Page 1

JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2004; Januar 2005.

POROČILO O DELU CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. V LETU 2004 Priprava poročila:

Marjeta Stražar Peter Cerar

Odobril:

Olga Burica direktor CČN

Domžale, januar 2005

POROCILO_CCN_04

1/99


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2004; Januar 2005.

2/99

KAZALO VSEBINE 1. 2.

UVOD........................................................................................................................................ 4 MATERIAL IN METODE ........................................................................................................... 4 2.1. MATERIAL........................................................................................................................ 4 2.2. METODE .......................................................................................................................... 5 3. POVZETEK PROCESNIH PARAMETROV IN OCENA DELOVANJA ...................................... 7 4. ZAKLJUČKI............................................................................................................................. 11 5. PREGLEDNICE IN SLIKE....................................................................................................... 12 6. PRILOGE ............................................................................................................................... 86

KAZALO PREGLEDNIC Preglednica 1.Uporabljene metode in oprema (Laboratorij CČN – 2004). ......................................... 6 Preglednica 2. Zbirna tabela procesnih parametrov 2003-2004....................................................... 13 Preglednica 3. Izpadi električne energijje iz omrežja / remontna dela CČN-2004............................ 14 Preglednica 4. Čas delovanja klučnih on/in-line merilnikov v letu 2004. .......................................... 14 Preglednica 5. Količine odpadne vode 2004.................................................................................... 15 Preglednica 6. Statistični pregled sprejetih količin glede na vreme v letu 2004. .............................. 17 Preglednica 7. Zmogljivost CČN (2002, 2003 in 2004). .................................................................. 22 Preglednica 8. Statistični pregled obremenitve glede na pretok v letu 2004 (PI sistem, on-line meritve);IZPAD meritev TOC/TN 19.8.-5.10. 2004 in 20.11.-31.12.04)................................... 23 Preglednica 9. Obratovalni monitoring odpadne vode – dotok CČN v letu 2004 (laboratorijske meritve). .................................................................................................................................. 29 Preglednica 10. Obratovalni monitoring odpadne vode – iztok CČN v letu 2004. ............................ 30 Preglednica 11. Osnovni parametri odpadne vode po stopnjah CČN in preliv v Kamniško Bistrico v letu 2004 (laboratorijske meritve). ........................................................................................... 31 Preglednica 12. Osnovni parametri urnih vzorčenj v letu 2004 (laboratorijske meritve).................. 33 Preglednica 13. Povprečni mesečni podatki za TOC 2004 (PI sistem, on-line meritve)................... 40 Preglednica 14. Povprečni mesečni podatki za KPK 2004 (PI sistem, on-line meritve). ................. 41 Preglednica 15. Povprečni mesečni podatki za BPK 2004 (PI sistem, on-line meritve). .................. 42 Preglednica 16. Povprečni mesečni podatki za skupni dušik in amonijev dušik 2004 (PI sistem, online meritve)............................................................................................................................. 43 Preglednica 17. Razmerje TOC/KPK/BPK po letih (laboratorijske in on-line meritve)...................... 50 Preglednica 18. Statistična analiza podatkov on-line meritev v letu 2004 s odstotki odstopanja od mejne vrednosti; vir: PI system (Informacijski sistem) - dnevni 24-urni podatki....................... 51 Preglednica 19. Določitev parametrov po Splošni uredbi (U.l. RS 35/96). ....................................... 52 Preglednica 20. Inhibicija nitrifikacije-2004. ..................................................................................... 54 Preglednica 21. Analize v času inhibicije nitrifikacije-2004............................................................... 55 Preglednica 22. Statistične vrednosti kvalitete odpadne vode CČN po stopnjah v letu 2004 (vrednosti: 85 centil 15 minutnih podatkov) ............................................................................. 56 Preglednica 23. Obremenitev CČN po letih (2000-2004) – 85 centil................................................ 57 Preglednica 24. Analiza aeracij 2004............................................................................................... 58 Preglednica 25. Analiza anaerobne digestije – 2004. ...................................................................... 62 Preglednica 26. Povprečne letne analitične vrednosti anaerobne digestije – 2004.......................... 66 Preglednica 27. Mesečne količine v anaerobni digestiji – 2004. ...................................................... 66 Preglednica 28. Učinek anaerobne digestije – 2004. ....................................................................... 66 Preglednica 29. Dehidracija blata v letu 2004.................................................................................. 67 POROCILO_CCN_04


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2004; Januar 2005.

3/99

Preglednica 30. Koncentracija težkih kovin v dehidriranem blatu CČN; primerjava let od 2000 2004; 85 centil......................................................................................................................... 67 Preglednica 31. Analize dehidriranega blata v letu 2004. ................................................................ 68 Preglednica 32. Proizvodnja in izraba bioplina ter električne energije v letu 2004. .......................... 70 Preglednica 33. Poraba bioplina v letu 2004 na plinskih porabnikih bakla, kotla v kotlovnici objekta DI in kotla v delavnici. ............................................................................................................. 71 Preglednica 34. Poraba in oddaja snovi - 2004................................................................................ 72 Preglednica 35. Osnovne analize odpadne vode industrijskih uporabnikov CČN v letu 2004.......... 74 Preglednica 36. Analize izrednih dovozov – 2004............................................................................ 79 Preglednica 37. Analize vzorcev za odvzem– 2004........................................................................ 82 Preglednica 38. Obremenitev izrednih dovozov na CČN v letu 2004............................................... 83 Preglednica 39. Pregled izvedenih analiz CČN in zunanjih podizvajalcev – 2004. .......................... 84

KAZALO SLIK Slika 1. Količine odpadne vode – 2004. ........................................................................................... 19 Slika 2. Primerjava količin po letih.................................................................................................... 19 Slika 3. Osnovni parametri obratovalnega monitoringa 2004 – KPK (MDK= 100 mg/l) in BPK5 (MDK= 20 mg/l). ...................................................................................................................... 20 Slika 4. Osnovni parametri obratovalnega monitoringa 2004 – skupni N / skupni P. ....................... 20 Slika 5. Breme na Mejnem mestu Nožice po letih – 85 centil........................................................... 21 Slika 6. Breme na dotoku CČN po letih – 85 centil. ......................................................................... 21 Slika 7. TOC – dotok na CČN – 2004 (min / avg / max vrednosti); okvara merilca/izpad meritev v času: 19.8.-5.10. in 20.11.-31.12.2004.................................................................................... 44 Slika 8. TOC – iztok iz mehanske stopnje – 2004 (min / avg / max vrednosti) ); okvara merilca/izpad meritev v času: 19.8.-5.10. in 20.11.-31.12.2004. ................................................................... 44 Slika 9. TOC – iztok iz CČN – 2004 (min / avg / max vrednosti). ..................................................... 45 Slika 10. TN – dotok CČN – 2004 (min / avg / max vrednosti) ); okvara merilca/izpad meritev v času: 19.8.-5.10. in 20.11.-31.12.2004. ............................................................................................ 45 Slika 11. TN – iztok iz mehanske stopnje – 2004 (min / avg / max vrednosti) ); okvara merilca/izpad meritev v času: 19.8.-5.10. in 20.11.-31.12.2004. ................................................................... 46 Slika 12. TN – iztok iz CČN – 2003 (min / avg / max vrednosti)....................................................... 46 Slika 13. Amonijev dušik – iztok iz CČN – 2004 (min / avg / max vrdnosti)...................................... 47 Slika 14. Prikaz odstranjenega bremena (dotok CČN, iztok iz mehanske stopnje in iztok CČN) po skupnem dušiku v kg/dan); okvara merilca/izpad meritev v času: 19.8.-5.10. in 20.11.31.12.2004. ............................................................................................................................. 47 Slika 15. Obremenitev iztoka iz mehanske stopnje po TOC in TN); okvara merilca/izpad meritev v času: 19.8.-5.10. in 20.11.-31.12.2004.................................................................................... 48 Slika 16. Obremenitev v PE); okvara merilca/izpad meritev v času: 19.8.-5.10. in 20.11.-31.12.2004. ................................................................................................................................................ 48 Slika 17. Obremenitev iztoka CČN po TOC in TN............................................................................ 49 Slika 18. Obremenitev CČN na dotoku (PE) ); okvara merilca/izpad meritev v času: 19.8.-5.10. in 20.11.-31.12.2004. .................................................................................................................. 49 Slika 19. Vsebnost težkih kovin v dehidriranem blatu CČN.............................................................. 69 Slika 20. Primerjava vsebnosti težkih kovin po letih......................................................................... 69 Slika 21. Količinska bilanca linije blata – 2004. ................................................................................ 73

POROCILO_CCN_04


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2004; Januar 2005.

1.

4/99

UVOD

Poročilo predstavlja rezultate in učinke čiščenja in delovanja procesa CČN v letu 2005. Rezultati izvedenega dela so predstavljeni v nadaljevanju v obliki preglednic, slik in prilog. Poročilo predstavlja dopolnitev dokumenta “Poročilo o obratovalnem monitoringu CČN za leto 2004”, ki ga predložimo MOPE, kot zakonsko zahtevani dokument. V nadaljevanju poročila so predstavljene tabele in slike, ki vsebujejo zbrane meritve in analizne rezultate skozi vse leto. Iz podatkov so razvidna nihanja v količini in kvaliteti odpadne vode na dotoku ter na posameznih vmesnih mernih mestih in njihov vpliv na končni učinek čiščenja.

2.

MATERIAL IN METODE

2.1.

MATERIAL

Letno poročilo o delu sistema JP Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o. (v nadaljevanju CČN) obsega meritve in izračune bistvenih tehnoloških oz. procesnih parametrov, ki predstavljajo kakovost delovanja CČN v celem letu. V zadnjih letih smo proces opremili z on/in line merilniki na pomembnih mernih mestih, kar je osnova za učinkovito avtomatizirano vodenje procesa. Obenem merilniki (TOC, TN, NH4, inhibicija nitrifikacije...) detektirajo obremenitve na posameznih mestih procesa, kar olajšuje tudi statistično spremljanje procesnih parametrov. Dejansko je na CČN tehnologu, inšpektorju ali zainteresirani javnosti vsak trenutek (oz.vsaj vsakih 20 minut v primeru TOC in TN) na voljo vrsto podatkov, ki opredeljujejo obremenitev, procesno učinkovitost in dosežene parametre izpusta v vodotok. Zaradi on/in line meritev smo zmanjšali obseg dela laboratorija, ki sedaj veliko časa porabi za vzdrževanje, kalibriranje, preverjanje pravilnosti in spremljanje on line merilnikov in meritev. Vsi podatki teh merilnikov se zbirajo v bazi, v Accessu »prečistijo« in izločijo nepravilni podatki ter se izvedejo tehnološki izračuni in statistična obdelava podatkov. Iz PI sistema (process information system) se podatki zbirajo v Excellovi bazi in uporabijo za vse potrebne izračune. Računalniška kontrola in avtomatizirano vodenje nam omogoča posege in stalni vpogled v dogajanje posameznih sklopov procesov, ki ga je treba občasno podkrepiti in dopolniti z laboratorijsko kontrolo. Z laboratorijskimi meritvami smo spremljali tiste procesne parametre, ki niso pokriti z on/inline meritvami. Poleg tega smo po veljavni zakonodaji izvajali obratovalni monitoring POROCILO_CCN_04


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2004; Januar 2005.

5/99

odpadne vode na dotoku in iztoku CČN in sicer 24 x v letu. Dodatno smo analizirali kakovost odpadne vode, biološkega blata oziroma biomase in procesnih parametrov na ključnih mestih z redno laboratorijsko analitiko. Laboratorijske meritve so potekale na naslednjih mernih mestih: • odpadna voda pred vstopom na CČN na lokaciji izvora (posamezna podjetja, kanali); • odpadna voda iz kamniškega področja (Mejno mesto v Nožicah); • odpadna voda na dotoku CČN – obratovalni monitoring; • delno čiščena voda po stopnjah CČN; • iztok CČN v recipient Kamniško Bistrico – obratovalni monitoring; • linija blata po stopnjah (anaerobna digestija); • dehidrirano blato; • posebni dovozi grezničnih in tehnoloških odpadnih vod na lokacijo;

2.2.

METODE

CČN ima pooblastilo za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih vod (Pooblastilo Ministrstva za okolje, prostor in energijo z dne 16.04.2003 – velja do 31.12.2004). Analizo ostalih parametrov, ki niso v naboru CČN, izvaja ZZV Kranj kot podizvajalec. V spodnji tabeli so navedeni parametri, ki jih analizira laboratorij CČN ali podizvajalec ter uporabljeni standardi in oprema. Laboratorij CČN se je v letu 2004 intenzivno pripravljal na akreditacijo ISO 17025, zato je bil obseg izvedenih analiz zmanjšan glede na leto 2003. Izvedene so bile vse potrebne analize za proces in analize zunanjih naročil. Interna presoja laboratorija s strani usposobljenega presojevalca se izvaja 1 x letno. Ustreznost analitskega dela se preverja s standardi, CRM, kontrolnimi kartami in mednarodnim in slovenskim medlaboratorijskim preverjanjem. V letu 2004 je laboratorij CČN sprejel skupno 932 vzorcev v analizo. Število izvedenih parametrov (posameznih analiz) je skupno 6.027 in je razvidno iz tabele: Pregled izvedenih analiz CČN in zunanjih izvajalcev (BIA LIMS, Preglednica 39).

POROCILO_CCN_04


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2004; Januar 2005.

6/99

Preglednica 1.Uporabljene metode in oprema (Laboratorij CČN – 2004). Zap. št. Parameter temperatura 1 pH 2 neraztopljene snovi 3 usedljive snovi 4 obarvanost 5 strupenost za vodne bolhe 6 biološka razgradljivost 7 bor 8 aluminij 9 arzen 10 baker 11 barij 12 cink 13 kadmij 14 kobalt 15 kositer 16 celotni krom 17 krom 6+ 18 nikelj 19 srebro 20 svinec 21 železo 22 živo srebro 23 klor - prosti 24 celotni klor 25 amonijev dušik 26 Kjeldahlov dušik 27 nitritni dušik 28 nitratni dušik 29 celotni cianid 30 cianid prosti 31 fluorid 32 klorid 33 celotni fosfor 34 sulfat 35 sulfid 36 sulfit 37 TOC 38 KPK 39 BPK5 40 težkohlapne lipofilne snovi 41 celotni OV 42 BTX 43 AOX 44 LKCH 45 polarna organska topila 46 fenoli 47 vsota tenzidov 48 vzorčenje 49 pretok 50 homogenizacija vzorca 51 POROCILO_CCN_04

Merilna metoda DIN 38404-C4 (1976) SIST ISO 10523 (1996) SIST ISO 11923 (1998) DIN 38409-H9 (1980) EN ISO 7887 (1996) SIST EN 29888 (1996)

SIST ISO 8288-A (1996) SIST ISO 8288-A (1996) SIST EN ISO 5961 (1996)

SIST ISO 9174 (1999) SIST ISO 8288-A (1996) SIST ISO 8288-A (1996) SIST ISO 8288-A (1996)

SIST ISO 5664 (1996) SIST EN 25663 (1996) SIST EN 26777 (1996)* SIST ISO 7890/1 (1996)*

SIST ISO 6878-1 (1999)*

SIST ISO 6060 (1996)* SIST ISO 5815/2 (2003)*

SIST ISO 5667/10 (1996) ISO/TS 15769 (2000) DIN 38402-A30 (1998)

Uporabljena oprema ali podizvajalec Hanna Inst. HI 955502 WTW - INOLAB pH/ion Sartorius AG Imhoff dr.Lange spektrofotometer podizvajalec: ZZV Kranj dr.Lange spektrofotometer podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj AAS Varian / Mars 5 podizvajalec: ZZV Kranj AAS Varian / Mars 5 AAS Varian / Mars 5 podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj AAS Varian / Mars 5 podizvajalec: ZZV Kranj AAS Varian / Mars 5 podizvajalec: ZZV Kranj AAS Varian / Mars 5 AAS Varian / Mars 5 podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj Buchi 339/324 Buchi 339/324 dr.Lange spektrofotometer dr.Lange spektrofotometer podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj dr.Lange spektrofotometer podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj dr.Lange spektrofotometer OXI-TOP podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj Edmund Buhler / ISCO Montec Janke - Ultraturax


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2004; Januar 2005.

3.

7/99

POVZETEK PROCESNIH PARAMETROV IN OCENA DELOVANJA

Olga Burica:

Procesni parametri in ocena delovanja CČN: ♦ Iz tabele o količinah je razvidno, da je CČN v letu 2004 sprejela skupno 7.571.398 m3 odpadne vode, kar je za 1.142.621 m3 več kot v letu 2003. Leto 2004 je bilo močno deževno leto, medtem ko je bilo leto 2003 izrazito sušno. Po podatkih ARSO je bila količina padavin v letu 2005 skupno 1.696 l/m2, medtem ko je več letno povprečje 1.400 l/m2. Od celotne sprejete količine se je zaradi hidravlične omejitve razbremenilo ca. 586.000 m3 predvsem deževne vode po mehanski stopnji. Skupno 6.984.883 m3 odpadne vode pa se je čistilo po mehanski in biološki poti. Količino sprejete odpadne vode za Domžale, Trzin in Mengeš predstavlja odštevek količin dotoka na CČN od količine na Mejnem mestu v Nožicah. V času padavin je zaradi neenakomernega razbremenjevanja po liniji kanalizacije izračun razmerja količin nepravilen glede na sušne pretoke oziroma na sprejeti dotok na CČN. ♦ Skupna (85 centilna) obremenitev odpadne vode na dotoku v letu 2004 je bila 15.433 kg/dan po parametru KPK, kar je malenkost več kot v letu 2003, ker je bilo leto 2004 deževno in so bile sprejete količine veliko večje, koncentracija KPK pa nižja (2004-744 mg/l; 2003-835 mg/l). Obremenitev po parametru BPK je bila v letu 2004 (85 centil) 9.127 kg/dan, v letu 2003 pa malenkost manj, 8.859 kg/dan, podobno tudi v letu 2002. Obremenitev po skupnem dušiku je bila v letu 2004 podobna kot v letu 2003 in sicer 1.021 kg/dan (2003-1.009 kg/dan) in obremenitev po skupnem fosforju 160 kg/dan (2003 –157 kg/dan). ♦ Občasno se na CČN pojavlja inhibicija nitrifikacije, ki zavira aktivnost avtotrofov in posledično vpliva na amonijski dušik na iztoku. Inhibicijo nitrifikacije smo v letu 2004 detektirali 7 x, ponavadi v času dežja in dela prostih dni; pojavlja se ciklično. Inhibicija je trajala ponavadi kratek čas (1-5 ur) in je bila povezana s povečano koncentracijo cianida in težkih kovin (predvsem cinka in niklja). V zadnjem času je učinek inhibicije kratkotrajen in se ponavadi aktivnost biomase vzpostavi v nekaj dneh. V letu 2003 smo inhibicijo detektirali samo 2 x. ♦ Analize 2 urnih vzorčenj na Mejnem mestu Nožice so pokazale občasno povečano vsebnost težkih kovin nad MDK, predvsem cinka in niklja. Analize 2 urnih vzorčenj na dotoku CČN izkazujejo občasno povečano vsebnost težkih kovin, tudi cinka in niklja. Iz izvedenih analiz je razvidno, da 24 urni vzorci zakrijejo dejansko breme kovin in je potrebo izvajati vzorčenje na krajši rok. Posledica prekomerne obremenitve s težkimi POROCILO_CCN_04


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2004; Januar 2005.

8/99

kovinami na dotoku je tudi prekomerna vsebnost težkih kovin v dehidriranem blatu (občasno Zn in Cr, stalno Ni), ki je sicer v letu 2004 nižja kot prejšnja leta. ♦ Pilotni poskusi suspendirane biomase in MBBR sistema kažejo prednost MBBR predvsem zaradi večje stabilnosti procesa in večjega učinka čiščenja dušika, čeprav smo imeli konec leta 2004 probleme na MBBR zaradi zamuljenosti bazenov in obraslosti nosilcev. Stanje se sanira. ♦ On-line merilniki so v letu 2003 delovali z zadovoljivim časom obratovanja in sicer nad 90 % časa razen novi TOCN na dotoku (v garanciji), ki ni deloval od 19.08.-05.10.2004 in od 20.11-31.12.2004. Izpad tega merilnika tudi otežuje pravi izračun obremenitev in zamegli podatke, ker je v jesenskem času po naših izkušnjah iz prejšnjih let, breme največje (prehrambena industrija). ♦ V letu 2004 je CČN sprejela skupno 6.788 m3 greznične odpadne vode. Ocena dodatne dnevne obremenitve grezničnih dovozov kaže prispevek povprečno 2.716 PE (KPK) dnevno (118.972 kg KPK v celem letu). V letu 2004 smo sprejeli skupno 845 m3 vsebine maščobnikov (klasif.oz. 190809), katerih povprečna koncentracija KPK je bila 86.432 mg/l (od 800 mg/l do 204.000 mg/l). Skupno je breme maščobnikov predstvljalo 73.044 kg KPK/leto oz. 1.668 PE/dan. V letu 2004 je CČN, poleg rednega sprejema po kanalizacijskem omrežju, sprejela skupno 9.735 m3 tehnološke odpadne vode, ki je bila fizično pripeljana v proces čiščenja. Celotno breme tehnoloških odpadnih vod posebnih dovozov predstavlja okoli 448.573 kg dodatnega bremena na leto oz. povprečno dnevno 10.241 PE. Skupno izredni dovozi prispevajo približno 14.000 PE/dan k dotoku na CČN. Porazdelitev bremena v realnosti ni bila povprečna, ampak odvisno od povpraševanja. Meritve izrednih dovozov v bremenu dotoka praviloma niso vključene, ker merilnik izvaja meritev na vsakih 20 minut, doziranje pa se izvrši v krajšem času. V spodnji tabeli podajamo izračun skupne obremenitve CČN na dotoku, ki poleg vode po kanalu obsega še breme izrednih dovozov in izcednih vod iz interne deponije CČN (porazdeljeno na dan, čeprav je realni dotok v času dovozov oz. dežja v primeru izcednih vod). Skupna obremenitev na dotoku CČN v letu 2004 je bila naslednja: izvor odpadne vode dotok CČN izredni dovozi deponija CČN+Farma Ihan skupaj

vrsta meritev 85 centil/dan povprečno/dan povprečno/dan

PE (KPK)/dan 128.610 14.625 321 143.556

V letu 2004 smo sanirali še drugi del primarnega usedalnika in izplavljanje usedljivih snovi se je zmanjšalo in je usedanje zadovoljivo. Poskusi so pokazali, da dodajanje koagulanta ali flokulanta bistveno ne izboljša usedanja oz. bi bil učinek dosežen pri zelo velikih doziranjih. V primarnih usedalnikih aktivno spremljamo količino usedlega blata in na podlagi tega sproti reguliramo odvzem blata iz primarnega usedalnika. Izplavljanje biomase iz sekundarnih usedalnikov II. bioloških stopenj se dogaja predvsem v času dežja ali sunkovite povečane hidravlične obremenitve in se dogaja zaradi premajhne POROCILO_CCN_04


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2004; Januar 2005.

9/99

kapacitete sekundarnih usedalnikov. Do izplavljanja prihaja tudi v času spremembe temperature odpadne vode v procesu, kar vpliva na vrstno sestavo biomase in kosmi so bolj dispergirani in puhli, niso kompaktni, zato so težje usedljivi. Zato smo tudi v letu 2004 občasno po potrebi dodajali flokulant (EcoChem EEC-28HCH) v dotok sekundarnih usedalnikov. V letu 2004 smo v ta namen porabili ca. 2.000 litrov koncentrata flokulanta (doza ca. 4-5 ppm, računano na celotni pretok skozi linijo). Tečejo poskusi z dodatkom koagulanta (FeCl3) za izboljšanje usedljivosti v II. biološki stopnji (dodatek ca. 15 ppm; računano na količino odvišnega blata). V letu 2004 so se pokazale večje težave z delovanjem novega bioplinskega motorja (Schmitt Enertec) smo analizirali ključne komponente bioplina. Analize so pokazale občasno preseganje H2S v bioplinu (>800 ppm; MDK za motor) in nakazale težave zaradi vsebnosti silicija v bioplinu. Za zmanjšanje koncentracije H2S v bioplinu smo od 19.08.2004 občano po potrebi dodajali koagulant FeCl3 v zgoščevalec (B) in posredno v gnilišča. Koncentracija sulfida se je po doziranju zmanjšala na povprečno 200 ppm. Minimalno 2 x tedensko smo preverili koncentracijo sulfida v bioplinu in na podlagi meritve proporcionalno dozirali koagulant in sicer ca. 40-100l/dan oziroma skupno letno smo dozirali 2.830 litrov koagulanta, od avgusta do decembra. V novembru smo začeli s poskusnim doziranjem maščob direktno v zgoščevalec in gnilišča, ker je tudi koncentracija organske snovi zadosti visoka in primerna za anaerobni proces. Tovrstna obdelava je tudi zakonsko in strokovno bolj primerna. V letu 2004 smo tehnično optimizirali del A objekta (fine grablje, peskolov in maščobnik) in sicer je izgrajen prizidek ter s tem v zimskem času zagotovljeno normalno obratovanje, posodobili in zamenjali smo transportni polž, stiskalnico in izdvajalec peska. S temi posegi je zagotovljeno ustrezno delovanje A objekta. Iz rezultatov analiziranih parametrov lahko zaključimo, da je CČN tudi v letu 2004 delovala solidno v okviru svojih kapacitet in tehnoloških možnosti z 89,9 % učinkom po parametru KPK. Koncentracija amonijskega dušika na iztoku je presegala MDK 10 mg/l v 11 laboratorijskih meritvah od skupno 24 oziroma od 365 dnevnih meritev PI sistema je 210 meritev presegalo 10 mg/l kar je 58 %. Čistilna naprava namreč v osnovi ni bila projektirana za terciarno čiščenje nutrientov. Zaradi preseganja amonijskega dušika, vir onesnaženja (CČN) čezmerno obremenjuje okolje. Koncentracija BPK5 v iztoku je občasno presegala MDK 20 mg/l (3 x od 24 vzorcev; 1 vzorec kaže 20 mg/l). Podatki PI sistema kažejo v 5 mesecih preseganje ali doseganje 20 mg/l BPK5 na iztoku. Ob upoštevanju 5.alineje 4. člena Uredbe o emisiji snovi (upoštevan učinek čiščenja 90 % pri BPK5 na iztoku iz mehanske stopnje nad 200 mg/l), mejna dovoljena koncentracija za BPK5 ni presežena. POROCILO_CCN_04


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2004; Januar 2005.

10/99

Koncentracija KPK v iztoku je občasno presegala MDK 100 mg/l (3 x od 24 vzorcev). Podatki PI sistema kažejo v 3 mesecih preseganje 100 mg/l KPK na iztoku. Ob upoštevanju 4.alineje 4. člena Uredbe o emisiji snovi (upoštevan učinek čiščenja 80 % pri KPK na iztoku iz mehanske stopnje nad 500 mg/l), mejna dovoljena koncentracija za KPK ni presežena. Povprečni letni učinek čiščenja (Vir: Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadne vode za leto 2004) je bil naslednji: Po KPK

89,9

Po BPK5 Po celotnem fosforju Po celotnem dušiku

96,0 42,7 42,3

Učinek čiščenja po letih je naslednji: leto KPK BPK5 fosfor dušik

enota % % % %

2002

2003 88,8 95,3 49,3 35,8

2004 89,9 96,2 38,5 35,1

89,9 96,0 42,7 42,3

V letu 2004 nismo imeli večjih izpadov delovanja in CČN je obratovala 365 dni (prestopno leto) z 23,5 urno skupno prekinitvijo čiščenja v celem letu. O izpadih smo redno obveščali inšpekcijsko službo. Iz poročila analiz in meritev obratovalnih parametrov je razvidno, da CČN dosega rezultate v okviru razpoložljivih kapacitet. Za vzdrževalnje optimalnega obratovanja je potrebno redno spremljati proces z vsemi potrebnimi meritvami in analizami, ker se pogoji procesa stalno spreminjajo. V prilogah podajamo gradivo strokovnih objav, ki so dopolnilno gradivo k poročilu in predstavljajo razvojni del našega dela na CČN. Poročila predstavljajo ključni doprinos k kvalitetnemu delu CČN z namenom doseganja kar najboljših rezultatov čiščenja odpadne vode, kar je glavni namen našega sistema.

POROCILO_CCN_04


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2004; Januar 2005.

4.

11/99

ZAKLJUČKI

Delovanje CČN v letu 2004 ocenjujemo kot zadovoljivo glede na razpoložljivo konfiguracijo (CČN deluje z nespremenjeno tehnologijo že 23 let) in kapacitete. Čiščenje ogljikovih komponent po parametru KPK in BPK5 je bilo v večini časa ustrezno MDK, CČN pa je presegala vrednosti za izpust na parametru amonijski dušik. Glede na preseganje MDK 10 mg/l amonijskega dušika v iztoku, nadaljujemo prizadevanja za nadgradnjo CČN, ki mora biti glede na območje poselitve > 15.000 PE zaključena do 31.12.2010. Normativ za izpust amonijskega dušika v vodotok od 01.01.2001 je 10 mg/l in CČN te vrednosti ne dosega tudi pri temperaturi nad 12 oC. Teče že sistem plačevanja okoljskih dajatev za dušik in fosfor pri direktnih zavezancih in za njihovo razbremenitev je nadgradnjo nujno potrebno izvesti. Glede na obračun okoljskih dajatev, ki bremenijo direktne zavezance za skupni dušik in skupni fosfor je nadgradnjo smiselno izvesti do končne izločitve dušika iz sistema in ne le do izločitve amonijskega dušika. Zato odločitev lastnikov CČN teče v smer nadgradnje za terciarno čiščenje (5.člen uredbe o KČN). Normativ za izpust amonijskega dušika v vodotok od 01.01.2001 je 10 mg/l in CČN te vrednosti ne dosega tudi pri temperaturi nad 12 oC.

Pripravil: Marjeta Stražar

POROCILO_CCN_04


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2004; Januar 2005.

5.

12/99

PREGLEDNICE IN SLIKE

OPOMBA: V obdobju: od 19.08.-05.10.2oo4 in od 20.11.-31.12.2004 so izpadle meritve TOC in TN na treh mernih mestih: 1/ na dotoku; 2/dotok z vključenimi tehnološkimi povratki in 3/ na iztoku iz mehanske stopnje, ker je bil merilnik v okvari. Ker je izpad meritev ravno v času največje letne obremenitve (ki se ponavadi pojavlja v jeseni) so povprečne in centilne vrednosti po vsej verjetnosti manjše kot v resnici. Podobno kažejo tudi laboratorijske meritve obratovalnega monitoringa (izvedba 2 x mesečno), kjer je razvidno, da je v jesenskem času največja obremenitev. Podatki TOC in TN na omenjenih mernih mestih so torej vrednosti brez močno obremenjenih mesecev.

POROCILO_CCN_04


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2004; Januar 2005.

13/99

Preglednica 2. Zbirna tabela procesnih parametrov 2003-2004. Parameter POVPREČNE VREDNOSTI

enota

CČN 2003

CČN 2004

vir primerjave

projekt str.literatura

PRETOKI/OBREMENITEV sušni dotok

m3/dan

16.950

18.477 Projekt CČN; 10.02.1977

24.000

deževni dotok

m3/dan

25.631

26.283 Projekt CČN; 10.02.1977

48.000

organska obremenitev – dotok

kg BPK5/dan

7.802

7.393 Projekt CČN; 10.02.1977

12.000

obremenitev v PE

PE

130.000

138.161 Projekt CČN; 10.02.1977

200.000

7.112

6.396 Projekt CČN; 10.02.1977

7.150

OBREMENITEV BIOLOŠKIH STOPENJ organska obremenitev - biol.stopnje

kg BPK5/dan

MLSS - I.biol.stopnja

g/l

2-4

2-4 Projekt CČN; 10.02.1977

2,6

MLSS - II.biol.stopnja

g/l

4-6

4-6 Projekt CČN; 10.02.1977

3,7

starost blata (II.biol.stopnja)

dni

3-17

organska bremenitev - I.biol.stopnja

kg BPK5/m3.dan

2,0-4,0

1,0-5,5 Projekt CČN; 10.02.1977

3,6

organska bremenitev - biol.stopnje

kg BPK5/m3.dan

0,4-1,0

0,1-1,2 Projekt CČN; 10.02.1977

0,5

F/M - I.biol.stopnja

gkg BPK5/kg MLSS

0,70-1,00

0,19-1,26 Wastewater Treatment, Henze, 1995

F/M - biol.stopnje

gkg BPK5/kg MLSS

0,04-1,00

0,06-0,50 Wastewater Treatment, Henze, 1995

poraba električne energije - CČN

kWh

3.252.173

3.226.870 Projekt CČN; 10.02.1977

porabe el.energije/kg BPK5

kWh/kg

1,4

proizvodnja odvišnega blata

m3/leto

200.000

ca. 200.000 Projekt CČN; 10.02.1977

536.000

proizvodnja pregnitega blata-dehidracija m3/leto

35.861

27.723 Projekt CČN; 10.02.1977

94.170

9-18 Wastewater Treatment, Henze, 1995

CEFIGRE, 1999; CEFIGRE, 1999;

1-20

>0,5

(visoko obremenjena)

0,2-0,5

(srednje obremenjena)

BIOPLIN/ELEKTRIČNA ENERGIJA

1,2 projektant

4.453.000 2,0

proizvodnja dehidriranega blata

m3/leto

2.670

2.446 Projekt CČN; 10.02.1977

na kmetijske površine

proizvodnja bioplina

m3/leto

1.077.983

737.750 Projekt CČN; 10.02.1977

1.551.250

proizv.bioplina/kg org.suhe snovi

l/kg

530

533 Bogas, 1985

400-600

proizv.metana/kg KPK elimin.

l/kg

307

327 Biogas, 1985

350

proizv.bioplina/PE.dan

l/PE.dan

23

15 Članek: Uporaba bioplina..., KVR Leitlinien

22

specifična poraba el.energije

kWh/PE

25

23 Članek: Uporaba bioplina..., KVR Leitlinien

25

poraba flokulanta/tono suhe snovi

kg/tono s.s.

8,7

7,0 strokovna literatura

544

660

5-7

OSTALO oddani odpadki - smeti

m3/leto

dodane surovine - toplotna energija

kWh/leto

dodane surovine - voda iz omeržja

m3/leto

1.414

1.418

dodane surovine - voda lastnih vodnjakov m3/leto

89.362

30.184

poraba delovnih ur - redno

ure

23.304 28.284 (do 4.12.)

poraba delovnih ur - izredno

ure

1.671

1.157 (do 4.12.)

laboratorijske analize

št.analiz

8.429

6.027

POROCILO_CCN_04

2.763.452

2.144.082 Projekt CČN; 10.02.1977 (33oC)

3.310.000


JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČN v letu 2004; Januar 2005.

14/99

Preglednica 3. Izpadi električne energijje iz omrežja / remontna dela CČN-2004. Datum 28.02.04 16.03.04 29.05.04 12.07.04 kratki izpadi 04 l. 2004 skupaj

Čas trajanja (ure) Vrsta izpada Opombe 0,7 Priklopi kablov za PM-agr FI 1,0 Menjava stikala na VN 16,5 Izpad elektro omrežja-letni remont Čiščenje kinet, servisna dela v TP + dela na CČN 5,25 Dela na CČN priprava za sanacijo B usedalnika 35 kratkih izpadov od Izpadi elektro omrežja 10 sec do 2 min 23,5

Dejanski čas izpadov v smislu vzpostavitve normalnega stanja obratovanja je še nekoliko daljši, saj je po vsakem izpadu potreben določen čas, da se vklopi in preveri delovanje vseh strojev in naprav. Krajši izpadi električne energije iz omrežja (do ca. 2 minut) v zgornji tabeli niso všteti. Ti so posledica višje sile na strani DES; nevihte, okvare, preklopi, sneg. Vpliv krajših izpadov na učinek čiščenja v večini primerov ne vpliva negativno. Preglednica 4. Čas delovanja klučnih on/in-line merilnikov v letu 2004. ID signala merjeni parameter

merilnik TOCN Shimadzu

merno mesto

CCND_Dotok_X_Dotok_CCN_TOC_20s

dotok CČN

4100

CCND_Dotok_X_Dotok_CCN_TN_20s

dotok CČN

(2004)

CCND_Dotok_X_Dotok_pred_B_TOC_20s dotok+povratek CCND_Dotok_X_Dotok_pred_B_TN_20s

dotok+povratek

CCND_Dotok_X_Dotok_na1Bio_TOC_20s

iztok iz mehanske stopnje

CCND_Dotok_X_Dotok_na1Bio_TN_20s

iztok iz mehanske stopnje

TOCN Shimadzu

CCND_Iztok_Pil_A_TOC_20s

iztok pilot A

4100

CCND_Iztok_Pil_A_TN_20s

iztok pilot A

(2001)

CCND_Dotok_po_B_Iztok_PI_TOC_20s

iztok pilot B

CCND_Iztok_X_Iztok_PI_TN_20s

iztok pilot B

CCND_Iztok_X_Iztok_CCN_TN_20s

iztok CČN

CCND_Iztok_X_Iztok_CCN_TOC_20s

iztok CČN

WTW NH4

CCND_Pil_X_PIL_NH4_DOTOK_20s

iztok iz meh.st.

WTW NH4

CCND_Iztok_X_Iztok_CCN_NH4_20s

iztok CČN

WTW NH4

CCND_Pil_X_PIL_NH4_OXI2_20s

iztok pilot B (inštal.v sept.)

LAR

CCND_Pil_X_PIL_Pov_Nitritox_20s

dotok CČN

WTW

CCND_Aer_C1_PoB_SuSn_TSS_20s

iztok iz mehanske stopnje

POROCILO_CCN_04

število % časa dni delovanja delovanja

271 271 271 271 271 271

74 74 74 74 74 74

363 363 363 363 363 363 362 359 85 286 362

99 99 99 99 99 99 99 98 23 78 99


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

15/99

Preglednica 5. Količine odpadne vode 2004. Glej legendo na naslednji strani ! 2004

MM Nožice dotok CČN DOTOK CČN IZTOK CČN odvišno bl.

vodnjak 1

po peskolovu

po pesk.tehn.povr.

1

2

3

4

januar

287.123

672.651

646.076

594.770

23.199

2.234

1.028

592.536

51.307

1.669

1.707

februar

247.416

577.285

539.599

515.230

34.245

1.236

1.211

513.994

24.370

1.724

1.717

marec

343.900

750.119

703.061

647.389

42.607

573

1.147

646.817

55.672

2.202

2.249

april

338.350

724.163

694.690

620.027

26.321

1.096

1.015

618.932

74.662

1.573

1.579

maj

307.227

660.500

626.615

602.876

30.488

2.640

1.042

600.237

23.739

1.719

1.677

junij

320.692

697.481

666.072

617.082

26.913

1.492

1.119

615.591

48.990

2.250

2.247

julij

319.047

681.587

654.783

606.338

22.396

373

1.226

605.966

48.445

2.247

2.161

avgust

275.484

574.261

547.595

535.187

22.564

93

752

535.094

12.408

2.058

2.044

september

259.260

570.512

544.536

527.148

21.877

175

1.008

526.973

17.389

2.049

2.049

oktober

422.277

745.648

716.801

607.271

23.572

550

1.121

606.721

109.531

2.608

2.667

november

307.330

641.471

613.202

554.817

24.602

3.954

1.712

550.863

58.385

1.830

1.838

december

307.112

647.575

618.366

556.747

25.069

2.433

956

554.314

61.619

2.119

2.021

10.233

21.762

20.744

19.137

887

46

37

19.091

1.607

66

66

AVG

311.268

661.938

630.950

582.074

26.988

1.404

1.111

580.670

48.876

2.004

1.996

STD

45.692

63.431

61.730

42.445

6.116

1.192

228

42.523

27.308

306

312

SUM

3.735.218

7.943.253

7.571.398

6.984.883

323.852

16.847

13.337

6.968.036

586.515

24.049

23.954

MIN

247.416

570.512

539.599

515.230

21.877

93

752

513.994

12.408

1.573

1.579

MAX

422.277

750.119

716.801

647.389

42.607

3.954

1.712

646.817

109.531

2.608

2.667

AVG/dan

POROCILO_CCN_04

tuširanje pen

5

6

preliv po B surovo blato surovo blato

Kamnik

v m3

+ potop.črp.

vodnjak 3 tehnol.voda iztok CČN+ pranje vodnjak 1 7

8

dotok iztok 9

staro novo gnilišče gnilišče (D I) (D II) 10

11


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

Legenda k tabeli (Preglednica 5): KOLIČINA ODPADNE VODE – 2004: V tabeli 1 so zbrani podatki o pretoku odpadne vode skozi vse leto 2004 po mesecih. Izvor podatkov so redne dnevne meritve odpadne vode na mernih mestih: 1. Količine, sprejete iz občine Kamnik, merjene na Mejnem mestu v Nožicah; 2. Dotok CČN po peskolovu: kompletni dotok na sistem z vključenimi tehnološkimi povratki (tehnološki povratki = odvišno blato, ki se vrača na začetek naprave (ca. 16.000 m3/mesec, vključeno izpiranje sekundarnih maščobnikov) + centrat dehidracije + blatnenica + potopne črpalke za TOCN); vrednost je izračunana; 3. Dotok CČN (merilec po peskolovu, z odštevkom tehnoloških povratnih vod) = dejanski dotok na CČN; vrednost je izračunana. Merilec nivoja na dotoku meri višino za vodenje vklopa/izklopa dotočnih polžnih črpalk. 4. Iztok CČN: iztok prečiščene vode v recipient; 5. Odvišno blato, ki se vrača na začetek naprave (ca. 16.000 m3/mesec, vključeno izpiranje sekundarnih maščobnikov, + potopne črpalke za TOCN / NITRITOX) – merjeno na kanalu POB-a (odvišno blato); 6. Vodnjak 1: pranje in tuširanje pen na sistemu biološke stopnje; 7. Vodnjak 3: pranje in tehnološka uporaba vode; 8. Iztok CČN – vodnjak 1: iztok brez upoštevanja porabe vode za pranje in tuširanje pen (za primerjavo z merilcem dotoka); 9. Dotok – iztok: razlika med dotokom in iztokom (3-4); količina predstavlja razbremenjeno vodo ob padavinah po primarnem usedalniku (B objekt); 10. Surovo blato: črpanje surovega blata v staro gnilišče (D I); 11. Surovo blato: črpanje surovega blata v novo gnilišče (D II). Iz tabele (Preglednica 5) je razvidno, da je CČN v letu 2004 sprejela skupno 7.571.398 m3 odpadne vode, kar je za 1.142.621 m3 več kot v letu 2003. Leto 2004 je bilo močno deževno leto, medtem ko je bilo leto 2003 izrazito sušno. Od celotne sprejete količine se je zaradi hidravlične omejitve razbremenilo ca. 586.000 m3 predvsem deževne vode po mehanski stopnji. Skupno 6.984.883 m3 odpadne vode pa se je čistilo po mehanski in biološki poti. Količino sprejete odpadne vode za Domžale, Trzin in Mengeš predstavlja odštevek količin dotoka na CČN od količine na Mejnem mestu v Nožicah. V času padavin je zaradi neenakomernega razbremenjevanja po liniji kanalizacije izračun razmerja količin nepravilen glede na sušne pretoke oziroma na sprejeti dotok na CČN. Po projektu CČN hidravlično ne more sprejeti na biološke stopnje več kot 320 l/s, ker so sekundarni usedalniki II. biološke stopnje poddimenzionirani in sprejem večje količine odpadne vode rezultira v slabši kakovosti iztoka zaradi izplavljanja iz sekundarnih usedalnikov.

POROCILO_CCN_04

16/99


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

17/99

Preglednica 6. Statistični pregled sprejetih količin glede na vreme v letu 2004.

KOLIČINE

pretok dotok + povratek

pretok na iztoku

2004

m3/dan

m3/dan

MDK

>20000

>20000

SUHO VREME - SKUPAJ avg min max std 85 centil na leto št.meritev št.>MDK % > MDK SUHO VREME - DELAVNIK avg min max std 85 centil na leto št.meritev št.>MDK % > MDK SUHO VREME - VIKEND avg min max std 85 centil na leto št.meritev št.>MDK % > MDK

POROCILO_CCN_04

18.477 13.564 22.799 1.921 20.411 3.898.660 211 43 20

17.282 11.859 20.739 1.766 19.136 3.646.463 211 7 3

19.119 14.619 22.799 1.616 20.832 2.734.010 143 39 27

17.892 13.477 20.739 1.427 19.358 2.558.565 143 7 5

17.127 13.564 21.776 1.817 19.084 1.164.650 68 4 6

15.999 11.859 19.819 1.729 17.908 1.087.899 68 0 0


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

18/99

KOLIČINE

pretok dotok + povratek

pretok na iztoku

2004

m3/dan

m3/dan

MDK

>25000

>25000

DEŽ - SKUPAJ avg min max std 85 centil na leto št.meritev št.>MDK % > MDK

26.283 20.136 39.148 4.874 32.441 3.679.559 140 71 51

21.724 17.060 28.232 2.294 24.267 3.041.364 140 15 11

DEŽ - DELAVNIK avg min max std 85 centil na leto št.meritev št.>MDK % > MDK

26.002 20.986 39.148 4.350 30.269 2.652.246 102 50 49

21.712 17.264 28.232 2.078 23.994 2.214.613 102 9 9

27.262 20.136 38.929 6.285 36.687 763.333 28 15 54

21.658 17.060 26.889 2.907 25.297 606.428 28 5 18

DEŽ - VIKEND avg min max std 85 centil na leto št.meritev št.>MDK % > MDK

POROCILO_CCN_04


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

19/99

Slika 1. Količine odpadne vode v letu 2004 800.000

m3/mesec

600.000 400.000 200.000 0 jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

mesec dotok CČN

dotok po peskolovu

iztok CČN

Slika 1. Količine odpadne vode – 2004.

m3/mesec

900.000

Slika 2: Primerjava sprejetih količin na CČN po letih 2001/2002/2003/2004

600.000

300.000

0 jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec mesec dotok 2001

dotok 2002

Slika 2. Primerjava količin po letih.

POROCILO_CCN_04

dotok 2003

dotok 2004

dec


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

20/99

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

700 600

400 300 200

mg/l BPK

500

100

datum KPK iztok

KPK dotok

BPK dotok

12.12.2004

12.11.2004

12.10.2004

12.9.2004

12.8.2004

12.7.2004

12.6.2004

12.5.2004

12.4.2004

12.3.2004

12.2.2004

0 12.1.2004

mg/l KPK

OBRATOVALNI MONITORING 2004: KPK in BPK

BPK iztok

Slika 3. Osnovni parametri obratovalnega monitoringa 2004 – KPK (MDK= 100 mg/l) in BPK5 (MDK= 20 mg/l).

OBRATOVALNI MONITORING 2004: skupni dušik in skupni fosfor 60 50

mg/l

40 30 20 10

skupni N dotok

13.12.2004

29.11.2004

15.11.2004

skupni P iztok

Slika 4. Osnovni parametri obratovalnega monitoringa 2004 – skupni N / skupni P. POROCILO_CCN_04

1.11.2004

18.10.2004

datum skupni N iztok skupni P dotok

4.10.2004

20.9.2004

6.9.2004

23.8.2004

9.8.2004

26.7.2004

12.7.2004

28.6.2004

14.6.2004

31.5.2004

17.5.2004

3.5.2004

19.4.2004

5.4.2004

22.3.2004

8.3.2004

23.2.2004

9.2.2004

26.1.2004

12.1.2004

0


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

3.000.000

Slika 5. BREME NA MEJNEM MESTU NOŽICE primerjava let 2000 - 2004

2.500.000

kg/leto

2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0

KPK (kg/leto) 2000

2001

BPK5 (kg/leto) 2002

2003

N-skupni (kg/leto) 2004

Slika 5. Breme na Mejnem mestu Nožice po letih – 85 centil.

Slika 6. BREME NA DOTOKU CČN v kg/leto primerjava let 2000-2004 6.000.000 5.000.000

kg/leto

4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0

KPK (kg/leto) 2000

BPK5 (kg/leto) 2001

2002

Slika 6. Breme na dotoku CČN po letih – 85 centil.

POROCILO_CCN_04

2003

N-skupni (kg/leto) 2004

21/99


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

22/99

Preglednica 7. Zmogljivost CČN (2002, 2003 in 2004). parameter

povprečna

85 centilna

vrednost PE

vrednost PE

2002 KPK BPK5 skupni N 2003

Po mehanski stopnji 107.940 119.796 77.606 Po mehanski stopnji

KPK BPK5 skupni N 2004

106.562 119.099 90.240 Na dotok 104.734 (10.-16.07.2004) 123.215 (10.-16.07.2004) 73.580 (28.02.-06.03.2004)

KPK BPK5 skupni N

maksimalna tedenska obremenitev kg/dan

maksimalna tedenska obremenitev PE

124.570 148.436 93.312

26.683 14.911 1.803

222.358 248.517 150.250

122.558 147.656 84.102

26.935 15.052 1.832

224.458 250.867 152.667

115.081

20.657

172.142

*

132.847

11.397

189.950

*

87.886

1.955

162.917

*

Ur.l.RS 31/01 (Uredba o spremembah...uredbe o emisiji snovi...komunalnih čistilnih naprav) 1. Člen: Zmogljivost komunalne čistilne naprave območja poselitve je izračunana sposobnost čiščenja komunalne odpadne vode pri njeni največji obremenitvi. Za največjo obremenitev komunalne čistilne naprave se šteje največja povprečna tedenska obremenitev v stanju običajnega obratovanja. Zmogljivost se meri v PE."

OPOMBA: * Maksimalna tedenska obremenitev CČN v letu 2004 je prikazana nižja kot v prejšnjih letih, ker v jesenskih mesecih (avgust do december) TOC in TN merilnik ni deloval, so pa to ponavadi najbolj obremenjeni meseci. Vrednosti so okvirne !

POROCILO_CCN_04


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

23/99

Preglednica 8. Statistični pregled obremenitve glede na pretok v letu 2004 (PI sistem, on-line meritve);IZPAD meritev TOC/TN 19.8.-5.10. 2004 in 20.11.-31.12.04) TOC dotok KPK dotok BPK dotok 2004

mg/l

mg/l

MDK >200 >500 SUHO VREME – SKUPAJ avg 192 556 min 85 247 max 338 981 std 42 122 85 centil 231 671 št.meritev 136 136 št.>MDK 50 92 % > MDK 37 68 SUHO VREME - DELAVNIK avg 197 570 min 125 363 max 319 926 std 40 115 85 centil 233 676 št.meritev 93 93 št.>MDK 40 67 % > MDK 43 72 SUHO VREME - VIKEND avg 183 532 min 85 247 max 338 981 std 47 137 85 centil 224 650 št.meritev 44 44 št.>MDK 11 26 % > MDK 25 59

POROCILO_CCN_04

TN dotok

mg/l

mg/l

>200

>50

TOC dotok KPK dotok kg/dan

kg/dan

BPK dotok kg/dan

PE(BPK) 60 g/PE PE(BPK)

>120000

kg/dan

PE (TN) 12 g/PE PE (TN)

>10

>100000

TN dotok

TOC elimin. kg/dan

KPK elimin. kg/dan

BPK elimin. kg/dan

TN elimin. kg/dan

TOC dotok TN dotok + + povratek povratek mg/l mg/l

>200

>50

307 137 541 67 370 136 132 97

45 33 61 6 51 136 26 19

3612 1323 6831 949 4420

10476 3836 19810 2751 12817

5780 2117 10929 1518 7072

96331 35277 182158 25297 117862 136 20 15

842 522 1212 147 996

70202 43535 100996 12223 83025 136 1 1

1905 963 5636 1835 3654

5433 2986 16273 5314 10486

3459 674 9913 2979 6392

92 641 685 378 462

270 122 435 59 329 136 120 88

63 38 88 10 72 136 123 90

315 200 511 64 373 93 93 100

45 33 58 6 51 93 18 19

3821 2009 6831 912 4768

11082 5827 19810 2644 13828

6114 3215 10929 1459 7629

101904 53581 182158 24315 127157 93 18 19

872 562 1212 146 1019

72680 46825 100996 12130 84932 93 1 1

2022 963 5582 1911 3833

5769 2986 16110 5533 11021

3668 674 9913 3104 6563

100 641 685 400 473

273 122 423 60 332 93 83 89

62 38 81 10 71 93 81 87

293 137 541 75 358 44 40 91

45 34 61 7 51 44 8 18

3192 1323 5999 890 3862

9258 3836 17398 2582 11201

5108 2117 9599 1425 6180

85129 35277 159979 23742 103000 44 3 7

778 522 1042 127 914

64808 43535 86870 10596 76189 44 0 0

1721 570 5636 1647 3096

4910 1768 16273 4769 8913

3120 399 9345 2663 5291

87 449 638 327 390

265 147 435 58 311 44 38 86

65 48 88 10 76 44 43 98


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

TOC dotok KPK dotok BPK dotok 2004

mg/l

MDK >200 DEŽ - SKUPAJ avg 152 min 41 max 290 std 51 85 centil 201 št.meritev 135 št.>MDK 22 % > MDK 16 DEŽ - DELAVNIK avg 162 min 41 max 290 std 48 85 centil 205 št.meritev 102 št.>MDK 20 % > MDK 20 DEŽ - VIKEND avg 121 min 42 max 240 std 46 85 centil 162 št.meritev 33 št.>MDK 2 % > MDK 6

POROCILO_CCN_04

TN dotok

mg/l

mg/l

mg/l

>500

>200

>50

TOC dotok KPK dotok kg/dan

kg/dan

24/99

BPK dotok kg/dan

PE(BPK) 60 g/PE PE(BPK)

>120000

kg/dan

PE (TN) 12 g/PE PE (TN)

>10

>100000

TN dotok

TOC elimin. kg/dan

KPK elimin. kg/dan

BPK elimin. kg/dan

TN elimin. kg/dan

TOC dotok TN dotok + + povratek povratek mg/l mg/l

>200

>50

439 118 840 152 593 130 41 32

242 65 464 84 327 130 90 69

37 11 86 12 47 135 12 9

3756 1067 7623 1176 4930

10812 3094 22107 3449 14301

5965 1707 12197 1903 7890

97999 28454 189957 30454 131463 107 26 24

886 288 1991 234 1063

71427 24003 122985 16835 86644 113 2 2

2485 871 6701 1735 4167

6660 2699 19349 5198 11944

4224 609 11102 2876 7063

237 548 933 349 511

213 46 424 78 293 135 79 59

51 16 87 16 68 135 78 58

470 118 840 145 615 97 38 39

260 65 464 80 339 97 76 78

39 13 86 12 47 102 11 11

3993 1067 7123 1077 5074

11417 3094 20658 3199 14881

6299 1707 11397 1765 8210

105019 28454 189957 29909 137494 77 24 31

916 388 1466 184 1064

75552 32372 122196 14650 87999 80 1 1

2733 871 6701 1802 4320

7338 2699 19349 5423 12488

4608 609 11102 2996 7417

264 548 913 364 544

228 46 424 73 299 102 68 67

54 18 87 15 69 102 66 65

336 122 697 130 441 29 2 7

186 68 385 71 243 29 12 41

31 11 58 12 45 33 1 3

2773 1082 4076 716 3388

8041 3138 11821 2134 9889

4436 1731 6522 1178 5456

74866 28854 108699 19614 91222 21 0 0

721 288 1086 188 858

58821 24003 90535 14754 70579 23 0 0

2037 349 3712 1076 2845

5211 1191 10691 3736 8124

3467 269 6267 1857 5038

242 286 526 204 443

167 48 342 75 249 33 11 33

43 16 86 18 61 33 12 36


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

2004

TOC iztok iz mehanske

TN iztok iz mehanske

mg/l

mg/l

MDK >200 >50 SUHO VREME - SKUPAJ avg 164 51 min 70 33 max 281 72 std 40 7 85 centil 199 57 št.meritev 136 136 št.>MDK 19 78 % > MDK 14 57 SUHO VREME - DELAVNIK avg 169 50 min 101 33 max 272 68 std 39 7 85 centil 203 57 št.meritev 93 93 št.>MDK 17 50 % > MDK 18 54 SUHO VREME - VIKEND avg 154 52 min 70 36 max 281 72 std 40 7 85 centil 188 57 št.meritev 44 44 št.>MDK 3 28 % > MDK 7 64

POROCILO_CCN_04

25/99

NH4-N iztok KPK iztok iz BPK iztok iz TOC iztok iz KPK iztok iz BPK iztok iz iz mehanske mehanske mehanske mehanske mehanske mehanske mg/l

mg/l

mg/l

>500

>200

kg/dan

kg/dan

PE(BPK) 45 g/PE

TN iztok iz mehanske

kg/dan

PE(BPK)

kg/dan

>9000

>200000

TOC elimin. (biol.st.) kg/dan

KPK elimin. (biol.st.) kg/dan

BPK elimin. (biol.st.) kg/dan

PE elimin. (biol.st.)

TN elimin. (biol.st.)

1PE=45/60

kg/dan

30 14 47 5 34

524 225 898 127 636 136 83 61

196 84 337 47 239 136 63 46

3093 1050 5815 901 3864

9899 3360 18609 2884 12363

3712 1260 6978 1081 4636 136 0 0

82492 28002 155076 24033 103029 136 0 0

951 587 1337 166 1114

1566 963 5091 1593 3118

5055 2986 16329 5101 10035

2107 674 6302 1935 3977

48604 11237 141546 43200 91056

163 641 816 427 551

29 14 47 5 33

541 324 870 125 651 93 64 69

203 121 326 47 244 93 51 55

3291 1624 5815 883 4002

10530 5195 18609 2826 12808

3949 1948 6978 1060 4803 93 0 0

87751 43294 155076 23550 106730 93 0 0

974 621 1337 166 1129

1675 963 5091 1667 3254

5407 2986 16329 5340 10467

2250 674 6302 2026 4120

51867 11237 141546 45253 93182

166 641 816 447 580

30 17 44 5 35

493 225 898 128 600 44 20 45

185 84 337 48 225 44 13 30

2697 1050 5024 809 3242

8629 3360 16078 2588 10375

3236 1260 6029 971 3891 44 0 0

71911 28002 133984 21570 86457 44 0 0

896 587 1222 157 1053

1391 570 4614 1404 2613

4491 1768 14800 4495 8418

1872 399 5718 1701 3408

43193 6654 128716 37945 77171

166 449 687 379 505


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

TOC iztok iz mehanske 2004

mg/l

MDK >200 DEŽ - SKUPAJ avg 141 min 37 max 253 std 43 85 centil 184 št.meritev 135 št.>MDK 9 % > MDK 7 DEŽ - DELAVNIK avg 150 min 37 max 253 std 39 85 centil 186 št.meritev 102 št.>MDK 8 % > MDK 8 DEŽ - VIKEND avg 114 min 42 max 240 std 42 85 centil 150 št.meritev 33 št.>MDK 1 % > MDK 3

POROCILO_CCN_04

TN iztok iz mehanske mg/l

26/99

NH4-N iztok KPK iztok iz BPK iztok iz TOC iztok iz KPK iztok iz BPK iztok iz iz mehanske mehanske mehanske mehanske mehanske mehanske mg/l

>50

mg/l

mg/l

>500

>200

kg/dan

kg/dan

PE(BPK) 45 g/PE

TN iztok iz mehanske

kg/dan

PE(BPK)

kg/dan

>9000

>200000

TOC elimin. (biol.st.) kg/dan

KPK elimin. (biol.st.) kg/dan

BPK elimin. (biol.st.) kg/dan

PE elimin. (biol.st.)

TN elimin. (biol.st.)

1PE=45/60

kg/dan

43 16 76 12 54 135 37 27

22 8 41 7 29

447 117 808 139 591 130 38 29

168 44 303 52 222 130 30 23

3543 964 6301 986 4528

11180 3083 20162 3184 14480

4193 1156 7561 1194 5430 114 0 0

92584 25694 168014 26535 120682 107 0 0

1052 406 1951 229 1238

2337 871 5878 1595 3716

7270 2699 18853 5136 12010

2976 609 7265 1927 4705

68018 10158 163088 43384 106315

381 548 1151 402 697

45 17 76 11 56 102 31 30

23 8 37 7 30

480 117 808 133 605 97 36 37

180 44 303 50 227 97 28 29

3740 964 6301 877 4533

11795 3083 20162 2970 14615

4423 1156 7561 1114 5481 80 0 0

98335 25694 168014 25147 124284 77 0 0

1080 443 1751 180 1245

2525 871 5878 1624 3755

7855 2699 18853 5326 12194

3192 609 7265 1997 4895

73270 10158 163088 44547 111218

408 548 984 417 712

37 16 64 13 51 33 6 18

20 9 41 7 27

338 134 572 105 444 29 1 3

127 50 215 39 167 29 1 3

2813 1077 5591 967 3461

8686 3445 15056 2538 10842

3257 1292 5646 952 4066 22 0 0

73152 28711 125468 21350 91221 21 0 0

890 406 1360 228 1122

2075 349 5207 1212 2918

5768 1191 12373 3930 9124

2429 269 5040 1387 3525

56809 4484 115369 31429 82064

395 286 965 239 542


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

TOC iztok 2004 mg/l MDK >30 SUHO VREME - SKUPAJ avg 26 min 10 max 78 std 9 85 centil 33 št.meritev 211 št.>MDK 55 % > MDK 26 SUHO VREME - DELAVNIK avg 27 min 11 max 78 std 10 85 centil 34 št.meritev 143 št.>MDK 40 % > MDK 28 SUHO VREME - VIKEND avg 25 min 10 max 47 std 7 85 centil 32 št.meritev 68 št.>MDK 15 % > MDK 22

POROCILO_CCN_04

27/99

TN iztok

NH4-N iztok

TOC iztok

KPK iztok

BPK iztok

PE iztok

TN iztok

HRT biol.st.

mg/l

mg/l >10

kg/dan

kg/dan

kg/dan

BPK (60)

kg/dan

ure

org.breme biol.st. kgBPK/m3.d

26 7 44 7 35

14 1 34 10 27 211 115 55

456 180 1567 173 589

1412 558 4858 536 1825

319 126 1097 121 412

5315 2099 18281 2018 6867

458 114 788 139 625

8,5 7,0 12,2 0,9 9,6

0,56 0,20 1,10 0,18 0,71

26 7 44 7 35

13 1 32 9 26 143 79 55

479 197 1567 189 618

1486 610 4858 585 1915

336 138 1097 132 432

5594 2295 18281 2202 7206

472 114 788 139 645

8,2 7,0 10,8 0,7 8,7

0,61 0,30 1,10 0,16 0,76

27 13 42 8 35

14 1 34 11 28 68 36 53

405 180 710 120 536

1257 558 2201 373 1661

284 126 497 84 375

4729 2099 8284 1404 6253

429 216 732 136 605

9,2 7,3 12,2 1,0 10,2

0,48 0,20 0,93 0,18 0,60


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

2004 MDK DEŽ - SKUPAJ avg min max std 85 centil št.meritev št.>MDK % > MDK DEŽ - DELAVNIK avg min max std 85 centil št.meritev št.>MDK % > MDK DEŽ - VIKEND avg min max std 85 centil št.meritev št.>MDK % > MDK

POROCILO_CCN_04

28/99

TOC iztok

TN iztok

NH4-N iztok

TOC iztok

KPK iztok

BPK iztok

PE iztok

TN iztok

HRT biol.st.

mg/l >30

mg/l

mg/l >10

kg/dan

kg/dan

kg/dan

BPK (60)

kg/dan

ure

org.breme biol.st. kgBPK/m3.d

28 11 98 13 38 153 51 33

24 11 42 8 33

15 2 38 8 23 153 94 61

584 212 2305 298 740

1755 658 7146 939 2275

403 149 1614 210 515

6606 2475 26895 3534 8561

493 224 900 159 660

6,7 5,1 8,5 0,7 7,5

0,60 0,14 1,16 0,20 0,79

28 12 86 11 38 117 41 35

24 11 40 8 32

15 2 34 8 24 117 74 63

581 247 1750 223 742

1777 767 5425 700 2277

405 173 1225 157 519

6687 2886 20416 2634 8568

496 224 900 152 652

6,8 5,1 8,4 0,6 7,4

0,65 0,14 1,16 0,20 0,87

29 11 98 19 36 36 10 28

23 11 42 8 34

14 3 38 9 23 36 20 56

640 212 2305 510 751

1962 658 7146 1628 2388

448 149 1614 357 526

7384 2475 26895 6126 8987

475 236 795 165 654

6,8 5,4 8,5 0,9 7,8

0,43 0,16 0,73 0,14 0,55


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

29/99

Preglednica 9. Obratovalni monitoring odpadne vode – dotok CČN v letu 2004 (laboratorijske meritve). začetek vzorčenja

konec vzorčenja

ID

temp. oC

pH

TSS used.s. Cu mg/l 2 h ml/l mg/l

Zn mg/l

Cd mg/l

Cr mg/l

Ni mg/l

Pb mg/l

Fe N-Kjel. N-NH4 N-NO2 N-NO3 TN mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

fosfor mg/l

TOC mg/l

KPK mg/l

BPK5 mg/l

DOTOK CČN - MONITORING 12.1.2004 7:30 26.1.2004 7:30 3.2.2004 7:30 1.3.2004 7:30 29.3.2004 7:40 21.4.2004 8:00 3.5.2004 7:30 18.5.2004 7:15 8.6.2004 8:15 30.6.2004 8:00 14.7.2004 7:30 28.7.2004 7:30 10.8.2004 7:30 23.8.2004 7:30 30.8.2004 7:45 21.9.2004 8:00 28.9.2004 7:50 6.10.2004 7:45 25.10.2004 7:00 3.11.2004 7:15 15.11.2004 7:05 23.11.2004 7:30 8.12.2004 7:30 14.12.2004 8:08 avg 85 centil min max std št.meritev POROCILO_CCN_04

13.1.2004 7:30 27.1.2004 7:30 4.2.2004 7:30 2.3.2004 7:30 30.3.2004 7:40 22.4.2004 8:00 4.5.2004 7:30 19.5.2004 7:15 9.6.2004 8:15 1.7.2004 8:00 15.7.2004 7:30 29.7.2004 7:30 11.8.2004 7:30 24.8.2004 7:30 31.8.2004 7:45 4.9.2021 8:00 29.9.2004 7:50 7.10.2004 7:45 26.10.2004 7:00 4.11.2004 7:15 16.11.2004 7:05 24.11.2004 7:30 9.12.2004 7:00 15.12.2004 8:08

12 39 53 127 203 257 274 300 417 444 473 492 512 537 565 620 650 679 763 776 801 826 890 906

10,3 9,8 11,2 9,7 10,4 13,0 13,1 14,6 16,5 17,9 17,9 18,0 18,6 18,8 18,9 18,6 18,2 18,1 16,3 16,2 12,7 14,6 13,7 12,8 15,0 18,4 9,7 18,9 3,2 24

7,6 7,7 7,3 7,5 7,6 7,8 7,6 7,7 7,4 7,4 7,6 7,5 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,6 7,7 7,7 7,8 7,8 7,8 7,9 7,6 7,8 7,3 7,9 0,2 24

400,0 16,0 0,078 0,775 0,002 0,031 0,109 0,017 205,0 6,0 0,056 0,427 0,002 0,237 0,059 0,020 241,0 8,0 0,044 0,319 0,002 0,029 0,046 0,020 245,7 9,0 0,078 0,354 0,002 0,048 0,030 0,020 145,0 5,5 0,036 0,191 0,002 0,105 0,038 0,020 165,0 5,0 0,125 0,275 0,002 0,025 0,042 0,020 264,0 7,0 0,085 1,185 0,002 0,481 0,067 0,020 226,7 6,0 231,3 7,5 0,115 0,234 0,002 0,076 0,046 0,020 204,0 4,5 150,0 2,5 90,1 2,0 140,0 4,0 0,018 0,113 0,011 0,030 0,020 104,4 1,8 252,0 8,0 0,623 0,283 0,002 0,027 0,100 0,020 301,0 7,0 0,086 0,211 0,002 0,783 0,037 0,020 239,4 5,5 0,155 0,283 0,002 0,212 0,066 0,020 196,0 5,5 0,228 0,169 0,002 0,054 0,073 0,020 166,0 4,5 156,0 4,0 0,033 0,201 0,002 0,016 0,068 0,020 261,0 5,0 0,271 0,362 0,002 0,035 0,105 0,023 362,0 7,0 184,0 5,0 211,3 6,0 214,2 5,9 0,136 0,359 0,002 0,145 0,061 0,020 262,7 7,8 0,221 0,421 0,002 0,235 0,097 0,020 90,1 1,8 0,018 0,113 0,002 0,011 0,030 0,017 400,0 16,0 0,623 1,185 0,002 0,783 0,109 0,023 73,5 2,8 0,153 0,276 0,000 0,217 0,027 0,001 24 24 15 15 14 15 15 15

1,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,4 0,8 1,1

0,6 0,8 0,8 1,7 0,6 0,7 1,0

0,8 1,1 0,4 1,7 0,4 15

47,1 50,9 48,1 45,3 32,4 37,5 49,3 45,7 40,0 32,9 31,8 25,5 32,0 27,6 42,6 42,6 46,7 48,9 39,3 34,2 45,8 49,9 44,1 48,3 41,2 48,6 25,5 50,9 7,6 24

22,2 29,9 25,5 24,5 20,3 20,1 27,9 24,0 20,4 15,7 16,4 14,6 19,6 15,2 22,7 22,6 24,8 25,3 21,3 15,8 23,8 25,4 23,5 26,6 22,0 25,5 14,6 29,9 4,2 24

0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0 0,4 0,1 24

0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,5 0,2 0,4 0,1 0,5 0,2 24

47,2 8,9 51,0 10,7 48,2 7,7 45,4 6,8 32,8 5,3 37,7 5,3 49,4 7,4 45,7 7,1 40,1 8,7 33,0 6,1 31,9 7,7 26,0 6,6 32,1 4,7 27,7 5,3 42,7 6,6 43,1 6,4 47,1 6,4 49,2 6,6 39,6 5,0 34,3 4,5 46,2 6,1 50,0 6,3 44,2 6,6 49,1 6,2 41,4 6,6 49,2 7,7 26,0 4,5 51,0 10,7 7,7 1,4 24 24

215 185 131 145 214 206 238 158 142 116 216

179 216 116 238 42 11

792 637 733 622 422 460 623 609 686 645 560 507 391 433 635 900 709 744 566 621 732 779 743 667 634 744 391 900 127 24

370 426 473 400 247 240 333 380 400 380 330 340 240 260 340 567 420 440 340 400 400 440 480 427 378 440 240 567 81 24


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

30/99

Preglednica 10. Obratovalni monitoring odpadne vode – iztok CČN v letu 2004. začetek vzorčenja

konec vzorčenja

ID

temp. oC

pH

TSS used.s. obarv. obarv. obarv. Cu mg/l 2 h ml/l 436 525 620 mg/l

Zn mg/l

Cd mg/l

Cr mg/l

Ni mg/l

Pb mg/l

Fe mg/l

Kjel. NH4 NO2 NO3 mg/l mg/l mg/l mg/l

TN fosfor TOC mg/l mg/l mg/l

KPK BPK5 mg/l mg/l

IZTOK CČN - MONITORING 13.1.2004 5:00 14.1.2004 5:00 27.1.2004 5:00 28.1.2004 5:00 4.2.2004 5:00 5.2.2004 5:00 2.3.2004 5:00 3.3.2004 5:00 30.3.2004 5:00 31.3.2004 5:00 22.4.2004 5:00 23.4.2004 5:00 4.5.2004 5:00 5.5.2004 5:00 19.5.2004 5:00 20.5.2004 5:00 9.6.2004 5:00 10.6.2004 5:00 1.7.2004 5:00 2.7.2004 5:00 15.7.2004 5:00 16.7.2004 5:00 29.7.2004 5:00 30.7.2004 5:00 11.8.2004 5:00 12.8.2004 5:00 24.8.2004 5:00 25.8.2004 5:00 31.8.2004 5:00 1.9.2004 5:00 21.9.2004 5:00 22.9.2004 5:00 29.9.2004 5:00 30.9.2004 5:00 7.10.2004 5:00 8.10.2004 5:00 26.10.2004 5:00 27.10.2004 5:00 4.11.2004 5:00 5.11.2004 5:00 16.11.2004 5:00 17.11.2004 5:00 24.11.2004 5:00 25.11.2004 5:00 9.12.2004 5:00 10.12.2004 5:00 15.12.2004 5:00 16.12.2004 5:00 avg 85 centil min max std št.meritev

19 47 65 136 214 264 283 312 420 454 474 499 521 545 572 631 658 690 771 785 810 833 898 914

11,4 10,9 12,5 10,8 12,2 15,1 15,0 16,9 19,3 19,6 20,3 19,7 20,6 20,5 20,2 20,0 19,5 19,9 17,8 17,3 15,6 15,3 15,1 15,9 16,7 20,1 10,8 20,6 3,3 24

7,4 7,6 7,7 7,7 7,7 7,9 7,7 7,6 7,8 7,5 7,6 7,6 7,6 7,5 7,4 7,6 7,6 7,5 7,8 7,6 7,9 7,6 7,5 7,6 7,6 7,7 7,4 7,9 0,1 24

11,1 <0,1 35,2 0,8 10,6 0,0 15,3 0,0 14,3 0,0 36,5 0,9 21,6 <0,1 14,8 0,0 8,1 0,0 11,2 <0,1 11,3 <0,1 9,6 0,0 8,0 0,0 4,6 0,0 4,6 0,0 24,1 0,2 10,3 0,0 8,0 0,0 18,2 0,1 8,0 0,0 9,8 0,0 14,3 0,0 23,8 1,8 16,9 0,0 14,6 0,2 22,8 0,3 4,6 0,0 36,5 1,8 8,4 0,5 24 20

3,1 4,1 4,0 2,9 3,1 5,4 3,7 4,5 4,1 3,6 4,7 2,8 1,5 0,5 2,8 3,1 2,6 2,3 2,7 2,8 2,1 2,9 3,5 3,6 3,2 4,1 0,5 5,4 1,0 24

1,1 1,1 1,4 1,2 1,0 1,9 1,8 1,9 1,6 1,5 2,1 0,9 0,5 0,8 1,3 1,4 1,2 0,9 1,1 1,4 1,1 1,8 1,2 1,6 1,3 1,8 0,5 2,1 0,4 24

0,5 0,008 0,116 0,002 0,010 0,030 0,020 0,1 13,5 9,6 0,6 0,017 0,120 0,002 0,013 0,030 0,020 0,2 26,9 20,9 0,8 0,006 0,119 0,002 0,010 0,030 0,020 0,1 27,2 22,9 0,6 0,008 0,141 0,002 0,010 0,030 0,020 0,1 30,0 26,0 0,7 0,007 0,133 0,002 0,010 0,030 0,020 0,1 28,9 25,1 0,9 0,017 0,251 0,002 0,013 0,031 0,020 0,3 32,3 24,4 1,3 0,008 0,120 0,002 0,011 0,030 0,020 0,1 25,4 21,8 28,0 22,1 1,0 0,7 0,010 0,171 0,002 0,013 0,030 0,020 0,1 23,2 19,2 0,8 5,7 2,5 1,1 7,2 3,0 0,4 3,4 1,6 0,2 0,007 0,070 0,010 0,030 0,020 0,1 8,3 6,1 2,1 4,3 1,6 0,8 0,096 0,094 0,002 0,010 0,030 0,020 0,1 4,0 1,3 0,3 0,029 0,143 0,002 0,031 0,030 0,020 <0,03 10,2 4,7 0,6 0,014 0,040 0,002 0,013 0,021 0,020 0,1 5,8 0,4 7,8 2,6 20,9 15,0 0,5 0,8 0,008 0,049 0,002 0,010 0,020 0,020 0,1 14,5 10,8 0,5 0,001 0,005 0,002 0,010 0,030 0,020 <0,03 13,2 9,1 17,2 12,5 0,8 18,6 11,8 0,5 19,6 13,1 0,9 0,7 0,017 0,112 0,002 0,012 0,029 0,020 0,1 17,0 12,2 1,0 0,018 0,144 0,002 0,013 0,030 0,020 0,2 27,8 22,5 0,2 0,001 0,005 0,002 0,010 0,020 0,020 0,1 3,4 1,3 2,1 0,096 0,251 0,002 0,031 0,031 0,020 0,3 32,3 26,0 0,4 0,024 0,061 0,000 0,006 0,003 0,000 0,1 9,5 8,6 24 14 14 13 14 14 14 12 23 24

Rdeče so označene vrednosti, ki presegajo 4. ali 5. člen Uredbe o KČN (35/96 oz. 31/01). POROCILO_CCN_04

0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,3 0,1 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,1 1,1 0,7 0,6 0,2 0,6 0,3 0,6 0,0 1,1 0,3 24

4,6 0,8 0,5 0,1 0,8 0,4 0,9 0,9 1,0 12,5 10,2 4,7 23,1 10,9 14,3 0,4 18,0 17,9 2,2 7,9 11,6 14,8 5,0 9,0 7,2 14,6 0,1 23,1 6,9 24

18,4 27,8 27,7 30,1 29,7 32,8 26,4 29,0 24,3 18,2 17,7 8,2 31,7 15,6 18,7 11,1 18,5 26,2 23,2 23,5 25,5 32,6 23,8 29,2 23,8 29,9 8,2 32,8 6,7 24

4,4 6,5 2,6 2,8 3,8 4,2 4,4 3,7 6,2 4,2 5,4 3,5 3,3 4,1 2,9 4,2 3,4 2,4 1,9 2,5 2,8 3,4 4,2 3,8 3,8 4,4 1,9 6,5 1,1 24

27

23 30 21 24 24 22 13 13 14 13

20 25 13 30 6 11

50 86 65 61 65 96 67 64 75 50 61 41 44 39 33 84 60 59 77 61 58 66 103 80 64 82 33 103 17 24

9 32 19 17 15 36 15 16 16 10 11 6 6 6 5 19 11 11 20 12 9 14 26 16 15 20 5 36 8 24


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

začetek vzorčenja konec vzorčenja ID

31/99

prevodn. SiO2 uS/cm mg/l

DOTOK CČN - MONITORING 28.7.2004 7:30 8.12.2004 7:30

29.7.2004 7:30 9.12.2004 7:00

492 890

<0,1 1163

Preglednica 11. Osnovni parametri odpadne vode po stopnjah CČN in preliv v Kamniško Bistrico v letu 2004 (laboratorijske meritve).

merilno mesto

ID

začetek vzorčenja

konec vzorčenja

pH

TSS mg/l

suha org.sn used. snov ov snovi N-Kjel. N-NH4 fosfor TOC g/l

%

ml/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

KPK

BPK5

mg/l

mg/l Razmerje 650 TOC/KPK/BPK Razmerje TOC/KPK/BPK 340 Razmerje TOC/KPK/BPK

DOTOK+POVRATEK

34 26.1.2004 11:30

460

1113

DOTOK+POVRATEK

61

4.2.2004 9:00

276

681

479 20.7.2004 8:50

600

1494

PO MEHANSKI STOPNJI

35 26.1.2004 11:30

163

472

290

PO MEHANSKI STOPNJI

62

4.2.2004 9:00

125

391

225

PO MEHANSKI STOPNJI

477 20.7.2004 8:30

170

603

PO MEHANSKI STOPNJI

527 19.8.2004 8:00

DOTOK+POVRATEK

156

445

225

PO I. BIOL. STOPNJI

63

136

337

190

SILOS GNILE VODE - iztok

10 12.1.2004 12:00

SILOS GNILE VODE - iztok

23 16.1.2004 7:30

Preliv za B Preliv za B

POROCILO_CCN_04

Razmerje TOC/KPK/BPK

152

36 26.1.2004 11:30

229

Razmerje TOC/KPK/BPK

Razmerje TOC/KPK/BPK

PO I. BIOL. STOPNJI

Preliv na dotoku CČN

opombe

4.2.2004 9:00

12,1 8,1

12,4

Razmerje TOC/KPK/BPK Razmerje TOC/KPK/BPK

10200 60,1

11000

7,7

207

3,5

10,7

4,6

1,8

165

187 22.3.2004 7:45 22.3.2004 8:00

7,9

357

4,0

51,3

27,1

7,4

747

360 prvi naliv-močan dež

192 22.3.2004 11:30

7,5

227

3,0

26,8

13,3

4,4

324

180

6.4.2004 8:00

80 en dan dež


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

merilno mesto

ID

začetek vzorčenja

konec vzorčenja

pH

32/99

TSS mg/l

suha org.sn used. snov ov snovi N-Kjel. N-NH4 fosfor TOC g/l

%

ml/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

KPK

BPK5

mg/l

mg/l

opombe

IZTOK IZ CČN + preliv

188 22.3.2004 7:45 22.3.2004 8:00

7,9

317

9,5

52,8

30,2

7,7

505

220 prvi naliv-močan dež

IZTOK IZ CČN + preliv

193 22.3.2004 11:30

7,3

199

5,0

24,1

12,2

3,7

228

120

IZTOK IZ CČN + preliv

230

7,3

378

2,0

16,0

9,5

2,4

152

preliv v K.BISTRICO

552 26.8.2004 8:30 26.8.2004 9:30

43,4

559

preliv v K.BISTRICO

553 26.8.2004 9:30 26.8.2004 10:30

24,7

331

preliv v K.BISTRICO

554 26.8.2004 10:30 26.8.2004 11:30

15,0

224

preliv v K.BISTRICO

555 26.8.2004 11:30 26.8.2004 12:30

18,5

251

preliv v K.BISTRICO

556 26.8.2004 12:30 26.8.2004 13:30

28,2

344

preliv v K.BISTRICO

557 26.8.2004 13:30 26.8.2004 14:30

23,2

294

preliv v K.BISTRICO

558 26.8.2004 14:30 26.8.2004 15:30

21,5

325

preliv v K.BISTRICO

559 26.8.2004 15:30 26.8.2004 16:30

22,3

358

preliv v K.BISTRICO

560 26.8.2004 16:30 26.8.2004 17:30

22,2

327

preliv v K.BISTRICO

561 26.8.2004 17:30 26.8.2004 18:30

21,3

289

POROCILO_CCN_04

6.4.2004 8:00

60 en dan dež


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

33/99

Preglednica 12. Osnovni parametri urnih vzorčenj v letu 2004 (laboratorijske meritve). Vzorčenje 2-urnih vzorcev smo izvajali za določitev obremenitve in preverbo vsebnosti težkih kovin po kanalizacijskem sistemu ločeno za občino Kamnik, podjetje Titan in ostalo sprejemno območje CČN na mernih mestih: dotok CČN, mejno mesto Nožice in izpust podjetja Titan Kamnik. Statistične vrednosti so podane za celotno obdobje skupaj in predstavljajo skupno obremenitev na posameznih mernih mestih v času vzorčenja začetek vzorčenja

konec vzorčenja

ID

pH

inh. NI

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Pb

Fe

N-Kjel.

CNcelotni

CNprosti

TOC (on line)

KPK

BPK5

BTX

AOX

LKCH

%

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

opombe

DOTOK CČN 26.1.2004 11:30 4.2.2004 9:00 10.2.2004 9:30 10.2.2004 11:30 10.2.2004 13:30 10.2.2004 15:30 10.2.2004 17:30 10.2.2004 19:30 10.2.2004 21:30 10.2.2004 23:30 11.2.2004 1:30 11.2.2004 3:30 11.2.2004 5:30 11.2.2004 7:30 18.2.2004 8:20 18.2.2004 10:20

10.2.2004 11:30 10.2.2004 13:30 10.2.2004 15:30 10.2.2004 17:30 10.2.2004 19:30 10.2.2004 21:30 10.2.2004 23:30 11.2.2004 1:30 11.2.2004 3:30 11.2.2004 5:30 11.2.2004 7:30 11.2.2004 9:30 18.2.2004 10:20 18.2.2004 12:20

33 60 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 97 98

18.2.2004 12:20 18.2.2004 14:20 18.2.2004 16:20 18.2.2004 18:20 18.2.2004 20:20 18.2.2004 22:20 19.2.2004 0:20 19.2.2004 2:20 19.2.2004 4:20 23.2.2004 14:00 23.2.2004 16:00 23.2.2004 18:00 23.2.2004 20:00 23.2.2004 22:00 18.3.2004 8:00 18.3.2004 10:00 18.3.2004 12:00 18.3.2004 14:00

18.2.2004 14:20 18.2.2004 16:20 18.2.2004 18:20 18.2.2004 20:20 18.2.2004 22:20 19.2.2004 0:20 19.2.2004 2:20 19.2.2004 4:20 19.2.2004 6:20 23.2.2004 16:00 23.2.2004 18:00 23.2.2004 20:00 23.2.2004 22:00 23.2.2004 23:59 18.3.2004 10:00 18.3.2004 12:00 18.3.2004 14:00 18.3.2004 16:00

99 100 101 102 103 104 105 106 107 119 120 121 122 123 174 175 176 177

POROCILO_CCN_04

386 142 7,6 7,5 7,3 7,2 7,4 7,6 7,7 7,6 7,6 7,5 7,6 7,6 8,4 7,7 8,2 7,7 7,6 7,8 7,9 8,1 7,9 8,2 7,9 7,5 8,0 8,1 7,4 7,4

13 100 96 35 24

0,105 0,071

0,727 0,523

0,002 0,002

0,053 0,031

0,030 0,030

3,415 1,285

0,072 0,050 0,037 0,033 0,028 0,035 0,050 0,062 0,062 0,064 0,575 0,695 0,105 0,048 0,032 0,036 0,197 0,070

0,468 0,345 0,290 0,250 0,271 0,308 0,292 0,300 0,334 0,323 1,687 4,660 0,619 0,310 0,145 0,120 0,130 0,159

0,002 0,002 0,002 0,002

0,043 0,036 0,036 0,022 0,023 0,056 0,037 0,027 0,038 0,026 0,024 0,267 0,045 0,021 0,026 0,017 0,108 0,032

0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,034 1,875 2,265 0,110 0,030 0,030 0,030 0,086 0,030

1,285 0,730 0,960 0,435 0,400 0,460 0,536 0,540 0,657 1,845 1,785 1,670 3,115 1,495 0,340 0,311 0,346 0,416

0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

0,007 0,003 0,003 0,020 0,020 0,020 0,073 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

63,7 56,7 53,6 63,3 53,1 50,3 47,3 45,1 47,2 48,5 32,3 55,7 84,6 77,5 76,9 55,5 49,9 46,4 49,5 47,2 40,9 40,2 42,5 23,3 20,0 22,7 17,1 17,3

642 673 741 311 341 247 290 255 167 185 0,0 8,8 8,4 0,2 0,0

0,0 7,1 6,9 0,1 0,0

1021 444 865 963 875 2037 998 785 663 714 681 755 607 611 1092 1768 1620 900 844 764 776 667 575 550 607 392 484 335 288 415

680 260

680 1060

visoka obremenitev

960 480 500 400 390 340 280 290 290

visoka obremenitev

visoka obremenitev visoka obremenitev visoka obremenitev visoka obremenitev visoka obremenitev visoka obremenitev visoka obremenitev visoka obremenitev visoka obremenitev

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,09 0,07 0,09 0,02 0,02

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

začetek vzorčenja

18.3.2004 16:00 18.3.2004 18:00 18.3.2004 20:00 18.3.2004 22:00 19.3.2004 0:00 19.3.2004 2:00 19.3.2004 4:00 19.3.2004 6:00 22.3.2004 7:45 22.3.2004 11:30 19.3.2004 8:00 19.3.2004 10:00 19.3.2004 12:00 19.3.2004 14:00 31.3.2004 10:00

konec vzorčenja

19.3.2004 10:00 19.3.2004 12:00 19.3.2004 14:00 19.3.2004 16:00 31.3.2004 12:00

178 179 180 181 182 183 184 185 186 191 194 195 196 197 215

31.3.2004 14:00 31.3.2004 16:00 31.3.2004 16:00 31.3.2004 18:00 31.3.2004 18:00 31.3.2004 20:00 7.4.2004 20:00 7.4.2004 22:00 7.4.2004 22:00 8.4.2004 0:00 8.4.2004 0:00 8.4.2004 2:00 25.5.2004 7:30 26.5.2004 7:30 23.6.2004 8:20 24.6.2004 8:00 5.7.2004 7:30 6.7.2004 7:30 14.9.2004 10:00 15.9.2004 8:00 5.12.2004 11:45 5.12.2004 13:45 5.12.2004 13:45 5.12.2004 15:45 16.12.2004 8:10 16.12.2004 10:10

216 217 218 233 234 235 345 430 457 596 885 886 915

16.12.2004 10:10 16.12.2004 12:10 16.12.2004 14:10 16.12.2004 16:10 16.12.2004 18:10 16.12.2004 20:10 16.12.2004 22:10 17.12.2004 0:10 17.12.2004 2:10 17.12.2004 4:10 17.12.2004 6:10 28.12.2004 17:00 28.12.2004 7:45 28.12.2004 9:45 28.12.2004 11:45 POROCILO_CCN_04

18.3.2004 18:00 18.3.2004 20:00 18.3.2004 22:00 19.3.2004 0:00 19.3.2004 2:00 19.3.2004 4:00 19.3.2004 6:00 19.3.2004 8:00 22.3.2004 8:00

ID

16.12.2004 12:10 16.12.2004 14:10 16.12.2004 16:10 16.12.2004 18:10 16.12.2004 20:10 16.12.2004 22:10 17.12.2004 0:10 17.12.2004 2:10 17.12.2004 4:10 17.12.2004 6:10 17.12.2004 8:10 28.12.2004 9:45 28.12.2004 11:45 28.12.2004 13:45

916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 948 949 950 951

pH

34/99

inh. NI

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Pb

Fe

N-Kjel.

CNcelotni

CNprosti

TOC (on line)

KPK

BPK5

BTX

AOX

LKCH

%

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

0,097 0,059 0,033 0,024 0,019 0,014 0,011 0,011

0,853 1,668 0,715 0,294 0,190 0,115 0,102 0,072

0,002 0,002 0,002 0,002

0,146 0,151 0,031 0,017 0,013 0,010 0,010 0,010

1,770 2,650 0,071 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030

0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

1,135 1,790 0,611 0,363 0,260 0,180 0,190 0,175

7,6 7,4

49,1 12,8 0,046 0,062 0,048 0,080

0,381 0,050 0,263 0,254

0,002 0,002 0,002 0,002

0,138 0,110 0,061 0,111

0,044 0,062 0,034 0,112

0,020 0,020 0,020 0,020

849 234

400 140

močan dež

0,765 1,190 0,795 0,720

dan po praznenju Galkoplast kovine kovine kovine

7,4

387

1148

747

7,0 7,2 7,6

494 422 218

1218 1200 752

880 793 540

0,0 0,0 0,0 7,8 7,7

0,040

7,8 7,9 7,9

1,658 0,277 0,046

0,228

0,430 1,510 0,253

0,002

0,002 0,002 0,002

0,017

0,072 0,014 0,014

0,030

0,482 3,790 1,170

0,020

0,022 0,020 0,020

0,448

2,000 0,715 0,609

5,7 0,2 57,7 54,6 52,6 58,3 53,3 47,7 48,1 47,4 45,8 39,7 44,7

0,008 0,028 0,377

0,649 0,252 1,828

0,002 0,002 0,002

0,010 0,010 0,010

0,030 0,039 0,161

0,020 0,020 0,020

0,377 0,673 6,785

18,1 24,1 21,3

lažni alarm lažni alarm lažni alarm

534 484 518 941

57,1

69,6

7,7 7,7 7,9

opombe

3,6 0,1

803 859 1400 1036 1094 1254 1170 1034 862 828 766 720 672 794 326 150 307 171

kovine

280

PN IJŠ

683 0,03 0,03

0,02

razlitje bencina v Dobu inhibicija na CCN inhibicija na CCN inhibicija na CCN


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

začetek vzorčenja

konec vzorčenja

ID

pH

35/99

inh. NI

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Pb

Fe

N-Kjel.

CNcelotni

CNprosti

TOC (on line)

KPK

BPK5

BTX

AOX

LKCH

%

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

opombe

28.12.2004 15:45 28.12.2004 17:45

952

7,7

0,019

0,097

0,002

0,010

0,030

0,020

0,433

15,3

192

inhibicija na CCN

28.12.2004 17:45 28.12.2004 19:45

953

7,6

0,014

0,080

0,002

0,010

0,030

0,020

0,385

16,5

191

inhibicija na CCN

0,132 0,1

0,550 0,7

0,002 0,0

0,047 0,1

0,377 0,5

0,020 0,0

1,040 1,8

45,0 57,7

avg 85 centil

začetek vzorčenja

7,7 7,9

konec vzorčenja

53,6 97,6

ID

pH

3,3 8,4

1,8 5,7

368,8 605,0

777 1102

527 793

0,03 0,03

0,06 0,09

0,02 0,02

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Pb

Fe

N-Kjel.

TOC (on line)

KPK

BPK5

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

opombe

MEJNO MESTO NOŽICE 18.2.2004 11:45 18.2.2004 13:45 18.2.2004 15:45 18.2.2004 17:45 18.2.2004 19:45 18.2.2004 21:45 18.2.2004 23:45 19.2.2004 1:45 19.2.2004 3:45 24.5.2004 9:00 24.5.2004 11:00 24.5.2004 13:00 24.5.2004 15:00 24.5.2004 17:00 24.5.2004 19:00 24.5.2004 21:00 24.5.2004 23:00 25.5.2004 1:00 25.5.2004 3:00 25.5.2004 5:00 25.5.2004 7:00 25.5.2004 10:00 25.5.2004 12:00 25.5.2004 14:00 25.5.2004 16:00 25.5.2004 18:00 25.5.2004 20:00 26.5.2004 9:00 26.5.2004 15:00 26.5.2004 21:00 27.5.2004 3:00 13.10.2004 9:00 13.10.2004 11:00 POROCILO_CCN_04

18.2.2004 13:45 18.2.2004 15:45 18.2.2004 17:45 18.2.2004 19:45 18.2.2004 21:45 18.2.2004 23:45 19.2.2004 1:45 19.2.2004 3:45 19.2.2004 5:45 24.5.2004 11:00 24.5.2004 13:00 24.5.2004 15:00 24.5.2004 17:00 24.5.2004 19:00 24.5.2004 21:00 24.5.2004 23:00 25.5.2004 1:00 25.5.2004 3:00 25.5.2004 5:00 25.5.2004 7:00 25.5.2004 9:00 25.5.2004 12:00 25.5.2004 14:00 25.5.2004 16:00 25.5.2004 18:00 25.5.2004 20:00 25.5.2004 22:00 26.5.2004 15:00 26.5.2004 21:00 27.5.2004 3:00 27.5.2004 9:00 13.10.2004 11:00 13.10.2004 13:00

108 109 110 111 112 113 114 115 116 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 347 348 349 350 351 352 369 370 371 372 705 706

8,0 8,7 7,6 8,6 7,6 8,0 8,6 8,2 8,7 7,8 7,6 7,6 7,5 7,6 7,7 7,7 7,7 7,8 7,9 8,0 8,0 7,5 7,5 7,5 7,7 7,6 7,6 7,6 7,6 7,7 7,8 7,1 7,6

0,028 0,034 0,035 0,024 0,026 0,032 0,080 0,106 0,102 0,086 0,049 0,038 0,033 0,023 0,021 0,019 0,013 0,008 0,005 0,009 0,019 0,078 0,049 0,024 0,028 0,028 0,022 0,028 0,019 0,016 0,023

0,331 0,607 0,236 0,200 0,125 0,128 0,160 0,252 0,149 0,487 0,133 0,171 0,135 0,091 0,064 0,074 0,054 0,027 0,040 0,044 0,091 0,631 0,314 0,216 0,227 0,156 0,271 0,114 0,081 0,058 0,324

0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

0,042 0,144 0,083 0,036 0,011 0,010 0,010 0,010 0,010 0,027 0,010 0,010 0,010 0,019 0,012 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,015 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

0,053 0,124 0,056 0,026 0,010 0,030 0,030 0,030 0,030 0,039 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030

0,035 0,005 0,003 0,004 0,002 0,020 0,020 0,021 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,119 0,046 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

0,965 1,945 1,035 0,580 0,380 0,446 0,768 1,205 0,660 1,990 0,600 0,700 0,943 0,343 0,219 0,248 0,174 0,086 0,091 0,093 0,437 0,178 0,097 0,526 0,443 0,309 0,359 0,470 0,270 0,230 0,630

39,5 47,1 30,1 28,7 22,8 25,0 26,0 23,5 16,1

57,4 36,0

186 283 137 129 154 120 120 141 67

582 938 440 438 430 361 431 455 254 508 392 645 920 271 291 268 162 57 36 65 300 1010 644 512 405 335 335 415 367 191 381

320 visoka obremenitev 480 visoka obremenitev 200 visoka obremenitev 210 visoka obremenitev 200 visoka obremenitev 180 visoka obremenitev 180 visoka obremenitev 150 visoka obremenitev 120 visoka obremenitev kovine kovine kovine kovine kovine kovine kovine kovine kovine kovine kovine kovine kovine kovine kovine kovine kovine kovine kovine kovine kovine kovine


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

začetek vzorčenja

konec vzorčenja

ID

pH

36/99

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Pb

Fe

N-Kjel.

TOC (on line)

KPK

BPK5

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

13.10.2004 13:00 13.10.2004 15:00 13.10.2004 17:00 13.10.2004 19:00 13.10.2004 21:00 13.10.2004 23:00 14.10.2004 3:00 14.10.2004 5:00 14.10.2004 5:00 14.10.2004 7:00 14.10.2004 11:30 15.10.2004 5:30 15.10.2004 7:30 15.10.2004 9:30 28.12.2004 4:30 28.12.2004 6:30 28.12.2004 8:30

13.10.2004 15:00 13.10.2004 17:00 13.10.2004 19:00 13.10.2004 21:00 13.10.2004 23:00 14.10.2004 1:00 14.10.2004 5:00 14.10.2004 7:00 14.10.2004 7:00 14.10.2004 9:00 14.10.2004 13:30 15.10.2004 7:30 15.10.2004 9:30 15.10.2004 11:30 28.12.2004 6:30 28.12.2004 8:30 28.12.2004 10:30

707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 944 945 946

7,3 7,2 7,3 7,4 7,1 7,3 7,4 7,5 7,7 7,9 7,6 7,6 7,6 7,7 7,9 7,9 8,1

0,007 0,007 0,011

0,078 0,121 0,246

0,002 0,002 0,002

28.12.2004 10:30

28.12.2004 12:30

947

8,5

0,013

0,212

7,7 8,0

0,033 0,049

0,190 0,310

avg 85 centil

POROCILO_CCN_04

0,010 0,010 0,017

0,030 0,030 0,030 0,030

0,020 0,020 0,020

0,216 0,354 0,759

35,1 27,9 23,0 21,9 28,3 16,8 19,5 13,1 8,7 23,6 53,0 32,2 23,2 29,2 4,6 8,6 15,9

0,002

0,010

0,030

0,020

0,639

15,7

0,002 0,002

0,019 0,019

0,034 0,030

0,022 0,020

0,554 0,926

25,9 35,8

148,6 179,6

755 556 336 375 150 150 150 203 398 601

opombe

inhibicija na CCN inhibicija na CCN inhibicija na CCN inhibicija na CCN

227 298


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

začetek vzorčenja

konec vzorčenja

ID

CN prosti

pH

mg/l

37/99

T(pri pH)

Cu

Zn

Cr

Ni

Pb

Fe

KPK

oC

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

TITAN KAMNIK 2004 22.1.2004 11:00 22.1.2004 11:00 19.3.2004 9:50 19.3.2004 12:00 24.5.2004 9:00 24.5.2004 9:00 24.5.2004 11:00 24.5.2004 13:00 24.5.2004 15:00 24.5.2004 17:00 24.5.2004 19:00 24.5.2004 21:00 24.5.2004 23:00 25.5.2004 1:00 25.5.2004 3:00 25.5.2004 5:00 25.5.2004 7:00 25.5.2004 9:00 25.5.2004 11:00 25.5.2004 13:00 25.5.2004 15:00 25.5.2004 17:00 25.5.2004 19:00 25.5.2004 21:00 POROCILO_CCN_04

22.1.2004 13:00 22.1.2004 13:00 19.3.2004 11:50 25.5.2004 9:00 24.5.2004 11:00 24.5.2004 13:00 24.5.2004 15:00 24.5.2004 17:00 24.5.2004 19:00 24.5.2004 21:00 24.5.2004 23:00 25.5.2004 1:00 25.5.2004 3:00 25.5.2004 5:00 25.5.2004 7:00 25.5.2004 9:00 25.5.2004 11:00 25.5.2004 13:00 25.5.2004 15:00 25.5.2004 17:00 25.5.2004 19:00 25.5.2004 21:00 25.5.2004 23:00

30 31 171 172 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 353 354 355 356 357 358 359

0,132 0,213 0,093 0,022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,028 0,031 0,013 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

8,9 8,7 8,6 8,8 8,6 7,0 7,4 7,4 7,7 7,8 7,9 7,9 8,0 8,1 8,1 8,1 8,3 7,5 7,6 7,5 7,5 7,2 7,7 7,8

18,5 19,3 21,3 21,0 17,1 18,9 18,4 18,3 18,3 18,1 18,1 18,4 18,3 18,1 18,1 18,6 19,2 18,2 18,2 18,2 18,0 18,8 18,8 18,7

0,049 0,048 0,092 0,081 0,241 0,231 0,115 0,038 0,027 0,019 0,009 0,008 0,004 0,013 0,005 0,053 0,060 0,054 0,052 0,120 0,062 0,074 0,060 0,039

6,450 2,695 1,548 1,375 0,129 0,384 0,342 0,266 0,229 0,157 0,106 0,114 0,027 0,033 0,642 0,339 0,372 0,252 0,544 0,494 0,444 0,552 0,488 0,379

<0,01 0,010 0,025 0,026 <0,01 0,073 0,014 0,011 0,012 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,015 0,018 0,012 0,020 0,020 0,018 0,026 0,014 0,011

0,349 0,128 0,300 0,440 0,164 0,149 0,101 0,037 0,012 0,070 0,011 0,011 0,005 0,030 0,030 0,091 0,159 0,118 0,176 0,099 0,077 0,053 0,049 0,031

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

2,56 1,80 2,38 2,42 0,28 1,42 0,90 0,78 0,59 0,35 0,20 0,35 0,08 0,13 0,14 1,47 1,36 1,05 2,58 3,20 2,60 4,32 3,45 2,45

27 77 76 18 28 250 89 160 147 104 54 62 <15 <15 17 167 144 88 273 632 335 759 120 94


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

začetek vzorčenja

konec vzorčenja

ID

CN prosti

pH

mg/l

25.5.2004 23:00 26.5.2004 1:00 26.5.2004 3:00 26.5.2004 5:00 26.5.2004 7:00 26.5.2004 9:20 26.5.2004 15:20 26.5.2004 21:20 27.5.2004 3:20 27.5.2004 9:20 27.5.2004 15:20 27.5.2004 21:20 28.5.2004 3:20 28.5.2004 9:20 28.5.2004 15:20 28.5.2004 21:20 29.5.2004 3:20 29.5.2004 9:20 29.5.2004 15:20 29.5.2004 21:20 30.5.2004 3:20 30.5.2004 9:20 30.5.2004 15:20 30.5.2004 21:20 31.5.2004 3:20 14.10.2004 11:50 POROCILO_CCN_04

26.5.2004 1:00 26.5.2004 3:00 26.5.2004 5:00 26.5.2004 7:00 26.5.2004 9:00 26.5.2004 15:30 26.5.2004 21:20 27.5.2004 3:20 27.5.2004 9:20 27.5.2004 15:20 27.5.2004 21:20 28.5.2004 3:20 28.5.2004 9:20 28.5.2004 15:20 28.5.2004 21:20 29.5.2004 3:20 29.5.2004 9:20 29.5.2004 15:20 29.5.2004 21:20 30.5.2004 3:20 30.5.2004 9:20 30.5.2004 15:20 30.5.2004 21:20 31.5.2004 3:20 31.5.2004 9:20 14.10.2004 12:50

360 361 362 363 364 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 721

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

8,0 8,0 8,0 8,3 8,4

38/99

T(pri pH)

Cu

Zn

Cr

Ni

Pb

Fe

KPK

oC

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

18,3 19,1 19,0 18,8 19,3

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

0,015

7,8

12,1

0,044 0,011 0,032 0,049 0,023 0,047 0,076 0,910 0,101 0,463 0,017 0,004 0,107 0,703 0,205 0,074 0,027 0,030 0,054 0,065 0,038 0,102 0,055 0,010 0,020 1,337

0,349 0,131 0,597 0,603 0,385 0,761 0,658 0,660 0,807 4,295 0,110 0,050 1,360 7,680 2,290 0,945 0,253 0,268 0,544 0,642 0,449 1,445 0,825 0,505 2,020 5,890

0,010 <0,01 0,013 0,014 <0,01 0,017 0,068 0,033 0,026 0,079 <0,01 <0,01 0,036 0,121 0,055 0,024 <0,01 <0,01 0,019 0,019 0,019 0,037 0,021 <0,01 0,014 0,045

0,030 0,030 0,061 0,072 0,093 0,109 0,054 0,062 0,162 0,795 0,030 0,030 0,162 0,252 0,169 0,063 0,031 0,042 0,034 0,031 0,030 0,056 0,032 0,030 0,030 0,256

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 0,08 <0,02 <0,02 <0,02 0,12 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 0,14

1,82 0,58 1,85 2,98 1,36 4,33 5,77 0,30 0,35 24,25 0,37 0,19 3,14 73,30 37,70 12,10 2,80 2,56 8,03 8,06 5,94 19,40 11,60 1,39 3,90 22,40

28 17 33 169 120


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

začetek vzorčenja

konec vzorčenja

ID

CN prosti

pH

mg/l

39/99

T(pri pH)

Cu

Zn

Cr

Ni

Pb

Fe

KPK

oC

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

14.10.2004 12:50 14.10.2004 13:50 14.10.2004 14:50 14.10.2004 15:50 14.10.2004 16:50 14.10.2004 17:50 14.10.2004 18:50 14.10.2004 19:50 14.10.2004 20:50 14.10.2004 21:50 14.10.2004 22:50 14.10.2004 23:50 15.10.2004 0:50 15.10.2004 1:50 15.10.2004 2:50 15.10.2004 3:50 15.10.2004 4:50 15.10.2004 5:50 15.10.2004 6:50 14.10.2004 7:50 15.10.2004 8:50

14.10.2004 13:50 14.10.2004 14:50 14.10.2004 15:50 14.10.2004 16:50 14.10.2004 17:50 14.10.2004 18:50 14.10.2004 19:50 14.10.2004 20:50 14.10.2004 21:50 14.10.2004 22:50 14.10.2004 23:50 15.10.2004 0:50 15.10.2004 1:50 15.10.2004 2:50 15.10.2004 3:50 15.10.2004 4:50 15.10.2004 5:50 15.10.2004 6:50 15.10.2004 7:50 14.10.2004 8:50 15.10.2004 9:50

722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742

0,022 0,015 0,014 0,014 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,014 0,017

8,7 8,4 8,3 8,4 8,2 8,0 7,9 7,8 7,8 7,8 8,1 8,1 8,1 8,1 7,9 8,0 7,6 7,5 3,4 8,4 8,5

12,0 11,8 11,6 11,8 12,3 12,7 12,5 12,4 13,0 13,0 13,3 13,2 13,5 14,2 14,4 14,3 14,5 14,6 14,7 14,7 15,4

1,821 0,181 0,049 0,055 0,112 0,029 0,050 0,015 0,022 0,083 0,010 0,007 0,006 0,009 0,070 0,025 0,684 1,290

15.10.2004 9:50

15.10.2004 10:50

743

0,026 0,042 0,078

8,6 7,9 8,5

16,0 16,3 18,8

avg 85 centil

POROCILO_CCN_04

0,420 0,110 0,410

7,050 1,522 0,643 0,369 1,034 0,170 0,273 0,379 0,578 0,740 0,139 0,104 0,122 0,144 0,772 0,385 0,279 8,970 27,100 2,400 2,600

0,064 0,020 <0,01 <0,01 0,011 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,024 0,063 0,140 0,030 0,040

0,347 0,156 0,129 0,105 0,049 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,039 0,140 0,490 0,460 0,320

0,23 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 0,07 0,33 0,13 <0,02 0,06

43,85 9,05 1,21 0,94 9,19 0,58 1,21 1,07 3,00 3,68 0,28 2,15 5,09 9,17 2,06 0,87 2,70 11,25 81,60 10,10 18,20

0,070 0,162 0,214

2,900 1,549 2,329

0,010 0,032 0,059

0,220 0,114 0,191

<0,02 0,093 0,142

3,30 7,14 10,50

151 252


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

40/99

Preglednica 13. Povprečni mesečni podatki za TOC 2004 (PI sistem, on-line meritve). ON-LINE MERILNIKI (osnova za izračun: 15 minutni podatki)

meritev

dotok

mesec

m3

TOC dotok na CČN (mg/l)

TOC po mehanski stopnji (mg/l)

iztok

Max/dan

Min/dan

Povp./dan

Max kg/dan

Min kg/dan

Povp.kg/dan

Max/dan

Min/dan

Povp./dan

m3

TOC iztok CČN (mg/l) Max/dan

Min/dan

Povp./dan

Max kg/dan

Min kg/dan

Povp.kg/dan

jan

646.076

658

55

170

14.171

1.184

3.661

300

61

143

594.770

356

17

34

7.058

337

674

feb

539.599

743

130

206

13.364

2.338

3.705

419

143

179

515.230

251

27

37

4.311

464

635

mar

703.061

796

67

164

18.655

1.570

3.843

374

82

152

647.389

223

20

35

4.812

432

755

apr

694.690

703

52

164

16.279

1.204

3.798

406

90

144

620.027

118

19

28

2.439

393

579

maj

626.615

654

88

180

13.660

1.838

3.760

703

95

157

602.876

149

19

26

2.994

382

522

jun

666.072

793

92

172

17.607

2.043

3.819

666

111

164

617.082

157

17

27

3.229

350

555

jul

654.783

792

85

190

17.286

1.855

4.147

642

95

178

606.338

100

12

20

2.021

243

404

avg

547.595

775

85

151

14.146

1.552

2.756

244

70

105

535.187

64

10

16

1.142

178

285

sep

544.536

527.148

130

15

21

2.284

264

369

okt

716.801

707

42

170

16.893

1.004

4.062

299

42

139

607.271

184

13

25

3.725

263

506

nov

613.202

674

97

167

13.777

1.983

3.413

330

82

134

554.817

138

16

26

2.552

296

481

dec

618.366

556.747

260

15

31

4.825

278

575

avg:

173

3.696

150

27

529

85 % centil:

187

3.985

173

34

649

std:

15

388

22

6

132

Normativ (Splošna uredba o emisiji snovi... Ur.l. RS 35/96):

POROCILO_CCN_04

30


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

41/99

Preglednica 14. Povprečni mesečni podatki za KPK 2004 (PI sistem, on-line meritve). ON-LINE MERILNIKI (osnova za izračun: 15 minutni podatki) iz tabele je razvidno, da ob upoštevanju 4.člena Uredbe o emisiji snovi... (Ur.l. 35/96), KPK ne presega MDK!

meritev

dotok

KPK dotok (mg/l)

mesec

m3

jan

646.076

2.237

187

feb

539.599

2.526

mar

703.061

apr

Max

Min

Povprečje

KPK po mehanski stopnji (mg/l) Max/dan

Min/dan

Povp./dan

KPK iztok CČN (mg/l)

Max kg/dan

Min kg/dan

Povp.kg/dan

578

48.180

4.027

12.448

1.110

226

442

700

45.438

7.950

12.598

1.550

2.706

228

558

63.425

5.339

13.068

694.690

2.390

177

558

55.348

4.094

maj

626.615

2.224

299

612

46.445

jun

666.072

2.696

313

585

jul

654.783

2.693

289

avg

547.595

2.635

289

sep

544.536

okt

716.801

2.404

143

578

57.435

3.412

13.810

1.106

155

514

26.433

3.713

nov

613.202

2.292

330

568

46.840

6.741

11.606

1.221

303

496

24.957

6.202

dec

618.366

Max

Min

MDK

Max kg/dan

Min kg/dan

Povp.kg/dan

Povprečje

529

23.905

4.861

11.395

1104

53

105

106

529

662

27.885

9.517

11.913

778

84

115

132

1.384

303

562

32.430

7.110

13.180

691

62

109

112

12.912

1.502

333

533

34.785

7.711

12.338

366

59

87

107

6.249

12.783

2.601

352

581

54.330

7.342

12.133

462

59

81

116

59.862

6.945

12.984

2.464

411

607

54.711

9.119

13.472

487

53

84

121

646

58.773

6.308

14.100

2.375

352

659

51.846

7.672

14.375

310

37

62

132

513

48.097

5.275

9.371

903

259

389

16.479

4.728

7.091

198

31

50

100

403

47

65

112

12.288

570

40

78

100

10.134

428

50

81

100

806

47

96

112

za 80 % učinek

avg:

590

12.568

553

11.832

84

112

85 % centil:

634

13.550

640

13.370

106

125

std:

52

1.318

81

2.030

20

11

Normativ (Uredba o KČN... Ur.l. RS 35/96 (4. člen; tabela 1):

POROCILO_CCN_04

100


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

42/99

Preglednica 15. Povprečni mesečni podatki za BPK 2004 (PI sistem, on-line meritve). ON-LINE MERILNIKI (osnova za izračun: 15 minutni podatki) iz tabele je razvidno, da ob upoštevanju 4.člena Uredbe o emisiji snovi... (Ur.l. 35/96), BPK ne presega MDK ! meritev

dotok

mesec

m3

BPK dotok (mg/l) Max

Min

Povprečje

BPK po mehanski stopnji (mg/l) Max kg/dan

Min kg/dan Povp.kg/dan

PE

Max/dan

Min/dan

Povp./dan

Max kg/dan

BPK5 iztok CČN (mg/l) Min kg/dan Povp.kg/dan

Max

Min

MDK Povprečje za 90 % učinek

jan

646.076

1.316

110

340 28.341

2.369

7.322

122.037

600

122

286

12.922

2.627

6.159

249

12

24

29

feb

539.599

1.486

260

412 26.728

4.677

7.410

123.508

838

286

358

15.073

5.144

6.439

176

19

26

36

mar

703.061

1.592

134

328 37.309

3.140

7.687

128.113

748

164

304

17.530

3.843

7.124

156

14

25

30

apr

694.690

1.406

104

328 32.558

2.408

7.595

126.588

812

180

288

18.803

4.168

6.669

83

13

20

29

maj

626.615

1.308

176

360 27.320

3.676

7.519

125.323

1406

190

314

29.367

3.969

6.559

104

13

18

31

jun

666.072

1.586

184

344 35.213

4.085

7.638

127.294

1332

222

328

29.574

4.929

7.282

110

12

19

33

jul

654.783

1.584

170

380 34.573

3.710

8.294

138.232

1284

190

356

28.025

4.147

7.770

70

8

14

36

avg

547.595

1.550

170

302 28.292

3.103

5.512

91.874

488

140

210

8.908

2.555

3.833

45

7

11

21

sep

544.536

91

11

15

30

okt

716.801

1.414

84

340 33.785

2.007

8.124

135.396

598

84

278

14.288

2.007

6.642

129

9

18

28

nov

613.202

1.348

194

334 27.553

3.965

6.827

113.783

660

164

268

13.490

3.352

5.478

97

11

18

27

dec

618.366

182

11

22

30

avg:

347

7.393

123.215

299

6.396

19

30

85 % centil:

373

7.971

132.847

346

7.227

24

34

std:

31

775

12.923

44

1.097

4

4

Normativ (Uredba o KČN... Ur.l. RS 35/96 (4. člen; tabela 1): Normativ (Uredba o KČN... Ur.l. RS 35/96 (4. člen; 5 odstavek):

POROCILO_CCN_04

20 30


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

43/99

Preglednica 16. Povprečni mesečni podatki za skupni dušik in amonijev dušik 2004 (PI sistem, on-line meritve). ON-LINE MERILNIKI (osnova za izračun: 15 minutni podatki)

meritev:

TN dotok (mg/l)

TN po meh.stopnji (mg/l)

NH4 iztok iz mehanske (mg/l)

TN iztok CČN (mg/l)

NH4 iztok CČN (mg/l)

mesec

Max

Min

Povprečje

Max

Min

Povprečje

Max

Min

Povprečje

Max

Min

Povprečje

Max

Min

Povprečje

jan

113

19

44

75

25

48

45

12

26

65

14

25

17

10

13

feb

158

38

48

178

43

54

58

18

23

170

26

35

42

16

23

mar

173

16

48

109

24

53

54

13

29

139

18

33

40

12

26

apr

122

12

46

92

26

48

45

11

26

42

17

31

33

11

22

maj

157

21

43

100

26

50

53

12

30

63

19

32

40

15

24

jun

180

20

38

153

33

46

50

12

28

70

12

26

33

3

19

jul

126

17

38

98

23

45

100

9

21

30

7

15

21

2

6

avg

86

29

39

68

32

43

51

13

24

30

13

19

55

1

4

48

19

28

43

15

23

31

1

4

sep okt

153

11

34

73

16

38

46

10

22

101

11

20

27

4

9

nov

94

22

35

74

24

38

50

14

25

46

13

22

17

3

7

100

5

27

137

12

25

28

7

13

dec avg:

41

46

26

26

14

85 % centil:

47

52

28

32

23

std:

5

6

3

6

8

Normativ (Uredba o KČN... Ur.l. RS 35/96 (4. člen; tabela 1): AMONIJSKI DUŠIK (>12 oC) Normativ (Uredba o KČN... Ur.l. RS 35/96 (5. člen; tabela 2): SKUPNI DUŠIK

POROCILO_CCN_04

10 10


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

44/99

TOC - dotok na CČN (2004) KPK/TOC=2,9; BPK/TOC=1,7 800 700 600

mg/l

500 400 izpad: kemoluminsc detektor

300

izpad: el.kartica

200

30.12.2004

16.12.2004

2.12.2004

18.11.2004

4.11.2004

21.10.2004

7.10.2004

23.9.2004

9.9.2004

26.8.2004

12.8.2004

29.7.2004

15.7.2004

1.7.2004

17.6.2004

3.6.2004

20.5.2004

6.5.2004

22.4.2004

8.4.2004

25.3.2004

11.3.2004

26.2.2004

12.2.2004

29.1.2004

15.1.2004

0

1.1.2004

100

dan (14 dni-četrtek) min

max

povpr

Slika 7. TOC – dotok na CČN – 2004 (min / avg / max vrednosti); okvara merilca/izpad meritev v času: 19.8.-5.10. in 20.11.-31.12.2004. TOC - iztok iz mehanske stopnje (2004) KPK/TOC=3,2; BPK/TOC=1,8 800 700 600

mg/l

500 400 300 200

dan (14 dni-četrtek) min

max

povpr

Slika 8. TOC – iztok iz mehanske stopnje – 2004 (min / avg / max vrednosti) ); okvara merilca/izpad meritev v času: 19.8.-5.10. in 20.11.-31.12.2004.

POROCILO_CCN_04

30.12.2004

16.12.2004

2.12.2004

18.11.2004

4.11.2004

21.10.2004

7.10.2004

23.9.2004

9.9.2004

26.8.2004

12.8.2004

29.7.2004

15.7.2004

1.7.2004

17.6.2004

3.6.2004

20.5.2004

6.5.2004

22.4.2004

8.4.2004

25.3.2004

11.3.2004

26.2.2004

12.2.2004

29.1.2004

15.1.2004

0

1.1.2004

100


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

45/99

iztok iz CČN - TOC (2004) KPK/TOC=3,1; BPK/TOC=0,7 350

300

250

mg/l

200

150

100

12.8.2004

26.8.2004

9.9.2004

23.9.2004

7.10.2004

21.10.2004

4.11.2004

18.11.2004

2.12.2004

16.12.2004

30.12.2004

12.8.2004

26.8.2004

9.9.2004

23.9.2004

7.10.2004

21.10.2004

4.11.2004

18.11.2004

2.12.2004

16.12.2004

30.12.2004

29.7.2004

15.7.2004

1.7.2004

17.6.2004

3.6.2004

20.5.2004

6.5.2004

22.4.2004

8.4.2004

25.3.2004

11.3.2004

26.2.2004

12.2.2004

29.1.2004

15.1.2004

0

1.1.2004

50

datum (14 dni-četrtek) min

max

povpr

Slika 9. TOC – iztok iz CČN – 2004 (min / avg / max vrednosti). dotok na CČN - TN (2004) 180 160 140 120

mg/l

100 80 60 40 20

29.7.2004

15.7.2004

1.7.2004

17.6.2004

3.6.2004

20.5.2004

6.5.2004

22.4.2004

8.4.2004

25.3.2004

11.3.2004

26.2.2004

12.2.2004

29.1.2004

15.1.2004

1.1.2004

0

dan (15 dni-četrtek) min

max

povpr

Slika 10. TN – dotok CČN – 2004 (min / avg / max vrednosti) ); okvara merilca/izpad meritev v času: 19.8.-5.10. in 20.11.-31.12.2004.

POROCILO_CCN_04


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

46/99

iztok iz mehanske stopnje - TN (2004) 180 160 140 120

mg/l

100 80 60 40

30.12.2004

16.12.2004

2.12.2004

18.11.2004

4.11.2004

21.10.2004

7.10.2004

23.9.2004

9.9.2004

26.8.2004

12.8.2004

29.7.2004

15.7.2004

1.7.2004

17.6.2004

3.6.2004

20.5.2004

6.5.2004

22.4.2004

8.4.2004

25.3.2004

11.3.2004

26.2.2004

12.2.2004

29.1.2004

15.1.2004

0

1.1.2004

20

dan (15 dni-četrtek) min

max

povpr

Slika 11. TN – iztok iz mehanske stopnje – 2004 (min / avg / max vrednosti) ); okvara merilca/izpad meritev v času: 19.8.-5.10. in 20.11.-31.12.2004. iztok iz CČN - TN (2004) 180 160 140 120

mg/l

100 80 60 40

datum (15 dni-četrtek) min

max

povpr

Slika 12. TN – iztok iz CČN – 2003 (min / avg / max vrednosti).

POROCILO_CCN_04

30.12.2004

16.12.2004

2.12.2004

18.11.2004

4.11.2004

21.10.2004

7.10.2004

23.9.2004

9.9.2004

26.8.2004

12.8.2004

29.7.2004

15.7.2004

1.7.2004

17.6.2004

3.6.2004

20.5.2004

6.5.2004

22.4.2004

8.4.2004

25.3.2004

11.3.2004

26.2.2004

12.2.2004

29.1.2004

15.1.2004

0

1.1.2004

20


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

47/99

+

iztok iz CČN - NH4 -N (2004) 60 55 50 45 40

mg/l

35 30 25 20 15 10

datum (15 dni-četrtek) min

max

povpr

Slika 13. Amonijev dušik – iztok iz CČN – 2004 (min / avg / max vrdnosti). OBREMENITEV TN - CČN kg/dan (2004)

2250

2000

1750

dotok (kg/dan)

1500

1250

1000

750

500 okvara merilca

250

okvara merilca

TN-dotok CČN

TN-iztok iz meh.st. CČN

361

352

343

334

325

316

307

298

289

280

271

262

253

244

235

226

217

datum

208

199

190

181

172

163

154

145

136

127

118

109

91

100

82

73

64

55

46

37

28

19

1

10

0

TN-iztok CČN

Slika 14. Prikaz odstranjenega bremena (dotok CČN, iztok iz mehanske stopnje in iztok CČN) po skupnem dušiku v kg/dan); okvara merilca/izpad meritev v času: 19.8.-5.10. in 20.11.31.12.2004.

POROCILO_CCN_04

30.12.2004

16.12.2004

2.12.2004

18.11.2004

4.11.2004

21.10.2004

7.10.2004

23.9.2004

9.9.2004

26.8.2004

12.8.2004

29.7.2004

15.7.2004

1.7.2004

17.6.2004

3.6.2004

20.5.2004

6.5.2004

22.4.2004

8.4.2004

25.3.2004

11.3.2004

26.2.2004

12.2.2004

29.1.2004

1.1.2004

0

15.1.2004

5


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

48/99

OBREMENITEV NA DOTOKU CČN kg/dan (2004) 22.500

6.000

20.000 5.000

15.000

4.000

12.500 TN (kg/dan)

TOC / KPK (kg/dan)

17.500

3.000 10.000 7.500

2.000

5.000 1.000 2.500

TOC-dotok

KPK-dotok

30.12.2004

2.12.2004

16.12.2004

18.11.2004

4.11.2004

7.10.2004

datum

21.10.2004

9.9.2004

23.9.2004

26.8.2004

12.8.2004

29.7.2004

1.7.2004

15.7.2004

3.6.2004

17.6.2004

6.5.2004

20.5.2004

8.4.2004

22.4.2004

25.3.2004

11.3.2004

26.2.2004

12.2.2004

29.1.2004

1.1.2004

0 15.1.2004

0

TN-dotok

Slika 15. Obremenitev iztoka iz mehanske stopnje po TOC in TN); okvara merilca/izpad meritev v času: 19.8.-5.10. in 20.11.-31.12.2004. OBREMENITEV PE - CČN PE/dan (2004)

200000 180000 160000 140000

PE/dan)

120000 100000 80000 60000 40000

PE (BPK) dotok (60 g)

PE (BPK) iztok iz meh.st. (45 g)

30.12.2004

16.12.2004

2.12.2004

18.11.2004

4.11.2004

7.10.2004

21.10.2004

datum

23.9.2004

9.9.2004

26.8.2004

12.8.2004

29.7.2004

1.7.2004

15.7.2004

17.6.2004

3.6.2004

20.5.2004

6.5.2004

22.4.2004

8.4.2004

25.3.2004

11.3.2004

26.2.2004

12.2.2004

29.1.2004

1.1.2004

0

15.1.2004

20000

PE (TN) dotok (12 g)

Slika 16. Obremenitev v PE); okvara merilca/izpad meritev v času: 19.8.-5.10. in 20.11.31.12.2004.

POROCILO_CCN_04


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

49/99

OBREMENITEV NA IZTOKU CČN kg/dan (2004) 120

50 45

100

40

80

30 25

60

20 40

15 10

20

30.12.2004

16.12.2004

2.12.2004

4.11.2004

18.11.2004

21.10.2004

7.10.2004

23.9.2004

9.9.2004

26.8.2004

12.8.2004

29.7.2004

15.7.2004

1.7.2004

17.6.2004

3.6.2004

20.5.2004

6.5.2004

22.4.2004

8.4.2004

25.3.2004

11.3.2004

26.2.2004

12.2.2004

29.1.2004

15.1.2004

0

1.1.2004

5 0

datum TN-iztok CČN

TOC-iztok CČN

Slika 17. Obremenitev iztoka CČN po TOC in TN.

O B R E M E N ITE V C Č N - P E (20 04) 200.00 0 180.00 0 160.00 0

PE (BPK5)

140.00 0 120.00 0 100.00 0 80.00 0 60.00 0 40.00 0 20.00 0 0

jan

feb m ar apr m aj jun

jul

avg sep ok t nov dec

m esec

Slika 18. Obremenitev CČN na dotoku (PE) ); okvara merilca/izpad meritev v času: 19.8.-5.10. in 20.11.-31.12.2004.

POROCILO_CCN_04

TN (kg/dan)

TOC (kg/dan)

35


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

50/99

Preglednica 17. Razmerje TOC/KPK/BPK po letih (laboratorijske in on-line meritve). razmerje

KPK/TOC dotok na CČN

leto

povprečje

st. Odmik

min

max

85 centil

št. meritev

2004

2,9

0,4

1,7

3,6

3,4

28

razmerje

BPK/TOC dotok na CČN

leto

povprečje

st. Odmik

min

max

85 centil

št. meritev

2004

1,7

0,3

1,1

2,5

2,1

27

razmerje

KPK/TOC po mehanski stopnji

leto

povprečje

2000

3,5 2,9 3,4 3,7 3,0

2001 2002 2003 2004 razmerje

min

max

85 centil

št. meritev

0,4

2,4

4,1

3,3

17

0,8

1,9

5,2

4,2

28 15 3

BPK5/TOC po mehanski stopnji

leto

povprečje

2000

1,8 1,7 1,9 1,9 1,8

2001 2002 2003 2004 razmerje

st. Odmik

st. Odmik

min

max

85 centil

št. meritev

0,4

1

2,3

2,2

7

0,4

0,9

2,6

2,3

24 15 2

KPK/TOC iztok CČN

leto

povprečje

2000

1,8 2,8 2,5 3,1

2002 2003 2004

st. Odmik

min

max

85 centil

št. meritev

0,9

1,7

5,3

3,6

22 23

0,3

2,5

3,5

3,3

13

razmerje

BPK5/TOC

iztok CČN

leto

povprečje

st. Odmik

min

max

85 centil

št. meritev

2000

0,3 0,7 0,5 0,7

0,3

0,2

1,2

1

21

2002 2003 2004

POROCILO_CCN_04

23 0,3

0,4

1,2

1,2

12


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

51/99

Preglednica 18. Statistična analiza podatkov on-line meritev v letu 2004 s odstotki odstopanja od mejne vrednosti; vir: PI system (Informacijski sistem) - dnevni 24-urni podatki. Parameter

enota

MDK avg

min

max

std

85 centil št.mer.

št.mer. nad % nad MDK MDK

TOC dotok

mg/l

>200

173

41

338

51

218

271

72

27

KPK dotok

mg/l

>500

590

118

981

147

633

271

137

51

BPK dotok

mg/l

>200

347

65

541

81

373

271

227

84

TN dotok

mg/l

>50

41

11

86

10

50

271

38

14

PE(BPK)-60 g/PE dotok

PE(BPK)

>120000

123.215

28.454

189.957

26.996

132.847

270

54

20

PE (TN)-12 g/PE dotok

PE (TN)

>100000

73.581

24.003

162.926

16.953

87.886

270

10

4

pretok dotok + povratek

m3/dan

>20000

21.744

13.564

41.784

5.240

26.199

364

195

54

pretok dotok + povratek

m3/dan

>25.000

21.744

13.564

41.784

5.240

26.199

7.914.674

75

21

pretok dotok + povratek

m3/dan

>30000

21.744

13.564

41.784

5.240

26.199

7.914.674

31

9

TOC dotok + povratek

mg/l

>200

242

46

435

74

307

271

199

73

TN dotok + povratek

mg/l

>50

57

16

88

15

70

271

201

74

TOC iztok iz mehanske

mg/l

>200

150

37

281

43

192

271

28

10

TN iztok iz mehanske

mg/l

>50

46

16

76

10

56

271

115

42

KPK iztok iz mehanske

mg/l

>500

553

117

898

136

613

271

125

46

BPK iztok iz mehanske

mg/l

>200

299

44

337

51

346

271

96

35

BPK iztok iz mehanske

kg/dan

>9000

6.396

1.156

7.561

1.133

7.227

270

0

0

PE(BPK)-45 g/PE

PE(BPK)

>200000

89.026

25.694

168.014

25.179

111.340

270

0

0

pretok na iztoku

m3/dan

>20000

19.112

11.859

28.232

2.912

22.114

364

123

34

TOC iztok

mg/l

>30

27

10

98

11

35

365

106

29

TN iztok

mg/l

25

7

44

8

34

NH4-N iztok

mg/l

14

1

38

9

26

365

210

58

81

22

95

10

87

271

90

33

44

5

80

14

59

269

269

100

312

4

1

365

83

23

>10

TOC/ učinek (po meh./iztok) KPK/BPK

<80

učinek (po meh./iztok)

<80

TN

inhibicija NI Iztok

>30

T

POROCILO_CCN_04

<12

16

8

22

4

20


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

52/99

Preglednica 19. Določitev parametrov po Splošni uredbi (U.l. RS 35/96). OP: modro so označene vrednosti, ki presegajo MDK. merilno mesto ID

enota

začetek vzorčenja konec vzorčenja PH TSS used.s. used.s. obarvanost obarvanost obarvanost strup.vodne bolhe Al As Cu Ba B Zn Cd Co Sn Cr Cr6+ Ni Ag Pb Fe Hg Cl2-prosti Cl2-celotni N-Kjel. N-NH4 N-NO2 N-NO3 CN-celotni CN-prosti F Cl ion fosfor SO4 S2-

mg/l 1 h ml/l 2 h ml/l 436 nm 1/m 525 nm 1/m 620 nm 1/m SD mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ug/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

POROCILO_CCN_04

DOTOK CČN 417

DOTOK CČN 620

8.6.2004 8:15 9.6.2004 8:15

21.9.2004 8:00 4.9.2021 8:00

MDK za iztok v kanal

IZTOK IZ CČN 420

IZTOK IZ CČN 631

9.6.2004 5:00 10.6.2004 5:00

21.9.2004 5:00 22.9.2004 5:00

MDK za iztok v vode

7,35 231,3 7 7,5

7,69 6,5-9,5 301 vpliv na ČN 7 10,0 7 10,0

7,77 8,1 0 0

7,62 24,1 <0,1 0,2

6,5-9,0 35,0 0,5 0,5

6,6

5,7 vpliv na ČN

4,1

3,1

7,0

2,0

2,7 vpliv na ČN

1,6

1,4

5,0

1,2

0,9 vpliv na ČN 1 1,12 used.s. 0,88 0,1 0,0864 0,5 <0,1 5,0 1 10,0 0,211 2,0 <0,002 0,1 <0,02 1,0 <0,1 2,0 0,783 0,5 <0,01 0,1 0,0373 0,5 <0,05 0,1 <0,02 0,5 0,79 used.s. 0,344 10,0 0,19 0,5 0,19 1,0 42,6 22,6 200,0 0,084 10,0 0,43 0,03 10,0 0,03 0,1 <0,1 20,0 108 6,42 32,5 300,0 0,06 1,0

0,7

0,3 1 0,27 0,53 0,029 <0,1 0,6 0,143 <0,002 <0,02 <0,1 0,031 <0,01 <0,03 <0,05 <0,02 <0,03 0,033 <0,04 0,07 10,2 4,7 0,522 0,36 0,02 0,01 <0,1 136 4,15 32,5 <0,05

3,0 3,0 3,0 0,1 0,5 5,0 1,0 2,0 0,1 1,0 2,0 0,5 0,1 0,5 0,1 0,5 2,0 10,0 0,2 0,5 10,0 1,0 30,0 0,5 0,1 10,0

0,02 <0,01 0,115 <0,1 0,71 0,234 <0,02 <0,02 <0,1 0,076 <0,01 0,046 <0,05 <0,02 1,08 139 0,06 0,11 40,0 20,4 0,026 <0,05 0,03 0,29 118 8,68 27,5 0,32

0,03 <0,01 0,01 <0,1 0,75 0,171 <0,02 <0,02 <0,1 0,013 <0,01 <0,03 <0,05 <0,02 0,145 16,8 0,1 0,1 23,2 19,2 0,093 1,02 0,01 0,13 90,1 6,24 31,4 <0,05

2,0 300,0 0,1


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

merilno mesto ID

enota

začetek vzorčenja konec vzorčenja SO3 TOC TOC (on line) KPK BPK5 TLS COV BTX AOX LKCH pol.org.topila fenoli

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

vsota tenzidov

mg/l

POROCILO_CCN_04

DOTOK CČN 417

DOTOK CČN 620

8.6.2004 21.9.2004 8:15 8:00 9.6.2004 4.9.2021 8:15 8:00 <0,5 <2 64 60 238 686 900 400 567 36,8 84 <0,1 0,7 <0,05 <0,05 0,05 0,04 <0,02 <0,02 30 45 0,034 0,06 6,8

MDK za iztok v kanal

10,0 100,0 20,0 1,0 0,5 0,1 5000,0 10,0

8,3 vpliv na ČN

IZTOK IZ CČN 420

53/99

IZTOK IZ CČN 631

9.6.2004 21.9.2004 5:00 5:00 10.6.2004 22.9.2004 5:00 5:00 <0,5 <2 21 19 23,7 75,4 83,5 16 19 2,2 2 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 0,05 0,06 <0,02 <0,02 <10 <10 0,001 <0,01 0,93

0,8

MDK za iztok v vode

1,0 30,0 30,0 100,0 20,0 20,0 10,0 0,1 0,5 0,1 KPK 0,1 1,0


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

54/99

Preglednica 20. Inhibicija nitrifikacije-2004. datum

čas

trajanje zaviranje ur %

dan v tednu

23.2.2004 od 18h do 22h

4,0

100 ponedeljek

28.2.2004 od 16h do 17 h

1,0

65 sobota

13.6.2004 od 13h do 16h

3,0

2.10.2004 od 10h do 18 h 16.10.2004 od 11h do 12h

vreme

aktivnosti

močno sneži

posledica

odvzem vzorcev ne vzorčimo, ni taljenje snega porasta NH4

vpliv kratkotrajen

100 nedelja

dež

vzorčevalnik v okvari

vpliv kratkotrajen

8,0

100 sobota

suho

1,0

70 sobota

dež

ne vzorčimo - napaka vpliv kratkotrajen ne vzorčimo, ni porasta NH4 vpliv kratkotrajen

5.12.2004 od 13:50 do 14:20

0,5

28.12.2004 od 10:50 do 11:20

0,5

97 nedelja suho četrtek-pred 98 prazniki dež

odvzem vzorcev odvzem vzorcev; preverba pH

vpliv kratkotrajen

vpliv kratkotrajen vpliv kratkotrajen

Vpliv inhibicije nitrifikacije je bil ponavadi kratkotrajen: ♦ 23.02.04: ni vpliva na amonijski dušik na iztoku ♦ 28.02.04: porast koncentracije amonijskega dušika v iztoku iz 20 mg/l na 25 koncentracija traja do 1.3. 04. Vpliv ca. 2 dni. ♦ 13.06.04: porast koncentracije amonijskega dušika v iztoku iz 15 mg/l na 25 koncentracija traja do 14.06.04. Vpliv ca. 1 dan. ♦ 02.10.04: porast koncentracije amonijskega dušika v iztoku iz 2 mg/l na 25 koncentracija traja do 04.10.04. Vpliv ca. 2 dni. ♦ 16.10.04: ni vpliva na amonijski dušik na iztoku ♦ 05.12.04: porast koncentracije amonijskega dušika v iztoku iz 5 mg/l na 25 koncentracija traja do 08.12.04. Vpliv ca. 3 dni. ♦ 28.12.04: porast koncentracije amonijskega dušika v iztoku iz 5 mg/l na 12 koncentracija traja do 29.12.04. Vpliv ca. 1 dan. ♦

POROCILO_CCN_04

mg/l, povečana mg/l, povečana mg/l, povečana

mg/l, povečana mg/l, povečana


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

55/99

Preglednica 21. Analize v času inhibicije nitrifikacije-2004. začetek vzorčenja

konec vzorčenja

119

23.2.2004 14:00

23.2.2004 16:00

7,45 16,6

13 0,064 0,323 <0,002

0,025 0,033 <0,02

1,845 23,3

0,04

0,04 392 <0,03 0,09 <0,02

DOTOK CČN

120

23.2.2004 16:00

23.2.2004 18:00

7,95 16,4

100 0,575 1,687 <0,002

0,024 1,875 <0,02

1,785 20,0

8,8

7,1 484 <0,03 0,07 <0,02

DOTOK CČN

121

23.2.2004 18:00

23.2.2004 20:00

8,05 16,3

96 0,695 4,660 <0,002

0,267 2,265

0,02

1,67 22,7

8,4

6,9 335 <0,03 0,09 <0,02

DOTOK CČN

122

23.2.2004 20:00

23.2.2004 22:00

7,36 17,0

35 0,105 0,619 <0,002

0,045 0,110 0,073

3,115 17,1

0,20

0,14 288 <0,03 <0,02 <0,02

DOTOK CČN

123

23.2.2004 22:00

23.2.2004 23:59

7,41 17,4

24 0,048

0,021 <0,03

1,495 17,3

0,02

0,02 415 <0,03 <0,02 <0,02

DOTOK CČN

885

5.12.2004 11:45

5.12.2004 13:45

7,91 22,6

0,277 1,510 <0,002

0,014 3,790 <0,02

0,715

5,71

3,55 803 <0,03

DOTOK CČN

886

5.12.2004 13:45

5.12.2004 15:45

7,87 22,5

0,046 0,253 <0,002

0,014 1,170 <0,02

0,609

0,16

0,14 859 <0,03

MEJNO MESTO

944

28.12.2004 4:30

28.12.2004 6:30

7,90 20,9

0,007 0,078 <0,002 <0,01 <0,03 <0,02

0,216 4,64 0,007 0,007 <150

MEJNO MESTO

945

28.12.2004 6:30

28.12.2004 8:30

7,86 21,2

0,007 0,121 <0,002 <0,01 <0,03 <0,02

0,354 8,58 0,005 0,005 <150

MEJNO MESTO

946

28.12.2004 8:30 28.12.2004 10:30

8,12 20,0

0,011 0,246 <0,002

0,016 <0,03 <0,02

0,759 15,9 0,006 0,006 <150

MEJNO MESTO

947

28.12.2004 10:30 28.12.2004 12:30

8,47 20,0

0,013 0,212 <0,002 <0,01 <0,03 <0,02

0,639 15,67 0,007 0,007 203

DOTOK CČN

949

28.12.2004 7:45

28.12.2004 9:45

7,69 21,4

0,008 0,649 <0,002 <0,01 <0,03 <0,02

0,377 18,11 0,019 0,019 <150

DOTOK CČN

950

28.12.2004 9:45 28.12.2004 11:45

7,74 21,9

0,028 0,252 <0,002 <0,01 0,038 <0,02

0,673 24,05 0,037 0,037 307

DOTOK CČN

951

28.12.2004 11:45 28.12.2004 13:45

7,91 20,8

0,377 1,828 <0,002

6,785 21,26

171

DOTOK CČN

952

28.12.2004 15:45 28.12.2004 17:45

7,68 22,0

0,019 0,097 <0,002 <0,01 <0,03 <0,02 0,4325 15,34

192

DOTOK CČN

953

28.12.2004 17:45 28.12.2004 19:45

7,58 22,1

0,013 0,0795 <0,002 <0,01 <0,03 <0,02

191

Merilno mesto

ID

DOTOK CČN

POROCILO_CCN_04

pH

T inh.NI Cu oC % mg/l

Zn mg/l

Cd mg/l

0,31 <0,002

Cr mg/l

0,01

Ni mg/l

Pb mg/l

0,02

0,161 <0,02

Fe mg/l

NCN CN Kjel. celotni prosti KPK BTX AOX LKCH mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

0,385 16,54

<0,02


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

56/99

Preglednica 22. Statistične vrednosti kvalitete odpadne vode CČN po stopnjah v letu 2004 (vrednosti: 85 centil 15 minutnih podatkov) merno mesto

pretok

število

1 PE = 120 g KPK / dan

m3/leto

meritev

Mejno mesto Nožice dotok CČN dotok + povratki iztok iz meh.stopnje iztok CČN

3.735.218 7.571.398 7.943.253 6.984.883 6.984.883

KPK mg/l

28 24 on-line on-line 24

pretok

število

1 PE = 60 g BPK5 / dan

m3/leto

meritev

3.735.218 7.571.398 7.943.253 6.984.883 6.984.883

1 PE = 12 g TN / dan

Mejno mesto Nožice dotok CČN dotok + povratki iztok iz meh.stopnje iztok CČN

mg/l

28 24 on-line on-line 24

merno mesto 1 PE = 2 g TP / dan

Mejno mesto Nožice dotok CČN dotok + povratki iztok iz meh.stopnje iztok CČN

POROCILO_CCN_04

število

m3/leto

meritev

90,0 učinek BPK

kg/dan 298 440 400 230 21

PE

3050 9127 8705 4401 402

50826 152119 145082 73357 6698

skupni dušik mg/l

28 24 on-line on-line 24

pretok

število

m3/leto

meritev

3.735.218 7.571.398 7.943.253 6.984.883 6.984.883

53640 128610 139642 97756 12917

%(na dotok)

%(na dotok)

95,6

20

pretok 3.735.218 7.571.398 7.943.253 6.984.883 6.984.883

6437 15433 16757 11731 1550 BPK5

MDK v mg/l (Ur.l. RS 35/96) merno mesto

PE

100

merno mesto Mejno mesto Nožice dotok CČN dotok + povratki iztok iz meh.stopnje iztok CČN

kg/dan 629 744 770 613 81

MDK v mg/l (Ur.l. RS 35/96)

učinek KPK

kg/dan 35,8 49,2 70,0 56,5 29,9

učinek N PE

366 1021 1523 1081 572

30530 85049 126947 90102 47682

skupni fosfor mg/l

kg/dan

%(na dotok)

43,9 učinek P

PE

28 24

7,7

160

79863

24

4,4

84

42101

%(na dotok)

47,3


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

57/99

Preglednica 23. Obremenitev CČN po letih (2000-2004) – 85 centil.

merno mesto

leto

količina (m3)

2000

dotok CČN dotok CČN (mehansko čiščena (biološko čiščena voda) voda) 6.820.821

3.711.136

KPK (kg/leto)

4.625.645

2.623.255

BPK5 (kg/leto)

2.557.920

1.459.635

N-skupni (kg/leto)

301.125

91.980

P-skupni (kg/leto)

46.720

14.235

6.843.713

3.349.215

KPK (kg/leto)

5.300.165

1.641.405

BPK5 (kg/leto)

3.014.535

926.370

N-skupni (kg/leto)

382.155

93.805

P-skupni (kg/leto)

57.670

13.505

6.744.312

3.582.334

KPK (kg/leto)

5.456.020

2.482.730

BPK5 (kg/leto)

3.250.690

1.536.650

N-skupni (kg/leto)

408.800

150.015

P-skupni (kg/leto)

59.860

21.900

6.428.777

3.393.448

KPK (kg/leto)

5.220.960

2.585.660

BPK5 (kg/leto)

3.145.205

1.228.590

N-skupni (kg/leto)

358.430

149.650

P-skupni (kg/leto)

55.480

19.710

7.571.398

3.735.218

KPK (kg/leto)

5.633.045

2.349.505

BPK5 (kg/leto)

3.331.355

1.113.250

N-skupni (kg/leto)

372.665

133.590

P-skupni (kg/leto)

58.400

količina (m3)

količina (m3)

količina (m3)

količina (m3)

POROCILO_CCN_04

2001

2002

2003

2004

7.467.231

Mejno mesto

7.408.206

7.351.088

6.884.317

7.943.253


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

58/99

Preglednica 24. Analiza aeracij 2004. čas vzorčenja AERACIJA C1 13.1.2004 8:00 27.1.2004 8:30 4.2.2004 9:00 3.3.2004 9:00 30.3.2004 8:15 22.4.2004 8:00 4.5.2004 9:00 19.5.2004 8:00 9.6.2004 7:30 1.7.2004 8:30 15.7.2004 7:30 29.7.2004 8:00 11.8.2004 8:30 24.8.2004 8:00 31.8.2004 8:30 15.9.2004 8:30 21.9.2004 8:30 29.9.2004 8:30 7.10.2004 8:00 26.10.2004 8:00 4.11.2004 8:00 16.11.2004 9:00 24.11.2004 8:00 9.12.2004 7:15 15.12.2004 9:24 AERACIJA C2 13.1.2004 8:00 27.1.2004 8:30 4.2.2004 9:00 3.3.2004 9:00 30.3.2004 8:15 22.4.2004 8:00 4.5.2004 9:00 19.5.2004 8:00 9.6.2004 7:30 1.7.2004 8:30 15.7.2004 7:30 29.7.2004 8:00 11.8.2004 8:30 24.8.2004 8:00 31.8.2004 8:30 15.9.2004 8:30 21.9.2004 8:30 29.9.2004 8:30 7.10.2004 8:00 26.10.2004 8:00 4.11.2004 8:00 POROCILO_CCN_04

ID

suha snov g/l

org.snov %

SVI ml/g

used.s. 0,5 ure ml/l

13 40 54 138 204 258 275 301 411 445 467 493 515 538 566 597 621 651 681 764 777 802 827 891 907

4,5 4,6 3,1 5,5 2,4 1,9 1,3 0,7 1,6 1,8 2,1 2,0 2,8 4,9 4,7 4,1 4,6 4,1 4,9 2,4 2,4 3,2 5,7 4,1 3,7

82,8 81,5 83,3 82,8 81,5 79,6 84,6 75,6 80,7 72,8 78,2 80,2 72,1 75,3 78,6 84,5 86,6 83,1 85,4 81,9 76,4 82,8 87,5 86,7 86,5

81 154 147 77 128 86 76 269 96 118 201 448 184 146 108 173 182 195 160 282 238 254 170 172 228

360 710 450 420 310 160 100 190 150 210 430 910 520 710 510 700 830 800 780 680 560 820 970 710 850

14 41 55 139 205 259 276 302 412 446 468 494 516 539 567 598 622 652 682 765 778

3,5 2,2 2,4 3,9 2,6 2,2 1,8 1,2 1,6 1,5 2,8 2,7 3,1 4,6 6,2 5,2 4,9 4,7 3,8 2,0 2,4

81,3 80,3 83,0 84,0 83,5 81,9 88,0 80,9 86,4 71,5 79,3 76,3 69,5 74,3 79,4 85,2 82,9 83,2 84,7 77,4 76,4

49 80 116 72 105 77 33 105 89 97 157 262 204 489 133 146 176 175 179 217 158

170 180 280 280 270 170 60 130 140 140 440 700 630 690 820 750 860 820 680 440 380


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

čas vzorčenja 16.11.2004 9:00 24.11.2004 8:00 9.12.2004 7:15 15.12.2004 9:25 AERACIJA C3 13.1.2004 8:00 27.1.2004 8:30 4.2.2004 9:00 3.3.2004 9:00 30.3.2004 8:15 22.4.2004 8:00 4.5.2004 9:00 19.5.2004 8:00 9.6.2004 7:30 1.7.2004 8:30 15.7.2004 7:30 29.7.2004 8:00 11.8.2004 8:30 24.8.2004 8:00 31.8.2004 8:30 15.9.2004 8:30 21.9.2004 8:30 29.9.2004 8:30 7.10.2004 8:00 26.10.2004 8:00 4.11.2004 8:00 16.11.2004 9:00 24.11.2004 8:00 9.12.2004 7:15 15.12.2004 9:26 AERACIJA C4 13.1.2004 8:00 27.1.2004 8:30 4.2.2004 9:00 3.3.2004 9:00 30.3.2004 8:15 22.4.2004 8:00 4.5.2004 9:00 19.5.2004 8:00 9.6.2004 7:30 1.7.2004 8:30 15.7.2004 7:30 29.7.2004 8:00 11.8.2004 8:30 24.8.2004 8:00 31.8.2004 8:30 15.9.2004 8:30 21.9.2004 8:30 29.9.2004 8:30 7.10.2004 8:00 POROCILO_CCN_04

ID

suha snov g/l 803 828 892 908

4,2 5,3 4,0 2,8

org.snov % 82,2 84,0 87,1 85,6

15 42 56 140 206 260 277 303 413 447 469 495 517 540 568 599 623 653 683 766 779 804 829 893 909

6,7 4,8 4,8 6,7 2,7 4,0 4,0 2,9 4,5 4,1 3,9 1,3 3,6 4,2 5,0 4,9 3,8 2,9 5,1 3,3 5,4 5,6 6,2 6,5 6,7

16 43 57 141 207 261 278 304 414 448 470 496 518 541 569 600 624 654 684

8,6 7,4 6,3 7,1 6,7 6,1 6,3 5,2 6,1 5,4 4,6 5,4 3,4 3,3 4,5 4,8 4,0 3,4 4,4

59/99

SVI ml/g 191 185 171 216

used.s. 0,5 ure ml/l 800 980 690 610

80,5 79,9 80,6 79,0 78,1 78,3 78,8 77,9 76,6 75,2 76,2 69,2 72,4 73,6 76,0 81,0 81,6 80,7 80,8 65,7 76,4 78,6 81,6 83,3 82,5

64 153 137 68 87 208 127 106 174 76 112 95 91 113 99 66 61 142 166 255 127 151 129 125 128

430 740 650 450 230 830 510 310 780 310 430 120 330 470 500 320 230 410 850 850 680 850 800 810 850

79,6 78,4 78,8 80,3 77,2 76,2 77,7 78,0 77,7 72,7 74,1 72,4 70,7 72,0 73,1 78,1 81,7 78,8 79,9

100 121 131 114 119 123 96 138 135 94 167 157 77 84 70 52 53 65 72

860 890 820 810 800 750 600 720 820 510 770 850 260 280 310 250 210 220 320


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

čas vzorčenja 26.10.2004 8:00 4.11.2004 8:00 16.11.2004 9:00 24.11.2004 8:00 9.12.2004 7:15 15.12.2004 9:27 29.12.2004 9:45 AERACIJA C5 13.1.2004 8:00 27.1.2004 8:30 4.2.2004 9:00 3.3.2004 9:00 30.3.2004 8:15 22.4.2004 8:00 4.5.2004 9:00 19.5.2004 8:00 9.6.2004 7:30 1.7.2004 8:30 15.7.2004 7:30 29.7.2004 8:00 11.8.2004 8:30 24.8.2004 8:00 31.8.2004 8:30 15.9.2004 8:30 21.9.2004 8:30 29.9.2004 8:30 7.10.2004 8:00 26.10.2004 8:00 4.11.2004 8:00 16.11.2004 9:00 24.11.2004 8:00 9.12.2004 7:15 15.12.2004 9:28 AERACIJA C6 13.1.2004 8:00 27.1.2004 8:30 4.2.2004 9:00 3.3.2004 9:00 30.3.2004 8:15 22.4.2004 8:00 4.5.2004 9:00 19.5.2004 8:00 9.6.2004 7:30 1.7.2004 8:30 15.7.2004 7:30 29.7.2004 8:00 11.8.2004 8:30 24.8.2004 8:00 31.8.2004 8:30 15.9.2004 8:30 POROCILO_CCN_04

ID

suha snov g/l 767 780 805 830 894 910 954

3,0 4,4 3,6 3,6 5,0 4,7 4,6

org.snov % 77,4 73,9 77,0 78,5 82,2 83,0 74,7

17 44 58 142 208 262 279 305 415 449 471 497 519 542 570 601 625 655 685 768 781 806 831 895 911

6,9 6,1 5,2 6,5 5,7 5,5 5,6 5,1 5,6 4,8 4,6 4,8 2,8 3,5 4,5 4,6 3,9 3,4 4,0 4,8 3,6 4,4 3,7 5,1 4,4

18 45 59 143 209 263 280 306 416 450 472 498 520 543 571 602

6,0 6,6 5,5 5,8 5,9 5,6 5,3 5,4 6,9 4,5 4,9 4,5 3,4 3,4 4,7 4,1

60/99

SVI ml/g 145 149 115 169 164 181

used.s. 0,5 ure ml/l 430 660 410 610 820 850

80,2 78,5 78,9 80,8 79,2 78,2 77,4 77,8 77,5 72,8 75,9 73,2 70,4 71,3 72,3 79,4 79,4 79,6 78,5 75,4 74,7 77,4 80,8 83,1 82,3

111 136 155 121 105 123 113 149 142 95

770 830 800 780 600 680 630 760 800 450

176 86 75 80 81 72 105 128 96 107 115 114 154 177

840 240 260 360 370 280 360 510 460 380 500 420 790 780

79,8 77,6 78,8 80,6 78,6 78,2 79,2 78,6 78,2 73,4 75,1 71,2 69,2 68,9 72,6 77,7

141 140 158 146 111 147 139 145 124 91

840 920 870 850 650 830 740 780 850 410

198 143 24 92 124

880 480 320 520 510


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

čas vzorčenja

ID

21.9.2004 8:30 29.9.2004 8:30 7.10.2004 8:00 26.10.2004 8:00 4.11.2004 8:00 16.11.2004 9:00 24.11.2004 8:00 9.12.2004 7:15 15.12.2004 9:29 ODVIŠNO BLATO 21.1.2004 8:30 11.5.2004 8:00 19.3.2004 8:00

suha snov g/l 626 656 686 769 782 807 832 896 912

5,2 3,2 4,9 3,7 2,8 3,8 3,9 4,2 3,9

26 290 169

12,1 8,7 9,5

org.snov % 78,5 76,8 78,3 75,6 72,1 75,6 77,1 83,1 82,7

61/99

SVI ml/g

used.s. 0,5 ure ml/l 420 380 650 370 310 750 820 720 720

100 119 134 100 110 196 210 171 184

53,2

C6 C6 zunanji pilot A

75,6

OP: Suha snov v aeracijskih bazenih med dnevi niha; analize SVI se izvajajo praviloma 1 x na 14 dni, v ostalih dnevih se proces regulira na usedljivost.

čas vzorčenja N-Kjel. N-NH4 S2KPK

mg/l mg/l mg/l mg/l

POROCILO_CCN_04

4.2.2004 9:00

4.2.2004 9:00

4.2.2004 9:00

4.2.2004 9:00

4.2.2004 9:00

4.2.2004 9:00

C1

C2

C3

C4

C5

C6

0,23

0,3

0,22

0,6

0,29

11.5.2004 19.3.2004 8:00 8:00 C6

zunaji A

633

701 34

9797

9960

0,29


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

62/99

Preglednica 25. Analiza anaerobne digestije – 2004.

ID

začetek vzorčenja

pH

T(pri pH)

alkal.

suha snov

org.snov

Cu

Zn

Cr

Ni

oC

mg CaCO3/l

g/l

%

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

Pb

Fe

NNNCNCN P Kjel. Kjeld. NH4 celotni prosti fosfor skupni SO4 S2-

mg/l mg/l mg/l

% s.s.

mg/l

mg/l

KPK HMK BTX fenoli

mg/l mg/l % s.s. mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

S

SiO2

%

mg/l

SUROVO BLATO 2 50 70 86 150 237 271 398 443 458 501 513 522 529 573 578 584 616

12.1.2004 8:30 30.1.2004 8:30 6.2.2004 11:00 11.2.2004 9:30 10.3.2004 9:00 14.4.2004 7:30 3.5.2004 9:00 2.6.2004 7:30 29.6.2004 11:30 6.7.2004 7:45 2.8.2004 8:00 10.8.2004 7:30 13.8.2004 8:00 23.8.2004 8:00 3.9.2004 8:00 7.9.2004 9:30 8.9.2004 8:00 20.9.2004 8:00

6,2

20,6

816

23.11.2004 8:00

6,0

21,2

avg

6,0

85 centil

6,2

3290

6,1 5,9 6,1

19,9 20,1 16,4

3140 4110

5,8

21,8

3200

6,3

22,1

4280

33,9 43,4 42,2 44,2 45,2 47,4 43,5 40,8 45,5

77,8

1851

5,5

146

39800

76,2 77,7 78,5 76,2

2316 2577 2137

5,2 5,7 4,5

273 408 246

50700 985 53850 1608 52500 1099

1,9 238,4 1993

4,9

261

51700 1603

164

42767 44970

72,4

10,9

40,1

10,8

34,6 40,5 36,0 26,5 48,6 30,5 39,0 35,9

68,8 64,8 66,5 66,8 70,1 74,1 71,2 72,1

3740

36,6

76,4

20,6

3727

39,7

72,6

12,4

37,7

11,7

22,1

4285

45,3

77,6

13,5

39,4

12,3

22,9 4330

3,4

1938

5,6

12,3

13,9

35,4

12,5

4,5

301

<0,1 692

33,0

37333 22,0 43450 1445 24,0

2,3 327,6 1900

4,9

303

2019

5,5

446

4,0

2,1 283,0 2091

5,2

281

28,5 45854 1138

4,4

2,3 314,2 2307

5,6

403

34,1 52220 1595

5,7

5,3 483,0

1,3

35,0 41467 1369

NORMATIV: vir KA- Wassenwirtscaft, Abwasser, Abfall 2001 (48) Nr.10: mešanica primarnega in sekundarnega blata: MIN

5,0

500

4,0

55,0

2,0

0,1

1800

MAX

7,0

1000

10,0

80,0

10,0

1,5

3600

6530 7370 8260

21,7 24,7 28,6 29,7 31,6 27,7 36,6 31,5

62,2 62,0 63,4

PRIMARNO GNILIŠČE 3 87 151 244 400 463 502 523

12.1.2004 8:30 11.2.2004 9:30 10.3.2004 9:00 14.4.2004 14:10 2.6.2004 7:30 8.7.2004 8:00 2.8.2004 8:00 13.8.2004 8:00

POROCILO_CCN_04

7,4 7,6 7,7 7,5 7,5 7,7 7,3

23,2 26,1 24,8 12,8 23,4 24,8 28,5

7780 7900 6280

59,3 62,0 59,2 52,8

14,4

60,1

14,0

7,5

1884 2127 2470 2381 2,7 368,2 2277 1943

8,7 1013 8,6 1181 8,6 1447 1397 7,2 1251 5,3

832 6,7

19133 21700 26500 30845 28750 41,0 26350 23570 33,0

165 214 389 369 221 228 319

5200 0,4

0,4

<100


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

ID

začetek vzorčenja

pH

T(pri pH)

alkal.

oC

mg CaCO3/l

suha snov

63/99

org.snov

g/l 32,7 26,6 29,0 28,2 26,1 24,2

% 51,2 54,7 49,0 55,2 55,2 61,7

24,7

62,2

Cu

Zn

Cr

Ni

Pb

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

Fe

NNNCNCN P Kjel. Kjeld. NH4 celotni prosti fosfor skupni SO4 S2-

mg/l mg/l mg/l

530 574 585 618 798 817

23.8.2004 8:00 3.9.2004 8:00 8.9.2004 8:00 20.9.2004 8:00 12.11.2004 11:00 23.11.2004 8:00

7,9

21,0

931

22.12.2004 8:30

7,5

23,5

avg

7,6

23,1

6971

28,2

57,9

13,2

52,5

13,8

7,1

3,1 374,2 2034

85 centil

7,7

25,8

7894

31,5

62,2

14,0

57,8

14,0

7,4

22,7 24,3 22,5 27,3 22,5 27,2

9310 8050 8030

40,9 28,3 27,2 42,7 48,3 37,9 21,9 15,1 38,9 27,3 56,7 40,5

59,0 59,5 59,9 57,7 57,3 59,6 54,9 53,8 54,2 54,5 57,3 58,3

31,8

57,8

5960

5690

11,9

45,0

13,5

6,8

% s.s.

mg/l

3,5 380,1 1576

5,4

764

1611

6,7

800

mg/l

KPK HMK BTX fenoli

mg/l mg/l % s.s. mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

28,0 20375 0,3

137

34,0 19650

387

20925

261

7,2 1086

27,3 23780

269

3,3 378,3 2376

8,6 1390

36,8 27963

381

2881 2301 2342 2959 2,8 352,1 3004 1873

7,0 8,1 8,6 6,9 6,2 4,9

37233 24250 24650 36450 42750 24630

171 301 366 132 338 86

21,0 22900 37,0 46,0 33350

411

26950

146

11,5

1,7 479,0

2,0

S

SiO2

%

mg/l

6000

1260

5500

619

0,2

0,2

0,0

0,2

SEKUNDARNO GNILIŠČE 4 88 152 238 401 503 524 531 575 586 619 818

12.1.2004 8:30 11.2.2004 9:30 10.3.2004 9:00 14.4.2004 7:30 2.6.2004 7:30 2.8.2004 8:00 13.8.2004 8:00 23.8.2004 8:00 3.9.2004 8:00 8.9.2004 8:00 20.9.2004 8:00 23.11.2004 8:00

7,3 7,5 7,5 7,4 7,4 7,4

7,4

21,2

932

22.12.2004 8:30

7,3

24,0

avg

7,4

24,0

8457

35,2

57,2

13,6

66,2

14,8

7,2

2,7 550,1 2419

6,0 1205

71,8

27,3 705,0

1,7 2,2

36,3 30351

257

0,2

0,2 5500

619,0

85 centil

7,5

27,1

9535

43,8

59,5

13,9

73,7

15,0

7,3

2,8 688,7 2955

7,9 1534

71,8

27,3 705,0

1,7 2,2

43,8 37076

365

0,2

0,2 5500

619,0

7,4 7,4 7,2 7,4 7,6 7,6 7,3

22,4 26,9 25,0 33,4 23,7 24,8 26,9

6920 7360 6710

21,5 25,1 25,5 27,2 25,8 27,7 25,4 25,8 25,4 24,9 24,2 22,8

61,0 62,4 65,0 60,3 57,3 61,0 60,5 57,0 57,1 55,8 54,8 56,0

11,6

1951 2101 2407 2286 16,5 333,9 2310

9,1 8,4 9,4 8,4 9,0

1133 1159 1373 1367 1470

1826

7,2

831

110 139 108 277 218 211 91

20,3

17833 22500 28100 26100 23125 34,0 25500 23600 32,0

6,5 20375 18,0

326

11560 8450

6740 7060

14,0

55,6

15,1

7,3

1283 1227 1366 1543 1554 855 2,2

13,2

76,9

14,5

7,1

2,6 748,1 1842 2151

6,7 0,0 5,3

939 876

71,8

27,3 705,0

1,7

41,0

363

NOVO GNILIŠČE 5 89 153 239 399 464 504 525 532 576 587 617

12.1.2004 8:30 11.2.2004 9:30 10.3.2004 9:00 14.4.2004 7:30 2.6.2004 7:30 8.7.2004 8:00 2.8.2004 8:00 13.8.2004 8:00 23.8.2004 8:00 3.9.2004 8:00 8.9.2004 8:00 20.9.2004 8:00

POROCILO_CCN_04

7940 7750 6290

6200

15,2

12,8

57,2

49,0

14,6

12,9

7,4

2,3 305,9 1765

7,3

949

7300 <100


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

ID

začetek vzorčenja

pH

T(pri pH)

alkal.

suha snov

oC

mg CaCO3/l

g/l

799

12.11.2004 11:00

819

23.11.2004 8:00

7,5

22,5

933

22.12.2004 8:30

7,4

24,1

avg

7,4

25,5

85 centil

7,6

26,9

64/99

org.snov

Cu

Zn

Cr

Ni

Pb

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

Fe

NNNCNCN P Kjel. Kjeld. NH4 celotni prosti fosfor skupni SO4 S2-

9,0

% 52,9

21,9

58,9

22,9

58,8

6900

23,7

58,6

14,0

53,1

13,8

9,5

9,4 319,9 2034

7731

25,8

61,0

14,8

56,0

14,4

11,0

14,4 329,7 2309

6030

mg/l mg/l mg/l 1629

% s.s. 7,4

mg/l 956

mg/l 8,4

KPK HMK BTX fenoli

mg/l mg/l % s.s. mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 0,8 453,0

2,1

26,0 17900

345

21475

165

8,3 1155

23,3 22651

297

9,1 1373

32,8 25890

338

0,2

NORMATIV: vir KA- Wassenwirtscaft, Abwasser, Abfall 2001 (48) Nr.10: pregnito blato MIN

slabo pregnito

6,8

2000

4,0

50,0

1,0

0,8

1000

MAX

slabo pregnito

7,3

3500

12,0

60,0

3,5

2,6

2500

MIN

dobro pregnito

7,2

3000

4,0

45,0

0,5

0,8

100

MAX

dobro pregnito

7,5

4500

12,0

55,0

3,0

2,6

1000

MIN

zelo dobro pregnito

7,4

4000

4,0

30,0

0,5

0,8

<100

MAX

zelo dobro pregnito

7,8

5500

12,0

45,0

2,5

2,6

<100

5350

5,6

55,4

FILTRAT 7

12.1.2004 8:30

7,9

21,9

1240

22,1 1001

4067

49

30.1.2004 8:30

1,1

71

6.2.2004 11:00

0,8

26,5

92

11.2.2004 9:30

7,9

24,2

2,5

45,8

1106

44,6 1025

1574

156

10.3.2004 9:00

8,0

23,5

5,5

55,3

1356

24,7 1244

3600

241

14.4.2004 7:30

7,8

27,5

6,9

56,0

1581

23,1 1315

6310

253

20.4.2004 9:10

404

2.6.2004 7:30

437

28.6.2004 9:00

505

2.8.2004 8:00

589

8.9.2004 8:00

822

23.11.2004 8:00

935

22.12.2004 8:30

2,3

1072

940

22.12.2004 9:30

2,2

874

6,2 7,9

24,2

7,6

3610 58,0

2,7

14,2

3,1

1,9

0,5

68,9 1584

21,0 1285

3215

1146

18,4

839

6513

827

61,3

776

583

760

42,2

718

14,4 7,9 8,1

26,9

4860

21,0

6,2

58,1

1,4

35,4 <0,25

1,8

35,1

0,6

0,2

0,2 <0,5

3,5

0,1

74,0

4,1

0,1

599

avg

7,9

24,2

5105

4,6

47,3

2,7

7,4

1,6

1,0

0,5

36,2 1200

32,2 1025

2911

85 centil

8,0

27,0

5277

6,9

57,6

2,7

12,1

2,6

1,6

0,5

59,1 1570

44,5 1283

5189

POROCILO_CCN_04

<0,03

0,3

S

SiO2

%

mg/l


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

ID

začetek vzorčenja

pH

65/99

T(pri pH)

alkal.

suha snov

org.snov

Cu

Zn

Cr

Ni

oC

mg CaCO3/l

g/l

%

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

Pb

Fe

NNNCNCN P Kjel. Kjeld. NH4 celotni prosti fosfor skupni SO4 S2-

mg/l mg/l mg/l

% s.s.

mg/l

mg/l

KPK HMK BTX fenoli

mg/l mg/l % s.s. mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

S

SiO2

%

mg/l

GNILA VODA 21 22

15.1.2004 11:30 15.1.2004 14:15

7,4 7,2

23,5 26,9

19,8 13,3

62,1 61,8

1979 1655

10,0 12,4

17667 13073

STARO NOVO

148 149 405

9.3.2004 14:00 9.3.2004 14:00 2.6.2004 7:30

7,6 7,6 7,4

17,3 17,0 30,9

24,7 15,3 24,0

63,8 61,5 59,4

6,5

2282 1988 2,1 295,4 2272

9,2 1376 13,0 1368 9,5 1475

25000 15600 22400

STARO NOVO STARO

11,9

51,9

13,4

406

2.6.2004 7:30

7,4

31,4

23,8

58,7

13,8

51,1

13,4

6,8

1,7 285,5 2269

9,5 1477

20450

NOVO

MEŠANICA NA CENTRIFUGO ID

začetek vzorčenja

suha snov g/l

org.snov Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Pb

Fe

SO4 S2-

%

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

8 48 72 90 154 240 251 272 402 426 435 506 514 526 533 588 797 820 934

12.1.2004 8:30 30.1.2004 8:30 6.2.2004 11:00 11.2.2004 9:30 10.3.2004 9:00 14.4.2004 7:30 20.4.2004 9:10 3.5.2004 9:00 2.6.2004 7:30 17.6.2004 7:30 28.6.2004 9:00 2.8.2004 8:00 11.8.2004 8:00 13.8.2004 8:00 23.8.2004 8:00 8.9.2004 8:00 12.11.2004 11:00 23.11.2004 8:00 22.12.2004 8:30

39,0 26,2 29,6 30,0 34,8 40,2 23,9 32,2 36,1 31,0 50,1 36,4 31,3 26,4 36,8 34,2 42,0 27,5 28,6

939

22.12.2004 9:30

32,3

56,1

33,4

56,3

avg

59,8 59,7

58,4

58,6

56,1 56,8 53,0 53,5 48,5 55,9 58,9

Za dehidracijo se uporablja flokulant Zetag 7587; Ciba.

POROCILO_CCN_04

mg/l

6,6 15

65,2

0,0

16,7

8,4

3,0

440,5

51,0


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

66/99

Preglednica 26. Povprečne letne analitične vrednosti anaerobne digestije – 2004. merno mesto

surovo blato primarno gnilišče sekundarno gnilišče novo gnilišče centrat dehidracije

pH

6,0 7,6 7,4 7,4 7,9 7,4

suha organska org.suha anaerobna snov snov snov razgradnja* g/l % g/l % 39,7 72,6 28,8 28,2 57,9 16,3 43,3 35,2 57,2 20,1 30,1 23,7 58,6 13,9 51,8 4,6 47,3 2,2 20,2 61,2 12,4

blatnenica * Vir "Sludge into biosolids" navaja vrednosti od 40-45 %.

KPK mg/l 45854 23780 30351 22651 2911 19032

N-skupni NH4-N mg/l 2091 2034 2419 2034 1200 2074

mg/l 281 1086 1205 1155 1025 1424

Preglednica 27. Mesečne količine v anaerobni digestiji – 2004. mesec

surovo blato novo gnil. m3 1.707 1.717 2.249 1.579 1.677 2.247 2.161 2.044 2.049 2.667 1.838 2.021 23.954 1.996 312 1.579 2.667

Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December Skupaj povp. vrednost stand. odmik min. vrednost maks. vrednost

staro gnil. m3 1.669 1.724 2.202 1.573 1.719 2.250 2.247 2.058 2.049 2.608 1.830 2.119 24.049 2.004 306 1.573 2.608

pregnito skupno blato v dehid. m3 m3 3.376 1.877 3.441 1.807 4.451 2.202 3.152 2.050 3.397 2.009 4.496 2.690 4.408 2.450 4.103 2.285 4.098 2.482 5.275 2.879 3.667 2.342 4.139 2.651 48.003 27.723 4.000 2.310 616 336 3.152 1.807 5.275 2.879

blatnenica m3 1.499 1.634 2.249 1.103 1.387 1.807 1.957 1.818 1.616 2.396 1.325 1.489 20.280 1.690 378 1.103 2.396

Razmerje dehid./skup. % 56 53 49 65 59 60 56 56 61 55 64 64 58 5 49 65

Preglednica 28. Učinek anaerobne digestije – 2004. parameter

enota/leto

volumen m3 KPK t organska suha snov t proizv.bioplina

učinek iztok iztok surovo/ blatnenica+ blatnenica+ pregnito pregnito blatnenica 48.003 48.003 20.280 60 2.641 1.063 318 62 1.384 524 133

dotok

l/kg organske suhe snovi

priozv.metana* l/kg zmanjšanja KPK *upoštevali smo vrednost metana v bioplinu: 70 %

POROCILO_CCN_04

533 327

učinek surovo/ blatnenica 88 90

533 222


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

67/99

Preglednica 29. Dehidracija blata v letu 2004.

mesec

delovne ure centrifuge

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december povpr.vred. std min max skupaj/leto

76 73 91 83 82 111 101 93 99 114 96 103 94 13 73 114 1.122

pregnito blato količina m3/mesec

dehidrirano blato količina prikol. m3/mesec

1.877 1.807 2.202 2.050 2.009 2.690 2.450 2.285 2.482 2.879 2.342 2.651 2.310 336 1.807 2.879 27.723

poraba polielektrolita kg/ kg/tono mesec suhe snovi

186 166 210 188 190 258 256 234 263 278 275 267 231 41 166 278 2.771

393 378 477 487 475 630 539 524 547 627 497 531 509 77 378 630 6.105

6,5 6,9 6,2 8,0 7,8 7,0 7,4 7,5 6,7 7,3 6,3 6,5 7,0 0,6 6,2 8,0 84

Količina dehidriranega blata je ocenjena na podlagi števila odvoženih prikolic. Poraba polielektrolita je beležena na merilcu šarž, zaradi različne nasipne teže flokulanta prihaja do odstopanja v količinski porabi (beleženo-nabavljeno). Preglednica 30. Koncentracija težkih kovin v dehidriranem blatu CČN; primerjava let od 2000 - 2004; 85 centil leto

Cu

Zn

Cr

Ni

Pb

Fe

Cd

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

2000

491

2.672

1.038

931

160

25.996

3,0

2001

721

2.849

989

1.504

204

21.300

3,6

2002

705

3.771

1.479

1.305

129

17.793

3,0

2003

564

2.921

763

320

117

11.459

2,0

2004

585

2.171

586

298

109

13.553

1,4

POROCILO_CCN_04


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

68/99

Preglednica 31. Analize dehidriranega blata v letu 2004. vzorčenje

ID

suha snov

org.snov

%

%

12.1.2004 8:30 6 29,3 21.1.2004 9:00 27 24,3 11.2.2004 9:30 91 30,0 10.3.2004 9:00 155 30,2 14.4.2004 7:30 242 29,1 26.5.2004 7:45 346 32,6 2.6.2004 7:30 403 31,4 9.7.2004 9:00 465 31,1 2.8.2004 8:00 507 35,8 23.8.2004 8:00 534 30,1 8.9.2004 8:00 590 31,2 25.10.2004 8:00 762 29,7 12.11.2004 11:00 796 30,3 23.11.2004 8:00 821 26,7 22.12.2004 8:30 936 29,2 normativ (Ur.l RS 68/96: za omejeno uporabo) avg 30,1 std 2,6 min 24,3 max 35,8 85 centil 31,4 št.mer. 15 ID As Cl Co F S KPK

POROCILO_CCN_04

465 ug/g s.s. % mg/kg s.s. mg/kg % mg/l

patogeni

Cu

Zn

Cd

Cr

Cr6+

Ni

Pb

Fe

Hg

mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. ug/kg s.s.

59,6 negativno 59,6 60,4 59,4 negativno 58,5 negativno 58,1 negativno 58,4 61,8 pozitivno 53,3 pozitivno 55,9 56,4 62,2 59,4 59,3 59,3 58,8 2,2 53,3 62,2 60,3 15 590

2,35 <0,04 1,98 0,0006 4,1 187663

6

571

2139

651

586 585 547 493 470 533 253

2187 2199 2156 2055 1944 1973 1633

1,3 1,4 1,3 1,5 0,7

584 562 591 498 467 466 148

495 623

2034 1745

1,5 1,4

478 490

529 504 600 516 95 253 623 585 12

1453 1739 2000 1956 246 1453 2199 2171 11

1,3 1,4 5,0 1,3 0,2 0,7 1,5 1,4 9

424 381 500 478 129 148 651 586 12

249

106

9892

228 210 315 300 252 226 130

99 92 94 95 94 98 85

11462 12019 10573 10749 10460 10058 24904

<5 <5

273 212

115 98

14647 12964

2,6 2,1

<5

225 297 80 243 50 130 315 298 12

96 120 500 99 10 85 120 109 12

12783 12949

3,1

<5

<0,003 <5 <5 <5

50

8

12788 4079 9892 24904 13553 12

2,4

2,4 2,5 2,2 2,6

5 2,5 0,3 2,1 3,1 2,6 8


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

69/99

Vsebnost težikih kovin v dehidriranem blatu CČN 2004 2500

mg/kg suhe snovi

2000 1500 1000 500 0 jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

mesec Cu

Zn

Ni

Cr

Slika 19. Vsebnost težkih kovin v dehidriranem blatu CČN.

Primerjava vsebnosti težkih kovin po letih 2000-2004 (izpisane vrednosti so za leto 2004) 4.000

mg/kg s.s.

3.500 3.000

2.171

2.500 2.000 1.500 1.000

585

586

298

500

109

0

Cu

Zn 2000

Cr 2001

Slika 20. Primerjava vsebnosti težkih kovin po letih.

POROCILO_CCN_04

2002

Ni 2003

Pb 2004


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

70/99

Preglednica 32. Proizvodnja in izraba bioplina ter električne energije v letu 2004. delovne ure P.M-agr

KOLIČINA BIOPLINA

2004 Skupaj

na p.m.-agr

ostali porabniki

m3

Mesec

proizvodnja elekt energije

motor II.

motor FI

h

h

motor II.

poraba. el. energ.

poraba iz DES

motor FI

skupaj

DES VT

kWh

DES MT

skupaj

kWh

toplota

konica

CČN DK

ČN Farma

skupaj

ČN Farma

CČN

kW

kWh

kWh

kWh

kWh višek

kWh

Januar

60.472

46.293

14.179

721

9

92.586

0

92.586

93.356

99.779

193.135

476

254.097

31.624

285.721

-31.624

172.501

Februar

70.616

56.683

13.933

665

0

119.035

0

119.035

71.272

88.146

159.418

456

241.802

36.651

278.453

-36.651

198.700

Marec

79.725

39.127

40.598

455

169

82.167

22.543

104.710

93.325

100.354

193.679

489

249.298

49.091

298.389

-26.548

215.500

April

52.586

50.053

2.533

703

707

105.112

102.610

207.722

39.018

46.554

85.572

382

243.218

50.070

293.288

52.540

189.301

Maj

64.529

63.561

968

727

697

111.232

101.818

213.050

44.218

53.024

97.242

372

260.596

49.696

310.292

52.122

172.201

Junij

54.892

54.342

550

713

698

95.098

105.496

200.594

60.960

61.093

122.053

382

272.280

50.367

322.647

55.129

160.600

Julij

45.290

44.871

419

718

722

78.524

107.091

185.615

75.852

81.675

157.527

440

291.620

51.522

343.142

55.569

140.499

Avgust

54.700

54.414

286

674

721

71.720

107.741

179.461

63.927

76.033

139.960

436

257.683

61.738

319.421

46.003

130.399

September

54.242

52.942

1.300

671

700

81.636

102.987

184.623

81.817

90.706

172.523

383

295.057

62.089

357.146

40.898

150.400

Oktober

71.177

68.620

2.557

742

724

118.670

108.237

226.907

64.925

66.927

131.852

380

294.281

64.478

358.759

43.759

211.101

November

55.677

38.318

17.359

570

698

70.135

101.475

171.610

81.368

91.871

173.239

488

284.317

60.532

344.849

40.943

178.561

December

73.844

62.733

11.111

684

709

123.247

105.726

228.973

56.192

57.040

113.232

396

282.622

61.908

344.530

43.818

224.319

737.750

631.957

105.793

8.043

6.555

1.149.162

965.724

2.114.886

826.230

913.202

1.739.432

5.080

3.226.870

629.767

3.856.637

335.957

2.144.082

povp. vred.

61.479

52.663

8.816

670

546

95.764

80.477

176.241

68.853

76.100

144.953

423

268.906

52.481

321.386

27.996

178.674

stand. Odmik

10.402

9.506

11.877

81

296

19.248

44.403

46.577

17.420

18.745

35.870

46

20.167

10.408

28.280

36.365

30.150

min. vred.

45.290

38.318

286

455

0

70.135

0

92.586

39.018

46.554

85.572

372

241.802

31.624

278.453

-36.651

130.399

maks. vred.

79.725

68.620

40.598

742

724

123.247

108.237

228.973

93.356

100.354

193.679

489

295.057

64.478

358.759

55.569

224.319

skupaj l. 2004

iz omrežja odvzeto 45,1% od celotne porabe električne energije (CČN + ČN FI)

Razmerje: HV turbo / celotna poraba el energ CČN 48,6%

V letu 2004 s strani CČN DK ni bilo prevzete oz s strani ČN FI ni bilo oddanega nič bioplina in prevzete nič toplote, P.M.-agr FI obratuje v upravljanju FI (pogodba 12.02.2004), ČN FI prevzema elekt energ iz sistema CČN DK, viške elekt energ proizvedene na lastnem PM-agr pa oddaja CČN DK

POROCILO_CCN_04


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

71/99

Preglednica 33. Poraba bioplina v letu 2004 na plinskih porabnikih bakla, kotla v kotlovnici objekta DI in kotla v delavnici.

mesec enota

poraba goriva bioplina na bakli in kotlih SKUPAJ obrat ure m3/mesec obrat ure m3/mesec obrat ure m3/mesec obrat ure m3/mesec m3/mesec bakla kotel II kotel I kotel delavnice januar 0 41 130 5.846 111 4.982 331 3.310 14.179 februar 21 2.338 104 4.676 86 3.856 306 3.063 13.933 marec 104 11.417 334 15.016 248 11.144 302 3.021 40.598 april 4 446 11 517 13 591 98 980 2.534 maj 6 609 0 13 0 9 34 337 968 junij 5 550 0 0 0 0 0 0 550 julij 3 308 0 0 0 0 11 111 419 avgust 2 187 1 54 1 45 0 0 286 september 6 627 8 346 8 338 0 0 1.311 oktober 0 0 15 666 9 392 150 1.500 2.558 november 5 517 176 7.898 134 6.034 291 2.910 17.359 december 7 792 79 3.541 44 1.958 482 4.820 11.111 skupaj leto 2004 162 17.831 857 38.574 652 29.349 2.005 20.051 105.805

POROCILO_CCN_04


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

72/99

Preglednica 34. Poraba in oddaja snovi - 2004.

voda (vodovodna) smeti (vel. kont) smeti (mali kont)

bencin

plinsko olje

flokulant ca kg

m3

m3

m3

l

l

Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November

166 101 113 98 223 103 106 145 79 75 129

30 40 35 50 50 50 50 45 40 60 65

3,6 7,2 8,1 6,3 7,2 4,5 7,2 4,5 20,7 10,8 9,9

kosilnica elekt agragat motor žaga

pralniki viličar črpalka Eisel

December

80

50

4,5

1418

565

94,5

Skupaj 2004

odpadni material: ODDAJA papir in karton = 4 m3 odpadni akumulatorji = 0 kg pločevinke in plastenke = 2 m3 odpadno železo = 11.880 kg odpadna mazalna in strojna olja = 945 l odpadne oljne krpe = 155 kg POROCILO_CCN_04

450 425 525 475 450 700 575 600 675 650 575

kurilno olje

maziva (hidravlično, strojno olje)

l

l

ni porabe 416 208 208

208

550 831,5

749

6650

208 0

1248


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

73/99

KOLICINSKA BILANCA LINIJE BLATA (leto 2004)

Surovo blato 48.003 m3

Blatnenica 20.280 m3

ANAEROBNA REAKTORJA

Silos rejekt vod Pregnito blato 27.723 m3

voda za razt. polielektrolita CENTRIFUGA

1.662 m3 vode 6.650 kg polielektrolita

Dehidrirano blato 2.446 m3

Xpb x Vpb = (Xf x Vf) + (Xdb x Vdb) Vpb = Vf + Vdb povprečne analitične vrednosti v letu 2004:  Xpb = 33,4 g/l  Xf = 4,6 g/l  Xdb = 30,1 % Spec. teža dehid. blata= 1,1 Slika 21. Količinska bilanca linije blata – 2004. POROCILO_CCN_04

Filtrat 25.277 m3

dotok


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

74/99

Preglednica 35. Osnovne analize odpadne vode industrijskih uporabnikov CČN v letu 2004. 35/1. Osnovne analize odpadne vode industrijskih uporabnikov CČN v letu 2004.

DO 2004

CČN-DEPONIJA FARMA 190

CČN-DEPONIJA FARMA 227

CČN-DEPONIJA FARMA 548

CČN-DEPONIJA +FARMA 189

CČN-DEPONIJA +FARMA 228

CČN-DEPONIJA +FARMA 549

začetek vzorčenja konec vzorčenja

22.3.2004 8:30

6.4.2004 8:00

26.8.2004 10:30

22.3.2004 8:30

6.4.2004 8:00

26.8.2004 10:30

opombe

dež

dež

dež

dež

dež

dež

oznaka vzorca ID

pH TSS used.s. Cu Zn Cd Cr Ni Pb Fe N-Kjel. N-NH4 N-NO3 fosfor SO4 S2KPK BPK5 POROCILO_CCN_04

mg/l 2 h ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

8,3 1709 8,5 0,24 0,75 <0,002 0,15 0,05 0,04 1,36 31,3 3,9 1,6 23,1

8,2

4,7

8,0 0,21 0,48 <0,002 0,04 <0,03 <0,02 4,39 30,0 13,7

43,0 1,09 7,92

843 120

525 180

13,8

0,54 0,25 0,10 408,0 345,0 91,2 2585 0,7 2742 300

7,5 1479 7,5 0,36 1,70 <0,002 0,27 0,19 0,16 13,13 50,2 14,1 2,4 14,5

8,4

7,6

6,5 0,39 1,88 <0,002 0,27 0,22 0,10 7,90 46,9 17,3

34,0 0,42 4,02

16,7

1034 420

865 140

29,5 4,0 <0,05 1412 100

0,41 0,22 0,08 80,0 3,0


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

75/99

35/2. Osnovne analize odpadne vode industrijskih uporabnikov CČN v letu 2004.

DO 2004

FRUCTAL DUPLICA 758

HELIOS KOLICEVO 760

INDUPLATI 367

INDUPLATI 462

KEMOSTIKMON 793

KIMI 365

začetek vzorčenja

21.10.2004 9:30

21.10.2004 11:00

26.5.2004 13:00

7.7.2004 12:30

9.11.2004 7:55

26.5.2004 11:00

konec vzorčenja

21.10.2004 11:30

21.10.2004 11:30

opombe CN prosti SiO2 pH TSS used.s. inhib.NI N-Kjel. N-NH4 CN-celotni CN-prosti fosfor S2SO3 KPK BPK5 BTX AOX LKCH pol.org.topila vsota tenzidov

nevtral.

usedalnik

oznaka vzorca ID

POROCILO_CCN_04

9.11.2004 13:55

156m3/mesec

mg/l mg/l mg/l 2 h ml/l % mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

LEK MENGEŠ LEK MENGEŠ 432 788 24.6.2004 8:45

8.11.2004 10:00

24.6.2004 10:45

8.11.2004 10:30

PN IJŠ

PN IJŠ

<0,01 7,3

7,9

9,4

0,63 5,2

0,0 0 <1,5 <1

0,0

7,0

0,5

5,0

15,1

6,1

7,5 9 0,0

6,8

1,5 <1

8,7

6,8

7,5

89,2

2,0 24 104,0 0,1 0,0

<0,5 <0,05 <2 9100 3400 <0,02

0,3

<0,5

<0,5

1,1

90 70 1,1 0,0 <0,02 <10

711 243

703 420

107,0

81 28

2490 500

435,0

2420 1450

1290 950 <0,03 1,5 0,1 565,0


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

76/99

35/3. Osnovne analize odpadne vode industrijskih uporabnikov CČN v letu 2004.

oznaka vzorca ID

DO 2004

začetek vzorčenja

PERITEKS 366 26.5.2004 12:00

konec vzorčenja

opombe SiO2 pH used.s. inhib.NI N-Kjel. N-NH4 fosfor SO4 S2SO3 KPK BPK5 BTX AOX LKCH fenoli vsota tenzidov

POROCILO_CCN_04

PERITEKS SVILANIT+ETA SVILANIT+ETA SVILANIT+ETA SVILANIT+ETA SVILANIT+ETA 456 95 117 132 459 759

2h ml/l % mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

18.2.2004 10:00

20.2.2004 10:00

2.3.2004 10:20

6.7.2004 9:10

21.10.2004 9:45

4.6.2004 9:00

6.7.2004 9:40

5.7.2004 14:00

18.2.2004 12:00

20.2.2004 12:00

2.3.2004 12:20

6.7.2004 11:10

21.10.2004 10:15

4.6.2004 12:00

6.7.2004 11:40

8,0

0,31 7,6

1,4

1,9

7,9

11,3 0,9 26,1

18,0

465 260

12,0

TOSAMA 460

5.7.2004 12:00

fekalna kanali.

used. ne dela mg/l

TOSAMA 408

523 260

31,0

9,3

8,0

6,5

0,5 0 15,6

0,1

<0,1

2,7

15,0 <1,27 4,2

0,8

4,5

21,2 3,0 4,4 32,6 <0,05 <0,5 1340 850 <0,03 1,0 <0,02 0,0 7,8

529 300

698 430

<0,02

0,0 <0,02 0,0 6,7

0,0 10,7

<0,1 7,3

6,3

8,8

0,27 9,0

13,0

0,4

59,8

14,6

29,8

1,9 19,6

4,4 571 320

1,8 9 26,4 <0,15 3,8 42,0 2,7 2,8 1195 847

<0,01 4,2

0,2 <0,02 0,0 2,6

0,2 0 12,7 2,4 50,6

971 507

1,1 574 240

6,2

25,0


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

77/99

35/4. Osnovne analize odpadne vode industrijskih uporabnikov CČN v letu 2004.

oznaka vzorca ID

DO 2004

začetek vzorčenja

MESO KAMNIK 243 14.4.2004 8:30

konec vzorčenja

opombe pH TSS used.s. Cl2-celotni N-Kjel. N-NH4 N-NO2 N-NO3 fosfor S2KPK BPK5 TLS AOX

POROCILO_CCN_04

MESO KAMNIK- MESO KAMNIK- MESO KAMNIKMON MON MON 211 424 775

MESO ŠTUDAMON 210

MESO ŠTUDAMON 425

MESO ŠTUDAMON 753

30.3.2004 8:00

15.6.2004 7:40

3.11.2004 8:15

30.3.2004 7:30

16.6.2004 7:30

19.10.2004 7:45

30.3.2004 14:00

15.6.2004 13:40

3.11.2004 14:15

30.3.2004 13:30

16.6.2004 13:30

19.10.2004 13:45

pralne vode 8,6 mg/l 2 h ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

<0,1 343,0

5553 2200

8,0 1385 21,0

7,2 1659 21,0

7,6 1176 20,0

7,1 261 1,1 <0,04 52,3 11,5

28,9

7,2 266 4,5 <0,03 92,6 11,3 1,2 <0,23 20,9

215,6 38,0 4,1 2,2 22,6

236,0 43,9

246,3 23,7

<0,05 29,9

3070 1817 55,6 <0,02

4144 2163 286,0 0,4

3837 2150 274,0 0,2

840 570 3,6 <0,02

776 553 72,1 <0,02

<0,05 11,9

7,0 188 1,8 <0,04 75,2 20,1

13,8 0,1 824 577 28,9 0,2


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

78/99

35/5. Osnovne analize odpadne vode industrijskih uporabnikov CČN v letu 2004. oznaka vzorca ID

DO 2004

ŠRAJ MARTIN 118

ŠRAJ MARTIN 344

JEŽ-GALVANA 173

JEŽ-GALVANA 343

Začetek vzorčenja

20.2.2004 12:20

25.5.2004 13:45

19.3.2004 11:00

25.5.2004 13:00

konec vzorčenja

20.2.2004 13:00

CN prosti pH used.s. Al Cu Zn Cd Cr Cr6+ Ni Pb Fe N-Kjel. N-NH4 CN-celotni CN-prosti fosfor SO4 S2KPK BPK5 AOX LKCH POROCILO_CCN_04

mg/l 2 h ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

8,9 0,8 <0,02 0,66 0,03 <0,002 1,90 <0,003 0,25 <0,02 0,91 3,1 2,3

<0,01 8,8 0,8 2,91 0,17 <0,002 2,18 0,32 2,09 0,13 1,80 5,8

<0,01 3,41 <0,002 0,22 <0,03 <0,02 0,76

<0,01 9,0 0,0 <0,01 1,32 <0,002 0,13 0,02 <0,03 <0,02 0,51 2,3

<0,01 <0,01

<0,01

<15 7 <0,02 <0,02

7,9 <0,1

5,6 407,0 <0,05 21 7 <0,02 <0,02

72

<0,5 137,0 <0,05 91 22 <0,02 <0,02


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

79/99

Preglednica 36. Analize izrednih dovozov – 2004.

merilno mesto

ID

začetek vzorčenja

pH

suha inhibicija snov org.snov nitrif. g/l

%

%

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Pb

Fe

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

8,06 22,91

15,92 <0,05 44,32 0,20

N-Kjel. N-NH4 fosfor mg/l

mg/l

mg/l

S2-

KPK

BPK5

TLS

vsota tenzidov

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

opombe

IZREDNI DOVOZI avtopralnica avtopralnica Belinka Biotera Biotera Biotera Biotera Biotera Biotera Biotera Biotera Biotera Biotera Biotera Biotera Brest Cerknica Chemeco Cimos Senožeče Cimos Senožeče ČN Jub - blato ČN Jub - blato ČN Jub - blato ČN Jub - blato ČN Jub - blato ČN Lom - blato ČN Petrol - blato ČN Vodice - blato ČN Vodice - blato deponija Environ.Biotech Environ.Biotech Environ.Biotech Eso Eso Eso Eso Eso Eso POROCILO_CCN_04

689 7.10.2004 14:00 696 12.10.2004 7:30 814 19.11.2004 10:00 410 7.6.2004 10:00 442 29.6.2004 10:00 461 6.7.2004 15:30 466 13.7.2004 9:00 483 21.7.2004 16:00 490 27.7.2004 9:00 509 3.8.2004 11:50 511 10.8.2004 12:20 580 7.9.2004 9:30 687 7.10.2004 8:30 897 9.12.2004 13:20 943 28.12.2004 10:00 899 10.12.2004 7:30 761 22.10.2004 8:00 124 25.2.2004 11:00 482 19.7.2004 16:00 291 13.5.2004 7:00 484 22.7.2004 8:30 748 18.10.2004 8:15 749 18.10.2004 15:30 750 18.10.2004 8:15 698 12.10.2004 13:00 637 24.9.2004 10:00 226 5.4.2004 13:40 266 26.4.2004 12:00 800 15.11.2004 15:00 165 15.3.2004 14:00 835 25.11.2004 10:00 861 1.12.2004 10:00 93 17.2.2004 8:33 94 17.2.2004 8:33 581 7.9.2004 9:45 582 7.9.2004 8:30 583 7.9.2004 11:20 787 9.11.2004 10:00

7,2 7,3 10,6 4,4 5,1 5,0 5,1 5,3 5,2 5,2 5,3 5,5 12,3 12,4

7,9 8,5 6,7 6,9 7,0 6,7

0,38 9,41

1,10 316,90 6,23 7507,60

46

100

8,1 8,4 9,6 9,1 6,6 6,7

6,5 5,7 7,0 6,6 6,7 7,4 5,3 5,6

1,81 18,42

377,7 50,4 79,8 75,2 56,8

99,0 17,5 23,6 13,1 26,1

750,3 1487,2 99,6

111,0 148,0

8 99 607,0 81

12,23 2,21 9,4

20,41 <0,05 11,68 <0,05

2,82 0,52

0,51 1,72 324,30 0,09 <0,5 48,50

72,7 38

961,5 29,2

0

1,85

24,96 <0,05

0,64

0,38 <0,5

5,15

537,0

27,1 <0,5

78795 101465 1081 19807 6583 3600 2550 4589 3940 3117 3440 2900 3633 3837 3203 4597 58269 107761 5013 52904 17667 28900 23333 12259 2483 108 35800 51 21800 10 72 10482 32471 19583 71 12700 12340 4400 130482 88800 8567 17308 645 757 5460 25681

4250 9971

Ekol Ekol 0,7 4,4

gošča gošča

Domel - sodi

40m3-vode iz deponije 8534 105913

pred obdelavo klavnica Drenov Grič IKO-ECO-pranje igel

blato ČN Hruševo


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

merilno mesto flotat sirotke flotat sirotke flotat sirotke flotat sirotke Fructal Fructal Fructal Fructal Fructal Fructal Fructal Fructal Fructal Fructal greznica greznica greznica greznica greznica greznica greznica greznica Kanal d.o.o. Kanal d.o.o. Karton Količevo Klavnica Šentjur KZ Laško maščoba maščobnik maščobnik maščobnik maščobnik maščobnik maščobnik maščobnik maščobnik maščobnik maščobnik maščobnik maščobnik+greznica maščobnik+greznica Mitol Sežana mleko POROCILO_CCN_04

ID

začetek vzorčenja

20 14.1.2004 12:30 489 26.7.2004 11:40 491 27.7.2004 12:30 773 29.10.2004 10:00 641 27.9.2004 7:00 649 28.9.2004 11:00 657 29.9.2004 11:00 659 30.9.2004 11:00 663 4.10.2004 7:00 664 5.9.2004 8:00 703 14.10.2004 7:30 744 15.10.2004 12:40 746 15.10.2004 19:00 752 19.10.2004 11:00 25 20.1.2004 10:00 51 30.1.2004 11:30 317 25.5.2004 12:00 546 25.8.2004 8:30 579 7.9.2004 9:30 636 24.9.2004 10:00 660 30.9.2004 16:00 661 1.10.2004 6:30 69 5.2.2004 12:10 642 27.9.2004 9:00 564 27.8.2004 14:00 198 23.3.2004 16:00 927 17.12.2004 10:45 245 14.4.2004 14:30 32 23.1.2004 11:20 64 4.2.2004 11:40 225 5.4.2004 8:00 248 15.4.2004 11:00 249 16.4.2004 14:30 299 17.5.2004 8:00 407 4.6.2004 9:00 528 19.8.2004 8:00 701 14.10.2004 7:30 702 13.10.2004 15:00 904 14.12.2004 9:00 167 17.3.2004 8:30 786 8.11.2004 7:30 38 26.1.2004 13:30 202 26.3.2004 12:45

pH

80/99

suha inhibicija snov org.snov nitrif. g/l % %

Cu mg/l

Zn mg/l

Cd mg/l

Cr mg/l

Ni mg/l

Pb mg/l

Fe mg/l

7,4 5,6 5,5 5,2 5,8 6,5 5,8 5,7 6,1 5,5 7,2 6,2 4,8 7,4 7,8 6,7 7,2 5,7 7,3 7,0 3,8 4,0 7,0 7,3 7,1 7,1 4,7

N-Kjel. N-NH4 fosfor S2mg/l mg/l mg/l mg/l 410,0 151,0

426,8 457,1 560,8 502,1 438,0 525,4 4,1 482,4 529,7 470,0

0,31 1,71 4,73

3,64 <0,05 19,32 21,63

0,11 <0,075 <0,5 8,90 0,38 <0,075 0,62 58,00 1,44 0,60 1,03 302,20

87,9 106,0 98,8 115,0 97,1 105,0 124,0 117,0 121,0 106,0

376,3 441,9

12

63,1 1090,0

26,9 121,0

4,6 4,8 105,6 <1,27 7,7 5,8

9,6 5,2 5,5 5,8 5,2 7,1 7,1

4,28

23,18 <0,05

2,18

0,96

4,67 716,40

348,0

41,4

KPK BPK5 mg/l mg/l 68000 135067 101333 65174 52945 49563 46524 50647 39973 46056 44959 54596 47933 43501 317 706 6008 51533 825 2630 11767 66424 215215 105 17033 3445 1825 82300 178554 76188 106319 39250 809 70033 40650 204102 38142 176563 31279 79425 12039 33400 174300

TLS mg/l

vsota tenzidov mg/l

opombe

destilacija destilacija destilacija destilacija destilacija destilacija destilacija destilacija destilacija destilacija Mercator Dom Velika Planina greznica (15 let) Publikus

krompir.olupki-Kolinska Mirna 10 % kislina blato ČNPapirnica o.v. Klavnice o.v. klavnice-mesarije

Lip Bled + Kompas Ribno

454

Indaver Mežan Konšek parkirišča Konšek Union+Špar Rohr Blitz


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

merilno mesto

ID

začetek vzorčenja

pH

mleko mleko mleko mleko Nadja Dragomelj Nadja Dragomelj nepretočna greznica nepretočna greznica Opoj Opoj Opoj Opoj Opoj Papigal Papigal Papiroti Krško pralne vode sirotka sirotka sirotka sirotka sirotka sirotka sirotka usedalnik usedalnik Valkarton

475 18.7.2004 16:15 577 5.9.2004 20:10 823 23.11.2004 9:00 889 7.12.2004 22:15 52 3.1.2004 12:00 603 15.9.2004 9:30 680 6.10.2004 14:00 688 6.10.2004 14:00 96 18.2.2004 9:15 221 1.4.2004 14:00 551 26.8.2004 11:30 774 2.11.2004 13:00 913 15.12.2004 14:00 265 26.4.2004 10:00 591 9.8.2004 13:00 770 22.10.2004 16:00 544 24.8.2004 14:00 24 16.1.2004 14:30 125 1.3.2004 14:00 126 1.3.2004 22:30 159 10.3.2004 19:10 161 11.3.2004 19:00 162 12.3.2004 18:25 604 16.9.2004 17:00 662 2.10.2004 4:00 697 12.10.2004 11:00 745 16.10.2004 10:30

6,7 6,7 12,4 6,7 7,6 7,2 7,4 7,6 4,3 4,4 4,6 4,9 4,6 7,1 5,3 7,6 5,8 4,3 6,1 6,6 6,4 6,6 5,3 4,8 6,8 7,3 8,4

Vičič

789 8.11.2004 12:00

8,1

POROCILO_CCN_04

81/99

suha inhibicija snov org.snov nitrif. g/l % %

Cu mg/l

Zn mg/l

Cd mg/l

Cr mg/l

Ni mg/l

Pb mg/l

Fe mg/l

N-Kjel. N-NH4 fosfor mg/l mg/l mg/l

194,0 132,8

0,60

1,03

0,07 <0,03

124,0

40,6 29,3

0,07

90 38

547,0 1,95

5,54 <0,05

0,24 <0,075 <0,5

0,53

3,18 <0,05

0,27

18,79

69 0,15 <0,5

8,84 3685,1

S2mg/l

KPK BPK5 mg/l mg/l 177400 158400 251000 211000 5020 17410 313 100 206 40 22400 36567 29883 17189 9080 706 35753 76917 12533 6377 63733 100867 60500 59067 60533 57400 58200 7293 38850 100140 3000 2997

TLS mg/l

vsota tenzidov mg/l

opombe

Capuder Milan, Brezje23 Capuder Milan, Brezje23

Rohr Blitz


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

82/99

Preglednica 37. Analize vzorcev za odvzem– 2004. merilno mesto

ID

vzorčenje

pH

suha snov org.snov g/l

%

inhibicija nitrif.

ZahnWellens

N-Kjel.

fosfor

KPK

BPK5

fenoli

vsota tenzidov

%

%

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

Aero Papiroti

455

2.7.2004 8:00

64

Biotera

373

27.5.2004 9:00

5,2

96

Biotera

374

31.5.2004 9:00

3,9

97

Biotera

375

31.5.2004 9:00

3,8

100

Ekol

9

12.1.2004 8:40

Ekol

284

5.5.2004 10:00

Ekol

485

22.7.2004 16:00

5,8

Ekol

508

2.8.2004 8:00

12,0

Ekol

605

17.9.2004 9:00

9,7

Ekol

882

Ekol

98,6

70250

6722

33,8

6720

2200

95

356

84

26200

13917

izcedne vode-kompostiranje bioloških odpadkov

94

1120

236

77600

52167

izcedne vode-kompostiranje bioloških odpadkov

139800

4450

99

996000

47

3343

1590

2.12.2004 11:30

19853

500

884

2.12.2004 11:30

82200

24700

Ekologija

790

8.11.2004 14:00

Ekologija

883

2.12.2004 11:30

205067

Eso

368

27.5.2004 9:00

197000

Eso

757

21.10.2004 13:00

Kos

500

30.7.2004 12:00

KP Vrhnika

942

22.12.2004 11:30

5,0

Mežan

409

4.6.2004 9:00

7,3

0

Vičič

562

27.8.2004 10:00

8,9

0

Vičič

563

27.8.2004 10:00

POROCILO_CCN_04

ID

začetek vzorčenja

20.7.2004 11:30

81467

23,5 3,7

suha snov

22,98

34222

Cimos Koper; pred oljnim lovilcem fiksir, neobdelan razvijalec brez Hg

foto o.v. avtoklavirani bolnišnični odpadki; (Cl+AOX) org. odpadki - pomije

1189

79

30767

19400

3854,4

15,9

8627

1167

2840 364000

Zn Cd Cr Ni Pb Fe mg/kg mg/kg s.s. s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. 2154,7

lakirniške vode

greznica+nafta

98,8

Cu

523,2

Fenolit, metanol 50%

foto o.v.

12833

1,9

% 480

358

o.v. Emulzije

Betonarna Celje 7573

54

39,3 pranje embalaže organskih odpadkov

13120

35733

merilno mesto KOMUNALNA ČN Ekol dehidrirano blato

88

8,1

Ojstršek, Kostar Krško d.o.o., izdelava vrečk/pranje strojev

177

98,85

9,1

opombe

1,784

558,7

266,61

108,6

14249,8

kompostirna voda Mežan; Lip Bled Termoplastik Plama d.o.o.- tiskanje vrečk Droga Izola


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

83/99

Preglednica 38. Obremenitev izrednih dovozov na CČN v letu 2004.

odpadna voda KPK količina breme povprečno PE/dan PE/leto doziranje doziranje doziranje doziranje

izvor mg/l m3/leto kg/leto sprejem na CČN 1PE=120 mg/l dotok-m3 dotok-kg/leto gnilišče-m3 gnilišče-kg/leto

greznične tehnološke gošče odpadne vode 17.526 46.077 6.788 9.735 118.972 448.573 2.716 10.241 991.431 3.738.112 6.788 9.330 118.972 429.912 0 405 0 18.661

maščobniki 86.432 845 73.044 1.668 608.697 845 73.044 0 0

Obremenitev grezničnih dovozov (klasif.oz.200304) se je v letu 2004 gibala med 300 mg/l KPK (padavinska voda parkirišč) in 66.000 mg/l KPK (dolgo nepraznjene greznice). V letu 2004 je CČN sprejela skupno 6.788 m3 greznične odpadne vode. Ocena dodatne dnevne obremenitve grezničnih dovozov kaže prispevek povprečno 2.716 PE (KPK) dnevno (118.972 kg KPK v celem letu). V letu 2004 smo sprejeli skupno 845 m3 vsebine maščobnikov (klasif.oz. 190809), katerih povprečna koncentracija KPK je bila 86.432 mg/l (od 800 mg/l do 204.000 mg/l). Skupno je breme maščobnikov predstvljalo 73.044 kg KPK/leto oz. 1.668 PE/dan. Tehnološke odpadne vode, ki jih je sprejela CČN v čiščenje v letu 2004, kažejo vrednosti od 700 mg/l KPK do 130.000 mg/l KPK. CČN sprejema tehnološko odpadno vodo samo v primeru, da je biološko razgradljiva in ne povzroča zaviranja procesa čiščenja. V letu 2004 je CČN, poleg rednega sprejema po kanalizacijskem omrežju, sprejela skupno 9.735 m3 tehnološke odpadne vode, ki je bila fizično pripeljana v proces čiščenja. Glavni delež je bila odpadna voda predelave in proizvodnje mesa in mleka. Celotno breme tehnoloških odpadnih vod posebnih dovozov predstavlja okoli 448.573 kg dodatnega bremena na leto oz. povprečno dnevno 10.241 PE. Od tega smo 405 m3 dozirali v gnilišča, kar je 18.661 kg. Ostalo vsebino smo dozirali na dotok na CČN. Skupno izredni dovozi prispevajo približno 14.000 PE/dan k dotoku na CČN.

POROCILO_CCN_04


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

84/99

Preglednica 39. Pregled izvedenih analiz CČN in zunanjih podizvajalcev – 2004. Obdobje: od 1.1.2004 do 31.12.2004; rezulati prenešeni iz laboratorijskega programa »BiaLims 2004«

zap.št

Ime_parametra

1 AOX

CČN 5

2 AEROBNA RAZGRADLJIVOST 3 ALKALITETA (m-vrednost)

12 3

Monitoring

Monitoring CČN

4

4

122

3

1

4

25

13

34

36 * 8

50

1

245 * 4

1

1 4

61

izvaja CČN 32

4

32

15

14

10 BOR

35

4 16

173 *

4

11 CELOTNI OGLJIKOVODIKI 12 CELOTNI ORGANSKI OGLJIK (on line)

7 2

8 BARIJ 9 BPK5

vsota posam. analiz

Projekti

4*

6 ARZEN 7 ARZEN v blatu

Ostalo

1

34

4 ALUMINIJ 5 AMONIJEV DUŠIK

Izredni dovozi

DO

43

4

1

4

1

6

2

14

4

63 *

4

11

15

13 CELOTNI ORGANSKI OGLJIK (TOC) 14 CIANID CELOTNI

21

3

2

26

15 CIANID LAHKO SPROSTLJIV

22

3

4

29

16 CIANID PROSTI

9

59

17 DUŠIK CELOTNI

6

2

68

18 DUŠIK CELOTNI (on line) 19 FENOLI

4

20 FLUOR v blatu

1

5

1

23 FOSFOR ORTOFOSFAT 24 HLAPNE MAŠČOBNE KISLINE 25 INHIBICIJA NITRIFIKACIJE

12 *

1

1*

4

14 1

21 FLUORID 22 FOSFOR CELOTNI

4

4 33

30

25

12

34

2

4 14

148 *

1

3*

38

38 *

8

21

36

26 KPK

213

75

107

14

35

62

73 * 506 *

27 KJELDAHLOV DUŠIK

159

33

32

12

35

13

284 *

28 KJELDAHLOV DUŠIK-topni

8

36

29 KLOR CELOTNI

1 1

2

30 KLOR PROSTI 31 KLOR v blatu

4 1

4

1

5

4

4

1

1

35 KOSITER 36 KROM 6+

1

37 KROM 6+ v blatu

8

38 * 8

1

33 KOBALT

38 BTX

1

4

32 KLORID 34 KOBALT v blatu

4

1

5

1

4

4

4

11 8

12

3

4

19

6

8

4

18

40 NERAZTOPLJENE SNOVI (TSS)

22

4

14

34

5

41 NITRATNI DUŠIK

42

14

9

36

50

42 NITRITNI DUŠIK

17

7

7

34

25

90 *

39 LKCH

79 * 1

152 *

43 OBARVANOST 436 nm

4

2

20

7

33 *

44 OBARVANOST 525 nm

4

2

20

7

33 *

45 OBARVANOST 620 nm

4

2

20

7

33 *

24

287 *

46 ORGANSKA SNOV v blatu 47 ORGANSKI DUŠIK 48 os. kov. BAKER 49 os. kov. BAKER v blatu 50 os. kov.CELOTNI KROM 51 os. kov.CELOTNI KROM v blatu 52 os. kov.CINK

256

5

6

2

105

73 73

105

54 os. kov.KADMIJ

87

12

2

20

12

3

20

73 5

12 9

2 1

20 20

9 105

57 os. kov.NIKELJ v blatu

12

58 os. kov.SVINEC

97

59 os. kov.SVINEC v blatu

12

POROCILO_CCN_04

1

12 12

56 os. kov.NIKELJ

2

12 105

53 os. kov.CINK v blatu 55 os. kov.KADMIJ v blatu

2

73

12

2

20

73

12

2

20

11 * 1

213 *

2 1

14 * 214 *

2

14 *

3

215 *

2

14 *

1

123 *

2

11 *

1

213 *

2 3

14 * 207 *

2

14 *


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

zap.št

Ime_parametra

CČN

60 os. kov.ŽELEZO 61 os. kov.ŽELEZO v blatu

Izredni dovozi

DO 104

85/99

73

Monitoring

Monitoring CČN

2

20

11

Ostalo

12

62 PATOGENE BAKTERIJE

vsota posam. analiz

Projekti

izvaja CČN

3

213 *

2

14 *

6

63 pH

6

179

64 pH (pri obarvanosti)

85

95

3

65 POLARNA ORGANSKA TOPILA

14

35

2

8

13 *

4

6

2

66 PREVODNOST

34

442 *

1

67 SILICIJEV DIOKSID

6

4

11

4

4

2

2

4

1

4

18

6

4

2

54

4

1

10

20

282 *

22

45 *

68 SREBRO 69 STRUPENOST NA VODNE BOLHE 70 SULFAT

7

6

71 SULFID

30

7

72 SULFIT

5

5

73 SUŠINA 74 SUŠINA - % suhe snovi 75 Temperatura (pri obarvanosti)

258

4

21

1

1

3

76 Temperatura (pri pH)

176

1*

1

85

95

2

8

14

35

77 Temperatura (pri prevodnosti)

13 * 24

429 *

1

78 TEŽKOHLAPNE LIPOFILNE SNOVI

1

79 USEDLJIVE SNOVI po 0,5 ure

2

1

6

1*

4

1

15

148

148 *

80 USEDLJIVE SNOVI po 1 uri

28

24

14

34

2

102 *

81 USEDLJIVE SNOVI po 2 urah

28

24

14

34

2

102 *

4

4

82 VOLUMSKI INDEKS BLATA (SVI)

148

148 *

83 VSOTA TENZIDOV

12

2

84 ŽIVO SREBRO

22

4

4

85 ŽIVO SREBRO v blatu

8

8

86 ŽVEPLO v blatu

5

5 skupaj

vsota analiz za skupino kupca

3046

1059

498

203

757

461

vse analize izvedena na CČN

3

6027

2891

919

489

179

648

432

3

5561

analize izvedel zunanji izvajalec

149

140

9

24

109

29

0

460

analizirani vzorci

516

118

107

18

35

137

1

932

14

0

6

1

0

1

0

22

530

118

113

19

35

138

1

954

zavrženi vzorci vsi vzorci

povprečje povprečno število analiz na analiziran vzorec po skupini kupca

5,9

9,0

4,7

11,3

21,6

3,4

6,5

3,0

vsota % analiziranih vzorcev po skupini kupca % analiz po izvajalcu analize:

POROCILO_CCN_04

55,4

12,7

11,5

1,9

3,8

14,7

0,1

100,0 povprečje

analitiki CČN

94,9

86,8

98,2

88,2

85,6

93,7

100,0

92,3

zunanji izvajalci

4,9

13,2

1,8

11,8

14,4

6,3

0,0

7,6


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

6.

PRILOGE

1/ PRACTICAL EXPERIENCE WITH ON-LINE MEASUREMENT OF NITRIFICATION INHIBITION OF WWTP INFLUENT – predstavljeno na mednarodnem kongresu Life Sciences 2004, Nova Gorica

2/ PRACTICAL ACCESSION TO EVALUATION OF MEASUREMENT UNCERTAINTY OF WASTE WATER PARAMETERS – predstavljeno na kemijskih dnevih 2004, Maribor

3/ Toxicity assessment of influents and effluents of the DomzaleKamnik Wastewater Treatment Plant (WWTP) – predstavljeno na mednarodnem kongresu Life Sciences 2004, Nova Gorica

POROCILO_CCN_04

86/99


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

PRACTICAL EXPERIENCE WITH ON-LINE MEASUREMENT OF NITRIFICATION INHIBITION OF WWTP INFLUENT Stražar M., Burica O.,Podbevšek S., Levstek M. Domžale-Kamnik Wastewater Treatment Plant, Študljanska 91, 1230 Domžale, Slovenija e-mail: strazar@ccn-domzale.si

Abstract Inhibition of nitrification is one of the most sensitive methods for detection of harmful effects on the biomass in a WWTP. A NitritoxMonitor (LAR, Germany) which measures nitrification inhibition on line every 30 minutes in the inlet of the WWTP’s biological stage was installed. Comparison with the ISO 9509/1:1989 method showed good correlation. The biomass is increased with a constant ammonia-rich substrate of 2,000 mg N/l, so the repeatability of the method of about 2 % was very good. The principle of the LAR method is respirometric measurement of the oxygen uptake of the autotrophic biomass, which is more sensitive than that of the heterotrophic one. The percentage of nitrification inhibition is given as the difference between the oxygen uptake of the reference and sample. Experience showed that a result of less than 25 % of nitrification inhibition did not result in harmful effects on the WWTP biomass, but a higher percentage evidently increased ammonia nitrogen in the effluent and nitrification could be lost for some days or even months. However, when cyanide (<10 mg/l), organic solvents or heavy metals were present, nitrification inhibition was 100 %. Cyanide, together with high concentrations of organic solvents and/or heavy metals originate from the pharmaceutical and electroplating industries. As the WWTP is sometimes asked to accept different substrates from technological processes, the nitrification inhibition measurement is useful in addition to the biodegradability test for ascertaining if the substrate is suitable for biological treatment, as well as for determination of the acceptable dilution factor.

Introduction The Domžale-Kamnik Wastewater Treatment Plant (WWTP) receives about 40 % its input as industrial wastewaters from various industries and occasionally substances are present in the influent which inhibit the nitrification process efficiency so that nitrogen concentrations in the effluent can exceed the permitted limit. Due to the presence of these various substrates the correlation between nitrification inhibition and the presence of special chemicals needed to be defined in order to be able to press the polluters to eliminate inhibitory substances from the incoming wastewater. The influent was tested for inhibition of the hatertotrophic biomass many times and did not show any harmful efect as the heterotrophic biomass is not so sensitive to inhibitors as the autotrophic one.

Materials and methods The nitrification inhibition test is based on on-line measurement by a NitritoxMonitor which measures inhibition of nitrification in the WWTP influent every 30 minutes. It is a continuously operating measuring device, which registers the presence of toxic substances in the continuously examined in-put water by recording the change of respiration activity of autotrophic microorganisms. The method is essentialy a respirometric test, measuring a change in oxygen uptake rate in the liquid phase. POROCILO_CCN_04

87/99


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

The biomass required for the measuring process is cultivated in a small fermentator which is part of the device. The cultivation is done without contact with the sample water and habituation effects are avoided. The metabolic activity of the microorganisms is measured and kept constant during the measurement. Cultivation under determined, selective nutrient and living conditions makes the spectrum of microorganisms well defined, so the measurements have a good reproducibility. The substrate is real incoming wastewater of variable quality and the possible presence of toxic substances which can be inhibitory. At the time of measurement 20 % of biomass, 25 % of substrate and 55 % of aerated water is mixed and the measurement is performed. The recorded change of the oxygen concentration (O2 respiration) of the test water is compared with the oxygen respiration which was determined during the most recent calibration with nontoxic, demineralized water (reference measurement). From the ratio of the oxygen respiration of the test water and reference water, an inhibition result is given as a percentage. If the test water shows the same oxygen respiration as the nontoxic, clean reference water, the toxicity amounts to 0 %. If there is no oxygen respiration in the test water, this behavior is indicated as total inhibition (100 % toxicity).

Results and discussion Nitrification inhibition is detected occasionally and an example of inhibition with its consequences on the effluent is presented in Figure 1. The figure shows that high inhibition of nitrification in the influent lasting about 4 hours is followed by an increase of ammonia nitrogen in the outlet. On a similar occasion of inhibition, wastewater samples before and after inhibition were analysed for cyanide, organic solvents, AOX and pH value. A correlation between nitrification inhibition and pH value, organic solvents and AOX was not proved but the coorelation between nitrification inhibition and cyanide was shown to be strong. Figure 2 shows that at the time of high inhibition (over 50 %), the cyanide concentration was high, around 1 mg/l, whereas at lower inhibition no significant cyanide was detected.

POROCILO_CCN_04

88/99


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

89/99

100

50

high inhibition enlarged ammonia nitrogen in the effluent

80

45 40

70

35

60

30

50

25

40

20

30

15

20

10

10

5

0 26.3.2002

28.3.2002

30.3.2002

1.4.2002

3.4.2002

N-NH 4 effluent (mg/l)

inhibition of nitrification (%)

90

0 7.4.2002

5.4.2002

date

inhibition in the influent

N-NH4 effluent

Figure 1. The percentage of nitrification inhibition in the influent and the resulting ammonia concentration in the effluent.

70

1,2

60

NI inhibition (%)

50

0,8

40 0,6 30 0,4

20

0,2

10 0

0 7:12

9:36

12:00

14:24

16:48

19:12

21:36

0:00

2:24

4:48

7:12

9:36

hour NI inhibition

CN-total

Figure 2. Inhibition of nitrification and total cyanide concentration in the incoming wastewater. POROCILO_CCN_04

12:00

CN-total (mg/l)

1


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

90/99

As the possible industrial sources of cyanide in the studied WWTP influent can only originate from the pharmaceutical or electroplating industries, the presence of heavy metals was also studied. On the occasion when nitrification inhibition was high (around 100 %), the high cyanide concentration (>8 mg/l) was accompanied by high concentrations of zinc (4.7 mg/l) and nickel (>8 mg/l). In Table 1 the percentage of nitrification inhibition and the heavy metal concentrations is presented. Organic solvents were not present in measurable quantities. Table 1. Analytical parameters and nitrification inhibition in February 2004. sampling time (2 h samples)

pH NI inh. Cu

Zn

Cr

Ni

Pb

Fe

unit

%

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

CN N-Kjel. tot. mg/l

mg/l

CN free

COD

BTX

AOX

LKCH

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

23.2.2004 14:00

7,5

13

0,06

0,32

0,03

0,03 <0,02

1,85

23,3

0,04

0,04

392 <0,03

0,09 <0,02

23.2.2004 16:00

8,0

100

0,58

1,69

0,02

1,88 <0,02

1,79

20

8,8

7,1

484 <0,03

0,07 <0,02

23.2.2004 18:00

8,1

96

0,70

4,66

0,27

2,27

0,02

1,67

22,7

8,4

6,9

335 <0,03

0,09 <0,02

23.2.2004 20:00

7,4

35

0,10

0,62

0,05

0,11

0,07

3,12

17,1

0,2

0,14

288 <0,03 <0,02 <0,02

23.2.2004 22:00

7,4

24

0,05

0,31

0,02 <0,03

0,02

1,50

17,3

0,02

0,02

415 <0,03 <0,02 <0,02

Legend:

BTX = benzene, toluene, xylene AOX = sum of halogenated organics LKCH = chlorinated hydrocarbons

The correlation of nitrification inhibition with heavy metal concentration and the presence of cyanide leads to the conclusion that the source of inhibitory substances in the case presented is probably the electroplating industry and not the pharmaceutical industry, as the presence of organic solvents was not detected. As the WWTP receives the demands from different poluters to accept the special wastewater the inhibition of nitrification was tested on different special substates. The example of highly biodegradable substrate and its inhibition percentage is given in Table 2. From the test we can conclude that the maximum precentage of added special wastewater can be less than 0,2 % to achieve the dillution which is not harmfull to biomass any more.

POROCILO_CCN_04


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

Table 2. Nitrification inhibition of special biodegradable substrate at different dilutions. quantity of sample added Nitrification inhibition % % 12,5 100 5,0 100 2,5 85 1,3 66 0,6 45 0,2 <20 biodegradability 94% Conclusions The on-line test of nitrification inhibition is of great importance when detecting the inhibitory impact of input wastewater on the autotrophic biomass, since the method presented is quick and enables continious checking of the substrate. The results can help the operator to anticipate problems of inhibition and try to avoid the collapse of biomass activity by quick intervention. The test is helpful in making decisions about the acceptability of special substrates for the WWTP. The examples given illustrate the possibilities to detect and analyse substrates which can inhibit the nitrification process and to reveal why the efficiency of nitrogen removal is not as good as expected.

References Grady L. C. L., Daigger G. T., Lim H. C. 1999. Biological Wastewater Treatment, 2. izdaja, Marcel Dekker, USA. Hvala N., Vrečko D., Burica O., Stražar M., Levstek M. 2002. Simulation study supporting wastewater treatment plant upgrading. Water Science & Technology, Vol. 46, No. 4-5. Orhon D., Artan N. 1994. Modelling of the activated sludge systems, technomic, USA. Stražar M., Burica O. 2002. Primerjava dveh tehnoloških postopkov čiščenja odpadne vode: suspendirana biomasa in biofilm. Čiščenje odpadnih voda 2002, Biološko središče v Ljubljani, 13-14. junij 2002 LAR Analytic & Umwelt Messtechink GMBH. 1999. NitritoxMonitor Online Toxicity Analyser Using Nitrifiers. Operational Manual. Document NTX-02:E2199.

POROCILO_CCN_04

91/99


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

PRAKTIČNI PRISTOP K IZRAČUNU MERILNE NEGOTOVOSTI PARAMETROV ODPADNE VODE Z RAČUNALNIŠKIM PROGRAMOM GUM Workbench 1.3 PRACTICAL ACCESSION TO EVALUATION OF MEASUREMENT UNCERTAINTY OF WASTE WATER PARAMETERS BY GUM Workbench 1.3

T. ŽIBERT, O. BURICA, M. STRAŽAR, M. LEVSTEK JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE-KAMNIK, Študljanska 91, 1230 Domžale

Povzetek: Prispevek obsega primer praktičnega prikaza izračuna merilne negotovosti s pomočjo računalniškega programa GUM Workbench 1.3, Danish Technological Intitute, na primeru spektrofotometrične določitve kemijske potrebe po kisiku v odpadnih vodah. Izkazalo se je, da je za isti vzorec merilna negotovost, izračunana na klasični način, primerljiva z merilno negotovostjo, ki jo dobimo s programom GUM Workbench 1.3. Zato je uporaba računalniškega programa GUM Workbench 1.3 za izračun merilne negotovosti zelo primerna, saj je ta način določitve merilne negotovosti hiter in preprost ter uporaben za vsako analizno metodo. Ključne besede: merilna negotovost, GUM Workbench 1.3, kemijska potreba po kisiku

Uvod Merilna negotovost je parameter, ki je povezan z merilnim rezultatom in označuje raztros vrednosti, ki jih je mogoče upravičeno pripisati merjeni veličini (1). Izračun merilne negotovosti se mora skrbno načrtovati. Potek ovrednotenja merilne negotovosti poteka po naslednjem vrstnem redu:

- Opis merjenca: podrobno opišemo vse, kar se meri in zvezo med meritvami ter parametri, od katerih so te odvisne - Identifikacija virov negotovosti: izpišemo izvore vsakega od delov in vsakega od parametrov - Kvantifikacija komponente negotovosti: ocenimo velikost vsake od negotovosti - Pretvorba v standardni odmik: vsako negotovost izrazimo kot standardni odmik - Izračun kombinirane negotovosti: združimo komponente negotovosti (2) Merilna negotovost je lahko standardni odmik (ali njegov večkratnik) ali polovična širina intervala, ki ima določeno stopnjo zaupanja. V splošnem vsebuje merilna negotovost več komponent. Za oceno standardne negotovosti lahko uporabimo dve predpostavki. Predpostavka tipa A se uporabi, kadar je komponenta dobljena s statistično porazdelitvijo rezultatov za niz meritev in jo izrazimo z eksperimentalnim standardnim odmikom. Druge komponente, ki jih je prav tako mogoče označiti s standardnim odmikom, so ocenjene iz privzetih porazdelitev verjetnosti na podlagi izkušenj ali drugih podatkov, kot so certifikati, proizvajalci ali predhodni eksperimentalni podatki. Tu uporabimo predpostvko tipa B (3). Tip B ima več porazdelitev. Če upoštevamo podatke iz certifikatov in drugih POROCILO_CCN_04

92/99


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

specifikacij, kjer so navedene meje brez stopnje zaupanja, predpostavimo pravokotno porazdelitev. Standardno negotovost izračunamo tako, da vrednost delimo s 3 . Trikotno porazdelitev uporabimo, ko je večja verjetnost, da je vrednost bližje povprečju, kot na mejah intervala in vrednost delimo s 6 . Normalno porazdelitev upoštevamo pri oceni, dobljeni iz serije meritev. Standardna negotovost je podana v obliki standardnega odmika, relativnega standardnega odmika ali kot koeficient variance. Znane so še t-porazdelitev, u-porazdelitev in trapezna porazdelitev. Rezultat je tako najboljša ocena vrednosti merjene veličine in na raztros vplivajo vse komponente negotovosti, skupaj s tistimi, ki izvirajo iz sistematičnih virov, kot so npr. komponente, povezane s korekcijami in referenčnimi etaloni. Osnova za ovrednotenje merilne negotovosti so še podatki pridobljeni pri validaciji postopka, kontrolne karte, medlaboratorijska preskušanja, referenčni materiali in podatki iz literature (2). Kemijska potreba po kisiku (KPK) je merilo za organsko onesnaženje v površinskih in odpadnih vodah. Organske snovi določamo tako, da jih pri določenih pogojih oksidiramo s kemijskim sredstvom in iz porabljenega kisika sklepamo na količino organskih snovi. Za preiskavo odpadnih vod je najprimernejša dikromatna metoda, medtem ko je za površinske vode primernejša permanganatna metoda.

Merilna negotovost je odvisna od koncentracijskega območja merjenca. Pri vzorcih z nizko KPK vrednostjo je merilna negotovost večja kot pri vzorcih z višjim KPK. Pri nizkih KPK vrednostih je največja negotovost v pripravi vzorca, medtem ko je pri višjih KPK vrednostih negotovost odvisna od ponovljivosti.(4) Javno podjetje čistilna naprava Domžale - Kamnik je v postopku akreditacije za standard ISO 17025. Zato je potrebno vse metode, ki se uporabljajo za monitoring odpadnih vod validirati in jim ovrednotiti merilno negotovost. Program GUM Workbench 1.3 uporabljamo za izračun merilne negotovosti vseh metod v laboratoriju.

Eksperimentalni del

Po standardni metodi ISO 6060:1989 se KPK določa titrimetrično. Vzorcu dodamo živosrebrov(II) sulfat in znano količino kalijevega dikromata ter srebrov katalizator v žvepleni kislini. Vzorec postavimo v termostat. Zaradi prisotnost oksidativnih substanc v vzorcu se del dikromata reducira. Preostanek dikromata v refluksu titriramo z amonželezovim(II) sulfatom v prisotnosti feroina. Iz porabe izračunamo vrednost KPK.(5) Na čistilni napravi smo metodo modificirali in KPK določamo spektrofotometrično. Za območje določanja od 150 do 1000 mg KPK/L, uporabljamo kivete LCK 114 proizvajalca Dr. Lange. Kivete že vsebujejo žvepleno kislino, kalijev dikromat in katalizator, tako da v kiveto odpipetiramo 2 mL vzorca, ki ga predhodno lahko še redčimo. Kivete postavimo v termostat, kjer se vrši razklop dve uri pri 148 0C. Ko se kivete ohladijo, izmerimo absorbanco ter s pomočjo umeritvene premice izračunamo vrednost KPK vzorca. Za postavitev umeritvene premice smo pripravili standardno raztopino kalijevega hidrogen ftalata (KHP), ki ima teoretično vrednost 1000 mg KPK/L. V merilno bučo z volumnom 1L smo zatehtali 850 mg kalijevega hidrogen ftalata, sušenega 2 uri pri 105 0C. Nato smo v 100 mL bučko odpipetirali 15 mL in v 25 mL bučke 5, 10, 15 in 20 mL standardne raztopine kalijevega hidrogen ftalata s teoretično vrednostjo 1000 mg KPK/L. Dobljene delovne raztopine, s katerimi smo pripravili umeritveno premico, imajo KPK vrednost 150, 200, 400, 600, 800 in 1000 mg KPK/L. Absorbanco delovnih raztopin smo merili na spektrometru Perkin Elmer, Lambda 210 UV/Vis pri valovni dolžini 592 nm. Za vsak delovni standard smo absorbanco izmerili trikrat. POROCILO_CCN_04

93/99


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

Za kontrolno karto postopka določanja KPK uporabljamo standardno raztopino kalijevega hidrogen ftalata s teoretično vrednostjo 500 mg KPK/L. V merilno bučo z volumnom 1 L smo zatehtali 425 mg kalijevega hidrogen ftalata, sušenega dve uri pri 105 0C. Poleg standardne raztopine uporabljamo tudi CRM (QCP 040, Promochem, Germany) s katerim preverjamo točnost metode. Laboratorij sodeluje tudi v medlaboratorijskih primerjavah, kot sta Aquacheck in Medlaboratorijsko primerjalno preskušanje za odpadne vode (KI, Ljubljana). Za izračun merilne negotovosti je potrebno ugotoviti in ovrednotiti vse izvore merilne negotovosti, ki nastajajo pri izvajanju postopka. Pri spektrofotometričnem načinu določanja KPK izvedemo naslednje skupine merilnih postopkov: - priprava standarda - priprava umeritvene premice - priprava vzorca - merjenje absorbance. Postopek ovrednotenja merilne negotovosti je razdeljen v naslednje štiri stopnje: opis merjenca, identifikacija virov negotovosti, ovrednotenje virov negotovosti in izračun kombinirane in razširjene negotovosti (6). Program Gum Workbench 1.3 je zasnovan po enakih stopnjah in nam hitro in enostavno omogoča ovrednotiti merilno negotovost. V nadaljevanju bomo opisali vsako stopnjo bolj podrobno. Pod rubriko Model Equation smo zapisali vse enačbe, ki so potrebne za končni izračun merjenca. Upoštevali smo tudi vse vplive oz. faktorje, ki ne prispevajo k samemu rezultatu, ampak samo k izračunu merilne negotovosti. Na Sliki 1 so prikazane vse enačbe, ki smo jih uporabii za izračun vrednosti KPK. Slika 1: Enačbe za izračun merilne negotovosti. Izračun standardne raztopine KHP s koncentracijo 1000 mg/L Izračun koncentracij delovnih raztopin za pripravo umeritvene premice:

Vsote za izračun naklona (a) in odseka (b) umeritvene premice:

Izračunana KPK vrednost za vzorec:

POROCILO_CCN_04

94/99


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

Rubrika List of Quantities je legenda, kamor smo vpisali enoto in definicijo količine. Na Sliki 2 je prikazan le del legende. Slika 2: Primer legende, kamor vpišemo enote in definicije količine (Tabela je prenešena iz programa GUM Workbench 1.3).

Nato je sledila kvantitativna določitev negotovosti. Ovrednotili smo vsak parameter in upoštevali vse faktorje, ki vplivajo nanj. Pri izračunu merilne negotovosti smo upoštevali tudi podatke, ki smo jih pridobili z validacijo metode. Masa: Viri negotovosti pri tehtanju so ponovljivost, odčitljivost (digitalna resolucija) skale tehtnice in negotovost v kalibraciji tehtnice. Kalibracijska funkcija ima dva vira negotovosti in sicer občutljivost in linearnost tehtnice. Ponovljivost tehtanja smo upoštevali v faktorju ponovljivosti fpon. Prispevek občutljivosti tehtnice smo zanemarili, ker smo celotno tehtanje opravljali na isti tehtnici. Negotovost povezana z maso je ocenjena z uporabo podatkov iz kalibracijskega certifikata in znaša 0,009 mg za linearnost. To negotovost smo upoštevali dvakrat, zaradi tehtanja same čaše ter čaše s kalijevim hidrogen ftalatom. Pri izračunu smo upoštevali pravokotno porazdelitev. Čistost: Čistost kalijevega hidrogen ftalata je podana na certifikatu in znaša 0,995 + 0,005. Ker nismo imeli dodatnih informacij o negotovosti smo predpostavili pravokotno porazdelitev in vrednost 0,005 delili s 3 . Volumen: Na negotovost v volumnu vplivajo trije vplivi: negotovost v certificiranem volumnu bučke ali pipete, ponovljivost v polnjenju bučke ali pipete do oznake in temperatura kalibracije steklovine, ki je lahko različna od temperature laboratorija. • Kalibracija: Proizvajalec steklovine podaja negotovost volumna pri 20 oC. Ker je negotovost podana brez stopnje zaupanja, smo predpostavili trikotno porazdelitev. • Ponovljivost: Ponovljivost v polnjenju bučke ali pipete lahko določimo eksperimentalno, vendar smo mi ponovljivost določili s pomočjo validacije. • Temperatura: Proizvajalčeve bučke so bile kalibrirane pri 20 oC, medtem ko je bila temperatura v laboratoriju 20 oC ± 5 oC. Negotovost smo izračunali z upoštevanjem temperaturnega območja in s koeficientom ekspanzije volumna. Volumen ekspanzije je za tekočino precej večji kot za steklo. Za vodo je koeficient ekspanzije 2,1.10-4 oC-1, kar vodi do spremembe volumna ± (V. 5 oC. 2,1.10-4 oC1 ). Za temperaturno spremembo smo standardno negotovost izračunali z uporabo predpostavke pravokotne porazdelitve. POROCILO_CCN_04

95/99


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

96/99

Čas in temperatura razklopa: Razklop se vrši 2 uri pri 148 oC. Iz certifikata za razklopno enoto smo dobili odstopanje + 3 oC. Pri izračunu pripevka razklopa k merilni negotovosti smo uporabili trikotno porazdelitev. Ponovljivost: Ponovljivost smo določili s pomočjo validacije metode. Upoštevali smo celoten obseg metode, ki ga običajno izvajamo v laboratoriju. Izbrali smo vzorce z različnimi matriksi v različnem koncentracijskem območju. Iz izračunanih standardnih odmikov, za posamezni vzorec, smo določili skupni prispevek k merilni negotovosti. Pravilnost: Za določitev pravilnosti metode smo uporabili metodo standardnega dodatka.

Rezultati in razprava Izračunali smo merilno negotovost za vzorec, ki ima KPK vrednost 487 mg KPK/L. Absorbanco delovnih raztopin in vzorca smo izmerili trikrat in v Tabelo 1 podali povprečne vrednosti meritev. V Tabeli 1 so podane vrednosti količin in izračunane kombinirane standardne negotovosti za izračun razširjene kombinirane standardne negotovosti. V Tabeli 1, v šestem stolpcu, so podane negotovosti. To so vrednosti, ki jih podajajo proizvajalci buč in pipet ter izračunani standardni odmiki absorbanc. Standardno negotovost smo dobili tako, da smo upoštevali tip porazdelitve. Pri absorbancah smo izračunali standardno negotovost tako, da smo standardni odmik delili s korenom iz števila ponovitve meritve. V osmem stolpcu je podana relativna negotovost, ki je kvocient med standardno negotovostjo in vrednostjo količine. Kombinirano standardno negotovost volumna smo dobili tako, da smo korenili vsoto kvadratov relativne negotovosti kalibracije in vpliva temperature. Tabela 1:Izračunane kombinirane standardne negotovosti. Količina Simbol Masa KHP mzat Čistost KHP PKHP Volumen 1L buče V1000b kalibracija buče f1000k - temperatura f1000t Volumen 15 mL pipete V15p kalibracija pipetefk15 - temperatura ft15 Volumen 2 mL pipete V2p kalibracija pipetefk2 - temperatura ft2 Volumen 100 mL buče V100b kalibracija buče f100k - temperatura f100t Volumen 5 mL pipete V5p kalibracija pipetefk5 - temperatura ft5 Volumen 25 mL pipete V25p kalibracija pipetefk25 - temperatura ft25 Volumen 10 mL pipete V10p kalibracija pipetefk10 - temperatura ft10 Volumen 20 mL pipete V20p kalibracija pipetefk20 - temperatura ft20 Absorbanca razt. 1 A1 Absorbanca razt. 2 A2 Absorbanca razt. 3 A3 Absorbanca razt. 4 A4 Absorbanca razt. 5 A5 Absorbanca razt. 6 A6

POROCILO_CCN_04

Enota mg mL mL mL mL mL mL mL mL

Vrednost 850,2 0,995 1000 1 1 15 1 1 2 1 1 100 1 1 5 1 1 25 1 1 10 1 1 20 1 1 0,084 0,112 0,206 0,304 0,404 0,499

Porazdelitev Tip B, normalna Tip B, pravokotna Konstanta Tip B, trikotna Tip B, pravokotna Konstanta Tip B, trikotna Tip B, pravokotna Konstanta Tip B, trikotna Tip B, pravokotna Konstanta Tip B, trikotna Tip B, pravokotna Konstanta Tip B, trikotna Tip B, pravokotna Konstanta Tip B, trikotna Tip B, pravokotna Konstanta Tip B, trikotna Tip B, pravokotna Konstanta Tip B, trikotna Tip B, pravokotna Tip A, eksperiment. Tip A, eksperiment. Tip A, eksperiment. Tip A, eksperiment. Tip A, eksperiment. Tip A, eksperiment.

Negotovost 0,009 0,005

St. neg. 2,89.10-3

Rel. neg. 7,3.10-3 2,90.10-3

Kom. st. neg. 1,06.10-3

0,4 1,05

0,163

163.10-6 1,05.10-3

0,03 0,016

0,0122

816.10-6 1,05.10-3

0,0006 2,1.10-3

245.10-6

123.10-6 1,05.10-3

0,1 0,105

0,0408

408.10-6 1,05.10-3

0,0012 5,25.10-3

500.10-6

100.10-6 1,05.10-3

0,06 0,026

0,0245

98.10-6 1,05.10-3

0,02 0,011

8,16.10-3

819.10-6 1,05.10-3

0,03 0,021 2,65.10-3 3,78.10-3 2,08.10-3 1,53.10-3 577.10-6 1,0.10-3

0,0122

6,1.10-3 1,05.10-3

1,33.10-3 1,06.10-3 1,13.10-3 1,05.10-3 1,05.10-3 1,33.10-3 6,19.10-3 1,53.10-3 2,19.10-3 1,20.10-3 882.10-6 333.10-6 577.10-6

1,53.10-3 2,19.10-3 1,20.10-3 882.10-6 333.10-6 577.10-6


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

Absorbanca vzorca Št. raztopin Temperatura razklopa Vpliv temperature Faktor ponovljivosti

Avz N T fT fpon

oC

0,256 6 148 1 1

Tip A, eksperiment. Konstanta Konstanta Tip B, trikotna Tip B, normalna

1,15.10-3

667.10-6

3 0,033

1,22

97/99

667.10-6 8,27.10-3 0,0165

8,27.10-3 0,0165

Razširjeno negotovost smo izračunali tako, da smo zmnožili koren iz vsote kvadratov kombinirane standardne negotovosti in faktor pokritja 2, ki ustreza 95 % stopnji zaupanja. Pri izračunu smo upoštevali prispevke, ki imajo večjo kombinirano standardno negotovost, saj ti najbolj vplivajo na merilno negotovost. Razširjena relativna standardna negotovost, izračunana iz podatkov v Tabeli 1, znaša ± 4 % oz. + 19,5 mg KPK/L. Dobljena merilna negotovost za vzorec je primerljiva z eksperimentalo dolčeno merilno negotovostjo kontrolne karte, ki znaša ± 2,6 % oz. ± 13,1 mg KPK/L. Merilna negotovost naše modificirane metode (spektrometrija) je večja kot negotovost dobljena po ISO metodi (titracija) in znaša 1 % pri vrednosti 500 mg KPK/L (4). Pri izračunu merilne negotovosti z računalniškim programom GUM Workbench 1.3, smo poleg vrednosti količin vnesli tudi relativne vrednosti negotovosti. Negotovosti, ki se nahajajo v Tabeli 1, v šestem stolpcu, smo delili z vrednostjo količine. Prispevki, ki prispevajo k merilni negotovosti so podani na Sliki 3, medtem ko se ostali prispevki, ki nič ne vplivajo na negotovost ne izpišejo. Količine, ki največ prispevajo k negotovosti so obarvane. Slika 3: Izračunani prispevki k merilni negotovosti in rezultat, dobljen s programom GUM Workbench 1.3 (Tabela je prenešena iz programa GUM Workbench 1.3).

POROCILO_CCN_04


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

Zaključek Pri izračunu merilne negotovosti za vzorec s KPK vrednostjo 487 mg KPK/L, na klasični način, smo dobili relativno merilno negotovost + 4 % oz. + 19,5 mg KPK/L. Pri izračunu merilne negotovosti z računalniškim programom GUM Workbench 1.3, smo dobili relativno negotovost ± 3,8 % oz. + 19 mg KPK/L. Dokazali smo, da je za isti vzorec merilna negotovost izračunana na klasični način, enaka z merilno negotovostjo, ki jo dobimo programom GUM Workbench 1.3. Ocenjujemo, da je uporaba računalniškega programa GUM Workbench 1.3 za izračun merilne negotovosti zelo primerna, saj je ta način določitve merilne negotovosti hiter in preprost ter uporaben za vsako analizno metodo. Reference (1) BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML (1995), Guide to de expression of uncertainty in measurement. International Organization for Standardization (ISO), Geneva (2) Zavod za tehnično izobraževanje, Merilna negotovost pri kemijskih meritvah – seminar, maj 2004, Vrhnika (3) Choi J., Hwang E., So H., Kim B,An uncertanty evaluation for multiple measurements by GUM, Accred. Qual. Assur. (2003) 8: 13-15 (4) Drolc A., M. Cotman, M. Roš, Uncertainty of chemical oxygen demand determination in wastewater samples, Accred. Qual. Assur. (2003)8: 138-145 (5) ISO 6060 (1989), Water quality – determination of chemical oxygen demand, ISO, Geneva (6) Ellison S. L. R., Rosslein M., Williams A., Quantifying Uncertainty in Analitycal Measurement, EURA – CHEM/CITAC, second edition, Teddington, UK

Abstract Practical evaluation of measurement uncertainty for chemical oxygen demand (COD) in wastewater by Gum Workbench 1.3, Danish Technological Institute, is shown in this article. Uncertainty obtained on classical way is comparable with uncertainty obtained by GUM Workbench 1.3, for the same sample. GUM Workbench 1.3 is practical, easy and useful method for evaluation of measurement uncertainty of different analytical methods.

POROCILO_CCN_04

98/99


CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poročilo o delu CČN v letu 2003. Januar 2004.

Toxicity assessment of influents and effluents of the Domzale-Kamnik Wastewater Treatment Plant (WWTP) 2Brajer

Humar B, 1Drobne D., 2Burica O. 2Stražar M and 2Levstek, M. 1 Department of Biology, University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Večna pot 111, Ljubljana, Slovenija , 2 Domžale-Kamnik Wastewater Treatment Plant, Študljanska 91, 1230 Domžale, Slovenija. E-mail: barbara@ccn-domzale.si.

Inhibition of the bacterial community activity can be a serious problem in a wastewater treatment plant. The purpose of this study was the toxicity assessment of industrial effluents and wastewaters entering the Domzale-Kamnik WWTP by different methods and test organisms. The toxic potential of industrial discharges and influent and effluent wastewaters of the WWTP was studied by toxicity assessments based on different trophic levels, such as bacteria from active sludge, biofilm and also using the invertebrates water flea. The methods used in toxicity assessment were respiration inhibition, nitrification inhibition and Toxkit microbiotests with Daphnia magna and D.pulex. Respiration inhibition was based on assessing the inhibition of oxygen consumption of activated sludge by different wastewaters samples. Some samples showed toxicity and some were not toxic to activated sludge. Testing the nitrification inhibition of influent with biofilm gave results between 20-80%, with an increased ammonia concentration in the effluent. Testing samples of influent and effluent with Daphtoxkit FTM pulex showed that all samples were toxic to the test organisms, whereas on the contrary Daphtoxkit FTM magna showed no toxic effects. The most toxic sample was industrial effluent from a pig farm treatment plant. The results showed that each test method has advantages and disadvantages related to the tested samples and test organisms. Respiration inhibition and nitrification inhibition are appropriate for testing industrial effluent and WWTP influent. The advantages of using microbiotests with Daphnia are the smaller amount of sample required and the avoidance of culturing organisms. The next step in determination of the effect of potentially toxic substances in wastewaters is to develop new methodologies. Such new methods will include the evaluation and assessment of the suitability of biochemical biomarkers for use in aquatic toxicity testing on the bacterial community and the water flea Daphnia magna.

POROCILO_CCN_04

99/99

porocilo_o_delu_2004  

Priprava poročila: Marjeta Stražar Peter Cerar Domžale, januar 2005 JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poročilo o delu CČ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you