Page 1

คูมือการติดตั้งระบบ MIS

สำนักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


คู่มือการติดตั้งระบบ MIS

จัดทำ�โดย

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำ�นักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ตั้ง สำ�นักวิทยบริการ B ชั้น 3 ห้อง 303 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ 2344, 2458 โทรสาร 0-4375-4350


คู่มือการติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการติดสินใจ(MIS) 1. ไปที่ Start เลือก run แล้วพิมพ์ \\server ถ้าเจอหน้าจอถาม username และ password ให้ใส่ - username คือ msu - password คือ msureg แล้วคลิกเลือก remember แล้วคลิก OK

รูปที่ 1 2. จะเจอหน้าจอดังรูปที่ 2 คลิกเลือก Folder misapp

รูปที่ 2


งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำ�นักคอมพิวเตอร์

บันทึก ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 4


คู่มือการติดตั้งระบบ MIS

3. คลิกเลือก Folder Caller ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 4. คลิกขวาที่ ไอคอน ระบบMIS แล้วเลือก send to > Desktop(create shortcut) ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4

5


งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำ�นักคอมพิวเตอร์

บันทึก ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 6


คู่มือการติดตั้งระบบ MIS

ขั้นตอนการติดตั้ง Access97 * ก่อนทำ�การติดตั้งโปรแกรม Access97 ตรวจสอบก่อนว่าในเครื่องของเรามี font ที่เปนตัว ตรวจสอบ licence ของ office รึเปล่า โดยไปที่ control panel เลือก font ค้นหา font ที่ชื่อ HETTEN*.ttf แล้วทำ�การลบทิ้ง เมื่อทำ�การลบแล้ว ต้องไปเคลียร์ที่ Recycle Bin ด้วย* 1. ไปที่ \\server1 คลิกเลือก Folder Software และคลิกเลือก MS Office 97 Thai เพื่อทำ�การติดตั้ง access97 2. เมื่อเข้าไปใน Folder MS Office 97 Thai แล้วให้คลิก setup.exe เพื่อทำ�การติดตั้งโปแกรม 3. คลิกเลือก continue ดังรูปที่1

รูปที่ 1

7


งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำ�นักคอมพิวเตอร์

บันทึก ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 8


คู่มือการติดตั้งระบบ MIS

4. ให้กรอก name และ organization แล้วคลิก OK ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 ######### ดังรูปที่ 3 5. ที่หน้าจอนี้ ให้ใส่ cd key คือ 1112-111111

รูปที่ 3 9


งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำ�นักคอมพิวเตอร์

บันทึก ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 10


คู่มือการติดตั้งระบบ MIS

6. หน้าจอแสดงการกำ�หนดที่อยู่ให้กับโปรแกรม คลิกเลือก OK ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 7. หน้าจอเลือกการติดตั้งโปรแกรมให้คลิกเลือก Custom ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5

11


งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำ�นักคอมพิวเตอร์

บันทึก ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 12


คู่มือการติดตั้งระบบ MIS

8. ทำ�การเลือกการติดตั้งเฉพาะ Access97 ทำ�การเลือกเฉพาะ access ดังรูปที่ 6 แล้วคลิก Continue

รูปที่ 6 9. หน้าจอนี้ ก้อคลิก Continue

รูปที่ 7 10. โปรแกรมจะทำ�การติดตั้ง รอจนกว่าจะเรียบร้อย 13


งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำ�นักคอมพิวเตอร์

บันทึก ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 14


คู่มือการติดตั้งระบบ MIS

ขั้นตอนการลง Oracle 10g 1. ไปที่ \\server1 คลิกเลือก Folder Software เข้าไป 10g_win32_client ทำ�การดับเบิ้ลคลิกที่ setup.exe จะ ปรากฎหน้าจอดังรูปที่1 และ 2

รูปที่ 1

รูปที่ 2 15


งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำ�นักคอมพิวเตอร์

บันทึก ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 16


คู่มือการติดตั้งระบบ MIS

2. หน้าจอจะแสดง path ในการลงโปรแกรม แล้วคลิก Next

รูปที่ 3 3. ต่อมาเป็นหน้าจอแสดงประเภทของการลง Oracle ให้เลือกที่ Administrator แล้วคลิก Next

รูปที่ 4

17


งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำ�นักคอมพิวเตอร์

บันทึก ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 18


คู่มือการติดตั้งระบบ MIS

4. หน้าจอแสดงรายละเอียดต่างๆของ Oracle คลิก Install เพื่อทำ�การติดตั้งโปรแกรม

รูปที่ 5 5. หน้าจอแสดงการติดตั้งโปรแกรม Oracle

รูปที่ 6

19


งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำ�นักคอมพิวเตอร์

บันทึก ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 20


คู่มือการติดตั้งระบบ MIS

6. เมื่อโปรแกรมทำ�การติดตั้งเรียบร้อยจะแสดงหน้า Configuration ดังรูป

รูปที่ 7 7. หน้าจอแสดงขั้นตอนการตั้งค่า Oracle หน้าจอนี้ให้คลิก ถัดไป

รูปที่ 8

21


งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำ�นักคอมพิวเตอร์

บันทึก ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 22


คู่มือการติดตั้งระบบ MIS

8. หน้าจอนี้แสดงการเลือก Naming Methods ให้คลิก ถัดไป

รูปที่ 9 9. ที่หน้าจอนี้ให้ใส่ service name ว่า avsmis แล้วคลิก ถัดไป

รูปที่ 10

23


งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำ�นักคอมพิวเตอร์

บันทึก ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 24


คู่มือการติดตั้งระบบ MIS

10. หน้าจอนี้เลือก TCP แล้วคลิก ถัดไป

รูปที่ 11 11. ต่อมาจะเจอหน้าจอให้การกำ�หนด Host name ให้พิมพ์ pigwid แล้วคลิก ถัดไป

รูปที่ 12

25


งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำ�นักคอมพิวเตอร์

บันทึก ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 26


คู่มือการติดตั้งระบบ MIS

12. หน้าจอนี้ให้เลือกที่ no แล้วคลิก ถัดไป

รูปที่ 13 13. หน้าจะแสดงค่าที่เราเคยทำ�การกำ�หนดไว้ ดังรุปที่ 14 , 15 และ 16

รูปที่ 14

27


งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำ�นักคอมพิวเตอร์

บันทึก ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 28


คู่มือการติดตั้งระบบ MIS

รูปที่ 15

รูปที่ 16

29


งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำ�นักคอมพิวเตอร์

บันทึก ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 30


คู่มือการติดตั้งระบบ MIS

14. หน้าจอนี้ถือว่าเราทำ�การ Config ค่าต่างๆเรียบร้อยแล้ว คลิก เสร็จสิ้น

รูปที่ 17 15. สิ้นสุดการลงโปแกรม คลิก Exit

รูปที่ 18

31


งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำ�นักคอมพิวเตอร์

บันทึก ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 32


คู่มือการติดตั้งระบบ MIS

ขั้นตอนการ Config ODBC 1. หลังจากที่เราทำ�การติดตั้ง Oracle เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะทำ�การ Config ODBC โดยไปที่ Start > Run พิมพ์ odbcad32 จะปรากฎหน้าจอดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 2. ไปที่ tab System DSN คลิก Add เพื่อทำ�การ Add ODBC ใหม่ ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2

33


งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำ�นักคอมพิวเตอร์

บันทึก ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 34


คู่มือการติดตั้งระบบ MIS

3. ที่หน้าจอนี้ ให้คลิกเลือก Oracle in OraClient10g_home ดังรูปที่ 3 แล้วคลิก Finish

รูปที่ 3 4. หน้าจอต่อมาให้พิมพ์ avsmis ที่ช่องที่ 1 และ 3 ดังรูปที่ 4 แล้วคลิก OK

รูปที่ 4

35

คู่มือการติดตั้งระบบ MIS  

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you