Page 1

ขั้นตอนการเปลี่ยน License Key

โปรแกรมปองกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร Kaspersky เพื่อตออายุการใชงาน / อัพเดทฐานขอมูลไวรัส (Signature)

โดย นายสุรเชษฐ ตั้งทรัพยสกุล ตำแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร งานระบบเครือขายคอมพิวเตอร สำนักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ขั้นตอนการเปลี่ยน License key โปรแกรมป้องกันและกาจัดไวรัส Kaspersky Antivirus คาชี้แจง จากการที่สานักคอมพิวเตอร์ได้ให้บริการโปรแกรมป้องกันและกาจัดไวรัส Kaspersky Antivirus สาหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนัน้ ทั้งนีเ้ พื่อให้การใช้งานโปรแกรมดังกล่าวมีประสิทธิภาพ สูงสุดในการป้องกันและกาจัดไวรัส บุคลากรที่ติดตั้งโปรแกรมป้องกันและกาจัดไวรัสดังกล่าวจะต้องทาการ อัพเดทฐานข้อมูลไวรัสคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบันโดยการอัพเดทโปรแกรมดังกล่าว ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว โปรแกรมป้องกันและกาจัดไวรัส Kaspersky Antivirus จะทาการอัพเดทฐานข้อมูล (Signature) ของ โปรแกรมจาก Kaspersky Security Center โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ในการให้บริการโปรแกรมป้องกันและกาจัด ไวรัส งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทาสัญญาการจัดซื้อ โปรแกรมป้องกันและกาจัดไวรัสแบบปีต่อปี ดังนั้นเมื่อโปรแกรมให้บริการไปครบ 1 ปี License Key เดิมจะ หมดอายุ ส่งผลให้บุคลากรผู้ใช้บริการจะต้องทาการอัพเดท License Key ใหม่เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรม ป้องกันและกาจัดไวรัสดังกล่าวต่อไปได้ ซึง่ รวมถึงความสามารถอัพเดทฐานข้อมูลโปรแกรมป้องกันและกาจัด ไวรัสให้เป็นปัจจุบันด้วย ในการนี้ หากบุคลากรผู้ใช้บริการไม่สามารถอัพเดทโปรแกรมได้ควรดาเนินการตาม ขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ไป Copy key โดยเข้าไปที่ Start => Run => \\10.113.0.8, 10.113.0.4 หรือ 10.113.0.2 (หมายเหตุ : เลือกจาก License ใน Server ใดยังมีพื้นที่ว่างให้บริการ) แล้วคลิก OK


2. เข้า Log in ด้วย User : antivirus และใช้ Password : p@ssw0rd ในการเข้าใช้คลิก OK

3. จากนั้นจะพบกับโฟลเดอร์ klshare ให้ทาการดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ klshare

4. ภายในโฟลเดอร์ klshare จะพบกับโฟลเดอร์ Packages และ Updates ให้ทาการดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ Packages


5. ภายในโฟลเดอร์ Packages จะมีโฟลเดอร์ KAVFSEE_8.0.0.559, KES_10.1.0.867, NetAgent_10.0.3361 และโฟลเดอร์ อื่นๆ ให้ทาการดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ KES_x.xx หมายเหตุ : ตัวเลขอาจเปลี่ยนแปลงตามเลขรุ่นทีม่ ีการอัพเดท)

6. ภายในโฟลเดอร์ KES_x.xx จะมีโฟลเดอร์ และไฟล์อื่นๆ แต่ให้เราเลือกดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ exec

7. ภายในโฟลเดอร์ exec จะมีไฟล์อื่นๆ แต่ให้เราเลือก Copy file : xxx-xxx-xxx.key มาไว้ในเครื่อง


8. จากนั้นให้ท่านเปิดหน้าจอกการใช้งาน Kaspersky Antivirus แล้วคลิกไปที่ License

9. จะปรากฏหน้าจอ Licensing ให้เราคลิกไปที่ Active the application under a new license


10. จะปรากฏหน้าจอ Activation Wizard ให้ท่านเลือก Activate with a key file แล้วคลิก Next

11. จะปรากฏหน้าจอให้เราเลือกไฟล์คลิกไปที่ Browse…


12. ค้นหาไฟล์ที่ก๊อปปีจ้ าก Server 10.113.0.8, 10.113.0.4 หรือ 10.113.0.2 ที่ชื่อ xxx-xxx-xxx.key แล้ว คลิก Open

13. จะปรากฏหน้าจอ Activation Wizard แสดงรายละเอียด License แล้วคลิก Next


14. จะปรากฏหน้าจอ Activation Wizard แสดงเราติดตั้ง License เสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิก Finish ก็เสร็จ สมบูรณ์ License อัพเดทเรียบร้อย

ขั้นตอนการเปลี่ยน License key โปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัส Kaspersky Antivirus  

ขั้นตอนการเปลี่ยน License key โปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัส Kaspersky Antivirus งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมห...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you