Page 1

Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj tel.:04/2017100, fax.:04/2017113

OCENA ODPADKOV KLASIFIKACIJA ODPADKOV IN

MOŽNOSTI RAVNANJA

JP CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE-KAMNIK, d.o.o.

VRSTA ODPADKOV: - 19 08 05 Mulji iz istilnih naprav komunalnih odpadnih voda

Kranj, marec 2009

Spis: 543-58/2009 Zapisala: Nina Oman Stran od strani: 1/15 Poro ilo se brez pisnega soglasja ZZV Kranj ne sme fotokopirati, razen v celoti. G:\Higiena\Odp\2009\nina\ccndk\ccndk2.doc


Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj tel.:04/2017100, fax.:04/2017113

NARO NIK:

JAVNO PODJETJE CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE - KAMNIK, d.o.o., Študljanska cesta 91,1230 DOMŽALE

IZDELAL:

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO KRANJ Enota za varstvo okolja, Gosposvetska ulica 12, 4000 KRANJ

NASLOV:

Ocena odpadkov - klasifikacija odpadkov in možnosti ravnanja, JP CENTRALNA ISTILNA NAPRAVA DOMŽALE-KAMNIK, d.o.o.

VRSTA ODPADKOV:

19 08 05 Mulji iz istilnih naprav komunalnih odpadnih voda

ŠT. SPISA:

543-58/2009-2

ŠT. IZVODOV:

Naro nik Arhiv ZZV Kranj

DATUM:

27.03.2009

PRIPRAVILA:

Nina OMAN, univ.dipl.kem.

Odgovorni nosilec za podro je odpadkov: Nina OMAN, univ.dipl.kem.

2 izvoda 1 izvod

Vodja oddelka za higieno: Majda POHAR, dr. med., spec. higiene

Spis: 543-58/2009 Zapisala: Nina Oman Stran od strani: 2/15 Poro ilo se brez pisnega soglasja ZZV Kranj ne sme fotokopirati, razen v celoti. G:\Higiena\Odp\2009\nina\ccndk\ccndk2.doc


Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj tel.:04/2017100, fax.:04/2017113

1. UVOD Na podlagi naro ila JP Centralne istilne naprave Domžale – Kamnik, d.o.o., smo pripravili oceno odpadkov – klasifikacijo odpadkov in možnosti ravnanja za Mulj iz istilnih naprav komunalnih odpadnih voda. Osnova za izdelavo so bili rezultati preiskav dehidriranega blata iz Centralne istilne naprave Domžale – Kamnik iz leta 2008 in januarja 2009. Glede na analize parametrov blata smo ocenili možnosti uporabe blata N v kmetijstvu, primernosti kompostiranja, primernosti predelave blata v trdno gorivo, možnosti priprave zemljin, primernosti kot odlaganje odpadkov oz. druge možnosti ravnanja. 2. ZAKONSKA OSNOVA Pri izdelavi ocene odpadkov smo upoštevali naslednje predpise: - Uredba o uporabi blata iz komunalnih istilnih naprav v kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 62/08), - Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov (Ur. l. RS, št. 62/08), - Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo (Ur. l. RS, št. 57/08), - Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališ ih (Ur.l.RS, št. 32/06, 98/07 in 62/08), - Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08), - Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov (Ur. l. RS, št. 71/07). 3. METODA VZOR ENJA Vzor enje dehidriranega blata iz Centralne istilne naprave Domžale – Kamnik se je izvajalo skozi vse leto 2008 in v januarju 2009. Vzor enje dehidriranega blata je bilo izvedeno s strani Centralne istilne naprave Domžale – Kamnik. Vzor enje je potekalo 1x mese no od januarja 2008 do januarja 2009, razen aprila in oktobra 2008. 4. PORO ILO O VZOR ENJU ODPADKOV – OPIS POSTOPKA VZOR ENJA IN ODVZEMNEGA MESTA Dne 09.01.2008, 06.02.2008, 17.03.2008, 06.05.2008, 24.06.2008, 23.07.2008, 18.08.2008, 15.09.2008, 20.11.2008, 04.12.2008 in 17.02.2009 so bili za potrebe kemijskih analiz in mikrobioloških preiskav odvzeti reprezentativni vzorci dehidriranega blata iz C N Domžale-Kamnik. Vzorci blata so bili odvzeti iz prikolice pred odložitvijo na deponijo dehidriranega blata C N DomžaleKamnik. Posamezen vzorec blata, ki je bil prinešen v laboratorij, je bil sestavljen iz ve ih pod-vzorcev, odvzetih po celotni površini prikolice. Transport do laboratorija je bil opravljen v hladilni torbi pri 5 0C. Testni vzorec je bil pripravljen iz laboratorijskega vzorca po standardu SIST EN 13040:2008- etrtinjenje vzorca, sušenje na 75ºC, mletje v ultracentrifugalnem mlinu ZM 200 Rettsch; 0,5 kg vzorca za mikrobiološko preiskavo je bilo shranjenega v sterilno plastenko. Opis vzorca: grudasto-pastozeno, temno- rno blato z zna ilnim vonjem za blata iz komunalnih N. Trdnih vzorcev iz stekla, plastike ali kovine ve jih od 2 mm je bilo manj kot 2 %. Mineralnih trdnih delcev ve jih od 5 mm je bilo manj kot 5 %. V vzorcu niso bila vidna masti in olja ter topila.

Spis: 543-58/2009 Zapisala: Nina Oman Stran od strani: 3/15 Poro ilo se brez pisnega soglasja ZZV Kranj ne sme fotokopirati, razen v celoti. G:\Higiena\Odp\2009\nina\ccndk\ccndk2.doc


Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj tel.:04/2017100, fax.:04/2017113

5. OBSEG LABORATORIJSKIH PREISKAV V vzorcih dehidriranega blata so se dolo evali naslednji parametri: - nevarne snovi v blatu (kemijska analiza): v vseh vzorcih: Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Cr-celotni; v štirih vzorcih: Hg; v enem vzorcu: AOX, PAH, PCB, - mikrobiološka preiskava na prisotnost Salmonella v 25 g, (v 4 vzorcih) - parametri trdnega goriva: kurilna vrednost-v treh vzorcih, žveplo-v enem vzorcu, - osnovni parametri: suha snov, žarilni ostanek (organske snovi). 6. VREDNOTENJE REZULTATOV: OCENA ODPADKOV ODPADKOV IN MOŽNOSTI RAVNANJA Z ODPADKI

-

KLASIFIKACIJA

Rezultati zadnje kemi ne analize odvzetega vzorca blata iz C N Domžale-Kamnik so razvidni iz priloženega poro ila o preskušanju, Lab. št. 8 ODP/09. Ostali rezultati dehidriranega blata iz leta 2008 so zbrani v Poro ilu o delu C N Domžale-Kamnik d.o.o. v letu 2008, januar 2009, v preglednici 36. Pri mikrobioloških preiskavah odvzetih vzorcev blata je bila v letu 2008 v dveh vzorcih od skupno štirih, namenjenih za dolo anje Salmonelle, izolirana Salmonella v 25 g. 6.1 Uporaba blata iz komunalnih istilnih naprav v kmetijstvu Uporabo blata iz komunalnih istilnih naprav oz. obstoje ih centralnih - C N v kmetijstvu dolo a nova Uredba o uporabi blata iz komunalnih istilnih naprav v kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 62/08). Mejne vrednosti parametrov blata, tal in letnega vnosa so dolo ene v prilogi 1 omenjene uredbe. Blato, ki se bo uporabilo v kmetijstvu, mora biti obdelano. Obdelava je aerobna ali anaerobna obdelava v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov ali katera koli kemi na ali toplotna obdelava ali dolgoro no skladiš enje blata ali katera koli druga obdelava, ki zagotavlja aerobni in ali anaerobni obdelavi blata enakovredno stabilizacijo, higienizacijo in izpolnjevanje zahtev za okoljsko kakovost. Za obratovanje naprave za obdelavo blata je potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov po postopku z oznako R3. Uporaba blata v kmetijstvu je prepovedana, e v obdelanem blatu vsebnost ene ali ve težkih kovin presega mejne vrednosti, dolo ene v delu B priloge 1 omenjene uredbe. 6.1.1 Del B: Mejne vrednosti koncentracije težkih kovin v blatu, ki se uporablja v kmetijstvu (Rezultati zadnje kemi ne analize blata iz januarja 2009) Parameter Kadmij Celotni krom Baker Živo srebro Nikelj Svinec Cink Žarilna izguba

Izražen kot Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn -

Enota mg/kg suhe snovi mg/kg suhe snovi mg/kg suhe snovi mg/kg suhe snovi mg/kg suhe snovi mg/kg suhe snovi mg/kg suhe snovi % suhe snovi

MEJNA VREDNOST Obdelano blato 1,5 200 300 1,5 75 250 1.200 -

blato C N Domžale-Kamnik REZULTAT IZRA UNANE (8 ODP/09) VREDNOSTI 1,8 2,52 245 343 700 980 162 227 160 224 1.950 2.730 49,2 -

Spis: 543-58/2009 Zapisala: Nina Oman Stran od strani: 4/15 Poro ilo se brez pisnega soglasja ZZV Kranj ne sme fotokopirati, razen v celoti. G:\Higiena\Odp\2009\nina\ccndk\ccndk2.doc


Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj tel.:04/2017100, fax.:04/2017113 OPOMBA: Mejne vrednosti veljajo za koncentracije težkih kovin v obdelanem blatu. Izmerjene vrednosti morajo biti prera unane na 30 % vsebnost biološko razgradljivih organskih snovi v obdelanem blatu (izmerjene vrednosti se pomnožijo s korekcijskim faktorjem). 70 70 korekcijski faktor =  =  = 1,4 (100 – žarilna izguba v % s.s.) (100 – 49,2)

Po prera unu izmerjenih vrednosti se glede na zadnjo kemi no analizo ugotavlja preseganje mejnih vrednosti za obdelano blato in sicer pri parametru: kadmij (za 68%), celotni krom (za 71,5%), baker (za 227%), nikelj (203%) in cink (za 128%). 6.1.2 Del B: Mejne vrednosti koncentracije težkih kovin v blatu, ki se uporablja v kmetijstvu (Rezultati povpre nih vrednosti kemi nih analiz blata iz leta 2008) Parameter

Izražen kot

Enota

MEJNA VREDNOST Obdelano blato

blato C N Domžale-Kamnik REZULTAT IZRA UNANE - povpre na VREDNOSTI vrednost Cd mg/kg suhe snovi 1,6 Kadmij 1,5 2,24 Cr mg/kg suhe snovi 465 Celotni krom 200 651 Cu mg/kg suhe snovi 642 Baker 300 899 Živo srebro Hg mg/kg suhe snovi 0,7 1,5 0,98 Ni mg/kg suhe snovi 306 Nikelj 75 428 Svinec Pb mg/kg suhe snovi 174 250 244 Zn mg/kg suhe snovi 2.082 Cink 1.200 2.915 Žarilna izguba % suhe snovi 49,5 OPOMBA: Mejne vrednosti veljajo za koncentracije težkih kovin v obdelanem blatu. Izmerjene vrednosti morajo biti prera unane na 30 % vsebnost biološko razgradljivih organskih snovi v obdelanem blatu (izmerjene vrednosti se pomnožijo s korekcijskim faktorjem). 70 70 korekcijski faktor =  =  = 1,4 (100 – žarilna izguba v % s.s.) (100 – 49,5)

Po prera unu izmerjenih vrednosti se glede na povpre je kemi nih analiz iz leta 2008 ugotavlja preseganje mejnih vrednosti za obdelano blato, in sicer pri parametru: kadmij (za 49%), celotni krom (za 226%), baker (za 200%), nikelj (471%) in cink (za 143%). Z navedeno korekcijo izmerjenih vrednosti so na novo dolo ene mejne vrednosti nizke za obi ajno blato iz ve je obstoje e C N, na katero so poleg komunalne odpadne vode speljane tudi industrijske odpadne vode. 6.1.3 Možnost uporabe blata C N Domžale-Kamnik v kmetijstvu Glede na rezultate kemi ne analize iz januarja 2009 in povpre nih vrednosti kemi nih analiz iz celega leta 2008 je razvidno, da zaradi preseganja mejnih vrednosti za obdelano blato, in sicer pri parametrih kadmij, celotni krom, baker, nikelj in cink blato C N Domžale-Kamnik ni primerno za uporabo v kmetijstvu.

Spis: 543-58/2009 Zapisala: Nina Oman Stran od strani: 5/15 Poro ilo se brez pisnega soglasja ZZV Kranj ne sme fotokopirati, razen v celoti. G:\Higiena\Odp\2009\nina\ccndk\ccndk2.doc


Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj tel.:04/2017100, fax.:04/2017113

6.2 Možnost kompostiranja blata iz komunalnih istilnih naprav Dehidrirano blato iz C N je mogo e tudi kompostirati v skladu z Uredbo o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov (Ur. l. RS, št. 62/08), vendar je treba glede na nizke mejne vrednosti upoštevati, da blato iz iš enja komunalne odpadne vode, skupaj z industrijsko odpadno vodo, vsebuje tudi nekaj težkih kovin. Kompostiranje ali anaerobna razgradnja se izvaja z namenom uporabe komposta ali pregnitega blata za gnojilo v kmetijstvu ali za izboljšanje ekološkega stanja tal. Za kompostiranje se mora upoštevati posebne zahteve, ki so dolo ene v 8. lenu uredbe. Kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov mora zaradi higienizacije potekati tako, da je v obdobju nekaj tednov zagotovljena visoka stopnja biotske aktivnosti pri temperaturi v termofilnem obmo ju in pri primernih razmerah glede vodnih in zra nih lastnosti ter vsebnosti hranil in njihovega medsebojnega razmerja. V asu kompostiranja mora biti vsa koli ina komposta izpostavljena dolo eni temperaturi, kot narekuje ta len uredbe. Omejena raba komposta in pregnitega blata e kompost ali pregnito blato ustrezata parametrom za uvrstitev v 2. razred okoljske kakovosti, se lahko vnaša v ali na tla, za izboljšanje njihovega ekološkega stanja po postopku predelave z oznako R10 in je za ta postopek potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Za predelavo odpadkov po postopku R10 se šteje tudi priprava komposta ali pregnitega blata za vnos v tla. Omejena raba stabiliziranih biološko razgradljivih odpadkov e kompost ali pregnito blato ne ustreza merilom za uvrstitev v 1. ali 2. razred okoljske kakovosti, mora upravljalec zagotoviti, da se ga uporabi kot stabiliziran biološko razgradljiv odpadek, e ustreza merilom za stabilizirane biološko razgradljive odpadke in za tako rabo pridobi okoljevarstevno dovoljenje po dolo ilih 24. lena uredbe (opisano v nadaljevanju). Med stabilizirane biološko razgradljive odpadke se se uvrš ata tudi kompost in pregnito blato, ki ne izpolnjujeta zahtev za uvrstitev v 1. ali 2. razred okoljske kakovosti, izpolnjujeta pa zahteve za biološko razgradljive odpadke. Stabilizirane biološko razgradljive odpadke je prepovedano dajati v promet za neomejeno rabo. V kolikor parametri stabiliziranih biološko razgradljivih odpadkov izpolnjujejo zahteve glede okoljske kakovosti, je možna njihova omejena uporaba po dolo ilih 24. lena: pridobiti je treba okoljevarstveno dovoljenje za postopek z oznako R10 za vnos v ali na tla zaradi izboljšanja njihovega ekološkega stanja (Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, Ur. l. RS, št. 34/08). Pri tem pa je treba gleda na zmogljivost naprave zagotavljati še ustrezno higienizacijo. Ustrezno higienizacijo se potrdi s preiskavo, kjer mora biti ugotovljena odsotnost salmonele.

Spis: 543-58/2009 Zapisala: Nina Oman Stran od strani: 6/15 Poro ilo se brez pisnega soglasja ZZV Kranj ne sme fotokopirati, razen v celoti. G:\Higiena\Odp\2009\nina\ccndk\ccndk2.doc


Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj tel.:04/2017100, fax.:04/2017113

6.2.1 Uvrstitev blata C N Domžele-Kamnik po Prilogi 2, Preglednica 1: parametri okoljske kakovosti (Rezultati zadnje kemi ne analize blata iz januarja 2009) Parameter okoljske kakovosti

Kadmij Celotni krom Baker Živo srebro Nikelj Svinec Cink PCB PAH neželene primesi: trdni delci steklo, plastika > 2mm neželene primesi: mineralni trdni delci >5 mm

Kompost ali pregnito blato 1. razred okoljske kakovosti (mg/kg s.s.) 0,7 80 100 0,5 50 80 200 0,4 3 <0,5 % s.s.

Kompost ali pregnito blato 2. razred okoljske kakovosti (mg/kg s.s.) 1,5 200 300 1,5 75 250 1.200 1 3 <2 % s.s.

Okoljska kakovost za stabilizirane biološko ragradljive odpadke (mg/kg s.s.) 7 500 800 7 350 500 2.500 1 6 <7 % s.s.

1,8 245 700 162 160 1.950 -

2,52 343 980 227 224 2.730 -

<5 % s.s.

< 5 % s.s.

-

-

-

blato C N Domžale-Kamnik REZULTAT IZRA UNANE (8 ODP/09) VREDNOSTI

OPOMBA: Izmerjene vrednosti morajo biti prera unane na 30 % vsebnost biološko razgradljivih organskih snovi v kompostu, pregnitem blatu ali stabiliziranih biološko razgradljivih odpadkih.

6.2.2 Uvrstitev blata C N Domžele-Kamnik po Prilogi 2, Preglednica 1: parametri okoljske kakovosti (Rezultati povpre nih vrednosti kemi nih analiz blata iz leta 2008) Parameter okoljske kakovosti

Kadmij Celotni krom Baker Živo srebro Nikelj Svinec Cink PCB PAH neželene primesi: trdni delci steklo, plastika > 2mm neželene primesi: mineralni trdni delci >5 mm

Kompost ali pregnito blato 1. razred okoljske kakovosti (mg/kg s.s.) 0,7 80 100 0,5 50 80 200 0,4 3 <0,5 % s.s.

Kompost ali pregnito blato 2. razred okoljske kakovosti (mg/kg s.s.) 1,5 200 300 1,5 75 250 1.200 1 3 <2 % s.s.

Okoljska kakovost za stabilizirane biološko ragradljive odpadke (mg/kg s.s.) 7 500 800 7 350 500 2.500 1 6 <7 % s.s.

5,0 500 600 5,0 306 174 2.028 <0,1 5 -

7 700 840 7 428 244 2.839 <1 7* -

<5 % s.s.

< 5 % s.s.

-

-

-

blato C N Domžale-Kamnik REZULTAT IZRA UNANE - povpre na VREDNOSTI vrednost

OPOMBA: Izmerjene vrednosti morajo biti prera unane na 30 % vsebnost biološko razgradljivih organskih snovi v kompostu, pregnitem blatu ali stabiliziranih biološko razgradljivih odpadkih. *Parameter PAH je bil dolo evan samo v enem vzorcu od desetih.

Spis: 543-58/2009 Zapisala: Nina Oman Stran od strani: 7/15 Poro ilo se brez pisnega soglasja ZZV Kranj ne sme fotokopirati, razen v celoti. G:\Higiena\Odp\2009\nina\ccndk\ccndk2.doc


Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj tel.:04/2017100, fax.:04/2017113 70 70 korekcijski faktor =  =  = 1,4 (100 – žarilna izguba v % s.s.) (100 – 49,5)

Po prera unu izmerjenih vrednosti rezultatov povpre nih vrednosti se ugotavlja preseganje mejnih vrednosti za obdelano blato, in sicer pri parametru: celotni krom (za 40%), baker (za 5%) in cink (za 14%); pri letošnjem vzorcu pa samo za parameter baker (za 22,5%). Osnovni parametri, ki se še dolo ajo so: Parameter

Izražen kot

Enota

Suha snov % Organska snov % s.s. Gostota kg/l sveže mase Elektroprevodnost mS/m pH Celotni dušik N mg/kg suhe snovi Fosfor P 2O 5 mg/kg suhe snovi Kalij K 2O mg/kg suhe snovi Ostalo: CaO, MgO, B, Mo, sprejemanje kisika, kaljiva semena

Metoda sušenje žaorizguba tehtanje izlužek – prevodnost izlužek - pH razklop – dolo itev N razklop – dolo itev P razklop – dolo itev K

Pri obdelavi blata je treba zagotavljati še ustrezno higienizacijo (Salmonela v 25 g = negativna).

6.2.3. Možnost uporabe blata C N Domžale-Kamnik kot kompost, pregnito blato ali kot stabilizaran biološko razgradljiv odpadek Omejena raba komposta in pregnitega blata Obravnavano blato iz C N Domžale-Kamnik glede na analizirane parametre ne ustreza kriterijem za kompost in pregnito blato – 2. razred okoljske kakovosti in tako ni primeren za vnos v ali na tla za izboljšanje njihovega ekološkega stanja po postopku predelave z oznako R10. Omejena raba stabiliziranih biološko razgradljivih odpadkov Obravnavano blato iz C N Domžale-Kamnik glede na analizirane parametre ne ustreza kriterijem za stabilizirane biološko razgradljive odpadke – zahteve glede okoljske kakovosti za stabilizirane biološko razgradljive odpadke in tako ni primeren za vnos v ali na tla zaradi izboljšanja njihovega ekološkega stanja po postopku predelave R10. 6.3 Uporaba blata kot gorivo V Uredbi o predelavi nenevarnih odpadkov v trdo gorivo (Ur. l. RS, 57/08) so v Prilogi 1 navedeni Nenevarni odpadki (,,drugi,, nenevarni odpadki), ki se predelujejo v trdno gorivo za uporabo kot gorivo, med katere sodijo tudi blata komunalnih in industrijskih istilnih naprav. Trdno gorivo, pridobljeno iz drugih nenevarnih odpadkov, se glede na neto kurilno vrednost uvrš a od enega v pet razredov iz klasifikacijskega seznama trdnih goriv. Za predobdelavo drugih nenevarnih odpadkov v trdna goriva je potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Spis: 543-58/2009 Zapisala: Nina Oman Stran od strani: 8/15 Poro ilo se brez pisnega soglasja ZZV Kranj ne sme fotokopirati, razen v celoti. G:\Higiena\Odp\2009\nina\ccndk\ccndk2.doc


Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj tel.:04/2017100, fax.:04/2017113

Trdno gorivo, pripravljeno iz drugih nenevarnih odpadkov, je prepovedano uporabljati kot gorivo v malih kurilnih napravah. Trdno gorivo, pripravljeno iz drugih nenevarnih odpadkov, se lahko uporablja kot gorivo v katerikoli napravi za sosežig odpadkov, za kar je potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za sosežiganje odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja sežiganje odpadkov. e je naprava za sosežig zgoraj opisanih odpadkov srednja kurilna naprava, mora biti njena vhodna mo ve ja od 1MW, trdno gorivo, ki je pripravljeno iz blata N, se mora uvrš ati glede na: - neto kurilno vrednost v 1., 2., ali 3. razred iz klasifikacijskega seznama trdnih goriv, - vsebnost klora v 1. ali 2. razred iz klasifikacijskega seznama trdnih goriv, - vsebnost nevarnih snovi (Hg, Cd, S) v 1. razred iz klasifikacijskega seznama trdnih odpadkov. V naslednjih dveh to kah smo primerjali rezultate analiz blata C N Domžale-Kamnik in ga poskušali uvrstiti v enega od razredov glede na klasifikacijski seznam trdnega goriva in kot možnost sosežiga v srednji kurilni napravi v 1., 2., ali 3. razred trdnih goriv. 6.3.1 Klasifikacijski seznam trdnega goriva za razvrš anje v razrede v primerjavi z rezultati analiz blata C N Domžale-Kamnik (Rezultati povpre nih vrednosti kemi nih analiz blata iz leta 2008 in januarja 2009) Parameter

Statisti ni izra un povpre ja

Enota parametra

1. razred trdnega goriva

2. razred trdnega goriva

3. razred trdnega goriva

4. razred trdnega goriva

5. razred trdnega goriva

Neto kurilna vrednost Klor

aritmeti na sredina

MJ/kg

>=25

>=20

>=15

>=10

>=3

blato C N Domžale-Kamnik REZULTAT - povpre na vrednost 10,7 MJ/kg

aritmeti na sredina mediana 80 percentilna vrednost aritmeti na sredina aritmeti na sredina

% (m/m)

<=0,2

<=0,6

<=1,0

<=1,5

<=3

-

mg/MJ mg/MJ

<=0,02 <=0,04

<=0,03 <=0,06

<=0,08 <=0,16

<=0,15 <=0,30

<=0,5 <=1,0

0,0007mg/kg s.s. -

mg/kg

<=1,0

<=4,0

<=5,0

<=5,0

<=5,0

1,6 mg/kg s.s.

% (m/m)

<=0,2

<=0,3

<=0,5

<=0,5

<=0,5

9.400mg/kg s.s. 0 0,94% s.s.

Živo srebro Kadmij Žveplo

Opomba: za odpadni les se odvzamejo in analizirajo 3-podvzorci za en reprezentativni vzorec.

Spis: 543-58/2009 Zapisala: Nina Oman Stran od strani: 9/15 Poro ilo se brez pisnega soglasja ZZV Kranj ne sme fotokopirati, razen v celoti. G:\Higiena\Odp\2009\nina\ccndk\ccndk2.doc


Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj tel.:04/2017100, fax.:04/2017113

6.3.2 Klasifikacijski seznam trdnega goriva za razvrš anje v 1.-3. razred glede uporabe trdnega goriva kot sosežig v srednji kurilni napravi z rezultati analiz blata C N Domžale-Kamnik (Rezultati povpre nih vrednosti kemi nih analiz blata iz leta 2008 in januarja 2009) Parameter

Neto kurilna vrednost Klor Živo srebro Kadmij Žveplo

1. razred trdnega goriva

2. razred trdnega goriva

3. razred trdnega goriva

>=25 MJ/kg <=0,2 % <=0,02 mg/kg 80 perc. <=0,04 mg/kg <=1,0 mg/kg <=0,2 %

>=20 MJ/kg <=0,6 % <=0,03 mg/kg 80 perc. <=0,06 mg/kg <=4,0 mg/kg <=0,3 %

>=15 MJ/kg <=1,0 % <=0,08 mg/kg 80 perc. <=0,16 mg/kg <=5,0 mg/kg <=0,5 %

Opomba: za odpadni les se odvzamejo in analizirajo 3-podvzorci za en reprezentativni vzorec.

blato C N Domžale-Kamnik REZULTAT - povpre na vrednost 10,7 MJ/kg 0,0007mg/kg s.s. 1,6 mg/kg s.s. 9.400mg/kg s.s. 0 0,94% s.s.

6.3.2 Možnost uporabe blata C N Domžale-Kamnik kot gorivo Uporaba trdnega goriva, pripravljenega iz blata C N Domžale-Kamnik Iz rezultatov kemi ne analize iz januarja 2009 in povpre nih vrednosti kemi nih analiz iz celega leta 2009 je razvidno, da se blato C N Domžale-Kamnik uvrš a v 4. razred trdnega goriva (Tabela 6.3.1) in ga je zato možno uporabljati kot trdno gorivo v katerikoli napravi za sosežig odpadkov. Za uporabo trdnega goriva v katerikoli napravi za sosežig odpadkov, pripravljenega iz drugih nenevarnih odpadkov, je potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za sosežiganje odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja sežiganje odpadkov. Uporaba trdnega goriva, pripravljenega iz blata C N Domžale-Kamnik v napravi za sosežig odpadkov – v srednji kurilni napravi Iz rezultatov kemi ne analize iz januarja 2009 in povpre nih vrednosti kemi nih analiz iz celega leta 2009 je razvidno: - da se blato C N Domžale-Kamnik glede na nizko neto kurilno vrednost ne uvrš a v nobenega od zahtevanih treh razredov iz klasifikacijskega seznama trdnih goriv (1., 2., ali 3. razred), - da se blato C N Domžale-Kamnik glede vsebnosti nevarnih snovi (živo srebro, kadmij in žveplo) ne uvrš a v 1. razred iz klasifikacijskega seznama trdnih goriv (zaradi previsoke vsebnosti kadmija), - potrebno bi bilo dolo iti še vsebnost klora v blatu C N Domžale-Kamnik. Glede na nizko kurilno vrednost in preseganje vrednosti kadmija se blata C N Domžale-Kamnik ni možno uporabljati kot trdno gorivo v napravi za sosežig - v srednji kurilni napravi.

Spis: 543-58/2009 Zapisala: Nina Oman Stran od strani: 10/15 Poro ilo se brez pisnega soglasja ZZV Kranj ne sme fotokopirati, razen v celoti. G:\Higiena\Odp\2009\nina\ccndk\ccndk2.doc


Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj tel.:04/2017100, fax.:04/2017113

6.4 Uporaba blata kot možnost vnosa v tla V Uredbi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur.l. RS, št. 34/08) so navedeni pogoji v zvezi z obremenjevanjem tal z vnašanjem odpadkov in obvezno ravnanje pri na rtovanju in izvedbi vnašanja zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine zaradi izboljšanja ekološkega stanja tal. Prepovedano je obremenjevati tla z vnosom odpadkov, razen e so obdelani in se vnašajo v tla kot sestavina umetno pripravljene zemljine, ki izpolnjuje zahteve 6. lena citirane uredbe ali kot polnilo pri gradnji objektov, ki izpolnjuje zahteve iz 7. lena te uredbe. Mešanje zemeljskega izkopa, odpadnih mineralnih surovin in naplavin med seboj in z drugimi odpadki je dovoljeno samo v primeru, e gre za izdelavo umetno pripravljene zemljine ali polnila pri gradnji objektov. Za izdelavo polnila pri gradbenih objektih je prepovedano uporabljati odpadke ali material, pridobljen z obdelavo odpadkov, ki vsebujejo ve kot pet masnih odstotkov organske snovi. V nadaljevanju se bomo omejili le na vnos umetno pripravljene zemljine in izboljšanje ekološkega stanja tal. 6.4.1 Obremenjevanje tal z vnosom umetno pripravljene zemljine Prepovedano je obremenjevati tla z vnosom odpadkov, razen e so obdelani in se vnašajo v tla kot sestavina umetno pripravljene zemljina, ki izpolnjuje naslednje zahteve: - vsebnost parametrov v zemljini ne presega najve jih vrednosti iz priloge 3, - fizikalno-kemijske lastnosti zemljine se ne smejo razlikovati od lastnosti iz priloge 4, - namen uporabe zemljine je za rekultivacijo tal, nasipavanje zemljiš , zapolnjevanje tal po izkopu. Priloga 3:

Najve je vrednosti parametrov umetno pripravljene zemljine, namenjene rekultivaciji tal, nasipavanju zemljiš in zapolnjevanju izkopov

Preglednica 1: Najve je vrednosti anorganskih parametrov umetno pripravljene zemljine, ki je namenjena rekultivaciji tal na kmetijskih zemljiš ih Parameter mg/kg s.s. mg/kg s.s. za zemljino vrste A za zemljino vrste B arzen (As) 20 20 svinec (Pb) 40 50 kadmij (Cd) 0,5 0,7 celotni krom (Cr) 40 40 baker (Cu) 30 30 nikelj (Ni) 30 30 živo srebro (Hg) 0,2 0,3 cink (Zn) 100 100 Preglednica 2: Najve je vrednosti organskih parametrov v umetno pripravljeni zemljini, ki je namenjena rekultivaciji tal na kmetijskih zemljiš ih Parameter mg/kg s.s. vsota ogljikovodikov ( CH) celotna vsebnost PAH-policikli ni aromatski ogljikovodiki BTX-celotna vsebnost PCB-celotna vsebnost2

20, 50, 100, 2001 2 0,1 0,1

Spis: 543-58/2009 Zapisala: Nina Oman Stran od strani: 11/15 Poro ilo se brez pisnega soglasja ZZV Kranj ne sme fotokopirati, razen v celoti. G:\Higiena\Odp\2009\nina\ccndk\ccndk2.doc


Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj tel.:04/2017100, fax.:04/2017113 1) vsebnost 20mg/kg s.s. velja za zemljo s TOC≤ 0,3% vrednost 50mg/kg s.s. velja za zemljo z 0,3% < TOC ≤ 0,5% vrednost 100mg/kg s.s. velja za zemljo s TOC > 2% 2) vsota PCB 28, 52, 101, 138, 153 in 180

Preglednica 3: Najve je vrednosti anorganskih parametrov v umetno pripravljeni zemljini, ki je namenjena rekultivaciji tal na nekmetijskih zemljiš ih ali nasipavanju zemljiš ali zapolnjevanju izkopov Parameter mg/kg s.s. izlužek v mg/kg s.s. L/S = 10l/kg arzen (As) 30 0,3 svinec (Pb) 100 0,3 kadmij (Cd) 1,1 0,03 celotni krom (Cr) 90 0,3 baker (Cu) 60 (90)1 0,6 nikelj (Ni) 55 0,6 živo srebro (Hg) 0,7 0,01 cink (Zn) 300 (450)1 18 1) pri zemljini s Ph>7 velja višja mejna vrednost

Preglednica 4: Najve je vrednosti organskih parametrov in njihove najve je vrednosti v izlužku za umetno pripravljeno zemljino, ki je namenjena rekultivaciji tal na kmetijskih zemljiš ih ali nasipavanju zemljiš ali zapolnjevanju izkopov Parameter mg/kg s.s. Izližek v mg/kg s.s. L/S = 10l/kg vsota ogljikovodikov ( CH) 20, 50, 100, 2001 5 PAH-policikli ni aromatski ogljikovodiki 2 BTX-celotna vsebnost 1 PCB-celotna vsebnost2 0,1 AOX kot klor, vsebnost eluata 0,3 1) vsebnost 20mg/kg s.s. velja za zemljo vrste A vrednost 50mg/kg s.s. velja za zemljo s TOC ≤ 0,5% vrednost 100mg/kg s.s. velja za zemljo z 0,5% < TOC ≤ 2% vrednost 200mg/kg s.s. velja za zemljo s TOC > 2% 2) vsota PCB 28, 52, 101, 138, 153 in 180

Priloga 4:

Fizikalno-kemijske lastnosti umetno pripravljene zemljine, namenjene rekultivaciji tal, nasipavanju zemljiš in zapolnjevanju izkopov

Preglednica 1: Fizikalne kemijske lastnosti umetno pripravljene zemljine vrste A in B, namenjene za nasipavanje zemljiš in zapolnjevanje izkopov za globino vnosa globje od 2m: Fizikalno – kemijska lastnost Oznaka Enota Obmo je kamenje, ve je od 2 mm1,2 masni % s.s. 0 - 70 kamenje, ve je od 200 mm1,2 masni % s.s. 0 - 10 TOC masni % s.s. ≤2% TOC v izlužku mg/kg s.s. 50 pH pH 6,5 - 8 elektri na prevodnost < 600 µS/cm celotni dušik N cel masni % s.s. < 0,1 celotni fosfor P cel masni % s.s. < 0,1 balastne snovi umetne mase kovina masni % s.s. < 0,5 masni % s.s. <0,5 1) približna vrednost 2) posamezni delci s premerom, ve jim od 2mm oziroma ve jim od 63mm

Spis: 543-58/2009 Zapisala: Nina Oman Stran od strani: 12/15 Poro ilo se brez pisnega soglasja ZZV Kranj ne sme fotokopirati, razen v celoti. G:\Higiena\Odp\2009\nina\ccndk\ccndk2.doc


Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj tel.:04/2017100, fax.:04/2017113 Preglednica 2: Fizikalne kemijske lastnosti umetno pripravljene zemljine vrste A in B, namenjene za nasipavanje zemljiš in zapolnjevanje izkopov za globino vnosa do 2m: Fizikalno – kemijska lastnost Oznaka Enota Obmo je glina T masni % s.s. 5 - 25 kamenje, ve je od 2 mm1,2 masni % s.s. 0 – 30 kamenje, ve je od 200 mm1,2 masni % s.s. 0 TOC masni % s.s. povpre no 5% za globine od 0 do 60cm povpre no 3% za globine od 60 do 120 cm najve za 2% za globine nad 120 cm pH pH 6,5 - 8 apnenec CaCO3 masni % na liter 0 – 25 bazi na nasi enost % od IK 70 – 100 alkalijske in zemljo alkalijske kovine Ca % od IK 60-90 Mg % od IK 5-15 K % od IK 2-5 na % od IK <5 elektri na prevodnost < 600 µS/cm celotni dušik N cel masni % s.s. < 0,4 celotni fosfor P cel masni % s.s. < 0,1 voda (poljska zmogljivost) Vol% 28 – 50 balastne snovi umetne mase kovina masni % s.s. <0,5 masni % s.s. <0,5 1) približna vrednost 2) posamezni delci s premerom, ve jim od 2mm oziroma ve jim od 63mm

Umetno pripravljena zemljina vrste A je zemljina, ki vsebuje ve kot 80 prostorninskih odstotkov naravnih srednjetežkih ali težkih tal; zemljina vrste B pa je zemljina, ki vsebuje manj kot 80 oristorninskih odstotkov srednjetežkih ali težkih tal. 6.4.2 Obremenjevanje tal z vnosom umetno pripravljene zemljine kot izboljšanje ekološkega stanja tal Za izboljšanje ekološkega stanja tal se lahko uporabi umetno pripravljena zemljina, ki ustreza naslednjih zahtevam: - ne glede na rabo zemljiš a mora biti zgornja plast vnosa umetno pripravljene zemljine debela najmanj 2m, - zgornja plast vnosa iz prejšnje alineje je lahko tudi tanjša, e ni izdelana kot zaklju ek zapolnjevanja izkopov, ampak se vnaša na narvna tla ali naravno podtalje ali podtalje iz predhodno premeš enih neonesnaženih mineralnih surovin, odpadnih mineralnih surovin ali odpadnih naplavin, - pri izdelavi ozelenelih nasipov z naklonom, manjšim od 1:2,5 mora biti zgornja plast vnosa debela najmanj 50cm, - v zgornjo plast se lahko vgradi tudi humusni nanos, e ni onesnažen. 6.4.3 Možnost uporabe blata C N Domžale Kamnik za pripravo umetne zemljine Blato istilne naprave je možno uporabiti za izdelavo umetno pripravljene zemljine. Pripravljena zemljina se lahko vnaša v tla, e vsebnost parametrov v zemljini ne presega najve jih vrednosti iz priloge 3 in fizikalno-kemijske lastnosti zemljine se ne smejo razlikovati od lastnosti iz priloge 4 (opisano zgoraj). Spis: 543-58/2009 Zapisala: Nina Oman Stran od strani: 13/15 Poro ilo se brez pisnega soglasja ZZV Kranj ne sme fotokopirati, razen v celoti. G:\Higiena\Odp\2009\nina\ccndk\ccndk2.doc


Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj tel.:04/2017100, fax.:04/2017113

Pripravljena zemljina pa se lahko uporabi za vnašanje v tla, izpolnjuje zahteve uredbe in vse alineje v to ki 6.4.2 tega poro ila. Oseba, ki namerava izdelovati umetno pripravljeno zemljino zaradi njenega vnosa v tla, mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov po postopku R10 v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. 6.5 Odlaganje blata iz N Odlaganje odpadkov ureja Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališ ih (Ur. l. RS, št. 32/06, 98/07 in 62/08), Priloga 2, to ka 5: 5. Zahteve za nenevarne odpadke z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi, ki nastajajo kot ostanki predelave po postopku R3 v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki (recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila, vklju no s kompostiranjem ali z drugimi procesi biološkega preoblikovanja) in se odlagajo na odlagališ u za nenevarne odpadke 5.1. Vrednosti parametrov izlužka odpadkov z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi (L/S = 10 l/kg) ne smejo presegati naslednjih vrednosti: Izražen kot As Ba Cd Cr Cu Hg Mo Ni Pb Sn Se Zn Cl F SO4 C -

Arzen Barij Kadmij Celotni krom Baker Živo srebro Molibden Nikelj Svinec Antimon Selen Cink Kloridi Fluoridi Sulfat Raztopljeni organski ogljik - DOC* Celotne raztopljene snovi**

Enota

mg/kg suhe snovi mg/kg suhe snovi mg/kg suhe snovi mg/kg suhe snovi mg/kg suhe snovi mg/kg suhe snovi mg/kg suhe snovi mg/kg suhe snovi mg/kg suhe snovi mg/kg suhe snovi mg/kg suhe snovi mg/kg suhe snovi mg/kg suhe snovi mg/kg suhe snovi mg/kg suhe snovi mg/kg suhe snovi mg/kg suhe snovi

Mejna vrednost parametra izlužka 2 100 3 10 50 0,2 10 10 10 0,7 0,5 50 15.000 250 20.000 7.500 60.000

* e izmerjena vrednost parametra izlužka presega vrednost parametra izlužka iz tabele pri lastni pH vrednosti izlužka, se lahko izvede analiza pri pH vrednosti med 7,5 in 8,0, pri emer je treba uporabiti merilno metodo iz standarda prEN 14429 ali drugo, njej enakovredno. ** Vsebnost celotnih raztopljenih snovi v izlužku se lahko uporablja namesto vsebnosti sulfatov in kloridov v izlužku.

5.2. Vrednosti parametrov onesnaženosti nenevarnih odpadkov z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi ne smejo presegati naslednjih vrednosti: Parameter Celotni organski ogljik – TOC Suha snov Žarilna izguba

Izražen kot C -

Enota % suhe snovi % % suhe snovi

Mejna vrednost parametra onesnaženosti 18 % -

Spis: 543-58/2009 Zapisala: Nina Oman Stran od strani: 14/15 Poro ilo se brez pisnega soglasja ZZV Kranj ne sme fotokopirati, razen v celoti. G:\Higiena\Odp\2009\nina\ccndk\ccndk2.doc


Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj tel.:04/2017100, fax.:04/2017113

Možnost odlaganje blata N: Odlaganje blata iz N na odlagališ u za nenevarne odpadke je dovoljeno za dolo eno predhodno obdobje, in sicer skladno z dolo ili 67. lena in samih prehodnih in kon nih dolo il, Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališ ih (Ur.l.RS, št. 32/06, 98/07 in 62/08). Na obstoje ih odlagališ ih se lahko odlagajo mulji (blata) iz komunalnih istilnih naprav in drugi odpadki, ki nastajajo pri iš enju komunalnih odpadnih voda, do 31. decembra 2008 oz. do 15.07.2009, za odlagališ a, ki so pridobila okoljevarstvena dovoljenja v skladu s 67. lenom omenjene uredbe. 6.6 Ravnanje z blatom iz N Novejša veljavna slovenska zakonodaja s podro ja blat istilnih naprav in nasploh ravnanja z odpadki je stroga in usmerja odpadke oz. ostanke iz postopkov iš enja odpadnih vod v nadaljnjo obdelavo pred njihovo kon no odstranitvijo. Tako je treba za blato iz komunalne N ali C N zagotoviti npr. anaerobno stabilizacijo z izkoriš anjem bioplina, kompostiranje ali po dehidraciji sušenje in sežig ter šele za tovrstnimi obdelavami (predelavami) sledi kon no odlaganje na odlagališ u za nenevarne odpadke, uporaba kot gnojilo za kmetijsko uporabo ali za pripravo umetno pripravljenih zemljin v postopkih izboljšanja ekološkega stanja tal po Uredbi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št. 34/08). Za uporabo blata N pri gnojenju tal in pri vnosu odpadkov v tla je treba predhodno pridobiti ustrezno soglasje oz. dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor. V nasprotnem primeru se za ravnanje z blatom iz N upoštevajo dolo ila splošnega predpisa, Uredbe o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08), po kateri se razvrš a v skupino odpadkov 19 08 Odpadki iz naprav za iš enje odpadne vode, ki niso navedeni drugje: - 19 08 05 Mulji iz istilnih naprav komunalnih odpadnih voda. 6.7 ezmejno pošiljanje odpadkov ezmejno pošiljanje odpadkov dolo a in ureja Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov (Ur. l. RS, št. 71/07). V Uredbi so združeni seznami odpadkov, ki izhajajo iz Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja in Sklepa OECD o nadzoru prehoda odpadkov za predelavo preko meja. Dehidrirano blato iz obstoje ih C N je na podlagi opravljenih laboratorijskih preiskav in glede na sam vir nastanka praviloma nenevaren odpadek. Razvrš a se v Prilogo IV: Seznam odpadkov za katere velja postopek predhodne pisne prijave in soglasja ("oranžni" seznam odpadkov), Seznam A (Priloga VIII k Baselski konvenciji): - A3 ODPADKI, IZ PRETEŽNO ORGANSKIH SESTAVIN, KI LAHKO VSEBUJEJO KOVINE IN ANORGANSKE SNOVI - AC270 Blato iz iš enja odpadnih vod. Priloge: - Poro ilo o preskušanju, ZZV Kranj, Laboratorij za sanitarno kemijo, Lab. št. 8 ODP/09. Spis: 543-58/2009 Zapisala: Nina Oman Stran od strani: 15/15 Poro ilo se brez pisnega soglasja ZZV Kranj ne sme fotokopirati, razen v celoti. G:\Higiena\Odp\2009\nina\ccndk\ccndk2.doc

ocena  
ocena  

ccn-domzale

Advertisement