Page 1


Índex Resolució de presidència.....................................................................................................3 Informe d’intervenció............................................................................................................5 Estats..................................................................................................................................... 7 1. Estat del romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2011.....................................7 2. Resultat pressupostari a 31 de desembre de 2011.....................................................8 3. Estat de tresoreria.........................................................................................................9 3.1. Resum general de tresoreria a 31 de desembre de 2011.....................................9 3.2. Existències a tresoreria des de l’1 de gener a 31 de desembre de 2011..........11 4. Estat liquidació pressupost d’ingressos (Exercici corrent).....................................13 4.1. Resum general per capítols..................................................................................13 4.2. Per aplicació pressupostària................................................................................14 4.3. Per capítols............................................................................................................ 19 5. Estat liquidació pressupost de despeses (Exercici corrent)....................................24 5.1. Liquidació del pressupost de despeses..............................................................24 5.2. Situació de les obligacions reconegudes...........................................................25 5.3. Situació dels crèdits pressupostaris...................................................................50 6. Estat liquidació pressupost d’ingressos (Exercicis tancats)...................................53 6.1. Resum general per exercicis................................................................................53 6.2. Resum general per capítols..................................................................................62 6.3. Per aplicació pressupostària................................................................................65

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 1


7. Estat liquidació pressupost de despeses (Exercicis tancats).................................72 7.1. Resum general per exercicis................................................................................72 7.2. Resum general per capítols..................................................................................73 7.3. Per capítols............................................................................................................ 74 8.Operacions no pressupostàries de Tresoreria a 31 de desembre de 2012..............81 8.1. Deutors.................................................................................................................. 81 8.2. Creditors................................................................................................................ 82 9. Drets reconeguts pendents de cobrar.......................................................................83 10. Obligacions reconegudes pendents de pagar........................................................87 11. Ingressos i despeses amb finançament afectat......................................................90 11.1. Finançament afectat 2011...................................................................................90 11.2. Projectes amb finançament afectat exercici 2011...........................................92

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 2


Resolució de presidència Formulada per la intervenció la Liquidació del Pressupost corresponent a l’exercici 2011, en compliment del que preveu l’article 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RESOLC, 1r. APROVAR la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2011 la qual, en resum, presenta l’estructura següent: Fons líquids

218.498,95 €

Drets pendents de cobrament

20.639.509,89 €

Pressupost corrent

14.919.371,17 €

Pressupostos tancats

6.782.840,89 €

Operacions no pressupostàries

397.102,10 €

Cobraments realitzats pendents aplicació(-)

1.459.804,27 €

Obligacions pendents de pagament

9.833.687,84 €

Pressupost corrent

8.825.099,16 €

Pressupostos tancats

390.121,03 €

Operacions no pressupostàries

618.467,65 €

Romanent de tresoreria total

11.024.321,00 €

Saldos de dubtós cobrament

333.838,70 €

Saldos de dubtós cobrament

333.838,70 €

Excés de finançament afectat

10.189.081,05 €

Romanent de tresoreria per a despeses generals (abans ajustos):

501.401,25 €

Ajustos a realitzar

346.062,82 €

Saldo disponible Romanent de Tresoreria per a despeses generals:

155.338,43 €

2n. AUTORITZAR la incorporació al Pressupost de l’exercici 2012 dels romanents de crèdit per inversions i despeses generals no executades durant l’exercici 2011 per un import total de 10.189.081,05€, i que es detallen a continuació:

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 3


Aplicació

Concepte

Total

Nova aplicació 2012

430 2269914 Despeses programa gir competitiu

7.332,90 €

41

43001

22799

430 2269914 Programa la Selva coopera

9.000,00 €

41

43001

22602

433 2270612 Pla d'innovació

27.984,31 €

42

43302

22706

241 2270615 Despeses formació ocupacional

86.606,29 €

44

24103

22706

241 1310029 Retribucions projecte SUMA'T

8.019,23 €

44

24105

13100

231 1600030 Seguretat social projecte SUMA'T

1.452,72 €

44

24105

16000

241 2269916 Despeses projecte SUMA'T

31.067,21 €

44

24105

22699

230 2269995 Despeses benestar social

118.483,57 €

38

23001

22699

162

25000 Serveis eliminació de residus

234.595,28 €

22

16203

25000

162

62240 Inversió deixalleries

8.313,92 €

21

17001

62240

162

62211 Planta de compostatge-orgànica/vegetal

30.526,69 €

22

16201

63301

172 2260243 Campanyes ecoembes

78.538,46 €

21

17202

22602

172 2260242 Campanya FORM Blanes

10.524,58 €

21

17202

22602

161 2279944 Explotadors depuradores

141.482,91 €

23

16101

22799

337 2260251 Projectes de joventut

5.500,00 €

28

33701

22699

320 2269980 Manteniment dels menjadors escolars

5.900,00 €

31

32001

22699

330

3.837,90 €

34

33401

48000

932 2269970 Altres despeses oficina gestió tributària

25.166,00 €

36

93201

46200

162

62207 Inversió escola mediambiental

17.753,69 €

21

17001

62207

162

62209 Inversió deixalleries

162

62211 Inversió planta de compostatge

48066 Subvencions entitats

920 2260402 Serveis jurídics

1.010,40 €

21

17001

62209

50.097,90 €

22

16201

63301

3.528,20 €

12

92001

22604

17,29 €

12

92001

62500

486,64 €

12

92001

62600

920

62590 Inversió mobiliari

920

62690 Inversió equipaments informàtics

920

68200 Inversió castell de Montsoriu

250.000,00 €

12

92001

68200

920

62294 Inversió CIAB

650.000,00 €

12

92001

62200

920

62292 Inversió coberta magatzem comarcal

2.670,75 €

12

92001

62292

920

62290 Inversió oficina de turisme Vilobí d'Onyar

143.245,21 €

12

92001

62290

91300 Préstec (planta compostatge-ARC)

437.757,17 €

12

1101

91300

7.798.181,83 €

27

94201

76200

11 942

76200 PUOSC TOTAL

10.189.081,05 €

Així com el seu finançament amb romanent de tresoreria afectat pel total de 10.189.081,05€ Santa Coloma de Farners, 28 de febrer de 2012

Robert Fauria i Danes President Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 4


Informe d’intervenció Liquidació del pressupost de l’exercici 2011 La liquidació del pressupost de l’exercici 2011 presenta els valors següents: Fons líquids

218.498,95 €

Drets pendents de cobrament

20.639.509,89 €

Pressupost corrent

14.919.371,17 €

Pressupostos tancats

6.782.840,89 €

Operacions no pressupostàries

397.102,10 €

Cobraments realitzats pendents aplicació(-)

1.459.804,27 €

Obligacions pendents de pagament Pressupost corrent

9.833.687,84 € 8.825.099,16 €

Pressupostos tancats

390.121,03 €

Operacions no pressupostàries

618.467,65 €

Romanent de tresoreria total

11.024.321,00 €

Saldos de dubtós cobrament

333.838,70 €

Saldos de dubtós cobrament

333.838,70 €

Excés de finançament afectat

10.189.081,05 €

Romanent de tresoreria per a despeses generals (abans ajustos):

501.401,25 €

Ajustos: Provisió indemnitzacions futures (accident)

100.000,00 €

Provisió indemnitzacions futures (cadastre)

87.079,82 €

Revocació parcial subv.UPD i Escola taller

62.182,38 €

Provisió contenciós sancions medi ambient

96.800,62 €

Saldo disponible Romanent de Tresoreria per a despeses grals.:

155.338,43 €

Cal procedir a la incorporació de romanents que es detallen a l’expedient per un import total de 10.189.081,05€ i finançats amb romanent de tresoreria afectat.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 5


El Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals incorpora varis ajustos per un import total de 346.062,82 € que s’enumeren i es descriuen a continuació: 1.

2.

3.

Provisió per a indemnitzacions futures. Continuant amb el criteri dels darrers quatre exercicis es provisionen 100.000€ per a la possible indemnització per a l’accident laboral d’un treballador del taller d’ocupació i 87.079,82€ per a la possible indemnització arran de la denúncia pel desacord existent en el pagament de factures del servei de gestió cadastral. Provisió de 62.182,38€ arran de l’expedient de revocació parcial per part del Servei d’Ocupació de Catalunya de la subvenció atorgada per als projectes de la UPD i de l’Escola Taller III de l’exercici 2004. Es dota una nova provisió de 96.800,62 € atenent al contenciós administratiu interposat contra les sancions que el Consell Comarcal de la Selva ha executat durant l’exercici 2011 en matèria d’infraccions mediambientals.

Santa Coloma de Farners, 28 de febrer de 2012

L’interventor

Josep Teixidor i Massanas

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 6


Estats 1. Estat del romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2011 Fons líquids

218.498,95 €

Drets pendents de cobrament

20.639.509,89 €

Pressupost corrent

14.919.371,17 €

Pressupostos tancats

6.782.840,89 €

Operacions no pressupostàries

397.102,10 €

Cobraments realitzats pendents aplicació(-)

1.459.804,27 €

Obligacions pendents de pagament Pressupost corrent

9.833.687,84 € 8.825.099,16 €

Pressupostos tancats

390.121,03 €

Operacions no pressupostàries

618.467,65 €

Romanent de tresoreria total

11.024.321,00 €

Saldos de dubtós cobrament

333.838,70 €

Saldos de dubtós cobrament

333.838,70 €

Excés de finançament afectat

10.189.081,05 €

Romanent de tresoreria per a despeses generals (abans ajustos):

501.401,25 €

Ajustos: Provisió indemnitzacions futures (accident)

100.000,00 €

Provisió indemnitzacions futures (cadastre)

87.079,82 €

Revocació parcial subv.UPD i Escola taller

62.182,38 €

Provisió contenciós depuradores

96.800,62 €

Saldo disponible Romanent de Tresoreria per a despeses grals.:

155.338,43 €

Santa Coloma de Farners, 28 de febrer de 2012

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 7


2. Resultat pressupostari a 31 de desembre de 2011 Drets reconeguts nets

Obligacions

Ajustos

reconegudes netes A. Operacions corrents B. Altres operacions no financeres 1. Total operacions no financeres (a+b) 2. Actius financers 3. Passius financers Resultat pressupostari de l'exercici

Resultat pressupostari

25.078.668,77 €

24.479.521,19 €

599.147,58 €

5.729.963,64 €

6.439.192,79 €

-709.229,15 €

30.808.632,41 €

30.918.713,98 €

-110.081,57 €

307.500,00 €

307.500,00 €

0,00 €

0,00 €

174.369,32 €

-174.369,32 €

31.116.132,41 €

31.400.583,30 €

-284.450,89 €

Ajustos: 4. Crèdits gastats financiats amb romanent de Tresoreria per a despeses grals.

2.510.422,47 €

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

1.787.609,19 €

Resultat pressupostari ajustat

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

63.736,08 €

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

502.098,47 €

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 8


3. Estat de tresoreria 3.1. Resum general de tresoreria a 31 de desembre de 2011 Compte

Descripció

Saldo inicial

Cobraments

Pagaments

Saldo final

3.782,13 €

36.639,04 €

36.001,27 €

4.419,90 €

332,68 €

36.639,04 €

35.931,27 €

1.040,45 €

76,50 €

0,00 €

70,00 €

6,50 €

57022 Caixa servei recaptacio sta.coloma

398,92 €

0,00 €

0,00 €

398,92 €

57023 Caixa servei recaptacio lloret

605,32 €

0,00 €

0,00 €

605,32 €

57024 Caixa servei recaptacio caldes

376,04 €

0,00 €

0,00 €

376,04 €

57025 Caixa servei recaptacio vidreres

473,29 €

0,00 €

0,00 €

473,29 €

57027 Caixa servei recaptacio arbucies

637,30 €

0,00 €

0,00 €

637,30 €

57028 Caixa cobraments externs 1

271,04 €

0,00 €

0,00 €

271,04 €

57029 Caixa cobraments externs 2

611,04 €

0,00 €

0,00 €

611,04 €

1.134.342,81 €

43.092.961,83 €

44.013.225,59 €

214.079,05 €

807.763,41 €

17.462.569,16 €

18.150.685,85 €

119.646,72 €

57103 Caixa de Girona 2030.0014.51.3110007322

0,23 €

0,15 €

90,75 €

-90,37 €

57106 La Caixa 2100.3716.17.2500019507

0,02 €

0,00 €

1,26 €

-1,24 €

57107 Cx 2013.0293.81.0200118026

0,00 €

0,00 €

15,00 €

-15,00 €

570 Caixa 57000 Caixa corporacio 57001 Caixa oficina habitatge

571 Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius 57102 B.sabadell 0081.0162.19.0001002503

57109 Caixa de Girona 2030.0014.51.3110011105 57110 La Caixa 2100.0020.07.0200333451 57111 La Caixa 2100.0020.06.0200333677 57112 Caixa de Girona 2030.0014.51.3110010751 57113 Santander 0049 5315 06 2514001405 57114 Caixa de Girona 2030.0014.59.3110011075

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

0,08 €

0,04 €

0,00 €

0,12 €

65.001,32 €

10.359.504,64 €

10.376.837,77 €

47.668,19 €

-20,51 €

21,26 €

1.995,61 €

-1.994,86 €

27.716,17 €

5.586.621,60 €

5.613.491,80 €

845,97 €

170,04 €

0,00 €

126,35 €

43,69 €

3.040,08 €

824,20 €

3.102,87 €

761,41 €

Pàgina 9


57116 La Caixa 2100.0020.08.0200333099 57117 Caixa de Girona 2030.0014.51.3110000118

-16.387,33 €

156.724,42 €

137.715,52 €

2.621,57 €

-5.391,34 €

5.478,68 €

2.460,57 €

-2.373,23 €

57120 C.girona 2030.0014.57.3110000109

168.352,19 €

563.330,90 €

731.683,09 €

0,00 €

57121 La Caixa 2100.0020.01.0200409415

0,00 €

1.443.626,08 €

1.438.090,00 €

5.536,08 €

76.347,40 €

24.470,47 €

100.817,87 €

0,00 €

-59,75 €

62,36 €

1,74 €

0,87 €

-2.199,12 €

64.023,65 €

24.527,12 €

37.297,41 €

4.382,38 €

21.000,00 €

23.945,02 €

1.437,36 €

57139 Caixa de Girona 2030.0027.66.3110010005

82,22 €

36,07 €

100,22 €

18,07 €

57140 Caixa de Girona 2030.0027.69.3110010014

-2.401,42 €

2.428,10 €

555,10 €

-528,42 €

57143 Caixa de Girona 2030.0014.50.3110020031

358,46 €

17,84 €

58,46 €

317,84 €

57123 Caixa de Girona 2030.0014.52.3110000127 57133 La Caixa (aj.caldes) 2100.0190.58.0200131976 57135 0182.5595.45.0201501012 bbva 57138 Caja madrid 2038.9157.54.6000003761

57144 Caixa de Girona 2030.0014.53.3110020040

-679,37 €

682,87 €

159,38 €

-155,88 €

57145 La Caixa 2100.0020.02.0200382023

2.774,85 €

279.026,08 €

278.780,17 €

3.020,76 €

57146 La Caixa 2100.0020.04.0200390121

5.492,80 €

5.419.535,48 €

5.425.028,28 €

0,00 €

57148 Banc sabadell - 0081 5174 73.0001149624

0,00 €

1.702.937,19 €

1.702.937,19 €

0,00 €

57149 La Caixa 2100.0020.00.0200408517

0,00 €

40,59 €

18,60 €

21,99 €

0,00 €

3.630,00 €

3.630,00 €

0,00 €

0,00 €

3.630,00 €

3.630,00 €

0,00 €

0,00 €

2.600.000,00 €

2.600.000,00 €

0,00 €

0,00 €

2.600.000,00 €

2.600.000,00 €

0,00 €

579 Formalització

0,00 €

5.022.588,39 €

5.022.588,39 €

0,00 €

579 Formalització

0,00 €

5.022.588,39 €

5.022.588,39 €

0,00 €

1.138.124,94 €

50.755.819,26 €

51.675.445,25 €

218.498,90 €

574 Caixa restringida 5741 Caixa fixa 577 Bancs i institucions de crèdit. Comptes financers 57700 Imposicions a termini fix

Total tresoreria

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 10


3.2. Existències a tresoreria des de l’1 de gener a 31 de desembre de 2011 Compte

Descripció

Existències inicials

Deure

Haver

Existències finals

332,68 €

36.639,04 €

35.931,27 €

1.040,45 €

76,50 €

0,00 €

70,00 €

6,50 €

57022 Caixa servei recaptacio sta.coloma

398,92 €

0,00 €

0,00 €

398,92 €

57023 Caixa servei recaptacio lloret

605,32 €

0,00 €

0,00 €

605,32 €

57024 Caixa servei recaptacio caldes

376,04 €

0,00 €

0,00 €

376,04 €

57025 Caixa servei recaptacio vidreres

473,29 €

0,00 €

0,00 €

473,29 €

57027 Caixa servei recaptacio arbucies

637,30 €

0,00 €

0,00 €

637,30 €

57028 Caixa cobraments externs 1

271,04 €

0,00 €

0,00 €

271,04 €

57029 Caixa cobraments externs 2

611,04 €

0,00 €

0,00 €

611,04 €

57000 Caixa corporacio 57001 Caixa oficina habitatge

57102 B.sabadell 0081.0162.19.0001002503

807.763,41 €

17.462.569,16 €

18.150.685,85 €

119.646,72 €

57103 Caixa de Girona 2030.0014.51.3110007322

0,23 €

0,15 €

90,75 €

-90,37 €

57106 La Caixa 2100.3716.17.2500019507

0,02 €

0,00 €

1,26 €

-1,24 €

57107 Cx 2013.0293.81.0200118026

0,00 €

0,00 €

15,00 €

-15,00 €

57109 Caixa de Girona 2030.0014.51.3110011105

0,08 €

0,04 €

0,00 €

0,12 €

57110 La Caixa 2100.0020.07.0200333451

65.001,32 €

10.359.504,64 €

10.376.837,77 €

47.668,19 €

57111 La Caixa 2100.0020.06.0200333677

-20,51 €

21,26 €

1.995,61 €

-1.994,86 €

27.716,17 €

5.586.621,60 €

5.613.491,80 €

845,97 €

170,04 €

0,00 €

126,35 €

43,69 €

57112 Caixa de Girona 2030.0014.51.3110010751 57113 Santander 0049 5315 06 2514001405 57114 Caixa de Girona 2030.0014.59.3110011075 57116 La Caixa 2100.0020.08.0200333099 57117 Caixa de Girona 2030.0014.51.3110000118

3.040,08 €

824,20 €

3.102,87 €

761,41 €

-16.387,33 €

156.724,42 €

137.715,52 €

2.621,57 €

-5.391,34 €

5.478,68 €

2.460,57 €

-2.373,23 €

57120 C.girona 2030.0014.57.3110000109

168.352,19 €

563.330,90 €

731.683,09 €

0,00 €

57121 La Caixa 2100.0020.01.0200409415

0,00 €

1.443.626,08 €

1.438.090,00 €

5.536,08 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 11


57123 Caixa de Girona 2030.0014.52.3110000127 57133 La Caixa (aj.caldes) 2100.0190.58.0200131976 57135 0182.5595.45.0201501012 bbva 57138 Caja madrid 2038.9157.54.6000003761

76.347,40 €

24.470,47 €

100.817,87 €

0,00 €

-59,75 €

62,36 €

1,74 €

0,87 €

-2.199,12 €

64.023,65 €

24.527,12 €

37.297,41 €

4.382,38 €

21.000,00 €

23.945,02 €

1.437,36 €

57139 Caixa de Girona 2030.0027.66.3110010005

82,22 €

36,07 €

100,22 €

18,07 €

57140 Caixa de Girona 2030.0027.69.3110010014

-2.401,42 €

2.428,10 €

555,10 €

-528,42 €

57143 Caixa de Girona 2030.0014.50.3110020031

358,46 €

17,84 €

58,46 €

317,84 €

57144 Caixa de Girona 2030.0014.53.3110020040

-679,37 €

682,87 €

159,38 €

-155,88 €

57145 La Caixa 2100.0020.02.0200382023

2.774,85 €

279.026,08 €

278.780,17 €

3.020,76 €

57146 La Caixa 2100.0020.04.0200390121

5.492,80 €

5.419.535,48 €

5.425.028,28 €

0,00 €

57148 Banc sabadell - 0081 5174 73.0001149624

0,00 €

1.702.937,19 €

1.702.937,19 €

0,00 €

57149 La Caixa 2100.0020.00.0200408517

0,00 €

40,59 €

18,60 €

21,99 €

0,00 €

3.630,00 €

3.630,00 €

0,00 €

0,00 €

2.600.000,00 €

2.600.000,00 €

0,00 €

0,00 €

5.022.588,39 €

5.022.588,39 €

0,00 €

1.138.124,94 €

50.755.819,26 €

51.675.445,25 €

218.498,95 €

5741 Caixa fixa 57700 Imposicions a termini fix 579 Formalització Total

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 12


4.

Estat liquidació pressupost d’ingressos (Exercici corrent)

4.1. Resum general per capítols Liquidació del pressupost d'ingressos (resum general per capítols: Capítol) E. Descripció

Previsions

Modificacions

inicials Taxes, preus públics 3 i altres ingressos. 4 Transferències corrents. 5 Ingressos patrimonials. 7 Transferències de capital. 8 Actius financers.

Previsions definitives

Drets Drets anul.lats reconeguts

Drets

Drets Recaptació neta Drets pendents

cancel.lats reconeguts nets

previsió

9.694.100,00 €

519.471,75 € 10.213.571,75 € 10.050.690,91 €

464.486,29 €

0,00 €

9.586.204,62 €

7.813.510,40 €

1.772.694,22 €

-627.367,13 €

14.531.872,00 €

1.174.198,21 € 15.706.070,21 € 15.415.912,50 €

29.541,88 €

0,00 €

15.386.370,62 €

7.487.739,91 €

7.898.630,71 €

-319.699,59 € 51.663,89 €

10.000,00 €

44.429,64 €

54.429,64 €

106.093,53 €

0,00 €

0,00 €

106.093,53 €

61.663,89 €

44.429,64 €

4.824.006,00 €

1.597.722,00 €

6.421.728,00 €

5.729.963,64 €

0,00 €

0,00 €

5.729.963,64 €

831.847,03 €

4.898.116,61 €

-691.764,36 €

305.499,99 €

-11.258.130,41 €

16.196.761,24 € 14.919.371,17 €

-12.845.297,60 €

30.000,00 € 11.535.630,41 € 11.565.630,41 €

307.500,00 €

0,00 €

0,00 €

307.500,00 €

Total 29.089.978,00 € 14.871.452,01 € 43.961.430,01 € 31.610.160,58 €

494.028,17 €

0,00 €

31.116.132,41 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

Excés / defecte

de cobrament

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

2.000,01 €

Pàgina 13


4.2. Per aplicació pressupostària Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.) Econ.

Descripció

Previsions

Modificacions

Previsions

Drets

Drets

Drets

Drets

Recaptació

Drets pendents

1.411.200,00 €

151.187,44 €

definitives

reconeguts

anul.lats

cancel.lats

1.562.387,44 €

1.570.254,63 €

0,00 €

0,00 €

reconeguts nets

neta

de cobrament

previsió

1.570.254,63 €

1.306.565,67 €

263.688,96 €

7.867,19 €

30302 Tractament matèria orgànica (T-07)

924.658,00 €

0,00 €

30303 Tractament restes vegetals (T-07)

124.800,00 €

0,00 €

924.658,00 €

709.882,78 €

0,00 €

124.800,00 €

87.050,59 €

0,00 €

0,00 €

709.882,78 €

286.624,20 €

423.258,58 €

-214.775,22 €

0,00 €

87.050,59 €

44.862,32 €

42.188,27 €

30901 Taxa d'activitats administratives (T-01/T-02)

500,00 €

0,00 €

500,00 €

2.644,44 €

-37.749,41 €

0,00 €

0,00 €

2.644,44 €

2.014,28 €

630,16 €

2.144,44 €

30902 Taxa inspecció instal.d'activ.de lleure (T-03 30903 Taxa per assistència jurídica i administrativ

1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

100,00 €

4.677,00 €

4.777,00 €

1.101,87 €

0,00 €

0,00 €

1.101,87 €

378,95 €

722,92 €

101,87 €

8.522,56 €

0,00 €

0,00 €

8.522,56 €

4.235,04 €

4.287,52 €

3.745,56 €

2.462.258,00 €

155.864,44 €

298.000,00 €

0,00 €

2.618.122,44 €

2.379.456,87 €

0,00 €

0,00 €

2.379.456,87 €

1.644.680,46 €

734.776,41 €

-238.665,57 €

298.000,00 €

203.169,75 €

0,00 €

0,00 €

203.169,75 €

16.705,00 €

186.464,75 €

1.000,00 €

-94.830,25 €

0,00 €

1.000,00 €

1.445,78 €

0,00 €

0,00 €

1.445,78 €

743,54 €

702,24 €

49.150,00 €

445,78 €

0,00 €

49.150,00 €

42.700,00 €

0,00 €

0,00 €

42.700,00 €

22.180,00 €

20.520,00 €

-6.450,00 €

inicials 30301 Taxa tractament de residus (T-07)

30 Taxes per la prestació de serveis públics bàs 32301 Taxes per redacció projectes tècnics (T-05) 32302 Taxes per informes tècnics i valoracions (T-0 32303 Taxes per assistències tècniques (T-06)

Excés / defecte

32901 Taxa ingressos voluntària gestió tributària (

1.330.000,00 €

73.502,65 €

1.403.502,65 €

1.441.290,98 €

37.788,33 €

0,00 €

1.403.502,65 €

1.312.245,11 €

91.257,54 €

0,00 €

32902 taxa ingressos executiva gestió tributària (T

870.000,00 €

130.842,37 €

1.000.842,37 €

1.000.842,37 €

0,00 €

0,00 €

1.000.842,37 €

849.647,24 €

151.195,13 €

0,00 €

32903 Taxa ingressos per costes gestió tributària (

165.000,00 €

70.715,70 €

235.715,70 €

246.459,51 €

10.743,81 €

0,00 €

235.715,70 €

227.478,02 €

8.237,68 €

0,00 €

4.000,00 €

0,00 €

4.000,00 €

5.707,53 €

0,00 €

0,00 €

5.707,53 €

5.666,94 €

40,59 €

1.707,53 €

32905 Taxa per ingressos per multes (T-09)

90.000,00 €

0,00 €

90.000,00 €

65.349,00 €

0,00 €

0,00 €

65.349,00 €

11.790,00 €

53.559,00 €

-24.651,00 €

32906 Taxa per ingressos per sancions gestió tribut

20.000,00 €

43.059,42 €

63.059,42 €

111.045,19 €

0,00 €

0,00 €

111.045,19 €

10.297,66 €

100.747,53 €

47.985,77 €

32907 Taxa per ingressos per inspecció tributària (

35.000,00 €

0,00 €

35.000,00 €

38.775,28 €

0,00 €

0,00 €

38.775,28 €

35.346,62 €

3.428,66 €

3.775,28 €

32910 Taxa per ingressos d'expedients de cadastre

230.000,00 €

0,00 €

230.000,00 €

258.580,02 €

0,00 €

0,00 €

258.580,02 €

122.247,53 €

136.332,49 €

28.580,02 €

32904 Taxa per altres ingressos gestió tributària (

32911 Taxa per ingressos de certificats cadastrals

500,00 €

0,00 €

500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-500,00 €

32912 Taxa per ingressos de treballs de camp cadast

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-3.000,00 €

32 Taxes per la realització d’activitats de comp

3.095.650,00 €

318.120,14 €

3.413.770,14 €

3.415.365,41 €

48.532,14 €

0,00 €

3.366.833,27 €

2.614.347,66 €

752.485,61 €

-46.936,87 €

34201 Ingressos servei de menjador escolar (P-03)

3.733.408,00 €

0,00 €

3.733.408,00 €

3.767.086,73 €

380.269,15 €

0,00 €

3.386.817,58 €

3.211.381,66 €

175.435,92 €

-346.590,42 €

34202 Ingressos servei de transport escolar (P-04)

179.035,00 €

0,00 €

179.035,00 €

165.970,18 €

35.685,00 €

0,00 €

130.285,18 €

126.909,56 €

3.375,62 €

-48.749,82 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 14


34940 Altres preus públics-adopcions animals

25.000,00 €

31.519,42 €

56.519,42 €

58.582,51 €

0,00 €

0,00 €

58.582,51 €

32.331,17 €

26.251,34 €

2.063,09 €

34960 Altres preus públics-material cultural

20.000,00 €

0,00 €

20.000,00 €

11.623,92 €

0,00 €

0,00 €

11.623,92 €

6.284,80 €

5.339,12 €

-8.376,08 €

34961 Altres preus públics-venda publicacions cultu 34 Preus públics. 39211 Recàrrec de constrenyiment. 39301 Interessos de demora gestió tributària 39941 Ingressos servei compostatge rural 39960 Altres ingressos diversos de cultura 39990 Altres ingressos diversos serveis generals 39 Altres ingressos. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 44101 FEE empresa NORA

100,00 €

0,00 €

100,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-100,00 €

3.957.543,00 €

31.519,42 €

3.989.062,42 €

4.003.263,34 €

415.954,15 €

0,00 €

3.587.309,19 €

3.376.907,19 €

210.402,00 €

-401.753,23 €

1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

3.122,07 €

0,00 €

0,00 €

3.122,07 €

3.122,07 €

0,00 €

2.122,07 €

150.000,00 €

0,00 €

150.000,00 €

160.074,55 €

0,00 €

0,00 €

160.074,55 €

152.861,80 €

7.212,75 €

10.074,55 €

22.549,00 €

0,00 €

22.549,00 €

14.860,89 €

0,00 €

0,00 €

14.860,89 €

212,74 €

14.648,15 €

-7.688,11 €

100,00 €

0,00 €

100,00 €

1.402,00 €

0,00 €

0,00 €

1.402,00 €

1.402,00 €

0,00 €

1.302,00 €

5.000,00 €

13.967,75 €

18.967,75 €

73.145,78 €

0,00 €

0,00 €

73.145,78 €

19.976,48 €

53.169,30 €

54.178,03 €

178.649,00 €

13.967,75 €

192.616,75 €

252.605,29 €

0,00 €

0,00 €

252.605,29 €

177.575,09 €

75.030,20 €

59.988,54 €

9.694.100,00 €

519.471,75 €

10.213.571,75 €

10.050.690,91 €

464.486,29 €

0,00 €

9.586.204,62 €

7.813.510,40 €

1.772.694,22 €

-627.367,13 €

146.926,00 €

0,00 €

146.926,00 €

214.055,11 €

0,00 €

0,00 €

214.055,11 €

68.490,04 €

145.565,07 €

67.129,11 €

44102 NORA-aportació lloguer dependències

30.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

30.465,00 €

0,00 €

0,00 €

30.465,00 €

7.500,00 €

22.965,00 €

465,00 €

44103 ECOEMBES-coordinació campanyes

63.875,00 €

17.107,80 €

80.982,80 €

80.982,80 €

0,00 €

0,00 €

80.982,80 €

0,00 €

80.982,80 €

0,00 €

44105 NORA-suport campanyes mediambientals

14.400,00 €

0,00 €

14.400,00 €

16.721,60 €

0,00 €

0,00 €

16.721,60 €

4.128,90 €

12.592,70 €

2.321,60 €

44201 NORA- regularitzacions ECOEMBES

3.000,00 €

56.609,70 €

59.609,70 €

63.200,93 €

0,00 €

0,00 €

63.200,93 €

27.391,80 €

35.809,13 €

3.591,23 €

44 D’ens públics i societats mercantils de l’ent

258.201,00 €

73.717,50 €

331.918,50 €

405.425,44 €

0,00 €

0,00 €

405.425,44 €

107.510,74 €

297.914,70 €

73.506,94 €

4503001 Transferències corrents de convenis en matèri

4.549.742,02 €

0,00 €

4.549.742,02 €

4.419.097,71 €

0,00 €

0,00 €

4.419.097,71 €

2.269.730,07 €

2.149.367,64 €

-130.644,31 €

4506050 Generalitat-Política territorial-conveni habi

26.000,00 €

0,00 €

26.000,00 €

37.499,00 €

0,00 €

0,00 €

37.499,00 €

37.499,00 €

0,00 €

11.499,00 €

4506051 Generalitat-Secretaria joventut-conveni habit

6.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-6.000,00 €

4506052 Generalitat-Secretaria Joventut-plans de jove

73.913,00 €

0,00 €

73.913,00 €

68.872,00 €

0,00 €

0,00 €

68.872,00 €

0,00 €

68.872,00 €

-5.041,00 €

4506060 Generalitat-cultura-arxius

36.000,00 €

0,00 €

36.000,00 €

34.069,44 €

0,00 €

0,00 €

34.069,44 €

0,00 €

34.069,44 €

-1.930,56 €

8.385,00 €

0,00 €

8.385,00 €

6.938,32 €

0,00 €

0,00 €

6.938,32 €

6.938,32 €

0,00 €

-1.446,68 € -20.120,00 €

4506061 Generalitat-transferència museus 4506090 Generalitat-conveni AOAC

48.000,00 €

0,00 €

48.000,00 €

27.880,00 €

0,00 €

0,00 €

27.880,00 €

0,00 €

27.880,00 €

4506091 Generalitat-Governació-programa activa't

15.000,00 €

8.875,00 €

23.875,00 €

23.875,00 €

0,00 €

0,00 €

23.875,00 €

0,00 €

23.875,00 €

0,00 €

957.106,00 €

0,00 €

957.106,00 €

866.294,11 €

0,00 €

0,00 €

866.294,11 €

672.423,50 €

193.870,61 €

-90.811,89 €

4508010 Generalitat-Treball-subvencions desenv.empres

69.000,00 €

0,00 €

69.000,00 €

31.718,75 €

0,00 €

0,00 €

31.718,75 €

0,00 €

31.718,75 €

-37.281,25 €

4508011 Generalitat-Treball-subvencions pla d'innovac

28.000,00 €

0,00 €

28.000,00 €

32.066,86 €

722,55 €

0,00 €

31.344,31 €

4.797,45 €

26.546,86 €

3.344,31 €

4508030 Generalitat-Treball-subvencions AODL

135.225,00 €

0,00 €

135.225,00 €

135.227,75 €

4.170,21 €

0,00 €

131.057,54 €

104.011,99 €

27.045,55 €

-4.167,46 €

4508032 Generalitat-SOC-projecte impuls treball

188.000,00 €

0,00 €

188.000,00 €

122.453,00 €

24.649,12 €

0,00 €

97.803,88 €

6.850,88 €

90.953,00 €

-90.196,12 €

4508033 Generalitat-SOC-projecte SUMA'T

210.630,00 €

0,00 €

210.630,00 €

210.630,00 €

0,00 €

0,00 €

210.630,00 €

42.126,00 €

168.504,00 €

0,00 €

4506092 Generalitat-Governació-fons de cooperació

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 15


4508034 Generalitat-SOC-projecte gir competitiu

229.800,00 €

0,00 €

229.800,00 €

229.288,00 €

0,00 €

0,00 €

229.288,00 €

126.108,40 €

103.179,60 €

-512,00 €

4508040 Generalitat-Participació ciutadana

20.000,00 €

0,00 €

20.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-20.000,00 €

4508041 Generalitat-medi ambient-subvenció gosseres

40.000,00 €

0,00 €

40.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-40.000,00 €

4508050 Generalitat-Política territorial-subvenció EI

5.000,00 €

0,00 €

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-5.000,00 €

4508051 Generalitat-Política territorial-subvencions

0,00 €

74.267,22 €

74.267,22 €

74.267,22 €

0,00 €

0,00 €

74.267,22 €

0,00 €

74.267,22 €

0,00 €

5.000,00 €

0,00 €

5.000,00 €

12.744,86 €

0,00 €

0,00 €

12.744,86 €

0,00 €

12.744,86 €

7.744,86 €

44.100,00 €

0,00 €

44.100,00 €

27.203,39 €

0,00 €

0,00 €

27.203,39 €

15.211,87 €

11.991,52 €

-16.896,61 € -200,00 €

4508052 Generalitat-Política territorial-gestió PUOSC 4508053 Generalitat-Política territorial-ajuts habita 4530103 Agència de residus de Catalunya (ARC)-retorn

200,00 €

0,00 €

200,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4530105 Agència de residus de Catalunya (ARC)-subvenc

17.399,00 €

0,00 €

17.399,00 €

17.399,00 €

0,00 €

0,00 €

17.399,00 €

0,00 €

17.399,00 €

0,00 €

4530201 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-gestió inst

99.274,00 €

0,00 €

99.274,00 €

91.797,60 €

0,00 €

0,00 €

91.797,60 €

15.299,60 €

76.498,00 €

-7.476,40 €

4530202 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-part fixa i

33.798,00 €

0,00 €

33.798,00 €

27.656,56 €

0,00 €

0,00 €

27.656,56 €

2.765,68 €

24.890,88 €

-6.141,44 €

4530203 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-part variab

81.440,00 €

0,00 €

81.440,00 €

32.203,90 €

0,00 €

0,00 €

32.203,90 €

0,00 €

32.203,90 €

-49.236,10 €

4530204 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-altres ingr

3.000,00 €

5.073,64 €

8.073,64 €

129.004,22 €

0,00 €

0,00 €

129.004,22 €

25.291,86 €

103.712,36 €

120.930,58 €

4530205 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-contractes

1.603.494,00 €

102.016,19 €

1.705.510,19 €

1.705.510,19 €

0,00 €

0,00 €

1.705.510,19 €

250.627,34 €

1.454.882,85 €

0,00 €

4530206 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-inversions

6.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-6.000,00 €

4530207 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-Reposició m

100.000,00 €

45.849,90 €

145.849,90 €

145.849,90 €

0,00 €

0,00 €

145.849,90 €

2.245,00 €

143.604,90 €

0,00 €

4530301 ADIGSA-oficina d'habitatge

25.350,00 €

0,00 €

25.350,00 €

10.741,53 €

0,00 €

0,00 €

10.741,53 €

10.741,53 €

0,00 €

-14.608,47 €

4530401 Agència Catalana del Consum-conveni

64.000,00 €

0,00 €

64.000,00 €

72.393,75 €

0,00 €

0,00 €

72.393,75 €

0,00 €

72.393,75 €

8.393,75 €

4530501 Institut Català d'Energia

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

15.792,78 €

0,00 €

0,00 €

15.792,78 €

0,00 €

15.792,78 €

12.792,78 €

8.731.856,02 €

236.081,95 €

8.967.937,97 €

8.608.474,84 €

29.541,88 €

0,00 €

8.578.932,96 €

3.592.668,49 €

4.986.264,47 €

-389.005,01 €

4611020 Diputació de Girona-promoció econòmica

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

4611060 Diputació de Girona-cultura

2.494,00 €

0,00 €

2.494,00 €

4.485,26 €

0,00 €

0,00 €

4.485,26 €

647,36 €

3.837,90 €

1.991,26 €

61.478,00 €

0,00 €

61.478,00 €

61.478,00 €

0,00 €

0,00 €

61.478,00 €

61.478,00 €

0,00 €

0,00 €

4611062 Diputació de Girona-consell esportiu de la Se

12.451,00 €

0,00 €

12.451,00 €

12.451,00 €

0,00 €

0,00 €

12.451,00 €

12.451,00 €

0,00 €

0,00 €

4611090 Diputació de Girona-conveni d'assistència i c

302.118,00 €

0,00 €

302.118,00 €

351.091,00 €

0,00 €

0,00 €

351.091,00 €

139.865,50 €

211.225,50 €

48.973,00 €

4622002 Ajuntaments-convenis rutes territori museu de

55.790,00 €

0,00 €

55.790,00 €

54.650,00 €

0,00 €

0,00 €

54.650,00 €

36.320,00 €

18.330,00 €

-1.140,00 €

4622003 Ajuntaments-creació i manteniment rutes terri

6.000,00 €

13.808,00 €

19.808,00 €

19.808,00 €

0,00 €

0,00 €

19.808,00 €

4.346,00 €

15.462,00 €

0,00 €

31.000,00 €

8.070,00 €

39.070,00 €

39.070,00 €

0,00 €

0,00 €

39.070,00 €

32.402,00 €

6.668,00 €

0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-1.000,00 €

45 De comunitats autònomes.

4611061 Diputació de Girona-promoció esportiva

4623001 Ajuntamntes-convenis xarxa SIO 4623005 Ajuntamets-xec servei 4624004 Ajuntaments-recollida d'animals abandonats 4624005 Ajuntaments-delegacions gestió de residus

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

148.000,00 €

0,00 €

148.000,00 €

150.031,30 €

0,00 €

0,00 €

150.031,30 €

77.448,94 €

72.582,36 €

2.031,30 €

4.624.201,00 €

834.551,23 €

5.458.752,23 €

5.460.519,60 €

0,00 €

0,00 €

5.460.519,60 €

3.275.988,21 €

2.184.531,39 €

1.767,37 €

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 16


4625001 Ajuntaments-convenis pla local joventut

73.403,00 €

0,00 €

73.403,00 €

33.928,41 €

0,00 €

0,00 €

33.928,41 €

16.974,83 €

16.953,58 €

-39.474,59 €

4626001 Ajuntament Sta.Coloma Farners-arxiu històric

13.180,00 €

0,00 €

13.180,00 €

13.184,86 €

0,00 €

0,00 €

13.184,86 €

13.184,86 €

0,00 €

4,86 €

4626002 Ajuntaments-convenis arxius municipals

12.000,00 €

0,00 €

12.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-12.000,00 €

4628001 Ajuntaments-servei de transport escolar no ob

49.250,00 €

0,00 €

49.250,00 €

57.365,00 €

0,00 €

0,00 €

57.365,00 €

29.445,00 €

27.920,00 €

8.115,00 €

4629001 Ajuntaments-aportacions fons supramunicipal

41.750,98 €

0,00 €

41.750,98 €

26.682,67 €

0,00 €

0,00 €

26.682,67 €

26.682,67 €

0,00 €

-15.068,31 €

1.700,00 €

0,00 €

1.700,00 €

2.935,58 €

0,00 €

0,00 €

2.935,58 €

1.785,93 €

1.149,65 €

1.235,58 €

31.840,00 €

0,00 €

31.840,00 €

31.840,00 €

0,00 €

0,00 €

31.840,00 €

0,00 €

31.840,00 €

0,00 € 12.520,85 €

4629002 Ajuntament Sta.Coloma de Farners-manteniment 4651010 Consell Comarcal de la Garrotxa-Pacte territo 46740 CMED-suport campanyes mediambientals

2.000,00 €

7.969,53 €

9.969,53 €

22.490,38 €

0,00 €

0,00 €

22.490,38 €

20.490,38 €

2.000,00 €

5.472.655,98 €

864.398,76 €

6.337.054,74 €

6.345.011,06 €

0,00 €

0,00 €

6.345.011,06 €

3.749.510,68 €

2.595.500,38 €

7.956,32 €

47010 Aportacions socis projecte Selwa

43.000,00 €

0,00 €

43.000,00 €

29.500,00 €

0,00 €

0,00 €

29.500,00 €

29.000,00 €

500,00 €

-13.500,00 €

47012 Aportacions empreses pla innovació

15.360,00 €

0,00 €

15.360,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-15.360,00 €

600,00 €

0,00 €

600,00 €

1.296,03 €

0,00 €

0,00 €

1.296,03 €

0,00 €

1.296,03 €

696,03 €

1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

10.050,59 €

0,00 €

0,00 €

10.050,59 €

9.050,00 €

1.000,59 €

9.050,59 €

59.960,00 €

0,00 €

59.960,00 €

40.846,62 €

0,00 €

0,00 €

40.846,62 €

38.050,00 €

2.796,62 €

-19.113,38 €

4.199,00 €

0,00 €

4.199,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-4.199,00 €

4.199,00 €

0,00 €

4.199,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-4.199,00 €

5.000,00 €

0,00 €

5.000,00 €

16.154,54 €

0,00 €

0,00 €

16.154,54 €

0,00 €

16.154,54 €

11.154,54 €

5.000,00 €

0,00 €

5.000,00 €

16.154,54 €

0,00 €

0,00 €

16.154,54 €

0,00 €

16.154,54 €

11.154,54 €

46 D’entitats locals.

47040 Sancions entrades planta (lixiviats i rebuig) 47080 Aportació empresa manteniment menjadors escol 47 D’empreses privades. 48012 Associació de turisme la selva la comarca de 48 De famílies i institucions sense fins de lucr 49110 FEDER-subvenció e-rutes 49 De l’exterior.

14.531.872,00 €

1.174.198,21 €

15.706.070,21 €

15.415.912,50 €

29.541,88 €

0,00 €

15.386.370,62 €

7.487.739,91 €

7.898.630,71 €

-319.699,59 €

52000 Interessos de dipòsits bancaris

4 Transferències corrents.

4.000,00 €

0,00 €

4.000,00 €

20.379,90 €

0,00 €

0,00 €

20.379,90 €

20.379,90 €

0,00 €

16.379,90 €

52001 Interessos de dipòsits bancaris comptes recap

6.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

41.283,99 €

0,00 €

0,00 €

41.283,99 €

41.283,99 €

0,00 €

35.283,99 €

10.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

61.663,89 €

0,00 €

0,00 €

61.663,89 €

61.663,89 €

0,00 €

51.663,89 €

0,00 €

44.429,64 €

44.429,64 €

44.429,64 €

0,00 €

0,00 €

44.429,64 €

0,00 €

44.429,64 €

0,00 €

52 Interessos de dipòsits. 55900 Altres concessions i aprofitaments NORA 55 Productes de concessions i aprofitaments espe 5 Ingressos patrimonials. 7508050 Generalitat-subvencions PUOSC

0,00 €

44.429,64 €

44.429,64 €

44.429,64 €

0,00 €

0,00 €

44.429,64 €

0,00 €

44.429,64 €

0,00 €

10.000,00 €

44.429,64 €

54.429,64 €

106.093,53 €

0,00 €

0,00 €

106.093,53 €

61.663,89 €

44.429,64 €

51.663,89 €

3.059.305,00 €

827.501,74 €

3.886.806,74 €

4.146.806,74 €

0,00 €

0,00 €

4.146.806,74 €

0,00 €

4.146.806,74 €

260.000,00 €

7508051 Generalitat-subvencions xarxa camins rurals

66.000,00 €

0,00 €

66.000,00 €

66.000,00 €

0,00 €

0,00 €

66.000,00 €

3.700,00 €

62.300,00 €

0,00 €

7508052 Generalitat-subvencions electrificació rural

50.000,00 €

8.553,37 €

58.553,37 €

58.553,37 €

0,00 €

0,00 €

58.553,37 €

58.553,37 €

0,00 €

0,00 €

7508054 Generalitat-subvenció PUOSC CIAB

650.000,00 €

0,00 €

650.000,00 €

650.000,00 €

0,00 €

0,00 €

650.000,00 €

0,00 €

650.000,00 €

0,00 €

7508055 Generalitat-ICAEN-subvenció CIAB

250.000,00 €

0,00 €

250.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-250.000,00 €

48.701,00 €

39.009,87 €

87.710,87 €

85.946,51 €

0,00 €

0,00 €

85.946,51 €

46.936,64 €

39.009,87 €

-1.764,36 €

7508056 Generalitat-ARC-subvenció deixalleries

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 17


7508057 Agència Residus Catalunya - subv.planta compo 75 De comunitats autònomes. 76291 Ajuntaments-medi ambient 76701 Consorci de la Biomassa 76 D’entitats locals. 79101 FEDER-subvenció CIAB 79 De l’exterior. 7 Transferències de capital. 82020 D’entitats locals. 82 Reintegrament de préstecs i avançaments conce 83001 Reintegraments de bestretes al personal 83 Reintegraments de préstecs de fora del sector 87010 Per a despeses amb finançament afectat. 87 Romanent de tresoreria. 8 Actius financers. Total

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

0,00 €

709.838,04 €

709.838,04 €

709.838,04 €

0,00 €

0,00 €

709.838,04 €

709.838,04 €

0,00 €

0,00 €

4.124.006,00 €

1.584.903,02 €

5.708.909,02 €

5.717.144,66 €

0,00 €

0,00 €

5.717.144,66 €

819.028,05 €

4.898.116,61 €

8.235,64 €

0,00 €

12.818,98 €

12.818,98 €

12.818,98 €

0,00 €

0,00 €

12.818,98 €

12.818,98 €

0,00 €

0,00 €

100.000,00 €

0,00 €

100.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-100.000,00 €

100.000,00 €

12.818,98 €

112.818,98 €

12.818,98 €

0,00 €

0,00 €

12.818,98 €

12.818,98 €

0,00 €

-100.000,00 €

600.000,00 €

0,00 €

600.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-600.000,00 €

600.000,00 €

0,00 €

600.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-600.000,00 €

4.824.006,00 €

1.597.722,00 €

6.421.728,00 €

5.729.963,64 €

0,00 €

0,00 €

5.729.963,64 €

831.847,03 €

4.898.116,61 €

-691.764,36 €

0,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

0,00 €

0,00 €

300.000,00 €

0,00 €

300.000,00 €

0,00 €

0,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

0,00 €

0,00 €

300.000,00 €

0,00 €

300.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

7.500,00 €

0,00 €

0,00 €

7.500,00 €

2.000,01 €

5.499,99 €

-22.500,00 €

30.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

7.500,00 €

0,00 €

0,00 €

7.500,00 €

2.000,01 €

5.499,99 €

-22.500,00 €

0,00 €

11.235.630,41 €

11.235.630,41 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-11.235.630,41 €

0,00 €

11.235.630,41 €

11.235.630,41 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-11.235.630,41 €

30.000,00 €

11.535.630,41 €

11.565.630,41 €

307.500,00 €

0,00 €

0,00 €

307.500,00 €

2.000,01 €

305.499,99 €

-11.258.130,41 €

29.089.978,00 €

14.871.452,01 €

43.961.430,01 €

31.610.160,58 €

494.028,17 €

0,00 €

31.116.132,41 €

16.196.761,24 €

14.919.371,17 €

-12.845.297,60 €

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 18


4.3. Per capítols Liquidació del pressupost d'ingressos (per capítols: capítol + article + ap.press.) Econ.

Descripció

Previsions

Modificacions

Previsions

Drets

Drets

Drets

Drets

Recaptació

Drets pendents

1.411.200,00 €

151.187,44 €

definitives

reconeguts

anul·lats

cancel.lats

1.562.387,44 €

1.570.254,63 €

0,00 €

0,00 €

reconeguts nets

neta

de cobrament

previsió

1.570.254,63 €

1.306.565,67 €

263.688,96 €

7.867,19 €

30302 Tractament matèria orgànica (T-07)

924.658,00 €

0,00 €

30303 Tractament restes vegetals (T-07)

124.800,00 €

0,00 €

924.658,00 €

709.882,78 €

0,00 €

124.800,00 €

87.050,59 €

0,00 €

0,00 €

709.882,78 €

286.624,20 €

423.258,58 €

-214.775,22 €

0,00 €

87.050,59 €

44.862,32 €

42.188,27 €

30901 Taxa d'activitats administratives (T-01/T-02)

500,00 €

0,00 €

500,00 €

2.644,44 €

-37.749,41 €

0,00 €

0,00 €

2.644,44 €

2.014,28 €

630,16 €

2.144,44 €

30902 Taxa inspecció instal.d'activ.de lleure (T-03 30903 Taxa per assistència jurídica i administrativ

1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

100,00 €

4.677,00 €

4.777,00 €

1.101,87 €

0,00 €

0,00 €

1.101,87 €

378,95 €

722,92 €

101,87 €

8.522,56 €

0,00 €

0,00 €

8.522,56 €

4.235,04 €

4.287,52 €

3.745,56 €

2.462.258,00 €

155.864,44 €

298.000,00 €

0,00 €

2.618.122,44 €

2.379.456,87 €

0,00 €

0,00 €

2.379.456,87 €

1.644.680,46 €

734.776,41 €

-238.665,57 €

298.000,00 €

203.169,75 €

0,00 €

0,00 €

203.169,75 €

16.705,00 €

186.464,75 €

1.000,00 €

-94.830,25 €

0,00 €

1.000,00 €

1.445,78 €

0,00 €

0,00 €

1.445,78 €

743,54 €

702,24 €

49.150,00 €

445,78 €

0,00 €

49.150,00 €

42.700,00 €

0,00 €

0,00 €

42.700,00 €

22.180,00 €

20.520,00 €

-6.450,00 €

inicials 30301 Taxa tractament de residus (T-07)

30 Taxes per la prestació de serveis públics bàs 32301 Taxes per redacció projectes tècnics (T-05) 32302 Taxes per informes tècnics i valoracions (T-0 32303 Taxes per assistències tècniques (T-06)

Excés / defecte

32901 Taxa ingressos voluntària gestió tributària (

1.330.000,00 €

73.502,65 €

1.403.502,65 €

1.441.290,98 €

37.788,33 €

0,00 €

1.403.502,65 €

1.312.245,11 €

91.257,54 €

0,00 €

32902 taxa ingressos executiva gestió tributària (T

870.000,00 €

130.842,37 €

1.000.842,37 €

1.000.842,37 €

0,00 €

0,00 €

1.000.842,37 €

849.647,24 €

151.195,13 €

0,00 €

32903 Taxa ingressos per costes gestió tributària (

165.000,00 €

70.715,70 €

235.715,70 €

246.459,51 €

10.743,81 €

0,00 €

235.715,70 €

227.478,02 €

8.237,68 €

0,00 €

4.000,00 €

0,00 €

4.000,00 €

5.707,53 €

0,00 €

0,00 €

5.707,53 €

5.666,94 €

40,59 €

1.707,53 €

32905 Taxa per ingressos per multes (T-09)

90.000,00 €

0,00 €

90.000,00 €

65.349,00 €

0,00 €

0,00 €

65.349,00 €

11.790,00 €

53.559,00 €

-24.651,00 €

32906 Taxa per ingressos per sancions gestió tribut

20.000,00 €

43.059,42 €

63.059,42 €

111.045,19 €

0,00 €

0,00 €

111.045,19 €

10.297,66 €

100.747,53 €

47.985,77 €

32907 Taxa per ingressos per inspecció tributària (

35.000,00 €

0,00 €

35.000,00 €

38.775,28 €

0,00 €

0,00 €

38.775,28 €

35.346,62 €

3.428,66 €

3.775,28 €

32910 Taxa per ingressos d'expedients de cadastre

230.000,00 €

0,00 €

230.000,00 €

258.580,02 €

0,00 €

0,00 €

258.580,02 €

122.247,53 €

136.332,49 €

28.580,02 €

32904 Taxa per altres ingressos gestió tributària (

32911 Taxa per ingressos de certificats cadastrals

500,00 €

0,00 €

500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-500,00 €

32912 Taxa per ingressos de treballs de camp cadast

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-3.000,00 €

32 Taxes per la realització d’activitats de comp

3.095.650,00 €

318.120,14 €

3.413.770,14 €

3.415.365,41 €

48.532,14 €

0,00 €

3.366.833,27 €

2.614.347,66 €

752.485,61 €

-46.936,87 €

34201 Ingressos servei de menjador escolar (P-03)

3.733.408,00 €

0,00 €

3.733.408,00 €

3.767.086,73 €

380.269,15 €

0,00 €

3.386.817,58 €

3.211.381,66 €

175.435,92 €

-346.590,42 €

34202 Ingressos servei de transport escolar (P-04)

179.035,00 €

0,00 €

179.035,00 €

165.970,18 €

35.685,00 €

0,00 €

130.285,18 €

126.909,56 €

3.375,62 €

-48.749,82 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 19


34940 Altres preus públics-adopcions animals

25.000,00 €

31.519,42 €

56.519,42 €

58.582,51 €

0,00 €

0,00 €

58.582,51 €

32.331,17 €

26.251,34 €

2.063,09 €

34960 Altres preus públics-material cultural

20.000,00 €

0,00 €

20.000,00 €

11.623,92 €

0,00 €

0,00 €

11.623,92 €

6.284,80 €

5.339,12 €

-8.376,08 €

34961 Altres preus públics-venda publicacions cultu 34 Preus públics. 39211 Recàrrec de constrenyiment. 39301 Interessos de demora gestió tributària 39941 Ingressos servei compostatge rural 39960 Altres ingressos diversos de cultura 39990 Altres ingressos diversos serveis generals 39 Altres ingressos. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 44101 FEE empresa NORA

100,00 €

0,00 €

100,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-100,00 €

3.957.543,00 €

31.519,42 €

3.989.062,42 €

4.003.263,34 €

415.954,15 €

0,00 €

3.587.309,19 €

3.376.907,19 €

210.402,00 €

-401.753,23 €

1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

3.122,07 €

0,00 €

0,00 €

3.122,07 €

3.122,07 €

0,00 €

2.122,07 €

150.000,00 €

0,00 €

150.000,00 €

160.074,55 €

0,00 €

0,00 €

160.074,55 €

152.861,80 €

7.212,75 €

10.074,55 €

22.549,00 €

0,00 €

22.549,00 €

14.860,89 €

0,00 €

0,00 €

14.860,89 €

212,74 €

14.648,15 €

-7.688,11 €

100,00 €

0,00 €

100,00 €

1.402,00 €

0,00 €

0,00 €

1.402,00 €

1.402,00 €

0,00 €

1.302,00 €

5.000,00 €

13.967,75 €

18.967,75 €

73.145,78 €

0,00 €

0,00 €

73.145,78 €

19.976,48 €

53.169,30 €

54.178,03 €

178.649,00 €

13.967,75 €

192.616,75 €

252.605,29 €

0,00 €

0,00 €

252.605,29 €

177.575,09 €

75.030,20 €

59.988,54 €

9.694.100,00 €

519.471,75 €

10.213.571,75 €

10.050.690,91 €

464.486,29 €

0,00 €

9.586.204,62 €

7.813.510,40 €

1.772.694,22 €

-627.367,13 €

146.926,00 €

0,00 €

146.926,00 €

214.055,11 €

0,00 €

0,00 €

214.055,11 €

68.490,04 €

145.565,07 €

67.129,11 €

44102 NORA-aportació lloguer dependències

30.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

30.465,00 €

0,00 €

0,00 €

30.465,00 €

7.500,00 €

22.965,00 €

465,00 €

44103 ECOEMBES-coordinació campanyes

63.875,00 €

17.107,80 €

80.982,80 €

80.982,80 €

0,00 €

0,00 €

80.982,80 €

0,00 €

80.982,80 €

0,00 €

44105 NORA-suport campanyes mediambientals

14.400,00 €

0,00 €

14.400,00 €

16.721,60 €

0,00 €

0,00 €

16.721,60 €

4.128,90 €

12.592,70 €

2.321,60 €

44201 NORA- regularitzacions ECOEMBES

3.000,00 €

56.609,70 €

59.609,70 €

63.200,93 €

0,00 €

0,00 €

63.200,93 €

27.391,80 €

35.809,13 €

3.591,23 €

44 D’ens públics i societats mercantils de l’ent

258.201,00 €

73.717,50 €

331.918,50 €

405.425,44 €

0,00 €

0,00 €

405.425,44 €

107.510,74 €

297.914,70 €

73.506,94 €

4503001 Transferències corrents de convenis en matèri

4.549.742,02 €

0,00 €

4.549.742,02 €

4.419.097,71 €

0,00 €

0,00 €

4.419.097,71 €

2.269.730,07 €

2.149.367,64 €

-130.644,31 €

4506050 Generalitat-Política territorial-conveni habi

26.000,00 €

0,00 €

26.000,00 €

37.499,00 €

0,00 €

0,00 €

37.499,00 €

37.499,00 €

0,00 €

11.499,00 €

4506051 Generalitat-Secretaria joventut-conveni habit

6.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-6.000,00 €

4506052 Generalitat-Secretaria Joventut-plans de jove

73.913,00 €

0,00 €

73.913,00 €

68.872,00 €

0,00 €

0,00 €

68.872,00 €

0,00 €

68.872,00 €

-5.041,00 €

4506060 Generalitat-cultura-arxius

36.000,00 €

0,00 €

36.000,00 €

34.069,44 €

0,00 €

0,00 €

34.069,44 €

0,00 €

34.069,44 €

-1.930,56 €

8.385,00 €

0,00 €

8.385,00 €

6.938,32 €

0,00 €

0,00 €

6.938,32 €

6.938,32 €

0,00 €

-1.446,68 € -20.120,00 €

4506061 Generalitat-transferència museus 4506090 Generalitat-conveni AOAC

48.000,00 €

0,00 €

48.000,00 €

27.880,00 €

0,00 €

0,00 €

27.880,00 €

0,00 €

27.880,00 €

4506091 Generalitat-Governació-programa activa't

15.000,00 €

8.875,00 €

23.875,00 €

23.875,00 €

0,00 €

0,00 €

23.875,00 €

0,00 €

23.875,00 €

0,00 €

957.106,00 €

0,00 €

957.106,00 €

866.294,11 €

0,00 €

0,00 €

866.294,11 €

672.423,50 €

193.870,61 €

-90.811,89 €

4508010 Generalitat-Treball-subvencions desenv.empres

69.000,00 €

0,00 €

69.000,00 €

31.718,75 €

0,00 €

0,00 €

31.718,75 €

0,00 €

31.718,75 €

-37.281,25 €

4508011 Generalitat-Treball-subvencions pla d'innovac

28.000,00 €

0,00 €

28.000,00 €

32.066,86 €

722,55 €

0,00 €

31.344,31 €

4.797,45 €

26.546,86 €

3.344,31 €

4508030 Generalitat-Treball-subvencions AODL

135.225,00 €

0,00 €

135.225,00 €

135.227,75 €

4.170,21 €

0,00 €

131.057,54 €

104.011,99 €

27.045,55 €

-4.167,46 €

4508032 Generalitat-SOC-projecte impuls treball

188.000,00 €

0,00 €

188.000,00 €

122.453,00 €

24.649,12 €

0,00 €

97.803,88 €

6.850,88 €

90.953,00 €

-90.196,12 €

4508033 Generalitat-SOC-projecte SUMA'T

210.630,00 €

0,00 €

210.630,00 €

210.630,00 €

0,00 €

0,00 €

210.630,00 €

42.126,00 €

168.504,00 €

0,00 €

4506092 Generalitat-Governació-fons de cooperació

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 20


4508034 Generalitat-SOC-projecte gir competitiu

229.800,00 €

0,00 €

229.800,00 €

229.288,00 €

0,00 €

0,00 €

229.288,00 €

126.108,40 €

103.179,60 €

-512,00 €

4508040 Generalitat-Participació ciutadana

20.000,00 €

0,00 €

20.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-20.000,00 €

4508041 Generalitat-medi ambient-subvenció gosseres

40.000,00 €

0,00 €

40.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-40.000,00 €

4508050 Generalitat-Política territorial-subvenció EI

5.000,00 €

0,00 €

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-5.000,00 €

4508051 Generalitat-Política territorial-subvencions

0,00 €

74.267,22 €

74.267,22 €

74.267,22 €

0,00 €

0,00 €

74.267,22 €

0,00 €

74.267,22 €

0,00 €

5.000,00 €

0,00 €

5.000,00 €

12.744,86 €

0,00 €

0,00 €

12.744,86 €

0,00 €

12.744,86 €

7.744,86 €

44.100,00 €

0,00 €

44.100,00 €

27.203,39 €

0,00 €

0,00 €

27.203,39 €

15.211,87 €

11.991,52 €

-16.896,61 € -200,00 €

4508052 Generalitat-Política territorial-gestió PUOSC 4508053 Generalitat-Política territorial-ajuts habita 4530103 Agència de residus de Catalunya (ARC)-retorn

200,00 €

0,00 €

200,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4530105 Agència de residus de Catalunya (ARC)-subvenc

17.399,00 €

0,00 €

17.399,00 €

17.399,00 €

0,00 €

0,00 €

17.399,00 €

0,00 €

17.399,00 €

0,00 €

4530201 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-gestió inst

99.274,00 €

0,00 €

99.274,00 €

91.797,60 €

0,00 €

0,00 €

91.797,60 €

15.299,60 €

76.498,00 €

-7.476,40 €

4530202 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-part fixa i

33.798,00 €

0,00 €

33.798,00 €

27.656,56 €

0,00 €

0,00 €

27.656,56 €

2.765,68 €

24.890,88 €

-6.141,44 €

4530203 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-part variab

81.440,00 €

0,00 €

81.440,00 €

32.203,90 €

0,00 €

0,00 €

32.203,90 €

0,00 €

32.203,90 €

-49.236,10 €

4530204 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-altres ingr

3.000,00 €

5.073,64 €

8.073,64 €

129.004,22 €

0,00 €

0,00 €

129.004,22 €

25.291,86 €

103.712,36 €

120.930,58 €

4530205 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-contractes

1.603.494,00 €

102.016,19 €

1.705.510,19 €

1.705.510,19 €

0,00 €

0,00 €

1.705.510,19 €

250.627,34 €

1.454.882,85 €

0,00 €

4530206 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-inversions

6.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-6.000,00 €

4530207 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-Reposició m

100.000,00 €

45.849,90 €

145.849,90 €

145.849,90 €

0,00 €

0,00 €

145.849,90 €

2.245,00 €

143.604,90 €

0,00 €

4530301 ADIGSA-oficina d'habitatge

25.350,00 €

0,00 €

25.350,00 €

10.741,53 €

0,00 €

0,00 €

10.741,53 €

10.741,53 €

0,00 €

-14.608,47 €

4530401 Agència Catalana del Consum-conveni

64.000,00 €

0,00 €

64.000,00 €

72.393,75 €

0,00 €

0,00 €

72.393,75 €

0,00 €

72.393,75 €

8.393,75 €

4530501 Institut Català d'Energia

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

15.792,78 €

0,00 €

0,00 €

15.792,78 €

0,00 €

15.792,78 €

12.792,78 €

8.731.856,02 €

236.081,95 €

8.967.937,97 €

8.608.474,84 €

29.541,88 €

0,00 €

8.578.932,96 €

3.592.668,49 €

4.986.264,47 €

-389.005,01 €

4611020 Diputació de Girona-promoció econòmica

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

4611060 Diputació de Girona-cultura

2.494,00 €

0,00 €

2.494,00 €

4.485,26 €

0,00 €

0,00 €

4.485,26 €

647,36 €

3.837,90 €

1.991,26 €

61.478,00 €

0,00 €

61.478,00 €

61.478,00 €

0,00 €

0,00 €

61.478,00 €

61.478,00 €

0,00 €

0,00 €

4611062 Diputació de Girona-consell esportiu de la Se

12.451,00 €

0,00 €

12.451,00 €

12.451,00 €

0,00 €

0,00 €

12.451,00 €

12.451,00 €

0,00 €

0,00 €

4611090 Diputació de Girona-conveni d'assistència i c

302.118,00 €

0,00 €

302.118,00 €

351.091,00 €

0,00 €

0,00 €

351.091,00 €

139.865,50 €

211.225,50 €

48.973,00 €

4622002 Ajuntaments-convenis rutes territori museu de

55.790,00 €

0,00 €

55.790,00 €

54.650,00 €

0,00 €

0,00 €

54.650,00 €

36.320,00 €

18.330,00 €

-1.140,00 €

4622003 Ajuntaments-creació i manteniment rutes terri

6.000,00 €

13.808,00 €

19.808,00 €

19.808,00 €

0,00 €

0,00 €

19.808,00 €

4.346,00 €

15.462,00 €

0,00 €

31.000,00 €

8.070,00 €

39.070,00 €

39.070,00 €

0,00 €

0,00 €

39.070,00 €

32.402,00 €

6.668,00 €

0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-1.000,00 €

45 De comunitats autònomes.

4611061 Diputació de Girona-promoció esportiva

4623001 Ajuntamntes-convenis xarxa SIO 4623005 Ajuntamets-xec servei 4624004 Ajuntaments-recollida d'animals abandonats 4624005 Ajuntaments-delegacions gestió de residus

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

148.000,00 €

0,00 €

148.000,00 €

150.031,30 €

0,00 €

0,00 €

150.031,30 €

77.448,94 €

72.582,36 €

2.031,30 €

4.624.201,00 €

834.551,23 €

5.458.752,23 €

5.460.519,60 €

0,00 €

0,00 €

5.460.519,60 €

3.275.988,21 €

2.184.531,39 €

1.767,37 €

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 21


4625001 Ajuntaments-convenis pla local joventut

73.403,00 €

0,00 €

73.403,00 €

33.928,41 €

0,00 €

0,00 €

33.928,41 €

16.974,83 €

16.953,58 €

-39.474,59 €

4626001 Ajuntament Sta.Coloma Farners-arxiu històric

13.180,00 €

0,00 €

13.180,00 €

13.184,86 €

0,00 €

0,00 €

13.184,86 €

13.184,86 €

0,00 €

4,86 €

4626002 Ajuntaments-convenis arxius municipals

12.000,00 €

0,00 €

12.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-12.000,00 €

4628001 Ajuntaments-servei de transport escolar no ob

49.250,00 €

0,00 €

49.250,00 €

57.365,00 €

0,00 €

0,00 €

57.365,00 €

29.445,00 €

27.920,00 €

8.115,00 €

4629001 Ajuntaments-aportacions fons supramunicipal

41.750,98 €

0,00 €

41.750,98 €

26.682,67 €

0,00 €

0,00 €

26.682,67 €

26.682,67 €

0,00 €

-15.068,31 €

1.700,00 €

0,00 €

1.700,00 €

2.935,58 €

0,00 €

0,00 €

2.935,58 €

1.785,93 €

1.149,65 €

1.235,58 €

31.840,00 €

0,00 €

31.840,00 €

31.840,00 €

0,00 €

0,00 €

31.840,00 €

0,00 €

31.840,00 €

0,00 € 12.520,85 €

4629002 Ajuntament Sta.Coloma de Farners-manteniment 4651010 Consell Comarcal de la Garrotxa-Pacte territo 46740 CMED-suport campanyes mediambientals

2.000,00 €

7.969,53 €

9.969,53 €

22.490,38 €

0,00 €

0,00 €

22.490,38 €

20.490,38 €

2.000,00 €

5.472.655,98 €

864.398,76 €

6.337.054,74 €

6.345.011,06 €

0,00 €

0,00 €

6.345.011,06 €

3.749.510,68 €

2.595.500,38 €

7.956,32 €

47010 Aportacions socis projecte Selwa

43.000,00 €

0,00 €

43.000,00 €

29.500,00 €

0,00 €

0,00 €

29.500,00 €

29.000,00 €

500,00 €

-13.500,00 €

47012 Aportacions empreses pla innovació

15.360,00 €

0,00 €

15.360,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-15.360,00 €

600,00 €

0,00 €

600,00 €

1.296,03 €

0,00 €

0,00 €

1.296,03 €

0,00 €

1.296,03 €

696,03 €

1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

10.050,59 €

0,00 €

0,00 €

10.050,59 €

9.050,00 €

1.000,59 €

9.050,59 €

59.960,00 €

0,00 €

59.960,00 €

40.846,62 €

0,00 €

0,00 €

40.846,62 €

38.050,00 €

2.796,62 €

-19.113,38 €

4.199,00 €

0,00 €

4.199,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-4.199,00 €

4.199,00 €

0,00 €

4.199,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-4.199,00 €

5.000,00 €

0,00 €

5.000,00 €

16.154,54 €

0,00 €

0,00 €

16.154,54 €

0,00 €

16.154,54 €

11.154,54 €

5.000,00 €

0,00 €

5.000,00 €

16.154,54 €

0,00 €

0,00 €

16.154,54 €

0,00 €

16.154,54 €

11.154,54 €

46 D’entitats locals.

47040 Sancions entrades planta (lixiviats i rebuig) 47080 Aportació empresa manteniment menjadors escol 47 D’empreses privades. 48012 Associació de turisme la selva la comarca de 48 De famílies i institucions sense fins de lucr 49110 FEDER-subvenció e-rutes 49 De l’exterior.

14.531.872,00 €

1.174.198,21 €

15.706.070,21 €

15.415.912,50 €

29.541,88 €

0,00 €

15.386.370,62 €

7.487.739,91 €

7.898.630,71 €

-319.699,59 €

52000 Interessos de dipòsits bancaris

4 Transferències corrents.

4.000,00 €

0,00 €

4.000,00 €

20.379,90 €

0,00 €

0,00 €

20.379,90 €

20.379,90 €

0,00 €

16.379,90 €

52001 Interessos de dipòsits bancaris comptes recap

6.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

41.283,99 €

0,00 €

0,00 €

41.283,99 €

41.283,99 €

0,00 €

35.283,99 €

10.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

61.663,89 €

0,00 €

0,00 €

61.663,89 €

61.663,89 €

0,00 €

51.663,89 €

0,00 €

44.429,64 €

44.429,64 €

44.429,64 €

0,00 €

0,00 €

44.429,64 €

0,00 €

44.429,64 €

0,00 €

52 Interessos de dipòsits. 55900 Altres concessions i aprofitaments NORA 55 Productes de concessions i aprofitaments espe 5 Ingressos patrimonials. 7508050 Generalitat-subvencions PUOSC

0,00 €

44.429,64 €

44.429,64 €

44.429,64 €

0,00 €

0,00 €

44.429,64 €

0,00 €

44.429,64 €

0,00 €

10.000,00 €

44.429,64 €

54.429,64 €

106.093,53 €

0,00 €

0,00 €

106.093,53 €

61.663,89 €

44.429,64 €

51.663,89 €

3.059.305,00 €

827.501,74 €

3.886.806,74 €

4.146.806,74 €

0,00 €

0,00 €

4.146.806,74 €

0,00 €

4.146.806,74 €

260.000,00 €

7508051 Generalitat-subvencions xarxa camins rurals

66.000,00 €

0,00 €

66.000,00 €

66.000,00 €

0,00 €

0,00 €

66.000,00 €

3.700,00 €

62.300,00 €

0,00 €

7508052 Generalitat-subvencions electrificació rural

50.000,00 €

8.553,37 €

58.553,37 €

58.553,37 €

0,00 €

0,00 €

58.553,37 €

58.553,37 €

0,00 €

0,00 €

7508054 Generalitat-subvenció PUOSC CIAB

650.000,00 €

0,00 €

650.000,00 €

650.000,00 €

0,00 €

0,00 €

650.000,00 €

0,00 €

650.000,00 €

0,00 €

7508055 Generalitat-ICAEN-subvenció CIAB

250.000,00 €

0,00 €

250.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-250.000,00 €

48.701,00 €

39.009,87 €

87.710,87 €

85.946,51 €

0,00 €

0,00 €

85.946,51 €

46.936,64 €

39.009,87 €

-1.764,36 €

7508056 Generalitat-ARC-subvenció deixalleries

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 22


7508057 Agència Residus Catalunya - subv.planta compo 75 De comunitats autònomes. 76291 Ajuntaments-medi ambient 76701 Consorci de la Biomassa 76 D’entitats locals. 79101 FEDER-subvenció CIAB 79 De l’exterior. 7 Transferències de capital. 82020 D’entitats locals. 82 Reintegrament de préstecs i avançaments conce 83001 Reintegraments de bestretes al personal 83 Reintegraments de préstecs de fora del sector 87010 Per a despeses amb finançament afectat. 87 Romanent de tresoreria. 8 Actius financers. Total

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

0,00 €

709.838,04 €

709.838,04 €

709.838,04 €

0,00 €

0,00 €

709.838,04 €

709.838,04 €

0,00 €

0,00 €

4.124.006,00 €

1.584.903,02 €

5.708.909,02 €

5.717.144,66 €

0,00 €

0,00 €

5.717.144,66 €

819.028,05 €

4.898.116,61 €

8.235,64 €

0,00 €

12.818,98 €

12.818,98 €

12.818,98 €

0,00 €

0,00 €

12.818,98 €

12.818,98 €

0,00 €

0,00 €

100.000,00 €

0,00 €

100.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-100.000,00 €

100.000,00 €

12.818,98 €

112.818,98 €

12.818,98 €

0,00 €

0,00 €

12.818,98 €

12.818,98 €

0,00 €

-100.000,00 €

600.000,00 €

0,00 €

600.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-600.000,00 €

600.000,00 €

0,00 €

600.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-600.000,00 €

4.824.006,00 €

1.597.722,00 €

6.421.728,00 €

5.729.963,64 €

0,00 €

0,00 €

5.729.963,64 €

831.847,03 €

4.898.116,61 €

-691.764,36 €

0,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

0,00 €

0,00 €

300.000,00 €

0,00 €

300.000,00 €

0,00 €

0,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

0,00 €

0,00 €

300.000,00 €

0,00 €

300.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

7.500,00 €

0,00 €

0,00 €

7.500,00 €

2.000,01 €

5.499,99 €

-22.500,00 €

30.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

7.500,00 €

0,00 €

0,00 €

7.500,00 €

2.000,01 €

5.499,99 €

-22.500,00 €

0,00 €

11.235.630,41 €

11.235.630,41 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-11.235.630,41 €

0,00 €

11.235.630,41 €

11.235.630,41 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-11.235.630,41 €

30.000,00 €

11.535.630,41 €

11.565.630,41 €

307.500,00 €

0,00 €

0,00 €

307.500,00 €

2.000,01 €

305.499,99 €

-11.258.130,41 €

29.089.978,00 €

14.871.452,01 €

43.961.430,01 €

31.610.160,58 €

494.028,17 €

0,00 €

31.116.132,41 €

16.196.761,24 €

14.919.371,17 €

-12.845.297,60 €

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 23


5.

Estat liquidació pressupost de despeses (Exercici corrent) 5.1. Liquidació del pressupost de despeses

Resum general per capítols Econ. Descripció

1 Despeses de personal. 2 Despeses corrents en béns i serveis. 3 Despeses financeres.

Inicials

Modificacions

3.094.750,00 € 18.586.739,00 €

209.470,31 €

Definitius

3.304.220,31 €

Despeses

Obligacions

Obligacions

Romanents de

compromeses

reconegudes

pendents de

crèdit

netes

pagament

3.163.007,59 €

3.163.007,59 €

Pagaments

3.107.291,54 €

55.716,05 €

141.212,72 €

2.348.569,64 € 20.935.308,64 € 19.150.562,23 € 19.054.397,36 € 12.498.996,51 € 6.555.400,85 €

1.880.911,28 €

79.536,00 €

204.592,03 €

284.128,03 €

262.221,50 €

262.221,50 €

262.221,50 €

0,00 €

21.906,53 €

4 Transferències corrents.

2.133.407,00 €

2.060,00 €

2.135.467,00 €

1.999.894,74 €

1.999.894,74 €

1.231.291,55 €

768.603,19 €

135.572,26 €

6 Inversions reals.

1.873.413,00 €

2.010.579,96 €

3.883.992,96 €

1.953.772,66 €

1.767.382,80 €

1.729.595,09 €

37.787,71 €

2.116.610,16 €

7 Transferències de capital.

3.175.305,00 €

9.294.686,82 € 12.469.991,82 €

4.671.809,99 €

4.671.809,99 €

3.498.218,63 € 1.173.591,36 €

7.798.181,83 €

8 Actius financers. 9 Passius financers.

30.000,00 €

300.000,00 €

330.000,00 €

307.500,00 €

307.500,00 €

73.500,00 €

234.000,00 €

22.500,00 €

116.828,00 €

501.493,25 €

618.321,25 €

174.369,32 €

174.369,32 €

174.369,32 €

0,00 €

443.951,93 €

Total 29.089.978,00 € 14.871.452,01 € 43.961.430,01 € 31.683.138,03 € 31.400.583,30 € 22.575.484,14 € 8.825.099,16 € 12.560.846,71 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 24


5.2. Situació de les obligacions reconegudes

Resum general per capítols Econ. Descripció

Crèd. definitiu

Obligacions Total romanent reconegudes

Pagaments ordenats

pendents

141.212,72 €

3.107.291,54 €

55.716,05 €

3.107.291,54 €

1.880.911,28 € 12.498.996,51 € 6.555.400,85 €

12.498.996,51 €

netes 1 Despeses de personal. 2 Despeses corrents en béns i serveis. 3 Despeses financeres.

3.304.220,31 €

3.163.007,59 €

20.935.308,64 € 19.054.397,36 € 284.128,03 €

262.221,50 €

4 Transferències corrents.

2.135.467,00 €

6 Inversions reals.

3.883.992,96 €

Obligacions Total pagaments

crèdit

Ordres de Total pendent pagament pend.

de pagament

0,00 €

55.716,05 €

pagament 0,00 € 6.555.400,85 €

21.906,53 €

262.221,50 €

0,00 €

262.221,50 €

0,00 €

0,00 €

1.999.894,74 €

135.572,26 €

1.231.291,55 €

768.603,19 €

1.231.291,55 €

0,00 €

768.603,19 €

1.767.382,80 €

2.116.610,16 €

1.729.595,09 €

37.787,71 €

1.729.595,09 €

0,00 €

37.787,71 €

12.469.991,82 €

4.671.809,99 €

7.798.181,83 €

3.498.218,63 € 1.173.591,36 €

3.498.218,63 €

0,00 € 1.173.591,36 €

8 Actius financers.

330.000,00 €

307.500,00 €

22.500,00 €

73.500,00 €

234.000,00 €

73.500,00 €

0,00 €

234.000,00 €

9 Passius financers.

618.321,25 €

174.369,32 €

443.951,93 €

174.369,32 €

0,00 €

174.369,32 €

0,00 €

0,00 €

Total 43.961.430,01 € 31.400.583,30 € 12.560.846,71 € 22.575.484,14 € 8.825.099,16 €

22.575.484,14 €

7 Transferències de capital.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

0,00 € 8.825.099,16 €

Pàgina 25


Per capítols Econ.

Prog

Sp.

Descripció

Crèd. definitiu

Obligacions

Total romanent

Pagaments

Obligacions

reconegudes

crèdit

ordenats

pendents

netes 1000001

912

1 Retribucions àrea de presidència

1000002

912

1 Retribucions gerència

10

Òrgans de govern i personal directiu.

78.164,06 €

Total pagaments

Total pendent de pagament

d'ordenar el

78.164,06 €

0,00 €

78.164,06 €

0,00 €

78.164,06 €

0,00 €

55.452,59 €

55.452,59 €

0,00 €

55.452,59 €

0,00 €

55.452,59 €

0,00 €

133.616,65 €

133.616,65 €

0,00 €

133.616,65 €

0,00 €

133.616,65 €

0,00 €

1200001

920

1 Retribucions secretari

61.970,00 €

61.970,00 €

0,00 €

61.970,00 €

0,00 €

61.970,00 €

0,00 €

1200002

920

1 Retribucions funcionaris eventuals

42.365,96 €

42.365,96 €

0,00 €

42.365,96 €

0,00 €

42.365,96 €

0,00 €

1200003

932

1 Retribucions funcionària gestió tributàri

39.920,00 €

39.841,28 €

78,72 €

39.841,28 €

0,00 €

39.841,28 €

0,00 €

1200004

920

1 Retribucions interventor

12

Personal funcionari.

20.906,70 €

20.906,70 €

0,00 €

20.906,70 €

0,00 €

20.906,70 €

0,00 €

165.162,66 €

165.083,94 €

78,72 €

165.083,94 €

0,00 €

165.083,94 €

0,00 €

1300010

430

1 Retribucions cap departament promoció loc

46.641,00 €

46.641,00 €

0,00 €

46.641,00 €

0,00 €

46.641,00 €

0,00 €

1300011

430

1 Retribucions serveis administratius depar

24.877,31 €

24.877,31 €

0,00 €

24.877,31 €

0,00 €

24.877,31 €

0,00 €

1300012

433

1 Retribucions tècnic coordinador desenv.em

33.629,69 €

32.361,40 €

1.268,29 €

32.361,40 €

0,00 €

32.361,40 €

0,00 €

1300013

439

1 Retribucions tècnic desenvolupament terri

31.975,05 €

31.975,05 €

0,00 €

31.975,05 €

0,00 €

31.975,05 €

0,00 €

1300015

241

1 Retribucions tècnic coordinador desenv.so

33.972,26 €

33.972,26 €

0,00 €

33.972,26 €

0,00 €

33.972,26 €

0,00 €

1300040

170

1 Retribucions cap departament entorn i ter

43.400,28 €

43.400,28 €

0,00 €

43.400,28 €

0,00 €

43.400,28 €

0,00 €

1300041

170

1 Retribucions serveis administratius depar

23.850,85 €

23.726,71 €

124,14 €

23.726,71 €

0,00 €

23.726,71 €

0,00 €

1300042

170

1 Retribucions tècnic medi ambient fix

28.888,43 €

28.888,43 €

0,00 €

28.888,43 €

0,00 €

28.888,43 €

0,00 €

1300043

172

1 Retribucions tènic servei informació geog

24.962,00 €

24.961,14 €

0,86 €

24.961,14 €

0,00 €

24.961,14 €

0,00 €

1300044

169

1 Retribucions tècnic encarregat gosseres

30.288,68 €

30.288,68 €

0,00 €

30.288,68 €

0,00 €

30.288,68 €

0,00 €

1300045

169

1 Retribucions personal fix gosseres

27.867,00 €

27.407,93 €

459,07 €

27.407,93 €

0,00 €

27.407,93 €

0,00 €

1300050

151

1 Retribucions cap de serveis tècnics

32.972,00 €

32.971,96 €

0,04 €

32.971,96 €

0,00 €

32.971,96 €

0,00 €

1300051

151

1 Retribucions arquitectes tècnics

46.396,00 €

45.677,96 €

718,04 €

45.677,96 €

0,00 €

45.677,96 €

0,00 €

1300052

151

1 Retribucions administrativa serveis tècni

21.274,00 €

19.454,40 €

1.819,60 €

19.454,40 €

0,00 €

19.454,40 €

0,00 €

1300053

151

1 Retribucions delineants

36.546,28 €

36.546,28 €

0,00 €

36.546,28 €

0,00 €

36.546,28 €

0,00 €

1300054

337

1 Retribucions tècnic joventut

30.111,01 €

30.111,01 €

0,00 €

30.111,01 €

0,00 €

30.111,01 €

0,00 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 26


1300055

920

1 Retribucions personal manteniment

43.604,99 €

43.604,99 €

0,00 €

43.604,99 €

0,00 €

43.604,99 €

0,00 €

1300060

332

1 Retribucions administratiu arxiu històric

19.935,00 €

19.934,60 €

0,40 €

19.934,60 €

0,00 €

19.934,60 €

0,00 €

1300061

341

1 Retribucions cap de promoció esportiva

40.695,22 €

40.695,22 €

0,00 €

40.695,22 €

0,00 €

40.695,22 €

0,00 €

1300062

341

1 Retribucions administratiu promoció espor

19.934,78 €

19.934,60 €

0,18 €

19.934,60 €

0,00 €

19.934,60 €

0,00 €

1300070

933

1 Retribucions cap departament serveis ciut

43.280,00 €

43.177,55 €

102,45 €

43.177,55 €

0,00 €

43.177,55 €

0,00 €

1300080

320

1 Retribucions cap d'educació

43.424,54 €

43.424,54 €

0,00 €

43.424,54 €

0,00 €

43.424,54 €

0,00 €

1300081

320

1 Retribucions personal administratiu educa

63.557,04 €

63.557,04 €

0,00 €

63.557,04 €

0,00 €

63.557,04 €

0,00 €

1300082

493

1 Retribucions tècnic consum

30.555,00 €

27.651,59 €

2.903,41 €

27.651,59 €

0,00 €

27.651,59 €

0,00 €

1300083

493

1 Retribucions administrativa consum

18.907,00 €

18.886,21 €

20,79 €

18.886,21 €

0,00 €

18.886,21 €

0,00 €

1300090

920

1 Retribucions cap departament organització

45.907,14 €

45.907,14 €

0,00 €

45.907,14 €

0,00 €

45.907,14 €

0,00 €

1300091

920

1 Retribucions responsable recursos humans

31.681,04 €

31.681,04 €

0,00 €

31.681,04 €

0,00 €

31.681,04 €

0,00 €

1300092

920

1 Retribucions tècnic arxivística

27.316,00 €

27.315,92 €

0,08 €

27.315,92 €

0,00 €

27.315,92 €

0,00 €

1300093

920

1 Retribucions tècnics informàtics

60.460,00 €

60.459,96 €

0,04 €

60.459,96 €

0,00 €

60.459,96 €

0,00 €

1300094

920

1 Retribucions tècnic comunicació

1300095

920

1 Retribucions personal administratiu organ

1300096

920

1310010

29.922,00 €

29.921,43 €

0,57 €

29.921,43 €

0,00 €

29.921,43 €

0,00 €

139.074,92 €

139.074,92 €

0,00 €

139.074,92 €

0,00 €

139.074,92 €

0,00 €

1 Retribucions personal neteja

33.735,72 €

33.735,72 €

0,00 €

33.735,72 €

0,00 €

33.735,72 €

0,00 €

433

1 Retribucions tècnic empreses (gir competi

27.834,26 €

26.914,51 €

919,75 €

26.914,51 €

0,00 €

26.914,51 €

0,00 €

1310011

433

1 Retribucions AODL pla d'innovació

27.521,00 €

22.780,21 €

4.740,79 €

22.780,21 €

0,00 €

22.780,21 €

0,00 €

1310012

439

1 Retribucions AODL energies renovables

27.521,00 €

27.518,78 €

2,22 €

27.518,78 €

0,00 €

27.518,78 €

0,00 €

1310015

439

1 Retribucions personal brigada territori m

34.026,95 €

33.907,14 €

119,81 €

33.907,14 €

0,00 €

33.907,14 €

0,00 €

1310016

241

1 Retribucions AODL desenvolupament social

25.436,87 €

23.014,05 €

2.422,82 €

23.014,05 €

0,00 €

23.014,05 €

0,00 €

1310017

241

1 Retribucions tècnics xarxa SIO

34.263,70 €

34.263,70 €

0,00 €

34.263,70 €

0,00 €

34.263,70 €

0,00 €

1310018

241

1 Retribucions AODL pla de formació

27.574,67 €

27.574,67 €

0,00 €

27.574,67 €

0,00 €

27.574,67 €

0,00 €

1310027

241

1 Retribucions personal projecte impuls-tre

55.805,37 €

55.367,41 €

437,96 €

55.367,41 €

0,00 €

55.367,41 €

0,00 €

1310028

241

1 Retribucions plans d'ocupació (POL)

43.166,00 €

35.126,36 €

8.039,64 €

35.126,36 €

0,00 €

35.126,36 €

0,00 €

1310028

241

2 Retribucions personal projecte POL

37.039,59 €

29.882,84 €

7.156,75 €

29.882,84 €

0,00 €

29.882,84 €

0,00 €

1310029

241

1 Retribucions tècnics projecte SUMA'T

59.056,00 €

51.036,78 €

8.019,22 €

51.036,78 €

0,00 €

51.036,78 €

0,00 €

1310030

439

1 Retribucions tècnic projecte FEDER e-rute

1.835,00 €

1.548,39 €

286,61 €

1.548,39 €

0,00 €

1.548,39 €

0,00 €

1310040

170

1 Retribucions tècnic medi ambient eventual

23.198,00 €

22.420,12 €

777,88 €

22.420,12 €

0,00 €

22.420,12 €

0,00 €

1310041

172

1 Retribucions tècnica en sociologia

26.893,16 €

26.893,16 €

0,00 €

26.893,16 €

0,00 €

26.893,16 €

0,00 €

1310042

161

1 Retribucions administrativa gestió depura

23.198,00 €

22.857,51 €

340,49 €

22.857,51 €

0,00 €

22.857,51 €

0,00 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 27


1310043

169

1 Retribucions personal eventual gosseres

69.149,87 €

69.149,67 €

0,20 €

69.149,67 €

0,00 €

69.149,67 €

0,00 €

1310050

153

1 Retribucions tècnic oficina habitatge

23.198,00 €

23.198,00 €

0,00 €

23.198,00 €

0,00 €

23.198,00 €

0,00 €

1310051

153

1 Retribucions administratiu oficina habita

18.569,00 €

18.172,74 €

396,26 €

18.172,74 €

0,00 €

18.172,74 €

0,00 €

1310052

337

1 Retribucions tècnics plans locals de jove

69.274,99 €

31.904,10 €

37.370,89 €

31.904,10 €

0,00 €

31.904,10 €

0,00 €

1310052

337

2 Retribucions tècnics plans locals de jove

39.403,60 €

39.403,60 €

0,00 €

39.403,60 €

0,00 €

39.403,60 €

0,00 €

1310053

920

1 Retribucions personal manteniment eventua

12.312,02 €

12.312,02 €

0,00 €

12.312,02 €

0,00 €

12.312,02 €

0,00 €

1310070

932

1 Retribucions personal gestió tributària

260.818,00 €

242.900,79 €

17.917,21 €

242.900,79 €

0,00 €

242.900,79 €

0,00 €

1310090

920

1 Retribucions personal administratiu org,i

49.532,59 €

49.532,59 €

0,00 €

49.532,59 €

0,00 €

49.532,59 €

0,00 €

1310091

920

1 Retribucions administrativa serv.informàt

18.569,04 €

18.569,04 €

0,00 €

18.569,04 €

0,00 €

18.569,04 €

0,00 €

2.244.838,91 €

2.148.472,45 €

96.366,46 €

2.148.472,45 €

0,00 €

2.148.472,45 €

0,00 €

7.500,00 €

7.217,91 €

282,09 €

7.217,91 €

0,00 €

7.217,91 €

0,00 €

7.500,00 €

7.217,91 €

282,09 €

7.217,91 €

0,00 €

7.217,91 €

0,00 €

17.894,79 €

17.894,79 €

0,00 €

15.833,97 €

2.060,82 €

15.833,97 €

2.060,82 €

13 150000

Personal laboral. 920

15

1 Altres remuneracions. Incentius al rendiment.

1600001

231

1 Seg.social àrea de presidència

1600002

231

1 Seg.social gerència

1600010

231

1 Seg.social cap departament promoció local

1600011

231

1 Seg.social personal administratiu dep.pro

1600012

231

1 Seg.social tècnic coordinador desenv.empr

1600013

231

1 Seg.social tècnic empreses (gir competiti

1600014

231

1 Seg.social AODL pla innovació

1600015

231

1 Seg.social tècnic desenvolupament territo

1600016

231

1 Seg.social tècnic AODL energies renovable

1600019

231

1600020

9.768,00 €

9.605,08 €

162,92 €

8.791,09 €

813,99 €

8.791,09 €

813,99 €

11.977,32 €

11.977,32 €

0,00 €

10.979,21 €

998,11 €

10.979,21 €

998,11 €

8.061,08 €

8.061,08 €

0,00 €

7.374,09 €

686,99 €

7.374,09 €

686,99 €

10.661,15 €

10.661,15 €

0,00 €

9.742,62 €

918,53 €

9.742,62 €

918,53 €

9.077,61 €

9.077,61 €

0,00 €

8.309,07 €

768,54 €

8.309,07 €

768,54 €

9.065,00 €

7.005,54 €

2.059,46 €

6.250,15 €

755,39 €

6.250,15 €

755,39 €

10.373,01 €

10.373,01 €

0,00 €

9.507,82 €

865,19 €

9.507,82 €

865,19 €

9.065,00 €

8.822,75 €

242,25 €

8.103,36 €

719,39 €

8.103,36 €

719,39 €

1 Seg.social personal brigada territori mus

11.968,54 €

11.968,54 €

0,00 €

10.959,03 €

1.009,51 €

10.959,03 €

1.009,51 €

231

1 Seg.social tècnic desenvolupament social

20.000,00 €

10.520,54 €

9.479,46 €

9.602,01 €

918,53 €

9.602,01 €

918,53 €

1600021

231

1 Seg.social tècnics xarxa SIO

9.709,99 €

9.709,99 €

0,00 €

7.906,77 €

1.803,22 €

7.906,77 €

1.803,22 €

1600022

231

1 Seg.social tècnic AODL pla de formació

9.089,74 €

9.089,74 €

0,00 €

8.309,18 €

780,56 €

8.309,18 €

780,56 €

1600024

231

1 Seg.social plans d'ocupació (POL)

15.074,00 €

10.989,11 €

4.084,89 €

10.989,11 €

0,00 €

10.989,11 €

0,00 €

1600024

231

2 Seg.social personal projecte POL

12.387,29 €

11.499,42 €

887,87 €

11.499,42 €

0,00 €

11.499,42 €

0,00 €

1600030

231

1 Seg.social tècnics projecte SUMA'T

19.522,00 €

18.069,12 €

1.452,88 €

17.272,39 €

796,73 €

17.272,39 €

796,73 €

1600039

231

1 Seg. social. personal projecte impuls-tre

14.068,80 €

14.068,80 €

0,00 €

14.068,80 €

0,00 €

14.068,80 €

0,00 €

1600040

231

1 Seg.social cap departament entorn i terri

11.977,00 €

10.979,21 €

997,79 €

9.981,10 €

998,11 €

9.981,10 €

998,11 €

1600041

231

1 Seg.social administratiu departament ento

8.075,11 €

8.075,11 €

0,00 €

7.406,40 €

668,71 €

7.406,40 €

668,71 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 28


1600042

231

1 Seg.social tècnics medi ambient

16.895,99 €

16.895,99 €

0,00 €

15.474,22 €

1.421,77 €

15.474,22 €

1.421,77 €

1600043

231

1 Seg.social sociòloga

8.866,88 €

8.866,88 €

0,00 €

8.139,74 €

727,14 €

8.139,74 €

727,14 €

1600044

231

1 Seg.social tècnic informació geogràfica (

8.098,56 €

8.098,56 €

0,00 €

7.423,68 €

674,88 €

7.423,68 €

674,88 €

1600045

231

1 Seg.social administrativa depuradores

7.527,00 €

7.120,86 €

406,14 €

6.523,50 €

597,36 €

6.523,50 €

597,36 €

1600046

231

1 Seg.social tècnic encarregat gossera

10.444,87 €

10.444,87 €

0,00 €

9.625,94 €

818,93 €

9.625,94 €

818,93 €

1600047

231

1 Seg.social personal gosseres

22.614,30 €

22.614,30 €

0,00 €

20.543,42 €

2.070,88 €

20.543,42 €

2.070,88 €

1600050

231

1 Seg.social cap de serveis tècnics

10.698,00 €

10.697,76 €

0,24 €

9.806,28 €

891,48 €

9.806,28 €

891,48 €

1600051

231

1 Seg.social arquitectes tècnics

15.053,00 €

14.781,25 €

271,75 €

13.526,83 €

1.254,42 €

13.526,83 €

1.254,42 €

1600052

231

1 Seg.social administrativa serveis tècnics

6.902,00 €

6.311,76 €

590,24 €

5.785,78 €

525,98 €

5.785,78 €

525,98 €

1600053

231

1 Seg.social delineants

11.817,00 €

11.301,98 €

515,02 €

10.313,85 €

988,13 €

10.313,85 €

988,13 €

1600054

231

1 Seg.social tècnic oficina habitatge

8.344,70 €

8.344,70 €

0,00 €

7.717,49 €

627,21 €

7.717,49 €

627,21 €

1600055

231

1 Seg.social administratiu oficina habitatg

6.025,00 €

5.851,68 €

173,32 €

5.349,62 €

502,06 €

5.349,62 €

502,06 €

1600056

231

1 Seg.social tècnic joventut

8.943,40 €

8.943,40 €

0,00 €

8.125,22 €

818,18 €

8.125,22 €

818,18 €

1600057

231

1 Seg.social tècnics pla local de joventut

23.457,00 €

23.456,52 €

0,48 €

21.501,81 €

1.954,71 €

21.501,81 €

1.954,71 €

1600058

231

1 Seg.social personal manteniment

15.846,17 €

15.846,17 €

0,00 €

14.208,09 €

1.638,08 €

14.208,09 €

1.638,08 €

1600060

231

1 Seg.social administratiu arxiu històric

6.435,12 €

6.435,12 €

0,00 €

5.898,86 €

536,26 €

5.898,86 €

536,26 €

1600061

231

1 Seg.social cap promoció esportiva

11.977,00 €

10.523,75 €

1.453,25 €

9.525,64 €

998,11 €

9.525,64 €

998,11 €

1600062

231

1 Seg.social administratiu promoció esporti

6.468,00 €

6.467,88 €

0,12 €

5.928,89 €

538,99 €

5.928,89 €

538,99 €

1600070

231

1 Seg.social cap departament serveis ciutad

11.900,00 €

11.899,80 €

0,20 €

10.908,15 €

991,65 €

10.908,15 €

991,65 €

1600071

231

1 Seg.social cap gestió tributària

9.768,00 €

9.767,88 €

0,12 €

8.953,89 €

813,99 €

8.953,89 €

813,99 €

1600072

231

1 Seg.social personal gestió tributària

79.027,07 €

72.402,59 €

6.624,48 €

68.023,90 €

4.378,69 €

68.023,90 €

4.378,69 €

1600080

231

1 Seg.social cap d'educació

11.977,32 €

11.977,32 €

0,00 €

10.979,21 €

998,11 €

10.979,21 €

998,11 €

1600081

231

1 Seg.social personal administratiu educaci

20.583,79 €

20.583,79 €

0,00 €

18.845,52 €

1.738,27 €

18.845,52 €

1.738,27 €

1600082

231

1 Seg.social tècnic consum

8.837,43 €

8.837,43 €

0,00 €

7.895,42 €

942,01 €

7.895,42 €

942,01 €

1600083

231

1 Seg.social administrativa consum

6.123,96 €

6.123,96 €

0,00 €

5.603,62 €

520,34 €

5.603,62 €

520,34 €

1600087

231

1 Seg.social secretari

9.768,00 €

9.767,88 €

0,12 €

8.953,89 €

813,99 €

8.953,89 €

813,99 €

1600088

231

1 Seg.social funcionaris eventuals

12.309,00 €

11.899,80 €

409,20 €

10.908,15 €

991,65 €

10.908,15 €

991,65 €

1600089

231

1 Seg.social interventor

5.645,00 €

1.515,56 €

4.129,44 €

1.373,44 €

142,12 €

1.373,44 €

142,12 €

1600090

231

1 Seg.social cap departament organització i

11.977,32 €

11.977,32 €

0,00 €

10.979,21 €

998,11 €

10.979,21 €

998,11 €

1600091

231

1 Seg.social tècnic recursos humans

10.279,00 €

10.277,98 €

1,02 €

9.421,47 €

856,51 €

9.421,47 €

856,51 €

1600092

231

1 Seg.social tècnic arxivística

8.858,98 €

8.858,98 €

0,00 €

8.105,18 €

753,80 €

8.105,18 €

753,80 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 29


1600093

231

1 Seg.social tècnics informàtics

19.575,36 €

19.575,36 €

0,00 €

17.944,08 €

1.631,28 €

17.944,08 €

1.631,28 €

1600094

231

1 Seg.social tècnic comunicació

9.700,44 €

9.700,44 €

0,00 €

8.874,29 €

826,15 €

8.874,29 €

826,15 €

1600095

231

1 Seg.social personal administratiu organi

58.590,00 €

49.595,25 €

8.994,75 €

46.252,08 €

3.343,17 €

46.252,08 €

3.343,17 €

1600096

231

1 Seg.social personal neteja

11.627,00 €

11.176,63 €

450,37 €

10.369,37 €

807,26 €

10.369,37 €

807,26 €

1600097

231

1 Seg.social administrativa s.informàtics

6.025,00 €

6.024,72 €

0,28 €

5.522,66 €

502,06 €

5.522,66 €

502,06 €

16200

920

1 Formació i perfeccionament del personal.

6.000,00 €

5.187,61 €

812,39 €

4.667,61 €

520,00 €

4.667,61 €

520,00 €

16200

933

1 Formació i perfeccionament del personal d

300,00 €

15,00 €

285,00 €

15,00 €

0,00 €

15,00 €

0,00 €

16

Quotes, prestacions i despeses socials a

1

DESPESES DE PERSONAL.

753.102,09 €

708.616,64 €

44.485,45 €

652.900,59 €

55.716,05 €

652.900,59 €

55.716,05 €

3.304.220,31 €

3.163.007,59 €

141.212,72 €

3.107.291,54 €

55.716,05 €

3.107.291,54 €

55.716,05 €

13.985,68 €

13.985,68 €

0,00 €

13.985,68 €

0,00 €

13.985,68 €

0,00 €

20200

932

1 Lloguers oficines gestió tributària

20201

920

1 Lloguer seu consell comarcal

3.494,04 €

3.494,04 €

0,00 €

3.494,04 €

0,00 €

3.494,04 €

0,00 €

20202

920

1 Lloguer oficina habitatge

7.396,00 €

7.180,20 €

215,80 €

7.180,20 €

0,00 €

7.180,20 €

0,00 €

20900

162

1 Cànon FORM ajuntament de Sta.Coloma F.

68.750,00 €

0,00 €

68.750,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

93.625,72 €

24.659,92 €

68.965,80 €

24.659,92 €

0,00 €

24.659,92 €

0,00 €

21200

169

1 Inversions funcionament gosseres

2.000,00 €

1.710,58 €

289,42 €

1.663,90 €

46,68 €

1.663,90 €

46,68 €

21200

920

1 Reparacions i manteniment

12.840,39 €

12.840,39 €

0,00 €

9.398,52 €

3.441,87 €

9.398,52 €

3.441,87 €

21200

932

1 Reparacions i manteniment

3.120,02 €

3.120,02 €

0,00 €

2.849,80 €

270,22 €

2.849,80 €

270,22 €

21200

933

1 Reparacions i manteniment cadastre

1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

21301

161

1 Altres despeses millores depuradores

153.758,94 €

153.758,94 €

0,00 €

7.392,65 €

146.366,29 €

7.392,65 €

146.366,29 €

21302

161

1 Inversions gestió depuradores (col·lector

6.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

21400

920

1 Manteniment i reparacions elements de tra

5.676,88 €

5.676,88 €

0,00 €

5.517,51 €

159,37 €

5.517,51 €

159,37 €

21600

920

1 Manteniment equips informàtics

4.172,17 €

3.601,28 €

570,89 €

3.231,64 €

369,64 €

3.231,64 €

369,64 €

21601

920

1 Manteniment programes informàtics

9.414,75 €

9.414,75 €

0,00 €

9.136,27 €

278,48 €

9.136,27 €

278,48 €

21900

162

1 Control i inspecció abocador clausurat

21901

162

1 Despeses manteniment abocador clausurat

22000

151

1 Material oficina ordinari no inventariabl

22000

920

22000

20

Arrendaments i cànons.

3.000,00 €

2.976,18 €

23,82 €

2.976,18 €

0,00 €

2.976,18 €

0,00 €

20.445,76 €

20.445,76 €

0,00 €

15.746,11 €

4.699,65 €

15.746,11 €

4.699,65 €

221.428,91 €

213.544,78 €

7.884,13 €

57.912,58 €

155.632,20 €

57.912,58 €

155.632,20 €

1.000,00 €

816,80 €

183,20 €

816,80 €

0,00 €

816,80 €

0,00 €

1 Material oficina ordinari no inventariabl

39.349,02 €

39.349,02 €

0,00 €

34.536,47 €

4.812,55 €

34.536,47 €

4.812,55 €

932

1 Material oficina gestió tributària

63.716,99 €

47.722,23 €

15.994,76 €

39.251,53 €

8.470,70 €

39.251,53 €

8.470,70 €

22000

933

1 Material oficina cadastre

2.500,00 €

328,11 €

2.171,89 €

328,11 €

0,00 €

328,11 €

0,00 €

2200190

920

1 Despeses en comunicació i edicions

12.000,00 €

11.679,27 €

320,73 €

8.519,87 €

3.159,40 €

8.519,87 €

3.159,40 €

21

Reparacions, manteniment i conservació.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 30


22100

170

1 Energia elèctrica zona abocador

22100

920

1 Energia elèctrica.

9.061,99 €

9.061,99 €

0,00 €

9.061,99 €

0,00 €

9.061,99 €

0,00 €

17.244,55 €

17.244,55 €

0,00 €

17.244,55 €

0,00 €

17.244,55 €

0,00 €

22101

920

1 Aigua.

22103

169

1 Combustibles i carburants gosseres

476,37 €

476,37 €

0,00 €

476,37 €

0,00 €

476,37 €

0,00 €

5.278,79 €

5.278,79 €

0,00 €

5.278,79 €

0,00 €

5.278,79 €

22103

920

1 Combustibles i carburants seu consell

0,00 €

4.440,76 €

4.440,76 €

0,00 €

4.440,76 €

0,00 €

4.440,76 €

22104

169

1 Vestuari personal gosseres

0,00 €

1.000,00 €

707,48 €

292,52 €

485,04 €

222,44 €

485,04 €

222,44 €

22104

920

1 Vestuari del personal manteniment

897,97 €

897,97 €

0,00 €

494,86 €

403,11 €

494,86 €

403,11 €

22106

169

22110

920

1 Productes farmacèutics i material sanitar

1.485,46 €

1.485,46 €

0,00 €

1.485,46 €

0,00 €

1.485,46 €

0,00 €

1 Productes de neteja i condicionament.

3.557,07 €

3.557,07 €

0,00 €

2.542,27 €

1.014,80 €

2.542,27 €

1.014,80 €

22110 22111

932

1 Productes de neteja i condiciament.

2.626,08 €

2.626,08 €

0,00 €

2.188,40 €

437,68 €

2.188,40 €

437,68 €

169

1 Mantenment furgoneta gosseres

2.800,93 €

2.800,93 €

0,00 €

2.324,94 €

475,99 €

2.324,94 €

475,99 €

22113

169

1 Manutenció d’animals.

14.504,55 €

14.504,55 €

0,00 €

10.840,26 €

3.664,29 €

10.840,26 €

3.664,29 €

22199

169

1 Altres subministraments gosseres

12.839,95 €

12.839,95 €

0,00 €

12.839,95 €

0,00 €

12.839,95 €

0,00 €

22199

932

1 Altres subministraments.

40.000,00 €

37.952,79 €

2.047,21 €

37.952,79 €

0,00 €

37.952,79 €

0,00 €

22200

920

1 Despesa en comunicacions telefòniques

30.961,97 €

30.961,97 €

0,00 €

30.961,97 €

0,00 €

30.961,97 €

0,00 €

22201

920

1 Despesa en comunicacions postals

14.494,86 €

14.494,86 €

0,00 €

12.973,99 €

1.520,87 €

12.973,99 €

1.520,87 €

22201

932

1 Comunicacions postals

153.696,73 €

153.696,73 €

0,00 €

119.311,74 €

34.384,99 €

119.311,74 €

34.384,99 €

22201

933

1 Comunicacions postals cadastre

15.000,00 €

804,25 €

14.195,75 €

548,30 €

255,95 €

548,30 €

255,95 €

22300

920

1 Despesa transportistes

431,93 €

431,93 €

0,00 €

431,93 €

0,00 €

431,93 €

0,00 €

22400

151

1 Primes d’assegurances.

4.291,64 €

3.434,19 €

857,45 €

3.434,19 €

0,00 €

3.434,19 €

0,00 €

22400

920

1 Primes d’assegurances.

24.660,04 €

24.660,04 €

0,00 €

24.660,04 €

0,00 €

24.660,04 €

0,00 €

22400

932

1 Primes d’assegurances.

3.707,49 €

3.707,49 €

0,00 €

3.707,49 €

0,00 €

3.707,49 €

0,00 €

2260101

912

1 Atencions protocol·làries i representativ

20.437,51 €

20.437,51 €

0,00 €

19.400,01 €

1.037,50 €

19.400,01 €

1.037,50 €

2260210

439

1 Despeses projecte SELWA

2260211

433

1 Campanya productes agroalimentaris

2260240

172

1 Campanya sensibilització mediambiental

2260242

172

1 Campanyes medi ambient Blanes

2260243

172

2260244

172

2260250

153

1 Publicitat i propaganda oficina habitatge

2260251

337

1 Despeses projectes de joventut

4.000,00 €

2.123,09 €

1.876,91 €

2.048,09 €

75,00 €

2.048,09 €

75,00 €

11.200,00 €

11.200,00 €

0,00 €

11.200,00 €

0,00 €

11.200,00 €

0,00 €

2.000,00 €

878,14 €

1.121,86 €

878,14 €

0,00 €

878,14 €

0,00 €

111.810,96 €

101.286,38 €

10.524,58 €

97.703,78 €

3.582,60 €

97.703,78 €

3.582,60 €

1 Campanyes medi ambient ECOEMBES

80.982,80 €

2.444,33 €

78.538,47 €

2.240,14 €

204,19 €

2.240,14 €

204,19 €

1 Campanyes FORM

17.399,00 €

78,30 €

17.320,70 €

0,00 €

78,30 €

0,00 €

78,30 €

2.000,00 €

0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

8.870,90 €

1.279,75 €

7.591,15 €

1.279,75 €

0,00 €

1.279,75 €

0,00 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 31


2260300

920

1 Publicació en diaris oficials.

3.043,80 €

3.043,80 €

0,00 €

3.043,80 €

0,00 €

3.043,80 €

0,00 €

2260301

932

1 Publicació en diaris oficials gestió trib

8.969,17 €

8.969,17 €

0,00 €

8.969,17 €

0,00 €

8.969,17 €

0,00 €

2260401

932

1 Serveis jurídics gestió tributària

31.878,19 €

31.878,19 €

0,00 €

29.067,19 €

2.811,00 €

29.067,19 €

2.811,00 €

2260402

920

1 Serveis jurídics

23.747,46 €

20.219,26 €

3.528,20 €

12.599,14 €

7.620,12 €

12.599,14 €

7.620,12 €

2260960

334

1 Activitats culturals

15.000,00 €

14.971,21 €

28,79 €

12.560,65 €

2.410,56 €

12.560,65 €

2.410,56 €

2260961

341

1 Activitats esportives.

30.000,00 €

29.725,26 €

274,74 €

28.016,96 €

1.708,30 €

28.016,96 €

1.708,30 €

2269912

439

1 Despeses territori museu de l'aigua

16.608,00 €

13.334,06 €

3.273,94 €

12.409,93 €

924,13 €

12.409,93 €

924,13 €

2269913

430

1 Despeses xec servei

2269914

430

1 Programa gir competitiu

2269914

430

2 Programa la selva coopera

9.000,00 €

0,00 €

9.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2269916

241

1 Despeses projecte SUMA'T

94.583,00 €

63.515,79 €

31.067,21 €

46.971,79 €

16.544,00 €

46.971,79 €

16.544,00 €

2269917

439

1 Activitats projecte BEI-eficiència energè

3.000,00 €

2.200,00 €

800,00 €

2.200,00 €

0,00 €

2.200,00 €

0,00 €

2269926

241

1 Despeses gestió projecte impuls-treball

30.485,02 €

7.061,40 €

23.423,62 €

5.939,72 €

1.121,68 €

5.939,72 €

1.121,68 €

2269941

161

1 Despeses epi's depuradores

700,00 €

236,71 €

463,29 €

236,71 €

0,00 €

236,71 €

0,00 €

2269942

169

1 Altres despeses funcionament gosseres

10.981,76 €

10.981,76 €

0,00 €

10.769,29 €

212,47 €

10.769,29 €

212,47 €

2269943

169

1 Despeses eliminació residus gossera

2269946

162

1 Despeses recollida selectiva (regul.NORA)

2269960

332

1 Altres despeses diverses arxiu històric

2269970

932

1 Altres despeses diverses oficina Lloret d

2269971

932

1 Altres despeses diverses gestió tributàri

2269972

933

1 Altres despeses diverses cadastre

2269973

932

1 Altres despeses informació oficial

2269980

320

1 Altres despeses diverses menjadors escola

2269981

320

1 Compensació cànons dels menjadors escolar

2269990

920

1 Altres despeses diverses organització int

2269991

920

1 Altres despeses diverses magatzem

2269992

920

1 Altres despeses diverses oficina habitatg

2269993

493

1 Altres despeses diverses oficina consum

2269994

920

1 Altres despeses diverses programa activa'

2269995

230

1 Altres despeses diverses benestar social

2270240

161

1 Analítiques gestió depuradores

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

681,30 €

280,56 €

400,74 €

280,56 €

0,00 €

280,56 €

0,00 €

180.308,42 €

167.559,11 €

12.749,31 €

136.374,11 €

31.185,00 €

136.374,11 €

31.185,00 €

4.000,00 €

3.957,75 €

42,25 €

3.957,75 €

0,00 €

3.957,75 €

0,00 €

132.430,70 €

132.430,70 €

0,00 €

78.940,08 €

53.490,62 €

78.940,08 €

53.490,62 €

9.000,00 €

8.361,58 €

638,42 €

2.259,62 €

6.101,96 €

2.259,62 €

6.101,96 €

25.166,00 €

0,00 €

25.166,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4.500,00 €

3.798,31 €

701,69 €

2.451,88 €

1.346,43 €

2.451,88 €

1.346,43 €

2.300,00 €

0,00 €

2.300,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

55.834,07 €

55.834,07 €

0,00 €

51.054,32 €

4.779,75 €

51.054,32 €

4.779,75 €

40.000,00 €

24.914,40 €

15.085,60 €

23.606,66 €

1.307,74 €

23.606,66 €

1.307,74 €

10.000,00 €

9.050,00 €

950,00 €

9.050,00 €

0,00 €

9.050,00 €

0,00 €

4.386,06 €

4.386,06 €

0,00 €

4.001,78 €

384,28 €

4.001,78 €

384,28 €

7.611,92 €

7.611,92 €

0,00 €

7.236,51 €

375,41 €

7.236,51 €

375,41 €

12.176,84 €

12.176,84 €

0,00 €

10.138,85 €

2.037,99 €

10.138,85 €

2.037,99 €

4.268,59 €

1.453,10 €

2.815,49 €

1.453,10 €

0,00 €

1.453,10 €

0,00 €

15.000,00 €

12.475,25 €

2.524,75 €

11.254,59 €

1.220,66 €

11.254,59 €

1.220,66 €

118.483,57 €

0,00 €

118.483,57 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

55.000,00 €

35.247,41 €

19.752,59 €

638,17 €

34.609,24 €

638,17 €

34.609,24 €

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 32


2270260

332

1 Serveis externs arxius històrics

11.400,00 €

4.925,35 €

6.474,65 €

3.575,35 €

1.350,00 €

3.575,35 €

1.350,00 €

2270270

932

1 Valoracions de gestió tributària

28.820,18 €

28.820,18 €

0,00 €

26.224,13 €

2.596,05 €

26.224,13 €

2.596,05 €

2270291

231

1 Conveni tècnic prevenció de riscos labora

10.000,00 €

5.802,28 €

4.197,72 €

4.867,96 €

934,32 €

4.867,96 €

934,32 €

2270610

430

1 Despeses programa ISO 9000

2.318,70 €

2.318,70 €

0,00 €

2.318,70 €

0,00 €

2.318,70 €

0,00 €

2270611

433

1 Despeses servei creació empreses

20.795,28 €

5.356,39 €

15.438,89 €

5.356,39 €

0,00 €

5.356,39 €

0,00 €

2270612

433

1 Pla d'innovació

35.000,00 €

3.292,20 €

31.707,80 €

3.292,20 €

0,00 €

3.292,20 €

0,00 €

2270613

433

1 Despeses programa INTERREG ACCIÓ 10

16.740,65 €

3.437,75 €

13.302,90 €

3.437,75 €

0,00 €

3.437,75 €

0,00 €

2270614

439

1 Activitats projecte e-rutes

3.165,00 €

2.950,00 €

215,00 €

2.950,00 €

0,00 €

2.950,00 €

0,00 €

2270615

241

1 Despeses formació ocupacional

75.000,00 €

846,71 €

74.153,29 €

0,00 €

846,71 €

0,00 €

846,71 €

2270615

241

2 Despeses formació ocupacional

45.486,02 €

10.944,26 €

34.541,76 €

10.782,89 €

161,37 €

10.782,89 €

161,37 €

2270640

161

1 Serveis externs coordinació depuradores

39.784,00 €

26.291,69 €

13.492,31 €

24.229,24 €

2.062,45 €

24.229,24 €

2.062,45 €

2270650

151

1 Prestació serveis arquitecte

44.468,65 €

44.468,52 €

0,13 €

39.529,99 €

4.938,53 €

39.529,99 €

4.938,53 €

2270651

151

1 Prestació serveis enginyer superior

22.136,00 €

22.135,92 €

0,08 €

20.291,26 €

1.844,66 €

20.291,26 €

1.844,66 €

2270652

151

1 Prestació serveis arquitecte tècnic

2270653

153

1 Prestació serveis arquitecte tècnic of.ha

2270654

151

1 Estudis i treballs tècnics externs

2270870

932

1 Serveis professionals de recaptació

2270872

933

1 Serveis professionals independents cadast

2270873

933

1 Serveis professionals externs suport cada

2279940

162

1 Servei tractament matèria orgànica

2279941

162

1 Servei tractament fracció vegetal

2279942

162

1 Compensació adjudicatari planta compostat

2279942

162

2 Compensació adjudicatari planta compostat

2279943

172

1 Projecte compartir cotxe

2.627,00 €

0,00 €

2.627,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2279944

161

1 Treballs explotadors depuradores

1.702.674,79 €

1.550.324,09 €

152.350,70 €

239.216,65 €

1.311.107,44 €

239.216,65 €

1.311.107,44 €

2279944

161

2 Treballs explotadors depuradores

197.909,28 €

197.909,28 €

0,00 €

182.594,95 €

15.314,33 €

182.594,95 €

15.314,33 €

2279945

169

1 Serveis veterinaris a la gossera

14.568,07 €

14.568,07 €

0,00 €

10.930,28 €

3.637,79 €

10.930,28 €

3.637,79 €

2279946

169

1 Serveis veterinaris-adopcions animals gos

27.801,06 €

27.801,06 €

0,00 €

21.049,81 €

6.751,25 €

21.049,81 €

6.751,25 €

2279947

162

1 NORA-gestió residus ajuntament de Blanes

5.458.752,23 €

5.458.752,23 €

0,00 €

3.277.697,62 €

2.181.054,61 €

3.277.697,62 €

2.181.054,61 €

2279948

162

1 NORA-servei trituració fracció vegetal

2279960

334

1 Servei material activitats festives

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

7.101,35 €

7.101,35 €

0,00 €

6.509,57 €

591,78 €

6.509,57 €

591,78 €

31.800,00 €

28.946,83 €

2.853,17 €

26.702,89 €

2.243,94 €

26.702,89 €

2.243,94 €

149.267,22 €

107.749,50 €

41.517,72 €

19.910,97 €

87.838,53 €

19.910,97 €

87.838,53 €

1.793.168,06 €

1.793.168,06 €

0,00 €

1.329.632,63 €

463.535,43 €

1.329.632,63 €

463.535,43 €

120.481,24 €

115.894,13 €

4.587,11 €

94.822,47 €

21.071,66 €

94.822,47 €

21.071,66 €

68.087,76 €

68.087,76 €

0,00 €

0,00 €

68.087,76 €

0,00 €

68.087,76 €

744.875,00 €

582.828,32 €

162.046,68 €

453.896,10 €

128.932,22 €

453.896,10 €

128.932,22 €

96.893,30 €

61.509,63 €

35.383,67 €

40.788,02 €

20.721,61 €

40.788,02 €

20.721,61 €

800,00 €

40,00 €

760,00 €

40,00 €

0,00 €

40,00 €

0,00 €

28.395,60 €

28.337,88 €

57,72 €

28.337,88 €

0,00 €

28.337,88 €

0,00 €

8.631,70 €

8.631,70 €

0,00 €

2.318,70 €

6.313,00 €

2.318,70 €

6.313,00 €

19.000,00 €

10.865,56 €

8.134,44 €

10.539,33 €

326,23 €

10.539,33 €

326,23 €

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 33


2279970

932

1 Treballs de comunicació amb notificador

2279980

320

1 Auditories menjadors escolars

118.994,40 €

118.994,40 €

0,00 €

95.559,85 €

23.434,55 €

95.559,85 €

23.434,55 €

21.000,00 €

18.872,39 €

2.127,61 €

16.482,89 €

2.389,50 €

16.482,89 €

2.389,50 €

2279981

320

1 Servei càtering i monitoratge als menjado

2279982

320

1 Complement monitoratge menjadors escolars

3.057.408,77 €

2.759.553,46 €

297.855,31 €

1.711.898,35 €

1.047.655,11 €

1.711.898,35 €

1.047.655,11 €

202.872,23 €

202.872,23 €

0,00 €

147.523,39 €

55.348,84 €

147.523,39 €

2279983

320

1 Administradors menjadors escolars

55.348,84 €

195.505,00 €

192.477,84 €

3.027,16 €

92.885,27 €

99.592,57 €

92.885,27 €

2279984

320

1 Gestió menjadors

99.592,57 €

20.000,00 €

780,25 €

19.219,75 €

171,49 €

608,76 €

171,49 €

2279985

320

1 Monitoratge centres escolars sisena hora

608,76 €

199.815,00 €

97.193,12 €

102.621,88 €

97.193,12 €

0,00 €

97.193,12 €

0,00 €

2279986

320

2279986

320

1 Servei de transport escolar

2.378.326,00 €

2.296.309,33 €

82.016,67 €

1.705.002,96 €

591.306,37 €

1.705.002,96 €

591.306,37 €

2 Servei de transport escolar

79.433,32 €

79.433,32 €

0,00 €

79.433,32 €

0,00 €

79.433,32 €

2279990

0,00 €

920

1 Convenis de col·laboració amb entitats

13.205,43 €

13.205,43 €

0,00 €

11.462,03 €

1.743,40 €

11.462,03 €

1.743,40 €

2279991

920

1 Assessorament laboral-fiscal

2279992

920

1 Serveis informàtics externs

22

Material, subministraments i altres.

3.719,00 €

3.570,68 €

148,32 €

3.254,44 €

316,24 €

3.254,44 €

316,24 €

26.701,92 €

26.701,92 €

0,00 €

22.251,60 €

4.450,32 €

22.251,60 €

4.450,32 €

18.844.799,39 €

17.305.432,57 €

1.539.366,82 €

10.912.333,54 €

6.393.099,03 €

10.912.333,54 €

6.393.099,03 €

2310001

912

1 Desplaçaments i dietes membres dels òrgan

12.000,00 €

10.481,25 €

1.518,75 €

10.481,25 €

0,00 €

10.481,25 €

0,00 €

2312010

430

1 Dietes i desplaçaments cap departament pr

1.500,00 €

1.348,18 €

151,82 €

1.348,18 €

0,00 €

1.348,18 €

0,00 €

2312011

433

1 Dietes i desplaçaments tècnics empresa

2.204,72 €

2.204,72 €

0,00 €

2.204,72 €

0,00 €

2.204,72 €

0,00 €

2312012

433

1 Dietes i desplaçaments pla d'innovació

1.000,00 €

596,36 €

403,64 €

596,36 €

0,00 €

596,36 €

0,00 €

2312013

439

1 Dietes i desplaçaments projecte selwa

1.100,00 €

755,45 €

344,55 €

755,45 €

0,00 €

755,45 €

0,00 €

2312014

439

1 Dietes i desplaçaments AODL energies reno

1.000,00 €

932,83 €

67,17 €

932,83 €

0,00 €

932,83 €

0,00 €

2312017

241

1 Dietes i desplaçaments tècnics desenvolup

2.232,06 €

2.232,06 €

0,00 €

2.232,06 €

0,00 €

2.232,06 €

0,00 €

2312018

241

1 Dietes i desplaçaments AODL pla de formac

867,94 €

412,29 €

455,65 €

412,29 €

0,00 €

412,29 €

0,00 €

2312040

170

1 Dietes i desplaçaments cap departament en

4.500,00 €

1.603,75 €

2.896,25 €

1.603,75 €

0,00 €

1.603,75 €

0,00 €

2312041

172

1 Dietes i desplaçaments sociòloga

1.600,00 €

1.205,70 €

394,30 €

1.205,70 €

0,00 €

1.205,70 €

0,00 €

2312042

161

1 Dietes i desplaçaments gestió depuradores

6.000,00 €

2.590,37 €

3.409,63 €

2.312,83 €

277,54 €

2.312,83 €

277,54 €

2312043

169

1 Dietes i desplaçaments personal gosseres

2.460,30 €

2.460,30 €

0,00 €

2.460,30 €

0,00 €

2.460,30 €

0,00 €

2312050

151

1 Dietes i desplaçaments serveis tècnics

7.708,36 €

7.708,36 €

0,00 €

6.246,55 €

1.461,81 €

6.246,55 €

1.461,81 €

2312051

337

1 Dietes i desplaçaments tècnics joventut

2.829,10 €

2.829,10 €

0,00 €

2.829,10 €

0,00 €

2.829,10 €

0,00 €

2312052

153

1 Dietes i desplaçaments oficina habitatge

2.000,00 €

940,94 €

1.059,06 €

940,94 €

0,00 €

940,94 €

0,00 €

2312060

341

1 Dietes i desplaçaments promoció esportiva

2.500,00 €

2.414,87 €

85,13 €

2.034,60 €

380,27 €

2.034,60 €

380,27 €

2312070

932

1 Dietes i desplaçaments gestió tributària

3.000,00 €

136,93 €

2.863,07 €

136,93 €

0,00 €

136,93 €

0,00 €

2312071

933

1 Dietes i desplaçaments gestió cadastral

1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 34


2312080

320

1 Dietes i desplaçaments educació

2.000,00 €

669,56 €

1.330,44 €

669,56 €

0,00 €

669,56 €

0,00 €

2312081

493

1 Dietes i desplaçaments consum

1.231,41 €

1.231,41 €

0,00 €

1.231,41 €

0,00 €

1.231,41 €

0,00 €

2312090

920

1 Dietes i desplaçaments organització inter

0,00 €

2330001

912

1 Altres indemnitzacions càrrecs electes

2330002

912

1 Indemnitzacions partits polítics

162

1 Servei eliminació de residus-abocador Llo

23 25000

Indemnitzacions per raó del servei.

25

Treballs realitzats per administracions p

2

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

31000

11

1 Interessos de préstecs

31001

11

1 Interessos pòlissa de crèdit

31

De préstecs i altres operacions financere

1.948,80 €

1.948,80 €

0,00 €

1.948,80 €

0,00 €

1.948,80 €

194.156,49 €

180.036,70 €

14.119,79 €

180.036,70 €

0,00 €

180.036,70 €

0,00 €

25.428,00 €

25.428,00 €

0,00 €

20.878,00 €

4.550,00 €

20.878,00 €

4.550,00 €

280.267,18 €

250.167,93 €

30.099,25 €

243.498,31 €

6.669,62 €

243.498,31 €

6.669,62 €

1.495.187,44 €

1.260.592,16 €

234.595,28 €

1.260.592,16 €

0,00 €

1.260.592,16 €

0,00 €

1.495.187,44 €

1.260.592,16 €

234.595,28 €

1.260.592,16 €

0,00 €

1.260.592,16 €

0,00 €

20.935.308,64 €

19.054.397,36 €

1.880.911,28 €

12.498.996,51 €

6.555.400,85 €

12.498.996,51 €

6.555.400,85 €

212.505,84 €

201.022,94 €

11.482,90 €

201.022,94 €

0,00 €

201.022,94 €

0,00 €

6.000,00 €

3.399,89 €

2.600,11 €

3.399,89 €

0,00 €

3.399,89 €

0,00 €

218.505,84 €

204.422,83 €

14.083,01 €

204.422,83 €

0,00 €

204.422,83 €

0,00 €

35900

320

1 Despeses financeres

10.000,00 €

4.771,17 €

5.228,83 €

4.771,17 €

0,00 €

4.771,17 €

0,00 €

35900

920

1 Despeses financeres

25.550,11 €

22.955,42 €

2.594,69 €

22.955,42 €

0,00 €

22.955,42 €

0,00 €

35900

932

1 Despeses financeres

30.072,08 €

30.072,08 €

0,00 €

30.072,08 €

0,00 €

30.072,08 €

0,00 €

65.622,19 €

57.798,67 €

7.823,52 €

57.798,67 €

0,00 €

57.798,67 €

0,00 €

284.128,03 €

262.221,50 €

21.906,53 €

262.221,50 €

0,00 €

262.221,50 €

0,00 €

8.498,00 €

8.498,00 €

0,00 €

8.498,00 €

0,00 €

8.498,00 €

0,00 €

8.498,00 €

8.498,00 €

0,00 €

8.498,00 €

0,00 €

8.498,00 €

0,00 €

910,00 €

0,00 €

910,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

0,00 €

4.000,00 €

0,00 €

4.000,00 €

0,00 €

39.668,00 €

26.743,07 €

12.924,93 €

0,00 €

26.743,07 €

0,00 €

26.743,07 €

44.578,00 €

30.743,07 €

13.834,93 €

4.000,00 €

26.743,07 €

4.000,00 €

26.743,07 €

35

Interessos de demora i altres despeses fi

3 41000

DESPESES FINANCERES. 330

1 Aportació al patronat conservació castell

46216

162

1 Compensació ajuntaments plantes fracció v

46310

439

1 Aportació consorci Ter-Brugent

46701

330

1 Aportació al consorci per a la normalitza

41

A organismes autònoms de l’entitat local.

46

A entitats locals.

48010

432

1 Aportacions a associacions de promoció de

23.015,00 €

23.015,00 €

0,00 €

20.295,20 €

2.719,80 €

20.295,20 €

2.719,80 €

48040

172

1 Aportació al consorci mediambiental de la

10.270,00 €

10.270,00 €

0,00 €

10.270,00 €

0,00 €

10.270,00 €

0,00 €

48041

172

1 Aportació al CILMA

660,00 €

660,00 €

0,00 €

660,00 €

0,00 €

660,00 €

0,00 €

48042

169

1 Col·laboracions gosseres locals

3.000,00 €

2.981,43 €

18,57 €

2.981,43 €

0,00 €

2.981,43 €

0,00 €

48060

330

1 Aportació a la fundació orquestra jove de

2.600,00 €

2.404,00 €

196,00 €

2.404,00 €

0,00 €

2.404,00 €

0,00 €

48061

330

1 Aportació al Centre d'estudis selvatans

2.000,00 €

2.000,00 €

0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

48062

334

1 Concessió beca de recerca de la Selva

4.705,88 €

4.705,88 €

0,00 €

1.000,00 €

3.705,88 €

1.000,00 €

3.705,88 €

48063

334

1 Subvencions museus de la comarca

8.385,00 €

6.938,32 €

1.446,68 €

0,00 €

6.938,32 €

0,00 €

6.938,32 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 35


48064

334

1 Subvencions actes culturals

14.794,12 €

14.528,80 €

265,32 €

7.728,80 €

6.800,00 €

7.728,80 €

6.800,00 €

48065

341

1 Aportació al consell esportiu de la Selva

12.451,00 €

12.451,00 €

0,00 €

0,00 €

12.451,00 €

0,00 €

12.451,00 €

48066

330

1 Activitats culturals Consell

8.502,00 €

4.267,59 €

4.234,41 €

4.267,59 €

0,00 €

4.267,59 €

0,00 €

48080

320

1 Ajuts de menjadors escolars (no càtering)

214.499,26 €

206.276,55 €

8.222,71 €

140.406,34 €

65.870,21 €

140.406,34 €

65.870,21 €

48081

320

1 Ajuts de menjadors escolars (càtering)

400.000,00 €

347.741,30 €

52.258,70 €

216.896,81 €

130.844,49 €

216.896,81 €

130.844,49 €

48082

320

1 Gratuïtats menjadors (no càtering)

249.509,68 €

249.509,68 €

0,00 €

171.439,72 €

78.069,96 €

171.439,72 €

78.069,96 €

48083

320

1 Gratuïtats menjadors (càtering)

1.054.499,06 €

1.054.499,06 €

0,00 €

620.834,70 €

433.664,36 €

620.834,70 €

433.664,36 €

48085

320

1 Ajuts individuals de desplaçament

15.000,00 €

10.683,06 €

4.316,94 €

10.386,96 €

296,10 €

10.386,96 €

296,10 €

48086

320

1 Ajuts individuals de transport col·lectiu

48.500,00 €

0,00 €

48.500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

48087

320

1 Subvencions als centres escolars

2.000,00 €

1.822,00 €

178,00 €

1.822,00 €

0,00 €

1.822,00 €

0,00 €

48090

920

1 Ajuts fons de cooperació amb el tercer mó

8.000,00 €

5.900,00 €

2.100,00 €

5.400,00 €

500,00 €

5.400,00 €

500,00 €

A famílies i institucions sense fins de l

2.082.391,00 €

1.960.653,67 €

121.737,33 €

1.218.793,55 €

741.860,12 €

1.218.793,55 €

741.860,12 €

TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

2.135.467,00 €

1.999.894,74 €

135.572,26 €

1.231.291,55 €

768.603,19 €

1.231.291,55 €

768.603,19 €

48 4 62207

162

1 Inversió escola mediambiental

323.653,90 €

305.900,21 €

17.753,69 €

294.295,33 €

11.604,88 €

294.295,33 €

11.604,88 €

62209

162

1 Inversió deixalleries

35.160,53 €

34.150,13 €

1.010,40 €

34.150,13 €

0,00 €

34.150,13 €

0,00 €

62211

162

1 Inversió planta de compostatge

41.250,00 €

0,00 €

41.250,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

62211

162

2 Inversió planta de compostatge

1.170.544,43 €

1.120.446,53 €

50.097,90 €

1.131.651,12 €

-11.204,59 €

1.131.651,12 €

-11.204,59 €

62240

162

1 Inversions deixalleries

87.710,87 €

77.632,59 €

10.078,28 €

70.945,38 €

6.687,21 €

70.945,38 €

6.687,21 €

62290

920

1 Oficina de turisme local i comarcal a Vil

143.245,21 €

0,00 €

143.245,21 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

62292

920

1 Inversió coberta magatzem comarcal

73.288,31 €

70.617,56 €

2.670,75 €

70.617,56 €

0,00 €

70.617,56 €

0,00 €

62293

920

1 Inversions Consell Comarcal

7.200,00 €

7.200,00 €

0,00 €

7.200,00 €

0,00 €

7.200,00 €

0,00 €

62294

920

1 Inversió CIAB

1.600.000,00 €

0,00 €

1.600.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

62580

320

1 Inversions menjadors curs actual

49.334,00 €

49.334,00 €

0,00 €

37.595,31 €

11.738,69 €

37.595,31 €

11.738,69 €

62581

320

1 Inversions menjadors cursos anteriors

43.530,00 €

43.530,00 €

0,00 €

24.572,82 €

18.957,18 €

24.572,82 €

18.957,18 €

62590

920

1 Inversió en mobiliari.

12.002,20 €

11.984,91 €

17,29 €

11.984,91 €

0,00 €

11.984,91 €

0,00 €

62690

920

1 Inversió en equipaments informàtics

2.373,93 €

1.887,29 €

486,64 €

1.887,29 €

0,00 €

1.887,29 €

0,00 €

62941

169

1 Inversions funcionament gosseres

269,94 €

269,94 €

0,00 €

265,60 €

4,34 €

265,60 €

4,34 €

3.589.563,32 €

1.722.953,16 €

1.866.610,16 €

1.685.165,45 €

37.787,71 €

1.685.165,45 €

37.787,71 €

44.429,64 €

44.429,64 €

0,00 €

44.429,64 €

0,00 €

44.429,64 €

0,00 €

44.429,64 €

44.429,64 €

0,00 €

44.429,64 €

0,00 €

44.429,64 €

0,00 €

250.000,00 €

0,00 €

250.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

62 63300

Inversió nova associada al funcionament o 162

1 Material i vehicles pel servei recollida

920

1 Inversió restauració castell de Montsoriu

63 68200

Inversió de reposició associada al funcio

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 36


68

Despeses en inversions de béns patrimonia

6

INVERSIONS REALS.

250.000,00 €

0,00 €

250.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.883.992,96 €

1.767.382,80 €

2.116.610,16 €

1.729.595,09 €

37.787,71 €

1.729.595,09 €

37.787,71 €

76200

942

1 Subvencions pla d'obres i serveis

3.886.806,74 €

131.664,90 €

3.755.141,84 €

0,00 €

131.664,90 €

0,00 €

131.664,90 €

76200

942

2 Subvencions pla d'obres i serveis

8.430.893,96 €

4.387.853,97 €

4.043.039,99 €

3.411.927,51 €

975.926,46 €

3.411.927,51 €

975.926,46 €

76250

151

1 Subvencions xarxa camins veïnals

66.000,00 €

66.000,00 €

0,00 €

0,00 €

66.000,00 €

0,00 €

66.000,00 €

12.383.700,70 €

4.585.518,87 €

7.798.181,83 €

3.411.927,51 €

1.173.591,36 €

3.411.927,51 €

1.173.591,36 €

76

A entitats locals.

78050

151

1 Subvencions electrificació rural (PERC)

58.573,37 €

58.573,37 €

0,00 €

58.573,37 €

0,00 €

58.573,37 €

0,00 €

78050

151

2 Subvencions electrificació rural (PERC)

27.717,75 €

27.717,75 €

0,00 €

27.717,75 €

0,00 €

27.717,75 €

0,00 €

86.291,12 €

86.291,12 €

0,00 €

86.291,12 €

0,00 €

86.291,12 €

0,00 €

12.469.991,82 €

4.671.809,99 €

7.798.181,83 €

3.498.218,63 €

1.173.591,36 €

3.498.218,63 €

1.173.591,36 €

30.000,00 €

7.500,00 €

22.500,00 €

3.500,00 €

4.000,00 €

3.500,00 €

4.000,00 €

30.000,00 €

7.500,00 €

22.500,00 €

3.500,00 €

4.000,00 €

3.500,00 €

4.000,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

0,00 €

70.000,00 €

230.000,00 €

70.000,00 €

230.000,00 €

Aportacions patrimonials.

300.000,00 €

300.000,00 €

0,00 €

70.000,00 €

230.000,00 €

70.000,00 €

230.000,00 €

ACTIUS FINANCERS.

330.000,00 €

307.500,00 €

22.500,00 €

73.500,00 €

234.000,00 €

73.500,00 €

234.000,00 €

618.321,25 €

174.369,32 €

443.951,93 €

174.369,32 €

0,00 €

174.369,32 €

0,00 €

Amortització de préstecs i d’operacions e

618.321,25 €

174.369,32 €

443.951,93 €

174.369,32 €

0,00 €

174.369,32 €

0,00 €

PASSIUS FINANCERS.

618.321,25 €

174.369,32 €

443.951,93 €

174.369,32 €

0,00 €

174.369,32 €

0,00 €

43.961.430,01 €

31.400.583,30 €

12.560.846,71 €

22.575.484,14 €

8.825.099,16 €

22.575.484,14 €

8.825.099,16 €

78

A famílies i institucions sense fins de l

7 83001

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. 920

83 87100

Concessió de préstecs fora del sector púb 230

87 8 91300 91 9

1 Bestretes al personal a reintegrar

11

1 Aportacions al Consorci de Benestar Socai

1 Amortització de préstecs a llarg termini

TOTAL

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 37


Per aplicació pressupostària Prog.

Econ.

Sp.

Descripció

Crèd. definitiu

Obligacions

Total romanent

Pagaments

Obligacions

reconegudes

crèdit

ordenats

pendents

netes 11

31000

1

Interessos de préstecs

11

31001

1

Interessos pòlissa de crèdit

6.000,00 €

3.399,89 €

11

91300

1

Amortització de préstecs a llarg termini

618.321,25 €

174.369,32 €

Deute públic.

836.827,09 €

378.792,15 €

11

212.505,84 €

201.022,94 €

Total pagaments

Total pendent de pagament

pagament 11.482,90 €

201.022,94 €

0,00 €

201.022,94 €

0,00 €

2.600,11 €

3.399,89 €

443.951,93 €

174.369,32 €

0,00 €

3.399,89 €

0,00 €

0,00 €

174.369,32 €

458.034,94 €

0,00 €

378.792,15 €

0,00 €

378.792,15 €

0,00 €

151

1300050

1

Retribucions cap de serveis tècnics

32.972,00 €

32.971,96 €

0,04 €

32.971,96 €

0,00 €

32.971,96 €

0,00 €

151

1300051

1

Retribucions arquitectes tècnics

46.396,00 €

45.677,96 €

718,04 €

45.677,96 €

0,00 €

45.677,96 €

0,00 €

151

1300052

1

Retribucions administrativa serveis tècni

21.274,00 €

19.454,40 €

1.819,60 €

19.454,40 €

0,00 €

19.454,40 €

0,00 €

151

1300053

1

Retribucions delineants

36.546,28 €

36.546,28 €

0,00 €

36.546,28 €

0,00 €

36.546,28 €

0,00 €

151

22000

1

Material oficina ordinari no inventariabl

1.000,00 €

816,80 €

183,20 €

816,80 €

0,00 €

816,80 €

0,00 €

151

22400

1

Primes d’assegurances.

4.291,64 €

3.434,19 €

857,45 €

3.434,19 €

0,00 €

3.434,19 €

0,00 €

151

2270650

1

Prestació serveis arquitecte

44.468,65 €

44.468,52 €

0,13 €

39.529,99 €

4.938,53 €

39.529,99 €

4.938,53 €

151

2270651

1

Prestació serveis enginyer superior

22.136,00 €

22.135,92 €

0,08 €

20.291,26 €

1.844,66 €

20.291,26 €

1.844,66 €

151

2270652

1

Prestació serveis arquitecte tècnic

7.101,35 €

7.101,35 €

0,00 €

6.509,57 €

591,78 €

6.509,57 €

591,78 €

151

2270654

1

Estudis i treballs tècnics externs

149.267,22 €

107.749,50 €

41.517,72 €

19.910,97 €

87.838,53 €

19.910,97 €

87.838,53 €

151

2312050

1

Dietes i desplaçaments serveis tècnics

7.708,36 €

7.708,36 €

0,00 €

6.246,55 €

1.461,81 €

6.246,55 €

1.461,81 €

151

76250

1

Subvencions xarxa camins veïnals

66.000,00 €

66.000,00 €

0,00 €

0,00 €

66.000,00 €

0,00 €

66.000,00 €

151

78050

1

Subvencions electrificació rural (PERC)

58.573,37 €

58.573,37 €

0,00 €

58.573,37 €

0,00 €

58.573,37 €

0,00 €

151

78050

2

Subvencions electrificació rural (PERC)

151

Urbanisme.

27.717,75 €

27.717,75 €

0,00 €

27.717,75 €

0,00 €

27.717,75 €

0,00 €

525.452,62 €

480.356,36 €

45.096,26 €

317.681,05 €

162.675,31 €

317.681,05 €

162.675,31 €

153

1310050

1

Retribucions tècnic oficina habitatge

23.198,00 €

23.198,00 €

0,00 €

23.198,00 €

0,00 €

23.198,00 €

0,00 €

153

1310051

1

Retribucions administratiu oficina habita

18.569,00 €

18.172,74 €

396,26 €

18.172,74 €

0,00 €

18.172,74 €

0,00 €

153

2260250

1

Publicitat i propaganda oficina habitatge

2.000,00 €

0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

153

2270653

1

Prestació serveis arquitecte tècnic of.ha

31.800,00 €

28.946,83 €

2.853,17 €

26.702,89 €

2.243,94 €

26.702,89 €

2.243,94 €

153

2312052

1

Dietes i desplaçaments oficina habitatge

2.000,00 €

940,94 €

1.059,06 €

940,94 €

0,00 €

940,94 €

0,00 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 38


153

Accés a l’habitatge.

77.567,00 €

71.258,51 €

6.308,49 €

69.014,57 €

2.243,94 €

69.014,57 €

2.243,94 €

161

1310042

1

Retribucions administrativa gestió depura

23.198,00 €

22.857,51 €

340,49 €

22.857,51 €

0,00 €

22.857,51 €

0,00 €

161

21301

1

Altres despeses millores depuradores

153.758,94 €

153.758,94 €

0,00 €

7.392,65 €

146.366,29 €

7.392,65 €

146.366,29 €

161

21302

1

Inversions gestió depuradores (col·lector

6.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

161

2269941

1

Despeses epi's depuradores

700,00 €

236,71 €

463,29 €

236,71 €

0,00 €

236,71 €

0,00 €

161

2270240

1

Analítiques gestió depuradores

55.000,00 €

35.247,41 €

19.752,59 €

638,17 €

34.609,24 €

638,17 €

34.609,24 €

161

2270640

1

Serveis externs coordinació depuradores

39.784,00 €

26.291,69 €

13.492,31 €

24.229,24 €

2.062,45 €

24.229,24 €

2.062,45 €

161

2279944

1

Treballs explotadors depuradores

1.702.674,79 €

1.550.324,09 €

152.350,70 €

239.216,65 €

1.311.107,44 €

239.216,65 €

1.311.107,44 €

161

2279944

2

Treballs explotadors depuradores

197.909,28 €

197.909,28 €

0,00 €

182.594,95 €

15.314,33 €

182.594,95 €

15.314,33 €

161

2312042

1

Dietes i desplaçaments gestió depuradores

6.000,00 €

2.590,37 €

3.409,63 €

2.312,83 €

277,54 €

2.312,83 €

277,54 €

Sanejament, proveïment i distribució d’ai

2.185.025,01 €

1.989.216,00 €

195.809,01 €

479.478,71 €

1.509.737,29 €

479.478,71 €

1.509.737,29 €

68.750,00 €

0,00 €

68.750,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.000,00 €

2.976,18 €

23,82 €

2.976,18 €

0,00 €

2.976,18 €

0,00 €

161 162

20900

1

Cànon FORM ajuntament de Sta.Coloma F.

162

21900

1

Control i inspecció abocador clausurat

162

21901

1

Despeses manteniment abocador clausurat

20.445,76 €

20.445,76 €

0,00 €

15.746,11 €

4.699,65 €

15.746,11 €

4.699,65 €

162

2269946

1

Despeses recollida selectiva (regul.NORA)

132.430,70 €

132.430,70 €

0,00 €

78.940,08 €

53.490,62 €

78.940,08 €

53.490,62 €

162

2279940

1

Servei tractament matèria orgànica

744.875,00 €

582.828,32 €

162.046,68 €

453.896,10 €

128.932,22 €

453.896,10 €

128.932,22 €

162

2279941

1

Servei tractament fracció vegetal

96.893,30 €

61.509,63 €

35.383,67 €

40.788,02 €

20.721,61 €

40.788,02 €

20.721,61 €

162

2279942

1

Compensació adjudicatari planta compostat

800,00 €

40,00 €

760,00 €

40,00 €

0,00 €

40,00 €

0,00 €

162

2279942

2

Compensació adjudicatari planta compostat

28.395,60 €

28.337,88 €

57,72 €

28.337,88 €

0,00 €

28.337,88 €

0,00 €

162

2279947

1

NORA-gestió residus ajuntament de Blanes

5.458.752,23 €

5.458.752,23 €

0,00 €

3.277.697,62 €

2.181.054,61 €

3.277.697,62 €

2.181.054,61 €

162

2279948

1

NORA-servei trituració fracció vegetal

162

25000

1

Servei eliminació de residus-abocador Llo

162

46216

1

Compensació ajuntaments plantes fracció v

162

62207

1

Inversió escola mediambiental

162

62209

1

Inversió deixalleries

162

62211

1

162

62211

162 162

8.631,70 €

8.631,70 €

0,00 €

2.318,70 €

6.313,00 €

2.318,70 €

6.313,00 €

1.495.187,44 €

1.260.592,16 €

234.595,28 €

1.260.592,16 €

0,00 €

1.260.592,16 €

0,00 €

910,00 €

0,00 €

910,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

323.653,90 €

305.900,21 €

17.753,69 €

294.295,33 €

11.604,88 €

294.295,33 €

11.604,88 €

35.160,53 €

34.150,13 €

1.010,40 €

34.150,13 €

0,00 €

34.150,13 €

0,00 €

Inversió planta de compostatge

41.250,00 €

0,00 €

41.250,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2

Inversió planta de compostatge

1.170.544,43 €

1.120.446,53 €

50.097,90 €

1.131.651,12 €

-11.204,59 €

1.131.651,12 €

-11.204,59 €

62240

1

Inversions deixalleries

87.710,87 €

77.632,59 €

10.078,28 €

70.945,38 €

6.687,21 €

70.945,38 €

6.687,21 €

63300

1

Material i vehicles pel servei recollida

44.429,64 €

44.429,64 €

0,00 €

44.429,64 €

0,00 €

44.429,64 €

0,00 €

9.761.821,10 €

9.139.103,66 €

622.717,44 €

6.736.804,45 €

2.402.299,21 €

6.736.804,45 €

2.402.299,21 €

1300044

1

30.288,68 €

30.288,68 €

0,00 €

30.288,68 €

0,00 €

30.288,68 €

0,00 €

162 169

Recollida, eliminació i tractament de res Retribucions tècnic encarregat gosseres

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 39


169

1300045

1

Retribucions personal fix gosseres

27.867,00 €

27.407,93 €

459,07 €

27.407,93 €

0,00 €

27.407,93 €

0,00 €

169

1310043

1

Retribucions personal eventual gosseres

69.149,87 €

69.149,67 €

0,20 €

69.149,67 €

0,00 €

69.149,67 €

0,00 €

169

21200

1

Inversions funcionament gosseres

2.000,00 €

1.710,58 €

289,42 €

1.663,90 €

46,68 €

1.663,90 €

46,68 €

169

22103

1

Combustibles i carburants gosseres

5.278,79 €

5.278,79 €

0,00 €

5.278,79 €

0,00 €

5.278,79 €

0,00 €

169

22104

1

Vestuari personal gosseres

1.000,00 €

707,48 €

292,52 €

485,04 €

222,44 €

485,04 €

222,44 €

169

22106

1

Productes farmacèutics i material sanitar

1.485,46 €

1.485,46 €

0,00 €

1.485,46 €

0,00 €

1.485,46 €

0,00 €

169

22111

1

Mantenment furgoneta gosseres

2.800,93 €

2.800,93 €

0,00 €

2.324,94 €

475,99 €

2.324,94 €

475,99 €

169

22113

1

Manutenció d’animals.

14.504,55 €

14.504,55 €

0,00 €

10.840,26 €

3.664,29 €

10.840,26 €

3.664,29 €

169

22199

1

Altres subministraments gosseres

12.839,95 €

12.839,95 €

0,00 €

12.839,95 €

0,00 €

12.839,95 €

0,00 €

169

2269942

1

Altres despeses funcionament gosseres

10.981,76 €

10.981,76 €

0,00 €

10.769,29 €

212,47 €

10.769,29 €

212,47 €

169

2269943

1

Despeses eliminació residus gossera

4.000,00 €

3.957,75 €

42,25 €

3.957,75 €

0,00 €

3.957,75 €

0,00 €

169

2279945

1

Serveis veterinaris a la gossera

14.568,07 €

14.568,07 €

0,00 €

10.930,28 €

3.637,79 €

10.930,28 €

3.637,79 €

169

2279946

1

Serveis veterinaris-adopcions animals gos

27.801,06 €

27.801,06 €

0,00 €

21.049,81 €

6.751,25 €

21.049,81 €

6.751,25 €

169

2312043

1

Dietes i desplaçaments personal gosseres

2.460,30 €

2.460,30 €

0,00 €

2.460,30 €

0,00 €

2.460,30 €

0,00 €

169

48042

1

Col·laboracions gosseres locals

3.000,00 €

2.981,43 €

18,57 €

2.981,43 €

0,00 €

2.981,43 €

0,00 €

169

62941

1

Inversions funcionament gosseres

269,94 €

269,94 €

0,00 €

265,60 €

4,34 €

265,60 €

4,34 €

Altres serveis de benestar comunitari.

230.296,36 €

229.194,33 €

1.102,03 €

214.179,08 €

15.015,25 €

214.179,08 €

15.015,25 €

169 170

1300040

1

Retribucions cap departament entorn i ter

43.400,28 €

43.400,28 €

0,00 €

43.400,28 €

0,00 €

43.400,28 €

0,00 €

170

1300041

1

Retribucions serveis administratius depar

23.850,85 €

23.726,71 €

124,14 €

23.726,71 €

0,00 €

23.726,71 €

0,00 €

170

1300042

1

Retribucions tècnic medi ambient fix

28.888,43 €

28.888,43 €

0,00 €

28.888,43 €

0,00 €

28.888,43 €

0,00 €

170

1310040

1

Retribucions tècnic medi ambient eventual

23.198,00 €

22.420,12 €

777,88 €

22.420,12 €

0,00 €

22.420,12 €

0,00 €

170

22100

1

Energia elèctrica zona abocador

9.061,99 €

9.061,99 €

0,00 €

9.061,99 €

0,00 €

9.061,99 €

0,00 €

170

2312040

1

Dietes i desplaçaments cap departament en

4.500,00 €

1.603,75 €

2.896,25 €

1.603,75 €

0,00 €

1.603,75 €

0,00 €

Administració general del medi ambient.

132.899,55 €

129.101,28 €

3.798,27 €

129.101,28 €

0,00 €

129.101,28 €

0,00 €

172

1300043

1

Retribucions tènic servei informació geog

24.962,00 €

24.961,14 €

0,86 €

24.961,14 €

0,00 €

24.961,14 €

0,00 €

172

1310041

1

Retribucions tècnica en sociologia

26.893,16 €

26.893,16 €

0,00 €

26.893,16 €

0,00 €

26.893,16 €

0,00 €

172

2260240

1

Campanya sensibilització mediambiental

2.000,00 €

878,14 €

1.121,86 €

878,14 €

0,00 €

878,14 €

0,00 €

172

2260242

1

Campanyes medi ambient Blanes

111.810,96 €

101.286,38 €

10.524,58 €

97.703,78 €

3.582,60 €

97.703,78 €

3.582,60 €

172

2260243

1

Campanyes medi ambient ECOEMBES

80.982,80 €

2.444,33 €

78.538,47 €

2.240,14 €

204,19 €

2.240,14 €

204,19 €

172

2260244

1

Campanyes FORM

17.399,00 €

78,30 €

17.320,70 €

0,00 €

78,30 €

0,00 €

78,30 €

172

2279943

1

Projecte compartir cotxe

2.627,00 €

0,00 €

2.627,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

170

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 40


172

2312041

1

Dietes i desplaçaments sociòloga

172

48040

1

Aportació al consorci mediambiental de la

172

48041

1

Aportació al CILMA

172

1.600,00 €

1.205,70 €

394,30 €

1.205,70 €

0,00 €

1.205,70 €

0,00 €

10.270,00 €

10.270,00 €

0,00 €

10.270,00 €

0,00 €

10.270,00 €

0,00 €

660,00 €

660,00 €

0,00 €

660,00 €

0,00 €

660,00 €

0,00 €

Protecció i millora del medi ambient.

279.204,92 €

168.677,15 €

110.527,77 €

164.812,06 €

3.865,09 €

164.812,06 €

3.865,09 €

230

2269995

1

Altres despeses diverses benestar social

118.483,57 €

0,00 €

118.483,57 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

230

87100

1

Aportacions al Consorci de Benestar Socai

300.000,00 €

300.000,00 €

0,00 €

70.000,00 €

230.000,00 €

70.000,00 €

230.000,00 €

Administració general de serveis socials.

418.483,57 €

300.000,00 €

118.483,57 €

70.000,00 €

230.000,00 €

70.000,00 €

230.000,00 €

17.894,79 €

17.894,79 €

0,00 €

15.833,97 €

2.060,82 €

15.833,97 €

2.060,82 €

9.768,00 €

9.605,08 €

162,92 €

8.791,09 €

813,99 €

8.791,09 €

813,99 €

11.977,32 €

11.977,32 €

0,00 €

10.979,21 €

998,11 €

10.979,21 €

998,11 €

8.061,08 €

8.061,08 €

0,00 €

7.374,09 €

686,99 €

7.374,09 €

686,99 €

10.661,15 €

10.661,15 €

0,00 €

9.742,62 €

918,53 €

9.742,62 €

918,53 €

9.077,61 €

9.077,61 €

0,00 €

8.309,07 €

768,54 €

8.309,07 €

768,54 €

230 231

1600001

1

Seg.social àrea de presidència

231

1600002

1

Seg.social gerència

231

1600010

1

Seg.social cap departament promoció local

231

1600011

1

Seg.social personal administratiu dep.pro

231

1600012

1

Seg.social tècnic coordinador desenv.empr

231

1600013

1

Seg.social tècnic empreses (gir competiti

231

1600014

1

Seg.social AODL pla innovació

231

1600015

1

Seg.social tècnic desenvolupament territo

231

1600016

1

Seg.social tècnic AODL energies renovable

231

1600019

1

231

1600020

231 231

9.065,00 €

7.005,54 €

2.059,46 €

6.250,15 €

755,39 €

6.250,15 €

755,39 €

10.373,01 €

10.373,01 €

0,00 €

9.507,82 €

865,19 €

9.507,82 €

865,19 €

9.065,00 €

8.822,75 €

242,25 €

8.103,36 €

719,39 €

8.103,36 €

719,39 €

Seg.social personal brigada territori mus

11.968,54 €

11.968,54 €

0,00 €

10.959,03 €

1.009,51 €

10.959,03 €

1.009,51 €

1

Seg.social tècnic desenvolupament social

20.000,00 €

10.520,54 €

9.479,46 €

9.602,01 €

918,53 €

9.602,01 €

918,53 €

1600021

1

Seg.social tècnics xarxa SIO

9.709,99 €

9.709,99 €

0,00 €

7.906,77 €

1.803,22 €

7.906,77 €

1.803,22 €

1600022

1

Seg.social tècnic AODL pla de formació

9.089,74 €

9.089,74 €

0,00 €

8.309,18 €

780,56 €

8.309,18 €

780,56 €

231

1600024

1

Seg.social plans d'ocupació (POL)

15.074,00 €

10.989,11 €

4.084,89 €

10.989,11 €

0,00 €

10.989,11 €

0,00 €

231

1600024

2

Seg.social personal projecte POL

12.387,29 €

11.499,42 €

887,87 €

11.499,42 €

0,00 €

11.499,42 €

0,00 €

231

1600030

1

Seg.social tècnics projecte SUMA'T

19.522,00 €

18.069,12 €

1.452,88 €

17.272,39 €

796,73 €

17.272,39 €

796,73 €

231

1600039

1

Seg. social. personal projecte impuls-tre

14.068,80 €

14.068,80 €

0,00 €

14.068,80 €

0,00 €

14.068,80 €

0,00 €

231

1600040

1

Seg.social cap departament entorn i terri

11.977,00 €

10.979,21 €

997,79 €

9.981,10 €

998,11 €

9.981,10 €

998,11 €

231

1600041

1

Seg.social administratiu departament ento

231

1600042

1

Seg.social tècnics medi ambient

231

1600043

1

231

1600044

1

231

1600045

1

Seg.social administrativa depuradores

231

1600046

1

Seg.social tècnic encarregat gossera

8.075,11 €

8.075,11 €

0,00 €

7.406,40 €

668,71 €

7.406,40 €

668,71 €

16.895,99 €

16.895,99 €

0,00 €

15.474,22 €

1.421,77 €

15.474,22 €

1.421,77 €

Seg.social sociòloga

8.866,88 €

8.866,88 €

0,00 €

8.139,74 €

727,14 €

8.139,74 €

727,14 €

Seg.social tècnic informació geogràfica (

8.098,56 €

8.098,56 €

0,00 €

7.423,68 €

674,88 €

7.423,68 €

674,88 €

7.527,00 €

7.120,86 €

406,14 €

6.523,50 €

597,36 €

6.523,50 €

597,36 €

10.444,87 €

10.444,87 €

0,00 €

9.625,94 €

818,93 €

9.625,94 €

818,93 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 41


231

1600047

1

Seg.social personal gosseres

22.614,30 €

22.614,30 €

0,00 €

20.543,42 €

2.070,88 €

20.543,42 €

2.070,88 €

231

1600050

1

Seg.social cap de serveis tècnics

10.698,00 €

10.697,76 €

0,24 €

9.806,28 €

891,48 €

9.806,28 €

891,48 €

231

1600051

1

Seg.social arquitectes tècnics

15.053,00 €

14.781,25 €

271,75 €

13.526,83 €

1.254,42 €

13.526,83 €

1.254,42 €

231

1600052

1

Seg.social administrativa serveis tècnics

6.902,00 €

6.311,76 €

590,24 €

5.785,78 €

525,98 €

5.785,78 €

525,98 €

231

1600053

1

Seg.social delineants

11.817,00 €

11.301,98 €

515,02 €

10.313,85 €

988,13 €

10.313,85 €

988,13 €

231

1600054

1

Seg.social tècnic oficina habitatge

8.344,70 €

8.344,70 €

0,00 €

7.717,49 €

627,21 €

7.717,49 €

627,21 €

231

1600055

1

Seg.social administratiu oficina habitatg

6.025,00 €

5.851,68 €

173,32 €

5.349,62 €

502,06 €

5.349,62 €

502,06 €

231

1600056

1

Seg.social tècnic joventut

8.943,40 €

8.943,40 €

0,00 €

8.125,22 €

818,18 €

8.125,22 €

818,18 €

231

1600057

1

Seg.social tècnics pla local de joventut

23.457,00 €

23.456,52 €

0,48 €

21.501,81 €

1.954,71 €

21.501,81 €

1.954,71 €

231

1600058

1

Seg.social personal manteniment

15.846,17 €

15.846,17 €

0,00 €

14.208,09 €

1.638,08 €

14.208,09 €

1.638,08 €

231

1600060

1

Seg.social administratiu arxiu històric

6.435,12 €

6.435,12 €

0,00 €

5.898,86 €

536,26 €

5.898,86 €

536,26 €

231

1600061

1

Seg.social cap promoció esportiva

11.977,00 €

10.523,75 €

1.453,25 €

9.525,64 €

998,11 €

9.525,64 €

998,11 €

231

1600062

1

Seg.social administratiu promoció esporti

6.468,00 €

6.467,88 €

0,12 €

5.928,89 €

538,99 €

5.928,89 €

538,99 €

231

1600070

1

Seg.social cap departament serveis ciutad

11.900,00 €

11.899,80 €

0,20 €

10.908,15 €

991,65 €

10.908,15 €

991,65 €

231

1600071

1

Seg.social cap gestió tributària

9.768,00 €

9.767,88 €

0,12 €

8.953,89 €

813,99 €

8.953,89 €

813,99 €

231

1600072

1

Seg.social personal gestió tributària

79.027,07 €

72.402,59 €

6.624,48 €

68.023,90 €

4.378,69 €

68.023,90 €

4.378,69 €

231

1600080

1

Seg.social cap d'educació

11.977,32 €

11.977,32 €

0,00 €

10.979,21 €

998,11 €

10.979,21 €

998,11 €

231

1600081

1

Seg.social personal administratiu educaci

20.583,79 €

20.583,79 €

0,00 €

18.845,52 €

1.738,27 €

18.845,52 €

1.738,27 €

231

1600082

1

Seg.social tècnic consum

8.837,43 €

8.837,43 €

0,00 €

7.895,42 €

942,01 €

7.895,42 €

942,01 €

231

1600083

1

Seg.social administrativa consum

6.123,96 €

6.123,96 €

0,00 €

5.603,62 €

520,34 €

5.603,62 €

520,34 €

231

1600087

1

Seg.social secretari

9.768,00 €

9.767,88 €

0,12 €

8.953,89 €

813,99 €

8.953,89 €

813,99 €

231

1600088

1

Seg.social funcionaris eventuals

12.309,00 €

11.899,80 €

409,20 €

10.908,15 €

991,65 €

10.908,15 €

991,65 €

231

1600089

1

Seg.social interventor

5.645,00 €

1.515,56 €

4.129,44 €

1.373,44 €

142,12 €

1.373,44 €

142,12 €

231

1600090

1

Seg.social cap departament organització i

11.977,32 €

11.977,32 €

0,00 €

10.979,21 €

998,11 €

10.979,21 €

998,11 €

231

1600091

1

Seg.social tècnic recursos humans

10.279,00 €

10.277,98 €

1,02 €

9.421,47 €

856,51 €

9.421,47 €

856,51 €

231

1600092

1

Seg.social tècnic arxivística

8.858,98 €

8.858,98 €

0,00 €

8.105,18 €

753,80 €

8.105,18 €

753,80 €

231

1600093

1

Seg.social tècnics informàtics

19.575,36 €

19.575,36 €

0,00 €

17.944,08 €

1.631,28 €

17.944,08 €

1.631,28 €

231

1600094

1

Seg.social tècnic comunicació

9.700,44 €

9.700,44 €

0,00 €

8.874,29 €

826,15 €

8.874,29 €

826,15 €

231

1600095

1

Seg.social personal administratiu organi

58.590,00 €

49.595,25 €

8.994,75 €

46.252,08 €

3.343,17 €

46.252,08 €

3.343,17 €

231

1600096

1

Seg.social personal neteja

11.627,00 €

11.176,63 €

450,37 €

10.369,37 €

807,26 €

10.369,37 €

807,26 €

231

1600097

1

Seg.social administrativa s.informàtics

6.025,00 €

6.024,72 €

0,28 €

5.522,66 €

502,06 €

5.522,66 €

502,06 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 42


231

2270291

1

231

Conveni tècnic prevenció de riscos labora Acció social.

10.000,00 €

5.802,28 €

4.197,72 €

4.867,96 €

934,32 €

4.867,96 €

934,32 €

756.802,09 €

709.216,31 €

47.585,78 €

653.085,94 €

56.130,37 €

653.085,94 €

56.130,37 €

241

1300015

1

Retribucions tècnic coordinador desenv.so

33.972,26 €

33.972,26 €

0,00 €

33.972,26 €

0,00 €

33.972,26 €

0,00 €

241

1310016

1

Retribucions AODL desenvolupament social

25.436,87 €

23.014,05 €

2.422,82 €

23.014,05 €

0,00 €

23.014,05 €

0,00 €

241

1310017

1

Retribucions tècnics xarxa SIO

34.263,70 €

34.263,70 €

0,00 €

34.263,70 €

0,00 €

34.263,70 €

0,00 €

241

1310018

1

Retribucions AODL pla de formació

27.574,67 €

27.574,67 €

0,00 €

27.574,67 €

0,00 €

27.574,67 €

0,00 €

241

1310027

1

Retribucions personal projecte impuls-tre

55.805,37 €

55.367,41 €

437,96 €

55.367,41 €

0,00 €

55.367,41 €

0,00 €

241

1310028

1

Retribucions plans d'ocupació (POL)

43.166,00 €

35.126,36 €

8.039,64 €

35.126,36 €

0,00 €

35.126,36 €

0,00 €

241

1310028

2

Retribucions personal projecte POL

37.039,59 €

29.882,84 €

7.156,75 €

29.882,84 €

0,00 €

29.882,84 €

0,00 €

241

1310029

1

Retribucions tècnics projecte SUMA'T

59.056,00 €

51.036,78 €

8.019,22 €

51.036,78 €

0,00 €

51.036,78 €

0,00 €

241

2269916

1

Despeses projecte SUMA'T

94.583,00 €

63.515,79 €

31.067,21 €

46.971,79 €

16.544,00 €

46.971,79 €

16.544,00 €

241

2269926

1

Despeses gestió projecte impuls-treball

30.485,02 €

7.061,40 €

23.423,62 €

5.939,72 €

1.121,68 €

5.939,72 €

1.121,68 €

241

2270615

1

Despeses formació ocupacional

75.000,00 €

846,71 €

74.153,29 €

0,00 €

846,71 €

0,00 €

846,71 €

241

2270615

2

Despeses formació ocupacional

45.486,02 €

10.944,26 €

34.541,76 €

10.782,89 €

161,37 €

10.782,89 €

161,37 €

241

2312017

1

Dietes i desplaçaments tècnics desenvolup

2.232,06 €

2.232,06 €

0,00 €

2.232,06 €

0,00 €

2.232,06 €

0,00 €

241

2312018

1

Dietes i desplaçaments AODL pla de formac

867,94 €

412,29 €

455,65 €

412,29 €

0,00 €

412,29 €

0,00 €

564.968,50 €

375.250,58 €

189.717,92 €

356.576,82 €

18.673,76 €

356.576,82 €

18.673,76 €

0,00 €

43.424,54 €

0,00 €

43.424,54 €

0,00 €

241

Foment de l’ocupació.

320

1300080

1

Retribucions cap d'educació

43.424,54 €

43.424,54 €

320

1300081

1

Retribucions personal administratiu educa

63.557,04 €

63.557,04 €

0,00 €

63.557,04 €

0,00 €

63.557,04 €

0,00 €

320

2269980

1

Altres despeses diverses menjadors escola

40.000,00 €

24.914,40 €

15.085,60 €

23.606,66 €

1.307,74 €

23.606,66 €

1.307,74 €

320

2269981

1

Compensació cànons dels menjadors escolar

10.000,00 €

9.050,00 €

950,00 €

9.050,00 €

0,00 €

9.050,00 €

0,00 €

320

2279980

1

Auditories menjadors escolars

21.000,00 €

18.872,39 €

2.127,61 €

16.482,89 €

2.389,50 €

16.482,89 €

2.389,50 €

320

2279981

1

Servei càtering i monitoratge als menjado

3.057.408,77 €

2.759.553,46 €

297.855,31 €

1.711.898,35 €

1.047.655,11 €

1.711.898,35 €

1.047.655,11 €

320

2279982

1

Complement monitoratge menjadors escolars

202.872,23 €

202.872,23 €

0,00 €

147.523,39 €

55.348,84 €

147.523,39 €

55.348,84 €

320

2279983

1

Administradors menjadors escolars

195.505,00 €

192.477,84 €

3.027,16 €

92.885,27 €

99.592,57 €

92.885,27 €

99.592,57 €

320

2279984

1

Gestió menjadors

20.000,00 €

780,25 €

19.219,75 €

171,49 €

608,76 €

171,49 €

608,76 €

320

2279985

1

Monitoratge centres escolars sisena hora

199.815,00 €

97.193,12 €

102.621,88 €

97.193,12 €

0,00 €

97.193,12 €

0,00 €

320

2279986

1

Servei de transport escolar

2.378.326,00 €

2.296.309,33 €

82.016,67 €

1.705.002,96 €

591.306,37 €

1.705.002,96 €

591.306,37 €

320

2279986

2

Servei de transport escolar

79.433,32 €

79.433,32 €

0,00 €

79.433,32 €

0,00 €

79.433,32 €

0,00 €

320

2312080

1

Dietes i desplaçaments educació

2.000,00 €

669,56 €

1.330,44 €

669,56 €

0,00 €

669,56 €

0,00 €

320

35900

1

Despeses financeres

10.000,00 €

4.771,17 €

5.228,83 €

4.771,17 €

0,00 €

4.771,17 €

0,00 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 43


320

48080

1

Ajuts de menjadors escolars (no càtering)

214.499,26 €

206.276,55 €

8.222,71 €

140.406,34 €

65.870,21 €

140.406,34 €

65.870,21 €

320

48081

1

Ajuts de menjadors escolars (càtering)

400.000,00 €

347.741,30 €

52.258,70 €

216.896,81 €

130.844,49 €

216.896,81 €

130.844,49 €

320

48082

1

Gratuïtats menjadors (no càtering)

320

48083

1

Gratuïtats menjadors (càtering)

320

48085

1

320

48086

1

320

48087

1

320

62580

320

62581

249.509,68 €

249.509,68 €

0,00 €

171.439,72 €

78.069,96 €

171.439,72 €

78.069,96 €

1.054.499,06 €

1.054.499,06 €

0,00 €

620.834,70 €

433.664,36 €

620.834,70 €

433.664,36 €

Ajuts individuals de desplaçament

15.000,00 €

10.683,06 €

4.316,94 €

10.386,96 €

296,10 €

10.386,96 €

296,10 €

Ajuts individuals de transport col·lectiu

48.500,00 €

0,00 €

48.500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Subvencions als centres escolars

2.000,00 €

1.822,00 €

178,00 €

1.822,00 €

0,00 €

1.822,00 €

0,00 €

1

Inversions menjadors curs actual

49.334,00 €

49.334,00 €

0,00 €

37.595,31 €

11.738,69 €

37.595,31 €

11.738,69 €

1

Inversions menjadors cursos anteriors

43.530,00 €

43.530,00 €

0,00 €

24.572,82 €

18.957,18 €

24.572,82 €

18.957,18 €

8.400.213,90 €

7.757.274,30 €

642.939,60 €

5.219.624,42 €

2.537.649,88 €

5.219.624,42 €

2.537.649,88 €

320

Administració general d’educació.

330

41000

1

Aportació al patronat conservació castell

8.498,00 €

8.498,00 €

0,00 €

8.498,00 €

0,00 €

8.498,00 €

0,00 €

330

46701

1

Aportació al consorci per a la normalitza

39.668,00 €

26.743,07 €

12.924,93 €

0,00 €

26.743,07 €

0,00 €

26.743,07 €

330

48060

1

Aportació a la fundació orquestra jove de

2.600,00 €

2.404,00 €

196,00 €

2.404,00 €

0,00 €

2.404,00 €

0,00 €

330

48061

1

Aportació al Centre d'estudis selvatans

2.000,00 €

2.000,00 €

0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

330

48066

1

Activitats culturals Consell

8.502,00 €

4.267,59 €

4.234,41 €

4.267,59 €

0,00 €

4.267,59 €

0,00 €

Administració general de cultura.

61.268,00 €

43.912,66 €

17.355,34 €

17.169,59 €

26.743,07 €

17.169,59 €

26.743,07 €

330 332

1300060

1

Retribucions administratiu arxiu històric

19.935,00 €

19.934,60 €

0,40 €

19.934,60 €

0,00 €

19.934,60 €

0,00 €

332

2269960

1

Altres despeses diverses arxiu històric

9.000,00 €

8.361,58 €

638,42 €

2.259,62 €

6.101,96 €

2.259,62 €

6.101,96 €

332

2270260

1

Serveis externs arxius històrics

11.400,00 €

4.925,35 €

6.474,65 €

3.575,35 €

1.350,00 €

3.575,35 €

1.350,00 €

Biblioteques i arxius.

40.335,00 €

33.221,53 €

7.113,47 €

25.769,57 €

7.451,96 €

25.769,57 €

7.451,96 € 2.410,56 €

332 334

2260960

1

Activitats culturals

15.000,00 €

14.971,21 €

28,79 €

12.560,65 €

2.410,56 €

12.560,65 €

334

2279960

1

Servei material activitats festives

19.000,00 €

10.865,56 €

8.134,44 €

10.539,33 €

326,23 €

10.539,33 €

326,23 €

334

48062

1

Concessió beca de recerca de la Selva

4.705,88 €

4.705,88 €

0,00 €

1.000,00 €

3.705,88 €

1.000,00 €

3.705,88 €

334

48063

1

Subvencions museus de la comarca

8.385,00 €

6.938,32 €

1.446,68 €

0,00 €

6.938,32 €

0,00 €

6.938,32 €

334

48064

1

Subvencions actes culturals

14.794,12 €

14.528,80 €

265,32 €

7.728,80 €

6.800,00 €

7.728,80 €

6.800,00 €

Promoció cultural.

61.885,00 €

52.009,77 €

9.875,23 €

31.828,78 €

20.180,99 €

31.828,78 €

20.180,99 €

334 337

1300054

1

Retribucions tècnic joventut

30.111,01 €

30.111,01 €

0,00 €

30.111,01 €

0,00 €

30.111,01 €

0,00 €

337

1310052

1

Retribucions tècnics plans locals de jove

69.274,99 €

31.904,10 €

37.370,89 €

31.904,10 €

0,00 €

31.904,10 €

0,00 €

337

1310052

2

Retribucions tècnics plans locals de jove

39.403,60 €

39.403,60 €

0,00 €

39.403,60 €

0,00 €

39.403,60 €

0,00 €

337

2260251

1

Despeses projectes de joventut

8.870,90 €

1.279,75 €

7.591,15 €

1.279,75 €

0,00 €

1.279,75 €

0,00 €

337

2312051

1

Dietes i desplaçaments tècnics joventut

2.829,10 €

2.829,10 €

0,00 €

2.829,10 €

0,00 €

2.829,10 €

0,00 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 44


337

150.489,60 €

105.527,56 €

44.962,04 €

105.527,56 €

0,00 €

105.527,56 €

0,00 €

341

1300061

1

Joventut Retribucions cap de promoció esportiva

40.695,22 €

40.695,22 €

0,00 €

40.695,22 €

0,00 €

40.695,22 €

0,00 €

341

1300062

1

Retribucions administratiu promoció espor

19.934,78 €

19.934,60 €

0,18 €

19.934,60 €

0,00 €

19.934,60 €

0,00 €

341

2260961

1

Activitats esportives.

30.000,00 €

29.725,26 €

274,74 €

28.016,96 €

1.708,30 €

28.016,96 €

1.708,30 €

341

2312060

1

Dietes i desplaçaments promoció esportiva

341

48065

1

Aportació al consell esportiu de la Selva

341

Promoció i foment de l’esport.

2.500,00 €

2.414,87 €

85,13 €

2.034,60 €

380,27 €

2.034,60 €

380,27 €

12.451,00 €

12.451,00 €

0,00 €

0,00 €

12.451,00 €

0,00 €

12.451,00 €

105.581,00 €

105.220,95 €

360,05 €

90.681,38 €

14.539,57 €

90.681,38 €

14.539,57 €

430

1300010

1

Retribucions cap departament promoció loc

46.641,00 €

46.641,00 €

0,00 €

46.641,00 €

0,00 €

46.641,00 €

0,00 €

430

1300011

1

Retribucions serveis administratius depar

24.877,31 €

24.877,31 €

0,00 €

24.877,31 €

0,00 €

24.877,31 €

0,00 €

430

2269913

1

Despeses xec servei

681,30 €

280,56 €

400,74 €

280,56 €

0,00 €

280,56 €

0,00 €

430

2269914

1

Programa gir competitiu

180.308,42 €

167.559,11 €

12.749,31 €

136.374,11 €

31.185,00 €

136.374,11 €

31.185,00 €

430

2269914

2

Programa la selva coopera

9.000,00 €

0,00 €

9.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

430

2270610

1

Despeses programa ISO 9000

2.318,70 €

2.318,70 €

0,00 €

2.318,70 €

0,00 €

2.318,70 €

0,00 €

430

2312010

1

Dietes i desplaçaments cap departament pr

430 432

1.500,00 €

1.348,18 €

151,82 €

1.348,18 €

0,00 €

1.348,18 €

0,00 €

265.326,73 €

243.024,86 €

22.301,87 €

211.839,86 €

31.185,00 €

211.839,86 €

31.185,00 €

Aportacions a associacions de promoció de

23.015,00 €

23.015,00 €

0,00 €

20.295,20 €

2.719,80 €

20.295,20 €

2.719,80 €

Ordenació i promoció turística.

23.015,00 €

23.015,00 €

0,00 €

20.295,20 €

2.719,80 €

20.295,20 €

2.719,80 €

1.268,29 €

32.361,40 €

0,00 €

32.361,40 €

0,00 €

Administració general de comerç, turisme 48010

1

432 433

1300012

1

Retribucions tècnic coordinador desenv.em

33.629,69 €

32.361,40 €

433

1310010

1

Retribucions tècnic empreses (gir competi

27.834,26 €

26.914,51 €

919,75 €

26.914,51 €

0,00 €

26.914,51 €

0,00 €

433

1310011

1

Retribucions AODL pla d'innovació

27.521,00 €

22.780,21 €

4.740,79 €

22.780,21 €

0,00 €

22.780,21 €

0,00 €

433

2260211

1

Campanya productes agroalimentaris

11.200,00 €

11.200,00 €

0,00 €

11.200,00 €

0,00 €

11.200,00 €

0,00 €

433

2270611

1

Despeses servei creació empreses

20.795,28 €

5.356,39 €

15.438,89 €

5.356,39 €

0,00 €

5.356,39 €

0,00 €

433

2270612

1

Pla d'innovació

35.000,00 €

3.292,20 €

31.707,80 €

3.292,20 €

0,00 €

3.292,20 €

0,00 €

433

2270613

1

Despeses programa INTERREG ACCIÓ 10

16.740,65 €

3.437,75 €

13.302,90 €

3.437,75 €

0,00 €

3.437,75 €

0,00 €

433

2312011

1

Dietes i desplaçaments tècnics empresa

2.204,72 €

2.204,72 €

0,00 €

2.204,72 €

0,00 €

2.204,72 €

0,00 €

433

2312012

1

Dietes i desplaçaments pla d'innovació

1.000,00 €

596,36 €

403,64 €

596,36 €

0,00 €

596,36 €

0,00 €

175.925,60 €

108.143,54 €

67.782,06 €

108.143,54 €

0,00 €

108.143,54 €

0,00 €

433

Desenvolupament empresarial.

439

1300013

1

Retribucions tècnic desenvolupament terri

31.975,05 €

31.975,05 €

0,00 €

31.975,05 €

0,00 €

31.975,05 €

0,00 €

439

1310012

1

Retribucions AODL energies renovables

27.521,00 €

27.518,78 €

2,22 €

27.518,78 €

0,00 €

27.518,78 €

0,00 €

439

1310015

1

Retribucions personal brigada territori m

34.026,95 €

33.907,14 €

119,81 €

33.907,14 €

0,00 €

33.907,14 €

0,00 €

439

1310030

1

Retribucions tècnic projecte FEDER e-rute

1.835,00 €

1.548,39 €

286,61 €

1.548,39 €

0,00 €

1.548,39 €

0,00 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 45


439

2260210

1

Despeses projecte SELWA

439

2269912

1

Despeses territori museu de l'aigua

4.000,00 €

2.123,09 €

1.876,91 €

2.048,09 €

75,00 €

2.048,09 €

75,00 €

16.608,00 €

13.334,06 €

3.273,94 €

12.409,93 €

924,13 €

12.409,93 €

924,13 €

439

2269917

1

439

2270614

1

Activitats projecte BEI-eficiència energè

3.000,00 €

2.200,00 €

800,00 €

2.200,00 €

0,00 €

2.200,00 €

0,00 €

Activitats projecte e-rutes

3.165,00 €

2.950,00 €

215,00 €

2.950,00 €

0,00 €

2.950,00 €

439

2312013

0,00 €

1

Dietes i desplaçaments projecte selwa

1.100,00 €

755,45 €

344,55 €

755,45 €

0,00 €

755,45 €

439

0,00 €

2312014

1

Dietes i desplaçaments AODL energies reno

1.000,00 €

932,83 €

67,17 €

932,83 €

0,00 €

932,83 €

439

0,00 €

46310

1

Aportació consorci Ter-Brugent

4.000,00 €

4.000,00 €

0,00 €

4.000,00 €

0,00 €

4.000,00 €

0,00 €

128.231,00 €

121.244,79 €

6.986,21 €

120.245,66 €

999,13 €

120.245,66 €

999,13 €

493

1300082

1

Retribucions tècnic consum

30.555,00 €

27.651,59 €

2.903,41 €

27.651,59 €

0,00 €

27.651,59 €

0,00 €

493

1300083

1

Retribucions administrativa consum

18.907,00 €

18.886,21 €

20,79 €

18.886,21 €

0,00 €

18.886,21 €

0,00 €

493

2269993

1

Altres despeses diverses oficina consum

4.268,59 €

1.453,10 €

2.815,49 €

1.453,10 €

0,00 €

1.453,10 €

0,00 €

493

2312081

1

Dietes i desplaçaments consum

1.231,41 €

1.231,41 €

0,00 €

1.231,41 €

0,00 €

1.231,41 €

0,00 €

Oficines de defensa al consumidor.

54.962,00 €

49.222,31 €

5.739,69 €

49.222,31 €

0,00 €

49.222,31 €

0,00 € 0,00 €

439

Altres actuacions sectorials.

493 912

1000001

1

Retribucions àrea de presidència

78.164,06 €

78.164,06 €

0,00 €

78.164,06 €

0,00 €

78.164,06 €

912

1000002

1

Retribucions gerència

55.452,59 €

55.452,59 €

0,00 €

55.452,59 €

0,00 €

55.452,59 €

0,00 €

912

2260101

1

Atencions protocol·làries i representativ

20.437,51 €

20.437,51 €

0,00 €

19.400,01 €

1.037,50 €

19.400,01 €

1.037,50 €

912

2310001

1

Desplaçaments i dietes membres dels òrgan

912

2330001

1

Altres indemnitzacions càrrecs electes

912

2330002

1

Indemnitzacions partits polítics

912

Òrgans de govern.

12.000,00 €

10.481,25 €

1.518,75 €

10.481,25 €

0,00 €

10.481,25 €

0,00 €

194.156,49 €

180.036,70 €

14.119,79 €

180.036,70 €

0,00 €

180.036,70 €

0,00 €

25.428,00 €

25.428,00 €

0,00 €

20.878,00 €

4.550,00 €

20.878,00 €

4.550,00 €

385.638,65 €

370.000,11 €

15.638,54 €

364.412,61 €

5.587,50 €

364.412,61 €

5.587,50 €

920

1200001

1

Retribucions secretari

61.970,00 €

61.970,00 €

0,00 €

61.970,00 €

0,00 €

61.970,00 €

0,00 €

920

1200002

1

Retribucions funcionaris eventuals

42.365,96 €

42.365,96 €

0,00 €

42.365,96 €

0,00 €

42.365,96 €

0,00 €

920

1200004

1

Retribucions interventor

20.906,70 €

20.906,70 €

0,00 €

20.906,70 €

0,00 €

20.906,70 €

0,00 €

920

1300055

1

Retribucions personal manteniment

43.604,99 €

43.604,99 €

0,00 €

43.604,99 €

0,00 €

43.604,99 €

0,00 €

920

1300090

1

Retribucions cap departament organització

45.907,14 €

45.907,14 €

0,00 €

45.907,14 €

0,00 €

45.907,14 €

0,00 €

920

1300091

1

Retribucions responsable recursos humans

31.681,04 €

31.681,04 €

0,00 €

31.681,04 €

0,00 €

31.681,04 €

0,00 €

920

1300092

1

Retribucions tècnic arxivística

27.316,00 €

27.315,92 €

0,08 €

27.315,92 €

0,00 €

27.315,92 €

0,00 €

920

1300093

1

Retribucions tècnics informàtics

60.460,00 €

60.459,96 €

0,04 €

60.459,96 €

0,00 €

60.459,96 €

0,00 €

920

1300094

1

Retribucions tècnic comunicació

29.922,00 €

29.921,43 €

0,57 €

29.921,43 €

0,00 €

29.921,43 €

0,00 €

920

1300095

1

Retribucions personal administratiu organ

139.074,92 €

139.074,92 €

0,00 €

139.074,92 €

0,00 €

139.074,92 €

0,00 €

920

1300096

1

Retribucions personal neteja

33.735,72 €

33.735,72 €

0,00 €

33.735,72 €

0,00 €

33.735,72 €

0,00 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 46


920

1310053

1

Retribucions personal manteniment eventua

12.312,02 €

12.312,02 €

0,00 €

12.312,02 €

0,00 €

12.312,02 €

0,00 €

920

1310090

1

Retribucions personal administratiu org,i

49.532,59 €

49.532,59 €

0,00 €

49.532,59 €

0,00 €

49.532,59 €

0,00 €

920

1310091

1

Retribucions administrativa serv.informàt

18.569,04 €

18.569,04 €

0,00 €

18.569,04 €

0,00 €

18.569,04 €

0,00 €

920

150000

1

Altres remuneracions.

7.500,00 €

7.217,91 €

282,09 €

7.217,91 €

0,00 €

7.217,91 €

0,00 €

920

16200

1

Formació i perfeccionament del personal.

6.000,00 €

5.187,61 €

812,39 €

4.667,61 €

520,00 €

4.667,61 €

520,00 €

920

20201

1

Lloguer seu consell comarcal

3.494,04 €

3.494,04 €

0,00 €

3.494,04 €

0,00 €

3.494,04 €

0,00 €

920

20202

1

Lloguer oficina habitatge

7.396,00 €

7.180,20 €

215,80 €

7.180,20 €

0,00 €

7.180,20 €

0,00 €

920

21200

1

Reparacions i manteniment

12.840,39 €

12.840,39 €

0,00 €

9.398,52 €

3.441,87 €

9.398,52 €

3.441,87 €

920

21400

1

Manteniment i reparacions elements de tra

5.676,88 €

5.676,88 €

0,00 €

5.517,51 €

159,37 €

5.517,51 €

159,37 €

920

21600

1

Manteniment equips informàtics

4.172,17 €

3.601,28 €

570,89 €

3.231,64 €

369,64 €

3.231,64 €

369,64 €

920

21601

1

Manteniment programes informàtics

9.414,75 €

9.414,75 €

0,00 €

9.136,27 €

278,48 €

9.136,27 €

278,48 €

920

22000

1

Material oficina ordinari no inventariabl

39.349,02 €

39.349,02 €

0,00 €

34.536,47 €

4.812,55 €

34.536,47 €

4.812,55 €

920

2200190

1

Despeses en comunicació i edicions

12.000,00 €

11.679,27 €

320,73 €

8.519,87 €

3.159,40 €

8.519,87 €

3.159,40 €

920

22100

1

Energia elèctrica.

17.244,55 €

17.244,55 €

0,00 €

17.244,55 €

0,00 €

17.244,55 €

0,00 €

920

22101

1

Aigua.

476,37 €

476,37 €

0,00 €

476,37 €

0,00 €

476,37 €

0,00 €

920

22103

1

Combustibles i carburants seu consell

4.440,76 €

4.440,76 €

0,00 €

4.440,76 €

0,00 €

4.440,76 €

0,00 €

920

22104

1

Vestuari del personal manteniment

897,97 €

897,97 €

0,00 €

494,86 €

403,11 €

494,86 €

403,11 €

920

22110

1

Productes de neteja i condicionament.

3.557,07 €

3.557,07 €

0,00 €

2.542,27 €

1.014,80 €

2.542,27 €

1.014,80 €

920

22200

1

Despesa en comunicacions telefòniques

30.961,97 €

30.961,97 €

0,00 €

30.961,97 €

0,00 €

30.961,97 €

0,00 €

920

22201

1

Despesa en comunicacions postals

14.494,86 €

14.494,86 €

0,00 €

12.973,99 €

1.520,87 €

12.973,99 €

1.520,87 €

920

22300

1

Despesa transportistes

920

22400

1

Primes d’assegurances.

920

2260300

1

Publicació en diaris oficials.

920

2260402

1

Serveis jurídics

920

2269990

1

Altres despeses diverses organització int

920

2269991

1

Altres despeses diverses magatzem

920

2269992

1

920

2269994

920

2279990

920 920

431,93 €

431,93 €

0,00 €

431,93 €

0,00 €

431,93 €

0,00 €

24.660,04 €

24.660,04 €

0,00 €

24.660,04 €

0,00 €

24.660,04 €

0,00 €

3.043,80 €

3.043,80 €

0,00 €

3.043,80 €

0,00 €

3.043,80 €

0,00 €

23.747,46 €

20.219,26 €

3.528,20 €

12.599,14 €

7.620,12 €

12.599,14 €

7.620,12 €

4.386,06 €

4.386,06 €

0,00 €

4.001,78 €

384,28 €

4.001,78 €

384,28 €

7.611,92 €

7.611,92 €

0,00 €

7.236,51 €

375,41 €

7.236,51 €

375,41 €

Altres despeses diverses oficina habitatg

12.176,84 €

12.176,84 €

0,00 €

10.138,85 €

2.037,99 €

10.138,85 €

2.037,99 €

1

Altres despeses diverses programa activa'

15.000,00 €

12.475,25 €

2.524,75 €

11.254,59 €

1.220,66 €

11.254,59 €

1.220,66 €

1

Convenis de col·laboració amb entitats

13.205,43 €

13.205,43 €

0,00 €

11.462,03 €

1.743,40 €

11.462,03 €

1.743,40 €

2279991

1

Assessorament laboral-fiscal

3.719,00 €

3.570,68 €

148,32 €

3.254,44 €

316,24 €

3.254,44 €

316,24 €

2279992

1

Serveis informàtics externs

26.701,92 €

26.701,92 €

0,00 €

22.251,60 €

4.450,32 €

22.251,60 €

4.450,32 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 47


920

2312090

1

Dietes i desplaçaments organització inter

920

35900

1

Despeses financeres

920

48090

1

Ajuts fons de cooperació amb el tercer mó

920

62290

1

Oficina de turisme local i comarcal a Vil

920

62292

1

Inversió coberta magatzem comarcal

920

62293

1

Inversions Consell Comarcal

920

62294

1

Inversió CIAB

920

62590

1

Inversió en mobiliari.

920

62690

1

Inversió en equipaments informàtics

920

68200

1

Inversió restauració castell de Montsoriu

920

83001

1

Bestretes al personal a reintegrar

932

1200003

1

Retribucions funcionària gestió tributàri

932

1310070

1

Retribucions personal gestió tributària

932

20200

1

Lloguers oficines gestió tributària

932

21200

1

Reparacions i manteniment

932

22000

1

Material oficina gestió tributària

932

22110

1

Productes de neteja i condiciament.

932

22199

1

Altres subministraments.

932

22201

1

Comunicacions postals

932

22400

1

932

2260301

1

932

2260401

1

932

2269970

932

2269971

932 932

920

Administració general.

1.948,80 €

1.948,80 €

0,00 €

1.948,80 €

0,00 €

1.948,80 €

0,00 €

25.550,11 €

22.955,42 €

2.594,69 €

22.955,42 €

0,00 €

22.955,42 €

0,00 €

8.000,00 €

5.900,00 €

2.100,00 €

5.400,00 €

500,00 €

5.400,00 €

500,00 €

143.245,21 €

0,00 €

143.245,21 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

73.288,31 €

70.617,56 €

2.670,75 €

70.617,56 €

0,00 €

70.617,56 €

0,00 €

7.200,00 €

7.200,00 €

0,00 €

7.200,00 €

0,00 €

7.200,00 €

0,00 €

1.600.000,00 €

0,00 €

1.600.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

12.002,20 €

11.984,91 €

17,29 €

11.984,91 €

0,00 €

11.984,91 €

0,00 €

2.373,93 €

1.887,29 €

486,64 €

1.887,29 €

0,00 €

1.887,29 €

0,00 €

250.000,00 €

0,00 €

250.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

30.000,00 €

7.500,00 €

22.500,00 €

3.500,00 €

4.000,00 €

3.500,00 €

4.000,00 €

3.085.567,88 €

1.053.549,44 €

2.032.018,44 €

1.015.220,93 €

38.328,51 €

1.015.220,93 €

38.328,51 €

39.920,00 €

39.841,28 €

78,72 €

39.841,28 €

0,00 €

39.841,28 €

0,00 €

260.818,00 €

242.900,79 €

17.917,21 €

242.900,79 €

0,00 €

242.900,79 €

0,00 €

13.985,68 €

13.985,68 €

0,00 €

13.985,68 €

0,00 €

13.985,68 €

0,00 €

3.120,02 €

3.120,02 €

0,00 €

2.849,80 €

270,22 €

2.849,80 €

270,22 €

63.716,99 €

47.722,23 €

15.994,76 €

39.251,53 €

8.470,70 €

39.251,53 €

8.470,70 €

2.626,08 €

2.626,08 €

0,00 €

2.188,40 €

437,68 €

2.188,40 €

437,68 €

40.000,00 €

37.952,79 €

2.047,21 €

37.952,79 €

0,00 €

37.952,79 €

0,00 €

153.696,73 €

153.696,73 €

0,00 €

119.311,74 €

34.384,99 €

119.311,74 €

34.384,99 €

Primes d’assegurances.

3.707,49 €

3.707,49 €

0,00 €

3.707,49 €

0,00 €

3.707,49 €

0,00 €

Publicació en diaris oficials gestió trib

8.969,17 €

8.969,17 €

0,00 €

8.969,17 €

0,00 €

8.969,17 €

0,00 €

Serveis jurídics gestió tributària

31.878,19 €

31.878,19 €

0,00 €

29.067,19 €

2.811,00 €

29.067,19 €

2.811,00 €

1

Altres despeses diverses oficina Lloret d

25.166,00 €

0,00 €

25.166,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1

Altres despeses diverses gestió tributàri

4.500,00 €

3.798,31 €

701,69 €

2.451,88 €

1.346,43 €

2.451,88 €

1.346,43 €

2269973

1

Altres despeses informació oficial

55.834,07 €

55.834,07 €

0,00 €

51.054,32 €

4.779,75 €

51.054,32 €

4.779,75 €

2270270

1

Valoracions de gestió tributària

28.820,18 €

28.820,18 €

0,00 €

26.224,13 €

2.596,05 €

26.224,13 €

2.596,05 €

932

2270870

1

Serveis professionals de recaptació

1.793.168,06 €

1.793.168,06 €

0,00 €

1.329.632,63 €

463.535,43 €

1.329.632,63 €

463.535,43 €

932

2279970

1

Treballs de comunicació amb notificador

118.994,40 €

118.994,40 €

0,00 €

95.559,85 €

23.434,55 €

95.559,85 €

23.434,55 €

932

2312070

1

Dietes i desplaçaments gestió tributària

3.000,00 €

136,93 €

2.863,07 €

136,93 €

0,00 €

136,93 €

0,00 €

932

35900

1

Despeses financeres

30.072,08 €

30.072,08 €

0,00 €

30.072,08 €

0,00 €

30.072,08 €

0,00 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 48


932

Gestió del sistema tributari.

2.681.993,14 €

2.617.224,48 €

64.768,66 €

2.075.157,68 €

542.066,80 €

2.075.157,68 €

542.066,80 €

43.280,00 €

43.177,55 €

102,45 €

43.177,55 €

0,00 €

43.177,55 €

0,00 €

300,00 €

15,00 €

285,00 €

15,00 €

0,00 €

15,00 €

0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.500,00 €

328,11 €

2.171,89 €

328,11 €

0,00 €

328,11 €

0,00 €

15.000,00 €

804,25 €

14.195,75 €

548,30 €

255,95 €

548,30 €

255,95 €

2.300,00 €

0,00 €

2.300,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Serveis professionals independents cadast

120.481,24 €

115.894,13 €

4.587,11 €

94.822,47 €

21.071,66 €

94.822,47 €

21.071,66 €

Serveis professionals externs suport cada

68.087,76 €

68.087,76 €

0,00 €

0,00 €

68.087,76 €

0,00 €

68.087,76 €

1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

253.949,00 €

228.306,80 €

25.642,20 €

138.891,43 €

89.415,37 €

138.891,43 €

89.415,37 €

933

1300070

1

Retribucions cap departament serveis ciut

933

16200

1

Formació i perfeccionament del personal d

933

21200

1

Reparacions i manteniment cadastre

933

22000

1

Material oficina cadastre

933

22201

1

Comunicacions postals cadastre

933

2269972

1

Altres despeses diverses cadastre

933

2270872

1

933

2270873

1

933

2312071

1

Dietes i desplaçaments gestió cadastral

933

Gestió del patrimoni.

942

76200

1

Subvencions pla d'obres i serveis

3.886.806,74 €

131.664,90 €

3.755.141,84 €

0,00 €

131.664,90 €

0,00 €

131.664,90 €

942

76200

2

Subvencions pla d'obres i serveis

8.430.893,96 €

4.387.853,97 €

4.043.039,99 €

3.411.927,51 €

975.926,46 €

3.411.927,51 €

975.926,46 €

942

Transferències a entitats locals territor

12.317.700,70 €

4.519.518,87 €

7.798.181,83 €

3.411.927,51 €

1.107.591,36 €

3.411.927,51 €

1.107.591,36 €

AJUNTAMENT

43.961.430,01 €

31.400.583,30 €

12.560.846,71 €

22.575.484,14 €

8.825.099,16 €

22.575.484,14 €

8.825.099,16 €

43.961.430,01 €

31.400.583,30 €

12.560.846,71 €

22.575.484,14 €

8.825.099,16 €

22.575.484,14 €

8.825.099,16 €

TOTAL

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 49


5.3. Situació dels crèdits pressupostaris Econ.

Descripció

Crèdits inicials

Modificació

Crèdits

Romanent crèdit

Romanent crèdit

Total romanent

Obligacions

definitius

disponible

comp.

crèdit

reconegudes netes

100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions dels membres dels 10 Òrgans de govern i personal directiu.

116.341,00 €

17.275,65 €

133.616,65 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

133.616,65 €

116.341,00 €

17.275,65 €

133.616,65 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

133.616,65 €

120 Retribucions bàsiques.

157.799,00 €

7.363,66 €

165.162,66 €

78,72 €

0,00 €

78,72 €

165.083,94 €

12 Personal funcionari.

157.799,00 €

7.363,66 €

165.162,66 €

78,72 €

0,00 €

78,72 €

165.083,94 €

1.208.353,00 €

1.289,23 €

1.209.642,23 €

7.417,96 €

0,00 €

7.417,96 €

1.202.224,27 €

131 Laboral temporal.

872.421,00 €

162.775,68 €

1.035.196,68 €

88.948,50 €

0,00 €

88.948,50 €

946.248,18 €

13 Personal laboral.

2.080.774,00 €

164.064,91 €

2.244.838,91 €

96.366,46 €

0,00 €

96.366,46 €

2.148.472,45 €

5.000,00 €

2.500,00 €

7.500,00 €

282,09 €

0,00 €

282,09 €

7.217,91 €

5.000,00 €

2.500,00 €

7.500,00 €

282,09 €

0,00 €

282,09 €

7.217,91 €

728.536,00 €

18.266,09 €

746.802,09 €

43.388,06 €

0,00 €

43.388,06 €

703.414,03 €

6.300,00 €

0,00 €

6.300,00 €

1.097,39 €

0,00 €

1.097,39 €

5.202,61 €

130 Laboral fix.

150 Productivitat. 15 Incentius al rendiment. 160 Quotes socials. 162 Despeses socials del personal. 16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador.

734.836,00 €

18.266,09 €

753.102,09 €

44.485,45 €

0,00 €

44.485,45 €

708.616,64 €

3.094.750,00 €

209.470,31 €

3.304.220,31 €

141.212,72 €

0,00 €

141.212,72 €

3.163.007,59 €

202 Arrendaments d’edificis i altres construccions.

24.291,00 €

584,72 €

24.875,72 €

215,80 €

0,00 €

215,80 €

24.659,92 €

209 Cànons.

68.750,00 €

0,00 €

68.750,00 €

68.750,00 €

0,00 €

68.750,00 €

0,00 €

93.041,00 €

584,72 €

93.625,72 €

68.965,80 €

0,00 €

68.965,80 €

24.659,92 €

14.000,00 €

4.960,41 €

18.960,41 €

1.289,42 €

0,00 €

1.289,42 €

17.670,99 €

106.000,00 €

53.758,94 €

159.758,94 €

6.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

153.758,94 €

5.000,00 €

676,88 €

5.676,88 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5.676,88 €

16.500,00 €

-2.913,08 €

13.586,92 €

570,89 €

0,00 €

570,89 €

13.016,03 €

1 DESPESES DE PERSONAL.

20 Arrendaments i cànons. 212 Edificis i altres construccions. 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 214 Elements de transport. 216 Equips per a processos d’informació. 219 Altre immobilitzat material.

18.000,00 €

5.445,76 €

23.445,76 €

23,82 €

0,00 €

23,82 €

23.421,94 €

159.500,00 €

61.928,91 €

221.428,91 €

7.884,13 €

0,00 €

7.884,13 €

213.544,78 €

220 Material d’oficina.

116.500,00 €

2.066,01 €

118.566,01 €

18.670,58 €

0,00 €

18.670,58 €

99.895,43 €

221 Subministraments.

106.700,00 €

9.514,47 €

116.214,47 €

2.339,73 €

0,00 €

2.339,73 €

113.874,74 €

21 Reparacions, manteniment i conservació.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 50


222 Comunicacions. 223 Transports. 224 Primes d’assegurances. 226 Despeses diverses. 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals. 22 Material, subministraments i altres. 231 Locomoció. 233 Altres indemnitzacions. 23 Indemnitzacions per raó del servei. 250 25 Treballs realitzats per administracions públiques i altres ent 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 310 Interessos. 31 De préstecs i altres operacions financeres en euros. 359 Altres despeses financeres. 35 Interessos de demora i altres despeses financeres. 3 DESPESES FINANCERES. 410 41 A organismes autònoms de l’entitat local. 462 A ajuntaments. 463 A mancomunitats. 467 A consorcis. 46 A entitats locals. 480 48 A famílies i institucions sense fins de lucre. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 622 Edificis i altres construccions. 625 Mobiliari. 626 Equips per a processos d’informació. 629 Altres inversions noves associades al funcionament operatiu de 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

263.000,00 €

-48.846,44 €

214.153,56 €

14.195,75 €

0,00 €

14.195,75 €

199.957,81 €

400,00 €

31,93 €

431,93 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

431,93 €

29.900,00 €

2.759,17 €

32.659,17 €

857,45 €

0,00 €

857,45 €

31.801,72 €

704.990,00 €

457.855,04 €

1.162.845,04 €

333.992,44 €

38.698,84 €

372.691,28 €

790.153,76 €

15.491.186,00 €

1.708.743,21 €

17.199.929,21 €

1.073.146,00 €

57.466,03 €

1.130.612,03 €

16.069.317,18 €

16.712.676,00 €

2.132.123,39 €

18.844.799,39 €

1.443.201,95 €

96.164,87 €

1.539.366,82 €

17.305.432,57 €

57.500,00 €

3.182,69 €

60.682,69 €

15.979,46 €

0,00 €

15.979,46 €

44.703,23 €

220.022,00 €

-437,51 €

219.584,49 €

14.119,79 €

0,00 €

14.119,79 €

205.464,70 €

277.522,00 €

2.745,18 €

280.267,18 €

30.099,25 €

0,00 €

30.099,25 €

250.167,93 €

1.344.000,00 €

151.187,44 €

1.495.187,44 €

234.595,28 €

0,00 €

234.595,28 €

1.260.592,16 €

1.344.000,00 €

151.187,44 €

1.495.187,44 €

234.595,28 €

0,00 €

234.595,28 €

1.260.592,16 €

18.586.739,00 €

2.348.569,64 €

20.935.308,64 €

1.784.746,41 €

96.164,87 €

1.880.911,28 €

19.054.397,36 €

34.536,00 €

183.969,84 €

218.505,84 €

14.083,01 €

0,00 €

14.083,01 €

204.422,83 €

34.536,00 €

183.969,84 €

218.505,84 €

14.083,01 €

0,00 €

14.083,01 €

204.422,83 €

45.000,00 €

20.622,19 €

65.622,19 €

7.823,52 €

0,00 €

7.823,52 €

57.798,67 €

45.000,00 €

20.622,19 €

65.622,19 €

7.823,52 €

0,00 €

7.823,52 €

57.798,67 €

79.536,00 €

204.592,03 €

284.128,03 €

21.906,53 €

0,00 €

21.906,53 €

262.221,50 €

8.498,00 €

0,00 €

8.498,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

8.498,00 €

8.498,00 €

0,00 €

8.498,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

8.498,00 €

910,00 €

0,00 €

910,00 €

910,00 €

0,00 €

910,00 €

0,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

4.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4.000,00 €

39.668,00 €

0,00 €

39.668,00 €

12.924,93 €

0,00 €

12.924,93 €

26.743,07 €

42.578,00 €

2.000,00 €

44.578,00 €

13.834,93 €

0,00 €

13.834,93 €

30.743,07 €

2.082.331,00 €

60,00 €

2.082.391,00 €

121.737,33 €

0,00 €

121.737,33 €

1.960.653,67 €

2.082.331,00 €

60,00 €

2.082.391,00 €

121.737,33 €

0,00 €

121.737,33 €

1.960.653,67 €

2.133.407,00 €

2.060,00 €

2.135.467,00 €

135.572,26 €

0,00 €

135.572,26 €

1.999.894,74 €

1.780.549,00 €

1.701.504,25 €

3.482.053,25 €

1.679.716,37 €

186.389,86 €

1.866.106,23 €

1.615.947,02 €

92.864,00 €

12.002,20 €

104.866,20 €

17,29 €

0,00 €

17,29 €

104.848,91 €

0,00 €

2.373,93 €

2.373,93 €

486,64 €

0,00 €

486,64 €

1.887,29 €

0,00 €

269,94 €

269,94 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

269,94 €

1.873.413,00 €

1.716.150,32 €

3.589.563,32 €

1.680.220,30 €

186.389,86 €

1.866.610,16 €

1.722.953,16 €

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 51


633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels 682 Edificis i altres construccions. 68 Despeses en inversions de béns patrimonials. 6 INVERSIONS REALS. 762 A ajuntaments. 76 A entitats locals. 780 78 A famílies i institucions sense fins de lucre. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. 830 Préstecs a curt termini. Desenvolupament per sectors. 83 Concessió de préstecs fora del sector públic. 871 Aportacions a consorcis. 87 Aportacions patrimonials. 8 ACTIUS FINANCERS. 913 Amortització de préstecs a llarg termini d’ens de fora del sec 91 Amortització de préstecs i d’operacions en euros. 9 PASSIUS FINANCERS. TOTAL

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

0,00 €

44.429,64 €

44.429,64 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

44.429,64 €

0,00 €

44.429,64 €

44.429,64 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

44.429,64 €

0,00 €

250.000,00 €

250.000,00 €

250.000,00 €

0,00 €

250.000,00 €

0,00 €

0,00 €

250.000,00 €

250.000,00 €

250.000,00 €

0,00 €

250.000,00 €

0,00 €

1.873.413,00 €

2.010.579,96 €

3.883.992,96 €

1.930.220,30 €

186.389,86 €

2.116.610,16 €

1.767.382,80 €

3.125.305,00 €

9.258.395,70 €

12.383.700,70 €

7.798.181,83 €

0,00 €

7.798.181,83 €

4.585.518,87 €

3.125.305,00 €

9.258.395,70 €

12.383.700,70 €

7.798.181,83 €

0,00 €

7.798.181,83 €

4.585.518,87 €

50.000,00 €

36.291,12 €

86.291,12 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

86.291,12 €

50.000,00 €

36.291,12 €

86.291,12 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

86.291,12 €

3.175.305,00 €

9.294.686,82 €

12.469.991,82 €

7.798.181,83 €

0,00 €

7.798.181,83 €

4.671.809,99 €

30.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

22.500,00 €

0,00 €

22.500,00 €

7.500,00 €

30.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

22.500,00 €

0,00 €

22.500,00 €

7.500,00 €

0,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

300.000,00 €

0,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

300.000,00 €

30.000,00 €

300.000,00 €

330.000,00 €

22.500,00 €

0,00 €

22.500,00 €

307.500,00 €

116.828,00 €

501.493,25 €

618.321,25 €

443.951,93 €

0,00 €

443.951,93 €

174.369,32 €

116.828,00 €

501.493,25 €

618.321,25 €

443.951,93 €

0,00 €

443.951,93 €

174.369,32 €

116.828,00 €

501.493,25 €

618.321,25 €

443.951,93 €

0,00 €

443.951,93 €

174.369,32 €

29.089.978,00 €

14.871.452,01 €

43.961.430,01 €

12.278.291,98 €

282.554,73 €

12.560.846,71 €

31.400.583,30 €

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 52


6. Estat liquidació pressupost d’ingressos (Exercicis tancats) 6.1. Resum general per exercicis Exer. Econ.

1996

Descripció

Saldos drets Rectificacions

46220 Ajuntaments-prom.i desenvolupament soste

1996 1997

30903 Taxa per assistència jurídica i administ

1997

46260 Ajuntaments-serveis a la ciutadania (ben

1997 1998

30903 Taxa per assistència jurídica i administ

1998 2000

30903 Taxa per assistència jurídica i administ

2000 2001

30903 Taxa per assistència jurídica i administ

2001 2002 2002

34201 Ingressos servei de menjador escolar (P49 De l’exterior.

2002 2003 2003

34201 Ingressos servei de menjador escolar (P47 D’empreses privades.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

Anul.lacions Drets pendents

Liquidacions Drets pendents

contret previ

liquidacions i

de cobrament

cancel.lades:

ingrés directe

ajornaments

total

recaptació

de cobrament

4.207,10 €

0,00 €

4.207,10 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4.207,10 €

0,00 €

4.207,10 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

47,59 €

0,00 €

0,09 €

47,50 €

47,50 €

0,00 €

31.449,50 €

0,00 €

31.449,50 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

31.497,09 €

0,00 €

31.449,59 €

47,50 €

47,50 €

0,00 €

109,50 €

0,00 €

0,18 €

109,32 €

109,32 €

0,00 €

109,50 €

0,00 €

0,18 €

109,32 €

109,32 €

0,00 €

290,63 €

0,00 €

0,00 €

290,63 €

0,00 €

290,63 €

290,63 €

0,00 €

0,00 €

290,63 €

0,00 €

290,63 €

1.240,97 €

0,00 €

0,00 €

1.240,97 €

186,31 €

1.054,66 €

1.240,97 €

0,00 €

0,00 €

1.240,97 €

186,31 €

1.054,66 €

2.450,49 €

0,00 €

248,08 €

2.202,41 €

0,00 €

2.202,41 €

28.863,98 €

0,00 €

0,00 €

28.863,98 €

0,00 €

28.863,98 €

31.314,47 €

0,00 €

248,08 €

31.066,39 €

0,00 €

31.066,39 €

8.308,83 €

0,00 €

8.187,75 €

121,08 €

121,08 €

0,00 €

96,16 €

0,00 €

96,16 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 53


2003 2004

34201 Ingressos servei de menjador escolar (P-

2004

47 D’empreses privades.

2004

49 De l’exterior.

2004 2005 2005 2005

34201 Ingressos servei de menjador escolar (P399 Altres ingressos diversos. 46270 Ajuntaments-serveis a la ciutadania (ges

2005 4651010 Consell Comarcal de la Garrotxa-Pacte te 2005 2005

47 D’empreses privades. 750 De l’administració general de les comuni

2005 2006

34201 Ingressos servei de menjador escolar (P-

2006

34941 Altres preus públics recuperacions d'ani

2006

0,00 €

8.283,91 €

121,08 €

121,08 €

0,00 €

19.790,60 €

0,00 €

19.593,09 €

197,51 €

197,51 €

0,00 €

417,70 €

0,00 €

417,70 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

144.323,16 €

0,00 €

0,00 €

144.323,16 €

104.206,56 €

40.116,60 €

164.531,46 €

0,00 €

20.010,79 €

144.520,67 €

104.404,07 €

40.116,60 €

22.318,69 €

0,00 €

22.069,41 €

249,28 €

249,28 €

0,00 €

326,72 €

0,00 €

326,72 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

29.353,56 €

0,00 €

29.353,56 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

8.353,97 €

0,00 €

0,00 €

8.353,97 €

8.353,97 €

0,00 €

822,18 €

0,00 €

112,50 €

709,68 €

709,68 €

0,00 €

162.318,80 €

0,00 €

0,00 €

162.318,80 €

0,00 €

162.318,80 €

223.493,92 €

0,00 €

51.862,19 €

171.631,73 €

9.312,93 €

162.318,80 €

30.762,63 €

0,00 €

29.991,69 €

770,94 €

770,94 €

0,00 €

369,06 €

0,00 €

369,06 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

159,88 €

0,00 €

159,88 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2006

46250 Ajuntaments-organització de l'entorn i t

29.900,00 €

0,00 €

0,00 €

29.900,00 €

12.400,00 €

17.500,00 €

2006

46270 Ajuntaments-serveis a la ciutadania (ges

12.856,20 €

0,00 €

11.317,08 €

1.539,12 €

1.539,12 €

0,00 €

2006 4651010 Consell Comarcal de la Garrotxa-Pacte te

7.039,04 €

0,00 €

0,00 €

7.039,04 €

7.039,04 €

0,00 €

2006

1.010,63 €

0,00 €

1.010,63 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

200.000,00 €

0,00 €

0,00 €

200.000,00 €

200.000,00 €

0,00 €

282.097,44 €

0,00 €

42.848,34 €

239.249,10 €

221.749,10 €

17.500,00 €

24.270,79 €

0,00 €

0,00 €

24.270,79 €

16.740,00 €

7.530,79 €

406,60 €

0,00 €

406,60 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4.995,00 €

0,00 €

4.995,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

484,24 €

-484,24 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2006

399 Altres ingressos diversos.

8.404,99 €

47 D’empreses privades. 750 De l’administració general de les comuni

2006 2007

32301 Taxes per redacció projectes tècnics (T-

2007

34201 Ingressos servei de menjador escolar (P-

2007

34202 Ingressos servei de transport escolar (P

2007

349 Altres preus públics.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 54


2007 2007 2007

34941 Altres preus públics recuperacions d'ani 47 D’empreses privades. 750 De l’administració general de les comuni

2007

4.209,20 €

-4.042,22 €

0,00 €

166,98 €

166,98 €

0,00 €

11.228,32 €

0,00 €

2.515,04 €

8.713,28 €

0,00 €

8.713,28 €

958.155,06 €

0,00 €

260.000,00 €

698.155,06 €

333.163,25 €

364.991,81 €

1.003.749,21 €

-4.526,46 €

267.916,64 €

731.306,11 €

350.070,23 €

381.235,88 €

2008

319 Altres taxes per prestació de serveis de

18.056,12 €

0,00 €

0,00 €

18.056,12 €

0,00 €

18.056,12 €

2008

34201 Ingressos servei de menjador escolar (P-

21.344,12 €

0,00 €

21.195,87 €

148,25 €

148,25 €

0,00 €

2008

34202 Ingressos servei de transport escolar (P

1.060,85 €

0,00 €

1.060,85 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

992,00 €

0,00 €

0,00 €

992,00 €

992,00 €

0,00 €

2008

349 Altres preus públics.

2008

34940 Altres preus públics-adopcions animals

2008

34941 Altres preus públics recuperacions d'ani

2008

34960 Altres preus públics-material cultural

2008

45080 Altres subvencions corrents de l’adminis

2008 4508013 Generalutat-turisme-subvencions

582,98 €

0,00 €

0,00 €

582,98 €

582,98 €

0,00 €

3.324,96 €

-3.278,96 €

46,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

82,90 €

0,00 €

0,00 €

82,90 €

0,00 €

82,90 €

288.422,49 €

0,00 €

0,00 €

288.422,49 €

282.422,49 €

6.000,00 €

2.810,65 €

0,00 €

0,00 €

2.810,65 €

2.810,65 €

0,00 €

0,00 €

10.030,00 €

8.000,00 €

2.030,00 €

2008

46220 Ajuntaments-prom.i desenvolupament soste

10.030,00 €

0,00 €

2008

46260 Ajuntaments-serveis a la ciutadania (ben

16.994,03 €

0,00 €

0,00 €

16.994,03 €

0,00 €

16.994,03 €

4.065,64 €

0,00 €

2.628,82 €

1.436,82 €

964,98 €

471,84 €

1.063.704,76 €

0,00 €

6.543,69 €

1.057.161,07 €

907.161,07 €

150.000,00 €

1.431.471,50 €

-3.278,96 €

31.475,23 €

1.396.717,31 €

1.203.082,42 €

193.634,89 €

2.836,13 €

0,00 €

0,00 €

2.836,13 €

0,00 €

2.836,13 €

11.395,99 €

0,00 €

0,00 €

11.395,99 €

4.973,68 €

6.422,31 €

2.922,25 €

0,00 €

0,00 €

2.922,25 €

613,37 €

2.308,88 €

2008 2008

47 D’empreses privades. 750 De l’administració general de les comuni

2008 2009

30301 Taxa tractament de residus (T-07)

2009

30302 Tractament matèria orgànica (T-07)

2009

30303 Tractament restes vegetals (T-07)

2009

30902 Taxa inspecció instal.d'activ.de lleure

180,35 €

0,00 €

0,00 €

180,35 €

0,00 €

180,35 €

2009

319 Altres taxes per prestació de serveis de

40.178,27 €

0,00 €

0,00 €

40.178,27 €

30.822,27 €

9.356,00 €

2009

32301 Taxes per redacció projectes tècnics (T-

84.588,63 €

0,00 €

0,00 €

84.588,63 €

7.339,08 €

77.249,55 €

2009

32303 Taxes per assistències tècniques (T-06)

2.312,00 €

0,00 €

0,00 €

2.312,00 €

2.312,00 €

0,00 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 55


2009

32901 Taxa ingressos voluntària gestió tributà

1.478,91 €

0,00 €

0,00 €

1.478,91 €

1.478,91 €

0,00 €

2009

32902 taxa ingressos executiva gestió tributàr

1.772,95 €

2009

32903 Taxa ingressos per costes gestió tributà

400,00 €

0,00 €

0,00 €

1.772,95 €

1.772,95 €

0,00 €

0,00 €

400,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2009

32905 Taxa per ingressos per multes (T-09)

9.950,10 €

0,00 €

0,00 €

9.950,10 €

9.293,10 €

657,00 €

2009

32906 Taxa per ingressos per sancions gestió t

31.956,11 €

0,00 €

30.315,48 €

1.640,63 €

1.640,63 €

0,00 €

2009

32910 Taxa per ingressos d'expedients de cadas

24.654,34 €

0,00 €

0,00 €

24.654,34 €

225,14 €

24.429,20 €

2009

34201 Ingressos servei de menjador escolar (P-

27.609,90 €

0,00 €

26.064,43 €

1.545,47 €

1.545,47 €

0,00 €

2009 3420109 Ingressos servei de menjador escolar (P-

557,65 €

0,00 €

557,65 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2009 3420110 Ingressos servei de menjador escolar (P-

3.335,27 €

0,00 €

3.335,27 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2009 3420111 Ingressos servei de menjador escolar (P-

1.772,45 €

0,00 €

1.772,45 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2009 3420112 Ingressos servei de menjador escolar (P-

630,70 €

0,00 €

630,70 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.697,00 €

0,00 €

3.521,48 €

175,52 €

175,52 €

0,00 €

10.327,98 €

0,00 €

0,00 €

10.327,98 €

5.635,06 €

4.692,92 €

1.777,94 €

23,74 €

1.754,20 €

2009 2009

34202 Ingressos servei de transport escolar (P 349 Altres preus públics.

2009

34940 Altres preus públics-adopcions animals

1.777,94 €

0,00 €

0,00 €

2009

34941 Altres preus públics recuperacions d'ani

5.378,65 €

-3.739,44 €

777,95 €

861,26 €

861,26 €

0,00 €

2009

34960 Altres preus públics-material cultural

3.005,06 €

0,00 €

0,00 €

3.005,06 €

3.005,06 €

0,00 €

2009

39990 Altres ingressos diversos serveis genera

5.220,00 €

-5.220,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2009

45002 Transferències corrents en compliment de

150.647,08 €

0,00 €

0,00 €

150.647,08 €

150.647,08 €

0,00 €

2009 4503001 Transferències corrents de convenis en m

184.205,49 €

0,00 €

0,00 €

184.205,49 €

184.205,49 €

0,00 €

10.817,67 €

0,00 €

0,00 €

10.817,67 €

8.487,07 €

2.330,60 €

16.430,00 €

0,00 €

16.430,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2009

45050 Transferències corrents en compliment de

2009 4506090 Generalitat-conveni AOAC 2009

45080 Altres subvencions corrents de l’adminis

442.682,81 €

0,00 €

3.355,41 €

439.327,40 €

436.401,80 €

2.925,60 €

2009 4508011 Generalitat-Treball-subvencions pla d'in

16.695,24 €

0,00 €

0,00 €

16.695,24 €

16.695,24 €

0,00 €

2009 4622002 Ajuntaments-convenis rutes territori mus

5.480,00 €

0,00 €

0,00 €

5.480,00 €

1.400,00 €

4.080,00 €

336,00 €

0,00 €

0,00 €

336,00 €

0,00 €

336,00 €

2009

46230 Ajuntaments-prom.i desenvolupament soste

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 56


2009 4623002 Ajuntaments- escola taller

12.000,00 €

0,00 €

0,00 €

12.000,00 €

0,00 €

2009

15.930,02 €

0,00 €

0,00 €

15.930,02 €

15.930,02 €

0,00 €

5.429,25 €

0,00 €

0,00 €

5.429,25 €

2.568,75 €

2.860,50 €

57.105,28 €

0,00 €

8.085,48 €

49.019,80 €

11.294,31 €

37.725,49 €

8.845,03 €

0,00 €

0,00 €

8.845,03 €

500,00 €

8.345,03 €

46240 Ajuntaments-organització de l'entorn i e

2009 4624004 Ajuntaments-recollida d'animals abandona 2009 2009

46260 Ajuntaments-serveis a la ciutadania (ben 47 D’empreses privades.

12.000,00 €

2009

48010 Aportacions fundación para la biodiversi

10.995,05 €

0,00 €

0,00 €

10.995,05 €

10.995,05 €

0,00 €

2009

49110 FEDER-subvenció e-rutes

30.276,00 €

0,00 €

0,00 €

30.276,00 €

30.276,00 €

0,00 €

1.407.337,89 €

0,00 €

0,00 €

1.407.337,89 €

425.952,07 €

981.385,82 €

250.000,00 €

0,00 €

0,00 €

250.000,00 €

250.000,00 €

0,00 €

14.648,07 €

0,00 €

0,00 €

14.648,07 €

14.648,07 €

0,00 €

18.833,56 €

0,00 €

0,00 €

18.833,56 €

18.833,56 €

0,00 €

2.902.600,16 €

0,00 €

0,00 €

2.902.600,16 €

2.902.600,16 €

0,00 €

5.839.233,23 €

-8.959,44 €

95.246,30 €

5.735.027,49 €

4.553.151,91 €

1.181.875,58 €

2009 2009 2009

750 De l’administració general de les comuni 762 D’ajuntaments. 76600 Patronat del Castell de Montsoriu

2009

830 Reintegraments de préstecs de fora del s

2009

913 Préstecs rebuts a llarg termini d’ens de

2009 2010

30301 Taxa tractament de residus (T-07)

246.131,95 €

0,00 €

0,00 €

246.131,95 €

246.131,95 €

0,00 €

2010

30302 Tractament matèria orgànica (T-07)

163.022,22 €

0,00 €

0,00 €

163.022,22 €

137.597,50 €

25.424,72 €

2010

30303 Tractament restes vegetals (T-07)

37.470,00 €

0,00 €

0,00 €

37.470,00 €

25.579,82 €

11.890,18 €

2010

30902 Taxa inspecció instal.d'activ.de lleure

329,19 €

0,00 €

0,00 €

329,19 €

0,00 €

329,19 €

2010

32301 Taxes per redacció projectes tècnics (T-

232.204,20 €

0,00 €

0,00 €

232.204,20 €

186.521,35 €

45.682,85 €

2010

32302 Taxes per informes tècnics i valoracions

309,50 €

0,00 €

0,00 €

309,50 €

0,00 €

309,50 €

2010

32303 Taxes per assistències tècniques (T-06)

29.620,76 €

0,00 €

0,00 €

29.620,76 €

22.224,44 €

7.396,32 €

2010

32901 Taxa ingressos voluntària gestió tributà

57.689,41 €

0,00 €

0,00 €

57.689,41 €

57.689,41 €

0,00 €

2010

32902 taxa ingressos executiva gestió tributàr

72.820,74 €

0,00 €

4.655,19 €

68.165,55 €

68.165,55 €

0,00 €

2010

32903 Taxa ingressos per costes gestió tributà

1.710,47 €

0,00 €

1.710,47 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2010

32904 Taxa per altres ingressos gestió tributà

7.485,40 €

0,00 €

1.046,75 €

6.438,65 €

6.438,65 €

0,00 €

2010

32905 Taxa per ingressos per multes (T-09)

59.623,00 €

0,00 €

0,00 €

59.623,00 €

54.641,00 €

4.982,00 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 57


2010

32906 Taxa per ingressos per sancions gestió t

37.595,91 €

0,00 €

32.315,91 €

5.280,00 €

5.280,00 €

0,00 €

2010 2010

32910 Taxa per ingressos d'expedients de cadas

127.900,23 €

34201 Ingressos servei de menjador escolar (P-

52.002,08 €

0,00 €

0,00 €

127.900,23 €

101.754,42 €

26.145,81 €

0,00 €

22.456,05 €

29.546,03 €

29.546,03 €

0,00 €

2010

34202 Ingressos servei de transport escolar (P

472,00 €

0,00 €

472,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2010

34940 Altres preus públics-adopcions animals

10.019,52 €

-8.019,31 €

0,00 €

2.000,21 €

289,06 €

1.711,15 €

2010

34941 Altres preus públics recuperacions d'ani

5.037,66 €

-1.228,54 €

0,00 €

3.809,12 €

3.809,12 €

0,00 €

2010

34960 Altres preus públics-material cultural

11.003,66 €

0,00 €

0,00 €

11.003,66 €

7.818,16 €

3.185,50 €

2010

39990 Altres ingressos diversos serveis genera

10.641,79 €

0,00 €

234,96 €

10.406,83 €

7.266,83 €

3.140,00 €

2010

44101 FEE empresa NORA

64.005,96 €

0,00 €

0,00 €

64.005,96 €

64.005,96 €

0,00 €

2010

44102 NORA-aportació lloguer dependències

15.000,00 €

0,00 €

0,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

0,00 €

2010

44105 NORA-suport campanyes mediambientals

6.000,00 €

0,00 €

0,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

0,00 €

2010

44201 NORA- regularitzacions ECOEMBES

11.153,35 €

0,00 €

0,00 €

11.153,35 €

11.153,35 €

0,00 €

2010

44202 NORA- facturacions als ajuntaments

1.606,15 €

0,00 €

0,00 €

1.606,15 €

1.606,15 €

0,00 €

2010

44203 D’ens públics i societats mercantils de

26.255,89 €

0,00 €

0,00 €

26.255,89 €

26.255,89 €

0,00 €

2.176.411,89 €

0,00 €

0,00 €

2.176.411,89 €

2.176.411,89 €

0,00 €

26.415,00 €

0,00 €

0,00 €

26.415,00 €

26.415,00 €

0,00 €

6.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

83.939,67 €

0,00 €

0,00 €

83.939,67 €

83.939,67 €

0,00 €

2010 4506060 Generalitat-cultura-arxius

5.400,00 €

0,00 €

0,00 €

5.400,00 €

5.400,00 €

0,00 €

2010 4506090 Generalitat-conveni AOAC

22.593,00 €

0,00 €

0,00 €

22.593,00 €

11.296,50 €

11.296,50 €

2010 4506091 Generalitat-Governació-programa activa't

24.000,00 €

0,00 €

0,00 €

24.000,00 €

24.000,00 €

0,00 €

2010 4507000 Generalitat-benestar social

19.416,00 €

0,00 €

0,00 €

19.416,00 €

971,00 €

18.445,00 €

2010 4508010 Generalitat-Treball-subvencions desenv.e

68.480,00 €

0,00 €

0,00 €

68.480,00 €

0,00 €

68.480,00 €

2010 4508011 Generalitat-Treball-subvencions pla d'in

12.370,07 €

0,00 €

0,00 €

12.370,07 €

12.370,07 €

0,00 €

2010 4508012 Generalitat-Treball-subvenció ACCIÓ10

27.750,00 €

0,00 €

0,00 €

27.750,00 €

11.575,07 €

16.174,93 €

2010 4503001 Transferències corrents de convenis en m 2010 4506050 Generalitat-Política territorial-conveni 2010 4506051 Generalitat-Secretaria joventut-conveni 2010 4506052 Generalitat-Secretaria Joventut-plans de

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 58


2010 4508032 Generalitat-SOC-projecte impuls treball

49.000,00 €

0,00 €

0,00 €

49.000,00 €

44.100,00 €

4.900,00 €

2010 4508040 Generalitat-Participació ciutadana

29.841,98 €

2010 4508041 Generalitat-medi ambient-subvenció gosse

53.866,52 €

0,00 €

0,00 €

29.841,98 €

17.905,19 €

11.936,79 €

0,00 €

5.741,40 €

48.125,12 €

48.125,12 €

0,00 €

2010 4508050 Generalitat-Política territorial-subvenc

12.744,86 €

0,00 €

0,00 €

12.744,86 €

12.744,86 €

0,00 €

2010 4508051 Generalitat-Política territorial-subvenc

70.767,11 €

0,00 €

0,00 €

70.767,11 €

70.767,11 €

0,00 €

2010 4530201 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-gestió

45.898,60 €

0,00 €

0,00 €

45.898,60 €

45.898,60 €

0,00 €

2010 4530202 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-part f

11.062,60 €

0,00 €

0,00 €

11.062,60 €

11.062,60 €

0,00 €

2010 4530203 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-part v

43.887,82 €

0,00 €

0,03 €

43.887,79 €

43.887,79 €

0,00 €

2010 4530205 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-contra

742.508,05 €

0,00 €

0,00 €

742.508,05 €

742.508,05 €

0,00 €

2010 4530207 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-Reposi

532.895,95 €

0,00 €

0,00 €

532.895,95 €

532.895,95 €

0,00 €

2010 4611020 Diputació de Girona-promoció econòmica

12.000,00 €

0,00 €

0,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

0,00 €

2010 4611060 Diputació de Girona-cultura

11.036,50 €

0,00 €

0,00 €

11.036,50 €

11.036,50 €

0,00 €

179.787,94 €

0,00 €

0,00 €

179.787,94 €

179.787,94 €

0,00 €

2010 4622001 Ajuntaments-projecte EDER-la Selva

31.250,00 €

0,00 €

0,00 €

31.250,00 €

31.250,00 €

0,00 €

2010 4622002 Ajuntaments-convenis rutes territori mus

15.830,00 €

0,00 €

0,00 €

15.830,00 €

7.110,00 €

8.720,00 €

2010 4622003 Ajuntaments-creació i manteniment rutes

1.264,28 €

0,00 €

1.264,28 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2010 4623002 Ajuntaments- escola taller

24.000,00 €

0,00 €

0,00 €

24.000,00 €

15.000,00 €

9.000,00 €

2010 4623004 Ajuntaments-projecte impuls-treball

15.095,00 €

0,00 €

0,00 €

15.095,00 €

10.545,00 €

4.550,00 €

2010 4624004 Ajuntaments-recollida d'animals abandona

52.853,50 €

0,00 €

0,00 €

52.853,50 €

41.146,25 €

11.707,25 €

2010 4624005 Ajuntaments-delegacions gestió de residu

1.169.797,96 €

0,00 €

0,00 €

1.169.797,96 €

1.169.797,96 €

0,00 €

122.461,21 €

0,00 €

0,00 €

122.461,21 €

30.600,21 €

91.861,00 €

2010 4625001 Ajuntaments-convenis pla local joventut

89.982,18 €

0,00 €

0,00 €

89.982,18 €

40.642,45 €

49.339,73 €

2010 4626001 Ajuntament Sta.Coloma Farners-arxiu hist

12.959,14 €

0,00 €

0,00 €

12.959,14 €

12.959,14 €

0,00 €

2.750,00 €

0,00 €

0,00 €

2.750,00 €

2.000,00 €

750,00 €

139.287,75 €

0,00 €

0,00 €

139.287,75 €

101.840,75 €

37.447,00 €

2010 4611090 Diputació de Girona-conveni d'assistènci

2010 4624006 Ajuntament de Blanes-campanyes medi ambi

2010 4626002 Ajuntaments-convenis arxius municipals 2010 4626010 Ajuntaments- quotes treball social (nou

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 59


2010 4626011 Ajuntaments- quotes educació social (nou

89.875,23 €

0,00 €

0,00 €

89.875,23 €

70.702,25 €

19.172,98 €

2010 4626012 Ajuntaments- quotes SAD social (nou Cons

48.304,00 €

0,00 €

677,00 €

47.627,00 €

28.824,00 €

18.803,00 €

2010 4626013 Ajuntaments- quotes teleassistència (nou

11.225,00 €

0,00 €

0,00 €

11.225,00 €

7.275,00 €

3.950,00 €

2010 4626014 Ajuntaments- quotes pla de dones (nou Co

4.912,00 €

0,00 €

297,00 €

4.615,00 €

2.129,00 €

2.486,00 €

2010 4626015 Ajuntaments- quotes pla de ciutadania i

4.307,00 €

0,00 €

198,00 €

4.109,00 €

2.423,00 €

1.686,00 €

2010 4626016 Ajuntaments- quotes transport discapacit

56.414,31 €

0,00 €

0,00 €

56.414,31 €

38.823,31 €

17.591,00 €

2010 4626017 Ajuntaments-SAD Dependència

99.704,25 €

0,00 €

0,00 €

99.704,25 €

77.149,80 €

22.554,45 €

2010 4628001 Ajuntaments-servei de transport escolar

8.318,00 €

0,00 €

1.600,00 €

6.718,00 €

3.318,00 €

3.400,00 €

2010 4629001 Ajuntaments-aportacions fons supramunici

9.617,75 €

0,00 €

6.282,28 €

3.335,47 €

3.335,47 €

0,00 €

2010

46740 CMED-suport campanyes mediambientals

1.552,90 €

0,00 €

0,00 €

1.552,90 €

1.552,90 €

0,00 €

2010

47040 Sancions entrades planta (lixiviats i re

25.960,35 €

0,00 €

0,00 €

25.960,35 €

15.569,63 €

10.390,72 €

2010

47080 Aportació empresa manteniment menjadors

10.500,02 €

0,00 €

0,00 €

10.500,02 €

10.500,02 €

0,00 €

2010

48010 Aportacions fundación para la biodiversi

86.216,02 €

0,00 €

0,00 €

86.216,02 €

85.487,17 €

728,85 €

2010

48011 Federació de comerç de la Selva

9.000,00 €

0,00 €

0,00 €

9.000,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

2010

49110 FEDER-subvenció e-rutes

125.852,05 €

0,00 €

0,00 €

125.852,05 €

30.125,76 €

95.726,29 €

125.000,00 €

0,00 €

0,00 €

125.000,00 €

0,00 €

125.000,00 €

3.722.759,94 €

0,00 €

0,00 €

3.722.759,94 €

164.022,01 €

3.558.737,93 €

2010 7508051 Generalitat-subvencions xarxa camins rur

63.000,00 €

0,00 €

0,00 €

63.000,00 €

63.000,00 €

0,00 €

2010 7508053 Generalitat-subevnció PUOSC oficina turi

145.449,89 €

0,00 €

0,00 €

145.449,89 €

0,00 €

145.449,89 €

2010 7508054 Generalitat-subvenció PUOSC CIAB

263.125,00 €

0,00 €

0,00 €

263.125,00 €

263.125,00 €

0,00 €

21.382,43 €

0,00 €

0,00 €

21.382,43 €

0,00 €

21.382,43 €

2010 7506061 Generalitat-inversió castell Montsoriu ( 2010 7508050 Generalitat-subvencions PUOSC

2010

75081 Generalitat-subvencions PUOSC

2010

76160 Diputació de Girona-inversió castell de

250.000,00 €

0,00 €

0,00 €

250.000,00 €

29.136,56 €

220.863,44 €

2010

76290 Ajuntament Vilobí-oficina turisme

21.115,67 €

0,00 €

0,00 €

21.115,67 €

0,00 €

21.115,67 €

2010

76600 Patronat del Castell de Montsoriu

6.577,35 €

0,00 €

0,00 €

6.577,35 €

1.173,96 €

5.403,39 €

2010

76700 Consorci Mediambietal de la Selva

145.217,14 €

0,00 €

0,00 €

145.217,14 €

145.217,14 €

0,00 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 60


2010

83001 Reintegraments de bestretes al personal

2010

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

2.000,00 €

0,00 €

12.590.101,92 €

-9.247,85 €

TOTAL 21.611.743,43 €

-26.012,71 €

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

0,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

0,00 €

84.951,32 € 12.495.902,75 €

7.722.155,29 €

4.773.747,46 €

638.499,67 € 20.947.231,05 € 14.164.390,16 €

6.782.840,89 €

Pàgina 61


6.2. Resum general per capítols Exer. Econ. Descripció

Saldos drets Rectificacions contret previ

liquidacions i de cobrament

ingrés directe 1996

4 Transferències corrents.

0,00 €

0,00 €

0,00 €

47,50 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

31.449,59 €

47,50 €

47,50 €

0,00 €

0,00 €

0,18 €

109,32 €

109,32 €

0,00 €

109,50 €

0,00 €

0,18 €

109,32 €

109,32 €

0,00 €

3 Taxes, preus públics i altres ingressos.

290,63 €

0,00 €

0,00 €

290,63 €

0,00 €

290,63 €

290,63 €

0,00 €

0,00 €

290,63 €

0,00 €

290,63 €

3 Taxes, preus públics i altres ingressos.

1.240,97 €

0,00 €

0,00 €

1.240,97 €

186,31 €

1.054,66 €

1.240,97 €

0,00 €

0,00 €

1.240,97 €

186,31 €

1.054,66 €

2.450,49 €

0,00 €

248,08 €

2.202,41 €

0,00 €

2.202,41 €

28.863,98 €

0,00 €

0,00 €

28.863,98 €

0,00 €

28.863,98 €

31.314,47 €

0,00 €

248,08 €

31.066,39 €

0,00 €

31.066,39 €

8.308,83 €

0,00 €

8.187,75 €

121,08 €

121,08 €

0,00 €

96,16 €

0,00 €

96,16 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

8.404,99 €

0,00 €

8.283,91 €

121,08 €

121,08 €

0,00 €

19.790,60 €

0,00 €

19.593,09 €

197,51 €

197,51 €

0,00 €

1997

4 Transferències corrents.

1997 3 Taxes, preus públics i altres ingressos.

1998 2000 2001 2001 2002

3 Taxes, preus públics i altres ingressos.

2002

4 Transferències corrents.

2002 2003

3 Taxes, preus públics i altres ingressos.

2003

4 Transferències corrents.

2003 2004

3 Taxes, preus públics i altres ingressos.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

0,00 €

4.207,10 €

4.207,10 €

0,00 €

4.207,10 €

47,59 €

0,00 €

0,09 €

31.449,50 €

0,00 €

31.449,50 €

31.497,09 €

0,00 €

109,50 €

recaptació

47,50 €

3 Taxes, preus públics i altres ingressos.

4.207,10 €

de cobrament

0,00 €

1997

2000

ajornaments total

cancel.lades:

Drets pendents

0,00 €

1996

1998

Anul.lacions Drets pendents Liquidacions

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

0,00 €

Pàgina 62


2004

4 Transferències corrents.

2004

144.740,86 €

0,00 €

417,70 €

144.323,16 €

104.206,56 €

40.116,60 €

164.531,46 €

0,00 €

20.010,79 €

144.520,67 €

104.404,07 €

40.116,60 €

2005

3 Taxes, preus públics i altres ingressos.

22.645,41 €

0,00 €

22.396,13 €

249,28 €

249,28 €

0,00 €

2005

4 Transferències corrents.

38.529,71 €

0,00 €

29.466,06 €

9.063,65 €

9.063,65 €

0,00 €

2005

7 Transferències de capital.

162.318,80 €

0,00 €

0,00 €

162.318,80 €

0,00 €

162.318,80 €

223.493,92 €

0,00 €

51.862,19 €

171.631,73 €

9.312,93 €

162.318,80 €

2005 2006

3 Taxes, preus públics i altres ingressos.

31.291,57 €

0,00 €

30.520,63 €

770,94 €

770,94 €

0,00 €

2006

4 Transferències corrents.

50.805,87 €

0,00 €

12.327,71 €

38.478,16 €

20.978,16 €

17.500,00 €

2006

7 Transferències de capital.

200.000,00 €

0,00 €

0,00 €

200.000,00 €

200.000,00 €

0,00 €

282.097,44 €

0,00 €

42.848,34 €

239.249,10 €

221.749,10 €

17.500,00 €

2006 2007

3 Taxes, preus públics i altres ingressos.

34.365,83 €

-4.526,46 €

5.401,60 €

24.437,77 €

16.906,98 €

7.530,79 €

2007

4 Transferències corrents.

11.228,32 €

0,00 €

2.515,04 €

8.713,28 €

0,00 €

8.713,28 €

2007

7 Transferències de capital.

958.155,06 €

0,00 €

260.000,00 €

698.155,06 €

333.163,25 €

364.991,81 €

1.003.749,21 €

-4.526,46 €

267.916,64 €

731.306,11 €

350.070,23 €

381.235,88 €

2007 2008

3 Taxes, preus públics i altres ingressos.

2008

4 Transferències corrents.

2008

7 Transferències de capital.

2008

45.443,93 €

-3.278,96 €

22.302,72 €

19.862,25 €

1.723,23 €

18.139,02 €

322.322,81 €

0,00 €

2.628,82 €

319.693,99 €

294.198,12 €

25.495,87 €

1.063.704,76 €

0,00 €

6.543,69 €

1.057.161,07 €

907.161,07 €

150.000,00 €

1.431.471,50 €

-3.278,96 €

31.475,23 €

1.396.717,31 €

1.203.082,42 €

193.634,89 €

2009

3 Taxes, preus públics i altres ingressos.

277.938,63 €

-8.959,44 €

67.375,41 €

201.603,78 €

71.717,24 €

129.886,54 €

2009

4 Transferències corrents.

967.874,92 €

0,00 €

27.870,89 €

940.004,03 €

869.400,81 €

70.603,22 €

2009

7 Transferències de capital.

1.671.985,96 €

0,00 €

0,00 €

1.671.985,96 €

690.600,14 €

981.385,82 €

2009

8 Actius financers.

2009

9 Passius financers.

2009 2010

3 Taxes, preus públics i altres ingressos.

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

18.833,56 €

0,00 €

0,00 €

18.833,56 €

18.833,56 €

0,00 €

2.902.600,16 €

0,00 €

0,00 €

2.902.600,16 €

2.902.600,16 €

0,00 €

5.839.233,23 €

-8.959,44 €

95.246,30 €

5.735.027,49 €

4.553.151,91 €

1.181.875,58 €

1.163.089,69 €

-9.247,85 €

62.891,33 €

1.090.950,51 €

960.753,29 €

130.197,22 €

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 63


2010

4 Transferències corrents.

6.661.384,81 €

0,00 €

22.059,99 €

6.639.324,82 €

6.093.727,33 €

545.597,49 €

2010

7 Transferències de capital.

4.763.627,42 €

0,00 €

0,00 €

4.763.627,42 €

665.674,67 €

4.097.952,75 €

2010

8 Actius financers.

2.000,00 €

0,00 €

0,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

0,00 €

12.590.101,92 €

-9.247,85 €

84.951,32 € 12.495.902,75 €

7.722.155,29 €

4.773.747,46 €

TOTAL 21.611.743,43 €

-26.012,71 €

638.499,67 € 20.947.231,05 € 14.164.390,16 €

6.782.840,89 €

2010

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 64


6.3. Per aplicació pressupostària Exer.

1996

Econ.

Descripció

46.220,00 €

Ajuntaments-prom.i desenvolupament soste

1996

Anul.lacions

Drets pendents

Liquidacions

Drets pendents

contret previ

Saldos drets

Rectificacions

liquidacions i

de cobrament

cancel.lades:

de cobrament

ingrés directe

ajornaments

total

recaptació

4.207,10 €

0,00 €

4.207,10 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4.207,10 €

0,00 €

4.207,10 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1997

30.903,00 €

Taxa per assistència jurídica i administ

47,59 €

0,00 €

0,09 €

47,50 €

47,50 €

0,00 €

1997

46.260,00 €

Ajuntaments-serveis a la ciutadania (ben

31.449,50 €

0,00 €

31.449,50 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

31.497,09 €

0,00 €

31.449,59 €

47,50 €

47,50 €

0,00 €

109,50 €

0,00 €

0,18 €

109,32 €

109,32 €

0,00 €

1997 1998

30.903,00 €

Taxa per assistència jurídica i administ

109,50 €

0,00 €

0,18 €

109,32 €

109,32 €

0,00 €

30.903,00 €

Taxa per assistència jurídica i administ

290,63 €

0,00 €

0,00 €

290,63 €

0,00 €

290,63 €

290,63 €

0,00 €

0,00 €

290,63 €

0,00 €

290,63 €

30.903,00 €

Taxa per assistència jurídica i administ

1.240,97 €

0,00 €

0,00 €

1.240,97 €

186,31 €

1.054,66 €

1.240,97 €

0,00 €

0,00 €

1.240,97 €

186,31 €

1.054,66 €

2002

34.201,00 €

Ingressos servei de menjador escolar (P-

2.450,49 €

0,00 €

248,08 €

2.202,41 €

0,00 €

2.202,41 €

2002

49,00 €

De l’exterior.

28.863,98 €

0,00 €

0,00 €

28.863,98 €

0,00 €

28.863,98 €

31.314,47 €

0,00 €

248,08 €

31.066,39 €

0,00 €

31.066,39 €

2003

34.201,00 €

Ingressos servei de menjador escolar (P-

8.308,83 €

0,00 €

8.187,75 €

121,08 €

121,08 €

0,00 €

2003

47,00 €

D’empreses privades.

96,16 €

0,00 €

96,16 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

8.404,99 €

0,00 €

8.283,91 €

121,08 €

121,08 €

0,00 € 0,00 €

1998 2000 2000 2001 2001

2002

2003 2004

34.201,00 €

Ingressos servei de menjador escolar (P-

19.790,60 €

0,00 €

19.593,09 €

197,51 €

197,51 €

2004

47,00 €

D’empreses privades.

417,70 €

0,00 €

417,70 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2004

49,00 €

De l’exterior.

144.323,16 €

0,00 €

0,00 €

144.323,16 €

104.206,56 €

40.116,60 €

164.531,46 €

0,00 €

20.010,79 €

144.520,67 €

104.404,07 €

40.116,60 €

22.318,69 €

0,00 €

22.069,41 €

249,28 €

249,28 €

0,00 €

2004 2005

34.201,00 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

Ingressos servei de menjador escolar (P-

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 65


2005

399,00 €

Altres ingressos diversos.

326,72 €

0,00 €

326,72 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2005

46.270,00 €

Ajuntaments-serveis a la ciutadania (ges

29.353,56 €

0,00 €

29.353,56 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2005

4.651.010,00 €

Consell Comarcal de la Garrotxa-Pacte te

8.353,97 €

0,00 €

0,00 €

8.353,97 €

8.353,97 €

0,00 €

2005

47,00 €

D’empreses privades.

822,18 €

0,00 €

112,50 €

709,68 €

709,68 €

0,00 €

2005

750,00 €

De l’administració general de les comuni

162.318,80 €

0,00 €

0,00 €

162.318,80 €

0,00 €

162.318,80 €

223.493,92 €

0,00 €

51.862,19 €

171.631,73 €

9.312,93 €

162.318,80 €

2006

34.201,00 €

Ingressos servei de menjador escolar (P-

30.762,63 €

0,00 €

29.991,69 €

770,94 €

770,94 €

0,00 €

2006

34.941,00 €

Altres preus públics recuperacions d'ani

369,06 €

0,00 €

369,06 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2006

399,00 €

Altres ingressos diversos.

159,88 €

0,00 €

159,88 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2006

46.250,00 €

Ajuntaments-organització de l'entorn i t

29.900,00 €

0,00 €

0,00 €

29.900,00 €

12.400,00 €

17.500,00 €

2006

46.270,00 €

Ajuntaments-serveis a la ciutadania (ges

12.856,20 €

0,00 €

11.317,08 €

1.539,12 €

1.539,12 €

0,00 €

2006

4.651.010,00 €

Consell Comarcal de la Garrotxa-Pacte te

7.039,04 €

0,00 €

0,00 €

7.039,04 €

7.039,04 €

0,00 € 0,00 €

2005

2006

47,00 €

D’empreses privades.

1.010,63 €

0,00 €

1.010,63 €

0,00 €

0,00 €

2006

750,00 €

De l’administració general de les comuni

200.000,00 €

0,00 €

0,00 €

200.000,00 €

200.000,00 €

0,00 €

282.097,44 €

0,00 €

42.848,34 €

239.249,10 €

221.749,10 €

17.500,00 €

24.270,79 €

0,00 €

0,00 €

24.270,79 €

16.740,00 €

7.530,79 €

2006 2007

32.301,00 €

Taxes per redacció projectes tècnics (T-

2007

34.201,00 €

Ingressos servei de menjador escolar (P-

406,60 €

0,00 €

406,60 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2007

34.202,00 €

Ingressos servei de transport escolar (P

4.995,00 €

0,00 €

4.995,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2007

349,00 €

Altres preus públics.

484,24 €

-484,24 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2007

34.941,00 €

Altres preus públics recuperacions d'ani

4.209,20 €

-4.042,22 €

0,00 €

166,98 €

166,98 €

0,00 €

2007

47,00 €

D’empreses privades.

11.228,32 €

0,00 €

2.515,04 €

8.713,28 €

0,00 €

8.713,28 €

2007

750,00 €

De l’administració general de les comuni

958.155,06 €

0,00 €

260.000,00 €

698.155,06 €

333.163,25 €

364.991,81 €

1.003.749,21 €

-4.526,46 €

267.916,64 €

731.306,11 €

350.070,23 €

381.235,88 €

2007 2008

319,00 €

Altres taxes per prestació de serveis de

18.056,12 €

0,00 €

0,00 €

18.056,12 €

0,00 €

18.056,12 €

2008

34.201,00 €

Ingressos servei de menjador escolar (P-

21.344,12 €

0,00 €

21.195,87 €

148,25 €

148,25 €

0,00 €

2008

34.202,00 €

Ingressos servei de transport escolar (P

1.060,85 €

0,00 €

1.060,85 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2008

349,00 €

Altres preus públics.

992,00 €

0,00 €

0,00 €

992,00 €

992,00 €

0,00 €

2008

34.940,00 €

Altres preus públics-adopcions animals

582,98 €

0,00 €

0,00 €

582,98 €

582,98 €

0,00 €

2008

34.941,00 €

Altres preus públics recuperacions d'ani

3.324,96 €

-3.278,96 €

46,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2008

34.960,00 €

Altres preus públics-material cultural

82,90 €

0,00 €

0,00 €

82,90 €

0,00 €

82,90 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 66


2008

45.080,00 €

2008

4.508.013,00 €

2008

46.220,00 €

2008

46.260,00 €

2008

47,00 €

2008

750,00 €

Altres subvencions corrents de l’adminis

288.422,49 €

0,00 €

0,00 €

Generalutat-turisme-subvencions

2.810,65 €

0,00 €

Ajuntaments-prom.i desenvolupament soste

10.030,00 €

0,00 €

Ajuntaments-serveis a la ciutadania (ben

16.994,03 €

D’empreses privades.

4.065,64 €

De l’administració general de les comuni

1.063.704,76 € 1.431.471,50 €

2008

288.422,49 €

282.422,49 €

6.000,00 €

0,00 €

2.810,65 €

2.810,65 €

0,00 €

0,00 €

10.030,00 €

8.000,00 €

2.030,00 €

0,00 €

0,00 €

16.994,03 €

0,00 €

16.994,03 €

0,00 €

2.628,82 €

1.436,82 €

964,98 €

471,84 €

0,00 €

6.543,69 €

1.057.161,07 €

907.161,07 €

150.000,00 €

-3.278,96 €

31.475,23 €

1.396.717,31 €

1.203.082,42 €

193.634,89 €

2009

30.301,00 €

Taxa tractament de residus (T-07)

2.836,13 €

0,00 €

0,00 €

2.836,13 €

0,00 €

2.836,13 €

2009

30.302,00 €

Tractament matèria orgànica (T-07)

11.395,99 €

0,00 €

0,00 €

11.395,99 €

4.973,68 €

6.422,31 €

2009

30.303,00 €

Tractament restes vegetals (T-07)

2.922,25 €

0,00 €

0,00 €

2.922,25 €

613,37 €

2.308,88 €

2009

30.902,00 €

Taxa inspecció instal.d'activ.de lleure

180,35 €

0,00 €

0,00 €

180,35 €

0,00 €

180,35 €

2009

319,00 €

Altres taxes per prestació de serveis de

40.178,27 €

0,00 €

0,00 €

40.178,27 €

30.822,27 €

9.356,00 €

2009

32.301,00 €

Taxes per redacció projectes tècnics (T-

84.588,63 €

0,00 €

0,00 €

84.588,63 €

7.339,08 €

77.249,55 €

2009

32.303,00 €

Taxes per assistències tècniques (T-06)

2.312,00 €

0,00 €

0,00 €

2.312,00 €

2.312,00 €

0,00 €

2009

32.901,00 €

Taxa ingressos voluntària gestió tributà

1.478,91 €

0,00 €

0,00 €

1.478,91 €

1.478,91 €

0,00 €

2009

32.902,00 €

taxa ingressos executiva gestió tributàr

1.772,95 €

0,00 €

0,00 €

1.772,95 €

1.772,95 €

0,00 €

2009

32.903,00 €

Taxa ingressos per costes gestió tributà

400,00 €

0,00 €

400,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2009

32.905,00 €

Taxa per ingressos per multes (T-09)

9.950,10 €

0,00 €

0,00 €

9.950,10 €

9.293,10 €

657,00 €

2009

32.906,00 €

Taxa per ingressos per sancions gestió t

31.956,11 €

0,00 €

30.315,48 €

1.640,63 €

1.640,63 €

0,00 €

2009

32.910,00 €

Taxa per ingressos d'expedients de cadas

24.654,34 €

0,00 €

0,00 €

24.654,34 €

225,14 €

24.429,20 €

2009

34.201,00 €

Ingressos servei de menjador escolar (P-

27.609,90 €

0,00 €

26.064,43 €

1.545,47 €

1.545,47 €

0,00 €

2009

3.420.109,00 €

Ingressos servei de menjador escolar (P-

557,65 €

0,00 €

557,65 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2009

3.420.110,00 €

Ingressos servei de menjador escolar (P-

3.335,27 €

0,00 €

3.335,27 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2009

3.420.111,00 €

Ingressos servei de menjador escolar (P-

1.772,45 €

0,00 €

1.772,45 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2009

3.420.112,00 €

Ingressos servei de menjador escolar (P-

630,70 €

0,00 €

630,70 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2009

34.202,00 €

Ingressos servei de transport escolar (P

3.697,00 €

0,00 €

3.521,48 €

175,52 €

175,52 €

0,00 €

2009

349,00 €

Altres preus públics.

10.327,98 €

0,00 €

0,00 €

10.327,98 €

5.635,06 €

4.692,92 €

2009

34.940,00 €

Altres preus públics-adopcions animals

1.777,94 €

0,00 €

0,00 €

1.777,94 €

23,74 €

1.754,20 €

2009

34.941,00 €

Altres preus públics recuperacions d'ani

5.378,65 €

-3.739,44 €

777,95 €

861,26 €

861,26 €

0,00 €

2009

34.960,00 €

Altres preus públics-material cultural

3.005,06 €

0,00 €

0,00 €

3.005,06 €

3.005,06 €

0,00 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 67


2009

39.990,00 €

Altres ingressos diversos serveis genera

5.220,00 €

-5.220,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2009

45.002,00 €

Transferències corrents en compliment de

150.647,08 €

0,00 €

0,00 €

150.647,08 €

150.647,08 €

0,00 €

2009

4.503.001,00 €

Transferències corrents de convenis en m

184.205,49 €

0,00 €

0,00 €

184.205,49 €

184.205,49 €

0,00 €

2009

45.050,00 €

Transferències corrents en compliment de

10.817,67 €

0,00 €

0,00 €

10.817,67 €

8.487,07 €

2.330,60 €

2009

4.506.090,00 €

Generalitat-conveni AOAC

16.430,00 €

0,00 €

16.430,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2009

45.080,00 €

Altres subvencions corrents de l’adminis

442.682,81 €

0,00 €

3.355,41 €

439.327,40 €

436.401,80 €

2.925,60 €

2009

4.508.011,00 €

Generalitat-Treball-subvencions pla d'in

16.695,24 €

0,00 €

0,00 €

16.695,24 €

16.695,24 €

0,00 €

2009

4.622.002,00 €

Ajuntaments-convenis rutes territori mus

5.480,00 €

0,00 €

0,00 €

5.480,00 €

1.400,00 €

4.080,00 €

2009

46.230,00 €

Ajuntaments-prom.i desenvolupament soste

336,00 €

0,00 €

0,00 €

336,00 €

0,00 €

336,00 €

2009

4.623.002,00 €

Ajuntaments- escola taller

12.000,00 €

0,00 €

0,00 €

12.000,00 €

0,00 €

12.000,00 €

2009

46.240,00 €

Ajuntaments-organització de l'entorn i e

15.930,02 €

0,00 €

0,00 €

15.930,02 €

15.930,02 €

0,00 €

2009

4.624.004,00 €

Ajuntaments-recollida d'animals abandona

5.429,25 €

0,00 €

0,00 €

5.429,25 €

2.568,75 €

2.860,50 €

2009

46.260,00 €

Ajuntaments-serveis a la ciutadania (ben

57.105,28 €

0,00 €

8.085,48 €

49.019,80 €

11.294,31 €

37.725,49 €

2009

47,00 €

D’empreses privades.

8.845,03 €

0,00 €

0,00 €

8.845,03 €

500,00 €

8.345,03 €

2009

48.010,00 €

Aportacions fundación para la biodiversi

10.995,05 €

0,00 €

0,00 €

10.995,05 €

10.995,05 €

0,00 €

2009

49.110,00 €

FEDER-subvenció e-rutes

30.276,00 €

0,00 €

0,00 €

30.276,00 €

30.276,00 €

0,00 €

2009

750,00 €

De l’administració general de les comuni

1.407.337,89 €

0,00 €

0,00 €

1.407.337,89 €

425.952,07 €

981.385,82 €

2009

762,00 €

D’ajuntaments.

250.000,00 €

0,00 €

0,00 €

250.000,00 €

250.000,00 €

0,00 €

2009

76.600,00 €

Patronat del Castell de Montsoriu

14.648,07 €

0,00 €

0,00 €

14.648,07 €

14.648,07 €

0,00 €

2009

830,00 €

Reintegraments de préstecs de fora del s

18.833,56 €

0,00 €

0,00 €

18.833,56 €

18.833,56 €

0,00 €

2009

913,00 €

Préstecs rebuts a llarg termini d’ens de

2.902.600,16 €

0,00 €

0,00 €

2.902.600,16 €

2.902.600,16 €

0,00 €

5.839.233,23 €

-8.959,44 €

95.246,30 €

5.735.027,49 €

4.553.151,91 €

1.181.875,58 €

2009 2010

30.301,00 €

Taxa tractament de residus (T-07)

246.131,95 €

0,00 €

0,00 €

246.131,95 €

246.131,95 €

0,00 €

2010

30.302,00 €

Tractament matèria orgànica (T-07)

163.022,22 €

0,00 €

0,00 €

163.022,22 €

137.597,50 €

25.424,72 €

2010

30.303,00 €

Tractament restes vegetals (T-07)

37.470,00 €

0,00 €

0,00 €

37.470,00 €

25.579,82 €

11.890,18 €

2010

30.902,00 €

Taxa inspecció instal.d'activ.de lleure

329,19 €

0,00 €

0,00 €

329,19 €

0,00 €

329,19 €

2010

32.301,00 €

Taxes per redacció projectes tècnics (T-

232.204,20 €

0,00 €

0,00 €

232.204,20 €

186.521,35 €

45.682,85 €

2010

32.302,00 €

Taxes per informes tècnics i valoracions

309,50 €

0,00 €

0,00 €

309,50 €

0,00 €

309,50 €

2010

32.303,00 €

Taxes per assistències tècniques (T-06)

29.620,76 €

0,00 €

0,00 €

29.620,76 €

22.224,44 €

7.396,32 €

2010

32.901,00 €

Taxa ingressos voluntària gestió tributà

57.689,41 €

0,00 €

0,00 €

57.689,41 €

57.689,41 €

0,00 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 68


2010

32.902,00 €

taxa ingressos executiva gestió tributàr

72.820,74 €

0,00 €

4.655,19 €

2010

32.903,00 €

Taxa ingressos per costes gestió tributà

1.710,47 €

0,00 €

1.710,47 €

2010

32.904,00 €

Taxa per altres ingressos gestió tributà

7.485,40 €

0,00 €

1.046,75 €

2010

32.905,00 €

Taxa per ingressos per multes (T-09)

59.623,00 €

0,00 €

0,00 €

2010

32.906,00 €

Taxa per ingressos per sancions gestió t

37.595,91 €

0,00 €

2010

32.910,00 €

Taxa per ingressos d'expedients de cadas

127.900,23 €

2010

34.201,00 €

Ingressos servei de menjador escolar (P-

52.002,08 €

2010

34.202,00 €

Ingressos servei de transport escolar (P

2010

34.940,00 €

Altres preus públics-adopcions animals

2010

34.941,00 €

2010

34.960,00 €

2010

39.990,00 €

2010 2010

68.165,55 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6.438,65 €

6.438,65 €

0,00 €

59.623,00 €

54.641,00 €

4.982,00 €

32.315,91 €

5.280,00 €

5.280,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

127.900,23 €

101.754,42 €

26.145,81 €

0,00 €

22.456,05 €

29.546,03 €

29.546,03 €

0,00 €

472,00 €

0,00 €

472,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

10.019,52 €

-8.019,31 €

0,00 €

2.000,21 €

289,06 €

1.711,15 €

Altres preus públics recuperacions d'ani

5.037,66 €

-1.228,54 €

0,00 €

3.809,12 €

3.809,12 €

0,00 €

Altres preus públics-material cultural

11.003,66 €

0,00 €

0,00 €

11.003,66 €

7.818,16 €

3.185,50 €

Altres ingressos diversos serveis genera

10.641,79 €

0,00 €

234,96 €

10.406,83 €

7.266,83 €

3.140,00 €

44.101,00 €

FEE empresa NORA

64.005,96 €

0,00 €

0,00 €

64.005,96 €

64.005,96 €

0,00 €

44.102,00 €

NORA-aportació lloguer dependències

15.000,00 €

0,00 €

0,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

0,00 €

2010

44.105,00 €

NORA-suport campanyes mediambientals

6.000,00 €

0,00 €

0,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

0,00 €

2010

44.201,00 €

NORA- regularitzacions ECOEMBES

11.153,35 €

0,00 €

0,00 €

11.153,35 €

11.153,35 €

0,00 €

2010

44.202,00 €

NORA- facturacions als ajuntaments

1.606,15 €

0,00 €

0,00 €

1.606,15 €

1.606,15 €

0,00 €

2010

44.203,00 €

D’ens públics i societats mercantils de

26.255,89 €

0,00 €

0,00 €

26.255,89 €

26.255,89 €

0,00 €

2010

4.503.001,00 €

Transferències corrents de convenis en m

2.176.411,89 €

0,00 €

0,00 €

2.176.411,89 €

2.176.411,89 €

0,00 €

2010

4.506.050,00 €

Generalitat-Política territorial-conveni

26.415,00 €

0,00 €

0,00 €

26.415,00 €

26.415,00 €

0,00 €

2010

4.506.051,00 €

Generalitat-Secretaria joventut-conveni

6.000,00 €

0,00 €

6.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2010

4.506.052,00 €

Generalitat-Secretaria Joventut-plans de

83.939,67 €

0,00 €

0,00 €

83.939,67 €

83.939,67 €

0,00 €

2010

4.506.060,00 €

Generalitat-cultura-arxius

5.400,00 €

0,00 €

0,00 €

5.400,00 €

5.400,00 €

0,00 €

2010

4.506.090,00 €

Generalitat-conveni AOAC

22.593,00 €

0,00 €

0,00 €

22.593,00 €

11.296,50 €

11.296,50 €

2010

4.506.091,00 €

Generalitat-Governació-programa activa't

24.000,00 €

0,00 €

0,00 €

24.000,00 €

24.000,00 €

0,00 €

2010

4.507.000,00 €

Generalitat-benestar social

19.416,00 €

0,00 €

0,00 €

19.416,00 €

971,00 €

18.445,00 €

2010

4.508.010,00 €

Generalitat-Treball-subvencions desenv.e

68.480,00 €

0,00 €

0,00 €

68.480,00 €

0,00 €

68.480,00 €

2010

4.508.011,00 €

Generalitat-Treball-subvencions pla d'in

12.370,07 €

0,00 €

0,00 €

12.370,07 €

12.370,07 €

0,00 €

2010

4.508.012,00 €

Generalitat-Treball-subvenció ACCIÓ10

27.750,00 €

0,00 €

0,00 €

27.750,00 €

11.575,07 €

16.174,93 €

2010

4.508.032,00 €

Generalitat-SOC-projecte impuls treball

49.000,00 €

0,00 €

0,00 €

49.000,00 €

44.100,00 €

4.900,00 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

68.165,55 €

Pàgina 69


2010

4.508.040,00 €

Generalitat-Participació ciutadana

29.841,98 €

0,00 €

0,00 €

29.841,98 €

17.905,19 €

11.936,79 €

2010

4.508.041,00 €

Generalitat-medi ambient-subvenció gosse

53.866,52 €

0,00 €

5.741,40 €

48.125,12 €

48.125,12 €

0,00 €

2010

4.508.050,00 €

Generalitat-Política territorial-subvenc

12.744,86 €

0,00 €

0,00 €

12.744,86 €

12.744,86 €

0,00 €

2010

4.508.051,00 €

Generalitat-Política territorial-subvenc

70.767,11 €

0,00 €

0,00 €

70.767,11 €

70.767,11 €

0,00 €

2010

4.530.201,00 €

Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-gestió

45.898,60 €

0,00 €

0,00 €

45.898,60 €

45.898,60 €

0,00 €

2010

4.530.202,00 €

Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-part f

11.062,60 €

0,00 €

0,00 €

11.062,60 €

11.062,60 €

0,00 €

2010

4.530.203,00 €

Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-part v

43.887,82 €

0,00 €

0,03 €

43.887,79 €

43.887,79 €

0,00 €

2010

4.530.205,00 €

Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-contra

742.508,05 €

0,00 €

0,00 €

742.508,05 €

742.508,05 €

0,00 €

2010

4.530.207,00 €

Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-Reposi

532.895,95 €

0,00 €

0,00 €

532.895,95 €

532.895,95 €

0,00 €

2010

4.611.020,00 €

Diputació de Girona-promoció econòmica

12.000,00 €

0,00 €

0,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

0,00 €

2010

4.611.060,00 €

Diputació de Girona-cultura

11.036,50 €

0,00 €

0,00 €

11.036,50 €

11.036,50 €

0,00 €

2010

4.611.090,00 €

Diputació de Girona-conveni d'assistènci

179.787,94 €

0,00 €

0,00 €

179.787,94 €

179.787,94 €

0,00 €

2010

4.622.001,00 €

Ajuntaments-projecte EDER-la Selva

31.250,00 €

0,00 €

0,00 €

31.250,00 €

31.250,00 €

0,00 €

2010

4.622.002,00 €

Ajuntaments-convenis rutes territori mus

15.830,00 €

0,00 €

0,00 €

15.830,00 €

7.110,00 €

8.720,00 €

2010

4.622.003,00 €

Ajuntaments-creació i manteniment rutes

1.264,28 €

0,00 €

1.264,28 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2010

4.623.002,00 €

Ajuntaments- escola taller

24.000,00 €

0,00 €

0,00 €

24.000,00 €

15.000,00 €

9.000,00 €

2010

4.623.004,00 €

Ajuntaments-projecte impuls-treball

15.095,00 €

0,00 €

0,00 €

15.095,00 €

10.545,00 €

4.550,00 €

2010

4.624.004,00 €

Ajuntaments-recollida d'animals abandona

52.853,50 €

0,00 €

0,00 €

52.853,50 €

41.146,25 €

11.707,25 €

2010

4.624.005,00 €

Ajuntaments-delegacions gestió de residu

1.169.797,96 €

0,00 €

0,00 €

1.169.797,96 €

1.169.797,96 €

0,00 €

2010

4.624.006,00 €

Ajuntament de Blanes-campanyes medi ambi

122.461,21 €

0,00 €

0,00 €

122.461,21 €

30.600,21 €

91.861,00 €

2010

4.625.001,00 €

Ajuntaments-convenis pla local joventut

89.982,18 €

0,00 €

0,00 €

89.982,18 €

40.642,45 €

49.339,73 €

2010

4.626.001,00 €

Ajuntament Sta.Coloma Farners-arxiu hist

12.959,14 €

0,00 €

0,00 €

12.959,14 €

12.959,14 €

0,00 €

2010

4.626.002,00 €

Ajuntaments-convenis arxius municipals

2.750,00 €

0,00 €

0,00 €

2.750,00 €

2.000,00 €

750,00 €

2010

4.626.010,00 €

Ajuntaments- quotes treball social (nou

139.287,75 €

0,00 €

0,00 €

139.287,75 €

101.840,75 €

37.447,00 €

2010

4.626.011,00 €

Ajuntaments- quotes educació social (nou

89.875,23 €

0,00 €

0,00 €

89.875,23 €

70.702,25 €

19.172,98 €

2010

4.626.012,00 €

Ajuntaments- quotes SAD social (nou Cons

48.304,00 €

0,00 €

677,00 €

47.627,00 €

28.824,00 €

18.803,00 €

2010

4.626.013,00 €

Ajuntaments- quotes teleassistència (nou

11.225,00 €

0,00 €

0,00 €

11.225,00 €

7.275,00 €

3.950,00 €

2010

4.626.014,00 €

Ajuntaments- quotes pla de dones (nou Co

4.912,00 €

0,00 €

297,00 €

4.615,00 €

2.129,00 €

2.486,00 €

2010

4.626.015,00 €

Ajuntaments- quotes pla de ciutadania i

4.307,00 €

0,00 €

198,00 €

4.109,00 €

2.423,00 €

1.686,00 €

2010

4.626.016,00 €

Ajuntaments- quotes transport discapacit

56.414,31 €

0,00 €

0,00 €

56.414,31 €

38.823,31 €

17.591,00 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 70


2010

4.626.017,00 €

Ajuntaments-SAD Dependència

99.704,25 €

0,00 €

0,00 €

99.704,25 €

77.149,80 €

22.554,45 €

2010 2010

4.628.001,00 €

Ajuntaments-servei de transport escolar

8.318,00 €

0,00 €

1.600,00 €

6.718,00 €

3.318,00 €

3.400,00 €

4.629.001,00 €

Ajuntaments-aportacions fons supramunici

9.617,75 €

0,00 €

6.282,28 €

3.335,47 €

3.335,47 €

0,00 €

2010

46.740,00 €

CMED-suport campanyes mediambientals

1.552,90 €

0,00 €

0,00 €

1.552,90 €

1.552,90 €

0,00 €

2010

47.040,00 €

Sancions entrades planta (lixiviats i re

25.960,35 €

0,00 €

0,00 €

25.960,35 €

15.569,63 €

10.390,72 €

2010

47.080,00 €

Aportació empresa manteniment menjadors

10.500,02 €

0,00 €

0,00 €

10.500,02 €

10.500,02 €

0,00 €

2010

48.010,00 €

Aportacions fundación para la biodiversi

86.216,02 €

0,00 €

0,00 €

86.216,02 €

85.487,17 €

728,85 €

2010

48.011,00 €

Federació de comerç de la Selva

9.000,00 €

0,00 €

0,00 €

9.000,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

2010

49.110,00 €

FEDER-subvenció e-rutes

125.852,05 €

0,00 €

0,00 €

125.852,05 €

30.125,76 €

95.726,29 €

2010

7.506.061,00 €

Generalitat-inversió castell Montsoriu (

125.000,00 €

0,00 €

0,00 €

125.000,00 €

0,00 €

125.000,00 €

2010

7.508.050,00 €

Generalitat-subvencions PUOSC

3.722.759,94 €

0,00 €

0,00 €

3.722.759,94 €

164.022,01 €

3.558.737,93 €

2010

7.508.051,00 €

Generalitat-subvencions xarxa camins rur

63.000,00 €

0,00 €

0,00 €

63.000,00 €

63.000,00 €

0,00 €

2010

7.508.053,00 €

Generalitat-subevnció PUOSC oficina turi

145.449,89 €

0,00 €

0,00 €

145.449,89 €

0,00 €

145.449,89 €

2010

7.508.054,00 €

Generalitat-subvenció PUOSC CIAB

263.125,00 €

0,00 €

0,00 €

263.125,00 €

263.125,00 €

0,00 €

2010

75.081,00 €

Generalitat-subvencions PUOSC

21.382,43 €

0,00 €

0,00 €

21.382,43 €

0,00 €

21.382,43 €

2010

76.160,00 €

Diputació de Girona-inversió castell de

250.000,00 €

0,00 €

0,00 €

250.000,00 €

29.136,56 €

220.863,44 €

2010

76.290,00 €

Ajuntament Vilobí-oficina turisme

21.115,67 €

0,00 €

0,00 €

21.115,67 €

0,00 €

21.115,67 €

2010

76.600,00 €

Patronat del Castell de Montsoriu

6.577,35 €

0,00 €

0,00 €

6.577,35 €

1.173,96 €

5.403,39 €

2010

76.700,00 €

Consorci Mediambietal de la Selva

145.217,14 €

0,00 €

0,00 €

145.217,14 €

145.217,14 €

0,00 €

2010

83.001,00 €

Reintegraments de bestretes al personal

2.000,00 €

0,00 €

0,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

0,00 €

2010 TOTAL

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

12.590.101,92 €

-9.247,85 €

84.951,32 €

12.495.902,75 €

7.722.155,29 €

4.773.747,46 €

21.611.743,43 €

-26.012,71 €

638.499,67 €

20.947.231,05 €

14.164.390,16 €

6.782.840,89 €

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 71


7. Estat liquidació pressupost de despeses (Exercicis tancats) 7.1. Resum general per exercicis Exer.

2008 2009 2010 TOTAL

Saldo inicial obligacions reconegudes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

Rectificacions obligacions reconegudes 0,00 € 0,00 € -5.128,23 € -5.128,23 €

Saldo inicial pagaments ordenats 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Rectificacions pagaments ordenats 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pagaments ordenats en l'exercici 14.255,93 € 287.504,82 € 7.000.062,50 € 7.301.823,25 €

Pagaments realitzats 14.255,93 € 287.504,82 € 7.000.062,50 € 7.301.823,25 €

Obligacions pendents d'ordenar -14.255,93 € -287.504,82 € -7.005.190,73 € -7.306.951,48 €

Pagaments ordenats pendents 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Pàgina 72


7.2. Resum general per capítols Exer. Econ. Descripció

Saldo inicial

Rectificacions Saldo inicial Rectificacions Pagaments

Pagaments

Obligacions

Pagaments

obligacions

obligacions

realitzats

pendents

ordenats

d'ordenar

pendents

reconegudes reconegudes

pagaments

pagaments

ordenats en

ordenats

ordenats

l'exercici

2008

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

0

0

0

0

14.255,93

14.255,93

-14.255,93

0

2008

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

0

0

0

0

14.255,93

14.255,93

-14.255,93

0

0

0

0

0

14.255,93

14.255,93

-14.255,93

0

2008 2009

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

0

0

0

0

2.000,00

2.000,00

-2.000,00

0

2009

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

0

0

0

0

2.000,00

2.000,00

-2.000,00

0

2009

6 INVERSIONS REALS.

0

0

0

0

285.504,82

285.504,82

-285.504,82

0

2009

6 INVERSIONS REALS.

0

0

0

0

285.504,82

285.504,82

-285.504,82

0

2009

0

0

0

0

287.504,82

287.504,82

-287.504,82

0

2010

1 DESPESES DE PERSONAL.

0

0

0

0

89.754,56

89.754,56

-89.754,56

0

2010

1 DESPESES DE PERSONAL.

0

0

0

0

89.754,56

89.754,56

-89.754,56

0

2010

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

0

-5.128,23

0

0

4.323.046,76

4.323.046,76

-4.328.174,99

0

2010

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

0

-5.128,23

0

0

4.323.046,76

4.323.046,76

-4.328.174,99

0

2010

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

0

0

0

0

726.466,28

726.466,28

-726.466,28

0

2010

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

0

0

0

0

726.466,28

726.466,28

-726.466,28

0

2010

6 INVERSIONS REALS.

0

0

0

0

1.146.024,82

1.146.024,82

-1.146.024,82

0

2010

6 INVERSIONS REALS.

0

0

0

0

1.146.024,82

1.146.024,82

-1.146.024,82

0

2010

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

0

0

0

0

714.770,08

714.770,08

-714.770,08

0

2010

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

0

0

0

0

714.770,08

714.770,08

-714.770,08

0

0

-5.128,23

0

0

7.000.062,50

7.000.062,50

-7.005.190,73

0

0

-5.128,23

0

0

7.301.823,25

7.301.823,25

-7.306.951,48

0

2010 TOTAL

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 73


7.3. Per capítols Exer.

2008 2008

Econ.

Descripció

22602 Publicitat i propaganda. 2270872 Serveis professionals independents cadastre

Rectificacions

Pagaments

Pagaments

Obligacions

obligacions

ordenats en

realitzats

pendents

reconegudes

l'exercici

d'ordenar

0,00 €

750,00 €

750,00 €

-750,00 €

0,00 €

13.505,93 €

13.505,93 €

-13.505,93 €

2009

46310 Aportació consorci Ter-Brugent

0,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

-2.000,00 €

2009

622 Edificis i altres construccions.

0,00 €

205.271,82 €

205.271,82 €

-205.271,82 €

2009

623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge

0,00 €

80.233,00 €

80.233,00 €

-80.233,00 €

2010

1600001 Seg.social àrea de presidència

0,00 €

1.020,17 €

1.020,17 €

-1.020,17 €

2010

1600002 Seg.social gerència

0,00 €

805,90 €

805,90 €

-805,90 €

2010

1600010 Seg.social cap departament promoció local

0,00 €

988,19 €

988,19 €

-988,19 €

2010

1600011 Seg.social personal administratiu dep.prom.local

0,00 €

668,71 €

668,71 €

-668,71 €

2010

1600012 Seg.social tècnic coordinador desenv.empresarial

0,00 €

884,35 €

884,35 €

-884,35 €

2010

1600013 Seg.social tècnic empreses

0,00 €

755,37 €

755,37 €

-755,37 €

2010

1600014 Seg.social AODL pla innovació

0,00 €

780,56 €

780,56 €

-780,56 €

2010

1600015 Seg.social tècnic desenvolupament territorial

0,00 €

855,92 €

855,92 €

-855,92 €

2010

1600016 Seg.social tècnic AODL energies renovables

0,00 €

86,87 €

86,87 €

-86,87 €

2010

1600018 Seg.social tècnic projectes

0,00 €

651,57 €

651,57 €

-651,57 €

2010

1600019 Seg.social personal brigada territori museu aigu

0,00 €

1.009,51 €

1.009,51 €

-1.009,51 €

2010

1600020 Seg.social tècnic desenvolupament social

0,00 €

667,62 €

667,62 €

-667,62 €

2010

1600021 Seg.social tècnics xarxa SIO

0,00 €

1.061,01 €

1.061,01 €

-1.061,01 €

2010

1600022 Seg.social tècnic AODL pla de formació

0,00 €

780,56 €

780,56 €

-780,56 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 74


2010

1600024 Seg.social personal projecte POL

0,00 €

2010

1600037 Seg. Social TO mòdul A

0,00 €

1.570,16 €

1.570,16 €

-1.570,16 €

2010

1600039 Seg. social. personal projecte impuls-treball

0,00 €

30.985,06 €

30.985,06 €

-30.985,06 €

2010

1600040 Seg.social cap departament entorn i territori

0,00 €

988,19 €

988,19 €

-988,19 €

2010

1600041 Seg.social administratiu departament entorn i te

0,00 €

617,71 €

617,71 €

-617,71 €

2010

1600042 Seg.social tècnics medi ambient

0,00 €

1.398,16 €

1.398,16 €

-1.398,16 €

2010

1600043 Seg.social sociòloga

0,00 €

755,38 €

755,38 €

-755,38 €

2010

1600044 Seg.social tècnic informació geogràfica (SIG)

0,00 €

674,88 €

674,88 €

-674,88 €

2010

1600045 Seg.social administrativa depuradores

0,00 €

549,90 €

549,90 €

-549,90 €

2010

1600046 Seg.social tècnic encarregat gossera

0,00 €

818,93 €

818,93 €

-818,93 €

2010

1600047 Seg.social personal gosseres

0,00 €

2.387,31 €

2.387,31 €

-2.387,31 €

2010

1600050 Seg.social cap de serveis tècnics

0,00 €

988,19 €

988,19 €

-988,19 €

2010

1600051 Seg.social arquitectes tècnics

0,00 €

1.254,42 €

1.254,42 €

-1.254,42 €

2010

1600052 Seg.social administrativa serveis tècnics

0,00 €

509,33 €

509,33 €

-509,33 €

2010

1600053 Seg.social delineants

0,00 €

-336,11 €

-336,11 €

336,11 €

2010

1600054 Seg.social tècnic oficina habitatge

0,00 €

627,21 €

627,21 €

-627,21 €

2010

1600055 Seg.social administratiu oficina habitatge

0,00 €

502,06 €

502,06 €

-502,06 €

2010

1600056 Seg.social tècnic joventut

0,00 €

738,00 €

738,00 €

-738,00 €

2010

1600057 Seg.social tècnics pla local de joventut

0,00 €

1.954,71 €

1.954,71 €

-1.954,71 €

2010

1600058 Seg.social personal manteniment

0,00 €

1.913,86 €

1.913,86 €

-1.913,86 €

2010

1600060 Seg.social administratiu arxiu històric

0,00 €

536,26 €

536,26 €

-536,26 €

2010

1600061 Seg.social cap promoció esportiva

0,00 €

988,19 €

988,19 €

-988,19 €

2010

1600062 Seg.social administratiu promoció esportiva

0,00 €

538,99 €

538,99 €

-538,99 €

2010

1600070 Seg.social cap departament serveis ciutadania

0,00 €

981,79 €

981,79 €

-981,79 €

2010

1600071 Seg.social cap gestió tributària

0,00 €

805,90 €

805,90 €

-805,90 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

2.579,77 €

2.579,77 €

-2.579,77 €

Pàgina 75


2010

1600072 Seg.social personal gestió tributària

0,00 €

7.077,72 €

7.077,72 €

-7.077,72 €

2010

1600080 Seg.social cap d'educació

0,00 €

988,19 €

988,19 €

-988,19 €

2010

1600081 Seg.social personal administratiu educació

0,00 €

1.673,01 €

1.673,01 €

-1.673,01 €

2010

1600082 Seg.social tècnic consum

0,00 €

708,12 €

708,12 €

-708,12 €

2010

1600083 Seg.social administrativa consum

0,00 €

501,64 €

501,64 €

-501,64 €

2010

1600087 Seg.social secretari

0,00 €

805,90 €

805,90 €

-805,90 €

2010

1600088 Seg.social tresorera

0,00 €

969,95 €

969,95 €

-969,95 €

2010

1600090 Seg.social cap departament organització interna

0,00 €

988,19 €

988,19 €

-988,19 €

2010

1600091 Seg.social tècnic recursos humans

0,00 €

857,65 €

857,65 €

-857,65 €

2010

1600092 Seg.social tècnic arxivística

0,00 €

727,14 €

727,14 €

-727,14 €

2010

1600093 Seg.social tècnics informàtics

0,00 €

1.631,28 €

1.631,28 €

-1.631,28 €

2010

1600094 Seg.social tècnic comunicació

0,00 €

799,48 €

799,48 €

-799,48 €

2010

1600095 Seg.social personal administratiu organització

0,00 €

4.488,52 €

4.488,52 €

-4.488,52 €

2010

1600096 Seg.social personal neteja

0,00 €

691,15 €

691,15 €

-691,15 €

2010

1600097 Seg.social administrativa s.informàtics

0,00 €

502,06 €

502,06 €

-502,06 €

2010

20201 Lloguer seu consell comarcal

0,00 €

844,53 €

844,53 €

-844,53 €

2010

21200 Reparacions i manteniment

0,00 €

2.309,57 €

2.309,57 €

-2.309,57 €

2010

21600 Manteniment equips informàtics

0,00 €

840,30 €

840,30 €

-840,30 €

2010

21601 Manteniment programes informàtics

0,00 €

536,98 €

536,98 €

-536,98 €

2010

21901 Despeses manteniment abocador clausurat

0,00 €

2.869,36 €

2.869,36 €

-2.869,36 €

2010

22000 Material oficina ordinari no inventariable.

0,00 €

15.767,24 €

15.767,24 €

-15.767,24 €

2010

0,00 €

3.020,80 €

3.020,80 €

-3.020,80 €

2010

2200190 Despeses en comunicació i edicions 22103 Combustibles i carburants.

0,00 €

534,30 €

534,30 €

-534,30 €

2010

22104 Vestuari.

0,00 €

402,34 €

402,34 €

-402,34 €

2010

22110 Productes de neteja i condicionament.

0,00 €

424,94 €

424,94 €

-424,94 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 76


2010

22111 Subministraments de recanvis de maquinària, util

0,00 €

54,33 €

54,33 €

-54,33 €

2010

22113 Manutenció d’animals.

0,00 €

4.509,09 €

4.509,09 €

-4.509,09 €

2010

22201 Despesa en comunicacions postals.

0,00 €

29.704,97 €

29.704,97 €

-29.704,97 €

2010

22300 Despesa transportistes

0,00 €

31,46 €

31,46 €

-31,46 €

2010

2260101 Atencions protocol·làries i representatives.

0,00 €

13.445,85 €

13.445,85 €

-13.445,85 €

2010

2260210 Projecte SELWA

0,00 €

105,55 €

105,55 €

-105,55 €

2010

2260240 Campanya sensibilització mediambiental

0,00 €

3.962,28 €

3.962,28 €

-3.962,28 €

2010

2260242 Campanyes medi ambient Blanes

0,00 €

53.412,78 €

53.412,78 €

-53.412,78 €

2010

2260250 Publicitat i propaganda oficina habitatge

0,00 €

1.319,24 €

1.319,24 €

-1.319,24 €

2010

2260251 Despeses projectes de joventut

0,00 €

5.057,50 €

5.057,50 €

-5.057,50 €

2010

2260300 Publicació en diaris oficials.

0,00 €

160,48 €

160,48 €

-160,48 €

2010

2260401 Serveis jurídics gestió tributària

0,00 €

4.248,60 €

4.248,60 €

-4.248,60 €

2010

2260402 Serveis jurídics

0,00 €

1.815,73 €

1.815,73 €

-1.815,73 €

2010

2260960 Activitats culturals

0,00 €

1.179,86 €

1.179,86 €

-1.179,86 €

2010

2260961 Activitats esportives.

0,00 €

834,17 €

834,17 €

-834,17 €

2010

2269910 Activitats projecte empleaverde

0,00 €

189,15 €

189,15 €

-189,15 €

2010

2269912 Despeses territori museu de l'aigua

0,00 €

183,81 €

183,81 €

-183,81 €

2010

2269913 Despeses xec servei

0,00 €

399,90 €

399,90 €

-399,90 €

2010

2269914 Programa dinamització empresarial

0,00 €

1.926,59 €

1.926,59 €

-1.926,59 €

2010

2269923 Despeses ET mòdul B 4a.fase

0,00 €

275,71 €

275,71 €

-275,71 €

2010

2269926 Despeses gestió projecte impuls-treball

0,00 €

22.203,11 €

22.203,11 €

-22.203,11 €

2010

2269942 Altres despeses funcionament gosseres

0,00 €

1.057,15 €

1.057,15 €

-1.057,15 €

2010

2269943 Despeses eliminació residus gossera

0,00 €

437,00 €

437,00 €

-437,00 €

2010

2269944 Altres despeses millores depuradores

-5.128,23 €

11.104,52 €

11.104,52 €

-16.232,75 €

2010

2269945 Despeses recollida selectiva

0,00 €

8.596,61 €

8.596,61 €

-8.596,61 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 77


2010

2269946 Despeses diverses compostatge rural

0,00 €

16.447,61 €

16.447,61 €

-16.447,61 €

2010

2269960 Altres despeses diverses arxiu històric

0,00 €

1.795,90 €

1.795,90 €

-1.795,90 €

2010

2269973 Altres despeses informació oficial

0,00 €

6.007,34 €

6.007,34 €

-6.007,34 €

2010

2269980 Altres despeses diverses menjadors escolars

0,00 €

3.247,36 €

3.247,36 €

-3.247,36 €

2010

2269990 Altres despeses diverses organització interna

0,00 €

211,13 €

211,13 €

-211,13 €

2010

2269991 Altres despeses diverses magatzem

0,00 €

104,31 €

104,31 €

-104,31 €

2010

2269992 Altres despeses diverses oficina habitatge

0,00 €

3.887,83 €

3.887,83 €

-3.887,83 €

2010

2269993 Altres despeses diverses oficina consum

0,00 €

160,00 €

160,00 €

-160,00 €

2010

2269994 Altres despeses diverses programa activa't

0,00 €

550,45 €

550,45 €

-550,45 €

2010

2269995 Altres despeses diverses benestar social

0,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

-15.000,00 €

2010

2270240 Analítiques gestió depuradores

0,00 €

8.589,12 €

8.589,12 €

-8.589,12 €

2010

2270290 Prevenció de riscos laborals

0,00 €

934,32 €

934,32 €

-934,32 €

2010

2270610 Despeses programa ISO 9000

0,00 €

1.782,60 €

1.782,60 €

-1.782,60 €

2010

2270611 Despeses servei creació empreses

0,00 €

4.830,00 €

4.830,00 €

-4.830,00 €

2010

2270612 Pla d'innovació

0,00 €

89,80 €

89,80 €

-89,80 €

2010

2270614 Activitats projecte e-rutes

0,00 €

868,08 €

868,08 €

-868,08 €

2010

2270615 Despeses formació ocupacional

0,00 €

15.154,49 €

15.154,49 €

-15.154,49 €

2010

2270650 Prestació serveis arquitecte

0,00 €

1.325,22 €

1.325,22 €

-1.325,22 €

2010

2270654 Estudis i treballs tècnics externs

0,00 €

25.249,40 €

25.249,40 €

-25.249,40 €

2010

2270870 Serveis professionals de recaptació

0,00 €

252.562,65 €

252.562,65 €

-252.562,65 €

2010

2270871 Serveis professionals de recaptació (Lloret de M

0,00 €

15.056,26 €

15.056,26 €

-15.056,26 €

2010

2270872 Serveis professionals independents cadastre

0,00 €

22.848,78 €

22.848,78 €

-22.848,78 €

2010

2279940 Servei tractament matèria orgànica

0,00 €

157.200,84 €

157.200,84 €

-157.200,84 €

2010

2279941 Servei tractament fracció vegetal

0,00 €

33.608,50 €

33.608,50 €

-33.608,50 €

2010

2279942 Compensació adjudicatari planta compostatge

0,00 €

20.029,89 €

20.029,89 €

-20.029,89 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 78


2010

2279944 Treballs explotadors depuradores

0,00 €

249.062,55 €

249.062,55 €

-249.062,55 €

2010

2279945 Serveis veterinaris a la gossera

0,00 €

1.903,80 €

1.903,80 €

-1.903,80 €

2010

2279946 Serveis veterinaris-adopcions animals gossera

0,00 €

3.392,00 €

3.392,00 €

-3.392,00 €

2010

2279947 NORA-gestió residus ajuntament de Blanes

0,00 €

1.165.727,00 €

1.165.727,00 €

-1.165.727,00 €

2010

2279960 Servei material activitats festives

0,00 €

317,68 €

317,68 €

-317,68 €

2010

2279970 Treballs de comunicació amb notificador

0,00 €

19.969,70 €

19.969,70 €

-19.969,70 €

2010

2279980 Auditories menjadors escolars

0,00 €

3.572,47 €

3.572,47 €

-3.572,47 €

2010

2279981 Servei càtering i monitoratge als menjadors esco

0,00 €

865.280,20 €

865.280,20 €

-865.280,20 €

2010

2279982 Complement monitoratge menjadors escolars

0,00 €

47.122,44 €

47.122,44 €

-47.122,44 €

2010

2279983 Administradors menjadors escolars

0,00 €

81.166,93 €

81.166,93 €

-81.166,93 €

2010

2279984 Gestió menjadors

0,00 €

187,25 €

187,25 €

-187,25 €

2010

2279985 Monitoratge centres escolars sisena hora

0,00 €

77.173,45 €

77.173,45 €

-77.173,45 €

2010

2279986 Servei de transport escolar

0,00 €

763.825,72 €

763.825,72 €

-763.825,72 €

2010

2279990 Convenis de col·laboració amb entitats

0,00 €

2.647,47 €

2.647,47 €

-2.647,47 €

2010

2279992 Serveis informàtics externs

0,00 €

4.450,32 €

4.450,32 €

-4.450,32 €

2010

2312042 Dietes i desplaçaments gestió depuradores

0,00 €

1.035,45 €

1.035,45 €

-1.035,45 €

2010

2312050 Dietes i desplaçaments serveis tècnics

0,00 €

420,55 €

420,55 €

-420,55 €

2010

2330002 Indemnitzacions partits polítics

0,00 €

4.176,00 €

4.176,00 €

-4.176,00 €

2010

25000 Servei eliminació de residus-abocador Lloret de

0,00 €

230.308,10 €

230.308,10 €

-230.308,10 €

2010

46700 Traspassos al consorci de benestar social de la

0,00 €

140.256,41 €

140.256,41 €

-140.256,41 €

2010

48010 Aportacions a associacions de promoció del turis

0,00 €

1.112,80 €

1.112,80 €

-1.112,80 €

2010

48040 Aportació al consorci mediambiental de la Selva

0,00 €

6.700,00 €

6.700,00 €

-6.700,00 €

2010

48064 Subvencions actes culturals

0,00 €

2.100,00 €

2.100,00 €

-2.100,00 €

2010

48065 Aportació al consell esportiu de la Selva

0,00 €

12.451,00 €

12.451,00 €

-12.451,00 €

2010

48080 Ajuts de menjadors escolars (no càtering)

0,00 €

124.833,96 €

124.833,96 €

-124.833,96 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 79


2010

48081 Ajuts de menjadors escolars (càtering)

0,00 €

2010

48082 Gratuïtats menjadors (no càtering)

0,00 €

92.892,65 €

92.892,65 €

-92.892,65 €

2010

48083 Gratuïtats menjadors (càtering)

0,00 €

186.837,94 €

186.837,94 €

-186.837,94 €

2010

48084 Gratuïtats menjadors (escoles concertades)

0,00 €

26.729,78 €

26.729,78 €

-26.729,78 €

2010

48087 Subvencions als centres escolars

0,00 €

997,77 €

997,77 €

-997,77 €

2010

62207 Inversió escola mediambiental

0,00 €

77.309,30 €

77.309,30 €

-77.309,30 €

2010

62211 Inversió planta de compostatge

0,00 €

649.154,78 €

649.154,78 €

-649.154,78 €

2010

62240 Inversions deixalleries

0,00 €

7.257,42 €

7.257,42 €

-7.257,42 €

2010

62241 Plantes gestió fracció vegetal

0,00 €

123.065,37 €

123.065,37 €

-123.065,37 €

2010

62309 Inversions deixalleries

0,00 €

10.089,71 €

10.089,71 €

-10.089,71 €

2010

62500 Inversions gestió tributària

0,00 €

383,80 €

383,80 €

-383,80 €

2010

62580 Inversions menjadors curs actual

0,00 €

17.249,62 €

17.249,62 €

-17.249,62 €

2010

62581 Inversions menjadors cursos anteriors

0,00 €

11.086,93 €

11.086,93 €

-11.086,93 €

2010

62590 Inversió en mobiliari.

0,00 €

2.476,67 €

2.476,67 €

-2.476,67 €

2010

62690 Inversió en equipaments informàtics

0,00 €

1.092,68 €

1.092,68 €

-1.092,68 €

2010

62941 Inversions funcionament deixalleries

0,00 €

456,07 €

456,07 €

-456,07 €

2010

68200 Inversió restauració castell de Montsoriu

0,00 €

246.402,47 €

246.402,47 €

-246.402,47 €

2010

76200 Subvencions pla d'obres i serveis

0,00 €

714.770,08 €

714.770,08 €

-714.770,08 €

-5.128,23 €

7.301.823,25 €

7.301.823,25 €

-7.306.951,48 €

TOTAL

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

131.553,97 €

131.553,97 €

-131.553,97 €

Pàgina 80


8.Operacions no pressupostàries de Tresoreria a 31 de desembre de 2012 8.1. Deutors Compte Descripció

Saldo a 1 de gener Modificacions saldo Càrrecs realitzats en inicial

Total deutors

l'exercici

Abonaments Deutors pendents realitzats en

de cobrament

l'exercici 440 DEUTORS PER I.V.A. REPERCUTIT 449 ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

289.958,06 €

-4.429,39 €

702.165,04 €

987.693,71 €

597.757,98 €

389.935,73 €

8.515,14 €

0,00 €

122.412,33 €

130.927,47 €

129.168,97 €

1.758,50 €

470 HISENDA PÚBLICA, DEUTORA PER DIVERSOS CONCEPTES

0,00 €

0,00 €

43.363,92 €

43.363,92 €

43.363,92 €

0,00 €

472 HISENDA PÚBLICA, I.V.A. SOPORTAT

0,00 €

-1.293,73 €

643.259,63 €

641.965,90 €

641.965,90 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

307.500,00 €

307.500,00 €

307.500,00 €

0,00 €

0,00 €

6.427,87 €

1.020,00 €

5.407,87 €

1.818.700,92 € 2.117.878,87 € 1.720.776,77 €

397.102,10 €

54 INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS 565 FIANCES CONSTITUÏDES A CURT TERMINI TOTAL

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

6.427,87 €

0,00 €

304.901,07 €

-5.723,12 €

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 81


8.2. Creditors Compte Descripció

Saldo a

Modificacions

1 de gener

saldo inicial

Abonaments Total

Càrrecs realitzats Creditors pdts

realitzats en creditors

en l'exercici

de pagament

l'exercici 410 CREDITORS PER I.V.A. SOPORTAT 419 ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS 475 HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER DIVERSOS CONCEPTES 476 ORGANISMES DE PREVISIÓ SOCIAL, CREDITORS 477 HISENDA PÚBLICA, I.V.A. REPERCUTIT 52 DEUTES A CURT TERMINI PER PRÉSTECS REBUTS I ALTRES CONCEPTES 560 FIANCES REBUDES A CURT TERMINI TOTAL

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

238.078,81 €

-1.293,73 €

643.259,63 €

880.044,71 €

563.678,53 €

1.730,58 €

0,00 €

0,00 €

1.730,58 €

417,00 €

1.313,58 €

183.507,59 €

0,00 €

548.281,78 €

731.789,37 €

596.015,08 €

135.774,29 €

18.121,28 €

0,00 €

150.237,16 €

168.358,44 €

156.724,99 €

11.633,45 €

0,00 €

-4.429,39 €

702.165,04 €

697.735,65 €

697.735,65 €

0,00 €

118.314,27 €

0,00 €

0,00 €

118.314,27 €

118.129,50 €

184,77 €

74.046,81 €

0,00 €

84.708,59 €

158.755,40 €

5.375,25 €

153.380,15 €

-5.723,12 € 2.128.652,20 € 2.756.728,42 €

2.138.076,00 €

618.652,42 €

633.799,34 €

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

316.366,18 €

Pàgina 82


9. Drets reconeguts pendents de cobrar Econ.

Descripció

30301 Taxa tractament de residus (T-07) 30302 Tractament matèria orgànica (T-07) 30303 Tractament restes vegetals (T-07)

Drets recon.,

Drets recon.,

Drets recon.,

Drets

Drets anul.lats

Drets

contret previ

declaracions

sense contret

reconeguts,

per devolució

reconeguts nets

ingrés directe

autoliquidades

previ

totals

d'ingressos

1.570.254,63 €

0,00 €

0,00 €

1.570.254,63 €

0,00 €

1.570.254,63 €

709.882,78 €

0,00 €

0,00 €

709.882,78 €

0,00 €

709.882,78 €

87.050,59 €

0,00 €

0,00 €

87.050,59 €

0,00 €

87.050,59 €

30901 Taxa d'activitats administratives (T-01/T-02)

1.575,40 €

0,00 €

1.069,04 €

2.644,44 €

0,00 €

2.644,44 €

30902 Taxa inspecció instal.d'activ.de lleure (T-03

1.101,87 €

0,00 €

0,00 €

1.101,87 €

0,00 €

1.101,87 €

30903 Taxa per assistència jurídica i administrativ

8.522,56 €

0,00 €

0,00 €

8.522,56 €

0,00 €

8.522,56 €

2.378.387,83 €

0,00 €

1.069,04 €

2.379.456,87 €

0,00 €

2.379.456,87 €

202.919,75 €

0,00 €

250,00 €

203.169,75 €

0,00 €

203.169,75 €

1.445,78 €

0,00 €

0,00 €

1.445,78 €

0,00 €

1.445,78 €

30 Taxes per la prestació de serveis públics bàs 32301 Taxes per redacció projectes tècnics (T-05) 32302 Taxes per informes tècnics i valoracions (T-0 32303 Taxes per assistències tècniques (T-06)

42.700,00 €

0,00 €

0,00 €

42.700,00 €

0,00 €

42.700,00 €

32901 Taxa ingressos voluntària gestió tributària (

114.095,66 €

0,00 €

1.327.195,32 €

1.441.290,98 €

37.788,33 €

1.403.502,65 €

32902 taxa ingressos executiva gestió tributària (T

523.245,48 €

0,00 €

477.596,89 €

1.000.842,37 €

0,00 €

1.000.842,37 €

32903 Taxa ingressos per costes gestió tributària (

8.237,68 €

0,00 €

238.221,83 €

246.459,51 €

10.743,81 €

235.715,70 €

32904 Taxa per altres ingressos gestió tributària ( 32905 Taxa per ingressos per multes (T-09) 32906 Taxa per ingressos per sancions gestió tribut 32907 Taxa per ingressos per inspecció tributària ( 32910 Taxa per ingressos d'expedients de cadastre 32 Taxes per la realització d’activitats de comp 34201 Ingressos servei de menjador escolar (P-03) 34202 Ingressos servei de transport escolar (P-04)

342,12 €

31,57 €

5.333,84 €

5.707,53 €

0,00 €

5.707,53 €

65.349,00 €

0,00 €

0,00 €

65.349,00 €

0,00 €

65.349,00 €

111.045,19 €

0,00 €

0,00 €

111.045,19 €

0,00 €

111.045,19 €

3.428,66 €

0,00 €

35.346,62 €

38.775,28 €

0,00 €

38.775,28 €

258.580,02 €

0,00 €

0,00 €

258.580,02 €

0,00 €

258.580,02 €

1.331.389,34 €

31,57 €

2.083.944,50 €

3.415.365,41 €

48.532,14 €

3.366.833,27 €

1.497.543,09 €

0,00 €

2.269.543,64 €

3.767.086,73 €

380.269,15 €

3.386.817,58 €

7.081,45 €

0,00 €

158.888,73 €

165.970,18 €

35.685,00 €

130.285,18 €

34940 Altres preus públics-adopcions animals

28.337,94 €

0,00 €

30.244,57 €

58.582,51 €

0,00 €

58.582,51 €

34960 Altres preus públics-material cultural

11.623,92 €

0,00 €

0,00 €

11.623,92 €

0,00 €

11.623,92 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 83


34 Preus públics. 39211 Recàrrec de constrenyiment.

1.544.586,40 €

0,00 €

2.458.676,94 €

4.003.263,34 €

415.954,15 €

3.587.309,19 €

0,00 €

0,00 €

3.122,07 €

3.122,07 €

0,00 €

3.122,07 €

7.212,75 €

0,00 €

152.861,80 €

160.074,55 €

0,00 €

160.074,55 €

39941 Ingressos servei compostatge rural

14.860,89 €

0,00 €

0,00 €

14.860,89 €

0,00 €

14.860,89 €

39960 Altres ingressos diversos de cultura

0,00 €

0,00 €

1.402,00 €

1.402,00 €

0,00 €

1.402,00 €

39301 Interessos de demora gestió tributària

39990 Altres ingressos diversos serveis generals

62.427,01 €

0,00 €

10.718,77 €

73.145,78 €

0,00 €

73.145,78 €

39 Altres ingressos.

84.500,65 €

0,00 €

168.104,64 €

252.605,29 €

0,00 €

252.605,29 €

44101 FEE empresa NORA

214.055,11 €

0,00 €

0,00 €

214.055,11 €

0,00 €

214.055,11 €

44102 NORA-aportació lloguer dependències

30.465,00 €

0,00 €

0,00 €

30.465,00 €

0,00 €

30.465,00 €

44103 ECOEMBES-coordinació campanyes

80.982,80 €

0,00 €

0,00 €

80.982,80 €

0,00 €

80.982,80 €

44105 NORA-suport campanyes mediambientals

16.721,60 €

0,00 €

0,00 €

16.721,60 €

0,00 €

16.721,60 €

44201 NORA- regularitzacions ECOEMBES

63.200,93 €

0,00 €

0,00 €

63.200,93 €

0,00 €

63.200,93 €

44 D’ens públics i societats mercantils de l’ent

405.425,44 €

0,00 €

0,00 €

405.425,44 €

0,00 €

405.425,44 €

4503001 Transferències corrents de convenis en matèri

4.419.097,71 €

0,00 €

0,00 €

4.419.097,71 €

0,00 €

4.419.097,71 €

4506050 Generalitat-Política territorial-conveni habi

20.706,00 €

0,00 €

16.793,00 €

37.499,00 €

0,00 €

37.499,00 €

4506052 Generalitat-Secretaria Joventut-plans de jove

68.872,00 €

0,00 €

0,00 €

68.872,00 €

0,00 €

68.872,00 €

4506060 Generalitat-cultura-arxius

34.069,44 €

0,00 €

0,00 €

34.069,44 €

0,00 €

34.069,44 €

6.938,32 €

0,00 €

0,00 €

6.938,32 €

0,00 €

6.938,32 €

4506090 Generalitat-conveni AOAC

27.880,00 €

0,00 €

0,00 €

27.880,00 €

0,00 €

27.880,00 €

4506091 Generalitat-Governació-programa activa't

23.875,00 €

0,00 €

0,00 €

23.875,00 €

0,00 €

23.875,00 €

4506061 Generalitat-transferència museus

4506092 Generalitat-Governació-fons de cooperació

387.741,23 €

0,00 €

478.552,88 €

866.294,11 €

0,00 €

866.294,11 €

4508010 Generalitat-Treball-subvencions desenv.empres

31.718,75 €

0,00 €

0,00 €

31.718,75 €

0,00 €

31.718,75 €

4508011 Generalitat-Treball-subvencions pla d'innovac

32.066,86 €

0,00 €

0,00 €

32.066,86 €

722,55 €

31.344,31 €

4508030 Generalitat-Treball-subvencions AODL

27.045,55 €

0,00 €

108.182,20 €

135.227,75 €

4.170,21 €

131.057,54 €

4508032 Generalitat-SOC-projecte impuls treball

122.453,00 €

0,00 €

0,00 €

122.453,00 €

24.649,12 €

97.803,88 €

4508033 Generalitat-SOC-projecte SUMA'T

210.630,00 €

0,00 €

0,00 €

210.630,00 €

0,00 €

210.630,00 €

4508034 Generalitat-SOC-projecte gir competitiu

103.179,60 €

0,00 €

126.108,40 €

229.288,00 €

0,00 €

229.288,00 €

4508051 Generalitat-Política territorial-subvencions

74.267,22 €

0,00 €

0,00 €

74.267,22 €

0,00 €

74.267,22 €

4508052 Generalitat-Política territorial-gestió PUOSC

12.744,86 €

0,00 €

0,00 €

12.744,86 €

0,00 €

12.744,86 €

4508053 Generalitat-Política territorial-ajuts habita

27.203,39 €

0,00 €

0,00 €

27.203,39 €

0,00 €

27.203,39 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 84


4530105 Agència de residus de Catalunya (ARC)-subvenc

17.399,00 €

0,00 €

0,00 €

17.399,00 €

0,00 €

17.399,00 €

4530201 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-gestió inst

91.797,60 €

0,00 €

0,00 €

91.797,60 €

0,00 €

91.797,60 €

4530202 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-part fixa i

27.656,56 €

0,00 €

0,00 €

27.656,56 €

0,00 €

27.656,56 €

4530203 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-part variab

32.203,90 €

0,00 €

0,00 €

32.203,90 €

0,00 €

32.203,90 €

4530204 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-altres ingr

108.987,78 €

6.145,00 €

13.871,44 €

129.004,22 €

0,00 €

129.004,22 €

4530205 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-contractes

1.705.510,19 €

0,00 €

0,00 €

1.705.510,19 €

0,00 €

1.705.510,19 €

145.849,90 €

0,00 €

0,00 €

145.849,90 €

0,00 €

145.849,90 €

4530301 ADIGSA-oficina d'habitatge

10.741,53 €

0,00 €

0,00 €

10.741,53 €

0,00 €

10.741,53 €

4530401 Agència Catalana del Consum-conveni

72.393,75 €

0,00 €

0,00 €

72.393,75 €

0,00 €

72.393,75 €

4530207 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)-Reposició m

4530501 Institut Català d'Energia 45 De comunitats autònomes. 4611020 Diputació de Girona-promoció econòmica 4611060 Diputació de Girona-cultura

15.792,78 €

0,00 €

0,00 €

15.792,78 €

0,00 €

15.792,78 €

7.858.821,92 €

6.145,00 €

743.507,92 €

8.608.474,84 €

29.541,88 €

8.578.932,96 €

3.000,00 €

0,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

3.837,90 €

0,00 €

647,36 €

4.485,26 €

0,00 €

4.485,26 €

61.478,00 €

0,00 €

0,00 €

61.478,00 €

0,00 €

61.478,00 €

4611062 Diputació de Girona-consell esportiu de la Se

12.451,00 €

0,00 €

0,00 €

12.451,00 €

0,00 €

12.451,00 €

4611090 Diputació de Girona-conveni d'assistència i c

318.091,00 €

0,00 €

33.000,00 €

351.091,00 €

0,00 €

351.091,00 €

4622002 Ajuntaments-convenis rutes territori museu de

54.650,00 €

0,00 €

0,00 €

54.650,00 €

0,00 €

54.650,00 €

4622003 Ajuntaments-creació i manteniment rutes terri

19.808,00 €

0,00 €

0,00 €

19.808,00 €

0,00 €

19.808,00 €

4623001 Ajuntamntes-convenis xarxa SIO

39.070,00 €

0,00 €

0,00 €

39.070,00 €

0,00 €

39.070,00 €

150.031,30 €

0,00 €

0,00 €

150.031,30 €

0,00 €

150.031,30 €

4611061 Diputació de Girona-promoció esportiva

4624004 Ajuntaments-recollida d'animals abandonats 4624005 Ajuntaments-delegacions gestió de residus

5.460.519,60 €

0,00 €

0,00 €

5.460.519,60 €

0,00 €

5.460.519,60 €

4625001 Ajuntaments-convenis pla local joventut

33.928,41 €

0,00 €

0,00 €

33.928,41 €

0,00 €

33.928,41 €

4626001 Ajuntament Sta.Coloma Farners-arxiu històric

13.184,86 €

0,00 €

0,00 €

13.184,86 €

0,00 €

13.184,86 €

4628001 Ajuntaments-servei de transport escolar no ob

57.215,00 €

150,00 €

0,00 €

57.365,00 €

0,00 €

57.365,00 €

4629001 Ajuntaments-aportacions fons supramunicipal

0,00 €

0,00 €

26.682,67 €

26.682,67 €

0,00 €

26.682,67 €

2.935,58 €

0,00 €

0,00 €

2.935,58 €

0,00 €

2.935,58 €

31.840,00 €

0,00 €

0,00 €

31.840,00 €

0,00 €

31.840,00 €

4629002 Ajuntament Sta.Coloma de Farners-manteniment 4651010 Consell Comarcal de la Garrotxa-Pacte territo 46740 CMED-suport campanyes mediambientals 46 D’entitats locals. 47010 Aportacions socis projecte Selwa

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

10.000,00 €

0,00 €

12.490,38 €

22.490,38 €

0,00 €

22.490,38 €

6.272.040,65 €

150,00 €

72.820,41 €

6.345.011,06 €

0,00 €

6.345.011,06 €

29.500,00 €

0,00 €

0,00 €

29.500,00 €

0,00 €

29.500,00 €

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 85


47040 Sancions entrades planta (lixiviats i rebuig) 47080 Aportació empresa manteniment menjadors escol

1.296,03 €

0,00 €

0,00 €

1.296,03 €

0,00 €

1.296,03 €

10.050,59 €

0,00 €

0,00 €

10.050,59 €

0,00 €

10.050,59 €

47 D’empreses privades.

40.846,62 €

0,00 €

0,00 €

40.846,62 €

0,00 €

40.846,62 €

49110 FEDER-subvenció e-rutes

16.154,54 €

0,00 €

0,00 €

16.154,54 €

0,00 €

16.154,54 €

16.154,54 €

0,00 €

0,00 €

16.154,54 €

0,00 €

16.154,54 €

49 De l’exterior.

14.593.289,17 €

6.295,00 €

816.328,33 €

15.415.912,50 €

29.541,88 €

15.386.370,62 €

52000 Interessos de dipòsits bancaris

4 Transferències corrents.

0,00 €

0,00 €

20.379,90 €

20.379,90 €

0,00 €

20.379,90 €

52001 Interessos de dipòsits bancaris comptes recap

0,00 €

0,00 €

41.283,99 €

41.283,99 €

0,00 €

41.283,99 €

0,00 €

0,00 €

61.663,89 €

61.663,89 €

0,00 €

61.663,89 €

44.429,64 €

0,00 €

0,00 €

44.429,64 €

0,00 €

44.429,64 €

44.429,64 €

0,00 €

0,00 €

44.429,64 €

0,00 €

44.429,64 €

44.429,64 €

0,00 €

61.663,89 €

106.093,53 €

0,00 €

106.093,53 €

4.146.806,74 €

0,00 €

0,00 €

4.146.806,74 €

0,00 €

4.146.806,74 €

66.000,00 €

0,00 €

0,00 €

66.000,00 €

0,00 €

66.000,00 €

0,00 €

0,00 €

58.553,37 €

58.553,37 €

0,00 €

58.553,37 €

650.000,00 €

0,00 €

0,00 €

650.000,00 €

0,00 €

650.000,00 €

39.009,87 €

0,00 €

46.936,64 €

85.946,51 €

0,00 €

85.946,51 €

0,00 €

0,00 €

709.838,04 €

709.838,04 €

0,00 €

709.838,04 €

4.901.816,61 €

0,00 €

815.328,05 €

5.717.144,66 €

0,00 €

5.717.144,66 €

12.818,98 €

0,00 €

0,00 €

12.818,98 €

0,00 €

12.818,98 €

52 Interessos de dipòsits. 55900 Altres concessions i aprofitaments NORA 55 Productes de concessions i aprofitaments espe 5 Ingressos patrimonials. 7508050 Generalitat-subvencions PUOSC 7508051 Generalitat-subvencions xarxa camins rurals 7508052 Generalitat-subvencions electrificació rural 7508054 Generalitat-subvenció PUOSC CIAB 7508056 Generalitat-ARC-subvenció deixalleries 7508057 Agència Residus Catalunya - subv.planta compo 75 De comunitats autònomes. 76291 Ajuntaments-medi ambient 76 D’entitats locals. 7 Transferències de capital. 82020 D’entitats locals. 82 Reintegrament de préstecs i avançaments conce 83001 Reintegraments de bestretes al personal 83 Reintegraments de préstecs de fora del sector 8 Actius financers. TOTAL

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

12.818,98 €

0,00 €

0,00 €

12.818,98 €

0,00 €

12.818,98 €

4.914.635,59 €

0,00 €

815.328,05 €

5.729.963,64 €

0,00 €

5.729.963,64 €

300.000,00 €

0,00 €

0,00 €

300.000,00 €

0,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

0,00 €

0,00 €

300.000,00 €

0,00 €

300.000,00 €

7.500,00 €

0,00 €

0,00 €

7.500,00 €

0,00 €

7.500,00 €

7.500,00 €

0,00 €

0,00 €

7.500,00 €

0,00 €

7.500,00 €

307.500,00 €

0,00 €

0,00 €

307.500,00 €

0,00 €

307.500,00 €

25.198.718,62 €

6.326,57 €

6.405.115,39 €

31.610.160,58 €

494.028,17 €

31.116.132,41 €

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 86


10. Obligacions reconegudes pendents de pagar Econ. Descripció

Crèd. definitiu

Obligacions

Total romanent Pagaments

Obligacions

reconegudes

crèdit

pendents

ordenats

netes

Total pagaments Total pendent de pagament

d'ordenar el

100

Retribucions bàsiques i altres remuneracions dels membres dels

133.616,65 €

133.616,65 €

0,00 €

133.616,65 €

0,00 €

133.616,65 €

0,00 €

10

Òrgans de govern i personal directiu.

133.616,65 €

133.616,65 €

0,00 €

133.616,65 €

0,00 €

133.616,65 €

0,00 €

120

Retribucions bàsiques.

165.162,66 €

165.083,94 €

78,72 €

165.083,94 €

0,00 €

165.083,94 €

0,00 €

12

Personal funcionari.

165.162,66 €

165.083,94 €

78,72 €

165.083,94 €

0,00 €

165.083,94 €

0,00 €

130

Laboral fix.

1.209.642,23 €

1.202.224,27 €

7.417,96 €

1.202.224,27 €

0,00 €

1.202.224,27 €

0,00 €

131

Laboral temporal.

1.035.196,68 €

946.248,18 €

88.948,50 €

946.248,18 €

0,00 €

946.248,18 €

0,00 €

13

Personal laboral.

2.244.838,91 €

2.148.472,45 €

96.366,46 €

2.148.472,45 €

0,00 €

2.148.472,45 €

0,00 €

150

Productivitat.

7.500,00 €

7.217,91 €

282,09 €

7.217,91 €

0,00 €

7.217,91 €

0,00 €

15

Incentius al rendiment.

7.500,00 €

7.217,91 €

282,09 €

7.217,91 €

0,00 €

7.217,91 €

0,00 €

160

Quotes socials.

746.802,09 €

703.414,03 €

43.388,06 €

648.217,98 €

55.196,05 €

648.217,98 €

55.196,05 €

162

Despeses socials del personal.

6.300,00 €

5.202,61 €

1.097,39 €

4.682,61 €

520,00 €

4.682,61 €

520,00 €

16

Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador.

753.102,09 €

708.616,64 €

44.485,45 €

652.900,59 €

55.716,05 €

652.900,59 €

55.716,05 €

1

DESPESES DE PERSONAL.

3.304.220,31 €

3.163.007,59 €

141.212,72 €

3.107.291,54 €

55.716,05 €

3.107.291,54 €

55.716,05 €

202

Arrendaments d’edificis i altres construccions.

24.875,72 €

24.659,92 €

215,80 €

24.659,92 €

0,00 €

24.659,92 €

0,00 €

209

Cànons.

68.750,00 €

0,00 €

68.750,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

20

Arrendaments i cànons.

93.625,72 €

24.659,92 €

68.965,80 €

24.659,92 €

0,00 €

24.659,92 €

0,00 €

212

Edificis i altres construccions.

18.960,41 €

17.670,99 €

1.289,42 €

13.912,22 €

3.758,77 €

13.912,22 €

3.758,77 €

213

Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.

159.758,94 €

153.758,94 €

6.000,00 €

7.392,65 €

146.366,29 €

7.392,65 €

146.366,29 €

214

Elements de transport.

5.676,88 €

5.676,88 €

0,00 €

5.517,51 €

159,37 €

5.517,51 €

159,37 €

216

Equips per a processos d’informació.

13.586,92 €

13.016,03 €

570,89 €

12.367,91 €

648,12 €

12.367,91 €

648,12 €

219

Altre immobilitzat material.

23.445,76 €

23.421,94 €

23,82 €

18.722,29 €

4.699,65 €

18.722,29 €

4.699,65 €

21

Reparacions, manteniment i conservació.

221.428,91 €

213.544,78 €

7.884,13 €

57.912,58 €

155.632,20 €

57.912,58 €

155.632,20 €

220

Material d’oficina.

118.566,01 €

99.895,43 €

18.670,58 €

83.452,78 €

16.442,65 €

83.452,78 €

16.442,65 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 87


221

Subministraments.

116.214,47 €

113.874,74 €

2.339,73 €

107.656,43 €

6.218,31 €

107.656,43 €

6.218,31 €

222

Comunicacions.

214.153,56 €

199.957,81 €

14.195,75 €

163.796,00 €

36.161,81 €

163.796,00 €

36.161,81 €

223

Transports.

431,93 €

431,93 €

0,00 €

431,93 €

0,00 €

431,93 €

0,00 €

224

Primes d’assegurances.

32.659,17 €

31.801,72 €

857,45 €

31.801,72 €

0,00 €

31.801,72 €

0,00 €

226

Despeses diverses.

1.162.845,04 €

790.153,76 €

372.691,28 €

649.594,07 €

140.559,69 €

649.594,07 €

140.559,69 €

227

Treballs realitzats per altres empreses i professionals.

17.199.929,21 € 16.069.317,18 €

1.130.612,03 €

9.875.600,61 € 6.193.716,57 €

9.875.600,61 €

6.193.716,57 €

22

Material, subministraments i altres.

18.844.799,39 € 17.305.432,57 €

1.539.366,82 € 10.912.333,54 € 6.393.099,03 €

10.912.333,54 €

6.393.099,03 €

231

Locomoció.

233

Altres indemnitzacions.

23

Indemnitzacions per raó del servei.

250

60.682,69 €

44.703,23 €

15.979,46 €

42.583,61 €

2.119,62 €

42.583,61 €

2.119,62 €

219.584,49 €

205.464,70 €

14.119,79 €

200.914,70 €

4.550,00 €

200.914,70 €

4.550,00 €

280.267,18 €

250.167,93 €

30.099,25 €

243.498,31 €

6.669,62 €

243.498,31 €

6.669,62 €

1.495.187,44 €

1.260.592,16 €

234.595,28 €

1.260.592,16 €

0,00 €

1.260.592,16 €

0,00 €

1.495.187,44 €

1.260.592,16 €

234.595,28 €

1.260.592,16 €

0,00 €

1.260.592,16 €

0,00 €

1.880.911,28 € 12.498.996,51 € 6.555.400,85 €

25

Treballs realitzats per administracions públiques i altres ent

2

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

12.498.996,51 €

6.555.400,85 €

310

Interessos.

218.505,84 €

204.422,83 €

14.083,01 €

204.422,83 €

0,00 €

204.422,83 €

0,00 €

31

De préstecs i altres operacions financeres en euros.

218.505,84 €

204.422,83 €

14.083,01 €

204.422,83 €

0,00 €

204.422,83 €

0,00 €

359

Altres despeses financeres.

65.622,19 €

57.798,67 €

7.823,52 €

57.798,67 €

0,00 €

57.798,67 €

0,00 €

35

Interessos de demora i altres despeses financeres.

3

DESPESES FINANCERES.

410 41

A organismes autònoms de l’entitat local.

462

A ajuntaments.

463

A mancomunitats.

467

A consorcis.

46

A entitats locals.

480

20.935.308,64 € 19.054.397,36 €

65.622,19 €

57.798,67 €

7.823,52 €

57.798,67 €

0,00 €

57.798,67 €

0,00 €

284.128,03 €

262.221,50 €

21.906,53 €

262.221,50 €

0,00 €

262.221,50 €

0,00 €

8.498,00 €

8.498,00 €

0,00 €

8.498,00 €

0,00 €

8.498,00 €

0,00 €

8.498,00 €

8.498,00 €

0,00 €

8.498,00 €

0,00 €

8.498,00 €

0,00 € 0,00 €

910,00 €

0,00 €

910,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

0,00 €

4.000,00 €

0,00 €

4.000,00 €

0,00 €

39.668,00 €

26.743,07 €

12.924,93 €

0,00 €

26.743,07 €

0,00 €

26.743,07 €

44.578,00 €

30.743,07 €

13.834,93 €

4.000,00 €

26.743,07 €

4.000,00 €

26.743,07 €

2.082.391,00 €

1.960.653,67 €

121.737,33 €

1.218.793,55 €

741.860,12 €

1.218.793,55 €

741.860,12 €

48

A famílies i institucions sense fins de lucre.

2.082.391,00 €

1.960.653,67 €

121.737,33 €

1.218.793,55 €

741.860,12 €

1.218.793,55 €

741.860,12 €

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

2.135.467,00 €

1.999.894,74 €

135.572,26 €

1.231.291,55 €

768.603,19 €

1.231.291,55 €

768.603,19 €

622

Edificis i altres construccions.

3.482.053,25 €

1.615.947,02 €

1.866.106,23 €

1.608.859,52 €

7.087,50 €

1.608.859,52 €

7.087,50 €

625

Mobiliari.

104.866,20 €

104.848,91 €

17,29 €

74.153,04 €

30.695,87 €

74.153,04 €

30.695,87 €

626

Equips per a processos d’informació.

2.373,93 €

1.887,29 €

486,64 €

1.887,29 €

0,00 €

1.887,29 €

0,00 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 88


629

Altres inversions noves associades al funcionament operatiu de

269,94 €

269,94 €

0,00 €

265,60 €

4,34 €

265,60 €

4,34 €

62

Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.

633

Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.

3.589.563,32 €

1.722.953,16 €

1.866.610,16 €

1.685.165,45 €

37.787,71 €

1.685.165,45 €

37.787,71 €

44.429,64 €

44.429,64 €

0,00 €

44.429,64 €

0,00 €

44.429,64 €

63

Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels

0,00 €

44.429,64 €

44.429,64 €

0,00 €

44.429,64 €

0,00 €

44.429,64 €

0,00 €

682 68

Edificis i altres construccions.

250.000,00 €

0,00 €

250.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Despeses en inversions de béns patrimonials.

250.000,00 €

0,00 €

250.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6

INVERSIONS REALS.

0,00 €

3.883.992,96 €

1.767.382,80 €

2.116.610,16 €

1.729.595,09 €

37.787,71 €

1.729.595,09 €

37.787,71 €

762

A ajuntaments.

12.383.700,70 €

4.585.518,87 €

7.798.181,83 €

3.411.927,51 € 1.173.591,36 €

3.411.927,51 €

1.173.591,36 €

76

A entitats locals.

12.383.700,70 €

4.585.518,87 €

7.798.181,83 €

3.411.927,51 € 1.173.591,36 €

3.411.927,51 €

1.173.591,36 €

86.291,12 €

86.291,12 €

0,00 €

86.291,12 €

0,00 €

86.291,12 €

0,00 €

86.291,12 €

86.291,12 €

0,00 €

86.291,12 €

0,00 €

86.291,12 €

0,00 €

3.498.218,63 € 1.173.591,36 €

780 78

A famílies i institucions sense fins de lucre.

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

12.469.991,82 €

4.671.809,99 €

7.798.181,83 €

3.498.218,63 €

1.173.591,36 €

830

Préstecs a curt termini. Desenvolupament per sectors.

30.000,00 €

7.500,00 €

22.500,00 €

3.500,00 €

4.000,00 €

3.500,00 €

4.000,00 €

83

Concessió de préstecs fora del sector públic.

30.000,00 €

7.500,00 €

22.500,00 €

3.500,00 €

4.000,00 €

3.500,00 €

4.000,00 €

871

Aportacions a consorcis.

300.000,00 €

300.000,00 €

0,00 €

70.000,00 €

230.000,00 €

70.000,00 €

230.000,00 €

87

Aportacions patrimonials.

300.000,00 €

300.000,00 €

0,00 €

70.000,00 €

230.000,00 €

70.000,00 €

230.000,00 €

8

ACTIUS FINANCERS.

330.000,00 €

307.500,00 €

22.500,00 €

73.500,00 €

234.000,00 €

73.500,00 €

234.000,00 €

913

Amortització de préstecs a llarg termini d’ens de fora del sec

618.321,25 €

174.369,32 €

443.951,93 €

174.369,32 €

0,00 €

174.369,32 €

0,00 €

91

Amortització de préstecs i d’operacions en euros.

618.321,25 €

174.369,32 €

443.951,93 €

174.369,32 €

0,00 €

174.369,32 €

0,00 €

9

PASSIUS FINANCERS.

618.321,25 €

174.369,32 €

443.951,93 €

174.369,32 €

0,00 €

174.369,32 €

0,00 €

TOTAL 43.961.430,01 € 31.400.583,30 € 12.560.846,71 € 22.575.484,14 € 8.825.099,16 €

22.575.484,14 €

8.825.099,16 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 89


11. Ingressos i despeses amb finançament afectat 11.1. Finançament afectat 2011 APLICACIÓ

CONCEPTE

AD

430

2269914 Despeses programa gir competitiu

430

2269914 Prograna la Selva coopera

433

2270612 Pla d'innovació

241

2270615 Despeses formació ocupacional

241

INCORP.OBLIG TOTAL

7.332,90 €

NOVA APLICACIÓ 2012

7.332,90 €

41

43001

22799

9.000,00 €

9.000,00 €

41

43001

22602

3.292,20 €

24.692,11 €

27.984,31 €

42

43302

22706

54.116,00 €

32.490,29 €

86.606,29 €

44

24103

22706

1310029 Retribucions projecte SUMA'T

8.019,23 €

8.019,23 €

44

24105

13100

231

1600030 Seg.social projecte SUMA'T

1.452,72 €

1.452,72 €

44

24105

16000

241

2269916 Despeses projecte SUMA'T

23.240,21 €

31.067,21 €

44

24105

22699

234.595,28 €

234.595,28 €

22

16203

25000

8.313,92 €

8.313,92 €

21

17001

62240

30.526,69 €

30.526,69 €

22

16201

63301

78.538,46 €

78.538,46 €

21

17202

22602

5.230,00 €

10.524,58 €

21

17202

22602

141.482,91 €

141.482,91 €

23

16101

22799

5.500,00 €

5.500,00 €

28

33701

22699

7.827,00 €

162

25000 Serveis eliminació de residus

162

62240 Inversió deixalleries

162

62211 Planta de compostatge-taxa orgànica/vegetal

172

2260243 Campanyes ecoembes

172

2260242 Campanya FORM Blanes

161

2279944 Explotadors depuradores

337

2260251 Projectes de joventut

320

2269980 Manteniment dels menjadors escolars

330 932

5.294,58 €

5.900,00 €

48066 Subvencions entitats 2269970 Altres despeses oficina Lloret de Mar

162

62207 Inversió escola mediambiental

162

62209 Inversió deixalleries

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

5.900,00 €

31

32001

22699

3.837,90 €

3.837,90 €

34

33401

48000

25.166,00 €

25.166,00 €

36

93201

46200

17.753,69 €

17.753,69 €

21

17001

62207

1.010,40 €

1.010,40 €

21

17001

62209

Pàgina 90


162 920

62211 Inversió planta de compostatge

44.710,21 €

2260402 Serveis jurídics

5.387,69 €

22

16201

63301

3.528,20 €

12

92001

22604

17,29 €

17,29 €

12

92001

62500

486,64 €

486,64 €

12

92001

62600

68200 Inversió castell de Montsoriu

250.000,00 €

250.000,00 €

12

92001

68200

920

62294 Inversió CIAB

650.000,00 €

650.000,00 €

12

92001

62200

920

62292 Inversió coberta magtzem comarcal

2.670,75 €

2.670,75 €

12

92001

62292

920

62290 Inversió oficina de turisme

1.565,56 €

143.245,21 €

12

92001

62290

920

62590 Inversió mobiliari

920

62690 Inversió equipaments informàtics

920

11 942 230

3.528,20 €

50.097,90 €

141.679,65 €

91300 Préstec (planta compostatge-ARC) 76200 PUOSC 2269995 Despeses benestar social 273.680,74 € TOTAL

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

437.757,17 €

437.757,17 €

12

1101

91300

7.798.181,83 €

7.798.181,83 €

27

94201

76200

118.483,57 €

118.483,57 €

38

23001

22699

9.915.400,31 € 10.189.081,05 € 10.189.081,05 €

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

Pàgina 91


11.2. Projectes amb finançament afectat exercici 2011 Desviacions acumulades

Desviacions Codi 2010-01

2010-02

Actuació Programa la Selva coopera

Programa interreg acció 10

Aplicacions pressupostàries 87010

Romanent ex.anteriors

A430.2269914

Programa gir competitiu

87010 A433.2270613

2010-03

2010-04

Projecte impuls treball-PEOLS

Projecte impuls treball-POLS

Romanent ex.anteriors

Concepte

87010

Romanent ex.anteriors

Drets reconeguts

21.000,00 €

0,00 €

12.000,00 €

21.000,00 €

0,00 €

12.000,00 €

16.740,65 €

0,00 €

16.740,65 €

0,00 €

100.359,19 €

0,00 €

Retribucions PEOLS

55.367,41 €

Seg.social PEOLS

14.068,80 €

A241.2269926

Despeses gestió PEOLS

87010

Romanent ex.anteriors Retribucions POLS Seg.social POLS

Programa formació ocupacional 2010

87010 A241.2270615

2010-06

Retorn cànon 2010

87010 A162.2269945

2010-07

Compensació adjudicatari planta

87010 A162.2279942

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

Romanent ex.anteriors

100.359,19 €

0,00 €

49.426,88 €

0,00 €

Incorp

12.000,00 €

9.000,00 €

0,00 €

0,00 €

9.000,00 €

16.740,65 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

76.497,61 €

100.359,19 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

49.426,88 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

45.486,02 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

57.888,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

28.395,60 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

11.499,42 € 0,00 €

41.382,26 €

45.486,02 € 10.944,26 € 45.486,02 €

0,00 €

57.888,00 €

0,00 €

57.888,00 €

0,00 €

28.395,60 €

0,00 €

28.395,60 €

0,00 €

Despes recollida selectiva

Romanent ex.anteriors

AD

29.882,84 €

Despeses form.ocupacional

Romanent ex.anteriors

Negatives

7.061,40 €

49.426,88 € 2010-05

Positives

0,00 €

3.437,75 €

A231.1600039

A231.1600024

Negatives

3.437,75 €

A241.1310027

A241.1310028

Positives

0,00 €

Programa interreg

Romanent ex.anteriors

Obligacions reconegudes

Crèdits incorp. obligatòria

10.944,26 €

57.888,00 €

Compens.adjudicatari planta

57.888,00 €

0,00 €

28.395,60 €

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

28.395,60 €

Pàgina 92


2010-08

Campanya FORM ajuntament Blanes

87010

Romanent ex.anteriors

46740

CMED-campanyes

A172.2260242

2010-09

Explotació depuradores 2010

87010 A161.2279944

2010-10

Inversions gosseres 2010

87010 A169.62941

103.841,43 €

0,00 € 7.969,53 €

Campanya FORM Blanes

Romanent ex.anteriors

101.286,38 € 103.841,43 €

7.969,53 €

197.909,28 €

0,00 €

197.909,28 €

0,00 €

269,93 €

0,00 €

Explotadors depuradores

Romanent ex.anteriors

Projecte tècnics joventut 2011

87010

Inversions gosseres

Romanent ex.anteriors

A337.1310052

Retribucions tècnics joventut

A231.1600057

Seg.social tècnics joventut

2010-14

Actuacions benestar social

Transport escolar col·lectiu

87010

Romanent ex.anteriors

A230.2269995

Altres despeses b.social

87010 A320.2279986

2010-15

Inversió of.gestió tributària

Romanent ex.anteriors

52.538,13 €

Romanent ex.anteriors

MC +/-

Transf a 162.62207

A932.62500

Inversió mobiliari Consell

87010 762 A920.62590

2010-17

Inversió equips informàtics

87010 A920.62690

118.483,57 €

0,00 €

118.483,57 €

0,00 €

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

197.909,28 €

0,00 €

0,00 €

269,93 €

269,93 €

0,00 €

0,00 €

5.294,58 €

5.230,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

79.433,32 €

0,00 €

79.433,32 €

0,00 €

6.054,60 €

0,00 €

0,00 €

52.538,13 €

52.538,13 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

118.483,57 €

0,00 €

0,00 €

79.433,32 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

118.483,57 €

79.433,32 € 79.433,32 €

0,00 €

-6.054,60 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

9.812,93 €

17,29 €

0,00 €

0,00 €

1.887,29 €

486,64 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

9.830,22 €

Ajuntaments-inversió

2.171,98 €

Inversió mobiliari

Romanent ex.anteriors

197.909,28 €

13.134,53 €

Inversions gestió tributària

Romanent ex.anteriors

0,00 €

39.403,60 €

0,00 € 2010-16

10.524,58 €

0,00 €

Transporte escolar col·lectiu

87010

93.316,85 €

269,93 €

0,00 € 2010-13

0,00 €

197.909,28 €

0,00 € 2010-12

101.286,38 €

11.984,91 € 9.830,22 €

2.171,98 €

2.373,93 €

0,00 €

2.373,93 €

0,00 €

Inversió quips informàtics

11.984,91 €

0,00 €

1.887,29 €

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

1.887,29 €

0,00 €

17,29 €

0,00 € 0,00 €

486,64 €

Pàgina 93


2010-18

Inversió coberta magatzem

87010

Romanent ex.anteriors

MC +/-

Transf. A 162.62207

A920.62292

95.674,00 €

0,00 €

-22.385,69 €

Inversió coberta magatzem

70.617,56 € 73.288,31 €

2010-19

2010-20

Inversió of.turisme Vilobí

Inversió castell de Montsoriu

87010

Romanent ex.anteriors

A920.62290

Inversió of.turisme Vilobí

87010 A920.68200

2001-015

PUOSC

87010

Romanent ex.anteriors

Romanent exercicis anteriors

Subvencions PUOSC (ex.ant.)

A942.76200

Subvencions PUOSC (2011)

0,00 €

250.000,00 €

0,00 €

250.000,00 €

0,00 €

Inversió macrodeixalleria

87010

Romanent exercicis anteriors

MC+/-

Trans.altres aplic.

762 A162.62207

2006-023

Inversions deixalleries

87010 A162.62309

2009-010

Pla electrificació rural

87010 A151.78050

2009-011

Inversió planta de compostatge

87010 7508057 A162.62211

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

0,00 €

0,00 €

0,00 €

143.245,21 €

0,00 €

141.679,65 €

1.565,56 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

250.000,00 €

0,00 €

0,00 €

250.000,00 €

-

7.798.181,83 €

4.387.853,97 €

4.146.806,74 €

131.664,90 €

0,00 €

4.519.518,87 €

372.712,13 €

7.798.181,83 €

0,00 €

211.875,22 €

17.753,69 €

0,00 €

0,00 €

34.150,13 €

1.010,40 €

0,00 €

0,00 €

27.717,75 €

0,00 €

0,00 €

201.188,62 € 28.440,29 €

10.626,99 €

Inversió macrodeixalleria

305.900,21 € 229.628,91 €

94.024,99 €

35.160,53 €

0,00 €

35.160,53 €

0,00 €

27.717,75 €

0,00 €

27.717,75 €

0,00 €

Inversions deixalleries

0,00 €

305.900,21 €

34.150,13 €

Subvencions PERC

ARC-planta compostatge

0,00 €

4.146.806,74 €

83.398,00 €

Romanent exercicis anteriors

2.670,75 €

260.000,00 €

Ajuntaments-inversió

Romanent exercicis anteriors

0,00 €

8.430.893,96 €

Fons propis (5%)

Romanent exercicis anteriors

2.670,75 €

0,00 €

8.170.893,96 € 2006-001

70.617,56 €

0,00 € 143.245,21 €

Generalitat-PUOSC

A942.76200

0,00 €

70.617,56 €

143.245,21 €

Inversió castell de Montsoriu

DA exercicis anteriors 7508050

0,00 €

34.150,13 €

1.097.983,51 €

17.753,69 €

0,00 €

27.717,75 € 27.717,75 €

0,00 €

0,00 €

1.010,40 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 € 72.560,92 €

Inversió planta de compostatge

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

1.120.446,53 €

Pàgina 94


1.097.983,51 € 2011-001

Gir competitiu

4508034 A430.2269914

SOC-programa gir competitiu

72.560,92 €

Programa gir competitiu

Pla d'innovació

4508011

Generalitat-pla innovació

4508011

Generalitat-pla innovació

4.200,00 €

4508011

Generalitat-pla innovació

5.000,00 €

A433.2270612

Despeses formació ocupacional

4508030

Pla d'innovació

A241.2270615

SOC-projecte impuls

Projecte suma't

4508033

Servei eliminació de residus

i vegetal

0,00 €

3.360,00 €

27.984,31 €

0,00 €

27.984,31 €

0,00 €

3.292,20 €

24.692,11 €

846,71 €

54.116,00 €

32.490,29 €

86.606,29 €

86.606,29 €

A241.1310029

Retrib.pr-SUMAT

51.036,78 €

A241.1600030

Seg.social pr.SUMA'T

18.069,12 €

1.452,72 €

A241.2269916

Despeses pr.SUMA'T

63.515,79 €

23.240,21 €

30301

7508056

Taxa elim.residus

9.367,27 €

ARC-deixalleries

30303

Taxa fracció vegetal

44103

40.539,16 €

7.827,00 €

32.712,16 €

1.260.592,16 €

234.595,28 €

234.595,28 €

234.595,28 €

8.313,92 €

8.313,92 €

8.313,92 €

85.946,51 € 77.632,59 € 77.632,59 €

28.425,34 € 2.101,35 €

Inversió planta compostatge

Ecoembes-campanyes

40.539,16 €

1.260.592,16 €

Inversió deixalleries

Taxa fracció orgànica

170.090,84 €

8.019,23 €

1.495.187,44 €

Eliminació residus

30302

A172.2260243

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

7.332,90 €

28.101,88 €

0,00 € 30.526,69 €

Campanyes ecoembes

0,00 €

Seg.social coord.social

A162.62211

2011-008

7.332,90 €

210.630,00 €

85.946,51 € Inversió planta-fracció orgànica

0,00 €

A231.1600020

A162.62240

2011-007

7.332,90 €

Retrib.coordin.social

1.495.187,44 € Inversió deixalleries

222.467,10 €

A241.1300012

A162.25000

2011-006

5.387,69 €

846,71 €

210.630,00 € 2011-005

44.710,21 €

87.453,00 €

Despeses form.ocupacional

SOC-projecte SUMA'T

0,00 €

3.360,00 €

87.453,00 € 2011-004

50.097,90 €

22.144,31 €

31.344,31 € 2011-003

1.047.885,61 €

222.467,10 € 229.800,00 €

2011-002

1.120.446,53 €

229.800,00 €

0,00 €

30.526,69 €

0,00 €

30.526,69 €

0,00 €

0,00 €

30.526,69 €

80.982,79 €

Campanyes ecoembes

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

2.444,33 €

Pàgina 95


80.982,79 € 2011-009

Explotadors sist.sanejament

4530205 A161.2279944

ACA-explotadors Explotadors depuradores

Projectes de joventut

4506052 A337.2260251

Generalitat-plans joventut

Auditoria menjadors escolars

34201 A320.2269980

2011-012

Manteniment of.Lloret

A932.2269970

Projectes de joventut

Inversió planta compostatge

7508057 A011.91300

Ingressos menjadors

Serveis jurídics

CIAB 2011

7508054 A920.62294

Diputació-subv.Montsoriu

4611060 A330.48066

ARC-péstec planta

141.482,91 €

5.500,00 €

5.500,00 €

5.500,00 €

0,00 €

5.900,00 €

5.900,00 €

25.166,00 €

0,00 €

25.166,00 €

0,00 €

25.166,00 €

25.166,00 €

25.166,00 €

437.757,17 €

437.757,17 €

437.757,17 €

3.528,20 €

3.528,20 €

650.000,00 €

650.000,00 €

5.900,00 €

437.757,17 €

Amortització préstecs

0,00 €

Serveis jurídics

0,00 €

Generalitat-PUOSC

0,00 €

3.528,20 €

650.000,00 €

Inversió CIAB

0,00 €

Diputació-cultura

0,00 €

650.000,00 €

3.837,90 €

Subvencions entitats

TOTAL:

0,00 €

3.528,20 €

0,00 €

TOTALS

Passeig de Sant Salvador, 25 -27 17430 Santa Coloma de Farners t:972 84 21 61 f:972 84 08 04

141.482,91 €

Manteniment oficines

650.000,00 € 2011-016

500,00 €

5.900,00 €

3.528,20 € 2011-015

141.482,91 €

0,00 €

Fons propis A920.2260402

1.561.122,88 €

5.900,00 €

Despeses gestió menjadors

437.757,17 € 2011-014

78.538,46 €

500,00 €

Ingressos gestió tributària

2011-013

78.538,46 €

6.000,00 €

6.000,00 € 2011-011

78.538,46 €

1.561.122,88 € 1.702.605,79 €

2011-010

2.444,33 €

1.702.605,79 €

3.837,90 €

0,00 €

3.837,90 €

9.326.801,96 €

10.133.013,24 €

1.787.609,19 €

11.171.894,33 €

comarca@selva.cat www.selva.cat Imprès amb paper reciclat i lliure de clor

3.837,90 € 2.510.422,47 €

10.189.081,05 €

3.837,90 € 0,00 €

276.351,49 €

9.912.729,56 € 10.189.081,05 €

Pàgina 96

Liquidació pressuposts exercici 2011  

Liquidació pressuposts exercici 2011 del Consell Comarcal de la Selva

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you