Page 1

JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2006; Januar 2007.

1/99

POROČILO O DELU CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. V LETU 2006 Priprava poročila:

Marjeta Stražar Peter Cerar

Odobril:

Olga Burica direktorica CČN

Domžale, februar 2007

POROCILO_06


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2006; Januar 2007.

2/99

KAZALO VSEBINE UVOD................................................................................................................................................................... 4 MATERIAL IN METODE ...................................................................................................................................... 4 2.1. MATERIAL ................................................................................................................................................. 4 2.2. METODE .................................................................................................................................................... 7 3. POVZETEK PROCESNIH PARAMETROV IN OCENA DELOVANJA................................................................. 9 4. ZAKLJUČKI........................................................................................................................................................ 17 5. PREGLEDNICE IN SLIKE ................................................................................................................................. 17

1. 2.

KAZALO PREGLEDNIC Preglednica 1. Statistična analiza podatkov on-line meritev z odstotki odstopanja od mejne vrednosti MDK - 2006.. 20 Preglednica 2. Zbirna tabela procesnih parametrov 2003-2006.................................................................................. 24 Preglednica 3. Izpadi električne energijje iz omrežja / remontna dela CČN - 2006. .................................................... 27 Preglednica 4. Čas delovanja on/in-line merilnikov - 2006. ......................................................................................... 27 Preglednica 5. Količine odpadne vode - 2006. ............................................................................................................ 28 Preglednica 6. Količine padavin (Ljubljana) – 2006 (vir: interna meteorološka postaja Snaga Lj.).............................. 28 Preglednica 7. Statistični pregled sprejetih količin glede na dan v tednu in sušni/deževni pretok - 2006.................... 30 Preglednica 8. Maksimalna tedenska obremenitev CČN – 2002-2006. ...................................................................... 34 Preglednica 9. Statistični pregled obremenitve po tednih (PI sistem, on-line dnevne meritve) in maksimalna tedenska obremenitev CČN – 2006. ................................................................................................................................. 35 Preglednica 10. Analize dotoka in iztoka (laboratorijske meritve CČN) - 2006............................................................ 38 Preglednica 11. Ostale analize dotoka in iztoka (laboratorijske meritve CČN) - 2006................................................. 40 Preglednica 12. Analize obratovalnega monitoringa CČN; meritve 1-12 (ZZV Kranj) – 2006. .................................... 42 Preglednica 13. Analize obratovalnega monitoringa CČN; meritve 13-24 (ZZV Kranj) – 2006. .................................. 43 Preglednica 14. Določitev parametrov po Splošni uredbi (U.l. RS 47/05). .................................................................. 44 Preglednica 15. Osnovni parametri odpadne vode na Mejnem mestu v Nožicah – 2006. .......................................... 45 Preglednica 16. Analize iztoka iz mehanske stopnje (laboratorijske meritve) - 2006. ................................................. 46 Preglednica 17. Delež topnega KPK in BPK5. ............................................................................................................ 48 Preglednica 18. Preliv v Kamniško Bistrico (laboratorijske meritve) – 2006................................................................ 49 Preglednica 19. Kakovost Kamniške Bistrice (laboratorijske meritve) – 2006. ............................................................ 50 Preglednica 20. Izredni vzorci – 2006. ....................................................................................................................... 50 Preglednica 21. Povprečni mesečni podatki za TOC/KPK/BPK5/TN/NH4-N (PI sistem, on-line dnevne meritve) 2006................................................................................................................................................................... 51 Preglednica 22. Razmerje TOC/KPK/BPK po letih (laboratorijske in on-line meritve)................................................. 59 Preglednica 23. Obremenitev CČN po letih; 85 centil 2000-2006. .............................................................................. 60 Preglednica 24. Analiza aeracij 2006. ......................................................................................................................... 61 Preglednica 25. Analiza odvišnega blata in iztoka iz aeracij 2006............................................................................... 63 Preglednica 26. Starost blata - 2006. .......................................................................................................................... 65 Preglednica 27. Laboratorijske analize iztoka iz pilotnih sistemov – 2006. ................................................................. 65 Preglednica 28. Primerjava rezultatov pilotnih poskusov - 2006. ................................................................................ 66 Preglednica 29. Laboratorijske analize iztoka v času izpusta Farme Ihan. ................................................................ 67 Preglednica 30. Inhibicija nitrifikacije in izredni dogodki na izpustu CČN -2006.......................................................... 67 Preglednica 31. Analiza anaerobne digestije (osnovna) – 2006.................................................................................. 68 Preglednica 32. Analiza anaerobne digestije (filtrat) – 2006. ...................................................................................... 70 Preglednica 33. Analiza anaerobne digestije (iztok silos) – 2006................................................................................ 71 Preglednica 34. Analiza anaerobne digestije (mešanica na centrifugo) – 2006. ......................................................... 72 Preglednica 35. Analiza anaerobne digestije (razširjen nabor) – 2006........................................................................ 73 Preglednica 36. Anaerobna razgradljivost – AnoxiTop................................................................................................ 74 Preglednica 37. Povprečne letne analitične vrednosti anaerobne digestije – 2006..................................................... 75 Preglednica 38. Mesečne količine v anaerobni digestiji – 2006. ................................................................................. 75 Preglednica 39. Učinek anaerobne digestije – 2006. .................................................................................................. 75 Preglednica 40. Učinek anaerobne digestije po letih................................................................................................... 76 Preglednica 41. Dehidracija blata - 2006..................................................................................................................... 77 POROCILO_06


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2006; Januar 2007.

3/99

Preglednica 42. Koncentracija težkih kovin v dehidriranem blatu CČN; 85 centil – 2000-2006................................... 77 Preglednica 43. Analize dehidriranega blata- 2006..................................................................................................... 78 Preglednica 44. Analize suhe in organske snovi dehidriranega blata- 2006. .............................................................. 79 Preglednica 45. Proizvodnja in izraba bioplina ter električne energije - 2006.............................................................. 81 Preglednica 46. Analiza bioplina pred in za Si kolono - 2006...................................................................................... 82 Preglednica 47. Analiza vzorcev odpadne vode na Si - 2006. ................................................................................... 83 Preglednica 48. Poraba vode - 2006. .......................................................................................................................... 84 Preglednica 49. Poraba bioplina na porabnikih – 2006. .............................................................................................. 85 Preglednica 50. Poraba in oddaja snovi – 2006. ......................................................................................................... 86 Preglednica 51. Analize odpadne vode industrijskih uporabnikov CČN - 2006........................................................... 87 Preglednica 52. Analize izrednih vzorcev - 2006......................................................................................................... 94 Preglednica 53. Analize izrednih dovozov (osnovne) - 2006....................................................................................... 95 Preglednica 54. Analize izrednih dovozov (razširjen nabor) - 2006............................................................................. 96 Preglednica 55. Obremenitev izrednih dovozov na CČN - 2006. ................................................................................ 97 Preglednica 56. Izvor izrednih dovozov - 2006............................................................................................................ 98 Preglednica 57. Pregled izvedenih analiz CČN in zunanjih podizvajalcev – 2006. ..................................................... 99 KAZALO SLIK Slika 1. Masna bilanca – 2006..................................................................................................................................... 18 Slika 2. Količinska bilanca linije blata – 2006. ............................................................................................................. 19 Slika 3. Povprečna večletna vrednost KPK na iztoku CČN. ........................................................................................ 25 Slika 4. Povprečna večletna vrednost BPK5 na iztoku CČN. ....................................................................................... 25 Slika 5. Povprečna večletna vrednost TN na iztoku CČN............................................................................................ 26 Slika 6. Povprečna večletna vrednost NH4-N na iztoku CČN. ..................................................................................... 26 Slika 7. Količine odpadne vode – 2006. ...................................................................................................................... 31 Slika 8. Primerjava količin na dotoku CČN v letih od 2001 do 2006............................................................................ 31 Slika 9. Osnovni parametri obratovalnega monitoringa 2006 – KPK (MDK= 100 mg/l) in BPK5 (MDK= 20 mg/l). ...... 32 Slika 10. Osnovni parametri obratovalnega monitoringa 2006 – skupni N / skupni P. ................................................ 32 Slika 11. Breme na Mejnem mestu Nožice; 85 centil – 2000-2006. ............................................................................ 33 Slika 12. Breme na dotoku CČN po letih; 85 centil – 2000-2006................................................................................. 33 Slika 13. TOC – dotok na CČN – 2006 (min / avg / max vrednosti)............................................................................. 53 Slika 14. TOC – iztok iz mehanske stopnje – 2006 (min / avg / max vrednosti) )........................................................ 53 Slika 15. TOC – iztok iz CČN – 2006 (min / avg / max vrednosti). .............................................................................. 54 Slika 16. TN – dotok CČN – 2006 (min / avg / max vrednosti) . .................................................................................. 54 Slika 17. TN – iztok iz mehanske stopnje – 2006 (min / avg / max vrednosti)............................................................. 55 Slika 18. TN – iztok iz CČN – 2006 (min / avg / max vrednosti). ................................................................................. 55 Slika 19. Amonijev dušik – iztok iz CČN – 2006 (min / avg / max vrednosti)............................................................... 56 Slika 20. Obremenitev dotoka po TOC in TN v kg/dan - 2006..................................................................................... 56 Slika 21. Prikaz odstranjenega bremena po skupnem dušiku v kg/dan - 2006. .......................................................... 57 Slika 22. Obremenitev iztoka CČN po TOC in TN - 2006............................................................................................ 57 Slika 23. Obremenitev CČN na dotoku v PE po dnevih – 2006................................................................................... 58 Slika 24. Obremenitev CČN na dotoku v PE po mesecih od 2004 do 2006................................................................ 58 Slika 25. Vsebnost težkih kovin (Cu, Ni, Cr, Pb) v dehidriranem blatu CČN - 2006. ................................................... 80 Slika 26. Primerjava vsebnosti težkih kovin po letih 2000-2006. ................................................................................. 80 Slika 27. Nivo vode v vodnjakih - 2006........................................................................................................................ 84

POROCILO_06


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2006; Januar 2007.

1.

4/99

UVOD

Letno poročilo o delovanju CČN vključuje rezultate, ki na čimbolj strokoven in pregleden način predstavljajo kakovost dela ekipe in posledično učinkovitost procesa čiščenja odpadne vode. Poročilo obsega podatke o ključnih meritvah, merjenih parametrih, izračune, rezultate in učinke delovanja procesa CČN v letu. Poročilo predstavlja generalni pregled delovanja vseh procesov na CČN. V nadaljevanju poročila so predstavljene tabele in slike, ki vsebujejo zbrane meritve in analizne rezultate skozi vse leto. Iz podatkov so razvidna nihanja v količini in kakovosti odpadne vode na dotoku ter na posameznih vmesnih mernih mestih in njihov vpliv na končni učinek čiščenja. Poleg rezultatov osnovnega procesa čiščenja odpadne vode smo v poročilo vključili tudi podatke o spremljajočih aktivnostih CČN. Letno poročilo je izdelano za obdobje od januarja do decembra 2006.

2.

MATERIAL IN METODE

2.1.

MATERIAL

Proces je na ključnih mestih redno spremljan z ustreznimi on/in line merilniki, ki so osnova za učinkovito avtomatizirano vodenje procesa. Merilniki (TOC, TN, NH4-N, NO3-N, inhibicija nitrifikacije...) merijo obremenitve na posameznih mestih procesa, kar olajšuje tudi statistično spremljanje procesnih parametrov. On-line meritve omogočajo ustrezno poseganje v procesne parametre in učinkovito vodenje procesov. Na ta način imamo omogočen stalen vpogled v vse pomembnejše procesne parametre, kar je pomembno tako za tehnologe, inšpektorja in zainteresirano javnost, ki ima vsak trenutek (oz.vsaj vsakih 40 minut v primeru TOC in TN) na voljo vrsto podatkov, ki opredeljujejo obremenitev, procesno učinkovitost in dosežene parametre izpusta v vodotok. Merilnike redno vzdržujemo in kalibriramo, meritve redno preverjamo in spremljamo, ker so osnova za tehnološko posredovanje v procesu. Vsi podatki merilnikov se zbirajo v bazi podatkov, kjer se nato vsi preverijo in izvedejo tehnološki izračuni in statistična obdelava podatkov. Iz PI sistema (process information system) se podatki zbirajo v Excellovi bazi in uporabijo za potrebne izračune. Računalniška kontrola in avtomatizirano vodenje nam omogoča posege in stalni vpogled v dogajanje posameznih sklopov procesov, ki ga je treba občasno podkrepiti in dopolniti z laboratorijsko kontrolo. Z laboratorijskimi meritvami smo spremljali tiste procesne parametre, ki niso pokriti z on/in-line meritvami. Poleg tega je pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa (ZZV Kranj) po veljavni zakonodaji redno izvajal obratovalni monitoring odpadne vode na dotoku in iztoku CČN in sicer 24 x v letu. Dodatno smo analizirali kakovost odpadne vode, biološkega blata oziroma biomase in procesnih parametrov na ključnih mestih z redno interno laboratorijsko analitiko. POROCILO_06


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2006; Januar 2007.

5/99

Merna mesta na CČN: Št.

NAZIV MERNEGA MESTA

OPIS LOKACIJE VZORČENJA

1

Mejno mesto Nožice

2

dotok CČN

skupni dotok za grobimi grabljami

3

dotok +povratek

dotok + vsi tehnološki povratki pred primarnim usedalnikom

4

iztok iz mehanske stopnje

kineta iz primarnega usedalnika v I.biol.stopnjo

5

po I.biol.st.

kineta pred izlivom v II.biol.stopnjo

6

iztok CČN

iztočna kineta pred kaskado

7

preliv dotoka

preliv pred polžastimi črpalkami; enak kot dotok na CČN, brez usedline na dnu

8

preliv po mehanski stopnji

preliv kinete iz mehanske na I.biološko stopnjo

9

preliv za B + iztok

na iztoku v primeru preliva za B; vzorec iz kinete v Kamniško Bistrico

10

preliv dotok + iztok

na iztoku v primeru preliva na dotoku; vzorec iz kinete v Kamniško Bistrico

11

skupni preliv + iztok

vsi prelivi iz CČN + iztok CČN; vzorec odvzet na iztoku v kineti v Kamniško Bistrico

12

maščobnik A objekt

maščoba na površini

13

aeracija 1

v aeracijskem reaktorju C1

14

aeracija 2

v aeracijskem reaktorju C2

15

aeracija 3

v aeracijskem reaktorju C3 (3A)

16

aeracija 4

v aeracijskem reaktorju C4

17

aeracija 5

v aeracijskem reaktorju C5

18

aeracija 6

v aeracijskem reaktorjuC 6

19

aeracija 1 - odvišno blato

odvišno blato pri povratni črpalki C1

20

aeracija 2 - odvišno blato

odvišno blato pri povratni črpalki C2

21

aeracija 3 - odvišno blato

odvišno blato pri povratni črpalki C3 (3A)

22

aeracija 4 - odvišno blato

odvišno blato pri povratni črpalki C4

23

aeracija 5 - odvišno blato

odvišno blato pri povratni črpalki C5

24

aeracija 6 - odvišno blato

odvišno blato pri povratni črpalki C6

25

aeracija 1 - iztok

iztok iz sekundarnega usedalnika C1

26

aeracija 2 - iztok

iztok iz sekundarnega usedalnika C2

27

aeracija 4 - iztok

iztok iz sekundarnega usedalnika C4

28

aeracija 5 - iztok

iztok iz sekundarnega usedalnika C5

29

aeracija 6 - iztok

iztok iz sekundarnega usedalnika C6

30

iztok pilot A

iztok iz sekundarnega usedalnika 3A

31

iztok pilot B

iztok iz sekundarnega usedalnika 3B

32

surovo blato

v zgoščevalcu za črpalko v gnilišče

33

primarno gnilišče

pri mešalni črpalki za primarno gnilišče

34

sekundarno gnilišče

pri mešalni črpalki za sekundarno gnilišče

35

novo gnilišče

pri 3. mešalni črpalki za novo gnilišče

36

gnila voda

iz jaškov preliva gnilišč

37

filtrat

na ventilu iz centrifuge

38

mešanica na centrifugo

na ventilu v centrifugo

39

interna deponija CČN - blato

dehidrirano blato iz deponije blata CČN

40

interna deponija CČN - voda

izcedna in padavinska voda iz kinete na delu deponije CČN

41

interna deponija Farme Ihan

izcedna in padavinska voda iz kinete na delu deponije Farme Ihan

42

dehidrirano blato

iz prikolice CČN

43

Zemljine

mešanica blata CČN in dodatkov za Mecum

POROCILO_06

urejeno zajemno mesto v Nožicah


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2006; Januar 2007.

6/99

Merna mesta z zaporenimi številkami od 2 do 6 so označena na naslednjem ortofoto posnetku:

Laboratorijske meritve so potekale predvsem na naslednjih mernih mestih: • odpadna voda pred vstopom na CČN na lokaciji izvora (posamezna podjetja, kanali); • odpadna voda iz kamniškega področja (Mejno mesto v Nožicah); • odpadna voda na dotoku CČN – obratovalni monitoring; • delno čiščena voda po stopnjah CČN; • iztok CČN v recipient Kamniško Bistrico – obratovalni monitoring; • linija blata po stopnjah (anaerobna digestija); • dehidrirano blato; • posebni dovozi grezničnih in tehnoloških odpadnih vod na lokacijo;

POROCILO_06


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2006; Januar 2007.

2.2.

7/99

METODE

CČN nima pooblastila za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih vod, zato je izvedbo obratovalnega monitoringa naročila ZZV Kranj. Tudi analitiko ostalih parametrov, ki niso v naboru CČN, izvaja ZZV Kranj kot podizvajalec. V spodnji tabeli so navedeni parametri, ki jih analizira laboratorij CČN ali podizvajalec ter uporabljeni standardi in oprema. Laboratorij deluje po principu zahtev akreditacije in redno izvaja presoje tudi za ISO 17025, čeprav se nismo odločili za pridobitev standarda in laboratorij ni uradno akreditiran. Ustreznost analitskega dela se 1 x letno preverja s standardi, CRM, kontrolnimi kartami in mednarodnim ali slovenskim medlaboratorijskim preverjanjem. V letu 2006 je laboratorij CČN sprejel skupno 1.230 vzorcev v analizo, od tega je laboratorij CČN doma izvedel 92 % analiz. Število izvedenih parametrov (posameznih analiz) je skupno 5.962 in je razvidno iz tabele: Pregled izvedenih analiz CČN in zunanjih izvajalcev (BIA LIMS). V letu 2006 smo izvedli drugi del projektne naloge, ki je obsegala izvedbo pilotnih poskusov za Japonsko podjetje Kuraray preko Avstrijskega podjetja Interchem. Projektna naloga je bila uspešno zaključena in naročniku podano končno poročilo. Rezultati so bili predstavljeni na konferenci "Biofilm Systems VI", 24-27. sep. 2006 v Amsterdamu, Nizozemska: Rouse J.D., Burica O., Stražar M., Levstek M. A Pilot-plant study of a moving-bed biofilm reactor system using PVA gel as a biocarrier for removals of organic carbon and nitrogen. V preteklem letu smo vzpostavili tudi internetno stran, ki se najde na http://www.ccn-domzale.si. Na strani so zbrani vsi podatki o CČN, ki so zanimivi za javno objavo.

POROCILO_06


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2006; Januar 2007.

8/99

Uporabljene metode in oprema (Laboratorij CČN – 2007). Zap. št. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Parameter temperatura pH neraztopljene snovi usedljive snovi obarvanost strupenost za vodne bolhe biološka razgradljivost bor aluminij arzen baker barij cink kadmij kobalt kositer celotni krom krom 6+ nikelj srebro svinec železo živo srebro klor - prosti celotni klor amonijev dušik Kjeldahlov dušik nitritni dušik nitratni dušik celotni cianid cianid prosti fluorid klorid celotni fosfor sulfat sulfid sulfit TOC KPK BPK5 težkohlapne lipofilne snovi celotni OV BTX AOX LKCH polarna organska topila fenoli vsota tenzidov vzorčenje pretok homogenizacija vzorca

POROCILO_06

Merilna metoda DIN 38404-C4 (1976) SIST ISO 10523 (1996) SIST ISO 11923 (1998) DIN 38409-H9 (1980) EN ISO 7887 (1996) SIST EN 29888 (1996)

SIST ISO 8288-A (1996) SIST ISO 8288-A (1996) SIST EN ISO 5961 (1996)

SIST ISO 9174 (1999) SIST ISO 8288-A (1996) SIST ISO 8288-A (1996) SIST ISO 8288-A (1996)

SIST ISO 5664 (1996) SIST EN 25663 (1996) SIST EN 26777 (1996)* SIST ISO 7890/1 (1996)*

SIST ISO 6878-1 (1999)*

SIST ISO 6060 (1996)* SIST ISO 5815/2 (2003)*

SIST ISO 5667/10 (1996) ISO/TS 15769 (2000) DIN 38402-A30 (1998)

Uporabljena oprema ali podizvajalec Hanna Inst. HI 955502 WTW - INOLAB pH/ion Sartorius AG Imhoff dr.Lange spektrofotometer podizvajalec: ZZV Kranj dr.Lange spektrofotometer podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj AAS Varian / Mars 5 podizvajalec: ZZV Kranj AAS Varian / Mars 5 AAS Varian / Mars 5 podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj AAS Varian / Mars 5 podizvajalec: ZZV Kranj AAS Varian / Mars 5 podizvajalec: ZZV Kranj AAS Varian / Mars 5 AAS Varian / Mars 5 podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj Buchi 339/324 Buchi 339/324 dr.Lange spektrofotometer dr.Lange spektrofotometer podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj dr.Lange spektrofotometer podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj dr.Lange spektrofotometer OXI-TOP podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj Edmund Buhler / ISCO Montec Janke - Ultraturax


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2006; Januar 2007.

3.

9/99

POVZETEK PROCESNIH PARAMETROV IN OCENA DELOVANJA

Količina sprejete vode na dotoku CČN v letu 2006 je bila skupno 7.269.480 m3 odpadne vode, kar je skoraj enako kot v letu poprej. V letu 2006 je zapadlo manj padavin kot v preteklih dveh letih in sicer le 1.127,6 l/m2,, največ v avgustu (234,2 l/m2). Od sprejete količine na dotoku se je zaradi hidravlične omejitve razbremenilo ca. 448.368 m3 deževne vode po mehanski stopnji. Skupno 6.838.976 m3 odpadne vode se je čistilo po mehanski in biološki poti. Mehansko čiščene vode je bilo v letu 2006 skupno 7.269.480 m3 (enako kot dotok). Zaledno območje ima urejen mešan kanalizacijski sistem in voda se ob večjih padavinah gorvodno razbremenjuje, enako kot tudi del vode pred vstopom na CČN, ki jo sistem hidravlično ne more sprejeti. V času remonta 12.10.2006 smo očistili dotočni kanal na lokaciji CČN in pred grobimi grabljami odstranili ca. 12 m3 kamenja, iz kinete do A objekta pa še ca. 20 m3 peska. Količino sprejete odpadne vode za Domžale, Trzin in Mengeš predstavlja odštevek količin dotoka na CČN od količine na Mejnem mestu v Nožicah. V času padavin je zaradi neenakomernega razbremenjevanja po liniji kanalizacije izračun razmerja količin nepravilen glede na sušne pretoke oziroma na sprejeti dotok na CČN. Obremenitev odpadne vode po parametru KPK (85 centil) odpadne vode na dotoku je bila 13.556 kg/dan, kar je za 1.472 kg/dan več kot v letu 2005. Obremenitev po parametru BPK je bila 6.997 kg/dan, v letu 2005 pa 7.251 kg/dan. Obremenitev po skupnem dušiku je bila podobna kot v letu 2004 in 2005 in sicer povprečno ca. 1.000 kg/dan. Pomemben parameter za proces je inhibicija nitrifikacije, ki kaže negativni vpliv dotočne odpadne vode skozi zaviranje aktivnosti avtotrofov in posledično vpliva na koncentracijo skupnega in amonijskega dušika na iztoku. Inhibicijo nitrifikacije smo v letu 2006 detektirali 3 x in sicer od 53-95 %, vedno v času vikenda. Inhibicija je trajala kratek čas, običajno od 1 do 4 ure in je bila lahko povezana s spremembo pH in povečano koncentracijo cianida. Poleg inhibicije nitrifikacije smo 3 x v letu detektirali izredno stanje na CČN: • 23.06.2006 je bila na dotoku od 4-5 zjutraj detektirana močno povečana koncentracija amonijskega dušika nad 100 mg/l, inhibicije nitrifikacije pa ni bilo. Povečano količino tehnološke vode s strani Karton Količevo smo začeli sprejemati isti dan ob 11 uri. • 28.10.2006 in 17.11.2006 je imela Farma Ihan probleme na obvladovanju tehnološkega procesa in so nekontrolirano izpust blata iz gnilišč vršili v iztočni kanal CČN. Obvestili smo pristojne organe, ker taki dogodki škodujejo ugledu podjetja in izničujejo naše napore. Analiza podatkov merilnikov PI sistema kaže, da je bila maksimalna tedenska obremenitev po parametru KPK in BPK 10.-16.12.2006 in sicer 130.000 PEKPK in 134.193 PEBPK5. Največja tedenska obremenitev po TN je bila 05.-11.02.2006 in sicer 98.458 PETN. POROCILO_06


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2006; Januar 2007.

10/99

Povprečna koncentracija KPK na dotoku CČN po poročilu o obratovalnem monitoringu za leto 2006 (izvajalec ZZV Kranj) je bila 670 mg/l (min: 390 mg/l; max: 1.675 mg/l; 85 cenitl: 813 mg/l). Vzorčenje za monitoring je potekalo praviloma ob sušnem vremenu in v delavnikih. Koncentracija KPK po podatkih laboratorija CČN (upoštevani vsi vzorci, odvzeti v sušnem vremenu) je bila povprečno 634 mg/l (85 centil: 684 mg/l) in koncentracija KPK po podatkih PI sistema (upošetvani vsi dnevi, vsi podatki: sušno, deževno, vikend, delavnik) je bila 565 mg/l (85 centil: 705 mg/l). Podobno niha tudi povprečna vrednost parametra BPK5, ki se razlikuje zaradi različne periodike vzorčenja: 326 mg/l (85 centil: 411 mg/l) - (ZZV Kranj), 342 mg/l (85 centil:420 mg/l) - (laboratorij CČN), 292 mg/l (85 centil: 364 mg/l) - (PI sistem). CČN je v letu 2006 pridobila Okoljevarstveno dovoljenje za odstranjevanje odpadkov (št. 3547279/2005-13, 22.09.2006). Od »izrednih dovozov«, kakor imenujemo sprejem odpadkov v skladu z omenjenim dovoljenjem, je v letu 2006 CČN sprejela še skupno: • 15.027 m3 greznične odpadne vode (klasif.št. 200304), • 9.249 m3 tehnološke odpadne vode (različne klasif. št. odpadkov) • 2.048 m3 maščobnikov (klasif.št. 190809). Ocena dodatne dnevne obremenitve na podlagi analiz vzorcev dovozov (ocenjene vrednosti): • greznični dovozi: povprečno 8.665 PE (KPK) dnevno oz. ca. 11.714 PE (KPK) na delovni dan in skupaj 379.537 kg KPK na leto • maščobniki: 5.148 PE (KPK) dnevno oz. 6.934 PE (KPK) na delovni dan in skupaj 236.534 kg KPK na leto (povprečna koncentracija KPK 110.106 mg/l) • tehnološke odpadne vode: povprečno 5.400 PE (KPK) dnevno oz. 7.237 PE (KPK) na delovni dan (povprečna koncentracija KPK od 197 mg/l – odpadki pri čiščenju cest do 123.672 mg/l - odpadno pivo). CČN sprejema tehnološko odpadno vodo samo v primeru, da je biološko razgradljiva in ne povzroča zaviranja procesa čiščenja. Glavni delež v letu 2006 je bila odpadna voda iz naprav za ločevanje olja in vode. Celotno breme na CČN v letu 2006 (ocenjene vrednosti): • doziranje na dotok: 21.835 m3, ocenjeno skupno letno breme 553.645 kg dodatnega bremena na leto oz. povprečno dnevno 12.640 PE oz. 17.024 PE na delovni dan. • doziranje v zgoščevalec in naprej v gnilišča – v proces anaerobne digestije: 4.489 m3, kar je približno 6.574 PE na dan oz. 8.853 PE na delovni dan in skupno 287.923 kg/leto. Porazdelitev bremena v realnosti ni bila povprečna, ampak odvisno od povpraševanja. Meritve izrednih dovozov v bremenu dotoka (on-line meritve, monitoring) praviloma niso vključene, ker merilnik izvaja meritev na vsakih 20 minut, doziranje pa se izvrši v krajšem času, zato jih moramo prišteti k bremenu dotoka. V spodnji tabeli podajamo izračun skupne obremenitve CČN na dotoku, ki poleg vode po kanalu obsega še breme izrednih dovozov in izcednih vod iz interne deponije CČN. V izračunu smo upoštevali 85 centil za dotok po kanalu, dovoze smo porazdelili na delovni dan (271) in izcedno POROCILO_06


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2006; Januar 2007.

11/99

vodo na deževni dan (ca.100), ker je realni dotok v času dovozov oz. dežja v primeru izcednih vod skoncentriran na določene dneve. Skupna obremenitev na dotoku CČN v letu 2006 je bila naslednja: izvor odpadne vode vrsta meritve količina (m3/dan) 20.193 dotok CČN 85 centil/dan 97 izredni dovozi povprečno/delovni dan 33 interna deponija CČN povprečno/deževni dan

KPK (mg/l) 705 32.000 1.414

Skupaj

PEKPK/dan 116.613 25.878 380 142.871

Od poletja 2006 na lokaciji interne deponije CČN ni več deponiranega blata Farme Ihan in CČN je zgradila nadstrešnico za blato, ki smo jo aktivirali v juniju 2006 (15.06.2006). Posledično se je zmanjšalo breme, ki ga CČN sprejema iz interne deponije, ki smo ga ocenili na 380 PE/dan (468 PECČN – 88 PEFarma).

INVESTICIJE, VZDRŽEVANJE IN NABAVA OPREME: V letu 2006 smo v skladu s poslovnim načrtom in dejanskimi potrebami izvedli večino rednih vzdrževalnih del in popravil na napravah in objektih: črpalke, puhala, maceratorji, Ex oprema, mostna strgala. Na objektih smo izvedli ustrezna pleskanja stopnišča D1 in D2, dodatne povezave komunalnih vodov, jaškov, lokalno smo sanirali betone na D1, uredili smo posedeno cestišče ter izvedli manjša asfaltiranja. Zamenjali smo tudi ozračevala v aeraciji C2/2. Večja investicijska vlaganja in nabava opreme: • Nadgradnja nadzornega sistema (Factory link, server) • Nov plinski motor (MAN) • Kolona za čiščenje silicija in H2S • Menjava tlačnega cevovoda za transport surovega blata (od B k D1 in D2) • Predelave na A maščobniku in A mostu • Izgradnja objekta za predobdelavo maščob z opremo • Dokončanje nadstrešnice na intreni deponiji • Menjava mešalih črpalk (D2 – sekund.) • Menjava spiralnega toplotnega izmenjevalca (D1) • Kemijsko-fizikalni filter za čiščenje smradnega zraka (dehidracija) • Delna menjava keramike na A objektu • Prenova toaletnega prostora v hali dehidracije za zunanje izvajalce • Nakup on-line merilnikov (nitrat, kisik, kakovost bioplina, merilec višine blata) • Laboratorijska oprema: mikroskop (Nikon), nadomestilo opreme • Adaptacija nadzorne sobe • Menjava vozila • Postavitev registracije dovozov in povezave v računalniški sistem CČN

POROCILO_06


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2006; Januar 2007.

12/99

OCENA DELOVANJA PROCESA: Pri vhodnem objektu grobih grabelj in dotočnih kinetah je še vedno problem z nabiranjem kamenja in večjih delcev, zaradi tega se material na grobih grabljah slabo izloča. Viški vode ob padavinah (bypass) se odvajajo v vodotok brez odstranitve mehanskih delcev. Ob letnem remontu smo kinete generalno očistili. Projekt rekonstrukcije tega objekta je predviden v naslednjih letih in je vključen v projekt pridobivanja kohezijskih sredstev EU. Greznične in manj obremenjene tehnološke odpadne vode se dozirajo na mestu pred grobimi grabljami, kjer smo namestili ustrezen merilnik pretoka grezničnih vsebin za kontrolo dovozov. Na objektu A smo uredili ločeno odvajanje flotiranih maščob (vir: kanal) preko objekta predobdelave maščob in zgoščevalcev B objekta v gnilišča. Maščobnike in bolj obremenjene substrate (vir: izredni dovozi) doziramo v zgoščevalec in naprej v gnilišča. V decembru 2006 smo uredili sprejemno mesto v novem objektu predobdelave maščob. V zgoščevalce smo v času delovanja bioplinskega motorja redno dodajali FeCl3 za zmanjšanje koncentracije H2S v bioplinu, kar se je pokazalo na dejansko zmanjšani koncentraciji, ki se giblje okoli 200 mg/l. Izvedli smo testiranja drugih dodatkov za vezavo H2S v gniliščih (Ferosorp = Fe(OH)3 in ferikol = FeSO4, vendar smo ugotovili, da niso bolj ustrezni kot FeCl3. Izplavljanje biomase iz sekundarnih usedalnikov II. bioloških stopenj se dogaja predvsem v času dežja ali sunkovite povečane hidravlične obremenitve in se dogaja zaradi premajhne kapacitete sekundarnih usedalnikov. Do izplavljanja prihaja tudi v času spremembe temperature odpadne vode v procesu (januar-marec), kar vpliva na vrstno sestavo biomase in kosmi so bolj dispergirani in puhli, niso kompaktni, zato so težje usedljivi. Ker je bilo pozimi 2006 veliko snega, smo v spomladanskih mesecih (marca) uspeli povečati usedljivost biomase z dodatkom flokulanta Eco Chemicals (Swi). V maju 2006 se je ob porastu temperature nad 12 oC vzpostavil proces nitrifikacije, ki je bila uspešna vse do konca leta. Redno smo sledili starost blata in jo vzdrževali na ustrezni stopnji glede na dane razmere (od 10-25 dni). V anaerobni digestiji smo imeli probleme s skorjo na površini gnilišč (predvsem D1) zaradi večjega doziranja maščob. Skorjo smo razbili z mehanskimi posegi, dodatkom NaOH in mešanjem mimo starega izmenjevalca. Vgradili smo tudi nov spiralni izmenjevalec. Sicer pa je proces anaerobne digestije deloval optimalno z visokim izplenom bioplina in nizko organsko snovjo na izhodu iz gnilišč (52-54 %). Dehidracija je delovala zelo uspešno s izjemno nizko porabo flokulanta (5,5 kg/tono s.s.) in visoko sušino dehidriranega blata (34 %). Dobri rezultati dehidracije so posledica dobro pregnitega blata v anaerobni digestiji (ca. 42 % zmanjšanje organske snovi). V juniju 2006 smo aktivirali novi bioplinski motor MAN s kapaciteto 190 kW (elekt). Za čiščenje organsko vezanega silicija smo vgradili adsorpcijsko kolono z aktivnim ogljem. Kolona se je iztrošila že po ca. 2 mesecih in posledično smo z dobaviteljem iskali vzroke za prehitro izrabo. POROCILO_06


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2006; Januar 2007.

13/99

Ugotovljeno je bilo, da nekateri substrati (izredni dovozi) vsebujejo prekomerne koncentracije siloksanov in lahkohlapnih ogljikovodikov, ki se adsorbirajo na aktivno oglje in zasedejo mesta za siloksane. Zato smo začasno ukinili sprejem nekaterih substratov. V prihodnje bomo skušali preveriti vpliv teh substratov na trošenje polnila kolone.

IZBOLJŠAVE V PROCESU: Pod izboljšave navajamo večje aktivnosti in nabave, ki so zahtevale naše inovativno angažiranje za doseganje željenega cilja: • Merilec pretoka na dotoku - izredni dovozi (omogoča kontrolo pripeljanih količin) • Sprejemno mesto za maščobe – izredni dovozi (preprečitev mašenja in vnosa večjih delcev v gnilišče ter boljše vmešavanje maščobe v blato) • Sprememba odvajanja maščob – A objekt (maščobe so vir energije in se dozirajo v gnilišča, manjši stroški za odvoz, izplen bioplina) • Spiralni izmenjevalec– gnilišče D1 (omogoča bistveno boljše mešanje gnilišča) • Speljava padavinskih vod iz strehe nadstrešnice v Kamniško Bistrico (bistveno zmanjšanje bremena iz interne deponije – ni več izcednih vod) • Manjše izboljšave v procesu (olajšanje delovnih nalog, pripomorejo k boljšemu obvladovanju procesa in manjšim stroškom za material in surovine !

UČINEK ČIŠČENJA: Iz podatkov obratovalnega monitoringa (ZZV Kranj) in on-line podatkov (CČN) je razvidno, da je CČN dosegala predpisane rezultate čiščenja. Z leti se spreminja količina, kakovost in izvor odpadne vode, več je vode komunalnega izvora in manj industrijske vode, kar zmanjšuje možnost kritičnih situacij v procesu. Koncentracija amonijskega dušika na iztoku je presegala MDK 10 mg/l v 1 laboratorijski meritvi obratovalnega monitoringa pri temperaturi nad 12 oC od skupno 24 meritev. Po podatkih obratovalnega monitoringa (ZZV Kranj) na iztoku iz CČN Domžale-Kamnik v letu 2006 ni bila ugotovljena čezmerna obremenitev okolja. Preseganje mejne vrednosti je bilo zaznati zgolj pri parametru amonijev dušik, vednar pri manj kot 20 % predpisanih občasnih meritev (samo pri eni občasni meritvi). On-line meritve PI sistema kažejo: • od 365 dnevnih meritev je 144 meritev presegalo 10 mg/l amonijskega dušika, kar je 42 %. Ta podatek velja za vse pogoje, ne glede na temperaturo. • od 365 dnevnih meritev je amonijski dušik na iztoku presegal 10 mg/l v času 57 dni pri temperaturi nad 12 oC, kar je 23,2 %. Po podatkih on-line meritev CČN prekomerno onesnažuje okolje, ker več kot 20 % meritev presega mejno vrednost.

POROCILO_06


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2006; Januar 2007.

14/99

Povprečni letni učinek čiščenja (Vir: Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadne vode za leto 2006, ZZV Kranj) je bil naslednji: Po KPK

90,4

Po BPK5 Po celotnem fosforju Po celotnem dušiku

96,9 42,3 34,7

Učinek čiščenja po letih je naslednji: leto KPK BPK5 fosfor dušik

Enota % % % %

2002 88,8 95,3 49,3 35,8

2003 89,9 96,2 38,5 35,1

2004 89,9 96,0 42,7 42,3

2005

2006

89,75 95,79 41,96 40,97

90,4 96,9 42,3 34,7

V letu 2006 nismo imeli večjih izpadov delovanja in CČN je obratovala 365 dni s 11,5 urno skupno prekinitvijo čiščenja v celem letu. O izpadu rednega letnega remonta 12.10.2006 smo obvestili inšpekcijsko službo. Iz poročila analiz in meritev obratovalnih parametrov je razvidno, da CČN dosega rezultate v okviru razpoložljivih kapacitet. Za vzdrževanje optimalnega obratovanja je potrebno redno spremljati proces z vsemi potrebnimi meritvami in analizami, ker se pogoji procesa stalno spreminjajo. Učinek čiščenja dušika je nižji kot v letu 2005. Vhodno breme dušika v letu 2006 je približno enako kot v letu 2005, učinek čiščenja pa je kljub relativno dobri nitrifikaciji nižji, ker je v TN zajet celoten dušik. Verjetno je tudi breme dušika iz izrednih dovozov prispevalo k povečanju skupnega bremena na dotoku, kar ni vključeno v podatek o vhodnem bremenu na spodnji tabeli. Vzrok za nihajoč učinek čiščenja dušika je dejstvo, da CČN trenutno ni projektirana za odstranitev dušika, čeprav se trudimo in skušamo vzdrževati nitrifikacijo vsaj pri višjih temperaturah. Pri obstoječi konfiguraciji sistema doseganje eliminacije dušika ni vedno mogoče. Ravno zato se pospešeno pripravljamo na rekonstrukcijo, da bomo dosegli čim nižjo vsebnost TN (pod 10 mg/l) in bodo takse za vse zavezance nižje. Izračun bremena dušika v letih 2005/2006: 2005 parameter

mg/l dotok

mg/l iztok

količina (m3)

19.583

19.583

NH4-N NO2-N NO3-N N-Kjel. TN (sešt.) on line TN po mehanski

POROCILO_06

kg/dan dotok

2006

kg/dan iztok

učinek %

19,9 0,8 0,8 39,7 41,2

5,9 1,0 12,9 10,5 24,4

389 15 15 777 807

115 20 252 205 477

70

42 58

25 47

822 1.136

490 920

mg/l dotok

mg/l iztok

19.265

19.265

kg/dan dotok

kg/dan iztok

učinek %

7,8 0,6 14,9 11,2 26,7

378 15 19 762 796

151 12 286 216 514

60

74 41

19,6 0,8 1,0 39,6 41,3

40 19

44 59

32 50

848 1.136

616 963

27 15

72 35


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2006; Januar 2007.

15/99

OKOLJSKO POROČILO JP CČN Domžale – Kamnik ZA LETO 2006 Okoljska politika podjetja JP CČN Domžale - Kamnik skladno z ISO 14001:2004 je zavezanost za nenehno izboljševanje in preprečevanje onesnaževanja, predvsem zmanjševanje onesnaženja vodotoka Kamniške Bistrice, preurejanju celotnega objekta k boljši integraciji v okolje, iskanju rešitve ekološke sprejemljivosti oddaje odpadkov ter racionalni rabi surovin in energentov. Pri tem smo se zavezali, da bomo izpolnjevali vse zakonske in druge zahteve, ki so pomembne za naše delo in se navezujejo na naše okoljske vidike. V letu 2006 ni bila izvedena sprememba tehnologije čiščenja ali izdana nova zakonodaja, ki bi se nanašala na naše področje delovanja tako, da so pomembni okoljski vidiki ostali enaki. Vse meritve ostalih okoljskih vidikov kot so onesnaževanje zraka, hrup, elektromagnetno valovanje, so v zakonsko dovoljenih mejah. Kljub temu, da smo s strani občanov sprejeli 2 pritožbi, ki se nanašata na smrad, lahko z meritvami zagotovimo, da JP CČN ne presega zakonsko dovoljenih mej. Poleg naše čistilne naprave na nahaja tudi ČN Farme Ihan, ki pa občasno močno presega emisijske dovoljene koncentracije H2S. Vse odpadke oddajamo pooblaščenim odjemalcem odpadkov. V letu 2006 smo tako oddali 602 m3 komunalnih odpadkov, 12 m3 papirja in kartona, 6 m3 pločevink in plastenk, 4.020 m3 odpadnega železa, 477 m3 odpadnih mazalnih in strojnih olj. V letu 2006 smo porabili za celotno tehnologijo čiščenja 7.580 kg flokulanta za dehidriranje blata, 8.000 L FeCl3, 1096 L bencina, 932 L plinskega olja, 858 L maziv (hidravlično in strojno olje) in 3.240.239 kWh električne energije. Program reševanja pomembnih okoljskih vidikov tako ostaja tudi za leto 2007 enak in sicer: • nadgradnja čistilne naprave za čiščenje dušikovih spojin • tehnično in cenovno sprejemljiv način oddaje dehidriranega blata • urejenost lokacije JP CČN • stalna kontrola emisij z meritvami Program nadgradnje čistilne naprave je v teku pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj, finančnih sredstev in postavitve optimalne tehnologije čiščenja ter poteka po predvidenem planu. Kljub temu, da zastarela tehnologija čiščenja ne dovoljuje učinkovitega učinka čiščenja amonijskega dušika, z raznimi manjšimi tehnološkimi posegi ter večjim nadzorom nad delovanjem procesa, je zadnji 2 leti povprečna izmerjena koncentracija (analize monitoringa) amonijskega dušika na iztoku v Kamniško Bistrico nižja od dovoljene koncentracije, ki je 10 mgN-NH4/L. Tako je v letu 2006 povprečna koncentracija amonijskega dušika na iztoku znašala 7,8 mg/L. Trend izboljšanja učinka čiščenja je razviden tudi iz faktorja preseganja on-line izmerjene koncentracije amonijskega dušika na iztoku v Kamniško Bistrico glede na dovoljeno koncentracijo, ki znaša za leto 2006 vrednost 1,1 (Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.). Glede na relativno konstantno obremenitev čistilne naprave je tudi letna količina proizvedenega dehidriranega blata relativno konstantna. Tako je bila proizvedena količina dehidriranega blata v letu 2006 skupno 3.560 m3, kar je podobno kot v prejšnjih letih. Res pa je, da se povečuje suha snov dehidriranega blata, ker se več blata direktno dehidrira in se zapirajo krogotoki. Glede tehnične in cenovno sprejemljive oddaje dehidriranega blata smo omejeni zaradi omejitve POROCILO_06


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2006; Januar 2007.

16/99

zakonodaje za oddajo blata na deponijo, sežigalnic pa v slovenskem prostoru ni. Tako se je delna količina blata oddala pooblaščenemu predelovalcu odpadkov, delno pa se blato deponira na interni deponiji in čaka na nadaljnjo sprejemljivo rešitev. Z izboljšanjem anaerobnega gnitja (redni dodatek FeCl3) smo uspeli povečati pregnitost blata, kar je vplivalo na zmanjšanje porabe flokulanta na enoto suhe snovi. Tako je poraba flokulanta za leto 2006 znašala le 5,3 kg/t suhe snovi, kar je za 17% manj kot v letu 2005 (Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.). Koncentracija amonijskega dušika na iztoku v zadnjih petih letih izkazuje trend upadanja in v letih 2005 in 2006 CČN ni čezmerno obremenjevala okolja, če upoštevamo obratovalni monitoring in zakonsko predpisane mejne vrednosti (glej tabelo spodaj). Izboljšanje kakovosti iztoka pripisujemo uspešni optimizaciji procesa (izboljšanje procesa mehanskega čiščenja, regulacija procesa glede na procesne parametre) in zmanjševanju inhibitornih snovi v dotočni vodi. Vidik Onesnaževanje voda - emisija amonijskega dušika v vodotok (monitoring)

Enota

mgN-NH4/L faktor (/)

Cilj

2006

Realizacija 2006

2005

2004

2003

2002

< 10

7,8

5,9

12,2

18,3

20,0

1

1,1

1,8

1,4

<6

5,3

6,4

7,0

7,7

9,6

Racionalna raba surovin - poraba flokulanta

kg/t suhe snovi

Urejenost lokacije poteka po predvidnem programu. V letu 2006 smo uspeli dodatno zasaditi zeleno zaporo ob čistilni napravi ter začeli oblikovati park. Zadnja leta opažamo, da se vse več ljudi sprehaja ob Kamniški Bistrico vse do ograje čistilne naprave, kar kaže na to, da smo za ljudi in okolje vse bolj prijazni. Za leto 2007 se cilji zaradi omejitve tehnologije ne morejo zaostrovati, zato bomo postavili nove okoljske cilje, ki bodo kazali na dejanski pozitiven vpliv na okolje (poraba električne energije/odstranjeno breme; količina dehidriranega blata/količino vnesene organske snovi,….).

POROCILO_06


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2006; Januar 2007.

4.

17/99

ZAKLJUČKI

Delovanje CČN v letu 2006 kaže ugodno sliko in v zadnjih letih smo s strokovnimi posegi odpravili večino tehnoloških problemov in izvedli kar nekaj izboljšav. Učinek je viden predvsem v bolj stabilnem obratovanju in sigurnosti procesa. Učinki čiščenja kažejo podobno sliko kot prejšnja leta in delovanje CČN ocenjujemo kot zadovoljivo glede na razpoložljivo konfiguracijo in zgrajene kapacitete. V prihodnjem letu bomo še naprej aktivno pripravljali dokumentacijo za ustrezno nadgradnjo CČN, ker bo sistem na ta način razbremenil okolje in dosegal učinke, ki so v EU običajni. Skušali bomo tudi pridobiti čimveč kohezijskih sredstev.

Pripravil: Marjeta Stražar

Odobril: Olga Burica

5.

PREGLEDNICE IN SLIKE

POROCILO_06


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2006; Januar 2007.

18/99

Slika 1. Masna bilanca – 2006. V bilanci smo upoštevali povprečne vrednosti (razen v primeru dotoka in iztoka, kjer smo upoštevali 85 centil in je povprečna vrednost označena kot »avg«). Bilanca je preračunana na letne vrednosti in sicer na 365 dni, čeprav je v realnosti ponekod treba upoštevati bolj ali manj samo delovne dneve.

POROCILO_06


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2006; Januar 2007.

19/99

KOLIČINSKA BILANCA LINIJE BLATA (leto 2006)

Surovo blato 55.734 m3

Blatnenica 22.663 m3

ANAEROBNA

Surovo blato: 51.245 m 3 Dovozi: 4.489 m3

REAKTORJA

Silos rejekt vod

dotok

Pregnito blato 33.071 m3

voda za razt. polielektrolita CENTRIFUGA

m3

1.684 vode 7.580 kg polielektrolita

Filtrat 30.878 m3

Dehidrirano blato 3.560 m3

Slika 2. Količinska bilanca linije blata – 2006. Xpb x Vpb = (Xf x Vf) + (Xdb x Vdb) Vpb = Vf + Vdb povprečne analitične vrednosti v letu 2006:  Xpb = 41,1 g/l  Xf = 2,6 g/l  Xdb = 34,2 % = 376 g/l Spec. teža dehid. blata= 1,1 Pri količini dedidriranega blata ni upoštevan faktor razsutja na prikolici, ki znaša 1,1. POROCILO_06


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2006; Januar 2007.

20/99

Preglednica 1. Statistična analiza podatkov on-line meritev z odstotki odstopanja od mejne vrednosti MDK - 2006 • • • •

Vir: PI system: dnevni 24-urni podatki na osnovi urnih podatkov (minimalne, maksimalne in centilne vrednosti so prikazane za urne podatke), npr. minimalna vrednost koncentracije / PE je odraz obremenitve ponoči v času 1 ure. neraztopljene snovi iz mehanske stopnje: okvirna vrednost, ne odraža dejanske vsebnosti zaradi drugačnega načina meritve kot v laboratoriju (moti barva…) MK = mejna koncentracija (št. nad MK = število metitev nad mejno koncentracijo; % nad MK = odstotek meritev nad mejno koncentracijo) dotok = dotok na CČN (po kanalizaciji)

parameter

enota

MK

TOC dotok

mg/l

>200

TN dotok

mg/l

>50

NH4-N dotok

mg/l

TOC dotok + povratek

mg/l

>200

TN dotok + povratek

mg/l

>50

TOC iztok iz mehanske

mg/l

>200

TN iztok iz mehanske

mg/l

>50

NH4-N iztok iz mehanske

mg/l

>30

nerazt.snovi iztok iz mehanske (okvirna vred.)

mg/l

>80

TOC iztok

mg/l

>30

TN iztok

mg/l

>20

NH4-N iztok

mg/l

>10

nerazt.snovi iztok

mg/l

>35

KPK dotok

mg/l

>500

BPK dotok

mg/l

>200

TOC dotok

kg/dan

KPK dotok

kg/dan

BPK dotok

kg/dan

PE(BPK) 60 g/PE

PE(BPK)

POROCILO_06

>120000

avg

min

max

std

85 centil

št.nad MK

% nad MK

182

46

352

46

227

93

33

44

12

66

9

52

66

22

20,3

6,8

68,0

5,3

24,7

234

94

344

50

286

137

77

59

26

84

11

71

150

82

150

56

301

40

190

30

10

50

23

73

9

59

154

53

30

11

47

7

36

191

53

153

8

638

128

290

211

59

21

7

108

8

27

25

8

32

15

120

10

40

292

94

10

0

34

10

24

144

42

28

2

89

12

37

72

23

565

141

1.091

143

705

197

70

292

73

563

74

364

250

89

3.513

1.264

6.715

851

4.373

10.889

3.920

20.818

2.637

13.556

5.620

2.023

10.745

1.361

6.997

93.669

33.716

179.079

22.682

116.613

38

13


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2006; Januar 2007.

parameter

enota

MK

TN dotok

kg/dan

<1000

PE (TN) 12 g/PE

PE (TN)

>100000

TOC elimin.

kg/dan

KPK elimin.

kg/dan

BPK elimin.

kg/dan

TN elimin.

kg/dan

KPK iztok iz mehanske

mg/l (2,9)

>500

BPK iztok iz mehanske

mg/l (1,8)

>200

TOC iztok iz mehanske

kg/dan

KPK iztok iz mehanske

kg/dan

BPK iztok iz mehanske

kg/dan

PE(BPK) 45 g/PE

PE(BPK)

TN iztok iz mehanske

kg/dan

TOC elimin. (biol.st.)

kg/dan

KPK elimin. (biol.st.)

kg/dan

BPK elimin. (biol.st.)

kg/dan

PE elimin. (biol.st.)

1PE=45/60

TN elimin. (biol.st.)

kg/dan

TOC iztok

kg/dan

KPK iztok

kg/dan (2,8)

BPK iztok

kg/dan (0,6)

PE iztok

BPK (60)

TN iztok

kg/dan

pretok dotok + povratek

l/s

pretok dotok + povratek

m3/dan

POROCILO_06

>9000 >200000

>20000

avg

min

max

21/99

std

85 centil

št.nad MK

% nad MK

846

337

1.314

159

1.001

248

84

70.536

28.103

109.465

13.262

83.433

5

2

3.134

1.264

6.307

791

3.933

9.830

3.920

19.673

2.462

12.321

5.393

2.023

10.499

1.314

6.721

318

12

907

191

528

435

164

873

115

550

80

27

270

102

542

71

341

243

84

2.903

1.338

5.327

733

3.682

8.419

3.881

15.450

2.127

10.677

5.225

2.409

9.589

1.320

6.627

3

1

116.121

53.535

213.098

29.332

147.271

3

1

962

561

1.530

162

1.139

2.527

1.249

4.874

676

3.219

7.365

3.676

14.181

1.963

9.378

5.000

2.409

9.318

1.273

6.336

112.356

53.535

208.566

28.518

142.179

410

14

1.013

197

620

418

182

2.259

184

553

1.170

510

6.325

517

1.548

251

109

1.355

111

332

4.180

1.822

22.589

1.845

5.530

615

278

2.506

214

816

232

164

425

48

276

20.021

14.202

36.714

4.159

23.889

141

39


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2006; Januar 2007.

parameter

enota

MK

pretok na iztoku

l/s

pretok na iztoku

m3/dan

>20000

višek biol.blata (izračun po literaturi)

m3/dan (5l/1PE)

CČN=ca. 400 m3/d

HRT biol.st.

ure (6.950 m3)

org.breme biol.st.

kgBPK /m3.d

učinek (po meh./iztok)

% TOC /KPK/BPK

<80

učinek (po meh./iztok)

% TN

<80

Poraba el.energije

KW/h

Poraba el.energije

KWh/d

proizvodnja el.energije

KWh/h

proizvodnja el.energije

KWh/d

poraba bioplina

m3/h

poraba bioplina

m3/d

količina plina iz plinohrama

m3/d

delo bioplinskega motorja

kW/dan

pretok blata v novo gnilišče

m3/h

<8

pretok blata v staro gnilišče m3/h pretok blata v gnilišča

m3/dan

pretok blata v dehidracijo (na 365 dni)

m3/h

poraba el.en. HV Turbo 1

KWh/d

poraba el.en HV Turbo 2

KWh/d

proizvodnja el.energ. / PE(BPk5)

KWh/1PE

poraba el.energije

KWh/kg BPK dotoka

>2

poraba el.energije

KWh/kg BPK odstr.

>2

poraba el.energije

KWh/ m3 iztoka

>0,4

POROCILO_06

avg

min

max

22/99

std

85 centil

št.nad MK

% nad MK

138

38

228

62

225

105

305

37

267

18.997

9.040

26.344

3.173

23.108

581

268

1.065

147

736

7,7

5,5

16,1

1,4

8,9

0,9

0,4

1,5

0,2

1,1

85,4

28,7

93,2

6,6

90,6

30

11

36,6

10,2

68,9

12,3

49,9

265

100

287

104

449

88

377

6.882

2.507

10.767

2.120

9.045

84

0

193

87

185

2.012

0

4.639

2.097

4.442

108

65

163

18

126

2.594

1.566

3.913

427

3.012

2.590

888

3.931

448

3.038

84

0

193

87

185

2,8

0,0

6,9

1,1

3,8

3,3

0,0

7,5

1,0

4,3

153

42

229

37

186

3,8

0,0

12,4

3,3

6,9

2.356

0

4.381

1.526

3.939

2.146

0

5.276

1.596

3.921

0,06

0,05

0,08

0,01

0,07

1,7

0,8

2,7

0,4

2,1

59

20

1,9

1,0

3,3

0,5

2,5

131

45

0,4

0,2

0,9

0,1

0,5

234

64


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2006; Januar 2007.

parameter

enota

MK

avg

min

23/99

max

std

85 centil

št.nad MK

% nad MK

96

26

25

20

6

10

29

234

75

125

9

33

95

30

7

35

6

24

305

97

4

0

20

4

9

145

41

4,6

1,2

7,8

1,3

6,0

7,8

0,6

15,6

3,1

11,1

14,1

5,5

20,5

2,7

17,1

vnos zraka

m3/d (na biol.st.)

10.075

4.773

14.825

2.099

12.325

poraba el.

m3zraka /1KW HV

2,3

1,4

10,8

0,7

2,6

blato v centrifugo (na 365 dni)

m3/dan

90

0

298

78

165

8

7

8

0

8

14

7

20

3

18

1

0

2

0

1

7

7

9

0

7

15

7

22

4

20

66

11

116

21

87

28

2

89

12

37

2,2

1,2

4,5

0,2

2,3

2,2

1,2

5,1

0,2

2,3

3,0

1,8

5,1

0,2

3,0

2,7

0,8

7,3

0,7

2,8

2,5

1,6

4,6

0,2

2,6

2,5

1,1

4,6

0,2

2,6

20

5

40

6

17

6

49

27

10

18

dotok - pH dotok - T

oC

iztok - O2

mg/l

iztok - pH iztok - T

oC

iztok - KPK

mg/l

iztok - TSS

mg/l

C1/1 - O2

mg/l

C1/2 - O2

mg/l

C2/1 - O2

mg/l

C2/2 - O2

mg/l

C2/3 - O2

mg/l

C2/4 - O2

mg/l

TOC pilot A iztok

mg/l

>30

TN pilot A iztok

mg/l

>10

TOC pilot B iztok

mg/l

>30

TN pilot B iztok

mg/l

>10

NH4-N pilot B iztok

mg/l

>3

AUR (HRT oxi) - CČN

mgN/l.h

7-12

NUR (HRT oxi) - pilot A

mgN/l.h

14-20

AUR (HRT oxi) - pilot B

mgN/l.h

7-12

POROCILO_06

<12


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2006; Januar 2007.

24/99

Preglednica 2. Zbirna tabela procesnih parametrov 2003-2006. parameter

enota

CČN 2003

CČN 2004

CČN 2005

CČN 2006

vir

projekt

primerjave

str.literatura

PRETOKI/OBREMENITEV 7.269.480 CČN

Skupni dotok

m3/leto

6.428.777

7.571.398

7.293.354

sušni dotok (avg)

m3/dan

16.950

18.477

18.353

17.229 10.02.1977

deževni dotok (avg)

m3/dan

25.631

26.283

27.176

23.444 10.02.1977

organska obremenitev - dotok (85 centil)

kg BPK5/d

7.802

7.393

7.608

Obremenitev PE (85 centil)

PE

130.000

138.161

141.702

7.112

6.396

6.879

6.627 10.02.1977

Projekt CČN; Projekt CČN; Projekt CČN;

6.997 10.02.1977 142.871 Projekt CČN; (116.613 povpr.) 10.02.1977

24.000 48.000 12.000 200.000

OBREMENITEV BIOLOŠKIH STOPENJ Projekt CČN;

organska obremenitev - biol.stopnje

kg BPK5/d

MLSS - I.biol.stopnja

g/l

2-4

2-4

1,0-3,6

0,8-4,0 10.02.1977

MLSS - II.biol.stopnja

g/l

4-6

4-6

2,8-7,3

2,6-7,1 10.02.1977

Starost blata (II.biol.stopnja)

dni

3-17

9-18

10-25

organska bremenitev - I.biol.stopnja

kg BPK5/m3.d

2,0-4,0

1,0-5,5

0,9-4,0

0,9-6,9 10.02.1977

organska bremenitev - biol.stopnje

kg BPK5/m3.d

0,4-1,0

0,1-1,2

0,3-2,3

0,3-2,5 10.02.1977

F/M – I.biol.stopnja

kg BPK5/ kg MLSS

0,70-1,00

0,19-1,26

0,3-2,5

0,4-3,4 WWT, 1995

F/M - biol.stopnje

kg BPK5/ kg MLSS

0,04-1,00

0,06-0,50

0,07-0,56

0,06-0,50 WWT, Henze, 1995

3.252.173

3.226.870

(CČN + FI)

(CČN + FI delno)

3.280.400

3.240.239 Projekt CČN; (samo CČN) 10.02.1977

1,2

1,2

Projekt CČN; Projekt CČN;

6-27 WWT, Henze, 1995 Projekt CČN; Projekt CČN;

7.150 2,6 3,7 1-20 3,6 0,5

CEFIGRE, 1999;

>0,5 (visoko obremenjena)

CEFIGRE, 1999;

0,2-0,5 (srednje obremenjena)

BIOPLIN/ELEKTRIČNA ENERGIJA poraba električne energije - CČN

kWh

porabe el.energije/kg BPK5

kWh/kg

1,4

proizvodnja odvišnega blata

m3/leto

200.000

proizvodnja pregn.blata-dehidracija

m3/leto

35.861

27.723

33.698

33.071 10.02.1977

proizvodnja dehidriranega blata

m3/leto

2.670

2.446

2.998

3.560 10.02.1977

proizvodnja bioplina

m3/leto

1.077.983

737.750

839.416

948.087 10.02.1977

proizv.bioplina/kg org.suhe snovi

l/kg

530

533

569

476 Biogas, 1985

400-600

proizv.metana/kg KPK elimin.

l/kg

307

327

354

292 Biogas, 1985

350

proizv.bioplina/PE.dan

l/PE.dan

22,7

15,0

16,2

19,6 KVR Leitlinien

22

specifična poraba el.energije

kWh/PE

25

23

23

24 KVR Leitlinien

25

poraba flokulanta/tono suhe snovi

kg/tono s.s.

8,7

7,0

6,4

5,5 strokovna literatura

544

660

460

602

2.763.452

2.144.082

2.583.251

(CČN + FI)

286.214 200.000 (+potop.črp.)

1,3 Projektant Projekt CČN;

ca.200.000 10.02.1977

Projekt CČN;

4.453.000 2,0 536.000 94.170

Projekt CČN; Projekt CČN;

1.551.250

5-7

OSTALO oddani odpadki – smeti (komunalni odpadki)

m3/leto

dodane surovine - toplotna energija

kWh/leto

dodane surovine - voda iz omeržja

m3/leto

1.414

1.418

1.260

dodane surovine - voda vodnjakov

m3/leto

89.362

30.184

42.154

25.799

poraba delovnih ur - redno

ure

23.304 28.284 (do 4.12.)

29.856

26.870

poraba delovnih ur - izredno

ure

1.671 1.157 (do 4.12.)

523

818

laboratorijske analize

št.analiz

8.429

6.041

6.476

POROCILO_06

6.027

Projekt CČN;

2.555.111 10.02.1977 (33oC) 1.521

(pušča v nov/dec)

3.310.000


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2006; Januar 2007.

25/99

POVPREČNI LETNI KPK NA IZTOKU IZ CČN 180 160

158

Ur.list RS 35/96, mejna konc. KPK = 100 mgO2/l

140

136

136 124

KPK (mg O2/L)

120

111

105

100

96

98

94

103

98

100

86

80

78 69

72

72

39 28

32

27

64

66

33

30

62

52

50

46

40

73

63

60

31

20 0 1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

leto

Slika 3. Povprečna večletna vrednost KPK na iztoku CČN.

POVPREČNI LETNI BPK5 NA IZTOKU IZ CČN 60 57

Ur.list RS 35/96, mejna konc. BPK5 = 20 mgO2/l

52

50

46

BPK5 (mg O2/L)

40

39

30

30

41

40

17

16

30

26 20

22

22 18

8 4 1996

1997

7

6 3

1998

1999

2000

2001 leto

Slika 4. Povprečna večletna vrednost BPK5 na iztoku CČN.

POROCILO_06

15

12

10

0 1995

20 17

16

19

13 9

5

5

5

5

5

2002

2003

2004

2005

2006


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2006; Januar 2007.

26/99

POVPREČNI LETNI N-total NA IZTOKU IZ CČN 80,0 70,0

67,5

N-tot (mg N/L)

60,0

59,2

58,4

50,0 40,0

38,7

37,8 31,2

30,0

33,9

35,0

34,5 31,6

33,7

20,0

23,6 19,0

19,1 14,3

13,7 10,0

1996

1997

1998

1999

2000

12,9

8,2

6,5 0,0 1995

30,2 26,7

24,7

24,4

35,8 32,8

2001

2002

2003

2004

2005

2006

leto

Slika 5. Povprečna večletna vrednost TN na iztoku CČN.

POVPREČNI LETNI N-NH4 NA IZTOKU IZ CČN 50,0

Ur.list RS 35/96, mejna konc. N-NH4 = 10 mg/l 45,8

45,0 40,0

40,0 37,7

39,8 37,7

N-NH4 (mg N/L)

35,0 30,5

30,0

28,8 26,0

25,0

27,2

22,4 20,0

19,3

20,3

20,0 16,7

15,0

15,6 12,2

11,7

10,0

9,3

7,8 5,9

0,1 1996

1997

1998

0,0 1999

1,2 2000

2,5

1,1 2001

leto

Slika 6. Povprečna večletna vrednost NH4-N na iztoku CČN.

POROCILO_06

9,6

5,1

5,0 0,0 1995

18,0

17,5

2002

2003

1,3 2004

0,5 2005

0,5 2006


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2006; Januar 2007.

27/99

Preglednica 3. Izpadi električne energijje iz omrežja / remontna dela CČN - 2006. Datum 04.01.2006 05.03.2006 12.10.2006 kratki izpadi 2006 l. 2006 skupaj

Čas trajanja (ure)

Vrsta izpada 0,5 Izklop elekt energije v TP 5,0 Izpad omrežja 6,0 Izpad elektro omrežja-letni remont+dela na CČN 35 kratkih izpadov Izpadi elektro omrežja 1- 5 min (skupaj 40 min)

Opombe Priklop na omrežja ČN FI Obilno sneženje Čiščenje kinet, elektro vzdrževanja, vgradnja venturi iztok Sneženje, nevihte (višja sila)

11,5 ure

Dejanski čas izpadov v smislu vzpostavitve normalnega stanja obratovanja je še nekoliko daljši, saj je po vsakem izpadu potreben določen čas, da se vklopi in preveri delovanje vseh strojev in naprav. Krajši izpadi električne energije iz omrežja (max ca. 5 minut) v zgornji tabeli niso všteti. Ti so posledica višje sile na strani elektra, nevihte, okvare, preklopi, sneg. Vpliv krajših izpadov na učinek čiščenja v večini primerov ne vpliva negativno, odvisno od hitrosti vklopa vseh naprav v običajno obratovanje (L. Hrženjak, P. Cerar).

Preglednica 4. Čas delovanja on/in-line merilnikov - 2006. ID signala merjeni parameter

št.meritev delovanja merno mesto

merilnik TOCN Shimadzu

CCND_Dotok_X_Dotok_CCN_TOC_20s

dotok CČN

4100

CCND_Dotok_X_Dotok_CCN_TN_20s

dotok CČN

(2004)

CCND_Dotok_X_Dotok_pred_B_TOC_20s

dotok+povratek

CCND_Dotok_X_Dotok_pred_B_TN_20s

dotok+povratek

CCND_Dotok_X_Dotok_na1Bio_TOC_20s

iztok iz mehanske stopnje

CCND_Dotok_X_Dotok_na1Bio_TN_20s

iztok iz mehanske stopnje

TOCN Shimadzu

CCND_Iztok_Pil_A_TOC_20s

iztok pilot A

4100

CCND_Iztok_Pil_A_TN_20s

iztok pilot A

(2001)

CCND_Dotok_po_B_Iztok_PI_TOC_20s

iztok pilot B

CCND_Iztok_X_Iztok_PI_TN_20s

iztok pilot B

CCND_Iztok_X_Iztok_CCN_TN_20s

iztok CČN

CCND_Iztok_X_Iztok_CCN_TOC_20s

iztok CČN

WTW NH4

CCND_Dotok_Amonijev_Ion_20s

dotok CČN

WTW NH4

CCND_Pil_X_PIL_NH4_DOTOK_20s

iztok iz meh.st.

WTW NH4

CCND_Iztok_X_Iztok_CCN_NH4_20s

iztok CČN

WTW NH4

CCND_Pil_X_PIL_NH4_OXI2_20s

iztok pilot B

LAR

CCND_Pil_X_PIL_Pov_Nitritox_20s

dotok CČN

WTW

CCND_Aer_C1_PoB_SuSn_TSS_20s

iztok iz mehanske stopnje

POROCILO_06

(365 dni=100%)

% časa delovanja

282

77

308

84

261 360 339 350 293 365

72 99 93 96 80 100


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

28/99

Preglednica 5. Količine odpadne vode - 2006. Glej legendo na naslednji strani ! 2006

MM Nožice m3

dotok CČN m3

odv.bl. + potop.črp. m3

iztok CČN DK m3

preliv po B dotok - iztok

1

2

3

4

5

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december AVG/dan AVG/mes. STD SUM MIN MAX N

242.958 252.815 342.647 318.164 339.950 261.934 239.505 304.291 274.566 242.704 251.309 253.336 9.234 277.015 38.718 3.324.179 239.505 342.647 12

605.614 559.023 741.595 652.244 605.296 602.462 563.466 678.437 611.795 542.876 531.543 575.128 20.193 605.790 60.540 7.269.480 531.543 741.595 12

20.818 21.808 23.876 23.461 21.416 23.420 23.471 27.718 28.857 25.662 25.679 27.174 815 24.447 2.580 293.360 20.818 28.857 12

551.751 511.573 623.442 632.863 610.645 614.977 547.409 614.284 573.332 529.824 499.302 529.575 18.997 569.915 47.633 6.838.976 499.302 632.863 12

53.864 47.450 118.154 19.382 0 0 16.057 64.154 38.462 13.051 32.241 45.554 1.245 37.364 32.855 448.368 0 118.154 12

Preglednica 6. Količine padavin (Ljubljana) – 2006 (vir: interna meteorološka postaja Snaga Lj.). mesec

liter/m2

leto januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december

1999 61 127 80 165 125 153 171 117 73 87 111 166

skupaj POROCILO_06

1.438

liter/m2

liter/m2

liter/m2

liter/m2

liter/m2

3 38 116 116 94 99 160 37 102 195 311 136

2001 125 18 185 88 54 129 58 34 251 53 77 46

2002 16 67 35 137 74 141 115 180 101 354 111 35

2003 76 46 5 85 47 79 97 58 142 191 144 109

2004 109 107 96 163 143 201 99 147 105 310 60 154

1.407

1.117

1.367

1.078

1.693

2000

liter/m2 2005

liter/m2

4 47 49 126 121 84 148 268 259 47 174 101

2006 50 55 126 131 176 60 51 234 98 22 57 69

1.427

1.128


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

29/99

Legenda k tabeli (Preglednica 5): KOLIČINA ODPADNE VODE – 2006: V tabeli so zbrani podatki o pretoku odpadne vode skozi vse leto 2006 po mesecih. Izvor podatkov so redne dnevne meritve odpadne vode na mernih mestih: 1. Količine, sprejete iz občine Kamnik, merjene na Mejnem mestu v Nožicah; 2. Dotok CČN = merilec po peskolovu; 3. Odvišno blato, ki se vrača na začetek naprave (ocena: ca. 16.000 m3/mesec, vključeno izpiranje sekundarnih maščobnikov + potopne črpalke za NITRITOX) – merjeno na kanalu POB-a (odvišno blato); 4. Iztok CČN = iztok prečiščene vode v recipient; vgrajeno novo Venturi korito (ISO 4359), meritev validirana s strani Inš.za hidravlične raziskave; merilna negotovost +- 3 % (dovoljena +- 5%) 5. Dotok – iztok: razlika med dotokom in iztokom (2-4); količina predstavlja razbremenjeno vodo ob padavinah po primarnem usedalniku (B objekt); v primeru negativnega odštevka (merilno odstopanje) smo zapisali 0. V letu 2006 sta v dotočnem črpališču obratovali 1x črpalka ročno, 1x črpalka avtomatsko, tretja črpalka pa je bila le redko vklopljena na avtomatsko. Pomeni, da smo delali z manj preliva po primarnem usedalniku, saj smo iz on-line meritev razbrali, da ob padavinah ni bistvenega učinka na čiščenju, če vode čistimo mehansko, saj so vključeni tudi recikli, to je tehnološki povratki. Ob padavinah so v dotok vklučeni tudi vsi močno obremenjeni interni recikli sistema z visoko koncentracijo suspendiranih snovi, KPK in dušika in v primeru razbremenjevanja prihaja celo do večjih obremenitev z mehansko čiščeno vodo kot v primeru direktnega razbremenjevanja dotoka. Zato smo se odločili, da v času velikih prilivov ob dežju, spustimo skozi mehansko stopnjo samo prvi naliv, ostalo se razbremenjuje. Iz tabele (Preglednica 5) je razvidno, da je CČN v letu 2006 na dotoku sprejela skupno 7.269.480 m3 odpadne vode, kar je približno enako kot v letu 2005. Leto 2006 je bilo po padavinah bolj sušno leto kot leto 2005. Od celotne sprejete količine se je zaradi hidravlične omejitve razbremenilo ca. 430.504 m3 predvsem deževne vode po mehanski stopnji. Skupno 6.838.976 m3 odpadne vode pa se je čistilo v bološkem procesu = iztok CČN. Količino sprejete odpadne vode za Domžale, Trzin in Mengeš predstavlja odštevek količin dotoka na CČN od količine na Mejnem mestu v Nožicah. V času padavin je zaradi neenakomernega razbremenjevanja po liniji kanalizacije izračun razmerja količin nerealen glede na sušne pretoke oziroma na sprejeti dotok na CČN. Po projektu CČN hidravlično ne more sprejeti na biološke stopnje več kot 320 l/s, ker so sekundarni usedalniki II. biološke stopnje poddimenzionirani in sprejem večje količine odpadne vode rezultira v slabši kakovosti iztoka zaradi izplavljanja iz sekundarnih usedalnikov.

POROCILO_06


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

30/99

Preglednica 7. Statistični pregled sprejetih količin glede na dan v tednu in sušni/deževni pretok 2006.

statistika

DOTOK

DOTOK

DOTOK

IZTOK

IZTOK

IZTOK

m3/dan

skupaj

delavnik

vikend

skupaj

delavnik

Vikend

avg

20.021

20.478

18.889

19.414

19.920

18.163

min

14.202

14.202

14.266

9.040

9.040

13.126

max

36.714

36.276

36.714

26.344

26.344

26.282

std

4.159

3.810

4.752

3.173

2.958

3.353

23.889

23.974

21.782

23.108

23.214

22.218

365

260

105

365

260

105

št.dni nad 19.384 m3

84

68

16

97

75

22

% nad 19.384 m3

23

26

15

27

29

21

št.dni nad 30.000 m3

13

6

7

0

0

0

4

2

7

0

0

0

85 centil št.dni

% nad 30.000 m3 statistika m3/dan

DOTOK

DOTOK

DOTOK

IZTOK

IZTOK

IZTOK

skupaj

suho

dež

skupaj

suho

dež

avg

20.021

17.229

23.444

19.414

17.262

22.052

min

14.202

14.202

19.394

9.040

9.040

15.735

max

36.714

19.384

36.714

26.344

22.329

26.344

std

4.159

1.349

3.872

3.173

2.013

2.190

23.889

18.757

27.570

23.108

19.354

24.727

365

201

164

365

201

164

št.dni nad 19.384 m3

84

0

164

97

27

148

% nad 19.384 m3

23

0

100

27

13

90

št.dni nad 30.000 m3

13

0

13

0

0

0

4

0

8

0

0

0

85 centil št.dni

% nad 30.000 m3

POROCILO_06


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

800.000

31/99

Količine odpadne vode na dotoku in iztoku CČN v letu 2006

m3/mesec

600.000 400.000 200.000 0 jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec mesec dotok CČN iztok CČN Slika 7. Količine odpadne vode – 2006.

800.000

Primerjava sprejetih količin DOTOK na CČN po letih (2001-2006)

m3/mesec

600.000 400.000 200.000 0 jan dotok 2001

feb

mar

dotok 2002

apr

maj

dotok 2003

jun

jul

mesec

dotok 2004

avg

sep

dotok 2005

Slika 8. Primerjava količin na dotoku CČN v letih od 2001 do 2006.

POROCILO_06

okt

nov

dec

dotok 2006


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

32/99

OBRATOVALNI MONITORING 2006: KPK in BPK 1800 1600 1400 mg/l KPK

1200 1000 800 600 400 200

datum KPK dotok

KPK iztok

BPK dotok

05.12.206

13.11.06

07.11.06

16.10.06

10.10.06

27.09.06

12.09.06

06.09.06

16.08.06

09.08.06

25.07.06

19.07.06

11.07.06

04.07.06

20.06.06

13.06.06

07.06.06

22.05.06

09.05.06

10.04.06

14.03.06

28.02.06

13.02.06

31.01.06

0

BPK iztok

Slika 9. Osnovni parametri obratovalnega monitoringa 2006 – KPK (MDK= 100 mg/l) in BPK5 (MDK= 20 mg/l). OBRATOVALNI MONITORING 2006: skupni dušik in skupni fosfor 80 70 60

mg/l

50 40 30 20

skupni N dotok

skupni N iztok

skupni P dotok

skupni P iztok

Slika 10. Osnovni parametri obratovalnega monitoringa 2006 – skupni N / skupni P.

POROCILO_06

05.12.206

13.11.06

07.11.06

16.10.06

10.10.06

27.09.06

12.09.06

06.09.06

16.08.06

09.08.06

datum

25.07.06

19.07.06

11.07.06

04.07.06

20.06.06

13.06.06

07.06.06

22.05.06

09.05.06

10.04.06

14.03.06

28.02.06

13.02.06

0

31.01.06

10


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

33/99

BREME NA MEJNEM MESTU NOŽICE 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0

KPK (kg/leto) 2000

2001

BPK5 (kg/leto)

2002

2003

2004

N-skupni (kg/leto) 2005

2006

Slika 11. Breme na Mejnem mestu Nožice; 85 centil – 2000-2006.

BREME NA DOTOKU CČN v kg/leto 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0

KPK (kg/leto) 2000

2001

BPK5 (kg/leto) 2002

2003

Slika 12. Breme na dotoku CČN po letih; 85 centil – 2000-2006. POROCILO_06

2004

N-skupni (kg/leto) 2005

2006


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

34/99

Preglednica 8. Maksimalna tedenska obremenitev CČN – 2002-2006. parameter

2002 KPK BPK5 skupni N 2003 KPK BPK5 skupni N 2004 KPK BPK5 skupni N 2005 KPK BPK5 skupni N 2006 KPK BPK5 skupni N

povprečna

85 centilna

vrednost PE po meh.stopnji 107.940 119.796 77.606 po meh.stopnji 106.562 119.099 90.240 dotok 104.734 123.215 73.580 dotok 84.917 101.901 66.457 dotok 90.080 92.986 69.544

vrednost PE

maksimalna tedenska obremenitev kg/dan

Maksimalna Tedenska Obremenitev PE

datum maks.obrem.

124.570 148.436 93.312

26.683 14.911 1.803

222.358 248.517 150.250

122.558 147.656 84.102

26.935 15.052 1.832

224.458 250.867 152.667

115.081 132.847 87.886

20.657 11.397 1.955

172.142 10.07.-16.07.04 189.950 10.07.-16.07.04 162.917 28.02.-06.03.04

105.667 126.805 82.511

17.848 10.708 1.199

148.731 26.09.-02.10.05 178.474 26.09.-02.10.05 99.894 04.04.-10.04.05

106.186 109.612 80.464

15.600 8.052 1.182

130.000 10.-16.12.2006 134.193 10.-16.12.2006 98.458 05.-11.02.2006

OPOMBA: V maksimalni tedenski obremenitvi niso vključena bremena izrednih dovozov ! Ur.l.RS 31/01 (Uredba o spremembah...uredbe o emisiji snovi...komunalnih čistilnih naprav) 1.člen: Zmogljivost komunalne čistilne naprave območja poselitve je izračunana sposobnost čiščenja komunalne odpadne vode pri njeni največji obremenitvi. Za največjo obremenitev komunalne čistilne naprave se šteje največja povprečna tedenska obremenitev v stanju običajnega obratovanja. Zmogljivost se meri v PE."

POROCILO_06


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

35/99

Preglednica 9. Statistični pregled obremenitve po tednih (PI sistem, on-line dnevne meritve) in maksimalna tedenska obremenitev CČN – 2006. RUMENO: teden maksimalne obremenitve; rdeče so označene vrednosti, ki presegajo določenomejno koncentracijo (oznaka MK v glavi tabele). teden

MK

1 2 3 4 5 (5.-11.2.) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

TOC dotok

TOC dotok

TOC dotok

TOC dotok

KPK dotok

KPK dotok

PE(KPK) 120 g/PE

BPK dotok

BPK dotok

PE(BPK) 60 g/PE

TN dotok

TN dotok

TN dotok

NH4-N dotok

TN dotok

PE (TN) 12 g/PE

mg/l

mg/l

mg/l

kg/dan

mg/l

kg/dan

PE(KPK)

mg/l

kg/dan

PE(BPK)

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

kg/dan

PE (TN)

min

avg

max

Skupaj

3,1

Skupaj

iz TOC

1,6

Skupaj

iz TOC

min

avg

max

avg

Skupaj

iz TN

>200

>200

>200

>5000

>500

>12000

>100000

>200

>9000

>100000

>50

>50

>50

>20

>900

>80000

90 99 121 137 148 113 68 113 55 77 77 110 73 95 123 100 69 96 83 83 65 69 74 110 105

POROCILO_06

175 198 218 226 232 201 138 182 99 151 168 197 164 175 211 144 136 181 176 160 117 143 154 181 180

280 357 333 350 359 461 291 311 204 302 459 368 440 426 388 277 306 319 396 368 298 334 336 365 338

3.311 3.638 4.108 4.873 4.270 3.515 3.346 3.942 2.722 3.634 3.878 4.036 3.806 3.926 4.115 3.076 2.658 3.273 3.044 3.156 2.563 2.897 2.888 3.683 3.835

541 612 676 699 720 623 429 564 308 468 522 611 509 543 655 448 421 560 544 496 363 444 477 561 557

10.263 11.278 12.734 15.106 13.237 10.898 10.372 12.219 8.437 11.265 12.021 12.512 11.798 12.170 12.755 9.534 8.239 10.145 9.436 9.782 7.944 8.981 8.954 11.418 11.889

85.523 93.982 106.116 125.885 110.306 90.814 86.432 101.829 70.309 93.875 100.172 104.269 98.314 101.416 106.291 79.452 68.657 84.540 78.635 81.519 66.202 74.842 74.615 95.152 99.072

279 316 349 361 372 321 222 291 159 241 269 316 263 280 338 231 217 289 281 256 187 229 246 289 288

5.297 5.821 6.572 7.797 6.832 5.625 5.353 6.307 4.355 5.814 6.204 6.458 6.089 6.281 6.583 4.921 4.252 5.236 4.870 5.049 4.100 4.635 4.621 5.893 6.136

88.282 97.014 109.539 129.946 113.864 93.744 89.220 105.113 72.577 96.903 103.404 107.633 101.486 104.687 109.720 82.015 70.872 87.267 81.172 84.149 68.337 77.256 77.022 98.222 102.268

43 31 29 32 36 38 31 21 31 15 25 26 31 18 23 34 22 22 33 33 25 21 24 28 26 24

44 45 46 51 55 55 46 34 45 26 40 43 49 34 39 49 34 36 50 51 42 31 41 45 45 39

46 57 70 72 87 74 80 58 61 44 62 74 91 52 72 69 57 54 79 90 65 58 69 77 99 59

15 23 21 19 22 25 24 17 23 23 22 17

1.050 844 840 965 1.182 1.020 800 825 968 720 955 979 999 778 862 961 719 702 904 892 820 673 828 851 862 825

87.541 70.295 69.994 80.410 98.458 85.007 66.660 68.715 80.627 60.037 79.606 81.610 83.212 64.825 71.822 80.086 59.897 58.470 75.298 74.304 68.337 56.056 68.991 70.893 71.794 68.719


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

teden

MK

36/99

TOC dotok

TOC dotok

TOC dotok

TOC dotok

KPK dotok

KPK dotok

PE(KPK) 120 g/PE

BPK dotok

BPK dotok

PE(BPK) 60 g/PE

TN dotok

TN dotok

TN dotok

NH4-N dotok

TN dotok

PE (TN) 12 g/PE

mg/l

mg/l

mg/l

kg/dan

mg/l

kg/dan

PE(KPK)

mg/l

kg/dan

PE(BPK)

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

kg/dan

PE (TN)

min

avg

max

Skupaj

3,1

Skupaj

iz TOC

1,6

Skupaj

iz TOC

min

avg

max

avg

Skupaj

iz TN

>200

>200

>200

>5000

>500

>12000

>100000

>200

>9000

>100000

>50

>50

>50

>20

>900

>80000

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 (10.-16.12.) 50 51 52

80 99 95 55 73 147

156 164 167 132 126 156

326 317 406 382 188 192

3.017 3.135 2.841 2.427 1.928 2.947

485 508 519 411 389 484

9.353 9.717 8.808 7.522 5.978 9.135

77.941 80.978 73.398 62.685 49.818 76.128

250 262 268 212 201 250

4.827 5.015 4.546 3.882 3.085 4.715

80.456 83.590 75.766 64.707 51.425 78.583

28 27 26 20 23 32

40 41 40 33 36 34

59 62 63 51 56 37

178 102 84 89 110 87 135 124 164 127 140 95 105 96

217 220 181 197 219 180 228 217 226 222 266 198 211 214

287 409 310 454 542 403 409 415 327 294 559 465 469 393

3.432 4.250 3.029 3.251 3.883 3.072 3.728 3.691 4.195 3.694 5.032 4.121 3.958 3.095

672 682 560 610 678 557 708 672 701 688 824 613 655 662

10.639 13.174 9.389 10.080 12.038 9.522 11.556 11.441 13.006 11.450 15.600 12.775 12.270 9.595

88.657 109.781 78.240 83.996 100.313 79.347 96.298 95.339 108.381 95.417 130.000 106.457 102.250 79.962

347 352 289 315 350 287 365 347 362 355 425 317 338 342

5.491 6.799 4.846 5.202 6.213 4.914 5.964 5.905 6.713 5.910 8.052 6.593 6.333 4.952

91.517 113.322 80.764 86.706 103.549 81.907 99.404 98.414 111.877 98.495 134.193 109.891 105.548 82.541

37 30 26 27 27 23 33 37 40 30 36 29 24 26

47 43 44 47 46 42 52 54 46 48 56 41 47 53

avg min max std 85 centil DCOUNT % nad MDK

101 55 178 28 130 0 0

182 99 266 36 219 15 33

360 188 559 80 446 43 96

3.487 1.928 5.032 630 4.110 1 2

565 308 824 111 679 32 71

10.810 5.978 15.600 1.954 12.742 14 31

90.080 49.818 130.000 16.281 106.186 14 31

292 159 425 57 351 43 96

5.579 3.085 8.052 1.008 6.577 0 0

92.986 51.425 134.193 16.806 109.612 16 36

28 15 43 6 35 0 0

44 26 56 7 51 9 20

POROCILO_06

779 774 682 609 555 637

64.918 64.541 56.796 50.790 46.282 53.095

72 77 81 79 86 74 78 91 61 65 114 63 86 90

21 20 18 17 15 19 16 16 15 17 17 17 26 24 30 18 17 19 20 21 18 23 22 18 23 28

737 823 730 769 815 729 840 909 855 792 1.048 842 881 762

61.454 68.570 60.857 64.110 67.890 60.779 69.980 75.739 71.211 65.961 87.344 70.133 73.398 63.504

70 37 114 15 86 43 93

20 15 30 4 23 17 45

835 555 1.182 124 966 12 26

69.544 46.282 98.458 10.351 80.464 9 20


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

teden

MK

37/99

TOC dotok

TOC dotok

TOC dotok

TOC dotok

KPK dotok

KPK dotok

PE(KPK) 120 g/PE

BPK dotok

BPK dotok

PE(BPK) 60 g/PE

TN dotok

TN dotok

TN dotok

NH4-N dotok

TN dotok

PE (TN) 12 g/PE

mg/l

mg/l

mg/l

kg/dan

mg/l

kg/dan

PE(KPK)

mg/l

kg/dan

PE(BPK)

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

kg/dan

PE (TN)

min

avg

max

Skupaj

3,1

Skupaj

iz TOC

1,6

Skupaj

iz TOC

min

avg

max

avg

Skupaj

iz TN

>200

>200

>200

>5000

>500

>12000

>100000

>200

>9000

>100000

>50

>50

>50

>20

>900

>80000

teden maksimalne obremenitve (5.-11.2.2006) - statistične vrednosti; upoštevanih 7 dni avg 137 226 350 4.513 699 min 106 192 308 3.778 596 max 181 250 411 5.005 775 std 29 19 38 416 59 85 centil 175 243 384 4.913 754 DCOUNT 0 6 7 1 7 % nad MDK 0 86 100 14 100 teden maksimalne obremenitve (10.-16.12.) - statistične vrednosti; upoštevanih 7 dni avg 140 266 559 4.559 824 min 57 163 306 3.067 505 max 205 352 766 5.775 1.091 std 51 61 180 823 190 85 centil 195 304 735 4.961 943 DCOUNT 1 6 7 1 7 % nad MDK 14 86 100 14 100

POROCILO_06

15.106 12.883 16.744 1.265 16.285 7 100

125.885 107.355 139.536 10.540 135.706 7 100

361 308 400 30 389 7 100

7.797 6.649 8.642 653 8.405 0 0

129.946 110.818 144.037 10.880 140.083 7 100

36 26 43 6 40 0 0

55 53 61 3 56 7 100

87 71 164 34 88 7 100

15.600 10.765 19.307 2.633 16.895 6 86

130.000 89.710 160.892 21.939 140.788 6 86

425 261 563 98 487 7 100

8.052 5.556 9.965 1.359 8.720 1 14

134.193 92.604 166.082 22.647 145.329 6 86

36 10 49 13 45 0 0

56 31 64 11 64 6 86

114 82 199 47 166 7 100

22 14 25 4 25 6 86

1.182 1.144 1.314 61 1.206 7 100

98.458 95.311 109.465 5.052 100.480 7 100

1.048 912 1.141 81 1.121 7 100

87.344 75.989 95.048 6.722 93.453 6 86


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

38/99

Preglednica 10. Analize dotoka in iztoka (laboratorijske meritve CČN) - 2006. vzorčenje začetek DOTOK 17.1.2006 13:30 20.1.2006 8:50 31.1.2006 8:00 3.2.2006 12:40 3.2.2006 18:00 3.2.2006 20:00 3.2.2006 22:00 4.2.2006 0:00 4.2.2006 2:00 16.2.2006 12:10 17.2.2006 11:30 17.2.2006 11:30 1.3.2006 14:15 2.3.2006 13:30 9.3.2006 12:50 9.3.2006 13:30 16.3.2006 12:20 16.3.2006 12:05 24.3.2006 11:30 27.3.2006 10:10 31.3.2006 13:50 8.4.2006 11:00 9.4.2006 7:45 10.4.2006 8:00 13.4.2006 12:45 18.4.2006 14:25 28.4.2006 13:30 29.4.2006 8:10 9.5.2006 8:00 17.5.2006 11:20 17.5.2006 9:10 22.5.2006 8:00 31.5.2006 8:30 5.6.2006 11:55 7.6.2006 8:00 13.6.2006 8:00 20.6.2006 8:00 30.6.2006 13:05 4.7.2006 8:00 7.7.2006 13:30 10.7.2006 9:21 11.7.2006 8:00 14.7.2006 11:50 17.7.2006 9:55 19.7.2006 8:00 25.7.2006 8:00 9.8.2006 12:00 9.8.2006 8:00 10.8.2006 14:17 11.8.2006 13:40 12.8.2006 8:00 12.8.2006 10:00 12.8.2006 14:00 13.8.2006 6:00 12.8.2006 8:00 16.8.2006 8:00 6.9.2006 8:00 12.9.2006 8:30 12.9.2006 8:00 6.10.2006 13:34 10.10.2006 13:40 10.10.2006 8:00 16.10.2006 8:00 7.11.2006 8:00 13.11.2006 8:00 19.11.2006 7:00 24.11.2006 11:00

vzorčenje konec

1.2.2006 8:00 3.2.2006 20:00 3.2.2006 22:00 4.2.2006 0:00 4.2.2006 2:00 4.2.2006 4:00

11.4.2006 8:00

10.5.2006 8:00 17.5.2006 15:10 23.5.2006 8:00

8.6.2006 8:00 14.6.2006 8:00 21.6.2006 8:00 5.7.2006 8:00

12.7.2006 8:00

20.7.2006 8:00 26.7.2006 8:00 10.8.2006 8:00

12.8.2006 10:00 12.8.2006 12:00 12.8.2006 16:00 13.8.2006 8:00 13.8.2006 8:00 17.8.2006 8:00 7.9.2006 8:00 13.9.2006 8:00

11.10.2006 8:00 17.10.2006 8:00 8.11.2006 8:00 14.11.2006 8:00 20.11.2006 7:00

POROCILO_06

ID

N-NH4 (on line)

mg/l 75 95 140 152 158 159 160 161 162 223 226 228 246 250 259 260 281 283 326 327 354 399 400 421 433 457 494 495 535 542 548 563 583 600 605 634 654 670 684 696 697 715 720 725 734 741 757 758 761 763 764 765 767 775 799 801 858 871 881 997 1007 1012 1022 1059 1083 1094 1122

N-NH4 mg/l

TOC (on line)

mg/l

KPK mg/l

BPK5 mg/l

KPK/ TOC

BPK/ TOC

razmerje

razmerje

3,7

2,1

Opombe

25,8 131 28,3

280 320

815 854 570 749 541 1.429 99

440 461 308 404 292 703 32

496

265

416

200

1.136

530

225 60

625 663 214

159 267 164

27,0

22,8 20,0 19,9

25,0 30,0 8,9 24,4 22,7 16,1 20,2 21,2 19,1 19,3

26,4 25,8 14,9

27,4 22,3 13,2

15,1 27,1 12,7

15,4 14,3 31,6 8,6

9,8 27,0 22,4 20,7

490 637

169

inh.NI inh.NI inh.NI - 95 % inh.NI - 95 % inh.NI dež-prelivi

2,5

1,2

373 340 138

3,0 3,6

1,5 2,3

526 683 586

267 350 330

3,3 2,6 3,6

1,7 1,3 2,0

163

496

250

3,0

1,5

149 187

583 529

315 300

3,9 2,8

2,1 1,6

134 175 134

476 498 390

180 290 140

3,6 2,8 2,9

1,3 1,7 1,0

215

613

420

2,8

2,0

32 24 53 37

145

59 45 98 68 150 406

28,5 26,1

IJŠ - Šepič

21,8 18,0 15,6

15,2

22,8

21,6

20,0

23,0 22,1 15,2

220

24 urno deževje 24 urno deževje 24 urno deževje 24 urno deževje 764-775 združeni 2,8

1,5 IJŠ - Šepič

234

695

385

716 600 588 672 743 600

440 320 305 400 420 320

3,0

1,6

2,9 2,5 2,9

1,5 1,3 1,7

18,8 210 236 235

26,4

Uni. MB


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

vzorčenje začetek 28.11.2006 13:30 5.12.2006 8:00 18.12.2006 9:00 avg std min max 85 centil DOTOK + POVRATEK 21.6.2006 9:22 5.7.2006 7:45 17.7.2006 9:25 avg IZTOK CČN 17.1.2006 8:50 20.1.2006 9:15 1.2.2006 8:00 7.2.2006 11:00 16.3.2006 12:15 21.3.2006 8:30 21.3.2006 9:50 22.3.2006 11:40 27.3.2006 10:13 11.4.2006 5:00 10.5.2006 5:00 18.5.2006 6:10 23.5.2006 5:00 8.6.2006 5:00 14.6.2006 5:00 16.6.2006 9:00 21.6.2006 5:00 27.6.2006 9:10 5.7.2006 5:00 12.7.2006 5:00 17.7.2006 11:40 20.7.2006 5:00 26.7.2006 5:00 10.8.2006 5:00 12.8.2006 8:00 17.8.2006 5:00 13.9.2006 5:00 10.10.2006 13:40 11.10.2006 5:00 17.10.2006 5:00 23.10.2006 11:20 8.11.2006 5:00 14.11.2006 5:00 15.11.2006 13:25 17.11.2006 8:30 19.11.2006 7:00 28.11.2006 13:30 6.12.2006 5:00 15.12.2006 11:40 18.12.2006 9:00

vzorčenje konec 6.12.2006 8:00

ID

N-NH4 (on line)

mg/l 1124 1151 1188

N-NH4 mg/l 15,0 20,9 5,7 8,6 31,6 179,4

655 681 723

2.2.2006 8:00

12.4.2006 5:00 11.5.2006 5:00 18.5.2006 12:10 24.5.2006 5:00 9.6.2006 5:00 15.6.2006 5:00 16.6.2006 13:00 22.6.2006 5:00 6.7.2006 5:00 12.7.2006 5:00 21.7.2006 5:00 27.7.2006 5:00 11.8.2006 5:00 13.8.2006 8:00 18.8.2006 5:00 14.9.2006 5:00 12.10.2006 5:00 18.10.2006 5:00 9.11.2006 5:00 15.11.2006 5:00

20.11.2006 7:00 7.12.2006 5:00

avg std min max 85 centil

POROCILO_06

1087 1096 1125 1155 1186 1190

(on line)

mg/l

26,0

20,7 5,7 9,8 28,3 26,8

73 96 147 176 280 296 300 315 328 426 536 546 567 616 640 649 658 667 694 716 726 736 743 762 788 802 884 1008 1014 1027 1032 1066 1084 1086

TOC

21,8

KPK mg/l

BPK5 mg/l

39/99

KPK/ TOC

BPK/ TOC

razmerje

razmerje

178 50 60 267 698

772 737 518 551 276 45 1.429 672

490 420 230 301 147 24 703 409

3,1 0,4 2,5 3,9 3,2

1,6 0,3 1,0 2,3 2,0

477 316 201 331

1.367 826 687 960

550 245 320 372

2,9 2,6 3,4 3,0

1,2 0,8 1,6 1,2

23

70 94 70

14 30 17

4,1

1,3

85 70 86 50 63 100 89 54 63 80 57 100 57 50 51 44 55 55 30 34 64 52 47 42 57 55

17 14 18 12 12 31 32 8 14 17 10 20 17 10 12 6 11 5 6 5 17 13 9 6 8 3 10

62 45 45 49 52 47 61 18 30 100 64

16 3 11 10 10 10 13 7 3 32 17

Opombe Uni MB dežuje -prelivi

32,7 21,9 24,0

26 7,4

5,7 1,7

28 19 27 22 21 19 13 19 20 17 16 24 23

22

2,0 6,4

9,9 12,4 11,0 1,7 32,7 24,8

21 4 13 28 70

1,9 IJŠ - Šepič 3,2 2,8 2,3

1,2 0,4 0,5

2,6

0,5

2,7 2,7 3,9 2,3 2,8 3,2

0,8

2,2 2,7

0,3 0,7

2,0

0,4

2,6

0,1

Firbas

0,9 0,3 0,6 0,3

dež 24 urno deževje

uni.MB

izpust Farme v kanal CČN uni.MB

dežuje -prelivi 2,8 0,6 1,9 4,1 2,8

0,6 0,3 0,1 1,3 0,9


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

40/99

Preglednica 11. Ostale analize dotoka in iztoka (laboratorijske meritve CČN) - 2006. TSS vzorčenje začetek

vzorčenje konec

ID

prev. Si org. uS/cm ug/l

pH

TSS

(0,45 um)

( 1um)

TSS (on line)

mg/l

mg/l

mg/l

us.s. (2 h) ml/l

Cu mg/l

Zn mg/l

Cr mg/l

Ni mg/l

Pb mg/l

Fe mg/l

TN (on line)

mg/l

NCNKjeld. N-NO3 prosti Cl ion mg/l mg/l mg/l mg/l

P mg/l

orto P mg/l

DOTOK 20.1. 8:50

95

30.1. 11:40

135

70 1.615

220

3.2. 18:00

3.2. 20:00

158

7,4

0,02

3.2. 20:00

3.2. 22:00

159

8,0

0,23

3.2. 22:00

4.2. 0:00

160

7,6

0,03

4.2. 0:00

4.2. 2:00

161

7,8

4.2. 2:00

4.2. 4:00

162

7,7

5.2. 8:00

5.2. 10:00

163

0,02

5.2. 10:00

5.2. 12:00

164

0,02

5.2. 12:00

5.2. 14:00

165

0,02

5.2. 14:00

5.2. 16:00

166

0,02

12.2. 12:00

12.2. 14:00

202

<0,01

0,2

0,4

<0,05

0,1

<0,05

0,9

0,63 0,03

16.2. 12:10

223

7,7

26

65,0

11,3

17.2. 11:30

226

7,3

<0,1

36,0

4,0

17.2. 11:30

228

630

83

17.5. 9:10

17.5. 15:10

548

7,7

13.6. 8:00

14.6. 8:00

634

7,5

44,0 365

8

0,1

0,7

0,1

0,1

<0,05

3,2

43,0

10.7. 9:21

697

57,3

17.7. 9:55

725

60,2

6.9. 8:00

7.9. 8:00

12.9. 8:30 19.11. 7:00

20.11. 7:00

28.11. 13:30 POROCILO_06

5,7 <0,8

<0,01

8,0

858

8,3

5,5

871

7,5

5,0

1094 1124

8,3

7,7 47,0

7,8


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

TSS vzorčenje začetek

vzorčenje konec

18.12. 9:00

ID

prev. Si org. uS/cm ug/l

1188

pH

TSS

(0,45 um)

( 1um)

TSS (on line)

mg/l

mg/l

mg/l

7,8

us.s. (2 h) ml/l

41/99

Cu mg/l

Zn mg/l

Cr mg/l

Ni mg/l

Pb mg/l

Fe mg/l

TN (on line)

mg/l

12

NCNKjeld. N-NO3 prosti Cl ion mg/l mg/l mg/l mg/l

P mg/l

29,0

5,3

14,0

3,3

orto P mg/l

IZTOK CČN 17.1. 8:50

73

7.2. 15:00

177

31

12

7.2. 15:00

178

127

15

7.2. 15:00

179

357

21

31.3. 8:00

351

26

18.5. 6:10

18.5. 12:10

546

14.6. 5:00

15.6. 5:00

640

16.6. 9:00

16.6. 13:00

649

17.7. 11:40

15,4

1.115

6,9

8

7,7

26

<0,1 <0,01

0,2

<0,05

<0,05

<0,05

0,4

22,6

<0,1

726

21,3

20.7. 5:00

21.7. 5:00

736

24,1

26.7. 5:00

27.7. 5:00

743

20,4

10.8. 5:00

11.8. 5:00

762

11,4

17.8. 5:00

18.8. 5:00

802

12,1

15.11. 13:25

1086

17.11. 8:30

1087

17.11. 13:14

1092

22

20

17.11. 17:11

1093

73

70

19.11. 7:00

20.11. 7:00

1096

11

16,3

5,6

21,5

<0,01

3,8 6,3

9

7,2

<0,1

1,0

6,4

7,7

2,5

28.11. 13:30

1125

7,0

18.12. 9:00

1190

7,5

POROCILO_06

9,0

<0,1

9,6

2,9

13,0

4,7

5,5


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

42/99

Preglednica 12. Analize obratovalnega monitoringa CČN; meritve 1-12 (ZZV Kranj) – 2006. Ali se izvajajo trajne meritve pretoka: DA Iztok ČN v (ime vodotoka): Število dni obratovanja čistilne naprave (dni): 364 Velikost naprave (PE): Po katerem členu uredbe KČN se vrednoti iztok odpadne vode: 4 Zap. št. Naziv Mejna param. parametra vrednost 1 2 3 4 identifikacija vzorca dotok / 80 106 172 215 identifikacija vzorca iztok / 81 107 173 219 datum vzorč. dotok / 31.01.06 13.02.06 28.02.06 14.03.06 (dd.mm.ll) iztok / 01.02.06 14.02.06 01.03.06 15.03.06 čas vzorč. dotok / 08:00 08:00 08:00 08:00 (hh:mm) iztok / 05:00 05:00 05:00 05:00 Q v času vzor. dotok / 20174 20251 22153 23768 200 3 (m ) iztok / 20174 20251 22153 23768 Temperatura dotok / 11,7 11,1 10,7 10,6 1 iztok 11,9 11,2 10,9 10,9 pH dotok / 7,8 7,8 7,8 8,0 2 iztok 7,2 7,2 7,2 7,2 Neraztop. Sn. dotok / 162 198 262 136 3 (mg/l) iztok 35 14 23 7 6 Amonijev dušik dotok / 20,6 26 18,6 17 26 (mg/l) iztok 10 23,5 27,2 25,4 18,4 KPK dotok / 606 858 825 607 (mg/l) iztok 100 73 100 95 86 38 (%) učinek 80 88 88 88 86 BPK5 dotok / 300 400 320 320 39 (mg/l) iztok 20 19 19 10 8 (%) učinek 90 94 95 97 98 Celotni fosfor dotok / 2,29 6,64 5,78 4,98 (mg/l) iztok 2,29 3,26 2,61 2,51 33 (%) učinek 0 51 55 50 Celotni dušik dotok / 44,97 48,61 41,63 36,4 (mg/l) iztok 31,40 33,40 32,40 24,4 60 (%) učinek 30 31 22 33 Nitratni dušik dotok / 0,8 0,8 0,8 0,8 28 (mg/l) iztok 0,8 0,8 0,8 0,8 Nitritni dušik dotok / 1,17 1,81 2,83 0,6 27 (mg/l) iztok 0,6 0,6 0,6 0,6 Kjeldahlov dušik dotok / 43 46 38 35 61 (mg/l) iztok 30 32 31 23 Usedljive sn. dotok / 9 10 7 7 4 (ml/l) iztok 0,1 0,1 0,1 0,1

POROCILO_06

Kamniška Bistrica 200000

5 297 299

Št. vzorčenja 6 7 403 412

464 478

8

9

10

11

12

585 586

632 635

704 705

763 793

814 822

10.04.06 11.04.06

09.05.06 10.05.06

22.05.06 23.05.06

07.06.06 08.06.06

13.06.06 14.06.06

20.06.06 21.06.06

04.07.06 05.07.06

11.07.06 12.07.06

08:00 05:00 24353 24353 12,1 11,9 7,5 7,0 325 9 13,5 20,3 427 60 86 160 8 95 4,98 3,23 35 29,55 25,61 13 0,95 1,01 0,6 0,6 28 24 7 0,1

08:00 05:00 19991 19991 14,4 15,6 7,9 6,9 644 9 21,7 17,8 1675 77 95 460 12 97 10,2 2,87 72 53,4 29,3 45 0,8 5,54 0,6 0,76 52 23 18 0,1

08:00 05:00 20662 20662 14,9 17,4 7,9 6,9 239 10 22,1 8,6 736 61 92 300 11 96 7,79 3,58 54 43,4 25,3 42 0,8 11,7 0,6 0,6 42 13 8 0,1

08:00 05:00 20874 20874 15,0 16,6 7,7 6,9 182 5 20,3 4,7 553 66 88 280 7 98 4,78 2,64 45 39,4 20,1 49 0,8 11,9 0,6 0,6 38 7,6 4 0,1

08:00 05:00 19778 19778 15,7 18,1 7,6 6,9 365 7,7 18,0 5,7 772 83 89 360 13 96 7,98 3,82 52 44,4 25,9 42 0,8 16,3 0,6 0,6 43 9 8 0,1

08:00 05:00 19621 19621 16,3 19,8 7,6 6,8 205 6,3 17,9 1,2 492 62 87 370 7 98 12,0 5,67 53 42,40 29,74 30 0,8 24,2 0,6 0,64 41 4,9 8 0,1

08:00 05:00 19204 19204 17,5 19,8 7,6 6,8 170 18 17,1 0,5 434 60 86 320 13 96 6,48 4,96 23 37,40 35,10 6 0,8 30,9 0,6 0,6 36 3,6 5 0,1

08:00 05:00 19378 19378 18,2 20,9 7,6 6,8 146 5 13,8 0,5 468 58 88 260 5 98 7,46 5,09 32 37,40 27,30 27 0,8 21,4 0,6 0,6 36 5,3 4 0,1


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

43/99

Preglednica 13. Analize obratovalnega monitoringa CČN; meritve 13-24 (ZZV Kranj) – 2006. Zap. št. Naziv param. parametra identifikacija vzorca identifikacija vzorca datum vzorč. (dd.mm.ll) čas vzorč. (hh:mm) Q v času vzor. 200 (m3) Temperatura 1 pH

2 3 26 38

39

33

60 28 27 61 4

Neraztop. Sn. (mg/l) Amonijev dušik (mg/l) KPK (mg/l) (%) BPK5 (mg/l) (%) Celotni fosfor (mg/l) (%) Celotni dušik (mg/l) (%) Nitratni dušik (mg/l) Nitritni dušik (mg/l) Kjeldahlov dušik (mg/l) Usedljive sn. (ml/l)

POROCILO_06

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

847 849

869 870

933 945

965 975

1027 1028

1113 1114

1217 1218

1298 1308

1336 1337

1434 1435

1482 1483

19.07.06 20.07.06

25.07.06 25.07.06

09.08.06 10.08.06

16.08.06 17.08.06

06.09.06 07.09.06

12.09.06 13.09.06

27.09.06 28.09.06

10.10.06 11.10.06

16.10.06 17.10.06

07.11.06 08.11.06

13.11.06 14.11.06

08:00 05:00 15959 19959 18,2 20,8 7,6 6,9 182 5 18,1 2,6 479 42 89 240 7 96 8,2 5,19 21 36,4 26,6 9 0,8 21,5 0,6 1,51 35 3,6 4 0,1

08:00 05:00 19313 19313 19,2 21,6 7,7 6,9 203 12 13,6 0,5 390 55 86 140 11 92 4,89 4,76 3 28,4 20,8 27 0,8 17,7 0,6 0,6 27 2,5 3,5 0,1

08:00 05:00 17198 17198 17,8 19,4 7,6 7,0 592 5 13,9 0,5 613 55 91 420 5 99 7,78 2,78 64 33,4 12,9 61 0,8 10,1 0,6 0,6 32 2,2 8 0,1

08:00 05:00 19557 19557 17,2 19,1 7,8 7,1 111 5 18,5 0,5 406 34 92 220 7 97 4,36 2,75 37 32,4 13,8 57 0,8 11,1 0,6 0,6 31 2,1 4 0,1

08:00 05:00 19763 19763 18,3 20,7 7,7 7,0 169 5 19,6 0,5 675 48 93 300 9 97 8,28 4,67 44 43,4 25,6 41 0,8 22 0,6 0,6 42 3 6 0,1

08:00 05:00 17185 17185 17,9 19,8 7,9 7,0 246 14 19,3 0,5 720 61 92 360 8 98 7,76 5,05 35 44,92 29,0 35 5,32 25,5 0,6 0,6 39 2,9 6 0,1

08:00 05:00 18943 18943 17,8 19,9 7,6 7,0 190 5 20,9 0,5 799 46 94 420 5 99 8,24 5,35 35 43,40 28,9 33 0,8 25,1 0,6 0,6 42 3,2 6 0,1

08:00 05:00 17425 17425 16,8 18,1 7,5 7,0 193 6,3 21,1 0,5 645 49 92 340 7 98 7,74 5,26 32 42,4 29,9 29 0,8 26,2 0,6 0,6 41 3,1 6 0,1

08:00 05:00 16424 16424 16,0 16,7 7,5 6,9 192 6,7 23,2 0,5 538 31 94 380 6 98 7,21 4,98 31 43,4 33,40 23 0,8 30 0,6 0,6 42 2,8 8 0,1

08:00 05:00 17179 17179 15,2 16,2 7,4 7,0 240 5,7 25,3 1,2 669 52 92 380 5 99 7,24 4,44 39 46,4 13,4 71 0,8 7,9 0,6 0,6 45 5 5 0,1

08:00 05:00 16343 16343 14,4 15,4 7,6 7,0 419 8,4 28,4 6 708 54 92 490 9 98 8,64 5,16 40 53,67 31,4 41 1,07 23,2 0,6 0,6 52 7,6 13 0,1

Povprečna vrednost / 1622 / 1623 / 05.12.06 / 06.12.06 / 08:00 / 05:00 16870 19265,3 16870 19431,9 14,6 15,3 16,0 16,8 7,3 7,7 7,1 7,0 279 250,3 5 8,5 27,0 19,63 4,4 7,82 1003 670 66 62 93 90,62 380 326 9 9 98 97,14 10,1 7,1 5,50 4,0 46 42,37 50,40 41,32 35,80 26,70 29 34,82 0,8 0,99 28,2 14,85 0,6 0,78 0,6 0,64 49 39,55 7 11,22 11 7,30 0,1 0,10 24

Minim. Maks. vrednost vrednost / / / / / / / / / / / / 15959,0 24353,0 16343,0 24353,0 10,6 19,2 10,9 21,6 7,3 8,0 6,8 7,2 111,0 644,0 5,0 23,0 13,50 28,40 0,50 27,20 390 1675 31 100 85,8 95,4 140 490 5 19 92,1 98,8 2,3 12,0 2,3 5,7 0,0 71,9 28,4 53,7 12,9 35,8 6,1 71,1 0,80 5,32 0,80 30,90 0,60 2,83 0,60 1,51 27,00 52,00 2,10 32,00 3,50 18,00 0,10 0,10


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

44/99

Preglednica 14. Določitev parametrov po Splošni uredbi (U.l. RS 47/05). vzorčenje vzorčenje merilno mesto ID pH T (pri pH) TSS ( 1um) used.snovi (2 h) Al As Cu Ba B Zn Cd Co Sn Cr Cr 6+ Ni Ag Pb Fe Hg Cl2-prosti Cl2-celotni TN (on line) N-Kjeld. N-NH4 N-NO2 N-NO3 CN-celotni CN-prosti F P SO4 S2SO3 TOC TOC (on line) KPK BPK5 TLS COV BTX AOX LKCH pol. org. topila fenoli vsota tenzidov

začetek konec

oC mg/l ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ug/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

13.6.2006 8:00 14.6.2006 8:00 DOTOK CČN 634 7,5 15,7 365 8 0,94 <0,01 0,142 0,11 0,39 0,74 <0,005 <0,05 <0,02 0,091 <0,01 0,05 <0,05 <0,05 3,16 <0,001

43 18 <0,6 <0,8 0,12 0,02 <0,5 7,98 31,7 0,15 <2 61,8 266,5 683 350 21 0,5 <0,03 0,1 <0,02 19 0,02 4,29

14.6.2006 5:00 15.6.2006 5:00 IZTOK IZ CČN 640 6,9 18,1 7,7 <0,1 0,41 <0,01 0,03 <0,1 0,3 0,155 <0,005 <0,05 <0,02 <0,05 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 0,44 <0,001 <0,04 <0,04 22,6 9 5,7 <0,6 16,3 0,025 0,014 <0,5 3,82 23,8 <0,05 <2 16,5 26,95 63 14 <5 <0,3 <0,03 0,07 <0,02 <5 <0,01 0,42

OPOMBA: V času vzorčenja ni bilo preseganja parametrov !

POROCILO_06

MDK za iztok v kanal

MDK za iztok v vode

6,5-9,5

6,5-9,0

used.s. 0,10 0,50 5,00 10,00 2,00 0,10 1,00 2,00 0,50 0,10 0,50 0,10 0,50 used.s. 10,00 0,50 1,00

3,00 0,10 0,50 5,00 1,00 2,00 0,10 1,00 2,00 0,50 0,10 0,50 0,10 0,50 2,00 10,00 0,20 0,50

10,00 0,10 20,00

0,50 0,10 10,00

300,0 1,0 10,0 100 20,0 1,0 0,5 0,1 5000 10,00 vpliv na ČN

300,0 0,1 1,0 30,0 30 100 20 20 10,0 0,1 0,5 0,1 KPK 0,10 1,0


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

45/99

Preglednica 15. Osnovni parametri odpadne vode na Mejnem mestu v Nožicah – 2006. vzorčenje

vzorčenje

začetek

konec

ID

pH

N-Kjeld.

N-NH4

P

KPK

BPK5

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

Opombe

11.2.2006 7:30

11.2.2006 9:30

191

7,7

32,0

227

11.2.2006 9:30

11.2.2006 11:30

192

7,6

44,1

540

11.2.2006 11:30

11.2.2006 13:30

193

7,5

41,6

704

11.2.2006 13:30

11.2.2006 15:30

194

7,4

37,5

652

11.2.2006 15:30

11.2.2006 17:30

195

7,4

35,8

618

11.2.2006 17:30

11.2.2006 21:30

196

7,5

33,7

533

11.2.2006 21:30

12.2.2006 1:30

197

7,6

29,4

348

12.2.2006 1:30

12.2.2006 5:30

198

7,6

16,3

109

12.2.2006 5:30

12.2.2006 7:30

199

7,8

12,1

56

12.2.2006 8:30

12.2.2006 9:30

203

7,9

35,3

208

12.2.2006 9:30

12.2.2006 10:30

204

7,9

52,6

640

12.2.2006 10:30

12.2.2006 11:30

205

7,5

71,4

1418

12.2.2006 11:30

12.2.2006 12:30

206

7,5

53,6

937

12.2.2006 12:30

12.2.2006 14:30

207

7,5

48,2

984

12.2.2006 14:30

12.2.2006 16:30

208

7,4

41,4

912

12.2.2006 16:30

12.2.2006 18:30

209

7,4

35,5

509

12.2.2006 18:30

12.2.2006 20:30

210

7,4

33,8

508

12.2.2006 20:30

13.2.2006 0:30

211

7,6

31,2

360

13.2.2006 0:30

13.2.2006 4:30

212

7,7

21,7

186

12.2.2006 4:30

12.2.2006 8:30

213

7,8

10,4

51

21.9.2006 10:00

930

7,4

46,0

26,7

5,1

484

240

2.10.2006 14:30

983

7,0

23,0

12,0

3,9

486

270

1107

7,6

31,0

17,0

5,1

462

230 dež

1161

7,3

42,0

23,0

7,0

812

460

19.11.2006 14:00 20.11.2006 14:00 8.12.2006 10:10 vzorčenje

vzorčenje

začetek

konec

12.2.2006 9:30

ID

dež

inh.NI

Cu

Zn

Cr

Ni

Pb

Fe

CNprosti

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

12.2.2006 10:30

204

0,09

0,50

0,10

0,34

0,23

1,05 <0,01

19.11.2006 14:00 20.11.2006 14:00

1107

0,10

0,36

0,10

0,30

0,20

0,84 <0,01

POROCILO_06


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

46/99

Preglednica 16. Analize iztoka iz mehanske stopnje (laboratorijske meritve) - 2006. Vzorčenje iztoka iz mehanske stopnje, ki predstavlja obenem dotok na biološke stopnje in na vse pilotne sisteme, smo izvajali v namen kontrole in vodenja pilotnih sistemov (Kaldnes in Kuraray). Za določitev topnega oz. boiloško lahko razgradljivega dela posameznih parametrov, smo občasno za filtriranje uporabili različne filtre (ČT= črn trak; 0,45 um = 0,45 mikrometra).

TSS

vzorčenje ID (0,45 um) začetek mg/l 3.1. 8:00 4 4.1. 13:40 5 5.1. 8:20 9 6.1. 8:40 28 9.1. 8:00 32 11.1. 8:30 43 12.1. 8:20 52 118 13.1. 8:20 57 16.1. 8:00 66 134 17.1. 8:40 69 17.1. 8:50 74 18.1. 8:00 82 19.1. 9:00 90 20.1. 1:30 102 1.2. 0:30 137 2.2. 0:30 144 250 3.2. 0:00 149 3.2. 12:40 153 6.2. 0:00 155 205 7.2. 0:00 168 10.2. 0:00 187 13.2. 0:00 188 1.3. 9:15 243 2.3. 8:50 247 3.3. 9:45 253 9.3. 10:00 256 POROCILO_06

TSS ( 1um) mg/l

TSS (on line) mg/l 167 180 207 201 240 210 225 228 276 240

TN (on line) mg/l

55 43 44 40 50 45

s N-Kjel

N-Kjeld. (0,45 um) mg/l mg/l

N-NH4 (on line) N-NO2 mg/l mg/l 19,9 19,6 25,4 24,6 30,1 21,8 23,8 25,4 33,1 28,2

N-NO3 mg/l

P mg/l

orto P mg/l

TOC (on line) mg/l

127 154 151 157 154 167

KPK mg/l

s KPK (0,45 um)

mg/l

BPK5 mg/l

s BPK5 (0,45um)

mg/l

190

KPK /TOC Razm.

2,2

BPK /TOC Razm.

338

192

1,3

373

156

687

478

520

300

3,6

2,7

582

285

360

170

2,8

1,7

2,4

64

125

216 224 216 242 258 111 262 235 259 288 222 240 230 186

48 40 43 50 54 59

24,8 23,0 25,8 29,0 26,0 30,0

62 52 52 55 57 50 58 39

32,7 29,0 31,0 37,0 28,8 26,5 28,6 21,6

178 150 189 155 190 218 0,04

0,23

207 171 197 149 192 202 246 123


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

vzorčenje začetek 21.3. 8:30 22.3. 8:30 23.3. 7:15 24.3. 7:15 3.4. 8:55 4.4. 8:15 5.4. 7:15 10.4. 8:00 14.4. 7:00 31.5. 8:30 5.6. 11:10 21.6. 9:22 5.7. 7:45 10.7. 9:50 14.7. 9:20 14.7. 12:00 17.7. 9:40 12.9. 8:30 15.11. 13:05 19.11. 9:00 avg std min max 85 centil št.meritev

ID 297 301 317 322 356 375 380 407 438 584 596 656 682 698 719 721 724 872 1085 1095

POROCILO_06

TSS (0,45 um)

mg/l 112

TSS ( 1um) mg/l

134 160

128

TSS (on line) mg/l 206 153 153 202 240 136 164 207 181

TN (on s N-Kjel line) N-Kjeld. (0,45 um) mg/l mg/l mg/l 48 47 35 43 50 35 38 62 37 46,0

49 176 148

55,0 46,0

33,4

47/99

N-NH4 (on line) N-NO2 N-NO3 mg/l mg/l mg/l 27,0 0,35 0,55 26,0 20,0 26,0 35,9 0,01 0,21 21,4 22,7 34,0 18,9

P mg/l

orto P mg/l

TOC (on line) mg/l 145 140 122 125 245 114 159 195 132 51

s BPK5 BPK5 (0,45um) mg/l mg/l 150 70

KPK /TOC Razm. 1,9

BPK /TOC Razm. 1,0

385 453

204 198

230

125 130

3,1 1,8

1,8

279

270 115 225 190 125 185

150

3,4 3,5

2,0 2,3

96 98 116

451 177 398 356 321 347

3,7 3,3 3,0

2,0 1,3 1,6

110

366

3,3

1,8

157 43 51 246 372 34

451 397 121 177 687 452 15

2,9 0,6 1,8 3,7 3,4 13

1,8 0,5 1,0 2,7 2,2 11

30,7

45,0 34,7

s KPK KPK (0,45 um) mg/l mg/l 276 139

158 118 149

87 51 83

154 230 42

153

296

133 43 64 176 242 5

213 42 111 296 240 36

48 8 35 62 55 31

49,0 5,2 46,0 55,0 48,3 3

37,7 6,4 33,4 45,0 33,3 3

26,7 4,7 18,9 37,0 30,9 34

7,9

5,3

0,1

0,3

7,9

5,3

3

3

1

1

197

214 103 118 478 282 11

220 229 108 115 520 264 13

130 75 51 300 129 9


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

48/99

Preglednica 17. Delež topnega KPK in BPK5.

Merilno mesto FILTRAT

Vzorci_ID

Čas_vzorčenja

531 TOC (on line) mg C/L_

540 KPK _mg O2/L_

541 s KPK (Č_T_) _mg O2/L_

542 s KPK (0,45 um) _mg O2/L_

topni KPK %

551 s BPK 5 (0,45um) _mg O2/L_

550 BPK 5 _mg O2/L_

552 s BPK 5 (Č_T_) _mg O2/L_

topni BPK5 %

116

26.1.2006 10:00

1740

441

25

FILTRAT - novo gnilišče

50

11.1.2006 10:30

1473

425

29

FILTRAT - sekundarno gnilišče

47

11.1.2006 9:30

15540

465

3

IZTOK ZUNANJI A

597

5.6.2006 11:15

50

32

64

13

4

IZTOK ZUNANJI B

552

22.5.2006 10:30

65

45

68

19

7

IZTOK ZUNANJI B

598

5.6.2006 11:15

57

38

67

12

5

42

IZTOK ZUNANJI B

683

5.7.2006 7:45

60

40

66

19

7

37

IZTOK ZUNANJI B

699

10.7.2006 10:17

31

149

89

60

9

9

PO MEHANSKI STOPNJI

52

12.1.2006 8:20

151

338

192

57

190

PO MEHANSKI STOPNJI

66

16.1.2006 8:00

154

373

156

42

PO MEHANSKI STOPNJI

144

2.2.2006 0:30

190

687

478

70

520

300

58

PO MEHANSKI STOPNJI

155

6.2.2006 0:00

207

582

285

49

360

170

47

PO MEHANSKI STOPNJI

297

21.3.2006 8:30

145

276

139

50

150

70

47

PO MEHANSKI STOPNJI

322

24.3.2006 7:15

125

385

204

53

230

125

54

PO MEHANSKI STOPNJI

356

3.4.2006 8:55

245

453

198

44

PO MEHANSKI STOPNJI

438

14.4.2006 7:00

132

451

279

62

270

150

56

PO MEHANSKI STOPNJI

596

5.6.2006 11:10

398

158

40

225

87

39

PO MEHANSKI STOPNJI

682

5.7.2006 7:45

98

321

118

37

125

51

41

PO MEHANSKI STOPNJI

698

10.7.2006 9:50

116

347

149

43

185

83

45

POROCILO_06

54

31 11

37

130


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

49/99

Preglednica 18. Preliv v Kamniško Bistrico (laboratorijske meritve) – 2006.

vzorčenje

merilno mesto

ID

TSS ( 1um)

pH

začetek

mg/l

used.s. (1 used.s. (2 h) h) ml/l

ml/l

N-Kjeld.

N-NH4

P

KPK

BPK5

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

Opombe

16.2.2006 12:10 preliv dotoka

224

7,7

29,0

27,0

66,0

25,0

13,3

1599

720

16.2.2006 12:20 preliv po mehanski stopnji

225

7,9

3,0

3,5

62,0

37,0

9,6

761

420

16.2.2006 12:30 skupni preliv + iztok

227

7,4

5,5

5,5

46,0

30,0

6,45

508

230

29.5.2006 9:30 preliv za B + iztok

573

7,7

119,1

0,7

0,8

21,8

14,4

3,04

169

67

29.5.2006 9:35 skupni preliv + iztok

574

7,4

92,8

1,6

1,8

12,3

5,9

2,2

106

52

12.8.2006 8:00 skupni preliv + iztok

800

7,5

70

24 h vzorec

12.8.2006 8:00 skupni preliv + iztok

776

7,4

51

2 h vzorec

12.8.2006 10:00 skupni preliv + iztok

777

7,5

122

18.12.2006 9:00 preliv po mehanski stopnji

1189

7,8

13,0

13,0

29,0

15,0

5,2

453

240

18.12.2006 9:00 skupni preliv + iztok

1191

7,6

3,5

1,0

22,0

14,0

4,86

219

105

POROCILO_06

24 h dež


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

50/99

Preglednica 19. Kakovost Kamniške Bistrice (laboratorijske meritve) – 2006. vzorčenje

merilno mesto

ID

začetek 10.8. 10:00 KAMNIŠKA BISTRICA-most ŠTUDA

759

16.6. 13:30 KAMNIŠKA BISTRICA-mostŠTUDA

645

17.11. 10:00 KAMNIŠKA BISTRICA-200m pred CČN

prevod.

O2

uS/cm

mg/l

pH

TSS ( 1um)

used.s. (1 h)

used.s. (2 h)

N-Kjeld.

N-NH4

N-NO2

N-NO3

P

orto P

KPK

BPK5

mg/l

ml/l

ml/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

8,2 270

9,2

1089

8,2

3,7

8,2

<0,1

0,1

<2,5

<1

0,6

0,6

<2,5

0,0

2,0

2,0

<0,5 0,7

<0,5

1,0

15

<3 po dežju

<5

<3 čebulni test

<15

4 bistra voda

<1,5

0,5

Opombe

16.6. 13:30 KAMNIŠKA BISTRICA-50m za CČN

647

908

6,6

6,9

28,5

0,6

0,6

5,4

1,8

15,0

4,6

4,0

65

15 čebulni test

16.6. 13:30 KAMNIŠKA BISTRICA-50m za FARMO

648

2130

6,9

8,2

876,0

13,0

13,0

224,0

176,0

7,5

48,1

44,0

1246

240 čebulni test

16.6. 13:30 KAMNIŠKA BISTRICA-most Bišče

646

384

8,6

7,9

16,9

0,8

0,8

4,0

2,5

2,3

0,8

<1,5

22

7 čebulni test

10.8. 10:10 KAMNIŠKA BISTRICA-most BIŠČE

760

<0,1

0,2

5,5

3,4

41

7 po dežju

7,8

1,0

17.10. 13:00 KAMNIŠKA BISTRICA-pred CČN

1023

11,5

8,4

97,0

0,0

0,0

<2,5

<1

<0,023

1,1

<0,5

<1,5

<15

<3 na mostu v Prelog, O2=11,4 mg/L

17.10. 13:20 KAMNIŠKA BISTRICA-po izlivu CČN

1024

8,9

7,3

34,0

0,0

0,0

3,0

<1

0,2

15,0

3,1

2,7

25

3 po izlivu CČN (30 m), O2=8,8 mg/L

17.10. 13:30 KAMNIŠKA BISTRICA- CČN+FARMA (20m)

1025

7,0

7,9

389,0

2,5

3,5

53,0

79,0

0,5

12,8

24,2

20,0

617

147 po izlivu FARME (20 m), O2=7,0 mg/L

17.10. 13:40 KAMNIŠKA BISTRICA-CČN+FARMA (200m)

1026

7,8

8,0

126,0

0,2

0,5

21,0

29,0

0,3

11,3

9,6

7,8

204

suha snov

suha snov

org.snov

Cl ion

NH4+NO3+NO2

KPK

HMK

%

g/l

%

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

40 po izlivu FARME (200 m), O2=7,8 mg/L

Preglednica 20. Izredni vzorci – 2006. vzorčenje

merilno mesto

ID

začetek 15.9.2006 9:00 vzorec - mehčalec SILAN

prevod.

used.snovi (2 h)

pH

uS/cm

ml/l

alkaliteta mg CaCO3/l_

alkaliteta mmol CaCO3/l_

891

Opombe

377.167

24.1.2006 11:00 vzorec - razt. NaCl (120 mgCl/L)

104

415

118

korelacija: NaCl in prevodnost

24.1.2006 11:00 vzorec - razt. NaCl (150 mgCl/L)

105

513

151

korelacija: NaCl in prevodnost

24.1.2006 11:00 vzorec - razt. NaCl (180 mgCl/L)

106

613

187

korelacija: NaCl in prevodnost

24.1.2006 11:00 vzorec - razt. NaCl (60 mgCl/L)

103

208

58

korelacija: NaCl in prevodnost

24.1.2006 11:00 vzorec - razt. NaCl (600 mgCl/L)

107

1.970

614

korelacija: NaCl in prevodnost

12.7.2006 8:00 vzorec - stan. Razt. N-NO2 št. 80/06

717

114

29.3.2006 9:00 vzorec - standard glukoze za anoxi top

336

158.250

7.9.2006 7:30 vzorec-vodnjak 3

857

2.3.2006 9:00 vzorec - Prodnik

252

20.7.2006 8:00 vzorec-primarno gnilišče Farme ihan 4.12.2006 12:00 flokulant Ciba

7,3

5,1

1145

preverba korozivnosti 2.265

735

11.559 1.145

5,5

flokulant

142

12,0

99,2

1.2.2006 14:30 ostanek na grobih grabljah

141

44,2

89,8

1.2.2006 14:30 ostanek separator peska

143

65,7

49,4

23.6.2006 9:00 IZTOK V KANALIZACIJO-Karton

664

20,0

666 668

175,0 <1

28.6.2006 11:00 IZTOK V KANALIZACIJO-Karton POROCILO_06

Župančičeva Dob; izpust bencina 1.151 HMK -analiza

1.2.2006 14:30 ostanek na finih grabljah

27.6.2006 9:00 IZTOK V KANALIZACIJO-Karton

KPK stand.razt.N-NO2 (100 mg/L.)

1,3

661

1,8

1417 486

izpust v CČN od 23.6 cca.300m3/h na CČN


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

51/99

Preglednica 21. Povprečni mesečni podatki za TOC/KPK/BPK5/TN/NH4-N (PI sistem, on-line dnevne meritve) - 2006. mesec pretok dotok + povratek

m3/dan

>20000

TOC dotok

mg/l

min

>200

TOC dotok

mg/l

avg

>200

TOC dotok

mg/l

max

>200

TOC dotok

kg/dan

TOC dotok + povratek

mg/l

min

>200

TOC dotok + povratek

mg/l

avg

>200

TOC dotok + povratek

mg/l

max

>200

TOC dotok + povratek

kg/dan

TOC iztok iz mehanske

mg/l

min

>200

TOC iztok iz mehanske

mg/l

avg

>200

TOC iztok iz mehanske

mg/l

max

>200

TOC iztok iz mehanske

kg/dan

pretok na iztoku

m3/dan

>20000

TOC iztok

mg/l

min

>30

TOC iztok

mg/l

avg

>30

TOC iztok

mg/l

max

>30

TOC iztok

kg/dan

KPK dotok

mg/l

KPK dotok

kg/dan

F=3,1

>500

PE(KPK) BPK dotok

mg/l

BPK dotok

kg/dan

PE(BPK) 60 g/PE

PE(BPK)

KPK iztok iz mehanske

mg/l

KPK iztok iz mehanske

kg/dan

KPK MDK za 80 % uč.

mg/l

BPK iztok iz mehanske

mg/l

POROCILO_06

F=1,6

>200

iz >120000 TOC F=2,9

F=1,8

>500

>200

avg (dan)

min (dan)

max (dan)

85 centil COUNT DCOUNT std (dan) (dan) (dan) (dan)

% nad MDK (dan)

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

20.160

20.640

23.922

21.741

19.526

20.082

18.176

21.885

20.393

17.512

17.718

18.553

20.021

14.202

36.714

4.159

23.889

365

141

39

106

115

84

95

82

84

82

147

178

93

126

111

97

19

250

39

137

282

3

1

200

194

158

174

159

159

152

156

217

200

215

224

182

46

352

46

227

282

93

33

329

355

337

381

340

351

341

192

287

435

377

463

371

93

787

163

543

282

254

90

3.819

3.884

3.666

3.723

2.995

3.241

2.774

2.947

3.432

3.520

3.643

4.031

3.513

1.264

6.715

851

4.373

156

135

101

104

123

106

115

139

124

36

297

45

164

172

6

3

253

266

219

242

227

213

222

240

234

94

344

50

286

177

137

77

402

498

447

447

447

417

451

436

444

151

765

120

571

177

174

98

5.090

5.485

5.239

5.269

4.439

4.273

4.031

5.260

4.682

2.449

7.108

982

5.807

117

122

88

105

86

80

85

109

141

113

131

138

106

23

245

39

148

291

5

2

149

163

134

153

130

120

123

116

168

161

182

191

150

56

301

40

190

291

30

10

187

220

203

217

198

164

187

150

179

250

243

271

213

80

797

77

258

291

155

53

2.940

3.281

3.109

3.292

2.463

2.416

2.244

2.184

2.657

2.832

3.090

3.481

2.903

1.338

5.327

733

3.682

20.458

21.001

23.116

21.095

19.698

20.499

17.658

19.816

19.111

16.937

16.643

17.083

19.414

9.040

26.344

3.173

23.108

365

138

38

19

14

19

19

20

20

15

19

16

18

17

18

7

32

5

23

302

1

0

22

15

23

22

22

23

17

22

20

22

26

21

7

108

8

27

308

25

8

45

17

39

38

33

29

23

42

32

42

50

36

8

264

33

45

308

125

41

451

300

520

471

433

471

314

418

332

366

467

418

182

2.259

184

553

619

602

490

538

492

494

472

484

672

621

665

693

565

141

1.091

143

705

282

197

70

11.838

12.039

11.365

11.541

9.285

10.048

8.599

9.135

10.639

10.914

11.294

12.495

10.889

3.920

20.818

2.637

13.556

98.652

100.328

94.707

96.173

77.372

83.733

71.656

76.128

88.657

90.946

94.115

104.124

90.742

32.663

173.482

21.973

112.969

320

311

253

278

254

255

244

250

347

320

343

358

292

73

563

74

364

282

250

89

6.110

6.214

5.866

5.957

4.792

5.186

4.438

4.715

5.491

5.633

5.829

6.449

5.620

2.023

10.745

1.361

6.997

101.834

103.564

97.762

99.276

79.868

86.434

73.968

78.583

91.517

93.880

97.151

107.483

93.669

33.716

179.079

22.682

116.613

282

38

13

432

473

388

445

378

348

357

335

487

468

527

555

435

164

873

115

550

291

80

27

8.527

9.515

9.017

9.548

7.143

7.006

6.509

6.334

7.706

8.213

8.962

10.095

8.419

3.881

15.450

2.127

10.677

86

95

78

89

76

70

71

67

97

94

105

111

87

33

175

23

110

268

293

241

276

234

216

222

208

302

291

327

345

270

102

542

71

341

291

243

84


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

mesec BPK iztok iz mehanske

jan kg/dan

>9000

BPK MDK za 90 % uč. KPK iztok

mg/l

KPK iztok

kg/dan

BPK iztok

mg/l

BPK iztok

kg/dan

F=0,6

TN dotok

mg/l

min

>50

TN dotok

mg/l

avg

>50

TN dotok

mg/l

max

>50

NH4-N dotok

mg/l

avg

TN dotok + povratek

mg/l

min

>50

TN dotok + povratek

mg/l

avg

>50

TN dotok + povratek

mg/l

max

>50

TN iztok iz mehanske

mg/l

min

>50

TN iztok iz mehanske

mg/l

avg

>50

TN iztok iz mehanske

mg/l

max

>50

NH4-N iztok iz mehanske

mg/l

min

>30

NH4-N iztok iz mehanske

mg/l

avg

>30

NH4-N iztok iz mehanske

mg/l

max

>30

TN iztok

mg/l

min

>20

TN iztok

mg/l

avg

>20

TN iztok

mg/l

max

>20

NH4-N iztok

mg/l

min

>10

NH4-N iztok

mg/l

avg

>10

NH4-N iztok

mg/l

max

>10

TN dotok PE (TN) 12 g/PE TN elimin.

POROCILO_06

F=2,8

kg/dan

<100

PE (TN)

iz TN >100000

kg/dan

feb

mar

52/99

apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

avg (dan)

dec

min (dan)

max (dan)

std (dan)

85 centil COUNT DCOUNT (dan) (dan) (dan)

5.293

5.906

5.597

5.926

4.434

4.349

4.040

3.931

4.783

5.098

5.562

6.266

5.225

2.409

9.589

1.320

6.627

27

29

24

28

23

22

22

21

30

29

33

34

27

10

54

7

34

63

41

63

63

63

64

47

0

62

55

61

72

51

0

302

30

74

1.264

840

1.456

1.318

1.212

1.319

880

1.172

931

1.025

1.309

1.170

510

6.325

517

1.548

13

9

14

13

13

14

10

13

12

13

15

11

0

65

6

16

271

180

312

282

260

283

188

251

199

220

280

251

109

1.355

111

332

34

31

25

24

27

25

25

32

37

26

32

29

28

6

53

9

47

47

40

39

43

42

38

34

47

44

49

50

44

12

66

63

73

67

62

70

77

58

37

72

80

78

87

71

21

21

22

21

19

16

19

22

20

23

20

0

% nad MDK (dan)

291

3

1

36

286

3

1

9

52

294

66

22

199

27

87

294

250

85

7

68

5

25

46

40

33

40

41

33

32

44

37

11

79

12

49

182

25

14

63

65

55

62

62

56

56

53

59

26

84

11

71

182

150

82

90

104

91

104

100

95

89

59

94

43

172

19

112

182

181

99

43

42

35

36

38

32

32

14

41

47

45

39

11

61

11

50

293

46

16

50

52

46

48

49

45

44

50

52

56

57

50

23

73

9

59

293

154

53

61

70

62

63

64

61

57

60

69

69

73

65

32

156

14

77

293

259

88

22

23

20

21

23

19

20

15

19

23

29

26

22

3

41

8

29

360

36

10

29

30

26

29

30

28

30

24

28

33

38

35

30

11

47

7

36

360

191

53

39

39

36

39

41

41

41

34

39

46

48

46

41

15

77

9

49

360

321

89

26

36

30

33

30

24

29

22

23

25

27

28

8

50

8

37

305

261

86

30

39

33

37

32

28

31

24

28

29

36

32

15

120

10

40

310

292

94

46

44

38

48

38

32

35

28

31

33

47

38

18

237

24

44

310

306

99

17

20

17

20

8

1

0

0

0

0

1

2

7

0

32

9

19

339

125

37

20

25

23

24

13

2

1

1

1

1

4

7

10

0

34

10

24

339

144

42

23

29

26

28

18

8

8

6

15

4

13

12

16

0

39

10

29

340

224

66

946

935

924

831

807

845

698

637

737

774

832

884

846

337

1.314

159

1.001

294

0

0

78.855

77.947

77.014

69.237

67.228

70.425

58.166

53.095

61.454

64.503

69.354

73.629

70.536

28.103

109.465

13.262

83.433

294

5

2

350

245

197

144

304

307

393

637

256

360

388

404

318

12

907

191

528


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

53/99

TOC - dotok na CČN (2006) KPK/TOC=3,1; BPK/TOC=1,6 800 700 600

mg/l

500 400 300 200 100

okt

nov

dec

okt

nov

dec

avg

sep

max

sep

min

jul

jun

maj

apr

mar

feb

jan

0

povpr

Slika 13. TOC – dotok na CČN – 2006 (min / avg / max vrednosti). TOC - iztok iz mehanske stopnje (2006) KPK/TOC=2,9; BPK/TOC=1,8 900 800 700

mg/l

600 500 400 300 200 100

min

max

avg

jul

jun

maj

apr

mar

feb

jan

0

povpr

Slika 14. TOC – iztok iz mehanske stopnje – 2006 (min / avg / max vrednosti) ). Okvara merilnika od avgusta do oktobra ! POROCILO_06


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

54/99

iztok iz CČN - TOC (2006) KPK/TOC=2,8; BPK/TOC=0,6 350 300

mg/l

250 200 150 100 50

min

max

dec

nov

okt

sep

avg

jul

jun

maj

apr

mar

feb

jan

0

povpr

Slika 15. TOC – iztok iz CČN – 2006 (min / avg / max vrednosti). dotok na CČN - TN (2006) 180 160 140

mg/l

120 100 80 60 40 20

min

max

Slika 16. TN – dotok CČN – 2006 (min / avg / max vrednosti) . Okvara merilnika od avgusta do oktobra !

POROCILO_06

povpr

dec

nov

okt

sep

avg

jul

jun

maj

apr

mar

feb

jan

0


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

55/99

iztok iz mehanske stopnje - TN (2006) 180 160 140

mg/l

120 100 80 60 40 20 dec

nov

okt okt

avg

sep

max

sep

min

jul

jun

maj

apr

mar

feb

jan

0

povpr

Slika 17. TN – iztok iz mehanske stopnje – 2006 (min / avg / max vrednosti). iztok iz CČN - TN (2006) 100 90 80 70

mg/l

60 50 40 30 20 10

min

max

Slika 18. TN – iztok iz CČN – 2006 (min / avg / max vrednosti). Okvara merilnika od avgusta do oktobra !

POROCILO_06

povpr

dec

nov

avg

jul

jun

maj

apr

mar

feb

jan

0


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

56/99

iztok iz CČN - NH4-N (2006) 45 40 35

mg/l

30 25 20 15 10 5

min

max

dec

nov

okt

sep

avg

jul

jun

maj

apr

mar

jan

feb

0 povpr

Slika 19. Amonijev dušik – iztok iz CČN – 2006 (min / avg / max vrednosti). OBREMENITEV NA DOTOKU CČN kg/dan (2006) 25.000

6.000

TOC / KPK (kg/dan)

4.000 15.000 3.000 10.000 2.000 5.000

1.000

TOC-dotok

KPK-dotok

Slika 20. Obremenitev dotoka po TOC in TN v kg/dan - 2006. Okvara merilnika od avgusta do oktobra !

POROCILO_06

TN-dotok

dec

nov

okt

sep

avg

jul

jun

maj

apr

mar

feb

0 jan

0

TN (kg/dan)

5.000

20.000


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

57/99

OBREMENITEV TN - CČN kg/dan (2006) 1800 1600

dotok (kg/dan)

1400 1200 1000 800 600 400 200

TN-iztok CČN

TN-iztok iz meh.st. CČN

dec

nov

okt

sep

avg

jul

jun

maj

apr

mar

feb

jan

0

TN-dotok CČN

Slika 21. Prikaz odstranjenega bremena po skupnem dušiku v kg/dan - 2006. OBREMENITEV NA IZTOKU CČN kg/dan (2006) 140

45 40

120

TOC (kg/dan)

30

80

25

60

20 15

40

10 20

5

TN-iztok CČN

Slika 22. Obremenitev iztoka CČN po TOC in TN - 2006. Okvara merilnika od avgusta do oktobra !

POROCILO_06

TOC-iztok CČN

dec

nov

okt

sep

avg

jul

jun

maj

apr

mar

feb

0 jan

0

TN (kg/dan)

35 100


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

58/99

OBREMENITEV PE - CČN PE/dan (2006) 200.000 180.000 160.000

PE/dan)

140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000

PE (BPK) dotok (60 g)

dec

nov

okt

sep

avg

jul

jun

maj

apr

mar

feb

jan

0 PE (TN) dotok (12 g)

Slika 23. Obremenitev CČN na dotoku v PE po dnevih – 2006. OBREMENITEV CČN V PE od 2004 do 2006 200.000 180.000 160.000

PE (BPK5)

140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

mesec

PE 2004

PE 2005

PE 2006

Slika 24. Obremenitev CČN na dotoku v PE po mesecih od 2004 do 2006. Okvara merilnika od avgusta do oktobra ! POROCILO_06

sep

okt

nov

dec


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

59/99

Preglednica 22. Razmerje TOC/KPK/BPK po letih (laboratorijske in on-line meritve). razmerje leto 2004 2005 2006 razmerje

KPK/TOC povprečje

2,9 3,0 3,1

dotok na CČN st. Odmik 0,4 0,8 0,4

min 1,7 1,6 2,5

max 3,6 4,2 3,9

85 centil 3,4 3,7 3,2

št. meritev 28 16 19

BPK/TOC dotok na CČN

leto

povprečje

st. Odmik

min

max

85 centil

št. meritev

2004 2005 2006

1,7 1,8 1,6

0,3 0,5 0,3

1,1 0,5 1,0

2,5 2,4 2,3

2,1 2,3 2,0

27 19 19

st. Odmik

min

max

85 centil

št. meritev

0,4 0,8

2,4 1,9

4,1 5,2

3,3 4,2

1,0 0,6

2,2 1,8

7,2 3,7

3,4 3,4

17 28 15 3 23 13

st. Odmik

min

max

85 centil

št. meritev

0,4 0,4

1,0 0,9

2,3 2,6

2,2 2,3

0,4 0,5

1,4 1,0

2,5 2,7

2,3 2,2

7 24 15 2 9 11

st. Odmik

min

max

85 centil

št. meritev

0,9

1,7

5,3

3,6

0,3 0,5 0,6

2,5 2,2 1,9

3,5 3,7 4,1

3,3 3,2 2,8

22 23 13 8 15

st. Odmik

min

max

85 centil

št. meritev

0,3

0,2

1,2

1,0

0,3 0,2 0,3

0,4 0,5 0,3

1,2 1,0 1,3

1,2 0,8 1,0

21 23 12 6 13

razmerje

KPK/TOC po mehanski stopnji

leto

povprečje

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

3,5 2,9 3,4 3,7 3,0 3,3 2,9

razmerje

BPK5/TOC po mehanski stopnji

leto

povprečje

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1,8 1,7 1,9 1,9 1,8 1,9 1,8

razmerje

KPK/TOC iztok CČN

leto

povprečje

2000 2002 2003 2004 2005 2006

1,8 2,8 2,5 3,1 2,8 2,8

razmerje

BPK5/TOC iztok CČN

leto

povprečje

2000 2002 2003 2004 2005 2006

0,3 0,7 0,5 0,7 0,7 0,6

POROCILO_06


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

60/99

Preglednica 23. Obremenitev CČN po letih; 85 centil 2000-2006. merno mesto

leto

količina (m3)

2000

dotok CČN (meh. čiščena voda)

Mejno mesto

6.820.821

3.711.136

KPK (kg/leto)

4.625.645

2.623.255

BPK5 (kg/leto)

2.557.920

1.459.635

N-skupni (kg/leto)

301.125

91.980

P-skupni (kg/leto)

46.720

14.235

6.843.713

3.349.215

KPK (kg/leto)

5.300.165

1.641.405

BPK5 (kg/leto)

3.014.535

926.370

N-skupni (kg/leto)

382.155

93.805

P-skupni (kg/leto)

57.670

13.505

6.744.312

3.582.334

KPK (kg/leto)

5.456.020

2.482.730

BPK5 (kg/leto)

3.250.690

1.536.650

N-skupni (kg/leto)

408.800

150.015

P-skupni (kg/leto)

59.860

21.900

6.428.777

3.393.448

KPK (kg/leto)

5.220.960

2.585.660

BPK5 (kg/leto)

3.145.205

1.228.590

N-skupni (kg/leto)

358.430

149.650

P-skupni (kg/leto)

55.480

19.710

7.571.398

3.735.218

5.633.045

2.349.505

količina (m3)

količina (m3)

količina (m3)

količina (m3)

2001

2002

2003

2004

7.467.231

Iztok CČN (biol. čiščena voda)

7.408.206

7.351.088

6.884.317

7.943.253

KPK (kg/leto) PEKPK

143.556

BPK5 (kg/leto)

3.331.355

1.113.250

N-skupni (kg/leto)

372.665

133.590

P-skupni (kg/leto)

58.400

količina (m3)

2005

7.293.354

KPK (kg/leto) PEKPK BPK5 (kg/leto)

7.083.129

3.623.131

4.628.382

1.992.722

105.671

45.496

2.777.029

N-skupni (kg/leto)

361.386

P-skupni (kg/leto)

50.998

količina (m3)

6.838.976

3.324.179

4.947.940

1.765.139

112.967

40.300

2.553.905

997.254

N-skupni (kg/leto)

365.356

119.005

P-skupni (kg/leto)

48.557

17.618

KPK (kg/leto) PEKPK BPK5 (kg/leto)

POROCILO_06

2006

7.269.480

117.752


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

61/99

Preglednica 24. Analiza aeracij 2006. vzorčenje začetek AERACIJA C1 5.1.2006 8:30 18.1.2006 8:45 30.1.2006 9:00 14.2.2006 8:00 1.3.2006 8:00 16.3.2006 7:54 31.3.2006 8:00 10.5.2006 8:30 21.9.2006 7:30 AERACIJA C2 5.1.2006 8:30 18.1.2006 8:45 30.1.2006 9:00 14.2.2006 8:00 1.3.2006 8:00 16.3.2006 7:54 31.3.2006 8:00 10.5.2006 8:30 21.9.2006 7:30 AERACIJA C3 5.1.2006 8:30 18.1.2006 8:45 30.1.2006 9:00 30.1.2006 9:00 14.2.2006 8:00 1.3.2006 8:00 16.3.2006 7:54 31.3.2006 8:00 10.5.2006 8:30 23.5.2006 7:45 8.8.2006 7:30 21.9.2006 7:30 10.10.2006 13:40 14.11.2006 8:00 29.11.2006 9:30 20.12.2006 8:00 AERACIJA C4 5.1.2006 8:30 18.1.2006 8:45 30.1.2006 9:00 14.2.2006 8:00 1.3.2006 8:00 16.3.2006 7:54 31.3.2006 8:00 10.5.2006 8:30 23.5.2006 7:45 25.7.2006 13:00 8.8.2006 7:30 21.9.2006 7:30 POROCILO_06

ID

MLSS (ČT) g/l

org.s. %

SVI ml/g

used.snovi (0,5 h) ml/l

12 76 122 214 237 273 337 519 912

1,1 2,2 1,9 1,6 1,7 2,0 2,3 0,8 4,0

72,7 83,5 86,1 85,7 84,2 86,0 61,2 61,6 76,4

53 138 124 122 78 70

60 300 124 190 130 140

72 217

60 860

13 77 123 215 238 274 338 520 913

2,0 2,2 2,0 2,2 2,5 1,9 3,1 1,2 3,9

84,1 82,1 85,2 90,5 84,9 85,0 65,9 74,9 74,6

36 117 107 81 63 80

70 260 107 180 160 150

76 231

90 890

14 78 124 133 216 239 275 339 521 553 748 914 1009 1070 1128 1199

3,5 4,2 3,7

77,9 80,6 80,7

108 83 116

380 350 116

5,4 5,9 6,0 6,8 3,0 3,6 4,8 3,5 3,4 5,0

85,4 81,5 79,6 71,5 69,3 72,2 63,6 73,1 72,5

179 167 151

970 980 910

60 83 134 72 97 126

180 83,1

5,8

77,6

101

590

15 79 125 217 240 276 340 522 554 740 749 915

5,2 4,2 4,1 4,8 5,9 5,4 7,1 5,6 5,3 3,4 3,8 6,8

78,0 77,7 82,2 83,6 78,7 76,3 68,8 73,2 71,0 64,6 63,9 72,6

164 170 149 176 129 139

860 720 149 850 760 750

89 71 121 87 65

500 71,3 410

N-Kjeld. mg/l

27,2

s N-Kjel (0,45 um) mg/l

26,3

N-NH4 mg/l

22,3

250 330 630 1,0

440


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

vzorčenje začetek 14.11.2006 8:00 28.11.2006 13:30 29.11.2006 9:30 20.12.2006 8:00 AERACIJA C5 5.1.2006 8:30 18.1.2006 8:45 30.1.2006 9:00 14.2.2006 8:00 1.3.2006 8:00 16.3.2006 7:54 31.3.2006 8:00 10.5.2006 8:30 23.5.2006 7:45 8.8.2006 7:30 21.9.2006 7:30 14.11.2006 8:00 29.11.2006 9:30 20.12.2006 8:00 AERACIJA C6 5.1.2006 8:30 18.1.2006 8:45 30.1.2006 9:00 14.2.2006 8:00 1.3.2006 8:00 16.3.2006 7:54 31.3.2006 8:00 10.5.2006 8:30 23.5.2006 7:45 8.8.2006 7:30 21.9.2006 7:30 14.11.2006 8:00 29.11.2006 9:30 20.12.2006 8:00

ID

vzorčenje

MLSS (ČT) g/l 1071 5,4 1126 3,9 1129 1200 5,0

18.1.2006 8:45 C2 18.1.2006 8:45 C3 18.1.2006 8:45 C4 18.1.2006 8:45 C5 18.1.2006 8:45 C6

POROCILO_06

used.snovi (0,5 h) ml/l 890 910

74,7

141

710

165 169 194 169 134 133

750 710 194 830 750 730

158 105 86 104 163

820 105

N-Kjeld. mg/l

s N-Kjel (0,45 um) mg/l

N-NH4 mg/l

1,0

16 80 126 218 241 277 341 523 555 750 916 1072 1130 1201

4,6 4,2 3,9 4,9 5,6 5,5 7,1 5,2 5,8 2,8 5,6 5,8

78,4 80,2 81,0 83,6 81,8 78,9 72,2 72,5 72,8 58,4 73,1

4,5

74,9

144

650

17 81 127 219 242 278 342 524 556 751 917 1073 1131 1202

5,3 4,9 4,6 4,9 5,7 5,5 6,5 5,7 6,7 2,6 4,8 5,3

77,3 80,0 82,0 84,7 79,3 77,3 72,6 73,2 73,1 62,9 72,9

147 160 183 181 120 149

780 780 183 880 680 820

114 122 92 81 176

650 122

4,1

75,4

174

720

580 940 1,9

390 930 1,4

ID

začetek 18.1.2006 8:45 C1

SVI ml/g 164 236

org.s. %

62/99

76 77 78 79 80 81

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Pb

Fe

mg/l 0,6 0,5 1,5 2,1 1,8 2,0

mg/l 2,3 2,5 6,8 8,3 7,3 7,4

mg/l <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

mg/l 1,8 1,7 2,5 2,8 2,8 2,9

mg/l 0,2 0,1 0,4 0,6 0,6 0,6

mg/l 0,1 <0,05 0,2 0,3 0,3 0,3

mg/l 3,8 7,2 19,4 23,3 16,9 24,2


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

63/99

Preglednica 25. Analiza odvišnega blata in iztoka iz aeracij 2006.

datum

merilno mesto

2006

Za izračun bremena !

ID

MLSS

TSS

(ČT)

( 1um)

org. snov

g/l

mg/l

%

31.3. 8:00 AERACIJA C1- odvišno blato

343

4,5

68,6

19.4. 9:30 AERACIJA C1- odvišno blato

471

2,9

81,6

31.3. 8:00 AERACIJA C2 - odvišno blato

344

2,6

57,7

19.4. 9:30 AERACIJA C2- odvišno blato

472

2,4

73,6

5.1. 8:30 AERACIJA C3/A - odvišno blato

18

5,8

30.1. 9:00 AERACIJA C3/A - odvišno blato

128

5,4

31.3. 8:00 AERACIJA C3/A - odvišno blato

345

9,4

75,3

19.4. 9:30 AERACIJA C3/A - odvišno blato

469

5,8

75,4

23.5. 7:45 AERACIJA C3/A - odvišno blato

557

3,4

74,2

8.8. 7:30 AERACIJA C3/A - odvišno blato

752

8,9

68,1

21.9. 7:30 AERACIJA C3/A - odvišno blato

918

0,7

14.11. 8:00 AERACIJA C3/A - odvišno blato

1074

9,6

20.12. 8:00 AERACIJA C3/A - odvišno blato

1203

7,5

s N-Kjel N-Kjeld. (0,45 um) mg/l

mg/l

N-NH4

KPK

BPK5

mg/l

mg/l

mg/l

25,9 125

4.530 1.420

22,0 286

2.295 3.770

41,9

10.520 6.600

30.1. 9:00 AERACIJA C3/B

134

11

5,8

3,7

31.3. 8:00 AERACIJA C3/B - odvišno blato

352

1,4

38,4

15,7

706

13.3. 8:00 AERACIJA C4 - odvisno blato

267

7,3

73,8

44,0

7.120

3.996

13.3. 8:30 AERACIJA C4 - odvisno blato

268

7,4

72,5

39,0

7.480

3.596

19.4. 9:00 AERACIJA C4 - odvisno blato

467

8,7

72,4

736

10.800

19.4. 9:30 AERACIJA C4 - odvisno blato

468

8,7

72,0

721

10.580

23.5. 7:45 AERACIJA C4 - odvisno blato

558

9,0

73,8

5.1. 8:30 AERACIJA C4 - odvišno blato

19

8,9

30.1. 9:00 AERACIJA C4 - odvišno blato

129

6,6

31.3. 8:00 AERACIJA C4 - odvišno blato

346

10,1

74,8

8.8. 7:30 AERACIJA C4 - odvišno blato

753

7,3

63,8

21.9. 7:30 AERACIJA C4 - odvišno blato

919

11,4

14.11. 8:00 AERACIJA C4 - odvišno blato

1075

8,4

20.12. 8:00 AERACIJA C4 - odvišno blato

1204

7,8

60,6

11.730

21.3. 8:30 AERACIJA C4-iztok

293

13.3. 9:15 AERACIJA C5 - odvišno blato

269

7,7

73,2

41,0

7.930

3.596

13.3. 9:45 AERACIJA C5 - odvišno blato

270

5,2

69,8

32,0

5.050

2.896

18.4. 7:00 AERACIJA C5 - odvišno blato

465

9,0

70,3

737

10.920

18.4. 8:00 AERACIJA C5 - odvišno blato

466

8,0

69,9

734

11.240

POROCILO_06

24,2


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

datum

merilno mesto

2006

Za izračun bremena !

ID

MLSS

TSS

(ČT)

( 1um)

org. snov

g/l

mg/l

%

23.5. 7:45 AERACIJA C5 - odvišno blato

559

7,1

5.1. 8:30 AERACIJA C5 - odvišno blato

20

7,4

30.1. 9:00 AERACIJA C5 - odvišno blato

130

6,4

31.3. 8:00 AERACIJA C5 - odvišno blato

347

11,3

74,6

8.8. 7:30 AERACIJA C5 - odvišno blato

754

6,9

64,8

21.9. 7:30 AERACIJA C5 - odvišno blato

920

9,5

14.11. 8:00 AERACIJA C5 - odvišno blato

1076

6,1

20.12. 8:00 AERACIJA C5 - odvišno blato

1205

6,5

21.3. 8:30 AERACIJA C5-iztok

64/99

s N-Kjel N-Kjeld. (0,45 um) mg/l

mg/l

N-NH4

KPK

BPK5

mg/l

mg/l

mg/l

71,3

294

71,2

12.630

29,2

5.1. 8:30 AERACIJA C6 - odvišno blato

21

8,9

30.1. 9:00 AERACIJA C6 - odvišno blato

131

7,8

13.3. 10:30 AERACIJA C6 - odvišno blato

271

5,8

72,1

32,0

6.090

2.796

13.3. 11:00 AERACIJA C6 - odvišno blato

272

6,0

71,5

37,0

6.130

3.296

31.3. 8:00 AERACIJA C6 - odvišno blato

348

7,6

73,0

57,0

8.440

19.4. 9:30 AERACIJA C6 - odvišno blato

470

5,0

69,3

23.5. 7:45 AERACIJA C6 - odvišno blato

560

9,9

73,3

8.8. 7:30 AERACIJA C6 - odvišno blato

755

4,6

65,2

21.9. 7:30 AERACIJA C6 - odvišno blato

921

6,9

14.11. 8:00 AERACIJA C6 - odvišno blato

1077

4,8

20.12. 8:00 AERACIJA C6 - odvišno blato

1206

6,1

21.3. 8:30 AERACIJA C6-iztok

295

6.380

27,4

20.1. 10:30 AERACIJA C6-Kemira 1

97

68

20.1. 10:30 AERACIJA C6-Kemira 2

98

53

20.1. 10:30 AERACIJA C6-Kemira 3

99

42

20.1. 10:30 AERACIJA C6-Kemira 4

100

71

20.1. 10:30 AERACIJA C6-Kemira 5

101

74

5.1. 8:30 IZTOK IZ CČN

22

0,04

30.1. 9:00 IZTOK IZ CČN

132

0,01

21.9. 7:30 IZTOK IZ CČN

922

18,3

14.11. 8:00 IZTOK IZ CČN

1078

11,2

20.12. 8:00 IZTOK IZ CČN

1207

12,7

POROCILO_06


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

65/99

Preglednica 26. Starost blata - 2006.

SRT datum

C3-3A dni

30.1.2006

C4 dni

12,0

C5 dni

11,0

C6 dni

posebnosti izračun zajema obdobje 5 dni

13,0

11,0 občasno izplavljanje

31.3.2006

13,8

14,6

13,5

dodatek flokulanta (EcoChem.), izplavljanje ob 13,3 povečani hidravliki

23.5.2006

25,5

9,7

8,6

6,3 v C3 + C4 že nitrifikacija, cepljenje v C5 + C6

od 23.05.2006

12,5

podaljšanje SRT glede na analizo, stabilno stanje, 11,5 NI teče

19.9.2006

61,8

17,3

21,1

16,8 stanje stabilno, dolg SRT

14.11.2006

22,4

19,4

20,1

27,1 stanje stabilno, nitrifikacija poteka

20.12.2006

49,5

19,5

24,7

17,6 stanje stabilno, nitrifikacija poteka

Izračun SRT vključuje daljše časovno obdobje (do ca. 1 mesec) pri stabilnih pogojih obratovanja. Če je ugotovljen neustrezen SRT, se na podlagi izračuna izvedejo ustrezni tehnološki ukrepi za dosego ustreznega SRT v primeru da biomasa kaže dobro usedljivost. Preglednica 27. Laboratorijske analize iztoka iz pilotnih sistemov – 2006.

Vzorčenje

merilno mesto

ID

pH

MLSS N(ČT) Kjeld.

g/l 23.11. 12:00 3A ANOX

1119

7,3

3,7

23.11. 12:00 11.9. 9:10 14.9. 13:10 23.10. 9:45 23.11. 12:00 23.11. 12:00 21.3. 8:30 5.6. 11:15 21.3. 8:30 22.5. 10:30 5.6. 11:15 5.7. 7:45 10.7. 10:17

1118 870 888 1033 1117 1116 291 597 292 552 598 683 699

7,2

3,8

3A OX 3B ANOXI 2 3B ANOXI 2 3B ANOXI 2 3B ANOXI 2 3B OXI 1 IZTOK ZUNANJI A IZTOK ZUNANJI A IZTOK ZUNANJI B IZTOK ZUNANJI B IZTOK ZUNANJI B IZTOK ZUNANJI B IZTOK ZUNANJI B

POROCILO_06

7,6 7,5

mg/l

332, 0 305, 0

25,2 20,2

s NKjel

s BPK5

(0,45 um)

BPK5

(0,45um )

s BPK5 (Č.T.)

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

(0,45 um)

NNO2

NNO3

TOC (on line)

KPK

s KPK (Č.T.)

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

11,0

7,7

0,1

0,5

48

BF Lj

2,6

0,3

0,1 0,0

35

BF Lj

13,0 9,2

0,5 6,9 22,0 0,1 12,1

0,2 0,6

6,5 2,3 0,4 3,3 0,7 3,2

51 41

BF Lj Bf Lj

3,4 <2,5

3,9 3,7 4,3

s KPK

NNH4

2,4 2,5 3,5

50

0,9 30,5

65 57 60 149

54

32

13

4

45 38 40 89

19 12 19 9

7 5 7 9

11

Op.


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

66/99

Preglednica 28. Primerjava rezultatov pilotnih poskusov - 2006. PILOT A IN B (TN in temperatura) - 2006 A=8h B=8h

A=8h B=6h

A=8,8h B=5h

A=8h B=7h

A=8h B=8h HRT

80

25

70

TN (mg/l)

50

15

40 10

30 20

5

10 0

0 jan

feb

mar

apr

pilot A iztok TN avg

maj

jun

pilot B iztok TN avg

jul

avg

sep

okt

iztok iz meh.st.-dotok pilot

nov

dec

temperatura (oC)

Legenda: Pilot B = MBBR Kaldnes Pilot A = suspendirana biomasa Pilotna sistema sta delovala pri približno enakih procesnih razmerah in HRT od 5-8 ur. Iz rezultatov je razvidno, da pri nizki temperaturi vode (< 12 oC) noben sistem ne daje dobrih rezultatov pri HRT pod 8 ur. V primeru pilota B, ki občasno kaže večjo koncentracijo TN na iztoku kot pilot A je treba upoštevati, da je visok TN posledica visoke koncentracije nitrata na iztoku. Možna vzroka sta pomanjkanje vira C ali neoptimirana količina povratka nitrata iz oksične v anoksično cono. Ker naša prihodnja rekonstrukcija ne predvideva podobne konfiguracije, kot jo ima obstoječi pilot, optimizacije porabe nitrata ne izvajamo. Optimizacijo procesa izvaja IJŠ / CČN v sklopu projektne naloge, ki vključuje ustrezno avtomatizacijo procesa.

POROCILO_06

temperatura (oC)

20

60


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

67/99

Preglednica 29. Laboratorijske analize iztoka v času izpusta Farme Ihan.

vzorčenje

enota

merilno mesto ID pH T (pri pH) used.snovi (1 h) used.snovi (2 h) N-Kjeld. N-NH4 P KPK BPK5

17.11.2006 8:30

17.11.2006 8:30

17.11.2006 10:00

IZTOK IZ CČN

IZTOK V VODOTOK-IZTOK CČN FARME IHAN

KAMNIŠKA BISTRICA200m pred CČN

1087

1088

1089

7,2 24,2 0,0 0,0 6,4 2,0 7,7 62 16

oC ml/l ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

7,4 24,3 3,0 2,5 38,0 17,0 25,0 763 415

izpust Farme Ihan v vzorec v času izpusta Farme kanalizacijo CČN -moten, Ihan v kanalizacijo CČN smrdeč,črn

Opombe

8,2 24,1 2,0 2,0 1,0 0,5 <15 4 v času izpusta Farme

Preglednica 30. Inhibicija nitrifikacije in izredni dogodki na izpustu CČN -2006. Datum

čas

vzrok

trajanje

zaviranje

dan

ur

%

v tednu

vreme

posledica

3.2.06

22h-02h

inhibicija NI

4

95 petek

suho

vpliv 2 dni (piloti) / izguba N nitrifikacije (CČN)

12.2.06

12h-13h

inhibicija NI

1

88 nedelja

suho

v pliv 2 dni (piloti)

4.3.06

20:15-21:30

inhibicija NI

1

53 sobota

dež/sneg

ni opaznega vpliva

23.6.06

04-05

visok NH4-N dotok

1

petek

suho

28.10.06

ponoči

izpust Farme Ihan

ca.14

sobota

suho

17.11.06

05-12

izpust Farme Ihan

ca.7

petek

suho

porast NH4-N v iztoku vpliv na Kamniško Bistrico - izpust skozi iztok CČN vpliv na Kamniško Bistrico - izpust skozi iztok CČN

OPOMBE: V letu 2006 smo dvakrat beležili nekontroliran izpust vsebine gnilišč Farme Ihan v iztočno kineto CČN. CČN ima nameščene ustrezne merilnike na iztoku, vendar se izpust Farme pridruži v kanal CČN kasneje, neposredno pred izpustom v reko. O drugem izpustu je CČN obvestila vse pristojne inštitucije: Farmo Ihan, policijo Domžale, Inšpekcijsko službo, MOP in medije.

POROCILO_06


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

68/99

Preglednica 31. Analiza anaerobne digestije (osnovna) – 2006. vzorčenje

ID

pH

začetek SUROVO BLATO 9.1.2006 8:00 26.1.2006 9:00 7.2.2006 9:00

35 111 171

21.2.2006 8:50 28.2.2006 8:00

6,2 6,2

alkaliteta

suha snov

org.snov

N-Kjeld.

N-Kjeld.

N-NH4

KPK

s KPK (0,45 um)

HMK

mg CaCO3/l

g/l

%

mg/l

% s.s.

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

3.340

Opombe

40,4 40,6 40,0

76,4 79,2 79,6

229 233

73,7 38,1

78,7 78,5

10.3.2006 8:00

261

57,2

68,5

17.3.2006 9:30 22.3.2006 9:40

287 309

78,5 76,0

69,4 59,6

29.3.2006 8:45 5.4.2006 9:50

335 388

58,5 76,5

70,8 63,0

64.800 97.000

10.4.2006 8:00 11.4.2006 8:00

406 413

53,1 74,4

69,4 68,1

63.300 72.600

18.4.2006 9:30

461

15,3

73,3

11.5.2006 8:30 25.5.2006 8:00

525 568

63,3 85,7

63,7 66,9

2.317

3,7

29.5.2006 9:40 30.5.2006 8:00

575 578

5,9

58,7

62,4

1.939

3,3

37.600 58.700

FERROSORP NI DODAN

30.5.2006 11:30

579

5,9

55,1

61,3

1.868

3,4

51.333

FERROSORP NI DODAN

30.5.2006 13:30 8.6.2006 8:00

581 603

5,9

57,8 57,8

64,9 67,6

1.801

3,1 0,0

55.067

FERROSORP NI DODAN

26.6.2006 7:30 19.7.2006 8:40

665 727

7.8.2006 9:00 16.8.2006 9:00

745 789

18.9.2006 8:30

896

6.10.2006 11:00 7.11.2006 8:00

994 1049

5,7 5,9

20.11.2006 10:00 22.11.2006 7:30

1100 1108

22.11.2006 7:30

1109

23.11.2006 9:00 27.11.2006 12:30

1110 1123

60,0 37,1

58,9 65,5

14.12.2006 8:00

1172

47,7

61,8

53,7 74,4

66,5 76,3

6,1

5,7 6,3

6.005

1.787

4,4

167

43.300 51.950

858

2.348

3,1

375

76.300

1.022

2.115

2,8

341

1.254 emulzija Ekola v blatu

274

61.400

1.116

vpliv FERROSORP in FeCL3

55.300 6,0

6.450

46,2

57,5

1.497

3,2

97

44.500

1.265

6,1

4.508

32,5 26,8

65,4 43,8

1.590

5,9

194

39.100

1.534

5,6

9.285

59,4

64,9

2.250

3,8

404

59.900

2.032

218

54.433 48.200

2.223

44,4

62,7

47,9

60,7

1.761

4,0

dovoz maščobe vB

1.752

0,0 dež dež - CENTRIFUGIRAN vzorec

5.302 7.159

konec dodajanja ferikola

avg 85 centil

6,0 6,2

1.934 2.284

3,1 4,1

259 373

57.617 69.480

1.354 1.741

KA min SUROVO KA max SUROVO PRIMARNO G.

5,0

4,0

55,0

2,0

1.800

7,0

10,0

80,0

10,0

3.600

7,5 7,5

26,6 26,2

56,8 58,6

26,1

58,5

25,3 25,0

58,9 60,3

759 745

393 centrifugiranje 352

774 744

487 534

5.1.2006 9:00 9.1.2006 8:00

23 36

18.1.2006 8:30

87

26.1.2006 9:00 7.2.2006 9:00

112 172

21.2.2006 8:50 28.2.2006 8:00

230 234

34,9 26,4

56,7 61,0

10.3.2006 8:00

262

30,0

55,7

22.3.2006 9:40 11.4.2006 8:00

310 414

7.934 10.864

31,4 34,4

54,6 50,6

18.4.2006 14:30 11.5.2006 8:30

458 526

7,6

8.604

116,5 44,6

46,0 47,7

2.157

4,8

1.082

29.600

218

19.7.2006 8:40 16.8.2006 9:00

729 790

7,7 7,5

8.513 9.790

40,1 49,7

64,3 37,3

1.730 1.736

4,3 3,5

900 785

32.450 28.400

186 447

18.9.2006 8:30

897

7,5

7.554

34,2

1.849

5,4

898

27.350

396

7.11.2006 8:00 18.12.2006 15:00

1050 1192

7,4

10.646

45,4 58,6

40,2 7,3

1.793

3,9

760

27.400

503

21.12.2006 7:45

1215

42,2

51,8

39,9 47,3

51,0 59,8

45,8

54,5

avg 85 centil

6.843

7,2 7,7

7,5 7,6

7,5 7,7

8.844 10.603

1.823

2.162 2.336

7,0

6,9 6,8

1.021

1.282 1.308

24.000

24.400 28.075

441 326 zamaš.črpalkeMT-1; izpust v dehidr.

zamašeno - prešamo 400m3 prim. blata zamašeno-direktno v dehidracijo

1.948 2.162

5,3 6,9

1.005 1.272

27.709 29.540

756 767

389 495

SEKUNDARNO 5.1.2006 9:00 POROCILO_06

24

centrifugiranje


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

vzorčenje

ID

pH

69/99

alkaliteta

suha snov

org.snov

N-Kjeld.

N-Kjeld.

N-NH4

KPK

s KPK (0,45 um)

HMK

mg CaCO3/l

g/l

%

mg/l

% s.s.

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

Opombe

začetek 5.1.2006 14:00

27

7,3

29,5

9.1.2006 8:00 9.1.2006 13:30

37 42

7,2 7,3

46,1 27,3

53,5

18.1.2006 14:20

89

15,3

55,0

po 1 h mešanju gnilišča

26.1.2006 9:00 26.1.2006 15:00

113 117

15,7 18,1

57,7 53,1

mešanje gnilišča čez noč

31.1.2006 11:00 7.2.2006 9:00

136 173

29,4 12,0

54,8

7.2.2006 15:00 21.2.2006 8:50

180 231

14,8 9,9

55,0 57,4

28.2.2006 8:00

235

21,4

59,8

10.3.2006 8:00 22.3.2006 13:30

263 316

7,3

7.828

17,2 23,5

53,7 54,2

2.037

8,7

1.325

18.750

258

24.3.2006 8:00 11.4.2006 8:00

325 415

7,5

10.060

51,9 37,6

51,3 52,6

2.285

6,1

1.400

25.750

320

11.5.2006 13:30

529

10.874

49,8

46,9

2.439

4,9

1.284

39.100

241 blato iz cevi pred dehidracijo

19.7.2006 8:40 16.8.2006 9:00

730 791

7,5 7,4

13.055 10.180

60,2 40,8

46,1 42,5

2.481 1.780

4,1 4,4

1.148 903

53.300 27.900

272 291

18.9.2006 8:30 6.11.2006 14:00

898 1047

7,3

8.944

45,1 63,0

52,6

2.121

4,7

920

36.250

340

7.11.2006 8:00 21.11.2006 7:30

1051 1102

7,2 7,3

14.596

61,6 41,1

43,9 43,2

2.396

3,9

849

42.100

321

7,3 7,4

10.320 12.946

33,8 51,3

52,0 55,4

2.177 2.437

5,4 6,8

1.111 1.323

33.319 41.950

536 571

328 429

6.865

27,3 27,1

58,1 58,3

23.875

872 744

442 centrifugiranje 361

26,6 26,2

58,4 58,6

764

449

25,4 25,8

60,7 62,1

742

320

avg 85 centil

7.019

51,4

472 po 1 uri mešanja

595

brez premešanja - dehidr.obratuje

1.877

6,9

1.058

23.400

386 po 1 uri mešanja

542

473 po dehidraciji in 1 h premešanju

505

odmašeno, gosto

232 po 2h mešanja

502

NOVO GNILIŠČE 5.1.2006 9:00 9.1.2006 8:00

25 38

7,4 7,4

18.1.2006 8:30 26.1.2006 10:00

88 114

7,1

7.2.2006 9:00 21.2.2006 8:50

174 232

28.2.2006 8:00

236

25,0

63,1

10.3.2006 8:00 22.3.2006 9:40

264 311

27,9 30,3

57,1 56,1

11.4.2006 8:00 3.5.2006 9:00

36,9 41,4

7,4

7,5

8.055

416 501

7,5

10.066

11.5.2006 8:30

527

7,5

25.5.2006 8:00 9.6.2006 8:00

1.875

6,9

1.027

2.139

7,1

1.238

25.300

297

53,9 46,6

2.273

6,2

1.260

30.025

292

39,7

50,4

2.156

5,4

1.086

30.400

218

570 615

40,7 38,7

49,4 50,5

21.6.2006 8:00 19.7.2006 8:40

653 728

41,1 37,3

51,3 50,2

1.655

4,4

856

32.700

308

16.8.2006 9:00 30.8.2006 11:45

8.391

za ANOXI TOP

7,7

10.164

792 839

7,7

9.383

38,5 35,3

45,0 51,7

1.674

4,3

753

27.650

216

18.9.2006 8:30

899

7,4

7.371

33,3

53,4

1.979

5,9

924

29.550

401

13.10.2006 8:00 6.11.2006 14:00

1015 1048

33,2 40,5

56,7

7.11.2006 8:00 14.11.2006 8:30

1052 1079

40,9 36,5

44,1 46,7

1.808

4,4

746

31.200

362

11.12.2006 13:30

1169

31,6

51,1

33,6 40,6

53,6 58,5

1.945 2.155

5,6 6,9

986 1.230

28.838 31.160

avg 85 centil

7,3

7,4 7,6

KA slabo pregn.

9.947

8.780 10.060

781 823

333 422

KA dobro pregn.

MIN MAX MIN

6,8 7,3 7,2

4,0 12,0 4,0

50,0 60,0 45,0

1,0 3,5 0,5

1.000 2.500 100

KA dobro pregn.

MAX

7,5

12,0

55,0

3,0

1.000

KA zelo dobro pr.

MIN MAX

7,4 7,8

4,0 12,0

30,0 45,0

0,5 2,5

KA slabo pregn.

KA zelo dobro pr.

Oznaka KA = mejne vrednosti; vir Korrespondenz Abwasser: Wassenwirtschaft, Abwasser, Abfall 2001 (48) Nr.10. Za dehidracijo se uporablja flokulant Zetag 7587; Ciba.

POROCILO_06

<100 <100


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

70/99

Preglednica 32. Analiza anaerobne digestije (filtrat) – 2006.

vzorčenje začetek 9.1.2006 8:00 11.1.2006 9:30 11.1.2006 10:30 13.1.2006 10:00 13.1.2006 10:00 26.1.2006 10:00 22.3.2006 9:40 11.4.2006 8:00 13.4.2006 7:40 18.4.2006 9:30 8.5.2006 10:45 11.5.2006 13:30 5.6.2006 8:30 12.6.2006 8:30 19.7.2006 8:40 16.8.2006 9:00 28.8.2006 8:00 4.9.2006 8:00 11.9.2006 8:45 15.9.2006 9:45 18.9.2006 8:30 27.9.2006 11:00 4.10.2006 8:30 13.10.2006 9:00 7.11.2006 8:00 14.11.2006 9:30 20.11.2006 9:00 23.11.2006 9:00 14.12.2006 8:00 avg std min max 85 centil

POROCILO_06

ID

suha s. org.snov N-Kjeld. g/l

41 47 50 61 64 116 314 418 428 464 512 528 593 622 733 795 827 847 866 893 901 947 988 1017 1055 1082 1098 1113 1174

% 8,2 1,6 2,3 2,2 1,6 2,4 3,8 3,3 9,1 2,0 2,3 1,9 2,5 2,1 2,1 1,9 1,9 2,0 2,2 1,8 1,9 1,9 2,0 2,3 2,3 2,4 2,2 2,2 1,8 2,6 1,7 1,6 9,1 2,5

mg/l 53,5 57,4 42,2 46,1 34,6 47,0 50,8 47,7 53,6 45,0 38,3 37,6 44,0 34,8 35,1 41,6 38,9 35,0 32,8 30,0 35,2 30,8 32,2 24,9 30,4 33,1 34,0 36,1 27,6 39,0 8,4 24,9 57,4 47,5

N-NH4 mg/l

1.374 1.379 1.579

1.225 1.252 1.320

1.188

1.152

KPK

s KPK

mg/l 6.905 15.540 1.473 1.235 591 1.740 28.750 2.495 7.600 812

Opombe

(0,45 um) mg/l 465 sekundarno gnilišče 425 novo gnilišče novo gnilišče sekundarno gnilišče 441

dehidracija dela od 6 h dalje 28 m3/h, 1650 l/h

944 1630l/h, 28m3/h, stari flokulant

927 850 875 911

855 793 813 835

798 885 981 570

854

829

676

812

748

845

I.+II-1250l/h, 26,5m3/h--pene

963 konec dodajanja ferikola 1.075 280 812 1.579 1.377

982 225 748 1.320 1.243

4.100 7.238 570 28.750 7.218


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

71/99

Preglednica 33. Analiza anaerobne digestije (iztok silos) – 2006. vzorčenje začetek 3.4.2006 10:00 3.4.2006 12:00 3.4.2006 14:00 3.4.2006 16:00 3.4.2006 18:00 3.4.2006 20:00 3.4.2006 22:00 4.4.2006 0:01 4.4.2006 2:00 4.4.2006 4:00 4.4.2006 6:00 3.4.2006 8:00 4.4.2006 8:00 4.4.2006 14:00 4.4.2006 20:00 5.4.2006 2:00 4.4.2006 8:00 5.4.2006 8:00 6.4.2006 9:00 7.4.2006 8:00 9.4.2006 8:00 11.4.2006 8:00 12.4.2006 7:50 13.4.2006 7:40 1.6.2006 8:00 1.6.2006 9:00 1.6.2006 10:00 1.6.2006 11:00 1.6.2006 12:00 8.6.2006 8:20 7.6.2006 9:30 8.6.2006 10:30 8.6.2006 11:30 21.11.2006 7:30 avg std min max 85 centil vzorčenje začetek 11.4.2006 8:00 12.4.2006 7:50 21.11.2006 7:30

POROCILO_06

vzorčenje konec 3.4.2006 12:00 3.4.2006 14:00 3.4.2006 16:00 3.4.2006 18:00 3.4.2006 20:00 3.4.2006 22:00 3.4.2006 23:59 4.4.2006 2:00 4.4.2006 4:00 4.4.2006 6:00 4.4.2006 8:00 4.4.2006 8:00 4.4.2006 14:00 4.4.2006 20:00 5.4.2006 2:00 5.4.2006 8:00 5.4.2006 8:00 6.4.2006 8:00 7.4.2006 8:00 8.4.2006 8:00 10.4.2006 8:00

ID

ID

suha s. g/l 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 378 383 384 385 386 387 393 397 398 403 420 422 427 587 588 589 590 591 604 606 612 613 1103

Si org. ug/l 420 422 1103

0,1

org.snov %

12,7

56,2

11,2 13,0 9,9 5,2 11,2 8,5 4,1 10,5 21,8 10,2 18,8 2,4 2,4 7,9 9,0 9,1 6,7

55,5

9,7 5,0 2,4 21,8 12,8 alkaliteta mg CaCO3/l_ 5557 4388

48,6 5,0 41,2 56,2 53,3

53,3 53,2 46,3 52,7 43,0 43,7 43,6 41,2 42,7 50,8 49,5 49,3 48,8

N-Kjeld. mg/l 1.695 1.751 1.656 1.602 1.563 1.539 1.564 1.578 1.643 1.551 1.532 1.607 1.384 1.448 1.438 1.474 1.436 1.488 1.365 1.254 1.555 1.460 1.308 1.543 1.435 1.176 1.370 993 1.008 1.223 1.263 1.227 1.217 1.180 1.427 188 993 1.751 1.602

N-NH4 mg/l 1.247 1.285 1.227 1.182 1.160 1.137 1.160 1.148 1.180 1.172 1.165 1.187 1.108 1.104 1.113 1.143 1.117 1.187 1.138 1.167 1.256 1.172 1.144 1.213 966 938 966 925 940

1.133 96 925 1.285 1.208

KPK mg/l 12.375 13.700 11.900 11.650 16.350 10.700 10.700 10.700 11.750 11.875 11.775 11.639 8.500 10.925 10.475 10.725 10.156 10.975 7.300 3.850 9.975 7.038 2.992 8.505 13.725 5.775 12.400 1.340 1.365 6.330 6.560 5.630 4.990 9.375 9.236 3.597 1.340 16.350 11.924

BPK5 mg/l

1.900

1.500 1.200 775 560 1.273 1.063 588 1.090 1.113 558 888 190 200

921 483 190 1.900 1.284


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

72/99

Preglednica 34. Analiza anaerobne digestije (mešanica na centrifugo) – 2006.

vzorčenje datum 9.1.2006 8:00 11.1.2006 9:30 11.1.2006 10:30 13.1.2006 10:00 13.1.2006 10:00 26.1.2006 10:00 7.2.2006 9:00 10.3.2006 8:00 17.3.2006 9:30 22.3.2006 9:40 29.3.2006 8:45 5.4.2006 9:50 10.4.2006 8:00 11.4.2006 8:00 18.4.2006 9:30 8.5.2006 10:45 11.5.2006 13:30 25.5.2006 8:00 5.6.2006 8:30 12.6.2006 8:30 19.7.2006 8:40 7.8.2006 9:00 16.8.2006 9:00 28.8.2006 8:00 11.9.2006 8:45 15.9.2006 9:45 15.9.2006 11:00 18.9.2006 8:30 27.9.2006 11:00 4.10.2006 8:30 13.10.2006 9:00 20.10.2006 9:40 7.11.2006 8:00 14.11.2006 9:30 20.11.2006 9:00 23.11.2006 9:00 14.12.2006 8:00

avg 85 centil

POROCILO_06

ID 40 46 49 60 63 115 175 265 288 312 334 389 404 417 462 511 530 569 592 621 732 746 793 826 865 892 895 900 948 987 1016 1028 1053 1080 1097 1111 1173

suha snov

org.snov

g/l

%

Opombe

43,8 40,3 30,2 28,1 15,9 25,4 27,7 30,9 27,9 29,1 28,5 37,2 40,4 32,7 39,8 49,0 46,8 43,3 42,2 50,1 49,4 59,7 59,8 59,1 57,8 37,0 41,8 39,3 54,1 41,6 35,0 39,1 54,2 43,0 51,3 47,4 43,2

46,4 53,7 MEŠANICA - sekundarno gnilišče 52,7 MEŠANICA - novo gnilišče 55,8 MEŠANICA - novo gnilišče 56,8 MEŠANICA - sekundarno gnilišče 55,8 55,6 57,8 56,8 50,9 50,9 59,4 53,4 53,0 49,1 45,9 28 m3/h, 1650 l/h 48,0 47,0 47,2 48,0 49,4 40,7 50,9 40,6 47,1 54,5 1250l/h, 26,5m3-pene 57,5 1250l/h, 26,5m3-pene 52,6 54,1 54,8 54,2 52,9 43,9 44,9 50,9 43,1 48,3 konec dodajanja ferikola

41,1

50,9

53,0

55,8


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

73/99

Preglednica 35. Analiza anaerobne digestije (razširjen nabor) – 2006. vzorčenje ID CN prosti detum mg/l SUROVO BLATO 9.1.2006 8:00 35 29.3.2006 8:45 335 11.4.2006 8:00 413 18.4.2006 9:30 461 11.5.2006 8:30 525 30.5.2006 13:30 581 26.6.2006 7:30 665 19.7.2006 8:40 727 4,5 18.9.2006 8:30 896 4,8 6.10.2006 11:00 994 7.11.2006 8:00 1049 20.11.2006 10:00 1100 22.11.2006 7:30 1108 22.11.2006 7:30 1109 23.11.2006 9:00 1110 14.12.2006 8:00 1172 PRIMARNO GNILIŠČE 9.1.2006 8:00 36 22.3.2006 9:40 310 11.4.2006 8:00 414 11.5.2006 8:30 526 19.7.2006 8:40 729 1,0 18.9.2006 8:30 897 4,0 7.11.2006 8:00 1050 SEKUNDARNO GNILIŠČE 9.1.2006 13:30 42 11.4.2006 8:00 415 11.5.2006 13:30 529 19.7.2006 8:40 730 8,0 18.9.2006 8:30 898 6,0 7.11.2006 8:00 1051 21.11.2006 7:30 1102 NOVO GNILIŠČE 9.1.2006 8:00 38 18.1.2006 8:30 88 11.4.2006 8:00 416 3.5.2006 9:00 501 11.5.2006 8:30 527 19.7.2006 8:40 728 3,8 18.9.2006 8:30 899 4,1 7.11.2006 8:00 1052 MEŠANICA NA CENTRIFUGO 20.10.2006 9:40 1028 23.11.2006 9:00 1111 14.12.2006 8:00 1173

POROCILO_06

dioksan mg/l

SiO2 mg/l

Si org. ug/l

Sb mg/l

Cu mg/l

Zn mg/l

Cd mg/l

Cr mg/l

Ni mg/l

Pb mg/l

11,1

41,8

4,8

3,8

2,7

17,5

183,1

14,4

6,2

3,3

22,1

19,2

12,7

15,0

4,2

Fe mg/l

SO4 (centrat) mg/l

4,1 <5 <5

1.305 856

0,6

27,4

83,8

0,08

10,9

7,3

4,8

43,5

0,04

11,2

4,5

2,9

S2(centrat) mg/l

S2mg/l

43

2,2

36 42 6 30

0,6 1,2 1,3 1,1

TLS mg/l

celotni OV mg/l

2.283

116,7

BTX mg/l

3,9 420

AOX mg/l

1,1

0,1

LKCH mg/l

<0,02

fenoli mg/l

1,0

<0,02

513

0,1 0,1 0,5 16,9 595,0

<5 <5

<5 <5

244 708

0,4

476 904

0,4

12,8

68,0

6,2

6,4

5,3

24,6 21,1 22,1

223,3 225,0 84,5

0,05

17,3 15,7 8,2

7,0 19,1 9,2

3,9 4,0 8,1

84,1

0,05

9,8

6,5

3,9

52,1 168,7 109,0 132,2

0,11

7,9 18,1 19,6 22,2

5,6 7,4 4,0 16,1

3,2 4,0 5,3 8,0

103,4

0,07

16,8

8,5

5,1

14,8 22,4 27,9 32,0

14 56

1,4 0,7

29 40 29 46

0,7 1,0 0,7 0,9 1,1

40 46 72

0,6 0,8 0,7 1,2

1.074

0,2

0,6

<0,02

1,1

1.881

0,2

0,6

<0,02

0,9

678

0,2

0,7

<0,02

0,8

1.063

922

0,1

<5 <5

968 588

0,4

13,2

71,7

6,6

5,9

3,4

24,2

225,4

16,7

6,9

4,1

41

1,4

18,5 20,3

97,8 99,4

0,06

15,9 13,8

16,6 8,7

3,5 5,0

37 32

1,4 0,9 1,6

72,8

0,05

10,9

7,8

4,1

85 28 61,0

0,7 0,5 0,6

818

9,2 9,9


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

74/99

Preglednica 36. Anaerobna razgradljivost – AnoxiTop.. Oznaka_vzorca

CČN GNILIŠČA poskus

Merilno mesto

SUROVO BLATO

CČNIZR.DOV.TEHN.VODA iztok iz cisterne EKOL d.o.o..

Vzorci_ID

335

449

450

566

665

825

1193

Čas_vzorčenja

29.mar.06

18.apr.06

14.apr.06

23.maj.06

26.jun.06

25.avg.06

15.dec.06

pH sušina (g/l) Org.snov (%) used.s. (1h - ml/l) used.s. (2h - ml/l) anaer.razg (% Dh) anaer.razg.V biop.(m3/m3) anaer.razg. (L/kg KPKv) anaer.razg. (% metana)

2,4

BPK5 (mg/L) s BPK5 cent. (mg/L) Opombe

POROCILO_06

POSEBNI VZOREC JEDILNO OLJE ZVEZDA

CČN GNILIŠČA poskus

CČNIZR.DOV.GREZNICE

KI Lj.

SUROVO BLATO

GREZNICA KANAL

FERMENT. BROZGA

7,5

6,1

58,48

28,91

70,8

84,2 560 500

37

16

20

100

15

75

60

17,0

8,5

6,0

1117,0

6,1

22,8

35,0

273

100

120

360

390

450

81

82

90

85

90

80

N-Kjel. (mg N/L) s N-Kjel v cent (mg N/L) TOC (mg/l) TOC on line (mg C/L) KPK (mg/l) s KPK cent. (mg/L) s KPK 0,45 um (mg/L)

POSEBNI VZOREC EKOLOGIJA št. 1 Razvijalec

359 108 16.880 28.214 64.800

69.050

706.340 51.067

31.300

2.472.192

54.800

75.666

3.408

37.750

55.300 22.000 2.425 emulzija

rumene barve (foto razvijalec)

Ferrosorp in gostota olja FeCL3 =0,905g/mL (slaba pon.)

privat greznica

naročilo KI


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

75/99

Preglednica 37. Povprečne letne analitične vrednosti anaerobne digestije – 2006. merno mesto

pH

suha snov g/l

surovo blato primarno gnilišče sekundarno gnil. novo gnilišče

6,0 7,5 7,3 7,4

organska org.suha anaerobna snov snov razgradnja* %

53,7 39,9 33,8 33,6 2,6 9,7

centrat dehidracije

66,5 51,0 52,0 53,6 39,0 48,6

g/l

35,7 20,3 17,6 18,0 1,0 4,7

%

KPK

N-skupni

NH4-N

mg/l

mg/l

mg/l

57.617 27.709 33.319 28.838 4.100 9.236

43,0 50,8 49,6

blatnenica * Vir "Sludge into biosolids" navaja vrednosti od razgradnje organske suhe snovi 40-45 %.

1.934 1.948 2.177 1.945 1.075 1.427

259 1.005 1.111 986 982 1.133

Preglednica 38. Mesečne količine v anaerobni digestiji – 2006. mesec

surovo blato staro gnil. novo gnil. m3

januar februar marec april Maj Junij Julij avgust september oktober november december skupaj povp. vrednost stand. odmik Min. vrednost maks. vrednost

m3

pregnito blato v dehid

blatnenica

skupno

razmerje dehid./skup.

m3

m3

m3

%

1.804 1.954 1.948 2.120 2.643 2.138 2.831 2.223 2.838 3.217 2.725 2.936

1.865 1.564 2.032 2.186 1.985 2.009 2.629 2.129 2.091 2.913 2.749 2.206

3.669 3.518 3.980 4.306 4.628 4.147 5.460 4.353 4.929 6.130 5.474 5.141

2.350 1.986 2.380 2.516 3.011 2.486 2.786 2.862 2.812 3.572 3.115 3.197

1.319 1.532 1.599 1.789 1.617 1.662 2.675 1.491 2.117 2.557 2.360 1.945

64 56 60 58 65 60 51 66 57 58 57 62

29.376 2.448 468 1.804 3.217

26.358 2.196 386 1.564 2.913

55.734 4.645 798 3.518 6.130

33.071 2.756 437 1.986 3.572

22.663 1.889 444 1.319 2.675

60 4 51 66

Preglednica 39. Učinek anaerobne digestije – 2006. parameter

enota/leto

dotok

iztok blatnenica + pregnito

volumen KPK organska suha snov

m3 t t

55.734 3.532 1.990

proizv.bioplina

l/kg organske suhe snovi

priozv.metana* l/kg zmanjšanja KPK *upoštevali smo vrednost metana v bioplinu: 70 %

POROCILO_06

55.734 1.258 702

iztok

učinek

učinek

blatnenica

surovo/ blatnenica+ pregnito

surovo/ blatnenica

22.663 230 118

64 65

93 94

476 292

201


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

76/99

Preglednica 40. Učinek anaerobne digestije po letih. parameter / leto

enota

2003

2004

2005

2006

DOTOK

dotok v gnilišče

m3/leto

71.523

45.003

51.352

55.734

DOTOK

dotok KPK (surovo blato)

g/L

46,357

45,854

41,639

57,617

DOTOK

dotok org. suha snov (surovo blato)

g/L

28,4

28,8

28,7

35,7

BLATNENICA

Pretok

m3/leto

35.662

20.280

17.654

22.663

BLATNENICA

KPK

g/L

19,168

19,032

16,663

9,236

BLATNENICA

org. suha snov

g/L

12,5

12,4

10,6

4,7

BLATO V DEHIDRACIJO

pretok

m3/leto

35.861

27.723

33.698

33.071

BLATO V DEHIDRACIJO

KPK

g/L

24,220

26,501

22,895

31,079

BLATO V DEHIDRACIJO

org. suha snov

g/L

16,6

17,0

16,5

17,8

KPK

t/leto

3.316

2.064

2.138

3.211

organska suha snov

t/leto

2.031

1.296

1.474

1.990

KPK

t/leto

1.552

1.121

1.066

1.237

organska suha snov

t/leto

1.041

723

743

695

KPK

t/leto

1.763

943

1.073

1.974

organska suha snov

t/leto

990

573

731

1.295

po vnešenem KPK

Lbioplin/kgKPKv

325

358

393

295

po zmanjšanju KPK

LCH4/kgKPK odstr.

428

548

548

336

po vnešeni org. snovi

Lbioplin/kg vn. org. s.

531

569

570

476

po zmanjšani org. snovi

Lbioplin/kg odst.org.s.

1089

1287

1149

732

letna količina bioplina

m3

1.077.983

737.750

839.416

948.087

DOTOK

IZTOK

razlika (dotok iztok)

UČINEK

BIOPLIN

POROCILO_06


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

77/99

Preglednica 41. Dehidracija blata - 2006. mesec

delovne

pregnito blato

dehidrirano blato

ure

količina

iz količine + analize

kg/

kg/tono

centrifuge

m3/mesec

m3/mesec

mesec

suhe snovi

88 76 90 94 118 98 111 115 108 132 107 112 1249 104 15 76 132

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december

skupaj/leto povpr.vred.

std min max

poraba polielektrolita

181 141 169 245 368 275 324 421 358 354 377 346 3560 297 93 141 421

2350 1986 2380 2516 3011 2486 2786 2862 2812 3572 3115 3197

33071 2756 437 1986 3572

452 399 476 519 693 591 751 752 723 823 707 695 7582 632 139 399 823

5,6 6,9 6,5 5,5 4,9 5,0 5,6 4,5 5,6 5,9 4,5 5,0 66 5,5 0,7 4,5 6,9

Količina dehidriranega blata je izračunana iz količine blata in analize. Poraba polielektrolita je beležena na merilcu šarž, zaradi različne nasipne teže flokulanta prihaja do odstopanja v količinski porabi (beleženonabavljeno). Preglednica 42. Koncentracija težkih kovin v dehidriranem blatu CČN; 85 centil – 2000-2006. leto

Cu

Zn

Cr

Ni

Pb

Fe

Cd

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

2000

491

2.672

1.038

931

160

25.996

3,0

2001

721

2.849

989

1.504

204

21.300

3,6

2002

705

3.771

1.479

1.305

129

17.793

3,0

2003

564

2.921

763

320

117

11.459

2,0

2004

585

2.171

586

298

109

13.553

1,4

2005 2006

611 609

2.628 2.851

480 407

434 312

140 143

16.540 19.590

1,7 1,7

POROCILO_06


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

78/99

Preglednica 43. Analize dehidriranega blata- 2006.

vzorčenje

ID

suha s. org.snov patogeni

datum

%

%

Sb

Cu

Zn

Cd

Cr

Cr 6+

Ni

Pb

Fe

Hg

mg/g s.s.

Mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

ug/g s.s.

DEHIDRIRANO BLATO - prikolica 9.1.2006 8:00

39

31,1

53,6

573

2246

353

22.3.2006 9:40

313

32,8

54,1

11.4.2006 8:00

419

31,8

49,2 pozitivno

650

2700

441

11.5.2006 13:30

531

38,7

46,6

569

3245

25.7.2006 13:00

739

37,5

46,9

512

2156

28.8.2006 8:00

828

37,4

44,1 pozitivno

617

18.9.2006 8:30

902

36,5

50,6

10.10.2006 13:40

1010

33,6

16

275

193

2,0 1,9

<5 194

121

404

295

143

1,4

166

237

129

19.337

2888

0,7

345

444

136

20.350

579

2703

1,7

408

317

143

18.666

49,5

487

2115

1,8

373

271

131

16.592

7.11.2006 8:00 1054 34,6 44,2 normativ (Ur.l. RS 29/04) za nekmetijsko uporabo avg 34,9 48,8 std 2,7 3,7 min 31,1 44,1 max 38,7 54,1 85 centil 37,5 53,0

366 600 544 89 366 650 615

1603 2000 2457 522 1603 3245 2879

1,3 5,0 1,4 0,4 0,7 1,8 1,7

289 500 347 87 166 441 407

183 80 277 82 183 444 316

107 500 138 25 107 193 143

16.593 18308 1676 16592 20350 19742

476 464

2113 1297

1,7 1,2

361 238

254 148

128 87

17.417 15.177

32

24 11 16 32 30

<5

<5

INTERNA DEPONIJA – za Univerzo MB 7.11.2006 10:00 28.11.2006 13:30

POROCILO_06

1056 1127

42,0 35,8

50,3 40,7

1,8

5,0 1,9 0,1 1,8 2,0 1,9


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

79/99

Preglednica 44. Analize suhe in organske snovi dehidriranega blata- 2006.

vzorčenje datum DEHIDRIRANO BLATO 9.1.2006 8:00 11.1.2006 9:30 11.1.2006 10:30 13.1.2006 10:00 13.1.2006 10:00 22.3.2006 9:40 11.4.2006 8:00 18.4.2006 9:30 8.5.2006 10:45 11.5.2006 13:30 12.6.2006 8:30 17.7.2006 8:15 19.7.2006 8:40 25.7.2006 13:00 7.8.2006 9:00 16.8.2006 9:00 28.8.2006 8:00 11.9.2006 8:45 15.9.2006 9:45 18.9.2006 8:30 27.9.2006 11:00 4.10.2006 8:30 10.10.2006 13:40 13.10.2006 9:00 7.11.2006 8:00 14.11.2006 9:30 20.11.2006 9:00 23.11.2006 9:00 14.12.2006 8:00 DEPONIJA 7.11.2006 10:00 7.11.2006 10:00 7.11.2006 10:00 28.11.2006 13:30 avg std min max 85 centil vzorčenje začetek DEHIDRIRANO BLATO 23.11.2006 9:00

POROCILO_06

ID

suha snov % 39 48 51 62 65 313 419 463 513 531 623 722 731 739 747 794 828 867 894 902 946 989 1010 1018 1054 1081 1099 1112 1175 1056 1057 1058 1127

ID

1.112

31,1 31,4 33,7 32,7 33,2 32,8 31,8 30,9 33,3 38,7 36,2 34,8 38,4 37,5 33,3 36,3 37,4 28,7 29,6 36,5 36,0 32,5 33,6 34,7 34,6 35,2 36,2 34,5 34,9

org.snov % 53,6 52,5 55,0 54,5 57,1 54,1 49,2 45,7 45,5 46,6 42,2 47,2 47,5 46,9 45,8 39,3 44,1 47,6 48,5 50,6 48,8 48,8 49,5 50,9 44,2 41,4 42,8 41,6 45,2

Opombe

sek.gnilišče novo gnilišče novo gnilišče sek.gnilišče

28 m3/h, 1650 l/h

26,5 m3/h, 1250 l/h

konec dod.ferikola

42,0 50,3 Skupni vzorec 74,0 47,0 Samo skorja 36,8 44,1 Sloj pod skorjo 35,8 40,7 34,2 47,8 2,5 4,5 28,7 39,3 38,7 57,1 36,5 53,4 sulfid (v izlužku) sulfat (v izlužku) sulfat (iz pepela) mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. 5,4

2.310

7.437


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

80/99

700 600 500 400 300 200 100 0 jan

apr

maj

jun

Cu

jul

Cr

avg

Ni

sep

okt

nov

Pb

Slika 25. Vsebnost težkih kovin (Cu, Ni, Cr, Pb) v dehidriranem blatu CČN - 2006.

4.000

mg/kg s.s.

3.000

2.000

1.000

0

Cu 2000

Zn 2001

Cr 2002

2003

Slika 26. Primerjava vsebnosti težkih kovin po letih 2000-2006.

POROCILO_06

Ni 2004

Pb 2005

2006


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

81/99

Preglednica 45. Proizvodnja in izraba bioplina ter električne energije - 2006.

2006

mesec

KOLIČINA

BIOPLINA

2006

proizvodnja

elekt.en.

agregat

del.ure

skupaj

na agregat

ostali porab.

motor VT

motor MT

skupaj

motor

m3

m3

m3

kWh

kWh

kWh

h

poraba

iz DES

DES VT

DES MT

skupaj

kWh

kWh

kWh

skupaj poraba el.

poraba HV Turbo

HV Turbo skupaj

toplotna E

konica

CČN celotna

puhala

razmerje el.

CČN

kWh

kWh

kWh

%

kWh

januar

69.109

0

69.109

0

0

0

0

117.801

134.936

252.737

441

252.737

107.401

42

272.364

februar

67.902

0

67.902

0

0

0

0

113.141

131.495

244.636

544

244.636

106.893

44

228.948

marec

79.932

0

79.932

0

0

0

0

133.430

126.455

259.885

528

259.885

119.082

46

250.661

april

81.499

0

81.499

0

0

0

0

97.643

138.454

236.097

448

236.097

109.176

46

282.690

maj

84.421

0

84.421

0

0

0

0

130.245

151.990

282.235

517

282.235

151.453

54

222.250

junij

76.170

11.760

64.410

12.452

10.704

23.156

169

134.031

133.538

267.569

515

290.725

159.955

55

171.599

julij

82.698

47.823

34.875

54.791

57.711

112.502

607

82.200

93.095

175.295

510

287.797

160.525

56

154.380

avgust

65.118

54.378

10.740

58.906

68.736

127.642

702

66.016

61.966

127.982

435

255.624

129.461

51

136.100

september

87.832

37.747

50.085

42.974

43.950

86.924

466

101.286

102.199

203.485

516

290.409

164.684

57

162.543

oktober

89.982

48.755

41.227

55.092

70.762

125.854

715

81.750

82.491

164.241

517

290.095

161.904

56

183.499

november

77.930

51.194

26.736

56.378

68.042

124.420

682

76.484

73.937

150.421

549

274.841

147.911

54

238.201

december

85.494

52.312

33.182

55.140

79.142

134.282

732

64.143

76.733

140.876

421

275.158

130.057

47

251.876

948.087

303.969

644.118

335.733

399.047

734.780

4.073

1.198.170

1.307.289

2.505.459

5.941

3.240.239

1.648.502

79.007

25.331

53.677

27.978

33.254

61.232

339

99.848

108.941

208.788

495

270.020

137.375

51

212.926

8.056

24.940

24.262

27.526

34.021

61.349

335

25.815

30.579

54.860

45

19.461

22.915

5

49.328

min. vred.

65.118

0

10.740

0

0

0

0

64.143

61.966

127.982

421

236.097

106.893

42

136.100

maks. vred.

89.982

54.378

84.421

58.906

79.142

134.282

732

134.031

151.990

282.235

549

290.725

164.684

57

282.690

skupaj l. 2006 povp. vred. stand. odmik

CČN in ČN Farme Ihan popolnoma ločeni na električni in toplotni energiji Iz omrežja odvzeto 77% električne energije, 33% lastna proizvodnja električne energije Zagon novega plinskega motorja M.A.N. 23.06.2006 POROCILO_06

2.555.111


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

82/99

Preglednica 46. Analiza bioplina pred in za Si kolono - 2006. Merilno mesto

vzorec BIOPLIN - pred Si kolono vzorec BIOPLIN - za Si kolono vzorec BIOPLIN - pred Si kolono vzorec BIOPLIN - za Si kolono vzorec BIOPLIN - pred Si kolono vzorec BIOPLIN - za Si kolono vzorec BIOPLIN - pred Si kolono vzorec BIOPLIN - za Si kolono vzorec BIOPLIN - pred Si kolono vzorec BIOPLIN - za Si kolono vzorec BIOPLIN - pred Si kolono vzorec BIOPLIN - za Si kolono vzorec BIOPLIN - pred Si kolono vzorec BIOPLIN - za Si kolono vzorec BIOPLIN - pred Si kolono vzorec BIOPLIN - za Si kolono vzorec BIOPLIN - pred Si kolono vzorec BIOPLIN - za Si kolono vzorec BIOPLIN - pred Si kolono vzorec BIOPLIN - za Si kolono vzorec BIOPLIN - pred Si kolono vzorec BIOPLIN - za Si kolono

datum

9.01 9.01 8.06 8.06 20.07 20.07 21.08 21.08 5.09 5.09 20.09 20.09 27.09 27.09 10.10 10.10 6.11 6.11 22.11 22.11 12.12 12.12

CH4

CO2

O2

N2

NH3

NH3

H2S

H2S (on line)

BTX (vsota)

org_ vezan Si (vsota)

Si (vsota)

Si (vsota)

vol %

vol %

vol %

vol %

mg/Nm3

mg/Nm3 CH4

mg/Nm3

ppm

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3 CH4

64,6 65,2 62,9 62,5 66,4 66,5 64,4 65,0 66,9 68,2 65,7 65,7 52,7 63,3 66,5 66,4 65,2 65,4 64,8 64,2 63,6 63,8

OPOMBA: Modro so označene analize, ki jih je izvedla CČN.

POROCILO_06

32,9 32,8

32,8 32,8 32,9 32,6 29,8 29,9 32,5 32,4 31,4 36,3 32,0 32,0 33,4 33,5 33,7 33,3 34,8 34,3

0,5 0,4 1,3 1,3 0,2 0,1 0,5 0,4 0,7 0,4 0,4 0,4 3,4 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 0,3 0,4

2 1,5

0,6 0,5 1,8 1,6 2,6 1,5 1,4 1,5 12,4 0,4 1,2 1,3 1,1 0,9 1,1 1,9 1,3 1,5

0,2 0,2

0,3 50

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2 0,2

0,3

216 185 191 1 138 2 84 24 122 91 89 1

135 76 153 8 146 107 542 512

180 160

21,1 22,8

208 500

182 133 135 2

12 167 500 803

71,2 0,5 52,5 0,5 275,3 541,8 103 131 40,8 38,6

10,6 6 34,1 0,6 27,6 1 25,7 17,5 17,1 29,4 15,8 0,3 13,2 0,1 11,9 0,5 12 0,7 7,2 0,2 9,1 0,5

4 2,3 12,9 0,2 10,4 0,4 9,7 6,6 6,5 11,1 6 0,1 5 0,1 4,5 0,2 4,5 0,2 2,7 0,1 3,4 0,2

višji OV Cl Cl F F temp (vsota) (skupno) (skupno) (skupno) (skupno) bioplina mg/Nm3

6,2 3,5

328 387

15,7 0,5

946 586 568 760 592 757 646 5 676 5 422 11 786 764 504 564 376 351

9,7 16,3 9,1 0,2 9,5 0,2 6,8 0,2 7 0,2 4,2 0,2 5,4 0,3

mg/Nm3

mg/Nm3 CH4

mg/Nm3

mg/Nm3 CH4

oC

8 28

6,7 16,5

10,1 24,8

0,8 1,4

1,2 2,1

2,3 0,9

4,4 1,4

1,2 1,1

2,3 1,7

2 1,4

3,1 2,2

0,8 0,8

1,3 1,3


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

83/99

Preglednica 47. Analiza vzorcev odpadne vode na Si - 2006. Oznaka_vzorca

Merilno mesto

ID

datum

SiO2 (mg/l)

Si org. (ug/l)

Opombe

CČN-BLATO gnilišča

NOVO GNILIŠČE

728

19.jul.06

968,0

CČN-BLATO gnilišča

NOVO GNILIŠČE

899

18.sep.06

588,0

CČN-BLATO gnilišča

PRIMARNO GNILIŠČE

729

19.jul.06

244,0

CČN-BLATO gnilišča

PRIMARNO GNILIŠČE

897

18.sep.06

708,0

CČN-BLATO gnilišča

SEKUNDARNO GNILIŠČE

730

19.jul.06

476,0

CČN-BLATO gnilišča

SEKUNDARNO GNILIŠČE

898

18.sep.06

904,0

CČN-BLATO gnilišča

SUROVO BLATO

727

19.jul.06

1.305,0

CČN-BLATO gnilišča

SUROVO BLATO

896

18.sep.06

856,0

CČN-BLATO gnilišča

SUROVO BLATO

994

6.okt.06

CČN-DEPONIJA

DEPONIJA-ČRPALIŠČE JP PRODNIK

1168

11.dec.06

25,5

po 2 dneh dežja

CČN-DEPONIJA

DEPONIJA-JP PRODNIK

1167

11.dec.06

28,5

po 2 dneh dežja

CČN-IZR.DOV.-GREZNICE

iztok iz cisterne -VIGRAD D.O.O.

1013

11.okt.06

0,1

CČN-IZR.DOV.-TEHNOLOŠKA VODA

iztok iz cisterne - Fruktal

1002

9.okt.06

7,2

CČN-IZR.DOV.-TEHNOLOŠKA VODA

iztok iz cisterne - Zmrzlikar-Biotera

1003

10.okt.06

3,1

CČN-IZR.DOV.-TEHNOLOŠKA VODA

iztok iz cisterne -Biotech

943

16.sep.06

59,0

maščoba v B, gosto

CČN-IZR.DOV.-TEHNOLOŠKA VODA

iztok iz cisterne -EKOL (avtopr.)

843

1.sep.06

1.710,0

2x8 m3 v dotok CČN

CČN-IZR.DOV.-TEHNOLOŠKA VODA

iztok iz cisterne -Ekol

883

13.sep.06

13,7

v B-emulzija 2x dovoz

CČN-IZR.DOV.-TEHNOLOŠKA VODA

iztok iz cisterne -Ekol d.o.o

911

20.sep.06

73,5

24m3

CČN-IZR.DOV.-TEHNOLOŠKA VODA

iztok iz cisterne -Ekol d.o.o.

1011

11.okt.06

20,8

CČN-IZR.DOV.-TEHNOLOŠKA VODA

iztok iz cisterne -Helios

998

7.okt.06

CČN-IZR.DOV.-TEHNOLOŠKA VODA

iztok iz cisterne -Kanal d.o.o (avtopr.)

910

19.sep.06

446,0

CČN-IZR.DOV.-TEHNOLOŠKA VODA

iztok iz cisterne -smetišče Duplica

882

13.sep.06

36,0

CČN-IZR.DOV.-TEHNOLOŠKA VODA

vzorec-Helios Količevo

974

2.okt.06

0,4

CČN-SL.NAPRAVE

DOTOK CČN

1094

19.nov.06

8,3

CČN-SL.NAPRAVE

IZTOK IZ CČN

1096

19.nov.06

1,0

CČN-SL.NAPRAVE

PO MEHANSKI STOPNJI

1095

19.nov.06

1,3

CČN-SL.NAPRAVE

SEKUNDARNO GNILIŠČE

1102

21.nov.06

0,1

CČN-SL.NAPRAVE

SUROVO BLATO

1100

20.nov.06

0,1

CČN-SL.NAPRAVE

SUROVO BLATO

1108

22.nov.06

0,1 dež

CČN-SL.NAPRAVE

SUROVO BLATO-centrifugirani vzorec

1109

22.nov.06

0,5 dež

CČN-SL.NAPRAVE

vzorec - iztok iz silosa gnile vode

1103

21.nov.06

0,1

KIMI

iztok iz ind./komun. ČN Kimi

876

12.sep.06

43,0

KIMI

IZTOK V KANALIZACIJO

631

13.jun.06

24,8

LEK MENGEŠ

IZTOK V KANALIZACIJO

661

22.jun.06

12,3

PERITEKS

iztok iz ind./komun. ČN Periteks

832

28.avg.06

38,4

PERITEKS

iztok iz ind./komun. ČN Periteks

875

12.sep.06

38,7

PERITEKS

IZTOK V KANALIZACIJO

551

22.maj.06

40,5

PERITEKS

IZTOK V KANALIZACIJO

630

13.jun.06

37,9

PERITEKS

IZTOK V KANALIZACIJO

929

21.sep.06

41,5

PERITEKS

IZTOK V KANALIZACIJO

1001

9.okt.06

29,7

SVILANIT+ETA

dotok na ind./komun. ČN Svilanit+Eta

833

28.avg.06

10,2

SVILANIT+ETA

iztok iz ind./komun. ČN Svilanit

878

12.sep.06

8,0

SVILANIT+ETA

IZTOK V KANALIZACIJO

182

9.feb.06

5,6

SVILANIT+ETA

IZTOK V KANALIZACIJO

629

13.jun.06

4,8

SVILANIT+ETA

IZTOK V KANALIZACIJO

927

21.sep.06

4,8

SVILANIT+ETA

IZTOK V KANALIZACIJO

1000

9.okt.06

8,7

TITAN KAMNIK

IZTOK V KANALIZACIJO-skupni kanal

856

6.sep.06

3,9

TOSAMA

iztok iz ind./komun. ČN Tosama

834

28.avg.06

10,4

TOSAMA

iztok iz ind./komun. ČN Tosama

877

12.sep.06

8,1

TOSAMA

IZTOK V KANALIZACIJO

628

13.jun.06

10,6

TOSAMA

IZTOK V KANALIZACIJO

928

21.sep.06

6,9

POROCILO_06

116,7 dovoz maščobe vB

0,1 1,0 30m3

skupni kanal

2,1

majhen pretok

1,6

več pretoka fekalne vode


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

84/99

Preglednica 48. Poraba vode - 2006. 2006

porabljena količina voda vodnjak vodnjak vodnjak (vodovodna) 1 2 3 vodnjak4 mesec m3 m3 m3 m3 m3 Januar 127 1.631 0 559 0 Februar 176 1.624 1 536 0 Marec 95 1.489 3 913 0 April 99 540 0 1.774 0 Maj 106 701 0 1.281 3 Junij 83 854 0 2.400 5 Julij 109 554 0 1.443 1 Avgust 68 22 0 1.375 2 September 108 656 0 1.106 2 Oktober 163 148 0 1.210 0 November 206 1.409 0 1.232 1 December 181 1.370 0 957 0 skupaj 2006 1.521 10.996 4 14.785 14 * Vodovodna voda (Prodnik) malo pušča v nov, dec

povprečni nivo ( od m.n.v. do nivoja vode) vodnjak 1 vodnjak 2 vodnjak 3 cm cm cm 266,5 350,0 326,0 258,9 343,2 318,2 232,0 316,4 283,9 230,9 315,6 282,7 234,1 318,3 290,3 240,0 324,5 289,9 271,2 355,9 326,2 269,5 352,3 330,8 276,8 359,1 340,3 291,7 372,6 364,5 303,4 385,8 403,3 307,6 390,7 395,1 265,2 348,7 329,3

nivoji vode vodnjaki 2006 450 400 350

cm

300 250 200 150 100 50 0 1

2

3

4

5

6

7

8

mesec V1

Slika 27. Nivo vode v vodnjakih - 2006.

POROCILO_06

V2

V3

V4

9

10

11

12

vodnjak4 cm 356,5 328,5 311,0 234,4 239,3 240,8 280,5 283,7 294,1 314,8 337,1 349,5 297,5


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

85/99

Preglednica 49. Poraba bioplina na porabnikih – 2006. mesec enota januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december skupaj 2006

obrat ure

m3/mes. bakla 271 28.487 291 30.503 391 41.003 464 48.720 516 54.180 450 47.250 291 30.555 92 9.660 365 38.325 261 27.405 103 10.815 120 12.600 3.614 379.502

obrat ure 2668 2.889 3.077 3.489 3.979 4.429 4.588 4.714 4.750 4.901 4.960 4.968 5.114 51.858

poraba goriva bioplina na bakli in kotlih obrat obrat ure m3/mes ure obrat ure m3/mes kotel 1 (D1) 10024 kotel 2 (D1) 221 6.630 10.024 0 0 188 5.625 10.039 15 435 413 12.375 10.566 528 15.825 490 14.700 720 720 21.600 450 13.500 1.130 410 12.300 159 4.770 1.265 135 4.050 126 3.780 1.283 18 540 36 1.080 1.283 0 0 151 4.530 1.454 171 5.130 59 1.770 1.583 129 3.870 8 240 1.583 0 0 146 4.380 1.602 19 570 2.446 73.380 42.532 2.144 64.320

23.6.2006 zagon novega plinskega motorja M.A.N.

POROCILO_06

SKUPAJ obrat. ure obrat ure m3/mes 11650 kotel 3 (delavnica) 12.394 744 5.208 12.902 508 3.556 13.087 185 1.295 13.090 3 21 13.090 0 0 13.090 0 0 13.090 0 0 13.090 0 0 13.090 0 0 13.090 0 0 386 386 2.702 1.105 719 5.033 131.504 2.545 17.815

obrat. ure obrat ure m3/mes m3/mes 221 kotel 4 (energana) 995 744 28.785 69.110 1.430 435 27.784 67.903 1.620 190 9.435 79.933 1.665 0 0 81.499 1.832 167 4.441 84.421 224 8.340 64.410 0 0 34.875 0 0 10.740 3.629 56 2.100 50.085 3.849 220 8.182 41.227 4.198 349 12.979 26.736 4.483 285 10.599 33.182 23.701 2.670 112.645 644.120


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

86/99

Preglednica 50. Poraba in oddaja snovi – 2006. 190801 (vel. kont) m3

(mali kont)

Januar

30

3,6

Februar

35

3,6

kosilnica elekt agragat

Marec

40

3,6

motor.žaga

April

40

3,6

Maj

35

4,5

Junij

55

3,6

Julij

50

5,4

Avgust

45

3,6

September

50

3,6

Oktober

70

4,5

November

70

3,6

December

35

3,6

555

47

1.096

932

7.580

količina

enota

tone

klasif.št.

2006 Odp. at.

190801 m3

plinsko olje D2 l

bencin l

pralniki

flokulant kg dehidracija

viličar črpalka Eisele

m3

602

190801

1.896

m3

626

190805

12

m3

0,7

150101

odpadni akumulatorji

0

kg

0,0

160605

Ni, Cd baterije

0

kg

0,0

160602

plastična embalaža

5,4

m3

0,4

150102

kovinska embalaža

1,0

m3

0,2

150104

4.020

kg

4,0

200140

477

kg

0,5

130208*

odpadne oljne krpe

0

kg

0,0

150202*

steklena embalaža

1

m3

0,9

150107

kllorirana hidravlična olja

160

kg

0,160

130109*

neklorirana mot./str.olja

317

kg

0,317

130205*

odpadki elektr.opreme

160

kg

0,160

160214*

46

kg

0,046

160213*

mulji iz KČN papir in karton

odpadno železo odp.mazalna/strojna olja

odpadni monitorji

FeCl3 l za vezavo

ni porabe

plinski motor,

H2S v

za

kompresor,

gniliščih

ogrevanje

reduktorji, ..

8.000

OPOMBA: Preračun v tone je izveden na podlagi podatka (JKP Prodnik, februar 2006): • • •

Papir+karton: 5 m3 = 300 kg Pločevinke+plastenke: 20 m3 = 1,5 tone Steklo: 20 m3 = 18 ton

POROCILO_06

(hidravlično, strojno olje)

L

gost.=1,43kg/l

602

ostanki na grabljah in sitih

maziva

kurilno olje l

0

858


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

87/99

Preglednica 51. Analize odpadne vode industrijskih uporabnikov CČN - 2006. vzorčenje HELIOS ID KOLIČEVO pH

28.3.2006 11:20 330

28.9.2006 11:30 955

29.11.2006 10:40 1135

20.12.2006 11:00 1211

29.11.2006 11:30 1136

19.12.2006 9:00 1197

20.12.2006 11:30 1212

7,8

8,0

7,7

7,9

7,7

7,6

8,2

T (pri pH) used.snovi (1 h) used.snovi (2 h)

oC

20,7

16,0

21,5

15,9

21,2

21,7

16,5

ml/l

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

8,0

25,0

31,0

ml/l

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

8,0

23,0

27,0

N-Kjeld.

mg/l

< 2,5

<2,5

2,5

6,5

85,0

83,0

107,0

N-NH4

mg/l

<1

<1

1,0

1,0

36,0

59,0

58,0

P

mg/l

<0,5

<0,5

0,5

0,5

9,4

9,3

12,0

KPK

mg/l

150

68

234

211

1277

882

1258

BPK5

mg/l

3

40

165

70

770

473

595

BTX

mg/l

0,13

3,81

0,92

AOX

mg/l

<0,02

0,02

<0,02

LKCH pol. org. topila

mg/l

<0,02

0,02

<0,02

mg/l

8,9

54,0

<5

Opombe

tehnološka voda tehnološka voda tehnološka voda tehnološka voda fekalna voda

fekalna voda

fekalna voda

HELIOS KOLIČEVO – merno mesto: vzorec iz izravnalnega bazena vzorčenje ID pH SiO2 Si org. pH T (pri pH) used.s.(1 h) used.s.(2 h) Cl2-celotni N-Kjeld. N-NH4 P KPK BPK5 COV BTX AOX LKCH vsota tenzidov

PERITEKS 28.8.2006 12:10 12.9.2006 10:00 22.5.2006 10:10 13.6.2006 14:00 TRZIN 832 875 551 630 mg/l ug/l oC ml/l ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

7,3 38,4

7,5 38,7

8,4 40,5

7,8 37,9

7,9 41,5

7,6 25,7 0,8 1,2 <0,04 8,8 1,2 24,0 410 203

7,7 27,9 1,6

9,2 29,1 0,4 1,0

7,6 18,1 2,0 2,0

8,1 30,3 <0,1 0,3

7,4 1,1 20,0 343 185

12,0 <1 28,3 537 283

11,2 <1 23,7 550 280

6,6 <1 23,8 371 340

26,3

29,2

0,1 15,3

0,1 17,7

28,3

PERITEKS TRZIN – merno mesto: vzorec iz zadnjega prekata nevtralizacije POROCILO_06

21.9.2006 10:45 929

9.10.2006 13:00 1001 7,8 29,7 2,1 7,8 27,0 <0,1 0,9 7,5 <1 17,0 364 200 9,5 0,1 0,3 0,0 22,9


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

vzorčenje ID CN prosti SiO2 pH used.s.(2 h) N-Kjeld. N-NH4 CN-celotni CN-prosti Cl ion P KPK BPK5 TLS BTX AOX LKCH pol.org.top.

LEK MENGEŠ

28.3.2006 12:30

ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

22.6.2006 10:30

30.8.2006 9:00

28.9.2006 12:30

17.5.2006 8:30

22.6.2006 10:30

17.5.2006 14:30

183 0,15 7,0 12,0 83,0 22,9 0,1

19,7 1895 1150 <0,03 1,3 <0,02 416,0

Opombe LEK MENGEŠ – merno mesto: skupni izok v kanalizacijo POROCILO_06

21.4.2006 8:00

28.3.2006 12:50

333 mg/l mg/l

9.2.2006 12:00

88/99

477

661

838

956

0,05 7,4 1,0 104,0 23,0 0,2 0,01 22,2 2998 1638 29,0 <0,03 1,7 0,1 629,0

547

660

0,02 7,2 1,2 89,5 57,0 0,3

3,1 1880 930 <0,03 1,0 <0,02 355,0

12,3 7,6 8,5 79,0 20,8 0,1 0,04 347,0 25,8 1810 1038 46,0 <0,03 0,8 0,1 377,0

7,6 0,4 47,0 5,4 0,1 291,0 36,0 1558 730 <5 0,3 0,5 0,0 421,0

7,4 1,0 63,0 11,0 0,1

25,0 2017 800

7,3

7,6

70,0 46,8

68,0

3,9 2338 1317

779 430

2,6 1,6 0,2 766,0 za IJŠ - kanal pod Lekom fekalna voda


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

vzorčenje ID pH SiO2 Si org. pH used.s. (2 h) Al Cr N-Kjeld. N-NH4 P SO4 S2SO3 KPK BPK5 TLS COV BTX AOX LKCH fenoli vsota tenzidov

SVILANIT +ETA

mg/l ug/l ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

Opombe

9.2.2006 11:30 28.3.2006 12:10 21.4.2006 9:00 13.6.2006 13:00 28.8.2006 13:00 12.9.2006 11:00 21.9.2006 9:30 5.10.2006 13:00 9.10.2006 12:00 8.12.2006 9:50 182 332 479 629 833 878 927 993 1000 1160 8,3 7,0 9,1 10,6 9,3 5,1 5,6 6,6 5,6 4,8 10,2 8,0 4,8 8,7 1,6 7,9 7,2 9,3 10,6 9,8 7,5 5,6 5,8 4,7 6,6 <0,1 1,2 1,0 0,4 1,1 13,0 0,9 2,5 4,0 1,5 0,13 1,1 1,0 0,5 <0,05 18,9 21,6 13,7 11,3 20,0 15,0 22,0 23,0 22,4 24,0 <1 2,7 <1 <1 1,1 <1 1,6 2,3 1,4 1,3 3,2 4,4 2,5 1,9 3,3 2,4 4,4 3,9 3,9 3,8 84,2 212,0 386,0 111,8 141,0 81,5 5,7 196,0 11,8 84,6 3,7 3,1 1,6 0,35 <0,05 1,2 1,0 0,9 0,3 3,9 5,1 <2 5,6 <2 4,6 3,5 <2 <2 <2 <2 710 986 495 646 664 768 960 1045 1120 884 370 600 225 300 362 325 665 700 760 573 50 19,0 25,0 26,0 18,0 24,0 2,5 2,1 1,6 0,7 3,6 1,3 0,1 <0,03 0,19 0,34 0,11 0,04 0,07 0,03 0,02 0,04 0,25 0,06 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 0,03 0,03 <0,02 0,01 0,01 <0,01 0,03 0,01 0,02 0,02 0,03 7,0 6,8 0,5 4,78 5,7 7,3 1,9 6,4 5,5 1,1 majhen pretok iz ČN duh po gnilem kontrola pretoka vonj po H2S

SVILANIT + ETA- merno mesto: iztok iz nevtralizacijskega bazena POROCILO_06

89/99


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

vzorčenje ID pH CN prosti SiO2 pH T (pri pH) used.snovi (2 h) Cu Zn Cr Cr 6+ Ni Pb Fe Cl2-prosti N-Kjeld. N-NH4 CN-celotni Cl ion P S2KPK BPK5 TLS BTX AOX LKCH Opombe

TITAN

mg/l mg/l

90/99

9.2.2006 11:00 181 8,1 0,01

6.9.2006 13:00 854 6,6 0,03

6.9.2006 13:10 855 6,6 <0,003

8,1 20,5 0,7 0,12 1,35 <0,05

9,0 23,3

oC ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

<0,05

12,4

21.9.2006 9:00 926 7,7 0,01

7,9 23,1

6.9.2006 13:10 856 6,6 <0,03 3,9 7,7 25,3

0,06 0,07 0,05 <0,01 <0,05

<0,03 0,93 <0,05 <0,01 <0,05

0,04 0,44 0,04 <0,01 <0,05

<0,04 46,0 13,0

<0,04

<0,04

9,6

7,1

7080 <0,5

<0,5

416

8.11.2006 9:00 1065

8.11.2006 9:00 1063

<0,01

<0,01

<0,01

7,8 19,7

7,9 11,9

8,3 10,9

8,0 11,0

0,02 0,40 <0,1

0,05 0,41 0,10

0,05 0,77 0,10

<0,3

0,30 0,03 0,8

0,30 0,00 1,8

0,40 1,23 0,19 0,01 0,30 0,07 10,5

18,0

30,4 18,0

8,2 7,4

39,8 22,0

1,6

1,6

<15

191

196 90

7,3 0,0 338 130

<0,5 0,0 <15 <3

5,0 0,1 597 270 26,0

0,1 <0,02 CINKARNA

0,8 1,7

0,01 1,7 194 82

<0,03 0,9 skupni

GALVANA

skupni

0,1 0,02 skupni

TITAN KAMNIK – merno mesto: skupni iztok v kanalizacijo / iztok iz galvane/iztok iznove cinkarne (glej OPOMBE) POROCILO_06

8.11.2006 9:00 1064

GALVANA

CINKARNA

skupni


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

vzorčenje ID SiO2 pH used.snovi (1 h) used.snovi (2 h) N-Kjeld. N-NH4 P SO4 S2SO3 KPK BPK5 COV AOX LKCH vsota tenzidov Opombe

TOSAMA

28.3.2006 11:30

13.6.2006 12:30

28.8.2006 13:35

12.9.2006 10:30

21.9.2006 10:30

8.11.2006 12:00

8.11.2006 12:00

8.11.2006 12:00

331

628

834

877

928

1060

1061

1062

Mg/l Ml/l Ml/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l

91/99

8,5 0,3 0,4 42,5 21,3 3,5 20,0 <2 307 160

10,5 skupni - nizka količina

10,6 8,1 11,0 10,0 66,9 42,4 12,9 23,8 0,3 <2 759 360 0,7 0,1 <0,02 11,5 skupni - več fekalne

10,4 9,4 0,1 0,2 29,0 7,3 2,4 17,7 <0,05 <2 640 347 0,3 0,0 <0,02 17,0 skupni

8,1 10,1 0,4 0,5 20,0 <1 2,6 27,1 <0,05 <2 918 362 2,0 0,0 0,1 36,5 skupni

6,9 9,6 <0,1 <0,1 15,0 <1 2,5 26,6 <0,05 <2 637 360 0,2 <0,02 0,0 25,9 skupni

8,5 16,0 15,0 67,0 47,0 7,2

<0,05

<0,05

1397 560

500 240

9,7 0,0 0,0 14,9 <1,0 1,4

720 335

7,9 skupni

TOSAMA VIR – merno mesto: skupni iztok v kanalizacijo oz. ločena izpusta tehnološke in komunalne vode (glej OPOMBE)

POROCILO_06

8,9 70,0 60,0 57,0 29,0 5,7

komunalni

tehnološki


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

vzorčenje ID pH TSS ( 1um) used.s.(2 h) Cu Zn Cd Cr Ni Pb Fe N-Kjeld. N-NH4 N-NO3 P KPK BPK5

DEPONIJA DOB

92/99

11.12.2006 9:50

11.12.2006 9:30

20.12.2006 12:00

20.12.2006 12:30

1168

1167

1214

1213

7,8 682,0

8,2

8,0

mg/l

7,8 699,0

ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

8,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,3 0,2 15,0 113,0 77,0 36,5 3,1 685 140

5,5 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 0,2 12,1 105,0 70,0 105,0 3,3 723 80

1,3

4,3

198,0 173,0

190,0 155,0

1,1 615 185

2,5 846 413

črpališče; po 2 dneh dežja

Opombe

iztok ČN; po 2 dneh dežja

iztok ČN; po 2 dneh dežja

iztok ČN; po 2 dneh dežja

DEPONIJA DOB- merno mesto: glej opombe ! vzorčenje oznaka vzorca ID SiO2 pH used.snovi (2 h) N-Kjeld. N-NH4 P S2SO3 KPK BPK5 TLS AOX vsota tenzidov Opombe

začetek

6.9.2006 12:00 28.9.2006 13:40 12.9.2006 10:10 13.6.2006 13:40

FRUCTAL

FRUCTAL

KIMI

KIMI

MESO KAMNIK

853

957

876

631

478

mg/l ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

43,0 8,7 0,7 100,0

6,1 <0,1 19,2 <1 <0,5 <0,05 <2 1.480 843

7,1 0,1 <2,5 <1 <0,5 <0,05 <2 255 170

99,3

24,8 8,4 3,5 26,1 3,4 13,3

16.540 11.000

6.847 4.200

0,1 <0,1 12m3 -nevtral. Vode

<0,02 <0,1

0,5 5.468

0,7 1.048

3X (jul-sept.)

FRUCTAL – merno mesto: iztok iz nevtralizacijske naprave POROCILO_06

21.4.2006 9:00

7X

7,2 16,0 207,0 31,0 33,2

3.363 1.600 87 <0,02


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

vzorčenje

vzorčenje

začetek

konec

merilno mesto

ID

pH

93/99

TSS ( 1um)

used.s. (1 h)

used.s. (2 h)

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Pb

Fe

N-Kjeld.

N-NH4

N-NO3

P

KPK

BPK5

mg/l

ml/l

ml/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

16.2.2006 9:20

16.2.2006 9:30 DEPONIJA CČN

222

7,8

1,7

1,8

0,7

1,9

22.3.2006 7:30

DEPONIJA CČN

307

7,7

82,0

78,0

3,4

27,1

22.3.2006 9:00

23.3.2006 7:30 DEPONIJA CČN

321

7,8

4,5

4,5

3.4.2006 12:00

DEPONIJA CČN

359

7,5

2,5

3,5

0,4

1,7

20.11.2006 16:00

DEPONIJA CČN

1101

7,2

1,0

1,4

0,1

0,7

18.12.2006 9:00

DEPONIJA CČN

1187

7,6

0,3

0,3

0,1

0,3

125

<0,03 <0,05

0,1 <0,05

<0,03

1,9

<0,03

3,1

1,0

Opombe

prvi dež; v posodi, lovilci zmrzljeni, blato na S

39

19

4,0

393

120

484

183

19,6

5875

1075

konec dežja

54

26

9,2

661

100

dež vso noč

111

67

13,9

1342

500

dež - ploha

4,5

124

34

dež po 2.mesecih

dež - prelivi

0,2

0,2

0,5

0,1

0,3

0,2

2,1

8

3

<0,03

0,1

0,3

0,2

12,3

11

6

2,7

89,2

15

2,2

16.2.2006 9:00

16.2.2006 9:10 DEPONIJA FARMA IHAN

221

7,5

8,0

8,0

0,1

0,5

<0,03

0,1

0,2 <0,05

542

419

48,9

6170

3750

prvi dež; v posodi, lovilci zmrzljeni, polno blata

22.3.2006 7:30

DEPONIJA FARMA IHAN

308

7,6

3,5

3,5

0,3

0,7

<0,03 <0,05

0,1 <0,05

222

165

39,6

1625

1068

konec dežja

22.3.2006 9:00

23.3.2006 7:30 DEPONIJA FARMA IHAN

320

6,9

21,0

20,0

55

422

85,6

6075

3575

dež vso noč

3.4.2006 12:00

DEPONIJA FARMA IHAN

360

6,9

22,0

22,0

1,0

1212

961

151,0 15480 11200

dež - ploha

30.5.2006 8:30

DEPONIJA CČN + FARMA

576

7,2

450,0

420,0

7,24

815

376

193,0 21400

2 dni močan dež; Farma - čiščenje deponije

POROCILO_06

2,2

0,1

0,1

17 <0,015

0,46

0,4

0,5

0,86 <0,05

4017


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

94/99

Preglednica 52. Analize izrednih vzorcev - 2006.

vzorčenje

merilno mesto

ID

pH

KPK

začetek 4.1.2006 Ekol 5.1.2006 BDG 6.2.2006 Eso 9.2.2006 CČN 3.4.2006 Ekologija 14.4.2006 Ekologija 23.5.2006 CČN 3.6.2006 Papigal 7.6.2006 Kemis 7.6.2006 Kemis 16.8.2006 Kemis 15.9.2006 Vičič

8 26 167 184 363 450 566 618 601 602 798 938

9,8 9,4 9,5 7,5 7,4 3,1 7,5 2,2 5,6

mg/l 84.667 1.742.460 161.000 123.667 81.133 51.067 2.472.192 1.148 328 117 119.333 18.883

BPK5

Opombe

mg/l dezinf.Parades (Henkel) glicerol

34.460

Steel d.o.o. (kovinska ind.) Laško pivo

8.050

Dekorozol Šepiš d.o.o. foto razvijalec jedilno olje pralna voda Dynakast lovilec olja - KIG lovilec olja fiziološka razt.

6.400

lakirniška voda Liko (NE-topila)

OPOMBE: Vzorci so bili analizirani v namen preverbe možnosti prevzema v čiščenje s strani CČN !

POROCILO_06


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

95/99

Preglednica 53. Analize izrednih dovozov (osnovne) - 2006. vzorčenje datum 30.8.2006 22.9.2006 10.10.2006 30.5.2006 10.3.2006 20.3.2006 28.3.2006 6.4.2006 19.4.2006 9.5.2006 25.9.2006 21.7.2006 26.7.2006 1.9.2006 20.9.2006 29.11.2006 30.11.2006 30.11.2006 4.11.2006 4.12.2006 4.12.2006 5.12.2006 5.12.2006 4.12.2006 6.12.2006 8.12.2006 8.12.2006 26.10.2006 29.6.2006 6.1.2006 18.4.2006 18.4.2006 13.9.2006 11.10.2006 27.9.2006 3.3.2006 10.10.2006 13.4.2006 28.8.2006 1.9.2006 21.9.2006 25.9.2006 28.9.2006 9.10.2006 28.8.2006 28.8.2006 2.10.2006 7.10.2006 26.4.2006 21.6.2006 29.8.2006 5.4.2006 17.3.2006 25.8.2006 20.4.2006 19.9.2006 9.6.2006 9.6.2006 21.7.2006 13.10.2006 19.6.2006 11.5.2006 16.3.2006 3.4.2006 13.10.2006 11.7.2006 13.7.2006 30.10.2006 10.11.2006 19.12.2006 14.9.2006 11.10.2006 25.9.2006 13.9.2006 21.9.2006

POROCILO_06

merilno mesto Agrogradnja Agrogradnja Biotera CeKa Celje CRO Vrhnika CRO Vrhnika CRO Vrhnika CRO Vrhnika CRO Vrhnika CRO Vrhnika CRO Vrhnika Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Env.Biotech Eso Eso Eso Fructal Fructal Fructal Fructal Grameh Grameh Helios Helios Jub Jub Kanal Kanal Kanal Kanal Kanal Kanal Kemis Kemis Kemis Kemis Kolinska KP Kamnik Mentor Mentor Mentor Opoj Papigal Vičič Vičič Vičič Vigrad Vigrad Vilkograd Zmrzlikar Zmrzlikar

ID 840 933 1003 582 266 290 329 394 473 514 937 737 742 843 911 1137 1139 1140 1143 1144 1146 1152 1153 1154 1156 1162 1163 1037 669 31 449 456 883 1011 949 251 1004 434 829 844 936 952 984 1002 830 831 974 998 498 657 835 390 289 825 474 910 614 619 738 1020 650 532 279 361 1019 701 718 1043 1068 1198 887 1013 939 882 923

pH 7,5 8,1 9,3 5,5 5,6 5,1 5,1 4,5 4,9 5,8 1,8 7,6 7,1 3,3

N-Kjeld. s N-Kjel cent) mg/l mg/l 113 107,0

1.088 1.088 1.026 917 843 885

7,7 7,4 7,4 7,5 7,4 7,4 7,8 7,5

8,7 6,7 7,1 2,4 8,4 5,9 3,8 11,5 4,5 7,0 6,7 6,7 5,2 5,1 4,8 5,6 7,0 6,8 3,7 3,7 21,7 6,4 7,6 6,7 6,1 6,1 6,5 7,1 8,0 8,1 6,8 7,6 3,1 12,4 4,3 4,4 4,6 7,7 8,0 7,3 7,8 8,5 8,7 8,1 7,7 7,5

171 525 491 454

50,0 155,0

292 294

86,0 87,0

193 359

108,0

75 119 180 6.860 6.785

173

KPK mg/l

s KPK (cent) mg/l 415 287 197 2.753 156.984 34.000 30.583 30.300 40.433 34.700 30.067 42.050 1.410 643 82.759 54.100 36.967 20.033 41.333 66.100 73.500 70.767 1.408 2.380 15.833 25.400 22.100 16.567 12.033 8.120 67.900 69.050 85.500 35.033 65.300 27.800 10.790 890.770 2.517 4.773 669 35.767 3.577 50.300 49.800 50.400 45.167 8.950 1.021 10.103 1.393 13.317 21.133 18.909 13.792 21.480 10.480 24.483 54.800 3.408 21.500 8.820 867 291 2.113 3.270 600.066 17.567 124.667 122.600 123.750 10.867 1.723 154 471 1.279 33.300 31.500 11.800 591 174

BPK5 mg/l

s BPK5 (cent) mg/l 183 greznica

5.450 1.700 7.500 15.500 5.400 8.600 233 255 1.950 4.600 3.800 2.825

22.000

375 1.677

740 740

2.425

4.500

4 290 482 24.500 18.680

Opombe

voda iz predora o.v. pranja maščobnik izcedne vode odlagališča izcedne vode odlagališča izcedne vode odlagališča izcedne vode odlagališča izcedne vode odlagališča izcedne vode odlagališča izcedne vode odlagališča Acroni Jesenice avtopralnica avtopralnica avtopralnica avtopralnica avtopralnica avtopralnica avtopralnica avtopralnica avtopralnica avtopralnica avtopralnica avtopralnica avtopralnica avtopralnica avtopralnica bentonit ČN Celje emulzija emulzija emulzija emulzija emulzija jedilno olje Zvjezda maščobnik ČN Celje maščoba DARS greznica greznica sadna drozga sadna drozga sadna drozga sadna drozga greznica greznica reakc.voda reakc.voda blato ČN blato ČN avtopralnica Avtohiša Real Dinos Koper greznica greznica Zbilje Pekarna Grosup.-lovilec parkir. podz.voda podz.voda podz.voda podz.voda sirup KIK Kamnik pivo pivo pivo o.v.proizv.pijač DARS DARS DARS kemični WC kemični WC bentonit smetišče Duplica smetišče Duplica


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

96/99

Preglednica 54. Analize izrednih dovozov (razširjen nabor) - 2006. vzorčenje datum 30.8.2006 9:00 10.10.2006 7:40 23.5.2006 10:00 10.3.2006 9:30 20.3.2006 9:00 28.3.2006 9:00 6.4.2006 9:20 19.4.2006 10:30 9.5.2006 9:00 1.9.2006 8:00 20.9.2006 8:00 29.11.2006 9:00 30.11.2006 14:00 30.11.2006 14:00 4.11.2006 9:30 4.12.2006 9:30 4.12.2006 13:00 4.12.2006 8:00 6.12.2006 12:00 18.4.2006 9:00 13.9.2006 12:30 11.10.2006 8:45 14.4.2006 14:00 10.10.2006 11:00 16.9.2006 10:00 8.9.2006 8:00 28.8.2006 7:50 1.9.2006 8:00 21.9.2006 10:30 25.9.2006 14:00 28.9.2006 20:00 9.10.2006 16:30 28.8.2006 11:20 28.8.2006 11:20 2.10.2006 9:00 7.10.2006 8:00 29.8.2006 12:00 25.8.2006 12:40 20.4.2006 7:30 19.9.2006 16:00 3.4.2006 11:00 6.2.2006 11:00 16.8.2006 11:00 7.6.2006 12:00 3.6.2006 9:00 30.10.2006 14:00 10.11.2006 10:00 19.12.2006 14:30 14.9.2006 13:50 11.10.2006 12:00 13.9.2006 11:00

merilno mesto Agrogradnja Biotera CČN CRO Vrhnika CRO Vrhnika CRO Vrhnika CRO Vrhnika CRO Vrhnika CRO Vrhnika Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekologija Env.Biotech Env.Biotech Env.Biotech Eso Eso Fructal Fructal Fructal Fructal Grameh Grameh Helios Helios Kanal Kanal Kanal Kanal preverba – EKOLO. preverba - ESO preverba - KEMIS preverba - KIG preverba – PAPIG. Vičič Vičič Vičič Vigrad Vigrad Zmrzlikar

POROCILO_06

ID 840 1003 566 266 290 329 394 473 514 843 911 1137 1139 1140 1143 1144 1146 1154 1156 449 883 1011 450 1004 943 862 829 844 936 952 984 1002 830 831 974 998 835 825 474 910 363 167 798 601 618 1043 1068 1198 887 1013 882

EOX mg/l

SiO2 mg/l

Si org. suha s ug/l g/l 0,9 3,1

org.s. used.s. inh. NI % ml/l % 46,2 1

Cu mg/l

Zn mg/l

Cd mg/l

Cr mg/l

Ni mg/l

Pb mg/l

Fe mg/l

Cl ion g/l

P mg/l

TOC mg/l

TOC mg/l

TLS mg/l

COV mg/l

BTX mg/l

AOX mg/l

LKCH mg/l greznica

36

0,05

0,11

0,01 o.v. pranja

706.340 91 80 79 106 100 94 1710 73,5

28,7 3,1 27,3 22,8 22,7 27,6 109,6 9,7 8,0 19,6

123,0 39,8 85,9 84,5 85,7 155,6 525,2 33,4 12,0 272,9

0,3 <0,05

1,2

10,0

<0,05

2,0 1,2 5,2 4,0 4,1 8,5 4,5 1,4 0,8 3,9

3,6 166,0 4,6 3,0 2,9 5,0 5,3 0,7 0,3 3,9

46,3 8,0 23,8 5,4 5,8 9,8 9,5 2,6 1,3 26,8

0,5

0,3

1,0

9.891

202 1

8,22

0,33

760

2,07

1,27

0,07

0,03

2.749 1.938 1.649 2.369 503 447 273 1.735 28.214

0,09

13,7 20,8

0,1 16.880

59

59 125.000 4,0 20,4

64,2 73,9

950 690

54 1.623

125 113 114 7,2 14,1 6,8

85,8 71,6

1 84,2

19

0,05

0,04

0,01

0 30

2,30 0,98

0,02 0,03

0,16 0,01

2.569

0,27

140 172

0,43

28,9

26,7

214,0

0,3

4,3

3,2

32,5

8,7

79,7

0,2

2,1

2,0

24,9

0,2

1,5

0,3

1,7 <0,05

1,1 0,0

3,8 <0,005 5,6

500

446 99,0

131

0,05

0,1 36

Opombe

6,1 7,1 0,1 <0,05 <0,05 <0,05

0,0 0,1

1,4

<0,005 <0,1

<0,3

0,1

6 10 30 499 688 2

14.270

93

0,05

jedilno olje izcedne vode odlagališča izcedne vode odlagališča izcedne vode odlagališča izcedne vode odlagališča izcedne vode odlagališča izcedne vode odlagališča avtopralnica avtopralnica avtopralnica avtopralnica avtopralnica avtopralnica avtopralnica avtopralnica avtopralnica avtopralnica emulzija emulzija emulzija foto razvijalec maščoba maščoba - gosto maščobnik greznica greznica sadna drozga sadna drozga sadna drozga sadna drozga greznica greznica reakc.voda reakc.voda avtopralnica Avtohiša Real greznica Zbilje Pek.Grosup.-lovilec parkir.

<0,02 Dekorozol Šepiš d.o.o. Steel d.o.o. fiziološka razt. lovilec olja - KIG pralna voda Dynakast DARS DARS DARS kemični WC 0,01 kemični WC smetišče Duplica


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

97/99

Preglednica 55. Obremenitev izrednih dovozov na CČN - 2006. Parameter

Enota

greznične gošče 200304

tehnološke odpadne vode

maščobniki 190809

skupaj

KPK

mg/l

25.257

25.574

110.106

ca. 31.000

Količina

m3/leto

15.027

9.249

2.048

26.324

breme

kg/leto

379.537

236.534

225.497

ca. 841.568

povprečno PE/dan

sprejem na CČN

8.665

5.400

5.148

19.214

povprečno PE/delovni dan sprejem na CČN

11.670

7.273

6.934

ca. 25.878

mesto doziranja

DOTOK (m3)

15.027

6.808

0

21.835

mesto doziranja

DOTOK (kg/leto)

379.537

174.108

0

553.645

mesto doziranja

DOTOK (kg/del.dan)

1.406

645

0

2.051

Mesto doziranja

DOTOK (PE/dan)

8.665

3.975

0

12.640

Mesto doziranja

DOTOK (PE/delovni dan)

11.716

5.375

0

17.091

mesto doziranja

GNILIŠČE (m3)

0

2.441

2.048

4.489

mesto doziranja

GNILIŠČE (kg/leto)

0

62.426

225.497

287.923

mesto doziranja

GNILIŠČE (kg/del.dan)

0

231

835

1.066

Mesto doziranja

GNILIŠČE (PE/dan)

0

1.425

5.148

6.574

Mesto doziranja

GNILIŠČE (PE/delovni dan)

0

1.925

6.958

8.883

V letu 2006 je CČN sprejela skupno 15.027 m3 greznične odpadne vode. Ocena dodatne dnevne obremenitve grezničnih dovozov v času delovnih dni (upoštevanih 271 dni) kaže prispevek povprečno 11.670 PE (KPK) dnevno (379.537 kg KPK v celem letu). Poleg greznic smo sprejeli skupno 2.048 m3 vsebine maščobnikov (klasif.oz. 190809) in skupno je breme maščobnikov predstvljalo 225.497 kg KPK/leto oz. 6.934 PE/delovni dan. Ostale tehnološke odpadne vode, ki jih je sprejela CČN v čiščenje v letu 2006, kažejo vrednosti od 100 mg/l KPK do 600.000 mg/l KPK. CČN sprejema tehnološko odpadno vodo samo v primeru, da je biološko razgradljiva in ne povzroča zaviranja procesa čiščenja. V letu 2006 je CČN, poleg rednega sprejema po kanalizacijskem omrežju, sprejela skupno 6.808 m3 tehnološke odpadne vode, ki je bila fizično pripeljana v proces čiščenja. Glavni delež je bila odpadna voda iz naprav za ločevanje olja in vode. Celotno breme tehnoloških odpadnih vod posebnih dovozov, doziranih na dotok CČN, v količini 19.214 m3, predstavlja okoli 841.568 kg dodatnega bremena na leto oz. povprečno dnevno 19.214 PE (na 365 dni) oz. ca. 25.878 PE/ delovni dan. Skupno 4.489 m3 smo dozirali direktno v gnilišča, kar je približno 8.883 PE na delovni dan. POROCILO_06


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

98/99

Preglednica 56. Izvor izrednih dovozov - 2006.

klasif. Št. 010102 010504 030299 040220 080308 080416 120301 130502 130503 130507 130508 190703 190805 190812 191308 200303 200304 200399 20201 20299 20701 020502 020704 040220 120109 130502 130507 160306 190703 190805 190809 190812 20702 70201 skupaj DO1 DO2

POROCILO_06

naziv odpadka odpadki pri pridobi.nekovin.miner.suro. mulji in odpadki iz vodnega vrtanja druga sredstva za zaščito lesa mulji Čiščenja odpad.vode odpadne vodne razto.-tiskar.barve vodne odp.raz.lepil in tesnilnih mas vodne pralne tekočine mulji iz naprav za ločevanje olja in vod mulji iz lovilcev olj z oljem onesnažena voda iz naprav odpadki iz naprav za ločevanje olja in vode izcedne vode iz odlagališč mulji iz ČN komunalnih odpadnih vod mulji iz bioloških ČN tehnoloških odp vod odpadne vodne raztopi.-ones.podzem.vode odpadki pri čiščenju cest greznični mulji drugi tovrstni odpadki mulji pri pranju in čiščenju drugi tovrstni odpadki odpadki pri pranju, Čiščenju in mehanske mulji iz cisteren.odpad.vode na kraju nast snovi neprimerne za uporabo mulji Čiščenja odpad.vode izrabljene strojne emulzije mulji iz naprav za ločevanje olja in vod z oljem onesnažena voda iz naprav organski odpadki-neuporab.odpadki izcedne vode iz odlagališč mulji iz ČN komunalnih odpadnih vod masti in oljne mešanice iz naprav mulji iz bioloških ČN tehnoloških odp vod odpadki pri destilaciji žganih pijač vodne pralne raztopine in matične lužnice vse sprejete količine doziranje na DOTOK CČN doziranje v GNILIŠČA CČN

mesto doziranja DO1 DO1 DO1 DO1 DO1 DO1 DO1 DO1 DO1 DO1 DO1 DO1 DO1 DO1 DO1 DO1 DO1 DO1 DO1 DO1 DO1 DO2 DO2 DO2 DO2 DO2 DO2 DO2 DO2 DO2 DO2 DO2 DO2 DO1

količina (m3) 2 834 7 24 9 8 90 917 286 1.104 289 133 103 24 45 90 15.027 1.750 109 968 18 23 86 8 845 149 289 8 152 100 2.048 32 606 144 26.324 21.835 4.489


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

99/99

Preglednica 57. Pregled izvedenih analiz CČN in zunanjih podizvajalcev – 2006. Ime_parametra

AOX ALKALITETA (m-vrednost) ALKALITETA (p-vrednost) ALUMINIJ AMONIJEV DUŠIK AMONIJEV DUŠIK (on line) ANAER.RAZG.- 7 dni (% Dh) ANAER.RAZG. - 7 dni (% metan) ANAER.RAZG. - 7 dni (V bioplin) ANAER.RAZG.-7 dni (V bioplin/kgKPK) ANTIMON ANTIMON v blatu ARZEN BARIJ BPK5 BPK 5 -topni (cent) BPK 5 -topni 0,45um BPK 5 -topni Č.T. BOR CELOTNI OGLJIKOVODIKI CELOTNI ORGANSKI OGLJIK (on line) CELOTNI ORGANSKI OGLJIK (TOC) CIANID LAHKO SPROSTLJIV CIANID CELOTNI CIANID PROSTI DIOKSAN DUŠIK CELOTNI (on line) FENOLI FISH FLUORID FOSFOR CELOTNI FOSFOR CELOTNI-topni FOSFOR ORTOFOSFAT HLAPNE MAŠČOBNE KISLINE INHIBICIJA NITRIFIKACIJE interni recikel KPK (on line) KPK KPK -topni (0,45 um) KPK -topni (cent.) KPK -topni (Č.T.) kisik KJELDAHLOV DUŠIK KJELDAHLOV DUŠIK-topni (0,45 um) KJELDAHLOV DUŠIK-topni (cent) KLOR CELOTNI KLOR PROSTI KLORID KOBALT konc. Flokulanta KOSITER KROM 6+ KROM 6+ v blatu BTX LKCH NERAZT.S. (TSS - filter 0,45 um) NERAZT.S. (TSS - filter 1 um) NERAZT.S.(TSS - on line) NITRATNI DUŠIK NITRATNI DUŠIK (on line) NITRITNI DUŠIK OBARVANOST 436 nm OBARVANOST 525 nm OBARVANOST 620 nm ORGANSKA SNOV Org.halogeni po ekstrakciji (EOX) os. kov. BAKER os. kov. BAKER v blatu os. kov.CELOTNI KROM os. kov.CELOTNI KROM v blatu os. kov.CINK os. kov.CINK v blatu os. kov.KADMIJ os. kov.KADMIJ v blatu os. kov.NIKELJ os. kov.NIKELJ v blatu os. kov.SVINEC os. kov.SVINEC v blatu os. kov.ŽELEZO os. kov.ŽELEZO v blatu PATOGENE BAKTERIJE pH POLARNA ORGANSKA TOPILA PRETOK blata PRETOK DOTOK PRETOK flokulanta PRETOK NEVTR. PREVODNOST redox SILICIJEV DIOKSID SILOXAN SREBRO SULFAT SULFAT (v centratu) SULFID SULFID (v centratu) SULFIT SUŠINA (g/L suhe snovi - brez filtr.) SUŠINA (% suhe snovi - brez filtr.) SUŠINA (MLSS - filter Č.T.) TEMPERATURA Temperatura (pri pH) TEŽKOHLAPNE LIPOFILNE SNOVI USEDLJIVE SNOVI po 0,5 ure USEDLJIVE SNOVI po 1 uri USEDLJIVE SNOVI po 2 urah VOLUMEN VOLUMSKI INDEKS BLATA (SVI) VSOTA TENZIDOV ZADRŽEVALNI ČAS (celotni) ŽIVO SREBRO ŽIVO SREBRO v blatu

vsota analiz po skupinah vsota analiz izvedenih na CČN vsota analiziranih vzorcev št. analiz na vzorec % analiz izvedenih na CČN POROCILO_06

CČN

DO

Izredni dovozi

Monit. CČN

4 31 1

36

3

2

114 10 1 1 1 1 3 3

73

Naroč.

Ostalo

Projekti

ProjektInplet

Projektanaer.

Centrat(P N 1/06)

2

3

6

24

Projektsilos

Brajer-dr

Levstekdr

4

1 4 55

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1

24 15 2 1 2 2

7 2 3

25

71 33

29

6

14

7

169

1 1 1 1

3

1

55

21 6

2 2 38

2

3

5

2

7

1

22

1 18

13

11

2 7 10

8 8 7 4

Kurar. (PN 3/05)

10 3 2

2 2 26 2 2 2

8

5 2

57

2 3

1 1 1

3

1

1 1

29

2

29 2

39

14

6 30

1 6

1 2 193 11

2

4

5

1 1

5

5

11

2 8

63

77

44

22 1

15

6 1

20 25

6 4 115 9

5 2

56

20

2

2

4

5 5

5 3

12 11 1

12

1 4

5 8

1 107 8 26

32 6

67 32 51

4 6

75 1 1 82 4

6

8

1 3 3

1 1 1 2

10 2 2

4 3 5 5 1 19 7 13 6 5

1 14 27

8 8

2 2

2

2

4

2

2

2

3 2 3 2 1 1

24

3

5 7 2 1

14

11

32 72

6

148

6

33

6

148

1

3

39 39 39 234

1 10

7 3 17

40 11 40 11 40 11 23 8 40 11 40 11 15 8 3 110

22 2

11

17

2

10

17

2

2

7

2

10

17

2

5

17

2

6

8

2

60 9

70

2 2

1

54

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8

3

14

3

1 1 1

1 1

5

4

12

6

1

6

6

6

83

10 111

10 92 12

5 2

8 9

23 2

6

15

2 2

18 21

21

2

140 41 111

17 1

7 5 2 3 6 4

3

2 7

13 9

1 2

50 6

3

3

4

67

3

5

5 3

2 2

5 5

17

1 2

86 4 63 29 29

59 11 3 46 50

67

1 26

68 1

2 2

6 6

2

7

83 6

3

1

11

107

105 105 31 3,4 100

803 803 108 7,4 100

2

1 2 3

2123 1988 494 4,3 94

1

825 569 65 12,7 69

479 431 85 5,6 90

197 147 35 5,6 75

97 95 40 2,4 98

116 116 44 2,6 100

94 91 12 7,8 97

228 228 44 5,2 100

202 184 59 3,4 91

142 142 32 4,4 100

51 49 7 7,3 96

1014 1014 174 5,8 100

vsota

izvajalec

45 40 2 6 533 60 10 6 10 7 3 4 2 2 220 6 30 1 2 27 81 5 15 9 18 8 43 14 2 2 134 2 13 42 9 116 2 579 82 7 1 164 261 69 6 2 4 12 2 10 2 6 4 29 42 31 30 42 279 9 204 39 39 39 340 3 71 12 72 12 71 12 35 9 71 12 66 12 32 9 3 375 11 10 118 10 92 17 2 38 16 2 25 3 50 25 19 236 58 113 159 239 18 66 88 94 4 68 28 119 2 4

ZZV KR CČN CČN ZZV KR CČN CČN CČN CČN CČN CČN ZZV KR ZZV KR ZZV KR ZZV KR CČN CČN CČN CČN ZZV KR ZZV KR CČN ZZV KR ZZV KR ZZV KR ZZV KR ZZV KR CČN ZZV KR

6476 5962 1230 4,3 92

ZZV KR CČN CČN CČN CČN CČN CČN CČN CČN CČN CČN CČN CČN CČN CČN CČN ZZV KR ZZV KR ZZV KR ZZV KR CČN ZZV KR ZZV KR ZZV KR ZZV KR ZZV KR CČN CČN CČN CČN CČN CČN CČN CČN CČN CČN ZZV KR CČN CČN CČN CČN CČN CČN CČN CČN CČN CČN CČN CČN CČN CČN ZZV KR CČN ZZV KR CČN CČN CČN CČN CČN CČN ZZV KR SILOXA ZZV KR ZZV KR ZZV KR ZZV KR ZZV KR ZZV KR CČN CČN CČN CČN CČN ZZV KR CČN CČN CČN CČN CČN ZZV KR CČN ZZV KR ZZV KR

CČN

CČN

porocilo_o_delu_2006  

Priprava poročila: Marjeta Stražar Peter Cerar Domžale, februar 2007 JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu C...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you