Page 1

el corccoo

any25 225 Març 2012

Butlletí de la Secció sindical de CCOO a L'Ajuntament de Mollet del Vallès

29 de març: Vaga General

Entrevista

: pag.8

Rafa Ferràn: "Mollet hauria de creure´s que és una ciutat" Parlem amb Rafa F e r r à n , d i ssenyador gràfic al Centre ocupac i o n a l Ta l l e r Alborada.

Editorial

:pag.2

:pag.3 Ajuntament :pag.6 Actu

Recomanats

:pag.6

29 de març: Vaga General

Reunió del CSS. Esse diam sea et vero ullamcorper

Petons diumenge

de

Alguns dels motius pels quals rebutgem aquesta reforma laboral. Cel·lebrem els 25 anys de CORCCOO amb un nou format.

Des de l´any 2010 aquest comité no es reunia. L´empresa no fa cas dels requeriments d´Inspecció.

En aquesta ocasió, recomanem el llibre de l´autora Sílvia Soler, que ha obtingut el premi Prudenci Bertrana 2008.

CCOO Ajuntament de Mollet - Plaça de la Vila s/n - 931234567-ccoo@molletvalles.cat-http://www.ccoomdv.cat


Editorial 29 de Març: VAGA GENERAL

el corccoo Butlletí de la Secció Sindical de CCOO de l'Ajuntament de Mollet del Vallès Pl. Major, 1 5è pis Edifici Administratiu 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) Tel. 93 5719515 ext.9653 Fax 93 4920576 a/e: ccoo@molletvalles.cat web: www.ccoomdv.cat Consell de redacció: Vanesa Fernández, Xavier Ros, Lluïsa González, Àngel Marí, Antonio Escribano, Salvador Lara, Tonino Pinto, Carles Girbau, Cinta Aixendri, Josep Villarrazo. L'opinió manifestada als articles signats és responsabilitat exclusiva dels seus autors i no té perquè coincidir amb la d'aquesta publicació.

DL B 13002-97 Periodicitat: bimensual Tiratge: 500

El proper dijous 29 CCOO i UGT hem convocat vaga general amb el recolzament de la immensa majoria de sindicats i el suport de multitud d'entitats ciutadanes. Per què rebutgem aquesta reforma? Entre altres coses; No genera ocupació, ans al contrari està provocant, ja, més atur, ja que facilita d'una manera extraordinària l'acomiadament, ampliant les causes objectives per part de l'empresa. A partir de tres trimestres amb disminució d'ingressos et podran acomiadar. Facilita a l'empresari la modificació substancial de les condicions de treball, inclòs els salaris. En el mateix sentit es carreguen els convenis col·lectius, ja que també es podran despenjar de la seva aplicació. Dóna via lliure als expedients de regulació, també a les administracions públiques, elimina l'autorització de l'autoritat laboral, deixant en mans de l'empresari el que vulgui fer. Fins i tot un

treballador/a acomiadat improcedentment no cobrarà el salari de tramitació ja que aquest només és cobrarà per part del treballador si l'empresari opta per readmetre'l. Prioritza el conveni d'empresa sobre els convenis sectorials, la qual cosa suposarà la rebaixa de condicions de treball a les petites i mitjanes empreses. Creen un nou contracte de treball amb un període de prova d'un any, que en la pràctica significa l'acomiadament lliure i sense indemnitzacions. Tot això és un atac sense precedents contra el dret laboral espanyol, i per tant contra tots els treballadors i treballadores d'aquest país, per aquest motiu us cridem a participar activament a la vaga general del proper dijous dia 29, i us demanem l'assistència a la manifestació del dia 29 a les 18.00 hores a Passeig de Gràcia amb

“La reforma laboral és un atac sense precedents ”

Amb aquets nou format del CORCOO, en el que celebrem els seus 25 primers anys, en format digital, obrim una nova etapa amb noves seccions i nous continguts per estar més oberts que mai a la vostra participació i aportacions en el que pretenem a més continuar informant de tot allò que pugui interessar pel que fa als temes laborals dintre i fora de l'ajuntament.

R E F L E X I Ó

Vaga general: Raons no en falten!!! Antonio Escribano

La Reforma, sense cap dubte, és INJUSTA I INÚTIL.

Els sindicats han convocat VAGA GENERAL pel proper 29 de març. La gent haurem de decidir la nostra participació en base a criteris de motivació i oportunitat. Sota el meu punt de vista, raons no en falten!. En aquestes ratlles, per si algú encara té dubtes, us trasllado el que des de una important assessoria en formació per a empreses utilitza com a eslògans, cridant a la utilització que l'empresari pot fer de la nova normativa laboral. Despido más barato? Ahora sí que sí. Reducción de salarios. Por fin serà una posibilidad real. Ÿ Nuevo contrato para empresas de menos de 50 trabajadores.(Indefinido a

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

tiempo completo y con un año de período de prueba!) Se acabó el absentismo por faltas de asistencia. ·(Despido por falta al trabajo a partir de 9 dias...) Ha llegado la autèntica flexibilidad interna en la empresa (cambio en sistema de clasificación profesional, mobilidad geogràfica o funcional, suspensión o reduccions de jornada... todo por decisión empresarial) Despidos objetivos por causas económicas, más fàciles de justificar. Despidos colectivos para los que basta la decision del empresario. Se acabaron los salarios de tramitación. Adios “despido express”...hola “nuevo despido express”

Ÿ Ÿ

Bonificaciones en la contratación. !Y muchos más cambios! (vacaciones e IT, permisos de lactancia, reducciones de jornada por guarda legal, cambios contrato a tiempo parcial, nuevas funciones de las ETTs...)

No hi ha dubte. Estem davant d'una reforma laboral GENS EQUILIBRADA on el resultat serà MÉS ACOMIADAMENTS, MÉS FÀCILS I PER MENYS DINERS. Tot plegat se'n pretén vendre aquesta reforma com el preparar-nos per un futur millor, amb un present nefast. La Reforma, sense cap dubte, és INJUSTA I INÚTIL.


TEMA DEL MES

per Pepín Villarrazo

Reunió del Comité de Seguretat i Salut Primera reunió des de novembre del 2010

La Secció Sindical de CCOO presenta al·legacions als pressupostos 2012 En coherència amb la votació en contra a la mesa de negociació. Aquestes al·legacions les ha de resoldre el ple de l'Ajuntament.

El passat dia 18 de gener es va reunir el Comitè de Seguretat i Salut (CSS) cosa que no es feia des del novembre de 2010. Pel que fa als punts proposats per la Corporació es va arribar als següents acords: 1- Renovació membres del CSS; el nou president és en Valentin Gómez, Cap del Servei d'Organització i Recursos Humans, i el secretari el company de l'UGT Joan Chiquero. 2- Programació Pla d'Actuacions 2012; Pla d'Emergència i autoprotecció de la Casa de la V i l a i brigades d'oficis, equips 1a i n t e r v e nció,extinció d'incendis, farmacioles i simulacres d’evacuació. L'avaluació de riscs de les Brigades, d'algunes qüestions de la casa de la Vila i Pla de Formació (en manipulació manual de càrregues i recursos preventius).

La corporació va informar sobre les actuacions sobre la seguretat en la recepció de la casa de la vila i la inutilització de l'escala de cargol de l'edifici de la Policia Municipal a Jaume I (ambdues qüestió derivades de denúncies a Inspecció deTreball). En aquesta reunió no es van tractar els punts proposats per la representació de CCOO, amb la qual cosa encara resten moltes qüestions pendents a tractar pel CSS i feines que ha de fer l'Ajuntament i el Servei de Prevenció. En aquest sentit cal destacar les evasives del representant de la corporació i President del CSS que no va contestar a la pregunta del representant de CCOO de quan s'investigaran els accidents de treball ( cosa que no es fa des de l'any 2007) tot i que és obligació legal i a més hi ha un requeriment d'Inspecció de Treball de gener de 2011.

Desde 2007 no s´investiguen els accidents de treball que han sofert alguns treballadors

Es va arribar a l'acord de que posteriorment en una reunió monogràfica entre els delegats de prevenció i de UGT i CCOO amb el Cap d'O/RH i president del CSS, es va ratificar sobre la roba de treball de les brigades, que s'establirà una comissió formada per delegats d'UGT i CCOO de les brigades i representants de la Corporació per consensuar la selecció de les qualitats, la quantitat i talles de la mateixa.

També restem a l'espera de que la Corporació, respecte a l'avaluació de riscs de la Casa de la Vila que va lliurar el novembre de 2010, encara no ha concretat dates i responsable de realitzar les mesures preventives que se'n deriven d'aquesta avaluació.

Hem tingut accés a la documentació reclamada a la mesa de negociació durant l'exposició pública del pressupost 2012 global, que la posem a la vostra disposició per si la voleu consultar. Us vam anunciar que les dades que ens van facilitar a la mesa de negociació no reflectien la realitat. De fet a la memòria del Capitol I, expedient pressupost, introdueixen una modificació dels imports de les retribucions dels membres de la corporació que incrementa un 6,08% per respecte al juny de 2011, i també les retribucions del personal eventual que tenen un increment del 35%. Les modificacions segueixen sense estar suficientment motivades en la nova estructura organitzativa.


DONA

La Reforma Laboral impedeix l'aplicació de la llei d'igualtat

per Lluïsa González

per A. Escribano

Jubilació voluntària parcial dels funcionaris, un tema no tancat.

L'actual Reforma Laboral trenca el principi constitucional de l'igualtat davant la llei

Diverses sentències dels TSJ de Comunitats Autònomes avalen la possibilitat de la jubilació voluntària parcial dels funcionaris lo cals, emparada la legislació. També, és cert, que hi ha sentències de signe oposat. La més recent del TSJC de 24 de novembre de 2011 admet, sense cap pal·liatiu, la jubilació parcial d'un funcionari municipal, en base a :

Secretaria Confederal de la Dona de Comissions Obreres El 22 de març de 2012 es complia en el 5è aniversari de la promulgació de la Llei Orgànica per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, afrontem una greu amenaça per al seu compliment, derivada d'una Reforma Laboral discriminatòria per raó de sexe que impedeix l'aplicació de l'acció positiva, amb caràcter transversal, a tots els components de l'ocupació, mitjançant la negociació col·lectiva de mesures i plans d'igualtat, com garanteix la LOIEHM en vigor. L'actual Reforma Laboral trenca el principi constitucional de l'igualtat davant la llei, que exigeix introduir mesures que superant la igualtat formal que assegurin la igualtat real (art. 9 i 14 de la Constitució Espanyola). No

FORMACIO

ŸEls articles 14n), 67.1.d), 2 i 4 de l'EBEP,

plenament vigents.

La Reforma Laboral ataca més a les dones

només no introdueix mesures per assegurar la igualtat d'oportunitats i la igualtat efectiva de dones i homes, sinó que integra unes altres que resulten restrictives de drets regulats per la LOIEHM. Fins ara, aquesta Llei, avui amenaçada, ha per mès avanços impor tants en l'àmbit laboral, mitjançant l'aplicació de l'acció positiva a partir de la negociació de plans i mesures d'igualtat en la Negociació Col·lectiva, així com altres avanços en repre-

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

ŸReunir els requisits i condicions

sentació equilibrada de dones i homes en la vida política, social i laboral. Des de CCOO diem NO a la Reforma Laboral per injusta amb treballadores i treballadors, ineficaç per a l'economia, inútil per a l'ocupació i discriminatòria per raó de gènere, i cridem a secundar la Vaga General del 29 de Març, en defensa de la igualtat entre dones i homes i de la Llei d'Igualtat entre Dones i Homes.

establerts en el règim de la SS (art. 166LGSS) ŸNo és obstacle per a la jubilació parcial el fet de percebre una pensió i la remuneració per un treball en el sector públic. ŸContractar un rellevista no suposa cap inconvenient per a l'Administració. Ÿ

Tot i així, la SS s'oposa i caldrà veure que passa amb aquesta situació de dualitat d'interessos. Caldrà que hi hagi alguna sentència del TS, en unificació de doctrines, de signe positiu per poder avançar en l'exercici del dret dels funcionaris. Ara per ara, és un tema no tancat.

per Lluïsa González

Cooperació a CCOO de Catalunya Els sindicats són factors de progrés, agents dels drets laborals i socials i subjectes de canvis. Cooperem per unes socitats més justes i solidàries. La Fundació Pau i Solidaritat CCOO de Catalunya té com un dels seus eixos fonamentals l’acció en l’àmbit de la cooperació sindical al desenvolupament. Un dels objectius principals és entre d’altres millorar el respecte als Drets Humans Laborals i afavorir la governabilitat democràtica, amb l’enfortiment de les capacitats organitzatives, d’incidència pública i d’elaboració de consensos de les organitzacions sindicals i d’altres organitzacions representatives dels treballadors i treballadores; fomentar la construcció de noves relacions que

portin a la cooperació entre la societat civil, mitjançant l’enfortiment del sindicalisme democràtic i la cooperació sindical tant Nord-Sud com Sud-Sud; promoure accions comunes contra el racisme i la intolerància a casa nostra, tot millorant el coneixement de la situació dels treballadors/es immigrants. La cooperació sindical es porta a terme mitjançant activitats com la consolidació de les estructures democràtiques internes dels sindicats, i la dotació d’infrastructures i recursos humans i materials el suport a la promoció i la implantació dels processos de diàleg social; la promoció de la participació i la representació de la dona en tots els nivells de les organitzacions sindicals i socials; l’impuls de xarxes i

Portada de la revista Mon Solidari intercanvi d’experiències Nord-Sud i SudSud en l’àmbit sindical... Aquestes activitats es duen a terme a cinc àrees geogràfiques del Sud: Amèrica Central i el Carib, Regió Andina, Con Sud, Àrea Mediterrània i Balcans + info: http://conc.ccoo.cat/htm/jsp/pauisoli/


ESPAI SALUDABLE

ESPAI OBERT

Podeu enviar les vostres aportacions lliures a ccoo@molletvalles.cat

per Carles Girbau

Oli d´oliva verge Participacions preferents: una estafa en tota regla extra L'oli doliva verge extra ens protegeix de l'arteriosclerosi i de les malalties coronàries. A més evita el restrenyiment i potencia les propietats depuratives del f e t g e . Ta m b é m i l l o r a l a mineralització òssia. És l'oli que menys s'altera quan s'escalfa, l'elecció perfecte per prende en cru i per cuinar. Només hem de procurar que a l'hora de fregir, no arribi a fumejar. Es recomana prendre de 30 a 50 g al dia, millor en cru.

RUMORS

per Garganta Profunda

Uns pressupostos generals amb tissores Es diu, es comenta, hi ha el rumor que amb la propera aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat, La Llei d'Acompanyament modifiqui l'EBEP, per imposar a tots els empleats públics la jornada de 37,30 hores setmanals, com ja ha fet la Generalitat de Catalunya amb el seu personal. Un motiu més per sumar-nos a la vaga, ja que a més d'imposar-nos la jornada laboral es carrega la negociació col·lectiva a les administracions públiques.

Es calcula que poden haver 700.000 estalviadors afectats Estem davant de centenars de milers de casos de petits estalviadors que han estat enganyats per totes les entitats bancàries d'aquest país. Es calcula que des de 2009 més de 50 entitats han col•locat 12.000 milions d'euros (2 bilions de les antigues pessetes) d'aquests productes d'alt risc entre els seus petits clients venent-los com si fossin dipòsits a termini de la màxima seguretat. Quan aquests clients han anat a recuperar els seus estalvis s'han trobat amb que no hi poden accedir o només els poden recuperar amb impor tants pèrdues, perquè de fet en molts casos aquestes participacions preferents tenen la qualificació de bo escombraria. És una situació que alguns han qualificat de Corralito. El cas de les preferents demostra amb quin nivell ètic han funcionat les finances d'aquest

PETITS GRANS TRESORS

país: Cal dir que les participacions preferents és un producte bancari de risc que existeix des de fa una dècada i que les primeres emissions estaven destinats a grans clients, inversors que coneixien els riscos i treballaven amb aquests productes als mercats. El problema són les emissions de preferents emeses per totes les entitats des de finals de 2008, aquests 12.000 milions (aprox. el 50% del total de preferents) que van servir per finançar a les entitats en un moment en que els seu comptes ja estaven sèriament tocats. El problema és que aquestes emissions estaven necessàriament dissenyades per col•locar-les per finestreta als p e t i t s c l i e n t s d e l m e rc a t minorista. ¿Per què?, Perquè qualsevol inversor professional, amb coneixements econòmics i

informació, ja sabia al 2009 que el sistema bancari tenia seriosos problemes i no invertiria, ni boig, en les participacions preferents de la banca. Aquests són els fets i així va funcionar: Es van fer emissions per captar els estalvis de treballadors, petits empresaris, jubilats... i es va donar ordre als empleats que els venguessin dient que eren segurs. Això és una estafa en tota regla. Aquest és el nivell ètic de el que deien "el sistema bancari més sòlid del món". La estafa de les participacions preferents és la guinda del pastís de la gran estafa que és aquesta crisi

per Carles Girbau

La Sèquia de Manresa L'Any 1.333 es va produir una gran sequera i això va provocar molt males collites, que van esdevenir en greus conflictes socials. Pocs anys desprès es decidí portar aigua del riu Llobregat a Manresa. Les obres es van iniciar al 1.339 i van finalitzar al 1383, donant origen a la sèquia de Manresa. Paral·lelament a la sèquia, i per el seu manteniment , es va realitzar un camí. Actualment aquest camí s'ha adequat per tal que els visitants puguin gaudir del traçat de la sèquia, ja sigui a peu o bicicleta. El traçat del camí no té pèrdua ja que es troba perfectament senyalitzat al llarg de tot el recorregut. Al centre de visitants podreu obtenir un fulletó amb la ruta . Al llarg del traçat de la sèquia ens

trobarem amb llocs d'especial interès com l'església i el mas de Sant Iscle i Santa Victòria, els aqüeductes de Torrent de Sala, Conangles , Vinya d'en Martí i la resclosa dels manresans.

Inici: Centre de visitants del Parc de l'Agulla (Manresa). Final: Resclosa dels manresans (Balsareny). Desnivell: 11 metres. Distància: 26 Km. Sols anada. Adreces d’interés: http://parcdelasequia.cat Època recomanada: Tot l’any. Recomanacions: Cal tenir en compte la tornada. Es pot fer un tram del recorregut i tornar enrere.


CULTURA

per Carles Girbau

Festival Barnasants 2012 La secció sindical de CCOO a l´Ajuntament ofereix interessants descomptes al Festival

AGENDA LOCAL Dijous 29/3/12 Vaga General. Manifestació.

diferents, però totes interessants que s'han programat en aquesta 17ª edició.

El festival Barnasants és un dels festivals més importants i prestigiosos en l'àmbit de la cançó d'autor que es fan a Europa. El festival ha signat un acord de col·laboració estratègica amb els festivals TENCO (Italia), ESTIVADA (Rodes - Occitania) i SEM E SEREM (Tolosa - Occitània). Així mateix manté la consideració de Festival Estratègic per part del govern de la Generalitat.

Recomanem, doncs, en aquests dies que queden que aprofiteu i assistiu. A través de la secció sindical teniu a d i s p o s i c i ó v o s t r e, entrades amb descomptes. Això sí, el dia 29 de març no intenteu assistir-hi. Barnasants s'adhereix a la vaga general, i en conseqüència el festival farà vaga.

Enguany el festival Barnasants baixarà el teló el proper 7 d'abril. Hauran estat 96 concerts, dos mesos i mig, per conèixer, pensar, reivindicar i sobretot disfrutar de les propostes

Els Recomanats

18 hores Passeig de Gràcia amb Diagonal. Convoca: Sindicats CCOO, UGT i altres.

Del 13 al 15/4/12 VI Mostra de Titelles Organitza: Ajuntament de Mollet

Divendres 20/4/12 Presentació del llibre “Singulars” 20 hores Biblioteca Can Mulà. Organitza: Llibreria Illa, editorial Viena i Biblioteca Can Mulà

Dissabte 21/4/12 Cicle Cinema Cubà 2012 18 hores La Marineta. Organitza: Mollet amb Cuba.

per Carles Girbau

Un llibre: Petons de diumenge Autor: Sílvia Soler Editorial: Edicions 62 /Ed. Columna Expressament he volgut que sigui aquest, el primer llibre que recomanem en aquest nou Corccoo. Petons de Diumenge, una història a on hi es present la història de milers de dones que durant el franquisme, van lluitar sense fer soroll, per aconseguir petites/grans conquestes en les àmbits quotidians, personals, educatius, i socials, per a ser felices. Petons de Diumenge, premi Prudenci Bertrana 2008, es un llibre fresc, sensible, vital, que descriu un temps, un país, un espai, que no fa tant temps era, malauradament, ben viu.


MAJOR STREET

"

"

Gestor

29M


ENTREVISTA

per Cinta Aixendri

Rafa Ferran i Peralta: “El contacte amb el personal discapacitat és el més gratificant que té la nostra feina, el millor és estar amb ells i el que et donen cada dia “ Nascut a Valls ( Tarragona) fa 48 anys va venir a viure a Mollet del Vallès quan tenia 8 anys. És dissenyador gràfic i fa onze anys i mig que treballa a la secció d'arts gràfiques del Taller Alborada, Centre Ocupacional per a nois i noies amb discapacitat psíquica de Mollet. Que és el Taller Alborada? És un taller d'arts gràfiques i manipulats industrials, hi treballen 48 usuaris amb discapacitat i 9 entre el personal tècnic i el director. Fem impremta ràpida, enquadernacions, còpies, retolació, pancartes i estampació de samarretes. Jo faig dissenys i maquetació, i després els nanos ajuden en la impressió i el manipulat. Què és el que més t'agrada? Jo penso que als professionals que ens dediquem a treballar amb discapacitats el que més ens agrada és el contacte amb el nanos. També m'agrada molt la feina del disseny i veure el resultat del que has planificat i dissenyat. I quines coses canviaries? Els entrebancs de la burocràcia per ser un organisme municipal. Respecte al “món digital”, com creus que t'afectarà? El canvi serà progressiu i no me n'adonaré, igual que fa 10 anys quan vaig començar. La base serà la mateixa, però la maquinària ha variat moltíssim i continua fent-ho.

Quin canvis seran més forts? Internet, la fotografia digital, els mòbils, les aplicacions immediates, tot això ha fet variar els sistemes de comunicació. Però poc o molt continuarem imprimint. També ets membre de la Colla Castellera de Mollet, quans anys fa que hi formes part? Fa 18 anys, enguany farem el 20è aniversari. Tot i ser de Valls tot el que sé de castells ho he aprés amb els castellers Mollet i a la colla d'aquí. Que t'aporta formar part d'una colla castellera? M'ho passo bé, és una activitat que m'agrada. Sempre diem que el primer objectiu de tot és passarnos -ho bé i després millorar el màxim possible la qualitat tècnica dels castells. Som gent que estem molt units i ens tenim una confiança increïble. Quin record tens gravat a la memòria de la teva infància? Recordo molt el barri ( Barri de la Plana Lledó) i el canvi brutal que ha patit, anàvem a jugar al que ara és el Parc del Cementeri que llavors eren unes vinyes. Hi havia una

per Àngel Marí

empresa de ferros i el camí del cementeri era un camí molt tètric, era la nostra zona de jocs. És divertit veure que ara on assagem els castellers, al Centre Cívic l'Era era l'escola on jo vaig anar, el mateix edifici remodelat, el mateix pati i on ara hi ha els tallers eren els nostres aules. Explica'm un moment feliç... No em sabria quedar en un moment molt especial. Jo gaudeixo del darrer moment.

Les “10 Express” Una pel·lícula “Blade Runner” Un llibre “Les aventures del bon soldat Svejk “ Una cançó “ Toc de castells” Una beguda Gin tònic El plat preferit Les faves Un lloc per anar Menorca On t'agradaria tornar Salamanca Una virtut Sinceritat Un defecte Mal geni Un desig El típic és pau, diré tranquil·litat

CORCCOO n.225  

Butlletí de la Secció Sindical de CCOO a l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

CORCCOO n.225  

Butlletí de la Secció Sindical de CCOO a l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

Advertisement