Page 1

        

 %

&

#

'

FGH

(

I

)#01 2

$

%

&

   !

34 J

K

 [ [ \]  

5 L

* M

+ 6

 N

6

#

7

O

 ^ _6

" 8

9

P6

`

a

$

&

:

?

b

% ;

<

Q ,4

c

#

' =

?

( >

) 6

*

3R

?

+

S,-

@ ,.

T /U

A

. B

V

/# C:

W

$ D

X

E

Y

0Z

d

 v

.

wx ‰

Š -

6 y

p

z q

.

ZE % H

e

f

g

{ ,| ‹

Œv

}

#

#

$

$

%

6

h

Ž

% ]~ 6



i ,j€

 ,

t ‘

k_3

f

( ]’

‚ “

O

l

p ”

q •

š

›

p

q

œ



ž

Ÿ

‘

(

]

¡

¢

’

%

{

_d

-

.

6

e

f

¤

+

#

'

)

6

¥

¦ ,§

W

m ,n

6

ƒ

„

_‚ =

oO

p

…

–

q

r

s

—

6 d† 



E Ž

t

u

‡ 6

ˆ ˜

, ™ ,

 ®

6

p

v

I

¯

­°

-

.

6

(

¥

¬

v

w6

±

wI

²

f

*

+

#´ ,§

5

¨

©

ª

«

¥

¬

v

w­#

'

v

d

 %

I

e

²

­°

#

'

¿

=

Á ,-

(

)

6

¼

' ½

¾

)

d

Ä ,Å

Æ

5

µ

W

v

w&

·

6

¸

¹ ­&

º

»”

w,3U 

V

À Õ

p

. 

a 

 6

à E

-

Ö

.

Ç d

È

Ê

Ë

Ì ,Í

Î

Ï

Ð ,H

Ñ

Ò

Ô


   ./0 I

1

J

2

K

)

b



–

}

b

p

u

v ƒ

—

¡*

¢ U¯

„

…

Š

Ï

Á

Â

Ð U

Ë {

¨Ÿ ê

Ÿ

'

ð/ñ

ò

,²

*

¸

¹

$ 

+

^

ô



¡ C

û ­

* a

[ °

\ ±

u

!ø ü

*

*þ

Ol

(

)

D

-

*

+

,

E F

ZmM[|

-

G\ ]

>

›

H

^

_

n ]

_

0

ê

^

o

0

á a

°

*

­

•

\

9

u

U

/

V

{

Š |

§

Ý

ã

Î

-

$

ë

Š

*

b

›

ˆ

©



¼

½

…

U” /ä

*

›

À ƒ

Í

Ü

⠂

¿

Ì

³

±

[

¾

**

*

;

¡

”*

-

/

£

·

€ 0

“

 ÊË

›

Ÿ

*

¢ É

U”W

 f

’

¬

*

È

~ 

«

 Ç

}

‘ “½

Û

éV

¼

u

u

µ

C

Ÿ

’ O

^

u" mžŸ

»

î ® ^

å

ì f

ï

f

;

¦

W

0

*before you become a doctor, you should *

› 

ª

Æ

Ú ®

*

N

… Å

à è

õ

­ 5

C

*

'

B

&

A Y

'

*

~

0

Ù

ß

* ´

Ä

Ø

å /m§ 0

%

@ X

&$

? W

{

¨©

º 

d K

œ ™

º

# !

Ö ×

 

ù ý

"

>

 ‘

¨;

 > )÷ é

*

( 

$

z Ž

› ª

œ

™

=

k O

W 

š ³

³ !

Ÿ ^

Í

first be a man” ö

*

ç 

Õ

#

UV

j

V5

à ¤# *

,

æ

U$

\ Ô

±[

Ó

° |

ó

+

"

< T

,

Œ

§

*

S

y

1

¤¥ž¦x*

!/

‹f

™

;

+±

mG

U$ Uí

~

 

° Ÿ

Ò a

}

!Q R

w

Š

 :

*

>

* 9

i

t a

‰P

h

s \

ˆg

r

*

|

¡

.*

Ñ£

V

f

8 [

O

*

f

‡‹® §†

7 "…e /f„

˜

d6 N

c

q* 

a

i5

*

h

‚4

M 

g

 3

L

`

à

ú

é

Ü

ö

*

$ W

f V

U]

Ü

ÝC

^

[

þ

É|

!*

ö

"

**

/

 ®

ˆ/


 

 *+,

-

&

.

 /

 % !"0

123

4

5

!

6 7

"#

$

8

%&

9

: ;

S

T

<

='

>(

3)

?@

A+ B Y

&

Z

CD

[ 

!

"X

G

H

Â?I

Â&#x2019;k

n Â&#x161;

"Â?

Â?

ÂŽ

I

\

] !

"

Â&#x2026;

Â&#x201E;

x

F

Â&#x20AC; 

¨

Â&#x153; Š

´

Â&#x2022;

Âľ

ÂŞ

l

n

o p

}

ÂĄ

Â&#x2C6;

Â&#x2030;

Â&#x;

(

Â&#x2026;

Â&#x2020;

ÂĄ

ÂŹ [

s

¡u

0Q

ÂŁ &B ­

Â?

!

Â&#x17D; 

"Â&#x2DC;

$ I

ÂÂ&#x20AC;

t

Â?

šB

] ° 

Âą '

k

' =

Œ ²

(

+m z

 Â&#x201E;

Â&#x201A; Â&#x2018; 

ÂĽ Â&#x192;

 Â&#x2122;

%

(

Â&#x201A;

X2

 S

ÂĄ 

3

Â?

W

lÂ?

?

k

y

!

3

V

j

x Â?"i

w

 ¯ ¸

*2

!

u

 I

U

J h Â&#x201A;

¤ Ž

3

v t& 

h

(

 =

R

g

 Â&#x152;

Â&#x2014; +Â&#x2DC; 3 

l +¢

 Âś

t

~ Â&#x2013;

k

% Âł

r ef=

 Â&#x2039;

Â

P

d

3 

Â&#x160;

O

c

q M N

b+z

L

3

 

Â&#x17E; ÂŤ

K

a

 Â?

J

`

U Â&#x2021;

$ Â&#x2019;

I

_

|Â&#x201D; Â&#x203A;

H

k {

Â&#x2020;

Â&#x201C;

G

^

l %

J

Â&#x192;

E

Â?

l S §F

 ?

+

T

Â&#x2DC;

! Âł


 

 '(

)

:&

;

l

m

^

w

… 

[

[nM

o &8

z

ˆ

q

ƒ

M

‘



’

8} &B

¦±

·Y¸

[ &¹

Á &£

'

¢

É

¾

Ê

¿

o

¥8 &·Ü

æ

Ý

Þ[

Z ›

ø

` ù

 

é ú

Ü

Ý

5 \

Þ

Ë Ö

_ ñ

ê

M

] &³ ë

´ Ò

'

ò

µ

ü

Ž(

¤

â *5

í

±

5  ¡

5Š '

é

8 ú

6

û

Ñ

£ &Û å ï

Ô 

÷ 

(

1

 &™

'

Ð

î

8

d

£

È

ä

#°

M > "

7

¼ &

Ï ¡

r



ãŒ

¯

±>

„

¢

®

õ &ö 56

! ô

¡

â

ß ó5

á2&7

Æ

Ú

M

% h»

5

Ù

\

O&; ¢

2\9

[

[ &™

.

 '

Z

M >k&

8



[

% &Å

n1S

Ò

à

¡ þ

c &­

¡

ª 

ì¬ &(«

à &

M

Ž ß

á

ý

5

'

5 &’

Ž(

o &

*



¥

OZ

ª%

&

B

1

<

$

"

[ &ƒ

Y

p

,j

Z ‹

T

Î

M

S

6

¡#

H I X

8!

G W

7

 Ø

=

v

¡

5 S

R"

6 &7 V

2>5

Ž

Š

O

 I o

u

!

 &hi)

Ä

)

W

5

 &U

g

2F

V

Ì Í

Õ &.

"

ð û

2

Ã

4 E'

¨

Â

Ò &C

 a

5

r

D

f

8µ

3

T

"

d

Ÿ

„

" S

!

— &U

´

º ¡

} &‚

6 &§

³

1

'

v

5

5

'

u

¡

¡



[

Ô

ç &è

2&

À

5

 

!

r

ž

e

€

‰š–

µ

V

œ

d

m &(

•R

* &5

"

$

o

¤

”

)

C

c(

B

J

$ >l

B Q

tb

a2

P

a

~A 

s

'

£

6

$

"

`

ˆ

M

› >

¥

_

‡

“ &)

†

1

O

r

k

J

‚Ó

¤

…0

N

} &7

)¤

M ¢

8½

ÒM

q@? &8

p

; &hJ/

 &^

(

 = >,

*

|

 .š

ª

{L &y, &-

K(

dJ 

‡

p

<2Ž

8

+*

x

†]

*5 ICU>  3 4 5 6 d  ' ( š B ¦ ² ³ Ž < ^ _ ` a  J & Ü ( ) J - "  ® _   $ &£  8 ) È  Ê &( ) Ê £    3 4 5 6 &( N O « 

Ù %

Ú

v % 

 6

N Ð

O 

ó ‚N 

O

 &I

8 W

Œ

=

) 

«

c 8

}

 }

8

hí &W

) 

8

Ê &W )

«

' 


Ù À 
1.

 

 ! +

,

4

"

f

N Â&#x201C;

G X

@

m

Â&#x17E;Âł Ă&#x2030;

Ă&#x160;

Â&#x2014;

A

gh

6 Ă?

Ă&#x17D;

[

j

\

k

Â&#x20AC; Â&#x203A;*

]

l

Â

#

§

ÂŻ

¨

°

Âť Ă?+

m

Â&#x201A;

, E

;

Terri Schiavo1 -

F

<

Â&#x201E;

H

+

Â&#x2026;

/

G

O

Â&#x192;

. ,

N

u

I

0 J

N

n

K

9

.

. L

^

1

2

3

MN

_

op`

?

a

q

Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2030;

Â&#x160;5P

6Q

7 R8 @9

tu

Â&#x152;

v

u

;

S

oz

w

Â?

x

Â&#x17D;

T

< 3

c

y

Â?:

Terri Schiavo N

s

Â&#x2039;

4 O

b

rd

z

{

Â?

gÂ&#x2018;

K

L

| Â&#x2019;

Â&#x2021;o

Â&#x17D;

Âş)

Z

i

Â&#x161;

ÂŚ(

7

\ Â&#x2013;

 Ă&#x152;

Y `

Â&#x2122;

]

5 Ă&#x2039;

W

>

BC Terri D A

[ Â&#x2039;

x

@

@

X

'

gh Â&#x2022;

Â&#x2DC;

MÂ&#x20AC;

W

&

?

g

Â&#x201D;

%

>

A

~

Â&#x2014; l

/

@

$

V

e

}#

=

U

m

Bp

Âź Ă?

½ Ă&#x2018;

Â&#x153;

?

ÂŤm

> x

l

]

Âą

ž Ă&#x2019;

Â&#x17D;

x

Âż

Â?

.

@

²

A

5

Ă&#x201D;

Ă&#x2022;

Â&#x;

v

Â&#x20AC;

Š

ÂłÂ&#x203A;

ÂłgĂ&#x20AC; Ă&#x201C;

Â&#x17E;d

Ă Ă&#x2013;

Ă&#x201A; Ă&#x2014;

Â

v

¢

K

´

Ă&#x192; Ă&#x2DC;

ÂĄ Â?

Ă&#x201E;

L

Âľ

V

ÂŁ

¤

ÂĽp

MogÂŁ

Âś

¡

Ă&#x2026;

1

.

¸

@

¤

ÂĄ

ÂĽÂŞÂŤO

š

Â?

?

gh

7

xĂ&#x2020;

ÂŹ

­

ÂŽ

.

Âą

Ă&#x2021;

Ă&#x2C6;o

  

1.   Ă&#x2122; 0 . Â&#x17E;Â? Â&#x192; ĂĽĂŚ

ç

(r ò ó .

?

è 

s Âś

Â? Â&#x17D; Ă&#x160;

B Â&#x2013;

L

1

M

Â&#x17E;Â? .

Â&#x192;

Ăš

Â&#x192; Ă&#x161;

Ă˝

C

. 

 D

Â&#x17E;Ă&#x17E;

Ă

ž

Â&#x17E;Ăť

Ăź

Â&#x17E;Q

Â&#x2C6;N

Ă&#x201D; )

5

Â&#x201A;

Â&#x17D;Â&#x2039;

=ĂŹ

Ă&#x;

!

Ă˝

Ă­

Y

ĂžĂ

ž

ĂŽK

"

Â?

N

Â&#x17D;

Â&#x153; ĂŻ

Ă&#x17E; Ă°

&

Â&#x201C; Ă

oå ž

oÂ&#x20AC;

ÂŞÂŤ

E

Â&#x192; F

N ­

G

H

Ă&#x17E; 

~ ÂŽ

 

Â&#x17D; 0

?

Ă&#x161;

Â&#x20AC; +

Â?

>

Â&#x17D; O

 3

53

X (

ÂĄ Ăś

W< Â

° *

ÂŞÂŤĂ&#x17E;

2 Ă&#x161;

. .

Â&#x17E;N Ăśo.

Â&#x17E;Â&#x2039;

Ăş 

&

Ăą

~â

ãä

.

¤

Â&#x17E;Ă­

ÂŞÂŤÂ?

ĂŽ

oĂ?

Ă&#x2018;

V

Â&#x153;

 

CPR g¤ m    ÂŞÂŤ   Â&#x153; Â&#x160; ĂŻ  X ° @ A Â&#x20AC; ! 7 " ° U # .

­

Ă?

ø

( H

Â?

; Â&#x17D;

. Ă?

' 3

: 

ž

 .

Â&#x2013;

>

]

½ &

2

áø, Â&#x2039;

2

Â&#x17E; .

Â&#x192;

W

Ă&#x;

V

N ¤

Ă&#x203A;

% ž

Ăś 

ĂŁ.

#

Ă&#x201D; $

à ­

9

Ă&#x161;

^ 1

Ă&#x153;

Â&#x2020;ĂŤ

@

 0

A .

Â&#x192;

g¤ ¡

@

Â?Â&#x2039; 

ĂŞ

Ă&#x203A;

16:26)Ăľ Ăś Ă´

Â&#x17E;

m

èÊ

Ă&#x161;

Â&#x2039; 5

6 Â&#x153;

J

>

2

.

Â&#x2013;

Â?

,

-

4 

N

ÂŞÂŤÂ? I

. 7 >

. Â?

Â&#x2013;

Â&#x17D; .

8

.

Â&#x17E;@

.

Â&#x17E;K

Â&#x192; 2

\

 /

Ă&#x161; Ă&#x201D;

Ăş

 

Ă&#x160; N

Ă&#x;

Â?

CN ĂŻ

o 

ÂŞÂŤ

3

A

Ăş

E

6

ÂĄ

� š

 >

Â&#x17E;o

 http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/s/terri_schiavo/?inline=nyt-per

1


2.      Q . žN O & . žp ø

㊠V

‹ &

Q Q

Ê

‹

P ¤

p

­ t Q

° p

H 

CN



ãá

€

g5



V

ƒ

:

Å

·

„ 5

@ X

÷ø

Þ

@ 2 ²

2

u

X @

N

Œ

U

l x ‚k

‹ n

°

. œ

 

K >

ƒL ~

–

 

W

Œ ·

I š

 V

# ™

U ‹

_ ˜

Ú Š

 l

" p

gh H

â

P

 („ 9:1)

— ‹

¡

 ©

@

Œ



ª¬ j 1A ‹

& Q

[

‹ oZ

2

5 Å

‰ Þ



‰

V

÷ø @

ˆ





oá

CN

A

Y

e &

} 5

~

 x

ê

‚ =

¢

o `

HÔ

– …



G ?

° 

H •

„

@

· >

o ‚

.

#

_

[

Š R

åõ 5

U 

Ÿ

Q Z

· 

N

X

s V

W 

¶ ü

åõ^. 

V

¤

Ì

U U

5“C” ±

Ú

û

ƒ R



m d

l Ú

‘

³ß

5 åõ.

V 

3

w

‚¡

2

g

b Ô h

N

— ”

é

 ì

X @

A

ò

ó

b Ê #

x Ë

ï

0 b `

1 «

Œ

>

?

 ¬

1

@ ³

 š



= W

0

> 

!

ö

@

O ¬

X

·

# µ

? 

°

 Ô

 2

A Y

• gÌ

A

ˆN

 @

î

ƒ

K

á

¡

¡

¹

à H

Ç 

V

0

>

–X ú

.

ê Ñ

Ò @

ß

uÜ ] 8



T 

 •

Ç

·

È

b Ê

N

þ

CÐ

L ã¤ Ï

Ú

3

 Ð

Ù â

¹

Å m

Ô ¶

~ 3

m Ž

Ž



É ß

>

Í

Ú A

Ô N

¤ Ø

‰

Ô ¶

-

W

ë

“

N

ž=

 

o ð

o

1

@ X

í

@

·

ß µ

ux Î

@ 3

¬ ¶

È

 



V

È >

3

Í

H

× Ö

Ì ß

 . /

$

ø é

# H

‚

Æ

–

⠁

uÅ Í

ö

€ ¼

Ä

>

A 5

 ô

#

@

# l

9 1   % & '() * + , 4 5 6 $ ( % 7 8% & *9 : ; < 4 Q 3 R S T J U V O 

"

ŸÌ

»Ÿk

5 o

Š

p



uà 

‚

! æ 

œ }

u Ê

o÷ø á

}

Á Ë“

C ³

š ñ

?

2:14) ö

ª«N

À

4

’

ç

xu»u¤

¶ >

à ß

Ô å

!

N x

Ž

s Q

¿ 

Õ

Ýux

 !

U

 •ƒ

 



V

0

Ž T

·



@

P

A @

U

·

Ú

Mš Ô

ä(z

ƒ

ö



3

ƒï

k ƒ

ª«²

0

‹

åõý 

â

¾

n ‹

‹

à

c

 z

ö â

á

Ÿ ž

¢

 b

: 

‚

á ‡

b x

Y

÷ø

 W

± @

?

 V

¶ ’

. X

|

¤ •

œ

‹ y

†

o6

‘

¨

ö ô

¯

€ Q

U a

y

U ó

J u

A ø

…

Î Ú

 ‰

V

.

ƒ

ˆ ˆ



_

.

‹

7

o

s

5

gh K

^

@ ¾



AÍ •

¤

º

†o

#

V

 l¹

½

‹



‹

P

Ú ·

 m

Ú

ƒ ¶

`

•

ƒ

o Ž

Ó

R

 $

±

` Š

ã„…

ª«5

“

¸

x

Ô _

5

Ô ê

+

‘

l

ux w

åõ

±

§

®¯ m

=

ã‹ k

œ

o# Q

gh

åõz

â

› £

@ ­

‹

t ›

ƒ

uv

^

m U

 Z

o· 7

Ô

V

‹ j

åõ^

b B

 Š

U _

i r

C!

‚ƒ

0

h r

 {

€

g q

Ú

^ ]

f

ƒ T

\

¶ `

S

?

4

  3 

 4

 B C D E F G H Z [ \ ]  

2

 >

 ?

@

A

I J

K

L

4

M

N

O

P


  ĂŚ Â&#x152; B

Â&#x2014;

Â&#x2DC;

¸ 

~

N

Ăş

% &

'

( )Ă&#x201D;

5

§ œ 

+ , h

¨  "

Ăť! @

E ¤

*

Â?

Â&#x160; 3

B Â&#x2018;

Â&#x192;

ÂĄ F

N

Â?

¡

\

Â&#x160;

. 

ĂŻ

Â&#x192;

š

Â&#x17D; ¡

Â&#x160;

 è ?

@ 

Â?

*. Â&#x2018;

Â?

Â&#x2039;

Ă&#x152;

Â&#x17E;

h Â&#x2039; @

¸

@ 

g

C] W

Ăľ

 Â&#x2039;

Â&#x2039;

ĂĽNÂ&#x160;Â? 7

Ă&#x17E;

ÂĽÂ&#x192;

N

u ¢

 §

@

ø â

H

¤

Ăś

á

Â&#x17E;Ăť

Â&#x17E;o

# Â&#x201A;

ÂĄ

Â&#x17E;op 

. 

¡

¡

Ăś Ăş

 Ăş

Âś

 ÂŚ

Ă&#x153;Ă?#

Âś

Ă&#x161;

š �

(autonomy)Â t

Â&#x2039;

ÂĽ7

K %

N

¡

A Âź

ĂĄ

3 >

â

Â&#x153; >

! A

#

Ăş

Â?

x

Ă&#x203A;

Â&#x2C6;

o 

*

p

\

Ă&#x201D; @

# 

Ă&#x201D;

Ăž X

Âź

Ă&#x161; Â?

L >

!

Â&#x20AC;

 $ Â&#x192;

´ ý

áøÂ&#x17E;Â?

Ă?

Â&#x160;

ÂŚ

@

Â&#x203A;

@

Â?

. ¡

 LÂ?

g B

@

H

t

BÂ&#x20AC; ¤

@

@ Ăź

+

N Ăľ

 Ăš

T

! "# 

Ă?

"- . Ă&#x2018;

/ (

)

0 1

2

3 (

 oBioBasic series

ÂŞÂŤ

o( ÂŻ

)

End of Life Decision gÂ&#x2018; 

Â&#x2039; 

5

) 

 

Reversible condition (Curative care)

Health

Irreversible Condition The dying process Potentially fatal intrusion requiring intervention BioBasic series, End of Life Decision, 1998@ 

Â&#x2022;

¤

A

}

O Â&#x161; Ă´

`

5 6

Ă´T 

ĂŹ Â&#x153;

Â&#x161;

5

!V

og

Â&#x161; Â&#x160;

UÂ&#x2039; 

ÂŹ Ă´

¤

¤

 

Ă&#x2DC; 

Ăą'

, 

K

Âś

 Â&#x20AC; Ă´

irreversibleĂ&#x; â

aĂ&#x; O 

( % )

a ÂŹ

, 

ÂŹ 

Âť!

Â?  Â&#x17E;

N Ă&#x;

Ă&#x2039;

b

^ _ ` ^ a b _ c 'b d e _ d b f 'g h i '` j 'k _ j d 'l d c _ b _ ` h f 'me d n d o 'p q r o _ c a s _ ` h b f '% t t u ^ _ ` ^ a b _ c 'b d e _ d b f 'g h i '` j 'k _ j d 'l d c _ b _ ` h f 'me d n d o 'p q r o _ c a s _ ` h b f '% t t u

¤ Ă&#x201D;

`

Â? 6

 %

6

3

Â&#x2039;

ÂŹ Â&#x161;

N

o b Â&#x201A;g¤ 

 

C"

K Ă&#x; Ăł ¡

Â&#x2039;

#

' Ă´

 Â&#x;

Â&#x20AC;

Ă´ Â&#x192;Â&#x2022;

Â&#x161; L

Â&#x2014;

 $


  Nonimminent death (Symptom care)

Conscious or potentially conscious

Imminent death (Comfort care)

Irreversible condition

Nonimminent death (Symptom care) Permanently unconscious

Imminent death (Comfort care)

BioBasic series, End of Life Decision, 1998

 *

p !

?

v4 5

6

; 5 >

N 5 7

8

, 5

a N

Â&#x160;

6 

C] n

O Ă&#x2019;@

5

Ă&#x;

.

Â&#x17E;F

H

5 

^ d

? Âś

¡

& 

&

x

¢ '

O

3

e

c

2­

Â&#x2030; ÂŹ8

7 N

_ _6

 _

6 F

5

@

A

!

K

Â&#x2039;

Â&#x17D;

¡

 ĂŽ

)

j

¤

g 0

c

Â?

F

¡

U 4

@

¤

N ¤

,

C=

A

+ L4

V ¤

Â&#x160;

HD

Â?

< N 

Ă&#x; !

R

§ E ú _

 ĂĄ

H

Â&#x161; Ăą

S

Â? ÂŹ

K

Â&#x161; Ă´

7 O

Âľ 

^ Â&#x161;

) Â&#x2039;

Âś

; <

³Ì @

ĂŹ

²

" Q¼¢

N P

? ĂŚ

+Â&#x201E;

,

T

U

O Â&#x203A;

r

Âś

¡ĂŚ

 &

Ă&#x2020;

Âą

 Ă&#x160;

>

Â&#x2013;

Â&#x152;

Âą

~

p %

 !

Š �

 N

Â? 

W

 W

z ĂŚ

' b

Â&#x2039;

Â&#x17E;t ã°

H 

a [

. )

& H

Ă?

oZ `

u

(GastrostomyÂ&#x17D; V j

G ;

Â&#x2026;

R Q

 Ă&#x2019;

g¤

Â&#x2022;

C" 0

CM ç

Ăž

, ]

Â&#x;

Âą

] Â&#x161;

Ă&#x2C6;

N

,

ĂľPersistent Vegetative State (PVS)

+

~

Âľ Ă´

Ă&#x2021; Ă&#x2020;

J

Â? C

~

ÂłÂ&#x2022; Âľ

Â&#x161;

ÂŞÂŤ;

o (

5 F

I ÂĄ

)

9

t

Ă&#x201A; o

Â&#x2039; B

A m

Â?

' *

Ă&#x17E;

¤

)\ O ]

_ O

5

&

Â&#x17D;

Ă´

? 

H

,

Â&#x17E;

Â&#x161; Ă´

o?

, -

Â&#x2018;

.

8

 >

ÂŹ Â&#x161;

;

^

 C;

M

+

_ Q

H Â&#x161;

%

Ă&#x2C6;

Â&#x2039; Ă&#x2C6;

Â&#x2039; (

6Ă&#x2021;

ÂŞÂŤÂ&#x2039; 0

Ă&#x2021; &

Ă´

)

Ă&#x; 

Ă&#x192;

Â&#x201E;

´ 

N

`

V

FÂ? $

[

Â&#x203A; 3

Ăž

Â&#x20AC;

6

c

Ă´

ĂĽk

Z

Âą

@

 

7Â&#x2039; 

o 

Â?

@

L 5

/ 3

6

' Ă&#x;

. 

5

& +

¡

Ă&#x;Â? Â?

6

ÂŻ

G Ăą

Â

(

@

v '

Ă?

65 '

1

~

h

O

'

Ă&#x2020; 5

Â&#x2014;

Â?

Â&#x2039;

X

Â&#x2018; 

5 ¤

Ă&#x17E;

 

Ă&#x2C6;

Â&#x201C;

! è

CA 8

Ă&#x201A; ÂŹ

Ă&#x2026; 8

& YN &og¤ )

g1

ÂŤp

= X

5

Â&#x17D;

7 Â?

Ăź 

¤ &

&

ĂŚ F

 

V Âł

Âź H

,

1

K

Â&#x2039;

ĂŽ

x

U

Ă&#x201E;

Ă­ 2

Ăž

;

6 L

[

°"

gÂ? *

 ĂŚoÂ&#x20AC; )

Â&#x2022;

og¤ Ă&#x201D;

,

Âś

Â&#x2039;

 

5

Â&#x160;

:

'

Ă?

Â&#x20AC; 

Ă&#x2DC;

N

Ă˝

ÂłgĂ&#x192; N

Â? F

X

, Â&#x20AC;

o?%

Â?

]

Â&#x2039;

Â&#x192;

 Â&#x152;

ĂŻ

Ă&#x2018;

L

A

5

Ă? 5

+ 9

g 0

²

Â&#x2039;

T

@

Â&#x20AC;

X

Ac

Ă&#x2C6;

W Â?

 m

Ă&#x2021;

@ @ -

H 1' (

6

ÂĽo Â&#x2014;&

c

 G

Â&#x2021;?


Œ

‡G 

R

H @

a

,—

z h

T

Œ

Ñ ~

Œ

œ

5

)

9 : W

5

ƒ

X 

®L ˆN ‚#

Ð



o œ

@ ‹



Š 

½

† œ

 û

‹ 

ü

& €

" "@ A

1

B

Ï ‹

z v

ƒ

Þ 

Ú 

w 

‹

œ &

t

4

&



g

5

_

‹ »

„

v

· ³

Š ƒ ˜

„

"

…

 ¤ ü 

L

è Æ

± ²

€

3

?

‹ m

2 ²

žº èK

oo

H

à ‡

oCš Q

7 °



ú .

¤ J

Q



¦

A I



÷ø

L



…

C Y

! #d

û @

ï

g @…

% —

?

„

!

‹

> x

o 8

g

= h

T

H

ï

,

N !

Ç Å

U

x |

5 Y

Ð Ž





: _

*

x ó

Y

A

w r

CN±

@ò

g

N

t

‹

€

Q 

…

X

Ã

j „

#

Œ

»

uu

‘ ?

š

Oœ ˆ

t

>

Y

‡€

H

V

n

„ 8

g

õ

3

5

U ‹

(

7

j

6 ñ

Œ

; ‹

±

œ

! !

'

“ ƒ ¬

Æ<

ö

R

us

?%

O

CN

%

r

 ø

•

N

¶ ¾

X c

 m

q

 V

h T

.

H =

l

H

“

åk

:

k

=

ñ

ª5 ±

¤

Ï 5

 

N

 

.

Æ

> ? ?

H

Ž ö

=

± v

” –

ú 5

H

Q

" pp !

Y

²g

i

Eú Š

}

‹

ãp

\ ·Ú

--- _|œ

Y 

`

 3

g h

b

ƒ

š

* T

Ë

Ñ

ô) Y

'

Ž

°

; <

ª5

} j

Cf

¬

g

g

G Å

+

?

»o

‡œ

‡5 s

¾

6

H =

O

R Q

>

( 6

{ L

g

±

Q

ö



H

+ L€

Š Æ

I

!

y

N

‡G

+

¥% V

N

Œ

9

,



?% ²

+

—

‰ 1


2. 

 

,-

E

F _

,3

4

5

6

7

8

1

9

:

;<

S#$%&

'(

!

"

=

'>

?

@A

B*

!

"X

Y

Z

IJ

K

L

MN

O

Q

R

L

T

U

V

W

;-

X`

S

a

b

E

_

;'(A

B

F

`

c

d

8

e

f

g

h

i

X;j

A

B

mn

o

p

q

r

G

s

u

6

7

w

`

x

IJ

yt

- 20 *

|

}

l

| Â?

z

}

y

{

y

{

-Â&#x192;

Â&#x201E;

Â&#x17D;

Â?

q

7

Â&#x2122;

,

ÂĽ

§

¨

Š

GÂŚa

P

h

(

~

A

F

`7

=

Â&#x161; ;

ÂŞat r

b

Â&#x20AC;

S

v

Â

Â&#x201A;

b

Â?

`

Â&#x203A;

7

=Â&#x153;Â?Â&#x17E;

mÂ&#x;

Â

ÂŤ

ÂŹ

­

¯°ÂŽ

|

Â&#x2018;

Â&#x2019;

Z

Â&#x2021;

v -z

a

+

 C

D ^

[

\

]

'(;'(

s

;

(eu-thanasia)Â&#x2020; Â&#x2026;

)

1

k

2

/0

GH

.

Âą

Â&#x2C6;

 8

²

y

Â&#x2030; Â&#x160;

`

a

b

A

Â&#x201C;

;Â&#x201D;

Â&#x2022;

Â&#x2122;

S

Â&#x192;

ÂĄ

Ga

-Âł

Â&#x152;

Â&#x2030;

a

(

Â&#x2039;

 ´

,Â&#x152;

E

Â&#x2013;`

Â&#x2014;

Â&#x2DC;

(

¢

ÂŁ

¤

Â?

Âľ

Âś

Â&#x2122;

8

¡

¸

â&#x20AC;Ś. K Ă ,'$ ´ Âľ a Ă&#x201A; ` Ă&#x192; Ă&#x201E; Ă&#x2026; Â&#x2013;F 8 Ă&#x2020; Ă&#x2021; J Ă&#x2C6;J Ă&#x2030; '8 ` | } ` Ă&#x160; Ă&#x2039; ; Ă&#x152; ^ Ă? ¯° S Ă&#x17D; Ă? Ă? A Ă&#x2018; Ă&#x2019; Ă&#x2019; Ă&#x201C; Ă&#x201D; ÂŞ Ă&#x2022; w r Ă&#x2013; Ă&#x2019; Ă&#x2014; Ă&#x2DC; j w k ` S ÂŞ Ă&#x2022; Q Ă&#x2122; Ă&#x161; Ă&#x203A; Ă&#x153; ;Ă? mĂ&#x17E; * z K k Â&#x201A; Ă&#x; Ă m7 v w Â&#x2039; ,ĂĄartificialâÂ&#x152; Â? v ` Â&#x2019; Z ĂĄpainlessâ y Â&#x17D; Â?  ;ĂŁ Q ä 8 ĂĽ ĂŚ ç 8 è ĂŠ ? u

7

Â&#x2013;D

ĂŞ|

Ăľ

Ăľ

;Ăł

7;Ă?

y

xJ

Â?Ăž

š

}

š

q

Âş

Âť

´ f

4

ÂŻĂŤ

Ăś

mÂź

§

ĂŹ

½

Â&#x160;

ž ÂżĂ&#x20AC;

Ă­

ĂŽ

ĂŻ

½

ž

(

Ă° F

`

Â&#x2039;

á

-

,Â&#x152;

Â?

y

Ăą

ø

Ăš

Ă?w;7

ò

Ă?

Ăą

ø;

S

|

}a 

a

(

Â&#x17D;

Â?

ĂŹ

Ă´

š

|

}

r

$

%

G

-

.

#aS

Â&#x152;

Â?

5

6

Â&#x153;ä

J(ĂŤ

Mw

ÂŽ

Â&#x17D;

š

¿ò

ø

Ăš

b

F

`

\

`

-a

Â&#x201D;

Ga

_Â&#x152;

Â?,|

}

 ø

ĂŹ

|

Â&#x2018; !

"

r &

ĂŽ

`

a

b

|

Ă&#x201A;

w

Ă­

Â&#x2014; /

;8

w 0

m|

};|

Â&#x2018; !

"

ø

`

\

a

b

Ă?

q

Â&#x152;

7

8

9 :

1

Ă&#x17D; ;

<

= >

ÂŻ2

;

\

|

Â&#x2018; !

"

`

b

=

Â&#x201D;

Â&#x2022;

8

 

Â? _ 

}

`

a

 

S

(

Ăš'

Â?

m 

'

7 Â&#x17D;

š

¿ô Ă&#x2013;

Ă&#x2019;

Ă˝

3

° 

f2

|

Â&#x2018;

}

!

R #

 ;8

=*

Â?

)

Â&#x153;

 Â&#x17E;

"Ăź

Â?

|

š

Ă&#x2C6;Ăť

 åpainlessâ

[

,Â&#x152;

GZ 

¿óÂ&#x2013;8

b

Ăą

Ăş

E

Ă?

8;Ă´

a

;Ă´

Ăą

Ăž

n

Ă?

`

F

š`Ă?K

r Â&#x153;-

+

ÂŤ

Â&#x17E;

,

`

Â&#x2039;

,Â&#x152;

Â?

Â&#x17D;

MĂť

Ăź

4Â?

Ă&#x2C6;MĂť

Ăź

4

-J 1

Ă&#x17D;

ÂŻ2

Âą

_ 34

Z

r

_

¨

@

.

*

+

1

Ă&#x17D; A

/B

y C

Ă&#x201A;

Ă?

7

D

;

q

Ă? : |

}

? ø

`


 a

(E-3N

Z

Âż

ÂŻP O

[

` Q

Ăť G

8

 Jack Kevorkian 1

Yx

S

Ăť F

`

ÂżHĂť G

R20 * 

, 

Iz

; Z

ÂżJ

c

S

K -U

T

`

; L

w

Â&#x17D; V

Ăť

¤ M

| W

Â

}

,Â&#x17D;

r

8ĂŽ

`

w

¤ Â&#x201A;

Â? .

[

 Ă?

\

 X

]

^

Brahma  i j(creation)S h k ( Vishnu ` l " (preservation)S h Ă&#x20AC; ( ` Shiva m n (destruction) S J K o ` b c 1 Mw S d ;h a (  -_ i jh k ( ` l " 7 h Ă&#x20AC; ( -m n j m n E` ,mw MN p jÂ&#x2026; q ! w ĂŹ r s D Ăť t Ă´ F Ă&#x17D; u MN p j Ga ( N Â&#x201A; Ă&#x; a ( K L u ;Â&#x2122; S  Ew v < ĂĄpositiveây ¤  7 | } k w m n 7 8 u ;Â&#x2039; ,Â&#x152; Â? y Â&#x17D; Â?  ` w < Â? x y 7 8 `  E a ; M ` w [ Ăł š | } f ` Â&#x17D; Â? Â&#x2039; ,Â&#x152; Â?  o 8 `  z { Â&#x201C; | } ~; ` z { Â&#x20AC; Ăť ä Ă?K L Ă&#x2C6;J ¨ : Ă? ? @  } ÂŻ2 y Â&#x201A; ÂŻĂ? q 7 q Â&#x192; Â&#x201A; '`  | } Ă­ Ă° ;

`

_

Â&#x201E;

;

 Â&#x2026;E

e

a

Â&#x2039;

b

Ă&#x20AC;

c

(

w

GÂ&#x2021;

_

Â&#x2C6; Â&#x2030;

Â&#x160;

_

8

_ 

Â&#x160;Â&#x2039;

Â&#x160;

ĂÂ&#x2018; Â&#x2019;

`

8

` z

{

GÂ&#x160;

Â&#x201C;

Âś

y

Â&#x201C; |

/B i

j

Ă°

Ă&#x153; ¤

S ¢

RĂ?Â?

c

d

Âż

Â&#x2013;

`

8

{

RĂ?K

Â&#x2039;

a

(

* Â&#x2014;

Â&#x203A;

Â&#x153;

Â&#x2030; Â? Â&#x17E;Â&#x;

z Â

 Âą ÂĄ

< 

G¢

Âś

\

Â&#x160;Â&#x2039;

�K ¨

Š

GĂ? A

& ÂŞ

e

8

_ 

Ă?K

`

a

(

GÂ&#x2020;

` ÂŻ4

J

K

ÂŻ 

ÂŞ

´

Ă&#x153; ¤

¢

Âľ

`

-ÂŤ ÂŹ

Â&#x17D;

y

Â&#x2030;Â&#x201C; |

{

8Ă&#x20AC;

 cloning technologyĂĄĂ

}

a

GÂ&#x2020;

²

/B

ÂŻÂ&#x2122;Ă&#x17D;

Â&#x2C6;

-;â&#x20AC;? Ă&#x2C6;

ĂŽ

|

/B

²

--Â&#x; Â

ÂĄ

Âą

<

Â&#x161;

`

/B °

Ăş\

8

`

Ă

Ă?K

 Âś

¡

q

c

d

e

;Ăž

Ă?K

S

}

GmÂť Ă&#x201A;

= e

o

j Ă&#x2021;

 Ă&#x2019;

A

Ă?/B

r

Ă&#x2122;Ă&#x161;

Ă°

`

-Ă&#x203A; Ă&#x153;

S

T

F

J

Ă°

w ĂĽ

;Ă&#x2018;

ĂŽ

|

}S (

Ă?

GĂŹ a

Q Â&#x2030;

Â? Â&#x17E;|

J

Â?

a è

Ă&#x2030;

e

_

¤

Â&#x2122;

mĂŠ ĂŁ

P

b

ÂĽ

Â&#x2122;

S

'>mĂ&#x2020;

Ă&#x161; v

Â&#x201C;

áĂ

¤

Â

c s

Ă?Â&#x2026;

}

°

mw Ă?

ÂŚ

GĂ&#x2030;

_

RÂ&#x2022;

>

`

ÂŻÂ&#x2122;= Â&#x161;

Ăž

Â&#x201D;

 Âż

ÂŁ

2

Âś

­

q

G>

Ă?K

ÂŞ

4

j

Â&#x201D;

Â&#x2022;

ÂŚ

;§

Ă?K

Ăž

ÂżÂ&#x203A; Â&#x153;

¨

ÂŞ

`Âą

²

F

e

\ 

;/B

-Â&#x; Â

ÂĄ

Âą Âł

` ­

GÂ&#x2022;

>

<

Ă?K

_

;Â&#x152;

a Â?

ÂŻÂ&#x2122;F

Â&#x2018;

G

a Âş

Â&#x20AC;

(

Â&#x152; ½

Ă&#x2026;

Âź

0

Âź

w

Ă?

 ½

 ž

c Âż

â genetic breakthrough

Ă&#x201A;

Â&#x2014;

8

¤

 ½

a

ÂŽ

y ¸

´

¢

Â&#x2030;

ÂŹ

XÂŻĂ?K

â&#x20AC;? ; Ă&#x160;

Ăş Ă&#x201C;

Ă? Ă&#x2014;

§

Z 

Q

w

m,m

 4

Z

Â&#x2C6;

ĂŤ :

Ă

,|Ă? `

Ă?Â&#x17D;

Ă&#x201D;

GÂ&#x2020;

²

1

-Â&#x2019;

Â? Ă?

Â&#x2026;

:

B

;-

Ă?

Ă?K

`

-7

ÂŞ

S Ă&#x2DC;

<

/GÂŻa

Ă&#x17E;

Ă&#x;

Ă

ĂĄ

Ă°

r

8 ĂŚ

ç

J

GĂŁ

e

\ ĂŠ

ĂŁ

4

Z

y

(

Â&#x2026;

\

M;

 Âť/r S

r

Ă­

S

ÂŽ

z {

x

IJ ĂŽ

}

w

A A

Ă&#x2013;

ÂŞ

Ă&#x2039;

Ă&#x152;

Z 4

M; :

Ă?m 5

Ă&#x2021;

 

Â&#x20AC;Ă°

Ă&#x2C6;

ĂŞ

Â&#x201D;

J

8 ĂŤMĂť

A

Ăą

,

ĂŽ ĂŻ

Ăą

2

Ă°

x

(

z

I¿â 

Â?

Â&#x192;

;§

Ă? ÂŞÂ&#x17D;

ÂŤ

š

Â&#x2026;

`

;Â&#x201E;

Â&#x160; Â&#x2122; ÂĽ

Â?

;

`

Â&#x153;Â?

6

Ă&#x192; q

o

Ă?

Ă&#x2022;

ä

8

y

Ă&#x201D;

Â

u

Ă

Ă?

`

Š

\ Ă&#x2021;¤

Ă°

RÂ&#x152; 

k

â stem cell researchĂĄĂ&#x201E; N

'>

B

¨

¨ Ă&#x192;

A

Ă?K

Ă­

j

A

ĂŁ

ÂŁ j

<Ă?

Ă&#x2021;

\

Â&#x2DC;ââ&#x20AC;Ś-<

Â&#x153;Ă&#x2018;

e o

Âą

Ă

~m;Â&#x2122;

Â&#x2122;

Â&#x2019;

i

< åpositiveây ¸

ĂĄĂ&#x2020;

8

`

R

Â?

°

(

d

Â&#x2020;

Ă?

a

c

GÂ&#x160;

(

h

Â&#x2020;

GÂĽ

Â&#x2018;

Â&#x2030;

g

-Â&#x2019;{

y

fe

dÂŞ N

¯° Ăą

; Ăľ

Ă?

ò r

mĂł

ÂŞ

Ă´`

 Âť

1

,Ăľ Mw

Ă Ăś

Ă&#x201A;

S

a

;

Â&#x201C; h

ø


|

ò

}Ă

,

Ăş

Â&#x2019; [

e Ăť

me

8

e

\

w|

}

Ăž

R

8

Â&#x153;Ă?K

ÂĽ

GÂŞ

y

m;Â&#x201D;

Â&#x2022;

B;Ă?K

Ă?K

 Ă&#x2122;

\

Ă&#x161; ÂŻ

G[

Ă&#x2022; ø

Ăš

Ă?K

u

r

8 

y

R

y

`

a

( ÂŻĂ&#x153; 

R

y

š

F

>

ÂĽ

G_

F

Â&#x201A;

Ă&#x; Ăľ

K L

a

(

Â&#x2030;

Ă?GĂ?

a

b

ÂŞ

Ă&#x2022;

á

r

,Ă°

7 Ga

Ăş

v

a

( &

P

e

`

J

;Ă?K F

`

<

7

G

Ăť

Z

K

r

Gä

`

 V

Â&#x160;Â&#x201E;

ÂŞ

 ÂŚ

ä

Ă?|

}

'F

`

a

b 

Â&#x160;;G¯¨

Q

Q

ÂŻ

F

`

a

 Â&#x17E;ò

/ ' (

Ă&#x2DC;

y !

§y

[

8

e[

Ăť d

Ă&#x17D;

y '

(

 Z

Â&#x201C; 2

#

J Ăş

a r

%

ä u �

Â&#x201C; 5

ò

`

a ÂŚ

ÂŤ

Ă?K

a

(

 "

:Ă?

q

Â&#x152;

Â?

_

(

a

]Â&#x201A; ĂŻO

a

]

^

Ă?

q

F

`

w

Ă?K

ç

Q

R

L

Ă?

A åfreedom in orderâ 8

/ÂŻ

,mw ĂŞ

d

Ăş

* `

_

` 

q

_

Âą

X'(

ò

XF

`

D E

`

/B ä

Ă?K

]

^

Ă?

q

_

X;Ăž

 !e Ă?

°

/B

RÂş

a

F

n

ĂŽ

az 

T

`

'(

h

Â&#x2122;

;e

`

Ăž

ä

A

m` F

r Ă´

Ăş

;'( %

J

Ă?K

ĂŞ

Ă?|

}

/B

K

#

²

R q7

Q Â?

Ăş

Ă&#x17D; Â&#x2122;

¢

,

ÂŻ

8

Â&#x201C;

e

\m8 {

ÂŞ

Ă&#x2022;

`

-Ă?K

L F

`

Â&#x2013;

`

8 Â&#x2026;

`

q

R§ ( }

6â

 

w

4

R'

Rò

#

e

ÂŚ 

Ă?

7

a

$8

1

|

P

Â&#x2030;

( ²

 

w

a -y

v

R

Â&#x152;

P

Ă&#x160; 'GÂą

ÂŚ

A

<

&

Â&#x2030; Â? Â&#x17E; Ă?Â&#x2026;

`

 u

ä

Ă?

q

d

Â&#x2039;

=

¢

;? >

;j 'b

Ă?

q

Â&#x152;

Â?

_

a

œ ¡

. 

Â&#x160;Ă?K

F

w

¤

Â

R

L

( E

_]

^

Ă?

q

_

XÂŻ

F

Ă?

q

Ă´ F

Ă?K

r

8

_ 0

Â&#x2014;¢

a

(

 Ă?

ä

Âş

a

(

A Ă´

ÂŻ

`7

Q

7

`

,Ă°

7

Q

v

Ă?

ÂŞ

` G

H

Âą

<

,Ă?

-'

Âą I

<

;7

Ă?

A åfreedom in chaosâ ;J

8

`

w Âą

²

F 

K

²

7

`

-a

( Â&#x201C;

Â&#x201D;

Âą

<

y

Â&#x201C;

G

Â&#x2030;

|

}

`

Ă&#x153;Ă&#x2C6;Â&#x2019;

Â?

ä ĂŁ

:

Z 

LN

?U V*

,8

<x

~;;

_

P

k

Â&#x2021; 8

GJ

Ă?

[

ĂŞ

S Ăľ

F

Â&#x2022; 

0

r ÂĽ

ĂŽ

+ =

 /

ò

O

\

z

`

Ă&#x153;

F

Ă°

ÂŞ

Â?

4 

²

; c

Ă?

&

m;

,*

G zi

Ă´

Ă?K

`

Â&#x2013;D

ÂŚ

C

A

¿�K

¢

B

`

-/

j

A

Ă?

Ă?K

Ă?

Â&#x160;m8

ÂŞ

ĂŚ

@

(

ÂŽ

m;

ĂŻ

`

w

^

Â&#x152;

ÂŞ

ø

e

(

GÂŽ

ÂĽ

h

åunnaturalâ} q

Ă?K

Â&#x17D;

Ă?

R

Â&#x20AC;

/ .

ÂŚ

ò

Ă?KJånaturalâ. q

ĂŹsĂ?

F

m

;§

`

A8

F

#$

)

*

4

K

-ÂŚ

ÂŹ

Ă?Ă?K

F9

Ă˝

r

8

J

'(

Ăź

KĂť

8

X`

;Â&#x2122;

(

ZĂ&#x2022;

a ¢

Ăľ

ÂŞ 7

;

GĂ&#x;

Â&#x2030; Â? Â&#x17E;You are not God you cannot do that!ĂĄÂŚ

.L

ÂŞ !

~J

`

y 

R

Â&#x2026;

& 

J 

Ăş

ma 3\ Ăľ

#

Ă

\

Ă&#x17D;

§ `

"

ĂĽ

y

Q

Â&#x160;m; Â&#x2019;

S

b

8

Gä

Ă?K

¸

w

;j

ÂĽ

ĂŹ

Ă?

8

ÂŞ

Â&#x2013;;

f

Ă?K

Â&#x2039;

Â&#x152;

ĂŤ

ä

\< w

w Ăš

GĂ?

Ă?; ÂŚ

ò

ø

o

8\

z .

XF

š

3

J

Ăş

åstewardâ �K ó

¸

Â&#x2013;D

IP

d

°

ÂŞ;

w

GĂ?

Q RÂ&#x17D;

u

[ ÂťĂŻ

(

Ă

h

Â&#x2013;

ø

M 

a

(

;

o

GĂ?

 A

ø

Ă? A

F

@

L

Â&#x160;

A

;

 Âťh

ø

8

`

 beneficence$ % ĂŤ

r


§

ĂŹ

Â&#x160; 

Âś Â&#x20AC;,T S

` W

8

Ă&#x153;

`

hø

U ;

,Ăť Z

ĂźĂť

`

8

`Ă&#x153;

R&

`q

&

Ăť Âż&

Z

 _

* .

Â&#x153;;,mĂŠ ĂŁ

Â&#x2019;

c

¨

Ă&#x20AC;

 

Q

/Q

` Â&#x2039;

G> Âł

ĂŽ

|

M7

v

-

Q

7 >

}

ĂŹ

|

}

`

ÂŻÂť 

 

d

v

r = |

}

e/r ÂťÂ&#x2019; A

n 

p

e o Ă

_

\

Â? u

ÂŻF

,Â?h

a

4

Z

M(

Ă?

z

x {i

k N

[

e <u

6 ;Â&#x160;

a

(

ĂŤ

Â&#x2039;

Ă?K

e

\

ĂŹ Âť

Ă­

ĂŽ

Ă&#x20AC;

( ¤

J

K ÂŚ

Ă?

ò

ÂĽ

Âż ÂĽGĂ? A

¢

ĂŹ Âť

Ă?ÂŚ

Âť`

Ă? A

¤

ò

8

` Â&#x152;

ÂŻj

Ăľ Âą

w Q

! ²

Âť

`Ă&#x153;

R

F

` ;

y

Â&#x2020;

Ăž [

`

 ;M X

`

w;- Ă´

 a

}

~k

(

ÂŹS

, Â&#x17E;f .

,|

Â&#x2018;

 ,

/Â&#x160; 

8 ^

ĂŹ

`

Âť

Â&#x153;Â&#x160;

_

b

A

B

;

N e Ă

¢ ù 

[m8

ĂŻ

=

8

;X

K

!

Ă ,ĂŠ

Â&#x2122;

S

ĂŁ

:Â&#x17E;| ;U V

;` A

` "

,(

G

 q

J,j Ă&#x2DC;

J

w <§ò

1

ĂŽ ĂŽ

Ă&#x153;

Â&#x160;

j

5

; A

Â&#x2026;

a

(

v ø g Â&#x2026;

k

§ ø

Ă?

ÂŞ

w

m

Â&#x153;P

b

GĂŹ

}

`

Ga

(

ÂĽ Â&#x2026;

Ăš

1 a

;§

ò Ă&#x2DC;

´

r e

w

 ä

J

a

(

G

Â&#x17E;Ă?K

z 

r ! ` 1

Nancy 5 Â&#x20AC; Â&#x153;t 8 Ăą A mt ;Â&#x201A; Â&#x201A; Ă&#x; ÂŻÂ? Ă , { '( = Ă? ÂŞ Mk ä = | } F Â&#x2020; I Â&#x2021; Â&#x2C6; n ĂŽ Â&#x2030; c 7 Â&#x2019; \ B ; y

G

u

y

.

~

1921 ' ÂŻÂ&#x2122;George Richard Â? Â? Â&#x2018; e \ [ ! Â&#x2019; Â&#x201C; Â&#x2122; ,J 'b ¤ 6 - 1934 ' ä Ă?Â&#x201D; J 36 Â&#x2DC; ÂŻÂ&#x2122;ä mÂ&#x2122; Â&#x161; Ăť Â&#x2013;D ò Ă&#x2DC; 3 ĂŤ Z  w Â&#x203A; ' S Ă&#x17D; Â&#x153; Â? Â&#x17E; F 1 ¤ 6 m;J 8 j 1 Ăť Q m7 v ,Ă&#x17D; * ¤  ;Ă?K Â&#x2039; _ y N [ ! Â&#x152; Â? 8 -. Â&#x2026; u 6 R8 [ S Ă&#x153; e ,Âą ² w Ă&#x2C6;a ( Ă&#x2030; R ¢ Ă?K ĂŹ Â&#x20AC; 3 & Â&#x160; Â&#x201A; ÂŻ . ÂŁ Ă&#x2021; ;

_

Minot ¤ 6 Â? ` a b ĂŤ Â&#x17D; Â&#x2022; Â&#x2013; Â&#x2014; ;j -'S ÂŽ Ăž mĂŻ Ă mr Â&#x2026; ;e ` 6 ma ( ĂŤ Mw  Â&#x; _ 8 ÂĄ F G1 [ Â&#x192; ÂĄ Â&#x2122;} ~ Â&#x2020; ) à ¢

§

8

Ăž

jÂ&#x2026;

IJ

Nancy Cruzen r Âś t Â&#x2122; u v n ĂŽ 7 8 Â&#x2039; ò Ă? q l w x Yy ² Q ;Â? # j ` a Ă&#x201A; w { - | } y C Ă&#x201A; § ;Ă&#x17D; Q ĂŽ ; < Â? _ # A ĂŹ w x Y Ă&#x2030; 

 | } y 3 Â&#x17D; F ò Ăť 5 Â&#x20AC; J A Ăą a ( Â&#x192; ĂŻ F ` Ăž ÂŚ Â&#x201A; Â&#x201E; a ( ´ Â&#x2026; ÂŻĂŤ h

`

`

Ă&#x2C6; js

 Vo ma

ĂŁ

ĂŠ

`

WV Ă&#x2022;

Âś

Â&#x20AC;

(Palliative Filter);Â&#x201D; E-_ h M d i ÂŻF z \ | Â&#x2018; ! " y Ă? ° | } Â&#x2022; l ; Ă&#x2018;

Q

Ă&#x153;

â&#x20AC;Ś..Ăž q o Â&#x20AC; Âś W Â&#x2030; ĂŽ ` Ă&#x153; F G} ~m6G Ă ,| } ` Ăť K L Ă&#x2022; Ă&#x2030; y ´ Ă Â&#x2122; S beneficence Y Z ĂŽ Â&#x17E; Ă&#x153; \ `  Â&#x17E;Ă&#x2022; Ă&#x2030; Ăť Ăź §] `  Âť  Ă  h ø Ă&#x153; ' ,a ĂŞ X ` X  Ă&#x153; ` X S á v 

R8

Z

Ă°

a

`

Â&#x152;

ÂŻÂ&#x2122;Ă?K

Q

`

` Š~, Â&#x2020; }

â&#x20AC;Ś;Â&#x201E; Â&#x2026;

Ă?K`

S }

` 

ÂĽ

r

G

 ! ÂŹ

Â&#x192;

ÂŤ o

~Âż

Â&#x160;Ă?Â?

Âś F

( 

(

ÂŞ

Â&#x2DC;

Â&#x152;

` Âą

²

}

`

a

(

`

Ă? A

a

(

`

Ă?

%

Ga

( #à ¨

8

#

;-$

}

~FC

;q

7

Ă?K ­

Â?

S

V ÂŽ

Ru

ø

$ %[

~¿° R/B

Â&#x2039;

~â&#x20AC;Ś.Ă?K

Âł

} Ă?´ q

i

 jG

A

, !

~

Âą

} w

Ă&#x203A;

ĂŹ 


Â&#x160;Âż_

XÂľ

Ă?K

Âť

$

Â&#x2020;

ĂŁ

Â&#x2022;

Q

|

}

` Â&#x2013;

eä¢

|

}

`

a

b

K z

\ Âş

ĂŻ

,ĂŻ

k

`

\

,Â&#x152;

-*

Ă´

š

/°

5

´

L

x

R

¢

Ă?K

¿§

;Ă?K Â?

y

y Âł

Ă´

I*

Ă´

|

_

Z F

; Âź

Ă?Â&#x152;

¿œ 

Â?

y

c

° �

â&#x20AC;Ś.Ă?K }Â&#x160;`

a

b

M/B

"Â&#x2018;

Â?

e

Â&#x17D;

IÂ&#x2019;

|

H

Â&#x2014;

y

0

"

Âżž

Â&#x2018;

|Ăť

Â&#x2018; \

/B ¡

Ă?K

&

3

L

Ă&#x2C6;

Ă?

q

"

A

 {

PÂ&#x201A; [

z

F

¸

½

Ă&#x201A;

z

Â&#x152;

š

Âş

*

no; Ă? Â? | } {

Â&#x2030;

;

References: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Beauchamp TL, Veatch RM: Ethical Issues in Death and Dying. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 1996 Corr CA, Nabe CM: Death and Dying Life and Living. Pacific Grove NY: Brooks Publishing Company, 1996 Bernard H: Medical Ethics. Notre dame, Indiana: Fides Publishing, 1973 Veatch BM: Medical Ethics. Boston: Jones and Bartlett Publishers,1989 Ramsey P: Ethics at the Edges of Life. New Haven, CT: Yale University Press,1978 Pence G: Classic Cases in Medical Ethics. 2nd ed. New York: McGraw-Hill Publishing, 1995 Weir RF: Ethical Issues in Death and Dying, 2nd ed. New York: Columbia University Press, 1986 Wyatt J: Matter of Life and Death. London: Inter-Varsity Press, 1998 , Ă&#x20AC; . Ă :  Âť V . $ Ă&#x201A; . Q ² . 2000 , Ă&#x20AC; . Ă :  Â&#x203A; Ă&#x2021; Âť Ă&#x192; Ăš . $ Ă&#x201A; . Q ² . 2004 :   . $ Ă&#x201A; . K L * . u Ă&#x201E; . 2001 : Ă&#x2026; { . $ Ă&#x201A; . Ă&#x; Ă&#x2020; Ă&#x152; Ă&#x2021; Ă&#x2C6; Ă&#x2030; . 2005


  

 

45

6

78

9:

 !

;

<"#

=>

$

?@

 

%

A

&

B'

C

D

( E

) *+

 

,-

.

7slippery slop= G F /

H

 0

I

 1 23

J

K

L

 L

M

N ,

O

 ' o

!]

^

{

¯



»

Í

%

% |

 Ù

Ýß

ào

!

¼

5

u e

b

ù

ú `

# ) 

c

z k†

&

ª =

ë >

J# 

a R



ñ

ë [

 de

(

Z

)

v

WXY

w

%

`

?@

H

‰K

Z

j

[

- k

x *y

q

†

T U

u

Nk 

#X? G -

%

'

W\

/

]

l

z

X

m

{

.

#

%

M `



n

|i

±

h

%

±

% ²

î ,

š®

¹º

P {

|

?¿

ËÌ–

Î

(

1

)

ÕÖ

` 

{

X

Úq

ì

õ ö

e

E `

0 

8

! v #

?+ W

W Ø

\

]

b

c

¹S C

Y /

Á

Ð

1

N 

± *+

X9 :*`

î z

0

_

0è 1

H

Z

ÖXN %

`

G

^

÷

í

"*+ Ð `

4

 X

f

f

 $

/ F

ò# "

Ü

 

.

W

Ü

­b

!

-

W

@

 Ð

X« g

ô

 

ÓR Q

`

Nj*+

`

ó

k

¼

7

¹V

P

¬

—

¾

'

0

"Wˆ

™

?+

&

I

,

B

H



ZÁ

W%

‡

˜ H

¸

$

k

]

Y

Z

1 3 Á

'X6 D

0

 3 U

— «

·

h

N

1

F #

-

±

ë

B-

–

{

Ê Yò

ô 3 óÌNO ?V

6ø

ª

!

è

ñ

•

©

É

ç

u

% È

,

æ

Ü

3

å

Û

 5

C ó

ä

¨

ÓÔ

u

y

F 7slippery slop=X½

Ò

Ü

ð

q

B

ã

W… +

Û

ï

§ µ

E

!¦ ´

D

o

% %

±¬

Õ{ *

X L

 ò

Á

A

³

@î

A 4

â

à k

W`

@

~ ý

_

… “

% 2¥Úq

'

„

Ç 

Úq

)

u #

 g

-

X

h

(

£

Æk

Í¢

V

AIDS’ 

@

 

‘

- ƒ

Å

î

é

Ä V

ê

ü

k

h

û

µ

U ?

4¹"*+ C

Ù

Ð

 '

( N*3 2

V WX

?+ U

Ø

ð ˜ ,

%",

á

Y

ï

¡

Ã

é²

'

! Nde ,

U

XWg Ndh i 

¸

Ó i{ Þ

o

·§T

f

W

±

y!S

de

% °

ou

Ÿ 

?+ ¼

1



ž

f fc

dh Ž

˜

!

Ï Ð ×



%

Á

I

r s t

W Œ

q

 ‹

œ

H

ab

1

h Š

›

R

aN

€

‰ qQ

`

0

~

P

_

Wp

j}; Ô

« <

aNI

X¹"N, ( Ô V

D

þ

‰â

N

4

?+ 1

Jf

`

Óv _

`

a

Ö b

k

Ic

± -

.

,

X6

y


symbolic understanding7d Â&#x2026;

5

j 3

"Ă&#x20AC;, Ăž

k -

X# 6

5 

) ~

XÂ&#x2026; Â&#x2020; 

DÂŤ

-

½

Xø Œ ž

A

Ăž

ÂŹĂ­

Q Ăł n

Ă&#x17D;

Ă?

Ă&#x2122;

Xk

1

*

= Q

b

d 

 & > ?

S c

c

%

@

{

F

ĂŁ

i ÂźÂź

ĂŠ

ĂŠ

%

l

`

RĂž k

= { o

^

Â&#x2018; Â?

Ăž

*è

#

Âą

R

`è

Âą

g

3

q

š, l

F

m ò

S `

Xr

|

Â&#x203A;

?+

; *+ ¨

šF

Š

6

|

N*+

{ p

X° 5

Â&#x201E; |

i %

 }

,

%

9

6

 k

Â&#x2030; kWfĂ´

Ăľ

½

ž 

w Â&#x2014;

WÂ&#x; `

IÂ&#x;

ÂŤ .

ĂŽ

Â&#x2013;

W

u

ÂŞ

u Âą

Â&#x2022; Â&#x17E;Ă&#x153;

+

Â&#x201D; h

Â?

%

6

°

Â&#x153;

Ă&#x2018;

£ ¤

$ NaĂ&#x2022;Ă? #

u

`

w

` 4

t

Â

k

Â&#x201C; k §

Jk

f

g

4

# C

Â&#x2019;

1,

{

+

Â&#x2C6;

7 Â&#x160;

_

N

{ 7

z

Ăź h

š�

WÂĄ T

 y x

Ă&#x20AC;j

Â?

ÂŚ q

· l ¶

` <

$

k

Ă&#x2018;

ĂŤ 1

*+

`

ž

%

P

Q

%

_

a

ÂŁ *+

K ,

F ²

Nd

5

e ÂŤ

Ă&#x161;ÂŽ N-

³ v ²

WÂ&#x2026; `

Ă&#x2022;§ Ăž ­

ÂŹ

{

?+

a

Â? Ă&#x2039;

"¸ � 7

k

Ă&#x192; N*+ Ă&#x201A;

šĂ&#x160;

½

Ă

Ă&#x;E

Ăž

Âź

Ă&#x2018;

_v

Ă&#x20AC; `

Âť

q m

Âşj ) Ă&#x2030;

6

Ă

ò

X­

ø

Ă&#x153;

+

Â

 .

Ă?

` 5

6

' @

( ) 4 7

* + 8

,

A B

u k

 §

` Âł

# U 3

½

¸

l

+

Â

Xk

ž

 Âš

ĂÂ

"

Ă&#x2022;

 Ă&#x2021;

E

 G

H

Ă&#x2020;

_?+

 I

½

Ă&#x2026; ÂŹ Ă&#x201E;

` z

mĂ&#x2039;Ă&#x152;Ă&#x152;3 Ă&#x152;

%

`

?+ R

Xw

¤ 6

6 Â

Ă&#x201A;

U V

1

5 W

e 7

f

h i

> 7

< g

m u /

$ 

-

v <

5

Ă&#x2018; 0

XW­ *+ �

 !

D

. T

g

Ă&#x2014;ĂĽ

h o

 ĂŚ

ĂŹ Ă&#x161;Â

Ă&#x2019; Â

5 Ă&#x2019;

! 5

W

XĂ&#x201C; 6

Ă&#x;

Ă&#x161;ç Ă?

j U ­

 g

Ă&#x201D; %

Ă

, Ă&#x203A;

!

k

5

h

­ Ÿ

Ă&#x2014;

Ă&#x2DC;

% j

¸ å

ü è .

Ă&#x2013; Ă U

!

 

 

7 Ă&#x2014;

N

 

! -q Nä j

C

 Âť

Ă&#x2DC; Ă&#x17E;

` ĂŁ

Ă?Ă&#x2014; Ă&#x2019;° Ă&#x2018; 

#$

R

kXW

ĂŁ

` 4

% i

N

u %

5

f

p w

Â&#x192;

Ă&#x201C;XÂ&#x2013;

?+

f=Âż

7

Ă&#x2022;§ â °

# C

` R

N

 

de

fĂ WX-

Â&#x2039;

5

šĂ&#x201D; Z

Â?

ÂĽ

NĂž 0

Â?

¢

šu

WĂ&#x2C6;

Ă? Ă&#x192;

7

Â&#x201A;

j

.

Â&#x2021;

WÂĄ Âľ

U ÂŤ

R Ăž 

Â

?+

R ?+

½ c

Ăź h

7steward= ,

v R

Wg

-

Â

W6

# .

p

ÂĄ 

Â

|

X interpretation7Âą 6

ĂŁ

C

š5

Ÿ š

V

4

ÂŤÂ

Xr

-

9

Xq

,

#

|

X neutral7h ÂŤ

Ă&#x153;

6

Â&#x161; ž

`

k %

Â&#x17D;

= {

š2*+

n

R

Â&#x20AC;

; v

Â&#x17E; ´

?@

ž

% R ÂŻ

u k{½ 

% ÂĽÂą

šN

Âś?Â&#x2122;%

?+ u

Ă&#x153;

W=

7Iâ&#x20AC;&#x2122;m in charge= y

Ăť , -

|

p

X* Â&#x152;

{ e

w

ĂŁ

fg

7temptation=/ Â&#x2021;

` Â&#x2039;

{

Ă&#x201C; iR

 Â&#x2DC;

k XRfĂ&#x201D; {

#

Ă? t s

"% i

. 4

f j

R

e

F ! 

8

! j 

 

- . / E

X 0

G ! k

 0

H I

 1

  2

 - IY 9

 Z

A 5 l >

@ m

1 

- 9! 

 !

 

3)

1 o w x

 3

6 ( \

n- 2 J

[4 5

 6

1 5 -

K

 

R

 

 9

L M

p R 7 8

 ] ^

= ! N _ q y

! "

: 

;

! <

 O *

P Q

` a

!

W

r s

t 7

z u

!

Q

QS

8 


ĂŠ Âź

"Ă? Z

.

� ²

N |

u 

°

* 

Ă&#x2014;

#

W

 n

`

# k7 Â?

ĂŤ

H

­ k

a²

Ă?(

Â&#x2DC; )

|

Ă&#x2013;

Š Ă&#x17D;

Â&#x2DC; uĂą 

WĂ?

Â&#x17D; !

"

½ D

ž

)

0 , Ăą

Âź

*`

0

,

h

Ăź Ăą

Ă­

,

X­

XĂľ

š

° ã; {

X{ y

|

|

ĂŁ

d>

%

O jX`

Xr

W

*Ăś %

u

Ăž

Ăź

u k

Â&#x2014;

  XÂ

|

O

{

|

Âľ

k

­ .

²

a²

=

= Ăž Âł

# g

ÂŞ Ăť

 ²

N W

?

= mutual just Âł $

X= * 6

W á

k

P

= [

X!

= Ăž Âł

O

{ N*+ z

Ă?

k q

 

f

=Ăş Â&#x152;

š formal just7Â&#x160; =

`

 need7Â&#x17D;

= R !

`

|

š compared7?) ?

?­ .

Ă?

.

# {

Ă&#x2014; %

@

% %

Â&#x17D;

Ă&#x153; !

Ă&#x2022;§ 6

­

?

# g

|

*Ă&#x153;

XO

k

* ĂŁ

) u Â&#x201D;

+

"Ă&#x201D;

`

¤

% `

XW

?XÂź ,X

) R

XW

WÂ&#x2026; *

{ +

N 6

Âť 

.

K 

#

% {

Ăž R

á ã c

g

 priority7

Ăś

­

Ă&#x2019;

Ă&#x2013;

Ă?

ĂŠ

Ă&#x2122;N

Ă 

Ă˝

Âź 0

.

 moral7{

W

|

% 

­mutual just7#

JP `

Â&#x2026; ¤

k­

, 

h

= 

Ă&#x2022;k= R

Ă?

Â&#x152; ÂŽ

, ,

,

u

Ăľ

ø /

XÂ&#x201D;

ĂŻ

N 

X6

X formal just7Â&#x160;

N

% { ¤

Â&#x192;

/

X`= {

(

X, 

I ½

ž

 7 A

E

H X[P

Âą

 

O Â&#x161;

X

Ăž ĂŚ

W

Ăą ÂĽ

N*+

á v c

6

B

Ăź

Ă°

Ă´Ăť

ĂŻ

/

z

­

Ă IJ

Ă&#x2022;§ ÂĽ

ÂŤ

á

/

â 0

6

 .

.

Âź 

ÂŞ ÂŽ

/

0 Â? Ăą*

Â&#x2019;

m Âź

?@

C 1

?@

Ăľ

B

W

Â&#x201C;

% Ăľ 2

Âś

 Ă?

Ă&#x20AC; Âź

:

|

uĂş

Ăž

W

|

Â&#x201C;

Ăš

Ă˝Ă­ [ {

WÂ&#x2026; E

{

Ă? 6

Ă&#x2022;§

u

ÂĽĂŽÂ&#x2030;

X*y

ÂŹ '

? %

Â&#x192; Âą1 , u

Ă? Ă?

*+ è

%

XÂś

B

Ă&#x152;§ 6

-

*

% g

ÂŤ Ăź

Ă&#x2014;

" '

ÂśI

 6 Â&#x2026;

°

Ă?

X

Ă&#x2026;

Â&#x161;

W

P

H

ĂŹ R Ă&#x161;

XW

¨?)

r ĂĽ

 Â&#x2C6;

Â&#x2026;

?+

Âź k

XWO 

kĂ&#x161;ç# 

Â? Âą

%

Â&#x2013;

g

= N

&

° Â

W

 

. "

Âł 

!

=V

á {

2

X

fĂ­

N

š non-compared7`

+

`

c

;

ĂŹ

Ăľ

 contribution7 R

k |

Ă&#x161;^

Ăł

ÂŞ

0 Âź ĂŠ

# Ă?

Ăą C%

7#

j

ĂŤ

#Ă&#x2022;Ă&#x201D;

0 Ăž

/

u

j§

5

Ă&#x2022;§ W{Â?

X +

X,

5

B

{ R

Ă&#x2019;

Ăź )

/ Z

,

,

(

right to die and right to live7Ă&#x161;

. P

ž

u

­

½

N{

u.

 donor7ò �

Ă&#x153; de 

ÂŹ

0 Nk Âą

 u

Â&#x2020;

/ 6

ÂŤ

W

C

W

u

7 ÂŤ

6 ĂĽ

6Ăś g

= {

i Â? ĂŞ

B WÂ&#x2026;% Â&#x17D;

8

¡ ­

W

/

Ă&#x2022;

,

0

Ăž

%

° 6

(

3 

Ă&#x161;6

k

}

Xè 0

{

|

P

Ă&#x161; b

9

F ;

)

Ă&#x153;

W

/ 

è

Âą

¤

ž

% (

X{ 0

½ | ¨

4

5 W6

J

Ă&#x2022;

Â&#x17D;

6

¸

) ( 3

­ .7 ¤

Nv

%

N °

%

 < {

Ă&#x161;ç ,

X X|

Âś X

P

Ă?

WÂ&#x2026;

F

Â&#x2019; #

{

Â&#x201C;

0 = Â

| (

Ă˝ 

> 

G *+

­

Ă&#x153;

?

š½ {

|

0 Â?

6

ž ½

Ă&#x2019;

6 ž

½

@ ,

X

Ă&#x2022;§ ?@

C

Â&#x17E; H

ž

Ă&#x153;

ĂŞ

,


0

N


4.

  

# $% &

2

34

CO

P

l

]

1m

)

1

a

b

&

c

X

Y

o

p

n

2

Ã

³

p

»

´ c

o

¼

-

Ä 2

z

Œ @Å ›

d

&

"

š F

…­

å

æ

÷

ô

õ

/

Æ

0

Ç

Þ

ß

àZ

ø

á

p

ç

â

/

è

ûù Hú

`

˜ 

1870 [3 

14

¯v 4

ز 

5

( :

 9:54

+ ’

1900 [6

f†¨ ¾

) 78

9

©

:

%

* 1: 1

ñ $ ñ

ò

F/

G HI

0

J

!

"

1"

K

L

:

MN

1

&

1

3e

w

f

a

¾

0

&

g

=

„ …

y&

–

x

m

h

v

†

i

/

‡

ä

y

j

jz

ˆ

‰

Š

‡ì

Î

Œ Ö

í

™

ÂQ ×

 "

:

ا

,

-

ï

:

ò • N

#

î

ý

0 +

˜

ª &

Ù

«

"

7

Ð

b ŽÛ

1

6-7%ü

ò

—

À Á‰

ë

!

’

+ €Õ

(

2

¿

Ê ËÌ

/ E

• 

É

C‚

ê

1

.

 Q……š ¤ ¥ / 0 ¦ § A ¥ ¨ © ­ ® ¯° ±$° ²³ ´ µ 

é

-

v



g

ã

u

q

”

%"

t

Ô

,

c

+

[\

Q

š\

BCD

d

s

¼

"

>

BCÈ

ÒÓ

,

.

*

)

q#)

Z

b

y

3

W? @Aï 2

>

º

œ

n

ò'=

¹

€1ñ

Š

<

"

3f

Ý!



=

^

^

}

C Ñ;

V

` 

1° Ü

:

TU<

Q

’

89

«

((~450 BC)r ~ { €j1^ n o   ‘ 2 ’ d “ ž Ÿ ¡ ¢ £ q ¬ " ž 1a , · ¸ 1

T;

"

'

_

‹#Œ  H ŽV ª

7 S

| 2 ›

"

6 R

^{

5

Q

: k

jß

þ

/:

.

$ : "

— 

¾

ð

­

)

CŽ

Î+

˜

% 0

1

 

°

&

8/

5 

 [‘

T


1920 [: ò ! C$F #G H I ¢ Q R Ă&#x2DC;y S Ă&#x2018; c 2 U V Ă? Â&#x2019; W Ă&#x201D; XY 0 ĂŚ T4 ¨ Š } " ¨ Š \ f Q o g p q 3r D } ~ "  Â&#x2021; x % Â&#x2C6; } Ă? Â&#x2019; ZÂ&#x2018; Â&#x2019; Â&#x17D;" á

Ăś ÂŻH Â&#x17D;Â&#x2018; §

á Â&#x161;

|

" Ă&#x201C;

²

Âą

$+ Âź

ÂżQ

)

Ă­

CĂ? } Ă&#x2014;

T + Q ¢

\ Ă&#x2DC;

0

ĂŤ

Â?

jÂ&#x2013;

/

W

&

ÂŤ

­

ĂŹ Â&#x2DC; Â&#x17E;

3Ăş c Â&#x2018;+ 

Ă&#x2014; 2 3Ăś

Ă&#x2020;f

0

 [Âś

:

}

è ô

%

u )

1{ĂŻ

Ă&#x2014;

 Â&#x2039;F

Â&#x201E;

v

v Â&#x201E;

, Ăš

Â&#x20AC;"

$

+

Â&#x2019; Ăľ

1²$ 

ĂŤ

°

/

Ă&#x160;

Âť 1Â&#x161;3 ÂŞ: Ă&#x152;

Ă?

}

~ĂŁ

ä

ĂĽ

:

&Ăž :

Ă?

>

R

S Ă&#x2039;

§

F

2

F

Ă°

Â&#x201E;

u

,

D

Ăź

u

F

Â&#x2030;

� á

ò 1

ø Q

TĂť& Ă&#x2021;

Ăś Âą

 %

1Âą$ĂŽ

 x

ĂĄ

1

Âą

 >

Â&#x2039;j" Ăą

x

Â&#x2021;

Ă&#x17D; 1

ĂŞ

8Â&#x152;

Ă&#x2DC;Ăť& ­

ÂŻ

Â&#x2021;

Ă&#x20AC; X

ÂŞ, $Ă&#x; Âź

n

|

ž .

Â&#x2039;j"

#

Ăś

2

Â&#x160;&

½ Â&#x2019;

Ă&#x201C;

Ă&#x201E; ÂŚ

y

T|

3ÂĽ

1Ă ÂĽ

Ă&#x2019;c Ă&#x2030;

Ă&#x2013;ĂŠ )

?

[1

á

 Â&#x2018;

ä 

"

Â&#x20AC;1

Ýó 

R

Â&#x203A;

 Â&#x2039;j

CĂ&#x2026;

CĂ&#x2026;

Q Ă&#x;

z

R Ă&#x2022;

ò :

1Ă&#x2C6; 

Y

CĂ&#x17E;

Ă­

ĂŻ

XĂ&#x2022;

0

(

2

Â&#x2DC;

Ă&#x2122;

1984 [ĂŻ ĂŽ

Ă&#x152;

J

ĂŻĂ&#x201E;°

Â&#x;

Â&#x2019;Â? 1 &

Â&#x17E;

Ă? Âş

 | 2

14

¯š ¸

n

{

Q 9

#

ÂŽ

ez

 1&

­

d

Â&#x2013; m

Ă&#x2DC;Â?

Ă&#x2039;I

)

CÂ&#x2020; :

8

Â?

s '

¡

34

â

|

Âś

T Â&#x2018;

d

Ă? (

c 

TÂ&#x2018;

Ăť&

Ă&#x2014;

N

Â&#x2013;

ø

r

g

Ă&#x161;ÂĽ

2

Âľ

Ă&#x201D;

CÂ&#x153;

¯ž

" $

v Ă&#x201E;

ÂŚ 0

i

Ă&#x201C; Ă&#x2019;Ăł

Ă&#x2021;

Ă&#x2DC;8F (

2,

m$

Ă&#x; .

3Ă&#x153; 8Ă&#x2014;

N

Ă&#x;

2

Â&#x2039;Ă&#x2020;

U

"

Ă&#x201C;

§

"

Â&#x2DC;

%¤

ÂŞ /

f

Ă&#x2122;

Cè c

Â&#x2026; Â&#x201E;

Z 

"

y 

n i

$§ Â&#x17D;

§

x

P

­

a

l

Ă&#x17E;

#

k

v

\

èJ w

Â&#x192;

\

Ăť

v

Â&#x201A;

k

B /4 $j

Ă&#x192;

è Â&#x2018;

"

!

Â&#x160; ­

/

#

o 1&

/

, ´

} Â

ò

ÂŁ

+

Ă&#x2DC;u q

Â&#x2DC;

F L

ò

Q #

D

CÂ&#x2014;

`

[:

i

TÂ&#x2022; Â&#x2022;

Â&#x20AC;S´

ÂŻvÂ&#x2021;

[¤ Š

3Âą

Â&#x201E;

Þ èĂ&#x2018;

8Ă&#x17E;

Ă˝ 

ç Â

ĂŤ

­

c

Â&#x201E;

0

 ÂŹ

w D

p ;

Â&#x20AC;Ăą

Ă&#x201C;

j

$Â? Â&#x152;

M¢

7

g

B J O

Â&#x20AC;jÂ&#x2018;

!

E

C#Ă&#x2DC;X

11939 [^

1& T :

F

ĂŞ

a

%

Y

Â&#x203A;

 6

7

ò

CÂ&#x201D;

Â&#x203A;

$

ž

v; _

Â&#x2039;

$

Â&#x161;

Š :

Ă&#x2026;

ç

Ă&#x2026;

?

2

Ă&#x201D;

Ă? e

Â&#x2122;

ÂĄ

'

8Â&#x20AC;jĂ Ă&#x201C; 3$c

Â&#x2DC;

^

 1:

Â&#x160;h

0

§

 ĂŠ

1t s

B

/ N

Â&#x17E;

:

Â&#x201D; A

Mb h

Â&#x2030;

Â&#x161;Â&#x201C;

Ă&#x203A;

ĂŤ

 1Ă \

Ă&#x192;

@

T

]

*

3?

f

Ă&#x201A;

Â

: 

\

Ă&#x2122; Ă&#x161;

TĂ&#x2039;

ž ¹°

7

Ă?

ĂĄ 1Â&#x203A;

ĂŚ

(

7

=

L

C\!

Ă

1970 [6 Ă&#x17D;

\

v

@K J

[

i

$2

ÂĽ

Ă&#x201E; a

h

Â&#x20AC;

? >g F

=

Ă&#x2019;c 1&

ò

)

½

Ă&#x20AC;

Â&#x203A;

#

Âł

2 ÂŞ

z

; ÂŹ

R

3Ă&#x201D;

Â&#x2014;

Âś

<

Q

:ÂŤ

;

Z;

Â? "

¨ 1

34ÂŻ& Â&#x2030;

XÂ&#x160; T

#

ÂĽ Â&#x2030;

ÂĄ

¤"

%

11990 [Ă&#x2026; [ 

 &Âź 

Â&#x201E;

Ă&#x2022;

\ 

 ĂťC

/ž

Ăś

á m

 Remmelink 

Â&#x160;2

Burleigh, M. Death and Deliverance. Cambridge University Press, 1994 Alexander, L. Medical science under dictatorship. N Engl J Med 1949;241(2):39-47

Ă&#x161;

Ü š

) Â&#x2019; 


3 

c

Â&#x160;

 Â

D

}

1995 [R Ăš \ / XĂ&#x2022; 60%ÂĽ / Â&#x2020; )  Â&#x20AC;j½ 8! % & 5 / R ' 1ž Â&#x2013; $j i Â&#x17D;* Ă ÂŽ '

k

à ž

Â

:

f l

14 Ă&#x2022;P 5Q Ăľ

3

8

1

25%" è  Âź Â&#x160; Ăł Â&#x2021; x u Âą 1š Âş Ă° ­ Ă&#x2026; Â&#x201E; Â&#x2DC; Â&#x2019; Â&#x2030; : 2001 [  Ă? Â&#x20AC;Âľ Âś ¡ ¸ ÂŻ" 2 # B § $$ Z [$ ~ Â&#x17D;ĂŤ Ă&#x; + ( Â&#x161; V ĂŤ 8Ă° ) Â? + ( # ÂĽ ĂŻ Â&#x161;Ă? Â&#x20AC;"  / 1 CĂ&#x161;

Â&#x2019;

#

ÂĄQ1996 [ k l f

½ 8!2 . 0 Ăł Ă´ 31 2 Ăš 3 4 5 6 Y Ă­ Â&#x20AC;Ă 1997 [7 Ă&#x2021; Â&#x2DC; Â&#x2019; 8 Ă? Q , u Â&#x2DC; Â&#x2019; 9 8ĂŚ 12 . + Âľ Philip Nitschke  Â&#x2030; : i § # ĂŁ c Â&#x2013; ; < \ 5 Ă´ Y & =  Ă´ Y > ? i Ăą ò ' , 1 Âľ

+

Ă&#x17D; @

3Â&#x201A;

 Ă&#x17D;

@

EÂĄ

Â&#x20AC;Q

,

39

8

jQ

 

K

è

Âş

Â&#x203A; i ò

ò Y

ÂŤ

% ) | m

n

>

!Â&#x17E;

( o

ç

@ pq

[$ 

 !

ÂĽ

8F

M1ž Ï

8{

F

Â&#x20AC;Ă?

Âź

Z

ò

d

Ă&#x20AC;o

?

u

1Ă&#x2014; 

Y

ž

8F j

k

Ăą l

h

â

g

ÂŞ

ÂŤ g

G

jz

8Â&#x20AC;j­ Ă&#x;

¹¯Z

"

Â

17 

%

r H

Â&#x203A;O /

`

a }

R

g

k

 h

ÂŤ 11980 [ "

ø s[

: 

ÂŞ Ă&#x2030;

5 &

Â? h

Â&#x2DC;

3[ U

12005 [&

ò Â&#x2022; ;

Â

Ăš\

Z

b

J

ø Tè

"

|

Ăş

/

F W

¸ 1:

t u s

8 ½

 

v

1 yÂź

\ Ăľ

Ăś

1997 [Ă&#x2014; Ă? } 8X2 Ă˝ Â&#x2039; ĂŁ  Âź \ 1

8

|

H Hemlock Society#r

G

ÂŻg '

Â&#x2013;

1

811998 [ ¢

j Dignitas Ă´ Â&#x201A;

ÂŁÂ&#x2DC; F

X2

Q

2004 [i

#

s ,

X

 Â&#x2030;

x

 

+

 

Â

EĂ&#x20AC;

:

Â&#x161;Â&#x20AC;Ă&#x17E; 1ÂŹ

Ă&#x2019;c 7

Ă´

D

J è

O

Â&#x2019;

\

z

Â&#x203A;

Â&#x2DC;

&

ò

I Â&#x2018; *

;

g

Â&#x160;

M

e f

­

W

Ă&#x2DC;W2

a

S

Âź

ò

ÂĽÂ

Y

Ă&#x192;

,

Â&#x201D;

Âť

&

)

[Â&#x2018;

ĂŤ

3c

\

:

Ăś

Q

Ă&#x17D;

V

1/

.

jÂ&#x17D;\

7

)

Â&#x201A;

$

_

MÂ

 h^

@

i

w

Â&#x2DC;

Ă&#x2022;

x

ĂĽ

Â&#x2014;

\

@

" 8F V

Ă&#x17D;

t

Ă v

Ăą

Ă&#x2021; 7

R

7

C

ÂĽ

y

Q

: ÂŹ

Q

N

-

ÂŻ@

I

Ă&#x201C;

[B 7M

2002 [J P 203 ž k l f

Â&#x160;1ÂĄ :  Â / ] ĂŁ & T a Lancet v 7 V V b l f ÂĽ / 1 ÂĽ

Âź

H

°G

L

Ă&#x192;²¼

­

"Â&#x20AC;Q A

 F

F

3Ăł

žÂ? Âź

Ăą

ò \

ž

ĂŹ

8{

~ P

ÂŻ| Ă g h

1994 [Â&#x20AC;  Â&#x201A; Â&#x192; - . ~  Â&#x; 2 ÂŻĂ&#x192; ÂĽ O / 0 7 § ä Â&#x2C6; u Â&#x201E; 8/ Ă j k : * Â&#x2026; Â&#x2020; Ă&#x2019;$Â&#x160; Â&#x2021; Â&#x2C6; $XĂ&#x2022; Y 2 0 Âź V F Â&#x20AC;Â&#x2030; L g Â&#x2022; ĂĄ % u F 1Â&#x160; 8/ XÂ&#x160; 

4

Â&#x160;h

>

.

Remmelink ref

Q

Â&#x160;r

0

1

TÂ?

Lh

:


j Ăś 

Â&#x2020; )

Â&#x17D;ĂŠ j

k

-

/

2 y

ĂŤ

L

N

á%Â&#x;

2

Âż

h

Â&#x152;

Â?'

ÂŽ

%

:

Ăť& W

ÂŹ 1g

& Âł

´

½

Âľ

 

Âź

\

Ăą

ò

{

\

8¢

v

CÂ&#x17E;

Ă&#x2021;

ÂĽ

§

z

a

:

| $/ m ½

0

8Â&#x2018;

Ă°

W

M

G

CÂ&#x2018;

Â&#x2039;

Â&#x20AC; Ă­

 

X* >

¸ ¢

/ 

0

ÂĽ

Z

Â&#x17E;

ĂŹ $%Â&#x2039;j/

£$%£¯¤

ÂŤ

| ç

œ °

Âą

Â&#x2030;

ÂŹ

2 4

ž 1ù ò

ÂŤ

 à ¨

#Â&#x17E; ²

(� ¸

¨

Âż

z Ă&#x20AC;

Â&#x2019;

Â? "

v

Ă&#x2DC;Ă&#x2019;

Â&#x2019;

Âś

Ă&#x201C;

>

Â&#x2013;

Â&#x160;r

)$º š

|

Ă&#x2014;Ă&#x2DC;

ÂĽ 

Ă&#x2122;

Q

Âź 

1ÂŞ Ă?

ÂŤ

|

CÂś

Â? :

Âź

\

Emanuel#Â&#x2021; 6

?Â&#x17E;

:

Ă&#x2030;

½

0

Š>

ÂŞ

Â&#x201A; XĂ&#x2DC;Ăť

$Ă&#x2DC; Âť

Ăł Â

h

Âź

ä

Â&#x161; 1

Â&#x2DC; .

Âż

2

h

8!|

x

ĂĄÂŤ u

½

M

y

Ă&#x203A;

9

Â

13Ăł Â&#x2DC;

) Ă&#x153;

­

â

 W

|

Â&#x2DC;

L Â?

Ăť ~

Ă?

Ă&#x2018;

Â?

L 

h

Â&#x2026;

| T

&

ÂŤ

Â&#x161; 1&

Âź

H $% Â&#x2021;

ÂŞ

% Ă&#x201E;> a 

G

Âą 1

&

 150 [C­

Â&#x161;

Z 45%ÂŻ 70%Âś ?

H 1ÂŞ

¸

5

f

ĂŤ Â&#x152; ÂŤ Ă&#x2DC;

1& TÂ&#x17E;

Ă&#x2DC;ÂŹ

Ă&#x2026; ­

Ă&#x; Â&#x17D;X

Ă?

|

 Â&#x201E;

Ă&#x17E;

Â&#x203A;

w

Ă&#x;

g

â

ĂŁ 

H

~

American Medical Association, Ethical Opinion E-2.211 Emanuel EJ. The history of euthanasia debates in the United States and Britain. Annals of Internal Medicine 1994;121:793-802 6

½

Â&#x2039;j

8Â?

W¢ .

L

w x

Â&#x2DC;

Â?

u

Ă&#x192; 

 { Â&#x2021;

¨

) Âj

Ă&#x2014;

Â? Ă&#x201A;

Â&#x161; 1:

Ă&#x160;

G

Â&#x2019;

5

/ Ă&#x201C;

w

Ă&#x161;2

Â&#x161;%Â&#x17D;

Â&#x2DC;

v 

Ă´ Ă&#x2020;

o

7 WÂŤ

ÂŹ )

Âł

Â&#x2019;

ÂĽ

8!ÂŞ

Â&#x201D;

ĂĽ Ă

Ă?

ÂŹ

Ă? 1Â&#x2020;

=

|

R ²

\ XĂ&#x201D;

jÂ&#x160;h

ÂŤ

| Â&#x17D;,

3f

8F §

Â&#x2030;

Ă&#x17D;

p ÂŻH

Ă?

ÂŹ

.

`

Ă&#x152;

Z

ÂŽ

-

¡

Ă&#x2039;

ÂŞ

M 8

²

#

Ă&#x2013;

Â&#x;

ÂĄ

>

½

"

)

Â

f

Ă&#x2C6;(1) /

7

Ú ½ 8 ð

,

-

jcĂťCÂ&#x2013;

Âś

á

ä

Âś

Â&#x20AC;)

ĂłĂśfĂ°

1ĂĽ

P

ÂŻ

²

5uĂ

Cä

Â&#x2021;

Â&#x201E;

$

+

Â&#x161; a

u

(

XĂ&#x2022; \

jÂ&#x17D;

w

Q

8!1

h

~ Ă&#x201C;

\

Â&#x2020; ÂŤ

CÂŞ

Â? XĂ&#x2022; (

H ­

Ă&#x2026;

b

x

G

Â&#x20AC;jÂ&#x17D;

Â&#x2019;

Â&#x2C6;

Â&#x160; a

Ă&#x2DC;{

½

8!g ½

ç

¸

8

Âą

ä

ÂŚ

ÂŞ

\

u?

h ÂĽ

Â&#x160;

ĂŤ

1ĂŽ n

1 Âż

Âś

Âź

x

Â&#x2021;

§

ĂŻ H

ÂŤ8 1997 [/

­

75-80%Ă­ Â&#x20AC; ĂŞ ä Â&#x161; Compassion in Dying#ÂĽ ÂŞ ÂŤ Âź \ G H W Ă&#x161; 1h Ă&#x2022; Â? Â&#x17D; [ÂŻ ç Â?  Â? Ă&#x2014; u  ø Ăš ¤ [Ă&#x201C; 25 ÂŻ 45 ÂŤ ­ u ) 0 Ă Ă&#x2022; Â&#x2018; Â&#x2019; Â&#x201C; ) 2 Â&#x201D; 1D Â&#x2022; " : Ă&#x2026; Â&#x201E; 6 7 ĂĄ 3Â&#x2013; ĂŁ ĂĽ Â&#x2014; Ă? Y  b J  ç Â? Â&#x2013; Â&#x160;/ # / 1­ > Â&#x2DC; Â&#x2122; b  Ì Â&#x161; Â&#x203A; x Â&#x153; Ă° a Â&#x2026; Â&#x2020; Ă&#x2019;Ă&#x2DC;^ _ ) \  $ÂŻCÂ? > ) Ă&#x201C; ] \ $%Ă&#x201D; 8Â&#x20AC;L Â&#x2022; ) 0 C% Âź \ ' ' 1 Ăś

Â? ĂŻ

ĂŻ k


(2) ï í î P Š æ (3) ! " ç æ / { ˆ è (4) " ½ 8!2 ’ ë W f TÈ ¬

|

ž

!

| Û

 *

Ô

é

É ê

H

(1) Šç ä X2 ï (2) + ç : i z { X   ï • â  ï (3) ! " Øì í ë n z { › Û ‰ r É î ê (4) " ½ 8! x f Š2 ï TÈ ª ¸ N |

" «

XÓ + ¸

’

t

ó

8!G ½

€: í

õ

Z 

ç 

·

H#

3ð ¸

) H¥ ñ

y

ÁU

:

 Xw

M¯û&ò ,

Ç §

´

´

ó

î N

› $

Tu ý

$

è 'ö

¾¨

8 ¶ 1Ÿ

µ

X)

r

ô

W

s

Ð

1

 | ÷

ù í

"

$

" ú

---ý í

ý

:



« ž

þ ¼ž ¬ w

\

 û¡

á 1S

Cb

,

è

w

Ý

ö

ì

z íQ  E

F

G

1

{

› Û

ç ö

¢

¸

ì í

\

 ;F

"

#

$ 

‹j •

ý

W M



Ä

è

ý

˜

 

š

Ä $5 T¸ è

­ # 1

TÈ Ï

b

 $ Š

! ›

S 

W u

]

" P

s \

Ø{ ¾

2 ?

’

 

ð 2

“ $0 9

/

,

 :

¢

ø ê

;

,

É%¼ f

 M

0

"

ä

¼

&

#

ð

­

%F

i ¼

: T

~

$

¿ :

, &

v ‘

) <

¥ )

É ý

»1 Ê¼

&

{

¯

&

\

S

%

Ï

# $

F Yx

fX$ $&

0

X2

2

ï T

TS Â

T

ä

1‡

zØi

#

€j1 $

\ m¼

š

T : À ¼

¼

Á2# $%;

:

»

û0

Òà » ’



û

3

;

ø

ä

8!% ½

a

!¿

8 '

¥

w ž

ä

-

Y

ü

!

û7

 

Ù

&


ร $/

ยฃ$ย— ) รก

*

+ .

+ รง

' ,

ยŒ H ยŽยฅ /

ย

F

รจ

รฐ

 $ร˜

ร‹

ย”

ยป

ยผย–

4

' (

/ รฃ

. รก

1

Tยณ รฝ

5

ยš

ย

0

m 1

2 ยฟ

ย‡

รถ 2

ยฃ1รป3ยฅ 3

ยš2

รฐ

:

ยŒ H ยŽยฅ

(

,

รค -
  

"# 

9

7

Q

8 c

d v „ ™

X -

© 3

_

Â

´

ê

k

¹

Ø r

‡"m

ü

,

õ

R

X 0'

, 

+

,

-

0

u

./

G W

n

)

1

23

¬_

1

o Ž

)45

M6 7

0

­

B8

p 

&

q EM

!

!` I

•

¤

®

 a 

–

€

¯

°

±

@

‚

—

6

? r

 E

”

"_

­

3

“

¬_

L

] ^"_’

K

?

~

‘

J

\

}



I

[

k



“Z

|



¡

D H S

:

Ö õ X

 / u

û

û

¡

“

/€ 3

^

s ~

N

O

X |

“¥ ™

¦

°

b uƒ V

R

P ]

t k

˜

%

² ³X

# 4

!

$

%

—

ä

¬_

 b

Z

c

1

¬_

L

]

7 S

¿

¡

§ “

M

ñ ï

# , ) 8

Ê

:

*

 9

™

¬_

Ï X3

-

-¨

 

! "

X

;

 

3

! ™

é

: ¬

Ð

XL:

k

‰ è

®

u

7

&

K

ˆ

u n

¼k

O

­

€ u 7Ò

y

 ¡ 9

Á |

Ñ

/

À

-

Doctor Orr u X

(

. 3

 ¬_

9

'

6 Ð

-

+

$

Ì

,

¯

&

Ï

%

6 5

¬_

¾ß

O

k

0

Ã

4

-

ä

|"# ,

Ö

ø

þ 7

)

Ê

0

D

~

î

¬_

 u

;ç í

y

K ½ 

æ ÷¼

¬_

3

y

ÝÞ å

Ì ö“

€

Ü

X

2

Í

‹ “

 u 1



K ê

€ 0

¡

3 ä

. Ž

 Ì

-

×

"

Ÿ

t

G

ô

ä

Ÿ

Ë

³X

 .

Ê

ç» 3

ã

%

Ê

Y

Œ

É

Å

X

X 

F

s u A

,

Û

)

ý 

y

0

S @

k

¬_

Doctor Orr ¯

"

/ )

X R

X

Ú

o

È

{

Æ ÇÈ

“

) 

+

- 

.

9 m

Ÿ

ÔÓ

%

-

 

^

|

¬_ ù

. Ù

W

|

Å

V

„

®

 `

,

D "E

@ 

«

ë ê Ó

 Ž

ª

C

z Z Å

+

k l

×

¬_ ­

*

U

y ž

] š

G

O

)

B

‹





“ 0

œ

óï _

Ä -‰ ^Š

µ

Ö

A

ij

s

3

Ã

@ h

¸

á Î

g

· Ô;Õ à

?

ˆ ?

-

;

6 ^@ !

(

"T f

‡ š

¨ X

 †

:

')

x …

&

> S

e w

= R

%

8<

$8

Û

Ê

< 9

=; 

> ï ï

O O

k Î

"@ ?

{

3 M

B ç A -

JÕ H

?

ä

X B ä

3 ¡

-

X Ç"Kß

Î

ˆ

C y

"D E

Ð

0

X

DX "E¯

ÛÆ ÇH

L "

Ê

S

I

,

X

3

Î

ï

J"Kß O

Î

ß

¯ N

²

F

Ð L

;Õ 

 G

X": u

.

3


O ~

/ "0

K.  ù U

%

Õ ¬_ õ

¬_ ÷

[

X

\

,

`

a

b

6 

C

8

oï

‹

u

ß ,

) ƒ

p

 6

^

 ,

-

P

Q

 , '

S;~ š

: |

3

V

Ú

?

1

¼

Ö P

$

Ì

X 

9 &

]

u

t

u

X ÇP

V

7 

+

×

-

éŽ

H T

"W X

6

_

^

X Y

I Z

&

t3

ß /

uX

X

S

' 

‚ 9

X

) '

Š

3

-

š

@

q

A š

€ 0

K ä

o)

X

o X

€

‰ 

4

R

% S# ˆ A |

0

=‘ Î

9

0

Š

˜ s

h

K

L

Ð ˜

k

‡ )

Ì

| ‚

<

6

y

z 

o +

s

, é

ˆ 

 Z

“

 $

)

h

 ¡

y ƒ x

: 

N

 ¡

 ¬_

$ |

n

}

3

¬_ 

t

( .

Ž

‘

3

X

' †

‹

-

k

 case m

³

Q

;Y  E

,

, Åk ~

Q Œ

N

P

+ s

ä

k ™

r

K

P

3

)

q

}

s -

S

,

| 

4

hh "­

-

Ï £

,

é

ÛF a

,

Ê

‹

3

-

; ›

¨

"_

”ƒ

µ

S

ñ ƒ

L §

,

È

& “

 p 

 X

` '

 ƒ

 …

;R 

b

Ê



 `

m å l

-

|

X

k

,

w

 ,

"_ Ê

œ

Ð

"ž 

ê

“ H

-

3

i# 

À ›

™

Á

D +

± ²

 

D

 ª

X Ï

È

¼"

.

3

-

",

Á

Q

|

X

k 

U Ò

«

¬

ƒ 3 R

Z

¬-

k

o}

­¤

³ ^ 

ij

Ÿ ›

[

ij ^, )

~

D

~ D

Å ã

+

–

ž

o M ^,

KX o O

É 

 ›

+

Î

? Š

O

¼

P

Q

3

-

-

Û

,

2

D

~

Ò

Ÿ

E

3 ´

® 8

Å ç 

À

Á

ä ¶

f º

¾ ƒ

ä

78

PÒ

Z@ Â

X

s Á

U Ë^

0

÷

Å "_

¡ ï

ä

¬^ ª

÷

g

Ýç ¹

½

0

 D

ý 

¬_

: j

Ä ³E k

Ï

³† ¸

÷ Ê

Ó ]

Q

à 

Î

ï Ð

u €

y

0

 t

/ Ò 3

X 

» »

­ +

i

·

P.

iÐ

 X

4 Î

Ñ

 ×

9

¶ »

P

s "P É

g

0

"_

P

÷ @

Â

ä ¶

j

^H y

Ð

Q

µ

D

Ç Í

ª

3

0

X d

_

9

k

P

Ýf g 

-– ¬—

æ

)

 P

7

:

o

j

 2

Ë L

:

,

÷

t

-

Ý: k Q

Æ k

Ö

ë

eX

6

ä "E¯

”"_

-

S 

^ 

2

0

! ³¬¢ ¡

ij

6 °



é

/ ¬_

u

d

÷

„ 9

Ê

l

å ‚

Î

¿

Ì .

t

 j

{X

-

" Ÿ

z

,

,

Z

Î

j

, _

3

¯

3

€ 1¥

.

 

3

O



àk

Ë R

: &

²

+

4

8

'

•

‹

‹ 

Ê ’H

A

é

3

v È

 

X

k

i

Ê

{³X

‰

( 2

V

|

c

o

n

:

' Q

^ "_

P

O¬_

‚

Ô

š 4

!

: Õ

– U : 

^

Þ

Â

%

@ @

“ )

6 h

ä %

¼

) ß

¨ ×

 6 t 3 ³")

J

ã

d

X

Ù 0

X

Ú

Û ï

` O

a

j

|

Ü k

Ý 

H ;,

Ü 


"_

, "ú

X

l

K ó

X Ï

Ð è

 U

"_

|

k6

@

å

æ'p

â

; ã

K ±P »

ù

S ‘

X

g

I

Ñ ç

ô

Ê

-

j õ

1 "9 Ë

Ý

Ì

 X

1 " þ ,

Q

 6 ? þ

Z ´

È

ì

j

D

u ï

3

™ 

t

: 0

X

7

-

þ ü´ 9

-

3

ý û

D Š

3

X

X X

H ú

þ

ü 

-

Ò X

j

û

ù

)

3

-

ú

k 

2 ð

æ

,Û

ï

ò

Ý

ø

€

ë ’³ 1968 Ý Boston ,

j

÷

è ç

´ ï

"^X

D

“

Ì £

S

 Ê

Ë

-

0 Æ ß

%

h 

"_ ƒ

 ¤

u

O

±

,

¸ Û

Ê

` ƒ k 

 õ

:

%

ä

p

é 2

3ž à ¢

q 8 8

 DFT ™ ¡² 0

Ë H

3

À

Á

Ö

F

-

ä

ä

k

@

4

—

}

â

š z

0™

X

4 € )D 3

 Ö

G

£F

&

t

 

R

| Ì

€

L 

™ 

%

s "_ +

ä

Ñ ×#

– 3-

: ´

Ý

X

-

,

^

ä Ê

ä ¶

² *

k

3 @



0

,

" Š{

X

´ 3

¬_

| @

D

›

X 

0

Ê

Å , d

9

€

3 Ås ~

"_

Ä

,

k

E

p

-

 \ 

@

& 

X

Â

3 >

|

Ð

ñ ê-

h |

G

2

@ Â

 ¡

“

 -

s y

P

3

t ™ 0

-

»

6

.depression7 

X

ij €

@

X

 0

¬3

X

ú

-

h Í



S

k

,

 '

,

k

eæ 

3

k }

—

$

Â

) 0

3 43

-

,

Ê

X

+

ß

Y ÷

^

3

-¡ .depress7

3

= 

"X ´

k %

0 }

~

7 Â

DFT 0 -

Ç

| '

Á

7 .injection7 ³X ö

$ X

q

À

.care7o y

„

 é 

“

ë E¯ Ò

/

 hospice#

 hospice o}

- ³.

.hospice7ˆ

+

X3

6

, 9|

÷

hospice careú X

!

I

Þ

¬_ 3

,

Þ

é

Ï

÷ j

-

Ë

Ì

;

O X²

^³X 

È

!

K

0 

%

 à 

÷

f ³}

o} 255^ kt

$

K^ 

1X

0

´ 

l Þ

 "^ ­

W

 ´



u

 D

ij 

 

&

)

k

t Ê

7 

%

Ò

[ -

X$

k Z

t

k

CPR. 

3 Å

o

|

Ê 

D

D -

0

 8 Ý

-

Ý ,

 E

~ 

3

¼ Þ v

t | 

 Ð

ä ¶

 Ý

X

Ï ƒ^

0

u

$

Ð þ

€ 

Ï

j³,

, ë ä™

æ 

ë ¬9

þ ç

Û 400 -j

÷ j

 

-

"_ á

1 x

5

03

t

&

G

ê

^, 

 "9 

—

²

X ¯ »

(

Z

3

h

"E¯

"P

€ X

-

é

~

k X

U

 ,

™

¬_

k

€ )

 |

÷

Ý

 

€ 2

h

K

^, Ý

È

k

g

7 Q

| 

'

|

 k

ë ³X m

q

l ~

| ™

"P k

%

^ 9

X -

XR

/ "Ýä

3

ö

,

: ú

, ~

£

X

.

m ñ

Ð

0

€ é

î ê

Ï

 Ä

ù é

ó a

A

k í

X

Z

@

3

 6

G

×

K. Ö

~

/

¤

"Y p

Y

²

W

S

 ¡

ˆ

: y

;

| @

3 <

s ¬

. L ) ˜

/ ¶| Ö

k G

0

F

×

= 3

+

?

Ù

|
k

ú

X

3 "?

X

’ €

 

|

Ê ä

,

9 ï N

O

] ¼

c

¬^È ,

Ê

k

h

UÖ ­ |

k

 ) 

ij Ž

ä

-

Ó



|

, T

,

0 Y

X

P

Ԅ

–

0

t

3 

u

a

d

7

0

0 J

u q

,

Ê

,

-

t ^

u

k

|

¬ Z

^

 t

?

:

k

u

™

Pk |

K "

ù

O ‰

Ê

ƒ Þ /

Þ /

¥ 3ƒ

¹ 0

X

ú

0

b 

W

X }

7

9

 –

^ ™

É

û ^ Ñ

B

š

R ë

ø

—

_

ô X

K e

X

¯ 0

g

8

N O –ö

¬ ‹

| 

8 G

+

S

S 4

D "A

F

µ+ ") -

¯

4

¬}

X ^é y

 H

L

\ /

S `

¼

Þ [

Q R

¬, ¬X



>

j ¬_ •

ë

"_

X

M

€

€

C

 ^³X ]

L

â >

Ê

E3

ƒ

â >

Ð

Z

k,

ԙ

P

4

ƒ

B

@

'

Ì

X

A

4

’ 

h ‘ Q

/ R S

KH

' H

ij

€ 3

L

¬÷ 

^

P

W )

k

Ê

OÇ

.

j "0

Ô

u

-

@ ú

t ,

k ù

¬ö

V

|

™ 3

X

Î

U

ë

3 Å

4

‚ "

: ^

,:

X

X

³X

S

¬h

™ ¬X

ë ¬0 H

ë

\

n

E

@

|

¬_ 0 ½

® \

k

, @

,

j 9

|

Ð

h S

­ <

ä )

-

0 3

Ð

-

2

Ï

L ù %

@

3

I

R

Ï 3

X ç

"0

X

R é

ë )

3

Ì



k È H

,

X

Kà X

6 L

Ô è

8

| k

$

ë

– ?

 j „

,

 w

E"# 4

û

) –

 R

¬ 


5.

  

 

 

 

 

 

 

 1

2

3

4 

^

G [ d

 †  ;

Æ

¸ c

ö

à B

E O

8

N ÷ }

¬

O 1

l

2

2

 -

nQ

6 µ

B

®

û7 2

`

° A

H

–j

¥

`

o

q

}

—

„…

˜

”

/

L

[

p.

K

\

N

N;

]

r

‡\ s

O

‰ „… ™

ž

[ ~

ˆ

„…

2 'c

0

M

~ 

† „…

„…

-

J

[

G |

,

I

E

n G

O

+

BE F

*

A

Z

l 'm

•

)2

{ 'n

B

û

'

ø

… 3

º

O

9 

 m

$1 š›

¦

† '« ®

œ

§

° 

¨

(

9 < N

] =

; 

ž

,q

q

A

1 

 Q

1 

0 q

( dö /

† @

Ž Nõ

` Ñ

(

v '? 

3 '

é

v2

Ú 'Ã

Ã

a

 n

„ô

f 'n a

>† 

ó·

 2

Q

] 

 Eµ '¶ „Ù

Ç

d

: 

2 ,

|

.

ÃNÃ +

Ä è

Ãþ ~

  '; 8Q

 

+

m

Õ 'Ã

ý ²

*„4 *

;

c >

¯ N :

?

` 

»

'„ç

Ô

ü

~

Ø ³Ã

æ

à'Ã

×

å

û ž '# "

Ã$ 

'c

Â

O

ä± ³´

Õ 'Ö

ú

 

4H

ƒ

Á

 'î

ù

 '

„ )

0 ýò

ö'„ã

à

]

Ô

â

†

Ó

YÀ

Ò

]

;

c

 ;

n

 ]

2

/

Ç

 N 

 ü

²

r

,

$ '; .

E 8

÷]

¿

ñ

 '

õ !

¾

Z

à

`

.

;

±

G

T„…

¤

± '«'„á

²

°

£

ÍÎÏ ÐT ÑÃ

$

 

¹

u

°

d

ð'î »„…

tà

+

( '« d

 '5 

A

' 

°*

ƒ

'(

1

z

‚

2

H

2

Ì

ï

·

)

 

~

& 7

K

 

% ­

E s

E

(

”&

F

Y Z

$

%

E

O 2

y

$

D

2 1

>

#

C

1 x

S

ƒ

Q

f

Ë

à ·

d

e

ß

B ³îR

"

B

) 

„…

¯

‚ X

 '¶

A

( G

Q

¢ N‚

Q

Ê

k F

d

@X (

 

!W“

®

¼Ã'I

Om

$'…°

~

í

 N bVN

E

'„Þ

ë

`

S K

É Ý

ê

¥

d

R 2

Ç NÈ

7

]

¡

«

»

? j

’2

º

>

 ‘

R TU2

”

¹w N; 

 7

ƒ

'„Ü

q­

‚

„ 'ì |

5

Û

l

vh 'i

Ÿ= g

| '>

 ~< 

u Ž

S

f

„…

O

~

Ã2

ë

*

Q

¬

}

„Z ê

d

]

e tR

S N}

2 ž

ª

j

d:; Q

s

R

X

©

i

c9 P

K

Œ8 O

b „… *

B a7

S 'J

‹

6 A

` R

€ Š

@ _

5; (

/

2 ]

0

4 1


6.

 

-

?@A # I

J [L /k

l

€

Π2

™ «

Ž ­

P

1$

3

C

^12

O

F%

Q

>v



Q%

>

4

4

D

-

!"

#

-®



‹

`4a

‘

ž .Ÿ

¯

’

±

²

€

$

b

M #7

R

%

&

5

 .4

L

c

‚

“

#G

°

#$

S

'

67

-

( 8

)* 9

T

U+ :;<

V #2

,

EF' .G

/$=

(

;>

H

W2RX

/

Y

Z #

.

_

w

œ ¬

]d

e

f

g

St. Christopher’s Hospice h

n oDame Cicely Saundersp #1947 q#r

~  ./0

M #N 

m

#}

> #B2

K

B\

}

l

s

ƒ t

m

n

´‘

„ #l 

µ

n

l

1

’

m

s

P

n

@qu †

•

‰

1v

w

~

¤ #¥

v

‡ ˆ2

–

¡¢£

).

i

…

m

P

t

·

¸

w

Š

‹˜ ”

y§

z{š

©

0

B› ª

@j

|™

¨ º

@j

w

i

¦ ¹

x

1v

—i

>ž #

k

‡

».¼ ,½ ,É H

ã

Û ä

É

¾

Š

'

 Q

 ^

-

!

F%

Õ

à

8

. _ #`

´

® Y

Q

T ]

U

&

a

bï

5

'

6ã

€ I ¶

c

¬ >

ò

Õ

€

B

M #ŸóÆ

– Y

Æ

Ð

«

ç׊

Š

…

«

2

è

ÇÈ

ѱ

)Ø

Y ,Š

7

ˆ

i

Ò

.º è

é

ê

ô

±

× ,â

ç¢,Š \

Ù

)K

Í

#&

û #x

þ

é

Y

ê #

$

d

0 u T

RwP

(

€

T )

õ

7 ›

“

¡C

ø

9 .e

€

 ,f

#

R

. 

0

12>

” D

³ 

@ +

“ #â¾ ¯ *

¡¬

 . 1

> €ø

#W/’

Ç'

<

B

š

) 

/

;

þ 

¹

¡C #}

¸ Š

 %

Ç A

ˆý#4:

O

Z #º Y

N

P

_

ü

$#^

û 

 #ž #M 

 "

9

O 

 !

@

L

N

. ./’ -

?

K X

i

J á

J

V #W 

¸

æ

i

1/X

ñ

Å

×r É

± .ì

# 

1

8 ;I 7

Ö É

 ,

]

M

Ä

.

 ¤

x

Ë å

ð

Fˆ/

–

Ë ä

ë Ÿ

J

 ~

6P

7

çº>

2

¸

H#‘

SÓ

ê

_

;5

~ =

J

O #Ã

ш ,Ê

Y

»# 

^ 

F4 3

G

-

³ %

ž Ï

Â

ú ofamily supportpæ

ш ,â¾

, 

i

É

¬ #/á

ù

£

2

ø“`É

$¸

‰

Λ Ô

ß

 

>‘ -

]€ #Wi

w#EF

‰

 ; ,Á

ç #:

œ

2

Í

Þ

Y 

 

, è

 Í#Fi 

æ ­

i

À

“#4,ç¢,é

#¢

â¾

Ì

± .i

÷¯,¿

/E2

 .º

4ö ´#Ÿ

Ó Ý

î î

± )Ê

~ É

í

,í

1

Ë

Ü å

Î,ŠË

/#i Ú

¾

 ; ,°

É #Ê ®

Ù

¾

£ ¸

â

Q

v

Eý v

# R[ g

\ 


#ƒ h 

£

 e

+ 7

i

t

F% 27

)i

)

M

#r 

B

Œ

‰

È2

‹#rŒ

Q

å

 ”

– ‘

l

2 i

ms

i R

Ò Á

…



†

š

‰ •

‘

 ’

‰ iƒ i s

a

0H

(

J

Eì

#

i

í

î

2

#æ o

@ш ,/)t

u.Ò

D

‚

 w

Ì

u

¼

ñ

Æ

Q

p#q

u#2

7

/ \

 B



)K

uy #¼ Í #À

« ½’

~ #Ü

¸ 

#/R

8

9

:

#

M

;

\

“Ý

i

N !O

>

P

)

:)

.

)!×!¸ #ER i £

 #Æ

BÏ #Ù

Ð

 `

¥ 

Ä Ñ

Q Æ

û

¤

”P

µ

{ Y

?® 

@j

4 Þ

Ò#ì

1/R

Ò#I

Ò#\

$

< !=

#e

H Ç

H Ñ

]

Ó

®

Ç

Ô

`

í #\Š

uy #W

Å

¢/2

È

$

#/ 

Ò

‰

!Y

¾

M

Ei

i

¯

´Ä

Y

‡

B

×>}`

p 7

¹

v

¨ œ

Å

;

x

È

.

›

 Ä³

‰

È

š

 B

®

Ã

2

‰

‹“

ш ,2

,uº

 .4ƒ Ì

’

 ; ,q

H#rŒ‘

þ

 ƒ

-

È . o‘

)i

*

#/)™ ˜

‰ Ò

+

‚

>`E7

2

°

 Y

’

¥ Û

¤

i ì

X

Í

i

>

 ; ,Š

—

$

§

ª

® »

‘

á

#I ²

º

Å©



?#‘ ‘

Î¬

±

 ~

J 3

‚

]

¾

ž

#>2(

-2 ç

J

Ÿ

Y 2

ç

ß

%

? @

Q

R

S

T

&

'

A

U

(

B

;

)

*

E1/Ð

è

.N

ˆ

Y

C +,

D

< VW

+ , E

X

‡

-

Z

4

8!0[ \

â ./

*

á Ç.

9 F

Y

i à

`  ¥

L

®

4

!"

E

I

°ш ,/–

‰

#2 ‘

Ë

e

ë €

)uk

£

ž

Á

š #1'<

>`‘

 ÷

¹

Á

ƒ

¦

ˆ×rŒEÎÄ

#>2

ž

]

æ

}`~

2

p7

¡~

7

Ú #òó

‡ #i4‘ 8

E

9

&

 èq

2

ë

u¬ ]

:

( #¬

‰

#½ ª

#;

.…… %

#

‡

H

®

% #À

 #*

#< q

å

ˆ ,©

þ

us

F= #e

 ƒ

®

@

©

1

G

]

^

0 _

~ ÷ á

#&

2

EB

x

P

þ

ë 

4i©

4i Z

÷

K

çÆ # 

ô

i

Ó

#.

.º '

õ

. 1 #¹ ' Ð @

Ú

š?

– ö

q~ #š

4

0 #2

.>

» 0

R

i

š #H

#

,

qQ

( .þ ¬ #š õ

i 

I 

\

ý 

ï +

Å #

‰ ,* þ

Ø .Ú i

$

*

q# *

2©

#Ð á

Ä

q#‹ó 

 º

 È

µ

4 

 8

i

2 §

 . 

#"

Å Sq#_ ü

®

!

Ú

.9

û

 

e !

ô . *

i

#i

Ä 

7

_

È

¢Œ ,

H

/ ƒ

^

‡ ±

t

K

#Ø )

6 ëÍ

w ; ,„

Í)z

Ú

|

w#‘

¤

¸ #š

Õ6

£

)4

Ù

ð5

. ƒ

ï ¬

#



4*

u

v

Ÿ

Ò.>”

F<

 

Æ ô

‡ #º 

š i

6ú úÇŠ

$

Ê

i ù

ù i

i

! 

ø

Ä

æ

e

‚ #s

{

Ouy

Q

ä ˆ ,å

'

`a

š ®

b

4

I

·23)t





‘‰

1% À

Ì

# 

EF'

×

F% î

+

#Ì Ø É

>Ö ¬

ê

Ä 

Ò#/’

é

¶ ‚

 Æ

ãš

È

 i

*ш ,WE

×rŒÁ «

7

>¿ ‘

 .n

u

щ ,/v

‹

`rŒ#µ ¥

uy ƒ

 È

t

¹ k

#/õ

ˆ Ž

H./ш ,º q

‹“ i

@)K è

‡

ø

u×/S

>” 

mj

)uy #z x

!p/ш ,rŒEÎ/’ 

#l k

#?/v

¹

)u „

i

wj

u. \v

Å

e 4C

#j A =

 .2 |

HF

B3

4

# 5

#¦ C

G

.

D 
š

u¬ )TŸ 

9 #ì

9

ŠF'

 i

T

# &

80V.Š

F%

Y

è

è´; c

Q

; b

)~

#/’ 4J

4” ø

”

ª

s ƒ

„

z i

¡;

 

á

%

B à

= ±

i ¬

×æ ¬

à

 e

 ¬

 “ Ò

? š

~

 /ƒ

„

¸T ¥

f L

’

T T

!

è

"

P³

 ;B

€

µ ž

]

ÇM #

Q2 R

S

?#Q µ ] \

$

;2 9

´H “

1% I#N %

R

< ë

‡µ

K #4Õϩ #U

84 @ 

;R S

K #Fˆ/æ

4ë µ

e

” \

 T

š ;/‡

‡

‘ \

Ÿ Õ

#

š

;

Œ

M

qÓ L

 "µ

90V.W µ

] J

2 

)I

J

o

ª

å Z

k

l

µ

.

x

q # p:)

î ocommunicationp

=

10V

´

m .Wí

i;³ §

"

R

#FÏ K

#1%

Ç" #} /’ K

,J

µ

50V. 

K ]

Œ#º

iÇ"

#

rf

?. r

M

#}

q

rà Š)þ `

Çu

‹ ”

®

È v

K Œ

#y x

z

 #WŽ 

•#] œ

{

;} |

 

; ù

£ [

Q

•¢#‹

=

š˜ .}~å €

\ .È m{

•.W‡

Y

; r

©

Ñ( ð

z

]

Q

i

,y

j r

—

x

J

Ì

£

R ¬ ¤

 ˜

§ ›

 œ

#

 Q |

R

Í

R

¬

#4¡ ¸ ´

i#

“2

Õ

š 



# ‚

® 1ˆ

‰§

RF%8

.

 ; 

7

'

[

ш ,º M

ì –

Ñ(

ш ,E¡ ¦

J H

µ

¨

× ¡

)Ǒ

-

oaccusep& ¼

.™

º

“;À

?.

#?

 2

7

#R +

ˆ

ª Š

¹

¸

.1'

* 

7 Î

¯

E© ·

à .W‡

‰‰

#Fˆ ,I ©S §

# k¤

I

®

° »

M

7 Î

#³ Q

º

#

‰e â

% 

L —

½ S

i ¾

‡

„ # ¿

ˆ

‰‰

}`

>.

#Ǜ

¬

2 ˆ

 .2

… 8

-

¥ #

€

ш ,F ‡

.º K. ,H

& ‚

Êœ|

º

»ˆ¤ £

Ï T

¢ ²

²

¬

È þ

ì

?Ÿ

’ ¹

w

1< ›

R £

8

»­

š 

ˆ“ [

Ÿ €

Á

 Á

˜

Eш ,?‘ H

ø

”

}`/

`¼ ¥

×\

Q1 .ò º

@

? ·

‘

:h

M

#2 [

i

#m â

Å

<

i

\

ì ,æ

:)

n

‘ 

T

ш , è

}`Š

i



oparanoidp #v 

\

10V.

Ç"

J

‰#ð ž

Ù

@}

¢. Ë

«

¢/©

I 

 )™

xn‘ j

=

ˆ

 

µ ž

“#/)S Ì

‡ ’

F< 

† Ÿ

| ¸x r”ª

I

i

|

¢.¼

{

B¢.º

ð20V.

g

i

î

#Fc

`B

q K

#2

©

F%

Ç

µ

;a g

uy

w …

‰‘

y /

~ v

i

ˆ

T #1' T

q¬ L

?#U 44V.\ d

 #í #

 

Ô

Ç"

u

‡

‰

%

È l

]

t H

s \

Á

‰

‰ k

F%R

"

$

;

ì

¸

;Ñ_

Ì

< 9

q J

?#U

]= opsychosocialpX 

û U

U

44V`f w

R W

[

; ^

³

Š

` 

oPsychosocialp b

U

M

Q

q¬ #4` L

¦

“¥ K

 ^

z

œ

P

¹ Z

Š)O

U

õ1995 q# 

EF' ./’

&

#c ¤

¾

‘ 

˜

ËË?.º

 ½ ™

¹

i 

“ 

œ

#/¸ Â

 Ì4'

^ ž

_

¸… #BE)

ˆ ,EY Á

 Ã

.Ä

¢1<

•R

?¤ Æ

Ù #

. ‘

щ

Ã

Í

î

Ž ‰



 ;î

#X ž Á #N

É

ò F% Lj#

)F%


ií

Á

E#/‡ )

 /

ü Ñ ¸

Ó 

@

½ Ø

©

¾

E

˜

 “

i å

Ø

Ä Y

 

4ö e ƒ

 ‡

%

[

)^ ú

‡



i Ù

” 

“õ }®

x

ìº ¬

P 

# Q³K EŒ

2

ºÆ1X .}å 

® "

« ¹

º 

©



&

¨

4 Æ é

~ #/’ À

2

î

¸ s

É

¤

^ 

× « ó

»Ï

Ô

F%

¤ #)F%

±

 q

[ 6

 Ë

¸

Ë

2

¸

. 

ž 7

Ï

)

¢W

© 

Ç #‰ Ä

Q 2

Õ

“#Ì

x

»

#7

#1} %



i @

%

P ñ

î #W Y

!

,

2 e“`} Œ

õ

# ô

 #©

© #? \

#W

‡

¤ #/Œ4æ

2

~ú

. Q #Ÿ

 Ï

¾

& º

@

. ‰

~R

²

ÌE`bþ

.

í#í

~ #‘-

ë

#4 ~

i

#æ t

Ì 

Óѱ

qu

Œ4æ

#

^ #é Q

i Y

 B

P ™

!@#

Œ.

a4

[

 

µ à

¬

2

ìž #}

ш ,

$

Ú

¸

 (

 »

7

~

2

i †

2M

]

F ш ,G

6 ¾\

Ì

uH ð

Š D.ì

„i)ѱ .H

É

] 

4 è

t

i

@Q il

 %

š

Æ

ø

ù #§ Ð

 -

ü

=

®| .ò ‘

#B 

#} Õ

±

H#xÀ

#]

°

² è

1

#

k

9 #/’ ì

¬

 ä

/B ï

Y

î

€ k

œ¿

{ 8

Å 

©

 B

#D

ž

J

‡ #…

k

#“™

.



I

#Ø Ù

Î

X

‹“

#

8

ò

¨

=

ä

‡

Ä

9

[

[ û

'

Ø

,/e k

 

¨ #% Y

9X

B

ji 2 ù

x

§

 s

“

~ #ú. Û

- #” ×

#2

1<

ã

Ð # Ï

Æ

#Wr

/.ú

.ì 

#‘ 

T

^ Û

þ

e ß

I:)#:

i

Ì

Œ #ì

€

#W‘

)ô

[ B

6 i

© .¼ ”

¨

i

~ #]

Ò ‰

6;

8

#ì ¦

 n$ 6

©

i

. ¾

 Õ

 Q

 @

i ®

" }

¯

Q

Ó 

i

#Ì 9

£

 #À

® 6

æ

R

”

q4ö

‘

í2

“#Æ 

ø e

M #}

i

Z

#/’

v

æ ò

‡ 

‡

““

R # þ

e‹“ i

_

i

Â

©@Q

R eqw 

Õ

L

‡

“#E¹

D ú

t

Æ

¬

Þ

#4b

b ‰

gÑ

.

x

©

i

b .'

ú

EB



‰ Õ

ê

#

É #Æ 

}

q#Q 

#s \

‘

 

p

#T Æ

‡ i

–

i

º

2

×/҉

g)ü

^

Ú

¾ Õ

Ý

ç

½

7

D

F'

/

Ÿ



â

˜

É

ê

µ Ÿ

( n

æ

¨!#

 t

s

í#É

Ì

¬ >

œ ¬

Œ #é 

ò

î

Ä

#

ˆ ,É

Ø

#W#

þ ÏÅ i

1B “

Ì

(8

#Ú Ú

#

>

2ш ,EÛ

Ú #Ú ©

± .rU

#*2

H Ò4

©

1i

p#ì

M

¬ #_

ý #¬

i

ò

É

 B

Ñi _

‡ ÷

Q

C

«

#WÕ

Q #Œý 

 È

š ö

P

ш ,É

ˆ ,Æ Õ

2Ü

Q 

#/© Ð

»ˆ ,º

Ç" #B/á

J

í ¨

i

Q ‡

7

u „

°

ú

I

;Ï

‡

P

Ó

°

.

w 

)J

9

 M

‡

2€ 

i

S

] (

Ø >

*

å

T

/¼ Ä

Ä

Æ 

Œý ã

©

õ ®

i

ѱ Ý

Ÿ

. 

˜

ø

'

š

×W

\

©1ˆ ,EC

Õ

Æ

J

š

š



‘

i

î

™

\ #q |

#Ø ˆ

k

Ó

´‘

#x 8

Ü

~

#r ÷

>

H

0

#W“

=

#EY Ù

R n

S

D .Wi J

¸@A

R W

# S“.#

>? ©

(

þ

Õ

þ

æ I

2 æ

s

j ³

x 

º

$

á Ó

Y -

)#”

v 

#/‡ S

#ш ,x

`Ë/X 

R©

:#Ÿ¯

Æ

© ‰./i

i

9 2

 #‘ ‘

©

® S

Q

T Z

x Ô

 i

7 Î

E/

Ò

F%

4Š x

« 

R

®

)

" ¤

*

Õ Õ

© #' `&

i

(


¸ £ Y

ÂŽ k

Âş

ÂŻÂ&#x2018; Ă&#x201A;

#EĂľ

?

)C

,1ĂĄ Â 

Âľ 

 Â

Ă&#x152;

 i

 

. [ Q [

Ă&#x2022; Â

Ăş

Ă&#x2019;

Ă&#x2020;

a4

ÂŽ

š

i

Â&#x2013; ÂŹD

~ #4 l #E

k ÂÂŤ

#Â&#x;Ă&#x203A;

2 #)C

Ăľ

Â&#x160; z

Q ;C

:) 

5

ÂŚK t#0

* Ă&#x2026; c Â&#x152;

¢ è u , #

E

,

i

TÂş

Â?i Y

#29

.

¸ gJ

²

Ă&#x2014;Âş

Â?

B

-

Ă?

[

#c

Â?²

S ./Ă&#x2122; R

ø

Â&#x2039;4E

#º #°

Ăł

Â&#x201C;Â&#x201C; e

2

]

F

?Ž Š

@

# A

Â&#x201C;²

 t

G Ă&#x2022;

Â&#x201E;

¸

^ )Ă&#x2019;

.ò H

Âş 2

Â? # R

W 

F 7

ĂľÂľ

#X

4I

e

Ă&#x2020;V

7 / 

1

Â&#x160;

è

\

#Â&#x2030;Ă&#x2C6;

:

 )T Â&#x2122;

w

 )6

, ÂŽ

E

^

Â&#x192;

 #

EÂ&#x2122;

Ă&#x152;

¸

Â&#x201E;

R

ÂŽ p

`

p w

U

e Â&#x2013; 9

l # Ă&#x2021;

2 P

Q Â&#x2030;

p

Â&#x;

#2x

¸ Z

2 u

v Ă&#x2019;

E

` 

M

~k #2Âľ

`T

Â&#x160;øj hD iĂ&#x2019;

 #

i

Ă&#x203A; `9

ÂĽĂ&#x2021; # Â

D

´P

 ;Â&#x161;

u

)

p

:M

Ă&#x2026;

#iR

Ă&#x2122; h

Â? q

ĂĽ

Â&#x2013;

`

]b

U

 #W

i

Â?

¨

i

Y

Â&#x2019;

Â&#x152; Â&#x161;

T

ĂŚ 2

7

\ 1

ÂŹ

ĂŚ

Â&#x2122; Ă&#x17D;

R

./

Â&#x161;R ,E

Â? qW

#, 9

Ăą

 Â&#x153;

i

Ă&#x201A; .>Â&#x201D;.VĂ&#x2022; /2

ø

& #/ 

x

Ă&#x2018;

) #W 1\

Q

Â&#x161;

S

Â&#x2018;

7

 

R4

= opsychosocialp 

%

1

ÂŤ

O

Q #Â&#x201D;

#>Â&#x201D; -

>

 SN

pĂ&#x2021;[ 

ĂŞ

.wÂ?

Q

¯¨

¸

o ;¢

 .Ă&#x152;`i

}

h .

n

#) H

/

G #Âź

#E

t #4 ÂŤQ Â&#x2C6; ,Â&#x161;

i

z

.Â&#x161;

Ă&#x2014;Âş

 #e

W

=

\

*

š

ĂŽ

I

´#Wº

#Â&#x17D;

;Ăş W

9

d

Â&#x201D;³ 9

¤ #G

m ;¢

?

¤Âť

Ă&#x2019;

Â&#x192;

Âś

Ă&#x2122;

Ă&#x201D; K

7

i

~

Â

Â&#x161; #Âź 

Ă&#x2020; Â&#x160;

`Ă&#x152;

Â?

p

 ;

~

#r

ÂŁ

7 o ¨

u

Ă­ C

ĂŞ H

i

Ă­

 Â?

#f

 p

ĂĽ Ăž

D

2

ÂŹè

R ;¢

y g

¢

@

Âş Ă

K

#Â&#x201C; f_ #Âş 

B

!ĂŞ

#W\ ]#ÂŹ

^

Š

#J

77 #Ă&#x2021;[ :

Â&#x153;

 e

ÂŻ

.

4A W

!. 8

r ĂŞ

9 .x

2

H 

4

Ă&#x2022;

3 oskillpE

Ă˝ #k [

@¨

Â&#x2C6; ,² ?

B 

i

g

 2

Â?

8

Š

>

#D )Âş

}`2

 Â&#x17D;

2

g

p

Ă&#x2018;Â&#x2C6; ,E Ă&#x;

R

R

ÂĄC #

ò

Â&#x160; U

 i

U

x gÂŽ

7

Ă&#x2014;/°

ÂŁ

r

{

M #\

Â&#x20AC; #r

Ăľ Â&#x160;

b

Q

§ 

Q

Š

9 #E/D]b #B 1

Š g

Â&#x201C; Z

 #5

ĂŚ

]

T L

ø

Ă&#x2018;Â&#x2C6; ,2

4 

a Ă&#x2026;

Â&#x160;

r #s q

#Âş p

 #¸

Ă&#x2021; R

ž Â&#x2026;

S

¤

H#EĂŤ

Â&#x17E;

Ă&#x2039;

4I

#c

#Â? Â?

Â&#x;

J

Â&#x;

]b 

Â&#x2039;Â?B #r

2

9 

i

ĂŚ`/

 #WÂŹ

e

Â&#x201C;~

ÂŤ

 #F' #

i ,

#W

`W[

 #Â&#x161;

/4¨i

Â? ,

 e

p

Âş

Â&#x20AC;

~

i 

9

r

¢#2

Ă&#x2020;V

K#2¾ ­

Â&#x2021; [Ă&#x2C6;

H

Q

#Ă&#x152; [

R 

Wi

Ă&#x2022;

J

Ă&#x2018;Âą

#/Â&#x2019; 9

W

#Â&#x201C; 

lĂ

Z

BŠ

ÂŽ

=

Ă&#x2014;/Â&#x2039;Â&#x201C;

-

+

ÂŞ oknowledgepD %]

Ă&#x201C; .Âź

K . #T @

D

Â&#x201A;

J V

i W

iÂ&#x20AC; Ăş

U

Â&#x160;)/

`Â&#x2030;

6 5

i

I

 #/¸

´P

/J i

_ J

T 

#r

/#B2

#4

#D Â&#x;²

i

;< 

 ÂŽ

Š`Ă&#x152;

Ă&#x2018;Â&#x2C6; ,/Â&#x201C;Â&#x2122; 9

/I Â&#x2021;

'

^ -

Ă&#x152;

4

,/Q

_

4¨

 #r

i Ă&#x17D;

~

Ă&#x2020; Âľ

Â?

Ă 

#WC

#. oking servantp .

J

#>

Ă&#x2020;

i

Â? oattitudep)Â?

W2

l ²

4<

oking specialistp7 Ă&#x17D;ÂŹ

Â&#x201C;Â&#x2122;

Â&#x153; .-

11

@ 

Ă&#x2018;Â&#x2C6; ,C Â&#x2C6;

#2 3

g

Â&#x17E;

š <

/ Â&#x2039;Â&#x201C;

ĂŚ

9 #¸

q #WÂ&#x17D; p

i

Â&#x153;#¸ Š

R D

-

T

) ./J

Ă&#x2021;#Ă&#x152;

g

<

)Â&#x2122;

 D

i

ž ª #2

E

1 # 2y .

bcde

1. Yuen-Liang Lai, Wen Hao Su (1997) Palliative medicine and the Hospice


Movement in Taiwan. Support Care Cancer 5:348-50 2. Hospice and Palliative Journal (quarterly), December 2001 issue, 53-55. 3. Yuen-Liang Lai, Hospice Palliative Medicine in Taiwan. Chung Yuan Christian University Religious Symposium.Taiwan. December 1-2,2000. f ghi s gh;

j k

;

k

l

Y

m

n

no

p

q

r

!h

l

Y

m

t

u

v

w

xy

z

{

|

}

!h

6. Higginson I. Quality, standards, clinical and Organizational Audit forhPalliative Care. Condon : National Council for Hospice and Specialist Palliative Care Services, 1992h


  !"

#

8 9

$ : R

S e

f z

h {

Â&#x17D;

 

Âł

v I

* 3 

. ĂĄ

W i

4

>

X Q

,

Rl[

]

\

m n

D 7

Ă&#x2020; O

o

FÂ&#x2020;

v

w

Ăł

Ă&#x2022;

ĂĽ

ĂŚ ĂŹ.

 

/ &+

.

0

4

G H1&+

 2

3 4

. 5

6

 .

7

Âź

E

Fq/

r

Â&#x192;

^

s

Â&#x201E;

t

Â&#x2026;

_

`

V 

M

NI

^

Â&#x2021;

L

2

pK

a

Z u

Â&#x2020;

J

_

v y

M

3

N

O

b

w

S

Â&#x2C6;UÂ&#x201A;

Â&#x201D; Â&#x2018;communicationÂ&#x2019;x D

E §

L

½

ž Ă&#x2021;

{ 

n Ă&#x20AC;

@

Ă&#x2026;

Â&#x153;

S

e

 Âż

Ă&#x2030;

Â&#x203A;

-

ÂŞ

¨

Ă&#x2C6;

?

¨

e ¸

P

D

@

T

Â&#x2022;x

o

Q

@

c

Â&#x2C6; Â&#x192;

`

P

d

y -

Â&#x201E;

Â&#x2030;

Â&#x2013;

F

Â&#x160; Â&#x201E;

Â&#x2039; 

Â&#x152;

Â&#x2014;

+

U

¢

O

I

ä.

.

Â&#x201A;

Œ §

´ R

šŠ

n Ă

=

R

ÂŞ ÂŤ

2 ÂĄ

Âł

L 3

=

­

2

ÂŽ 3Ă&#x201E; U`

Â&#x; Â&#x2018;Rocky mountainÂ&#x2019; Â&#x17E;

ÂŹ

Ă&#x201A; 

*

Â?

F Ă&#x160;

ÂŻ Âł

° # 

?

Ă&#x192;

Â&#x2014;

Âľ

Ă&#x2039; Â&#x2039;

Ă&#x152;

Âą

+

-

Â&#x152;

 Z

= Ă?

²

Ă&#x201E;

-

š

 "

UÂ&#x2026;

}

Ă&#x17D;

e

Ă&#x2026;

Ă?

2

Ă?

 Ă&#x2018;R

Ă&#x2019;

U ?

?

Â&#x201E;

Z

T

ÂĽ

i Âť

 +

p

4

!

X

¡ +

P Ă&#x201D;

J

z

S

¤

Âś

i

@

ÂŁ

Âľ

-

Â&#x152; ĂŁ Âť

Â&#x161;-

B C Z

d!

Y k

Â&#x20AC;

Â&#x2122;

¢

Â&#x2022;

` FN

Â&#x192; f

=

+

A & R

j

*

Â&#x2018;spiritualÂ&#x2019;S

 Ă&#x201C;

â

Âľ

<

~ 

Âş M

 ĂŤ V

V @

&)¢  N

Ă&#x152; I

@

¥ ¢

M

6

=

 ´

´ I

?

w Â

i i

}

 #

;

 

(

Â? Â&#x2018;symptom controlÂ&#x2019;Â&#x201C; Â?

Â&#x2DC;

-i |

&' 

U g

A Â?

 T

% Ă´ 

Ă&#x2013;

.ç è í

Ă° ?

Ăľ d

Z

ÂĽ @

Â

Ă&#x161;

Ă&#x203A;

ĂŞ 7

v F

S Â&#x2014;

+

T Ă&#x153; v

w

S

Ă?

S

Ă&#x17E;

F

T U}

J ~

? 

Ă&#x; 4

@

P UĂ

U

? /

Ă&#x2DC; Ă&#x2122; +

ĂŻ

F S

Ă&#x2014; ĂŠ

ĂŽ

 Â&#x161;

F

?w

Ă&#x17E;

J

a

v

Ă?

Âť

ÂĽ

&P F. 0 1

/2

&0

=

3 Ă&#x201E;

F

1 6

U

¡

&2 Âş

3 Ăąf Â&#x203A;

Ăś

F

F ?

 á

: ø

Âľ

$ Uu

% .

&' Ăš

Â&#x161;

(

 )

ò *

Ă&#x2026;


7. 

 01

2

(Y h

{E

F

j

G

gMB~

 G^!

()=

b

Q;

n?

T

o 3'() <*+,

 2-

.

/

 @AABC

Q

'c

p

%&

%PG D

'01

>

O -2

#$

:

S

,"

1

R

'01

X CK L MN)

a

K

 9`

m78 J

_

l6

HIHk5

1 D 1

]L M i

} Â&#x2020;

Â&#x203A; ÂŁ

R de

q

S AD J

r

O

s

a

c

T f

t

Q

u

U U

V

Mv

Â&#x20AC;@AABÂ =

Â&#x201A;

V x

Â&#x201E;

W CX

'CX

w

Â&#x192;

W y

g

4Â&#x2026;

X 'd MB~

C X Â&#x20AC;spiritual care 3

Â&#x161;

 \

8 | [

() z

 Z3 '4

 

Â&#x2021;

B~

Â&#x153;. F

=

G

 Â&#x201A;

Â? "

Â&#x192;

3 9

HÂ&#x2C6; (Â&#x17E;

B~ ÂŚ

B~1. Âł 2. 3. Âť 4. s

 ­

Âź

p Ă?

Â&#x152;

"

Ă&#x2018;

Ă? v

$

Â&#x17D;

Â?

ÂĽ

1 Â?

ÂŹ

HJ

Â&#x2122;

"

¡

¸

š

C

Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x201D;

L MÂĄ

J

Â&#x2022;

Â&#x2013;

¢1

Â&#x2014;

$

Â&#x2DC; '

B~ Â&#x20AC;@AABÂ =

7'¨

PÂŤ

Â&#x2018;

­J

]ÂŽ

¢Š

ÂŻ

u

{

°

|

Âą

_

?

$

Â?X C8

Â&#x192;

'w

B~C

Â&#x201A;

ÂŞB~

²

Â&#x192;

Â&#x201C;>

Â&#x2122; u

' 

L

C Ă

1

 Âľ

U

C

%Âł Ă&#x152;

Â?

'4 Âś

& ž'¤£

ÂŁ Âş

½ 

} Ă?

| 

Ă&#x20AC;

Âľ'Joan Miller K y

ÂŞJ

v {Aš

5. 

!

´ 

Âż

Â&#x2039;

Â&#x;

¢_

­ 3

Â&#x160;

M¢X '¤§  

4Â&#x2026;

Â&#x2030;

­

Ă&#x201A;

Ă&#x192;

AĂ&#x201E; Ă&#x2026;

CĂ&#x2020; Ă&#x2021;

'Ă&#x2C6; 

Ă&#x2030;

ÂĽ

´

ÂŁ

1

Ă&#x2039; Â&#x20AC;celebration Ă&#x160;

Ă&#x17D;C {

Ă&#x2019;

Ă&#x201C;

Ă&#x201D;

Ă&#x2022;

]{

Ă&#x2013;

's

Ă&#x2014;

Ă&#x2DC;

F

G

Ă&#x2122;

Ă&#x161;

'()

Ă&#x203A;

Ă&#x153;

ÂŁ

Ă?

T

Ă&#x17E;

Â&#x20AC;empowerment C

6. Ă&#x;Ă >

?

7. Ă&#x;]ĂŞ ĂŽÂ&#x2122; Ăś's

c

"

­

á

¤£

()

@i

ĂŽ

4Â&#x2026;

¢'Î?

'ĂĄ ĂŹ

Ă­

 'ø

¨

Q

­

Ăą

1

`

a

¤£ 4iAp

=

B~ b

Q

­

ĂŁ

()

 Âżä

ĂĽÂ&#x192;

4Â&#x2026;

1 '1

F

Â&#x20AC;outcome C }

g%Ăž 

¢

Â&#x201A;

Ăš 'c

¢Þ

¢1 bJ

ĂŚ

Ă&#x17D;çè

ĂŠ

C

C

g'Ă°

" 'Â&#x201E; J

â

ĂŻ

g%Ăž !

Â&#x2C6;

ĂŤ ÂŚ

T }i

R

8 

'} p

¢'c G

T

T Â&#x2026;

Ă&#x2013;

Ăş Ă?

B~

g% 

Îò ()! Ăť

¢C8

Ăź ?

" i

ó °

 'ÂŁ

u 'B~

Ă´ Ă˝

$ ÂŹ

F

Ăľ

HP1 GJ Âť

Âź

=

 Â&#x201A;

C

Â&#x192;

 Â&#x20AC;science m '])

Ă&#x201D;

'¢t

u

Ă&#x2DC;

>

ÂŤ

Ă&#x2122;


Ú

É

¥ s

ãAÖ Þ

 3

'

Þ ­

 €

1. 3

3.

Cs s P

=

}

 V

n _ê f

¢AŒ

'

ë 

u

a

b

ã

Þ 

? f

G t

-

Q

= 

³ 

G _

Ù

‚

¤

# '$

É

ä

-C 

& ' %

3

­

L

H ªH¯

u

Ú :

'

Ô

:

¨

v

ƒ

.

ƒ /

*

1 0

> 2

1

3

i

HX ?

B~

¨

]

þ

CL

â

C

"¢*ƒ

G D

1 K

H

]) ;

C

CX ¼

Ö 6

Ð ;

'#$

J

3

'V +

j

"

x 

x ­

=

3

b

D

M

d

'x

&

L MB~ 1

N

O

.

r- '¨ -

#1

1

x

C]

†

e '"… d

1 3

í A'

s 'î«

3 C" 

\

 c

â Lì

B~ *b 

á

4… C1

3n'¥

E

ç¨

c

u

%| 'B~

'8 +

À

2k T

q Ap0[ Z#…

 W

çY

HP01

CJ

U

o €relationship Ap

=

F -*ƒ 

1 ,

œL MB~

@+ X

þ i

¨

s )

F

¤

B

I

B~ c

B~

sC

]&

h

ªJ (

Ø

A+ 9R

£

'g 

8

H '1

l

¢^

¢*-

@AABT

l

`

1

¢1

> A1

 'dN

o A^ i

S

AØ 

:

¤

G

®

"¢+ G

']) A7

@

:

'])

°

¢C S

$

'm 

ªJ

7'F ¯

Ü

? 7

 

 '"¢_

 6: 15

A<

> F

T Q

() …

=

5

B~

¤

² E

ò

 3

"¢_

v \

 !Ð

G

+ ¨ ­

j

(I4 3

4. J

 As -

 1

3

'i­

2. 4

Þ

ì =

]8l

í A'

C m

b

]B~ t

A & ¨

CC ì J

í

-

A| w

¢t ²

J 1

} ñ

ã

Œ

z

ou" ?

x _

y

Ú

2. 1 Â

…

µ ¼

C]

]1

"B~

Z

í

Œ



Ý

‘

’ ']¨

— AL

#1

ü

y AÔ z

ƒ

x

8 y

{

¢ç

„'…

C

h

û

ñ x

í

Œ

Y

¢wì '

¼

 c'´ ‚

¹ '‹ 



v



ì

¸ ¼

R w

#1

>

ç=

§ '^

() {

s

K

¨

â

¾ Ap

w 

o

°

°

ý C"…

ýŒ

™

q

s '#1 s

L ¿

’~ : Á

 +

† 7

H

: Á

+

H

>

M ò

X C

v

g1

A_

L

y

x y

]

+

#s

x

}

B~

Z

]{ _

3 AngY cg? ž

Mv

'

7

8 1

À Á

‘ )B~

b I

R 'Š ç8

m 

À Ã

¹

4B~

¶ µ]1 B

3

â Lp

+ Œ

A €

rAJ

¤

Ht á

A´ ]»

¦ ®1. >

9'î0]

w

¸

]H

B~

 B~

°

 Mo

¼

J

CîR ç‡

› A8

¡ä

']Œ

“

w

ä

]

=

o '> )

s

[ Av

”

' •

nB

C

Cà £

n

'c

'î« J&s J

\

+

ý

1 ñ

O

u

]L v

r'ñ ØN

Š À

Ž

u

~

‰ À

1 o

| µ

=

p

t

&

gp c

}

Þ

Z

æ

"n ç¢

0{o 't

gB~

v

ç‡

m

Y

=

¤ g

ß

ç1 H

í

ˆ

¹

n B~

. c

u

ì

¢ß]z

4¸ –

œ

u

í '

 AØ }

Ab

†Aç‡ '¡

ì '

'() ] R

} A¯

·

'1

()

\

t

u ~ i

¸

¨

à o

©

=

& 

]¹º

 4

§ '©

„']

B~

1

º ¥

'å ª

7B~ L‹

' £

{

}

4@­' ¬

C ² 'p

]³ À Av C()

t

µ

H

"

u


3. ‘

’î?

4. î? J çH ­

R

'Ô ÎçHgh W

ϑ B 

â

¢î? ã

 & ¥

‰

ö

þ \å

PR 

þ

m £ ú

s 

ç# 9

û

,

S

/

À

4 

çô

K

ý

L Me

'

N)

)

*(ø

(

J

€ ý %

ú

1

_

t

]1

u

n

î«

Í

gl Ò

ÎÔ

p

B

J o

B~ ]H φ

B ã Ó³

î)

O

Þ '

ñ

Ø

1

s

]K

s

L M0 ÷

7s () 

! A"

:

&

'¤w 9 û

-()

wm c

ø

'©

CX ü

K»

¼

0„%C C

¨ N >

ü

L M£

'

†ç

j

G ø]'(1 €

m

' 

Y O

þ

R2€“ 1()

#N ø

O

H

×

1

g2' 

1CX (B 

}

è

J

ó

 

 '4

4ò ø

J

%ç‡

u

à

á%C

Ü

 V

f

à

K

R

\'s

"

'$

f

}î«

ý” ð

êÎ'

]ö 

©

O

ICU'ý 

(0

K ù 

¼

n(

u

»

z

'

«

/

îò

Ú

Ü '0e

V

»

H(è

… ¢

('ü

S

Y ç

O

'8

'8

Ý s

%>

Õ…

y 'ì

s p

'(å

ú

x

4(@

†(Ù

æ

()

Ô(Hˆ

ø

ý

é

#

ê ''

1

]'(! 

œ'0x

RØ

$()

å

éû

Ñ

÷

Y Oª 'Ôî™

J

H

N

w

R é

Ø 9

v

œ4…

u 

Õ

L M¤£

$%C¤£ 

Ë 'ä

e

ßîò

×

P

'B ù

G

å '

œ7s

1

×

j

(8

'>

¡

J

†

B

îò

ä

L M

ø

'ê K

#N ÷

ý

çô

$ 's

ù

4

Î'c

1 `

$

~

½ ê

è

2

¾

J p

q

¾ û#m 1

e

ú

J

S å%Cm 'f

0B

(K

j

ÎHX

(K

L MN)

j

G

ç6

îG HX

n'])

K ]) K

ö ¬ K

'(Ô Õ

H¤£L M(1

]

> 

n0

0$ 

"n

%u

"

G

å ü

n'ü

 ˆ

%']¨]5

(£ u i

CX ý

%>

'])

u ¶

ç'(é 0

î? 2

%'

74

&

ý

$

Ý

ü's

:

£

ˆ

B

'c

 ó

(

CX ü

HX› í

n'(0ÔL MPs ”

.CX 

 m

$

4()

])

«

1 ]

î« B

ç‡

c Cu

K

]C

u 

O

(, 9

b1 #

£

3

L M„*X ü

CX ý

0¿

¤

å

7

(C +

-V 'å K

ü

 $

#

>

$ 8

gB~ 1

 F

J

'¤£

> (0

e

(4 

å 

êþ

-

³

s

g

™

(ý ×

% m

,

Ü

ç‡

}

‰ '(ø ñ

(8

s

: 7

³ Y

u

C

œ'#4î« B

'¥ 

ù 'è ]î«

 '> ¯

n ¤£

ð

'> Ö

¶ Aî?

R ']1 î

G

î«

H])

³

|

CH

ç'() É

³

-

t

¬

È

]']

G

'(e

C(f s

± ï

õ

Ü X

Q j

µ

9

ç¨

Ç

ng

Av Ñ

G

Á

À 1

j

¿ d

Î'ñ Ð

9 «

G

#J

„´

CX K,

Û

 Ï

8

%j f

¿

NB~ [

#s

'"p

7$ ç‡

µ 3

p Ö

† ]

î« $

H Æ

Å

¼

°

gÎ Í

† ]

ï

B

Ü

 '1 V

|

(i

á'(1

ý]) Õ

î«

|

 'x

u

0{ Ì

{ À£ '8

]4î)

n'Ì

VÎÄ +

1 +

 ª

¢ B

R

Á

Á

~

«

i

>

]L M¤£

L M„'()

L M'()

ý

? ` X

( $

3 '(p 

b

X

g$ ê

è

˜

e s

J'

q

N)])

{

| &

m

 

2

>

Î'ß

%'N»

s

>

CX

°

N8

'ü ù

˜

()

%'N¿

g

Nù '

3 c

ñ

(i 

(&

s %C ½

u

 ó

]) 

L M'ð t

ò

» CX

¼

Î'N) Ô

Õ

t

(N)

u

ý å

3

])

g

4

7

ß]„„v 's (0

m Í

9

 :

g


­']Ô 8

"() >

é Õ

ý i

Ç

> *

(Y MN» 

c

é »

¼ >

'N£ '(

F

N

.

1 ˆ

$

ï ]ö

4² ˆ

8 H

7I

]Q

G p

 * f

`

)

2

'á ñ

œ4 |

v _

 x

¾ ¼

†

‰ ‚ ? ?

€ ! {

?

G 'p

K

û

ü

³

3

'1

(> }

i

:

-

&

3

ø '

N~ 4

f

%PG

$

8

=

Q

>

Ã0

å C

ý

%ç‡ 'N '

8 9

J

CX

Ü

n

L

%M u

PM P

> 4ò

'* ;

s

 ]L

nB

 ó(€J

PM 

* Q

9 

u 

g%'nm

ý

2u

ê ‹

])

r

Ü 

(L B

K 

L M

CX ]J ,

å

¯ ñ

¼

?

J

#8

J

9 '‡ è

ê

 ~

u

e

'÷

J F

G

n

»

ø

U

ü 'ü

î?

†ü

0~ ½

gü Š

%

¡

CX 

%'w ‹ ' p

ü

ΠF

R G

X 1

]

=

' >

{ ! ª

³

ü

É

%'… „B~

>

ü A¹ '

¯

+

×X ˆ

'P g

 '¿ 3

î

%Cî {

‰

S :

! {' Í

-> ¢-

'7B Þ

ý

f Ä

n 

K

4¤ƒ ü

! 't

7B

î™

? ç

C

e

¼

1

J

=

4 »

…

1

!

l

†'ü

© =

i

('] Õ

p #

01 ?

ý )

Ô

†ý

†'ü

0à ø

R

' ý

I '])

l

>

ú

H(,

à

€ '' 8

4

u

C(K L M~ 

|

9 '8 ƒ 1

17[ G?

]ý

¬

gJ s

H 

o

ø

" '1

7c 

3

)

L C ™

8 É

1 'J

{

m

¯

e

() 'x

!

0` ü

-

 y

 'ü

>

î? ¯

x

“

„ ¡

?

{

'F

>

R 'ü

1

4 G

g'3

a

]s4

>

>

F ü

0`

„! m

$

p CJ

?

ü

& G

O þ

Ÿ

gB~

8

! {

%'¯

¼ '§

?

N

}

 >

F

ö 'n

w

J

CE

> m

1

'd

o 'ü Þ 'c

ü

³½

-

J

„h

J

7Ô 

! '

ü A³

"

Ü e

 C¤£

C

f

Q

 V

º

i

ç‡ 'dz

']J!

G

1

!

'

V

‹ 'nm 

4ƒ 4ƒ

c

&

s

n()

 Q

b

ý

§

„„:

n

=

j C

3

{'(t

?

{} z

1

œH* Q

%ç‡ 'J '

C

¯

}

Ô 'cm e

G '>

Cî?

>

B

W

 'È

01

'G V

††z }

ü 'ü

# †

8

ü

! 'e !

J

£

G

™ =

† ]

] 1

ó O

¦

m CX î? Í

p

Î>

\

J

Q ']G

4()× %F

y

C] ‹

9

³

x

>

s

U Af

%]ý

‹

† ý

:

ý Ê

o

q!

l

F

ò

+

L M(» ü

¼

¤£

¯

n0&] ü

9

{

%ç‡ c

¼

3

C 

H01

]s

G

n

2 r

ñ û

7H 'e

¹ƒ 'ý þ

ú

F 0b

†ü ý

8

>

'X

c

ñ

ý G

]ç‡

ê

J

n'N

k O

f

Q

]S ]

*

() ¼

î?

1 ü

 ƒ

é

¿ 

œ'¤£

J 

G

Ü

#N p

o ü

\

 H

ñ ß

S ]

ã

F

%'dz

]gh

]4ƒ ]

n1

?

n0

 's

() CB„%'ü s

j

 'x Õ

v 

'B A

) ù

%C

R ÷

W 'Ô

S

g%ƒ Q

]l 

\

m T

'¤£

g()

‰ '> V

'Ñ ü

s

> ð

u

â

#

%* ~

†', Q

Ü

³

]b

'Ü Ä

^

nî? 7m

 å

%Q

e

'5 

* ý

4 Q

][

1 ']G g

,

å ¬

?

Ï

L M»

½

"

J

Õ

]K

7'(,

?

O

g]G Z

a

'> O

«

ª 'î?

ƒ Ô

Aù !

C 4

Z >

³ YS

Ö

†~

nîO

PR R

T

0#þ !

!

N÷

m*

J CX

4+¤£

H

ò

(

L MNîG f

'() èø >

Gp

K

'> K

 i

 '() p

q

J

S 

‰

Y Ô

() _

 š

<

ð s

>

H4> Ñ

S

”

N'4( 3

:H NF

R '} G

N

gB~

+

%'È

1

*X îR <

%N'î1

v $

' 1

çô

:

%'c ("

49 I

è

3

s

°

$ Î

E ñ

û c

'PR I +

}

ú

§

D

]BÎ'N @

1

HX Z

s

Z

'N ý

 ;

ç‡ '

L Mý

'(Y ?

Î']) '

K ý

C

ü

Þ 


*

?

n>

0'¤£ †

 ?  ? È

ñf !

>

†]Ô

²

¢ ¡

]ö+ S

(

])

G D

 ¥

ý

R

S

:

u ˆ

 O

Z

'L

()

± ¿

¢þ T

Ö

8

 

J

å

¢

ª+

g> m

µ

õ

€reward 'Ï

9

() 'B

'

»

¼

û

ü

ñ

'1 «

öAf y

()

4î« ý

i

3¢

Ü



G J

F

ß]) K

:

’'+

'

]c I

î? 8

]—

— A÷

(} 

î?

&]1

>

– Cnm

î? c

i g

$

†h

L M„)

E 'b i

+

m Ž

8

î ‘

u 9

n'

C

K

îG

{

J

b 9t …

ò

g 

Ÿ

å»

*() 

å

`HX ]K

n

a

] Í

$ '¤ `

L M¤£

„´

'])

e

å

 'O¼

¼

(è J

}

ê

> ¿

' ?

%C ½

7

$

CX ] S

ò

n']0 îG

*AD

j

’ 's

'() 

‘ £

‘

01

'

 u

Ä S

& n 'ˆ

'¨ +

$

%'/

()

{

K

© ])

!n']å 1

ò

ý ò

“>

J



Ü 

þ

? å

'0 ƒ

2

å

å %

Cî?

ª+C †

J

q 'c

­

7H

}

κ

Ü

'î01n0~

ª '0¿

†(I f

£ 

?

e

9

p

'] ñ

R

„B~

„³

S

8

]L MN£

 'ý

g*

²

s

>

ê

h

]']0ž à

ò

#}ý

H(

£

þ ŸR S

 V

c

°'>

9 

ø ¬÷

å

 

QgP7ý -

>î? '



b

•

'¤],

'(0B

(å

ˆ

Ü

 i

ê

i$ '™ &

?

”

 '8

A ·

œ

ç]1

h

I

AI

S G

D 1

]p

4])

]å ò ˜_cR

]ö+ —

ê ›

Q

(

$ ']—

ª'8

·

%> f

Ú

7H '>

]'ß]”

†

]

i 

K

 Õ’˜

'],

+

¦

() ý

n K

S

‘

 'c

i

p

P7'c $

{

 Ž

]AÔ '

t a£ ']O

A7

—

¯ Õ

=

p

}

n'š

††ý

NCX ()

Ô

&

*'` u

²

 's ‹

‰ ˆ

-)

 +

{

i

“

} ?

J  —

’'O †

,

 '

V

s '1 2

·

È -

J ¸

° '() ()

 ® f

Q

« ¯

¯? 

”

'P1

¼

1

f

4î7=

± ‚

´

¤£ Z

'c C

 ÇÐ

ÎÔ

° 'I

m T

p 'P«

()

Ø

¢ý

È

¤ 8

9 '_

 } 9

4f Î01

'] () 
 

 

0

1 2 BC

D

E

q

Z

r

8Q

 2

z

#

 W

£R

¤

¬

­±

Z

Å

®

R

³

S

³

ÎÄ Ï ÃB '

´

µ¦®

·

¸ •

È

Y Ú

å Fæ

Û ç

è ,5

í

ï

ð

ð

Ü R

 •

ò

ó

ó

ô

õ

ö

z

÷

a 

3

 ¡

S

a@

Ö 

œ ,

!

 R

Õ ,Ú

} e 

 ¡

 &

,R

 

 Ú

” -

}s

_ êRí

†

‡ œ

"

ZÉ

¹

9

N Û

3

ñ

l

[

W

+

R

X

b

m

c

n

o

p

Ñ T

à

¦

¡

O

¿

Ó

Ç

×



^

t

R

Ž

¡¢

}

3

R ÁÂÃÄ ,

Ô

O

R ÁÍ

Õ

} a

F§

w

™

 ,

Àv

Ì S‚



ª

ËS

Œ

¿ ¿}

‹

¾

sš '

i

Ò ß

 ©

ZŠ R

Z

€

Ø

Ö

×

Ãá

Ø â

Ó

+ Fé

,

ù

ú

û ƒ

} ã

&

þ

T

ü

 ?

0 •

­

 ®

ó

Æ # ™/

û

!

" }

. R

ó

 

'

t

!

þ ;

ó Ú

ƒj

ó

 Q /

S

í 

¡

" 

 ý

s 3 •

™

 J

ü

œ ,6

!

k

A

V

*

/

#

U

)

.

@

T

(

-

S

a

R

`¨

¾

j S

Ÿ

½

®

Ð T

f

Q

_

6

¼

­

2 S

'

e:

@

»> ?

P

f j

ž

=

+ ,

,



O

ü

*

<

' ,?

ˆ

º

S

O

û 

)

O

 '

,(

2

°

3ø d

R 

 

.~

®

S

N6

ì

z

+

+

§

> ,i

*

R

Q

•

'

>

^

§

Þ; ^

< )

!

Ü Ý

;

h

¹& :

B

š ›

S

} '

]

™

X

g

˜

… '

—

M 3

\

y

L%( t

}$

9

h

ÁÂÃÄ , ÁÂÃÄR

Ù

ä

ëR

³

ã

ê ?

O

K

' 

X F„

'

8

J

t 

• –

#

Ç

R

| u

R

7

I

" #

g

 

”

¡

Æ

S

S

“[6

'x

#

’²

5 E!

D

{

: ¥

«

4

9

w‘ S s

v

# f' ,

@ e

Q

H

R

u 

' FG 3

Y

d

ü

$

9

' ( (

)

•Â$ Rå 

" '

¤ ,% )

/*

+

,


8.  2

3 -

4 .

 5

D ?

OE

z

D D

E Â&#x153;

Â&#x201E; Â?

ÂŤ

Â&#x17E;ĂŽ Ă˝

m

U "

 ÂĽ 

Y

_

Ă&#x201C; ^

ÂŻ

Ă&#x203A; Ă°

T ¸

ĂŠ

*

=

+,

Â? *t

ÂľĂ&#x153;

âã,-

?1

. @

Âş

Ăł Ă

Q

J

°

/ A

0B C2Ü ç 

 , h

Z

i

T

 Â Â&#x2013;

Â&#x2014;

F

Â&#x2DC;

G

[

j

9#x

Â&#x2022;

E

Y

V

k

J

[

Â&#x201A;

_

Â&#x192;

Â&#x192;

K %

Z¨

\ $

y

Â&#x2122;

§

MÂ&#x161;

Š

Â&#x203A;

ÂŞ

(

¸  Ă&#x2039;

F

Ă?

=

Ă&#x;Ă 

,Ă&#x17D;

Ă&#x2020;

T

U#`

Ă?

ĂŹ

 

Ă&#x2014;

=

"

ç

ĂŤ

Â&#x192;

G 

Ă&#x2013;

g

Ăş Ăť 

F

F

Ăš %Ă?

^' "

Ă?

D

ĂĄ

Ă&#x2018;

& Ă&#x201E;

F š �

ø

%

Ă&#x192;

Ă&#x2DC;

Ă

`

 

Ă&#x201A;

 ĂŤ

ĂŤ 

^ Ă?

$D

Ă&#x;

Ă&#x161;

#

Â&#x201E;

iC¡ {

Ă

n

Ă&#x17E;

ĂŞ

"

#D

g i ÂŤ

Ă&#x152;

8

á 

Â?

Ă&#x2014; "#Â&#x160;

Ă&#x160;

P

! 

Â&#x161;

Ă&#x2013;

i

_ 

Â&#x201D;

Y

v w R

Â&#x201C;

 

Ă&#x2022;

ĂŠ 

Â&#x20AC;g

u

ÂŚD

Ă&#x160;

h

-

f

t 

Â&#x2019;

¡

 P

è

e

X

ÂĽX

Â

 ~

) 

Ă?

ç þ

ĂŚ

Âś 

^

d

O

"

P Ă&#x20AC;

Â&#x2018;

Ă&#x2030; #n

ĂŚ

c

,

Â&#x152;

Âż

D

Ă´

g

_

 #Ă&#x2020;

ĂĽ J {

=

9X

?

Â?i

"� ä

 (

Â&#x2019;

WÂ&#x17D;Â?

J

ž

V

#

ÂŻ

½U

st

Â&#x2020;

)

Â&#x2018;

ò i 

D ¤ " )

<

TÂ&#x17D;´

=

g

^

S

 

CÂŤ e.

% #}

Â&#x152; Ă&#x201D;

$ ÂŁ

Âł

R

`

| ¢

#<

Ă&#x2018;

Ăą#

8 b

L

ÂĄ

Âź Â&#x2026;

D> Q

r

, Â&#x2039;ÂŤ

P

q

|

Â&#x192;

 

Q

=

a

#ÂŽ

9X

{

P ĂŻ#{(

< 

Q Â&#x160;

Â&#x160;

Â&#x201E;

'

; O

P

Â&#x2030;

Ă&#x2C6;`

p

Â? +

 Ă&#x2021;

Ă&#x201C;

o

Â?

ÂŚÂť Ă&#x2020;

D

Ă&#x2C6;

ä

+ , Ă&#x2C6; 

P

$

=

ĂŤ J

ĂĽ

J

Âź n O

F N

. 

V

¡

(

I

²

&

)

Ăź ! ÂĽ

 V

" #

ÂŤ

­

Âą

 

Â

ÂŹ

Ă&#x161;

Ăž

M

Â&#x2C6;

Âş

6

^

"

Â&#x2020;Â&#x2021;#d Ă­

L

DĂ&#x2122;

I

{ d

Ă&#x2019; Ă? Ă&#x2022;

K

H

@ "J

9Ă&#x2026; P

G%

9: 2

?

=

(š

!"#$

]

 

Ă&#x2018;

(

!"#n

Â&#x; }

8m Â&#x2026;

 

 l

^+F

@ ] ( 6 7

#J L

Ăž Q

#S

Ă&#x20AC; .

Ă&#x; $

ĂŠ )

'

 ĂŤ

¡ (

0 ;

<

1 =

D

T

>

8

Ă&#x152;

,

Ă&#x2DC;

¸

Ăł

Ă´

Â? 2

 Ăź

 Ă­

&

/ :

Âł _

J %

Â? #Ă&#x2020;

#ĂĄ

3

? Ă˝

_ 

4

Ă&#x2018; ĂŤ m

J ,

R Ă?

­

@ K

Â&#x192; 

P

D

Q

Â?

Â&#x2020;A Â?

palliative chemotherapy)* ­

Â&#x192; 

h

 Ă? L

ø 8

U 5

`

P

i B

6

(C [

D

"ĂŁ 7

E

ä

ÂŁ

ĂĽ

F

'

G

#ĂĄ^

Â&#x201E;

Â&#x2026;

Â&#x201A;

M

@

 J

Ăś 8

 9

Ă´ Â&#x2030; H

b

9D E

 N

" #o

p U

V

i

Ă&#x2030;

CW

½

Ă?

e X

Y


1Z [ [

2_ ` [

3_ ` CÂ&#x160;

\

Â&#x201A; ^

aÂ&#x2039;

¸

8

aÂ&#x2039; [

ĂŤ

¡

]

8

x 

­

[ q

Â&#x201E;

Â&#x2039; 

} Â&#x2013; Â&#x17D;Â&#x17E; t

(

Â&#x153;+y

F

/

l V

0

a!

Â&#x2020;e

f

f i ĂĽ

q

u

ĂŤ

=

l š �

U

? @

t

Â&#x17D;Â?

Â&#x17E; X

 ÂŁ

L Ă

 Â?

Â&#x161; 

2 ÂŁ

Í ´

Œ2 š

@ Ă&#x152;

D &

Ă&#x201A;

^

Â&#x;

_

98ĂŠD

O

D 4

? @s

Ă ~

m lY

ĂŤ

" ¡

m

¸

8

#W

Q

½N

m

Ă&#x20AC; Â&#x201D;

q Ă&#x2018; P

Â&#x192; (

Ă Â&#x2C6;

Â&#x160; [

Â&#x201A; Â

­ Â&#x2021;

[

Finding Neverland)u t

Â&#x20AC;

Ăť Q

 Â

ÂŚÂť

P

Ă&#x2C6;

Ă&#x2019; Â&#x160; Q

Â&#x153;­

l ÂĽ

Q

Ă&#x161; Â&#x2030;

Q

Â&#x192; 

m l

Ă&#x17D;

ĂŤ

4

Â&#x153;

Â&#x2020;ÂŚ

g¡ +|

,

|

Â&#x161; Â&#x192;¡

d

ÂŻ

'

v g

° 

¸

Ăź

Â&#x161;

Â&#x203A;

Â&#x2019; ĂĄ Ăł

Â&#x2020;

¨ +

> r

*

Â&#x201D;

§

²

Âź ĂŤ

`

Â&#x153;Ă?

~Â&#x2026;

ÂŤ

m l

^ Â&#x2014;

Â&#x2020;ÂŚ

ÂągÂ&#x17D; Â&#x192;

Ă&#x2020; m

Â&#x161;

Q Â?

Â? ÂĄ t

^ v

}

Â&#x160;

Â&#x2013; + Â&#x2022;

s q

P

 ø

^

Â&#x2020;Â&#x153;Âş š

w

o Â&#x192;9Ă&#x201A;

Â&#x2021;

&

Ă&#x201A; )

Ă&#x2022; '

/

8

W

93+ _

z

#ĂĄ s~

=

:

Ăž

Ăš

X

< Â&#x17E;

J

J C_

Ă&#x152;

Â?

U

Â

Ă&#x2026;

Ăş z

Ăź 

ÂŁ 8

ĂŽ Â?

XĂž ?

F K

:

$ P

Ă&#x2018;

Ă&#x2030;

\ m

*

_

Ă&#x160; Y sĂ&#x2039;

Ă? ^

Ă&#x2122; +D

^

)

¸

Ă&#x161; +J

*

+&Ă&#x2018; M ^

D %

#ĂĄ `

¸

,-

N Ă&#x203A;

.

&

,Ă&#x;

~ D

^

+ & Ă 

ÂŁ

;

g

e

ä C 126 Q ¸

9Â&#x2DC;

ž Â&#x2DC;

P Ă&#x2021;

â

Âť ĂŁ incurable cancer patients ,

<

° åb

^

¡

¸

9Â&#x2DC; Ă&#x2026;

D

J

ĂĽ

( ĂŚ

Q

è ç

Â&#x2DC; Ă&#x2026;

z9_

C

"

Â&#x152; Ă­

Â&#x2039;

Âł

V

2+@

ÂŚ"v{

"&

-

b

@ Â&#x2DC;

#9

 ÂŁ

Ă&#x2C6;

#9Â&#x2020;Ă&#x20AC;

ò

Y ĂŞU Ă?

^

1+Â&#x2020;ø 3+Ă˝

^

D Ăąd Ă&#x2021;

?

Ă&#x2DC;

Âż

8

_ 9

?

Ă? Â?

( Â&#x17E;

Q ĂŻ

Ă°

b

z

D `

Ă? ĂŞ

_ T

_ Ă&#x152;L è

^

ĂĄ

¢

vĂ?

?

Ă&#x201A; Ă&#x17E;

#9Â&#x201D; ž

@ ?

Ă&#x2014; +_ Ă&#x2013;

½

Â&#x2020;Ă?

 sÂł

+H I Â? 218 Q ^

Ă&#x2020;

Y sĂ&#x2039;? 

­

v "Ă&#x2026;

v) 7

Y sÂź Âť

ÂŚÂ&#x160; Ă&#x160;

' 6

m

Ă&#x192;

Ă&#x201D; Â&#x201A; Ă&#x201C;

s6 5

D

Â&#x152;

ĂŹ D

Â&#x2021;

U Ă?

Ü ç

ĂŤ

J

$

Y

<

(

ÂŚÂť

Âś

ÂŚÂ&#x153;vm Â&#x2DC;

^ Â&#x192;

ÂĄ &

ĂŞ 4

Ă&#x2021;

]

2+Â&#x152;

,

haÂŚÂť oT ò

Q P

1+

z ^

Ă&#x152; (

2

Â&#x203A; ¤

Âľ +Âś Â?

Â&#x2020;q Ă&#x201E; Ă&#x192;

n

Ă&#x201D; 3"v sĂ&#x17D; Ă&#x2030;

`

,2

) Ă&#x152;

Âź

Q

Â&#x201C; š

communicate with reality and hope` 

ÂŤ

% d

J. M. Berry Â&#x2122;Y sBut why? Why they have to die?v )X

Elizabeth Kubler Rose (

ââĂ&#x2019; Â&#x2122;

1

)J

"(

Â&#x161; } Journal of clinical Oncology)V `

Q

Ă&#x2019; C, Â&#x2019;

c

"

Â&#x161; % Â&#x2020;

b

" k

P

Â&#x2026;

Ă&#x2018; Â&#x2018;

j

Â&#x2039;

D

Ă&#x2018;

}

Q

 ĂŤr Q

D

Ă?

? w

P

0 Â&#x192;

Â? P

+t

(

J

>

P |

d

Â&#x2DC; %

{

z

Â&#x152;

ÂŚÂť b

Â&#x2020;e P

Ă?

 Ă?

Y 

­

#9ÂŚ} ^

aY

@

Y

ä

.

u y

Â&#x152;

% ÂŽ

³ ¤

gĂ

Ă&#x153;

A

{

ž Â&#x2030; ÂŹ

ĂŤ `

v " e

@

Â&#x2DC; ÂŤ

ÂŞ

Ă

A

u y

Y

ĂŁ

z

.

^ 

ÂŚÂť

#ĂĄ Ă&#x2018;

Ă&#x152;

Q

_

J. M. Berry d u

ĂĄ

¢

p

q

{

 Š *

O

Cy

­ 

Ă?

Âź

gh

K

y

Â&#x161; Â&#x2030; ¢ b

x

[ Ă? [

%

w

Ă? x

i y

Â&#x2022;

+ 

Ă&#x152; g

o

Peter Pan ­ Z

y 

#n

ÂŤ 9Â&#x17E;

ò

Ăł

Ă&#x203A; Ăť

Â&#x; Ă´

t Ăľ

p

<

=

Â&#x161; ÂŁ

"

^

X V

D Â&#x2021;

Â&#x2122;#J

87ĂŠÂł G

" ? (

š l

W

^

Ăś

t

ÂĽ Ăľ

Â&#x203A;

á

Â&#x2021;

n

Y "

D

o ^

Ü á

 practice) + A

" ;

<

~Ă˝ Ăž

K p


Âł n

K o

Ă&#x152;

Â&#x;

Âľ

p "Ă?

 7

b 

G ĂĄ

 q ^

ĂŽ

D

b \

^] P

+ĂŽ

#ĂĄ C% Âť

Â&#x192;

F

'

L

+ "Ă? )

Ăś &

Â?1 Â&#x2039;

Â?4 Ă ' m

Ă&#x2018; (

Ăś E

ÂŤ ' o

F

Ă?

G

Ă&#x17D;

P

´

ÂŤ 

\#Â&#x192; D

Â&#x2122; q

X

E

Ă&#x2019; Â&#x192;

ÂĽ ÂŤ #ĂĄ

"

Ă&#x20AC; Ă&#x161;

V

V

à ¤

Ă?+L

 +

\

D Â&#x152; ĂŻ

J+ N 

Ă&#x2022;

O

J

T Â&#x2021;

+

Ă&#x152; U

ÂŽ D

0

Â&#x2020;eP

­ 

9Ăľ

^ i

Â&#x192;

 

b

ž L

Â&#x2039;

; 

 

Â&#x2DC; 

Â&#x2039;

Â? 

^

Ă

Â?D Ă&#x201A;

 (

P

J

a

O

L

^

`Ăś

+ "9Â&#x17E;D

Â&#x152;

Q 

< 

#ĂĄÂ&#x192;

& Âł

'

^ i

Â&#x161;

T

K

Â?&

< #ĂĄ

Â&#x152; `

Â?R

 "#^

ÂŁ 

Ă&#x153; "

h

i

Â? A

Ă&#x2018; Âł

Ă&#x2019;

Ăž 

%

D

/

I

P

Âś

Ă&#x152; o

e

P

´ [

Â&#x203A;

 Ă&#x161;

0

Ă&#x153; +J

ÂŽ^ B

Âś

g +X Z

2

ÂŚ P

ÂŤ 9Âś A :

Â&#x2020;C

 D

Â&#x2122; because I live L

p

Ă&#x20AC;

Â?ÂŤ

Â&#x; +A

P %

Â&#x192; 

Â&#x2020;ÂŚ

.

+ v b &

#ĂĄ

#ĂĄ

O

8

-

aJ

@

Â&#x201D; $b

Q

f ĂŁ

C%

(

`

Â&#x17D;8

Â&#x160; S

(V ?

f N

š

t

>

Ă&#x20AC;

J

,

E

M

(

/

p

=

L<

o

Â&#x2039;

K

Q 

 3

\ 7

(

U

O +

š Ă&#x2DC;

Ă? Ă

Ă&#x152; E

\ .

J P

%

% Ă?

-

Ă&#x2122; <

ÂŤ ] Âź #ĂĄ

A

W

Â?Âł ÂŚÂť

Â&#x2039;

*

E

J

Ă&#x2018; #ĂĄ

%

`

I H

c

*

ÂŤ <

#e Ă&#x161;

š 6

9ç a$ $

ÂŽ

z

^ N

!

9b

? 5

V

Ă&#x2019; U Ă&#x2018;

Â&#x2013;

+_

Q

 Â&#x201A;b

^ 2

4

? Ă&#x2018;

^ i

9X 

+

Ă&#x152;

Ă&#x152; R

\

" 

'

 +M

not just the last stage of growth)ÂŚÂť

ÂŚÂť

Ă&#x; ÂŤ

^

Ă­

 +Â? Ă&#x152;

sdeath the last stage of growth)ÂŚÂť

 aÂ&#x2022;

^

O

Ăś

"

Â&#x2020;

#ĂĄ

Â&#x2020;ÂŚ Ăž

\

$

;

i

Â?i )

J

Â&#x152;X 

4

ÂŽ

 

^

^ and also believe)š L

D

+ĂŽ

Ă&#x153; Ă&#x152; ,

Ă&#x152;

ÂŽ

Ăž D

+Q ÂŁ

V L

ĂŤ 

ĂŤ

~( #^ Ă&#x152;

Â&#x2021;Â? social connection)

)consoling+Ă&#x2DC; #ĂĄ

D

9]

M

w |

] Ă&#x2022;

b c

^

+ +ĂŽ

9Â&#x201A;

Â&#x152;

YL

 Â&#x152; 

 è F

b

 Â&#x2030;

ĂĄ

 

J

Â?Âł g +f

T

g +Y <

Â&#x153;aA

a Ăž

K 

g

8Â&#x153;# [

q

" a

b

 Â?1

ÂĽ

Â&#x203A;

l

Ă&#x2018;

]

Â&#x2020;ÂŚ (

 ĂŤ 

: Â&#x; #c

�ò

Ă&#x2018; _ ĂŞ

Â&#x2021;

Ă&#x20AC;

ĂŽ Â&#x2020;ÂŚ 9Ă&#x2026;

ĂŹ

Ă&#x2C6; Âť


9.

     :

;

Q

<.

 =

\

]

Œ š

 ›

_

<£ ·

! i

£ Ä‘ Ú

O <õ

ö

Ç

P ¨3

è

 +S 

6

÷

ø

Ú 

È Ó

×

DW

(

e

)

Ô)

ñ

6

U 

 

Ü O È

É

Âƒ„

ª«

+,

-

6 #7

G

>

3

…

 8

9

V #Y



¬

3

V

ˆ

Z

 9(

O

P ( &

'X

#® ´

µ

™

 

¯ X

" +

+ Ì

×

K#< œ

%  )

$

‰Š

˜

D 

: =

ƒ‡

­ µ

« .

†

 7

) #´

¨Ë 

‚ —

Ã

6

!

œ i

 Ø

 )

Í !

•

+

2

à

Ô

Ù Ý

PΠ

#Ê =



– d

 3

V

*

M #NF

X

€

_ c

 Õ

3

)

L9 

2 •

•

Á 1

0

K

T

^

œ

À 

3X

5+É

2

X

d

 1!

4

J

6

I

/

H

§¨#©

=

< 

•

¨È

ê ò

!

k

É 

Ç)

¤¥¦

$

j•#œ é'

3 #,

V #W

½¾¿i #

&

2

G

3 d

”

V #NÖ

k• c

1

F

¨`

@

O

æ *ç ñ

Ò¼

Ñ)%

o p q r s t u v w x y t p u z {| } r u ~

¢£ ³c

Ž" #$

(

¡

²

 Æ

N! Û

å 

Å

* ×

*äg h Ð

±»nE’ #“.

)

mD

) 

l

" #Ž º#b

k

!

B #C

U

a# A

T

` 

Ÿ ¹

Î" #Ï

ð

60 

¤¥¦ +"° ° ¸@

j

 ž

/

/ i

Ž œ

.

. ^

 

9?

fg g h ‹ >

R #S [3

V #Þ

"

ë

ì Ý

ß

à #Ê

2

#j 

í )

= 

¨. 3Ü

V

à ¨!á•

â

î O

ã ï

P

 3 #ô

+

  ¢i f*%

ü

 _

e

j

À

Á

§í

Ã

#

) 

j

ý

þ=

Â

D

õ 

,

¨#T

ù

=

û

#

              & '( )

G* 

" +

H 

" I

J K

L M

f g

h Z

i 'j

,  N O

 

E P Q

- . R 

/ 0 S T

1 2 U E

3 4

'5

@ V W X

6 7 Y S

8 9

:; <

Z [ \ ']

= > ^ _

? @

:A

` a 

! B C E

 " D E b &

# $ F c d


b

*

 –

*ì S –

)* Â

Ã

.

(

ï

*À . [

i

 . jì 5

Ø 

,

#w

# *4 

5

#ñ

  

ì

<W

=

û

§ #8Ï

Ð #î

# $ 

+

Î

,+ -

¢ï

í H

K

=

L

3

 4

S

V

#

º

3

A% *Of $

)£ #@

A

V 5

¨B %

5

6

î C

7

D

 E

7 9

:

 ;

ï P

#W F

» d

 I

À

#Q 

c #

)

¦

Á

¾M

j

<R

$ +

 9

#k F

 J

*J

¨= S

›

)

”

¦ X

 T

X U

‰ #b + V

fY $ +#Z F

.

+ F c

3

œ q

ì

î

 #p ~

b

 5

8 

”

9( œ

ï

:

º î

È † 

s

e

l

D

ì

?

*ð

n +N<˜

 

g

*

• ûj

9

 #

+

j

m 5

x ì

~

É #S<4

 #w

 fœ u

×

9

)

l

<t

… r

»

ì

½€J

; 

¹

#E

S

• û 

s

îr9

V +

Ø

¨#<9v

U 

=

k #i ¦

S

}

í d

j

#p

<4 xûôb oÆµ

œD

#

F

9 ´

)

o #D |

ª 4

i

#

# 

? #«

F

a +

$

;#

_

`

2

f) $

F

^

1

¿¾©

 +

#

¨D {0

‚

K7

$

]

J ¦

i

)*Í h

=

¨Å

a

G

¦

< )h $

Åú 

\+

(

>

` Þ

=

*Ë

Ã

_ '

=

 4

F I

×

 # Â

f*f $ /

3 =

˜

G¨ ü

d

 

¦ 

c¨ í

N< 

 

¨#

b

= 

&

×

. "

 K7 !

%

˜' *

j 

*£

f*

ìƒ

‡

o

„

 z

?

ì #Ê ~

D 

y

0? ,

ˆ #7 o

 

 )

9

ì

 ‰

Š

+< ‘ ”

) •

Œ

K7)D

b )

ì ~

ì

T 

±

²

9 S

¨

ì

<

)

¡

ø 

¤ #Ÿ

ª« *<

i

] ´

º

»

D

º

»

)

 X

.

 œ

¥

¥

+ 9

e ·

 º

¦ 

, +N<

í

­

 

›

W

¬

T “

 #“ 

µ

¹ z

9£ i

Ø

#i

ªk #š

< <

Ž

f #œ eK7

(

) * #<

¢ #³

¹¡ q

 Ž

 1 ¸

‘

ª

© •

¦ ™

 œ

¨ Œ

ì

<.

.

ø 4

D

¯

í

ì 

Ø

Ø

 x

Œ

»¼

š #9 ;

9 ¸

° + „+

• û“ Æ #C

i

9ôí

ô

i W

 ‹

a

-

¯ #

 C

›

#p

 #i

## D

’

 #Ÿ ž

6 #ª~C

í

˜

½Ù 

ý

•

) Q

¼

=

ì

 

<0

 ¸

»

= 

œ i

< 

½ <

À • û.

— #j

) º

¨  +N

’ §

¹

<> ¦

®



(

• û ¤” 0

• –

  Q

Î6

)

Ã

 " +.

¸

¦

H Ä =

 +

j +S

¾ û¸

¥#x

¾

Z

9K7 Ç

6

9Å È #&

Ÿ

<¿ W

. '

a

¤j ¥É

 À

#œ ¼ #â Á

)

z 

¸

©Ê

ËD ¸

(

û a ef

¸ 


ø ¸ Z

” v

9$

% Ì

. Ý

î á = Ë

[

) Û <

õ ¸

ì ò .

ó 

Ñœ

D

C Æ

 ¨

#S.

î

ï

=

x

) #ì Q

Ñ< D

 Ã

ú

 û

9E

îj ì

<O

¦

ü

¥#y Ä

å # à›



Ð œ

Ñ ¦

é

 D

#“ ¨

) Œ

 r*<

ë 

s

ï

ó

¨ #N

Ž

 <e

¦ ¸

Ž

Ñ

ê 

¸

Õ

à Ð

9 <

”

 ”

ô

Ô

9*½*Ü

Ñ

³ #D

˜æ Ó

f

Ó ûÐ

k

ì

#¸ j

e

K€ð

+ù k

¨

Ò

ß

˜ Ñ

Û =

e>

#<ñ y

=

œ

• 

. ¸

Ž #Ð 

Ú D

à

ú

ø´ #¯

€ð ©

)

]

Ð 

 

€ð +Ë

#w

7 ¨.

.



#¨ y

ó

¥ rò

U

» 

#S D

ï

º

Ó #Ë ß

T

¹

Ù #.

 î

ï ÷

ô

Ø Þ

¨

> ˜

î

ä× ú

¸

û¨ 

 #D +

¨ <

# 

d

)

ï

¨ 

¤#¸ g

 ¸

¸

=

• ûªÎ

’ +Ð

í

.

+Ž

 ¸ è

ö¨ #î 

Ñ ¨

ç

#Ð \

.

Û 9â

 Ž

)

<

j #N +

> ï¸ a

N<0 Ö

‘

 

¸ Í

¥ Ä

Ç

#

ì >

T ¸

*

+ f

 

ñ

 

À

I #i

 

$ +i

 Ë ¸ 1 ˜

C

D Ë

`

¤#ì h

i Ù

ØK£ $

i

ì <

 3 ¯

•

+ , C

ì D

b

¼ )

»

½¢§í 

jX

)

¡ #× ;

Ë

#

¨# Ú

Ê

V 

€ð #<y "

 #w D<

x.

D J



•

X #C

¸

9­

¤° #¸ Þ

­ *‰

)

ª

(!

•

•q

ª¬ ›

 

5 #ó 

 X

Ý

O 

w

  #. 

¬ x

×

­

(

  Š

D

& 

D ©

' ì

ª

Ñ #SË

¦ *&

M

.

K7 

ì

'

bK7 e

 *& 

 #UK7

î

)

' ï

¬

­ + ]

*  *"

œ 

 V

 

 *

)° #] „

¤

D

Œ #p

ì

K7

#]

¤

9

ì½

_

û ] x ¨

Ke

 X

¸

¯

¤D

<Z

¨ªøK é

Õ #É ÔJ

Œ¸

 â

œ Q

g

 S %í

" 2 &

‘’

û ,

ï

# '

é

.

+" .

=

¦

$

= +

-. #

4 #

<

7 ¸

2

 

 ;

Ý

ø 

[

:• *

/

C

)#w

D 1

€ð #½

 9

0

ì

Ê

x

E

5)

<[

6

#¸ Ë

¸¸

?

¸

2

 y

Œ

>D ¯

 3

8 #b 7

³ +? * Ë

€ð #C

)

 ¯

¸

<

• 9

[ @é ¸

2

* 4

)

+ Õ

" #>Œ

©

J

KU é

6

 

º¬

¤^

- . 5

)-

Ô

 „

Š

ï (

#

€ð

) d

¹­ " #¸

#B :

 c< x

¨ =Ù )5 #‰ ø

 ,

. ¸

 4

Ø 

4

ú

#Ná F

»

¤+ 3

"­ #~

^

j ­

ì í

!

b

º

+

¬

]

»

¬

& ' (

i

º

5 ¤þ

a

¹ þ

×

 #w 

ä

%

 

x

,

ý

Ù

) 

9

$ \

¹‡ •

~

Œ•

P +Ê J

= î

!" # !

š Ø

O

ú

œ #w ;

i 

 ä

­

K7

• 

¤#× 

¬

˜

 .

Ï 

%/ 0 <ÛD

 1

2 

Å

¥³ #A Æ

+E F

G



[

º

€ð HD

` E

a #½ .

j

ì

ø

I

¸ Å

.

G

J

K

Þ

™ #œ

L

7 ¹

º

» 

 é Ž*

)

B 


e

A f

i# P

S

4

 5

7

e 

( Ù 

 .

Ù +î

*K7 

3

456

í

‘

)¥é

Ë

Êö e

œ 

í ¸

M

N

5

#½ D

U

>

ü¥É j

Ø

#`

#p9

[

#ú ³ =

Ø

e

R

t

<H

#

u

¸

\

+"

+€ O

9ô<D

ì5

S 

N

i

4

â

› ¶

·i

a

< Z

u_

Û

t

b

3

 Y

j

S

j

ô¯

X

½

â

¸

Ø

W

¸ì

V

ì

5

ó #D R

U

û ·

û i (

#E

#4 ©

ì

¤T R

ï *C È

I

<4



ì

 #S

+ k

½€ô<º

#¶ 

#¸ j

S

» *

u 

â

º ¶

t ×

]

¹ D

j Ä

#Í ï

>

½

£ Q

˜

¸

I

þ

J œ

ì =

À ^

G R

E g

Õ í

Å I

»

ð Ô

˜

j º

¸ 

 <a

¹ Q

]#p

Ó

Tõ

#K

#¥É 

#ô 9

)

+" f• Œ

›

³ 3

f d

b `

#! .

€#B ø

0v «

:

$

í o

% Œ

c ˆ

+i

u ípD

 Ê

Œ

»¼

#N

½#j

d

.

 Œ

Ë

Â

x

Ï

3 a

Ð

!

ô<D _

S

I #i

3 a

G#¥4 ñ

X

• #í 

q ã

º

¥+N<0

D 

¹

K#<0 

*!

)



`

µ

0

a #j)

î

©

3 a Û

( ø

`

a #j

e #í Œ

1#â g

4 . S

c

+

Ä

3 a

Ðo

* t

<

e

£ #n m

9 £

=

l

Ï )

K#<0 a

V #J =

3

j

d

©

= C

<c ã

k)

*!S*! ¯

3 a

ñ p

-

#â ¶9 S

 j

`

a #<c

=

• 

Œ Œ

A

G

– j

›

A

³ A

>3

,

Aa #N® ^ j

` ,

j

ªX 2

i

¨X j9Ü ü

h #£

¾

® •

¨ j

,

S 

D

Π4

â

f #¸ e

ã 

î

r 

ø

4

¥` 

y

a

² 

< ï

T

ã #p 

9Ð .½ S s

¤€+

V #4

5 H´

Π,

× k

l


  

PPL ! " 1 2 3 $ % 4 56 G1 H  I J ] ^ _` + a b E s ./ Ut \ ? ~  € v T 

 /

0 E

F \

Z

q

r

}

>

 

‚

!

ƒ +„



4



‘

–

—

˜

’

! ™

1 r

h ”žž

#

7

$

8 K

 %

&

9: L

M

F

4

[

u

N

J

>

Q RS e

J+

,

-*

?

@ T

+

f

V)

P d( =w [

'

;< O

c

;v

 UV

g h i

x

y

A W

B

j

z]

.

D

O

l

 #

C

N

kXY

m

n

"

^ 0#

Z

J

[

o

j

p;{

5|

‹Œ

GŽ §

’! I š

©º»

®

'

}

›



+~

…& œ

|



1

(

@«

>

Ž

¬

´

ª

¾

¿

"

Rclinical presentationX

* x

 Gž½

)

4

ª

¼

­

Ÿ 

-x U§

‡

ˆ

@ , ®

¡

+

³

¨

ÅÆ'

Š

(

l

ª

Ç

®

N

*

U¤¥

c

ª!·



O

)

Á© G ¯

+ PPL@ À

‰

¢ c£

 .+¶…&

¡ r

b

¸

Â

Ã

¹

Ä

” 

¦

°{

±

G

p•

^

G

 È ,

Ô

É

Ì

Ê

pŸ

 ª

ß

ã

Ë+³ c)

*

Zà•

ï[

Ý

ä Z

Ï

×

å

¿

ñ

UE

 "

L

{ 

[

+

± æ

³

ç

Ø

Ù

Ú

è Uò

?

ó

K

x é 

[

L

 J

ô

;‰ Õ

Û ê

Š Í Š

Ö

¿

< –

—

í

G‹Œ [ô

ZàV

Þ

Ù

<

+&

Ð

ß

Ñ

'Ò

(Ó

…5

<

ý

ô

*

u



!

>

#

++

þ

…&

-

.

ª

 á

öG J ,

“ G

(

 ¿

O

' Íî

cx Ê

Ï .? N

?

,

³

?

U.,

< G@àá

)

õö

SARS ÷ ø – ù ú …û ü – x ô …ô < +[ J b  ƒ9 ,  ,  ô <  ;¯ Ô …Ý +ð ñ [ † ¸  h +S [  Q c- - ¹  cð ñ † * á [ J µ c Ç G U†  | ý p ³ j ˜ î ù Ó Y r 9 # Ï  ! " " * # J .5| } % & Ì U¦ ' - ( )  +* T G* T  

_

Ü ‹ ëì

Î

/

M ß

ª) 

 $ -
°0 

;

!

:

³ 

.;8

› S.

cW

Š O

Z

!

?

 R

?

á

> 9,

á U@

J 

J JT

9V

– J

7

1 8

x3

M

*

›

p

G v

³

+? 

9 9

5U@

« ª V

8

ª

7

.+,

N

Z

, ?

—

M

L Ý K

‚Ð Ú

L 9I K

I

6 ¿ 5

Ï *

T , >

3E

¹

*

Ô

!

Y

I

cQ L

› 93 4

V

+8

Ð v

J

3 =H

P

cK

9H

X

¿ D

!

, 

Ó

Ì U

;3

<

C ¹

ß

. T•

G

 .

j

BT 

³

A F

Ô

GG ¯

2 -

¹ G J

T

*

T 91 *

F

á

U

? G ;ó

Ð ./

+

ø

Ï 

Ð

G Y

 5$ .

US •

_

`

à.0 >

A5 J

 p

 y

 .C

ºz

< W

z

…û

Ç

x

¼

¼

L

T l



Ì

"

 Göó 

‘  U†

³ -

|

}

—

’.C

c>

> m

U†®

L

 –

Ì -

¤_ +[ Z

Åh g

¤Í

¯

™ \

i+ e

~

…

™

‘UY

+cm

—

¢ u

 ‘

L

n

]

^

c 

+cT 

3 w

Uû

ï¿y t

j

Ì

£

o

l

_+Ì 

ºz

L

Ì

cI

Ì 

– G ‘

¤

… £

•

UI { £

{

¤’

 …

ºz

Z

+ª š

c

„

– c

t

¤ Z

 





c

Ö y

ï €

U0

E x

v

!

ª

ý cf

Š

˜ c +Â

| û

+

• 



cZ

" |

§

’

U S

–

W

Ì

P dT u

ˆ 

– 

6

’



…GÌ –

Ì

U+¡t

 cW

” U†

Ÿ î 8

}

– i> ‘

‘“

y

+

»¼

cf 

~

;G

_ª

ó O

x a

G Ô + s

UÇ r

U99Å9S

Ì Ì

cs 

Ì

boring9, ? ¬ ­  +2 ®92 ¯ S T y +° D Ì ´ ² ³ ª ¶ +, V c öý Gºz { + ? ² ³ ª ¶  ? · › x – — ³ ‰ + Ú ?  H S [ { O !

™

Z

…

!

,

j

+ e

."

¤+µ

6

³ d

ª

c0

†

j Z

_

q

c {

6 G n

c

– c ¯

c c

ý c

ƒ

Už

c‚ ‹

zGc ‘

p

Åh î k

|

á  b

a

{ ºz

 6

¤} Z_ B

x

P

c› j

 w

+U†

c .h

”

. ™

,

-

Ï [

Ð • |

v

¯

£ n

Z

,z ²

”

U” 

ª

º» L +¼

 y



± G²

c+

ƒO ;S

ª H m

³

y ´

¶ 

+k

ª y ºz 

¿

{ Ô

³ ‰

x

y ª

+

µ 

G ®

G ¸

>

½ “

Z

b

¹

U” Ì

§ ¨ ¦

³

µ E

” G !

,

i £

? «-

/

¾Á

¿

c

# ,

Û

@ Â

-

Ã

!

£

º 0ƒ‹
Ú

+Ä Å

ë;Ø E

Ï

…

å

5Á Û´

“

” i› Y Õ

´

á Ñ

Ör

?

ÔÜ

ã

u

¨ Ü

ä

>

c

1 £Ð

+ J

â !

š Ÿ

?

Ÿ

õñ á

û

zE

9Ù Ú

ÈÃ Ç

h

Î5[ Ù

¿ Æ

s

Ò

Ó

Ý

Þ

"

”

!

Ã

? “

Á å

É

+Ô

ß

} Â

Ù

I

!

ª

Ø

Ë

Ö × Ÿ

_ 

Ñ

Õ

ó

J ^

¥ ’

I à

]

i+³ Ê

Ì

l Ç

Ö G J

M

,

Ã

N

,

Í

ÔØ

Ì

b

õ c

;4

ä

b G

å

 5ž °è ç

ž

E 

é

€

ï +, ï

 õ

V

!

cm

  b

[

cÔ 

y

Ç 9m -U-@

c ! Y

+² 

³ ®

}

P

’

J

–

™

u

 J

K

M

> j

5

› ·

U

U† ì

s J ó

ú Ÿ

” ¯ Uó

ò

Ç

 õ³

 y

±

µ

ñ

J

V ô

>

c 

9µ p

ª

> [

g ý

g

 í

ñ

Ö i+5| û

-

æg

®

ä (Ú

š 

,

ì

í

‚ ƒ

L 

¶ ª ƒ

˜

 ¡ Y

i+

L @

M

+S { 

ƒ 

±

³ 

y

ª

Ô ƒÝ ¶Z

² 

{ Ì

+³

î = Â

_

ò

…+ á 

X -

;

+cy

Já ¶ r

U

b ð

 

± g ñ ˜ ’

}

_>

|

£ 

¤

M c

_!

"

…ü

‘ È

Í

c G

8*

?

 

8

cW U£

) Ú¶ H

+

(

³

°®

+

ª ±

²

G

U

ª

 

'

 V

h

‰

&

 ?Í 

 ³

Ø

@

j

³

¶ ª

Í

³ ¶

_Öë ´

y

‚

G¿

 ³ 

¶ ‹ 9ª

³

öG0 

+ ü

´ G ¯

^

V

à

²

—!

’

“ æ

ø

÷

…+ 

¶ G {, 

g ñ

R

ª ë

ð

5Þ

ª



³

ª Í

ú

²

Z 

ê

Ë ÔÍ cŽ

8°+@ J

W

? G$ ZØ

n

V 9ù

5

 ±

W

õ+õ

 ! ®« 0

i+

V ún

ƒÔÌ

+ù ü

 y

? Ì

Ç

cm n

Z 

L

.7

²


10.

 

 ./ * C

D

!+0

12

3

F

G!,

$EG

12

!+0

P

5

R]

^E

`g

h

_

i j

k

†

.h

R.Ž š

a

{ 5

H KžA

$.K

I

J

GE12

$m"n.o .‡

 

%& 'R!"S

c

]6 789 # @

Kˆ

;

T

K

z

.}

Gr

~

E

L

‰

’

’

Š

‹

“”

s

nB# Z

^h

X

§

?

-

@

A

B

+N

*

O

Y

[

H\

Z

e7ROf

t

#

uv

<

w

ƒ

._„

…

i7

Ž

¦+,

.$ ‚

.] –

¤

W

; Bd.;



.> -

QV

Œ

=

M,

5

+r$%& '()* $<

& '*

UGP

spirituality ‘¡¢Q"£ Ÿ78Q"d.:

"GO0

.‘h

!"# :

p +q

.$ RO|"y

"

œ

4

b

.$ 

.7›

E

z

il#

-

78Q

.l#

x Gm"y

4

!"R˜ "¨

M™

ª#

 «

¬

#

­

®

<

=

¯

°

² GO³

Y

´µ

`

·<

=

¯

°

#

spirituality .¹ ¦ ` |%'º ‘8 +%'‘8 7« ¬ ()— € » ¼ .½ ¾ ¿ & '* .‘À M"œ ¢8 G²%& '* %œ ¢RÁ + \8ÃÄ +Å D ‘"Æ 7Q ¥ ¦ › "œ ¢Ç.È É BÇ.Ê  BÇ.Ë Ì "Æ ¢()‘BÍ _ x"…  ¥ ¦ RO!t # ‚ MÎ Ï Ð Ñ 7‘h i spiritual care¡·Í Ò Ó religious counseling I # Æ Ô Õ ¢()Ï " Ö |Ÿ Í Ò Ó !^H +‚ MŸ  ‘h i7 › × MØ Ÿ ¢|# @ A Ù"Í $Ú Ø Ÿ Û ¢()Ü Ý |# Ý Þ . Ú ß .> ? $· Ú à /%& 'R^S á \8 '* S Æ ¢8 'RS â ã\8 '+MS \8 'ä /\"RMâ åæ N +S "RS ã\8 'ç t ¯ è é 1ê y @ A Ø y Þ T Ø 3 * ë ë 78 0 ì+é 1ê y GÜ Ý í îï!ð ñ $ò H ló› × ME Ÿ #

D

‹

¸ ¶

A

¡%`t

#

‘.¥

¦

t

1

#


spiritual care¢Â&#x203A; Ă´ Ă&#x2013; Ă&#x17D; Ăľ ¢"+"|# Ă? $Ă&#x161; Ă&#x2DC; Â&#x; Ăś $á !+Â&#x; $.Â?Â&#x2018;UG.ø Ăš ¡G.Ăş "ĂłĂ&#x17D; Ăą .Ă&#x203A; ¢ Hospice Palliative care   ÂĄ., Ăť ĂźRO# total care ý Ăš . %Âś Ăž (& Ă˝ $. BĂş BÂ?Â&#x2018;B ²  6  $F " Ă˝ . h i.$á ĂŚ N M Ă&#x17D; Âł  á m# G.  y lh i.$"Ă˝ Ăš . lĂłÂ&#x2019; Â&#x2019;   Â&#x2022;  $ GóÜ A .ø  D !+Ăł Ă&#x203A; ¢Ì N "Ăł. 

H¢ h

ÂĄ

. 

$ 

G² ^7 

 M !

"'

(Ăş

MĂ´

Â?Ă&#x17D;

#¢]

)¢"+"

$,

-

Â&#x203A; Â&#x2018;UĂş 

RM_

`

"

g

#U< §# Â&#x201A;

"Â?Â&#x2018;.Ă&#x2039;

Â&#x192;

M0

~

Ăš

H!1

2

Ă&#x152;

¢"ú ."Mô

.

 %

Â&#x20AC;

Â?Â&#x;

Â?Â&#x2018;UĂş § )

A

Â?Â&#x2018;h

"+"!.

.ÂĽ

"Â?Â&#x2018;h

Â&#x201C;^¢()@

/

Âś 2

M$

* 3

4

D

('Â&#x2021;

i$á

iBĂ´ A BC

ÂŚ

Â?* E

MÂŻ

HĂ&#x153;

5¢QÂ&#x20AC;

6

U&8

i.¢� i.,

+Â?Â&#x2018;h

F

Â&#x2C6;

1 

$3

MĂ´

Â?Ă&#x2013;

7

* *

concept analysis ¼ ÂŚ Ă&#x17D; >ÂĄ +Â&#x; ./²# Â&#x2014; Â&#x17D; 7R] ? @ A B C D ! .  Ă&#x192;GOE Â&#x2014; F B scale G - ÂĄĂ&#x2DC; * H  $Â?Â&#x2018;.Ă&#x20AC; M¡Â?Â&#x2018; .Â&#x2014; Â&#x17D; |E scaleB questionnaire Â&#x2014; F ÂĄ!Ăł* +Ă&#x203A; ¢Q G Â&#x2018;. I ÂŁ ĂłĂ&#x2DC; - JÂ?Â&#x2018;Ă&#x203A; ¢() " # concept š ÂŚ ÂĄ+Â&#x; analysis Ă&#x17D; >ÂĄ./ " K . < g #!²L M 7 N O  h iuÂą ² P Q Ăś RlS T ÂĄ V Y U V H Â?Â&#x2018; W X Y   Ăš ÂŞ# Z W A $ T [ H^A ž Ă&#x160; \ Âł  ] ^ m_` a b V Y c d a b  e f Â&#x2DC; c Z d I MÂ&#x2013; Ă&#x2DC; H7ROg h E Â&#x2122; Â&#x161; spirituality .Ă&#x2C6; Ă&#x2030; B6 7 i j ¡+i j .- k .Â&#x2014; Â&#x17D; (l m ĂłÂ&#x; * +7( )n+i j o i j Q ¤ p q !- . spiritual care "r # , .7Â?Â&#x2018; WÂ&#x2021; Â&#x2C6; #Ă&#x2C6; Â&#x2013; Â?Â&#x2018;.Ă&#x20AC; MBh i¤ Âś U* +.Ă&#x160; s t u v w 1R|" Â?Â&#x2018; WÂ&#x; Â&#x2013; .x y )3 ) Ă&#x17D; z 7 Â&#x;

¢Â&#x;

.$8

#

Ă&#x2020;

Â?9

:

¢ló

+¢Ă&#x2014;

8

 

Hospice Palliative care

"

#¡<

g

#;

8

M<

=

Â&#x;

Hospice Q ~ "Ăź ò Â&#x20AC; > 1 w . Â&#x201A; 'Â&#x192; Â&#x201E; 8 7W V ò Â&#x20AC; .$Ă&#x192;Â&#x2026; Âź +¤ Â&#x2020; $OME Â&#x2021; Â&#x2C6; .Â&#x2013; Â&#x2030;Â&#x160; Â&#x2039; Â&#x152; BÂ&#x2021; Â&#x2C6; . â Â?Â&#x2030;Â&#x2021; Â&#x17D;Â? Â?  Â&#x201A; |0 Â&#x2018; Â&#x17D;Ă&#x2122;Â&#x2019; Â&#x201C; Â&#x201D; Â&#x2022; ß²Â&#x2013; Â&#x2014; Â&#x2026; Â&#x2DC; ² ĂŚ > .1  Â&#x2122; Ă&#x161; Â&#x2122; Â&#x161; OĂźÂ&#x2022; ²Â&#x203A; ; Â&#x20AC; Â&#x153; Â? .Ăś UÂ&#x17E; Â&#x; Q Â&#x192; Â&#x201E; !Â&#x17E; Â&#x; hospice7n hospice Q ~ . Ă&#x2030; Ă&#x2DC; F  .ÂĄ ¢ Dr. Cecily Saunders E Hospice ~ " $nâ F Â&#x; "  Â&#x201A; .ÂŁ Â&#x2022; ] ¤MÂ&#x2122; ÂĽ n.° ÂŚ L !" Â&#x201A; .= ĂŽÂ&#x201E; 7Âł $. m Â&#x201A; .ÂŁ Â&#x2022; y hospice !"ÂŁ Â&#x2022; ĂźÂ&#x2022; Â&#x203A;  Â&#x201A; Â&#x20AC; § ¨ 7 n hospice .Š Ă&#x2DC; % Â?Â&#x2018;h i"] ÂŞ M.ÂŤnÂŹ ­ hospice .$Ă&#x2DC; % ò # 2 ÂŹ }  . ÂŽ Â&#x201D; "Ă? $Ă&#x161; ¡Ă? ÂŻ ° .Ăś R7ó ÂŹ n

.{

|

S

}

Ă&#x2DC;

F

2


±

 c Ê

R7´

# ) 

c

·‘µ¯

«n¤

².S

Ø T

% ·§Á

¤

S

-

Hó¼

FÉ

A Å

Æ

Ç

.>¡ 7‘"¯º»

`BB ÄR!"uv

.P

" Yodogawa hospice L )

P ¶(+…

è·ªÈü-

¥

"uv.h

‘

¼ ¦

Ø

Ÿ

J. É

¯

c

‘h ¹ Y

 ²

%

¾ ½

¡ ]

¿

Ä

‘. concept analysis ¥ 

‘"R·1.¯

"

#

$

%

è '18E

 Ð

& Ñ

'

( .Ð

\B_ "E ¦

Ë relatedness ¯ ~¤.ªs

connectedness Ì Í ¡Ù" communion ªÈ¡7‘› "·× .¯ È5¢"$·1B$BŸBR.¯ è l Ë'‘8.uÊ Î Ï 7 !

 À

à V

ö ³

i7

.>

RO 5 

"1 )

7lón$Ø °

¸

Z

 #

Ê

R

WEHV

h

ö Q

Î è¡

è·ª

) Ñ

ž 'Ð

‹

#

8Higher

Being !"þ RO˜ # .Z { ŸÐ ‹ . ¡ { ¡ B·Ò Ó B·Õ $B·Ÿ. ¯ èü- J7ý Ô ‚ b ülÕ Ö .+× "$·n.¯ è “” m"$·$.¯ è Ø (“# Ð . Ù ‚ b ./%& '* F +Ò Ó Ú ü.Û Ü |F Õ $Ú ü.Ý 78 Þ "$|²ß à Õ $ á à Ò Ó K â ã $þ r t # ´ ¶ ä å Ò Ó á ä å Õ $ ló|F Õ $Ú ü.Ý F +Ò Ó Ú ü.Û Ü 7ý Ô ‚ b æ ç +"|# $·n.¯ è “” è é m"$·G$B·ŸB·Ò R.¯ è Q! "‘.- J7 ’ ’ lF .ê ë ü ì í %& 'R ä å Rî î %Rï ð K ñ eò K ó ­ lóRä å 78æ  $²ä å Ò Ó .> ? !" ô ‘.J7|# $²ä å õ Uö +²ä å t Á ÷ ç ø ö ²ù ù ž %& 'à +T R ’ ’ ž ú Hû Õ $H78  ­ Ÿ ) 0 Mü ý ¡  lë ç  $< = > þ G·G.) $U^ N G" p ") $] ¤m GH Q!"U^7U^ reconciliation " ª M. ‘- k "‘h i.ª î ló  lŸ . à "‘h i7 × óŸ ‘h i5¢× móŸ \ ROM È $÷ MŸ ‘ h i.ú   " ” $ç +Å D ô Ÿ ÃÄ ¥ ¦ +% 7()¥ ¦ %

 .A Î ïÙ" BZ  > » ½ c $¨ ) U^ !"Ÿ H ] ‹ .‘h i7()+Å D Ò Ó "Ÿ ‘h i !t # Qô  U# É N ló'¥ ¦ .Î >8§ " .ª M 9 î' É ¹ 8L  ª M7 $UÒ Ó .¯ è !(Ò RºÅ BÒ Rä å BÒ R &BÒ RÇ BÒ R BÒ R ! 7’ ’   %ì í    Ò Ó ø y M È Ò Ó BM # Ò _ á t # _ n Q|"Ò R &a 7‚ b y %'* OM&$(Ó 8 () $+&Ò Ó !"'+&$(+&Ò Ó 8 7‚ b M .[ “” I £ Mý ù Ø F H ý Ê ‚ b . . "Æ ¢+0 ! " # É ü½ $ A ~ – Ø 7 $UÒ Ó .¯ è"$²ä å ²&Ò Ó ² Ò Ó %é 1.RMþ w 1Ð y  & BÐ ^ ÃÄ R§ MÐ ' y BÐ ( Ò R ! Q" ô ‘.- ˜ 7 R"× ¢R.) # Æ  É ¢³  $m* Ê G.Ò C  + Gf 3


Ä “ «

.,

.ð 

"7 ¼

#

> *

à

8

¸

Å

æ

BH

^.5

":

.'$.Ò ¹ I

ºÒ

½

#

_

R.ú

{ 7$·­

]

E

i SARS h

 

# 

6 æ

Ð

‘ x

ö

1M¨

N

p

$()|

Rnß

´

‰M{

+ºŠ

·

 à

À

.*€

…

Í‘h

,

-

.

/

iUÍÒ

Ó

_

Ÿ

B

*

 ¬

õ

0 

f

'

¡

$§ BuÊ Ž Š

d

Ò

›

#

#

]

Ø ¼

=É

B

N Ò

Ò

f

– ´

.4

ß

Õ

M

$"Ò

$^ â

g

l

· ^B

Ä Ó

e

! 2

Q

]

”

"$

x1(

2

ó^

È w

Ÿ

_

HB

] '

x "G*

 c

Í

€

Fs

_

a

t b

U

H 

u

x.$#

Ê

v

(l

í

.

Ø

 

É

A

.‚ Œ

\

‹

$ ×

+"

.'R8˜

ƒ

Š

#

™

Ž ¶

Ð

ò

.

l# {

Ÿ" .-

 

Ñ 7

# 

.

f ´“

#.'Ç8

.'n8 Q! š

‰+Ä

7

æ

Ÿ Z

nŸ 4

 }t ’

”#

P 7

S {

(s

G²

Ç

†



78ló$‚

…

Æ

 Ì

Æ

.R!"Z ‰

R.ú

Ÿ

§

Å

€

1

"s

ló‘.6 ƒ

r

ò

M

‰ ‰L

!"‘ ÃÄ 

÷

*

‹

8 7 )

 ·Ë 7

ø

 #

Ž

L

Ÿ

¡) B=

­®ROô

#

M# 

_

"‚ ·

Ö

È Í

.— ¨

e

$M

#

"'# œ

Ó

‚

t

Š

5¢()t ÊQ"Ä

7c

#

—

"

<

Õ

Ÿ.Ô

G²Z

.Í q

Ï#

‹

ÇO.6

Í

H

›

1

>

7

n.1‘ #

t;

óG

d"4 U

1‰ ló$

* ˆ

¤n–

¢Qm"M—

M¦ &ñ «

Î

x.$Ø

iÛ ž

W

+

im#

M#

ó m

Š 6

C Ò

P õ

Hd

Õ

(s

¥

†

.

ø

kt

¥

‡

è7$·1‰.›

‘h h

{

.'R8 N

 * ›

o

"*r

~ 7$

…

$.ú

*

#

3

7

‹ Ð

.Ä

.$ G.‘!þ

$p

{H78ç

.$ Q"Ä

è

÷

#1mM™

‚

E æ&Ÿ $²\ [

Ô

¡ –

è 

ç

6

Ó

÷

.¯ e

Gt 

z

† 78$# …

UY

Ÿ.]

r

.y

5¢#

è"„

… û

"·1.¯

ª

ú

$.ú 

n,

”•

È

– b

#

ó2 1è7$·­

F

c

è"$mM(s

J& 'nã\R.ú

•

8 Ì 

#

 Bd

R(

G%& 'Ÿ.1‘!"p #

#

p

t

F

&.¯ t

j

.ù 0

)7

N

$C

Qm"$·­

Ÿ.1‘m"p tý

%& 'ã\QST

c

$

$Un.¯ /

b

M o

n.E

"$²†

(a ?

#

N

Õ

‰./ ‰!Mä }

ú

Ò R

: .>

i

G.\" [

‰ 6

.;

B { K

* 

·1B$BŸBR.¯

$U Ò p

.\'ë

m"ë

$²O

Ÿ“ .Ô

+`

.5

hXX8 7$· Ò ­

 SARS h

m

W

ç JH ó 

!"&UM L

H5\Ù²Q

“” ?

. b

x 

dc

ö

Ø

‚

BHE%& '* A

G

V _«F

Ÿ Ó

C

´

z

Ò

#

6

EGO.Ò

O

T

L ¼

G; b

B8 7RO$"D

¢Ra

¢« T

>

A

§ N

í 8

« ¼

C

ñ y

%'4

« ¼

@ 78ló$MÄ ?

$·G$» ²Ò

z §

­/

y

9

"

1mM.

Í

ç 

€ _

Ô

} Bö

š

Ž

£

·â

.¢

°

B= ·

d B=

óŠ 4

d

¢¡ §

U

i"+"

!+0

• ›

7

.¢ ¯

i.¤

5¢h

x ‘h

x. .—

Õ

£

G ¤

ò

·

 #¹

Í

u B=– ¥

·

B$¹

©

H ø

·


nÂŞÂ&#x2026; #²­ŽÂ&#x2022; ø B

Š ¡

Ăš 7Ăłuv

ĂŤ

ÂŹ

° lóĂ&#x2DC;

nÂŞÂ&#x2026; 'Ă?

Ăš

Ăź#

> Â&#x20AC;

G.=

6

y 7

6

QÂ&#x20AC;

¯ ¡

=

.$§ ¥

#š B$š

Â&#x17D;Bò%./ Ăą

° B= QÂ&#x20AC;

¡

"Â&#x2021; ¡

uv Â&#x2C6;

d B=

m"l#

.6

% 7

" overlapping ª ¹

#

� ¡

Ă&#x201E; ÂŻ

uĂ&#x160;

Ă?

ÂĄ. "#¨ Â&#x201A;

u B= Â&#x192;

.Â?Â&#x2018;h 6

7

ª ¡

. Â&#x201A; Â&#x20AC;

­ŽÂ&#x201A; # +

¡= 

.6

i¡� I

b 77 

Ă&#x2013; 7Ăł

Smart .`Ă&#x2013; Ă&#x2DC; % ² Ă? Ă&#x17D; < , Ăť Ă&#x2122;ÂŻ < ĂŠ Âł& ´ .ĂŠ Âł Š B Ă&#x2030; .ĂŠ Âł nÂľ  narrativeBmythicÂĄ.ĂŠ Âł b 1 Be ò .ĂŠ Âł Âľ BÂś N .ĂŠ Âł Âś ¡ .ĂŠ Âł ¸Â&#x;Â? .ĂŠ Âł(Ă? .š Âş BĂ? .Âť " ĂŹĂŹ7 Â?Â&#x2018;h iĂź # ÂŻ Ă? ., Ăť (uv w .Âź Â&#x201A; ½ B Ă&#x2021;0 " ´ .ĂŠ ³Â?%Â&#x201A; ½ B ' f $.b 1 ĂźE c G#  Ă? .e ž %¡n#  Â&#x203A; Â&#x153; #  connectedness Ă&#x152; Ă? ÂĄ #  communion ª Ă&#x2C6;ÂĄ !' f Heò Bb 1 .ĂŠ Âł7I (, - 0 " ´ .ĂŠ Âł , ó¤ G¡n# $.ÂŞĂ&#x2C6;b 1 Ăš ²nĂ  G.& N Z n G6 .0 G

!' f HnÂľ  narrativeBmythicÂĄ.ĂŠ Âł7(l Â?Â&#x2018;¡Ă? 0 ĂłĂ&#x17D; Ăą Ă&#x2DC; 7 Â&#x; Â?Â&#x2018;h i.> ? $, - H+ Ă&#x2C6; - . Â?Â&#x2018;h 7Ă? # QÂ?Â&#x201D; .ĂŠ Âł Â?Â&#x2018;h .> ? G6 Â&#x201C;Â&#x17D; .Ăš 1 !"¡1B$BÂ&#x;BRÂ&#x201C;Â&#x17D; .Â&#x203A; Â&#x153; RO Ă&#x2021;Â&#x17E; Â?Â&#x2018;ĂŠ Âł7# ´ B Ă&#x2030; GĂ  V  Ăš BÂ&#x201A; Â?BÂ&#x201A; pĂŹĂŹ 0 a b Ă&#x2026; D L 0 +Ă&#x2026; D 7()G# k n.b 1 Ă&#x2122;G¡$# &.b 1 B â Âż .b 1 !"  Â&#x17D; .Â?Â&#x2018;.b 1 lĂłÂ?Â&#x2018;UĂ? Ăł# Ă&#x17D; Ăľ 7 Mark Cobb ( 2001 Y * H Ă&#x160; \Â&#x17E; The dying soul--spiritual care at the end of life < = .Â?Ă&#x20AC; ) Ă Ă&#x201A; .Â?Â&#x2018;h iÂĄ ĂŚ 6 #  conceptual area of spirituality Â?Â&#x2018;.ÂĽ ÂŚ Ă&#x2039; Ă&#x192; ÂĄ Ă&#x2022; Ă&#x2013; spirituality U theology n ÂĄBpsychology  ú ÂĄ Bpersonhood  Ăš ÂĄ Bsociology  ² ÂĄ Bphilosophy Š ĂŹĂŹ# ÂŻ 7 Â? U Â?Â&#x2018; WĂ&#x201E;  .E Â&#x; ÂĽ ÂŚ .Ă&#x17D; > F Â&#x203A; Ă´ Â?Ă&#x2013; . Ă&#x2026; 0 %$# 0 E Ăž Âş $JU1B$BÂ&#x;BRUY .ÂŻ è7 = ¡  Ă&#x2030; " ! l ò .9  _ ÂŚ L !"Un.ÂŻ è7uv Ă?   u v B1 BI Ă&#x201E; ÂĄ_ w L !"_ xuv .$ lMÂ&#x2122; Â&#x161; .= ¡  Ă&#x2030; Â&#x2014; Â&#x17D; "&nç ĂŚ Ă&#x2DC; ¢â Mç ĂŚ E ¢^$Ă&#x201E; Â&#x153; Â?Z  ¢ o Ă&#x201E; Ă&#x2020; Â?Ă&#x2020; Ă&#x2021;¢Ă&#x2C6; $Ă&#x201E; Ă&#x2020; Â?Ă&#x2030; Ă&#x160; ¢ $²%& 'RQÂ?^ RmĂž ÂşĂ&#x2022; $ RĂ&#x201E; Ă&#x2020; Â?QÂ?Y Ă&#x2039; !Â&#x160; Q Ă´ Ă&#x152; ¢8Ă? 1#  $R´ Ă&#x17D; Ă? Ă? HV ï° G%& '()# n./ nĂ  R+Ă&#x17D; Ă&#x2018; \ ²à RL +Ă&#x17D; Ă&#x2018; \R"Â&#x201D; ^Â&#x201D; ^ R Â&#x;  ^$ Ă&#x201E; Ă&#x2020; Â?²# QÂ?Ă&#x2019; Ă&#x201C; .Ă&#x201D; Ă&#x2022; ¢ Q!Ă&#x2013; Ă&#x2014; ) .= ¡  Ă&#x2030; Â&#x2014; Â&#x17D; Ă? !Â&#x201A; Â&#x192; Â&#x2122; Â&#x161; l > Ă? 3 Â?Â&#x2018;! ° H7Ăł` Ă&#x2DC; % Ă&#x2021;.) š " Ă&#x2DC; Ă&#x2122; .) š lĂł â Â?Â&#x17E; Â&#x; o ) Ă&#x161; Q Ă&#x2DC; Ă&#x2122; ĂŚ 6 # 1Â&#x2122; Ă&#x201E; )H !(Âś m Ă&#x203A; ! a b JĂ&#x153; Ă? .Â&#x201A; #7( $Â&#x160; HĂ&#x17E; Ă&#x152; ó¤ I Ă&#x;Ă  ĂĄ pL â Ă? ĂŁ ä Â&#x2030;M á ĂĽ G. Ă? Âź H l $ Z ĂŚ  ` ²Â&#x201C;ĂŁ ç è !"ĂŠ# ĂŠĂŞ Ă&#x2C6; # Ă&#x2C6; ĂŞ ()t # ĂŞ "> ? ĂŤ 7$N Q Â&#x201C;^ "Ă&#x192;y { H ĂŹ lĂłQ ĂŚ

d

Â&#x2026;

Ă?

.Ă?)

5


p!MØ í

(T

¦ò

²Ð ò

w

 ‰r m

.)

â

«·

â

L

Y

t

#

)

Ø

Æ

þ

$

 '

ÃÄ 

ÃÄ œ

.¯ Ø

./Ø

1 B' f

›

É

% ç

Á

·‘

I

²

E ¼H Ã

H ä

%'R"ø

#. #

Ä

¦

 f

"t ½

#

"$

´

X

> f

½

â

þ Á W

 Š

‰

. Û

H

W

Æ

Æ

X

|"

" 

·

° t

#

$%

"‘ Œ

‰y

²3

·1B$BŸBR.¯ æ

.¯ œè

ì

œ «E‚

â !. ./Ø b

l&.$ ‘

¤ %!"

ü§ Œ

è

. ’

p ·1B$BŸBRm"

1B$BŸBR+P è

+q

Rh

i.í±Ø

Á 7$.

 £

¶ Bú ù

.7 Œ

+

·= ¢

# !"úû ‚

.> Œ

ªÈB›

.

uv

¡ "òô 7()‰y

!"‰7EQÖ

ñ 

w

¢lóRO._

ó¤ L 

.ˆ

«$½œ

‡

~

–

% ·1B$BŸBRL 

° ` æ

.

Z

¤#

.½

¡ " Í

el ð

›

"+"uv

œ _

E‚ w

b.

±



m0

Âß#

7

ÞE o

p

œ

%ß ;.+Ñ

7

"

 #

±:

à (

à

'

Û

¢*

ô

0E

)y H

!

"

4

X

Y

ó¤ #

'

"8

y

RE p™

z"<

Ÿ

I F

+LH9

 

™

Ø

.!y

GO²

0 B¨

Å B¨

N

à

&

'

z

%& ' Š

,

N +

Š. 

{ ¡

/ 7y

dB¨

éB¨

$½

z

.y 4

H78lóG!+% G6HQ

.. þ

œ

.: "

o-

&B¨ úî

T î

!

 #

%_{ 7Q

 Æ

 î

/ !p G!—

GO.

y ï

'

.1%m+2 

… 6

š1%E

&

‘

E $

)

$)Ï

p.î

° p

RE

à à

o çG!Mp7

p 

.ú *

 VH

1%3

3 o

 Ø

*Õ

.> Ï

H

¢+"¨

5

w

’

m%

!

üY

=

1%.G °±

’_

1% S!“ð E

x ¤Ø=

.<

Ÿ

î B Û

y

p!

6 

X

p Qo

H)

M:

HßO78GF E

L

9

ß%& '+" .)

z

z

W

ú 7ß

1%!­ z

5¢›

q 

Q



.y 1

ú

.À œ

˜

.« 

y

GO.î

.o

#â b2

t

¤ S

a

I

+"

K

Ã&

:

 áK

;Ì 

Ò

;

$ )

#

%ß

ßI

Ñ 

% 

Ì 

Š

óU ã\

iQ

À 1%ç &

m+h 

%߉ ç

. 

ü

 ¤þ

zM ()$Q ª

â !

þ

X

)

¹

. b

½

12 7Ã&‘ f

)

è

W 

r

‚

.> W)

¤ ²9 »Ç

 connectedness Ì EÄ

½_

ý~.

"Æ

P

H N

ü!E

!

o

¹

\(l

H7 ^

ü &"‡

.

HB÷

ö

.) 7$ò Œ

QÖ ô

úû

. þ

.

Ç

Ú

a

B‘ X

Ä ù

"n{ )

8 ø ü

!"H !r

î J

ì§

uv û

§

zA B4 @ %

o

ç ÃÄ

.J

\8 6 KG.7

j

6 æ

E

Ÿ

%& 'å"GO.þ

GO>

B Bi

p. ‰o š

– Å

D

ò

"ÃÄ

H7G!3 ·& Rú

E ?

y

z

Û ;

¢8

R!% G+C

%& 'à

H\8y z

p !

D

 y

z

+T

\

%& '^ï

\


Q

:

;

.:

;

ó¤ Ă&#x2019;

Â&#x201C;Ă&#x2018; Ă°Ăą

# 

]

# Âť

Ă°

Ăą

Ă&#x2C6;

t

#Ă&#x;%& '^

Ă&#x201E; 

Rw

1

H$ò 7Q ¨

MEĂ?

Ă?

H

Ă&#x;" U

+"

0Âź

¤

Ă&#x161;

ç

 Ă&#x17E;

RÂ&#x160; Ă&#x152;.P

ò

óç.+Ă&#x2018;Ă&#x2DC; Ăž

_

xĂ&#x2019;

Q Ă&#x2019;

Â&#x2122;

ÂĄ

GÂ&#x2026;

:

;"

Ă&#x192;Ă&#x201E;

y

>

Mp. .o

Ă&#x152; {

Ă&#x161; 

E

.

ĂŻ

Ăş ÂŤ

H

.= O

.o Ă&#x152;

;

0 Ă&#x2020;

.)

G,

ĂŚ 78Ă&#x;!

. Ă&#x;

 Ă&#x2019;

:

Ă 

p"nN

G)

ĂŽÂ&#x201D; <

Ă&#x;

$ #

Âş

Ă&#x152; 

y

Wp²ô

ĂŽĂŻ

Â?Ă&#x2013; 7l

¡1B$BÂ&#x;BRP Â&#x203A;

!ĂłH7 Â?Â&#x2018;Uø

Ăš

¡úĂ&#x2013;

m"$.uĂ&#x160;

 L Âś

²n+i

i j

" j

spiritual distress Â?Â&#x2018;K " spiritual well being Â?Â&#x2018;4 ^ÂĄ n1B$BÂ&#x;BR.Â&#x203A; Â&#x153; ¡ªĂ&#x2C6;Ă&#x2DC; F !" spiritual distress K Q ÂĄ ÂŞĂ&#x2C6;!" spiritual well being  ^ÂĄ 7 Â&#x203A;

Ă´

()ROM*

m

 2

3

4

Â?Â&#x2018;h

iĂ&#x201E;

Â&#x153;

Â?".U

²

.] T

.] (

¤e

R.] ç^

.b _ #

Ă&#x201E; j

c 

Ăł

<

QL d

k

=7

RO#

Ă&#x2022;

$<

`

M.!"Â?Â&#x2018;.h ÂŞ

%& '$Ă&#x201E;

()RO.) .¤ j

Âś

?

Ă&#x192;Ă&#x201E; 

m

 Ă&#x2030;

x 7lĂł)

Â&#x2122;

f HĂž

q

ß¡ j

f B  Bâ

Â?L

$.ĂŚ yb

h 4

t #

Ă˝ 0

"Â?Â&#x2018;R Ă&#x201A;

ø Ă&#x2039;

Ăš

M. ÂŞĂŚ

Â? S

. Â&#x201C; (

u 7Dr. Frankl Â&#x201E;

ßóª

) Ă&#x17E;

.du

7

./ !"Â?Â&#x2018;o

 Ă&#x2030; Â&#x2122;

°

"°> œ

=

ÂşGr

.s

i¡ Ă&#x2030;g

8 Â Ă&#x2030;

â

!"Â&#x2018; w

.Â&#x2039;

Ă&#x201E;

"Â?Â&#x2018;i

Ă&#x201E; B} D

Ăšè7â

0

¤ý

p o

N

Ă&#x17D;

Kubler-Rose * .\' = Ă&#x201A; "Â&#x2122; Y 1B$BÂ&#x;B .ç : ; !"Z [ Â?L %$\ ] %) 1 Ăź( a b Ăź .> ? Â?Ă&#x20AC;0 Ă&#x201E; i

< Ă&#x201A;

X

U 7Â&#x2019;

<

!F U

.ÂŻ

RO.e n

 Ă&#x2030;

Ă&#x201E; 

!

]

Âą&ĂŚ

.v

.Â?Â&#x2018;v Â&#x17D;

.h

.>

 Ă&#x2030;

p 7Â?Â&#x2018;]

Q"] i¤

#

Ă˝

i )

 L

 Ă&#x2030;

.V

M> ÂŞ

Ă&#x201D;

1B$BÂ&#x;BR.ÂŻ=

U L

Q

. b

M. ÂŞ

¡( 0

ÂĄĂ&#x2122; Q

7W

Y

ĂŠ

6Ă˝

[

$Â&#x2122;"Â&#x201A;

") Ă&#x201A;

Â&#x201D;m

l") Ă&#x201A;

=

Ăł` 1

5

lĂłMZ U

H c U

=

8< f

¤.> >

<

$.Â?Â&#x2018; G"#

+QF 

 

T

i H

@

M.Â?Â&#x2018;h ÂŞ

7

Dr.Victor Frankl M z { ÂŻ | Ăź} V Y V Y . $~ Ă&#x2022; b 1 Ăź GnV Ă´ Â&#x2022; S Â&#x2DC; BĂš ²Â&#x2013; ) . Ă&#x2030; 7c Ă´ "Â&#x20AC; Â&#x2026; ÂĄ { U} f $< = .> ? Â&#x20AC; Â&#x2026; ) Â&#x2122; i c GE Ăš ² Â&#x203A; Â&#x; HÂ&#x20AC; Â&#x153; Â?; e¢QÂ&#x20AC; ; e"3 1B$B Â&#x;BR.Â&#x203A; Â&#x153; # ÂŻ . "#  Ă&#x2030; .7c Z Ă´ "Â&#x20AC; Â&#x2026; Ăš r  H dĂ&#x201E; . H +"Ă? +"Â&#x2039; +"Â&#x201A; ÂŤ&BdBĂŠB4 m "dĂ&#x201E; . H Frankl G.\'@ Â&#x2013;   Ă&#x2030; Ă&#x2DC; 8  BÂ&#x192; Â&#x201E; Â&#x2026; Â&#x2020; Â&#x2020; Â&#x2013; r ÂĄĂŚ#Â&#x2021;Â&#x2C6;ĂŚÂ&#x2030;.Ă&#x2022;*7< = Â&#x20AC; Â&#x2026; Ăš r )  H G .Ăş ²Â&#x160; Ă&#x2018; 7 c V Ă´ $   Ă&#x2030; "Â&#x20AC; Â&#x2026; Z   Â&#x2030; Â&#x160; 7RM Â&#x201C; ÂŁ Â&#x160; Â&#x2030; l _ ` 4 2 Â&#x2039; Â&#x;$ Terry Shiavo M Â&#x152; â BÂ&#x2014; â .; : 7$m S Z  Â? Â&#x2026; Âş â .$m %Ă&#x192; $Z Ă&#x201E;

+ R

HÂ Â?

l

Ăł

$ "%G $j

H Â&#x17D; ?

G

.

n "Ă&#x201E;

 HÂ&#x2122;

 Y

q

L 1G

.

B$BÂ&#x;BR.ÂŻ 7

) è

Â?7Â&#x2021;

H7

Â&#x2C6;

u

v

 Ă&#x201E;

 Ă&#x2020;

" Â?


M

 …

€

"“ ’

²

X ?

R 

y

.I

p

Ø%

3

y

"

 Y

î

®

%

ß-

þ ;;4

2

ó

³

#« 

i

WÞ

²

L

¬

Øþ ®

h

i

7

©

ª

œ k

¤

#.þ ;

*_



³ç 1

÷7³ U

d

.$

³

1 J

{ 

y

ع

= B{ “

ß²%

°

Õ

$

^

þ ;

%& '*

( Q\Rm ß

+

Äå

A

h

É7F

R y

M

%& 'R

ç



H^

[g ”

Ê

Š

RM

÷ô

Ö

.$] ¤

mW.

pŠ

Rm

T å O Ä

.šM × Ø&7‹

Ÿ$ ó

. )

( m

“

Ñ

² #”Ù“

þ é

u

Ä c B“

±

. 7G

.$B»

é

 i

â Ê

Ú

Ò

M

ì

+

ˆ ”

\

+ ¯

m

+ m

M °

± t

ì

±

ß%R

H

$

Ö

® B.ù ¾

m ª3 Z

!t É* …

B

78

Á

\R

œ

ßÆ

ÇBþ

ßL

.ó

‹É

çò

› ‹

d“

ß.-

E M

 @

–

ßþ ;

& 'à

^

Ï É#

¯

ú

Y Ó

s

þ

c

é

Ê

ê É

7

Ÿ$-° B-

G

â

²

0 Ñ

º Ü

¢

$&. Ë

1

.

$ ñ

.$m

.!²Ð

¢w H

‹ Õ

+

A

#“ ;

›

E ¢

þ

"

.$ #

 78 ß <

ô 

Ÿ$#t

² ñ

Ÿ$Bt

™_ ¿

æ |j

W 0

æ¢RM

["

à çL

#H #[ ”

E

^

È

¢8 @

”

#

QR!*H

t

Ñ

ž Bþ

˜

¼

#T

8 7l

Ú

Ë

.° Y

L þ

©

Ꮰ

.

.$Bi

.$m j

tß

”. Z

Š

³ Õ

F

.E

ý

i

s

[

. §

h

E

+

²N¼

š/ ­

Ó 

+

¤

Ä

¦ ¼

™

H £

] 

Ü

Ã

ó

\

À

<

)

Ä à

[

Ä Bþ.š/

Hßà ,

ò ¡

RO »

Ô

å

O

ÍÎ

¯

²º

´ 0

)

#Ò

l

R.š/

ßW

Ì

R!Þ

0

É !Š È

ó

?% Terry ¡

ÇBL 7l

o

$H Rt ú

Hå Ö

<

7l

¿

ßÃ

>

Øp

T H

"K

RO

?/ ›

•

.> ™!M

›

Ü

Ó

n

¢8

þH

,

Ö

ç

^

1

ç

” $

Q



³ Â

.¢Ã

*HQ

Q

.šo Ë

”^

²,

Ð

y

L

“



á D

"+

²

\8

Å

H

Š

‡

ã\R+

!^

\,

D

÷ؗ& 'å$ š/

Y

O

ª

Õ

^



©

Ä

[ ”

ß.7RÒ

ó



ž«

G

H<

” Ã

“

¡

´

G

M

ÂH7

#

Ÿª(

©

½

b

§ .

R %ß.š/ E

é

aA

ü

i

' ¶

¬

E 7ߧ ˜

"÷H 7

Å

«

h

»R!

œ

T

HW ½

E

“

* 

y

3

 7

?

M

Ø

غ

° F

+ ç

– ¶

.>

R%& 'ãê

R.š/

²¯ Q

š

µ

´

"¸ ·

f

.

[ ý

ØNO

Rm

Ö

æ6

.

./Fb

Y

”

¤

Š

”‚

W

i

å

ª

'

[)

h

©

ó

”

l

‹

¢

ElR.

1 

ؗ >

š

n

‘ “

“

! ­þ ¤

ž

Ó

ºü

Ÿ$ Terry 

Z

$a Uy œŸ$ ¤

ê 

ü‹

$h

 ¨n

”¥ 7RU ­

^

p

›ç

[



£

Þ ³

“

Y

§Ý

‹

y

g Ÿ

š

H

$M ¤

 –

; n

`

³

Þ î

¢R

”

W

²

ò

Ød

y Ð

Û

¼

Û

¢8$# 8$#9:;.  æ ßt #

â º /

R! ß.

Ä ð ) áÆ Å



¢R HÐ Ž

“ Ð 8

”\ Bf Å

” ß.Ä

É

m à

þ

"“ ”

R.Ä

#

ç É 7


l

ó

(

)

ã\l ó

“ 

ó

[ ”"



ç t

RO

.

v

!"E<#

#=

h

‘

i

u

â



RL

$B… Q

Ö >

¢‘

h

? i

@ó

>

â

 ¶

H 

t ØÝ

Ã

dÄ “

”

[.

²ª 

RO

M

þ )

.

#

0

\ô



+

É ñ



7

A "n o¶ Þ

D.

f

Ž

n

o

¢

Sheila Cassidy “ #Ð . Ê \ Sharing the Darkness R Ç ß † àá â o Dã "C Rß † † – r . \ y • ö ä … T å Ú ä … æ ^ ö $÷ "i j .$ $" .$ ö $÷ " care giver h i ¡ $" care taker M h i ¡ ^ F ö $÷ ‹ ‹ y $ƒ ƒ ¼ 7I ( @ A Bn - ä … D å "ç Ó  $"M ç Ó .$ ( ) ¬ ¼ T å 3 D å > ) m " Ö .  m "è é .$«] ¤ .‘ h i !"'$· $.á â o D8 7 Rê ë “ ” $ ì î $3 R% æ ì î ñ 3 c Ù / $3 ) ' !²Ð à ì î  G .ú í E H Ä œ  ì î 0 [ ( l Ú „ $ú ¢Ã Ä G ] ; &.þ ; · î î m Ã Þ Ì E ò 7ì î "Ò Ó b ÷ï ð BÒ Ó ÷¤ Å e Ž m Å D Æ  "d .&BÆ  "d . 7l ó G Q $!ñ > ñ ‰ Ÿ spiritual care  ‘ h i ¡ G ñ 3 ) ' !ÐB $L Ð G O !º Š & '* m ÂR * 3 Rü ½ # connectedness Ì Í ¡ # communion ª È ¡ 78 l ó  "$. ' t "ò # ' t ª M .÷ ( ) E º â Ø ò l #Z  . $ RO .ò # L H7

9


     

+

!

 ,

-23

4

5

6

78

" .

#

/

$ 0

%

&

'

(

)*

duration of dying  dying 1

 9

:

;

<=

,

,

>

?

@

A

B

C D

E

F

<

CPRR S T , , U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f ( g S T h i j ? k l X m n o p F <q r q 1s Z t u v  $ % ; <= w x q Z [ f y Y z f * 7{ | } ~ s  Â&#x20AC; Â Â&#x201A; m Â&#x192;  G Â&#x201E; Â&#x2026; Â&#x2020; | L M q Â&#x2021; Â&#x2C6; Â&#x2030; Â&#x160; Â&#x2039; Z [ Â&#x152; G

HI

J

K L

 ;

F

Â?

s y

Â&#x2122;

HÂ&#x201C;

M

N

Â&#x17D;

O

P

B

< Q

p

Q

C SÂ?Â?Â&#x2018;

 Â&#x2019;

(

)

*

23

G

?

'Â?

<Ăś L

G

á

Ă&#x160;

0

HĂ&#x;

x Ăł

Ă´

ø Ü

á

f >

6 !

"

#

$

Ăś

Ă

H

6

Ăą

Ă?Ăą

( p

7½

ž

23

Âť

S

Ă&#x;

f 

 s

Ă? Âľ

ĂŻ

á 

 

ĂŽ

ĂŚ

ç

Ăť

Ăş Y

 Â&#x161;

ĂĽ

g F

Mä

(

Ăš s

Â&#x152;

H4

Ă?<7L ( ÂŁZ

q

f

Ă­

ĂžZo

HÂ&#x2022;

Â&#x2013; :

Â&#x2014;

Â&#x2DC;

%

ĂŹ F<Â&#x201D;

Â&#x153;

1. Â?Ă&#x17E; Ă&#x160; F <4 Ă&#x; f Y Ă Ă&#x; 2. Â?Ă&#x17E; ĂĄ Ă&#x2021; G â J S T ĂŁ & '

HÂ&#x201C;

CPR Â? 8 Â&#x17E; Â&#x; HÂ&#x2030; '  ¥ ¢ IVÂŁartificial ¨ Š ÂŞ ÂŤ ÂŹ ÂŁX ­ ÂŞ ÂŤ ÂŹ F <8 ÂŽ ¨ overloadÂŻ HÂ?Â? Â&#x2018; G Â&#x2019; Âľ 23 empathyÂś ¡ HÂŁ Âź 7½ ž } ~ Â&#x161; HÂŻ8 Âż Ă&#x20AC; Ă Ă&#x201A; Ă&#x192; Âľ 7 S T Ă&#x2C6; Â?Ă&#x2030; HĂ&#x160;  Ă&#x2039; Ă&#x160; HI Ă&#x152; Ă?<Ă&#x17D; Ă? F < Ă&#x201D; s Â&#x2021; Â&#x2C6; Ă&#x2026; Ă&#x2020;G ( g Â&#x153; Ă&#x2022; Ă&#x2013; G Â&#x2019; S <s Z Ă?? Âť Ă&#x2122; Ă&#x161; 2Ă&#x203A; s ; F Â?

Â&#x161; Â&#x203A;

nutrition<¤ ÂĽ ÂŚ 8 § ° Âą ² Âł ´ + ,  ¥ Âś > H¸ Â? Â&#x17D; š Âş Âť ¸ } ~ 1Ă&#x201E;Ă&#x2026; Ă&#x2020; Ă&#x2021; G Â&#x2019; a Ă&#x2021; G Ă? Ă&#x2018; HĂ&#x2019; Ă&#x201C; s Ă?4 G Â&#x2019; S <Ă&#x2014;Ă&#x2DC; s Z Ă?Ă&#x2021; Â&#x17D; Ă&#x153; Ă? C 1 

TĂž ?

ÂĄ

V 

(

6Ăź

Z

¸

ĂŞ

ĂŤ

HĂ°

þê

Â&#x152;

Ă&#x192;

Z

Ă?Ăą

Ăą

f

Hq

Z

Ă?f

\

ò 1Z

ý Þ�š ¯F

Ă?4

<a 

ĂŠ

g Ă&#x160; M

è

Þ�(

F

  +

G g

<ĂŽ

, ĂŻ

HÂ&#x201C;

<ÂŁS

Ă&#x17E;

<Ă&#x;Âş Ăžt T

7+ f

\

(

ò �S

Ă&#x17E;

<7

1

) L ,

7 ?Ă&#x153;

½ 

1


 U \

6

ĂĄ

Ă&#x2014;

n

o Ă&#x153;

ĂŚ

HB

HX 1#

ç %

Âť 

$

S

T

C

6 Â&#x2026;

ĂžÂ&#x2026;

Ă&#x160;

L

M

Â&#x201E;

[

Ă&#x161; &

? %

Â&#x2026;

H Ă&#x20AC;

Z %

Ă?<7 

Â&#x152;

ÂŻ8

23 *

]

Â&#x201E;

23 

Ăą )

S

'

Ă

Ă&#x201A;

23 

Â&#x152;Ă&#x160;

ÂŁĂ&#x2122;

Â&#x201E;

Â&#x2026; 

individualĂ? a

Z 

Ă&#x192; H!

s

#

Âľ

Âť

S

Ă?<"

Â? logo-therapy' Ă&#x161;

ÂŻÂ&#x2020; +

Z

 ]o

Ă&#x2DC;

|

(

Ă&#x160;

+

,

 

Â? life review therapy, |

-

inner-healingk ; Z [ / 0 a G image-therapy 1 2Ă&#x2DC; 3 3 1 Â?Â? HG 4 â 5  4 â 5 6 7 Â?Â? HÂ&#x160; 8 Ă&#x2021; G 4 â 5 Âľ 2 29 9 : ; < <Ă&#x2021; G Ă&#x17E; 4 â 5 HĂ&#x201E;Ă˝ Ă&#x201C; = Z S ; ) F Ăľ> ? @ Ă&#x2014; HÂŁ| @ Ă&#x2014; HH# Z Ă?A B C  Âż D EÂż D EFG2Ă&#x2030; H IÂż J Â&#x2026; K Â&#x152;P <S V L M š N <S ĂžÂ&#x2026; ¸ X Ă&#x2014; Âż 1OHĂ&#x2030; H IP Q FP Q F2w x R S T U Z V 7 Â&#x153; W X Y 2Z [ 4 L ½ 1OĂ˝ Ă&#x2014;2I Ă&#x152; Â&#x153; life review, - ĂŞ ĂŤ H] Ă&#x160; HM \ > < < Â&#x; ? ' ] ^ H_ ` a b Ă&#x2014;L c d ] ^ ( e f g h i j 12 Â&#x153; HÂĄ Ă&#x2020;ÂŁH' ( Ă&#x2014;ĂŞ EH2 Â&#x153; logo-therapy' ( Ă&#x2DC; | Ă&#x2014; ĂŞ EHÂŻ8 Hs Z o ? G ' ( HĂ&#x201E;Ă˝ + , Ă&#x2018; Â&#x2022; *Ă&#x2021; G k Ă&#x17E; 4 l m 6 n 1 Z Ă?<7 Z o o G <p Â&#x153; PBL Â&#x2020; ò 23 ¨ Âť q r s ) Ă&#x2030; problem-based-learningM B C Ă&#x160; c X % t H? u ¨ Hu ¨ person based learningM <Ă&#x160; c X % t Y v patient-based-learningM F <Ă&#x160; c X % t ] Ă&#x160; Z Ă?<7 Z 23 L M % Z [ & Ă&#x161; ÂŁZ [ Â&#x2020; | Ă&#x201E;Ă&#x153; a Âż s Ă?<Ă&#x20AC; Ă Ă&#x201A; Ă&#x192; 1 Ă&#x2DC;

 a

G

 ) +

Þ�.

# q

Ă&#x160;

,

Ă?B w

C Ix

( y

Â&#x161;

Ă? comment + Z

F

<Z

H½

ž

G ~

G

Ăž

I

Âś

,

Ă&#x2021;

¡ Ă&#x152;

|

G

>

Âś

 23 >

X G Â&#x201A;

>

x

[ Â?Ă&#x17E; z

Âś z

x >

[

ĂŹ Â&#x192;

ĂĄ

Ă&#x152;

<Â&#x152;O2Ă&#x203A;

F y

<(

n 2o

<ÂŁÂ&#x192; Â&#x201E;

F

Â&#x2019;

 

g

Ă?C

}

Â&#x20AC;

Ă&#x2022;

Z Â

<s Â&#x201E;

s

4 y

#

 

<? Â&#x2026;

Ă&#x2013; !

x

d

Ă&#x2022; }

{

>

1 A

 Â&#x2026; J < |

L

S

T M

Ă&#x2014;ĂŞ B `

Â&#x2030;

Â&#x2039;

C

F ( H3

H3

 Â&#x160;

ĂŤ

þ¡ I

Ă&#x152;

L

<= ½

:

Ă&#x2021;

ĂŚ G

ç Â&#x2021;

6 |

 p D

Â&#x152;] Â&#x2020; Y Â&#x2C6;

Ă&#x160; ¡

;

<=y

Â&#x2122;

p G

Â&#x201E;

F Â&#x2026;

Â&#x2020;

Â&#x152;G Â&#x152;

y

Â? ÂŁ&

Ă&#x161; 

Â&#x17D;

Â? Ă&#x2022; c

y

Â? ÂŁ&

Ă&#x161;

7Â&#x2021;

Â&#x2C6; Â?

Â&#x2018; y Â?

L

M


“ £” ’

,

,

• L 5

£

i

5

L

M [

y L

i ™

„ 

…

™

Z

B

i » © G

É

¼ £Î

ÍÐ

w %

D

Ž 

×É 2ä

' Ä

Ë©

Ã

Ê ²Ð

Ñ

H3

M

þ…

;

ò ¾

' Ä »

ý 7G

†

?

þÍñ

z

Ø

Ù

¦ ¸

m

[ ,

…

» §

…

M

(

)

³

1 ´ µ

¼

?

®

Ë

v

£s

…

>

Í

.

C; ,

@

G

ñ·

¸

X 

» Á

 ]

×8

Z

Ê

» Ï

Ͷ %

Ù

?

2Ú

1OHh

ª 2

s 

Z ¶

D %

Æ

¼

1

¡

¢

m 1R

³ À ²

©

Å

D

1

­ »

F Ÿ

¯¡

¦ [

D

É

[

H I

o

H I2n

s ã

É

 

ä

å

FO

)

xD ®

 f ' ô

 ù s

Í¥

Í babyHÎ

Ô

23

%

H3

Z M

Z

£Z

G

2 …

%

ñ

×

; â

…

® ×Ç

( ²

Ì

)

2i È

Ö

u

H I2º

c

<'

Õ

Ë ±

H3 Ç

( 

>

m

õ¤

s

Ô

7s

2Y íZ

D

Z 

G

F

©

>

HÉ

“

[

FL

H3

Æ ·

Ó

{

é

œ

á

%

˜ 12I —

 Z 

5 2i

2*Ý

à ¯

¸

½

M

Ü

¬

¢º

œ

H*Ç [

«

4 ¿

,

L

8

Ú

+

Ü

(

Z

Z

23

2 i

G Å

<7Ì 

(

õG

G

Z £$

®

ÆL

) <>

,

Å

t H3

£\ ª

6

þ…

×è (+

%

F

›

‹

Ç

:

þÍ¡ 

y

a ¬

Å £R

 

D

Ú Z

M G

baby Z % ¦ m Û Ü ? I % è P Þ ß F23 1O2É H Iæ F N Z Íç è © ? G í î  3 ì þ… Z Íñ ¦ s Æø ø O s m ( % ‘ 1 ý þ ( ) G Z {  þè ? 8 1 § s † 1 I2

Œ¤

ͨ

«

Ÿ 

…

& 2š

ž

§ ¯

o j

b

1

<1$

G

Z

¾

C H3

F ½

|

<

G ¹

|

„

\ ½

† 

2 i

†

[

7 2ð

–

ŒÛ

Z

½

œ Ä

™

<2œ

M

@

D

s

 ¯

Ä

ï

ë

ö õ X

ú [

µ

ä

¡

' (

¼ 

»

) R q

D

$ ë

ò

õ

<¨ »

2ë ¸

ë ðñ

û £ú «

«

¢ê

1

Ê

%

Fó ñ ²

'

Y ü

Z

2Ý !

¡ õ

<Ä

Íù

§ 

“ ì

¸

y

@ 

n

2


11.

 %

&

'< = O

P `

6

a

; =

?

@AB

;

< Q 

v

( )*+

>

Jk

m Â?

A

,

D

d

Â&#x2018;q

ÂŞ

} 5 ~|

ÂŤÂŹ

Ă&#x201E;

 Ă&#x2026;

w

Â&#x201E;

Â&#x161; ­s

Â&#x20AC; A; g ¤)Ib

\ °ÂŽ

I C

W

X 

ln

½

)Ib Âľ

 °

5

6

#$ 

Â&#x201D;

Â&#x161;

Â&#x203A;

p

Âą

sÂś Âż

¡

J=

 g

p

7 8" 9

 :

;

< K

#$

;)^

]

#$ 

#$ L _

=

; MN

6

Ă&#x2020;

Â&#x2019;

q

r

D

st u

,-

l

26 } 5 ~| Â&#x20AC; Â&#x2030; ;[ j Â&#x160; Â&#x2039; Â&#x152; Â? )I^ : = Â&#x2022; Â&#x2013; 90 Â&#x2013; 10 ~Â&#x2014; JÂ? j Â&#x20AC; 4 ÂĄ Â&#x2014; b ¢ ÂŁ 6 ¤lÂĽ ÂŚ 5 Â&#x2019; l ) ² 3 b ´ Âľ J sI ³¸ š | 14  Ă&#x20AC; :  Jà ½ Ă&#x201A; f Ă&#x192; l ,½ )

W

; ž 

o

)=

j

!

3 \)

Â&#x2C6;< Â&#x;2

,[

j

g m

Â&#x17E;J

I ;)Â&#x201C;

lÂ?H Z

i

l,-

s³´ Ÿ

Y

F

; st

ÂŻ

 Âť

3 4

lAÂ&#x2C6;<

 Âş

2

1

f

Â&#x2021;

Â&#x203A; Â&#x153;0

h

,-

;Â&#x2019;V g

Â&#x2020;GH

le

Â&#x2026;Â&#x20AC; A lÂ&#x2122;

F 

y

 /

JU f

x

,-

g

T

e

v

 .

g ,-

y

Â&#x2DC;E

Slp,5

R

-

} 2 ~JÂ&#x2026;Â&#x20AC; A

C c

 *Â&#x192;

Š

Ă&#x201A;6:

Â?

U

"

Â&#x201A;

¨

b ;

Â&#x17D; §

: g

n

z

{

|

Ă&#x2021;Ă&#x2C6;

Ă&#x2020;

Ă&#x2021;

Ă&#x2030;

Ă&#x160;

Ă&#x2039;

Ă&#x152;

Â&#x2026;Â&#x20AC; A;Ă?

Ă&#x17D;

Ă?

Â&#x;

Ă?

Ă&#x2018;<

l,Ă&#x2019;

Â&#x;

Ă&#x201C;

Ă&#x201D;

)

(It is a poor thing for anyone to fear that which is inevitable.)IĂ&#x2022; GĂ&#x2013; Ă&#x2014; lD Ă&#x2DC; 5 Ă&#x2122; Ă&#x161;Ă&#x203A; Ă&#x153; Ă? 5 Ă&#x2122; Ă&#x2013; Ă&#x17E; )= ¸ š | 1 } 21 ~#¡ Ă&#x; ,Ă ĂĄ Â&#x20AC; A â ĂŁ ¡ ä ĂĽ ĂŚ JĂ&#x161;â ĂŁ ç è )ĂŠ + ln Â&#x201A; ĂŞ ĂŤ Jln Â&#x201A; Âłn Â&#x201A; Ă&#x; l ĂŹ Ă­? ĂŽ )I= e 5 Ă&#x2122; ĂŻ Ă° n o p q Ăą ò C Ăł Ă´ Ăľ 8 Ăś á ø Ăš Ăş D Ăť Ăź 5 Ă&#x2122; Ă˝ e ; Ăž   ` Ă&#x2018; ¤  ¤ < ) a ; ,-  v :   = Â&#x2DC; sò j ,-  Ă&#x2022;  Â&#x20AC; Ă&#x2022; Â&#x2DC; s# , Ă­  D  s Ă&#x2022; m ĂŁ  Ă­  ¡ Ă&#x201A;l Ă&#x2022; sm Â&#x2026;Â&#x20AC; A l Ă&#x2022; !  " 6 Ă&#x161; ] # I Ă&#x2022; $ Â&#x2026;Â&#x20AC; A Ă&#x161;Ă&#x203A; j % & Ă&#x201E;  l : )I


Â&#x2026;Â&#x20AC; A 

,C

,-

j

4Jla 

6

6

Ă&#x161; lv

. 

5

j

v 6p

q 5

l

>C

l=

F F

Ăš G

:

L

M N

v

 N

D O

Ă&#x2022;b ÂŻf

X 

c8

"

g

U

a

sJ iÂŻĂ? s

t

t u

,-

V

;v A Ă&#x20AC;

Â&#x2030;Â&#x153;

Â&#x160;

] Â&#x2039;

st ½

{

 °

=

ÂŚ

 ÂŽ h

´Ă&#x201E;

,-

;

x¾œv

DlĂ&#x201A;b

x

;\ Ă&#x160; j

Â&#x2026;

q

5

l75 1

( G 3

Ă&#x2122; :

 ;

i

^

´m

 Â&#x201E; 6

"Â&#x201E;

f

 Â&#x17D;

Ă&#x160; I

v J

,K

&q

b

a

;

ø U

l;`

V

 

W

,

a

;` b

GÂ&#x201E;

ä y

Â&#x; Â&#x2026;

Â?

Â&#x20AC; Aq

 8Â&#x2020;

Â? Â

lÂ&#x2019;Â&#x201C; Â&#x2018;

Â&#x2DC;

z

Ă&#x2DC;

s

{ )I

j

;, Â&#x2021;

Ă&#x201E;

Â&#x161; r

F

Ă&#x2021; Â&#x20AC;

;k

q

C E

 Â&#x2019;

Â? a

Â&#x2026; #$

Â&#x2026; ĂĄ

f ( ~

e Â&#x201E;

D

% Ă?

}

a

,e

Ă&#x201A;b

ä y

+

)

ò

Ă˝

6

)p A

Â&#x192;

Â&#x201E;

ø5

;Ă? j

l

C

' 

^

Â&#x2C6; 

G ) Â?

Â&#x2013; Â&#x2014;

¸

k

š

D

²

´)

Ă&#x2030; Ă&#x2C6;

ø +

2 lp

JB

= *d +

q

q

Ă?

V

 ¡ Â&#x201A;

D

x

@Âş

,Ă&#x192;

Â&#x201D;

Ă&#x201E; 2

Â&#x20AC; AÂ b Ă&#x2026;

Ă&#x2021; Â&#x203A;What you do speaks louder than what you sayÂ&#x153; )IT

Ă&#x2020; @Ă°²

 ¨

(

ž

2 Âą

8

š

ÂŁ

à ¡ 

x

6 ¸

 p

#° j

Â&#x2022;

,C

ÂĄ

29 } 27 ~ò j Â&#x20AC; AÂ&#x2DC; Â&#x2013; I );Ă&#x161;½ v = Ă&#x20AC; Â&#x2022; Â&#x2013; ;h ; 5 Ă&#x2122; Â&#x192; Â&#x201E; Â&#x2019; v = 5 Ă&#x2122; Â&#x192; Â&#x201E; Â&#x2122;Â&#x161;Â&#x203A;give accountÂ&#x153; Ă&#x161;Ă&#x203A; Ă&#x161;¢ á ; x @ÂŁ ĂŹ á ; Â&#x203A;¤ ÂĽ ² 2 } 6 ~Â&#x153; )I 4 N O Â&#x2019; 6 # ¥ ' 5 7Š ÂŞ ÂŤ Ă&#x2021;   q 5 8 ¨ N O   ­ M ] k 8 j Âł Âł ; ^ - @ A T _  x )p q 5 / / ¡ j #$ ( ´ P ( ´ Âş A( Âť I,ø )T _ ( ´j Âź x ´ ,Âż Â&#x203A;consistencyÂ&#x153;° Â&#x2039; Ă&#x2022;Ă° a b Ă&#x20AC;

Â&#x2022;

¨

Â

l* )

2 )ÂŻ2

_

A 

 ÂŻ 

8Â&#x192;

ò

ĂŹ 

š Ă&#x20AC;

=

=

Ă&#x2021; 4 5

9

n );Â&#x192;

ÂĄ Ab ÂĄ

_ ä

W

Â&#x201D; f

O

Ă&#x153;

^

lp h

Ă&#x201A;q y

k

N

y

_

6 ¸

j ½

ÂŞ

Ă&#x2122;

Â

j5

Â

g

Â&#x201A;

Â?

;'

l7*8

Ă?

Ă˝

S T R

m

sÂ&#x2019;

6

5

]

(q6

j Q, `

Â&#x192;

Ă˝

 ÂŻ

Âť

D

Ă&#x2DC;

;Â&#x2019;

p

H

}p

v

Â&#x192;

#$ §

Â&#x2019;Ă&#x201A;J,`

$

v

+

j

5 Â&#x152;

Â&#x161;Â&#x17E;Â&#x2122;Â&#x; Â?

¨

Ă&#x201E;

Â&#x2019;

;;Â&#x2019;

Â&#x2122;Â&#x161;b cĂ&#x2DC;

m

#$sÂ&#x2019;

2

Ă˝

,Z

l;

,

Â&#x192;

j

|

*+

A 

{

l

@x

= 9

)I6

#$

°

o

/

]

)

b

n

-C

8

h

;

z

1

: 

?

8

w , v

2b

\

;g b

),Â&#x2013;m l

[Z

v

q

2

O P

Ă&#x20AC;

+

lj

2

Â&#x192; 

=

=

< <

Yl7p

9

l6

(

0

l8

m

Ă°

/

G=

ÂĄC

'

<

E

_

$ %

Ă&#x201A;

ò

cp ^ Ă?

q ,Ă&#x192;

 5 Ă&#x2018;

Ă&#x2019;

N ĂĄ

O Â&#x20AC; AĂ&#x201C;

V

¡

x

W Ă&#x201D;

Ă&#x2022;

D )ÂĽ 

Ă&#x2039;

Ă&#x152;

" Ă?Âś

Â&#x201C;

^

ø

Âą

;l-

 b a

l,Ă&#x2013;Â&#x2026; 

Ă&#x2014;

#Ă&#x17D; Ă&#x2DC;

Ă? Ă&#x2122;

(An ethical man is a Christian holding four aces.))I_ Ă&#x203A; Ă&#x153; Ă? Ă&#x17E; ) N. H. G. Robinson JÂ&#x2026;Â&#x20AC; AĂ&#x; w = Ă ĂĄ â O ĂŁ ä p q lp q 5 Â&#x2014; ĂĽ Â&#x2026; ) Â&#x203A;The idea of vocation is the central concept of Christian ethics.Â&#x153; IMichael Ramsay Ă&#x161;

p

q

5


Â&#x2026;Â&#x20AC; An

o

G

v

6 ĂŚ

lç

¯l;7;;75 è

Ă&#x2122;)(The essence 

of the ethics of Jesus is not law, but a relationship of persons to God.)I>C ĂŠ ĂŞ ĂŤ ò ò j  Â&#x203A;relationshipÂ&#x153;7' ^ Â&#x203A;spiritualityÂ&#x153; _ A ĂŹ Ă­ c spirituality ĂŽĂŻÂŤAĂ° ' } f I  7* ĂŠ  7; ĂŠ  = ' ^ 5 m Ă&#x201E; Â? 3 j Ăą ò O } f JÂ&#x160; Â&#x2039; > Â&#x2C6;Â&#x192; Â&#x201E; e f Gsb v Â&#x192; Ă˝ _ A ) ĂŠ  l' ^ h Ăł Ă´ Ăľ $ 6 ² Ăś } 18 ~ÂĽ á Ă´ Ăľ Ăś } 9 ~c d Â&#x20AC; A,e Â&#x2019; l¡ ä ø *Ă&#x201A;ĂŻ Ăšp q U 7Ă&#x201A;ĂŠ Ăş Â&#x2C6;Ăť ;7Ă&#x201A;ĂŠ â Ăź + " )I AU ;Ă˝ ; Ă´ ] Ă&#x2022;@Ă&#x201A;Ă&#x161;? @ø * Ăž \ )I !"#$! Â?

\ 5

^

ÂŻ 

l,Ă&#x192;j Â&#x20AC; A ĂĄ ÂŞ

V

Ă&#x201A;Ă˝ W

 ; ¡

 

Â&#x201A; 

; |

gsm

Ă?

Â&#x20AC; A;

Â&#x201D; )I

6

-IÂĄ Ă&#x20AC;#$

x

] )Ib

°

j á

 p

;Â&#x2019; 4

q

² 5

Ă&#x2014;6 

 

ÂŽ

} 14 ~Jò ,

ĂŹ

6

=@ Ă&#x2022;

j Â&#x20AC; A 

{

Ă? 

ÂŻ

)

 ;Â&#x2021;

 

39 Â&#x203A; m @ # Ă&#x201A;$ Â&#x2026;Â&#x20AC; AĂ­p q % w ; l& ' Ă&#x201A;Â&#x203A;(Â&#x153;D ) )I ,` =  a D : ĂŹ *lÂ&#x20AC; A  -I Ă&#x2022;@ d ! Â&#x192; Ă˝ Âť 6 & U ø h )

5 | n o Ă˝ H 5 Â&#x2026;Â&#x20AC; AÂ&#x153; ;v ĂŁ B m Ă­+ Â? , Ă&#x201A; Â&#x161; - . D ĂŁ B ÂłĂ&#x2022;@/ v 0 Ă&#x2DC; Â? { Ă&#x161;1 2 { )/ @ 1 2 { Ă&#x161;` Ă° { ) ÂĽ á Ă´ Ăľ Â&#x161; 3 } 24-25 ~IĂ­  U ø h U ø 7* ĂŠ  J7; ĂŠ  m ÂŤ@,- U ;Ă&#x; Ă´ ;Ă&#x161;Ă&#x201E; ¤,- Â&#x201D; ; JĂ&#x201E; Âť Â&#x201C; Â&#x2122;Â&#x161;Âľ4 5 Ă&#x2DC; Â? Ă&#x2026; ¤ < Ă&#x192; ¤,- 6 7 ; ) =

Ă&#x2022;

!

B )ÂŤ

Ăł

*¨

)

!

"

Â&#x201A;

=


 

   

!": QR f

w 

\

˜(P ¤

‡

ˆ‰

,

V

’ …

¥

C

†

+ £

Qd

™ I

¦

°

¥

¦

r



›Ž

K ¢

@

B

C

(o

D

p

E

q

)

*

\

D

T(1

2

I

^

t

D

H

]

s

UrG2

[ ~0

F

 }/

Z

d.

Y

|

-

D

{,

C

z+

A X

y 

L ;

ª

*

F

fu€

`

`

a

45

a67

J(2

_

v3

0

08

K

b9

L

M

N

c (d

OP

C

D

e

9



‚

ƒ

…

t

u

v

`

C

D

9

Œ

š

? E

e

()

n

x Š

‹

!C

lm D

' >

W

k

&

<= V

j D

i%

 U

h$

T

g#

; S

7I

(:

«

±

: 

3

C

; 

§

D

 œ

¨

²

e €

™

³

‘ w

©

{

’

“



ž

´x

f

(Ÿ ¦

µ

e

ª

;

¨

y

— «

œ ¬

(P

” 

C

I

{ ž

D

[

|

­

›

 ;\

(p

‡ I

ˆ€ €

q

®

ž

…

¡ K

•

I L

–

r

—¢

(t

; u

( n

¯

9

  Ÿ £

1

’

Á

Î á

· Â

3

÷

 I

=

Æ

Ñ

¦

q

2ª

Ç

Ò

>

«

È

M

é

I

É

Ó

¸

r

Ô

I

¹Õ

º

¢

»

;



¼

E

×

½

Ø

¾¿ j

¥ÙÚ

¦

Ê

ÛB

€

C

D

E



(d

Ë

Ì

ÙÜ

F

L

ø

ˆ& ÌÍ µì

€

Í

í

!C

K

‡

W

L

2

ë

r

V

û

ê

é

D

ä

æ

;

j

U;

:

ë

T

•S

æ

DA 

Í

ž

&

OR

œ

(é

kI 

j

¡ ž

€ rè

ò

œ

Jæ j

ç

9P

—

 

æ

D

Ÿ

œQñ

C

I

P @

Å

Ë

å

P

Ò

ú´

¿

Ð

gô

š{

Ää

=

Ã

™

;

‡

j

ã

ð

«

À

C

Û

P

D

Ý

{

Þ

´

ß

¦à

µ(j

J

9

:

ù

D

â

(ï

ž

ˆÃ

C



‡

(Ï ±

?

œ

ö

X

D

I

þ

(C

Dˆ½

€

÷

ü Ÿ

®

À

·

&

î

¹

œ

K

L



ž

g

1

óø

9 :

I

I 

C © C– 

D

¢

O

 I

9 P 

N

M

$9

 

(:

 0 3

_ €

e 

f 

ï 

1 

0 æ

_ t(:

u

 

e

f

; 

L

 

™ 

š j

ú ä 

I !

r

 ("

D o

s €

 t

—

æ

#

 ´

¢

a


 + ˆ½

,

9'

-

.

N

+

 +ٙ ’

h

i 4

(J% ,

š

-

ú

;

t

4 5

u

D

7

Â ,

è 6

Á Ó¬

‡ (

\

g

ˆq /

 8

t )

-

j

r¢

;

(:

3

è &

ê

ë

j

é

r* 9

é

(

.

; :

¬ /

 <

D 0

ü =

ƒ

>

1

?

— 2{

ª

|

«™

— 

@

+ 3

A

,

Y

Z

B

C D D E * F F G G G H C I J E K L M H I N O H D G F N M P Q R F N M P Q R H C D S T  UÙ+ + [

, °

%

; r

,

-

R 

1 Ÿ

z ~

 

 Ù: `

D

É

¾Ù®

v

,

K

L

L

م

4

p

OXYZ ä

j

q

(

* w

_

!ï 

2

P

d

` 

r

ck

H [ —

e °

l

\ E

f

7

8

[

d– ƒ

š



 !

®

8



› 

QD

g

 f

N

J M

Ž ‘

Ó

ç

è 6

ä

Eçè

ü

ö

t g

h

o [

; &

]

¾` _

Z

<L I t u P K L D I u K t D M N M J D G(: s

J(™

s 

„

š…

†

; ú

t

 u

 

Œn

9

 U’ lU“ “ ” F ’ F U• –

®

w —J(ï

 

´“

 

^ ]

g

ã

t

&

Z

j

‰ 6

A vb

(J

´

b t

a

€

#

’

(L }

D i

€

r

w p

( x

q

 ;

9

. ‚

W

o ¹

|

W

h

8

®

Š ‰

îV V

ª€

+

D f

n r

6

U P

[ ,

&

T 

, +

{

S t

ˆ9mY+ y

J%

˜

 ;

® N

J‡ 

(™ š 

ú o

t I

©

v

®

ˆ î

‹


 

 

               ! " # $ % & Certified in thanatology ' ( ) * + , - . /    0 1 2 ' ( 4 5 6 7 , - 8 9 : ; < = > ? 4 5 / @  A B C 9 : ; < = > ? * + D E F  G / @  H I > ? > * + D J G K L $ M N > ? * O P Q & R  - S * O / @  - S T U V W X S   [ \ . ]\ 8 0 1 ^ _ _ * + \ \ ` a - 0 1 b ' ( * + \ \ c 2 - 3 * + \ d e \ . f g h i 5 j k ( # $ l m n _* + \ \ c o\ ` a - c # ( p q _ r s t u v w x y z z { | } ~ ~ x y Â&#x20AC;  Â&#x201A; ~ Â&#x192; Â&#x201E; y Â&#x2026; Â&#x20AC;  oÂ&#x2020; Â&#x2021; Â&#x17D; Â&#x2039; | { x Â&#x192; ~ Â&#x2039; Â&#x152; Â&#x20AC; Â&#x2039; w { x Â&#x152; { Â&#x2039; Â&#x2026; { x Â? Â? _5 Â&#x2018; Â&#x2019; Â&#x201C; Â&#x201D; f g \ - S Â&#x2022; Â&#x2022; Â&#x2013;Â&#x2014; Â&#x2DC; o* O _5 Â&#x2018; Â&#x2019; Â&#x17E; Â&#x; V !  ¥ o¢ ÂŁ - S _' ( ¤ ÂĽ ÂŚ ÂĄ V § ¨ Š ÂŞ ÂŤ X S ÂŹ 

 ­ ( ÂŽ ÂŻ V § \ . . ÂŹ ° Âą V § \ . . ÂŹ ² Âł V § \ . . ÂŹ ' ( ² Âł V § \ . . ´ Âľ Âś - k (   Â? ]¡ ¸ E . š / Âş \ Âť - > ? > ?  ]Ÿ½ 4 5 / @  q l ž Âż Ă&#x20AC; Ă 8 Ă&#x201A; / ] * + D ) Ă&#x2020; Ă&#x2021; \ . Ă&#x2C6; Ă&#x2030; 8 Ă&#x160; ( k h \ q Ă&#x2039; ] 5 Ă&#x152; \ Ă&#x160; ( Ă? q Â&#x2DC; ]  Ă&#x17D; Ă? u Ă? Ă&#x2018; Ă&#x2019; \ Âť - b -

?

 3YZ

Â&#x2C6; P

Â&#x2030; y x Â&#x160; y Â&#x2039; y Â&#x20AC; } { Â&#x20AC; Â&#x192; ~ Â&#x2039; } { | y w Â&#x20AC; Â Â&#x152; { Â&#x2039; Â&#x2026; { x o } ]Â? 

@

Q

Âť

Â&#x2122;

-

Â&#x161;

Ă&#x192;

\

Ă&#x201E;

Ă&#x2026;ÂĄ

-

SÂ&#x2022; Â&#x2022; Â&#x203A; Â&#x153; Â&#x203A; Â? Â? Â&#x2013;Â&#x2014; Â&#x203A; Â&#x153; Â&#x203A; Â? Â&#x2022; 


Ă&#x201C;

Ă? Ă&#x2014;

Ă&#x2DC; *

 Ă&#x17E;

Ă?

  ĂĄ 5 ĂŠ    ' 

 ! 

#

 

$

â Â&#x2018; O  (

ĂŁ ä Â&#x2019; ĂŞ 8 *

+ 5

Ă&#x152;

 ' ¸ 5 

 ( E Ă˝ Ă&#x2019;

 5 Ă&#x152; . š 0 1 \

ĂĄ

â *

O ò

Ăł Ă? Ă&#x2022;

Ă&#x2013;

Ă&#x203A;b Ă&#x2018;

Ă

S\

Ă?Ă&#x153; . ÂŤ

.

\ b 

`

ĂĽ

.

ÂŹ

Ă&#x160;

\

ĂŚ

ç

è

V

WX

S

ÂŹ

f

g

\-

S

ÂŹ0

Âľ

k

(

 Case Western Reserve University P ) ĂŤ ĂŹ \ . 3 * O P Q i , Ă­ ĂŽ š / Âş R ĂŻ  ĂŁ ä P Q s Ă´ Ăś Ă&#x161; \ \

"

 Ă&#x201D; ÂŤ Ă&#x2122; Ă&#x161; Ă&#x153; Ă&#x; Ă?

\

.

P

Q

i

,

&

R

-

S

ÂŹP

Q

Â&#x2122;

Â&#x161;

\á.

ø

.

\

\

/

Âş . \

Âť

Â&#x2122;Â&#x161; \

\

ÂĄ

Ă°

Ăą

5

j

\

oJ,

k

Ăľ

i

i

(APHN)k 8 

Ăš

Q

(5.

.

(  Ă&#x2022;  \ Âť -

j

ÂŹ

\ E Ăş \ S Ăť Ăź > ? > ? Ăž > ? -  ~ x Â&#x2039; Â&#x20AC; Â ~ } { | y w Â&#x20AC; Â Â&#x2026; y w Â&#x192; Âť -  ĂĽ - S ÂŹ 

Robert D. Orr Trinity / @ Âť - ÂĄ Vermont \ . Âť - k \ Âť - > ? k Ăľ \ Âť - ÂĄ ÂŤ  ĂĽ \  AMA 1999 

Âť>

#$

-k(

k

Profile for CCMM

安樂死與安寧療護  

安樂死與安寧療護  

Advertisement