56 €

8.098,56 €

0,00 €

7.423,68 €

674,88 €

7.423,68 €

674,88 €

7.527,00 €

7.120,86 €

406,14 €

6.523,50 €

597,36 €

6.523,50 €

597,36 €

10.444,87 €

10.444,87 €

0,00 €

9.625,94 €

818,93 €

9.625,94 €

818,93 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 41


231

1600047

1

Seg.social personal gosseres

22.614,30 €

22.614,30 €

0,00 €

20.543,42 €

2.070,88 €

20.543,42 €

2.070,88 €

231

1600050

1

Seg.social cap de serveis tècnics

10.698,00 €

10.697,76 €

0,24 €

9.806,28 €

891,48 €

9.806,28 €

891,48 €

231

1600051

1

Seg.social arquitectes tècnics

15.053,00 €

14.781,25 €

271,75 €

13.526,83 €

1.254,42 €

13.526,83 €

1.254,42 €

231

1600052

1

Seg.social administrativa serveis tècnics

6.902,00 €

6.311,76 €

590,24 €

5.785,78 €

525,98 €

5.785,78 €

525,98 €

231

1600053

1

Seg.social delineants

11.817,00 €

11.301,98 €

515,02 €

10.313,85 €

988,13 €

10.313,85 €

988,13 €

231

1600054

1

Seg.social tècnic oficina habitatge

8.344,70 €

8.344,70 €

0,00 €

7.717,49 €

627,21 €

7.717,49 €

627,21 €

231

1600055

1

Seg.social administratiu oficina habitatg

6.025,00 €

5.851,68 €

173,32 €

5.349,62 €

502,06 €

5.349,62 €

502,06 €

231

1600056

1

Seg.social tècnic joventut

8.943,40 €

8.943,40 €

0,00 €

8.125,22 €

818,18 €

8.125,22 €

818,18 €

231

1600057

1

Seg.social tècnics pla local de joventut

23.457,00 €

23.456,52 €

0,48 €

21.501,81 €

1.954,71 €

21.501,81 €

1.954,71 €

231

1600058

1

Seg.social personal manteniment

15.846,17 €

15.846,17 €

0,00 €

14.208,09 €

1.638,08 €

14.208,09 €

1.638,08 €

231

1600060

1

Seg.social administratiu arxiu històric

6.435,12 €

6.435,12 €

0,00 €

5.898,86 €

536,26 €

5.898,86 €

536,26 €

231

1600061

1

Seg.social cap promoció esportiva

11.977,00 €

10.523,75 €

1.453,25 €

9.525,64 €

998,11 €

9.525,64 €

998,11 €

231

1600062

1

Seg.social administratiu promoció esporti

6.468,00 €

6.467,88 €

0,12 €

5.928,89 €

538,99 €

5.928,89 €

538,99 €

231

1600070

1

Seg.social cap departament serveis ciutad

11.900,00 €

11.899,80 €

0,20 €

10.908,15 €

991,65 €

10.908,15 €

991,65 €

231

1600071

1

Seg.social cap gestió tributària

9.768,00 €

9.767,88 €

0,12 €

8.953,89 €

813,99 €

8.953,89 €

813,99 €

231

1600072

1

Seg.social personal gestió tributària

79.027,07 €

72.402,59 €

6.624,48 €

68.023,90 €

4.378,69 €

68.023,90 €

4.378,69 €

231

1600080

1

Seg.social cap d'educació

11.977,32 €

11.977,32 €

0,00 €

10.979,21 €

998,11 €

10.979,21 €

998,11 €

231

1600081

1

Seg.social personal administratiu educaci

20.583,79 €

20.583,79 €

0,00 €

18.845,52 €

1.738,27 €

18.845,52 €

1.738,27 €

231

1600082

1

Seg.social tècnic consum

8.837,43 €

8.837,43 €

0,00 €

7.895,42 €

942,01 €

7.895,42 €

942,01 €

231

1600083

1

Seg.social administrativa consum

6.123,96 €

6.123,96 €

0,00 €

5.603,62 €

520,34 €

5.603,62 €

520,34 €

231

1600087

1

Seg.social secretari

9.768,00 €

9.767,88 €

0,12 €

8.953,89 €

813,99 €

8.953,89 €

813,99 €

231

1600088

1

Seg.social funcionaris eventuals

12.309,00 €

11.899,80 €

409,20 €

10.908,15 €

991,65 €

10.908,15 €

991,65 €

231

1600089

1

Seg.social interventor

5.645,00 €

1.515,56 €

4.129,44 €

1.373,44 €

142,12 €

1.373,44 €

142,12 €

231

1600090

1

Seg.social cap departament organització i

11.977,32 €

11.977,32 €

0,00 €

10.979,21 €

998,11 €

10.979,21 €

998,11 €

231

1600091

1

Seg.social tècnic recursos humans

10.279,00 €

10.277,98 €

1,02 €

9.421,47 €

856,51 €

9.421,47 €

856,51 €

231

1600092

1

Seg.social tècnic arxivística

8.858,98 €

8.858,98 €

0,00 €

8.105,18 €

753,80 €

8.105,18 €

753,80 €

231

1600093

1

Seg.social tècnics informàtics

19.575,36 €

19.575,36 €

0,00 €

17.944,08 €

1.631,28 €

17.944,08 €

1.631,28 €

231

1600094

1

Seg.social tècnic comunicació

9.700,44 €

9.700,44 €

0,00 €

8.874,29 €

826,15 €

8.874,29 €

826,15 €

231

1600095

1

Seg.social personal administratiu organi

58.590,00 €

49.595,25 €

8.994,75 €

46.252,08 €

3.343,17 €

46.252,08 €

3.343,17 €

231

1600096

1

Seg.social personal neteja

11.627,00 €

11.176,63 €

450,37 €

10.369,37 €

807,26 €

10.369,37 €

807,26 €

231

1600097

1

Seg.social administrativa s.informàtics

6.025,00 €

6.024,72 €

0,28 €

5.522,66 €

502,06 €

5.522,66 €

502,06 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 42


231

2270291

1

231

Conveni tècnic prevenció de riscos labora Acció social.

10.000,00 €

5.802,28 €

4.197,72 €

4.867,96 €

934,32 €

4.867,96 €

934,32 €

756.802,09 €

709.216,31 €

47.585,78 €

653.085,94 €

56.130,37 €

653.085,94 €

56.130,37 €

241

1300015

1

Retribucions tècnic coordinador desenv.so

33.972,26 €

33.972,26 €

0,00 €

33.972,26 €

0,00 €

33.972,26 €

0,00 €

241

1310016

1

Retribucions AODL desenvolupament social

25.436,87 €

23.014,05 €

2.422,82 €

23.014,05 €

0,00 €

23.014,05 €

0,00 €

241

1310017

1

Retribucions tècnics xarxa SIO

34.263,70 €

34.263,70 €

0,00 €

34.263,70 €

0,00 €

34.263,70 €

0,00 €

241

1310018

1

Retribucions AODL pla de formació

27.574,67 €

27.574,67 €

0,00 €

27.574,67 €

0,00 €

27.574,67 €

0,00 €

241

1310027

1

Retribucions personal projecte impuls-tre

55.805,37 €

55.367,41 €

437,96 €

55.367,41 €

0,00 €

55.367,41 €

0,00 €

241

1310028

1

Retribucions plans d'ocupació (POL)

43.166,00 €

35.126,36 €

8.039,64 €

35.126,36 €

0,00 €

35.126,36 €

0,00 €

241

1310028

2

Retribucions personal projecte POL

37.039,59 €

29.882,84 €

7.156,75 €

29.882,84 €

0,00 €

29.882,84 €

0,00 €

241

1310029

1

Retribucions tècnics projecte SUMA'T

59.056,00 €

51.036,78 €

8.019,22 €

51.036,78 €

0,00 €

51.036,78 €

0,00 €

241

2269916

1

Despeses projecte SUMA'T

94.583,00 €

63.515,79 €

31.067,21 €

46.971,79 €

16.544,00 €

46.971,79 €

16.544,00 €

241

2269926

1

Despeses gestió projecte impuls-treball

30.485,02 €

7.061,40 €

23.423,62 €

5.939,72 €

1.121,68 €

5.939,72 €

1.121,68 €

241

2270615

1

Despeses formació ocupacional

75.000,00 €

846,71 €

74.153,29 €

0,00 €

846,71 €

0,00 €

846,71 €

241

2270615

2

Despeses formació ocupacional

45.486,02 €

10.944,26 €

34.541,76 €

10.782,89 €

161,37 €

10.782,89 €

161,37 €

241

2312017

1

Dietes i desplaçaments tècnics desenvolup

2.232,06 €

2.232,06 €

0,00 €

2.232,06 €

0,00 €

2.232,06 €

0,00 €

241

2312018

1

Dietes i desplaçaments AODL pla de formac

867,94 €

412,29 €

455,65 €

412,29 €

0,00 €

412,29 €

0,00 €

564.968,50 €

375.250,58 €

189.717,92 €

356.576,82 €

18.673,76 €

356.576,82 €

18.673,76 €

0,00 €

43.424,54 €

0,00 €

43.424,54 €

0,00 €

241

Foment de l’ocupació.

320

1300080

1

Retribucions cap d'educació

43.424,54 €

43.424,54 €

320

1300081

1

Retribucions personal administratiu educa

63.557,04 €

63.557,04 €

0,00 €

63.557,04 €

0,00 €

63.557,04 €

0,00 €

320

2269980

1

Altres despeses diverses menjadors escola

40.000,00 €

24.914,40 €

15.085,60 €

23.606,66 €

1.307,74 €

23.606,66 €

1.307,74 €

320

2269981

1

Compensació cànons dels menjadors escolar

10.000,00 €

9.050,00 €

950,00 €

9.050,00 €

0,00 €

9.050,00 €

0,00 €

320

2279980

1

Auditories menjadors escolars

21.000,00 €

18.872,39 €

2.127,61 €

16.482,89 €

2.389,50 €

16.482,89 €

2.389,50 €

320

2279981

1

Servei càtering i monitoratge als menjado

3.057.408,77 €

2.759.553,46 €

297.855,31 €

1.711.898,35 €

1.047.655,11 €

1.711.898,35 €

1.047.655,11 €

320

2279982

1

Complement monitoratge menjadors escolars

202.872,23 €

202.872,23 €

0,00 €

147.523,39 €

55.348,84 €

147.523,39 €

55.348,84 €

320

2279983

1

Administradors menjadors escolars

195.505,00 €

192.477,84 €

3.027,16 €

92.885,27 €

99.592,57 €

92.885,27 €

99.592,57 €

320

2279984

1

Gestió menjadors

20.000,00 €

780,25 €

19.219,75 €

171,49 €

608,76 €

171,49 €

608,76 €

320

2279985

1

Monitoratge centres escolars sisena hora

199.815,00 €

97.193,12 €

102.621,88 €

97.193,12 €

0,00 €

97.193,12 €

0,00 €

320

2279986

1

Servei de transport escolar

2.378.326,00 €

2.296.309,33 €

82.016,67 €

1.705.002,96 €

591.306,37 €

1.705.002,96 €

591.306,37 €

320

2279986

2

Servei de transport escolar

79.433,32 €

79.433,32 €

0,00 €

79.433,32 €

0,00 €

79.433,32 €

0,00 €

320

2312080

1

Dietes i desplaçaments educació

2.000,00 €

669,56 €

1.330,44 €

669,56 €

0,00 €

669,56 €

0,00 €

320

35900

1

Despeses financeres

10.000,00 €

4.771,17 €

5.228,83 €

4.771,17 €

0,00 €

4.771,17 €

0,00 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 43


320

48080

1

Ajuts de menjadors escolars (no càtering)

214.499,26 €

206.276,55 €

8.222,71 €

140.406,34 €

65.870,21 €

140.406,34 €

65.870,21 €

320

48081

1

Ajuts de menjadors escolars (càtering)

400.000,00 €

347.741,30 €

52.258,70 €

216.896,81 €

130.844,49 €

216.896,81 €

130.844,49 €

320

48082

1

Gratuïtats menjadors (no càtering)

320

48083

1

Gratuïtats menjadors (càtering)

320

48085

1

320

48086

1

320

48087

1

320

62580

320

62581

249.509,68 €

249.509,68 €

0,00 €

171.439,72 €

78.069,96 €

171.439,72 €

78.069,96 €

1.054.499,06 €

1.054.499,06 €

0,00 €

620.834,70 €

433.664,36 €

620.834,70 €

433.664,36 €

Ajuts individuals de desplaçament

15.000,00 €

10.683,06 €

4.316,94 €

10.386,96 €

296,10 €

10.386,96 €

296,10 €

Ajuts individuals de transport col·lectiu

48.500,00 €

0,00 €

48.500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Subvencions als centres escolars

2.000,00 €

1.822,00 €

178,00 €

1.822,00 €

0,00 €

1.822,00 €

0,00 €

1

Inversions menjadors curs actual

49.334,00 €

49.334,00 €

0,00 €

37.595,31 €

11.738,69 €

37.595,31 €

11.738,69 €

1

Inversions menjadors cursos anteriors

43.530,00 €

43.530,00 €

0,00 €

24.572,82 €

18.957,18 €

24.572,82 €

18.957,18 €

8.400.213,90 €

7.757.274,30 €

642.939,60 €

5.219.624,42 €

2.537.649,88 €

5.219.624,42 €

2.537.649,88 €

320

Administració general d’educació.

330

41000

1

Aportació al patronat conservació castell

8.498,00 €

8.498,00 €

0,00 €

8.498,00 €

0,00 €

8.498,00 €

0,00 €

330

46701

1

Aportació al consorci per a la normalitza

39.668,00 €

26.743,07 €

12.924,93 €

0,00 €

26.743,07 €

0,00 €

26.743,07 €

330

48060

1

Aportació a la fundació orquestra jove de

2.600,00 €

2.404,00 €

196,00 €

2.404,00 €

0,00 €

2.404,00 €

0,00 €

330

48061

1

Aportació al Centre d'estudis selvatans

2.000,00 €

2.000,00 €

0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

330

48066

1

Activitats culturals Consell

8.502,00 €

4.267,59 €

4.234,41 €

4.267,59 €

0,00 €

4.267,59 €

0,00 €

Administració general de cultura.

61.268,00 €

43.912,66 €

17.355,34 €

17.169,59 €

26.743,07 €

17.169,59 €

26.743,07 €

330 332

1300060

1

Retribucions administratiu arxiu històric

19.935,00 €

19.934,60 €

0,40 €

19.934,60 €

0,00 €

19.934,60 €

0,00 €

332

2269960

1

Altres despeses diverses arxiu històric

9.000,00 €

8.361,58 €

638,42 €

2.259,62 €

6.101,96 €

2.259,62 €

6.101,96 €

332

2270260

1

Serveis externs arxius històrics

11.400,00 €

4.925,35 €

6.474,65 €

3.575,35 €

1.350,00 €

3.575,35 €

1.350,00 €

Biblioteques i arxius.

40.335,00 €

33.221,53 €

7.113,47 €

25.769,57 €

7.451,96 €

25.769,57 €

7.451,96 € 2.410,56 €

332 334

2260960

1

Activitats culturals

15.000,00 €

14.971,21 €

28,79 €

12.560,65 €

2.410,56 €

12.560,65 €

334

2279960

1

Servei material activitats festives

19.000,00 €

10.865,56 €

8.134,44 €

10.539,33 €

326,23 €

10.539,33 €

326,23 €

334

48062

1

Concessió beca de recerca de la Selva

4.705,88 €

4.705,88 €

0,00 €

1.000,00 €

3.705,88 €

1.000,00 €

3.705,88 €

334

48063

1

Subvencions museus de la comarca

8.385,00 €

6.938,32 €

1.446,68 €

0,00 €

6.938,32 €

0,00 €

6.938,32 €

334

48064

1

Subvencions actes culturals

14.794,12 €

14.528,80 €

265,32 €

7.728,80 €

6.800,00 €

7.728,80 €

6.800,00 €

Promoció cultural.

61.885,00 €

52.009,77 €

9.875,23 €

31.828,78 €

20.180,99 €

31.828,78 €

20.180,99 €

334 337

1300054

1

Retribucions tècnic joventut

30.111,01 €

30.111,01 €

0,00 €

30.111,01 €

0,00 €

30.111,01 €

0,00 €

337

1310052

1

Retribucions tècnics plans locals de jove

69.274,99 €

31.904,10 €

37.370,89 €

31.904,10 €

0,00 €

31.904,10 €

0,00 €

337

1310052

2

Retribucions tècnics plans locals de jove

39.403,60 €

39.403,60 €

0,00 €

39.403,60 €

0,00 €

39.403,60 €

0,00 €

337

2260251

1

Despeses projectes de joventut

8.870,90 €

1.279,75 €

7.591,15 €

1.279,75 €

0,00 €

1.279,75 €

0,00 €

337

2312051

1

Dietes i desplaçaments tècnics joventut

2.829,10 €

2.829,10 €

0,00 €

2.829,10 €

0,00 €

2.829,10 €

0,00 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 44


337

150.489,60 €

105.527,56 €

44.962,04 €

105.527,56 €

0,00 €

105.527,56 €

0,00 €

341

1300061

1

Joventut Retribucions cap de promoció esportiva

40.695,22 €

40.695,22 €

0,00 €

40.695,22 €

0,00 €

40.695,22 €

0,00 €

341

1300062

1

Retribucions administratiu promoció espor

19.934,78 €

19.934,60 €

0,18 €

19.934,60 €

0,00 €

19.934,60 €

0,00 €

341

2260961

1

Activitats esportives.

30.000,00 €

29.725,26 €

274,74 €

28.016,96 €

1.708,30 €

28.016,96 €

1.708,30 €

341

2312060

1

Dietes i desplaçaments promoció esportiva

341

48065

1

Aportació al consell esportiu de la Selva

341

Promoció i foment de l’esport.

2.500,00 €

2.414,87 €

85,13 €

2.034,60 €

380,27 €

2.034,60 €

380,27 €

12.451,00 €

12.451,00 €

0,00 €

0,00 €

12.451,00 €

0,00 €

12.451,00 €

105.581,00 €

105.220,95 €

360,05 €

90.681,38 €

14.539,57 €

90.681,38 €

14.539,57 €

430

1300010

1

Retribucions cap departament promoció loc

46.641,00 €

46.641,00 €

0,00 €

46.641,00 €

0,00 €

46.641,00 €

0,00 €

430

1300011

1

Retribucions serveis administratius depar

24.877,31 €

24.877,31 €

0,00 €

24.877,31 €

0,00 €

24.877,31 €

0,00 €

430

2269913

1

Despeses xec servei

681,30 €

280,56 €

400,74 €

280,56 €

0,00 €

280,56 €

0,00 €

430

2269914

1

Programa gir competitiu

180.308,42 €

167.559,11 €

12.749,31 €

136.374,11 €

31.185,00 €

136.374,11 €

31.185,00 €

430

2269914

2

Programa la selva coopera

9.000,00 €

0,00 €

9.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

430

2270610

1

Despeses programa ISO 9000

2.318,70 €

2.318,70 €

0,00 €

2.318,70 €

0,00 €

2.318,70 €

0,00 €

430

2312010

1

Dietes i desplaçaments cap departament pr

430 432

1.500,00 €

1.348,18 €

151,82 €

1.348,18 €

0,00 €

1.348,18 €

0,00 €

265.326,73 €

243.024,86 €

22.301,87 €

211.839,86 €

31.185,00 €

211.839,86 €

31.185,00 €

Aportacions a associacions de promoció de

23.015,00 €

23.015,00 €

0,00 €

20.295,20 €

2.719,80 €

20.295,20 €

2.719,80 €

Ordenació i promoció turística.

23.015,00 €

23.015,00 €

0,00 €

20.295,20 €

2.719,80 €

20.295,20 €

2.719,80 €

1.268,29 €

32.361,40 €

0,00 €

32.361,40 €

0,00 €

Administració general de comerç, turisme 48010

1

432 433

1300012

1

Retribucions tècnic coordinador desenv.em

33.629,69 €

32.361,40 €

433

1310010

1

Retribucions tècnic empreses (gir competi

27.834,26 €

26.914,51 €

919,75 €

26.914,51 €

0,00 €

26.914,51 €

0,00 €

433

1310011

1

Retribucions AODL pla d'innovació

27.521,00 €

22.780,21 €

4.740,79 €

22.780,21 €

0,00 €

22.780,21 €

0,00 €

433

2260211

1

Campanya productes agroalimentaris

11.200,00 €

11.200,00 €

0,00 €

11.200,00 €

0,00 €

11.200,00 €

0,00 €

433

2270611

1

Despeses servei creació empreses

20.795,28 €

5.356,39 €

15.438,89 €

5.356,39 €

0,00 €

5.356,39 €

0,00 €

433

2270612

1

Pla d'innovació

35.000,00 €

3.292,20 €

31.707,80 €

3.292,20 €

0,00 €

3.292,20 €

0,00 €

433

2270613

1

Despeses programa INTERREG ACCIÓ 10

16.740,65 €

3.437,75 €

13.302,90 €

3.437,75 €

0,00 €

3.437,75 €

0,00 €

433

2312011

1

Dietes i desplaçaments tècnics empresa

2.204,72 €

2.204,72 €

0,00 €

2.204,72 €

0,00 €

2.204,72 €

0,00 €

433

2312012

1

Dietes i desplaçaments pla d'innovació

1.000,00 €

596,36 €

403,64 €

596,36 €

0,00 €

596,36 €

0,00 €

175.925,60 €

108.143,54 €

67.782,06 €

108.143,54 €

0,00 €

108.143,54 €

0,00 €

433

Desenvolupament empresarial.

439

1300013

1

Retribucions tècnic desenvolupament terri

31.975,05 €

31.975,05 €

0,00 €

31.975,05 €

0,00 €

31.975,05 €

0,00 €

439

1310012

1

Retribucions AODL energies renovables

27.521,00 €

27.518,78 €

2,22 €

27.518,78 €

0,00 €

27.518,78 €

0,00 €

439

1310015

1

Retribucions personal brigada territori m

34.026,95 €

33.907,14 €

119,81 €

33.907,14 €

0,00 €

33.907,14 €

0,00 €

439

1310030

1

Retribucions tècnic projecte FEDER e-rute

1.835,00 €

1.548,39 €

286,61 €

1.548,39 €

0,00 €

1.548,39 €

0,00 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 45


439

2260210

1

Despeses projecte SELWA

439

2269912

1

Despeses territori museu de l'aigua

4.000,00 €

2.123,09 €

1.876,91 €

2.048,09 €

75,00 €

2.048,09 €

75,00 €

16.608,00 €

13.334,06 €

3.273,94 €

12.409,93 €

924,13 €

12.409,93 €

924,13 €

439

2269917

1

439

2270614

1

Activitats projecte BEI-eficiència energè

3.000,00 €

2.200,00 €

800,00 €

2.200,00 €

0,00 €

2.200,00 €

0,00 €

Activitats projecte e-rutes

3.165,00 €

2.950,00 €

215,00 €

2.950,00 €

0,00 €

2.950,00 €

439

2312013

0,00 €

1

Dietes i desplaçaments projecte selwa

1.100,00 €

755,45 €

344,55 €

755,45 €

0,00 €

755,45 €

439

0,00 €

2312014

1

Dietes i desplaçaments AODL energies reno

1.000,00 €

932,83 €

67,17 €

932,83 €

0,00 €

932,83 €

439

0,00 €

46310

1

Aportació consorci Ter-Brugent

4.000,00 €

4.000,00 €

0,00 €

4.000,00 €

0,00 €

4.000,00 €

0,00 €

128.231,00 €

121.244,79 €

6.986,21 €

120.245,66 €

999,13 €

120.245,66 €

999,13 €

493

1300082

1

Retribucions tècnic consum

30.555,00 €

27.651,59 €

2.903,41 €

27.651,59 €

0,00 €

27.651,59 €

0,00 €

493

1300083

1

Retribucions administrativa consum

18.907,00 €

18.886,21 €

20,79 €

18.886,21 €

0,00 €

18.886,21 €

0,00 €

493

2269993

1

Altres despeses diverses oficina consum

4.268,59 €

1.453,10 €

2.815,49 €

1.453,10 €

0,00 €

1.453,10