Page 1

JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2005; Januar 2006.

POROČILO O DELU CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. V LETU 2005 Priprava poročila:

Marjeta Stražar Peter Cerar

Odobril:

Olga Burica direktor CČN

Domžale, januar 2006

POROCILO_CCN_05

1/91


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2005; Januar 2006.

2/91

KAZALO VSEBINE 1. 2.

UVOD........................................................................................................................................ 4 MATERIAL IN METODE ........................................................................................................... 4 2.1. MATERIAL........................................................................................................................ 4 2.2. METODE .......................................................................................................................... 5 3. POVZETEK PROCESNIH PARAMETROV IN OCENA DELOVANJA ...................................... 5 4. ZAKLJUČKI............................................................................................................................... 5 5. PREGLEDNICE IN SLIKE......................................................................................................... 5

KAZALO PREGLEDNIC Preglednica 1. Statistična analiza podatkov on-line meritev z odstotki odstopanja od mejne vrednosti MDK - 2005 ............................................................................................................................... 5 Preglednica 2. Zbirna tabela procesnih parametrov 2003-2005......................................................... 5 Preglednica 3. Izpadi električne energijje iz omrežja / remontna dela CČN - 2005............................ 5 Preglednica 4. Čas delovanja on/in-line merilnikov - 2005................................................................. 5 Preglednica 5. Količine odpadne vode - 2005.................................................................................... 5 Preglednica 6. Količine padavin (Ljubljana) – 2005 (vir: ARSO). ....................................................... 5 Preglednica 7. Statistični pregled sprejetih količin glede na dan v tednu in sušni/deževni pretok 2005. ......................................................................................................................................... 5 Preglednica 8. Maksimalna tedenska obremenitev CČN – 2002-2005. ............................................. 5 Preglednica 9. Statistični pregled obremenitve po tednih (PI sistem, on-line dnevne meritve) in maksimalna tedenska obremenitev CČN – 2005. ..................................................................... 5 Preglednica 10. Analize dotoka in iztoka (laboratorijske meritve CČN) - 2005. ................................. 5 Preglednica 11. Ostale analize dotoka in iztoka (laboratorijske meritve CČN) - 2005........................ 5 Preglednica 12. Analize obratovalnega monitoringa CČN; meritve 1-12 (ZZV Kranj) – 2005. ........... 5 Preglednica 13. Analize obratovalnega monitoringa CČN; meritve 13-24 (ZZV Kranj) – 2005. ......... 5 Preglednica 14. Določitev parametrov po Splošni uredbi (U.l. RS 47/05). ......................................... 5 Preglednica 15. Osnovni parametri odpadne vode na Mejnem mestu v Nožicah – 2005. ................. 5 Preglednica 16. Analize iztoka iz mehanske stopnje (laboratorijske meritve) - 2005. ........................ 5 Preglednica 17. Osnovni parametri odpadne vode po stopnjah CČN in preliv v Kamniško Bistrico (laboratorijske meritve) – 2005.................................................................................................. 5 Preglednica 18. Povprečni mesečni podatki za TOC (PI sistem, on-line dnevne meritve) - 2005...... 5 Preglednica 19. Povprečni mesečni podatki za parametra KPK in BPK5 (PI sistem, on-line dnevne meritve) - 2005. ......................................................................................................................... 5 Preglednica 20. Povprečni mesečni podatki za skupni dušik in amonijev dušik 2004 (PI sistem, online meritve)............................................................................................................................... 5 Preglednica 21. Razmerje TOC/KPK/BPK po letih (laboratorijske in on-line meritve)........................ 5 Preglednica 22. Inhibicija nitrifikacije-2005. ....................................................................................... 5 Preglednica 23. Obremenitev CČN po letih; 85 centil 2000-2005. ..................................................... 5 Preglednica 24. Analiza aeracij 2005................................................................................................. 5 Preglednica 25. Analiza odvišnega blata in iztoka iz aeracij 2005. .................................................... 5 Preglednica 26. Primerjava rezultatov pilotnih poskusov - 2005. ....................................................... 5 Preglednica 27. Laboratorijske analize iztoka iz pilotnih sistemov – 2005. ........................................ 5 Preglednica 28. Analiza anaerobne digestije (osnovna) – 2005. ....................................................... 5 Preglednica 29. Analiza anaerobne digestije (razširjen nabor) – 2005. ............................................. 5 Preglednica 30. Povprečne letne analitične vrednosti anaerobne digestije – 2005............................ 5 Preglednica 31. Mesečne količine v anaerobni digestiji – 2005. ........................................................ 5 Preglednica 32. Učinek anaerobne digestije – 2005. ......................................................................... 5 Preglednica 33. Dehidracija blata - 2005. .......................................................................................... 5 POROCILO_CCN_05


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2005; Januar 2006.

3/91

Preglednica 34. Koncentracija težkih kovin v dehidriranem blatu CČN; 85 centil – 2000-2005. ........ 5 Preglednica 35. Analize dehidriranega blata- 2005............................................................................ 5 Preglednica 36. Analize blata deponije in zemljin - 2005. .................................................................. 5 Preglednica 37. Proizvodnja in izraba bioplina ter električne energije - 2005. ................................... 5 Preglednica 38. Poraba bioplina na plinskih porabnikih bakla, kotla v kotlovnici objekta DI in kotla v delavnici - 2005. ........................................................................................................................ 5 Preglednica 39. Poraba in oddaja snovi – 2005................................................................................. 5 Preglednica 40. Analize odpadne vode industrijskih uporabnikov CČN - 2005.................................. 5 Preglednica 41. Analize izrednih dovozov (osnovne) - 2005.............................................................. 5 Preglednica 42. Analize izrednih dovozov (razširjen nabor) - 2005. .................................................. 5 Preglednica 43. Obremenitev izrednih dovozov na CČN - 2005. ....................................................... 5 Preglednica 44. Pregled izvedenih analiz CČN in zunanjih podizvajalcev – 2005. ............................ 5

KAZALO SLIK Slika 1. Masna bilanca – 2005. .......................................................................................................... 5 Slika 2. Količinska bilanca linije blata – 2005..................................................................................... 5 Slika 3. Povprečna večletna vrednost KPK na iztoku CČN. ............................................................... 5 Slika 4. Povprečna večletna vrednost BPK5 na iztoku CČN............................................................... 5 Slika 5. Povprečna večletna vrednost TN na iztoku CČN. ................................................................. 5 Slika 6. Povprečna večletna vrednost NH4-N na iztoku CČN............................................................. 5 Slika 7. Količine odpadne vode – 2005. ............................................................................................. 5 Slika 8. Primerjava količin na dotoku CČN po letih – 2001-2005. ...................................................... 5 Slika 9. Osnovni parametri obratovalnega monitoringa 2005 – KPK (MDK= 100 mg/l) in BPK5 (MDK= 20 mg/l). ........................................................................................................................ 5 Slika 10. Osnovni parametri obratovalnega monitoringa 2005 – skupni N / skupni P. ....................... 5 Slika 11. Breme na Mejnem mestu Nožice; 85 centil – 2000-2005. ................................................... 5 Slika 12. Breme na dotoku CČN po letih; 85 centil – 2000-2005. ...................................................... 5 Slika 13. TOC – dotok na CČN – 2005 (min / avg / max vrednosti). .................................................. 5 Slika 14. TOC – iztok iz mehanske stopnje – 2005 (min / avg / max vrednosti) )............................... 5 Slika 15. TOC – iztok iz CČN – 2005 (min / avg / max vrednosti). ..................................................... 5 Slika 16. TN – dotok CČN – 2005 (min / avg / max vrednosti) . ......................................................... 5 Slika 17. TN – iztok iz mehanske stopnje – 2005 (min / avg / max vrednosti).................................... 5 Slika 18. TN – iztok iz CČN – 2003 (min / avg / max vrednosti)......................................................... 5 Slika 19. Amonijev dušik – iztok iz CČN – 2005 (min / avg / max vrdnosti)........................................ 5 Slika 20. Obremenitev dotoka po TOC in TN v kg/dan - 2005. .......................................................... 5 Slika 21. Prikaz odstranjenega bremena (dotok CČN, iztok iz mehanske stopnje in iztok CČN) po skupnem dušiku v kg/dan - 2005............................................................................................... 5 Slika 22. Obremenitev iztoka CČN po TOC in TN - 2005................................................................... 5 Slika 23. Obremenitev CČN na dotoku v PE po dnevih – 2005. ........................................................ 5 Slika 24. Obremenitev CČN na dotoku v PE po mesecih – 2004 in 2005. ......................................... 5 Slika 25. Vsebnost težkih kovin (Cu, Ni, Cr, Pb) v dehidriranem blatu CČN - 2005. .......................... 5 Slika 26. Primerjava vsebnosti težkih kovin po letih 2000-2005......................................................... 5

POROCILO_CCN_05


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2005; Januar 2006.

1.

4/91

UVOD

Kot vsako leto, tudi za leto 2005 Poročilo o delu CČN vsebuje ključne meritve, merjene parametre, izračune, rezultate in učinke delovanja procesa CČN v letu. Rezultati izvedenega dela so predstavljeni v nadaljevanju v obliki preglednic, slik in prilog. Poročilo predstavlja generalni pregled delovanja in vseh procesov na CČN. V nadaljevanju poročila so predstavljene tabele in slike, ki vsebujejo zbrane meritve in analizne rezultate skozi vse leto. Iz podatkov so razvidna nihanja v količini in kakovosti odpadne vode na dotoku ter na posameznih vmesnih mernih mestih in njihov vpliv na končni učinek čiščenja.

2.

MATERIAL IN METODE

2.1.

MATERIAL

Letno poročilo o delu sistema JP Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o. (v nadaljevanju CČN) obsega meritve in izračune bistvenih tehnoloških oz. procesnih parametrov, ki predstavljajo kakovost delovanja CČN v obdobju enega leta. Merna mesta v procesu smo opremili z ustreznimi on/in line merilniki, kar je osnova za učinkovito avtomatizirano vodenje procesa. Obenem merilniki (TOC, TN, NH4, inhibicija nitrifikacije...) detektirajo obremenitve na posameznih mestih procesa, kar olajšuje tudi statistično spremljanje procesnih parametrov. Dejansko je na CČN tehnologu, inšpektorju ali zainteresirani javnosti vsak trenutek (oz.vsaj vsakih 40 minut v primeru TOC in TN) na voljo vrsto podatkov, ki opredeljujejo obremenitev, procesno učinkovitost in dosežene parametre izpusta v vodotok. Merilniki se redno vzdržujejo in kalibrirajo, meritve se redno preverjajo in spremljajo ter so osnova za tehnološko posredovanje v procesu. Vsi podatki merilnikov se zbirajo v bazi, v Accessu »prečistijo« in izločijo nepravilni podatki ter se izvedejo tehnološki izračuni in statistična obdelava podatkov. Iz PI sistema (process information system) se podatki zbirajo v Excellovi bazi in uporabijo za potrebne izračune. Računalniška kontrola in avtomatizirano vodenje nam omogoča posege in stalni vpogled v dogajanje posameznih sklopov procesov, ki ga je treba občasno podkrepiti in dopolniti z laboratorijsko kontrolo. Z laboratorijskimi meritvami smo spremljali tiste procesne parametre, ki niso pokriti z on/inline meritvami. Poleg tega je pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa (ZZV Kranj) po veljavni zakonodaji redno izvajal obratovalni monitoring odpadne vode na dotoku in iztoku CČN in sicer 24 x v letu. Dodatno smo analizirali kakovost odpadne vode, biološkega blata oziroma biomase in procesnih parametrov na ključnih mestih z redno interno laboratorijsko analitiko. POROCILO_CCN_05


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2005; Januar 2006.

5/91

Merna mesta na CČN: NAZIV MERNEGA MESTA Mejno mesto Nožice dotok CČN dotok +povratek iztok iz mehanske stopnje Po I.biol.st. iztok CČN preliv dotoka preliv po mehanski stopnji preliv za B + iztok preliv dotok + iztok skupni preliv + iztok

OPIS LOKACIJE VZORČENJA urejeno zajemno mesto v Nožicah skupni dotok za grobimi grabljami dotok + vsi tehnološki povratki pred primarnim usedalnikom kineta iz primarnega usedalnika v I.biol.stopnjo kineta pred izlivom v II.biol.stopnjo iztočna kineta pred kaskado preliv pred polžastimi črpalkami; enak kot dotok na CČN, brez usedline na dnu preliv kinete iz mehanske na I.biološko stopnjo na iztoku v primeru preliva za B; vzorec iz kinete v Kamniško Bistrico na iztoku v primeru preliva na dotoku; vzorec iz kinete v Kamniško Bistrico vsi prelivi iz CČN + iztok CČN; vzorec odvzet na iztoku;

maščobnik A objekt aeracija 1 aeracija 2 aeracija 3 aeracija 4 aeracija 5 aeracija 6 aeracija 1 - odvišno blato aeracija 2 - odvišno blato aeracija 3 - odvišno blato aeracija 4 - odvišno blato aeracija 5 - odvišno blato aeracija 6 - odvišno blato aeracija 1 - iztok aeracija 2 - iztok aeracija 3 - iztok aeracija 4 - iztok aeracija 5 - iztok aeracija 6 - iztok iztok pilot A iztok pilot B surovo blato primarno gnilišče sekundarno gnilišče novo gnilišče gnila voda filtrat mešanica na centrifugo interna deponija CČN - blato interna deponija CČN - voda interna deponija Farme Ihan dehidrirano blato zemljine

maščoba na površini v aeracijskem reaktorju 1 v aeracijskem reaktorju 2 v aeracijskem reaktorju 3 v aeracijskem reaktorju 4 v aeracijskem reaktorju 5 v aeracijskem reaktorju 6 odvišno blato pri povratni črpalki odvišno blato pri povratni črpalki odvišno blato pri povratni črpalki odvišno blato pri povratni črpalki odvišno blato pri povratni črpalki odvišno blato pri povratni črpalki iztok iz aeracije na prelivu iz sekundarnega usedalnika iztok iz aeracije na prelivu iz sekundarnega usedalnika iztok iz aeracije na prelivu iz sekundarnega usedalnika iztok iz aeracije na prelivu iz sekundarnega usedalnika iztok iz aeracije na prelivu iz sekundarnega usedalnika iztok iz aeracije na prelivu iz sekundarnega usedalnika iztok iz aeracije na prelivu iz sekundarnega usedalnika iztok iz aeracije na prelivu iz sekundarnega usedalnika v zgoščevalcu za črpalko v gnilišče pri mešalni črpalki za primarno gnilišče pri mešalni črpalki za sekundarno gnilišče pri 3. mešalni črpalki za novo gnilišče staro gnilišče na ventilu iz centrifuge v zbirnem bazenu pregnitega blata blato iz deponije blata CČN voda iz kinete na delu deponije CČN voda iz kinete na delu deponije Farme Ihan iz prikolice CČN mešanica blata CČN in dodatkov za Mecum

POROCILO_CCN_05


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2005; Januar 2006.

6/91

Laboratorijske meritve so potekale predvsem na naslednjih mernih mestih: • odpadna voda pred vstopom na CČN na lokaciji izvora (posamezna podjetja, kanali); • odpadna voda iz kamniškega področja (Mejno mesto v Nožicah); • odpadna voda na dotoku CČN – obratovalni monitoring; • delno čiščena voda po stopnjah CČN; • iztok CČN v recipient Kamniško Bistrico – obratovalni monitoring; • linija blata po stopnjah (anaerobna digestija); • dehidrirano blato; • posebni dovozi grezničnih in tehnoloških odpadnih vod na lokacijo;

2.2.

METODE

CČN od začetka leta 2005 nima več pooblastila za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih vod, zato je izvedbo obratovalnega monitoringa naročila ZZV Kranj. Tudi analitiko ostalih parametrov, ki niso v naboru CČN, izvaja ZZV Kranj kot podizvajalec. V spodnji tabeli so navedeni parametri, ki jih analizira laboratorij CČN ali podizvajalec ter uporabljeni standardi in oprema. Laboratorij CČN se je v preteklih letih intenzivno pripravljal na akreditacijo ISO 17025. V februarju 2005 se je vodstvo CČN na podlagi analize predvidenih stroškov in prihodkov iz monitoringa odločilo, da se zaenkrat akreditacija opusti in prestavi na kasnejše obdobje. V primeru akreditiranja bi morali zaposliti še enega usposobljenega delavca. Ocenili smo, da bi za pripravo in pridobitev akreditacije nastalo ca. 21 MIO SIT stroškov (delo, material, oprema, presoje...) in vsako leto bi bil strošek vzdrževanja vsaj 10 MIO SIT. Na drugi strani bi z obstoječim obsegom dela za trg in monitoring za CČN nastalo ca. 4 MIO SIT prihodkov. Razlika med stroški in prihodki trenutno kaže na nesmiselnost odločitve za akreditacijo. Kljub temu pa se laboratorij CČN strogo drži navodil, ki jih zahteva akreditacija in redno izvaja presoje tudi za ISO 17025. Ustreznost analitskega dela se preverja s standardi, CRM, kontrolnimi kartami in mednarodnim in slovenskim medlaboratorijskim preverjanjem. V letu 2005 je laboratorij CČN sprejel skupno 1.412 vzorcev v analizo. Število izvedenih parametrov (posameznih analiz) je skupno 6.041 in je razvidno iz tabele: Pregled izvedenih analiz CČN in zunanjih izvajalcev (BIA LIMS). V letu 2005 smo uspeli pridobiti izvedbo projektne naloge pilotnih poskusov za Japonsko podjetje Kuraray preko Avstrijskega podjetja Interchem. Prvi del projektne naloge je bil že uspešno zaključen in podano končno poročilo. Projektna naloga se nadaljuje v letu 2006. Po naročilu smo izvajali tudi test anaerobne razgradljivosti odpadne vode z novo metodo, ki smo jo razvili v našem laboratoriju. Test pokaže biološko razgradljivost, ev. inhibitorni učinek in količino bioplina, ki ga lahko pričakujemo pri anaerobni razgradnji. POROCILO_CCN_05


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2005; Januar 2006.

7/91

Uporabljene metode in oprema (Laboratorij CČN – 2006). Zap. št. Parameter temperatura 1 pH 2 neraztopljene snovi 3 usedljive snovi 4 obarvanost 5 strupenost za vodne bolhe 6 biološka razgradljivost 7 bor 8 aluminij 9 arzen 10 baker 11 barij 12 cink 13 kadmij 14 kobalt 15 kositer 16 celotni krom 17 krom 6+ 18 nikelj 19 srebro 20 svinec 21 železo 22 živo srebro 23 klor - prosti 24 celotni klor 25 amonijev dušik 26 Kjeldahlov dušik 27 nitritni dušik 28 nitratni dušik 29 celotni cianid 30 cianid prosti 31 fluorid 32 klorid 33 celotni fosfor 34 sulfat 35 sulfid 36 sulfit 37 TOC 38 KPK 39 BPK5 40 težkohlapne lipofilne snovi 41 celotni OV 42 BTX 43 AOX 44 LKCH 45 polarna organska topila 46 fenoli 47 vsota tenzidov 48 vzorčenje 49 pretok 50 homogenizacija vzorca 51

POROCILO_CCN_05

Merilna metoda DIN 38404-C4 (1976) SIST ISO 10523 (1996) SIST ISO 11923 (1998) DIN 38409-H9 (1980) EN ISO 7887 (1996) SIST EN 29888 (1996)

SIST ISO 8288-A (1996) SIST ISO 8288-A (1996) SIST EN ISO 5961 (1996)

SIST ISO 9174 (1999) SIST ISO 8288-A (1996) SIST ISO 8288-A (1996) SIST ISO 8288-A (1996)

SIST ISO 5664 (1996) SIST EN 25663 (1996) SIST EN 26777 (1996)* SIST ISO 7890/1 (1996)*

SIST ISO 6878-1 (1999)*

SIST ISO 6060 (1996)* SIST ISO 5815/2 (2003)*

SIST ISO 5667/10 (1996) ISO/TS 15769 (2000) DIN 38402-A30 (1998)

Uporabljena oprema ali podizvajalec Hanna Inst. HI 955502 WTW - INOLAB pH/ion Sartorius AG Imhoff dr.Lange spektrofotometer podizvajalec: ZZV Kranj dr.Lange spektrofotometer podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj AAS Varian / Mars 5 podizvajalec: ZZV Kranj AAS Varian / Mars 5 AAS Varian / Mars 5 podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj AAS Varian / Mars 5 podizvajalec: ZZV Kranj AAS Varian / Mars 5 podizvajalec: ZZV Kranj AAS Varian / Mars 5 AAS Varian / Mars 5 podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj Buchi 339/324 Buchi 339/324 dr.Lange spektrofotometer dr.Lange spektrofotometer podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj dr.Lange spektrofotometer podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj dr.Lange spektrofotometer OXI-TOP podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj Edmund Buhler / ISCO Montec Janke - Ultraturax


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2005; Januar 2006.

3.

8/91

POVZETEK PROCESNIH PARAMETROV IN OCENA DELOVANJA

V letu 2005 je CČN sprejela na dotoku skupno 7.293.354 m3 odpadne vode, kar je za 278.044 m3 manj kot v letu 2004. Leto 2005 je bilo glede padavin običajno leto, medtem ko je bilo leto 2004 izrazito deževno. Po podatkih ARSO je bila količina padavin v letu 2005 skupno 1.403 l/m2, kar je v okviru večletnega povprečja, ki je 1.400 l/m2. Od celotne sprejete količine se je zaradi hidravlične omejitve razbremenilo ca. 210.225 m3 predvsem deževne vode po mehanski stopnji. Skupno 7.083.129 m3 odpadne vode pa se je čistilo po mehanski in biološki poti. Mehansko čiščene vode je bilo v letu 2005 skupno 7.293.354 m3 (7.083.129 m3 + 210.225 m3). Količino sprejete odpadne vode za Domžale, Trzin in Mengeš predstavlja odštevek količin dotoka na CČN od količine na Mejnem mestu v Nožicah. V času padavin je zaradi neenakomernega razbremenjevanja po liniji kanalizacije izračun razmerja količin nepravilen glede na sušne pretoke oziroma na sprejeti dotok na CČN. Skupna (85 centilna) obremenitev odpadne vode na dotoku je bila 12.084 kg/dan po parametru KPK, kar je za 3.349 kg/dan manj kot v letu 2004. Obremenitev po parametru BPK je bila v letu 2005 (85 centil) 7.251 kg/dan, v letu 2004 pa 9.127 kg/dan. Obremenitev po skupnem dušiku je bila podobna kot v letu 2004 in sicer 990 kg/dan (2004 - 1.021 kg/dan; 2003 - 1.009 kg/dan). Test inhibicije nitrifikacije kaže eventuelni negativni vpliv odpadne vode, ki se kaže skozi zaviranje aktivnost avtotrofov in posledično vpliva na amonijski dušik na iztoku. Inhibicijo nitrifikacije smo v letu 2005 detektirali samo 2 x, obakrat v času vikenda. Inhibicija je trajala od 1 do 2 uri in je bila povezana s povečano koncentracijo cianida in težkih kovin (predvsem cinka in niklja). Učinek inhibicije 05.06.2005 je bil kratkotrajen in se je aktivnost biomase vzpostavila v nekaj dneh. V drugem primeru, 10.12.2005 pa je bila inhibicija povezana z nizko temperaturo, deževjem in odjugo, izguba nitrifikacije je dolgotrajna, vendar pričakovana v vsakem primeru, kar je običajno v tem času leta. Analiza podatkov merilnikov PI sistema kaže, da je bila maksimalna tedenska obremenitev po parametru KPK in BPK 26.09.- 02.10. 2005 in sicer 148.731 PEKPK in 178.474 PEBPK5. Največja tedenska obremenitev po TN je bila 04.04.-10.04.2005 in sicer 99.894 PE. Povprečna koncentracija KPK na dotoku CČN po poročilu o obratovalnem monitoringu za leto 2005 (izvajalec ZZV Kranj) je bila 647 mg/l (vzorčeno samo v sušnem vremenu, v delavnikih), koncentracija KPK po podatkih laboratorija CČN (vzorčeno predvsem v času povečane obremenitve) je bila povprečno 694 mg/l in koncentracija KPK po podatkih PI sistema (upošetvani vsi dnevi, vsi podatki: sušno, deževno, vikend, delavnik) je bila 507 mg/l. Podobno niha tudi BPK5: 303 mg/l (ZZV Kranj), 343 mg/l (laboratorij CČN), 311 mg/l (PI sistem). Pilotni poskusi suspendirane biomase (pilot A) in MBBR (pilot B) sistema kažejo prednost MBBR predvsem zaradi večje stabilnosti procesa, čeprav smo imeli v začetku leta 2005 POROCILO_CCN_05


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2005; Januar 2006.

9/91

probleme na MBBR zaradi zamuljenosti bazenov in obraslosti nosilcev. Stanje smo sanirali in rezultati kažejo ugodne rezultate. On-line merilniki so v letu 2005 delovali z zadovoljivim časom obratovanja in sicer smo imeli večje probleme le z merilnikom TOCN na dotoku, ki je izpadel približno 5,5 % časa obratovanja. V letu 2005 je CČN sprejela skupno 9.636 m3 greznične odpadne vode (klasif.št. 200304). Ocena dodatne dnevne obremenitve grezničnih dovozov kaže prispevek povprečno 6.038 PE (KPK) dnevno (264.467 kg KPK v celem letu). Poleg greznic smo v letu 2005 sprejeli skupno 1.654 m3 vsebine maščobnikov (klasif.oz. 190809), katerih povprečna koncentracija KPK je bila 110.106 mg/l. Skupno je breme maščobnikov predstvljalo 182.115 kg KPK/leto oz. 4.158 PE/dan. Tehnološke odpadne vode, ki jih je sprejela CČN v čiščenje v letu 2005, kažejo vrednosti od 100 mg/l KPK do 169.000 mg/l KPK. CČN sprejema tehnološko odpadno vodo samo v primeru, da je biološko razgradljiva in ne povzroča zaviranja procesa čiščenja. V letu 2005 je CČN, poleg rednega sprejema po kanalizacijskem omrežju, sprejela skupno 6.267 m3 tehnološke odpadne vode, ki je bila fizično pripeljana v proces čiščenja. Glavni delež je bila odpadna voda iz naprav za ločevanje olja in vode. Celotno breme tehnoloških odpadnih vod posebnih dovozov, doziranih na dotok CČN, v količini 15.173 m3, predstavlja okoli 428.283 kg dodatnega bremena na leto oz. povprečno dnevno 9.778 PE. Skupno 2.384 m3 smo dozirali v gnilišča, kar je približno 4.651 PE oz. 203.713 kg/leto. Porazdelitev bremena v realnosti ni bila povprečna, ampak odvisno od povpraševanja. Meritve izrednih dovozov v bremenu dotoka praviloma niso vključene, ker merilnik izvaja meritev na vsakih 20 minut, doziranje pa se izvrši v krajšem času, zato jih k bremenu prištejemo. V spodnji tabeli podajamo izračun skupne obremenitve CČN na dotoku, ki poleg vode po kanalu obsega še breme izrednih dovozov in izcednih vod iz interne deponije CČN (porazdeljeno na dan, čeprav je realni dotok v času dovozov oz. dežja v primeru izcednih vod skoncentriran na določene dneve). Skupna obremenitev na dotoku CČN v letu 2004 je bila naslednja:

izvor odpadne vode dotok CČN izredni dovozi deponija CČN+Farma Ihan Skupaj

vrsta meritev 85 centil/dan povprečno/dan povprečno/dan

PE/dan 126.805 14.429 468 141.702

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NABAVA OPREME: Od večjih del v letu 2005 navajamo večja izvedena dela na investicijskem vzdrževanju in investicijah. Izvedli smo sanacijo armiranih betonov iztočne kinete II. biološke stopnje in stopnišča gnilišča D2, dodatne razvode vodnjaka I. na objektih aerobnih bioloških stopenj, prenovili toplotno izolacijo in zgradili streho na gnilišču D1- sekundarno gnilišče. Zamenjali smo mešalne črpalke v gnilišu D2 – primarno gnilišče in podtlačno/nadtlačne varnostne POROCILO_CCN_05


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2005; Januar 2006.

10/91

varovalke na sistemu D2. Na D2 smo istočasno zamenjali elektro omaro s kabli in vgradili nove temperaturne senzorje. V energani smo zaradi morali zaradi okvare bioplinskega motorja vgraditi nov kotel na bioplin za ogrevanje anaerobnega procesa in objektov CČN. V dotočnem črpališču smo zamenjali zadnjo od 4 polžnih črpalk ter zaprli odprtine črpalk na objektu. Začeli smo z izgradnjo nadstrešnice na deponiji dehidriranega blata ter aktivirali vodnjak 4 za pranje na deponiji in montirali kontrolne kamere. Izvedli smo rekonstrukcijo dostopne ceste od deponije do vhoda CČN z ureditvijo meteorne kanalizacije, položili smo podzemne hidrante ter energetske cevi. V aeraciji C5 smo zamenjali ozračevalne panele. V skladu z zahtevo dovoljenja za rabo vode smo opremili vse vodnjake z ustreznimi merilniki. Redno so tekla vsa potrebna vzdrževalna dela na sistemu in manjše naložbe. OCENA DELOVANJA PROCESA: Na vhodnem objektu grobih grabelj smo imeli probleme zaradi neustreznosti sistema, nabiranje kamenja in večjih delcev, slabo izločanje materiala in viški vode ob padavinah (bypass) se odvajajo v vodotok brez odstranitve mehanskih delcev. Pripravlja se projekt rekonstrukcije tega objekta. Greznične in manj obremenjene tehnološke odpadne vode se dozirajo na mestu pred grobimi grabljami, maščobnike in bolj obremenjene substrate pa doziramo v zgoščevalec in naprej v gnilišča. Pri sprejemu maščobnikov se pojavljajo problemi z mašenjem cevovodov in opreme, usedanjem delcev in strjevanjem maščobe v zgoščevalcih. Načrtujemo ureditev sprejemnega mesta. Po izvedbi izboljšav na primarnem usedalniku (2003-2004) in rednem sledenju ključnih parametrov z ustrezno regulacijo ocenjujemo delovanje primarnega usedalnika kot ustrezno. V zgoščevalce smo celo leto redno dodajali FeCl3 za zmanjšanje koncentracije H2S v bioplinu, kar se je pokazalo na dejansko zmanjšani koncentraciji, ki se giblje okoli 200-250 mg/l. Izplavljanje biomase iz sekundarnih usedalnikov II. bioloških stopenj se dogaja predvsem v času dežja ali sunkovite povečane hidravlične obremenitve in se dogaja zaradi premajhne kapacitete sekundarnih usedalnikov. Do izplavljanja prihaja tudi v času spremembe temperature odpadne vode v procesu (januar-marec), kar vpliva na vrstno sestavo biomase in kosmi so bolj dispergirani in puhli, niso kompaktni, zato so težje usedljivi. Izvedli smo več laboratorijskih testov z različnimi dodatki in poskusno smo dodajali različne kemikalije (koagulanti, flokulanti, kombinacije obeh) v aeracijske bazene oz. na dotok usedalnikov. Poskusni dodatki so bili izvedeni z FeCl3 in več vrst Kemiclara. Doziranje je bilo delno učinkovito, ne reši pa problema izplavljanja v celoti. Dodatno smo se trudili izenačiti hidravlični pretok skozi posamezno linijo usedalnika in občasno izklapljali posamezno črpalko povratne biomase za zmanjšanje hitrosti pretoka v usedalniku, kar je tudi prispevalo k izboljšanju razmer in zmanjšanju izplavljanja. Po stabilizaciji razmer se je v maju 2005 vzpostavil proces nitrifikacije, ki je bila uspešna vse do decembra 2005, potem je sledila točkovna inhibicija nitrifikacije, odjuga, deževje in nizke POROCILO_CCN_05


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2005; Januar 2006.

11/91

temperature pod 12 oC. Redno smo sledili starost blata in jo vzdrževali na ustrezni stopnji glede na dane razmere (od 10-25 dni). Dehidracija je delovala uspešno s solidno porabo flokulanta (6,4 kg/tono s.s.) in visoko sušino dehidriranega blata (31,3 %). Dobri rezultati dehidracije so posledica dobro pregnitega blata v anaerobni digestiji (ca. 42 % zmanjšanje organske snovi). Že v letu 2004 so se pokazale večje težave z delovanjem novega bioplinskega motorja (Schmitt Enertec) in 26.06. 2005 je bil izločen iz delovanja, ker so bile pri servisnem pregledu motorja opažene večje poškodbe (na ležajih, obloge na ventilih in batu, poškodbe delov…) in motor je odpeljal proizvajalec. Analize bioplina so kazale občasno preseganje H2S v bioplinu (>800 ppm) in nakazale težave zaradi vsebnosti silicija v bioplinu. Prekomerne koncentracije silicija predstavljajo novodobni promlem zaradi sprememb v konstrukciji motorjev, ki zahtevajo nižje temperature izgorevanja in zato prihaja do nalaganja silicija na vrtečih delih, ventilih in glavi motorja. Silicij se pojavlja v komunalni odpadni vodi, kot posledica uporabe detergentov, plastike in stekla ter deodorantov ter v industrijski odpadni vodi predvsem pri uporabi detergentov. Za zmanjšanje koncentracije H2S v bioplinu v letu 2005 redno dodajamo koagulant FeCl3 v zgoščevalec (B) in posredno v gnilišča, doziranje ca. 40-100l/dan. Koncentracija sulfida se je po doziranju zmanjšala na povprečno 250 ppm in jo vzdržujemo na ustrezni ravni. Po dogovoru s podjetjem INEA, dobaviteljem bioplinskega motorja, se v letu 2006 nabavi nov motor MAN, ki se bo vgradil v obstoječe ohišje in navezal v obstoječi sistem. CČN bo zagotovila ustrezno nizko koncentracijo H2S v bioplinu < 250 mg/l (doziranje FeCl3) in čiščenje silicija v bioplinu na vrednost < 1 mg/m3 (namestitev enote z aktivnim ogljem). IZBOLJŠAVE V PROCESU: 1. Zaradi problemov z izplavljenjem biomase iz sekundarnih usedalnikov II. biološke stopnje predvsem v času januar-marec smo v letu 2005 pristopili k testiranju to je poskusnemu doziranju koagulantov in flokulantov. Koagulante smo dozirali v aeracijski bazen, mešanico koagulanta in flokulanta pa v dotok v usedalnik. Rezultati so pokazali delno izbolšanje posedanja, vendar v primerih zelo disperigirane-neusedljive biomase (visok VIB, nizka starost blata, padavine, ...) nismo uspeli preprečiti izplavljanja. 2. V primarnem gnilišču D 1 je mešanje blata nezadostno predvsem v smislu odlaganja usedlin v konusnem delu in nerazbitje skorje na površini. Mešanje je še posebaj slabo ob času doziranja surovega blata v gnilišče skozi izmenjevalec in ob zamašenosti izmenjevalca. V letu 2005 smo tako izvedli predelavo črpanja surovega blata v gnilišče mimo izmenjevalca. 3. Izpusti iz egaliacijskega silosa rejekt vod (gnila voda, filtrat) so se na dotok spuščali po časovnem režimu. V letu 2005 smo izvedli avtomatizirano spuščanje visoko obremenjenih povratkov na dotok proporcionalno vezano na obremenitve dotoka. Izpusti so sedaj utežno vezani na TOC in TN dotok in TOC in TN po mehanski stopnji. Uteži med posameznimi elementi so nastavljive tako, da dejansko izpusti na dotok potekajo POROCILO_CCN_05


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2005; Januar 2006.

12/91

proporcionalno na obremenitev dotoka; večja je obremenitev dotoka manša je količina izpusta iz silosa in obratno. UČINEK ČIŠČENJA: Iz rezultatov analiziranih parametrov lahko zaključimo, da je CČN tudi v letu 2005 delovala solidno v okviru svojih kapacitet in tehnoloških možnosti. Koncentracija amonijskega dušika na iztoku je presegala MDK 10 mg/l v 4 laboratorijskih meritvah obratovalnega monitoringa od skupno 24 meritev. Po podatkih PI sistema on-line meritev je od 365 dnevnih meritev 150 meritev presegalo 10 mg/l kar je 41 %. Čistilna naprava namreč v osnovi ni bila projektirana za terciarno čiščenje nutrientov. Zaradi preseganja amonijskega dušika, vir onesnaženja (CČN) čezmerno obremenjuje okolje. Koncentracija BPK5 v iztoku je v meritvah obratovalnega monitoringa enkrat dosegla MDK 20 mg/l. Podatki PI sistema kažejo mesečne vrednosti nad 20 mg/l od januarja do junija, ko smo imeli kot vsako leto probleme z izplavljanjem biomase. Ob upoštevanju 5.alineje 4. člena Uredbe o emisiji snovi (upoštevan učinek čiščenja 90 % pri BPK5 na iztoku iz mehanske stopnje nad 200 mg/l), je mejna dovoljena koncentracija za BPK5 presežena v mesecu marcu zaradi spomladanskega izplavljanja biomase (visok SVI in nizka starost blata). Koncentracija KPK v iztoku je po meritvah obratovalnega monitoringa 2x presegla MDK 100 mg/l. Podatki PI sistema kažejo v 3 mesecih preseganje 100 mg/l KPK na iztoku (februar, marec in april – v času izplavljanja biomase). Ob upoštevanju 4.alineje 4. člena Uredbe o emisiji snovi (upoštevan učinek čiščenja 80 % pri KPK na iztoku iz mehanske stopnje nad 500 mg/l), je mejna dovoljena koncentracija za KPK presežena v marcu in aprilu. Povprečni letni učinek čiščenja (Vir: Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadne vode za leto 2005, ZZV Kranj) je bil naslednji: Po KPK

89,75

Po BPK5 Po celotnem fosforju Po celotnem dušiku

95,79 41,96 40,97

Učinek čiščenja po letih je naslednji: leto KPK BPK5 fosfor dušik

enota % % % %

POROCILO_CCN_05

2002 88,8 95,3 49,3 35,8

2003 89,9 96,2 38,5 35,1

2004 89,9 96,0 42,7 42,3

2005 89,75 95,79 41,96 40,97


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2005; Januar 2006.

13/91

V letu 2005 nismo imeli večjih izpadov delovanja in CČN je obratovala 365 dni s 6,5 urno skupno prekinitvijo čiščenja v celem letu. O izpadih smo redno obveščali inšpekcijsko službo. Iz poročila analiz in meritev obratovalnih parametrov je razvidno, da CČN dosega rezultate v okviru razpoložljivih kapacitet. Za vzdrževanje optimalnega obratovanja je potrebno redno spremljati proces z vsemi potrebnimi meritvami in analizami, ker se pogoji procesa stalno spreminjajo.

4.

ZAKLJUČKI

Učinki čiščenja v letu 2005 kažejo podobno sliko kot prejšnja leta in delovanje CČN ocenjujemo kot zadovoljivo glede na razpoložljivo konfiguracijo in zgrajene kapacitete. Čeprav se je CČN vsa leta modernizirala, pa osnovnega koncepta še nismo uspeli nadgraditi. Bistven prispevek k boljšemu učinku predstavlja sprejemnik rejekt vode, ki je povečal stabilnost obratovanja CČN zaradi kontroliranega dodatka te vode v proces. Čiščenje ogljikovih komponent po parametru KPK in BPK5 je bilo v večini časa ustrezno MDK, CČN pa je občasno, predvsem v spomladanskem času, presegala vrednosti za izpust na parametru amonijski dušik, vendar se v zadnjih letih učinek čiščenja dušika izboljšuje. Glede na preseganje MDK 10 mg/l amonijskega dušika v iztoku, nadaljujemo prizadevanja za nadgradnjo CČN, ki mora biti glede na območje poselitve > 15.000 PE zaključena do 31.12.2010. Normativ za izpust amonijskega dušika v vodotok od 01.01.2001 je 10 mg/l in CČN te vrednosti ne dosega tudi pri temperaturi nad 12 oC. V januarju 2006 je bil podpisan prvi ključni dokument na poti k uspešni nadgradnji CČN, »Predinvesticijska zasnova investicijskega projekta«. Dokument vključuje predmet, namen in cilje investicije, pregled obstoječega stanja in analizo potreb, zasnovo in analizo 3 variant tehnološkega procesa z izbiro najustreznejše, analizo lokacije in vplivov na okolje, okvirni terminski plan in finančno konstrukcijo, finančne in ekonomske kazalce ter analizo občutljivosti in tveganj. Lastniki infrastrukture CČN so se odločili, da napravo rekonstruirajo do terciarnega čiščenja in doseganja rezultatov pod 10 mg/l skupnega dušika. Vzrok za to odločitev je dolgoročna vizija lastnikov CČN, nadgradnja se izvaja za vsaj 20 let in v tem času bo zaradi verige predvidenih pretočnih hidroelektrarn na reki Savi tudi Kamniška Bistrica uvrščena med potencialno evtrofično območje, ker bi slabše čiščenje nutrientov iz odpadne vode (sekundarno čiščenje) lahko prispevalo k evtrofikaciji v zajezitvah reke Save. Poleg tega bodo zaradi visokega učinka čiščenja posledično direktni zavezanci (industrija) plačevali nižjo okoljevarstveno takso za obremenjevanje voda. Nenazadnje bo nadgradnja CČN bistveno prispevala k zmanjšanju onesnaženja reke Kamniške Bistrice in bo lahko uvrščena v višji kakovostni razred. Občani bodo živeli v čistejšem okolju, ki prispeva k večji kakovosti življenja. V EU sistemi običajno dosegajo na iztoku iz ČN pod 6 mg/l skupnega dušika in predlagana nadgradnja se bo skušala približati stanju tehnike v svetu. POROCILO_CCN_05


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2005; Januar 2006.

14/91

CČN intenzivno pripravlja vso potrebno dokumentacijo za nadaljevanje postopka rekonstrukcije in končno izgraditev, ki je predvidena v obdobju 2008-2010, ki je tudi po zakonodaji zadnji rok za izvedbo in doseganje predpisanih rezultatov čiščenja.

Pripravil: Marjeta Stražar

Odobril: Olga Burica

5.

PREGLEDNICE IN SLIKE

POROCILO_CCN_05


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2005; Januar 2006.

Slika 1. Masna bilanca – 2005. POROCILO_CCN_05

15/91


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2005; Januar 2006.

16/91

KOLICINSKA BILANCA LINIJE BLATA (leto 2005)

Surovo blato 51.352 m3

Blatnenica 17.654 m3

ANAEROBNA REAKTORJA

Silos rejekt vod

dotok

Pregnito blato 33.698 m3

voda za razt. polielektrolita CENTRIFUGA

1.702 m3 vode 6.810 kg polielektrolita

Filtrat 30.700 m3

Dehidrirano blato 2.998 m3

Xpb x Vpb = (Xf x Vf) + (Xdb x Vdb) Vpb = Vf + Vdb povprečne analitične vrednosti v letu 2005:  Xpb = 34,0 g/l  Xf = 3,7 g/l  Xdb = 31,3 % = 344 g/l Spec. teža dehid. blata= 1,1 Pri količini dedidriranega blata ni upoštevan faktor razsutja na prikolici, ki znaša 1,1. Količina dehidriranega blata, 2.998 m3 je izračunana in ne upošteva faktorja razsutja. Stanje po prikolicah na podlagi ocene izkazuje količino 3.333 m3. Slika 2. Količinska bilanca linije blata – 2005. POROCILO_CCN_05


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2005; Januar 2006.

17/91

Preglednica 1. Statistična analiza podatkov on-line meritev z odstotki odstopanja od mejne vrednosti MDK - 2005 Vir: PI system: dnevni 24-urni podatki na osnovi urnih podatkov (minimalne, maksimalne in centilne vrednosti so prikazane za urne podatke), npr. minimalna vrednost koncentracije / PE je odraz obremenitve ponoči v času 1 ure. * neraztopljene snovi iz mehanske stopnje: okvirna vrednost, ne odraža dejanske vsebnosti zaradi drugačnega načina meritve kot v laboratoriju (moti barva…) parameter

enota

MDK

TOC dotok

mg/l

>200

TN dotok

mg/l

>50

TOC dotok + povratek

mg/l

>200

TN dotok + povratek

mg/l

>50

TOC iztok iz mehanske

mg/l

>200

TN iztok iz mehanske

mg/l

>50

NH4-N iztok iz mehanske

mg/l

>30

nerazt.snovi iztok iz mehanske *

mg/l

>80

TOC iztok

mg/l

>30

TN iztok

mg/l

>20

NH4-N iztok

mg/l

>10

nerazt.snovi iztok

mg/l

>35

KPK dotok

mg/l

>500

BPK dotok

mg/l

>200

TOC dotok

kg/dan

KPK dotok

kg/dan

BPK dotok

kg/dan

POROCILO_CCN_05

avg

min

max

std

85 centil

št.nad MDK

% nad MDK

169

39

443

56

221

95

27

42

12

76

13

55

101

28

229

33

518

75

301

234

67

58

15

105

17

74

229

66

142

38

360

49

190

35

10

47

16

83

13

60

152

44

30

8

55

10

39

197

54

380

66

934

179

585

358

99

27

7

77

11

39

126

35

25

7

46

8

33

250

69

10

0

35

10

24

150

41

41

24

98

8

47

303

83

506

117

1.329

168

664

185

53

311

70

798

101

398

297

86

3.273

1.160

8.528

1.023

4.227

10.190

3.480

25.584

3.070

12.680

6.114

2.088

15.351

1.842

7.608


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2005; Januar 2006.

parameter

enota

MDK

PE(BPK) 60 g/PE

PE(BPK)

TN dotok

kg/dan

<100

PE (TN) 12 g/PE

PE (TN)

>100000

TOC elimin.

kg/dan

KPK elimin.

kg/dan

BPK elimin.

kg/dan

TN elimin.

kg/dan

KPK iztok iz mehanske

mg/l

>500

BPK iztok iz mehanske

mg/l

>200

TOC iztok iz mehanske

kg/dan

KPK iztok iz mehanske

kg/dan

BPK iztok iz mehanske

kg/dan

PE(BPK) 45 g/PE

PE(BPK)

TN iztok iz mehanske

kg/dan

TOC elimin. (biol.st.)

kg/dan

KPK elimin. (biol.st.)

kg/dan

BPK elimin. (biol.st.)

kg/dan

PE elimin. (biol.st.)

1PE=45/60

TN elimin. (biol.st.)

kg/dan

TOC iztok

kg/dan

KPK iztok

kg/dan

BPK iztok

kg/dan

POROCILO_CCN_05

>120000

>9000

>200000

avg

min

18/91

max

std

85 centil

št.nad MDK

% nad MDK

101.901

34.801

255.844

30.697

126.805

69

20

797

346

1.371

192

990

0

0

66.457

28.874

114.246

16.030

82.511

10

3

2.768

795

8.178

945

3.555

8.406

2.457

24.604

2.848

10.801

5.539

1.833

15.105

1.778

7.125

349

38

852

157

500

468

126

1.188

163

628

143

41

270

73

684

94

362

267

77

2.767

956

7.283

943

3.620

9.129

3.154

24.034

3.111

11.947

5.256

1.816

13.838

1.791

6.879

11

3

116.808

40.354

307.507

39.808

152.856

11

3

901

466

1.550

213

1.123

2.262

637

6.837

870

2.974

7.716

2.384

22.786

2.898

10.034

4.903

1.624

13.526

1.730

6.404

110.917

37.147

302.306

38.760

145.127

441

47

968

175

610

504

118

1.705

218

737

1.429

331

4.775

609

2.063

357

83

1.194

152

516


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2005; Januar 2006.

parameter

enota

MDK

PE iztok

BPK (60)

TN iztok

kg/dan

pretok dotok + povratek

l/s

pretok dotok + povratek

m3/dan

pretok na iztoku

l/s

pretok na iztoku

m3/dan

HRT biol.st.

ure (6.050m3)

org.breme biol.st.

kgBPK/m3.d

učinek (po meh./iztok)

% TOC/ KPK/BPK

<80

učinek (po meh./iztok)

% TN

<80

poraba el.energije

KW/h

poraba el.energije

KWh/d

proizvodnja el.energije

KWh/h CČN

proizvodnja el.energije

KWh/h FI

proizvodnja el.energije

KWh/d CČN+FI

Farma Ihan poraba el.energije

KWh/d

poraba el.en. Turbo puhala 1

KWh/d

>20000

>20000

<8

poraba el.en Turbo puhala 2 KWh/d

poraba el.energije

KWh/ kgBPKodstr.

>2

poraba el.energije

KWh/ kgBPKdot.

>2

poraba el.energije

KWh/ m3iztoka

vnos zraka

m3/d (na biol.st.)

POROCILO_CCN_05

>0,4

avg

min

19/91

max

std

85 centil

5.877

1.377

19.894

2.539

8.597

461

184

887

127

599

231

145

394

48

285

23.851

12.538

34.030

4.119

24.636

225

146

368

41

270

19.675

12.613

31.807

3.529

7,7

4,6

11,5

0,9

0,3

80,8

št.nad MDK

% nad MDK

145

40

23.299

130

36

1,3

9,0

207

57

2,3

0,3

1,1

41,0

100,0

7,2

87,2

123

35

47,2

11,9

100,0

12,6

58,7

343

99

245

17

442

85

335

5.884

406

10.596

2.047

8.040

71

Stoji

197

83

180

140

38

164

16

153

5.057

1.618

8.494

2.140

7.809

1.951

1.442

2.315

197

2.132

2.199

stoji

4.711

1.578

3.952

2.403

stoji

4.720

1.507

4.022

2,0

0,3

4,3

0,6

2,6

157

45

2,1

0,6

4,4

0,6

2,7

180

52

0,5

0,1

0,8

0,1

0,7

305

84

10.258

3.306

15.643

2.336

12.628


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2005; Januar 2006.

parameter

enota

MDK

poraba el.

m3zraka/ 1KW HV

poraba el.

kWh/m3 vnosa O2

blato v centrifugo

m3/dan

pH dotok

pH

T dotok

oC

odv.blato

m3/dan (5l/1PE)

O2 iztok

mg/l

pH iztok

pH

T iztok

oC

KPK iztok

mg/l

TSS iztok

mg/l

O2 C1/1

mg/l

O2 C1/2

mg/l

O2 C2/1

mg/l

O2 C2/2

mg/l

O2 C2/3

mg/l

O2 C2/4

mg/l

pilot A iztok

TOC avg

>30

pilot A iztok

TN avg

>10

pilot B iztok

TOC avg

>30

pilot B iztok

TN avg

>10

pilot B iztok

NH4-N avg

>3

POROCILO_CCN_05

<12

avg

min

20/91

max

std

85 centil

2,3

0,8

3,1

0,3

2,6

2,9

0,4

6,9

1,2

4,0

93

stoji

311

85

179

8,0

7,0

11,3

0,5

8,4

14,5

7,5

19,9

3,1

18,1

584

202

1.538

199

764

1,5

0,3

10,0

2,0

1,3

7,3

6,7

9,8

0,5

7,5

15,3

6,2

21,9

3,7

19,8

74

35

142

29

107

41

24

98

8

47

2,1

1,5

3,2

0,2

2,2

2,1

1,5

3,6

0,2

2,2

3,0

2,6

3,7

0,1

3,1

2,5

1,6

3,1

0,1

2,5

2,7

1,4

10,0

1,1

2,6

2,5

0,3

3,2

0,2

2,5

23

7

42

9

11

5

27

29

11

15 2

št.nad MDK

% nad MDK

88

24

34

101

28

4

14

166

46

87

11

39

149

41

5

55

9

21

281

77

0

34

5

6

90

25


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2005; Januar 2006.

parameter

enota

AUR CČN

mgN/l.h (HRToxi)

AUR pilot B

mgN/l.h (HRToxi)

poraba bioplina

m3/h

poraba bioplina

m3/dan

količina plina iz plinohrama

m3/dan

delo Sch.

kW/dan

POROCILO_CCN_05

MDK

avg

min

21/91

max

std

85 centil

9,2

1,9

20,1

3,0

12,4

11,0

4,0

19,8

3,1

14,1

96

34

162

21

113

2.294

817

3.881

493

2.713

2.299

818

3.880

489

2.726

71

stoji

197

83

180

št.nad MDK

% nad MDK


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2005; Januar 2006.

22/91

Preglednica 2. Zbirna tabela procesnih parametrov 2003-2005. parameter

enota

CČN 2003

CČN 2004

CČN 2005

vir primerjave

projekt str.literatura

PRETOKI/OBREMENITEV sušni dotok

m3/dan

16.950

18.477

18.353 Projekt CČN; 10.02.1977

24.000

deževni dotok

m3/dan

25.631

26.283

27.176 Projekt CČN; 10.02.1977

48.000

organska obremenitev - dotok

kg BPK5/d

7.802

7.393

7.608 Projekt CČN; 10.02.1977

12.000

obremenitev PE (85 centil)

PE

130.000

138.161

141.702 Projekt CČN; 10.02.1977

200.000

7.112

6.396

6.879 Projekt CČN; 10.02.1977

7.150

OBREMENITEV BIOLOŠKIH STOPENJ organska obremenitev - biol.stopnje

kg BPK5/d

MLSS - I.biol.stopnja

g/l

2-4

2-4

1,0-3,6 Projekt CČN; 10.02.1977

2,6

MLSS - II.biol.stopnja

g/l

4-6

4-6

2,8-7,3 Projekt CČN; 10.02.1977

3,7

starost blata (II.biol.stopnja)

dni

3-17

9-18

organska bremenitev - I.biol.stopnja

kg BPK5/m3.d

2,0-4,0

1,0-5,5

0,9-4,0 Projekt CČN; 10.02.1977

3,6

organska bremenitev - biol.stopnje

kg BPK5/m3.d

0,4-1,0

0,1-1,2

0,3-2,3 Projekt CČN; 10.02.1977

0,5

F/M - I.biol.stopnja

kg BPK5/ kg MLSS

F/M – II.biol.stopnja

kg BPK5/ kg MLSS

0,04-1,00

0,06-0,50

0,07-0,56

poraba električne energije – CČN

kWh

3.252.173

3.226.870

3.280.400 Projekt CČN; 10.02.1977

porabe el.energije/kg BPK5

kWh/kg

1,4

1,2

proizvodnja odvišnega blata

m3/leto

200.000

200.000

(+potop.črp.) Projekt CČN; 10.02.1977

536.000

proizvodnja pregn.blata-dehidracija

m3/leto

35.861

27.723

33.698 Projekt CČN; 10.02.1977

94.170

proizvodnja dehidriranega blata

m3/leto

2.670

2.446

2.998 Projekt CČN; 10.02.1977

na kmetijske površine

proizvodnja bioplina

m3/leto

1.077.983

737.750

839.416 Projekt CČN; 10.02.1977

1.551.250

proizv.bioplina/kg org.suhe snovi

l/kg

530

533

569 Bogas, 1985

400-600

proizv.metana/kg KPK elimin.

l/kg

307

327

354 Biogas, 1985

350

proizv.bioplina/PE.dan

l/PE.dan

22,7

15,0

16,2 KVR Leitlinien

22

specifična poraba el.energije

kWh/PE

25

23

23 KVR Leitlinien

25

poraba flokulanta/tono suhe snovi

kg/tono s.s.

8,7

7,0

6,4 strokovna literatura

544

660

460

2.763.452

2.144.082

0,70-1,00

0,19-1,26

10-25 WWT, Henze, 1995

0,3-2,5

CEFIGRE, 1999; WWT, 1995 CEFIGRE, 1999; WWT, Henze, 1995

1-20

>0,5

(visoko obremenjena)

0,2-0,5

(srednje obremenjena)

BIOPLIN/ELEKTRIČNA ENERGIJA

1,2 projektant 286.214

4.453.000 2,0

5-7

OSTALO oddani odpadki – smeti

m3/leto

dodane surovine - toplotna energija

kWh/leto

dodane surovine - voda iz omeržja

m3/leto

1.414

1.418

1.260

dodane surovine - voda vodnjakov

m3/leto

89.362

30.184

42.154

poraba delovnih ur – redno

ure

23.304 28.284 (do 4.12.)

poraba delovnih ur - izredno

ure

1.671 1.157 (do 4.12.)

laboratorijske analize

št.analiz

8.429

POROCILO_CCN_05

6.027

Projekt CČN; 10.02.1977

2.583.251 (33oC)

29.856 523 6.041

3.310.000


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2005; Januar 2006.

23/91

POVPREČNI LETNI KPK NA IZTOKU IZ CČN

180 160

158

140

Ur.list RS 35/96, mejna konc. KPK = 100 mgO2/l 136

136 124

KPK (mg O2/L)

120

111

105

100

96

98

94

103

98

86

80

78 69

72

72

39 28

32

27

64

66

33

30

52

50

46

40

73

63

60

20 0 1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

leto

Slika 3. Povprečna večletna vrednost KPK na iztoku CČN.

POVPREČNI LETNI BPK5 NA IZTOKU IZ CČN

60 57

Ur.list RS 35/96, mejna konc. BPK5 = 20 mgO2/l

52

50

46

BPK5 (mg O2/L)

40

39

30

30

41

40

17

16

30

26 20

22

22 18

20 17

16

15

12

10

8

7

6

4

3

13

5

5

5

5

2002

2003

2004

2005

0 1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001 leto

Slika 4. Povprečna večletna vrednost BPK5 na iztoku CČN.

POROCILO_CCN_05

2006


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2005; Januar 2006.

24/91

POVPREČNI LETNI N-total NA IZTOKU IZ CČN

80,0 70,0

67,5

N-tot (mg N/L)

60,0

59,2

58,4

50,0 40,0

38,7

37,8 31,2

30,0

33,9

35,0

34,5 31,6

33,7

24,7

24,4 20,0

32,8 23,6

19,0

19,1 14,3

13,7 10,0

8,2

6,5 0,0 1995

1996

1997

1998

1999

30,2

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

leto

Slika 5. Povprečna večletna vrednost TN na iztoku CČN.

POVPREČNI LETNI N-NH4 NA IZTOKU IZ CČN

50,0 Ur.list RS 35/96, mejna konc. N-NH4 = 10 mg/l 45,8

45,0 40,0

40,0 37,7

39,8 37,7

NH4 (mg N/L)

35,0 30,5

30,0

28,8 26,0

25,0 22,4 20,0

19,3

20,3

20,0 16,7

15,0

15,6 12,2

11,7

10,0

9,3

9,6 5,9

5,1

5,0 0,0 1995

18,0

17,5

0,1 1996

1997

1998

0,0 1999

1,2 2000

1,1 2001

leto

Slika 6. Povprečna večletna vrednost NH4-N na iztoku CČN.

POROCILO_CCN_05

2,5 2002

2003

1,3 2004

0,5 2005

2006


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2005; Januar 2006.

25/91

Preglednica 3. Izpadi električne energijje iz omrežja / remontna dela CČN - 2005. Datum 11.06.2005

Čas trajanja (ure) 6,5

kratki izpadi 2005

26 kratkih izpadov od 1 min do 10 min (skupaj 65 min) 6,5 ure

l. 2005 skupaj

Vrsta izpada Izpad elektro omrežja-letni remont+dela na CČN Izpadi elektro omrežja

Opombe

Sneženje, višja sila

Dejanski čas izpadov v smislu vspostavitve normalnega stanja obratovanja je še nekoliko daljši, saj je po vsakem izpadu potreben določen čas, da se vklopi in preveri delovanje vseh strojev in naprav. Krajši izpadi električne energije iz omrežja (ca. 5 minut) v zgornji tabeli niso všteti. Ti so posledica višje sile na strani elektra; nevihte, okvare, preklopi, sneg. Vpliv krajših izpadov na učinek čiščenja v večini primerov ne vpliva negativno, odvisno od hitrosti vklopa vseh naprav v običajno obratovanje (L. Hrženjak, P. Cerar). Preglednica 4. Čas delovanja on/in-line merilnikov - 2005. merilnik

ID signala merjeni parameter

merno mesto

št.meritev nedelovanja (8.760 = 100 %)

% časa nedelovanja

TOCN Shimadzu CCND_Dotok_X_Dotok_CCN_TOC_20 dotok CČN

480

5,5

4100 (2004)

dotok CČN dotok+povratek

480 480

5,5 5,5

dotok+povratek

480

5,5

iztok iz mehanske stopnje

480

5,5

iztok iz mehanske stopnje

480

5,5

TOCN Shimadzu iztok pilot A CCND_Iztok_Pil_A_TN_20s 4100 iztok pilot A CCND_Dotok_po_B_Iztok_PI_TOC_20 iztok pilot B (2001)

14 14 14

0,2 0,2 0,2

iztok pilot B iztok CČN CCND_Iztok_X_Iztok_CCN_TOC_20s iztok CČN

0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,5

s CCND_Dotok_X_Dotok_CCN_TN_20s

CCND_Dotok_X_Dotok_pred_B_TOC_ 20s CCND_Dotok_X_Dotok_pred_B_TN_2 0s CCND_Dotok_X_Dotok_na1Bio_TOC_ 20s CCND_Dotok_X_Dotok_na1Bio_TN_20 s CCND_Iztok_Pil_A_TOC_20s

s CCND_Iztok_X_Iztok_PI_TN_20s

WTW NH4

CCND_Pil_X_PIL_NH4_DOTOK_20s

iztok iz meh.st.

WTW NH4

CCND_Iztok_X_Iztok_CCN_NH4_20s

iztok CČN

WTW NH4

CCND_Pil_X_PIL_NH4_OXI2_20s

iztok pilot B

CCND_Pil_X_PIL_Pov_Nitritox_20s

dotok CČN

14 14 14 16 22 20 14

CCND_Aer_C1_PoB_SuSn_TSS_20s

iztok iz mehanske stopnje

47

CCND_Iztok_X_Iztok_CCN_TN_20s

LAR WTW

POROCILO_CCN_05


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

26/91

Preglednica 5. Količine odpadne vode - 2005. Glej legendo na naslednji strani !

2005 jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec

MM Nožice

dotok CČN

odv.bl. + potop.črp.

iztok CČN DK

vodnjak 1

vodnjak 3

preliv po B

m3

m3

m3

m3

m3

m3

dotok - iztok

231.277 210.800 258.294 320.125 312.925 263.705 346.115 387.050 352.705 301.486 292.335 346.314

530.169 474.410 575.283 647.232 630.333 543.983 638.626 715.847 678.341 638.863 571.333 648.933

22.785 25.954 30.160 18.606 18.932 22.174 17.359 31.613 30.663 24.016 25.045 18.907

AVG/dan 10.064 20.259 AVG/mes. 301.928 607.779 85centil 348.551 659.226 STD 53.045 69.150 SUM 3.623.131 7.293.354 MIN 210.800 474.410 MAX 387.050 715.847 N 12 12

502.168 463.266 566.428 598.731 603.829 532.953 633.969 690.772 652.479 636.923 559.896 641.715

5.089 9.252 8.851 3.025 1.916 1.909 642 836 376 185 171 267

906 1.066 831 640 683 935 812 740 709 788 778 748

28.000 11.144 8.855 48.501 26.504 11.030 4.657 25.075 25.863 1.940 11.437 7.219

795 19.675 23.851 590.261 30.336 645.482 4.996 67.168 286.215 7.083.129 17.359 463.266 31.613 690.772 12 12

90 2.710 6.406 3.297 32.519 171 9.252 12

27 803 916 119 9.635 640 1.066 12

584 17.519 27.028 13.437 210.225 1.940 48.501 12

Preglednica 6. Količine padavin (Ljubljana) – 2005 (vir: ARSO). mesec jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec sum POROCILO_CCN_05

l/m2 padavin 3,4 43,6 45,9 119,3 97,4 83,9 141,9 264,0 294,3 54,2 159,1 96,3 1.403,3


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

Legenda k tabeli (Preglednica 5): KOLIČINA ODPADNE VODE – 2005: V tabeli so zbrani podatki o pretoku odpadne vode skozi vse leto 2005 po mesecih. Izvor podatkov so redne dnevne meritve odpadne vode na mernih mestih: 1. Količine, sprejete iz občine Kamnik, merjene na Mejnem mestu v Nožicah; 2. Dotok CČN = merilec po peskolovu; 3. Odvišno blato, ki se vrača na začetek naprave (ca. 16.000 m3/mesec, vključeno izpiranje sekundarnih maščobnikov + potopne črpalke za TOCN/NITRITOX) – merjeno na kanalu POB-a (odvišno blato); 4. Iztok CČN = iztok prečiščene vode v recipient; preverjena je bila točnost meritve, inštaliran nov merilnik Nivus; 5. Vodnjak 1: pranje in tuširanje pen na sistemu biološke stopnje; 6. Vodnjak 3: pranje in tehnološka uporaba vode; 7. Dotok – iztok: razlika med dotokom in iztokom (2-4); količina predstavlja razbremenjeno vodo ob padavinah po primarnem usedalniku (B objekt); V letu 2005 sta v dotočnem črpališču obratovali 1x črpalka ročno, 1x črpalka avtomatsko, tretja črpalka pa je bila le redko vklopljena na avtomatsko. Pomeni, da smo delali z manj preliva po primarnem usedalniku, saj smo iz on-line meritev razbrali, da ob padavinah ni bistvenega učinka na čiščenju, če vode čistimo mehansko, saj so vključeni tudi recikli, to je tehnološki povratki (Op.Cerar). Ob padavinah so v dotok vklučeni tudi vsi močno obremenjeni interni recikli sistema z visoko koncentracijo suspendiranih snovi, KPK in dušika in v primeru razbremenjevanja prihaja celo do večjih obremenitev z mehansko čiščeno vodo kot v primeru direktnega razbremenjevanja dotoka. Zato smo se odločili, da v času velikih prilivov ob dežju, spustimo skozi mehansko stopnjo samo prvi naliv, ostalo se razbremenjuje (glej Preglednica 17). Iz tabele (Preglednica 5) je razvidno, da je CČN v letu 2005 na dotoku sprejela skupno 7.293.354 m3 odpadne vode, kar je za 278.044 m3 manj kot v letu 2004. Leto 2005 je bilo deževno leto s količino padavin 1.403 l/m2 (podatki ARSO, jan.2006), medtem ko je bilo leto 2004 izrazito deževno s količino padavin 1.696 l/m2. Od celotne sprejete količine se je zaradi hidravlične omejitve razbremenilo ca. 210.225 m3 predvsem deževne vode po mehanski stopnji. Skupno 7.083.129 m3 odpadne vode pa se je čistilo v bološkem procesu = iztok CČN. Količino sprejete odpadne vode za Domžale, Trzin in Mengeš predstavlja odštevek količin dotoka na CČN od količine na Mejnem mestu v Nožicah. V času padavin je zaradi neenakomernega razbremenjevanja po liniji kanalizacije izračun razmerja količin nerealen glede na sušne pretoke oziroma na sprejeti dotok na CČN. Po projektu CČN hidravlično ne more sprejeti na biološke stopnje več kot 320 l/s, ker so sekundarni usedalniki II. biološke stopnje poddimenzionirani in sprejem večje količine odpadne vode rezultira v slabši kakovosti iztoka zaradi izplavljanja iz sekundarnih usedalnikov. POROCILO_CCN_05

27/91


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

28/91

Preglednica 7. Statistični pregled sprejetih količin glede na dan v tednu in sušni/deževni pretok - 2005. stat.vred. Avg Min Max Std 85 centil Sum št.dni št.meritev nad 20.000 m3 % nad 20.000 m3 št.meritev nad 24.000 m3 % nad 24.000 m3

DOTOK CČN skupaj 19.924 12.538 34.030 4.119 24.636 7.293.354 365 145 40 65 18 DOTOK CČN skupaj

stat.vred. Avg min max std 85 centil sum št.dni št.meritev nad 24.000 m3 % nad 24.000 m3

POROCILO_CCN_05

19.924 12.538 34.030 4.119 24.636 7.293.354 365 65 18

DOTOK CČN delavnik 20.351 13.257 29.998 3.730 24.998 5.291.335 260 114 44 47 18 DOTOK CČN sušni pod 24.000 m3 18.353 12.538 24.000 2.418 21.106 5.505.952 300 0 0

DOTOK CČN vikend 18.931 12.538 34.030 4.832 24.695 2.002.019 106 32 30 19 18 DOTOK CČN deževni nad 24.000 m3 27.176 24.035 34.030 2.049 29.029 1.787.402 65 65 100

IZTOK CČN skupaj 19.404 12.613 31.807 3.529 23.299 7.083.129 365 130 36 43 12 IZTOK CČN skupaj 19.404 12.613 31.807 3.529 23.299 7.083.129 365 43 12

IZTOK CČN delavnik 19.920 12.613 31.807 3.185 23.437 5.179.317 260 100 38 31 12 IZTOK CČN sušni pod 24.000 m3 18.124 12.613 26.095 2.372 20.608 5.382.801 297 1 0

IZTOK CČN vikend 18.165 13.184 27.257 4.001 22.858 1.903.812 106 30 29 12 11 IZTOK CČN deževni nad 24.000 m3 24.906 21.427 27.314 1.797 26.857 1.700.328 68 39 60


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

800.000

29/91

Količine odpadne vode na dotoku in iztoku CČN v letu 2005

m3/mesec

600.000 400.000 200.000 0 jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec mesec dotok CČN iztok CČN Slika 7. Količine odpadne vode – 2005.

800.000

Primerjava sprejetih količin DOTOK na CČN po letih (2001-2005)

m3/mesec

600.000 400.000 200.000 0 jan

feb

dotok 2001 dotok 2004

mar

apr

maj

jun

jul

mesec

avg

dotok 2002 dotok 2005

Slika 8. Primerjava količin na dotoku CČN po letih – 2001-2005. POROCILO_CCN_05

sep

okt

nov

dotok 2003

dec


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

30/91

OBRATOVALNI MONITORING 2005: KPK in BPK 1200

mg/l KPK

1000 800 600 400 200 0 jan

feb mar

apr

KPK dotok

maj

jun

jul avg datum

KPK iztok

sep

okt

nov

BPK dotok

dec

BPK iztok

Slika 9. Osnovni parametri obratovalnega monitoringa 2005 – KPK (MDK= 100 mg/l) in BPK5 (MDK= 20 mg/l). OBRATOVALNI MONITORING 2005: skupni dušik in skupni fosfor 80 70 60

mg/l

50 40 30 20 10 0 jan

feb

mar

apr

skupni N dotok

maj

jun jul datum

skupni N iztok

avg

skupni P dotok

sep

okt

skupni P iztok

Slika 10. Osnovni parametri obratovalnega monitoringa 2005 – skupni N / skupni P. POROCILO_CCN_05

nov


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

31/91

BREME NA MEJNEM MESTU NOŽICE 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0

KPK (kg/leto) 2000

2001

BPK5 (kg/leto) 2002

2003

N-skupni (kg/leto)

2004

2005

Slika 11. Breme na Mejnem mestu Nožice; 85 centil – 2000-2005.

BREME NA DOTOKU CČN v kg/leto 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0

KPK (kg/leto) 2000

2001

BPK5 (kg/leto) 2002

2003

Slika 12. Breme na dotoku CČN po letih; 85 centil – 2000-2005. POROCILO_CCN_05

N-skupni (kg/leto)

2004

2005


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

32/91

Preglednica 8. Maksimalna tedenska obremenitev CČN – 2002-2005. parameter

2002 KPK BPK5 skupni N 2003 KPK BPK5 skupni N 2004 KPK BPK5 skupni N 2005 KPK BPK5 skupni N

povprečna

85 centilna

vrednost PE

vrednost PE

po meh.stopnji 107.940 119.796 77.606 po meh.stopnji 106.562 119.099 90.240 dotok 104.734 123.215 73.580 dotok 84.917 101.901 66.457

maksimalna tedenska obremenitev kg/dan

maksimalna tedenska obremenitev PE

datum maks.obrem.

124.570 148.436 93.312

26.683 14.911 1.803

222.358 248.517 150.250

122.558 147.656 84.102

26.935 15.052 1.832

224.458 250.867 152.667

115.081 132.847 87.886

20.657 11.397 1.955

172.142 10.07.-16.07.04 189.950 10.07.-16.07.04 162.917 28.02.-06.03.04

105.667 126.805 82.511

17.848 10.708 1.199

148.731 26.09.-02.10.05 178.474 26.09.-02.10.05 99.894 04.04.-10.04.05

Ur.l.RS 31/01 (Uredba o spremembah...uredbe o emisiji snovi...komunalnih čistilnih naprav) 1.člen: Zmogljivost komunalne čistilne naprave območja poselitve je izračunana sposobnost čiščenja komunalne odpadne vode pri njeni največji obremenitvi. Za največjo obremenitev komunalne čistilne naprave se šteje največja povprečna tedenska obremenitev v stanju običajnega obratovanja. Zmogljivost se meri v PE."

POROCILO_CCN_05


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

33/91

Preglednica 9. Statistični pregled obremenitve po tednih (PI sistem, on-line dnevne meritve) in maksimalna tedenska obremenitev CČN – 2005. RUMENO: teden maksimalne obremenitve; rdeče so označene vrednosti, ki presegajo določenomejno koncentracijo (oznaka MK v glavi tabele). teden

TOC dotok

TOC dotok

TOC dotok

KPK dotok

BPK dotok

TOC dotok

KPK dotok

PE(KPK) 120 g/PE

BPK dotok

PE(BPK) 60 g/PE

TN dotok

TN dotok

TN dotok

TN dotok

PE (TN) 12 g/PE

2005

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

kg/dan

kg/dan

PE(KPK)

kg/dan

PE(BPK)

mg/l

mg/l

mg/l

kg/dan

PE (TN)

min

avg

max

F=3

F= 1,8

Skupaj

Skupaj

iz TOC

Skupaj

iz TOC

min

avg

max

Skupaj

iz TN

>200

>200

>200

>500

>200

>5000

>12000

>100000

>9000

>100000

>50

>50

>50

<100

>100000

MK

1 10.-16.1. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4.-10.4. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 26.9.-2.10. 40 POROCILO_CCN_05

173 137 150 157 135 143 158 119 78 87 116 133 102 110 108 97 121 86 104 89 94 106 130 51 31 74 59 62 36 35 65 52 87 59 72 82 120 92

246 223 233 248 221 210 217 176 134 168 191 228 174 184 163 172 198 149 185 176 165 167 208 126 80 139 126 135 106 92 127 110 134 131 119 187 265 164

406 386 401 383 411 307 362 277 269 296 315 484 263 272 292 357 401 352 302 437 371 372 465 309 165 298 258 232 207 169 253 229 231 302 221 378 473 306

737 668 699 744 663 629 651 528 403 504 574 685 522 551 490 515 595 448 555 528 496 502 623 377 241 417 377 405 318 277 382 330 402 394 356 562 795 493

442 401 419 446 398 378 390 317 242 302 345 411 313 331 294 309 357 269 333 317 298 301 374 226 145 250 226 243 191 166 229 198 241 237 213 337 477 296

4.475 3.637 3.954 3.904 3.543 3.891 3.589 3.234 2.630 3.035 3.719 4.798 3.901 3.924 3.350 3.868 3.982 3.067 3.392 3.430 2.891 3.048 3.591 2.576 1.904 2.882 2.392 2.224 1.999 1.858 2.943 2.912 3.011 2.864 2.537 3.949 5.949 4.468

13.426 10.912 11.862 11.713 10.631 11.673 10.768 9.702 7.892 9.106 11.156 14.395 11.704 11.771 10.049 11.603 11.945 9.201 10.176 10.291 8.672 9.145 10.773 7.727 5.712 8.648 7.177 6.672 5.997 5.574 8.829 8.735 9.032 8.591 7.612 11.846 17.848 13.403

111.885 90.933 98.849 97.610 88.589 97.273 89.732 80.848 65.763 75.879 92.968 119.955 97.537 98.093 83.740 96.693 99.542 76.671 84.797 85.754 72.267 76.206 89.773 64.394 47.600 72.063 59.805 55.598 49.977 46.453 73.576 72.795 75.265 71.591 63.433 98.716 148.731 111.690

8.056 6.547 7.117 7.028 6.378 7.004 6.461 5.821 4.735 5.463 6.694 8.637 7.023 7.063 6.029 6.962 7.167 5.520 6.105 6.174 5.203 5.487 6.464 4.636 3.427 5.188 4.306 4.003 3.598 3.345 5.297 5.241 5.419 5.154 4.567 7.107 10.708 8.042

134.259 109.117 118.617 117.131 106.305 116.726 107.677 97.016 78.914 91.054 111.559 143.943 117.042 117.710 100.487 116.029 119.449 92.004 101.755 102.904 86.720 91.446 107.726 77.271 57.119 86.475 71.764 66.716 59.971 55.743 88.289 87.352 90.316 85.908 76.119 118.457 178.474 134.026

63 65 41 32 33 40 36 36 38 33 27 20 31 38 27 28 24 19 25 21 30 24 27 27 28 13 11 22 19 22 13 16 16 13 19 22 21 18 14 12

63 65 54 46 46 57 53 50 51 46 40 41 47 58 44 44 39 31 39 38 46 42 45 44 45 30 25 35 33 39 29 30 31 23 34 36 30 32 31 20

63 65 67 70 65 82 85 70 71 60 62 75 70 95 63 66 60 45 64 65 70 86 86 72 78 58 48 64 54 84 49 43 49 37 55 56 43 65 59 32

934 903 764 780 891 845 930 833 842 793 731 919 1.199 992 946 804 692 771 772 851 822 776 807 776 620 584 719 631 641 558 599 715 602 766 790 640 703 703 549

77.908 75.264 63.706 65.018 74.255 70.377 77.532 69.435 70.167 66.083 60.877 76.588 99.894 82.648 78.795 66.960 57.657 64.269 64.355 70.903 68.528 64.677 67.222 64.642 51.631 48.689 59.919 52.572 53.436 46.509 49.916 59.603 50.181 63.855 65.835 53.309 58.580 58.597 45.758


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

34/91

teden

TOC dotok

TOC dotok

TOC dotok

KPK dotok

BPK dotok

TOC dotok

KPK dotok

PE(KPK) 120 g/PE

BPK dotok

PE(BPK) 60 g/PE

TN dotok

TN dotok

TN dotok

TN dotok

PE (TN) 12 g/PE

2005

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

kg/dan

kg/dan

PE(KPK)

kg/dan

PE(BPK)

mg/l

mg/l

mg/l

kg/dan

PE (TN)

min

avg

max

F=3

F= 1,8

Skupaj

Skupaj

iz TOC

Skupaj

iz TOC

min

avg

max

Skupaj

iz TN

>200

>200

>200

>500

>200

>5000

>12000

>100000

>9000

>100000

>50

>50

>50

<100

>100000

MK

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 avg min max std 85 centil COUNT DCOUNT % nad MK

127 176 160 112 64 88 91 47 39 77 60 43 96 31 176 38 137 50 0 0

216 183 214 198 179 180 177 93 106 162 141 131 169 80 265 44 217 50 12 24

446 199 280 308 415 356 396 164 241 404 282 267 319 164 484 83 406 50 46 92

648 548 642 594 536 540 530 278 319 486 424 392 506 241 795 132 650 50 28 56

389 329 385 357 322 324 318 167 191 291 254 235 311 145 477 79 390 50 44 88

4.276 3.241 3.660 3.268 3.087 3.041 3.321 2.439 2.587 3.178 2.389 2.035 3.273 1.858 5.949 794 3.940 50 1 2

12.828 9.723 10.980 9.803 9.261 9.122 9.962 7.317 7.761 9.534 7.166 6.104 10.190 5.574 17.848 2.381 11.820 50 5 10

106.899 81.023 91.500 81.690 77.178 76.021 83.019 60.972 64.679 79.451 59.714 50.867 84.917 46.453 148.731 19.842 98.498 50 5 10

7.697 5.834 6.588 5.882 5.557 5.473 5.977 4.390 4.657 5.720 4.299 3.662 6.114 3.345 10.708 1.429 7.092 50 1 2

128.276 97.226 109.798 98.026 92.612 91.223 99.621 73.165 77.613 95.340 71.655 61.039 101.901 55.743 178.474 23.810 118.196 50 22 44

21 41 45 33 31 39 35 20 25 40 36 23 28 11 65 11 39 52 2 4

32 44 54 55 52 57 54 33 36 54 56 39 42 20 65 11 54 52 15 29

55 45 68 77 80 87 83 54 49 84 94 57 65 32 95 15 83 52 42 81

637 773 916 921 888 953 1.027 871 879 1.053 945 615 797 549 1.199 140 932 51 0 0

53.049 64.389 76.312 76.751 73.981 79.414 85.616 72.613 73.244 87.759 78.777 51.270 66.457 45.758 99.894 11.644 77.720 51 0 0

388 201 443 86 438 7 7 100

4.798 3.600 6.558 958 5.267 7 3 43

14.394 10.800 19.673 2.873 15.802 7 5 71

119.953 89.999 163.942 23.946 131.685 7 5 71

8.157 6.120 11.148 1.628 8.955

135.947 101.999 185.801 27.139 149.243 7 7 100

38 11 49 13 48 7 0 0

58 31 74 15 69 7 5 71

95 40 134 32 120 7 6 86

1.199 938 1.365 163 1.349 7 0 0

99.894 78.162 113.711 13.573 112.393 7 5 71

451 264 753 193 686 7 7 100

5.949 4.056 8.528 1.769 8.117 7 4 57

17.847 12.169 25.584 5.306 24.352 7 7 100

148.728 101.409 213.203 44.215 202.931 7 7 100

10.114 6.896 14.498 3.007 13.799

168.559 114.930 241.630 50.111 229.989 7 7 100

14 6 31 9 20 7 0 0

31 16 53 15 50 7 1 14

59 26 133 35 75 7 3 43

703 450 1.069 236 962 7 0 0

58.597 37.538 89.070 19.683 80.157 7 0 0

teden maksimalne obremenitve TN (4.4.-10.4.2005) - statistične vrednosti avg min max std 85 centil COUNT DCOUNT % nad MK

133 52 171 39 160 7 0 0

228 118 260 51 258 7 6 86

484 171 789 201 662 7 6 86

685 355 781 152 774 7 6 86

teden maksimalne obremenitve KPK (26.9.-2.10.2005) - statistične vrednosti avg min max std 85 centil COUNT DCOUNT % nad MK

POROCILO_CCN_05

120 35 256 95 242 7 2 29

265 155 443 113 403 7 5 71

473 291 748 175 660 7 7 100

795 466 1.329 340 1.210 7 6 86


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

35/91

Preglednica 10. Analize dotoka in iztoka (laboratorijske meritve CČN) - 2005. ANALIZE običajno izvedene v času povečane obremenitve ! Izračunane vrednosti so v ležečem tisku. čas vzorčenja

konec vzorčenja

ID

pH

N-Kjeld. mg/l

TOC mg/l

KPK mg/l

BPK5 mg/l

KPK/TOC BPK/TOC razmerje razmerje

DOTOK CČN 2005 10.1.2005 8:00

11.1.2005 8:00

2.2.2005 9:30

3.2.2005 9:30

8.2.2005 7:50

9.2.2005 7:50

15.2.2005 8:10

16.2.2005 8:10

17.2.2005 7:30

17.2.2005 9:30

17.2.2005 9:30 17.2.2005 11:30 17.2.2005 11:30 17.2.2005 13:30 17.2.2005 13:30 17.2.2005 15:30 17.2.2005 15:30 17.2.2005 17:30 17.2.2005 17:30 17.2.2005 19:30 17.2.2005 19:30 17.2.2005 21:30 17.2.2005 21:30 17.2.2005 23:30 17.2.2005 23:30

18.2.2005 1:30

18.2.2005 1:30

18.2.2005 3:30

18.2.2005 3:30

18.2.2005 5:30

18.2.2005 5:30

18.2.2005 7:30

28.2.2005 8:10

1.3.2005 8:10

7.3.2005 9:09

7.3.2005 9:09

9.3.2005 9:00

10.3.2005 9:00

15.3.2005 7:40

16.3.2005 7:40

22.3.2005 7:30

23.3.2005 7:30

4.4.2005 8:30

5.4.2005 8:30

5.4.2005 10:30

5.4.2005 12:30

5.4.2005 12:30

5.4.2005 14:30

5.4.2005 14:30

5.4.2005 16:30

5.4.2005 16:30

5.4.2005 18:30

5.4.2005 18:30

5.4.2005 20:30

5.4.2005 20:30

5.4.2005 22:30

5.4.2005 22:30

6.4.2005 0:30

6.4.2005 0:30

6.4.2005 2:30

6.4.2005 2:30

6.4.2005 4:30

6.4.2005 4:30

6.4.2005 6:30

3.5.2005 13:30 23.5.2005 7:30

24.5.2005 7:30

30.5.2005 9:14 1.6.2005 8:00

2.6.2005 8:00

8.6.2005 8:00

9.6.2005 8:00

20.6.2005 7:30

21.6.2005 7:30

4.7.2005 8:00

5.7.2005 8:00

18.7.2005 8:00

19.7.2005 8:00

1.8.2005 8:00

2.8.2005 8:00

10.8.2005 8:00

11.8.2005 8:00

24.8.2005 8:00

25.8.2005 8:00

6.9.2005 8:00

7.9.2005 8:00

6.9.2005 8:30 7.9.2005 9:00 8.9.2005 9:20

POROCILO_CCN_05

17 74 82 105 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 168 174 194 209 234 284 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 381 490 505 513 545 596 651 685 805 835 868 967 957 968 976

7,9 7,6 7,9 7,9 7,8 8,0 7,8 7,6 7,6 7,5 7,6 7,5 7,6 7,7 7,6

47,0 50,0 62,0 48,8 63,9 65,9 67,8 76,6 59,5 54,9 50,2 46,8 46,4 46,7 41,7 34,4 248 150 250 167

7,8

7,7 149 7,9 7,7 7,7 7,5 7,6 7,6 7,7 7,7 7,7 7,6 7,6

7,7 7,7

8,0 8,1

68,0 72,0 63,0 47,0 46,0 46,0 42,0 40,0 36,0 34,0 38,1 175 174 130 157 246 153 175 152 124 188 127 48 109 164

531 913 885 616 564 750 1126 1188 1000 832 747 742 599 582 558 458 1038 603 990 701 697 447 1140 1624 772 715 727 677 611 575 492 420 1000 592 723 458 471 738 459 525 456 372 564 381 171 378 626

313 620 580 360 276 368 552 582 490 408 366 364 294 285 273 224 500 360 520 200 400 268 559 796 378 350 356 332 299 282 241 206 490 290 418 308 283 443 275 315 274 223 338 229 100 228 365

2,0 2,4 2,1 1,2

3,4 4,2 3,5

2,4 2,4

3,6 3,5 3,8

2,1 2,1 2,2


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

čas vzorčenja

konec vzorčenja

9.9.2005 8:45 20.9.2005 8:25 23.9.2005 7:50 27.9.2005 8:00

28.9.2005 8:00

3.10.2005 10:30 3.10.2005 12:30 10.10.2005 11:00 12.10.2005 8:00 12.10.2005 8:00 17.10.2005 8:00 18.10.2005 8:00 17.10.2005 12:10 18.10.2005 12:45 2.11.2005 8:00

3.11.2005 8:00

8.11.2005 9:15

ID 983 1063 1095 1110 1136 1189 1204 1238 1229 1241 1294 1307

pH

N-Kjeld. mg/l

TOC mg/l

KPK mg/l

122 102 217

BPK5 mg/l

KPK/TOC BPK/TOC razmerje razmerje

270 170 230 380 227 260 644 365 375 425 540 220

3,7 3,3 1,7

2,2 1,7 1,1

217 358 396 220 239 316 126

454 335 372 743 404 441 917 620 643 715 874 381

2,0 2,6 1,6 2,9 3,0 2,8 3,0

1,2 1,8 0,9 1,7 1,8 1,7 1,7

186 77 48 396 248

663 256 171 1624 914

357 133 100 796 506

3,0 0,8 1,6 4,2 3,7

1,8 0,5 0,9 2,4 2,3

24 32 15 19 39 20 <5 17 18 15 21 24 26 15 9 9 8 10 9 11 11 12 21 12 13

3,1 2,7 2,4 2,6

0,5 1,0 0,5

18 24

89 107 84 90 110 109 89 76 86 70 77 83 75 104 62 37 37 32 41 34 45 45 50 68 50 62

23 9 11 40 35

70 25 32 110 93

17 8 8 39 24

8,0 6,0

avg std min max 85 centil

36/91

IZTOK CČN 2005 11.1.2005 5:00

12.1.2005 5:00

9.2.2005 8:30 15.2.2005 8:10

16.2.2005 8:10

15.2.2005 9:00 1.3.2005 5:00

2.3.2005 5:00

9.3.2005 8:50 10.3.2005 5:00

11.3.2005 5:00

16.3.2005 5:00

17.3.2005 5:00

23.3.2005 5:00

24.3.2005 5:00

5.4.2005 5:00

6.4.2005 5:00

24.5.2005 5:00

25.5.2005 5:00

31.5.2005 9:04 2.6.2005 5:00

3.6.2005 5:00

9.6.2005 5:00

10.6.2005 5:00

15.6.2005 5:00

16.6.2005 5:00

21.6.2005 5:00

22.6.2005 5:00

5.7.2005 5:00

6.7.2005 5:00

19.7.2005 5:00

20.7.2005 5:00

2.8.2005 5:00

3.8.2005 5:00

11.8.2005 5:00

12.8.2005 5:00

25.8.2005 5:00

26.8.2005 5:00

7.9.2005 5:00

8.9.2005 5:00

28.9.2005 5:00

29.9.2005 5:00

4.10.2005 6:00

4.10.2005 8:00

12.10.2005 5:00 13.10.2005 5:00 18.10.2005 5:00 19.10.2005 5:00

avg std min max 85 centil

POROCILO_CCN_05

27 78 107 95 170 185 195 215 239 302 494 509 514 561 587 615 656 700 806 842 885 975 1120 1143 1214 1246

7,6 7,3

7,3

20,0 35,0 30,5 35 40 37 29

7,7

7,0 7,0 7,0 7,1 7,0 7,1 7,0 7,0 7,3 71,0

25 21 26 35 37 22 13 13 11 15 12 16 16 18

3,7 3,2 2,2

0,8 0,7

2,6

0,5

2,8 0,5 2,2 3,7 3,2

0,7 0,2 0,5 1,0 0,8


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

37/91

Preglednica 11. Ostale analize dotoka in iztoka (laboratorijske meritve CČN) - 2005. Analize izvedene v času inhibicije na dotoku CČN ! Vrednosti, ki presegajo MDK so označene rdeče.

čas vzorčenja

konec vzorčenja

ID

inh. nitrif. %

Cu mg/l

Zn mg/l

Cr mg/l

Ni mg/l

Pb mg/l

Fe mg/l

CN mg/l

BTX mg/l

LKCH mg/l

<0,03

<0,02

DOTOK CČN 2005 17.2.2005 13:30

17.2.2005 15:30

5.6.2005 12:00

5.6.2005 14:00

5.6.2005 14:00

5.6.2005 16:00

5.6.2005 16:00

5.6.2005 18:00

17.8.2005 10:00

17.8.2005 12:00

17.8.2005 12:00

17.8.2005 14:00

10.12.2005 8:00 10.12.2005 10:00 10.12.2005 10:00 10.12.2005 12:00

POROCILO_CCN_05

111 518 519 520 849 850 1345 1346

40 15 0 22 20 10 88

0,12 0,17

0,58 0,11

0,04 0,01

0,08 0,79

<0,02 <0,02

0,75

0,53 0,28

6,62 0,85

0,03 0,05

0,69 5,03

<0,02 <0,02

0,56 0,79

1,03

1,16 0,06


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

38/91

Preglednica 12. Analize obratovalnega monitoringa CČN; meritve 1-12 (ZZV Kranj) – 2005. 7. Podatki o meritvah na vtoku in iztoku komunalne ali skupne čistilne naprave CČN DOMŽALE-KAMNIK 3 Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure): 24 Skupna letna količina odpadne vode na ČN (1000 m ) Ali se izvajajo trajne meritve pretoka: DA - IZTOK Iztok ČN v (ime vodotoka): KAMNIŠKA BISTRICA Število dni obratovanja čistilne naprave (dni): 365 Velikost naprave (PE): 200000 Po katerem členu uredbe KČN se vrednoti iztok odpadne vode: 5 Zap. št. Naziv Mejna Št. vzorčenja param. parametra vrednost 1 2 3 4 5 6 7 8 9 identifikacija vzorca dotok / 74 88 102 124 160 236 269 318 347 identifikacija vzorca iztok / 79 89 103 126 165 242 303 319 351 datum vzorč. dotok / 28.02.05 09.03.05 15.03.05 22.03.05 04.04.05 03.05.05 16.05.05 23.05.05 31.05.05 (dd.mm.ll) iztok / 01.03.05 10.03.05 16.03.05 23.03.05 05.04.05 04.05.05 17.05.05 24.05.05 01.06.05 čas vzorč. dotok / 08:10 09:00 07:40 08:00 08:00 08:00 07:30 07:30 08:00 (hh:mm) iztok / 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:30 05:00 Q v času vzor. dotok / 17200 18683 20359 18135 17854 24539 20212 19490 18554 200 3 (m ) iztok / 17200 18683 20359 18135 17854 24539 20212 19490 18554 Temperatura dotok / 10,7 11,6 11,0 12,3 13,2 14,4 15,3 15,8 16,8 1 iztok / 11,6 12,6 12,4 13,8 14,6 16,2 17,1 17,9 18,8 pH dotok / 8,2 8,0 8,0 7,9 7,7 7,3 7,5 7,5 7,5 2 iztok 6,5-9 7,2 7,3 7,3 7,3 7,2 7,2 7,2 7,2 6,9 Neraztop. Sn. dotok / 197 357 168 160 229 576 227 155 108 3 (mg/l) iztok 35 23 17 18 15 15 24 18 11 26 Amonijev dušik dotok / 23,7 24,1 19,4 23,10 23,2 20,3 22,20 20,8 20,4 26 28,8 21,6 22,9 14,9 (mg/l) iztok 10 20,4 7,2 6,90 3,3 0,5 KPK dotok / 1038 990 701 687 599 664 498 732 478 (mg/l) iztok 110 111 100 89 76 90 99 85 65 63 38 (%) učinek 89 91 89 87 81 85 83 91 87 BPK5 dotok / 500 520 200 360 280 340 240 280 260 39 (mg/l) iztok 20 19 20 5 12 15 11 17 17 14 (%) učinek 96 96 98 97 95 97 93 94 95 Celotni fosfor dotok / 8,49 8,15 6,23 7,05 6,18 7,40 6,49 6,35 5,43 (mg/l) iztok / 3,40 3,86 3,25 4,64 4,15 3,24 4,13 4,06 4,59 33 (%) učinek 60 53 48 34 33 56 36 36 15 Celotni dušik dotok / 67,98 80,34 59,68 71,38 68,48 67,79 65,48 61,08 52,68 (mg/l) iztok / 50,16 67,49 51,01 57,97 45,34 30,47 33,68 22,52 23,38 60 (%) učinek 26 16 15 19 34 55 49 63 56 Nitratni dušik dotok / 0,16 0,12 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 28 (mg/l) iztok / 0,64 0,12 1,29 2,71 7,08 6,16 9,46 11,60 16,10 Nitritni dušik dotok / 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 3,33 0,12 0,12 0,12 27 (mg/l) iztok / 0,12 0,57 0,12 0,33 1,36 4,11 5,32 0,12 1,18 Kjeldahlov dušik dotok / 44 56 40 48 45 44 43 40 32 61 (mg/l) iztok / 29 38 28 32 22 13 12 7,5 6 Usedljive sn. dotok 10 10,0 10,0 6,0 8,0 5,0 6,0 7,0 6,0 4,0 4 (ml/l) iztok 35 0,1 0,1 0,7 0,1 1,1 1,0 1,0 0,7 1,7 DOC (mg/l) dotok / 126,0 DOC(mg/l) iztok 19,4 TOC (mg/l) dotok / 203,0 214 TOC (mg/l) iztok 12,2 13

POROCILO_CCN_05

10

11

12

369 373

388 392

431 432

08.06.05 09.06.05

14.06.05 15.06.05

20.06.05 21.06.05

08:00 05:00 17920 17920 16,9 18,0 7,5 7,0 80 5 19,2 0,5 512 54 89 300 10 97 7,00 5,79 17 53,40 26,93 50 0,8 21,1 0,6 0,63 33 4,7 3,0 0,4

07:30 05:30 18516 18516 17,0 19,2 8,0 7,0 248 5 17,8 0,5 1016 66 94 360 11 97 9,54 5,98 37 63,20 20,92 67 0,8 15,3 0,6 0,52 44 4,6 13 0,1

08:00 05:00 17057 17057 17,3 19,5 7,9 7,0 238 15 25,9 0,5 701 62 91 400 19 95 7,48 4,79 36 70,30 21,48 69 0,8 15,20 0,6 0,88 43 4,9 8,0 0,1


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

39/91

Preglednica 13. Analize obratovalnega monitoringa CČN; meritve 13-24 (ZZV Kranj) – 2005. Zap. št. Naziv param. parametra identifikacija vzorca identifikacija vzorca datum vzorč. (dd.mm.ll) čas vzorč. (hh:mm) Q v času vzor. 200 (m3) Temperatura 1 pH

2 3 26 38

39

33

60 28 27 61 4

Neraztop. Sn. (mg/l) Amonijev dušik (mg/l) KPK (mg/l) (%) BPK5 (mg/l) (%) Celotni fosfor (mg/l) (%) Celotni dušik (mg/l) (%) Nitratni dušik (mg/l) Nitritni dušik (mg/l) Kjeldahlov dušik (mg/l) Usedljive sn. (ml/l) ….. …..

POROCILO_CCN_05

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

04.07.05 05.07.05

18.07.05 19.07.05

01.08.05 02.08.05

10.08.05 11.08.02

24.08.05 25.08.05

06.09.05 07.09.05

27.09.05 28.09.05

11.10.05 12.10.05

17.10.05 18.10.05

02.11.05 03.11.05

22.11.05 23.11.05

08:00 05:00 22929 22929 18,4 18,9 7,6 6,9 132 5 17,5 0,5 483 33 93 240 8 97 5,16 3,18 38 52,9 18,3 65 0,8 14 0,6 0,6 34 3 7 0,1

08:00 13:20 20340 20340 18,1 20,4 7,7 7,0 150 6 17,10 0,5 505 49 90 220 12 95 6,51 3,62 44 54,5 22,60 59 0,8 17 0,6 0,6 36 4,5 6 0,1

08:00 05:00 17311 17311 18,1 20,4 7,9 7,0 176 9 18,7 0,5 450 41 91 200 18 91 5,86 4,69 20 56,1 29,1 48 0,8 23,8 0,6 2,3 36 2,5 5 0,5

08:00 05:00 21194 21194 19,2 20,9 8,1 7,0 163 5 19,1 1,1 496 47 91 240 5 98 5,57 3,02 46 54,5 25,2 54 0,8 19,9 0,6 0,6 34 3,6 8 0,1

08:00 05:00 23185 23185 17,8 19,9 7,9 7,2 148 6 11,6 0,5 511 30 94 300 10 97 3,47 1,04 70 50,6 14,3 72 0,8 10,5 0,6 0,6 25 2,7 5 0,1

08:00 05:00 20338 20338 18,5 20,3 8,3 7,0 120,0 9,3 14,4 0,5 406 42 90 220 10 95 4,10 2,78 32 50,11 22,80 55 5,08 19,00 0,63 0,6 30,0 2,7 5 0,1

08:00 05:00 21410 21410 18,2 19,8 8,6 7,2 300 21,0 17,4 0,5 850 73 91 380 12 97 6,93 3,16 54 63,19 22,40 65 0,8 17,6 1,99 0,6 43 3,7 14 0,9

08:00 05:00 20060 20060 17,3 18,2 8,6 7,2 219 7,3 17,7 0,5 529 41 92 210 8 96 5,67 3,68 35 53,1 23,20 56 0,8 19,8 0,6 0,6 34 2,1 7 0,1

08:00 05:00 17695 17695 16,9 17,3 8,6 7,0 200 20 20,4 0,5 755 71 91 280 14 95 6,55 3,83 42 64,8 25,10 61 0,8 20,60 0,6 0,6 43 3,4 10 0,1

08:00 05:00 16440 16440 16,2 17,1 8,4 7,0 293 14 22,9 0,60 814 51 94 440 13 97 8,47 3,79 55 71,30 22,60 68 0,8 18,2 0,6 0,6 47 3,6 12 0,6

07:00 07:00 18886 18886 15,6 14,9 7,9 7,4 237 23 25,4 0,5 716 73 90 340 19 94 7,98 4,39 45 75,19 27,30 64 0,8 20,7 1,99 0,6 47 5,5 10 0,6

Povprečna vrednost / / / 12.12.05 / 13.12.05 / 08:00 / 05:00 21698,0 19583,5 21698,0 19583,5 12,7 15,9 12,2 17,2 7,9 7,9 7,4 7,1 148 211,9 22 14,1 19,4 19,87 10,0 5,89 545 647 80 66 85 89,75 240 303 13 13 95 95,79 5,93 6,5 3,29 3,8 45 41,96 60,08 61,67 30,54 30,24 49 50,97 0,8 0,75 3,9 12,87 1,88 0,77 0,6 1,04 38 39,67 16 10,45 7 7,53 0,1 0,44 126,00 19,40 208,40 12,59 24

Minim. Maks. vrednost vrednost / / / / / / / / / / / / 16440,0 24539,0 16440,0 24539,0 10,7 19,2 11,6 20,9 7,3 8,6 6,9 7,4 80,0 576,0 5,0 26,0 11,60 25,90 0,50 28,80 406 1038 30 111 81,5 94,1 200 520 5 20 91,0 97,9 3,5 9,5 1,0 6,0 15,5 70,0 50,1 80,3 14,3 67,5 14,5 71,7 0,12 5,08 0,12 23,80 0,12 3,33 0,12 5,32 25,00 56,00 2,10 38,00 3,00 14,00 0,10 1,70 126,00 126,00 19,40 19,40 203,00 214,00 12,20 13,00


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

40/91

Preglednica 14. Določitev parametrov po Splošni uredbi (U.l. RS 47/05). čas vzorč. konec vzorč. ID merilno mesto T vode T zraka

enota

oC oC

pH strup.(v.bolhe) Al As Cu Ba B Zn Cd Co Sn Cr Cr 6+ Ni Ag Pb Fe Hg Cl2-prosti Cl2-celotni CN celotni CN prosti F Cl SO4 S2SO3 TOC TOC on-line KPK BPK5 TLS COV BTX AOX LKCH pol.org. topila fenoli vsota tenzidov

SD mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ug/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

1.6.2005 8:00 2.6.2005 8:00 513 DOTOK CČN

27.9.2005 8:00 28.9.2005 8:00 1110 DOTOK CČN

16,0 15,0 7,7

18,0 15,0 8,0

0,71 <0,5 0,04 <0,1 0,60 0,14 <0,05 <0,05 <0,1 0,12 <0,01 0,08 <0,05 <0,02 0,80 0,12 <0,04 <0,04 0,02 0,02 1,13

4,87 <2,0 0,16 <0,1 0,36 0,43 <0,005 <0,05 <0,1 0,09 <0,01 1,80 <0,05 <0,05 2,80 0,03

27,8 0,1 <2 15,5 130 458 308 35 1,6 <0,03 0,1 <0,02 17 0,02 7,6

0,04 0,02 <0,5 99,1 26,8 <0,05 <2 69,0 743 380 36 1,0 <0,03 0,1 <0,020 40 <0,01 5,7

OP: modro so označene vrednosti, ki presegajo MDK

POROCILO_CCN_05

MDK za iztok v kanal

2.6.2005 5:00 3.6.2005 5:00 514 IZTOK IZ CČN

28.9.2005 5:00 29.9.2005 5:00 1120 IZTOK IZ CČN

6,5-9,5

18,0 16,0 7,0

20,0 15,5 7,3

used.s. 0,10 0,50 5,00 10,00 2,00 0,10 1,00 2,00 0,50 0,10 0,50 0,10 0,50 used.s. 10,00 0,50 1,00 10,00 0,10 20,00

1 0,32 <0,5 0,02 <0,1 0,35 0,08 <0,05 <0,05 <0,1 0,01 <0,01 <0,03 <0,05 <0,02 0,21 0,03 <0,04 <0,04 0,02 0,01 0,21

1 0,31 <5,0 0,05 <0,1 0,38 0,11 <0,005 <0,05 <0,1 <0,05 <0,01 0,33 <0,05 <0,05 0,45 0,02

300,0 1,0 10,0 100 20,0 1,0 0,5 0,1 5000 10,00 vpliv na ČN

34,5 <0,05 <0,1 11,2 35 75 24 <5 <0,1 <0,03 0,03 <0,02 <5 <0,01 0,5

0,01 0,01 <0,5 106 27,0 <0,05 <2 17,8

<5 0,1 <0,03 <0,02 <0,020 <5 <0,01 0,3

MDK za iztok v vode

6,5-9,0 3,0 3,00 0,10 0,50 5,00 1,00 2,00 0,10 1,00 2,00 0,50 0,10 0,50 0,10 0,50 2,00 10,00 0,20 0,50 0,50 0,10 10,00 300,0 0,1 1,0 30,0 30 100 20 20 10,0 0,1 0,5 0,1 KPK 0,10 1,0


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

41/91

Preglednica 15. Osnovni parametri odpadne vode na Mejnem mestu v Nožicah – 2005. čas vzorčenja

konec vzorčenja

17.2.2005 9:30

17.2.2005 11:30

17.2.2005 11:30

17.2.2005 13:30

17.2.2005 13:30

17.2.2005 15:30

17.2.2005 15:30

17.2.2005 17:30

17.2.2005 17:30

17.2.2005 19:30

17.2.2005 19:30

17.2.2005 21:30

17.2.2005 21:30

17.2.2005 23:30

17.2.2005 23:30

18.2.2005 1:30

18.2.2005 1:30

18.2.2005 3:30

18.2.2005 3:30

18.2.2005 5:30

18.2.2005 5:30

18.2.2005 7:30

18.2.2005 7:30

18.2.2005 9:30

22.3.2005 9:00 28.9.2005 14:30

28.9.2005 16:30

28.9.2005 16:30

28.9.2005 18:30

28.9.2005 18:30

28.9.2005 20:30

POROCILO_CCN_05

ID 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 235 1117 1118 1119

pH

7,3 7,5 7,2 7,5

N-Kjeld. mg/l 32,6 31,0 42,3 25,0 24,2 20,9 21,2 22,1 15,7 12,9 20,0 25,0 21,0 32,0 39,0 22,0

TP mg/l

13,0

KPK mg/l 464 256 517 330 184 168 197 <150 <150 <150 165 <150 452 576 854 536

BPK5 mg/l

253

Cu mg/l

Zn mg/l

Cr mg/l

Ni mg/l

Pb mg/l

Fe mg/l

0,046 0,066

0,270 1,640

<0,01 <0,01

0,091 0,061

<0,02 <0,02

0,440 0,975

0,030

0,530

0,170

<0,03

<0,02

1,800


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

42/91

Preglednica 16. Analize iztoka iz mehanske stopnje (laboratorijske meritve) - 2005. Vzorčenje iztoka iz mehanske stopnje, ki predstavlja obenem dotok na biološke stopnje in na vse pilotne sisteme, smo izvajali v namen kontrole in vodenja pilotnih sistemov (Kaldnes in Kuraray). Za določitev topnega oz. boiloško lahko razgradljivega dela posameznih parametrov, smo občasno za filtriranje uporabili različne filtre (ČT= črn trak; 0,45 um = 0,45 mikrometra).

čas vzorčenja

2.2.2005 9:30 9.2.2005 8:30 15.2.2005 8:10 7.3.2005 9:24 16.5.2005 8:15 17.5.2005 7:30 18.5.2005 8:00 19.5.2005 8:00 20.5.2005 7:00 30.5.2005 8:14 8.6.2005 7:30 9.6.2005 7:30 10.6.2005 7:30 20.6.2005 7:45 21.6.2005 7:45 22.6.2005 7:45 23.6.2005 7:15 24.6.2005 7:45 14.7.2005 11:10 22.7.2005 5:00 25.7.2005 8:00 26.7.2005 7:30 27.7.2005 8:00 28.7.2005 8:00 29.7.2005 7:15 6.9.2005 13:50 7.9.2005 6:55 8.9.2005 0:00 10.9.2005 8:13 13.9.2005 8:30 14.9.2005 7:30 15.9.2005 8:00 16.9.2005 8:00 19.9.2005 7:30 21.9.2005 11:15 22.9.2005 8:00 28.9.2005 3:45 3.10.2005 1:00 4.10.2005 0:30 POROCILO_CCN_05

ID

75 77 106 175 439 446 454 468 476 503 530 546 554 588 597 605 619 627 672 707 708 719 731 742 752 959 960 987 989 1008 1021 1028 1040 1054 1068 1078 1112 1130 1137

kationi

pH

alkalit.

TSS

mg CaCO3/l

mg/l (0,45 um)

TSS

TSS

mg/l (1 um)

mg/l (online)

org.snov %

TN (on line) mg/l

7,6 7,9 7,6

NH4NNN (on Kjeld. Kjeld. line) mg/l 64 75 61

mg/l (ČT)

mg/l

NH4N mg/l 39

NO2-N mg/l

NO3N mg/l <0,5

Cl mg/l 195

TP mg/l

TOC (on line) mg/l

92

275

361

156 575 445 383 87

49

99 150 166 181 178 132 175 183

120 91 196

510 623 475 395 495 604

41 48 53 49 52 48 48 40

59 245 109 168 209 251

30 38 34 36 36 36

51

70

36

34

33

28 33 34 33 29 28 28 20

25 28

<0,023

<0,5

6,5

<0,023

5

9,0

<0,023

<0,5

7,1

7,7 8,7

18 27 22 24 23 21

4,5 < 0,023 < 0,50

16,7 14,8

6,2

106 100 125 133 136 168 174 160 142 73 84 74 137 122 138

KPK

KPK/TOC

mg/l razmerje 840 704 498 1203

656 490 273 353 319 397 397 453 537 561 543 467 434 256 164 391 453 466

KPK

KPK

mg/l (ČT)

mg/l (0,45 um)

BPK5 BPK/TOC

236

41

23

82 106 110

67

274 182 198 185 182 141 159 260 182

37 37 34 13 28 29 27 36 29

22 13 21 27 8 17 18 18 26 18

3,3 3,2 3,2 3,0 3,3 3,2 3,2 3,4 3,3

3,0 2,2 2,9 3,7 3,4

240

273 335 329 318 467 499 434 360

157

62 71 243 225 128

183

1,7

233

1,7

357

2,1

140

1,9

310

2,5

119 2,8 1 118 27 65 126 155 215 207

mg/l (ČT)

200

27

<0,023

mg/l

333 690 118 134 52

135 10

BPK5

mg/l razmerje (0,45um) 600 470 300 660

95 74

7,3

BPK5

364 354 342

240 2,9

200

1,7

470 303

7,2 2,4

200

1,6

38

76 280


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

čas vzorčenja

5.10.2005 0:30 6.10.2005 7:30 7.10.2005 0:30 11.10.2005 0:00 13.10.2005 0:00 14.10.2005 0:30 24.10.2005 0:00 25.10.2005 0:00 13.12.2005 8:00 14.12.2005 8:00 16.12.2005 8:20 19.12.2005 8:00 20.12.2005 7:40 21.12.2005 7:40 22.12.2005 8:40 23.12.2005 7:50 27.12.2005 7:40 28.12.2005 11:00 29.12.2005 8:20 avg std min max 85 centil

POROCILO_CCN_05

ID

1156 1164 1172 1190 1208 1218 1261 1258 1349 1355 1373 1378 1382 1386 1392 1397 1401 1404 1408

kationi

pH

alkalit.

TSS

mg CaCO3/l

mg/l (0,45 um)

119 136 215 144 181

196 123 87 575 215

TSS

TSS

mg/l (1 um)

mg/l (online)

175 163 213 284 252 228 224 264 285 261 283 266 135 59 623 411

43/91

org.snov %

TN (on line) mg/l 15 14 19 29 32

55 48 58 60 49 67 54 56 47 42 45 40 13 13 67 53

NH4N (on NNKjeld. Kjeld. line) mg/l

mg/l (ČT)

mg/l

8 8 13 23 26 30 35 28 23 23 29 37 30 28 31 34 33 34 34 25 8 8 37 33

NH4N mg/l

NO2-N mg/l

NO3N mg/l

Cl mg/l

TP mg/l

6,6 2,1 2,8 9,0 8,6

TOC (on line) mg/l 81 89 138 186 199 193 159 135 156 170 112 103 145 119 119 98 85 132 129 40 27 215 169

KPK mg/l

KPK/TOC razmerje

368 383 384 481 343 415

2,7 2,5 2,3 4,3 3,3 2,9

456 187 164 1203 547

3,3 1,0 2,2 7,2 3,4

KPK

KPK

mg/l (ČT)

mg/l (0,45 um)

198

321 171 52 690 469

155 79 62 243 230

BPK5 BPK/TOC mg/l

BPK5

BPK5

mg/l

mg/l (ČT)

razmerje (0,45um)

220

1,4

260

2,3

312 158 140 660 477

1,9 0,4 1,4 2,5 2,3


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

45/91

Preglednica 17. Osnovni parametri odpadne vode po stopnjah CČN in preliv v Kamniško Bistrico (laboratorijske meritve) – 2005.

zač. vzorč.

kon. vzorč.

ID

merilno mesto

pH

MLSS

TSS

org.s.

used. s.

NKjeld.

NNH4

TP

TOC

KPK

BPK5

TLS

tenz.

g/l

mg/l

%

ml/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

Opombe

25.3.2005 12:00 25.3.2005 12:00

241 Preliv dotoka

7,8

48,0

67,0

18,0

16,0

1857

750

prvi naliv

19.4.2005 8:40

19.4.2005 8:40

336 Preliv dotoka

7,8

11,0

44,0

16,4

5,7

469

260

po dežju

12.8.2005 9:00

12.8.2005 9:00

838 Preliv dodoka

7,5

1,5

8,3

3,2

0,9

105

77

9.2.2005 8:30

9.2.2005 8:30

76 DOTOK + POVRATEK

1003

607

običajno delovanje

30.5.2005 8:44

30.5.2005 8:44

504 DOTOK + POVRATEK

920

458

običajno delovanje

12.8.2005 9:00

12.8.2005 9:00

839 Preliv po mehanski stopnji

7,5

88

42

7.3.2005 9:39

7.3.2005 9:39

176 PO I. BIOL. STOPNJI

7,5

545

390

45,1

86,0 316 53,9

1,4

15,0

9,3

1,9 132

močno deževje

močno deževje običajno delovanje

14.7.2005 13:20 14.7.2005 13:20

674 IZTOK IZ C1/1

130

preverba I. biol.st.

14.7.2005 13:20 14.7.2005 13:20

675 IZTOK IZ C1/2

148

preverba I. biol.st.

25.3.2005 12:00 25.3.2005 12:00

242 Skupni preliv + iztok CČN

7,5

24,0

60,0

22,0

12,0

1250

625

prvi naliv

19.4.2005 8:40

19.4.2005 8:40

337 Skupni preliv + iztok CČN

7,8

1,8

41,0

24,2

6,0

354

200

po dežju

12.8.2005 9:00

12.8.2005 9:00

840 Skupni preliv + iztok CČN

7,3

0,9

6,5

2,5

1,3

78

42

POROCILO_CCN_05

30,5

močno deževje


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

zač. vzorč.

kon. vzorč.

ID

merilno mesto

31.8.2005 8:30

31.8.2005 8:30

2.3.2005 8:00

2.3.2005 8:00

169 maščobnik A objekt

1.8.2005 8:00

1.8.2005 8:00

798 maščobnik A objekt

15.11.2005 9:00 15.11.2005 9:00

917 TRZIN-kanal

1313 maščobnik A objekt

pH

46/91

MLSS

TSS

org.s.

used. s.

NKjeld.

NNH4

TP

TOC

KPK

BPK5

TLS

tenz.

g/l

mg/l

%

ml/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

7,1

<1

<15

5

0,66

Opombe kanal Periteks pred izlivom v potok Motnišnica (Trzin); pomor rib

121.78 5

27,6 10,3

94,6 91,9

79.891

1 teden ne dela most A posnemanje maščobe (debelina 1-15 cm)

OPOMBE: PRELIVI: Iz podatkov koncentracij parametrov v času dežja je razvidno, da je prvi naliv smiselno črpati skozi mehansko stopnjo, ker se voda deloma razbremeni suspendiranih organskih delcev, ki povečujejo KPK in BPK (npr. 25.03.2005), obremenitev v kasnejšem obdobju dežja pa je bistveno nižja (npr. 12.08.2005), čeprav ne gre zanemariti velike količine odpadne vode, ki v skupnem bremenu predstavlja veliko količino organske snovi, ki se ne očisti v primeru dežja.

VZOREC 917 je bil odvzet na poziv JP Prodnik (g. Waschl), vendar je bil odvzet več ur po pomoru rib in na podlagi tega vzorca ni mogoče zaključiti, da bi bila ta voda lahko vzrok za pomor.

POROCILO_CCN_05


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

47/91

Preglednica 18. Povprečni mesečni podatki za TOC (PI sistem, on-line dnevne meritve) - 2005.

mesec

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec avg min max std 85 centil sum COUNT DCOUNT % nad MDK MDK

TOC dotok

dotok količina

TOC iztok iz mehanske st.

m3

mg/l

mg/l

mg/l

kg/dan

mg/l

mg/l

mg/l

kg/dan

mg/l

mg/l

mg/l

skupaj

min

avg

max

avg

min

avg

max

avg

Minimum

Povprečje

>200

>200

>200

>200

>200

>200

>200

>200

530.169 474.410 575.283 647.232 630.333 543.983 638.626 715.847 678.341 638.863 571.333

156 146 106 117 101 96 55 53 79 138 80

235 227 171 192 175 175 117 112 167 196 173

408 378 294 330 359 394 240 220 326 307 352

4.008 3.811 3.143 4.060 3.547 3.162 2.323 2.515 3.596 3.967 3.114

648.933

57

130

281

607.779 474.410 715.847 69.150 659.226 7.293.354

96 16 256 50 148

169 39 443 56 221

319 72 800 158 486

339 10 3

347 95 27

347 275 79

Ur.l. 47/05

POROCILO_CCN_05

TOC dotok+povratek

TOC iztok

iztok količina

kg/dan

mg/l

mg/l

mg/l

Maksimum

Minimum

Povprečje

Maksimum

>200

>30

>30

>30

202 234 145 149 123 142 66 87 105 164 115

312 334 228 260 250 259 154 158 210 242 221

504 510 351 490 489 491 379 305 368 365 386

5.328 5.288 4.372 5.608 5.258 4.694 3.287 3.763 4.756 5.146 4.208

147 158 108 116 99 105 56 53 86 139 83

188 200 143 165 147 149 93 94 142 175 134

240 299 194 224 210 214 141 149 212 216 190

3.151 3.092 2.707 3.295 2.952 2.647 1.969 2.163 3.084 3.708 2.509

2.542

70

183

365

3.958

59

106

172

3.273 1.160 8.528 1.023 4.227

129 17 430 67 200

229 33 518 75 301

411 75 796 145 546

4.639 3.287 5.608 727 5.302

98 16 246 48 150

142 38 360 49 190

202 61 739 79 258

347 54 16

347 234 67

347 326 94

347 7 2

347 35 10

347 167 48

m3

kg/dan

502.168 463.266 566.428 598.731 603.829 532.953 633.969 690.772 652.479 636.923 559.896

25 34 34 33 25 21 12 11 16 22 17

31 40 40 42 31 25 16 15 19 23 18

69 64 63 78 55 47 43 39 35 31 23

518 623 758 844 631 445 346 353 412 494 341

2.272

641.715

14

17

36

359

2.796 1.969 3.708 511 3.201

590.261 463.266 690.772 67.168 645.482

22 5 45 9 33

27 7 77 11 39

49 12 211 32 78

510 341 844 170 676

362 91 25

364 126 35 30

364 254 70


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

48/91

Preglednica 19. Povprečni mesečni podatki za parametra KPK in BPK5 (PI sistem, on-line dnevne meritve) - 2005. RDEČE je označeno predeganje MDK mesec

KPK dotok

KPK dotok

PE(KPK) 120 g/PE

BPK dotok

BPK dotok

PE(BPK) 60 g/PE

KPK iztok iz mehanske

KPK MDK 4.člen za 80 % učinek

BPK iztok iz mehanske

BPK MDK 4.člen za 90 % učinek

KPK iztok

KPK iztok

BPK iztok

BPK iztok

mg/l

kg/dan

PE(KPK)

mg/l

kg/dan

PE(BPK)

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

kg/dan

mg/l

kg/dan

F=3,0

Skupaj

Skupaj

F= 1,8

Skupaj

iz TOC

F=3,3

F=1,9

>120000

>500

>200

>500

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Avg Min Max Std 85 centil COUNT DCOUNT % nad MDK

POROCILO_CCN_05

>200

F = 2,8

F = 0,7

705 681 513 577 526 526 351 337 501 589 518 390

12.059 11.543 9.519 12.444 10.690 9.544 7.231 7.770 11.322 12.131 9.867 8.160

100.493 96.191 79.326 103.696 89.084 79.537 60.256 64.754 94.353 101.092 82.225 68.000

423 409 308 346 315 316 211 202 300 353 311 234

7.235 6.926 5.711 7.466 6.414 5.727 4.338 4.662 6.793 7.279 5.920 4.896

120.591 115.429 95.192 124.435 106.901 95.444 72.307 77.705 113.224 121.310 98.670 81.600

621 661 473 545 484 492 307 310 468 576 444 350

124 132 100 109 100 100 100 100 100 115 100 100

358 380 272 314 279 283 177 178 269 332 255 202

36 38 27 31 28 28 20 20 27 33 26 20

87 113 112 118 88 70 46 43 53 65 51 47

1.451 1.745 2.123 2.364 1.767 1.247 968 988 1.154 1.384 954 1.006

22 28 28 30 22 18 11 11 13 16 13 12

363 436 531 591 442 312 242 247 288 346 239 252

504 117 1.329 168 664 347 167 48

10.190 7.231 12.444 1.794 12.680

84.917 60.256 103.696 14.951 105.667

311 202 423 70 373 347 273 79

6.114 4.338 7.466 1.076 7.608

101.901 72.307 124.435 17.941 126.805 347 29 8

468 126 1.188 163 628 347 127 37

107 100 132 11 118

270 73 684 94 362 347 105 30

28 20 38 6 34

74 20 215 32 108

1.429 954 2.364 476 1.892

19 5 54 8 27

357 239 591 119 473


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

49/91

Preglednica 20. Povprečni mesečni podatki za skupni dušik in amonijev dušik 2004 (PI sistem, on-line meritve).

TN dotok

mesec

TN dotok+povratek TN iztok iz meh.st. NH4-N iztok iz meh.st.

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

min

avg

max

min

avg

max

Minimum

>50

>50

>50

>50

>50

>50

>50

51 jan feb 36 mar 29 apr 31 maj 24 jun 25 jul 18 avg 15 sep 19 okt 29 nov 33 dec 31 avg 28 min 6 max 67 std 14 85 centil 40 COUNT 364 DCOUNT 23 % nad MDK 6 MDK 4.člen MDK 5.člen

POROCILO_CCN_05

mg/l

mg/l

Povprečje Maksimum >50

>50

TN iztok

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

Minimum

Povprečje

Maksimum

Minimum

Povprečje

>30

>30

>30

>20

>20

NH4-N iztok mg/l

mg/l

mg/l

PE (TN) 12 g/PE

kg/dan

PE (TN)

kg/dan

kg/dan

kg/dan

iz TN

Skupaj

Skupaj

Skupaj

Maksimum Minimum Povprečje Maksimum Skupaj >20

>10

>10

57

66

44

62

86

42

51

63

30

35

43

24

28

34

11

16

52 44 47 39 43 32 29 33 37 52 45 42 12 76 13 55 365 101 28

76 66 72 63 77 60 46 56 50 79 69 65 22 160 23 83 365 271 74

57 40 41 34 39 23 25 29 34 47 38 37 6 81 16 53 347 72 21

80 63 67 57 64 42 41 46 45 69 62 58 15 105 17 74 347 229 66

114 89 110 94 106 78 61 69 61 99 95 88 30 173 27 115 347 318 92

51 39 40 32 38 24 21 26 33 42 37 35 6 68 13 49 347 41 12

63 51 54 44 51 35 31 37 40 58 50 47 16 83 13 60 347 152 44

79 65 72 57 68 49 43 50 48 75 67 61 24 131 17 77 347 255 73

28 30 24 22 21 13 10 15 21 24 21 22 3 45 9 31 364 70 19

38 41 35 30 31 21 16 23 28 33 28 30 8 55 10 39 365 197 54

51 55 47 41 42 30 25 33 37 43 37 40 13 81 12 52 365 291 80

31 31 25 18 19 16 15 16 19 24 20 21 5 40 7 29 362 220 61

36 35 30 21 21 18 17 20 21 25 24 25 7 46 8 33 364 250 69

43 41 38 27 26 23 22 24 23 28 28 30 10 96 10 38 364 315 87

18 22 16 4 1 0 1 1 1 3 13 7 0 30 8 20 365 125 34

24 26 20 7 3 1 1 1 2 4 18 10 0 35 10 24 365 150 41 10

10

mg/l

>10

23

TN iztok TN TN iztok elimin. iz (biol.st.) mehanske

TN dotok

<100

>100000

817 68.120

861

457

375

30 866 72.126 32 808 67.326 25 998 83.203 18 771 64.278 19 774 64.525 9 633 52.757 6 642 53.532 16 713 59.387 16 712 59.331 6 947 78.916 24 882 73.488 19 797 66.457 1 346 28.874 41 1.371 114.246 10 192 16.030 30 990 82.511 365 347 347 272 0 10 75 0 3

1.062 937 1.151 871 915 696 702 812 764 1.054 987 901 466 1.550 213 1.123

601 644 593 401 375 351 373 420 408 456 468 461 184 887 127 599

461 306 557 470 539 345 329 392 355 598 534 441 47 968 175 610


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

50/91

TOC - dotok na CČN (2005) KPK/TOC=3,0; BPK/TOC=1,8 800 700 600

mg/l

500 400 300 200 100

dec

nov

okt

sep

avg

jul

jun

maj

apr

mar

feb

jan

0 mesec

min

max

povpr

Slika 13. TOC – dotok na CČN – 2005 (min / avg / max vrednosti).

TOC - iztok iz mehanske stopnje (2005) KPK/TOC=3,3; BPK/TOC=1,9 800 700 600

mg/l

500 400 300 200 100

mesec min

max

povpr

Slika 14. TOC – iztok iz mehanske stopnje – 2005 (min / avg / max vrednosti) ). Delni izpad merilnika v januarju in oktobru !

POROCILO_CCN_05

dec

nov

okt

sep

avg

jul

jun

maj

apr

mar

feb

jan

0


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

51/91

iztok iz CČN - TOC (2005) KPK/TOC=2,8; BPK/TOC=0,7 250

200

mg/l

150

100

50

dec

nov

okt

sep

avg

jul

jun

maj

apr

mar

feb

jan

0 mesec min

max

povpr

Slika 15. TOC – iztok iz CČN – 2005 (min / avg / max vrednosti).

dotok na CČN - TN (2005) 160 140 120

mg/l

100 80 60 40 20

mesec min

max

Slika 16. TN – dotok CČN – 2005 (min / avg / max vrednosti) . Delni izpad merilnika v januarju in oktobru !

POROCILO_CCN_05

povpr

dec

nov

okt

sep

avg

jul

jun

maj

apr

mar

feb

jan

0


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

52/91

iztok iz mehanske stopnje - TN (2005) 140 120

mg/l

100 80 60 40 20

dec

nov

okt

sep

avg

jul

jun

maj

apr

mar

jan

feb

0 mesec min

max

povpr

Slika 17. TN – iztok iz mehanske stopnje – 2005 (min / avg / max vrednosti).

iztok iz CČN - TN (2005) 100 90 80 70 mg/l

60 50 40 30 20 10

mesec min

max

Slika 18. TN – iztok iz CČN – 2003 (min / avg / max vrednosti). Delni izpad merilnika v januarju in oktobru !

POROCILO_CCN_05

povpr

dec

nov

okt

sep

avg

jul

jun

maj

apr

mar

feb

jan

0


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

53/91

iztok iz CČN - NH4-N (2005) 45 40 35

mg/l

30 25 20 15 10 5 dec

nov

okt

sep

avg

jul

jun

maj

apr

mar

jan

feb

0 mesec min

max

povpr

Slika 19. Amonijev dušik – iztok iz CČN – 2005 (min / avg / max vrdnosti).

OBREMENITEV NA DOTOKU CČN kg/dan (2005)

25.000

12.000

TO C / K PK (kg/dan)

8.000 15.000 6.000 10.000 4.000 5.000

2.000

TOC-dotok

KPK-dotok

Slika 20. Obremenitev dotoka po TOC in TN v kg/dan - 2005. Delni izpad merilnika v januarju in oktobru !

POROCILO_CCN_05

TN-dotok

dec

nov

okt

sep

mesec

avg

jul

jun

m aj

apr

m ar

feb

0 jan

0

TN (kg /dan )

10.000

20.000


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

54/91

OBREMENITEV TN - CČN kg/dan (2005) 1600 1400 1200 dotok (kg/dan)

1000 800 600 400 200

TN-iztok CČN

TN-iztok iz meh.st. CČN

dec

nov

okt

mesec

sep

avg

jul

jun

maj

apr

mar

feb

jan

0

TN-dotok CČN

Slika 21. Prikaz odstranjenega bremena (dotok CČN, iztok iz mehanske stopnje in iztok CČN) po skupnem dušiku v kg/dan - 2005.

50

90

45

80

40

70

TOC (kg/dan)

35

60

30

50

25

40

20

30

15

TN-iztok CČN

Slika 22. Obremenitev iztoka CČN po TOC in TN - 2005. Delni izpad merilnika v januarju in oktobru !

POROCILO_CCN_05

TOC-iztok CČN

dec

dec

dec

nov

nov

okt

okt

sep

sep

avg

jul

avg

mesec

jul

jul

jun

jun

maj

maj

apr

apr

mar

mar

0 feb

0 feb

10 jan

5 jan

20

jan

10

TN (kg/dan)

OBREMENITEV NA IZTOKU CČN kg/dan (2005)


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

55/91

OBREMENITEV PE - CČN PE/dan (2005) 250.000

PE/dan)

200.000

150.000

100.000

50.000

PE (BPK) dotok (60 g)

dec

nov

okt

mesec

sep

avg

jul

jun

maj

apr

mar

feb

jan

0

PE (TN) dotok (12 g)

Slika 23. Obremenitev CČN na dotoku v PE po dnevih – 2005.

OBREMENITEV CČN V PE 2004 in 2005 200.000 180.000 160.000

PE (BPK5)

140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

mesec PE 2004

PE 2005

Slika 24. Obremenitev CČN na dotoku v PE po mesecih – 2004 in 2005. Delni izpad merilnika v januarju in oktobru ! POROCILO_CCN_05

sep

okt

nov

dec


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

56/91

Preglednica 21. Razmerje TOC/KPK/BPK po letih (laboratorijske in on-line meritve). razmerje

KPK/TOC

leto

povprečje

2004 2005 razmerje leto 2004 2005

dotok na CČN st. Odmik

2,9 3,0 BPK/TOC povprečje

min

3,6

3,4

28

0,8

1,6

4,2

3,7

16

min

2,1

27

0,5

0,5

2,4

2,3

19

povprečje

st. Odmik

2003 2004 2005

min

3,3

17

0,8

1,9

5,2

4,2

28 15 3

1,0

leto

povprečje

st. Odmik

2003 2004 2005

1,8 1,7 1,9 1,9 1,8 1,9

leto

povprečje

st. Odmik

2004 2005

1,8 2,8 2,5 3,1 2,8 iztok CČN

leto

povprečje

st. Odmik

2002 2003 2004 2005

POROCILO_CCN_05

št. meritev

2,3

2,2

7

0,4

0,9

2,6

2,3

24

1,4 min

2,5 max

1,7

2,3 85 centil

5,3

3,6

9 št. meritev 22 23

BPK5/TOC

0,3 0,7 0,5 0,7 0,7

85 centil

23

1,0

0,9

razmerje 2000

max

3,4

0,4

0,4 iztok CČN

2003

min

7,2

2

KPK/TOC

2002

2,2

15

razmerje 2000

št. meritev

4,1

po mehanski stopnji

2002

85 centil

2,4

BPK5/TOC

2001

max

0,4

razmerje 2000

št. meritev

2,5

leto

2002

85 centil

1,1

po mehanski stopnji

2001

max

0,3

KPK/TOC

3,5 2,9 3,4 3,7 3,0 3,3

št. meritev

1,7

razmerje 2000

85 centil

0,4 dotok na CČN st. Odmik

1,7 1,8

max

0,3

2,5

3,5

3,3

13

0,5

2,2

3,7

3,2

8

min 0,3

0,2

max

85 centil 1,2

1,0

št. meritev 21 23

0,3

0,4

1,2

1,2

12

0,2

0,5

1,0

0,8

6


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

57/91

Preglednica 22. Inhibicija nitrifikacije-2005. datum

čas

trajanje

zaviranje

dan

ur

%

v tednu

vreme

05.06.05

14:45-15:45

1

40

nedelja

rahel dež

10.12.05

10:00-12:00

2

90

sobota

taljenje snega

posledica vpliv kratkotrajen vpliv dolgotrajen (traja še v letu 2006)

Vpliv inhibicije nitrifikacije: 1/ inhibicija 05.06.2005: vpliv inhibicije kratkotrajen, nekaj ur, potem sledi ponovna vzpostavitev procesa in koncentracije amonijskega dušika na iztoku so pod 1 mg/l. Analiza vzorca lab.št. 518 (od 12-14 h): povečana koncentracija niklja (0,787 mg/l) in cianida (1,03 mg/l). 2/ Inhibicija 10.12.2005: vpliv inhibicije povezan z nizko temperaturo (8 oC), deževjem in odjugo (prisotnost soli) in sledi izostanek procesa nitrifikacije, amonijski dušik na iztoku se poveča in se ne zmanjša več, kar je značilno za zimsko obdobje. Inhibicija je bila v soboto od 10-12 ure (2 uri), procent inhibicije je bil 90 %, kar pomeni, da je bila poraba kisika zmanjšana za 90 % od normalne oz. je bila aktivnost nitrifikatorjev blokirana zaradi strupenih snovi v dotočni odpadni vodi. Vzeli smo 2 vzorca: od 8-10 ure in od 10-12 ure. Prvi vzorec (lab.št. 1345) kaže visoko vsebnost cinka (6,62 mg/l) in visoko vsebnost cianida (1,16 mg/l). Drugi vzorec, odvzet v času inhibicije, kaže visoko vsebnost niklja (5,03 mg/l) in nižjo vsebnost cianida (0,06 mg/l). Odpadna voda z visoko koncentracijo težkih kovin in cianida je nedvomno povzročila inhibicijski učinek. Običajno v času inhibicije, ki jo spremlja povečana koncentracija težkih kovin in cianida, kar je znak prisotnosti galvanskih odpadnih vod, detektiramo tudi spremembo pH, ponavadi gre najprej v kislo in nato v bazično. V času inhibicije 10.12.2005 je bila povečana tudi vrednost pH na skupnem dotoku od 9 – 11 ure (vrednost nad 9), ne pa na mejnem mestu v Nožicah, kjer je bil pH nevtralen. Pri pregledu stanja na terenu smo ugotovili, da sta dve galvani, tako Titan kot tudi Jež nad merilnikom pH na mejnem mestu, kar ju izključuje kot krivca. Poleg tega pri vzorčenjih na Titanu v letu 2005 od marca, ko je začela delovati nova interna ČN nismo ugotovili povečanih koncentracij težkih kovin. Stanje pri Ježu kaže na kakovostno obvladovanje odpadnih vod. Galvana Martinjak ni priključena na CČN. Na kanalizacijskem omrežju pod mejnim mestom v Nožicah je po našem vedenju samo galvana Galkoplast Šraj, ki je v preteklosti ob naključnih vzorčenjih CČN večkrat presegala dovoljene koncentracije težkih kovin (Cu, Cr, Cr6+, Ni), meritve monitoringa za leto 2005, ki so jih tudi predložili CČN, pa v večini kažejo na stanje znotraj dovoljenih MDK. Po naših podatkih bi bil to lahko možen vir strupenih snovi, ki bremenijo CČN in zavirajo proces čiščenja. Dopis s pritožbo je bil poslan na inšpekcijske službe RS.

POROCILO_CCN_05


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

58/91

Preglednica 23. Obremenitev CČN po letih; 85 centil 2000-2005.

merno mesto

leto

količina (m3)

2000

dotok CČN (meh. čiščena voda)

Mejno mesto

6.820.821

3.711.136

KPK (kg/leto)

4.625.645

2.623.255

BPK5 (kg/leto)

2.557.920

1.459.635

N-skupni (kg/leto)

301.125

91.980

P-skupni (kg/leto)

46.720

14.235

6.843.713

3.349.215

KPK (kg/leto)

5.300.165

1.641.405

BPK5 (kg/leto)

3.014.535

926.370

N-skupni (kg/leto)

382.155

93.805

P-skupni (kg/leto)

57.670

13.505

6.744.312

3.582.334

KPK (kg/leto)

5.456.020

2.482.730

BPK5 (kg/leto)

3.250.690

1.536.650

N-skupni (kg/leto)

408.800

150.015

P-skupni (kg/leto)

59.860

21.900

6.428.777

3.393.448

KPK (kg/leto)

5.220.960

2.585.660

BPK5 (kg/leto)

3.145.205

1.228.590

N-skupni (kg/leto)

358.430

149.650

P-skupni (kg/leto)

55.480

19.710

7.571.398

3.735.218

5.633.045

2.349.505

količina (m3)

količina (m3)

količina (m3)

količina (m3)

2001

2002

2003

2004

7.467.231

dotok CČN (biol. čiščena voda)

7.408.206

7.351.088

6.884.317

7.943.253

KPK (kg/leto) PEKPK

143.556

BPK5 (kg/leto)

3.331.355

1.113.250

N-skupni (kg/leto)

372.665

133.590

P-skupni (kg/leto)

58.400

količina (m3) KPK (kg/leto)

7.083.129 4.628.382

3.623.131 1.992.722

PEKPK BPK5 (kg/leto) N-skupni (kg/leto)

105.671 2.777.029 361.386

45.496 1.245.451 117.752

P-skupni (kg/leto)

50.998

POROCILO_CCN_05

2005

7.293.354


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

59/91

Preglednica 24. Analiza aeracij 2005. čas vzorčenja

ID

MLSS org.s. ČT g/l

%

SVI

used.s.

ml/g

ml/l (0,5h)

Fe

Fe

mg/l

mg/kg s.s.

NNH4Kjeld. N mg/l (ČT)

mg/l

AERACIJA C 1 11.1.2005 11:20 24.2.2005 7:45 28.2.2005 8:45 8.3.2005 8:20 22.3.2005 9:00 6.4.2005 8:00 11.5.2005 8:00 24.5.2005 7:30 7.6.2005 8:00 28.9.2005 8:35 18.10.2005 8:00 3.11.2005 8:00

21 155 162 177 228 296 411 484 522 1104 1232 1288

2,1 2,0 2,6 2,7 3,4 2,1 1,3 1,3 1,0 1,8 2,3 1,6

84,2

189

400

86,0 86,4 78,7 79,6 85,1 73,7 81,6 82,3 81,9

140 132 144 71 69 96 430 403 564

380 450 300 90 90 100 780 930 920

22 156 163 178 229 297 412 485 523 1105 1233 1289

1,8 2,3 3,3 2,1 3,6 2,5 1,3 1,4 1,1 2,5 2,9 1,7

83,4

139

250

85,8 85,5 81,6 83,1 86,8 60,6 80,6 81,5 75,7

129 147 162 78 77 122 305 256 477

270 530 410 100 110 120 770 740 800

23 101 157 164 179 184 230 265 298 413 486 524 537 686 999 1106

5,8 7,5 4,9 5,1 4,6 4,4 4,3 5,4 6,3 4,7 5,5 5,5 5,3 5,0 5,7 5,2

82,9

121

700

6,2

3,2

6,1

2,3

7,7

3,4

5,1

2,4

48,0 18,0

6,4 3,6

13,0

2,8

AERACIJA C 2 11.1.2005 11:21 24.2.2005 7:45 28.2.2005 8:45 8.3.2005 8:21 22.3.2005 9:00 6.4.2005 8:00 11.5.2005 8:00 24.5.2005 7:30 7.6.2005 8:00 28.9.2005 8:35 18.10.2005 8:00 3.11.2005 8:00

AERACIJA C 3 11.1.2005 11:22 16.2.2005 7:45 24.2.2005 7:45 28.2.2005 8:45 8.3.2005 8:22 9.3.2005 8:00 22.3.2005 9:00 30.3.2005 8:30 6.4.2005 8:00 11.5.2005 8:00 24.5.2005 7:30 7.6.2005 8:00 8.6.2005 7:50 19.7.2005 9:00 12.9.2005 11:00 28.9.2005 8:35

POROCILO_CCN_05

82,1

80

370

86,0

112

480

80,6 78,5 73,1 73,2

146 91 139 155 153

930 430 770 850 810

77,4

143

750

0,6

NO3-N

KPK

mg/l

mg/l


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

čas vzorčenja

ID

MLSS org.s. ČT g/l

18.10.2005 8:00 25.10.2005 8:30 3.11.2005 8:00

%

1234 1262 1290

3,9 5,7 4,5

78,2

1 12 24 43 54 67 79 84 102 158 165 171 180 231 261 299 414 487 525 538 687 1000 1107 1235 1263 1291

5,2 4,2 5,3 5,7 4,6 5,6 5,7 6,2 5,5 5,0 5,1 3,9 4,8 4,6 5,0 5,9 6,7 6,3 5,4 5,8 5,0 3,1 5,4 7,3 5,7 5,6

80,1 76,5 80,2 77,8

2 13 25 55 80 103 159 166 172 181 232 262 269

4,7 3,6 4,7 4,2 5,1 5,3 5,4 5,5 5,3 5,1 4,2 4,6

80,4

SVI

used.s.

ml/g

ml/l (0,5h)

80 46 178

310 260 810

158 189 165

820 800 880

Fe

Fe

mg/l

mg/kg s.s.

60/91

NNH4Kjeld. N mg/l (ČT)

mg/l

NO3-N

KPK

mg/l

mg/l

AERACIJA C 4 3.1.2005 9:15 7.1.2005 12:31 11.1.2005 11:23 18.1.2005 8:36 27.1.2005 12:30 31.1.2005 9:10 9.2.2005 8:30 14.2.2005 8:00 16.2.2005 7:45 24.2.2005 7:45 28.2.2005 8:45 2.3.2005 11:00 8.3.2005 8:23 22.3.2005 9:00 29.3.2005 9:00 6.4.2005 8:00 11.5.2005 8:00 24.5.2005 7:30 7.6.2005 8:00 8.6.2005 7:50 19.7.2005 9:00 12.9.2005 11:00 27.9.2005 8:35 18.10.2005 8:00 25.10.2005 8:30 3.11.2005 8:00

13,1 34,1

21,9 83,4 82,5 82,2

12,0

6,3

51,9

20,1

17,0

5,5

56,4

35,0

207 174 198

810 830 910

78,8 75,7 74,4 73,7

144 104 98 108 111

860 700 620 580 640

59,1 76,0 77,4

93 67 25 111

500 490 270 620

79,9 75,1 80,2

188 236 167

880 850 780

83,6 83,6

15,0

44,0 39,0

8,1 7,8

17,0

3,6

2,9

AERACIJA C 5 3.1.2005 9:16 7.1.2005 12:32 11.1.2005 11:24 27.1.2005 12:30 9.2.2005 8:30 16.2.2005 7:45 24.2.2005 7:45 28.2.2005 8:45 3.3.2005 8:30 8.3.2005 8:24 22.3.2005 9:00 29.3.2005 9:00 31.3.2005 9:15

POROCILO_CCN_05

81,6

82,0 84,1

176 144 124

820 740 520

12,4 21,1 18,6 28,0 43,0 35,0

7,9 6,4

17,0

3,3

77,2


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

čas vzorčenja

ID

MLSS org.s. ČT g/l

6.4.2005 8:00 11.5.2005 8:00 24.5.2005 7:30 7.6.2005 8:00 8.6.2005 7:50 19.7.2005 9:00 12.9.2005 11:00 28.9.2005 8:35 18.10.2005 8:00 25.10.2005 8:30 3.11.2005 8:00

%

SVI

used.s.

ml/g

ml/l (0,5h)

300 415 488 526 539 688 1001 1108 1236 1264 1292

5,6 6,3 6,9 5,8 6,1 5,9 2,8 3,9 5,3 6,2 4,7

78,9 75,5 74,7 73,1

150 104 98 135 135

840 650 680 790 820

79,7 74,5 78,1

170 152 99 186

660 800 610 870

3 14 26 56 81 104 160 167 173 182 233 266 270 301 416 489 527 540 689 1002 1109 1237 1265 1293

3,7 3,2 4,2 3,8 5,5 6,2 6,0 5,8 6,4 5,3 4,4 7,5

77,8 74,6 79,5

155 277 179

570 890 750

83,8 83,9

137 132

730 580

6,2 6,7 6,9 5,2 5,5 5,6 3,3 3,4 5,0 6,0 4,8

78,9 74,7 72,6 71,8

147 105 102 140 136

910 700 700 730 740

79,2 75,9

195 154 72 181

670 770 430 860

Fe

Fe

mg/l

mg/kg s.s.

61/91

NNH4Kjeld. N mg/l (ČT)

mg/l 9,1

AERACIJA C 6 3.1.2005 9:17 7.1.2005 12:33 11.1.2005 11:25 27.1.2005 12:30 9.2.2005 8:30 16.2.2005 7:45 24.2.2005 7:45 28.2.2005 8:45 7.3.2005 7:30 8.3.2005 8:25 22.3.2005 9:00 30.3.2005 8:30 31.3.2005 9:15 6.4.2005 8:00 11.5.2005 8:00 24.5.2005 7:30 7.6.2005 8:00 8.6.2005 7:50 19.7.2005 9:00 12.9.2005 11:00 28.9.2005 8:35 18.10.2005 8:00 25.10.2005 8:30 3.11.2005 8:00

POROCILO_CCN_05

81,4

26,7 28,0 18,1 32,0 42,0 41,0

6,7 6,7

17,0

3,2

77,0

78,1

14,8

NO3-N

KPK

mg/l

mg/l


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

62/91

Preglednica 25. Analiza odvišnega blata in iztoka iz aeracij 2005. čas vzorčenja 11.5.2005 8:00 8.6.2005 8:10 19.7.2005 9:00 12.9.2005 11:00 25.10.2005 8:30 18.5.2005 11:30 11.5.2005 8:00 20.5.2005 12:15 8.6.2005 8:10 19.7.2005 9:00 12.9.2005 11:00 25.10.2005 8:30 3.5.2005 9:00 18.5.2005 11:30 11.5.2005 8:00 8.6.2005 8:10 19.7.2005 9:00 12.9.2005 11:00 25.10.2005 8:30 3.5.2005 9:00 18.5.2005 11:30 11.5.2005 8:00 8.6.2005 8:10 12.9.2005 11:00 25.10.2005 8:30 3.5.2005 9:00 18.5.2005 11:30

POROCILO_CCN_05

ID 417 541 690 1003 1267 464 418 483 542 691 1004 1268 377 465 419 543 692 1005 1269 378 466 420 544 1006 1270 379 467

merilno mesto AERACIJA C3 odvišno blato AERACIJA C3 odvišno blato AERACIJA C3 odvišno blato AERACIJA C3 odvišno blato AERACIJA C3 odvišno blato

MLSS org.snov ČT g/l % 5,9 6,8 7,3 11,5 6,8

<1

AERACIJA C3-iztok AERACIJA C4 odvišno blato AERACIJA C4 odvišno blato AERACIJA C4 odvišno blato AERACIJA C4 odvišno blato AERACIJA C4 odvišno blato AERACIJA C4 odvišno blato

10,1 9,6 9,3 8,9 5,8 12,8

AERACIJA C4-iztok AERACIJA C5 odvišno blato AERACIJA C5 odvišno blato AERACIJA C5 odvišno blato AERACIJA C5 odvišno blato

8,8 8,9 11,8 3,4 5,6 11,0 4,2

AERACIJA C5-iztok AERACIJA C5-iztok AERACIJA C6 odvišno blato AERACIJA C6 odvišno blato AERACIJA C6 odvišno blato AERACIJA C6 odvišno blato AERACIJA C6-iztok AERACIJA C6-iztok

73,5

0,4 <1

AERACIJA C4-iztok AERACIJA C5 odvišno blato

NH4-N mg/l

8,6 7,0 6,5 5,4 23,4 17,6


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

63/91

Preglednica 26. Primerjava rezultatov pilotnih poskusov - 2005.

PILOT A IN B (TN in temperatura) - 2005 8h

10 h

8h

A=8h B=6h

8h

HRT

90

25

80

60 TN (mg/l)

15 50 40

recikel izpad

10

30 20

5

10 0

0 jan

feb

mar

apr

maj

pilot A iztok TN avg

jun

jul datum

pilot B iztok TN avg

avg

sep

iztok iz meh.st.-dotok pilot

okt

nov

dec

temperatura (oC)

Legenda: Pilot A = MBBR Kaldnes Pilot B = suspendirana biomasa Pilotna sistema sta delovala pri približno enakih procesnih razmerah in HRT od 8-10 ur. Iz rezultatov je razvidno, da pri nizki temperaturi vode (< 12 oC) noben sistem ne daje dobrih rezultatov pri HRT pod 8 ur. V primeru pilota B, ki kaže večjo koncentracijo TN na iztoku kot pilot A je treba upoštevati, da je visok TN posledica visoke koncentracije nitrata na iztoku. Možna vzroka sta pomanjkanje vira C ali neoptimirana količina povratka nitrata iz oksične v anoksično cono. Ker naša prihodnja rekonstrukcija ne predvideva podobne konfiguracije kot jo ima obstoječi pilot, optimizacije porabe nitrata nismo izvedli. Optimizacijo porabe nitrata bi bilo mogoče izvesti le z ustrezno avtomatizacijo procesa. V februarju 2005 smo izpraznili usedlino z dna pilota B, ki je bil zamuljen. Stanje se je normaliziralo.

POROCILO_CCN_05

temperatura (oC)

20

70


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

64/91

Preglednica 27. Laboratorijske analize iztoka iz pilotnih sistemov – 2005.

čas vzorčenja

PILOT A 5.1.2005 8:11 10.1.2005 8:10 9.3.2005 9:20 14.4.2005 8:23 3.5.2005 9:00 25.5.2005 8:00 31.5.2005 8:49 22.6.2005 8:30 9.8.2005 9:30 10.8.2005 9:00 11.8.2005 8:00 13.10.2005 12:45 14.10.2005 11:40 18.10.2005 11:35 8.11.2005 7:30 PILOT B 5.1.2005 8:10 10.1.2005 8:10 9.3.2005 9:05 14.4.2005 8:53 3.5.2005 9:00 25.5.2005 8:00 31.5.2005 9:19 22.6.2005 8:30 9.8.2005 9:30 10.8.2005 9:00 11.8.2005 8:00 13.10.2005 12:45 14.10.2005 11:40 18.10.2005 11:35 8.11.2005 7:30

POROCILO_CCN_05

ID

9 15 187 321 375 495 508 613 817 829 833 1216 1224 1239 1304 8 16 186 326 376 496 510 614 818 830 834 1217 1225 1240 1305

NKjeld.

NKjeld.

mg/l

mg/l (filtr.)

NH4N

mg/l

org.N

mg/l

0,1 0,1 7,2

4,3 2,1

0,2 0,1 0,4

4,1

NO2N

NO3N

mg/l

mg/l

0,1 0,2

4,8 5,8

0,1

TOC

KPK

KPK

BPK5

BPK5

mg/l

mg/l

mg/l (ČT)

mg/l

mg/l (ČT)

35

102 82

3,3

35 45

1,7 27

235

43

3,8

2,5 2,0 3,4 2,2

0,6 0,3 1,0 1,0

2,0 1,7 2,4 1,2

2,4 3,1

0,2 0,3

2,1 2,8

0,2 0,4

8,9 9,3

4,3

0,4 0,3 0,2

3,9

0,2

6,7

1,8

27 21 29

99 76

45

14 8 9

2 3 4

8,8

38 5,3

53 34 38

37

1,6 30

73

23

6,1 53 52 66 4,2 3,7 6,2 2,9

1,3 1,6 3,3 1,0

2,9 2,1 2,9 1,9

13,0

46 42 53

18 23 26

15 13 14


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

65/91

Preglednica 28. Analiza anaerobne digestije (osnovna) – 2005.

čas vzorčenja

ID

pH

suha snov g/l

org.snov %

N-Kjeld. mg/l

N-Kjeld. % s.s.

NH4-N mg/l

TOC mg/l

KPK mg/l

HMK mg/l

Opombe

SUROVO BLATO 28.1.2005 8:00 15.2.2005 10:00 22.2.2005 9:00 21.3.2005 9:00 19.4.2005 9:50 16.6.2005 8:30 23.6.2005 7:30 29.6.2005 7:00 30.6.2005 7:00 1.7.2005 13:00 2.7.2005 7:00 3.7.2005 7:00 5.7.2005 7:00 6.7.2005 7:00 7.7.2005 7:00 8.7.2005 7:15 14.7.2005 8:30 27.7.2005 8:00 1.8.2005 8:00 8.8.2005 7:30 10.8.2005 8:00 24.8.2005 8:30 30.8.2005 11:00 1.9.2005 8:30 12.9.2005 8:00 15.9.2005 9:30 19.9.2005 8:00 27.9.2005 8:40 5.10.2005 8:15 11.10.2005 9:30 19.10.2005 8:00 26.10.2005 9:00 28.10.2005 9:30 7.11.2005 12:00 14.12.2005 9:30 avg SUROVO 85 centil SUROVO

59 97 148 218 338 580 616 642 643 644 645 646 654 659 661 668 670 741 797 814 819 861 912 922 995 1035 1062 1098 1147 1196 1242 1273 1284 1298 1358

KA min SUROVO KA max SUROVO

37,8 42,7 38,3 37,5 43,4 41,1 27,7 39,2 48,4 47,2 10,5 8,6 26,8 18,3 44,5 44,3 29,4 45,7 37,8 43,9 52,9 39,1 31,2 36,5 44,3

77,4 75,9 76,2 77,8 71,8 68,3

65,6 75,3 75,3 71,8

5,8 6,0

42,9 32,9 26,2 38,7 41,2 49,2 39,3 52,1 48,7 37,9 47,3

5,0 7,0

4,0 10,0

55,0 80,0

23,7

62,4

25,4 26,3 25,1 28,5 34,8 31,8

51,1 61,6 59,2 59,7 50,3 50,2

28,8 29,7 27,5 28,4 29,8 29,7

51,2 51,4 51,2 55,2 52,6 53,0

28,8 30,5

53,0 52,4

31,5 29,6 53,7

50,1 52,3 53,7

5,9 5,9 6,1 6,0

5,7

5,9 5,8 5,8 5,5 5,8 5,7

6,1

AnoxiTop

2.163 2.212 1.888 1.945

5,6 5,9 4,4 4,7

388 426 232 233

16.751 11.525

66,1 60,9 59,3 61,4 59,8 68,3 63,3 67,3 66,9 70,9 70,6 74,8 69,7 73,5 69,7 67,0

1.813

3,4

181 14.530 15.364

45.500 42.900 45.600 45.350 29.500 37.700 43.700 45.100 10.410 9.770 24.000 15.350 47.000 53.950 70.300 46.900 49.800 65.500 46.233 40.200

1.496 1.251 682 1.056 AnoxiTop

1.237 surovo blato+Helios

3.180 za vpliv pH Helios

1.168

71,1

2.070

4,2

391

76,8 74,4 69,9 75,8

2.015 2.175

4,7 5,7

309 400

14.543 16.127

59.650

1.372

41.639 53.950

1.430 1.490

2 10

1.800 3.600

PRIMARNO GNILIŠČE 28.1.2005 8:00

60

1.2.2005 9:00 22.2.2005 9:00 21.3.2005 9:00 19.4.2005 9:50 16.6.2005 8:30 10.8.2005 8:00 29.8.2005 8:30 31.8.2005 9:30 1.9.2005 8:30 2.9.2005 10:00 5.9.2005 11:40 6.9.2005 8:30 7.9.2005 8:30 8.9.2005 10:00 9.9.2005 8:30 12.9.2005 8:00 15.9.2005 9:30 16.9.2005 8:00 19.9.2005 8:00 20.9.2005 8:00

68 149 219 339 581 820 905 919 923 934 946 955 965 977 981 996 1036 1047 1061 1065

POROCILO_CCN_05

7,2 7,5 7,2 7,4 7,3 7,6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

2.047 2.131 2.103 1.890 1.678

7,8 8,5 7,4 5,4 5,3

1.094 1.233 1.169 883 838

58.674 24.450 21.225 24.475 27.150 23.850

AnoxiTop mašenje v prim.gnil.-gošča z dna

483 465 163 199 136 300 po doziranju Helios pred dodatkom Biosystem pred dodatkom Biosystem

477

176


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

čas vzorčenja 22.9.2005 8:30 27.9.2005 8:45 30.9.2005 10:15 5.10.2005 8:15 11.10.2005 9:30 19.10.2005 8:00 26.10.2005 9:00 7.11.2005 12:00 15.2.2005 9:00 2.2.2005 9:00 avg PRIMARNO 85 centil PRIMARNO

ID 1086 1099 1123 1148 1197 1243 1274 1299 93 73

pH

suha snov g/l 7,3 7,3 7,4

7,5

7,3 7,2 7,5

org.snov %

30,2 29,8 32,3 30,0 30,6 26,9 23,9 27,0 36,2 31,2 30,1 31,8

53,1 59,2

27,8 26,6 25,9 19,1 30,5 39,4 30,9 28,1 21,9 43,3 41,5 30,5 40,5

55,6 58,4 64,0 60,1 53,0 49,6 51,1 57,9 58,9 53,6 54,0 56,0 59,5

23,9 26,1 24,0 25,3 26,2 27,7 35,6 30,1 30,3 31,6 23,4 27,4 29,3 28,0

62,3 63,1 62,1 64,4 62,0 61,8

57,2 56,6 56,2 56,7 55,5 59,6 57,6 54,9 59,2

66/91

N-Kjeld. mg/l

N-Kjeld. % s.s.

NH4-N mg/l

TOC mg/l

KPK mg/l

HMK mg/l

Opombe

479

1.741

7,3

890

23.075

504 AnoxiTop

1.932 2.110

6,9 8,0

1.018 1.185

25.500 28.550 27.068

338 482

SEKUNDARNO GNILIŠČE 13.1.2005 7:50 1.2.2005 10:00 22.2.2005 9:00 21.3.2005 9:00 19.4.2005 9:50 16.6.2005 8:30 10.8.2005 8:00 12.9.2005 8:00 5.10.2005 8:15 11.10.2005 9:30 26.10.2005 9:00 7.11.2005 12:00 avg SEKUND. 85 centil SEKUND.

31 70 150 220 340 582 821 997 1149 1198 1275 1300

CN ZZV KR + ZZV MB

7,2 7,4 7,3 7,5 7,2 7,4 7,5 7,3 7,4 7,4 7,5

2.056 2.243 1.937 1.854 1.914

7,7 8,7 10,1 6,1 4,9

1.187 1.274 1.272 887 937

29.100 21.300 24.775 16.175 25.425 30.225

1.062

2,5

474

14.975

429

1.844 2.103

6,7 9,0

1.005 1.273

23.139 29.213

356 465

2.020

7,7

1.012

23.700

479

439 686 269 299 261 0 466

NOVO GNILIŠČE 10.2.2005 10:00 22.2.2005 9:00 16.3.2005 7:50 21.3.2005 9:00 5.4.2005 8:15 19.4.2005 9:50 6.5.2005 8:00 16.6.2005 8:30 21.6.2005 9:30 23.6.2005 7:30 15.7.2005 13:00 25.7.2005 10:00 10.8.2005 8:00 22.8.2005 7:30 29.8.2005 8:30 30.8.2005 11:00 31.8.2005 9:30 1.9.2005 8:30 2.9.2005 10:00 5.9.2005 11:40 6.9.2005 8:30 7.9.2005 8:30 8.9.2005 10:00 9.9.2005 8:30 12.9.2005 8:00 15.9.2005 9:30 16.9.2005 8:00 22.9.2005 8:30 5.10.2005 8:15 11.10.2005 9:30 17.10.2005 12:00 19.10.2005 8:00 26.10.2005 9:00 2.11.2005 11:00 7.11.2005 12:00 11.11.2005 10:00 1.2.2005 10:00 1.2.2005 10:00 avg NOVO 85 centil NOVO

POROCILO_CCN_05

83 151 205 221 283 343 386 583 604 617 697 718 822 856 904 913 920 924 935 947 956 966 978 982 998 1037 1048 1087 1150 1199 1230 1244 1276 1286 1301 1312 71 69

7,5 7,2 7,4 7,5

7,4

52,1 48,0

AnoxiTop

2.380

9,4

1.244

22.850

AnoxiTop

2.085

7,5

1.118

24.950

216

2.213

7,3

1.083

24.125

495 AnoxiTop AnoxiTop AnoxiTop

51,3 54,6 54,5 56,9

AnoxiTop AnoxiTop

1.781

6,1

905

25.450

7,1

7,6 7,5

7,5 7,6 7,4 7,5

155 AnoxiTop

7,3

7,4 7,3 7,4 7,4 7,3 7,5 7,5 7,6 7,4 7,4

465

290 po doziranju Helios 27,1 27,3 28,2 28,2 29,4 29,2 28,9 29,1 29,5 30,2

55,9 55,3 55,4 60,0 56,8 56,1 55,9 55,4 55,2 54,6

28,6 28,9 29,3 28,9 28,7 28,5 30,1 27,8 26,9 26,6 22,5 23,7 28,0 29,9

53,9 53,3 56,1 57,5 54,2 54,7 56,5 55,4 56,6 57,9 60,6 63,7 56,9 62,0

pred dodatkom Biosystem pred dodatkom Biosystem

520

534

994

1.912 2.255

3,3

6,9 8,1

491

12.025

976 1.150

21.050 23.650 22.225 24.909

681 346 AnoxiTop

AnoxiTop

447 601


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

čas vzorčenja

ID

pH

suha snov g/l

org.snov %

67/91

N-Kjeld. mg/l

N-Kjeld. % s.s.

NH4-N mg/l

TOC mg/l

KPK mg/l

HMK mg/l

KA slabo pregn. MIN

6,8

4,0

50,0

1,0

1.000

KA slabo pregn. MAX

7,3

12,0

60,0

3,5

2.500

KA dobro pregn. MIN

7,2

4,0

45,0

0,5

100

KA dobro pregn. MAX

7,5

12,0

55,0

3,0

1.000

KA zelo dobro pregn. MIN

7,4

4,0

30,0

0,5

<100

KA zelo dobro pregn. MAX

7,8

12,0

45,0

2,5

<100

1279 1280

7,5 7,5

20,5 7,4

52,5 52,4

1.620 1.086

7,9 14,6

1.043 833

16.663 10.775

154 223 344 390 585 825 1283 1316 1334 1343 1360 1363 1366

7,9 7,6 8,0

1,7 3,8 6,7

39,3 53,6 59,9

1.096 1.193 1.409

64,5 31,4 21,0

1.038 1.073 1.090

7,7 7,9 7,8

2,1 2,6 8,7 3,8 3,0 3,2 3,4 2,9 2,0 3,7 4,8

56,7 47,3 55,0 42,0 37,8

1.666 883 1.184

79,3 34,1 13,6

984 796 884

786 3.050 5.595 5.370 19.100 1.529 6.250

978 1.077

1.700 755 4.904 6.119

MEŠANICA NA CENTRIFUGO 15.2.2005 10:00 96 22.2.2005 9:00 152 21.3.2005 9:00 222 19.4.2005 9:50 341 6.5.2005 8:00 387 16.6.2005 8:30 584 5.7.2005 8:00 649 6.7.2005 9:35 657 8.7.2005 7:30 662 10.8.2005 8:00 823 19.10.2005 8:30 1245 26.10.2005 9:00 1278 27.10.2005 10:00 1282 7.11.2005 12:00 1302

29,3 27,5 27,5 20,4 30,6 37,1 35,4 34,8 36,5 36,2 35,9 25,2 35,2 44,4

60,1

16.11.2005 9:30 5.12.2005 8:00 14.12.2005 7:30 14.12.2005 10:00 14.12.2005 13:00 7.12.2005 7:00 7.12.2005 7:00 7.12.2005 7:00 7.12.2005 7:00 7.12.2005 7:00 avg MEŠANICA 85 centil MEŠANICA

38,8 41,3 37,0 32,4 30,6 37,2 36,8 35,6 36,2 34,1 34,0 37,2

47,2 50,2 53,6 53,9 53,4 49,6 53,8 54,2 54,5 55,1 53,3 56,6

Opombe

GNILA VODA 26.10.2005 9:00 26.10.2005 10:00 FILTRAT 22.2.2005 9:00 21.3.2005 9:00 19.4.2005 9:50 6.5.2005 8:00 16.6.2005 8:30 10.8.2005 8:00 27.10.2005 10:00 16.11.2005 9:30 5.12.2005 8:00 7.12.2005 7:00 14.12.2005 7:30 14.12.2005 10:00 14.12.2005 13:00 avg FILTRAT 85 centil FILTRAT

7,8 7,9

1314 1333 1359 1362 1365 1338 1339 1340 1341 1342

46,7 38,3 26,3 45,7 55,9

1.239 1.473

68,2

61,0 57,8 43,8 51,9 51,9 50,2 54,2 56,4 52,8

Oznaka KA = mejne vrednosti; vir Korrespondenz Abwasser: Wassenwirtschaft, Abwasser, Abfall 2001 (48) Nr.10. Za dehidracijo se uporablja flokulant Zetag 7587; Ciba.

POROCILO_CCN_05

37.650 28.050 27.250

dehidracija dela centrifuga:29,2m3, flokulant 1250m3/h;pene


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

68/91

Preglednica 29. Analiza anaerobne digestije (razširjen nabor) – 2005. čas vzorčenja

ID

CN prosti dioksan mg/l

SUROVO BLATO 22.2.2005 9:00 148 21.3.2005 9:00 218 19.4.2005 9:50 338 23.6.2005 7:30 616 29.6.2005 7:00 642 5.7.2005 7:00 654 8.7.2005 7:15 668 1.8.2005 8:00 797 8.8.2005 7:30 814 10.8.2005 8:00 819 24.8.2005 8:30 861 1.9.2005 8:30 922 12.9.2005 8:00 995 15.9.2005 9:30 1035 19.9.2005 8:00 1062 27.9.2005 8:40 1098 5.10.2005 8:15 1147 26.10.2005 9:00 1273 PRIMARNO GNILIŠČE 1.2.2005 9:00 68 22.2.2005 9:00 149 21.3.2005 9:00 219 19.4.2005 9:50 339 16.6.2005 8:30 581 10.8.2005 8:00 820 1.9.2005 8:30 923 2.9.2005 10:00 934 5.9.2005 11:40 946 6.9.2005 8:30 955 7.9.2005 8:30 965 8.9.2005 10:00 977 9.9.2005 8:30 981 12.9.2005 8:00 996 15.9.2005 9:30 1036 16.9.2005 8:00 1047 19.9.2005 8:00 1061 20.9.2005 8:00 1065 27.9.2005 8:45 1099 5.10.2005 8:15 1148 26.10.2005 9:00 1274 POROCILO_CCN_05

0,3

mg/l

SiO2 mg/l

<10

alkal. mg CaCO3/l

anaer. razgr.

anaer. razgr.

anaer. razgr.

anaer. razgr.

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Pb

Fe

CN celotni

S2-

S2 centr.

TLS

BTX

AOX

LKCH

fenoli

% Dh

V bioplin m3/m3

V / kg KPKv

% CH4

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

4.130 4.160 4.410

41,0

60

40

13

14

438

288

6,8

1.029

4.526 4.222 2.738 1.954 5.124

10

241

0,4

<0,020

2,3

1,2

6,4

<0,01

0,4

0,9

0,2

<0,02

88

19,7 7,2 16,0 16,9 13,4 2,1

98,7 43,5 54,3 61,7 56,2 85,0

11,8 5,3 6,8 7,8 8,4 5,7

10,4 3,8 4,1 5,9 4,8 3,7

4,3 2,7 3,9 3,1 2,7 3,8

342 273 480 329 306 413

13,2 15,3

38,7 44,9

6,4 10,3

2,9 3,6

3,9 3,0

340 431

14,2

40,6

9,0

4,2

3,3

399

<0,05

0,0

1,0

<0,020

1,2

0,2

4,2

<0,02

3,1

0,0

1,1

<0,020

37,0

88

12,1

928 0,1

2,4

<10

6.850 7.060 7.240 8.488 7.978

469,6

7.400 8.246 8.306 8.462 8.356 8.167 8.771 8.976 8.527 7.884 7.536 6.519 6.557 6.789

1,9

77

4.304 40

0,3

882,0 45,0

1,9 16,8

94,7 63,9

15,4

13,0

0,1

9,1 9,1

6,7 8,1

3,3 4,2

510 496

57,0

9,6

5,4

3,7

470

42,1

8,2

6,0

2,8

357

41,0

29,0

2,0


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

čas vzorčenja

ID

CN prosti dioksan mg/l

2.2.2005 9:00 73 SEKUNDARNO GNILIŠČE 13.1.2005 7:50 31 1.2.2005 10:00 70 22.2.2005 9:00 150 21.3.2005 9:00 220 19.4.2005 9:50 340 16.6.2005 8:30 582 10.8.2005 8:00 821 12.9.2005 8:00 997 5.10.2005 8:15 1149 26.10.2005 9:00 1275 NOVO GNILIŠČE 22.2.2005 9:00 151 21.3.2005 9:00 221 19.4.2005 9:50 343 16.6.2005 8:30 583 10.8.2005 8:00 822 1.9.2005 8:30 924 2.9.2005 10:00 935 5.9.2005 11:40 947 7.9.2005 8:30 966 12.9.2005 8:00 998 15.9.2005 9:30 1037 16.9.2005 8:00 1048 5.10.2005 8:15 1150 26.10.2005 9:00 1276 2.11.2005 11:00 1286 1.2.2005 10:00 71 1.2.2005 10:00 69 GNILA VODA 26.10. – STARO 1279 26.10. – NOVO 1280 FILTRAT 10.8.2005 8:00

POROCILO_CCN_05

825

mg/l

SiO2 mg/l

alkal. mg CaCO3/l

69/91

anaer. razgr.

anaer. razgr.

anaer. razgr.

anaer. razgr.

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Pb

Fe

CN celotni

S2-

S2 centr.

TLS

BTX

AOX

LKCH

fenoli

% Dh

V bioplin m3/m3

V / kg KPKv

% CH4

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

341 <0,01

0,1 385 <10

3,1

636 <10

2,9

5.880 7.230 7.010 7.695 9.147 5.861 7.379 9.239 6.540 6.820 7.140 9.720 7.253

438

7.735 8.369 8.864 5.861 8.661 9.290 7.807 7.455 7.664

16,5

2,0 16,6

99,7 66,0

21,2

65,5

0,1

9,5 10,1

7,3 6,8

3,5 4,1

685 464

13,4

9,6

4,7

603

67,2 60,0

16,0

58,4

<0,05

8,9 8,5

6,0 5,9

3,0 3,8

470 412

10,2

5,2

3,8

445

<0,030

0,9

<0,020

1,0

0,2

11,0

<0,01

0,3

0,1

0,5

<0,020

0,1

0,8

<0,020

1,1

0,2

8,9

<0,01

0,3

0,1

0,6

<0,020

41,0

29,0

232 259

564,0

0,1 <0,05 0,6

2,9

<0,05

0,5

0,6

0,1

22

2,0

48,0

3,5

1,6 14,8

44,0

2,6


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

70/91

Preglednica 30. Povprečne letne analitične vrednosti anaerobne digestije – 2005. merno mesto

pH

suha snov g/l 5,8 7,2 7,4 7,4 7,8 7,5

surovo blato (org.s.centil) primarno gnilišče sekundarno gnilišče novo gnilišče centrat dehidracije

organska org.suha snov snov % g/l

37,9 30,1 30,5 28,0 3,7 20,2

75,8 54,9 56,0 56,9 45,7 52,5

anaer. razgr.* %

28,7 16,5 17,1 15,9 1,7 10,6

blatnenica * Vir "Sludge into biosolids" navaja vrednosti od 40-45 %.

42,5 40,5 44,5

KPK

N-skupni

NH4-N

mg/l

mg/l

mg/l

41639 28550 23139 22651 4904 16663

2015 1932 1844 2255 1239 1620

309 1018 1005 1150 978 1043

Preglednica 31. Mesečne količine v anaerobni digestiji – 2005. mesec novo gnil. m3 januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december skupaj povp. vrednost stand. odmik min. vrednost maks. vrednost

surovo blato staro gnil. m3

skupno m3

pregnito blato v dehid m3

blatnenica m3

razmerje dehid/blatn. %

1.937 2.502 2.470 2.330 2.222 2.577 1.700 1.698 1.085 2.017 2.330 1.888

1.860 2.736 2.407 2.341 2.198 2.509 1.617 1.683 3.247 2.004 2.152 1.844

3.797 5.237 4.877 4.670 4.420 5.086 3.317 3.381 4.332 4.021 4.482 3.731

2.354 3.664 3.200 3.023 3.027 3.160 2.248 2.474 3.037 2.181 2.822 2.510

1.443 1.574 1.678 1.647 1.393 1.925 1.070 907 1.296 1.840 1.660 1.222

62 70 66 65 68 62 68 73 70 54 63 67

24.755 2.063 433 1.085 2.577

26.597 2.216 470 1.617 3.247

51.352 4.279 638 3.317 5.237

33.698 2.808 454 2.181 3.664

17.654 1.471 308 907 1.925

66 5 54 73

Preglednica 32. Učinek anaerobne digestije – 2005. parameter

enota/leto

dotok

iztok blatnenica+ pregnito

volumen KPK organska suha snov

m3 t t

51.352 2.566 1.475

proizv.bioplina

l/kg organske suhe snovi

priozv.metana* l/kg zmanjšanja KPK *upoštevali smo vrednost metana v bioplinu: 63 % POROCILO_CCN_05

51.352 1.183 591

iztok blatnenica

17.654 277 115

učinek

učinek

surovo/ blatnenica+ pregnito

surovo/ blatnenica

54 % 60 %

89 % 92 %

569 354

231


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

71/91

Preglednica 33. Dehidracija blata - 2005. mesec

delovne ure

pregnito blato dehidrirano blato količina količina prikol.

centrifuge

m3/mesec

poraba polielektrolita kg/tono

m3/mesec

kg/mesec

suhe snovi

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december

92 149 119 112 109 114 84 88 107 80 106 94

2.354 3.664 3.200 3.023 3.027 3.160 2.248 2.474 3.037 2.181 2.822 2.510

222 358 312 286 311 308 229 235 289 237 285 261

540 738 636 591 598 665 470 510 595 426 567 472

7,5 6,8 6,7 6,4 6,5 6,4 6,5 6,4 6,5 6,1 6,3 5,2

skupaj/leto povpr.vred. std min max

1.254 105 19 80 149

33.698 2.808 454 2.181 3.664

3.333 278 42 222 358

6.807 567 90 426 738

6,4 0,5 5,2 7,5

Količina dehidriranega blata je ocenjena na podlagi števila odvoženih prikolic. Poraba polielektrolita je beležena na merilcu šarž, zaradi različne nasipne teže flokulanta prihaja do odstopanja v količinski porabi (beleženo-nabavljeno). Preglednica 34. Koncentracija težkih kovin v dehidriranem blatu CČN; 85 centil – 2000-2005. leto

Cu

Zn

Cr

Ni

Pb

Fe

Cd

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

2000

491

2.672

1.038

931

160

25.996

3,0

2001

721

2.849

989

1.504

204

21.300

3,6

2002

705

3.771

1.479

1.305

129

17.793

3,0

2003

564

2.921

763

320

117

11.459

2,0

2004 2005

585 611

2.171 2.628

586 480

298 434

109 140

13.553 16.540

1,4 1,7

POROCILO_CCN_05


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

72/91

Preglednica 35. Analize dehidriranega blata- 2005. datum vz.

ID

s.s. org.snov patogeni Cu Zn Cd Cr Cr 6+ Ni Pb Fe Hg % % mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. 365 30,7 59,0 508 1757 1,3 293 120 11707 21.1.2005 7:45 50 2154 425 29,1 60,1 pozit. 577 0,9 434 <5 117 12913 1,67 15.2.2005 9:00 94 30,3 61,0 22.2.2005 9:00 153 619 2142 558 436 29,3 61,6 0,9 113 12752 21.3.2005 9:00 224 630 2308 449 29,1 59,1 0,8 491 120 13431 19.4.2005 9:50 342 31,2 6.5.2005 8:00 388 33,3 51,1 16.6.2005 8:30 586 32,9 49,3 8.7.2005 7:30 663 2745 287 31,4 49,9 pozit. 562 1,7 378 <5 142 16443 1,28 27.7.2005 8:00 729 34,1 8.8.2005 7:30 815 2687 236 32,5 54,3 537 398 129 14156 10.8.2005 8:00 824 32,0 49,9 24.8.2005 8:30 862 2394 238 34,1 48,9 572 1,8 424 152 17441 16.9.2005 8:00 1049 252 33,2 54,1 533 1949 1,7 415 131 15850 26.10.2005 9:00 1277 27,2 53,2 16.11.2005 9:30 1315 220 29,7 511 1871 1,6 404 134 16564 5.12.2005 8:00 1335 31,7 7.12.2005 7:00 1344 27,4 14.12.2005 7:30 1353 33,7 52,7 14.12.2005 7:30 1361 32,2 53,9 14.12.2005 10:00 1364 32,0 54,1 14.12.2005 13:00 1367 normativ (Ur.l. RS 29/04) za nekmetijsko uporabo 600 2000 5,0 500 80 500 5 avg 31,3 54,5 561 2223 1,3 422 <5 323 129 14584 1,48 std 2,1 4,4 44 345 0,4 73 95 13 2033 min 27,2 48,9 508 1757 0,8 293 220 113 11707 max 34,1 61,6 630 2745 1,8 558 449 152 17441 85 centil 33,3 59,9 611 2628 1,7 480 434 140 16540

POROCILO_CCN_05

TOC mg/l

26,6


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

73/91

Preglednica 36. Analize blata deponije in zemljin - 2005.

čas vzorčenja

ID

merilno mesto

suha snov %

org.snov %

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Pb

Fe

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

Opombe

14.2.2005 13:50

91 deponija

35,9

45,6

blato suho v grudicah-jug

14.2.2005 13:50

92 deponija

27,2

58,2

blato v velikih kepah od 30-50 m3

16.3.2005 8:20

210 deponija

29,6

21.3.2005 9:00

225 deponija

27,5

6.5.2005 8:00

389 deponija

22,3

27.7.2005 8:00

730 zemljine

35,2

39,3

15.12.2005 9:30

1371 zemljine

30,0

53,9

dehidrirano blato na deponiji

15.12.2005 9:30

1372 zemljine

32,3

54,5

dehidrirano blato +žaganje = mešanica na deponiji

POROCILO_CCN_05

619

2.089

1,0

529

442

115

291

1.318

1,0

228

159

74

12.217

59,6

100m3

22.746 (CČN +Farma +zemlja -za Jub)


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

74/91

800

mg/kg suhe snovi

600

400

200

0 jan

feb

mar

apr

jul

avg

sep

okt

dec

mesec Cu

Ni

Cr

Pb

Slika 25. Vsebnost težkih kovin (Cu, Ni, Cr, Pb) v dehidriranem blatu CČN - 2005.

4.000

mg/kg s.s.

3.000

2.628

2.000

1.000

611

480

434 140

0

Cu

Zn 2000

2001

Cr 2002

Ni 2003

Slika 26. Primerjava vsebnosti težkih kovin po letih 2000-2005.

POROCILO_CCN_05

2004

Pb 2005


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

75/91

Preglednica 37. Proizvodnja in izraba bioplina ter električne energije - 2005. KOLIČINA BIOPLINA

2005 skupaj mesec

m3

delovne ure P.M-agr

na agregat ostali porabniki m3

m3

proizvodnja elekt energije

poraba iz DES

poraba. el. energ.

toplota

motor II.

motor FI

motor II.

motor FI

skupaj

DES VT

DES MT

skupaj

konica

CČN DK

ČN Farma

skupaj

ČN Farma

CČN

h

h

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kW

kWh

kWh

kWh

kWh višek

kWh

januar

59.602

42.768

16.834

554

711

75.289

107.174

182.463

80.468

82.593

163.061

451

280.783

64.741

345.524

42.433

222.929

februar

67.898

49.232

18.665

503

653

88.698

101.364

190.062

68.356

67.617

135.973

517

267.007

59.028

326.035

42.336

245.469

marec

88.292

62.197

26.096

733

725

120.288

105.495

225.783

66.569

58.663

125.232

393

285.342

65.673

351.015

39.822

240.401

april

77.508

54.555

22.954

616

694

109.472

105.270

214.742

59.188

59.749

118.937

392

272.451

61.228

333.679

44.042

229.680

maj

73.674

69.012

4.662

736

727

123.366

108.193

231.559

64.341

65.676

130.017

422

300.688

60.888

361.576

47.305

214.501

junij

77.252

58.377

18.875

574

693

104.863

104.418

209.281

80.249

72.618

152.867

485

301.696

60.452

362.148

43.966

215.629

julij

48.637 okvara

48.637

0

729

0

106.894

106.894

107.767

115.291

223.058

496

266.953

62.999

329.952

43.895

146.010

avgust

61.977

61.977

0

737

0

99.703

99.703

101.932

103.816

205.748

461

242.922

62.529

305.451

37.174

110.805

september

66.008

66.008

0

710

0

94.523

94.523

123.981

110.758

234.739

579

273.444

55.818

329.262

38.705

190.110

oktober

73.414

73.414

0

739

0

103.146

103.146

104.287

123.822

228.109

552

281.444

49.811

331.255

53.335

243.030

november

76.058

76.058

0

703

0

93.787

93.787

113.466

112.849

226.315

427

270.004

50.098

320.102

43.689

291.016

december

69.096

69.096

0

727

0

93.933

93.933

97.113

105.536

202.649

491

237.665

58.917

296.582

35.016

233.670

skupaj l. 2005

839.416

336.140

503.276

3.716

8.548

621.976

1.223.900

1.845.876

1.067.717

1.078.988

2.146.705

5.666

3.280.400

712.181

3.992.581

511.719

2.583.251

povp. vred.

69.951

56.023

41.940

310

712

51.831

101.992

153.823

88.976

89.916

178.892

472

273.367

59.348

332.715

42.643

215.271

stand. odmik

10.249

9.342

26.325

330

24

55.569

5.336

59.198

21.777

24.338

45.386

59

19.325

5.125

20.166

4.806

47.673

min. vred.

48.637

42.768

4.662

0

653

0

93.787

93.787

59.188

58.663

118.937

392

237.665

49.811

296.582

35.016

110.805

maks. vred.

88.292

69.012

76.058

736

739

123.366

108.193

231.559

123.981

123.822

234.739

579

301.696

65.673

362.148

53.335

291.016

Iz omrežja odvzeto 53,8 % od celotne porabe električne energije (CČN + ČN FI). Razmerje: hv turbo / celotna poraba el energ CČN: 51,1 %. V letu 2005 s strani CČN DK ni bilo prevzete oz s strani ČN FI ni bilo oddanega nič bioplina in prevzete nič toplote, P.M.-agr FI obratuje v upravljanju FI (pogodba 12.02.2004). ČN FI prevzema elekt. energ. iz sistema CČN DK, viške elekt. energ., proizvedene na lastnem PM-agr., pa oddaja CČN DK POROCILO_CCN_05


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

76/91

Preglednica 38. Poraba bioplina na plinskih porabnikih bakla, kotla v kotlovnici objekta DI in kotla v delavnici - 2005. mesec enota januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december skupaj leto 2005

poraba goriva bioplina na bakli in kotlih SKUPAJ m3/mesec obrat ure m3/mesec obrat ure m3/mesec obrat ure m3/mesec m3/mesec bakla kotel II kotel I kotel delavnice 3 315 229 6.870 180 5.400 607 4.249 16.834 5 546 253 7.596 216 6.489 576 4.034 18.665 143 18.575 23 693 118 3.525 472 3.303 26.096 117 12.233 192 5.751 99 2.976 285 1.994 22.954 38 3.990 2 60 5 150 66 462 4.662 121 12.705 128 3.840 73 2.190 20 140 18.875 256 26.880 299 8.970 407 12.210 0 0 48.060 373 39.165 3 78 733 21.990 0 0 61.233 384 40.320 606 18.192 118 3.540 22 154 62.206 360 37.800 578 17.340 522 15.660 394 2.758 73.558 348 36.540 671 20.130 665 19.950 604 4.228 80.848 191 20.024 314 9.420 630 18.900 744 5.208 53.552 2.338 249.092 3.298 98.940 3.766 112.980 3.790 26.530 487.542

obrat ure

*julij, avgust, september, oktober, november, december 2005 plinski motor v okvari *22.12.2005 zagon novega kotla v energani

POROCILO_CCN_05


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

77/91

Preglednica 39. Poraba in oddaja snovi – 2005. smeti mesec

smeti

voda (vodovodna) m3

(vel. kont)

(mali kont)

m3

m3

149 166 108 101 85 127 90 85 77 115 67 90

30 40 50 40 45 55 30 30 35 35 40 30

9,9 4,5 5,4 5,4 4,5 6,3 3,6 6,3 4,5 5,4 5,4 3,6

Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December skupaj 2005

1.260 odpadni material

460

65 količina

bencin l

plinsko olje D2 l

kosilnica

pralniki viličar

motor žaga

črpalka Eisel

8 m3

0,48

odpadni akumulatorji

65 kg

0,06

pločevinke in plastenke

1 m3

0,07

9.647 kg

9,65

odpadna mazalna in strojna olja

934 l

0,93

odpadne oljne krpe

62 kg

0,03

odpadno steklo

1 m3

0,90

125 kg

0,12

odpadni računalniki, monitorji POROCILO_CCN_05

dehidracijo

704

SKUPAJ

FeCl3 l za vezavo H2S v gniliščih

6.810

količina (tone)

papir in karton

odpadno železo

flokulant kg za

elekt agragat

966

maziva

12,24 tone

8.905

kurilno olje l ni porabe

(hidravlično, strojno olje)

L za plinski motor

za

kompresor,

ogrevanje

reduktorji, ..

0

1.213


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

78/91

Preglednica 40. Analize odpadne vode industrijskih uporabnikov CČN - 2005.

zač.vzorč. konec vzorč. ID merilno mesto

14.6.2005 9:30 enota

skupni kanal

pH

3.10.2005 9:30

16.12.2005 11:30

3.10.2005 11:30 576

1134

1377

LEK MENGEŠ

LEK MENGEŠ

LEK MENGEŠ

7,0

7,1

7,1

used.s.

ml/l (2h)

17,0

1,9

0,5

N-Kjeld.

mg/l

75,0

57,0

103,0

NH4-N

mg/l

9,2

26,5

38,0

TP

mg/l

5,6

2,2

22,0

KPK

mg/l

2595

1015

1599

BPK5

mg/l

1398

497

675

inh. nitrif.

%

CN celotni

mg/l

0,03

0,18

0,46

CN prosti

mg/l

0,03

0,06

0,16

Cl

mg/l

512

TLS

mg/l

14

BTX

mg/l

<0,03

0,03

<0,03

AOX

mg/l

3,26

0,86

1,36

LKCH

mg/l

<0,02

<0,020

0,1

pol.org. topila

mg/l

370

130

289

Opombe

POROCILO_CCN_05

27

brez vzorca Leku

vzorec za IJŠ velika obremenitev


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

zač.vzorč. konec vzorč.

21.12.2005 8:00 21.12.2005 8:00 enota

ID merilno mesto

22.12.2005 8:00

23.12.2005 8:00

21.12.2005 12:00 22.12.2005 12:30 23.12.2005 10:00 1389

1390

MESO KAMNIK MESO KAMNIK 7,0

pH

79/91

1395

1400

MESO KAMNIK

MESO KAMNIK

6,9

6,9

7,3

6,0

1,2

1,8

159,0

77,0

134,0

used.s.

ml/l (2h)

N-Kjeld.

mg/l

NH4-N

mg/l

17,0

26,4

19,0

TP

mg/l

7,7

8,4

16,0

KPK

mg/l

1729

820

1289

BPK5

mg/l

1280

580

860

AOX

mg/l

<20

<0,4

Opombe

POROCILO_CCN_05

143,0

1960

nova lokacija začetek vzorčenja

41m3 -odpadne vode v CČN

predelava mesa -ni klanja- 51m3 odpadne vode

52m3-odpadne vode149m3 poraba iz vodovoda v 24 h


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

80/91

čas vzorčenja

14.6.2005 8:50

14.6.2005 9:15

ID

574

575

merilno mesto

GALKOPLAST ŠRAJ

Galvana Jež

pH

10,0

8,6

used.s.

ml/l (2h)

95,0

0,0

N-Kjeld.

mg/l

12,7

<2,5

TP

mg/l

6,0

<0,5

KPK

mg/l

25

74

inh. nitrif.

%

16

39

Cu

mg/l

139,00

0,01

Zn

mg/l

0,86

0,81

Cd

mg/l

<0,05

<0,05

Cr

mg/l

9,13

0,06

Cr 6+

mg/l

<0,01

<0,01

Ni

mg/l

35,80

<0,03

Pb

mg/l

0,18

<0,02

Fe

mg/l

17,20

0,19

CN celotni

mg/l

0,01

<0,005

CN prosti

mg/l

0,03

<0,003

Opombe

POROCILO_CCN_05

prisotni delavci-g. Mav; MOČNA ZELENA USEDLINA


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

čas vzorčenja ID merilno mesto pH used.s. N-Kjeld. NH4-N TP KPK BPK5 SiO2 Cl BTX AOX LKCH pol.org. topila vsota tenzidov

Opombe POROCILO_CCN_05

11.10.2005 13:00 1200 HELIOS KOLICEVO 7,7

81/91

23.3.2005 14:00 237

8.9.2005 11:40 980

23.3.2005 12:30 236

8.9.2005 11:18 979

KIMI

KIMI

PERITEKS

PERITEKS

8,31

7,7

6,9

7,2

0,6 5,6

44

17,5 115,0

2,1 7,5

<0,5 107 26

33 7500 3075

1,4 7,4 1,0 22,0 502 300

ml/l (2h) mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

<0,03 <0,02 <0,02

mg/l

<5

6,70

1837

mg/l trenutnj pretok-40l/s; dnevni dotok v kanalizacijo 500900m3/dan

225,0 9843 4100 48,0 3940

1797,0 vzorec združen iz 7 zamrznjenih vzorcev, odvzetih ob nevtralizaciji

19,5 419 200 70,0 540 0,30

58,6

13,6


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

čas vzorčenja konec vzorčenja

6.9.2005 12:30

28.9.2005 13:55

enota

ID merilno mesto pH

82/91

3.10.2005 10:30

28.9.2005 14:15

4.10.2005 8:00

5.10.2005 12:00

21.12.2005 13:00

4.10.2005 10:00

958

1115

1135

1144

1157

1391

SVILANIT+ETA

SVILANIT+ETA

SVILANIT+ETA

SVILANIT+ETA

SVILANIT+ETA

SVILANIT+ETA

7,3

6,3

6,8

6,3

6,3

9,5

2,0

1,2

1,1

2,0

2,5

<0,1

used.s.

ml/l (2h)

N-Kjeld.

mg/l

20,4

27,0

16,0

21,0

24,0

18,0

NH4-N

mg/l

<1

3,9

<1

2,1

1,6

3,0

TP

mg/l

3,5

3,8

4,7

3,1

3,7

3,5

KPK

mg/l

741

1249

691

849

975

865

BPK5

mg/l

500

816

497

596

573

560

inh. nitrif.

%

17

Al

mg/l

3,8

0,8

0,7

SiO2

mg/l

SO4

mg/l

13,2

25,0

12,1

22,1

24,6

S2-

mg/l

0,2

0,9

0,8

1,9

2,1

SO3

mg/l

<2

<2

<2

<2

<2

AOX

mg/l

0,13

0,11

0,02

0,02

0,64

LKCH

mg/l

<0,020

<0,020

<0,020

fenoli

mg/l

<0,01

0,0

vs. tenz.

mg/l

5,1

Opombe

POROCILO_CCN_05

9,5

8,0 Eta+Svilanit=močna proizvodnja, ozračenje deluje, pretok v kanalizacijo 7,8m3/h

10,9

vzorec -15minutni

4,9

0,8 <2

24,1

Svilanit ne dela

4,8

smrdi


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

čas vzorčenja

konec vzorčenja

ID

83/91

Opombe

pH

KPK mg/l

BPK5 mg/l

Cu mg/l

Zn mg/l

Cr mg/l

Ni mg/l

Pb mg/l

Fe mg/l

17.2.2005 10:00

17.2.2005 12:00

135 C IMOS+TITAN -skupni iztok

0,10

0,88

0,34

0,09

<0,02

0,60

17.2.2005 12:00

17.2.2005 14:00

136 C IMOS+TITAN -skupni iztok

0,06

7,25

0,18

0,20

0,02

7,35

17.2.2005 14:00

17.2.2005 16:00

137 C IMOS+TITAN -skupni iztok

0,15

1,42

0,38

0,14

0,02

2,30

17.2.2005 16:00

17.2.2005 18:00

138 C IMOS+TITAN -skupni iztok

0,04

0,79

0,02

0,52

<0,02

0,80

17.2.2005 18:00

17.2.2005 20:00

139 C IMOS+TITAN -skupni iztok

0,28

0,45

0,01

0,88

<0,02

0,50

17.2.2005 20:00

17.2.2005 22:00

140 C IMOS+TITAN -skupni iztok

0,10

0,16

<0,01

0,22

<0,02

0,30

17.2.2005 22:00

17.2.2005 23:59

141 C IMOS+TITAN -skupni iztok

0,94

3,71

0,15

0,17

0,02

1,60

18.2.2005 0:01

18.2.2005 2:00

142 C IMOS+TITAN -skupni iztok

0,14

0,29

<0,01

0,35

<0,02

0,25

18.2.2005 2:00

18.2.2005 4:00

143 C IMOS+TITAN -skupni iztok

0,09

0,18

<0,01

0,21

<0,02

0,17

18.2.2005 4:00

18.2.2005 6:00

144 C IMOS+TITAN -skupni iztok

0,09

0,13

<0,01

0,20

<0,02

0,17

18.2.2005 6:00

18.2.2005 8:00

145 C IMOS+TITAN -skupni iztok

0,07

0,31

0,01

0,89

<0,02

0,61

18.2.2005 8:00

18.2.2005 10:00

146 C IMOS+TITAN -skupni iztok

0,80

0,64

0,15

0,17

0,02

0,80

24.8.2005 11:00

24.8.2005 13:00

870 C IMOS+TITAN -skupni iztok

7,6

0,02

0,26

<0,01

<0,03

24.8.2005 11:00

25.8.2005 11:00

871 C IMOS+TITAN -skupni iztok

7,9

75

34

0,02

0,25

<0,01

<0,03

864 TITAN nova galvana

8,6

320

128

0,05

0,02

<0,01

0,05

24.8.2005 12:00 24.8.2005 13:00

24.8.2005 15:00

872 C IMOS+TITAN -skupni iztok

8,0

0,01

0,16

<0,01

<0,03

24.8.2005 15:00

24.8.2005 17:00

873 C IMOS+TITAN -skupni iztok

7,6

0,01

0,16

<0,01

<0,03

24.8.2005 17:00

14.8.2005 19:00

874 C IMOS+TITAN -skupni iztok

7,9

0,01

0,15

<0,01

<0,03

24.8.2005 19:00

24.8.2005 21:00

875 C IMOS+TITAN -skupni iztok

8,3

0,01

0,16

<0,01

<0,03

24.8.2005 21:00

24.8.2005 23:00

876 C IMOS+TITAN -skupni iztok

7,8

0,01

0,08

<0,01

<0,03

24.8.2005 23:00

25.8.2005 1:00

877 C IMOS+TITAN -skupni iztok

7,9

0,01

0,06

<0,01

<0,03

25.8.2005 1:00

25.8.2005 3:00

878 C IMOS+TITAN -skupni iztok

7,9

<0,005

0,05

<0,01

<0,03

POROCILO_CCN_05

Cl mg/l

164

TOC mg/l

17


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

čas vzorčenja

konec vzorčenja

ID

84/91

Opombe

pH

KPK mg/l

BPK5 mg/l

Cu mg/l

Zn mg/l

Cr mg/l

Ni mg/l

Pb mg/l

Fe mg/l

25.8.2005 3:00

25.8.2005 5:00

879 C IMOS+TITAN -skupni iztok

8,0

<0,005

0,04

<0,01

<0,03

25.8.2005 5:00

25.8.2005 7:00

880 C IMOS+TITAN -skupni iztok

8,0

0,01

0,14

<0,01

<0,03

25.8.2005 7:00

25.8.2005 9:00

881 C IMOS+TITAN -skupni iztok

7,5

0,02

0,47

<0,01

<0,03

25.8.2005 9:00

25.8.2005 11:00

882 C IMOS+TITAN -skupni iztok

7,4

0,07

0,47

<0,01

<0,03

869 TITAN nova galvana

8,7

499

24

0,74

0,02

<0,01

0,04

33

19

3,47

0,26

<0,01

0,35

<0,02

0,71

25.8.2005 11:00 25.8.2005 11:00

26.8.2005 11:00

890 CIMOS+TITAN -skupni kanal

8,1

26.8.2005 7:00

26.8.2005 9:00

901 CIMOS+TITAN -skupni kanal

7,4

1,19

1,01

0,02

0,12

0,02

5,09

26.8.2005 9:00

26.8.2005 11:00

902 CIMOS+TITAN -skupni kanal

7,9

0,95

0,43

0,02

0,11

<0,02

1,59

889 TITAN nova galvana

8,6

0,28

0,02

0,01

0,06

26.8.2005 13:00

POROCILO_CCN_05

308

60

Cl mg/l

TOC mg/l

5300

180

7025

68


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

čas vzorčenja

konec vzorčenja

ID

pH

used.s. ml/l (2h)

NKjeld. mg/l

85/91

NH4-N mg/l

TP mg/l

KPK mg/l

BPK5 mg/l

Cu mg/l

Zn mg/l

Cr mg/l

Ni mg/l

Pb mg/l

Fe mg/l

S2mg/l

COV mg/l

BTX mg/l

AOX mg/l

Opombe

Interna deponija CČN 12.8.2005 9:00

837

8,0

17,0

444,0

294,0

50,6

2710

523

19.4.2005 11:00

345

7,1

49,0

40,0

7,4

25,3

1925

240

19.4.2005 11:00 20.4.2005 7:30

348

7,5

13,0

32,6

27,6

1203

1,47

5,47

0,82

0,82

0,26

33,7

močno deževje po dežju, blato po kanalu - vzorčena samo voda občasno močno dež -odvoz+dovoz se izvaja

Interna deponija Farma Ihan 27.3.2005 10:00 28.3.2005 9:00

243

7,0

257,0

46,0

5353

1193

3,10

8,80

0,50

0,17

8,80

po nalivu drugi dan, v posodi ni preliva; vzorec premešan z usedlino

28.3.2005 9:00 29.3.2005 7:30

244

7,2

65,0

27,0

822

205

0,39

0,72

0,12

<0,03

0,72

po nalivu drugi dan, v posodi ni preliva; vzorec vodnega dela

29.3.2005 7:30 30.3.2005 7:30

264

6,5

0,7

1667,0

130,0

26650

3160

0,31

0,78

<0,01

0,07

0,78

30.3.2005 7:30 31.3.2005 7:30

268

7,5

17,0

67,0

26,0

800

263

19.4.2005 11:00

346

7,4

23,0

85,0

37,2

1055

19.4.2005 11:00 20.4.2005 7:30

349

7,5

1,8

74,5

23,2

869

12.8.2005 9:00

836

8,1

1,8

429,0

47,0

3330

964

30.9.2005 15:30

1129

7,3

45,0

1181,0

191,0

9060

2660

1486,0

43,7

247,0

Mesto vzorčenja: voda iz kinete na deponiji CČN oz. Farme Ihan Vzorec 264 (29.03.2005): Vzorec kaže močno koloidno sestavo in se ne poseda v Imhoff valju.

POROCILO_CCN_05

1,3

0,1

<0,03

občasne plohe-dovoz separ.mulja(200m2 od

0,10 900m2 prazno); gošča, močno obremenjen močan dež, dovoz separacije po dežju,polno blata po kanalu - vzorčena samo voda,polno mulja na deponiji

očasno močno dež -odvoz+dovoz se izvaja

1,95

2,32

0,03

0,29

<0,02

5,1

močno deževje izcedna voda v kanal CČN -polna deponija blata na ploščadi -slika deponija


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

86/91

Preglednica 41. Analize izrednih dovozov (osnovne) - 2005.

čas vzorčenja 6.1.2005 10:30 14.1.2005 14:00 7.7.2005 11:00 5.5.2005 7:00 20.9.2005 8:00 10.5.2005 14:45 21.10.2005 9:00 23.4.2005 10:00 23.4.2005 10:00 30.9.2005 10:20 17.1.2005 12:00 24.6.2005 13:00 17.8.2005 14:00 22.9.2005 8:30 22.9.2005 13:00 23.9.2005 10:00 26.9.2005 12:00 30.9.2005 14:30 3.8.2005 14:00 3.8.2005 18:00 4.8.2005 10:00 18.8.2005 11:00 25.8.2005 12:00 9.9.2005 8:00 9.9.2005 8:00 9.9.2005 8:00 9.9.2005 8:00 10.9.2005 8:13 15.9.2005 8:30 16.9.2005 12:25 16.9.2005 12:40 16.9.2005 15:20 16.9.2005 16:20 21.9.2005 8:45 21.9.2005 9:00 21.9.2005 11:30 21.9.2005 11:40 22.9.2005 12:20 22.9.2005 12:20 11.10.2005 8:30 11.10.2005 13:30 11.10.2005 14:00 17.10.2005 16:40 24.10.2005 12:30 29.6.2005 8:00 8.3.2005 8:00 21.1.2005 8:00 29.6.2005 8:00 26.9.2005 14:00 29.10.2005 14:00 2.11.2005 13:00 4.11.2005 8:15 4.11.2005 9:50 4.7.2005 10:00 4.10.2005 8:00 19.10.2005 11:45 20.4.2005 15:00 18.4.2005 14:20 5.10.2005 19:15 8.9.2005 15:00 5.7.2005 8:00 12.10.2005 9:00 23.3.2005 14:00 24.3.2005 9:50 10.8.2005 12:00 2.9.2005 7:30 5.8.2005 15:00 28.9.2005 13:15

POROCILO_CCN_05

ID 10 35 660 385 1064 410 1251 366 365 1124 36 634 848 1088 1077 1096 1116 1128 807 808 813 851 884 993 990 991 992 988 1038 1052 1053 1050 1051 1066 1067 1075 1076 1090 1091 1201 1202 1203 1231 1256 638 183 51 637 1100 1285 1287 1295 1297 652 1145 1247 356 334 1184 994 650 1205 238 240 831 933 812 1114

merilno mesto Biotera Biotera Biotera blato ČN (Jub) blato ČN (Jub) blato ČN Cerkno (Vičič) blato ČN Ekol (ČN Železniki) blato ČN Lom (Vičič) blato ČN Lom (Vičič) blato ČN Vodice blato ČN Vodice blato Termit (Prodnik) Dinos drozga (Fructal Duplica) drozga (Fructal Duplica) drozga (Fructal Duplica) drozga (Fructal Duplica) drozga (Fructal Duplica) Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol Ekol (morska voda) Ekol (požarna voda Color) Ekol oljni lovilec Ekologija emulzija (Ekol) emulzija (Ekol) emulzija (Ekol) emulzija (Ekol) emulzija (Ekol) Eso Fležar glikol (Ekol) greznica Bolnica Trbovlje izcedna voda (Ekol) izcedna voda (Ekol) izcedna voda (KP Kamnik) Kanal Kanal Kanal (Robles) Kemiplas Kemiplas Kemiplas Kostanj (Iplas Koper) KP Kamnik (zbirni bazen Komenda)

pH 4,6 4,5 4,4 6,1 6,3 6,8 7,2 6,6 7,2 6,9 7,2 5,9 7,0 5,2 8,9 6,1 5,3 6,0 5,4 5,7 5,3 4,8 9,5 7,2 7,5 7,3 7,2 10,0 6,7 7,1 7,2 7,5 7,6 7,0 6,9 6,9 6,9 6,2 7,7 7,6 7,3 7,9 7,3 7,3 7,5 5,0 7,0 6,9 7,0 6,5 6,3 5,1 5,0 7,2 7,3 8,0 5,5 7,6 7,2 7,7 6,9 7,5 6,6 6,8 6,2 7,7 6,8 7,0

N-Kjeld. mg/l 125

NH4-N mg/l

TP TOC on-line mg/l mg/l 40,2

243 54,2

33

518 440 462

114 100 104

835 342

1823

28,4

58 2,6

2462

KPK mg/l 5.963 5.260 38.833 16.733 21.647 5.665 583 8.637 1.755 52.433 11.467 8.375 2.267 48.967 46.000 46.500 42.333 43.167 119.600 5.940 41.300 168.967 73.967 347 51.233 75.200 75.467 43.333 59.000 98 73 800 44 625 287 359 369 7.140 901 406 2.093 462 52.833 75.947 884 1.117 4.110 2.880 53.400 32.983 70.267 33.817 32.500 3.140 18.967 37.525 27.913 1.420 578 449 6.560 4.550 91.633 1.852 101.867 164.833 163.000 59.289

BPK5 mg/l

504 2.925 6.450

11.733 51.000 82.500


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

čas vzorčenja 14.7.2005 9:40 14.7.2005 13:00 15.7.2005 8:20 15.7.2005 13:30 20.7.2005 8:00 28.9.2005 13:15 29.9.2005 12:15 30.9.2005 8:00 3.10.2005 10:20 3.10.2005 14:30 4.10.2005 12:20 4.10.2005 13:35 5.10.2005 8:10 5.10.2005 12:30 5.12.2005 12:00 29.3.2005 13:00 20.4.2005 15:00 20.10.2005 9:00 18.4.2005 14:20 30.6.2005 8:00 5.7.2005 11:20 21.6.2005 8:00 5.5.2005 10:00 7.10.2005 15:20 7.10.2005 15:20 8.10.2005 12:00 8.10.2005 12:00 14.10.2005 12:00 6.1.2005 12:30 12.1.2005 13:00 18.1.2005 12:30 5.4.2005 14:00 18.1.2005 14:00 14.3.2005 12:00 30.3.2005 10:35 22.8.2005 8:30 22.9.2005 13:00 12.4.2005 7:30 9.5.2005 11:00 21.4.2005 15:50 4.10.2005 12:30 14.12.2005 8:00 17.3.2005 8:00 24.6.2005 10:00 3.1.2005 8:00 24.8.2005 12:00 15.9.2005 9:30 12.10.2005 11:30 24.10.2005 12:30 13.7.2005 12:00 14.7.2005 22:40 21.1.2005 8:00 6.7.2005 7:45 16.3.2005 8:00 22.6.2005 19:00 13.9.2005 10:00 4.1.2005 12:00 4.1.2005 12:00 4.1.2005 8:00 29.7.2005 0:00 1.9.2005 11:30 19.1.2005 8:00 19.1.2005 8:00 19.1.2005 8:00 1.1.2005 0:00 13.9.2005 10:00 11.10.2005 10:00 13.10.2005 12:00

POROCILO_CCN_05

ID 671 673 680 682 698 1113 1121 1122 1159 1158 1160 1161 1163 1162 1337 263 355 1248 333 641 653 595 405 1185 1186 1187 1188 1228 11 30 44 285 45 204 267 857 1092 315 404 357 1146 1376 216 636 20 863 1039 1206 1257 669 681 52 655 213 618 1019 7 6 4 793 932 48 47 49 626 1018 1207 1215

merilno mesto maščobnik ČN Celje (Ekol) maščobnik ČN Celje (Ekol) maščobnik ČN Celje (Ekol) maščobnik ČN Celje (Ekol)

87/91

pH

N-Kjeld. mg/l

NH4-N mg/l

TP mg/l

TOC on-line mg/l

6,0 5,7 5,7 5,8

maščobnik ČN Celje (Ekol) maščobnik ČN Celje (Ekol)

5,3

maščobnik ČN Celje (Ekol) maščobnik ČN Celje (Ekol) maščobnik ČN Celje (Ekol) maščobnik ČN Celje (Ekol) maščobnik ČN Celje (Ekol) maščobnik ČN Celje (Ekol) maščobnik ČN Celje (Ekol) maščobnik ČN Celje (Ekol) maščobnik Ekol (Zvezda, Zg) maščobnik Env.Biotech (McDonald) maščobnik JP Kom.Trbovlje maščobnik Kanal (Pečjak)

6,5

maščobnik Mežan maščobnik Mežan maščobnik Papigal maščobnik RohrBlitz (Konšek) o.v.avtopralnice (Ekol) o.v.avtopralnice (Ekol) o.v.avtopralnice (Ekol) o.v.avtopralnice (Ekol) o.v.avtopralnice (Ekol) o.v.avtopralnice (Ekol) o.v.avtopralnice (Kanal) o.v.avtopralnice (Kanal) o.v.avtopralnice (Kanal) o.v.avtopralnice (Kanal) o.v.klavnice (Kanal) o.v.kov.ind Agrogradnja (Kovina) o.v.kov.ind. Ekol (Acroni) o.v.kov.ind.Ekol (Tomos) o.v.lakirnice (Ekol) o.v.lepil Papigal (Brest) o.v.lepil Papigal (Mineralka) o.v.pijač Opoj o.v.pijaš Opoj o.v.proizv.biodizla (BDG) o.v.tiskrane RohrBlitz (Tespak) reakc.voda Color Medvode reakc.voda Helios Količevo reakc.voda Helios Količevo reakc.voda Helios Količevo reakc.voda Helios Količevo reakc.voda Helios Količevo Vičič (PlamaPur) Vičič (PlamaPur) preverba za odvzem Ekol (Acroni) preverba za odvzem Ekol (mleko) preverba za odvzem Ekol Tovil

6,0 5,9 7,5 7,3 7,2 7,2 7,4 7,3 7,3 6,8 6,9 8,0 6,3 6,0 7,3 6,2 6,6 7,8 11,7 4,7 5,1 9,3 7,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,7 3,7 6,5 9,0 6,9 4,6 6,2

preverba za odvzem Eso (lakirnica Babič) preverba za odvzem Eso (lakirnica Babič) preverba za odvzem Eso (SCT lakirnica) preverba za odvzem Kemiplas Koper preverba za odvzem Kemis (Color) preverba za odvzem PlamaPur preverba za odvzem PlamaPur preverba za odvzem PlamaPur

76

10634 6738

6,1 7145

5271 5

<0,50

8696 6764 1732

35 203

4686

preverba za odvzem Eso (jogurt) preverba za odvzem Eso (jogurt)

798

5,5 8,0 6,1 8,1 12,4 3,7 8,9 9,2 9,1

60832

preverba za odvzem Vičič (ČN Celje) prevrba za odvzem Ekol (deponija Metava) preverba za odvzem Kemis (Color) preverba za odvzem Kemis (Color))

9,2 4,4 4,0

78675 30854

KPK mg/l 5.710 2.388 3.013 274.493 35.200 18.267 148.800 18.529 2.412 36.050 4.950 31.234 3.717 1.489.250 627.106 44.118 7.267 216.764 250.624 118.274 34.733 93 70 80.767 40.533 402 1.481 853 12.300 30.700 478 9.347 15.767 39.333 168.250 28.253 32.900 15.100 13.707 3.172 29.475 32.400 18.867 22.900 21.500 27.533 18.200 23.667 1.410 1.405 13.553 149.200 523 316.500 255.000 7.040 27.493 1.030 119.125 42.250 3.070 1.473 1.819 119.232 1.655 166.333 61.533

BPK5 mg/l

48

10.480

830 8.000

2.775 311

1.900 8.000 180 10.600 60 100 80


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

88/91

Preglednica 42. Analize izrednih dovozov (razširjen nabor) - 2005. čas vzorčenja

14.1.2005 14:00 7.7.2005 11:00 5.5.2005 7:00 20.9.2005 8:00 10.5.2005 14:45 30.9.2005 10:20 17.1.2005 12:00 29.6.2005 8:00 8.3.2005 8:00 21.1.2005 8:00 29.6.2005 8:00 26.9.2005 14:00 4.7.2005 10:00 5.7.2005 8:00 20.4.2005 15:00 18.4.2005 14:20 5.7.2005 11:20 5.5.2005 10:00 7.10.2005 15:20 6.1.2005 12:30 12.1.2005 13:00 18.1.2005 12:30 14.3.2005 12:00 30.3.2005 10:35 12.4.2005 7:30 21.1.2005 8:00 6.7.2005 7:45 16.3.2005 8:00 4.1.2005 12:00 4.1.2005 12:00 4.1.2005 8:00 29.7.2005 0:00 19.1.2005 8:00 19.1.2005 8:00 19.1.2005 8:00 13.9.2005 10:00 24.6.2005 10:00 3.1.2005 8:00 24.10.2005 12:30 11.10.2005 10:00 13.10.2005 12:00 13.7.2005 12:00 14.7.2005 22:40

POROCILO_CCN_05

ID 35 660 385 1064 410 1124 36 638 183 51 637 1100 652 650 355 333 653 405 1186 11 30 44 204 267 315 52 655 213 7 6 4 793 48 47 49 1018 636 20 1257 1207 1215 669 681

merilno mesto

MLSS

TSS

ČT g/l

mg/l (1 um)

org. snov %

Biotera

inhib. NI % 25,0

anaer. razgr.

anaer. razgr.

anaer. razgr.

anaer. razgr.

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Pb

Fe

Cl

SO4

S2-

% Dh

V bioplin m3/m3

V / kg KPKv

% CH4

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l 0,4 39,0 254,0 11,0 170,0 62,0

Biotera blato ČN (Jub) blato ČN (Jub) blato ČN Cerkno (Vičič)

5,6

67,8

blato ČN Vodice blato ČN Vodice

15,2 31,0 26,0

Ekol (morska voda) Ekol (požarna voda Color)

18.300

349,0

Ekol oljni lovilec

32,0 92,0

Ekologija emulzija (Ekol) Eso Kanal maščobnik JP Kom.Trbovlje maščobnik Mežan

28,4 114,7

5,5 0,8 0,4

21,1 9,3 2,9

1,0 0,4 0,6

2,5 0,3 0,1

41,4 1,5 <0,5

78,9 171,0 13,8

0,2 144,0 1,5 1,5 23,0 38,0 14,0

0,3 430,0 1,7 11,0 564,0 49,0 35,0

<0,05 <0,05 0,1

<0,025 31,8 0,2 0,3 15,0 1,3 3,7

1,0 8,8 <0,075 0,3 2,3 3,9 1,2

<0,5 24,2 <0,5 3,2 46,0 16,0 4,0

3,4 8.145,0 53,6 78,0 1.035,0

1,0

8,2

<0,05

1,2

5,7

0,8

101,0

16,0 0,0

o.v.avtopralnice (Ekol) o.v.avtopralnice (Kanal) o.v.avtopralnice (Kanal) o.v.avtopralnice (Kanal) o.v.kov.ind Agrogradnja (Kovina) o.v.kov.ind. Ekol (Acroni) o.v.lepil Papigal (Brest) preverba za odvzem Ekol (Acroni)

16,5 27,0

1.192,0

preverba za odvzem Ekol (mleko)

2,6

0,3

2,9 0,3 0,6

6,6 0,6 1,9

1,1 0,0 0,3

0,1 <0,075 0,1

<0,5 <0,5 <0,5

3,8 0,6 1,4

<0,25 0,3

0,3 0,7

0,1 0,0

0,1 <0,075

<0,5 <0,5

0,2 2,3

preverba za odvzem Ekol Tovil preverba za odvzem Eso (lakirnica Babič) preverba za odvzem Eso (lakirnica Babič) preverba za odvzem Eso (SCT lakirnica) preverba za odvzem Kemiplas Koper preverba za odvzem PlamaPur preverba za odvzem PlamaPur preverba za odvzem PlamaPur prevrba za odvzem Ekol (deponija Metava) reakc.voda Color Medvode reakc.voda Helios Količevo reakc.voda Helios Količevo reakc.voda Kemis (Color Medvode) reakc.voda Kemis (Color Medvode) Vičič (PlamaPur) Vičič (PlamaPur)

12,0 7,7

81,6 97,9

maščobnik Papigal o.v.avtopralnice (Ekol)

1.372,0

10,0 23,0 0,0 55,0 49,0 37,0 0,0 17,0 51,0 2,0

58,0 41,7 61,0 40,0 50,0

5,8 5,5 7,8 59,0 29,3

310,0 252,0 326,0 358,0 565,0

80,0 77,4 71,0 75,0 88,0


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

89/91

Preglednica 43. Obremenitev izrednih dovozov na CČN - 2005.

parameter

enota

KPK količina breme povprečno PE/dan mesto doziranja mesto doziranja mesto doziranja mesto doziranja mesto doziranja mesto doziranja mesto doziranja

mg/l m3/leto kg/leto sprejem na CČN DOTOK (m3) DOTOK (kg/leto) DOTOK (kg/del.dan) DOTOK (PE) GNILIŠČE (m3) GNILIŠČE (kg/leto) GNILIŠČE (kg/del.dan)

mesto doziranja

GNILIŠČE (PE)

greznične gošče 200304

tehnološke odpadne maščobniki vode 190809

skupaj

27.446 9.636 264.467 6.038 9.636 264.470 979,5 6.038 0 0 0

29.585 6.267 185.399 4.233 5.537 163.814 607 3.740 730 21.597 80

110.106 1.654 182.115 4.158 0 0 0 0 1.654 182.115 675

17.557 631.981 14.429 15.173 428.283 1.586 9.778 2.384 203.713 755

0

493

4.158

4.651

V letu 2005 je CČN sprejela skupno 9.636 m3 greznične odpadne vode. Ocena dodatne dnevne obremenitve grezničnih dovozov kaže prispevek povprečno 6.038 PE (KPK) dnevno (264.467 kg KPK v celem letu). Poleg greznic smo v letu 2005 sprejeli skupno 1.654 m3 vsebine maščobnikov (klasif.oz. 190809), katerih povprečna koncentracija KPK je bila 110.106 mg/l. Skupno je breme maščobnikov predstvljalo 182.115 kg KPK/leto oz. 4.158 PE/dan. Ostale tehnološke odpadne vode, ki jih je sprejela CČN v čiščenje v letu 2005, kažejo vrednosti od 100 mg/l KPK do 169.000 mg/l KPK. CČN sprejema tehnološko odpadno vodo samo v primeru, da je biološko razgradljiva in ne povzroča zaviranja procesa čiščenja. V letu 2005 je CČN, poleg rednega sprejema po kanalizacijskem omrežju, sprejela skupno 6.267 m3 tehnološke odpadne vode, ki je bila fizično pripeljana v proces čiščenja. Glavni delež je bila odpadna voda iz naprav za ločevanje olja in vode. Celotno breme tehnoloških odpadnih vod posebnih dovozov, doziranih na dotok CČN, v količini 15.173 m3, predstavlja okoli 428.283 kg dodatnega bremena na leto oz. povprečno dnevno 9.778 PE. Skupno 2.384 m3 smo dozirali dozirali v gnilišča, kar je približno 4.651 PE.

POROCILO_CCN_05


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

90/91

Preglednica 44. Pregled izvedenih analiz CČN in zunanjih podizvajalcev – 2005.

zap.št.

Ime_parametra

CČN

DO

0 ANIONI 0 CIANID PROSTI

9

0 DIOKSAN

4

0 KATIONI

3

0 3 5 8 20 21 21 72 72 72 72 72 72 74 75 80 81 82 90 91 92 100 107 112 113 114

SILICIJEV DIOKSID

Izredni dovozi

MON zunanji

MON CČN

Naročilo

Ostalo

ALKALITETA (m-vrednost)

ZZV

3

139 55

41

100

2

5

2

1 1 5

T (pri obarvanosti)

41

98

TSS - filter 0,45 um TSS - filter 1 um

ZZV

4 Kranj

1

4

132 7

2

2

19

19 1 1

8

8

54 94 2

40 14

22 2

22

4 2

4

SUŠINA (% - brez filtracije) SUŠINA (MLSS - filter Č.T.) ORGANSKA SNOV SVI USEDLJIVE SNOVI po 0,5 ure USEDLJIVE SNOVI po 1 uri USEDLJIVE SNOVI po 2 urah

132 32 157 219 76 76 16 15

17 19

2 2

OBARVANOST 436 nm OBARVANOST 525 nm OBARVANOST 620 nm STRUPENOST NA VODNE BOLHE INHIBICIJA NITRIFIKACIJE

2 1 1 4

1 4 4

2 2 1 1 1

15

ANAER.RAZGR. (V bioplin) ANAER.RAZGR. (V bioplin/kgKPK)

115 116 ANAER.RAZGR. (% metan)

14

126 106

290 300 300 350 350 360 360

os. kov.SVINEC v blatu os. kov.ŽELEZO os. kov.ŽELEZO v blatu

10

21

10

4 4

2

4

4

21

10

2

21

5 5

ŽIVO SREBRO ŽIVO SREBRO v blatu

5

2

CČN CČN CČN CČN CČN ZZV Kranj CČN CČN CČN CČN

ZZV

6

4 87 12 16 11

1

6

1

10

4

10

4 4

9

4

1

4

5

5 5

4 70 12 99 28 5 2

1 1

1

2

2 2 21

15

2

2

2

ZZV Kranj CČN CČN CČN CČN ZZV Kranj ZZV Kranj CČN CČN IJŠ IJŠ ZZV Kranj

2 87 CČN 12 CČN

2 2

2

1 98 5

CČN

4 Kranj

4

370 KLOR PROSTI 380 KLOR CELOTNI 391 DUŠIK CELOTNI (on line) 400 KJELDAH.DUŠIK 401 KJELDAH.DUŠIK-topni (Č.T.) POROCILO_CCN_05

CČN

ZZV

2

45 12 74 28

CČN

21

SREBRO os. kov.SVINEC

CČN

4 Kranj 87 CČN 12 CČN

4 87 12 6 2

45 12

CČN

ZZV

4 4

250 MANGAN 270 os. kov.NIKELJ 270 os. kov.NIKELJ v blatu

CČN

4 4

KOSITER

KROM 6+ v blatu

CČN

7 Kranj

220 230 230 240 240

KROM 6+

CČN

4

4

45 12

CČN

3

4

os. kov.CELOTNI KROM v blatu

CČN

18 CČN 17 CČN

210 KOBALT os. kov.CELOTNI KROM

CČN

1 1

BOR

os. kov.KADMIJ v blatu

CČN

7 6

1 1

180 190 190 200 200

os. kov.KADMIJ

CČN

7 7

2 2

45 12 6 11

CČN

1 1

1 1

45 12

CČN

7 7

2 2

4

os. kov.CINK v blatu

1 1

ZZV Kranj

4 66 2 17 17

26

160 BARIJ os. kov.CINK

15 10

7 160 532 73 1 1 385 127 32 33 152 34 304 360 76 76 38 39 1 1 1

26 2 6 6

7

120 ALUMINIJ 140 ARZEN 150 os. kov. BAKER 150 os. kov. BAKER v blatu

1 3

4 7

AEROBNA RAZGRADLJIVOST ANAER.RAZGR. (% Dh)

2

106 98 12

14 112 20 33 1

TSS - on line SUŠINA (g/L - brez filtracije)

izvajalec ZZV Kranj

4 Kranj

pH (pri obarvanosti) T(pri pH)

vsota

2 11 CČN

2 2

TEMPERATURA pH

Projekti Projekti- ProjektiProjekti naročilo anaerob. Kuraray

2 6 33

4

2

39 10 38

ZZV Kranj CČN CČN CČN CČN IJŠ IJŠ ZZV Kranj ZZV Kranj

2 42 CČN 162 CČN 76 CČN


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2005. Januar 2006.

zap.št.

402 410 410 420 430

Ime_parametra KJELDAH.DUŠIK-topni (0,45 um) AMONIJEV DUŠIK

CČN

Izredni dovozi

DO

8 68

13

2

MON zunanji

2

MON CČN

Naročilo

3

3

Ostalo

Projekti Projekti- ProjektiProjekti naročilo anaerob. Kuraray

10

168

20

3 5

92 132

7 7

2

AMONIJEV DUŠIK (on line) NITRATNI DUŠIK

2 11

440 CIANID CELOTNI

7

NITRITNI DUŠIK

450 CIANID LAHKO SPROSTLJIV

2 2

470 KLORID 480 FOSFOR CELOTNI

6 21

500 SULFAT 12

511 SULFID (v centratu)

10

520 SULFIT TOC TOC (on line) KPK KPK -topni (Č.T.)

3

4

7

4

4

6 20

11

2

5

7

4 28

23

10 Kranj

4

1

29 Kranj

1

17

ZZV ZZV

ZZV

9 Kranj

4 2 4 112

2 2

4 30 18

2 3 31

3 18

1

2

2 55 26

22

1 3

11

2

16

10

8

2

4

6

1

580 BTX

18

3

590 AOX

17

14

610 LKCH

17

7

% analiz CČN % analiz zunanji izvajalci

POROCILO_CCN_05

4 4

1

ZZV Kranj CČN CČN CČN CČN CČN CČN CČN CČN CČN ZZV Kranj

9 49 CČN

1 3

ZZV

6 Kranj

1

ZZV

29 Kranj

4

35 Kranj

4

31 Kranj

3

4

7 Kranj

4

2

4

10 Kranj

2110 2053 57 469 4,5 97,3 2,7

9 412 374 38 51 8,1 90,8 9,2

4 230 202 28 46 5,0 87,8 12,2

639 VSOTA TENZIDOV

št.analiz na vzorec

1

9 115 503 94 46 1 147 17 27 2

4

620 POL.ORGANSKA TOPILA

vsota analiziranih vzorcev

42 50 61 43 1 16 17 21

2

570 COV

vsota analiz zunanji

15 78 CČN

ZZV

2 46

vsota analiz CČN

CČN ZZV Kranj ZZV Kranj ZZV Kranj ZZV Kranj

10 Kranj

560 TLS 561 HMK

vsota analiz po skupinah

CČN

1

BPK n

630 FENOLI

CČN

4

2

BPK 5-topni 0,45um BPK 5-topni Č.T.

CČN

1 2

KPK -topni (0,2 um)

55

CČN

2 2

KPK -topni (0,45 um) BPK 5

43 485 44 227 353 16

5 1 24 164 7

izvajalec

4

5

510 SULFID

35 194 44 121 196

vsota

5

460 FLUORID

530 531 540 541 542 543 550 551 552 553

91/91

4

3

496 489 7 129 3,8 98,6 1,4

20 20 0 4 5,0 100,0 0,0

ZZV ZZV ZZV ZZV

1 196 194 2 35 5,6 99,0 1,0

1 90 87 3 39 2,3 96,7 3,3

ZZV

748 748 0 181 4,1 100,0 0,0

110 110 0 22 5,0 100,0 0,0

52 52 0 18 2,9 100,0 0,0

1577 1577 0 418 3,8 100,0 0,0

15 Kranj 6041 5906 135 1412 4,3 97,8 2,2

porocilo_o_delu_2005  

Priprava poročila: Marjeta Stražar Peter Cerar Domžale, januar 2006 JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you