Page 1

OBČINA KOMENDA Zajčeva cesta 23 1218 KOMENDA

Tel.: 01/ 724 74 00, 724 74 01, 724 74 02 Fax.: 01/ 834 13 23 Transakcijski račun : 01364-0100002342 ID za DDV: SI22332570 Matična št.: 1332155 Šifra dejavnosti: 75110 E-Mail: OBCINA.KOMENDA@SIOL.NET http: WWW.KOMENDA.SI

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 02/2009 - UPB1), prvega odstavka 71. Člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode(Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 06/2007, 05/2009 in 07/2009) je Občinski svet Občine Komenda na svoji 5. Izredni seji dne 13.08.2009 sprejel SKLEP O POTRDITVI CEN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA V OBČINI KOMENDA 1. člen Občinski svet Občine Komenda na predlog izvajalca gospodarske javne sluţbe za čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini Komenda potrjuje ceno storitve čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v višini 0,3630 € na m3. 2. člen Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda, uporablja pa se od 01. 07. 2009 dalje. Številka: Datum:

354-0019/2007-12 13. avgust 2009 Tomaž Drolec Ţupan

Document1

sklep  

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 02/2009 - UPB1), prvega odstavka 71. Člena Odloka o o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you