Page 1

JP CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

PORO ILO O DELU CENTRALNE ISTILNE NAPRAVE DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. V LETU 2009 Priprava poro ila:

Rok Pirnat Peter Cerar Marjeta Stražar

Odobril:

Marjeta Stražar direktorica C N

Domžale, marec 2010

POROCILO_09

1/76


JP CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

2/76

KAZALO VSEBINE UVOD ......................................................................................................................................................................................................................................................................3 MATERIAL IN METODE .........................................................................................................................................................................................................................................3 2.1. MATERIAL ...............................................................................................................................................................................................................................................3 2.2. METODE..................................................................................................................................................................................................................................................5 3. POVZETEK PROCESNIH PARAMETROV IN OCENA DELOVANJA ..................................................................................................................................................................7 4. ZAKLJU KI ...........................................................................................................................................................................................................................................................11 5. PREGLEDNICE IN SLIKE ....................................................................................................................................................................................................................................12 KAZALO PREGLEDNIC Preglednica 1. Merna mesta na C N. ...................................................................................................................................................................................................................................4 Preglednica 2. Uporabljene metode in oprema (laboratorij C N – 2009). ...........................................................................................................................................................................6 Preglednica 3. U inek iš enja C N po letih. .....................................................................................................................................................................................................................10 Preglednica 4. Statisti na analiza podatkov on-line meritev z odstotki odstopanja od mejne vrednosti MDK - 2009.......................................................................................................13 Preglednica 5. Zbirna tabela procesnih parametrov 2003-2008. ........................................................................................................................................................................................15 Preglednica 6. Izpadi elektri ne energijje iz omrežja / remontna dela C N - 2009. ..........................................................................................................................................................18 Preglednica 7. Koli ine padavin (vir: meteorološka postaja Snaga Lj.). .............................................................................................................................................................................19 Preglednica 8. Koli ine odpadne vode - 2009. ....................................................................................................................................................................................................................20 Preglednica 9. Statisti ni pregled obremenitve (dotok po kanalu) po PE po mesecih in letih. ..........................................................................................................................................21 Preglednica 10. Maksimalna tedenska obremenitev C N – 2002-2009. ...........................................................................................................................................................................25 Preglednica 11. Statisti ni pregled obremenitve po tednih (PI sistem, on-line dnevne meritve) in maksimalna tedenska obremenitev C N – 2009. ...................................................26 Preglednica 12. Analize dotoka C N (laboratorijske meritve C N) - 2009........................................................................................................................................................................27 Preglednica 13. Analize po stopnjah C N (laboratorijske meritve C N) - 2009................................................................................................................................................................27 Preglednica 14. Analize iztoka C N (laboratorijske meritve C N) - 2009. ........................................................................................................................................................................29 Preglednica 15. Analize obratovalnega monitoringa C N; meritve 1-12 (ZZV Kranj) – 2009. ..........................................................................................................................................30 Preglednica 16. Analize obratovalnega monitoringa C N; meritve 13-24 (ZZV Kranj) – 2009. ........................................................................................................................................31 Preglednica 17. Dolo itev parametrov po Splošni uredbi (U.l. RS 47/05). .........................................................................................................................................................................32 Preglednica 18. Osnovni parametri odpadne vode na Mejnem mestu v Nožicah – 2009..................................................................................................................................................33 Preglednica 19. Izredni vzorci – 2009.................................................................................................................................................................................................................................34 Preglednica 20. Kamniška Bistrica (laboratorijske meritve) – 2009....................................................................................................................................................................................34 Preglednica 21. Razmerje TOC/KPK/BPK po letih (laboratorijske in on-line meritve). ......................................................................................................................................................42 Preglednica 22. Obremenitev C N po letih; 85 centil 2001-2009. .....................................................................................................................................................................................43 Preglednica 23. Analiza aeracij 2009...................................................................................................................................................................................................................................44 Preglednica 24. Analiza anaerobne digestije (blato) – 2009...............................................................................................................................................................................................47 Preglednica 25. Analiza anaerobne digestije (razširjen nabor) – 2009. .............................................................................................................................................................................48 Preglednica 26. Analiza anaerobne digestije (kovine) – 2009. ...........................................................................................................................................................................................50 Preglednica 27. Analiza anaerobne digestije (razgradljivost surovega blata) – 2009. .......................................................................................................................................................50 Preglednica 28. Anaerobna razgradljivost – AnoxiTop. ......................................................................................................................................................................................................51 Preglednica 29. Povpre ne letne analiti ne vrednosti anaerobne digestije – 2009. ..........................................................................................................................................................52 Preglednica 30. Mese ne koli ine v anaerobni digestiji – 2009..........................................................................................................................................................................................52 Preglednica 31. U inek anaerobne digestije – 2009. ..........................................................................................................................................................................................................52 Preglednica 32. U inek anaerobne digestije po letih...........................................................................................................................................................................................................53 Preglednica 33. Dehidracija blata - 2009.............................................................................................................................................................................................................................54 Preglednica 34. Analize dehidriranega blata- 2009.............................................................................................................................................................................................................55 Preglednica 35. Analize težkih kovin po letih.......................................................................................................................................................................................................................56 Preglednica 36. Proizvodnja in izraba bioplina ter elektri ne energije - 2009. ...................................................................................................................................................................57 Preglednica 37. Analiza bioplina pred in za Si kolono - 2009. ............................................................................................................................................................................................58 Preglednica 38. Analize izcedne vode interne deponije - 2009. .........................................................................................................................................................................................59 Preglednica 39. Poraba vode - 2009. ..................................................................................................................................................................................................................................59 Preglednica 40. Poraba bioplina na porabnikih – 2009.......................................................................................................................................................................................................60 Preglednica 41. Poraba snovi – 2009. .................................................................................................................................................................................................................................61 Preglednica 42. Oddaja snovi – 2009. .................................................................................................................................................................................................................................61 Preglednica 43. Analize odpadne vode industrijskih uporabnikov C N - 2009..................................................................................................................................................................62 Preglednica 44. Osnovne analize dovozov (osnovne) - 2009.............................................................................................................................................................................................69 Preglednica 45. Analize izrednih dovozov (razširjen nabor) - 2009....................................................................................................................................................................................72 Preglednica 46. Obremenitev izrednih dovozov na C N - 2009.........................................................................................................................................................................................73 Preglednica 47. Izvor sprejetih grezni nih goš – 2009 (OGJS= obvezna gospodarska javna služba)............................................................................................................................74 Preglednica 48. Izvor izrednih dovozov - 2009....................................................................................................................................................................................................................74 Preglednica 49. Pregled izvedenih analiz C N in zunanjih podizvajalcev – 2009.............................................................................................................................................................75 KAZALO SLIK Slika 1. Ortofoto posnetek C N. ............................................................................................................................................................................................................................................5 Slika 3. Koli inska bilanca linije blata – 2009. .....................................................................................................................................................................................................................12 Slika 4. Povpre na ve letna vrednost KPK na iztoku C N (monitoring). ...........................................................................................................................................................................16 Slika 5. Povpre na ve letna vrednost BPK5 na iztoku C N (monitoring)...........................................................................................................................................................................16 Slika 6. Povpre na ve letna vrednost TN na iztoku C N (monitoring). .............................................................................................................................................................................17 Slika 7. Povpre na ve letna vrednost NH4-N na iztoku C N (monitoring).........................................................................................................................................................................17 Slika 8. Koli ine odpadne vode – 2009................................................................................................................................................................................................................................21 Slika 9. Primerjava koli in na dotoku C N v letih od 2004 do 2009. ..................................................................................................................................................................................22 Slika 10. Hidravli na obremenitev C N po kategorijah in letih od 2001 do 2009 (fakturirane koli ine). ...........................................................................................................................22 Slika 11. Osnovni parametri obratovalnega monitoringa 2009 – KPK (MDK= 100 mg/l) in BPK5 (MDK= 20 mg/l). .........................................................................................................23 Slika 12. Osnovni parametri obratovalnega monitoringa 2009 – skupni N / skupni P (MDK za TN = 20 mg/l od junija 2007). ........................................................................................23 Slika 13. Breme na Mejnem mestu Nožice; 85 centil – 2000-2009. ...................................................................................................................................................................................24 Slika 14. Breme na dotoku C N po letih; 85 centil – 2000-2009........................................................................................................................................................................................24 Slika 15. TOC – dotok na C N – 2009 (min / avg / max vrednosti)....................................................................................................................................................................................36 Slika 16. TOC – iztok iz mehanske stopnje – 2009 (min / avg / max vrednosti).................................................................................................................................................................36 Slika 17. TOC – iztok iz C N – 2009 (min / avg / max vrednosti)..................................................................................................................................................................................37 Slika 18. TN – dotok C N – 2009 (min / avg / max vrednosti) ......................................................................................................................................................................................37 Slika 19. TN – iztok iz mehanske stopnje – 2009 (min / avg / max vrednosti). ..................................................................................................................................................................38 Slika 20. TN – iztok iz C N – 2009 (min / avg / max vrednosti). ........................................................................................................................................................................................38 Slika 21. Amonijev dušik – iztok iz C N – 2009 (min / avg / max vrednosti). ....................................................................................................................................................................39 Slika 22. Obremenitev dotoka po TOC in TN v kg/dan - 2009. ......................................................................................................................................................................................39 Slika 23. Prikaz odstranjenega bremena po skupnem dušiku v kg/dan - 2009. .........................................................................................................................................................40 Slika 24. Obremenitev iztoka C N po TOC in TN - 2009. ..................................................................................................................................................................................................40 Slika 25. Obremenitev C N na dotoku v PE po dnevih – 2009..........................................................................................................................................................................................41 Slika 26. Obremenitev C N na dotoku v PE po dnevih – 2009..........................................................................................................................................................................................41 Slika 27. Primerjava vsebnosti težkih kovin po letih 2000-2009 .........................................................................................................................................................................................56 Slika 28. Nivo vode v vodnjakih - 2009. ...........................................................................................................................................................................................................................60 1. 2.

POROCILO_09


JP CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

1.

3/76

UVOD

Kot vsako leto smo tudi za preteklo leto pripravili tehnološko poro ilo o delu C N z namenom zbrati vse pomembne tehnološke podatke na enem mestu in da ocenimo kakovost svojega dela v letu 2009. Ekipa C N vsako leto pripravi skupno tehnološko letno poro ilo C N, ki vsebuje vse pomembne podatke in potrebne izra une, na podlagi katerih smo skozi leto vodili tehnološki proces, vklju no s podatki o letnih statisti nih vrednostih. Poro ilo vsebuje podobno vsebino kot poro ila prejšnjih let, ker predstavlja osnovo za nadaljnje aktivnosti, podajanje podatkov, statisti na poro anja, procesne izra une... in je sledljivost po letih zelo pomembna, kar omogo a ohranjanje oblike vsebine skozi leta. Na nek na in vsakoletno poro ilo predstavlja kakovost dela ekipe skozi ovrednoteno u inkovitost procesa iš enja odpadne vode. Obsega podatke o klju nih meritvah, merjenih parametrih, izra une, rezultate in u inke delovanja procesa C N v obravnavanem letu. Poro ilo predstavlja generalni pregled delovanja vseh procesov na C N. V nadaljevanju poro ila so predstavljene tabele in slike, ki vsebujejo zbrane meritve in analizne rezultate skozi vse leto. Iz podatkov so razvidna nihanja v koli ini in kakovosti odpadne vode na dotoku ter na posameznih vmesnih mernih mestih in njihov vpliv na kon ni u inek iš enja. Poleg rezultatov osnovnega procesa iš enja odpadne vode smo v poro ilo vklju ili tudi podatke o nekaterih spremljajo ih aktivnostih C N. Letno poro ilo vklju uje podatke za obdobje od januarja do decembra 2009. 2.

MATERIAL IN METODE

2.1.

MATERIAL

Proces se na klju nih mestih redno spremlja z ustreznimi on/in line merilniki, ki so osnova za u inkovito avtomatizirano vodenje procesa. Merilniki (TOC, TN, NH4-N, NO3-N ...) merijo parametre na posameznih mernih mestih procesa, iz katerih se nato izra una obremenitev. Na ta na in je možno tudi statisti no spremljanje procesnih parametrov. On-line meritve omogo ajo ustrezno poseganje in u inkovito vodenje procesov. Na ta na in imamo stalen vpogled v vse pomembnejše procesne parametre, kar je pomembno tako za tehnologe, inšpekcijske službe in zainteresirano javnost, ki ima vsak trenutek (oz. vsaj vsakih 40 minut v primeru TOC in TN) na voljo vrsto podatkov, ki opredeljujejo obremenitev, procesno u inkovitost in dosežene parametre izpusta v vodotok. Merilnike redno vzdržujemo in kalibriramo, meritve sprotno preverjamo in spremljamo, ker so osnova za tehnološko posredovanje v procesu. Vsi podatki merilnikov se zbirajo v bazi podatkov, kjer se nato preverijo in izvedejo tehnološki izra uni in statisti na obdelava podatkov. Iz PI sistema (process information system) se podatki zbirajo v Excell bazi in uporabijo za potrebne izra une. Ra unalniška kontrola in avtomatizirano vodenje nam omogo a posege in stalni vpogled v dogajanje posameznih sklopov procesov, ki ga je treba ob asno podkrepiti in dopolniti z laboratorijsko kontrolo. Z laboratorijskimi meritvami smo spremljali tiste procesne parametre, ki niso pokriti z on/in-line meritvami. Poleg tega je pooblaš eni izvajalec obratovalnega monitoringa (ZZV Kranj) po veljavni zakonodaji redno izvajal obratovalni monitoring odpadne vode na dotoku in iztoku C N in sicer 24 x v letu ter ob asno tudi zahtevane EPRTR parametre. Dodatno smo analizirali kakovost odpadne vode, biološkega blata oziroma biomase in procesnih parametrov na klju nih mestih z redno interno laboratorijsko analitiko.

POROCILO_09


JP CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Preglednica 1. Merna mesta na C N. Št. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

NAZIV MERNEGA MESTA Mejno mesto Nožice

OPIS LOKACIJE VZOR ENJA urejeno zajemno mesto v Nožicah

dotok C N

skupni dotok za grobimi grabljami

dotok +povratek

dotok + vsi tehnološki povratki pred primarnim usedalnikom

iztok iz mehanske stopnje

kineta iz primarnega usedalnika v I.biol.stopnjo

po I.biol.st.

kineta pred izlivom v II.biol.stopnjo

iztok C N

izto na kineta pred kaskado

preliv dotoka

preliv pred polžastimi rpalkami; enak kot dotok na C N, brez usedline na dnu

preliv po mehanski stopnji

preliv kinete iz mehanske na I.biološko stopnjo

preliv za B + iztok

na iztoku v primeru preliva za B; vzorec iz kinete v Kamniško Bistrico

preliv dotok + iztok

na iztoku v primeru preliva na dotoku; vzorec iz kinete v Kamniško Bistrico

skupni preliv + iztok

vsi prelivi iz C N + iztok C N; vzorec odvzet na iztoku v kineti v Kamniško Bistrico

maš obnik A objekt

maš oba na površini

aeracija 1

v aeracijskem reaktorju C1

aeracija 2

v aeracijskem reaktorju C2

aeracija 3

v aeracijskem reaktorju C3

aeracija 4

v aeracijskem reaktorju C4

aeracija 5

v aeracijskem reaktorju C5

aeracija 6

v aeracijskem reaktorjuC 6

aeracija 1 - odvišno blato

odvišno blato pri povratni rpalki C1

aeracija 2 - odvišno blato

odvišno blato pri povratni rpalki C2

aeracija 3 - odvišno blato

odvišno blato pri povratni rpalki C3

aeracija 4 - odvišno blato

odvišno blato pri povratni rpalki C4

aeracija 5 - odvišno blato

odvišno blato pri povratni rpalki C5

aeracija 6 - odvišno blato

odvišno blato pri povratni rpalki C6

aeracija 1 - iztok

iztok iz sekundarnega usedalnika C1

aeracija 2 - iztok

iztok iz sekundarnega usedalnika C2

aeracija 4 - iztok

iztok iz sekundarnega usedalnika C4

aeracija 5 - iztok

iztok iz sekundarnega usedalnika C5

aeracija 6 - iztok

iztok iz sekundarnega usedalnika C6

surovo blato

v zgoš evalcu za rpalko v gniliš e

primarno gniliš e

pri mešalni rpalki za primarno gniliš e

sekundarno gniliš e

pri mešalni rpalki za sekundarno gniliš e

novo gniliš e

pri 3. mešalni rpalki za novo gniliš e

gnila voda

iz jaškov preliva gniliš

filtrat

na ventilu iz centrifuge

mešanica na centrifugo

na ventilu v centrifugo

interna deponija C N - blato

dehidrirano blato iz deponije blata C N

interna deponija C N - voda

izcedna in padavinska voda iz kinete na delu deponije C N

interna deponija Farme Ihan

izcedna in padavinska voda iz kinete na delu deponije Farme Ihan

dehidrirano blato

iz prikolice C N

Zemljine

mešanica blata C N in dodatkov za Mecum

Merna mesta z zaporenimi številkami od 2 do 6 so ozna ena na naslednjem ortofoto posnetku:

POROCILO_09

4/76


JP CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

5/76

Slika 1. Ortofoto posnetek C N. Laboratorijske meritve so potekale predvsem na naslednjih mernih mestih: • odpadna voda pred vstopom na C N na lokaciji izvora (posamezna podjetja, kanali); • odpadna voda iz kamniškega podro ja (Mejno mesto v Nožicah); • odpadna voda na dotoku C N – obratovalni monitoring; • delno iš ena voda po stopnjah C N; • iztok C N v recipient Kamniško Bistrico – obratovalni monitoring; • linija blata po stopnjah (anaerobna digestija); • dehidrirano blato; • posebni dovozi grezni nih in tehnoloških odpadnih vod na lokacijo; 2.2.

METODE

Obratovalni monitoring odpadnih vod in analitiko ostalih parametrov, ki niso v naboru C N, izvaja ZZV Kranj kot podizvajalec. V spodnji tabeli so navedeni parametri, ki jih analizira laboratorij C N ali podizvajalec ter uporabljeni standardi in oprema. Laboratorij deluje po principu zahtev akreditacije in izvaja presoje tudi za ISO 17025, eprav se nismo odlo ili za pridobitev standarda in laboratorij ni uradno akreditiran. Ustreznost analitskega dela se vsaj 1 x letno preverja s standardi in CRM, redno se vodijo kontrolnime karte in vklju eni smo tudi v ob asno mednarodno medlaboratorijsko preverjanje. V letu 2009 je laboratorij C N sprejel skupno 1.386 vzorcev v analizo, od tega je laboratorij C N doma izvedel 82 % analiz. Število izvedenih parametrov (posameznih analiz) je skupno 7.862 in je razvidno iz tabele: Pregled izvedenih analiz C N in zunanjih izvajalcev (BIA LIMS). Obseg števila analiziranih vzorcev, izvedenih laboratorijskih analiz s strani internega laboratorija in zunanjih izvajalcev je približno enak kot pretekla leta kljub zmanjšanemu številu delavcev zaradi delne porodniške odsotnosti dveh delavk. Na internetni strani http://www.ccn-domzale.si so zbrani vsi pomembnejši podatki o C N !

POROCILO_09


JP CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

6/76

Preglednica 2. Uporabljene metode in oprema (laboratorij C N – 2009). Zap. št. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Parameter temperatura pH neraztopljene snovi usedljive snovi obarvanost strupenost za vodne bolhe biološka razgradljivost bor aluminij arzen baker barij cink kadmij kobalt kositer celotni krom krom 6+ nikelj srebro svinec železo živo srebro klor - prosti celotni klor amonijev dušik Kjeldahlov dušik nitritni dušik nitratni dušik celotni cianid cianid prosti fluorid klorid celotni fosfor sulfat sulfid sulfit TOC KPK BPK5 težkohlapne lipofilne snovi celotni OV BTX AOX LKCH polarna organska topila fenoli vsota tenzidov vzor enje pretok homogenizacija vzorca

POROCILO_09

Merilna metoda DIN 38404-C4 (1976) SIST ISO 10523 (1996) SIST ISO 11923 (1998) DIN 38409-H9 (1980) EN ISO 7887 (1996) SIST EN 29888 (1996)

SIST ISO 8288-A (1996) SIST ISO 8288-A (1996) SIST EN ISO 5961 (1996) SIST ISO 9174 (1999) SIST ISO 8288-A (1996) SIST ISO 8288-A (1996) SIST ISO 8288-A (1996)

SIST ISO 5664 (1996) SIST EN 25663 (1996) SIST EN 26777 (1996)* SIST ISO 7890/1 (1996)*

SIST ISO 6878-1 (1999)*

SIST ISO 6060 (1996)* SIST ISO 5815/2 (2003)*

SIST ISO 5667/10 (1996) ISO/TS 15769 (2000) DIN 38402-A30 (1998)

Uporabljena oprema ali podizvajalec Hanna Inst. HI 955502 WTW - INOLAB pH/ion Sartorius AG Imhoff dr.Lange spektrofotometer podizvajalec: ZZV Kranj dr.Lange spektrofotometer podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj AAS Varian / Mars 5 podizvajalec: ZZV Kranj AAS Varian / Mars 5 AAS Varian / Mars 5 podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj AAS Varian / Mars 5 podizvajalec: ZZV Kranj AAS Varian / Mars 5 podizvajalec: ZZV Kranj AAS Varian / Mars 5 AAS Varian / Mars 5 podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj Buchi 339/324 Buchi 339/324 dr.Lange spektrofotometer dr.Lange spektrofotometer podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj dr.Lange spektrofotometer podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj dr.Lange spektrofotometer OXI-TOP podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj podizvajalec: ZZV Kranj Edmund Buhler / ISCO Montec Janke - Ultraturax


JP CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

3.

7/76

POVZETEK PROCESNIH PARAMETROV IN OCENA DELOVANJA

Koli ina sprejete vode na dotoku C N v letu 2009 je bila skupno 7.303.085 m3 odpadne vode, kar je približno enako kot preteklo leto oz. samo za 51.147 m3 manj. V letu 2009 je zapadlo manj padavin kot v preteklem letu in sicer 1.333 l/m2, podobno kot v letu 2007, in sicer najve v decembru (201 l/m2). Od sprejete koli ine na dotoku se je zaradi hidravli ne omejitve razbremenilo ca. 268.457 m3 deževne vode po mehanski stopnji. Skupno 7.106.194 m3 odpadne vode (iztok C N) se je istilo po mehanski in biološki poti. Mehansko iš ene vode je bilo v letu 2009 skupno 7.303.085 m3 (= dotok na C N). Stanje ob deževju se iz prejšnjih let ni spremenilo: zaledno obmo je ima urejen mešan kanalizacijski sistem in voda se ob ve jih padavinah gor vodno razbremenjuje, enako kot tudi del vode pred vstopom na C N, ki jo sistem hidravli no ne more sprejeti. Koli ino sprejete odpadne vode za Domžale, Trzin in Mengeš predstavlja odštevek koli in dotoka na C N od koli ine na Mejnem mestu v Nožicah. V asu padavin je zaradi neenakomernega razbremenjevanja po liniji kanalizacije izra un razmerja koli in nepravilen. Obremenitev odpadne vode po parametru KPK (85 centil) odpadne vode na dotoku (po kanalizacijskem omrežju) je bila 11.370 kg/dan, kar je za 1.187 kg/dan ve kot v letu 2008 in podobno kot v letu 2007. Obremenitev po parametru BPK je bila 6.822 kg/dan (85 centil), kar je za 1.165 kg/dan ve kot v letu 2008. Glede obremenitve po KPK in BPK je nujno opozoriti, da izra un bremena temelji na vrednosti TOC in izmerjenem razmerju med TOC, KPK in BPK. V letu 2009 je bilo to razmerje izmerjeno relativno visoko in sicer KPK:TOC= 3,0 in BPK:TOC=1,7, kar je vzrok za pove anje bremena po KPK in BPK kljub dejstvu, da je TOC na dotoku na C N prakti no enak kot v preteklem letu. Obremenitev po skupnem dušiku je bila enaka, kot v preteklem letu in sicer 869 kg/dan (85 centil). V letu 2009 ni bilo ve jih izrednih procesnih razmer. Ob asno so se sicer pojavljali nitasti mikroorganizmi v prvi biološki stopnji, ki pa smo jih ustrezno obvladovali. Ker je koli ina sprejema zunanjih dovozov precejšnja, ob asno nastajajo problemi v procesu zaradi visoke vsebnosti maš ob, mineralnih olj in ostalih trdnih snovi, predvsem v primeru doziranja na dotok. Ti substrati so tudi najbolj verjeten vzrok za težave s penami, nitastimi mikroorganizmi, težavami s kakovostjo bioplina, pojav skorje na gniliš ih, mašenja... Ob asno, predvsem ob ve jih padavinah in topljenju snega ter v pomladnih mesecih imamo probleme z izplavljanjem biomase in posledi no se na iztoku pove a koncentracija suspendiranih snovi, kar se kaže v neustreznih meritvah obratovalnega monitoringa. Do tega pojava prihaja že vsa leta zaradi nezadostnih kapacitet usedalnikov in ekipa na to nima vpliva razen doziranja ustreznih kemi nih snovi, kar tudi izvajamo. Pri kontroli kakovosti iztoka iz C N opažamo manj izpustov pod iztokom C N s strani naših sosedov, FI EKO in smo se z njimi uspeli tudi dogovoriti o rednem dovozu odpadne vode iz gniliš FI EKO na C N. Analiza podatkov merilnikov PI sistema kaže, da je bila maksimalna tedenska obremenitev na dotoku v tednu od 14.-21.5. in sicer 174.503 PEKPK in 209.403 PEBPK5 (izra unano iz TOC), najve ja tedenska obremenitev po TN je bila 144.347 PETN. Pri obravnavanju maksimalne tedenske obremenitve naj opozorimo na že omenjeno rezervo zaradi prera una iz TOC na KPK in BPK, zato je mogo e, da je bilo dejansko breme po KPK in BPK malenkost nižje, eprav maksimalno breme TN kaže na resno pove anje glede na preteklo leto. Povpre na koncentracija KPK na dotoku C N po poro ilu o obratovalnem monitoringu za leto 2009 (izvajalec ZZV Kranj) je bila za natanko 100 mg/l višja kot prejšnje leto in sicer 576 mg/l (min: 167 mg/l; max: 811 mg/l). Vzor enje za monitoring je potekalo praviloma ob sušnem vremenu in samo ob delavnikih, samo enkrat (v novembru, št. 23) pa tudi v asu deževja. Koncentracija KPK po podatkih laboratorija C N (upoštevani vsi analizirani vzorci, odvzeti so bili praviloma v sušnem vremenu) je bila povpre no 569 mg/l (85 centil: 739 mg/l). Koncentracija KPK po podatkih PI sistema (upoštevani vsi dnevi, vsi podatki: sušno, deževno, vikend, delavnik) je bila 448 mg/l (85 centil: 610 mg/l). Pri primerjavi podatkov razli nih virov je nujno upoštevati razmerje med TOC, KPK in BPK. Podobno je pove ana tudi povpre na letna vrednost parametra BPK5, ki se razlikuje zaradi razli ne periodike vzor enja: 294 mg/l - (ZZV Kranj), 329 mg/l (85 centil: 448 mg/l) - (laboratorij C N), 269 mg/l (85 centil: 366 mg/l) - (PI sistem). Iz rezultatov monitoringa je razvidno, da je bila v letu 2009 obremenitev C N za 17 % višja kot v letu 2008 in podobno pove anje kažejo tudi podatki laboratorija C N in PI sistema. C N ima od leta 2006 veljavno Okoljevarstveno dovoljenje za odstranjevanje odpadkov (št. 35472-79/2005-13, 22.09.2006). Od »dovozov«, kakor imenujemo sprejem odpadkov v skladu z omenjenim dovoljenjem, je v letu 2009 C N sprejela še skupno: • 17.549 m3 grezni nih goš (klasif.št. 200304), • 10.098 m3 tehnološke odpadne vode (razli ne klasif. št. odpadkov) • 2.244 m3 maš obnikov (klasif.št. 190809). Ocena dodatne dnevne obremenitve na podlagi analiz vzorcev dovozov (ocenjene vrednosti): • grezni ni dovozi: povpre no 10.120 PE (KPK) dnevno oz. ca. 13.681 PE (KPK) na delovni dan in skupaj 443.260 kg KPK na leto

POROCILO_09


8/76

JP CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

• •

maš obniki: 5.641 PE (KPK) dnevno oz. 7.626 PE (KPK) na delovni dan in skupaj 247.092 kg KPK na leto (povpre na koncentracija KPK 110.106 mg/l) tehnološke odpadne vode: povpre no 5.896 PE (KPK) dnevno oz. 7.970 PE (KPK) na delovni dan. C N sprejema tehnološko odpadno vodo samo v primeru, da je biološko razgradljiva in ne povzro a zaviranja procesa iš enja. Glavni delež v letu 2009 je bila odpadna voda iz naprav za lo evanje olja in vode.

Obremenitev oz. koncentracija KPK dovozov mo no niha in je odvisna od vrste substrata. Upoštevali smo povpre no vrednost, ki smo jo dobili z analizami vzorcev skozi ve let. Porazdelitev bremena v realnosti ni bila povpre na, ampak odvisno od povpraševanja. Meritve dovozov v bremenu dotoka (on-line meritve, monitoring) praviloma niso vklju ene, ker merilnik izvaja meritev na vsakih 20-40 minut, doziranje pa se izvrši v krajšem asu, zato jih moramo prišteti k bremenu dotoka. Celotno breme na C N v letu 2009 (ocenjene vrednosti): • doziranje na dotok: 25.854 m3, ocenjeno skupno letno breme 655.637 kg dodatnega bremena na leto oz. povpre no dnevno 20.236 PE na delovni dan. • doziranje v zgoš evalec in naprej v gniliš a – v proces anaerobne digestije: 4.037 m3, kar je približno 19.042 PE na delovni dan in skupno 292.952 kg/leto. V spodnji tabeli podajamo izra un skupne obremenitve C N na dotoku, ki poleg vode po kanalu obsega še breme dovozov in malenkost izcednih vod iz interne deponije C N. V izra unu smo upoštevali 85 centil za dotok po kanalu, dovoze smo porazdelili na delovni dan (270). Izcedne vode iz interne deponije so nizko obremenjene zaradi u inkovitega prekritja skladiš enega blata in tudi deponija se je redno praznila. Breme, ki ga C N sprejema iz interne deponije smo izra unali iz povpre ne ve letne koli ine padavin (L/m2) in analiznih podatkov izcedne vode ob dežju. Izcednih vod v suhem vremenu ni. Skupna obremenitev na dotoku C N v letu 2009 je bila naslednja:

Izvor odpadne vode

vrsta meritve

dotok C N

85 centil/dan

izredni dovozi

povpre no/delovni dan

interna deponija C N

maksimalno/dan (izra un)

koli ina (m3/dan)

KPK (mg/l)

PEKPK/dan

PEBPK/dan

20.008

610

101.707

113.699

111

31.000

29.824

29.824

27 (na 366 dni)

49-855

100

100

131.631

143.623

Skupaj INVESTICIJE, VZDRŽEVANJE IN NABAVA OPREME:

Na rtovana vlaganja v infrastrukturo C N so bila kljub poznemu sprejetju poslovnega na rta za leto 2009 v ve in izvedena, izvedli smo vsa planirana redna vzdrževalna dela in popravila na napravah in objektih: rpalke, puhala, maceratorji, Ex oprema, mostna strgala, centrifuga, polžni transporterji, plinski motor… Izvedli smo tudi ve ino planiranih investicijskih vzdrževalnih del in nakupov opreme. Ve je izvedene postavke na rednem in investicijskem vzdrževanju ter investicije: • menjava globinski ozra eval v aeraciji C2 in C3 • pove anje kapacitet iš enja bioplina – filter • demontaža MBBR pilotnega sistema na C3 • nadgraditev treh sprejemnih mest za dovoze • nakup kompresorjev za ozra enje peskolova in maš obnika in izmet peska • menjava alarmne centrale Ex • povezave na vodovodu in hidrantih • menjava PLK krmilnika MP 9 • sanacija betonov polovice peskolova / maš obnika A objekta • nadgradnja iš enja finih grabelj • montaža monorail dvigala v dehidraciji • izvedba razvoda za pranje v strojnici C2 • vgradnja ekspanzijske posode in nadzidava vodnjaka V3 • naro ilo dodatnega bioplinskega motorja • izdelava energetske študije za C N

POROCILO_09


JP CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

9/76

OCENA DELOVANJA PROCESA: C N sicer po zakonodaji ezmerno obremenjuje okolje, vendar deluje solidno in u inek iš enja je odraz obstoje e konfiguracije in zastarelosti tehnološkega postopka. C N deluje na meji svojih zmogljivosti in v skladu z razpoložljivimi aktivnimi volumni. V zadnjih letih smo uspeli proces optimirati do te mere, da ve ji del leta proces nitrifikacije poteka dokaj dobro (deloma tudi pri temperaturah pod 12 oC), vendar C N nima izgrajene denitrifikacije, zato je koncentracija skupnega dušika na iztoku nad 20 mg/l, kar po novi uredbi pomeni ezmerno obremenjevanje okolja. Zato je nadgradnja C N za u inkovito iš enje nutrientov nujna ! Proces nitrifikacije v preteklem letu je potekal tudi v zimskem asu razen marca in aprila, kljub temu da je bila zima precej ostra in hladna z veliko snega. V primeru hladnejših zim z veliko snega je ta proces težko obdržati, ker so ti mikroorganizmi zelo ob utljivi na temperaturo, kloride (soljenje cest), pove ano hidravliko z nizkimi koncentracijami organske snovi (ogljika, dušika). Obstoje i objekt vhodnih grabelj ni povsem ustrezen, saj ne zagotavlja ustreznega in u inkovitega izlo anja vseh ve jih delcev iz odpadne vode, kar povzro a težave v nadaljnjem procesu (ni varnostnih rešetk za prve udare, ni lovilca kamenja, ni varnosti obratovanja ker je samo ena linija. Tudi obstoje e fine grablje so neustrezne, saj ne zagotavljajo zadostnega hidravli nega pretoka. Pri vhodnem objektu grobih grabelj in doto nih kinetah je še vedno problem z nabiranjem kamenja in ve jih delcev, zaradi tega se material na grobih grabljah slabo izlo a. Viški vode ob padavinah (bypass) se odvajajo v vodotok brez odstranitve mehanskih delcev. Projekt rekonstrukcije tega objekta je predviden v naslednjih letih. V preteklem letu smo 2 x strojno/ro no o istili doto ne kinete zaradi usedlin in kamenja. Dodatek FeCl3 v zgoš evalce za zmanjšanje koncentracije H2S v bioplinu deluje avtomatizirano, kar se je pokazalo na dejansko zmanjšani koncentraciji, ki je od ca. 100-150 ppm. S tem dodatkom se doseže tudi bistveno zmanjšanje koncentracije H2S v zraku (emisije) in v delovnem okolju. Doziranje kemikalije za zmanjševanje H2S se je izvajalo enako kot v pretekih letih. Problemi v aerobnih stopnjah: • V letu 2009 je bilo relativno malo primerov izplavljanj biomase iz sekundarnih usedalnikov II. bioloških stopenj, razen ob asno v asu dežja ali sunkovite pove ane hidravli ne obremenitve zaradi premajhne kapacitete sekundarnih usedalnikov. Do izplavljanja prihaja predvsem v asu kombinacije nižjih temperatur in so asnih padavin ali taljenja snega (nižje F/M razmerje), kar vpliva na vrstno sestavo biomase in kosmi so bolj dispergirani in puhli, niso kompaktni, zato so težje usedljivi. V teh primerih smo usedljivost biomase pove ali z dodatkom kationskega flokulanta ter z zmanjševanjem površinske hitrosti v usedalnikih z regulacijo reciklov. Mostna strgala so neustrezna, saj pove ujejo površinske hitrosti v usedalniku. Tudi to je razlog za nujnost rekonstrukcije bioloških stopenj. • Pove anje koncentracije suspendiranih snovi na iztoku povzro a tudi nekontrolirana denitrifikacija, ki se dogaja v sekundarnih usedalnikih II. biološke stopnje. Zaradi denitrifikacije nastaja plinasti dušik, ki povzro a flotiranje kosmov biomase na površino usedalnika in pove ujejo suspendirane snovi v iztoku. • V jesenskem obdobju smo beležili ve ji del asa nekoliko višje koncentracije suspendiranih snovi na iztoku zaradi neugodne sestave kosmov, kar je povzro alo nastanek lebde ih delcev biomase. Vzrok je verjetno v dejstvu, da je se je v I. biološki stopnji lahko razgradljiva organska snov že v ve ini porabila, kar onemogo a prirast nove biomase in formiranje kosmov v II. biološki stopnji. V anaerobni digestiji imamo še vedno probleme s skorjo na površini gniliš (predvsem D1) zaradi doziranja maš ob in zaradi ne povsem ustreznega izlo anja ve jih delcev na pred iš enju, zato je nujno treba nadgraditi vstopni objekt. Ob asno se skorja in blato iz sten gniliš zgosti ter pade v konuse (ca.4 x). Ta vsebina je zelo gosta (ca. 15 % suhe snovi) in jo je treba hitro v celoti odstraniti skozi dehidracijo. Nujno je treba izboljšati mešanje v gniliš ih! Proces anaerobne digestije je deloval dobro z visokim izplenom bioplina in nizko organsko snovjo na izhodu iz gniliš (50-54 %). Dehidracija je delovala zelo uspešno z nizko porabo flokulanta in visoko sušino dehidriranega blata (34,7 %). Dobri rezultati dehidracije so posledica dobro pregnitega blata v anaerobni digestiji (ca. 54 % zmanjšanje organske snovi). Bioplinski motor MAN s kapaciteto 190 kV (elekt) je obratoval zanesljivo in v letu 2009 je bilo doseženih 8.531 delovnih ur. Za bolj zanesljivo iš enje bioplina, odstranjevanje siloksanov, smo v drugi polovici leta izvedli pove anje filtrnih enot, adsorpciojskih kolon. V decembru 2009 je prišlo v gnliš ih da zakisanja oz. znižanja pH vrednosti, najverjetneje zaradi prisotnosti strupenih snovi v doto nem substratu. Z dodatkom kemikalij (soda bikarbona) in ostalimi ukrepi smo uspeli v zelo kratkem asu, ca 1 teden proces anaerobne digestije ponovno vzpostaviti na optimalno raven. U INEK IŠ ENJA: Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih istilnih naprav (Ur.l. RS 45/2007) je bila v letu 2009 dopolnjena z Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih istilnih naprav (Ur.l. RS 63/2009), ki je za ela veljati v juliju 2009.

POROCILO_09


10/76

JP CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Po uredbi je za obmo je poselitve Domžale – Kamnik in s tem za C N Domžale – Kamnik zahtevana zagotovitev terciarnega iš enja, kar pomeni dodatno odstranjevanje dušika in fosforja. Uredba tudi dolo a prehodne roke: »(prehodni roki za iš enje komunalne odpadne vode na vodnem obmo ju Donave): 1. Ne glede na novi 6.a len uredbe mora biti za odpadno vodo z obmo ij poselitve z obremenitvijo, enako ali ve jo od 10.000 PE, ki se odvaja po javni kanalizaciji, pred posrednim ali neposrednim odvajanjem v vode na vodnem obmo ju Donave na obmo jih, ki niso prispevno obmo je ob utljivih obmo ij, zagotovljeno terciarno iš enje najpozneje do 31. decembra 2015. 2. Ne glede na prejšnji odstavek mora upravljavec obstoje e komunalne ali skupne istilne naprave zagotoviti, da se obratovanje istilne naprave prilagodi zahtevam, ki veljajo za odvajanje komunalne odpadne vode na vodnem obmo ju Donave na obmo jih, ki niso prispevno obmo je ob utljivih obmo ij, najpozneje sedem let po uveljavitvi te uredbe.« Za iztok C N veljajo mejne vrednosti po novem 6.a lenu: za K N >100.000 PE, vodno obmo je Donave, terciarno iš enje. Celotni dušik je vsota dušika po Kjeldahlu (N-organski + N-NH4), nitratnega dušika (N-NO3) in nitritnega dušika (N-NO2). Mejna vrednost za amonijev in celotni dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12 oC in ve na iztoku aeracijskega bazena. Mejne vrednosti za izpust v vode za ostale parametre: neraztopljene snovi 35 mg/l, KPK 100 mg/l, BPK5 20 mg/l. K N povzro a ezmerno obremenitev okolja, e je pri ve kot 20 % ob asnih meritev ugotovljeno preseganje mejne vrednosti ali ena od izmerjenih vrednosti katerega koli parametra presega mejno vrednost za ve kot 100 % oz. je letna povpre na vrednost u inka iš enja manjša od mejne vrednosti za letni povpre ni u inek iš enja K N. Iz podatkov obratovalnega monitoringa (ZZV Kranj) in on-line podatkov (C N) je razvidno, da je C N samo ob asno dosegala predpisane rezultate iš enja. Po podatkih obratovalnega monitoringa (ZZV Kranj) je bila na iztoku iz C N Domžale-Kamnik v letu 2009 ugotovljena ezmerna obremenitev okolja. Preseganje mejne vrednosti je bilo tako zaznati pri parametrih neraztopljene snovi in amonijev dušik, pri manj kot 20 % meritev in pri celotnem fosforju in celotnem dušiku. Pri slednjih dveh je bilo pri ve kot 20 % predpisanih ob asnih meritev presežena mejna vrednost 10 oz. 20 mg/l N (pri 71 % ob asnih meritev) oz. 1 mg/l za celotni fosfor (pri 33 % ob asnih meritev). Izmerjene vrednosti so presegale mejne vrednosti tudi za ve kot 100 % (velja za celotni fosfor in celotni dušik). Iz podatkov je razvidno, da C N zadovoljivo odstrani amonijski dušik (nitrifikacija te e pri temperaturi nad 12 oC), koncentracija skupnega dušika na iztoku pa je presežena (ni reaktorja za denitrifikacijo). Po zakonodaji je mejna vrednost na iztoku iz C N za celotni fosfor 1 mg/l in C N to vrednost vedno presega, saj sistem ni izgrajen za odstranjevanje fosforja, kar bo upoštevano tudi pri na rtovanju nadgradnje C N. Prehodni rok za doseganje terciarnega iš enja ( iš enje dušika in fosforja) je 31.12.2015. Preseganja parametrov KPK in BPK na iztoku iz C N v letu 2009 v okviru obratovalnega monitoringa ni zaznati. Maksimalni izmerjeni KPK na iztoku iz C N je bil 94 mg/l, povpre ni KPK pa 63 mg/l, kar je pod MDK, ki je 100 mg/l. Inertni KPK na C N (analiza topnega KPK) predstavlja od 40 – 60 mg/l. To pomeni, da ima C N le malenkostno rezervo za zmanjšanje KPK na iztoku iz C N z biološkim iš enjem. Odvajanje odpadne vode iz C N Domžale - Kamnik ni na prispevnem obmo ju ob utljivih obmo ij, dolo enih v 7. lenu navedene uredbe: zaradi evtrofikacije in kopalnih vod. Ta obmo ja MOP na novo dolo a vsakih 4 leta in prilagoditev strožjim mejnim vrednostim je v asu 7 let po dolo itvi ob utljivih obmo ij. Preglednica 3. U inek iš enja C N po letih. leto

enota

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

KPK

%

88,8

89,9

89,9

89,75

90,4

89,4

88,0

88,6

BPK5

%

95,3

96,2

96,0

95,79

96,9

96,8

95,7

95,0

fosfor

%

49,3

38,5

42,7

41,96

42,3

42,6

32,9

41,2

dušik

%

35,8

35,1

42,3

40,97

34,7

35,3

30,3

30,8

V letu 2009 nismo beležili ve jih izpadov delovanja in C N je obratovala 365 dni s skupno prekinitvijo iš enja v celem letu 10 ur in 38 minut, od tega smo imeli 2 x po 4 urni redni letni remont, o katerem smo obvestili inšpekcijsko službo. Iz poro ila analiz in meritev obratovalnih parametrov je razvidno, da C N dosega rezultate v okviru razpoložljive konfiguracije. Za vzdrževanje optimalnega obratovanja je potrebno redno spremljati proces z vsemi potrebnimi meritvami in analizami, ker se pogoji procesa stalno spreminjajo. U inek iš enja je bil približno enak kot v pretekih letih. Vhodno breme dušika v letu 2009 je bilo približno enako kot v prejšnjih letih in zadnja leta smo proces optimizirali tako, da se dosega relativno visok odstotek nitrifikacije v ve ini asa. Poleg bremena na dotoku, tudi breme dušika iz izrednih dovozov prispeva k pove anju skupnega bremena na dotoku. Pravilna konfiguracija moderne istilne naprave obsega reaktorje za odstranjevanje ogljika (zmanjšanje KPK, BPK5), reaktorje za nitrifikacijo (razgradnja amonijskega dušika do nitrata) in reaktorje za denitrifikacijo (razgradnja nitratnega dušika

POROCILO_09


JP CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

11/76

do elementarnega dušika, ki gre v ozra je). Vzrok za prekomerne koncentracije skupnega dušika na iztoku je dejstvo, da naša C N ni bila projektirana za odstranitev dušika (ni reaktorja za denitrifikacijo), eprav se trudimo in skušamo vzdrževati nitrifikacijo vsaj pri višjih temperaturah. Pri obstoje i konfiguraciji sistema doseganje ustrezne eliminacije celotnega dušika ni mogo e. Ravno zato se pospešeno pripravljamo na rekonstrukcijo, da bomo dosegli im nižjo vsebnost TN (pod 10 mg/l) in bodo takse za vse zavezance nižje. 4.

ZAKLJU KI

Glede na omejene tehnološke zmogljivosti in kljub temu relativno visok dosežen u inek iš enja ocenjujemo delovanje C N v letu 2009 za solidno. Na žalost sedanja konfiguracija ne nudi dodatnih možnosti optimizacije za doseganje boljšega u inka iš enja. Vzdrževanje objektov in opreme te e redno in odgovorno, s strokovnimi posegi odpravili ve ino tehnoloških problemov in izvedli kar nekaj tehnoloških izboljšav. U inek je v zadnjih letih viden predvsem v bolj stabilnem obratovanju in sigurnosti procesa, eprav C N na nekaterih parametrih » ezmerno obremenjuje okolje«, kar je posledica zastarelosti in nedograjenosti procesa. U inki iš enja kažejo podobno sliko kot prejšnja leta in delovanje C N je odraz razpoložljive konfiguracije in zgrajenih kapacitet. Kot smo zapisali že v preteklem letu, pa še vedno ostaja dejstvo, da kljub enakim rezultatom skozi leta, kljub strokovnemu delu in maksimalni optimizaciji procesa, obstoje a C N ne more dati ustreznih rezultatov, zato je nujna ustrezna nadgradnja procesa. Zaradi pri akovanega za etka nadgradnje že nekaj let nismo vlagali ve jih sredstev v izboljšave in investicije oz. ve ja vzdrževanja bioloških stopenj, ker bodo le-te glavni predmet predelav pri nadgradnji. e nadgradnja ne bo izvedena v bližnji prihodnosti, bo obratovanje bioloških stopenj kmalu postalo manj varno in manj stabilno. V letu 2009 je bil dosežen bistven premik v smeri nadgradnje C N in za eli smo s pripravo ustrezne dokumentacije, da bomo v zakonitem roku dosegli terciarno iš enje odpadne vode.

Marjeta Stražar

POROCILO_09


12/76

JP CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

5.

PREGLEDNICE IN SLIKE

KOLI INSKA BILANCA LINIJE BLATA (leto 2009)

Surovo blato 53.764 m3

Blatnenica 20.517 m3

ANAEROBNA REAKTORJA

Silos rejekt vod Pregnito blato 33.247 m3

voda za razt. polielektrolita 3

1.435 m vode 7.175 kg polielektrolita

CENTRIFUGA

Filtrat 29.960 m3

Dehidrirano blato 3.615 m3

Xpb x Vpb = (Xf x Vf) + (Xdb x Vdb) Vpb = Vf + Vdb povpre ne analiti ne vrednosti v letu 2009: Xpb = 38,8g/l Xf = 3,6g/l Xdb = 34,7 % = 382 g/l Spec. teža dehid. blata= 1,1 Pri koli ini dedidriranega blata je upoštevan faktor razsutja na prikolici, ki znaša 1,1. Slika 2. Koli inska bilanca linije blata – 2009. POROCILO_09

dotok


13/76

JP CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Preglednica 4. Statisti na analiza podatkov on-line meritev z odstotki odstopanja od mejne vrednosti MDK - 2009 • • • • •

Vir - PI system: dnevni 24-urni podatki na osnovi 20 sekundnih podatkov V statisti nih vrednostih so upoštevani dnevi, ko so odgovarjajo i merilniki delovali vsaj 80 % asa v dnevu ! neraztopljene snovi iz mehanske stopnje: okvirna vrednost, ne odraža dejanske vsebnosti zaradi druga nega na ina meritve kot v laboratoriju (moti barva…) MK = mejna koncentracija (št. nad MK = število metitev nad mejno koncentracijo; % nad MK = odstotek meritev nad mejno koncentracijo) dotok = dotok na C N (v kanalizacijo)

parameter

enota

TOC dotok

mg/l

TN dotok

mg/l

NH4-N dotok

mg/l

TOC iztok iz mehanske

mg/l

TN iztok iz mehanske

mg/l

NH4-N iztok iz mehanske

mg/l

nerazt.snovi iztok iz mehanske

mg/l

TOC iztok

mg/l

TN iztok

mg/l

NH4-N iztok

mg/l

nerazt.snovi iztok

mg/l

KPK dotok

mg/l (F=3)

BPK dotok

mg/l (F=1,8)

TOC dotok

kg/dan

KPK dotok

kg/dan

BPK dotok

kg/dan

PE(BPK) - 60 g/PE

PE(BPK) - iz TOC

TN dotok

kg/dan

PE (TN) - 12 g/PE

PE (TN)

KPK iztok iz mehanske

mg/l (F=3,3)

BPK iztok iz mehanske

mg/l (F=1,9)

TOC iztok iz mehanske

kg/dan

KPK iztok iz mehanske

kg/dan

BPK iztok iz mehanske

kg/dan

PE(BPK) - 45 g/PE

PE(BPK) - iz TOC

TN iztok iz mehanske

kg/dan

TOC elimin. (biol.st.)

kg/dan

KPK elimin. (biol.st.)

kg/dan

BPK elimin. (biol.st.)

kg/dan

PE elimin. (biol.st.)

1PE=45/60

TN elimin. (biol.st.)

kg/dan

TOC iztok

kg/dan

KPK iztok

kg/dan (F=2,8)

BPK iztok

kg/dan (F=0,7)

PE iztok

PE (BPK) -60g/PE

TN iztok

kg/dan

TOC elimin.

kg/dan

KPK elimin.

kg/dan

BPK elimin.

kg/dan

TN elimin.

kg/dan

MM Nožice pretok

l/s

MM Nožice pretok

m3/dan

pretok dotok + povratek

l/s

pretok dotok + povratek

m3/dan

pretok na iztoku

l/s

pretok na iztoku

m3/dan

HRT biol.st.

ure (6.050 m3)

POROCILO_09

MK >200 >50 >30 >200 >50 >30 >80 >30 >20 >5 >35 >500 >200

>120.000 <100 >100.000 >500 >200

>9000 >200.000

>20.000 >20.000 <8

avg

min

max

std

149 38,4 21,5 132 44,0 29,0 119,1 18 23,9 6,8 31,8 448 269 2.957 8.872 5.323 88.721 755 62.902 437 251 2.634 8.694 5.005 111.232 868 2.341 7.871 4.800 107.804 435 340 951 239

37 8,6 0,6 36 12,2 5,6 19,7 9 9,1 0,1 10,3 110 66 1.027 3.082 1.849 30.817 204 17.010 117 68 1.016 3.354 1.931 42.908 349 670 2.383 1.688 38.863 114 117 328 105

315 74,8 54,8 281 83,3 49,1 433,3 51 43,5 32,4 111,3 944 566 5.488 16.465 9.879 164.648 1.438 119.854 927 534 5.295 17.475 10.061 223.583 1.678 5.047 16.655 9.847 220.013 1.247 709 1.984 496

48 9,9 7,1 41 11,0 8,5 39,9 5 6,4 8,3 15,4 143 86 813 2.438 1.463 24.381 143 11.905 137 79 692 2.283 1.315 29.216 157 714 2.339 1.324 29.358 170 88 246 60

3.987 452 2.664 8.050 5.129 328 124 10.705 236 20.397 225 19.467 7,7

1.745 245 739 2.275 1.843 23 68 5.882 130 11.268 145 12.516 5,4

8.267 786 5.182 15.608 9.665 1.007 503 43.459 458 39.547 314 27.092 11,6

1.001 97 815 2.443 1.448 157 59 5.100 57 4.938 38 3.287 1,3

št. meritev 85 centil št. meritev nad MK % nad MDK 203 330 52 16 48,5 329 31 9 27,3 365 32 9 173 334 17 5 55,0 334 111 33 37,2 340 174 51 157,2 365 325 89 21 318 6 2 30,0 347 245 71 16,8 266 92 35 46,6 365 122 33 610 330 110 33 366 330 266 81 3.790 11.370 6.822 113.699 317 35 11 869 316 0 0 72.418 316 3 1 572 334 95 28 329 334 250 75 3.288 10.852 6.248 321 3 1 138.844 321 3 1 995 3.016 10.098 6.050 135.678 559 401 1.124 281 4.688 548 3.536 10.680 6.614 454 158 13.639 302 26.056 270 23.350 9,1

352

143

41

365 365

148 213

41 58


14/76

JP CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

parameter

enota

u inek (po meh./iztok)

kgBPK/m3.d (6.050 m3) % TOC/KPK/BPK

u inek (po meh./iztok)

% TN

višek blata

m3/dan (na koli ine dotok - izra un)

org.breme biol.st.

surovo blato v novo gniliš e surovo blato v staro gniliš e

MK

avg <80 <80

max

std

85 centil

0,8 87,2 46,9

0,3 61,3 18,5

1,7 100,0 100,0

0,2 6,5 15,5

1,0 91,7 58,3

556

215

1.118

146

694

m3/dan

74

16

131

18

92

m3/dan

73 145 91 2.750 114 2.741 2.750 173 139 3.333 173 4.161 1.878 1.831 1,7 1,4 0,3 7,5 7,7 13,9 1,0 6,9 14,7 59 31,6 1,8 1,9 2,5 2,2 2,1 2,2

6 25 0 703 26 623 615 0 33 788 0 0 0 0 0,8 0,7 0,2 6,4 6,6 6,4 0,4 6,3 7,0 17 10,3 0,6 1,0 1,1 1,7 1,9 1,5

159 206 350 5.010 209 5.017 5.027 192 341 8.175 192 4.615 4.227 4.169 3,5 2,6 0,5 8,2 8,2 23,3 10,0 7,6 21,7 91 78,0 6,0 6,0 6,2 6,0 6,8 5,2

19 34 79 641 27 642 643 29 50 1.200 29 687 1.564 1.620 0,4 0,3 0,1 0,3 0,2 3,6 0,6 0,2 4,1 13 14,9 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5

91 175 167 3.432 142 3.414 3.425 185 190 4.550 185 4.447 3.700 3.792 2,0 1,7 0,4 7,8 7,9 18,0 1,3 7,0 19,6 73 46,4 1,9 2,0 2,7 2,4 2,1 2,5

surovo blato v gniliš a pretok blata v dehidracijo

m3/dan

proizvodnja bioplina poraba bioplina

m3/dan m3/h

poraba bioplina

m3/dan (celotna)

koli ina plina iz plinohrama

m3/dan (celotna)

delo Sch.

kW/dan

m3/dan

poraba el.energije

KW/uro

poraba el.energije

KWh/dan

proizvodnja el.energije

KWh/uro

proizvodnja el.energije

KWh/dan

poraba el.en. Turbo puhala 1

KWh/dan

poraba el.en Turbo puhala 2

KWh/dan

poraba el.energije

KWh/kgBPKodstr.

poraba el.energije

KWh/kgBPKdot.

poraba el.energije

KWh/ m3iztoka

>2 >2 >0,4

MM Nožice -pH dotok - pH dotok - T

oC

iztok - O2

mg/l

iztok - pH iztok - T

oC

iztok - KPK

mg/l

iztok - TSS

mg/l

C1/1 - O2

mg/l

C1/2 - O2

mg/l

C2/1 - O2

mg/l

C2/2 - O2

mg/l

C2/3 - O2

mg/l

C2/4 - O2

mg/l

POROCILO_09

min

<12

št. meritev

št. meritev nad MK % nad MDK

334 333

32 319

10 96

321 321 365

54 8 102

17 2 28

360

114

32


15/76

JP CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Preglednica 5. Zbirna tabela procesnih parametrov 2003-2009. Parameter

enota

C N

C N

C N

C N

C N

C N

C N

vir

projekt

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

primerjave

str.literatura

PRETOKI/OBREMENITEV Skupni dotok

m3/leto

6.428.777

7.571.398

7.293.354

7.269.480

7.040.863

7.354.232

sušni dotok (avg) – pod 20.000 m3

m3/dan

16.950

18.477

18.353

17.229

16.951

16.757

/ Projekt C N; 10.02.1977

24.000

deževni dotok (avg) – nad 20.000 m3

m3/dan

25.631

26.283

27.176

23.444

25.539

26.641

/ Projekt C N; 10.02.1977

48.000

organska obremenitev - dotok (85 centil)

kg BPK5/d

7.802

7.393

7.608

6.997

6.447

5.657

6.822 Projekt C N; 10.02.1977

12.000

Obremenitev PEKPK – vse skupaj

PE

142.871

126.402

114.782

131.631 Projekt C N; 10.02.1977

200.000

Obremenitev PEKPK (85 centil) – dotok po kanalu

PE

200.000

7.303.085 C N

130.000

138.161

141.702

116.613

96.708

84.858

101.707 Projekt C N; 10.02.1977

7.112

6.396

6.879

6.627

7.043

4.476

6.248 Projekt C N; 10.02.1977

OBREMENITEV AEROBNIH BIOLOŠKIH STOPENJ organska obremenitev - biol.stopnje

kg BPK5/d

MLSS - I.biol.stopnja

g/l

2-4

2-4

1,0-3,6

0,8-4,0

3,0-4,0

1,1-3,8

0,7-4,2 Projekt C N; 10.02.1977

2,6

MLSS - II.biol.stopnja

g/l

4-6

4-6

2,8-7,3

2,6-7,1

3,0-8,0

3,3-14,0

1,9-8,1 Projekt C N; 10.02.1977

3,7

Starost blata (II.biol.stopnja)

dni

3-17

9-18

10-25

6-27

10-30

13-28

organska bremenitev - I.biol.stopnja (na dotok po meh.stopnji)

kg BPK5/m3.d

2,0-4,0

1,0-5,5

0,9-4,0

0,9-6,9

1,4-5,2

2,9

2,5 Projekt C N; 10.02.1977

3,6

organska bremenitev – I. in II. biol.stopnja (na dotok po meh.stopnji)

kg BPK5/m3.d

0,4-1,0

0,1-1,2

0,3-2,3

0,3-2,5

0,5-1,7

0,2-1,0

0,3-1,7 Projekt C N; 10.02.1977

0,5

F/M – I.biol.stopnja

kg BPK5/kg MLSS

0,70-1,00

0,19-1,26

0,3-2,5

0,4-3,4

1,0-1,3

0,8-2,6

CEFIGRE, 1999; WWT, 0,6-3,5 1995

>0,5 (visoko obrem.)

kg BPK5/kg MLSS

0,04-1,00 (I.in II.biol.st.)

0,06-0,50 (I.in II.biol.st.)

0,07-0,56 (I.in II.biol.st.)

0,06-0,50 (I.in II.biol.st.)

0,05-0,60 (I.in II.biol.st.)

0,05-0,21

CEFIGRE, 1999; WWT, 0,04-0,17 Henze, 1995

F/M – II.biol.stopnja (BPK5 v I.biol.st./2)

15-32 WWT, Henze, 1995

7.150

1-20

0,2-0,5 (srednje obrem.)

OBREMENITEV ANAEROBNE DIGESTIJE HRT v anaer.digestiji

dni

obrem.anaer.digestije (F/M)

kg KPK/kg MLSS

organska obrem.anaer.digestije (MLSS)

kg MLSS/m3

organska obrem.anaer.digestije (KPK)

kg KPK/m3*dan

72-27

23

24 Biogas,1985

12-20 dni

0,02-0,67

0,06-0,07

Biogas, 1985

0,2-0,5

0,5

2,3-2,9

Imhoff, 1989

3-4

0,6-1,7

2,3-2,9

Boigas,1985

1-5

BIOPLIN/ELEKTRI NA ENERGIJA poraba elektri ne energije – C N

kWh

porabe el.energije/kg BPK5 dotok (centil)

kWh/kg

3.252.173 (C N + FI)

3.226.870 (C N + FI)

3.280.400 (C N + FI delno)

3.240.239 (samo C N)

3.232.531

2.989.460

1,4

1,2

1,2

1,3

1,4

1,4

ca.200.000

ca.200.000

89.441

122.142 Projekt C N; 10.02.1977

536.000 94.170

2.765.019 Projekt C N; 10.02.1977 1,1 Projektant

4.453.000 2,0

proizvodnja odvišnega blata

m3/leto

200.000

200.000

286.214 (+potop. rp.)

proizvodnja pregn.blata-dehidracija

m3/leto

35.861

27.723

33.698

33.071

35.762

34.128

33.247 Projekt C N; 10.02.1977

proizvodnja dehidriranega blata

m3/leto

2.670

2.446

2.998

3.560

3.560

3.790

3.615 Projekt C N; 10.02.1977

proizvodnja bioplina

m3/leto

1.077.983

737.750

839.416

948.087

950.834

948.307

1.009.206 Projekt C N; 10.02.1977

proizv.bioplina/kg org.suhe snovi

l/kg

530

533

569

476

459

471

472 Biogas, 1985

400-600

proizv.metana/kg KPK elimin.

l/kg

307

327

354

292

322

289

240 Biogas, 1985

350

proizv.bioplina/PE.dan

l/PE.dan

22,7

15,0

16,2

19,6

20,6

22,6

21.0 KVR Leitlinien

22

specifi na poraba el.energije (BPK5 na 85 centil)

kWh/PE

25

23

23

24

25,6

26,0

KVR Leitlinien

25

poraba flokulanta/tono suhe snovi

kg/tono s.s.

8,7

7,0

6,4

5,5

5,8

5,6

5,7 strokovna literatura

5-7

oddani odpadki – ostanki na grabljah in sitih

m3/leto

544

660

460

602

527

520

402

dodane surovine - toplotna energija

kWh/leto

2.763.452

2.144.082

2.583.251

2.555.111

2.488.717

2.316.348

dodane surovine - voda iz omeržja

m3/leto

1.414

1.418

1.260

1.521 (puš a v nov/dec)

1.294

731

536

dodane surovine - voda vodnjakov

m3/leto

89.362

30.184

42.154

25.799

57.839

24.975

38.083

poraba delovnih ur – redno

ure

23.304

28.284 (do 4.12.)

29.856

26.870

25.098

25.560

24.651

poraba delovnih ur – izredno (nadure)

ure

1.671

1.157(do 4.12.)

523

818

963

589

494

Poraba delovnih ur – izredno (dežurstva)

ure

1.396

803

laboratoriske analize

št.analiz

6.932

7.862

1.551.250

OSTALO

POROCILO_09

8.429

6.027

6.041

6.476

6.169

Projekt C N; 10.02.1977 2.449.974 (33oC)

3.310.000


16/76

JP CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Povpre ne letne vrednosti na iztoku C N KPK v mg/l (MDK = 100 mg/l; Ur.l.RS 45/07) 180

160

158

140

136

136 124

120

111

105

100

98

103

98

100

80

94

89

86 78

73

72

69

78

72 64

63

60

39 28

33

32

27

66

62

59

57

52

50

46

40

66

37

31

30

36

30

20

0 1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Slika 3. Povpre na ve letna vrednost KPK na iztoku C N (monitoring).

Povpre ne letne vrednosti na iztoku C N BPK v mg/l (MDK = 20 mg/l; Ur.l.RS 45/07) 60 57 52

50

46 40

41

39

30

30

30

22

22

20

40

20 17

16

17

16

15

8

7

6

4

5

3

5

20

18

20 15

13

12

10

19

5

5

9

9

5

5

10 6

5

0 1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Slika 4. Povpre na ve letna vrednost BPK5 na iztoku C N (monitoring). POROCILO_09

2007

2008

2009


17/76

JP CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Povpre ne letne vrednosti na iztoku C N TN v mg/l (MDK = 20 mg/l; Ur.l.RS 45/07; velja od junija 2007) 80

70

67,5

60

59,2

58,4

50 42,2

40

38,7 35,0

33,9

34,5

33,7

31,6

30 24,7

24,4

35,8

32,8

19,0

37,3

30,2 26,7

26,7

26,35

27,3

12,9

14,3

13,1

13,2

23,6

20

36,2

19,1 14,3

13,7 10

8,2

6,5 0 1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Slika 5. Povpre na ve letna vrednost TN na iztoku C N (monitoring).

Povpre ne letne vrednosti na iztoku C N NH4-N v mg/l (MDK = 5 mg/l pri T >12oC; Ur.l.RS 45/07; velja od junija 2007) 50 45

45,8

40

40,0 37,7

39,8

37,7

35 30,5

30

20,3

20,0 16,7

15

17,5

15,6

18,0 14,8 12,2

11,7

10

9,3

9,6

0,1 1997

1998

0,0 1999

1,2 2000

2,5

1,1 2001

2002

2003

3,7 1,3 2004

0,5 2005

0,5 2006

Slika 6. Povpre na ve letna vrednost NH4-N na iztoku C N (monitoring). POROCILO_09

12,7

7,8

5,9

5,1

5 0

27,2

26,0

25 20

30,1

28,8

0,5 2007

5,71 2,23 0,5 2008

0,56 2009


18/76

JP CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Preglednica 6. Izpadi elektri ne energijje iz omrežja / remontna dela C N - 2009. datum

SKUPAJ

št. izpadov

trajanje

vzrok izpada

31.jan

1x

3 min

03.feb

4x

5 min

23.feb

1x

3 min

15.mar

1x

5 min

11.apr

3x

3 min

15.apr

1x

3 min

17.apr

2x

3 min

nevihta

27.apr

1x

3 min

nevihta

01.maj

1x

3 min

23.maj

1x

3 min

nevihta

24.maj

2x

3 min

nevihta

25.maj

2x

3 min

nevihta

27.maj

1x

2 min

nevihta

02.jun

1x

4 ure 15 min

letni remont

07.jun

2x

3 min

nevihta

20.jun

1x

5 min

nevihta

24.jun

1x

5 min

nevihta

07.jul

1x

15 min

daljnovod

22.avg

2x

5 min

nevihta

29.avg

2x

5 min

nevihta

05.sep

2x

5 min

nevihta

12.sep

1x

2 min

13.okt

1x

4 ure 30 min

16.okt

1x

5 min

25.okt

1x

5 min

nevihta

05.nov

4x

3 min

nevihta

12.nov

1x

3 min

22.dec

1x

5 min

23.dec

1x

5 min

44x

10 ur 38 min

Sneg 25-30 cm nevihta

letni remont

nevihta

Dejanski as izpadov v smislu vzpostavitve normalnega stanja obratovanja je še nekoliko daljši, saj je po vsakem izpadu potreben dolo en as, da se vklopi in preveri delovanje vseh strojev in naprav. V tabeli so vklju eni tudi krajši izpadi elektri ne energije iz omrežja. Ti so posledica višje sile na strani Elektra, nevihte, okvare, preklopi, sneg. Vpliv krajših izpadov na u inek iš enja v ve ini primerov ne vpliva negativno, odvisno od hitrosti vklopa vseh naprav v obi ajno obratovanje.

POROCILO_09


19/76

JP CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Preglednica 7. Koli ine padavin (vir: meteorološka postaja Snaga Lj.). PADAVINE (L/m2)

mesec leto 1998

leto 1999

leto 2000

leto 2001

leto 2002

leto 2003

leto 2004

leto 2005

leto 2006

leto 2007

leto 2008

leto 2009

januar

26,9

61,4

2,5

125

16,2

76

108,8

4,4

49,8

89

43,4

7,3

februar

3,8

127,2

37,9

17,6

67

46

106,8

46,8

54,6

44,4

43,4

107,2

marec

42,2

80,1

115,6

185,2

34,6

4,6

95,6

48,6

126

116,4

179,4

157

april

188,9

164,8

115,8

87,6

137

84,8

162,6

125,6

131

8,6

133

128,0

maj

43,4

125,1

94,2

54

74,2

46,6

143

121

176

137,6

102,4

47,2

junij

54,8

153,2

99,1

128,6

140,6

78,6

200,8

84,4

59,8

103,4

180,6

152,8

julij

219,9

170,8

160

57,8

115,2

97,4

99,4

148,2

51

168,6

247,4

avgust

150,5

117

37,3

34,4

180,2

57,6

147,2

268,2

234,2

72,4

190,2

72,6

september

165,8

73,2

101,9

250,8

100,8

142,2

105,4

258,6

97,6

223

40,8

56,2

oktober

232,6

87,2

195

53,2

354,2

191,4

309,6

46,8

21,8

132,6

124,2

97,2

november

163,4

111,4

311,4

77

111,4

143,8

60,2

173,6

56,6

166,2

135,6

131,4

december

49,9

166,3

136,2

46

35,2

108,6

153,3

100,8

69,2

51,2

202,4

200,6

1.342,1

1.437,7

1.406,9

1.117,2

1.366,6

1.077,6

1.692,7

1.427,0

1.127,6

1.313,4

1.622,8

1.333,3

skupaj

POROCILO_09

175,8


20/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Preglednica 8. Koli ine odpadne vode - 2009. 2009

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december AVG / mesec AVG/dan STD SUM MIN MAX N

MM Nožice Kamnik

dotok C N izra un

m3 1 297.302 341.857 358.495 328.735 279.867 311.571 333.195 267.099 248.685 283.805 320.491 333.871 308.748 10.151 33.404 3.704.971 248.685 358.495 12

m3 2 619.163 631.955 619.193 698.468 585.402 641.208 632.227 535.753 506.345 542.494 612.758 678.120 608.590 20.008 57.198 7.303.085 506.345 698.468 12

dotok+tehnološki odve no blato povratki merilec C1 do C6 m3 3 628.644 641.488 631.836 714.125 605.199 656.704 653.586 554.953 521.926 559.483 632.597 688.344 624.074 20.517 55.900 7.488.884 521.926 714.125 12

m3 4 5.653 5.611 8.211 11.559 14.895 10.703 16.317 14.060 10.470 12.100 14.932 7.021 10.961 360 3.710 131.531 5.611 16.317 12

iztok C N merilec

preliv po B (razlika) dotok - iztok

m3 5 588.120 600.656 594.087 658.631 589.352 603.322 621.521 536.696 507.141 547.241 592.261 667.166 592.183 19.469 46.175 7.106.194 507.141 667.166 12

m3 6 31.043 31.299 25.107 39.837 15.846 37.886 10.706 18.257 14.785 12.242 20.497 10.954 22.371 735 10.435 268.457 10.706 39.837 12

Legenda k tabeli (Preglednica 8): KOLI INA ODPADNE VODE – 2009 (izvor podatkov so redne dnevne meritve odpadne vode na mernih mestih): 1. MM Nožice: koli ine, sprejete iz ob ine Kamnik, merjene na Mejnem mestu v Nožicah; 2. Dotok C N: merjen z doplerjevim merilnikom ISCO dotok+povratki; meritve pretoka dokaj to ne (izra un: upoštevan delni odštevek meritve povratkov; vklju en tudi preliv po mehanski stopnji 3. Odvišno blato: koli ine so izra unane mese no iz izvedenih trenutnih meritev pretoka odv. bl. po linijah; 4. Iztok C N: venturi element, UZ meritev višine, merilna negotovost pri 95% stopnji zaupanja +- 3%. Iztok C N = iztok pre iš ene vode v recipient; Venturi korito (ISO 4359). Visoka maksimalna koli ina odvišnega blata (14.932 m3/mesec) je posledica pove anega odvajanja blata iz I. biološke stopnje v mesecu novembru 2009 zaradi visoke usedljivosti in prisotnosti nitastih mikroorganizmov. 5. Preliv po B: Dotok – iztok: razlika med dotokom in iztokom; koli ina predstavlja razbremenjeno vodo ob padavinah po primarnem usedalniku (B objekt); V letu 2009 sta v doto nem rpališ u obratovali 1x rpalka ro no, 1x rpalka avtomatsko, tretja rpalka pa je bila tudi vklopljena na avtomatsko, ob dolgotrajnejših padavinah pa je bila izklju ena. Pomeni, da smo delali z manj preliva po primarnem usedalniku, saj smo iz on-line meritev razbrali, da ob padavinah ni bistvenega u inka na iš enju, e vode istimo mehansko, saj so vklju eni tudi recikli, to je tehnološki povratki. Ob padavinah so v dotok vklju eni tudi vsi mo no obremenjeni interni recikli sistema z visoko koncentracijo suspendiranih snovi, KPK in dušika in v primeru razbremenjevanja prihaja celo do ve jih obremenitev z mehansko iš eno vodo kot v primeru direktnega razbremenjevanja dotoka (Preglednica 19). Zato v asu velikih prilivov ob dežju spustimo skozi mehansko stopnjo samo prvi naliv, ostalo se razbremenjuje. Po projektu C N hidravli no ne more sprejeti na biološke stopnje ve kot 330 l/s, ker so sekundarni usedalniki II. biološke stopnje zgrajeni samo za sušni dotok in sprejem ve je koli ine odpadne vode lahko rezultira v slabši kakovosti iztoka zaradi izplavljanja biološkega blata iz sekundarnih usedalnikov.

POROCILO_09


21/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Preglednica 9. Statisti ni pregled obremenitve (dotok po kanalu) po PE po mesecih in letih. jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

2004

101.901

104.982

108.896

107.600

106.525

108.200

117.497

72.921

2005 2006

120.255

114.331

94.287

121.785

106.415

94.866

69.681

75.437

101.834

103.564

97.762

99.276

79.868

86.434

73.968

2007

90.667

86.063

80.847

100.518

101.217

83.641

2008

87.606

91.482

91.569

72.805

72.686

2009

102.777

83.610

76.871

72.443

67.589

sep

okt

nov

108.317

90.924

107.873

119.018

93.427

76.246

78.583

91.517

93.880

97.151

107.483

84.269

62.809

87.546

71.718

100.056

68.028

56.889

72.261

65.576

69.380

97.226

74.372

77.140

73.363

55.988

85.955

92.123

84.861

67.186

78.867

Koli ine odpadne vode na dotoku in iztoku C N v letu 2009

800.000 700.000 600.000 c 500.000 e s e /m400.000 3 m300.000 200.000 100.000 0

mesec dotok

Slika 7. Koli ine odpadne vode – 2009.

POROCILO_09

iztok

dec


22/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

OBREMENITEV C N V PE od 2004 do 2009 brez izrednih dovozov

140.000 120.000

PE (BPK5)

100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

mesec PE 2004

PE 2005

PE 2006

PE 2007

PE 2008

PE 2009

Slika 8. Primerjava koli in na dotoku C N v letih od 2004 do 2009.

Skupna letna koli ina odpadne vode po onesnaževalcu 8.000.000

koli ina odpadne vode [m3]

7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2001

2002

2003

Industrija

2004

2005 leto

Gospodinjstva

2006

2007

2008

2009

Padavinske in tuje vode

Slika 9. Hidravli na obremenitev C N po kategorijah in letih od 2001 do 2009 (fakturirane koli ine). POROCILO_09


23/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Obratovalni monitoring 2009 - KPK in BPK

900 800 700

mg/l

600 500 400 300 200 100

7.12.09

30.11.09

17.11.09

27.10.09

30.9.09

21.9.09

8.9.09

31.8.09

10.8.09

15.7.09

6.7.09

15.6.09

9.6.09

19.5.09

12.5.09

5.5.09

15.4.09

8.4.23

17.3.09

11.3.09

24.2.09

15.2.09

26.1.09

12.1.09

0

datum vzor enja KPK dotok

KPK iztok

BPK dotok

BPK iztok

Slika 10. Osnovni parametri obratovalnega monitoringa 2009 – KPK (MDK= 100 mg/l) in BPK5 (MDK= 20 mg/l). Obratovalni monitoring 2009 - skupni dušik in skupni fosfor

60

50

mg/l

40

30

20

10

7.12.09

30.11.09

17.11.09

27.10.09

30.9.09

21.9.09

8.9.09

31.8.09

10.8.09

15.7.09

6.7.09

15.6.09

9.6.09

19.5.09

12.5.09

5.5.09

15.4.09

8.4.23

17.3.09

11.3.09

24.2.09

15.2.09

26.1.09

12.1.09

0

datum vzor enja TN dotok

TN iztok

TP dotok

TP iztok

Slika 11. Osnovni parametri obratovalnega monitoringa 2009 – skupni N / skupni P (MDK za TN = 20 mg/l od junija 2007). POROCILO_09


24/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

BREME NA MEJNEM MESTU NOŽICE 3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0 KPK (kg/leto)

2000

2001

2002

BPK5 (kg/leto)

2003

2004

2005

2006

N-skupni (kg/leto)

2007

2008

2009

Slika 12. Breme na Mejnem mestu Nožice; 85 centil – 2000-2009.

BREME NA DOTOKU C N v kg/leto

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0 KPK (kg/leto)

2000

2001

2002

BPK5 (kg/leto)

2003

2004

2005

2006

Slika 13. Breme na dotoku C N po letih; 85 centil – 2000-2009. POROCILO_09

N-skupni (kg/leto)

2007

2008

2009


25/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Preglednica 10. Maksimalna tedenska obremenitev C N – 2002-2009. parameter

Povpre na tedenska vrednost PE 2002 Po meh.stopnji

KPK BPK5 skupni N

85 centilna tedenska vrednost PE

Maksimalna tedenska obremenitev kg/dan

Maksimalna tedenska obremenitev PE

datum maks.obrem.

107.940 119.796 77.606

124.570 148.436 93.312

26.683 14.911 1.803

222.358 248.517 150.250

106.562 119.099 90.240

122.558 147.656 84.102

26.935 15.052 1.832

224.458 250.867 152.667

104.734 123.215 73.580

115.081 132.847 87.886

20.657 11.397 1.955

172.142 10.07.-16.07.04 189.950 10.07.-16.07.04 162.917 28.02.-06.03.04

84.917 101.901 66.457

105.667 126.805 82.511

17.848 10.708 1.199

148.731 26.09.-02.10.05 178.474 26.09.-02.10.05 99.894 04.04.-10.04.05

90.080 92.986 69.544

106.186 109.612 80.464

15.600 8.052 1.182

130.000 10.-16.12.2006 134.193 10.-16.12.2006 98.458 05.-11.02.2006

77.516 86.129 62.742

96.708 107.451 73.610

13.369 7.427 1.288

111.408 21.-28.5.2007 123.786 21.-28.5.2007 107.351 5.-12.2.2007

98.188 121.888 71.916

126.066 156.511 85.833

13.620 8.454 1.491

151.333 21.-28.5.2007 187.860 21.-28.5.2007 124.283 5.-12.2.2007

63.459 76.194 52.148

85.850 103.020 71.590

17.291 10.375 1.204

144.092 2.-9.9.2008 172.910 2.-9.9.2008 100.302 2.-9.9.2008

86.644 99.771 63.583

112.800 129.892 79.916

16.344 9.410 1.339

181.600 2.-9.9.2008 209.109 2.-9.9.2008 111.583 2.-9.9.2008

85.802 102.963 70.725

121.615 145.938 107.620

20.940 12.564 1.732

174.503 14.-21.5.2009 209.403 14.-21.5.2009 144.347 14.-21.5.2009

108.122 124.511 80.083

158.688 182.728 118.333

22.325 12.854 1.984

248.055 14.-21.5.2009 285.640 14.-21.5.2009 165.333 14.-21.5.2009

2003 Po meh.stopnji KPK BPK5 skupni N 2004 Dotok KPK BPK5 skupni N 2005 Dotok KPK BPK5 skupni N 2006 Dotok KPK BPK5 skupni N 2007 Dotok KPK BPK5 skupni N 2007 Po meh.stopnji KPK (90 g) BPK5 (45g) skupni N 2008 Dotok KPK BPK5 skupni N 2008 Po meh.stopnji KPK (90 g) BPK5 (45g) skupni N 2009 Dotok KPK BPK5 skupni N 2009 Po meh.stopnji KPK (90 g) BPK5 (45g) skupni N

OPOMBA: V maksimalni tedenski obremenitvi niso vklju ena bremena izrednih dovozov ! Izra un bremen na osnovi podatkov PI sistema ! Ur.l.RS 31/01 (Uredba o spremembah...uredbe o emisiji snovi...komunalnih istilnih naprav): 1. len: Zmogljivost komunalne istilne naprave obmo ja poselitve je izra unana sposobnost iš enja komunalne odpadne vode pri njeni najve ji obremenitvi. Za najve jo obremenitev komunalne istilne naprave se šteje najve ja povpre na tedenska obremenitev v stanju obi ajnega obratovanja. Zmogljivost se meri v PE."

POROCILO_09


26/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Preglednica 11. Statisti ni pregled obremenitve po tednih (PI sistem, on-line dnevne meritve) in maksimalna tedenska obremenitev C N – 2009. teden

TOC dotok

TOC dotok

KPK dotok

KPK dotok

mg/l

kg/dan

mg/l

kg/dan

avg 149 181 171 126 151 128 202 184 194 120 159 177 169 116 140 141 130 102 166 177 158 145 140 164 92 80 107 139 179 116 115 134 126 122 129

Skupaj 2.207 2.707 2.629 1.968 2.377 1.969 3.076 2.818 3.000 1.729 2.262 2.792 2.615 1.811 2.222 2.207 1.889 1.717 3.774 6.980 5.098 4.446 3.989 4.225 2.036 1.784 3.282 4.156 4.679 2.719 2.085 2.825 3.106 2.921 3.881

F=3,0 447 543 514 378 453 384 606 552 583 360 478 532 506 349 419 423 391 305 499 530 473 435 420 491 275 241 321 416 537 347 344 401 377 367 387

223 190 244 253 259 225 181 152 121 174 195 131 103 135 161 79 135 154 79 225 41 192

6.749 5.915 7.619 7.766 7.427 6.720 4.739 3.483 2.562 3.393 3.921 2.718 2.123 2.704 3.017 1.414 2.217 3.432 1.414 6.980 1.680 4.865

669 571 731 758 776 675 544 456 362 523 585 394 310 404 483 237 406 461 237 675 124 575

1.jan 8.jan 15.jan 22.jan 29.jan 5.feb 12.feb 19.feb 26.feb 5.mar 12.mar 19.mar 26.mar 2.apr 9.apr 16.apr 23.apr 30.apr 7.maj 14.maj 21.maj 28.maj 4.jun 11.jun 18.jun 25.jun 2.jul 9.jul 16.jul 23.jul 30.jul 6.avg 13.avg 20.avg 27.avg 3.sep 10.sep 17.sep 24.sep 1.okt 8.okt 15.okt 22.okt 29.okt 5.nov 12.nov 19.nov 26.nov 3.dec 10.dec 17.dec 24.dec 31.dec avg min max std 85 centil

KPK dotok

BPK dotok

BPK dotok

BPK dotok

TN dotok

Skupaj 6.621 8.121 7.888 5.904 7.130 5.907 9.229 8.454 8.999 5.188 6.786 8.377 7.845 5.432 6.665 6.620 5.668 5.150 11.322 20.940 15.294 13.337 11.967 12.676 6.107 5.352 9.845 12.468 14.036 8.156 6.256 8.475 9.318 8.762 11.644

PE(KPK=120 ) iz TOC 55.176 67.676 65.736 49.198 59.416 49.225 76.908 70.454 74.989 43.237 56.549 69.808 65.378 45.263 55.543 55.163 47.237 42.919 94.350 174.503 127.449 111.143 99.725 105.635 50.888 44.601 82.045 103.904 116.967 67.969 52.131 70.622 77.654 73.013 97.033

mg/l

kg/dan

PE(BPK=60)

F= 1,8 268 326 308 227 272 231 364 331 350 216 287 319 304 209 251 254 234 183 299 318 284 261 252 294 165 145 193 250 322 208 206 241 226 220 232

Skupaj 3.973 4.873 4.733 3.542 4.278 3.544 5.537 5.073 5.399 3.113 4.072 5.026 4.707 3.259 3.999 3.972 3.401 3.090 6.793 12.564 9.176 8.002 7.180 7.606 3.664 3.211 5.907 7.481 8.422 4.894 3.753 5.085 5.591 5.257 6.986

iz TOC 66.212 81.211 78.884 59.037 71.300 59.070 92.289 84.545 89.987 51.885 67.859 83.770 78.453 54.316 66.652 66.195 56.684 51.502 113.220 209.403 152.938 133.372 119.670 126.761 61.066 53.521 98.453 124.684 140.361 81.563 62.557 84.746 93.185 87.615 116.439

20.248 17.744 22.857 23.299 22.280 20.160 14.217 10.449 7.686 10.180 11.763 8.155 6.369 8.113 9.052 4.243 6.651 10.296 4.243 20.940 5.040 14.594

168.731 147.865 190.479 194.156 185.667 168.000 118.474 87.076 64.054 84.830 98.023 67.962 53.078 67.612 75.434 35.360 55.422 85.802 35.360 174.503 41.998 121.615

401 343 439 455 465 405 326 274 217 314 351 237 186 242 290 142 243 277 142 405 74 345

12.149 10.646 13.714 13.979 13.368 12.096 8.530 6.269 4.612 6.108 7.058 4.893 3.822 4.868 5.431 2.546 3.990 6.178 2.546 12.564 3.024 8.756

202.477 177.439 228.575 232.987 222.801 201.600 142.169 104.491 76.865 101.796 117.628 81.554 63.694 81.134 90.520 42.432 66.506 102.963 42.432 209.403 50.398 145.938

TN iztok iz mehanske

TN iztok iz NH4-N iztok mehanske iz mehanske

TN dotok

NH4-N dotok

mg/l

kg/dan

PE (TN=12)

mg/l

mg/l

kg/dan

mg/l

kg/dan

mg/l

kg/dan

PE(BPK=45)

mg/l

kg/dan

mg/l

avg 52 52 37 26 49 28 47 46 51 32 43 47 40 30 38 35 32 32 42 44 42 43 40 46 36 30 33 29 35 34 34 34 41 40 42

Skupaj 777 772 563 404 770 423 720 712 783 469 614 743 627 461 612 546 467 544 949 1.732 1.374 1.308 1.138 1.190 808 662 1.020 862 914 809 623 727 1.012 963 1.275

iz TN 64.777 64.338 46.875 33.675 64.145 35.285 59.970 59.336 65.233 39.043 51.150 61.876 52.230 38.398 51.017 45.526 38.915 45.370 79.087 144.347 114.494 109.031 94.869 99.142 67.364 55.145 85.025 71.812 76.177 67.457 51.921 60.584 84.355 80.283 106.210

avg 25 33 28 12 31 23 13 29 28 20 26 36 11 12 18 26 17 19 24 24 22 23 17 19 20 18 17 15 19 23 19 20 20 19 23

Povpre je 131 174 145 116 124 105 191 162 180 117 141 154 126 106 124 124 124 90 145 152 147 136 112 142 81 72 88 131 171 99 110 125 123 119 134

Skupaj 1.933 2.600 2.225 1.813 1.953 1.618 2.921 2.481 2.773 1.690 1.995 2.430 1.947 1.644 1.972 1.948 1.794 1.513 3.286 6.027 4.766 4.171 3.189 3.663 1.804 1.605 2.708 3.936 4.460 2.319 1.998 2.632 3.029 2.839 4.017

F=3,3 431 574 478 383 410 347 633 535 593 387 464 509 415 349 409 411 408 295 478 503 486 449 369 468 268 239 291 434 564 326 362 412 404 392 441

Skupaj 6.380 8.581 7.344 5.983 6.444 5.339 9.639 8.188 9.149 5.577 6.583 8.018 6.425 5.424 6.508 6.428 5.919 4.992 10.842 19.888 15.727 13.763 10.524 12.088 5.953 5.297 8.938 12.990 14.718 7.652 6.593 8.687 9.996 9.368 13.255

F=1,9 248 330 275 220 236 200 365 308 341 223 267 293 239 201 235 236 235 170 275 290 280 259 213 269 154 138 168 250 325 187 209 237 233 226 254

Skupaj 3.674 4.941 4.228 3.445 3.710 3.074 5.550 4.714 5.268 3.211 3.790 4.616 3.699 3.123 3.747 3.701 3.408 2.874 6.243 11.450 9.055 7.924 6.059 6.960 3.427 3.050 5.146 7.479 8.474 4.406 3.796 5.001 5.756 5.394 7.632

iz TOC 81.636 109.789 93.962 76.549 82.446 68.306 123.327 104.758 117.061 71.360 84.229 102.581 82.206 69.404 83.263 82.237 75.733 63.865 138.722 254.455 201.221 176.093 134.652 154.667 76.160 67.779 114.358 166.199 188.315 97.910 84.360 111.144 127.901 119.866 169.593

Povpre je 57,1 60,4 37,3 29,4 53,5 29,9 54,0 53,7 55,9 40,1 47,8 55,8 39,1 34,8 44,5 41,5 40,3 37,8 48,1 50,2 51,9 53,3 41,4 50,2 42,2 34,5 38,0 34,1 41,0 40,0 37,9 39,3 44,8 45,7 47,6

Skupaj 845 904 573 460 842 460 822 822 863 579 678 878 606 542 709 649 585 639 1.091 1.984 1.678 1.634 1.181 1.296 939 766 1.165 1.023 1.070 940 689 829 1.108 1.093 1.432

44 44

1.339 1.371

111.604 114.226

186 166

5.641 5.155

615 548

18.616 17.013

354 315

10.718 9.795

238.185 217.672

47,0 45,6

1.422 1.418

45 47 48 39 35 29 41 48 34 31 37 42 22 36 39 22 52 7 47

1.398 1.339 1.440 1.019 792 618 805 959 695 642 735 784 391 583 849 391 1.732 317 1.291

116.541 111.582 119.994 84.947 65.993 51.475 67.059 79.940 57.894 53.485 61.264 65.361 32.542 48.603 70.725 32.542 144.347 26.404 107.620

23 22 25 23 20 22 19 19 19 20 19 26 27 30 25 7 9 21 7 36 6 27

220 223 191 161 131 103 145 153 112 84 109 141 63 109 134 63 191 35 168

6.765 6.395 5.694 4.195 2.997 2.191 2.817 3.085 2.309 1.717 2.185 2.636 1.134 1.782 2.949 1.134 6.027 1.388 4.328

726 735 629 530 432 340 478 506 368 276 359 464 209 359 441 209 633 115 556

22.325 21.103 18.789 13.845 9.890 7.231 9.297 10.180 7.619 5.665 7.211 8.700 3.741 5.882 9.731 3.741 19.888 4.579 14.282

418 423 362 305 249 196 275 291 212 159 207 267 120 207 254 120 365 66 320

12.854 12.150 10.818 7.971 5.694 4.163 5.353 5.861 4.386 3.261 4.152 5.009 2.154 3.386 5.603 2.154 11.450 2.636 8.223

285.640 269.999 240.402 177.141 126.536 92.521 118.946 130.255 97.476 72.476 92.258 111.312 47.866 75.254 124.511 47.866 254.455 58.586 182.728

52,1 52,1 53,5 45,6 37,2 32,9 47,6 55,4 39,2 36,3 43,3 47,2 23,9 36,4 44,1 23,9 60,4 8,2 53,5

1.602 1.498 1.600 1.192 853 699 926 1.114 810 744 870 885 428 596 961 428 1.984 361 1.420

Povpre je 38,6 38,4 24,2 12,6 24,0 14,3 29,5 39,3 32,6 22,4 33,8 39,9 25,3 22,7 34,4 30,8 24,7 27,4 33,6 35,1 32,7 36,2 27,6 34,3 26,0 19,1 20,7 17,8 23,3 29,8 26,3 26,0 29,8 29,5 30,9 31,0 32,1 29,8 36,7 34,5 29,9 35,6 30,4 23,8 21,7 34,2 40,2 25,8 26,3 31,4 29,1 13,4 23,9 28,8 12,6 40,2 6,7 35,2

ON-LINE merilec TOC v tednih od 23.9. do 14.10. ni deloval kosistentno, zato so meritve o maximalnih obremenitvah tega obdobja izvzete. POROCILO_09

TOC iztok iz TOC iztok iz KPK iztok iz KPK iztok iz BPK iztok iz BPK iztok iz BPK iztok iz mehanske mehanske mehanske mehanske mehanske mehanske mehanske

TN dotok


27/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Preglednica 12. Analize dotoka C N (laboratorijske meritve C N) - 2009. Razlog za ob asno vzor ene dotoka je izra un razmerja TOC:KPK:BPK, ostale parametre pa smo ob asno analizirali z namenom preverjanja on-line merilnikov. Fosfor smo analizirali za preverbo pravilnosti meritve ob obratovalnem monitoringu, ki ga izvaja ZZV Kranj. as vzor enja Vzorec ID DOTOK C N 7.1.2009 9:50 8 12.1.2009 8:00 14 22.1.2009 8:45 34 23.1.2009 8:50 37 26.1.2009 8:00 55 27.1.2009 9:00 64 29.1.2009 8:25 82 29.1.2009 13:30 94 9.2.2009 10:30 118 15.2.2009 8:00 133 19.2.2009 9:15 149 20.2.2009 8:45 151 24.2.2009 8:00 155 4.3.2009 11:45 175 11.3.2009 8:00 194 12.3.2009 8:40 197 16.3.2009 8:25 202 17.3.2009 8:00 219 24.3.2009 11:00 238 24.3.2009 11:20 239 30.3.2009 12:30 256 8.4.2009 8:00 289 10.4.2009 7:45 294 15.4.2009 11:54 305 15.4.2009 8:00 307 17.4.2009 9:20 313 20.4.2009 13:50 328 4.5.2009 11:00 353 5.5.2009 8:00 383 6.5.2009 9:10 391 12.5.2009 8:00 415 19.5.2009 8:00 434 9.6.2009 8:00 497 15.6.2009 11:10 505 15.6.2009 8:00 510 16.6.2009 13:00 517 17.6.2009 9:30 528 18.6.2009 7:35 549 19.6.2009 10:45 550 22.6.2009 13:20 551 6.7.2009 8:00 579 15.7.2009 8:00 602 16.7.2009 8:30 605 10.8.2009 8:00 641 27.8.2009 7:15 690 31.8.2009 8:00 700 8.9.2009 11:00 723 8.9.2009 8:00 728 18.9.2009 7:50 744 21.9.2009 8:30 758 21.9.2009 8:00 759 30.9.2009 9:00 776 30.9.2009 8:00 782 27.10.2009 8:00 852 30.10.2009 11:05 867 17.11.2009 8:00 915 23.11.2009 11:30 945 25.11.2009 7:50 947 27.11.2009 14:15 960 30.12.2009 8:00 967 7.12.2009 8:00 988 23.12.2009 9:10 1045 avg 85 centil min max

prevod. mS/cm

TSS (1um) mg/l

N-Kjel mg/l

N-NH4 mg/l 48,4

TOC (on line) mg/l

KPK mg/l

BPK5 mg/l

8,2

221

648

350

2,9

1,6

monitoring

5,5

168

497

280

3,0

1,7

monitoring

5,1

211

539

373

450

2,6

1,8

monitoring

192

650

303

420

3,4

1,6

monitoring

456

240

305

monitoring

7,2

634

300

390

vsi parametri

6,2

559

320

397

monitoring

6,6

568

320

460

monitoring

6,0

372 489

300

340

dež monitoring

7,7 6,9 6,0

808 734 405

445 400 220

720 600 250

monitoring monitoring monitoring

696

470

530

3,9 5,4

338 492

180 310

187 420

monitoring monitoring

6,3

430

260

320

monitoring

6,4

457

120

180

monitoring

5,9

736

500

560

monitoring

7,0

666

400

7,4 7,3

856 746

450 480

8,3

786

445

1,9 5,9

482 207 532

112 310

380

569 739 207 856

329 448 112 500

415 560 180 720

TP mg/l

orto P mg/l

BPK n mg/l

KPK:TOC razmerje

BPK:TOC Opombe razmerje

9,7 9,7 12,6 16,4 20,8 14,9 37,0

252

43,0

157

37,0

410

48,0

24,8 26,7 25,1 24,4 23,0 28,0 27,5 29,0 40,6 45,7 1,1

35,0

6,7

3,8

5,0

3,3

17,0 30,5 42,0 25,8 25,6 37,8 39,0 29,0 48,0 39,0 39,0 47,0

6,7

221

3,2

2,1

monitoring

34,0 18,0 29,9 930 1030

34,0 24,0 35,0

954

28,8 34,0 35,0

1202

28,0 21,0 38,0

42,0 16,7 36,8 46,0 1540

monitoring

34,6 49,0 43,0

monitoring monitoring

560

27,8 1148

41,0 1134 1287 930 1540

monitoring

35,9 27,5

40,2 47,3 24,0 49,0

3,0 26,0 3,4 25,6 36,7 1,1 48,4

6,2 7,4 1,9 8,3

3,6 3,7 3,3 3,8

203 221 168 221

monitoring monitoring 3,0 3,2 2,6 3,4

1,7 1,9 1,6 2,1

Preglednica 13. Analize po stopnjah C N (laboratorijske meritve C N) - 2009. Za potrebe projektnih nalog smo ob asno sledili topne komponente TSS, ostali parametri so se analizirali za potrebe preverjanja on-line merilnikov. Podatki v modrem niso vklju eni v povpre no vrednost ! as vzor enja za etek 22.1.2009 9:15 23.1.2009 8:00 24.1.2009 8:00 25.1.2009 8:00 26.1.2009 8:00 27.1.2009 8:00 28.1.2009 8:00 29.1.2009 8:00 30.1.2009 8:00 16.2.2009 9:00 3.3.2009 8:00 4.3.2009 8:00 11.3.2009 8:00 16.3.2009 8:30 17.3.2009 8:00 24.3.2009 11:25 24.3.2009 11:55 8.4.2009 8:00 14.4.2009 12:00 15.4.2009 8:00 17.4.2009 7:55

POROCILO_09

as vzor enja konec PO MEHANSKI STOPNJI 24.1.2009 8:00 25.1.2009 8:00 26.1.2009 8:00 27.1.2009 8:00 28.1.2009 8:00 29.1.2009 8:00 30.1.2009 8:00 31.1.2009 8:00 4.3.2009 8:00 5.3.2009 8:00 12.3.2009 8:00 18.3.2009 8:00 9.4.2009 8:00 16.4.2009 8:00

Vzorec ID 36 41 43 45 56 67 74 86 97 134 174 183 196 203 220 240 244 290 301 308 312

TSS

um) mg/l 76

133 107 113 136

(1

N-Kjel

N-NH4

TP

KPK

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

34,0 29,0 40,0 38,0 31,0 26,0 41,0 66,0

22,0 22,0 27,0 24,0 19,0 16,0 19,0 46,0

48,0 30,0 43,0

31,0 18,0 29,0 27,9 63,0

5,0

209 128 340 370 246 230 307 338 338 523 286 236

241 116 153

5,5

373

4,7

78,0 37,0

50,5 46,0 24,5

s KPK (1 um) mg/l

mg/l

s BPK 5 (1 um) mg/l

s BPK n (1 um) mg/l

190 300 150 195

350 195 255

138 69 89

168 91 112

173

230

270

100

125

331

210

190

230

87

100

416

148

220

275

90

115

49 44 119 235 70 81 134 146

BPK5

BPK n

mg/l

190


28/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

as vzor enja za etek 4.5.2009 12:30 5.5.2009 7:40 5.5.2009 11:20 5.5.2009 12:45 6.5.2009 8:20 5.5.2009 8:00 6.5.2009 9:40 6.5.2009 12:45 7.5.2009 8:00 7.5.2009 10:30 7.5.2009 12:50 8.5.2009 7:45 8.5.2009 11:30 10.5.2009 7:25 10.5.2009 12:45 12.5.2009 9:05 12.5.2009 13:00 12.5.2009 8:00 18.5.2009 7:45 19.5.2009 10:40 19.5.2009 13:15 19.5.2009 8:00 20.5.2009 9:00 20.5.2009 13:30 21.5.2009 10:00 25.5.2009 7:40 25.5.2009 10:40 25.5.2009 12:10 26.5.2009 13:00 27.5.2009 12:30 9.6.2009 8:00 15.6.2009 11:30 16.6.2009 8:00 23.6.2009 11:00 24.6.2009 13:40 6.7.2009 8:00 15.7.2009 8:00 16.7.2009 9:00 10.8.2009 8:00 24.8.2009 12:10 25.8.2009 14:15 31.8.2009 8:00 8.9.2009 8:00 8.9.2009 11:00 21.9.2009 8:00 29.9.2009 12:45 30.9.2009 8:00 30.9.2009 12:45 27.10.2009 8:00 28.10.2009 13:00 30.10.2009 11:30 17.11.2009 8:00 23.11.2009 10:40 25.11.2009 7:40 1.12.2009 8:30 7.12.2009 8:00 21.12.2009 8:30 21.12.2009 13:15 23.12.2009 10:40 24.12.2009 11:30

PO I. BIOLOŠKI STOPNJI 23.1.2009 8:00 24.1.2009 8:00 25.1.2009 8:00 26.1.2009 8:00 27.1.2009 8:00 28.1.2009 8:00 30.1.2009 8:00 17.3.2009 8:00 8.4.2009 8:00 15.4.2009 8:00 5.5.2009 8:00 12.5.2009 8:00 19.5.2009 8:00 9.6.2009 8:00 15.6.2009 8:00 6.7.2009 8:00 15.7.2009 8:00 10.8.2009 8:00 24.8.2009 12:10 25.8.2009 14:15 31.8.2009 8:00 8.9.2009 8:00 21.9.2009 8:00 27.10.2009 8:00 17.11.2009 8:00 20.11.2009 8:00 1.12.2009 8:30 3.12.2009 8:00 3.12.2009 12:20 4.12.2009 8:45 7.12.2009 8:00 11.12.2009 9:00

POROCILO_09

as vzor enja konec PO MEHANSKI STOPNJI

6.5.2009 8:00

13.5.2009 8:00

20.5.2009 8:00

10.6.2009 8:00

7.7.2009 8:00 16.7.2009 8:00 11.8.2009 8:00 1.9.2009 8:00 9.9.2009 8:00 22.9.2009 8:00 1.10.2009 8:00 28.10.2009 8:00 18.11.2009 8:00

8.12.2009 8:00

24.1.2009 8:00 25.1.2009 8:00 26.1.2009 8:00 27.1.2009 8:00 28.1.2009 8:00 29.1.2009 8:00 31.1.2009 8:00 18.3.2009 8:00 9.4.2009 8:00 16.4.2009 8:00 6.5.2009 8:00 13.5.2009 8:00 20.5.2009 8:00 10.6.2009 8:00 16.6.2009 8:00 7.7.2009 8:00 16.7.2009 8:00 11.8.2009 8:00 1.9.2009 8:00 9.9.2009 8:00 22.9.2009 8:00 28.10.2009 8:00 18.11.2009 8:00

8.12.2009 8:00

Vzorec ID 357 358 376 379 382 384 388 390 393 396 401 403 405 407 409 411 413 416 426 431 433 436 441 444 449 453 455 457 458 461 495 506 512 552 555 580 603 606 642 665 677 696 726 732 760 777 780 787 853 858 868 916 942 948 964 989 1034 1039 1050 1052 avg 85 centil min max count 42 44 46 57 68 75 98 221 291 309 385 417 435 496 511 581 604 643 666 678 697 727 761 854 917 929 965 975 976 987 990 1009 avg 85 centil min max count

TSS

um) mg/l

101

(1

N-Kjel

N-NH4

TP

KPK

mg/l

mg/l 37,7 22,5 39,1

mg/l

3,6

mg/l 382 240 424 435 290 338 297 442 354 449 536 357 407 367 539 329 592 459 426 490 555 539 271 532 465 410 494 727 560 431 472

7,0

45,0

mg/l

s BPK 5 (1 um) mg/l

s BPK n (1 um) mg/l

160

220

90

110

166

235

290

80

103

164

285

530

90

113

192

245

285

145

180

542

227

300

360

123

140

3,7 4,1

215 376

84 203

70 228

80 272

45 100

53 130

4,6

247

94

140

170

65

78

3,7 5,0

252 463

117

80 300

105 340

53 175

68 198

5,6

484

276

210

5,0

390

229

235

5,7

509

293

350

455

180

220

6,5

476

155

80

90

212,4 296,3 70,0 350,0 26

268,7 354,5 80,0 530,0 18

99,9 141,2 45,0 180,0 18

121,9 173,4 53,0 220,0 18

195 110

160

9

24

27,6 31,6 30,5 36,6 23,6 40,4 37,1 22,8 43,5 6,0 40,7 32,8 48,6 25,6 50,5 26,4 42,0 41,4 32,2 43,6 47,8 42,0 25,5

259 142

36,0

102 115

30,0 32,0 44,0 40,0

162

43,0

34,0 36,0 33,0 29,5

221 219 180

47,8

BPK5

BPK n

mg/l

175

295

19,0 32,0

9,0 24,0

2,7 3,6

190 240 364 514

39,3 45,0 19,0 78,0 21

14,4 32,3 44,8 6,0 63,0 51

4,8 5,7 2,7 7,0 16

392,4 524,4 128,0 727,0 60

157,4 229,6 43,5 293,0 27

25,0 35,0 39,0 38,0 30,0 27,0 63,0 87,0

17,0 24,0 25,0 23,0 15,0 17,0 46,0 62,2

43 53 59 56 48 45 59

46,0 44,0 35,0 48,0 27,0 34,0 28,0 39,0 45,0 53,0 49,0

11,0 26,0 24,0 31,0 19,0 24,0 24,0 26,0 34,0 26,0 24,0 23,0 26,3

133 216 244 288 276 182 281 385 263 182 127 265 228 120 267 134 149 79

32,0

10,2

55,0

34,0

41,9 53,0 25,0 87,0 21

25,7 33,1 10,2 62,2 23

97 144,2 215,1 76,0 259,4 15

s KPK (1 um) mg/l

7,4

235 341 405 364 131 193 170 115 215 91 353 278 223,6 322,5 78,9 405,0 30

112

59 65 50 58 56 48 51 53 49 34

90 130 215 290

55 64 62 61

80

80 70 58 86 41 180

54,9 61,5 34,2 80,0 22

102,5 176,5 41,0 195,0 8


29/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Preglednica 14. Analize iztoka C N (laboratorijske meritve C N) - 2009. Razlog za ob asno vzor ene dotoka je izra un razmerja TOC:KPK:BPK, ostale parametre pa smo ob asno analizirali z namenom preverjanja on-line merilnikov. Fosfor smo analizirali za preverbo pravilnosti meritve ob obratovalnem monitoringu, ki ga izvaja ZZV Kranj. Podatki v modrem niso vklju eni v povpre no vrednost ! as vzor enja C N IZTOK 13.1.2009 5:00 22.1.2009 9:10 23.1.2009 8:55 23.1.2009 9:25 27.1.2009 5:00 16.2.2009 8:00 25.2.2009 5:00 3.3.2009 9:00 12.3.2009 5:00 16.3.2009 8:30 18.3.2009 5:00 23.3.2009 10:00 24.3.2009 11:35 24.3.2009 11:35 24.3.2009 11:35 24.3.2009 11:55 27.3.2009 9:25 9.4.2009 5:00 14.4.2009 12:00 16.4.2009 5:00 21.4.2009 7:50 23.4.2009 7:55 23.4.2009 8:45 23.4.2009 8:30 23.4.2009 11:04 23.4.2009 12:11 24.4.2009 7:42 24.4.2009 8:45 24.4.2009 11:10 24.4.2009 12:27 4.5.2009 8:00 4.5.2009 11:00 4.5.2009 12:40 5.5.2009 7:40 5.5.2009 11:15 5.5.2009 12:40 6.5.2009 8:15 6.5.2009 9:20 6.5.2009 12:40 7.5.2009 7:55 6.5.2009 5:00 7.5.2009 10:30 7.5.2009 12:50 8.5.2009 7:45 8.5.2009 11:30 10.5.2009 7:25 10.5.2009 12:45 2.5.2009 9:05 12.5.2009 13:00 13.5.2009 5:00 18.5.2009 7:45 19.5.2009 10:40 19.5.2009 13:15 20.5.2009 9:00 20.5.2009 13:30 20.5.2009 5:00 21.5.2009 10:00 25.5.2009 7:40 25.5.2009 10:40 25.5.2009 12:10 27.5.2009 12:30 28.5.2009 13:30 10.6.2009 5:00 16.6.2009 5:00 23.6.2009 11:00 24.6.2009 13:40 7.7.2009 5:00 16.7.2009 9:30 16.7.2009 8:30 11.8.2009 5:00 24.8.2009 12:10 25.8.2009 11:15 25.8.2009 14:15 27.8.2009 7:15 28.8.2009 8:15 1.9.2009 5:00 8.9.2009 12:00 9.9.2009 5:00 22.9.2009 5:00 30.9.2009 12:30 1.10.2009 5:00 28.10.2009 13:15 28.10.2009 5:00 2.11.2009 15:00 18.11.2009 5:00 23.11.2009 11:10 25.11.2009 8:10 1.12.2009 8:00 9.12.2009 8:30 8.12.2009 5:00 11.12.2009 8:30 16.12.2009 12:20 23.12.2009 9:30

POROCILO_09

Vzorec ID 15 35 38 39 66 136 158 170 200 204 226 235 241 242 243 245 249 295 302 311 333 337 338 339 341 342 343 344 345 346 352 354 356 359 377 378 381 387 389 392 394 395 400 402 404 406 408 410 412 422 425 430 432 440 443 446 448 452 454 456 460 462 503 521 553 556 584 607 610 646 671 673 683 691 692 716 724 731 764 779 786 859 861 871 925 944 949 969 1002 1006 1008 1021 1046 avg 85 centil min max count

TSS

N-Kjel

N-NH4

N-NO3

N-NO2

TP

KPK

(1um) mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l 4,8

mg/l 70 41 91 79 73

17,0 2,1 29,0 20,0

29,0

23,0

37,5

28,1

22,0 37,0

28,1 25,0 0,0 33,0 34,9 1,0 33,6 0,5 31,0 0,1 12,1

s KPK (1 um) mg/l

BPK5

BPK n

mg/l 21

mg/l

s BPK 5 (1 s BPK n (1 um) um) mg/l

Opombe

mg/l monitoring

7,8 0,5 0,4

0,1

3,6 3,2 3,6

39 48

34 25 16

39 27

6 10

14 16

0,6

0,0

2,5

67

44

20

76

5

11

0,3

0,1

3,4

79

46

18

31

6

11

IZTOK IZ C N - C4 monitoring monitoring monitoring monitoring IZTOK ZUNANJI B vsi parametri IZTOK ZUNANJI B

84

IZTOK ZUNANJI B 1,2 5,6 7,7

0,3

2,6

44

32

9

13

7

8

4,6

61

40

13

21

5

8

monitoring IZTOK ZUNANJI B monitoring

32

17

33

5

6

monitoring

37

15

43

5

7

monitoring

37

21

53

6

9

monitoring

27 39

20 30

32

3 8

5

monitoring Allium test IZTOK ZUNANJI B

24

7

9

6

7

monitoring

31 24

23 15

38 23

8 7

12 8

monitoring monitoring

32

21

32

8

13

monitoring

33 31

25 15

38

7

10

monitoring monitoring

37

19

32

28 32 34

67 77

0,2

58 58 54 57 52 44 1,7

38,7

16,0

19,0

0,3

3,5

9,0

16,0

0,2

3,2

8,2

16,0

0,4

4,1

24,0 21,9

0,2 0,3

3,9 3,5

15,6

0,0

2,2

21,0 23,6

0,1 178,0

3,2 4,3

4,3 5,1

17,0 18,6

6,0 4,6 6,7

1,0 0,1 0,1 1,0 0,3 0,7 1,9 1,1 4,3 1,3

4,9 28,6 26,3 32,4

0,9

3,7

26,0 22,0

0,1 0,4

4,2 4,6

25,0

0,2

4,3

25,0

0,2

30,0

0,5

4,6 2,7 4,6

0,2

15,0

0,2

1,9

13,0

6,5

18,0

0,5

2,2

13,0 29,0 4,3 37,5 20

0,0 6,2 19,8 0,0 34,9 37

15,5 25,0 0,3 30,0 25

9,1 0,5 0,0 178,0 20

3,6 4,6 1,9 4,8 25

5,5 5,6 5,1

57,4 43,3

31,6 30,3 42,6 17,0 57,4 14

0,1 0,4 1,0 0,0 1,0 0,3 1,0 1,8 0,4 1,8

372 49 49 50 46 49 51 49 56 54 50 56 47 53 51 50 46 54 54 74 83 52 57 64 56 55 67 74 61 60 78 42 28 45 54 46 68

25,4

5,9 4,8

42,6

21,0

67 66 60 67 63 63 63 67 75 55 98 93 85 30 70 45 61 71 50 64 75 28 372 74

monitoring 43

7

10

monitoring monitoring

6

monitoring

35

12

19

7

10

35 41 24 48 20

20 29 6 34 25

34 43 9 76 17

6 8 3 10 18

10 13 5 16 17

monitoring


30/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Preglednica 15. Analize obratovalnega monitoringa C N; meritve 1-12 (ZZV Kranj) – 2009. Zap. št. param. identifikacija vzorca identifikacija vzorca

200 1 2 3 26 38

39

33

60 28 27 61 4

POROCILO_09

Naziv parametra dotok iztok datum vzor . dotok (dd.mm.ll) iztok as vzor . dotok (hh:mm) iztok Q v asu vzor. dotok (m3) Temperatura

iztok dotok iztok pH dotok iztok Neraztop. Sn. dotok (mg/l) iztok Amonijev dušik dotok (mg/l) iztok KPK dotok (mg/l) iztok (%) u inek BPK5 dotok (mg/l) iztok (%) u inek Celotni fosfor dotok (mg/l) iztok (%) u inek Celotni dušik dotok (mg/l) iztok (%) u inek Nitratni dušik dotok (mg/l) iztok Nitritni dušik dotok (mg/l) iztok Kjeldahlov dušik dotok (mg/l) iztok Usedljive sn. dotok (ml/l) iztok

Mejna vrednost / / / / / / / / / / / / 35 / 5* / 100 80 / 20 90 / 1 80 / 10* 80* / / / / / / /

1

2

3

4

5

Št. vzor enja 6 7

8

9

10

11

12

2 40 110 126 224 248 357 387 454 517 548 671 3 41 113 127 223 249 358 388 455 518 549 672 12.01.09 26.01.09 15.02.09 24.02.09 11.03.09 17.03.09 08.04.23 15.04.09 05.05.09 12.05.09 19.05.09 09.06.09 13.01.09 27.01.09 16.02.09 25.02.09 12.03.09 18.03.09 09.04.09 16.04.09 06.05.09 13.05.09 20.05.09 10.06.09 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 25521 21612 17583 19410 17241 21994 20493 19606 19257 19280 19111 15716 15716 10,1 9,5 7,8 7,4 190 22 29,4 10,3 640 87 86 360 19 95 7,70 4,56 41 51,0 28,7 44 LOD 13,0 LOD 0,65 51,0 15,0 7,5 0,1

25521 21612 17583 19410 17241 21994 20493 19606 19257 19280 19111 12,5 8,4 10,2 10,6 10,8 11,6 12,4 13,2 13,9 14,9 15,4 8,4 8,7 10,4 11,0 11,4 12,5 13,6 10,6 15,6 16,9 17,1 7,6 7,9 7,7 7,9 7,8 7,7 7,8 7,9 7,8 7,7 7,7 7,3 7,6 6,9 6,9 7,0 6,9 6,9 6,9 6,8 6,8 6,7 190 120 190 96 410 230 160 160 470 420 190 50 23 20 21 23 17 13 24 13 24 28 16,8 22,70 23,40 20,7 25,7 18,8 21,0 21,20 3,83 16,4 17,70 9,4 6,95 2,95 22,5 30,1 17,0 21,7 1,60 1,12 1,90 LOD 701 474 541 419 601 750 594 445 755 777 381 88 75 75 65 70 52 61 60 59 61 63 87 84 86 84 88 93 90 87 92 92 83 300 285 320 240 320 260 320 280 300 280 240 19 6 15 19 14 11 10 13 11 17 19 94 98 95 92 96 96 97 95 96 94 92 5,60 5,00 6,60 4,90 7,20 5,80 9,44 6,00 7,70 6,90 5,40 3,64 4,00 3,48 2,36 2,96 2,64 6,90 3,40 3,12 3,92 3,85 35 20 47 52 59 54 27 43 59 43 29 35,8 39,0 42,1 37,2 45,6 34,0 40,0 40,0 43,0 39,0 33,0 18,6 14,9 32,3 28,7 37,3 23,2 33,3 27,4 23,8 21,2 26,2 48 62 23 23 18 32 17 32 45 46 21 0,31 0,40 0,92 LOD LOD LOD LOD LOD LOD 1,1 LOD 2,6 3,3 0,32 0,70 0,31 1,2 6,9 22,0 18,0 15,0 22,0 0,83 0,77 0,66 LOD LOD LOD LOD LOD LOD 0,73 LOD 0,2 1,6 LOD LOD LOD LOD 0,43 0,26 0,2 0,32 LOD 34,0 39,0 41,0 36,0 44,0 34,0 40,0 40,0 43,0 39,0 33,0 16,0 10,0 32,0 28,0 37,0 22,0 26,0 5,1 5,6 5,9 4,2 8,0 7,0 10,0 4,0 7,0 7,0 6,0 6,0 12 10,0 3,5 3,0 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 1,1


31/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Preglednica 16. Analize obratovalnega monitoringa C N; meritve 13-24 (ZZV Kranj) – 2009. Zap. št. param.

Naziv parametra

identifikacija vzorca identifikacija vzorca

200 1 2 3 26 38

39

33

60 28 27 61 4

POROCILO_09

datum vzor . (dd.mm.ll) as vzor . (hh:mm) Q v asu vzor. (m3) Temperatura

13 dotok iztok dotok iztok dotok iztok dotok

iztok dotok iztok pH dotok iztok Neraztop. Sn. dotok (mg/l) iztok Amonijev dušik dotok (mg/l) iztok KPK dotok (mg/l) iztok (%) u inek BPK5 dotok (mg/l) iztok (%) u inek Celotni fosfor dotok (mg/l) iztok (%) u inek Celotni dušik dotok (mg/l) iztok (%) u inek Nitratni dušik dotok (mg/l) iztok Nitritni dušik dotok (mg/l) iztok Kjeldahlov dušik dotok (mg/l) iztok Usedljive sn. dotok (ml/l) iztok

14

15

16

17

Št. vzor enja 18 19

20

21

22

23

24

Povpre na vrednost

702 812 842 935 1020 1066 1142 1200 1354 1504 1590 1635 703 813 843 936 1021 1067 1143 1201 1355 1506 1591 1636 15.06.09 06.07.09 15.07.09 10.08.09 31.08.09 08.09.09 21.09.09 30.09.09 27.10.09 17.11.09 30.11.09 07.12.09 16.06.09 07.07.09 16.07.09 11.08.09 01.09.09 09.09.09 22.09.09 01.10.09 28.10.09 18.11.09 01.12.09 08.12.09 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 22443 19371 24229 17050 16627 15682 16096 16005 17480 22500 25954 21033

/ / / / / / 19637,3

22443 19371 24229 17050 16627 15682 16096 16005 17480 22500 25954 21033 17,6 17,2 16,5 19,4 19,5 18,3 18,1 16,0 14,2 12,8 12,5 16,2 18,8 19,5 17,2 20,1 20,2 19,9 19,7 16,6 15,0 12,6 11,0 18,4 7,8 7,7 7,6 7,7 7,4 7,7 7,6 7,6 7,6 7,6 8,1 7,7 6,7 6,8 6,9 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 7,1 6,7 190 140 160 190 150 190 370 230 360 130 230 230 5 22 23 30 26 24 27 42 64 6 8 35 10,4 19,1 19,4 18,4 23,8 24,0 24,9 21,0 26,5 3,84 8,00 27,0 1,0 0,84 LOD 0,73 0,62 LOD LOD 0,56 LOD 5,50 0,90 LOD 317 557 402 501 723 624 811 611 680 167 621 729 38 69 51 69 74 66 78 89 94 36 47 60 92 88 88 87 86 90 89 90 85 86 78 92 180 250 220 240 440 300 500 340 420 85 240 340 6 15 13 18 16 16 16 18 19 10 9 20 94 97 94 94 93 96 95 97 95 95 88 96 3,68 5,20 6,00 6,00 5,60 6,80 7,40 7,20 8,30 1,87 6,40 6,88 2,15 2,88 4,12 3,84 4,32 4,56 4,28 4,88 4,64 1,87 2,08 3,80 45 42 45 31 36 23 33 42 32 44 0 68 25,0 37,0 35,5 34,4 43,0 42,8 47,8 41,7 53,0 13,2 39,1 49,0 29,9 20,4 25,0 30,1 32,7 36,6 30,4 32,6 28,9 34,7 13,2 24,9 39 18 32 15 5 15 29 32 31 34 0 36 LOD LOD LOD LOD LOD LOD LOD LOD LOD LOD LOD LOD 18,0 25,0 26,0 29,0 33,0 26,0 28,0 25,0 29,0 14,0 17,0 25,0 LOD LOD LOD LOD LOD LOD LOD LOD LOD LOD LOD LOD 0,2 0,28 0,2 LOD 0,52 0,2 LOD LOD 0,21 0,59 0,41 LOD 25,0 37,0 35,5 34,4 43,0 42,8 47,8 41,7 53,0 10,3 39,1 49,0 2,4 3,6 3,8 3,52 3,58 3,86 4,42 3,92 5,74 1,95 7,3 4,5 3,5 4,0 7,0 9,5 7,5 8,0 10,0 10,0 11,0 2,5 8,0 6,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 LOD 0,5 0,6 0,5 0,1 LOD 1,1

19637,3 14,3 14,8 7,7 6,9 224,8 24,6 19,33 5,71 576 66 88,60 294 15 95,04 6,23 3,68 41,21 39,2 27,3 30,75 0,12 16,68 0,13 0,27 38,86 10,64 7,29 0,40


32/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Preglednica 17. Dolo itev parametrov po Splošni uredbi (U.l. RS 47/05). Merilno mesto Vzorec ID as vzor enja as vzor enja

VSI PARAMETRI za etek konec

pH TSS usedlj. snovi usedlj. snovi obarvanost obarvanost obarvanost strup. vodne bolhe Al As Cu Ba B Zn Cd Co Sn Cr Cr 6+ Ni Ag Pb Fe Hg Cl2 prosti Cl2 celotni N-Kjel N-NH4 N-NO3 N-NO2 CN celotni CN prosti F Cl ion TP SO4 S2SO3 KPK s KPK (1 um) BPK5 BPK n s BPK 5 (1 um) s BPK n (1 um) TLS COV BTX AOX LKCH po.org. topila fenoli vsota tenzidov

(1um) mg/l (1h) ml/l (2h) ml/l (436 nm) 1/m (525 nm) 1/m (620 nm) 1/m SD mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ug/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

DOTOK C N 219 17.3.2009 8:00 18.3.2009 8:00

Rde e so ozna ene vrednosti, ki presegajo MDK !

POROCILO_09

MDK dotok v kanal

IZTOK IZ C N 226 18.3.2009 5:00 19.3.2009 5:00

7,80 410 7,0 7,0 3 1 1

6,5-9,5

5,95 0,01 0,27 0,16 0,28 0,70 0,00 0,02 0,03 0,05 0,004 0,05 0,01 0,06 5,80 0,0002 0,01 0,01 48,0 29,0 0,92 0,66 0,21 0,03 0,76 144,00 7,20 37,0 0,2 37,0 634 191 300 390 120 150 47 7,1 0,0 0,2 0,1 24 0,01 4,06

used.s. 0,10 0,50 5,00 10,00 2,00 0,10 1,00 2,00 0,50 0,100 0,50 0,10 0,50 used.s. 10,0 0,50 1,00

10,0

10,00 0,10 20,00

300,0 1,0 10,0

100 20,0 1,0 0,5 0,1 5000 10,00 vpliv na N

7,00 23 0,1 0,1 3 1 1 1 0,20 0,01 0,03 0,03 0,26 0,09 0,10 0,05 0,03 0,02 0,004 0,05 0,01 0,05 0,23 0,0002 0,01 0,01 37,5 33,0 0,31 0,07 0,03 0,01 0,13 136,00 3,40 37,0 0,1 0,03 79 46 18 31 6 11 5 0,03 0,1 0,1 0,02 2,5 0,003 0,4

MDK iztok v vode 6,5-9,0 80 0,5 7 5 3 3 3,00 0,10 0,50 5,00 1,00 2,00 0,10 1,00 2,00 0,50 0,100 0,50 0,10 0,50 2,00 10,0 0,20 0,50 5,0

0,50 0,10 10,00

300,0 0,1 1,00 100 20

20 10,00 0,1 0,5 0,10 KPK 0,100 1,0


33/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Preglednica 18. Osnovni parametri odpadne vode na Mejnem mestu v Nožicah – 2009. as vzor enja (24 h vzorci)

Vzorec ID

pH

usedlj. snovi

usedlj. snovi

71 137 159 198 225 288 293 310 397 423 442 501 513 582 609 645 712 730 762 781 783 856 923 968 1007 avg 85 centil min max

7,3 7,5 7,6 8,3 8,4 7,7 7,7 7,6 7,6 7,4 7,6 7,5 7,7 7,7 7,4 7,1 7,5 7,4 7,3

(1h) ml/l 4,5 6,0 6,0 2,0 3,0 4,5 3,0 6,0 10,0 8,0 6,5 15,0 7,0 4,0 5,5 5,5 2,0 7,0 8,5

(2h) ml/l 5,0 5,5 6,0 2,5 3,5 4,5 4,0 5,5 9,5 9,0 6,0 15,0 7,0 3,5 5,0 5,5 2,5 8,0 8,0

MM NOŽICE 26.1.2009 10:30 16.2.2009 14:00 24.2.2009 15:00 11.3.2009 10:00 17.3.2009 12:00 7.4.2009 8:00 8.4.2009 11:00 15.4.2009 11:00 5.5.2009 15:00 12.5.2009 13:00 19.5.2009 13:30 9.6.2009 15:00 15.6.2009 10:00 6.7.2009 10:30 15.7.2009 10:00 10.8.2009 10:40 31.8.2009 11:00 8.9.2009 12:00 21.9.2009 14:30 30.9.2009 8:00 30.9.2009 10:00 27.10.2009 10:00 17.11.2009 11:30 30.12.2009 11:00 7.12.2009 14:00

Breme (kg/leto)

POROCILO_09

7,2 9,0 6,9 9,5 7,0 9,0 7,4 1,5 7,2 8,0 7,5 6,3 7,7 9,0 6,9 1,5 8,4 15,0 Pretok = 3.704.971 m3/leto

9,0 14,5 8,5 2,0 8,0 6,6 9,0 2,0 15,0

N-Kjel

N-NH4

TP

mg/l 25,0 30,0 29,0 22,0 21,0 23,0 20,0 27,0 30,0 34,0 25,0 40,9 31,0 24,0 22,0 43,0 18,0 34,0 36,0 42,0 33,0 34,0 35,0 21,0 26,0 29,0 35,4 18,0 43,0 159.313

mg/l 12,0 13,0 15,0 13,0 10,0 11,6 11,0 14,0 17,0 12,9 9,8 24,0 14,0 13,0 10,0 15,0 13,0 17,0 17,0 25,0 15,0 16,0 15,0 8,4 12,0 14,1 17,0 8,4 25,0 92.624

mg/l 4,6 5,5 5,1 3,9 3,7 4,0 3,4 4,2 5,1 6,3 4,6 4,5 5,5 3,2 3,5 6,0 3,2 5,0 6,0 5,5 6,0 5,2 3,2 4,4 4,6 5,8 3,2 6,3 23.341

KPK

BPK5

mg/l mg/l 381 230 500 280 420 210 270 140 282 150 296 170 249 135 357 180 354 205 678 330 406 195 417 160 447 228 335 150 268 163 368 190 108 30 438 270 577 300 287 624 330 683 400 612 357 388 200 465 255 408 219 591 317 108 30 683 400 2.530.495 1.481.988


34/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Preglednica 19. Izredni vzorci – 2009. Vzorec ID Olje iz površine A in B objekta Fine grablje Peskolov Prezra evalni bazen Preliv dotoka Preliv dotoka + iztok Peskolov Peskolov Peskolov DOTOK C N + preliv v K.B. IZTOK IZ C N + preliv v K.B. Merilno mesto Peskolov

as vzor enja

pH

suha usedlj. usedlj. snov org.snov snovi snovi

za etek % 206 14.3.2009 8:30 335 22.4.2009 8:00 38,4 336 22.4.2009 9:15 57,7 736 14.9.2009 9:30 9,3 872 2.11.2009 15:00 7,2 873 2.11.2009 15:00 7,1 920 17.11.2009 14:30 63,3 921 17.11.2009 14:30 87,7 922 17.11.2009 14:30 27,1 963 1.12.2009 8:30 7,4 966 1.12.2009 8:30 7,1 Vzorec ID as vzor enja Sb As za etek mg/l mg/l 921 17.11.2009 14:30 11,0 2,6

%

(1h) ml/l (2h) ml/l

TP

N-Kjel N-NH4 mg/l

mg/l

KPK

mg/l

BPK5

mg/l mg/l 1387500

92,4 26,7 13,0 6,4

1061 1556 570

19,0 11,5 2,3 12,0 3,6 2,3 Cd Co Cr Ni mg/l mg/l mg/l mg/l 0,6 10,0 93,0 22,0

150 100 Pb mg/l 60,0

40,0 15,0

36,0 15,0

1,3 2,0

1,4 2,0

67,0 27,0

21,0 8,0

23,4 5,2 63,8

Cu mg/l 94,0

Zn mg/l 230,0

Opombe

po izrednem dovozu objekt A - org.faza iz kontejnerja objekt A - iz kontejnerja voda rde e barve/usedlina 738 dež - po 10 dneh 315 dež - po 10 dneh objekt A - iz kontejnerja objekt A - iz kontejnerja (pran pesek) objekt A - iz kontejnerja (pralni ostanek) 65 veliko dežja 50 veliko dežja Ta V Fe Hg mg/l mg/l mg/l ug/l 0,5 12,0 9400,0 0,2

Preglednica 20. Kamniška Bistrica (laboratorijske meritve) – 2009. Merilno mesto

Vzorec ID

KAMNIŠKA BISTRICA

K.B. - most Študa K.B. - 50 m za C N K.B. - 50 m za N FI K.B. - most Biš e K.B. - izvir K.B. - Mejno Mesto Nožice K.B. - most Študa K.B. - 50 m po iztoku K.B. - 50 m po iztoku (sendiment)

POROCILO_09

as vzor enja

Opombe

za etek

322 324 323 321 518 519 520 522 523

20.4.2009 12:00 DO K.B.=11,2 mg/L, deževno/obla no, vodostaj=1m 20.4.2009 13:00 DO K.B.=7,0 mg/L, deževno/obla no, vodostaj=0,75m 20.4.2009 12:30 DO K.B.=9,9 mg/L, deževno/obla no, vodostaj=0,75m 20.4.2009 11:15 DO K.B=10,2 mg/L, deževno/obla no, vodostaj=0,75m 16.6.2009 14:10 Allium test 16.6.2009 13:30 Allium test 16.6.2009 12:45 Allium test 16.6.2009 12:20 Allium test 16.6.2009 12:10 posedanje 1/2 ure

T vode

T zraka

oC

oC

10,7 12,3 11,7 11,3 9,0 13,5 15,8 15,6 18,0

11,0 11,0 11,0 11,0 22,5 24,9 26,3 25,3 25,3

pH

prevod. mS/cm

8,9 7,7 8,1 8,7 8,0 8,2 8,3 7,6 7,2

DO mg/l

11,2 7,0 9,9 10,2 141,0 208,0 253,0 387,0 777,0

pH 8,4 7,2 7,9 7,9

TSS

usedlj. snovi

(1um) mg/l

(2h) ml/l

4,6 26,9 52,9 18,3 0,5 1,7 4,0 11,1 34,4

0,1 0,5 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 <0,1 1,4


35/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Merilno mesto

Vzorec ID

KAMNIŠKA BISTRICA

K.B. - 50 m za N FI K.B. - most Biš e K.B. - most Biš e (sediment) K.B. - Beri evo K.B. - most Študa iztok iz C N K.B. - 50 m za C N K.B. - most Biš e Merilno mesto

POROCILO_09

Opombe

za etek

524 525 526 527 655 656 657 654 Vzorec ID

KAMNIŠKA BISTRICA

K.B. - most Študa K.B. - 50 m za C N K.B. - 50 m za N FI K.B. - most Biš e K.B. - izvir K.B. - Mejno Mesto Nožice K.B. - most Študa K.B. - 50 m po iztoku K.B. - 50 m po iztoku (sendiment) K.B. - 50 m za N FI K.B. - most Biš e K.B. - most Biš e (sediment) K.B. - Beri evo K.B. - most Študa iztok iz C N K.B. - 50 m za C N K.B. - most Biš e

as vzor enja 16.6.2009 11:50 Allium test 16.6.2009 11:00 Allium test 16.6.2009 11:00 posedanje 1/2 ure 16.6.2009 10:20 Allium test 18.8.2009 12:30 son no

18.8.2009 13:00 son no, nizek vodostaj (3 tedne ni dežja) 18.8.2009 13:30 son no, nizek vodostaj (3 tedne ni dežja) 18.8.2009 12:00 son no, nizek vodostaj (3 tedne ni dežja) as vzor enja

Opombe

za etek

322 324 323 321 518 519 520 522 523 524 525 526 527 655 656 657 654

20.4.2009 12:00 DO K.B.=11,2 mg/L, deževno/obla no, vodostaj=1m 20.4.2009 13:00 DO K.B.=7,0 mg/L, deževno/obla no, vodostaj=0,75m 20.4.2009 12:30 DO K.B.=9,9 mg/L, deževno/obla no, vodostaj=0,75m 20.4.2009 11:15 DO K.B=10,2 mg/L, deževno/obla no, vodostaj=0,75m 16.6.2009 14:10 Allium test 16.6.2009 13:30 Allium test 16.6.2009 12:45 Allium test 16.6.2009 12:20 Allium test 16.6.2009 12:10 posedanje 1/2 ure 16.6.2009 11:50 Allium test 16.6.2009 11:00 Allium test 16.6.2009 11:00 posedanje 1/2 ure 16.6.2009 10:20 Allium test 18.8.2009 12:30 son no 18.8.2009 13:00 son no, nizek vodostaj (3 tedne ni dežja) 18.8.2009 13:30 son no, nizek vodostaj (3 tedne ni dežja) 18.8.2009 12:00 son no, nizek vodostaj (3 tedne ni dežja)

pH

TSS

usedlj. snovi

(1um) mg/l

(2h) ml/l

8,2 7,1 7,2 7,8

194,6 8,2 132,4 7,7 9,1 23,1 18,7 6,7

1,6 <0,1 0,2 <0,1 0,1 0,3 0,1 0,1

TP

orto P

KPK

BPK5

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0

0,1 2,7 2,6 0,3 0,5 0,5 0,5 0,8 3,0 9,6 0,5 0,6 0,5 0,5 2,6 2,7 0,5

0,3 2,4 1,8 0,2 0,5 0,5 0,5 0,6 2,3 6,3 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5

15 55 105 15 15 15 15 19 65 320 15 47 15 15 51 53 15

3 4 15 3 3 3 3 4 20 60 2 15 3 4 15 22 4

T vode

T zraka

prevod.

DO

oC

oC

mS/cm

mg/l

17,4 14,7 14,9 14,1 19,0 20,4 20,9 18,0

25,3 26,8 26,8 26,5 30,0 30,0 30,0 30,0

7,9 7,6 7,5 7,5 8,7 7,5 7,4 7,9

809,0 335,0 375,0 345,0

N-Kjel

N-NH4

N-NO3

N-NO2

mg/l

mg/l

mg/l

2,5 14,0 14,0 2,5 2,5 2,5 2,5 3,2 5,6 46,0 2,5 4,0 2,5 2,5 6,4 4,5 1,2

0,0 9,2 9,4 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 26,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0

0,9 4,6 2,0 1,7 0,5 0,6 0,7 5,1 18,4 9,4 2,4 2,3 2,1 0,9 16,0 17,0 3,5

pH


10.9.2009 24.9.2009 8.10.2009 22.10.2009 5.11.2009 19.11.2009 3.12.2009 17.12.2009

12.3.2009 26.3.2009 9.4.2009 23.4.2009 7.5.2009 21.5.2009 4.6.2009 18.6.2009 2.7.2009 16.7.2009 30.7.2009 13.8.2009 27.8.2009 10.9.2009 24.9.2009 8.10.2009 22.10.2009 5.11.2009 19.11.2009 3.12.2009 17.12.2009 31.12.2009

36/76

31.12.2009

26.2.2009

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

27.8.2009

12.2.2009

TOC - dotok na C N KPK/TOC=3,0; BPK/TOC=1,7

13.8.2009

29.1.2009

povpr

povpr

30.7.2009

500

16.7.2009

15.1.2009

max

max

2.7.2009

450

18.6.2009

1.1.2009

min

4.6.2009

400

21.5.2009

TOC - iztok iz mehanske stopnje KPK/TOC=3,2; BPK/TOC=1,2

7.5.2009

350

23.4.2009

300

9.4.2009

250

26.3.2009

200

12.3.2009

150

26.2.2009

100

12.2.2009

50

29.1.2009

mg/l 0

15.1.2009

Slika 14. TOC – dotok na C N – 2009 (min / avg / max vrednosti).

400

350

300

250

200

150

100

50

0 1.1.2009

min

Slika 15. TOC – iztok iz mehanske stopnje – 2009 (min / avg / max vrednosti).

POROCILO_09

mg/l


30.7.2009

26.2.2009 12.3.2009 26.3.2009 9.4.2009 23.4.2009 7.5.2009 21.5.2009

povpr

povpr

16.7.2009

12.2.2009

4.6.2009 18.6.2009 2.7.2009 16.7.2009 30.7.2009 13.8.2009 27.8.2009

27.8.2009

10.9.2009

10.9.2009

24.9.2009

24.9.2009

8.10.2009

8.10.2009

22.10.2009

22.10.2009

5.11.2009

5.11.2009

19.11.2009

19.11.2009

3.12.2009

3.12.2009

17.12.2009

17.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

37/76

13.8.2009

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

2.7.2009

29.1.2009

max

max

18.6.2009

15.1.2009

min

4.6.2009

dotok na C N - TN

21.5.2009

1.1.2009

iztok iz C N - TOC KPK/TOC=3,1; BPK/TOC=0,7

7.5.2009

70

23.4.2009

60

9.4.2009

50

26.3.2009

40

12.3.2009

30

26.2.2009

20

12.2.2009

10

29.1.2009

mg/l 0

15.1.2009

Slika 16. TOC – iztok iz C N – 2009 (min / avg / max vrednosti).

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0 1.1.2009

min

Slika 17. TN – dotok C N – 2009 (min / avg / max vrednosti) .

POROCILO_09

mg/l


26.2.2009 12.3.2009 26.3.2009 9.4.2009 23.4.2009 7.5.2009 21.5.2009 4.6.2009 18.6.2009 2.7.2009 16.7.2009 30.7.2009 13.8.2009 27.8.2009

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

24.9.2009

12.2.2009

Iztok iz mehanske stopnje - TN

10.9.2009

100

27.8.2009

90

13.8.2009

29.1.2009

povpr

30.7.2009

15.1.2009

max

povpr

16.7.2009

2.7.2009

1.1.2009

min

max

18.6.2009

4.6.2009

Iztok iz C N - TN

21.5.2009

80

7.5.2009

70

23.4.2009

60

9.4.2009

50

26.3.2009

40

12.3.2009

30

26.2.2009

20

12.2.2009

10

29.1.2009

mg/l 0

15.1.2009

Slika 18. TN – iztok iz mehanske stopnje – 2009 (min / avg / max vrednosti).

60

50

40

30

20

10

0 1.1.2009

min

Slika 19. TN – iztok iz C N – 2009 (min / avg / max vrednosti).

POROCILO_09

mg/l

10.9.2009

8.10.2009

24.9.2009

22.10.2009

8.10.2009

5.11.2009

22.10.2009

19.11.2009

5.11.2009

3.12.2009

19.11.2009

17.12.2009

3.12.2009

31.12.2009

17.12.2009

38/76

31.12.2009


39/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Iztok iz C N - NH4+-N 45 40 35

mg/l

30 25 20 15 10 5

min

povpr

Slika 20. Amonijev dušik – iztok iz C N – 2009 (min / avg / max vrednosti).

OBREMENITEV NA DOTOKU C N kg/dan 18.000

6.000 5.000

14.000 12.000

4.000

TN (kg/dan)

TOC / KPK (kg/dan)

16.000

10.000

3.000

8.000 6.000

2.000

4.000

1.000

2.000

KPK-dotok

Slika 21. Obremenitev dotoka po TOC in TN v kg/dan - 2009.

TN-dotok

jan.2010

dec.2009

nov.2009

okt.2009

datum

TOC-dotok

POROCILO_09

sep.2009

avg.2009

jul.2009

jun.2009

maj.2009

apr.2009

mar.2009

feb.2009

0 jan.2009

0

31.12.2009

17.12.2009

3.12.2009

19.11.2009

5.11.2009

22.10.2009

8.10.2009

24.9.2009

10.9.2009

27.8.2009

13.8.2009

30.7.2009

2.7.2009

max

16.7.2009

18.6.2009

4.6.2009

21.5.2009

7.5.2009

23.4.2009

9.4.2009

26.3.2009

12.3.2009

26.2.2009

12.2.2009

29.1.2009

15.1.2009

1.1.2009

0


40/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

OBREMENITEV TN - C N kg/dan

1800 1600

dotok (kg/dan)

1400 1200 1000 800 600 400

jan.2010

dec.2009

nov.2009

okt.2009

sep.2009

avg.2009

jul.2009

jun.2009

maj.2009

apr.2009

mar.2009

feb.2009

0

jan.2009

200

datum TN-iztok C N

TN-iztok iz meh.st. C N

TN-dotok C N

Slika 22. Prikaz odstranjenega bremena po skupnem dušiku v kg/dan - 2009. OBREMENITEV NA IZTOKU C N kg/dan 50

60

45

50

35

40

TN (kg/dan)

TOC (kg/dan)

40 30 25

30

20

20

15 10

10

datum TN-iztok C N

Slika 23. Obremenitev iztoka C N po TOC in TN - 2009. POROCILO_09

TOC-iztok C N

jan.2010

dec.2009

nov.2009

okt.2009

sep.2009

avg.2009

jul.2009

jun.2009

maj.2009

apr.2009

mar.2009

feb.2009

0

jan.2009

5

0


41/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

OBREMENITEV PE - C N PE/dan

180000 160000 140000

PE/dan)

120000 100000 80000 60000 40000

PE (BPK) dotok (60 g)

datum

jan.2010

dec.2009

nov.2009

okt.2009

sep.2009

avg.2009

jul.2009

jun.2009

maj.2009

apr.2009

mar.2009

feb.2009

0

jan.2009

20000

PE (TN) dotok (12 g)

Slika 24. Obremenitev C N na dotoku v PE po dnevih – 2009. OBREMENITEV C N V PE od 2004 do 2009 brez izrednih dovozov

140.000 120.000

PE (BPK5)

100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt

mesec PE 2004

PE 2005

PE 2006

PE 2007

Slika 25. Obremenitev C N na dotoku v PE po dnevih – 2009. POROCILO_09

PE 2008

PE 2009

nov

dec


42/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Preglednica 21. Razmerje TOC/KPK/BPK po letih (laboratorijske in on-line meritve). Leto razmerje

razmerje

razmerje

razmerje

razmerje

razmerje

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

POROCILO_09

povpre je KPK/TOC

BPK/TOC

KPK/TOC

BPK5/TOC

KPK/TOC

BPK5/TOC

st. Odmik min dotok na C N 2,9 0,4 3,0 0,8 3,1 0,4 2,7 0,5 2,7 0,4 3,0 dotok na C N 1,7 0,3 1,8 0,5 1,6 0,3 1,5 0,3 1,5 0,2 1,7 po mehanski stopnji 3,5 2,9 0,4 3,4 0,8 3,7 3 3,3 1 2,9 0,6 2,5 0,5 po mehanski stopnji 1,8 1,7 0,4 1,9 0,4 1,9 1,8 1,9 0,4 1,8 0,5 1,3 0,3 iztok C N 1,8 2,8 0,9 2,5 3,1 0,3 2,8 0,5 2,8 0,6 3,1 0,4 2,8 0,7 iztok C N 0,3 0,7 0,3 0,5 0,7 0,3 0,7 0,2 0,6 0,3 0,6 0,2 0,7 0,4

max

85 centil

št. Meritev

1,7 1,6 2,5 1,8 1,7 2,6

3,6 4,2 3,9 3,7 3,5 3,4

3,4 3,7 3,2 3,1 3,2 3,2

28 16 19 25 28 5

1,1 0,5 1,0 1,0 1,0 1,6

2,5 2,4 2,3 2,1 1,9 2,1

2,1 2,3 2,0 1,9 1,6 1,9

27 19 19 25 28 5

2,4 1,9

4,1 5,2

3,3 4,2

2,2 1,8 1,6

7,2 3,7 3,3

3,4 3,4 3,1

17 28 15 3 23 13 15

1 0,9

2,3 2,6

2,2 2,3

1,4 1 0,9

2,5 2,7 1,9

2,3 2,2 1,7

1,7

5,3

3,6

2,5 2,2 1,9 2,4 1

3,5 3,7 4,1 3,8 4,2

3,3 3,2 2,8 3,5 3,3

0,2

1,2

1

0,4 0,5 0,3 0,2 0,3

1,2 1 1,3 0,9 1,9

1,2 0,8 1 0,8 0,9

7 24 15 2 9 11 14 22 23 13 8 15 17 22 21 23 12 6 13 17 22


43/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Preglednica 22. Obremenitev C N po letih; 85 centil 2001-2009. merno mesto koli ina (m3) KPK (kg/leto) BPK5 (kg/leto) N-skupni (kg/leto) P-skupni (kg/leto) koli ina (m3) KPK (kg/leto) BPK5 (kg/leto) N-skupni (kg/leto) P-skupni (kg/leto) koli ina (m3) KPK (kg/leto) BPK5 (kg/leto) N-skupni (kg/leto) P-skupni (kg/leto) koli ina (m3) KPK (kg/leto) PEKPK BPK5 (kg/leto) N-skupni (kg/leto) P-skupni (kg/leto) koli ina (m3) KPK (kg/leto) PEKPK BPK5 (kg/leto) N-skupni (kg/leto) P-skupni (kg/leto) koli ina (m3) KPK (kg/leto) PEKPK BPK5 (kg/leto) N-skupni (kg/leto) P-skupni (kg/leto) koli ina (m3) KPK (kg/leto) PEKPK BPK5 (kg/leto) N-skupni (kg/leto) P-skupni (kg/leto) koli ina (m3) KPK (kg/leto) PEKPK BPK5 (kg/leto) N-skupni (kg/leto) P-skupni (kg/leto)

koli ina (m3) KPK (kg/leto) PEKPK BPK5 (kg/leto) N-skupni (kg/leto) P-skupni (kg/leto)

POROCILO_09

leto 2001

dotok C N (meh. iš ena voda) 7.408.206

2002

7.351.088

2003

6.884.317

2004

7.943.253

2005

7.293.354

2006

7.269.480

2007

7.040.863

2008

7.354.232

2009

7.303.085

dotok C N (biol. iš ena voda) 6.843.713 5.300.165 3.014.535 382.155 57.670 6.744.312 5.456.020 3.250.690 408.800 59.860 6.428.777 5.220.960 3.145.205 358.430 55.480 7.571.398 5.633.045 143.556 3.331.355 372.665 58.400 7.083.129 4.628.382 105.671 2.777.029 361.386 50.998 6.838.976 4.947.940 112.967 2.553.905 365.356 48.557 6.713.554 4.235.825 96.708 2.353.155 322.660 52.806 6.986.446 3.716.795 84.858 2.064.805 316.455 55.192 7.106.194 4.334.778 98.968 2.600.867 344.650 53.758

Mejno mesto Nožice 3.349.215 1.641.405 926.370 93.805 13.505 3.582.334 2.482.730 1.536.650 150.015 21.900 3.393.448 2.585.660 1.228.590 149.650 19.710 3.735.218 2.349.505 1.113.250 133.590 3.623.131 1.992.722 45.496 117.752 3.324.179 1.765.139 40.300 997.254 119.005 17.618 2.915.796 1.568.603 35.813 807.626 90.384 16.327 3.622.793 2.003.767 45.748 1.104.952 115.205 24.881 3.704.971 2.189.637 49.992 1.172.623 131.155 21.314


44/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Preglednica 23. Analiza aeracij 2009. Merilno mesto AERACIJE AERACIJA C1 AERACIJA C1 AERACIJA C1 AERACIJA C1 AERACIJA C1 AERACIJA C1 AERACIJA C1 AERACIJA C1 AERACIJA C1 AERACIJA C1 AERACIJA C1 AERACIJA C1 AERACIJA C1 AERACIJA C1 AERACIJA C1 AERACIJA C1 - odvišno blato AERACIJA C1 - odvišno blato AERACIJA C1 - odvišno blato AERACIJA C1 - odvišno blato AERACIJA C2 AERACIJA C2 AERACIJA C2 AERACIJA C2 AERACIJA C2 AERACIJA C2 AERACIJA C2 AERACIJA C2 AERACIJA C2 AERACIJA C2 AERACIJA C2 AERACIJA C2 AERACIJA C2 AERACIJA C2 AERACIJA C2 AERACIJA C2 AERACIJA C2 AERACIJA C2 - odvišno blato AERACIJA C2 - odvišno blato AERACIJA C2 - odvišno blato AERACIJA C3 AERACIJA C3 AERACIJA C3 AERACIJA C3 AERACIJA C3 AERACIJA C3 AERACIJA C3 AERACIJA C3 AERACIJA C3 AERACIJA C3 - iztok AERACIJA C3 - iztok AERACIJA C3 - odvišno blato AERACIJA C3 - odvišno blato AERACIJA C3 - odvišno blato AERACIJA C3 - odvišno blato AERACIJA C3 - odvišno blato AERACIJA C3 - odvišno blato AERACIJA C3 - odvišno blato AERACIJA C3 - usedalnik AERACIJA C3 - usedalnik AERACIJA C3 - usedalnik AERACIJA C3 - usedalnik AERACIJA C3 - usedalnik AERACIJA C3 (3A) AERACIJA C3 (3A) AERACIJA C3 (3A) AERACIJA C3 (3A) AERACIJA C3 (3A) AERACIJA C3 (3A) AERACIJA C3 (3A) AERACIJA C3 (3A) AERACIJA C3 (3A) AERACIJA C3 (3A) - anoxi AERACIJA C3 (3A) - anoxi

POROCILO_09

Vzorec ID 49 58 76 88 208 360 466 534 587 624 701 747 832 900 991 52 61 79 91 50 59 77 89 92 209 361 467 535 588 625 702 748 833 901 992 1035 53 62 80 626 672 722 749 789 834 902 930 993 667 679 630 753 793 838 906 934 997 778 869 946 950 1051 138 210 279 347 362 468 536 684 703 265 277

as vzor enja za etek 26.1.2009 9:00 27.1.2009 8:30 29.1.2009 8:00 30.1.2009 8:00 17.3.2009 9:30 5.5.2009 9:00 1.6.2009 9:00 18.6.2009 8:00 13.7.2009 12:00 6.8.2009 14:00 1.9.2009 9:30 21.9.2009 12:00 20.10.2009 9:15 16.11.2009 11:00 8.12.2009 11:50 26.1.2009 9:00 27.1.2009 8:30 29.1.2009 8:00 30.1.2009 8:00 26.1.2009 9:00 27.1.2009 8:30 29.1.2009 8:00 30.1.2009 8:00 30.1.2009 8:00 17.3.2009 9:30 5.5.2009 9:00 1.6.2009 9:00 18.6.2009 8:00 13.7.2009 12:00 6.8.2009 14:00 1.9.2009 9:30 21.9.2009 12:00 20.10.2009 9:15 16.11.2009 11:00 8.12.2009 11:50 21.12.2009 8:30 26.1.2009 9:00 27.1.2009 8:30 29.1.2009 8:00 6.8.2009 14:00 25.8.2009 11:15 7.9.2009 12:00 21.9.2009 12:00 2.10.2009 9:30 20.10.2009 9:15 16.11.2009 11:00 20.11.2009 8:00 8.12.2009 11:50 24.8.2009 12:10 25.8.2009 14:15 6.8.2009 14:00 21.9.2009 12:00 2.10.2009 9:30 20.10.2009 9:15 16.11.2009 11:00 20.11.2009 11:30 8.12.2009 11:50 30.9.2009 9:20 30.10.2009 12:10 23.11.2009 12:00 25.11.2009 8:30 23.12.2009 11:20 18.2.2009 10:00 17.3.2009 9:30 7.4.2009 13:00 4.5.2009 8:00 5.5.2009 9:00 1.6.2009 9:00 18.6.2009 8:00 26.8.2009 7:40 1.9.2009 9:30 6.4.2009 10:00 7.4.2009 11:00

SRT dni

MLSS ( .T.) TSS g/l (1um) mg/l 2,0 1,7 1,2 2,0 2,0 2,6 3,0 3,0 2,0 1,8 2,0 1,4 3,2 3,0 0,7 2,7 4,6 1,5 4,3 1,7 1,9 4,2 1,9 1,3 2,3 3,3 3,0 3,0 2,7 2,3 0,7 1,4 4,4 2,8 0,7 2,2 3,2 2,8 1,6 2,7 3,3 2,7 2,9 2,5 3,2 3,0

org.sn. %

SVI ml/g

usedlj. snovi (0,5 h) ml/l

69,2 76,9 71,6 74,2 74,7 60,0

75 125 165 264 392

150 330 490 780 790

388 246 323 483

550 780 970 360

75 247 244 269 283

170 820 730 810 770

495 204 337 568

690 900 940 380

69,5 76,4 79,3 53,3

N-NH4 mg/l

N-NO3 mg/l

Cl ion mg/l

72,8

77,1 63,4 82,0 71,5 72,8 72,3 61,6 50,5 77,2 78,3 56,4

72,0 72,2 72,1 71,9

139 328 297 357 130 458

460 900 850 910 420 480

2,9 5,0 5,9 4,4 4,7 2,3 5,6

32,90 22,50 15,10

6,2 6,3 5,0

69,8 73,9 73,4

153 144 74

940 910 370

28,90 27,30 28,40

3,6 3,9 4,3

72,5 73,7 72,4

83 77 75

300 300 320

1,9

65,3

1,6 0,7

1,0 2,2

0,3 0,3 0,4 0,1 0,0

1,0

13,0

0,3 0,9 0,6

59,0 71,5


45/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Merilno mesto AERACIJE AERACIJA C3 (3A) - anoxi AERACIJA C3 (3A) - anoxi AERACIJA C3 (3A) - iztok AERACIJA C3 (3A) - iztok AERACIJA C3 (3A) - iztok AERACIJA C3 (3A) - odvišno blato AERACIJA C3 (3A) - odvišno blato AERACIJA C3 (3A) - odvišno blato AERACIJA C3 (3A) - odvišno blato AERACIJA C3 (3A) - odvišno blato AERACIJA C3 (3A) - odvišno blato AERACIJA C3 (3A) - odvišno blato AERACIJA C3 (3A) - oxi AERACIJA C3 (3A) - oxi AERACIJA C3 (3A) - oxi AERACIJA C3 (3A) - oxi AERACIJA C3 (3A) - oxi AERACIJA C3 (3B) AERACIJA C3 (3B) - iztok AERACIJA C3 (3B) - iztok AERACIJA C3 (3B) - iztok AERACIJA C4 AERACIJA C4 AERACIJA C4 AERACIJA C4 AERACIJA C4 AERACIJA C4 AERACIJA C4 AERACIJA C4 AERACIJA C4 AERACIJA C4 AERACIJA C4 AERACIJA C4 AERACIJA C4 AERACIJA C4 AERACIJA C4 AERACIJA C4 AERACIJA C4 AERACIJA C4 AERACIJA C4 AERACIJA C4 AERACIJA C4 - iztok AERACIJA C4 - iztok AERACIJA C4 - iztok AERACIJA C4 - iztok AERACIJA C4 - iztok AERACIJA C4 - odvišno blato AERACIJA C4 - odvišno blato AERACIJA C4 - odvišno blato AERACIJA C4 - odvišno blato AERACIJA C4 - odvišno blato AERACIJA C4 - odvišno blato AERACIJA C4 - odvišno blato AERACIJA C4 - odvišno blato AERACIJA C4 - odvišno blato AERACIJA C4 - odvišno blato AERACIJA C4 - odvišno blato AERACIJA C4 - odvišno blato AERACIJA C4 - odvišno blato AERACIJA C4 - odvišno blato AERACIJA C4 - odvišno blato AERACIJA C4 - odvišno blato AERACIJA C4 - odvišno blato AERACIJA C4 - odvišno blato AERACIJA C4 - odvišno blato AERACIJA C5 AERACIJA C5 AERACIJA C5 AERACIJA C5 AERACIJA C5 AERACIJA C5 AERACIJA C5 AERACIJA C5 AERACIJA C5 AERACIJA C5 AERACIJA C5

POROCILO_09

Vzorec ID 296 303 165 230 327 142 214 280 366 472 540 707 255 266 278 297 304 348 166 231 329 51 60 78 90 139 211 281 349 363 469 537 589 627 704 750 790 835 903 931 994 167 232 330 668 680 54 63 81 93 143 215 282 367 473 541 592 631 708 754 794 839 907 935 998 140 212 283 350 364 470 538 590 628 705 751

as vzor enja za etek 10.4.2009 9:00 15.4.2009 9:00 3.3.2009 9:00 23.3.2009 10:00 21.4.2009 7:50 18.2.2009 10:00 17.3.2009 9:30 7.4.2009 13:00 5.5.2009 9:00 1.6.2009 9:00 18.6.2009 8:00 1.9.2009 9:30 30.3.2009 11:30 6.4.2009 10:00 7.4.2009 11:00 10.4.2009 9:00 15.4.2009 9:00 4.5.2009 8:00 3.3.2009 9:00 23.3.2009 10:00 21.4.2009 7:50 26.1.2009 9:00 27.1.2009 8:30 29.1.2009 8:00 30.1.2009 8:00 18.2.2009 10:00 17.3.2009 9:30 7.4.2009 13:00 4.5.2009 8:00 5.5.2009 9:00 1.6.2009 9:00 18.6.2009 8:00 13.7.2009 12:00 6.8.2009 14:00 1.9.2009 9:30 21.9.2009 12:00 2.10.2009 9:30 20.10.2009 9:15 16.11.2009 11:00 20.11.2009 8:00 8.12.2009 11:50 3.3.2009 9:00 23.3.2009 10:00 21.4.2009 7:50 24.8.2009 12:10 25.8.2009 14:15 26.1.2009 9:00 27.1.2009 8:30 29.1.2009 8:00 30.1.2009 8:00 18.2.2009 10:00 17.3.2009 9:30 7.4.2009 13:00 5.5.2009 9:00 1.6.2009 9:00 18.6.2009 8:00 13.7.2009 12:00 6.8.2009 14:00 1.9.2009 9:30 21.9.2009 12:00 2.10.2009 9:30 20.10.2009 9:15 16.11.2009 11:00 20.11.2009 11:30 8.12.2009 11:50 18.2.2009 10:00 17.3.2009 9:30 7.4.2009 13:00 4.5.2009 8:00 5.5.2009 9:00 1.6.2009 9:00 18.6.2009 8:00 13.7.2009 12:00 6.8.2009 14:00 1.9.2009 9:30 21.9.2009 12:00

SRT dni

MLSS ( .T.) TSS g/l (1um) mg/l

org.sn. %

SVI ml/g

usedlj. snovi (0,5 h) ml/l

12,0 14,5 0,3

6,7 19,3 6,8 4,6 12,4 6,1 4,2

22,50 21,10 23,50 19,10 18,00 19,60

18,70 16,60 16,00 13,40 14,80 20,20

7,4 6,7 6,7 7,2 6,6 8,1 6,0 5,0 5,2 5,1 3,3 3,2 2,9 3,8 3,4 4,0 4,3 5,0 3,9

9,2 11,8 11,9 13,4 12,2 8,8 4,9 10,5 7,7 1,6 3,3 2,0 6,6 7,2 3,0 4,4 2,1 5,5 6,4 6,7 7,7 5,8 4,1 3,4 4,5 3,3 3,0 3,2 4,0

N-NH4 mg/l

1,7 3,6 3,5 1,0 4,2 1,0 6,7 5,4 0,3

73,2 71,8 73,1 70,2

118 109 119

780 880 710

71,7 70,0 69,2 61,4

81 91 95 201

410 470 480 670

128 223 117 84 66 55

480 760 470 360 330 220

69,2 73,4 74,0 74,2 72,6

N-NO3 mg/l 0,6 0,9 4,0

5,0

20,0 7,3

1,0

22,0

28,6 30,3 4,7 1,0 3,7

14,7

2,2

23,0

73,2

72,0 73,2 73,5

110 109 114

740 830 660

71,4 70,7 68,4 63,6

123 120 115 225

500 410 510 750

68,9 71,5

109

440

Cl ion mg/l

31,5


46/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Merilno mesto AERACIJE AERACIJA C5 AERACIJA C5 AERACIJA C5 AERACIJA C5 AERACIJA C5 AERACIJA C5 - iztok AERACIJA C5 - iztok AERACIJA C5 - iztok AERACIJA C5 - iztok AERACIJA C5 - iztok AERACIJA C5 - odvišno blato AERACIJA C5 - odvišno blato AERACIJA C5 - odvišno blato AERACIJA C5 - odvišno blato AERACIJA C5 - odvišno blato AERACIJA C5 - odvišno blato AERACIJA C5 - odvišno blato AERACIJA C5 - odvišno blato AERACIJA C5 - odvišno blato AERACIJA C5 - odvišno blato AERACIJA C5 - odvišno blato AERACIJA C5 - odvišno blato AERACIJA C5 - odvišno blato AERACIJA C5 - odvišno blato AERACIJA C5 - odvišno blato AERACIJA C6 AERACIJA C6 AERACIJA C6 AERACIJA C6 AERACIJA C6 AERACIJA C6 AERACIJA C6 AERACIJA C6 AERACIJA C6 AERACIJA C6 AERACIJA C6 AERACIJA C6 AERACIJA C6 AERACIJA C6 AERACIJA C6 AERACIJA C6 AERACIJA C6 - iztok AERACIJA C6 - iztok AERACIJA C6 - iztok AERACIJA C6 - iztok AERACIJA C6 - iztok AERACIJA C6 - odvišno blato AERACIJA C6 - odvišno blato AERACIJA C6 - odvišno blato AERACIJA C6 - odvišno blato AERACIJA C6 - odvišno blato AERACIJA C6 - odvišno blato AERACIJA C6 - odvišno blato AERACIJA C6 - odvišno blato AERACIJA C6 - odvišno blato AERACIJA C6 - odvišno blato AERACIJA C6 - odvišno blato AERACIJA C6 - odvišno blato AERACIJA C6 - odvišno blato AERACIJA C6 - odvišno blato AERACIJA C6 - odvišno blato IZTOK IZ C N IZTOK IZ C N IZTOK IZ C N IZTOK IZ C N IZTOK IZ C N IZTOK IZ C N IZTOK IZ C N IZTOK IZ C N IZTOK IZ C N IZTOK IZ C N IZTOK IZ C N IZTOK IZ C N IZTOK IZ C N IZTOK IZ C N IZTOK IZ C N

POROCILO_09

Vzorec ID 791 836 904 932 995 168 233 331 669 681 144 216 284 368 474 542 593 632 709 755 795 840 908 936 999 141 213 285 351 365 471 539 591 629 706 752 792 837 905 933 996 169 234 332 670 682 145 217 286 369 475 543 594 633 710 756 796 841 909 937 1000 146 218 287 370 476 544 595 634 711 757 797 842 910 938 1001

as vzor enja za etek 2.10.2009 9:30 20.10.2009 9:15 16.11.2009 11:00 20.11.2009 8:00 8.12.2009 11:50 3.3.2009 9:00 23.3.2009 10:00 21.4.2009 7:50 24.8.2009 12:10 25.8.2009 14:15 18.2.2009 10:00 17.3.2009 9:30 7.4.2009 13:00 5.5.2009 9:00 1.6.2009 9:00 18.6.2009 8:00 13.7.2009 12:00 6.8.2009 14:00 1.9.2009 9:30 21.9.2009 12:00 2.10.2009 9:30 20.10.2009 9:15 16.11.2009 11:00 20.11.2009 11:30 8.12.2009 11:50 18.2.2009 10:00 17.3.2009 9:30 7.4.2009 13:00 4.5.2009 8:00 5.5.2009 9:00 1.6.2009 9:00 18.6.2009 8:00 13.7.2009 12:00 6.8.2009 14:00 1.9.2009 9:30 21.9.2009 12:00 2.10.2009 9:30 20.10.2009 9:15 16.11.2009 11:00 20.11.2009 8:00 8.12.2009 11:50 3.3.2009 9:00 23.3.2009 10:00 21.4.2009 7:50 24.8.2009 12:10 25.8.2009 14:15 18.2.2009 10:00 17.3.2009 9:30 7.4.2009 13:00 5.5.2009 9:00 1.6.2009 9:00 18.6.2009 8:00 13.7.2009 12:00 6.8.2009 14:00 1.9.2009 9:30 21.9.2009 12:00 2.10.2009 10:00 20.10.2009 9:15 16.11.2009 11:00 20.11.2009 11:30 8.12.2009 11:50 18.2.2009 10:00 17.3.2009 9:30 7.4.2009 13:00 5.5.2009 9:00 1.6.2009 9:00 18.6.2009 8:00 13.7.2009 12:00 6.8.2009 14:00 1.9.2009 9:30 21.9.2009 12:00 2.10.2009 9:30 20.10.2009 9:15 16.11.2009 11:00 20.11.2009 11:30 8.12.2009 11:50

SRT dni

19,00 16,40 13,20 16,70 17,00 19,20

MLSS ( .T.) TSS g/l (1um) mg/l 4,0 4,6 4,4 4,7 4,0

17,4 11,4 10,0 8,1 8,2 2,8 5,1 3,6 7,1 7,0 6,8 1,3 4,6 6,4 3,3 6,6 8,0 5,2 4,4 2,8 4,4 2,8 2,9 3,0 3,2 2,1 4,0 4,8 5,2 4,5

org.sn. % 73,1 74,5 74,5

112 111 134

740 890 690

69,3 69,7 69,9 58,3

91 140 111 191

400 390 490 530

222 346 125 134 79 87

720 730 500 640 410 400

72,3

19,4 19,6 12,6 28,9 20,4 30,1 20,6 27,0 14,0 20,5 20,8 42,1 40,6 54,3 38,3

usedlj. snovi (0,5 h) ml/l 530 360 260 240 140

70,9 74,5 71,4

69,5 72,4 71,0 74,7

13,6 11,1 6,3 6,5 2,6 2,8 9,3 2,3 4,5 6,2 5,0 3,7 6,3 7,0 7,6

SVI ml/g 131 79 58 52 35

N-NH4 mg/l

N-NO3 mg/l

30,0 35,6 16,8 1,6 2,5

4,8

2,8

22,0

30,3 37,6 18,0 1,3 6,9

3,3

Cl ion mg/l


47/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Preglednica 24. Analiza anaerobne digestije (blato) – 2009. Vzorec ID

Datum vzor enja za etek

pH

alkaliteta suha snov mg CaCO3/l g/l

org.snov %

N-Kjel mg/l

N-Kjel % s.s.

N-NH4 mg/l

S2-(v centratu)

mg/l

KPK mg/l

HMK mg/l

Opombe

primarno + sekundarno

SUROVO BLATO 1

7.1.2009 10:00

6,1

870

61,9

71

2.477

4,0

235

68.100

987

28

20.1.2009 12:30

5,8

1.072

55,1

76

1.984

3,6

138

59.600

1.589

6,1

1.022

2.436

3,8

115

67.933

1.134

3,1

312

79.400

1.959

grudice maš obe

440

81.167

3.666

z dovozi(olje, nafta)

425

75.600

2.692

73.167

1.740

61.450

732

40

23.1.2009 9:50

117

9.2.2009 10:30

64,8

69

56,1

61

229

23.3.2009 8:00

6,0

1.059

76,6

77

2.370

236

23.3.2009 14:30

5,8

1.851

248

27.3.2009 8:35

5,9

1.749

66

2.767

71

2.124

254

30.3.2009 8:00

6,1

1.265

66,4

66

2.263

3,4

300

267

6.4.2009 10:00

5,7

880

59,1

76

1.870

3,2

199

372

5.5.2009 10:00

43,0

68

459

27.5.2009 11:30

55,0

60

564

9.7.2009 11:30

574

3.7.2009 10:40

64,3

56

611

23.7.2009 8:00

41,0

48

614

23.7.2009 8:00

50,3

60

635

7.8.2009 8:00

40,5

61

827

16.10.2009 11:10

831

19.10.2009 13:00

46,5

82

866

30.10.2009 8:30

46,7

68

879

6.11.2009 10:00

46,3

68

951

25.11.2009 9:00

69,6

3,1

1,6

48

61

53.350

BPK5= 22.250 mg/l

51.900

977

4.12.2009 8:30

70,1

84

1013

15.12.2009 8:15

33,4

73

434

avg

5,9

1.221

55,1

67

2.286

3,4

271

1,6

67.167

1.659

85 centil

6,1

1.725

67,3

76

2.475

3,8

419

1,6

78.070

2.545

KAmin surovo

5,0

40,0

55

2,0

Kamax surovo

7,0

100,0

80

10,0

31,2

51

1.804

5,8

813

25.250

80

2.051

5,4

1.079

PRIMARNO GNILIŠ E 2

7.1.2009 8:00

7,3

3.227 4.275

269

6.4.2009 10:00

7,4

1014

15.12.2009 8:15

7,5

1019

16.12.2009 8:00

7,0

1024

17.12.2009 8:00

7,0

1028

18.12.2009 7:00

7,0

1031

21.12.2009 8:00

1041

22.12.2009 8:00

1048

23.12.2009 8:00

3.401

37,8

49

33,3

52

32,1

53

36,5

47

33,5

49

0,6

28.900

128 282 708

1.856

5,1

923

28.500

1.060

Zakisanje gniliš

1.293

Zakisanje gniliš

7,2

1.378

Zakisanje gniliš

7,3

1.017

Zakisanje gniliš

7,6

417

avg

7,3

3.634

34,0

50

1.904

5,4

938

0,6

27.550

707

85 centil

7,5

4.013

36,8

52

1.993

5,7

1.032

0,6

28.780

1.246

29.650

76

33.200

85

SEKUNDARNO GNILIŠ E 3

7.1.2009 8:00

7,3

3.671

40,3

47

2.051

5,1

934

270

6.4.2009 10:00

7,4

4.105

41,6

49

2.151

5,2

1.051

1015

15.12.2009 8:15

7,3

48,7

48

1020

16.12.2009 8:00

7,2

55,2

48

1025

17.12.2009 8:00

7,2

60,4

47

1029

18.12.2009 7:00

7,2

64,6

47

1032

21.12.2009 8:00

7,3

102

1042

22.12.2009 8:00

7,3

99

1049

23.12.2009 8:00

4.324

1,1

125 121 2.734

4,5

1.143

41.550

116 106

7,3

125

avg

7,3

4.033

51,8

48

2.312

4,9

1.043

1,1

34.800

106

85 centil

7,3

4.258

61,4

48

2.559

5,1

1.115

1,1

39.045

124

NOVO GNILIŠ E 4

7.1.2009 8:00

7,3

3.210

30,7

53

2.030

6,6

925

271

6.4.2009 10:00

7,4

4.063

43,2

51

2.222

5,1

1.019

1016

15.12.2009 8:15

6,7

33,0

56

2.341

Zakisanje gniliš

1018

16.12.2009 7:30

6,6

29,9

56

3.053

Zakisanje gniliš

1023

17.12.2009 8:00

6,6

1027

18.12.2009 7:00

6,7

1030

21.12.2009 8:00

7,5

289

1040

22.12.2009 8:00

7,4

321

1047

23.12.2009 8:00

7,4

284

2.951

31,5

53

31,3

53

1.786

5,7

1,5

885

29.900

90

40.500

163

27.600

3.350

Zakisanje gniliš

3.180

Zakisanje gniliš

avg

7,1

3.408

33,3

54

2.013

5,8

943

1,5

32.667

1.452

85 centil

7,4

3.807

35,6

56

2.164

6,3

991

1,5

37.320

3.155

KA slabo pregnito

min

6,8

40,0

50,0

1,0

1.000

KA slabo pregnito

max

7,3

120,0

60,0

3,5

2.500

KA dobro pregnito

min

7,2

40,0

45,0

0,5

100

KA dobro pregnito

max

7,5

120,0

55,0

3,0

1.000

KA zelo dobro pregnito

min

7,4

40,0

30,0

0,5

<100

KA zelo dobro pregnito

max

7,8

120,0

45,0

2,5

<100

Oznaka KA = mejne vrednosti; vir Korrespondenz Abwasser: Wassenwirtschaft, Abwasser, Abfall 2001 (48) Nr.10. Za dehidracijo se uporablja flokulant Zetag 7587; Ciba. POROCILO_09


48/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Preglednica 25. Analiza anaerobne digestije (razširjen nabor) – 2009. Vzorec ID

as vzor enja

pH

za etek

suha snov org.snov g/l

%

19

50

usedlj. snovi

N-Kjel

N-NH4

S2- (v centratu)

KPK

BPK5

(1h) ml/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

1511

958

15500

1750

Opombe

GNILA VODA 100

31.1.2009 10:00

7,5

101

31.1.2009 10:00

8,2

53

1236

915

6425

1225

novo

103

1.2.2009 8:00

7,6

14

53

1605

954

11875

1600

staro

104

1.2.2009 8:00

8,1

34

48

2184

976

26050

3000

novo

912

17.11.2009 7:30

7,3

29

47

980

1792

1002

21800

3300

staro

913

17.11.2009 7:30

7,4

39

50

1000

2131

1038

29900

3900

novo

avg

7,7

23,6

50,2

990,0

1743,2

973,8

18591,7

2462,5

85 centil

8,1

35,2

53,2

997,0

2144,3

1011,0

27012,5

3450,0

IZTOK IZ SILOSA GNILE VODE 95

29.1.2009 14:30

8,3

14

54

1896

874

11667

1225

96

30.1.2009 9:30

8,1

15

52

1892

1273

12033

1300

99

31.1.2009 10:00

8,3

13

49

1250

873

9750

1150

102

1.2.2009 8:00

8,3

15

51

1400

893

13100

1425

275

6.4.2009 14:20

18

56

1503

978

15492

18

54

685

26.8.2009 11:30

911

16.11.2009 13:20

1022

16.12.2009 10:30

817 980

1494

941

13875

2200

8,2

15

55

avg

8,2

15,5

53,0

980,0

1572,5

949,9

12652,8

1460,0

85 centil

8,3

17,7

55,4

980,0

1893,0

1007,5

14279,3

1735,0

MEŠANICA NA CENTRIFUGO 6

7.1.2009 8:00

46

49

24

20.1.2009 8:15

41

49

110

9.2.2009 9:30

48

49

250

27.3.2009 10:00

44

52

257

30.3.2009 12:45

51

49

268

6.4.2009 10:00

52

49

298

14.4.2009 10:30

52

49

373

5.5.2009 10:00

38

52

437

20.5.2009 9:30

39

50

463

29.5.2009 10:00

36

51

480

3.6.2009 12:45

36

484

3.6.2009 12:45

37

571

3.7.2009 9:25

40

48

636

7.8.2009 11:00

33

49

674

25.8.2009 11:30

42

49

713

1.9.2009 12:30

40

52

766

25.9.2009 8:00

35

52

798

2.10.2009 9:30

40

50

804

6.10.2009 8:30

33

50

824

16.10.2009 9:30

31

50

863

30.10.2009 8:30

38

48

880

6.11.2009 10:00

54

47

895

13.11.2009 10:30

48

47

POROCILO_09

staro


49/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Vzorec ID

as vzor enja

pH

suha snov org.snov

za etek

g/l

%

978

4.12.2009 8:30

39

49

1003

9.12.2009 9:00

38

52

avg

41,2

49,7

85 centil

49,2

51,8

2

39 38

usedlj. snovi

N-Kjel

N-NH4

S2- (v centratu)

KPK

BPK5

(1h) ml/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

843

972

1511

1068

Opombe

FILTRAT 7

7.1.2009 8:00

8,1

25

20.1.2009 8:15

2

112

9.2.2009 9:30

2

39

251

27.3.2009 10:00

5

55

258

30.3.2009 12:45

15

55

273

6.4.2009 10:00

299

7,9

19

55

14.4.2009 10:30

4

52

375

5.5.2009 10:00

3

53

438

20.5.2009 9:30

2

43

464

29.5.2009 10:00

2

48

572

3.7.2009 9:25

4

55

613

23.7.2009 8:00

857,5

0,08

14880

49

637

7.8.2009 11:00

2

41

675

25.8.2009 11:30

7

55

686

26.8.2009 11:30

714

1.9.2009 12:30

2

45

767

25.9.2009 8:00

2

40

799

2.10.2009 10:00

2

38

805

6.10.2009 8:30

2

40

825

16.10.2009 9:30

2

49

864

30.10.2009 8:30

2

44

881

6.11.2009 10:00

2

42

896

13.11.2009 10:30

2

42

914

17.11.2009 13:30

2

52

979

4.12.2009 8:30

2

45

1004

9.12.2009 9:00

804

8,5

23

968

926

1178

150

2

45

avg

8,1

3,6

46,4

23,0

1107,3

942,5

0,1

5638,5

150,0

85 centil

8,3

4,6

54,9

23,0

1348,1

1024,8

0,1

10769,4

150,0

POROCILO_09

dehidracija


50/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Preglednica 26. Analiza anaerobne digestije (kovine) – 2009. Vzorec ID

as vzor enja

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Pb

Fe

za etek

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

6.4.2009 10:00

412

973

0,76

115

77

46

7100

6.4.2009 10:00

700

1890

1,5

228

143

132

17100

270

6.4.2009 10:00

913

1730

1,4

250

161

127

17000

271

6.4.2009 10:00

861

878

2,1

259

165

136

16300

6.4.2009 14:20

641

1770

1,7

209

128

122

14600

SUROVO BLATO 267 PRIMARNO GNILIŠ E 269 SEKUNDARNO GNILIŠ E

NOVO GNILIŠ E

IZTOK IZ SILOSA GNILE VODE 275

Preglednica 27. Analiza anaerobne digestije (razgradljivost surovega blata) – 2009. Vzorec ID

as vzor enja

anaer. razgr.

anaer. inhib.

za etek

% (Dh)

opis

anaer. razgr. as (dni) Trajanje poskusa

anaer. razgr. (V bioplin) m3/m3

anaer. razgr. (L / kg KPKv) L n p /kg KPKv

anaer. razgr. % (CH4)

SUROVO BLATO 1

7.1.2009 10:00

34,5

NE

7

15

214

70

28

20.1.2009 12:30

49,2

NE

7

18

307

75

40

23.1.2009 9:50

46,5

NE

7

20

290

85

229

23.3.2009 8:00

85,2

Ni analize

25

42

530

80

236

23.3.2009 14:30

69,9

Ni analize

25

33

389

254

30.3.2009 8:00

43,0

Ni analize

25

19

266

267

6.4.2009 10:00

POROCILO_09

Ni analize


51/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Preglednica 28. Anaerobna razgradljivost – AnoxiTop.

Merilno mesto

Vzorci ID

as vzor enja

pH

ALKALITET Temp (pri A pH)

sušina

ORG. SNOV

razgradljivo ANEROBNA INHIBICIJA st

mg CaCO3/L

°C

g/L

%

% Dh

as ANA Razgr

ANA razg

ANA razg

N-Kjel

N-NH4

N-NO3

N-NO2

TOC (on line)

KPK

BPK5

HMK

dni

ANA razg V bioplin m3/m3

L/ kg KPKv

% (CH4)

mg N/L

mg N/L

mg N/L

mg N/L

mg C/L

mg O2/L

mg O2/L

mg HMK/L

Opombe

SUROVO BLATO

1

7.1.2009 10:00

6,07

870

20,1

61,92

70,91

34,5

NE

7

14,7

214

70,4

2477

235

68100

987

SUROVO BLATO

28

20.1.2009 12:30

5,81

1072

18,7

55,08

75,88

49,2

NE

7

18,3

307

74,7

1984

138

59600

1589

SUROVO BLATO

40

23.1.2009 9:50

6,09

1022

21,7

64,79

69,2

46,5

NE

7

19,5

290

85

2436

115

67933

1134

SUROVO BLATO

229

23.3.2009 8:00

5,96

1059

19,6

76,6

76,98

85,2

25

42,1

530

80,1

2370

312

79400

1959

grudice maš obe

SUROVO BLATO

236

23.3.2009 14:30

5,75

1851

20,8

124,94

66,05

69,9

25

33,2

389

2767

440

81167

3666

skupaj z izrednimi dovozi (olje, nafta)

SUROVO BLATO

254

30.3.2009 8:00

6,1

1265

20

66,37

66,07

43

25

19,2

266

2263

300

73167

1740

preverba vzorca za odvzem - LEK 32904

108

4.2.2009 12:00

3,31

21,5

10,7

DA

7

3,7

49

pod mejo

18800

77000

preverba vzorca za prevzem

preverba vzorca za odvzem - LEK 32912

109

4.2.2009 12:00

5,65

21,3

34,4

DELNA

7

18,1

190

62

28100

95167

vzorec - SAUBERMACHER

65

27.1.2009 11:50

6,36

22,2

19,3

NE

8,9

5,4

66

15063

31567

13375

preverba vzorca za prevzem preverba za prevzem - tehnološka voda Kidri evo

vzorec - NL d.o.o. Iz rpan micelij KK

561

30.6.2009 12:00

67,8

10

30,5

422

66,8

5158

526

74650

51000

zunanje naro ilo

vzorec- NL pred dehidracijo

562

30.6.2009 12:00

23,1

10

4,5

144

47,5

1957

195

31250

8000

zunanje naro ilo

vzorec- ferment.mycelium-Italija

596

14.7.2009 7:30

44,9

10

4,6

280

69,4

2057

859

5,47

0,075

16650

9000

zunanje naro ilo

vzorec- WWTP sludge-Italija

597

14.7.2009 7:30

35,7

10

1,2

222

62,7

463

16

1,02

0,025

5450

1500

zunanje naro ilo

POROCILO_09

primarno + sekundarno


52/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Preglednica 29. Povpre ne letne analiti ne vrednosti anaerobne digestije – 2009. merno mesto

surovo blato primarno gniliš e sekundarno gniliš e novo gniliš e centrat dehidracije

pH

5,9 7,3 7,3 7,1 8,1 7,7

suha snov g/l 59,3 34,0 51,8 33,3 3,6 26,9

organska org.suha anaerobna snov snov razgradnja* % g/l % 67 39,7 50 17,0 57,2 48 24,9 37,3 54 18,0 54,7 46,4 1,7 50,2 13,5

KPK

N-skupni

NH4-N

mg/l 67.167 27.550 34.800 30.057 5.638 16.330

mg/l 2.286 1.904 2.312 1.858 1.107 1.743

mg/l 271 938 4,9 809 942 974

blatnenica (podatki 2007) * Vir "Sludge into biosolids" navaja vrednosti od razgradnje organske suhe snovi 40-45 %.

Preglednica 30. Mese ne koli ine v anaerobni digestiji – 2009. mesec

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december skupaj povp. vrednost stand. odmik min. vrednost maks. vrednost

surovo blato staro gnil. novo gnil. m3 m3 1948 1881 1993 1929 2110 2118 2090 2008 2494 2408 2417 2376 2510 2532 2566 2574 2476 2635 2246 2342 2410 2496 1472 1731 26734 27030 2228 2252 321 306 1472 1731 2566 2635

skupno m3 3828 3922 4228 4098 4902 4793 5043 5140 5111 4588 4907 3203 53764 4480 618 3203 5140

pregnito blato v dehid m3 2276 2123 2895 2877 3053 3036 3043 2769 3214 2602 3112 2248 33247 2771 373 2123 3214

blatnenica

iztok

u inek

u inek

blatnenica

surovo/ blatnenica+ pregnito

surovo/ blatnenica

m3 1553 1799 1333 1221 1849 1757 1999 2371 1897 1986 1795 955 20517 1710 387 955 2371

razmerje dehid./skup. % 59,45 54,12 68,46 70,20 62,28 63,34 60,35 53,87 62,89 56,71 63,41 70,19 62 6 54 70

Preglednica 31. U inek anaerobne digestije – 2009. parameter

enota/leto

dotok

iztok blatnenica + pregnito

volumen m3 KPK t organska suha snov t proizv.bioplina

53.764 3.972 2.136

l/kg organske suhe snovi

priozv.metana* l/kg zmanjšanja KPK *upoštevali smo vrednost metana v bioplinu: 65 % POROCILO_09

53.764 1.242 695

20.517 208 106

69 67

95 95

472 240

174


53/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Preglednica 32. U inek anaerobne digestije po letih. leto

enota

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

DOTOK

dotok v gniliš e

m3/leto

71.523

45.003

51.352

55.734

58.246

56.843

53.764

DOTOK

dotok KPK (surovo blato)

g/L

46,357

45,854

41,639

57,617

53,048

54,780

67,167

DOTOK

dotok organska suha snov (surovega blata)

g/L

28,4

28,8

28,7

35,7

36,5

35,4

BIOPLIN

letna koli ina bioplina m3

1.077.983

737.750

839.416

948.087

950.834

BLATNENICA

pretok

m3/leto

35.662

20.280

17.654

22.663

22.484

BLATNENICA

KPK

g/L

19,168

19,032

16,663

9,236

10,812

BLATNENICA

org. suha snov

g/L

12,5

12,4

10,6

4,7

7,9

BLATO V DEHIDRACIJO

pretok

m3/leto

35.861

27.723

33.698

33.071

35.762

34.128

33.247

BLATO V DEHIDRACIJO

KPK

g/L

24,220

26,501

22,895

31,079

26,430

30.793

32066

BLATO V DEHIDRACIJO

org. suha snov

g/L

16,6

17,0

16,5

17,8

16,5

19,0

KPK

t/leto

3.316

2.064

2.138

3.211

3.399

3.425

3.611

organska suha snov

t/leto

2.031

1.296

1.474

1.990

2.066

2.015

2.134

KPK

t/leto

1.552

1.121

1.066

1.237

1.340

1.291

1.401

organska suha snov

t/leto

1.041

723

743

695

749

721

990

KPK

t/leto

1.763

943

1.073

1.974

2.059

2.134

2.210

organska suha snov

t/leto

990

573

731

1.295

1.317

1.294

1.144

po vnešenem KPK

Lbioplin/kgKPKv

325

358

393

295

280

277

-

po zmanjšanju KPK

LCH4/kgKPK odstr.

428

548

548

336

323

289

240

Lbioplin/kg vn. org.

531

569

570

476

460

471

472

1.089

1.287

1.149

732

722

733

-

39,7

948.307 1.009.206 22.716

20.517 16.330 13,5

21,0

DOTOK

IZTOK

razlika (dotok iztok)

U INEK po vnešeni org. snovi snovi po zmanjšani organski snovi

POROCILO_09

Lbioplin/kg odst. org. snovi


54/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Preglednica 33. Dehidracija blata - 2009. mesec

delovne ure

pregnito blato koli ina

dehidrirano blato koli ina prikol.

poraba polielektrolita

poraba polielektrolita

centrifuge

m3/mesec

m3/mesec

kg/mesec

kg/tono (suhe snovi)

januar

79

2276

289

466

5,9

februar

69

2123

262

458

5,7

marec

99

2895

316

635

6,2

april

98

2877

306

658

5,7

maj

107

3053

323

669

6,3

junij

102

3036

304

662

6,3

julij

102

3043

304

641

5,8

92

2769

277

592

6,2

107

3214

325

717

6,5

86

2602

273

567

6,7

november

108

3112

350

695

5,5

december

78

2248

231

469

6,4

povpr.vred.

94

2771

297

602,3

6,1

std

13

373

32

92,4

0,4

min

69

2123

231

458,3

5,5

max

108

3214

350

716,7

6,7

1127

33247

*3560

**7228

73

avgust september oktober

skupaj/leto

*Koli ina dehidriranega blata je izra unana iz koli ine blata in analize, in sicer 3.615 m3/leto. Torej prihaja do manjšega odstopanja v koli ini, ki je merjena po številu prikolic in koli ini, ki je izr unana. **Poraba polielektrolita je beležena na merilcu šarž, zaradi razli ne nasipne teže flokulanta prihaja do odstopanja v koli inski porabi (beleženo-nabavljeno). Štetje po porabljenih vre ah znaša 7.175 kg.

POROCILO_09


55/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Preglednica 34. Analize dehidriranega blata- 2009. Datum vzor enja Vzorci ID suha snov DEHIDRIRANO BLATO % 19.1.2009 8:10 22 35,0 13.2.2009 10:00 130 33,7 27.3.2009 10:00 252 34,7 6.4.2009 10:00 272 36,3 5.5.2009 10:00 374 34,7 25.8.2009 11:30 676 34,1 1.9.2009 12:30 715 34,2 25.9.2009 8:00 768 34,9 30.10.2009 8:30 865 34,9 4.12.2009 8:30 980 34,5 20.1.2009 8:30 27 33,3 5.3.2009 8:30 184 13,3 avg 34,7 normativ (29/2004) za nekmetijsko uporabo % preseganja (povpre .vrednost na normativ) 85 centil 35,0 min 33,7 max 36,3 std 0,7 Datum vzor enja DEHIDRERANO BLATO

organska snov % 42,9 50,4 64,6 44,1 50,2 46,1 48,7 49,7 47,0 47,3 46,3 45,8 49,1

negativno

Cu mg/kg s.s. 611 700 674 683 870 670 660 670 602 620 629 614 676 600 13 694 602 870 76

Zn mg/kg s.s. 2.040 1.950 2.160 1.870 1.860 2.300 2.200 1.870 1.745 1.700 2.360 2.910 1.970 2.000

Cd mg/kg s.s. 1,6 1,8 1,7 1,8 1,7 1,8 2,0 2,0 1,4 1,4 1,8 2,5 1,7 5,0

Cr mg/kg s.s. 285 245 288 251 230 219 210 215 158 190 520 400 229 500

Cr 6+ mg/kg s.s. 0,1 0,1

2.186 1.700 2.300 200

1,9 1,4 2,0 0,2

273 158 288 40

0,1 0,1 0,1 0,0

As

TN

TP

kalor. vred.

PAH

PCB

S

ug/g s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

kJ/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

11.514 1,8

20.227

4.12.2009 8:30 20.1.2009 8:30

negativno

50,3 42,9 64,6 6,0

13.2.2009 10:00 25.9.2009 8:00

patogeni Salmonella

1,8

POROCILO_09

29311

4570

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

BTX

AOX

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

0

1

0

7

< 0,1

2

Pb mg/kg s.s. 166 160 150 145 154 139 150 130 870 169 179 229 500 165 130 870 240 Opombe

9.400 2

10.051

5.3.2009 8:30

pH

Ni mg/kg s.s. 211 162 194 149 145 480 450 340 168 120 342 345 242 80 203 412 120 480 132

0,2 0,2

9.756

3

< 0,2

10.877

1

0,2

4.500 8,7 3.000

DEPONIJA DEPONIJA

Fe mg/kg s.s.

17.600 15.800 17.300 17.000 17.500 14.260 18.500 16.577

17.525 14.260 17.600 1.309

Hg ug/g s.s. 0,72 0,61

Opombe

1,96

0,84 0,72 1,1 5,0 1,6 0,6 2,0 0,7

DEPONIJA DEPONIJA


56/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Preglednica 35. Analize težkih kovin po letih. leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cu

Zn

Cr

Ni

Pb

Fe

Cd

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

491 721 705 564 585 611 609 619 667 676

2.672 2.849 3.771 2.921 2.171 2.628 2.851 2.302 2.230 1.970

1.038 989 1.479 763 586 480 407 543 618 229

931 1.504 1.305 320 298 434 312 497 350 242

160 204 129 117 109 140 143 144 195 229

25.996 21.300 17.793 11.459 13.553 16.540 19.590 18.966 19.000 16.577

3,0 3,6 3,0 2,0 1,4 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7

4000 3500

mg/kg s.s.

3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Cu 2000

Zn 2001

2002

Cr 2003

2004

Ni 2005

Slika 26. Primerjava vsebnosti težkih kovin po letih 2000-2009 .

POROCILO_09

2006

2007

Pb 2008

2009


57/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Preglednica 36. Proizvodnja in izraba bioplina ter elektri ne energije - 2009.

2009

KOLI INA BIOPLINA skupaj

mesec

na p.m.-agr

proizvodnja elekt energije P.M.-agr

na baklo, kotle

m3

del ure P.M-agr

poraba iz DES

skupaj poraba el. E

poraba HV Turbo

HV Turbo/skupaj

toplotna E

motor VT

motor MT

skupaj

motor

DES VT

DES MT

skupaj

konica

C N celotna

puhala

razmerje el. E

C N

kWh

kWh

kWh

h

kWh

kWh

kWh

kW

kWh

kWh

%

kWh

januar

65.696

44.448

21.248

41.991

52.828

94.819

738

62.511

80.248

142.759

373

237.578

103.799

44

262.047

februar

74.221

49.334

24.887

55.510

58.081

113.591

658

43.388

45.361

88.749

354

202.340

86.066

43

254.155

marec

101.478

61.261

40.217

62.003

70.842

132.845

716

55.350

53.036

108.386

421

241.231

115.615

48

262.997

april

90.557

59.100

31.457

58.484

73.839

132.323

715

49.357

58.635

107.992

347

240.315

123.045

51

213.562

maj

91.455

61.678

29.777

52.203

76.554

128.757

696

66.765

68.940

135.705

484

264.462

144.583

55

176.322

junij

91.455

61.678

29.777

52.203

76.554

128.757

696

66.765

68.940

135.705

484

264.462

144.583

55

168.495

julij

73.095

59.666

13.429

62.997

67.001

129.998

710

45.633

34.397

80.030

355

210.028

103.779

49

132.854

avgust

77.439

62.182

15.257

61.102

75.351

136.453

737

36.838

29.806

66.644

364

203.097

99.059

49

140.761

september

75.073

58.812

16.261

64.632

68.109

132.741

717

53.927

43.015

96.942

376

229.683

126.122

55

157.588

oktober

102.346

60.321

42.025

64.224

72.913

137.137

738

56.178

49.960

106.138

252

243.275

134.531

55

202.013

november

94.465

55.940

38.525

61.520

71.226

132.746

716

49.553

41.275

90.828

364

223.574

105.338

47

241.624

december

71.926

49.839

22.087

53.859

63.181

117.040

694

46.937

40.997

87.934

417

204.974

88.007

43

237.556

1.009.206

684.259

324.947

690.728

826.479

1.517.207

8.531

633.202

614.610

1.247.812

4.591

2.765.019

1.374.527

povp. vred.

84.101

57.022

27.079

57.561

68.873

126.434

711

52.767

51.218

103.984

383

230.418

114.544

49

204.164

stand. odmik

12.518

5.903

9.851

6.678

7.512

12.235

23

9.318

15.306

23.811

63

22.146

20.187

5

47.905

skupaj l. 2009

2.449.974

min. vred.

65.696

44.448

13.429

41.991

52.828

94.819

658

36.838

29.806

66.644

252

202.340

86.066

43

132.854

maks. vred.

102.346

62.182

42.025

64.632

76.554

137.137

738

66.765

80.248

142.759

484

264.462

144.583

55

262.997

V letu 2009 iz omrežja odvzeto 45 % elektri ne energije, 54 % predstavlja lastna proizvodnja elektri ne energije !

POROCILO_09


58/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Preglednica 37. Analiza bioplina pred in za Si kolono - 2009. Merilno mesto

Vzor enje

Vzorci ID

O2

CH4

CO2

CO2 (on line)

N2

NH3

H2S

vol %

vol %

vol %

vol %

vol %

mg/Nm3

mg/Nm3

36,1

0,9

< 0,2

98

H2S (on line)

org. vezan halogen.OV (vsota) BTX (vsota) Si (vsota) mg/Nm3

višji OV (vsota)

temp. bioplina

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

oC

129,6

15,2

5,8

430

12

pred Si kolono

12.11.2008 8:00

1281

0,2

63,8

35

pred Si kolono

4.2.2009 10:00

125

0,3

63,8

34,7

1,1

<0,2

178

22,5

16,5

6,2

419

pred Si kolono

19.5.2009 8:00

487

0,3

66,9

31,7

1,1

<0,2

130

55,5

16,3

6,2

1118

pred Si kolono

3.7.2009 0:00

0,5

65,4

32,2

1,9

<0,2

50

112,3

13,5

5,1

1890

pred Si kolono

3.9.2009 0:00

0,5

65,4

32,3

1,8

<0,2

67

142,9

22,7

8,6

760

pred Si kolono

1.12.2009 0:00

0,2

63,8

35,3

0,7

<0,2

103

46,7

18,3

6,9

440

za Si kolono

12.11.2008 8:00

1282

0,4

63,3

34,7

1,6

< 0,2

76

204,9

0,5

0,2

737

za Si kolono

4.2.2009 10:00

126

0,5

63,3

34,5

1,7

<0,2

20

25,7

2,9

1,1

405

za Si kolono

19.5.2009 8:00

488

0,4

66,5

31,5

1,6

<0,2

76

38,1

10,5

4

996

za Si kolono

3.7.2009 0:00

0,5

65,4

32,3

1,9

<0,2

27

55,8

15

5,7

620

za Si kolono

3.9.2009 0:00

0,3

65,7

32,8

1,2

<0,2

<1

<0,1

0,3

0,1

26

za Si kolono

1.12.2009 0:00

0,1

63,9

35,5

0,5

<0,2

104

POROCILO_09

36,8

79

Si (vsota)

69

0,3

<0,1

5

35


59/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Preglednica 38. Analize izcedne vode interne deponije - 2009. Merilno mesto

enote

DEPONIJA C N

datum vzor enja

6.11.2009 10:00

Vzorci ID

878

pH

7,1

usedlj.snovi (2h)

ml/l

0,4

N-Kjel

mg/l

6,7

N-NH4

mg/l

2,0

P

mg/l

2,4

KPK

mg/l

47

BPK5

mg/l

6

Opombe

Po dežju

Preglednica 39. Poraba vode - 2009. 2009

voda

(vodovodna Prodnik)

Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December skupaj 2009

m3 42 58 52 38 48 37 47 43 29 43 59 40 536

porabljena koli ina vodnjak 1 m3 531 561 458 144 147 1321 2066 2953 7145 382 2501 1388 19.597

vodnjak 2 m3 0 0 1 535 0 0 0 0 0 0 0 170 707

vodnjak 3 m3 2091 1557 2475 1186 1688 1498 1414 1398 1275 1405 1424 363 17.774

povpre ni nivo ( od m.n.v. do nivoja vode) vodnjak 4 m3 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 5

vodnjak 1 cm 244 231 245 224 235 239 228 258 270 278 268 239 246,7

* poraba vode vodnjaka 3 pove ana zaradi iš enja grobih grabelj s šobami

POROCILO_09

vodnjak 2 cm 323 310 323 292 333 336 326 357 367 375 364 334 336,7

vodnjak 3 cm 289 275 292 267 282 289 272 304 321 335 328 297 295,7

vodnjak4 cm 237 222 238 212 225 231 217 251 266 281 272 239 240,9


60/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Nivoji vode vodnjaki - 2009 (od m.n.v. do nivoja) 400 350

višina (cm)

300 250

vodnjak 1 vodnjak 2

200

vodnjak 3

150

vodnjak4

100 50

D

ec e

m

m

be r

be r

r

ov e N

O

kt o

be

be r

Se p

te

m

us t

lij

Av g

Ju

ni j Ju

aj M

Ap ril

r

ar ec M

br ua

Fe

Ja

nu ar

0

meseci

Slika 27. Nivo vode v vodnjakih - 2009. Preglednica 40. Poraba bioplina na porabnikih – 2009. mesec enota

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december skupaj 2009

obrat ure

m3/mes.

16 58 226 222 250 213 118 146 155 324 236 103 2067

bakla 1.632 5.916 23.052 22.644 25.500 21.726 12.036 14.892 15.810 33.048 24.072 10.506 210.834

POROCILO_09

poraba goriva bioplina na bakli in kotlih obrat obrat ure m3/mes. ure m3/mes. obrat ure m3/mes. kotel 1 (D1) Kurilno olje kotel 2 (D1) kotel 3 (delavnica) 49 1470 396 10296 604 3020 0 0 161 4186 500 2500 1 30 20 520 571 2855 0 0 3 78 221 1105 0 0 2 52 103 515 0 0 0 0 63 315 0 0 33 858 51 255 0 0 5 130 47 235 0 0 1 26 64 320 0 0 282 7332 329 1645 3 90 48 1248 513 2565 42 1260 96 2496 487 2435 95 2850 1047 27222 3553 17765

SKUPAJ obrat ure

m3/mes.

kotel 4 (energana) 180 6300 351 12285 394 13790 218 7630 106 3710 56 1960 8 280 0 0 3 105 0 0 304 10640 190 6650 1810 63350

m3/mes.

21.248 24.887 40.217 31.457 29.777 24.001 13.429 15.257 16.261 42.025 38.525 22.087 319.171


CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

61/76

Preglednica 41. Poraba snovi – 2009. PORABA SNOVI V TEHNOLOŠKEM PROCESU flokulant Ciba - Zetag 7587 železov (III) klorid 40% flokulant Ecochemicals - koncentrat aktivno oglje plinsko olje (Eurodisel) bencin Eurosuper 95 maziva (strojno, hidravli no olje) kurilno olje za dogrevanje vodovodna voda

enota kg kg l kg l l l l m3

opombe koli ina 7.125 kationski akrilamid kopolimer 21.700 za vezavo H2S 2.100 na II. bio. st. / kationski polimer 2.475 za iš enje bioplina 819 za vili ar, pralnike Karcher, rpalka Eisele 584 kosilnice, elektro agregat 1.456 plinski motor, kompresorji, reduktorji 900 za dogrevanje centralnega sklopa ogrevanja 536

Preglednica 42. Oddaja snovi – 2009. Naziv odpadka klorirana hidravli na olja neklorirana mot./str.olja odp.mazalna/strojna olja papir in karton plasti na embalaža steklena embalaža embalaža, ki vsebuje nevarne snovi odpadno aktivno oglje odpadne oljne krpe oljni filtri odpadni monitorji odpadki elektr.opreme sestavine zavrž.opreme Odpadne lab.kemikalije Ni, Cd baterije odpadni akumulatorji kabli, ki niso 170410 odpadno železo ostanki na grabljah in sitih Mulj iz K N – dehidr.blato odpadne florescentne cevi (Hg)

koli ina 0 596 468 11 3 2 20 1.290 28 13 0 263 0 230 69 0 92 2.580 401.882 9.300 13

enota kg kg kg m3 m3 m3 kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg m3 kg

OPOMBA: Prera un v tone je izveden na podlagi podatka (JKP Prodnik, februar 2006): • • •

Papir+karton: 5 m3 = 300 kg Plo evinke+plastenke: 20 m3 = 1,5 tone Steklo: 20 m3 = 18 ton

POROCILO_09

prera un na tone 0 0,6 0,47 0,66 0,23 1,8 0,02 1,29 0,03 0,01 0 0,26 0 0,23 0,07 0 0,09 2,58 402 3.008 (suhe snovi) 0,01

Klasif.št. 130109* 130205* 130208* 150101 150102 150107 150110 150202* 150202* 160107 160213* 160214* 160216 160506* 160602 160605 170411 191601 190801 190805 200121*


62/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Preglednica 43. Analize odpadne vode industrijskih uporabnikov C N - 2009. HELIOS KOLICEVO 177

Oznaka vzorca Vzorec ID as vzor enja pH TSS usedlj. snovi usedlj. snovi N-Kjel N-NH4 TP KPK BPK5 BTX AOX LKCH po.org. topila Opombe

HELIOS KOLICEVO 178

HELIOS KOLICEVO 811

HELIOS KOLICEVO 812

za etek

HELIOS KOLICEVO 955 25.11.2009 13:15 7,9

HELIOS KOLICEVO 956 25.11.2009 13:15 8,0

0 0 2,5 1,0 0,5 29 15 0,03 0,05 0,01 2,50

24 22 94,0 69,0 10,0 760 367 0,01 0,42 0,01 7,40

4.3.2009 12:30 4.3.2009 13:00 8.10.2009 11:50 8.10.2009 12:10 7,7 9,3 7,7 8,1 (1um) mg/l 146,0 (1h) ml/l 13 0 0 12 (2h) ml/l 13 1 0 11 mg/l 64,0 3,1 2,5 61,0 mg/l 36,0 1,0 1,0 25,0 mg/l 6,7 1,4 0,5 5,4 mg/l 886 211 101 430 mg/l 465 120 74 200 mg/l 0,03 0,03 1,85 mg/l 0,08 0,05 mg/l 0,02 0,02 0,01 mg/l 43,00 5,00 33,00 fekalna tehnološka tehnološka kanalizacija tehnološka

kanalizacija

HELIOS KOLI EVO – merno mesto za industrijsko odp.vodo: vzorec iz izravnalnega bazena Oznaka vzorca Vzorec ID as vzor enja pH usedlj. snovi usedlj. snovi Cu Zn N-Kjel N-NH4 TP SO4 S2SO3 KPK BPK5 COV AOX LKCH vsota tenzidov Opombe

enota

TOSAMA 176 4.3.2009 12:00

TOSAMA 813 8.10.2009 12:40

TOSAMA 957 25.11.2009 13:40

TOSAMA 958 25.11.2009 13:40

8,1 1,3 1,4

(1h) ml/l (2h) ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l fekalna voda

8,6 8,5 6,0 42,0 5,5 40,0 0,0 0,0 0,1 0,2 21,0 34,0 50,0 12,0 19,0 35,0 9,5 5,0 5,9 13,0 18,0 20,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,7 202 493 684 90 270 280 0,1 0,2 0,2 0,1 0,01 0,01 21,3 2,7 5,9 skup.kanal + tehnološka skup.kanal + tehnološka skupni kanal

TOSAMA VIR – merno mesto: skupni iztok v kanalizacijo oz. lo ena izpusta tehnološke in komunalne vode (glej OPOMBE)

POROCILO_09

8,4 150,0 140,0

81,0 50,0 8,7

1117 443


63/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Oznaka vzorca Vzorec ID as vzor enja CN prosti pH usedlj. snovi usedlj. snovi Cu Zn Cd Cr Cr 6+ Ni Pb N-Kjel N-NH4 TP SO4 S2KPK BPK5 TLS COV AOX LKCH

enota mg/l

TITAN KAMNIK 818 14.10.2009 12:00

TITAN KAMNIK 953 25.11.2009 11:30 0,01 8,45 3 3 0,11 0,37 0,01 0,05 0,00 0,05 0,05

(1h) ml/l (2h) ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

0,00 7,89

0,00 0,34 0,00 0,02 0,00 0,05 0,02 4,90 24,00 1,60 7,20 0,01 56 21 6,00 0,30 0,13 0,01

2,50 70,00 0,01 150 55 10,10 0,40 0,21 0,02

TITAN KAMNIK – merno mesto: skupni iztok v kanalizacijo / iztok iz galvane/iztok iznove cinkarne (glej OPOMBE) Oznaka vzorca Vzorec ID as vzor enja pH usedlj. snovi usedlj. snovi N-Kjel TP KPK BPK5 BPK n AOX vsota tenzidov

enota (1h) ml/l (2h) ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

KIMI 530 17.6.2009 12:40

KIMI 821 14.10.2009 14:00 8,52 20 21 76 160 8053 5050 8100 0,16 594

8,05 0,2 0,5 5,6 17 2345 220 0,04 157,7

KIMI – analiza koncentriranih zamrznjenih vzorcev iz nevtralizacijskega bazena (volumen ca. 1 m3); vsaka sarža je ca. 1 m3 (izpust na C N)

POROCILO_09


64/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Oznaka vzorca Vzorec ID as vzor enja

enota

PERITEKS 529 17.6.2009 12:00

pH TSS usedlj. snovi usedlj. snovi N-Kjel N-NH4 TP KPK BPK5 vsota tenzidov

Oznaka vzorca datum vzor enja Vzorci ID pH TSS (1um) usedlj.snovi (1h) usedlj.snovi (2h) Cu Zn Cd Cr Ni Pb Hg N-Kjel N-NH4 N-NO3 Cl ion S2KPK BPK5 COV BTX AOX Opombe

POROCILO_09

(1um) mg/l (1h) ml/l (2h) ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

enote

DEPONIJA DOB 5.11.2008 11:30 1263

PERITEKS 820 14.10.2009 12:40 9,4

9,3

66,1 1,3 1,5 14,0 1,0 5,5 588 157 32,2

134,0 0,8 0,6 9,4 2,2 0,8 430 160 11,8

DEPONIJA DOB 21.7.2008 10:30 834 8,14 201 2,5 3 0,03 0,19 0,005 0,26 0,09 0,05 0,001 144 103,1 45

mg/l ml/l ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

8,04 104 1,6 1,7 0,03 0,07 0,005 0,16 0,05 0,05 0,001 128 90 45 318 0,05 600 410 0,1 0,03 0,25

0,05 829 354 0,1 0,03 0,44 dež (4 l/s; števec 39.458m3

DEPONIJA DOB 2.12.2008 10:30 1396

po dežju (2,6L/s, števec 35.263m3

7,68 1 1,4 0,04 0,08 0,005 0,09 0,05 0,05 0,001 84 64

0,1 385 271 0,1 0,03 0,22 dežuje 3 dni-prelivi


65/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Oznaka vzorca Vzorec ID as vzor enja

enota

MESO KAMNIK 261 31.3.2009 12:30

pH TSS usedlj. snovi usedlj. snovi inhib. NI Zahn Wellens Zahn Wellens N-Kjel s N-Kjel (1 um) N-NH4 TP orto P KPK s KPK (1 um) BPK5 BPK n s BPK 5 (1 um) s BPK n (1 um) TLS AOX Opombe

(1um) mg/l (1h) ml/l (2h) ml/l % ( as) dni % mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l klanje+predelava

MESO KAMNIK 875 4.11.2009 13:10

MESO KAMNIK 928 19.11.2009 13:00

MESO KAMNIK 954 25.11.2009 12:10

7,1

6,6

6,6

6,3

301 1,4 1,7 35,2 1,8 95,2 84,0 62,0 7,4 11,0 7,5 987 582 690 907 430 520 19,0 0,0

996 11,0 12,0

1345 19,0 20,0

1563 29,0 28,0

99,0

131,0

275,0

27,0 32,0

41,0 4,8

45,0 43,3

1813

3567

7170

1433

1650

2975

76,3 0,1

199,8 0,6

635,0 0,0

ni klanja

ni klanja

ni klanja

MESO KAMNIK: V primeru klanja živali so pretoki odpadne vode ve ji kot v dneh, ko klanja živali ni !

POROCILO_09


66/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Oznaka vzorca Vzorec ID as vzor enja pH usedlj. snovi usedlj. snovi Al Cu Zn Cd Cr Cr 6+ Ni Pb Fe N-Kjel N-NH4 CN celotni TP CN prosti SO4 S2KPK BPK5 TLS COV AOX LKCH Opombe

POROCILO_09

enota

FRUCTAL 801 2.10.2009 14:00

GALKOPLAST ŠRAJ 927 19.11.2009 12:30 7,3 4,0 3,5

(1h) ml/l (2h) ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

6,9 0,0 0,0 0,11 3,30 0,11 0,00 1,60 0,21 2,20 0,05 0,52 6,6 6,0 0,0 6,0 0,001 55,0 0,0 15 3

3,4 1,0 0,5

223 149

konec viljamovke

JEŽ 876 4.11.2009 13:30

dela

8,0 0,0 0,0 0,01 4,80 0,00 0,05 0,00 0,05 0,05 0,84 2,5

delajo 3 dni v tednu ( N pogorela)

0,5 0,001 73,0 0,0 83 21 1,4 0,0 0,5 0,1


67/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Oznaka vzorca Vzorec ID as vzor enja CN prosti pH usedlj. snovi usedlj. snovi Zahn Wellens Zahn Wellens Cu Zn Sn Cr Ni Hg N-Kjel s N-Kjel (1 um) N-NH4 CN celotni TP orto P SO4 KPK s KPK (1 um) BPK5 BPK n s BPK 5 (1 um) s BPK n (1 um) TLS COV BTX AOX LKCH po.org. topila fenoli vsota tenzidov SS = sBPKn SI XS XI Opombe

enota mg/l (1h) ml/l (2h) ml/l ( as) dni % mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ug/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg KPK/l mg KPK/l mg KPK/l mg KPK/l

LEK MENGEŠ 180 4.3.2009 14:00 0,07 7,3 3,0 3,5 1,0 > 90 0,03 0,51 0,01 0,05 0,05 0,60 86,0 60,0 39,0 0,4 4,0 0,5 1934 843 938 1600 220 800 28,0 0,0 5,2 0,3 540,0

LEK MENGEŠ – merno mesto: skupni izok v kanalizacijo

POROCILO_09

LEK MENGEŠ 500 10.6.2009 12:00

838 10 758 325

LEK MENGEŠ 515 16.6.2009 12:10

0,02 6,9 17,0 16,0

0,02 7,3 0,6 1,7

LEK MENGEŠ 924 18.11.2009 13:00 0,04 7,4 2,4 4,0

0,04 0,25 0,01 0,05 0,05 0,00 94,0

0,03 0,10 0,01 0,02 0,05 0,00 71,0

0,03 0,27 0,01 0,02 0,05 0,00 97,0

0,03 0,21 0,01 0,05 0,05 0,00 52,0

6,8

10,0 0,1 9,1

8,0 0,1 13,0

22,0 0,1 18,0

6,1 0,1 9,0

15,0 2415

5343

2,1 4178

12,0 2251

18,0 3223

15,0 933

1733

2700

1800

1000

1900

340

43,0

21,0

34,0

25,5

66,0

0,0 24,7 0,1 678,0 0,1 6,2

0,0 28,9 0,3 1255,0 0,1 9,2

0,0 18,4 0,6 523,0 0,2 4,7

0,0 0,6 0,3 950,0 0,1 26,9

0,0 2,2 0,1 19,0 0,0

0,02 7,4 0,7 1,8 0,03 0,52 0,01 0,05 0,05 0,00 81,0 24,0 0,1 22,6

LEK MENGEŠ 785 1.10.2009 12:00 7,3 3,0 3,5

0,05 111,0 47,0

LEK MENGEŠ 857 28.10.2009 11:30

LEK MENGEŠ 618 29.7.2009 10:00 0,03 8,8 1,8 2,0

nevtralizacijski bazen


68/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Oznaka vzorca Vzorec ID as vzor enja pH TSS usedlj. snovi usedlj. snovi Al Cu Zn Cd Cr Ni Pb Fe N-Kjel s N-Kjel (1 um) N-NH4 TP orto P SO4 S2SO3 KPK s KPK (1 um) BPK5 BPK n s BPK 5 (1 um) s BPK n (1 um) TLS COV AOX LKCH fenoli vsota tenzidov SS = sBPKn SI XS XI Opombe

enota (1um) mg/l (1h) ml/l (2h) ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg KPK/l mg KPK/l mg KPK/l mg KPK/l

SVILANIT+ETA 179 4.3.2009 13:30

SVILANIT+ETA 504 11.6.2009 10:30

SVILANIT+ETA 514 16.6.2009 11:30

SVILANIT+ETA 653 18.8.2009 11:30

6,9

6,5

6,5

0,5 0,8

3,5 9,0

3,5 4,5

0,1 0,1

0,1 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0

20,0 8,3 1,0 9,7 4,2 193,0 4,8 5,5 873 615 610 730 420 480

21,5 1,0 5,0

0,1 0,1 0,0 1,6 489 32 241 21

SVILANIT+ETA 763 22.9.2009 12:20

SVILANIT+ETA 819 14.10.2009 12:20

5,2

4,5

15,0

6,1 133 1,7 1,9 1,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 1,6 21,0

6,0 6,0 4,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 2,7 39,0

1,0 6,2

3,6 5,3

1143 630

25,0 24,0 0,8 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 1,1 41,0

5,3 183 8,0 12,0 1,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 1,0 31,0

12,0 8,8

11,0 8,3

8,1 7,3

3,7 5,3

757

14,0 1,6 0,7 741

22,0 1,4 0,9 1590

5,8 0,7 1,5 1791

35,0 1,2 0,4 1888

30,0 1,6 0,6 1264

500

520

1052

1145

1425

883

9,0 0,2 0,1 0,0 0,0 2,1

16,0 0,3 0,5 0,0 0,0 1,2

12,0 0,3 0,0 0,1 0,0 2,0

19,0 0,1 0,2 0,3 0,0 1,0

25,9 0,2 0,1 0,0 0,0 1,4

46,0 12,9

0,2 0,0 1,8

ne smrdi

SVILANIT+ETA 926 19.11.2009 14:00

4,3 208 6,0 5,5 0,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,9 40,0

preverba pretoka = O.K. vonj po sulfidu

SVILANIT + ETA- merno mesto: iztok iz nevtralizacijskega bazena- vklju uje samo tehnološko vodo ! POROCILO_09

SVILANIT+ETA 784 1.10.2009 12:00

dela - rde a pesa


69/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Preglednica 44. Osnovne analize dovozov (osnovne) - 2009. Merilno mesto

Opombe

Vzorec ID

(šifra odpadka, koli ina in ostalo)

as vzor enja

pH

KPK

za etek

mg/l

BPK5

BPK n

N-Kjel

mg/l

mg/l

mg/l

dovoz (vzorec)- AGROGRADNJA

200304

227

20.3.2009 8:30

7,1

93.900

2.934

dovoz (vzorec)- BIOTERA

200399 (10 m3 na dotok)

276

7.4.2009 8:00

12,3

4.937

112

dovoz (vzorec)- BREST POHIŠTVO

080416

554

23.6.2009 14:30

6,5

96.200

dovoz (vzorec)- DINI

190814 (6 m3)

566

2.7.2009 12:30

7,1

92.100

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

080114 (1m3) - St.poh.Polskava

260

31.3.2009 12:00

6,2

5.573

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

120301 (1 m3)

615

27.7.2009 9:30

7,2

649

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

080114 (1,5 m3)

620

30.7.2009 11:30

6,9

2.593

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

120301 (650 l) - vod.pral.teko ine

489

5.6.2009 12:10

7,1

22.683

10.875

328

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

080114 (1m3) - vod.pral.teko ine

490

5.6.2009 12:30

7,6

22.817

5.500

19

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

130507 (850 l)

493

9.6.2009 12:10

6,5

623

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

130507 (1,4 m3)

507

15.6.2009 8:50

7,7

16.400

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

120301 (0,5m3) - vod.pral.teko ine

508

15.6.2009 9:05

8,1

765

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

080114 (1 m3) dotok

509

15.6.2009 8:50

7,2

2.957

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

120301 (1m3)

548

18.6.2009 10:35

5,0

6.880

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

130507 (0,7 m3)

557

26.6.2009 13:00

8,7

8.550

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

130507 (1m3)

560

30.6.2009 11:00

6,4

5.640

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

120301 (1m3) - vod.pral.teko ine

575

3.7.2009 12:50

4,1

1.902

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

130507 (0,9m3)

583

7.7.2009 14:40

11,7

8.807

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

120301 (1m3)

586

8.7.2009 11:30

7,7

828

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

120301 (4m3)

598

14.7.2009 10:00

3,5

9.520

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

120301 (4m3)

599

14.7.2009 12:00

2,5

11.300

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

120301 (4m3)

600

14.7.2009 12:00

3,5

10.100

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

120301 (0,9m3)

651

13.8.2009 11:00

5,9

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

020305 (0,16m3)

652

13.8.2009 11:00

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

080114 (1m3)

427

18.5.2009 10:25

6,1

3.267

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

120301+080114 (1,5 m3)

617

28.7.2009 9:45

6,8

5.053

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

080114 (1m3)

775

30.9.2009 12:20

5,8

8.000

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

080114 (1,05 m3) - emulzija

228

20.3.2009 10:00

8,0

4.273

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

080114, 1 m3

340

23.4.2009 10:20

6,6

3.913

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

080114, 1m3

738

14.9.2009 9:45

7,4

1.690

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

120301, 1m3

740

14.9.2009 12:41

8,3

1.717

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

120301, 1 m3

803

5.10.2009 10:00

5,0

2.345

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

0,2m3, 130507

808

5.10.2009 14:35

7,7

36.433

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

120301-1m3

816

9.10.2009 13:30

4,5

1.325

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

080114 -1m3

828

14.10.2009 14:10

5,8

2.512

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

120301-1m3

845

19.10.2009 12:00

3,2

257

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

080114 -1m3

846

14.10.2009 12:10

7,6

233

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

120301-1m3

884

2.11.2009 8:50

7,2

99

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

120301-1m3

885

2.11.2009 8:50

3,7

8.325

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

080114 -1m3

941

23.11.2009 9:00

6,5

3.367

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

080114 -1m3

961

27.11.2009 9:40

5,4

3.131

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

080114 -1m3

962

23.11.2009 9:30

7,3

90

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

120301 -1m3

1011

14.12.2009 12:55

6,8

203

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

080114 -1m3

1012

14.12.2009 12:55

6,1

7.435

dovoz (vzorec)- EKO LES PLUS

130507 -1m3

8.983

dovoz (vzorec)- EKO PRETOK

9.467 967.000

499

10.6.2009 12:30

4,9

129

13.2.2009 10:00

5,7

2.625

662

20.8.2009 8:55

6,8

26.850

dovoz (vzorec)- EKOL

200304 (11 m3)

dovoz (vzorec)- EKOL

130502+130507 (10,1 m3) - rn

491

9.6.2009 7:50

8,0

11.525

dovoz (vzorec)- EKOL

130507, 9,8m3

546

17.6.2009 15:00

6,8

314.500

dovoz (vzorec)- EKOL

130502; 0,45m3

547

17.6.2009 15:00

7,5

3.940

dovoz (vzorec)- EKOL

4m3, 130507

558

29.6.2009 12:45

7,3

30.266

dovoz (vzorec)- EKOL

9m3, 130502 in 120109

565

1.7.2009 12:13

7,0

32.700

dovoz (vzorec)- EKOL

6m3, 130507

567

2.7.2009 12:13

7,5

126.000

dovoz (vzorec)- EKOL

5m3, 130507

569

2.7.2009 14:30

7,8

20.533

dovoz (vzorec)- EKOL

130507, 9m3

578

6.7.2009 9:45

7,7

32.533

dovoz (vzorec)- EKOL

130502; 6,7m3

585

7.7.2009 12:00

7,5

30.867

dovoz (vzorec)- EKOL

8,5m3 v dotok -JJ-388

718

3.9.2009 8:00

7,3

62.667

dovoz (vzorec)- EKOL

JJ591-2m3

721

4.9.2009 8:00

8,6

23.467

dovoz (vzorec)- EKOL

130507, 101m3

898

13.11.2009 10:30

7,7

351

dovoz (vzorec)- EKOL

130507

918

17.11.2009 13:15

7,7

4.125

dovoz (vzorec)- EKOL

1m3; 130502

619

29.7.2009 9:30

8,0

84.867

dovoz (vzorec)- EKOL

11m3; 130507

622

4.8.2009 12:00

7,7

6.823

623

5.8.2009 10:00

7,5

64.433

dovoz (vzorec)- EKOL dovoz (vzorec)- EKOL

9,2m3; 130507

639

7.8.2009 14:30

7,5

15.367

dovoz (vzorec)- EKOL

130507;8m3

644

10.8.2009 17:25

7,4

15.408

dovoz (vzorec)- EKOL

130502; 2m3

647

11.8.2009 11:50

7,3

14.992

dovoz (vzorec)- EKOL

130502; 9,5m3

648

11.8.2009 11:50

7,5

5.883

dovoz (vzorec)- EKOL

130502; 6m3

649

12.8.2009 8:00

7,2

51.967

dovoz (vzorec)- EKOL

130502; 1,3m3

650

12.8.2009 13:40

7,4

12.616

dovoz (vzorec)- EKOL

130502, 5m3

660

19.8.2009 13:11

7,6

31.100

dovoz (vzorec)- EKOL

2m3, 130502

661

19.8.2009 13:27

6,8

22.983

dovoz (vzorec)- EKOL

130507, 6m3

687

25.8.2009 12:40

7,1

1.860

dovoz (vzorec)- EKOL

130502, 6m3

689

26.8.2009 13:35

6,9

51.350

dovoz (vzorec)- EKOL

130502, 4m3

693

27.8.2009 8:45

7,5

75.333

dovoz (vzorec)- EKOL

130502, 3m3

694

28.8.2009 11:55

7,6

44.667

POROCILO_09

18

300 1.400

138


70/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Merilno mesto

Opombe

Vzorec ID

(šifra odpadka, koli ina in ostalo)

as vzor enja

pH

za etek

KPK

BPK5

BPK n

N-Kjel

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

dovoz (vzorec)- EKOL

130502, 5m3

695

28.8.2009 12:45

7,3

15.817

dovoz (vzorec)- EKOL

130502; 9,5m3

698

31.8.2009 12:49

7,4

46.267

dovoz (vzorec)- EKOL

130502, 1m3

699

31.8.2009 13:54

8,1

10.717

dovoz (vzorec)- EKOL

2m3-130502 v dotok

772

25.9.2009 10:20

6,9

48.024

dovoz (vzorec)- EKOL

5m3-130502 v dotok - JJ605-Brest

773

29.9.2009 12:00

6,9

89.500

dovoz (vzorec)- EKOL

šifra odpadka: 130507; 7,5 m3

246

24.3.2009 12:20

8,0

1.243

45

dovoz (vzorec)- EKOL

šifra odpadka: 130502; 14 m3

247

24.3.2009 12:00

7,2

77.867

1.335

dovoz (vzorec)- EKOL

130507-10m3 v dotok JJ005

451

20.5.2009 14:00

7,3

55.200

dovoz (vzorec)- EKOL

130502

419

12.5.2009 12:14

7,3

24.000

dovoz (vzorec)- EKOL

v dotok c n -1m3-130502

263

31.3.2009 15:00

7,0

85.167

dovoz (vzorec)- EKOL

v dotok c n -5m3-130502

264

1.4.2009 11:50

6,9

91.433

dovoz (vzorec)- EKOL

9m3 v dotok-130507-

317

17.4.2009 7:54

7,2

54.900

12.750

dovoz (vzorec)- EKOL

9m3 v dotok-130507-

318

17.4.2009 13:27

7,4

35.300

3.000

dovoz (vzorec)- EKOL

9m3 v dotok-130507-

320

20.4.2009 8:10

7,2

56.900

11.500

20.500

203

dovoz (vzorec)- EKOL

3 m3 v dotok C N, 130502

326

20.4.2009 14:03

8,1

25.167

2.675

4.600

265

dovoz (vzorec)- EKOL

JJ 508, 130502-2 m3; 130507-5 m3

420

13.5.2009 11:50

6,9

12.267

dovoz (vzorec)- EKOL

5m3, 130502

429

15.5.2009 14:00

7,1

52.300

dovoz (vzorec)- EKOL

4,5m3

498

9.6.2009 15:00

8,2

62.767

dovoz (vzorec)- EKOL

12m3-130507

729

8.9.2009 9:30

9,6

301

dovoz (vzorec)- EKOL

6m3-130507

737

14.9.2009 11:15

7,9

33.267

dovoz (vzorec)- EKOL

7m3-130507 v dotok

745

18.9.2009 12:00

7,4

1.433

dovoz (vzorec)- EKOL

12m3-130507 v dotok

746

21.9.2009 7:30

8,4

3.980

dovoz (vzorec)- EKOL

3m3, 130502

807

6.10.2009 10:41

7,4

35.133

dovoz (vzorec)- EKOL

2,5m3; 130502

810

7.10.2009 12:30

7,3

37.866

dovoz (vzorec)- EKOL

6m3, 130507

815

9.10.2009 12:00

7,0

2.355

dovoz (vzorec)- EKOL

130502, 5m3

1043

22.12.2009 11:45

7,1

76.100

dovoz (vzorec)- EKOL (avtopralnica)

šr. 130507, redek, 5,8 m3,dotok

223

17.3.2009 10:53

7,3

40.800

dovoz (vzorec)- EKOL (LOM Kukovec)

130502, dtotok 8m3

306

14.4.2009 15:00

7,3

57.800

dovoz (vzorec)- EKOLES

080114; 1m3 na dotok

386

6.5.2009 8:57

6,7

3.453

dovoz (vzorec)- EKOLES

080114; 1m3 na dotok

445

20.5.2009 13:40

6,4

4.660

dovoz (vzorec)- EKOLES

1 m3

717

2.9.2009 13:20

7,1

452

dovoz (vzorec)- EKOLES

1m3

720

4.9.2009 8:00

7,2

4.343

dovoz (vzorec)- EKOLES PLUS (Rade e)

12m3,K-0808416

817

9.10.2009 13:30

6,5

160.500

dovoz (vzorec)- EKOPLUS

6,5m3; 130507

601

16.7.2009 8:00

8,1

1.065

dovoz (vzorec)- EKOPLUS

5m, 130507

570

3.7.2009 9:25

7,2

5.443

640

10.8.2009 7:30

7,8

3.643

659

19.8.2009 12:00

7,8

3.827

dovoz (vzorec)- EKOPLUS

8.500

12.500

954

302 508

654

475

825

5.900

3.300

4.750

45.100

3.875

275

dovoz (vzorec)- EKOPLUS

dotok na B, 10m3, 190809, za kompostarno

dovoz (vzorec)- EKOPLUS

130507-9m3 v dotok

450

21.5.2009 8:50

6,8

dovoz (vzorec)- EKOPLUS

130507, 5 m3

187

7.3.2009 9:48

7,1

dovoz (vzorec)- FLEŽAR

200304, 2m3

739

14.9.2009 11:15

12,2

19.483

1.259

dovoz (vzorec)- GRAMEH

200304

940

19.11.2009 14:15

7,0

38.800

dovoz (vzorec)- HELIOS

5,2m3 v B-Kemis-070301 (vodne barve)

207

17.3.2009 9:00

7,2

167.600

dovoz (vzorec)- JP KP VRHNIKA

200399, 6,4m3

855

28.10.2009 12:00

6,2

54.755

dovoz (vzorec)- JP KP VRHNIKA

200399, 6,6m3

862

29.10.2009 9:50

6,6

38.958

dovoz (vzorec)- KANAL

621

30.7.2009 9:30

6,9

53.433

dovoz (vzorec)- KANAL

663

21.8.2009 10:40

6,4

88.458

41.462

3.496

dovoz (vzorec)- KANAL

664

21.8.2009 12:13

6,6

33.200

19.000

725

774

30.9.2009 10:00

6,9

20.367

dovoz (vzorec)- KANAL

20201,10m3+200304,13m3, živalski vrt

dovoz (vzorec)- KANAL

8 m3 na dotok; 200304

237

24.3.2009 11:00

7,4

3.840

dovoz (vzorec)- KANAL

130502, 5 m3

424

14.5.2009 10:40

7,2

8.025

dovoz (vzorec)- KANAL (greznica)

35m3 v dotok - N IG

516

16.6.2009 12:30

6,5

24.750

dovoz (vzorec)- KEMIS

22m3-130507 v dotok

771

28.9.2009 8:00

6,7

6.267 12.617

dovoz (vzorec)- KP KAMNIK

8m3, 190805 (Kalcit)

334

21.4.2009 10:00

6,3

dovoz (vzorec)- LAMBDA (Metava)

190703, 20m3, mo an vonj po topilih

843

20.10.2009 11:10

8,7

dovoz (vzorec)- LAMBDA (Metava)

190703, 21,5m3, vonj po topilih

849

27.10.2009 7:15

8,8

dovoz (vzorec)- LAMBDA (Metava)

190703, 20m3, mo en vonj po topilih

743

18.9.2009 7:50

8,6

3.420

dovoz (vzorec)- LAMBDA (Metava)

20m3, 190703

809

7.10.2009 6:20

8,8

24.767

725

8.9.2009 12:00

9,2

3.800

733

11.9.2009 7:00

8,7

1.540

719

3.9.2009 11:14

dovoz (vzorec)- LAMBDA (Metava) dovoz (vzorec)- LAMBDA (Metava)

20m3

dovoz (vzorec)- LAMBDA (Metava)

216 8.500

20.500

6.175

8.450

403

dovoz (vzorec)- LUKA KOPER

Luka Koper (23 m3) - 130507

119

9.2.2009 12:00

7,8

4.735

1.950

dovoz (vzorec)- LUKA KOPER

Luka Koper (22 m3) - 130507

124

11.2.2009 12:00

7,6

313

35

dovoz (vzorec)- LUKA KOPER

21m3 v dotok-130507

319

17.4.2009 11:17

7,5

1.588

dovoz (vzorec)- LUKA KOPER

20m3, številka - 130507

418

12.5.2009 13:00

9,1

336

dovoz (vzorec)- LUKA KOPER

17,5m3 - 130507

735

14.9.2009 10:00

7,8

2.197

dovoz (vzorec)- LUKA KOPER

20 m3-v dotok

788

1.10.2009 10:30

7,3

1.320

dovoz (vzorec)- NAVTILUS

120109, 250L

829

15.10.2009 9:45

8,0

498.333

dovoz (vzorec)- PAPIGAL

28m3, 190805

559

30.6.2009 11:00

7,0

17.066

dovoz (vzorec)- PAPIGAL

563

1.7.2009 13:00

832,0

1.787

dovoz (vzorec)- PAPIGAL

577

6.6.2009 11:00

11,6

2.770

83

29.1.2009 10:00

5,4

137.500

823

15.10.2009 12:00

7,1

71.033

5,8

47.416

dovoz (vzorec)- PRODNIK dovoz (vzorec)- PRODNIK

6m3 v B (pranje-mle na proizvodnja-Krtina) istilna Tosama, 2m3, 190809

dovoz (vzorec)- PRODNIK

19805, za Forbiz d.o.o.

1010

14.12.2009 13:00

dovoz (vzorec)- PRODNIK (greznica)

5m3 v dotok - N Lukovica

201

13.3.2009 12:00

dovoz (vzorec)- SAUBERMACHER

130502

150

19.2.2009 8:00

7,2

67.800

576

6.6.2009 11:00

7,2

46.116

224

18.3.2009 8:19

8,8

72.067

dovoz (vzorec)- SAUBERMACHER dovoz (vzorec)- SAUBERMACHER

POROCILO_09

14m3-130502

1.588

50.750 10.000 1.229


71/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Merilno mesto

Opombe

Vzorec ID

(šifra odpadka, koli ina in ostalo)

as vzor enja

pH

za etek

KPK

BPK5

BPK n

N-Kjel

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

dovoz (vzorec)- SAUBERMACHER

12m3; 190805

616

27.7.2009 10:40

9,6

dovoz (vzorec)- SAUBERMACHER

130507

658

19.8.2009 9:40

6,5

378

dovoz (vzorec)- SAUBERMACHER

130502, 11m3

688

25.8.2009 9:30

7,5

18.700

dovoz (vzorec)- SAUBERMACHER

130507, 16m3

850

27.10.2009 14:30

6,9

412

dovoz (vzorec)- SAUBERMACHER

190809, 1.5m3

851

27.10.2009 14:30

7,3

54.767

dovoz (vzorec)- SAUBERMACHER

14m3, 130502

428

19.5.2009 6:30

7,4

19.100

dovoz (vzorec)- SAUBERMACHER

šifra 190809, 15,5 m3

188

9.3.2009 9:04

8,0

6.080

29

22.1.2009 8:00

5,7

10.650

dovoz (vzorec)- SAUBERMACHER

17.367

950

121

1.350

112

dovoz (vzorec)- SAUBERMACHER

maš oba v B, 190809, 12 m3

205

16.3.2009 8:11

dovoz (vzorec)- SAUBERMACHER

v dotok

274

6.4.2009 9:00

7,7

3.747

dovoz (vzorec)- SAUBERMACHER

Šarža=12m3 v dotok C N, 130502

325

20.4.2009 8:45

7,7

3.883

dovoz (vzorec)- SAUBERMACHER

Šarža=12m3 v dotok C N, 130502

380

5.5.2009 8:11

6,9

43.333

dovoz (vzorec)- SAUBERMACHER

7m3, 130502

447

20.5.2009 12:00

7,1

19.900

3.100

5.100

267

dovoz (vzorec)- SAUBERMACHER

130502

477

1.6.2009 9:40

7,5

38.970

5.850

8.825

669

494

9.6.2009 14:30

7,8

1.573 57.433

dovoz (vzorec)- SAUBERMACHER

28.300

dovoz (vzorec)- SAUBERMACHER

28m3, 130502

502

10.6.2009 17:00

7,2

dovoz (vzorec)- SAUBERMACHER

14m3-190809

734

14.9.2009 8:45

5,1

62.900

dovoz (vzorec)- SAUBERMACHER

10m3- gniliš e (iz stiskanja grozdja) 020407

802

5.10.2009 9:00

4,8

169.000

dovoz (vzorec)- VI I

080308. 4m3

741

14.9.2009 13:20

7,3

78.400

NA MEHANSKI STOPNJI

olja in maš obe na površini (Ekol)

568

2.7.2009 12:13

7,5

97.333

preverba vzorca za odvzem - EKO LES PLUS

080114 (1m3) - St.poh.Polskava

173

3.3.2009 14:00

8,5

801

preverba vzorca za odvzem - EKOL (ionski izm.)

20 m3 (iz ion.izmenj.Nuklerna Krško)

107

28.1.2009 9:00

6,3

preverba vzorca za odvzem - EKOLES

rastl.maš obe (po površini), 4 m3/mesec

314

17.4.2009 10:30

889

10.11.2009 14:30

preverba vzorca za odvzem - ETA CERKNO

890

preverba vzorca za odvzem - LEK 32904

108

preverba vzorca za odvzem - LEK 32912 preverba vzorca za odvzem - METAVA

84

1.300

156

13

247.904

16.958

9,3

371

135

10.11.2009 14:30

7,8

133.000

23.000

4.2.2009 12:00

3,3

77.000

109

4.2.2009 12:00

5,7

95.167

892

9.11.2009 8:00

8,8

preverba vzorca za odvzem - METAVA

893

12.11.2009 8:00

9,2

1.500

preverba vzorca za odvzem - METAVA

894

12.11.2009 8:00

8,8

1.092

preverba vzorca za odvzem - METAVA

883

6.11.2009 12:00

9,0

1026

17.12.2009 10:00

4,9

vzorec - centrat FI

122

11.2.2009 11:00

vzorec - centrat FI (po stripingu)

399

7.5.2009 12:45

vzorec - centrat FI (po stripingu)

123

11.2.2009 11:00

vzorec - centrat FI (pred stripingom)

398

preverba vzorca za odvzem - ETA CERKNO

preverba vzorca za odvzem - PAPIGAL

80m3 vinske usedline

1.879

3

57.033

32.625

1.461

8,0

860

285

879

9,9

2.300

875

509

8,3

1.029

380

226

7.5.2009 12:45

10,0

2.288

653

1.498

vzorec - FI-EKO (blatnenica)

filtrat

847

23.10.2009 15:00

9,2

1.471

310

vzorec - FI-EKO (blatnenica)

filtrat

848

26.10.2009 14:00

9,1

1.928

395

vzorec - FI-EKO (blatnenica)

filtrat

860

28.10.2009 14:20

9,1

1.037

vzorec - FI-EKO (blatnenica)

filtrat

870

30.10.2009 15:00

8,9

1.299

vzorec - FI-EKO (blatnenica)

filtrat

874

3.11.2009 10:20

8,9

1.365

vzorec - FI-EKO (blatnenica)

filtrat

877

4.11.2009 14:30

8,8

1.733

vzorec - FI-EKO (blatnenica)

filtrat

886

6.11.2009 12:30

8,8

639

135

vzorec - FI-EKO (blatnenica)

filtrat

887

9.11.2009 14:30

8,8

1.192

186

vzorec - FI-EKO (blatnenica)

filtrat

891

10.11.2009 14:30

8,6

2.112

221

vzorec - FI-EKO (blatnenica)

filtrat

899

13.11.2009 13:15

8,7

2.582

267

vzorec - FI-EKO (blatnenica)

filtrat

919

17.11.2009 14:30

8,3

905

vzorec - FI-EKO (blatnenica)

filtrat

939

20.11.2009 13:15

8,5

2.112

vzorec - FI-EKO (blatnenica)

filtrat

943

23.11.2009 10:30

8,4

2.040

vzorec - FI-EKO (blatnenica)

filtrat

952

25.11.2009 12:30

8,4

978

vzorec - FI-EKO (blatnenica)

filtrat

1017

15.12.2009 11:00

12,1

2.698

vzorec - FI-EKO (blatnenica)

filtrat

1033

16.12.2009 15:00

11,9

2.568

vzorec - FI-EKO (blatnenica)

filtrat

1044

22.12.2009 8:00

11,8

3.370

vzorec - iztok iz silosa gnile vode

filtrat

822

15.10.2009 11:00

8,9

2.793

549

vzorec - iztok iz silosa gnile vode

filtrat

830

19.10.2009 7:30

9,3

3.327

697

vzorec - iztok iz silosa gnile vode

filtrat

844

21.10.2009 14:00

9,0

1.222

258

vzorec - SAUBERMACHER

preverba za prevzem - Kidri evo

65

27.1.2009 11:50

6,4

31.567

13.375

vzorec - SAUBERMACHER

tehnološka voda Kidri evo, 25m3

959

27.11.2009 11:30

6,9

20.050

9.900

vzorec - VINO REFOŠK

analiza KPK, originalna steklenica

478

2.6.2009 11:30

POROCILO_09

209.166


72/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Preglednica 45. Analize izrednih dovozov (razširjen nabor) - 2009. Vzorec ID 516 771 719 173 108 109 399 398 847 822 830 844 65 Vzorec ID

as vzor enja

suha snov

org.snov

za etek

g/l

%

POROCILO_09

Zahn Wellens

Zahn Wellens

anaer. razgr.

anaer. inhib.

anaer. razgr.

Zahn Wellens

%

( as) dni

%

% (Dh)

opis

( as) dni

+ striping %

anaer. razgr. (V bioplin) m3/m3

anaer. razgr. (L / kg KPKv) L n p /kg KPKv

anaer. razgr.

TOC (on line)

% (CH4)

mg/l

74,0

28.9.2009 8:00 3.9.2009 11:14

19,6

3.3.2009 14:00

10,7 DA 34,4 DELNA

4.2.2009 12:00 4.2.2009 12:00

18,0 18,0

7.5.2009 12:45 7.5.2009 12:45

7,0 7,0

4 18

5,6 17,4

49pod mejo 190

62

18800 28100

66

15063

50,3 61,4

23.10.2009 15:00 15.10.2009 11:00 19.10.2009 7:30 21.10.2009 14:00

19,3 NE

27.1.2009 11:50 as vzor enja za etek

567 640 659 663 516 771 719 173 108 109 399 398 847 822 830 844 65

25,2

16.6.2009 12:30

inhib. NI

Cu mg/l

Zn mg/l

Cd mg/l

Cr mg/l

Ni mg/l

Pb mg/l

8,9 Fe mg/l

TN mg/l

5,4 S2mg/l

S2- (v centratu) mg/l

2.7.2009 12:13

21.8.2009 10:40 28.9.2009 8:00

5,9

43,0

0,02

0,2

0,9

1,9

4.2.2009 12:00 4.2.2009 12:00

23.10.2009 15:00

0,1 0,1 0,3 1,0 2,0

15.10.2009 11:00 19.10.2009 7:30 21.10.2009 14:00 27.1.2009 11:50

1320

2,3

16

47,3

7,8

29,0

5,0

3.3.2009 14:00

7.5.2009 12:45

LKCH mg/l

75,0

3.9.2009 11:14

7.5.2009 12:45

AOX mg/l

432 226 2940

10.8.2009 7:30 19.8.2009 12:00 16.6.2009 12:30

BTX mg/l

1,0


73/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Preglednica 46. Obremenitev izrednih dovozov na C N - 2009.

parameter 2009

enota

grezni ne goš e 200304

tehnološke odp.vode

maš obniki 190809

skupaj ocena

KPK

mg/l

25.257

25.574

110.106

31.000

koli ina

m3/leto

17.550

10.098

2.244

29.892

breme

kg/leto

443.260

258.237

247.092

948.589

PE/dan

sprejem na C N

10.120

5.896

5.641

21.657

PE/del.dan

sprejem na C N

13.681

7.970

7.626

29.277

mesto doziranja

DOTOK (m3)

17.550

8.304

0

25.854

mesto doziranja

DOTOK (kg/leto)

443.260

212.377

0

655.637

mesto doziranja

DOTOK (kg/del.dan)

1.642

787

0

2.428

mesto doziranja

DOTOK (PE/delovni dan)

13.681

6.555

0

20.236

mesto doziranja

GNILIŠ E (m3)

0

1.793

2.244

4.037

mesto doziranja

GNILIŠ E (kg/leto)

0

45.860

247.092

292.952

mesto doziranja

GNILIŠ E (kg/del.dan) GNILIŠ E (PE/delovni dan)

0

170

915

1.085

0

1.415

7.626

9.042

mesto doziranja

V letu 2008 je C N sprejela skupno 18.506 m3 grezni ne odpadne vode. Ocena dodatne dnevne obremenitve grezni nih dovozov v asu delovnih dni (upoštevanih 270 dni) kaže prispevek povpre no 14.426 PE (KPK) dnevno (467.406 kg KPK v celem letu). Poleg greznic smo sprejeli skupno 2.460 m3 vsebine maš obnikov (klasif.oz. 190809) in skupno je breme maš obnikov predstvljalo 270.861 kg KPK/leto oz. 8.360 PE/delovni dan. Ostale tehnološke odpadne vode, ki jih je sprejela C N v iš enje v letu 2008, kažejo vrednosti od 80 mg/l KPK do 1.600 g/l KPK. C N sprejema tehnološko odpadno vodo samo v primeru, da je biološko razgradljiva in ne povzro a zaviranja procesa iš enja. V letu 2008 je C N, poleg greznic in maš obnikov sprejela še skupno 8.917 m3 tehnološke odpadne vode. Glavni delež je bila odpadna voda iz naprav za lo evanje olja in vode (klasif.št. 13 05 07 in 13 05 02). Celotno breme vseh odpadnih vod posebnih dovozov, doziranih na dotok C N, v koli ini 24.374 m3, predstavlja okoli 617.474 kg dodatnega bremena na leto oz. povpre no dnevno 19.058 PE/delovni dan. Skupno 5.510 m3 smo dozirali direktno v gniliš a, kar je približno 10.767 PE na delovni dan. POROCILO_09


74/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Preglednica 47. Izvor sprejetih grezni nih goš – 2009 (OGJS= obvezna gospodarska javna služba). kategorija 200304 izredni dovozi šifra 200304/1 izredni dovozi šifra 200304/2 izredni dovozi šifra 200304/3 izredni dovozi šifra 200304/4 skupaj

Koli . m3 skupaj ostali - privat OGJS - privat ostali - vse razen privat OGJS - vse razen privat

9.474 2.642 5.017 417 17.549

Preglednica 48. Izvor izrednih dovozov - 2009. Opis odpadka

Koli ina skupaj

Dotok

Gniliš a

m3

m3

m3

225

010504

mulji in odpadki iz vodnega vrtanja

225

020201

mulji iz pranja in iš enja - priprava/predelava mesa

147

147

020305

mulji iz iš .odpadne vode-predelava sadja

46,66

46,66

020704

snovi, neprimerne za uporabo- proizv.brezalk./alk.pija

10

10

040220

mulji iz iš .odpadne vode-tekstil

40

20

20

070301

vodne pralne raztopine in mati ne lužnice

5,2

2,6

2,6

080114

mulji barv ali lakov, ki niso navedeni pod 080113

18,85

9,425

9,425

080308

odp.vodne razt.-tiskarske barve

14

14

080416

odp.vodne razt.-lepila/tesnilne mase

104,56

104,56

120109

strojne emulzije

96,54

48,27

48,27

120301

vodne pralne teko ine-razmaš evanje z vodo/paro

301,63

150,815

150,815

130502

mulji iz naprav za lo evanje olja in vode

1.387,65

1.387,65

130507

z oljem onesnaž.voda iz naprav za lo evanje olja/vode

2.212,23

2.212,23

190703

izcedne vode iz odlagališ

1.815,95

1.815,95

190805

mulji iz N komunalnih odp.vod

190809

masti in oljne mešanice iz naprav za lo evanje olja/vode

190812

517,46

517,46

2.244,13

2.244,13

mulji iz bioloških N tehnoloških odpadnih voda

798,5

798,5

190814

mulji iz drugih N tehnoloških odpadnih voda

30,5

30,5

200125

jedilno olje in maš obe

12

12

200303

odpadki iz iš enja cest

203,9

203,9

200304/1

greznice: ostali - privat

9.474

9.474

200304/2

greznice: OGJS - privat

2.642

2.642

200304/3

greznice: ostali - vse razen privat

5.017

5.017

200304/4

greznice: OGJS - vse razen privat

417

417

2.110,00

2.110,00

skupaj

29.892

25.854

greznice 200304

17.550

200399

POROCILO_09

komunalni odpadki - odpadna voda pranja embalaže

4.037


75/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Preglednica 49. Pregled izvedenih analiz C N in zunanjih podizvajalcev – 2009. Ime parametra ADSORBLJIVI ORGANSKI HALOGENI (AOX)

BIOPLIN

C N 8

DO 21

PB Brajer

Dovozi 2

Monitoring C N 2

Naro ilo

Ostalo 1

Skupaj 34 3

ADSORBLJIVI ORGANSKI HALOGENI (AOX) v blatu

3

AEROBNA RAZGRADLJIVOST

2

6

8

AEROBNA RAZGRADLJIVOST ( as kon ne razgradnje)

2

8

10

AEROBNA RAZGRADLJIVOST + STRIPPING ALKALITETA (m-vrednost)

2 4

2 4

ALKALITETA (m-vrednost) centrat

15

15

ALUMINIJ

2

4

AMONIJEV DUŠIK

423

70

AMONIJEV DUŠIK (on line) ANAEROBNA RAZGRADLJIVOST - INHIBICIJA

94 3

ANAEROBNA RAZGRADLJIVOST (% metan)

4

ANAEROBNA RAZGRADLJIVOST (% pretvorbe TOC v biop.)

6

ANAEROBNA RAZGRADLJIVOST ( as kon ne razgradnje)

6

ANAEROBNA RAZGRADLJIVOST (V bioplin/ V odp. vode) ANAEROBNA RAZGRADLJIVOST (V bioplin/kgKPK) ANTIMON

AMONIAK

4 45

22

20

20

94 6

3 4

15

4

16

1

3

4

14

6

1

6

4

17

6 1

1

5

4

16 1

1 2

1

3

2

2

BARIJ

2

2

BIOKEMIJSKA POTREBA PO KISIKU (BPK 5)

255

87

BIOKEMIJSKA POTREBA PO KISIKU (BPK 5)-topni 1um

42

15

BIOKEMIJSKA POTREBA PO KISIKU (BPK n) BIOKEMIJSKA POTREBA PO KISIKU (BPKn)-topni 1um

44 37

12 9

113

108

51

23

73 64

154 110

1

2

2

4

4

CELOTNI OGLJIKOVODIKI

5

CELOTNI ORGANSKI OGLJIK (on line)

2

CIANID PROSTI

637 128

71 24

BOR

CIANID LAHKO SPROSTLJIV CIANID CELOTNI

639

6

ARZEN v blatu

DUŠIK

39

6

ARZEN

BTX (vsota)

8

2

4

8

2 3

4

6

1

9

1

16

9

14

2 2

2 12 10 4

4

DUŠIK CELOTNI

2

DUŠIK CELOTNI (on line)

2

DUŠIK CELOTNI -topni (1 um) DUŠIK v blatu

1

FENOLI

6

45

3

5

55

9

11 45 1

45 7

15

2

FLUORID

2

2

FOSFOR CELOTNI

181

77

FOSFOR ORTOFOSFAT

18

12

FOSFOR v blatu HLAPNE MAŠ OBNE KISLINE

1 53

INHIBICIJA NITRIFIKACIJE

27

126

10

15

436

8

1

13

52 1 53

6

7

1

KALIJ

13

13

KALORI NA VREDNOST BLATA

5

5 61

KEMIJSKA POTREBA PO KISIKU (KPK on line)

61

KEMIJSKA POTREBA PO KISIKU (KPK) KEMIJSKA POTREBA PO KISIKU (KPK) - hlapni

502

91

100

15

KEMIJSKA POTREBA PO KISIKU (KPK) -topni (0,45 um)

43

130

32

33

43

KEMIJSKA POTREBA PO KISIKU (KPK) -topni ( .T.)

255

97

4

4 4

KJELDAHLOV DUŠIK KJELDAHLOV DUŠIK-topni (1 um)

12 330 6

79 13

108

105 12

KLOR CELOTNI

2

KLOR PROSTI

2

KLORID

4

KOBALT

1

KOSITER KPK - partikulatni inertni (XI)

1

KPK - partikulatni razradljivi (XS) KPK - topni inertni (SI)

2

KPK - topni lahko razgradljivi (SS)

1361 1 2

2

KEMIJSKA POTREBA PO KISIKU (KPK) -topni (1 um) KISIK

530 1

1

19

20

30

671 31 2 2

2

5 3

4

1

8

2

3

2

8 3

3

3

5

7 3

3

7

KROM 6+

1

4

KROM 6+ v blatu LAHKOHLAPNI AROMATSKI OGLJIKOVODIKI (BTX)

5 4

8

2

2

1

5 17

15

2

2

1

28

LAHKOHLAPNI AROMATSKI OGLJIKOVODIKI (BTX) v blatu

3

LAHKOHLAPNI HALOGENIRANI OGLJIKOVODIKI (LKCH)

8

METAN

4

METAN (on line)

4

3 4 4

MO RPALKE NERAZTOPLJENE SNOVI (TSS - filter 0,45 um)

6

6

NERAZTOPLJENE SNOVI (TSS - filter 1 um)

82

27

NERAZTOPLJENE SNOVI (TSS - on line)

22

NITRATNI DUŠIK

45

NITRATNI DUŠIK (on line)

2

NITRITNI DUŠIK OBARVANOST 436 nm

27

OBARVANOST 525 nm

POROCILO_09

2

14 53

14 41 12

18

139 22

6

45

51

3

17

167

3

45

39 2

3

17

134 2

2

2

2


76/76

CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Domžale Poro ilo o delu C N v letu 2009; marec 2010.

Ime parametra

BIOPLIN

OBARVANOST 620 nm OGLJIKOV DIOKSID

4

OGLJIKOV DIOKSID (on line)

4

DO

PB Brajer

Dovozi

Monitoring C N

Naro ilo

Ostalo

Skupaj 2 4

2

ORGANSKA SNOV ORGANSKO VEZAN SILICIJ (vsota)

C N

4 205

8

1

216

2

4

4

os. kov. BAKER

14

15

1

2

1

33

os. kov. BAKER v blatu os. kov.CELOTNI KROM

13 12

14

1

2

1

13 30

15

1

2

1

13

os. kov.CELOTNI KROM v blatu

13

os. kov.CINK

14

os. kov.CINK v blatu

13

os. kov.KADMIJ

11

9

1

2

1

24

os. kov.KADMIJ v blatu os. kov.NIKELJ

13 12

15

1

2

1

13 31

9

1

2

1

5

1

2

os. kov.NIKELJ v blatu

13

os. kov.SVINEC

11

os. kov.SVINEC v blatu

13

os. kov.ŽELEZO

7

os. kov.ŽELEZO v blatu PATOGENE BAKTERIJE

8 2

PCB v blatu

13

13

7 30

POLARNA ORGANSKA TOPILA

4

7

POLICIKLI NI AROMATSKI OGLJIKOVODIKI (PAH) v blatu

6

PRETOK DOTOK PREVODNOST

15

SILICIJ (vsota)

21

189

4

1

2

4

14

14 14 16

14 1

8

8

4

4

2

2

24

STAROST BLATA

24

STRUPENOST NA VODNE BOLHE SULFAT

6

14

SULFID

6

11

SULFID (v centratu)

8

SULFIT

4

SUŠINA (g/L suhe snovi - brez filtracije)

109

SUŠINA (% suhe snovi - brez filtracije) SUŠINA (MLSS - filter .T.)

36 165

TALIJ

1 22

1 2 3

2

1

1

5

11

2

110

1

36 167

2

1

1

12

12 93

29

3 69

15

185

4

2

8

321 2

2

TEŽKOHLAPNE LIPOFILNE SNOVI USEDLJIVE SNOVI po 0,5 ure

24 10

2

TEMPERATURA Temperatura (pri pH)

371 6

SREBRO

TEMPERATURA bioplina

15 8 2

109

PREVODNOST (on line)

24 13

7

pH

33

20 69

2

USEDLJIVE SNOVI po 1 uri

55

27

6

9

97

USEDLJIVE SNOVI po 2 urah

55

27

6

9

97

VANADIJ

1

1

VIŠJI OGLJIKOVODIKI (vsota)

4

4

VODIKOV SULFID VODIKOV SULFID (on line)

4 4

4 4

VOLUMSKI INDEKS BLATA (SVI)

69

VSOTA TENZIDOV

9

69 13

ZADRŽEVALNI AS (celotni)

24

2

12

12

ŽIVO SREBRO

3

ŽIVO SREBRO v blatu ŽVEPLO v blatu

5 3

6

2

1

12 5 3

vsota analiz po skupinah

54

3721

916

445

1260

1052

171

243

7862

vsota analiz izvedenih na C N

36

3253

599

348

1213

851

160

199

6659

vsi analizirani vzorci po skupini št. analiz na vzorec

4

502

91

45

530

130

51

33

1386

13,5

7,4

10,1

9,9

2,4

8,1

3,4

7,4

67

87

65

78

96

81

94

% analiz v skupini izvedenih na C N

POROCILO_09

82

porocilo2009  

Odobril: Marjeta Stražar direktorica CN Domžale, marec 2010 POROCILO_09 JP CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poroilo o delu...

porocilo2009  

Odobril: Marjeta Stražar direktorica CN Domžale, marec 2010 POROCILO_09 JP CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o. Poroilo o delu...

Advertisement