Page 1


รือสูญหาย

CE

INSURAN

โจรกรรมห อุบัติเหตุ

บังเอิญพลาดทำโนตบุคตกพื้น ถา Acer ไมมีประกันภัยโนตบุคให ผมตองจายเองเต็มๆ แตนี่... ซอมให เปลี่ยนอะไหลใหไมกี่วันก็เสร็จ สภาพใหมกิ๊ก คุมจริงๆ เลยครับ คุณอรรถชัย สัจจธรรมกูล

ระกัน

ลาการรับป

ขยายระยะเว

D EXTENDETY N A R WAR

เจาของธุรกิจสวนตัว

นี่ คื อ ...เสี ย งส ว นหนึ่ ง ของลู ก ค า ผู ใ ช Acer ที่ ยื น ยั น ว า พึ ง พอใจที่ ไ ด รั บ การประกั น ภั ย คุ ม ครองความเสี ย หายภายนอกตั ว เครื่ อ งโน ต บุ ค จากอุ บั ติ เ หตุ แ ละการถู ก โจรกรรม

ในกรณีเกิดความเสียหายภายนอกเครื่องจากอุบัติเหตุ จะไดรับความคุมครอง 90% ของราคาซอมนอกจาก นี้ยังครอบคลุมประกันภัยคุมครองจากกรณีถูกโจรกรรม หรือสูญหายที่ปรากฏรองรอยจะไดรับความ คุมครอง 80% ของราคาเครื่อง ตลอดระยะเวลา 1 ปเต็ม สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได ที่ Acer Call Center

ตัวแทนจำหนาย

ที่อยู

โทรศัพท

โทรสาร

บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท นิยมพานิช จำกัด บริษัท สหพานิช เชียงใหม จำกัด บริษัท ไอ เอส คอมพิวเตอร จำกัด (มีเดีย เมจิก) บริษัท ไอที สแควร จำกัด

410/18 หมูบานเชียงใหมแลนด ถนนชางคลาน อ.เมือง เชียงใหม 62 ถนนมหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม 62 ถนนโชตนา ตรงขางสวนหลวงลานนา ต.ชางเผือก อ.เมือง เชียงใหม 99/4 หมู 2 (ชั้น 2 หอง 212 ) ถ.หวยแกว อ.เมือง เชียงใหม 8/16 ถนนหวยแกว ต.ชางเผือก อ.เมือง เชียงใหม

053 280 150 053 270 020 053 220 999 053 894 350 053 892 112

053 204 479-80 053 278 097 053 220 777 053 894 350 053 225 533


Power

Think Different ขอความนี้เคยเปนหนึ่งในประโยคเด็ด เปนคำขวัญที่เชิดชูของ บริษัทแอปเปล แมวาวันนี้เราจะไมไดเห็นคำนี้จากแอปเปลแลว แตทุกคนคงรูดีอยูแลววา แอปเปลยังคงดำเนินตามแนวคิดนี้ อยางเหนียวแนน เพราะปฏิเสธไมไดเลยวา การดำเนินธุรกิจใน ปจจุบัน การคิดใหแตกตาง การคิดนอกกรอบ กลายเปนหนึ่งใน องคประกอบสำคัญที่เปนกุญแจสำคัญในการกาวสูความสำเร็จ แต ค วามสำเร็ จ ของแอปเป ล หากเพี ย งหวั ง จะ สรางสรรคสิ่งใหมๆ ที่ตางจากคูแขงคงไมถึงฝงฝน แตแอปเปล ให ค วามสำคั ญ ยิ่ ง กั บ การประชาสั ม พั น ธ ห รื อ โฆษณาให ผู ค น จำนวนมากไดทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้น และเปน “หนาที่สำคัญ” ของ ”ผูนำ” องคกรที่มีวิสัยทัศน จะตองเปนผูตัดสินใจ ตองวางแผน หนึ่ ง ในจุ ด เด น ของสตี ฟ จ็ อ บส ที่ นำพาแอปเป ล สู ความสำเร็จ คือเลือกคนใหเหมาะกับงาน ปรึกษางานใหถูกคน เพราะถาจะคุยเรื่องการออกแบบแคมเปญโฆษณา คุณก็ตองคุย กับเอเจนซี่ ไมใชแผนกบุคคลหรือการเงิน จะหาบุคลากร ก็ตอง คุยกับบริษัทเฮ็ดฮันเตอรหรือฝายบุคคล ไมใชฝายซอมบำรุง และจุดเดนการคัดสรรบุคคลนี่เอง ทำใหแอปเปลเต็มไปดวยหัว กระทิ ที่รูงาน รูหนาที่ และพุงไปยังเปาหมายเดียวกัน ที่สำคัญยิ่งที่บริษัทชั้นนำทุกวันนี้ แสดงใหเห็นและ แขงกันอยางเอาเปนเอาตาย คือการทุมเทงบประมาณสำหรับการ คิด การวิจัย และการประชาสัมพันธ เพราะสิ่งเหลานี้คือการ ลงทุน เพื่อความกาวหนาและการเติบโต และแขงขันกับตลาด ไมใชคิดคน สรางสรรค พยายามหาลูกคา แตรัดเข็มขัดการ ตลาด ประหยัดการประชาสัมพันธ ซึ่งถาเปนอยางนั้น วันนี้เรา คงไมไดยินชื่อ iPod, iMac, iPhone ฯลฯ เปนแนแท

n

ดวยนวัตกรรม การคัดสรร และการประชาสัมพันธ วันนี้ชื่อของแอปเปลเปนที่รูจักไปทั่วโลก สินคาใหมตางๆ วางขาย อยางรวดเร็ว ดังเชน iPod รุนใหมลาสุดทั้ง 4 รุนก็วางขายใน บ า นเราทั่ ว ประเทศในเวลาต า งจากอเมริ ก าไม กี่ สั ป ดาห และแน น อนครั บ เรานำมารี วิ ว ให ไ ด อ า นกั น ในฉบั บ นี้ อี ก ด ว ย พรอมเนื้อหาเทคนิคเด็ดๆ ในการเลือกแปลงฟอรแมตเพลงใน iTunes โปรแกรมคูขวัญสำหรับคนใช iPod และ iPhone ยังไมหมดเพียงเทานั้นครับ ดวยกระแสความรอนแรง ของ iPhone ที่พุงทะยานในบานเราอยางฉุดไมอยู เราขนเทคนิค เด็ดๆ ในการใชงาน iPhone มาแนะนำกันดวย รับรองแฟนๆ iPhone ตองถูกใจ และใชเครื่องไดคลองตัวยิ่งกวาเดิม สำหรั บ คอเกม หรื อ ผู ที่ กำลั ง มองหาการ ด จอใหม ๆ คุณตองไมอยากพลาดเทคนิคการเลือกซื้อการดจอใหคุมคาและ ตรงกับความตองการในการใชงานอยางแทจริง รวมถึงรีวิวเกม Stranglehold ที่จะพาคุณไปรับบท โจว เหวิน ฟะ กับแอ็คชั่น ดุ เด็ด เผ็ด มัน ในสไตล โหด เลว ดี ภาพยนตรสุดคลาสสิค ที่งานนี้ จอหน วู หันมาทำเกมไดสนุกไมแพการชมภาพยนตร แฟนๆ พ็อคเค็ตพีซี เราไปดูกันครับ ระบบภาษาไทย QuickThai ใหคุณพิมพภาษาไทยที่เร็วขึ้นกวาเดิมเกินเทาตัว ทำไดอยางไร? พรอมเทคนิคและเรื่องราวนารูอื่นๆ ในการใชงาน คอมพิวเตอรอยางคุมคา ที่อัดแนนเปนประจำใน Computer Chiang Mai ทุกฉบับ

ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล editor.cc@gmail.com กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา: เรวัตร หวังปรีดาเลิศกุล, วัฒนชัย ภูวกุล, ดร.ชุณหพงศ ไทยอุปถัมภ, ผศ.ดร.ตรัสพงศ ไทยอุปถัมภ บรรณาธิการบริหาร: อานุภาพ ไทยอุปถัมภ บรรณาธิการ: ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล ฝายโฆษณาและการตลาด: กฤษณะ ภูแปง ศิลปกรรม: ณัฐวุฒิ ปนสุพฤกษ ประสานงานและจัดการ: ศิริรัตน เรือนอินทร, ศิริรวี จันทรมณี เจาของ: บริษัท คอมพิวเตอรพลาซา จำกัด ที่อยู: 312/1 ถนนมณีนพรัตน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 โทร: 053-404488-95 ตอ 197 โทรสาร: 053-226090 e-mail: computerchiangmai@gmail.com โรงพิมพ: บริษัท ฐานการพิมพ จำกัด ที่อยู: 9/11 ม.9 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร: 02-9542779 โทรสาร: 02-9542800 ประกาศเรื่องลิขสิทธิ์

สำหรับทรรศนะหรือขอคิดเห็นที่ปรากฏอยูในบทความตางๆ ของนิตยสาร Computer Chiang Mai เปนความเห็นสวนตัวของผูเขียนแตละทาน ไมจำเปนตองเปนความคิดเห็นของ นิตยสารเสมอไป สำหรับขอเขียนที่นักเขียนภายนอกสงมา หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น ทางนิตยสาร จะไมขอรับผิดชอบแตประการใด และนักเขียนที่ละเมิดลิขสิทธิ์เทานั้น จะตองเปนผูรับผิด ชอบตอผลทางกฎหมาย

การขออนุญาตและพิมพซ้ำ

บทความที่ตีพิมพในนิตยสาร Computer Chiang Mai สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 กรณีที่ทานตองการนำสวนหนึ่งสวนใดในบทความของนิตยสารไปใช โปรดติดตอไดที่ กองบรรณาธิการ นิตยสาร Computer Chiang Mai ตามที่อยูและเบอรโทรศัพทขางตน *All brand names and Trademarks used here are for identification purposes only. These names and Trademarks belong to their registered owners. เครื่องหมายการคาทุกรายการเปนลิขสิทธิ์ของเจาของเครื่องหมายการคานั้นๆ ที่ปรากฎในหนังสือนิตยสารนี้เปนการใชเพื่อการอางอิงเทานั้น


T H A I L A N D 0


CONTENTS 44

เลือกฟอรแมตเพลงใหถูกใจ

50

ใน

iTune

การสรางหยดน้ำลงบนภาพ

QuickThai

พิมพภาษาไทยในพ็อคเค็ตพีซี งาย เร็ว และมีประสิทธิภาพ

48

ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 เดือน พฤศจิกายน 2550 Interviews 12 ยรรยง มุณีมงคลทร EPSON News & Events 14 News & Events Scoop 15 iPhone Tips & Tricks 32 ผลกระทบของกฎหมายใหม ในมุมมองของผูใชบริการ 44 เลือกฟอรแมตเพลงใหถูกใจ ใน itune Reviews 22 พิมพใหประหยัดหมึกและกระดาษ ดวย FinePrint 42 Review iPod nano Gadget Guide 30 Gadget Hot Tools Cool Soft 34 Hot Tools Cool Soft Buyer’ s Guide 35 เทคนิคการเลือกซื้อการดจอใหคุม On Click 38 On Click Hardware Reviews 40 PCI Router BLW-HPMM-U WorkShop 48 Tips เด็ดๆ กับ Excel 50 การสรางหยดน้ำลงบนภาพ Digital Photography 56 Aperture VS Lighroom Pocket PC 60 QuickThai พิมพภาษาไทยในพ็อคเค็ตพีซี Mac 64 เพิ่มพื้นที่ในฮารดดิสก ลบภาษาที่ไมใช ใน Mac ดวย Monolingual Hot Tools Cool Mac Soft 67 Hot Tools Cool Mac Soft Games 68 STRANGERHOLD โจว เหวิน ฟะ IT Quiz 70 15 คำถาม


Interview

Epson ผูนำดานคุณภาพ และเทคโนโลยีงานพิมพ

คุณยรรยง มุนีมงคลทร

ผูนำดานคุณภาพ และเทคโนโลยีงานพิมพ ในยุ ค แรกๆ ของคอมพิ ว เตอร นั้ น เ ค รื่ อ ง พิ ม พ ที่ จ ะ ต อ ง ซื้ อ คู กั บ เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ก็ มั ก จ ะ เ ป น เ ค รื่ อ ง พิ ม พ แบบดอตแมททริกซ (เข็มกระแทก) ซึ่งถือเปน อุ ป กรณ สำคั ญ ในการพิ ม พ ข อ มู ล ต า งๆ จากคอมพิวเตอร ชื่อเครื่องพิมพเอปสันก็เปนที่รูจักกัน มาตั้ ง แต ป ค.ศ.1980 ก็ คื อ Epson Dot Matrix Printer Model MX-80 จนกระทั่งใน ปจจุบันนี้เครื่องพิมพดอทแมททริกซก็ยังมีใช ในหลายหนวยงานที่ตองการพิมพเอกสารบน กระดาษต อ เนื่ อ ง, พิ ม พ บิ ล ที่ ต อ งการหลาย สำเนา, พิ ม พ ส มุ ด คู ฝ ากในเครื่ อ งเอที เ อ็ ม เปนตน ณ เวลานี้หากคุณเดินเขาไปยังหาง รานหรือศูนยจำหนายสินคาประเภทเทคโนโลยี ต า งๆ ไม ว า จะเป น คอมพิ ว เตอร โน ต บุ ค เครื่องถายเอกสาร เครื่องสแกน เครื่องแฟกซ ต า งๆ ยิ่ ง เป น ศู น ย ข นาดใหญ ด ว ยแล ว ยิ่ ง หลากหลายสิ น ค า หลากหลายแบรนด ตระการตาเต็ ม ไปหมด แบรนด ดั ง สำคั ญ ที่ สามารถสะดุดตา สะดุดใจหลายตอหลายคน คือ EPSON ที ม งานนิ ต ยสารคอมพิ ว เตอร เชียงใหมมีโอกาสไดมารวมพูดคุยกับ ผูอำนวย การบริ ห าร บริ ษั ท เอปสั น ประเทศไทย จำกัด คือ คุณยรรยง มุนีมงคลทร หลังจากที่ ไดเขามาดูแลสายงานทางดานการตลาดของ เอปสั น ในประเทศไทย และได เ ดิ น ทางไป พบปะเยี่ยมเยือนลูกคาทั่วประเทศ จนกระทั่ง มาเยือนเมืองเหนือ เมืองเชียงใหม 12

Computer Chiang Mai

ก อ นอื่ น เราก็ ม าทำความรู จั ก กั บ ผูอำนวยการบริหาร บริษัท เอปสัน ประเทศ ไทย จำกั ด กั น ก อ น ก อ นที่ จ ะมาดำรงใน ตำแหนงนี้ คุณยรรยง บอกวาหลังจากสำเร็จ การศึกษา ในระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ด า นการตลาด ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ แ ล ะ ไ ป ศึ ก ษ า ต อ ใ น ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า โ ท บริหารธุกิจ ทางดานการเงิน ที่มหาวิทยาลัย เมอร เ ซอร มลรั ฐ จอร เ จี ย ประเทศสหรั ฐ อเมริกา จนสำเร็จการศึกษา ก็ไดมีโอกาสเขา มารวมงานกับทางเอปสัน โดยเขามาดูแลใน ด า นตลาดอิ น โดจี น ซึ่ ง ภู มิ ภ าคอิ น โดจี น นั้ น ก็ ไ ด แ ก ประเทศเวี ย ดนาม พม า ลาว และเขมร “จบมาก็ ม าทำงานกั บ เอปสั น เป น แห ง แรก และทำมาโดยตลอดจนถึ ง ทุ ก วั น นี้ รวมเวลาก็ประมาณ 15 ป ตอนแรกเขามาดูใน ด า นการตลาดอิ น โดจี น ในแผนกการตลาด ตอจากนั้นก็ไดรับความไววางใจ โดยไดรับงาน เพิ่ ม ขึ้ น มาเรื่ อ ยๆ คื อ ได ม าดู ท างด า นบั ญ ชี การเงิ น การจั ด ส ง และทางด า นฝ า ยบุ ค คล รวมไปถึงการเปน Back Office และตอมา เมื่อเดือนเมษายน 2550 ที่ผานมา ไดเปลี่ยน มาดู ต ลาดเมื อ งไทย โดยทำทางด า น Sale Marketing นี้มา 5 เดือนกวาแลว ตำแหนง เดิมแตเปลี่ยนพื้นที่เทานั้น” ธุรกิจแตละตัวก็ตองมีนโยบายหรือ หลั ก การในการบริ ห ารหรื อ ดำเนิ น การที่ แตกต า งกั น ไป คุ ณ ยรรยง บอกว า ที่ เ อปสั น นโยบายการทำงานจะเนนการเขาใกลชิดกับผู ค า ตลาด และผู บ ริ โ ภค สาเหตุ ที่ ทำให คุ ณ


Epson ผูนำดานคุณภาพ และเทคโนโลยีงานพิมพ

ยรรยง นำมาสนับสนุนนโยบายการทำงานใน จุ ด นี้ ก็ เ พ ร า ะ ว า ไ ด ไ ป พ บ ป ะ ลู ก ค า ทั่วทุกสารทิศ ตั้งแตใต จรดเหนือ ทั่วประเทศ ไทย ซึ่งการที่ไดเขาไปใกลชิดกับทางดานคูคา คุยกับผูบริโภค ทำใหไดขอมูลตางๆ กลับมา แลวขอมูลหรือขอเสนอแนะเหลานั้น ก็จะถูก นำมาปรั บปรุ ง เช น ควรจะส งเสริ มการขาย อย า งไร จะทำกิ จ กรรมอย า งไรให ถู กใจผู ค า และผูบริโภคไดประโยชน “หั ว เมื อ งใหญ ๆ ไปมาหมดแล ว และคาดว า เดื อ นธั น วาคม จะเดิ น ทางไปยั ง หัวเมืองรองและหัวเมืองเล็กอีกดวย ถึงแมวาที่ ผานมา เราจะไปเยือนแตหัวเมืองใหญ แตก็ได เชิญผูคาจากจังหวัดใกลเคียงเขามารวมพูดคุย สัมมนาและอบรมดวยกัน เชนครั้งนี้มีการจัด งานกันที่จังหวัดเชียงใหม คูคาจากจังหวัดอื่น เชนเชียงราย พะเยา พิษณุโลก และอุตรดิตถ เป น ต น ก็ ไ ด เ ข า มาร ว มงานด ว ยเพื่ อ ให รู ถึ ง ความตองการของคูคาและผูบริโภคมากขึ้น” เมื่อพูดถึงการเปดตัวสินคาในครั้งนี้ ที่จังหวัดเชียงใหม คุณยรรยงบอกวา ในเดือน นี้ เ ป ด ตั ว สิ น ค า ใหม มา 5 รุ น และอี ก 3 กลุมสินคา เหตุผลที่เปดตัวหลากหลายรุนก็ เพราะต อ งการเพิ่ ม ทางเลื อ กให กั บ ผู บ ริ โ ภค ให ผู บ ริ โ ภคมี ท างเลื อ กมากขึ้ น มี ค วาม หลากหลายมากยิ่งขึ้น อยางเชนสินคาประเภท พริ้ น เตอร ซึ่ ง เมื่ อ เราถามถึ ง ว า พริ้ น เตอร ตั ว ไหนรุนไหน ไดรับความนิยมมากที่สุด คำตอบ ก็คือ คาดวานาจะเปนพริ้นเตอรประเภท Allin-One เพราะเมื่อดูตลาดของผูคารายอื่นแลว All-in-One คือพริ้นเตอรที่ไดรับความนิยมและ ถูกเลือกนำไปใชมากที่สุด ที่เชียงใหม มีกลุมลูกคาที่รักเอปสัน อยูอยางเหนียวแนน หรือกลุมลูกคาที่มั่นคงใน คุ ณ ภาพสิ น ค า ของเอปสั น กลุ ม รั ก เอปสั น

จะเปนกลุมที่ใชสินคาของเอปสันตั้งแตเมื่อครั้ง พริ้ น เตอร ยั ง เป น แบบดอทแมททริ ก ซ อ ยู จนเดี๋ยวนี้เปนอิงคเจ็ทคุณภาพสูง และ เครื่อง พิ ม พ แ บบเลเซอร สี เมื่อเราไดถามถึงเหตุผล หรือสาเหตุทท่ี ำใหลกู คามัน่ คงตอแบรนดเอปสัน ก็เพราะเขาเห็นวา เอปสันเปนสินคาที่ดีทีสุดใน ตลาด โดยเฉพาะกลุมคนพวกนี้จะรักการถาย ภาพ รักงานพิมพภาพ เขามองวา แบรนด สิ น ค า อื่ น สู ง านทางด า นความถู ก ต อ งของสี ความละเอียดของสี ความคงทนของรูปถาย ความเหมือนจริงของรูป ของเอปสันยังไมได พริ้นเตอรคือสินคาตัวหนึ่งที่หลายๆ แบรนด ดั ง ต า งผลิ ต ออกมาแล ว ให ร าคาไว ที่ ราคาคอนขางต่ำ แตไมใชเอปสัน เอปสันจะ มองที่ คุ ณ ภาพของสิ น ค า เป น หลั ก แม ว า พริ้นเตอรของเอปสันจะไมไดถูกที่สุดในตลาด แต เ นื่ อ งด ว ยงานมี คุ ณ ภาพดี ร าคาเหมาะสม รวมไปถึงราคาหมึกที่เหมาะสมเชนกัน “เอปสั น จะคิ ด ถึ ง จุ ด ที่ เ หมาะสม หรือจุดสมดุลของราคาตลาดที่เหมาะสมและ ราคาหมึกที่ลูกคาใชแลวรับได คือนโยบายของ เอปสัน” จุดแข็งของเอปสัน คุณยรรยงบอก วา อยูท่ีเทคโนโลยี เอปสันเปนบริษัทที่เกงทาง ดานเทคโนโลยี แตอาจจะเปนรองทางดานการ ตลาดอยูบาง บริษัทใชเทคโนโลยีผลิตสินคาที่ มีคุณภาพสูงและแนนอนวา ราคาก็จะสูงตาม ไปด ว ยตามคุ ณ ภาพของงาน ข อ แตกต า งที่ ทำใหตางจากแบรนดอ่ืนก็ไดแก ยี่หออื่นจะใช หลักการความรอนในการลงหมึก แตที่เอปสัน ที่นี่ทำดวยไฟฟา” องค ก รใหญ แ บบนี้ ก็ ต อ งมี ห น ว ย งานหรือองคกรอื่นๆ เล็งเห็นความสำคัญ เชน ร า นค า ตั ว แทนจำหน า ยเอปสั น ต อ งเป น ตั ว แทนจำหน า ยที่ มี คุ ณ ภาพก็ คื อ มี ข อ มู ล

Interview

ความรูท้ังทางดานเอปสันและตัวผลิตภัณฑเอง ตัวแทนจำหนายก็เปรียบเสมือนกับเปนตัวแทน เอปสั น ในพื้ น ที่ นั้ น ๆ ได ซึ่ ง ถื อ ได ว า เป น กล ยุทธที่เอปสันพยายามใกลชิดกับลูกคาใหมาก ขึ้น สำหรับในสวนของเทรนนิ่งหรือการ จั ด อบรมต า งๆ นั้ น ทางเอปสั น ก็ ไ ด จั ด การ อบรม อย า งต อ เนื่ อ งและที่ สำคั ญ จะจั ด การ อบรมพิ เศษใ ห เฉพาะกลุ มลู กค าที่ เป น พาร ท เนอร ซึ่ ง ณ ป จ จุ บั น นี้ มี ม ากมายทั่ ว ประเทศ จากการที่ไดมานั่งพูดคุยกันนั้นจะ เห็ น ได ว า การทำงานที่ จ ะทำให ป ระสบผล สำเร็ จ ได ใช จ ะมาจากแค เ พี ย งคนเพี ย งคน เดียว การทำงานก็ตองทำงานเปนทีม ดังนั้น หลักการทำงานของคุณยรรยง ที่ไดฝากเอาไว จึ ง บอกว า ให คิ ด ในแง บ วกและทำให ดี ที่ สุ ด เมื่อเราทำดีที่สุดแลว อะไรจะเกิดเราตองรับได และต อ งทำงานร ว มกั น เป น ที ม ไม จำเป น ว า คนในทีมตองเปนคนที่ฉลาดที่สุด แตขอเพียง แค เ ป น คนที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและสามารถ ทำงานเปนทีมได งานนัน้ จึงจะลุลว งไปไดดว ยดี ก อ นจากกั น ไปคุ ณ ยรรยงได ฝ าก ทิ้งทายเอาไววา “เอปสัน เปนบริษัทที่เปนผูนำ ทางดานงานพิมพ เทคโนโลยีงานพิมพ สินคา ที่ เ อ ป สั น นำ ม า เ ส น อ ใ ห ใ ห แ ก ลู ก ค า นั้ น อยากใหดูท่ีคุณภาพ ใชเพียงแตดูที่ราคาเพียง อยางเดียว นึกถึงพริ้นเตอรคุณภาพดี ราคาที่ เหมาะสมใหนึกถึงเอปสัน เราเชื่อวาเอปสันไม เป น รองใคร” นี่ ล ะ เอปสั น ดั ง สโลแกนที่ ว า Epson Exceed Your Vision เอปสั น สรางสรรคเหนือจินตนาการ

Computer Chiang Mai

13


NEWS & Events

SVOA อินเทล และไมโครซอฟท จับมือ จัดสัมมนาโครงการศูนยคอมพิวเตอรเพื่อชุมชน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550 ที่ผานมา ดวยความรวมมือของ บริษัท SVOA จำกัดมหาชน บริษัทอินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จำกัด ไดจดั งานสัมมนาโครงการศูนยคอมพิวเตอรเพือ่ ชุมชน Community E-Center โดยมีเปาหมายหลักในการนำสื่อสารสนเทศใหเขาถึงชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับคนไทยและรูจักนำเทคโนโลยีมาพัฒนางานใหเกิด ประโยชน งานนี้ทำเพื่อคนไทยจริงๆ

EPSON จัดสัมมนาดีลเลอร บริษัท เอปสัน ประเทศไทย จำกัด บุกเชียงใหม จัดงาน สั ม มนาเพื่ อ ค น หาหนทางส ง เสริ ม การขาย หนทางจั ด ทำกิ จ กรรม อยางไรใหถูกใจทั้งผูคาและผูบริโภค เพื่อใหรูถึงความตองการของผู คาและผูบริโภคมากขึ้น โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง เมื่อวัน ที่ 25 กันยายน 2550 ที่ผานมา ในการจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะ เป น ผู ค า จากจั ง หวั ด เชี ย งใหม แ ล ว ยั ง มี ผู ค า จากจั ง หวั ด อื่ น เชนเชียงราย พะเยา พิษณุโลก และอุตรดิตถ ก็มารวมงานดวยเชนกัน

CANON เปดตัวพริ้นเตอร PIXMA บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จำกัด เปดตัวและสาธิตการใชงานพริ้นเตอรรุนใหม ภายใต ชื่ อ PIXMA Product Launching Smart Function Smart Design ณ หางสรรพสินคาเซ็นทรัล แอรพอรต พลาซา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2550 ที่ผาน มา ภายในงานมีดีลเลอรและยูสเซอรมารวมงานกัน อย า งคั บ คั่ ง ป ด ท า ยด ว ยมิ นิ ค อนเสิ ร ท โฟร มด ที่สามารถสรางความสนุกสนานและเรียกความสนใจ จากผูที่ผานไปผานมาไดเปนอยางดี

ศูนยบริการแวลลูซิสเตมสสาขาเชียงใหม ยายสำนักงานใหม แวลลู ซิ ส เตมส ย า ยบ า นใหม เ อาใจลู ก ค า เพื่ อ รองรั บ ดี ด เลอรและยูสเซอร ภายในตัวเมืองเชียงใหมและพื้นที่จังหวัดใกลเคียงที่ เพิ่มสูงขึ้น นายศุภเกียรติ ตันตระกูล ผูอำนวยการฝายปฏิบัติการ บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส จำกัด จึงไดยายสำนักงานบริการไปอยูใกล กับสี่แยกขวงสิงหซึ่งเปนยานใจกลางธุรกิจของเมืองเชียงใหม มาจาก ทางไหนก็ ส ามารถสั ง เกตเห็ น สำนั ก งานบริ ก ารได ง า ย ง า ยต อ การ เดินทางมาติดตอ ที่จอดรถเพียงพอ เอาใจกันขนาดนี้ ดีลเลอรและ ยูสเซอรพากันยิ้มนอยยิ้มใหญแน

14

Computer Chiang Mai


iPhone Tips & Tricks

Scoop

iPhone Tips & Tricks

ชั่

วโมงนี้ เราคงปฏิ เ สธไม ไ ด ถึ ง กระแส ความร อ นแรงของ iPhone ไปทั่ ว โลก ในบ า นเราเว็ บ บอร ด ต า งๆ พู ด ถึ ง iPhone กั น อ ย า ง คึ ก คั ก ด ว ย ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ลู ก เ ล น เ ท ค นิ ค แ ล ะ อิ น เทอร เ ฟสอั น โดดเด น ที่ ทำให iPhone แตกต า งจากคู แ ข ง และสร า งปรากฏการณ ใหมใหกับวงการ แน น อนครั บ เรื่ อ งฮ็ อ ตๆ แบบนี้ เราไมมีพลาด และนั่นจึงเปนที่มาของบทความ iPhone Tips & Tricks ที่ จ ะทำให คุ ณ ใช iPhone ไดคลองตัวยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่ง กวาเดิม และแนนอนคุมคากับการซื้อหามาใช งาน เราไปเริ่มกันเลยดีกวาครับ

กลับสูหนาจอกอนหนาโดยอัตโนมัติ iPhone จะจดจำโปรแกรมที่คุณเปด กอนหนาเขาสูโหมด Sleep เมื่อคุณปลุกเครื่อง ขึ้นมาแลวเลื่อนสไลด หนาจอของโปรแกรม เดิ ม ที่ ใ ช ง านก อ นหน า นั้ น จะปรากฏขึ้ น โดย อัตโนมัติ การเปลี่ยนภาพวอลลเปเปอร คุ ณ ส า ม า ร ถ เ ป ลี่ ย น ภ า พ วอลลเปเปอรในหนาจอล็อคเครื่องได ในหนา จอหลักของ iPhone แตะไอคอน Setting > W a l l p a p e r จ า ก นั้ น เ ลื อ ก ภ า พ ที่ คุ ณ ซิ ง ค โ ครไนซ ม าจากคอมพิ ว เตอร หรื อ เลื อ ก จากภาพที่ คุ ณ ถ า ยด ว ยกล อ งของ iPhone ไดทันที

ปลุกเครื่องดวยปุม Home ตามปกติ เ มื่ อ เครื่ อ งเข า สู โ หมด Sleep คุณสามารถปลุกเครื่องขึ้นมาไดสองวิธี คือ การกดปุม Sleep/Wake และการกดปุม Home แตปุม Home จะใชไมได หากมีการ ตั้งรหัสผานในการเปดเครื่องเอาไว

รูป 3 ภาพปกเพลงจะปรากฏขึ้นแทน ทดสอบ Dead Pixel คุ ณ สามารถทดสอบ Dead Pixel บนหน า จอของ iPhone ได ด ว ยตั ว คุ ณ เอง ผ า นเว็ บ โดยสามารถทดสอบก อ นซื้ อ ได ดวยการเปดเขาไปที่ http://iphonedpt.awardspace.com/ แลวทำตามขั้นตอนที่ปรากฏขึ้น

รูป 2 เลือกภาพวอลลเปเปอรตามตองการ ภ า พ ป ก เ พ ล ง ที่ ป ร า ก ฏ ขึ้ น แ ท น ภ า พ วอลลเปเปอร ถ าคุ ณเป ดเพลงฟ งเอาไว เมื่ อเป ด เครื่องขึ้นมาจากโหมด Sleep หนาจอจะแสดง รูป 1 ปุม Home จะไมปลุกเครื่อง ถาตั้งรหัส ภาพปกอัลบั้ม (ถามี) แทนภาพวอลลเปเปอร ผานเอาไว

รูป 4 ทดสอบ Dead Pixel Computer Chiang Mai

15


Scoop

iPhone Tips & Tricks

4. เมื่อปรับแตงเรียบรอยแลว ใหแตะ Done ปรับแตงปุมใชงานใน iPod ใหตรงใจ มุ ม บนขวา เพื่ อ กลั บ สู หน า จอ More เมื่อคุณเปดการทำงานในสวนของ กอนหนานี้ iPod คุณจะเห็นวา ปุมดานลาง ประกอบดวย Playlists, Artists, Songs, Video คุ ณ อาจสงสั ย แล ว ว า แล ว ปุ ม Albums, Audiobooks, Composers, Genres, Podcasts หายไปไหน ปุมเหลานี้ไม ได ห ายไปไหน แต คุ ณ ต อ งแตะปุ ม More ทางขวาสุดกอน จึงจะเห็นรายการเหลานั้น

หมุ น หน า จอของ Safari ไปเป น แนวนอน จากนั้นแตะบนแอดเดรสบารเพื่อเปดคียบอรด ซึ่งการแสดงผลในแนวนอนจะทำใหคียบอรดมี ขนาดใหญขึ้นกวาขนาดในแนวตั้ง และทำให คุณพิมพไดงายยิ่งขึ้น

รูป 8 คียบ อรดในแนวนอนจะมีขนาดทีใ่ หญขน้ึ

รูป 6 แตะแลวลากไดตามตองการ

รูป 5 ปุมเพิ่มเติมในหัวขอ More

การตรวจดูเพลงที่เลนในปจจุบัน ในขณะที่ เ พลงถู ก เล น หรื อ หยุ ด ชั่ วคราว คุ ณสามารถดู วาเพลงไหนกำลั งถู ก เลนอยู ดวยการดูไอคอนรูปลำโพงจะปรากฏ อยูตอทายชื่อเพลงนั้นๆ

แต ถ า คุ ณ ต อ งการใช ปุ ม เหล า นั้ น บอยๆ ละ เชนคุณมักจะเลือกเพลงจากอัลบั้ม ฟ ง พ็ อ ดคาสท การที่ จ ะต อ งมาแตะเลื อ ก More แล ว เลื อ กรายการที่ ต อ งการทุ ก ครั้ ง คงไมสะดวกแนๆ แตไมตองหวง เพราะคุณ สามารถปรับเปลี่ยนปุมตางๆ เหลานั้นไดตาม ความตองการในการใชงาน 1. ในหนาจอสวนของ iPod แตะปุม More 2. ในหนาจอ More ที่ปรากฏขึ้น แตะปุม Edit มุมบนซาย 3. หน าจอ Configure จะปรากฏขึ้ น พร อม แสดงรายการปุมทั้งหมดที่คุณสามารถเลือก ป รั บ แ ต ง ไ ด ง า ย ๆ ใ ช ค รั บ แ ต ะ แ ล ว ลากไอคอนดานบนลงมาแทนที่ไอคอนดาน ลางไดทันที เมื่อคุณลากลงมายังตำแหนง ดานลางที่ตองการ ไอคอนจะสวางขึ้นระบุ รูป 7 ดูเพลงปจจุบันที่เลนอยู ตำแหน ง เพี ย งปล อ ยนิ้ ว คุ ณ ก็ จ ะได ก าร ทำ ง า น แ ล ะ ตำ แ ห น ง ที่ คุ ณ ส ะ ด ว ก ใ ช ขยายขนาดคียบอรด คุ ณ สามารถขยายขนาดคี ย บ อร ด งายนิดเดียว หรือลากไอคอนดานลางเพื่อ ของ Safari ให ใ หญ ขึ้ น ด ว ยวิ ธี ง า ยๆ คื อ สลับตำแหนงกันตามตองการ 16

Computer Chiang Mai

เทคนิคการพิมพในแอดเดรสบาร ในการพิมพ URL คุณไมจำเปนตอง พิมพ http://www หรือ .com ใหเสียเวลา Safari จะเติ ม ให คุ ณ โดยอั ต โนมั ติ เช น คุ ณ พิ ม พ amazon แล ว แตะ Go ได ทั น ที Safari จะเพิ่มเปนhttp://www.amazon.com โดยอัตโนมัติ

รูป 9 พิมพชื่อเว็บไซตไดทันที เปดดูขอมูลเกี่ยวกับลิงค คุ ณ สามารถเป ด ดู ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ลิ ง ค ใ ดๆ ใน Safari หรื อ ในอี เ มล โดยการ แตะบนลิ ง ค ค า งไว วิ น โดว จ ะปรากฏขึ้ น บอกคำอธิบายเกี่ยวกับลิงคนั้นๆ พรอม URL


iPhone Tips & Tricks

รูป 10 ขอมูลเกี่ยวกับลิงค

Scoop

รูป 12 การกำหนดสถานะ Unread

การโทรออกจาก Safari, อีเมล และ SMS ใหกลับไปอยูในสถานะยังไมอาน หรือ Unread ไดงายๆ เมื่อคุณพบหมายเลขโทรศัพทในเว็บเพจใดๆ ในอีเมล หรือ 1. ในเมลที่เปดอาน แตะคำสั่ง Details มุมบนขวา SMS คุณสามารถแตะเพื่อโทรไปไดทันที เชน โทรจองหองในโรงแรม 2. แตะคำสั่ง Mark as Unread ที่ปรากฏขึ้น โทรไปยังรานอาหาร รานหนังสือ เบอรเพื่อนที่สงมาให ฯลฯ เทคนิคการสรางอีเมลโฟลเดอร โดยตัว iPhone แลว คุณจะไมสามารถสรางโฟลเดอรใหมได แตสำหรับแอคเคาทแบบ IMAP เชนแอคเคาท .Mac นั้น คุณสามารถ เปดผานหนาเว็บ แลวทำการสรางโฟลเดอร เมื่อเปด Mail ใน iPhone โฟลเดอรที่สรางก็จะปรากฏขึ้นดวย

รูป 11 แตะเบอรโทรเพื่อโทรออกไดทันที อีเมลที่สงไมได ยังคงอยู เมื่อคุณสงอีเมลออกไปไมได เชนไมมีสัญญาณ หรือสัญญาณ ขั ด ข อ ง ไม ต อ งห ว ง เพราะอี เ มลของคุ ณ ไม ห ายไปไหน Mail จะสร า งโฟลเดอร Outbox ขึ้ น มาเพื่ อ เก็ บ อี เ มลนั้ น เอาไว เ พื่ อ รอส ง ซึ่ งคุ ณสามารถเป ดเข าไปดูไ ด ที่หน าจอหลั กของแอคเคาท นั้นๆ เมื่ อ อีเมลถูกสงออกไปไดแลว โฟลเดอรนี้ก็จะหายไปโดยอัตโนมัติ

รูป 13 สรางโฟลเดอรสำหรับอีเมล

การเซฟอีเมลเปน Drafts การกำหนดสถานะ “Unread” ใหกับอีเมล เมื่ อ คุ ณ สร า งอี เ มลใหม คุ ณ สามารถสร า งเป น Drafts ตามปกติ เมื่อคุณเปด Mail อีเมลที่ยังไมไดอาน จะแสดงจุด หรื อฉบั บร าง ที่ ยังไม สง และสามารถกลั บไปแกไ ขได โดยเมื่ อร างอี สีฟาดานหนาเพื่อใหทราบวายังไมอาน เมื่อคุณเปดอานไปแลว จุดสีฟา เมลแลว ใหคุณแตะปุม Cancel จากนั้นในปุมที่ปรากฏขึ้น ใหคุณแตะ จะหายไป แตคุณคุณสามารถเปลี่ยนกำหนดสถานะอีเมลที่อานไปแลว Save ซึ่งจะทำใหโฟลเดอร Drafts ถูกสรางขึ้นเพื่อเก็บอีเมลของคุณ Computer Chiang Mai

17


Scoop

iPhone Tips & Tricks

และคุณสามารถเปดขึ้นมาตรวจสอบหรือแกไขไดจนพอใจ คอยสงออก ประยุกตใช Contact เปน Notes เพือ่ ใหซงิ ค เนื่ อ งจาก Notes บน iPhone ไม มี คุ ณ สมบั ติ ก าร ไป (บางครั้งโฟลเดอร Drafts และอีเมลฉบับรางอาจจะใชเวลาครูหนึ่ง ซิ ง ค โ ครไนซ กั บ คอมพิ ว เตอร ดั ง นั้ น เราต อ งประยุ ก ต กั น หน อ ย จึงจะปรากฏขึ้น ไมตองกังวล) โดยสราง Contacts ใหมท่ีไมไดแทนตัวตนของใครขึ้นมา แลวปอน ข อ มู ล ในส ว น Notes ของ Contacts แทน เพื่ อ ให ส ามารถซิ ง ค และเปดอานจาก Contacts ใน iPhone ได สง SMS จาก Phone ถ า คุ ณ กำลั ง อยู ใ นส ว นของ Phone และต อ งการส ง SMS ให ใ ครก็ ต าม ไม ต อ งเสี ย เวลากดปุ ม Home เพื่ อ กลั บ สู ห น า จอหลั ก แลวแตะไอคอน SMS ใหยุงยาก เพราะคุณสามารถทำไดจาก Phone เพี ย งเป ด ข อ มู ล บุ ค คลที่ ต อ งการ จากนั้ น แตะปุ ม Text Message ดานลางเพื่อเปดหนาจอสำหรับสง SMS ไดทันที

รูป 14 เซฟเก็บเปน Draft เทคนิคการเลือกเพลงหรือ Contact ในการเลือกเพลง หรือ Contact คุณสามารถแตะแลวปดนิ้ว ขึ้นลงเพื่อคนหารายการที่ตองการได รวมถึงการแตะตัวอักษรดัชนีทาง ขวามือ ไมเพียงเทานั้น คุณยังสามารถแตะรายการดัชนีตัวอักษรทาง ขวามือแลวลากขึ้นลงเพื่อกระโดดไปยังรายการของแตละตัวอักษรไดอีก ดวย

รูป 16 สง SMS อยางรวดเร็ว

รูป 15 แตะแลวลาก 18

Computer Chiang Mai

การเพิ่มขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินใน Stock นอกเหนือจากการตรวจสอบขอมูลหุนแลว คุณยังสามารถ เพิ่มขอมูลการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเขาไปในรายการ Stock เพื่อตรวจ สอบขอมูลการแลกเปลี่ยนทั่วโลกไดอีกดวย 1. ในหน า จอ Stock แตะไอคอนตั ว i มุ ม ล า งขวา หน า จอ Edit จะปรากฏขึ้น ใหคุณแตะปุม Add มุมบนซาย เพื่อเพิ่มขอมูลใหม 2. ในหนาจอที่ปรากฏขึ้น พิมพสูตรงายๆ คือใชตัวยอของ “ประเทศ ตนทาง + สกุลเงิน + ประเทศปลายทาง + สกุลเงิน=x” เชน • usdthb=x คืออัตราแลกเปลี่ยนของ US Dollar เปน Thai Baht • jpythb=x คืออัตราแลกเปลี่ยนของ JAPAN YEN เปน Thai Baht นั่นเอง จากนั้นแตะ Search ในรายการที่ปรากฏขึ้นแตะเลือก เพื่อ เพิ่มเขาไปในรายการ และกลับสูหนาจอ Edit จากนั้นแตะ Done เพื่อ กลับสูหนาจอหลักของ Stock คุณจะเห็นอัตราแลกเปลี่ยนในหนาจอ


iPhone Tips & Tricks Stock ทันที ที่สำคัญคือ กราฟดานลางยังแสดงความเคลื่อนไหวของคา เงินอีกดวย

Scoop

การแสดงขอมูลพยากรณอากาศสำหรับกรุงเทพฯ ใน Weather ซึ่งคุณสามารถตรวจดูขอมูลพยากรณ อากาศนั้น คุณไมสามารถปอน Bangkok เพื่อคนหาไดโดยตรง แต ต อ งป อ น Bangkok, xxxxx โดย xxxxx คื อ หมายเลขรหั ส ไปรษณียที่คุณอาศัยอยู

รูป 17 เพิ่มขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน การใช Maps เปนสมุดหนาเหลือง หนึ่งในความสามารถอันโดดเดนและนาสนใจคือ Maps คือการ ประยุ ก ต ใ ช ใ นรู ป แบบของสมุ ด หน า เหลื อ ง เช น ถ า คุ ณ ไปเที่ ย วซี แ อทเทิ ล และตองการดื่มกาแฟสตารบัคส คุณสามารถพิมพ starbuck coffee seattle wa ซึ่ง Maps จะคนหารานสตารบัคสในพื้นที่ใหคุณทันที หรือถาคุณกำลังมองหารานขายยา คุณสามารถคนหาโดยใชรหัส ไปรษณียไดดวย เชน pharmacy 90210 หรือคนหารานอาหารไทยดวย Thai รูป 19 คนหาขอมูลพยากรณอากาศสำหรับกรุงเทพฯ restaurant 10016 เปนตน คุ ณ สามารถประยุ ก ต ก ารค น หาเหล า นี้ กั บ คำอื่ น ๆ เช น Gas โดยสามารถเขาไปคนหาไดที่ http://www.thailandpost.com/search_zipcode.asp Station, Hospital, Hotel, Park, Apple Store ฯลฯ

รูป 18 สมุดหนาเหลืองในมือของคุณ รูป 20 คนหารหัสไปรษณีย Computer Chiang Mai

19


“HP Simply Yours” สรางเทรนดใหมสูตลาดคอนซูเมอร เขยาวงการไอทีดวยผลิตภัณฑหลากหลายสไตลล้ำ

HP

บรรยากาศสนุกภายในงาน และสีสันแหงความเปน HP Simply Yours

Simply Yours

เอชพี ถือโอกาสเหมาะจัดงาน “HP Simply Yours” เป ด ตั ว พอร ต ผลิ ต ภั ณ ฑ รุ น ลาสุดสำหรับกลุมลูกคาคอนซูเมอร ตอบสนอง ความต อ งการทั้ ง ด า นการใช ง านและความ บั น เทิ ง ได อ ย า งครบครั น ให คุ ณ ได สั ม ผั ส กั บ ประสบการณ ก ารใช ง านได อ ย า งง า ยๆ แตเปยมประสิทธิภาพ โดยนำเสนอผานกลุม ผลิ ต ภั ณ ฑ ห ลั ก คื อ กลุ ม อิ ม เมจจิ้ ง แอนด พริ้ น เติ้ ง โดยนำเสนอแนวคิ ด การพิ ม พ ออนไลน ซึ่ ง เป น การพิ ม พ แ ห ง อนาคต พร อ ม เครื่องพิมพหลากหลายรูปแบบ และซัพพลาย สองผูบริหารไฟแรง นำเสนอกลยุทธในการเจาะถึงกลุมลูกคาในกลุมการพิมพ และเพอรซันแนล ร ว ม ไ ป ถึ ง ก ลุ ม เ พ อ ร ซั น แ น ล ซิ ส เ ต็ ม ซิสเต็มส คุณฐิตพล บุญประสิทธิ์ และคุณปวิณ วรพฤกษ) ที่ครอบคลุมผลิตภัณฑคอมพิวเตอรพีซี โนตบุค ไอแพ็ค ที่ไมเคยทำใหใครๆ ผิดหวัง สำหรับ คราวนี้ ม าพร อ มดี ไ ซน เ ก ล้ำ สมั ย สร า งเท รนด ใ หม สู ต ลาดทั้ ง ในเรื่ อ งเทคโนโลยี และ ดี ไ ซน เหมาะสำหรั บ การทำงาน และความ หลากหลายของ ไลฟสไตลในชีวิตประจำวันที่ เทคโนโลยีตางๆ เขามาสนับสนุนใหการทำงาน ก า ร อั พ เ ด ท ข อ มู ล ข า ว ส า ร ใ ห ทั น ยุ ค ทั น เหตุ ก ารณ อ ย า งสะดวก รวดเร็ ว และมี รวมพลผูบริหารผลิตภัณฑกลุมคอนซูเมอร ประสิทธิภาพสูงสุด ดวยเทคโนโลยีของเอชพีที่ ทำใหการทำงานงายขึ้น แมแตผูที่เริ่มใชงานก็ ยั ง สามารถใช ง านเครื่ อ งมื อ ต า งๆ เหล า นี้ ไ ด เพี ย งปลายนิ้ ว สั ม ผั ส งานนี้ . ..เสี ย ดายแทน คนที่ไมไดมาพิสูจนใหเห็นกันจะจะจริงๆ


เอชพี ย้ำภาพลักษณคนรุนใหม มุงสรางความโดดเดนของ Compaq โลโก ดวยแคมเปญ

“Compaq Your Companion” ยกขบวน ‘Mr. Qool’ ปูพรมจัดกิจกรรม ยึดหัวหาดแหลงวัยมันสทั่วกรุง เอชพี เ อาใจคนรุ น ใหม เป ด ตั ว แคมเปญ “Compaq Your Companion” รุกจัดกิจกรรมตามแหลงรวมวัยรุนทั่วกรุงเทพ ตอกย้ำ ภาพลั ก ษณ แ บรนด ค อมแพคด ว ยสื่ อ สรางสรรคและกิจกรรมหลากรูปแบบ พรอมทั้ง แนะนำ ‘Mr. Qool’ คูหูคนใหม ที่จะมาสราง สีสันความสนุกใหกับวัยมันส ภาพลักษณใหมของแบรนดคอมแพค ไดรับการเปดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนที่ ผ า นมา โดยปรั บ เปลี่ ย นมาใช โ ลโก CQ ที่ ดู ทันสมัยและปราดเปรียว เพื่อสื่อถึงแนวคิดของ คอมแพคในการเปนแบรนดที่ ‘เรียบงายและ คุมคา’ (simple and value) นอกจากนี้ เ อชพี ยั ง ได ป ระกาศผลผู ชนะการประกวดตั้งชื่อมาสคอทใหมของคอม แพค ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ซึ่งไดเริ่มตนขึ้น ในเดือนพฤษภาคมที่ผานมา และมีผูสนใจสง ชื่ อ เ ข า ป ร ะ ก ว ด ผ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต www.stickmanwantsaname.com มากถึง 620 ชื่อ โดยชื่อที่ไดรับการคัดเลือกคือ ‘Qool’ โดยแอนตี้ ซานโตโซ จากประเทศอินโดนีเซีย เนื่ อ งจากเป น ชื่ อ ที่ ส ามารถสื่ อ ถึ ง บุ ค ลิ ก ที่ สนุกสนานของแบรนด และมีการนำตัวอักษร Q มาใชไดอยางลงตัว

คอนเสิรตสุดคูลจากชิน ชินวุฒิ

Compaq ‘Your Companion’ คูหูคนใหมของวัยมันส แคมเปญ Compaq Your Companion มาพร อ มหลากหลายกิ จ กรรมให ร ว มสนุ ก ทั้งทางเวบไซต www.yourcompanion.in.th และกิจกรรมเพื่อสรางสีสันในแหลงวัยรุนทั่ว กรุงเทพ รวมทั้งการใชสื่อทั้งในแนวสรางสรรคและแนวอินเตอรแอคทีฟหลากรูปแบบ อาทิ • Big Mr.Qool บนอาคารจอดรถสยามเซนเตอร ซึ่งเปนโมเดลขนาดใหญความสูงถึง 15 เมตร ที่สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนจากลานน้ำพุสยามพารากอน • Mr.Qool ในทวงทาสุดมันส ทั่วทั้งสยามเซนเตอร สยามดิสคัฟเวอรี่ รวมทั้งสถานีรถไฟฟาบีที เอสและสถาบันกวดวิชาตางๆ • กองทัพ Mr.Qool ออกตระเวนสรางสีสันตามแหลงวัยรุน เชน สยามสแควร สยามเซนเตอร มาบุญครอง เจเจมอลล ถนนขาวสาร และตลาดนัดสวนจตุจักร เปนตน

นอกจากนี้ แ คมเปญดั ง กล า วยั ง มี กิ จ กรรมให ร ว มสนุ ก เพื่ อ ลุ น รั บ โน ต บุ ค คอมแพคสุ ด เฉียบ จำนวนถึง 50 เครื่อง ดังนี้ • ประกวดเรื่ อ งราวประทั บ ใจของคู เ พื่ อ นผ า นทาง www.yourcompanion.in.th ในหัวขอ ”Yep! You’re my best friend นี่แหละเพื่อนแทตัวจริง” • กิจกรรมรวมสนุกในมหาวิทยาลัยทั่วกรุงเทพฯ • กิจกรรมเจอแลวแจก สำหรับผูที่ใสเสื้อ Compaq • รวมเลนเกมสชิงรางวัลทางรายการวิทยุสุดฮิต • กิจกรรมคนกลาทาอึด สำหรับผูที่สวมชุด Mr.Qool และมาทำกิจกรรมที่จุดนัดพบ • สามารถติดตามขาวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมของแคมเปญนี้ไดที่ www.yourcompanion.in.th หรือ Mr.Qool Call Center 0-2818-1200


Reviews

พิมพใหประหยัดหมึกและกระดาษ ดวย FinePrint

พิมพใหประหยัดหมึกและกระดาษ ดวย FinePrint ตอนที่ 1 ผูผลิต / เว็บไซต

FinePrint Software. / http://www.fineprint.com

เอกสารขนาด Legal บนกระดาษขนาด Letter หรื อ การพิ ม พ เ อกสารขนาด A4 การทำงาน โปรแกรมบริหารและจัดการการพิมพ บนเอกสาร Letter เปนตน ประเภทของโปรแกรม ยูทิลิตี้ / แชรแวร ราคา $60 • ฟอร ม : คุ ณ สามารถสร า งฟอร ม จาก ความตองการของระบบ คอมพิวเตอรที่ใช Windows 95 ขึ้นไป โปรแกรมใดๆ แล ว พิ ม พ เ นื้ อ หาอื่ น ๆ บนฟอร ม (อ า นรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ใน วันนี้เครื่องพิมพ กลายเปนหนึ่งใน • ประหยั ด หมึ ก พิ ม พ : ด ว ยการลดจำนวน หั ว ข อ “ ส ร า ง ฟ อ ร ม ด ว ย แ ท็ บ ของหน า พิ ม พ นอกจากนี้ FinePrint อุ ป กรณ ม าตรฐานในการใช ง าน FormFactory” ยั ง ประกอบด ว ยคุ ณ สมบั ติ ใ นการข า มการ • การโอนถายเอกสาร : ไฟลของ FinePrint รวมกับคอมพิวเตอร ดวยประสิทธิภาพความ พิมพภาพเพื่อประหยัดหมึก และลดเวลาใน สามารถที่ ดี ขึ้ น แต ถู ก ลงเพี ย งไม ก่ี พั น บาท สามารถเซฟและโอนถายไปยังบุคคลอื่นๆ การพิมพไดอีกดวย เครื่องพิมพสารพัดรุนหลากยี่หอจึงไดรับความ เพื่ อใช ใ นการพิ ม พ ไ ด อ ย า งง า ยดาย (อ า น นิยมไปทั่ว • การผสมผสานงานพิมพ : ดวย FinePrint รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “การเซฟงาน คุณสามารถผสมงานพิมพจากโปรแกรมหรือ อยางไรก็ตาม แมวาเครื่องพิมพจะมี พิมพ” เอกสารต า งๆ เข า ด ว ยกั น อย า งน า ทึ่ ง ราคาถูกลงมาก แตราคาหมึกกลับสวนทางกัน เช น การพิ ม พ เ อกสารจาก Word, Excel, การใชงานงายและยืดหยุน อย า งชั ด เจน เพราะราคาหมึ ก ตลั บ ใหม Photoshop, เว็ บ เพจในแผ น เดี ย วกั น โดยเฉพาะหมึ ก สี นั้ น ราคาพอๆ กั บ เครื่ อ ง การทำงานของ FinePrint จะอยูใน เปนตน (อานรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ รูปแบบไดรวเวอรสำหรับเครื่องพิมพที่ใหคุณ พิมพเครื่องใหมเลยทีเดียว แมจะมีหมึกเติม ”การผสมผสานงานพิมพ”) ราคาประหยัดกวามาใหใช แตจะดีกวาหรือไม สามารถจั ด การผลลั พ ธ ใ นการพิ ม พ ไ ด อ ย า ง ถ า คุ ณ สามารถพิ ม พ ง านได ป ระหยั ด ยิ่ ง ขึ้ น • การกำหนดลายน้ำ : คุณสามารถพิมพภาพ ยืดหยุนกอนการพิมพ ลายน้ำ เพื่ อ ระบุ เ อกลั ก ษณ ห รื อ สั ญ ลั ก ษณ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น คุ ม ค า กั บ ราคา ด ว ยการทำงานในลั ก ษณะข า งต น และประหยัดคาใชจายในการพิมพ ไมวาจะ ของเอกสารที่ พิ ม พ เช น โลโกของบริ ษั ท การใชงาน FinePrint จึงทำไดงายมาก ไมตาง เปนการใชสวนบุคคล ธุรกิจ หรือสำนักงาน หรือใชในการทำเครื่องหมายสำหรับการจัด ไปจากการตั้งคาเครื่องพิมพที่คุณใชงานปกติ เก็บเอกสาร หรือแยกเอกสาร เปนตน พิมพใหประหยัดดวย FinePrint • การประหยั ด พื้ น ที่ จั ด เก็ บ : เลื อ กพิ ม พ การใชงาน FinePrint FinePrint คื อ โปรแกรมคุ ณ ภาพที่ เอกสาร 2, 4 หรือ 8 หนาในกระดาษแผน ขั้นตอนพื้นฐานงายๆ ในการใชงาน ควรมี ไ ว ใ ช ร ว มงานกั บ เครื่ อ งพิ ม พ ทุ ก รุ น เดียว คุณจึงสามารถประหยัดพื้นที่ในการ FinePrint แทบไม ต า งไปจากการพิ ม พ ต าม ทุกยี่หอ ดวยประสิทธิภาพและความสามารถ จัดเก็บ FinePrint จะเรียกหนายอยเหลานี้ ป ก ติ ห า ก แ ต คุ ณ ส า ม า ร ถ ตั้ ง ค า ต า ง ๆ ในการใชงานที่ควารางวัลมาแลว วา “ชีต” (Sheet) ไดละเอียดและยืดหยุนขึ้นกวาเดิม ดวย FinePrint คุณสามารถ • การจัดพิมพเอกสารขนาดเล็ก : คุณสามารถ 1. เป ด โปรแกรมใดๆ ที่ ต อ งการใช ง าน • ประหยัดกระดาษ : คุณสามารถเลือกพิมพ พิ ม พ เ อกสารขนาดเล็ ก แบบพั บ ที่ พิ ม พ จากนั้นเปดไฟลเอกสารที่ตองการพิมพ เอกสาร 2, 4 หรือ 8 หนาในกระดาษแผน ส อ ง ห น า เ พื่ อ ใ ช ใ น ก า ร โ ฆ ษ ณ า 2. ในเมนู File เลือกคำสั่ง Print เดียว สำหรับการพิมพเอกสารราง สำเนา ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล หรือการผลิต 3. ในวิ น โดว Print หั ว ข อ Name เลื อ ก รายชื่ อ ที่ อ ยู ติ ด ต อ อี เ มล เว็ บ เพจ ภาพ นิตยสารเลมเล็กเพื่อกิจกรรมตางๆ ในการ FinePrint แล ว คลิ ก OK (รู ป 1) หรื อ ซอรตโคดของโปรแกรม คำศัพทท่ีตองการ ประชุ ม หรื อ ในห อ งเรี ย น ทำให เ ด็ ก ๆ Select Printer เลือก FinePrint แลวคลิก ไดเรียนรูการทำงานรวมกันในการนำเสนอ ทอง หรือโนตยอของเนื้อหาบทเรียน เนื้อหา OK (รู ป 2) ซึ่ ง หน า จอและตั ว เลื อ กอาจ ที่ตองการนำเสนอ หัวขอคำปราศรัย ที่พก เนื้อหาที่นาสนใจ ผานสิ่งพิมพขนาดเล็ก แตกตางกันไปตามแตละโปรแกรม แตโดย พาไดสะดวก หรืออานไดงาย หรือเอกสาร • การปรับขนาดเอกสาร : FinePrint สามารถ รวมจะคลายๆ กัน ใดๆ ปรับขนาดเอกสารที่ตองการพิมพใหอยูใน ขนาดใดๆ ที่ ต อ งการ เช น การพิ ม พ

ทุก

22

Computer Chiang Mai


พิมพใหประหยัดหมึกและกระดาษ ดวย FinePrint

รูป 1 ในหนาจอ Print เลือก FinePrint

รูป 2 ในหนาจอ Print เลือก FinePrint 2. วินโดวแสดงตัวอยางและการตั้งคาของ FinePrint จะปรากฏขึ้น (รูป 3) ทำการตั้งคาตางๆ ตามตองการ (อานรายละเอียดการตั้งคาใน หัวขอตอๆ ไป) แลวคลิก Print & Close เพื่อทำการพิมพ สวนประกอบหลักใน FinePrint FinePrint ประกอบดวยออปชันการตั้งคาตางๆ ที่ชวยใหคุณ เลือกรูปแบบการพิมพไดอยางยืดหยุน ประหยัด คุมคาหมึกพิมพและ กระดาษ รวมทั้งตอบสนองความตองการในการใชงานเครื่องพิมพและ ผลลัพธที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อคุณสั่งพิมพและเขาสูหนาจอแสดงตัวอยางและการตั้งคา จะปรากฏขึ้น พรอมดวยสวนประกอบหลักๆ ดังรูป 3

รูป 3 สวนประกอบหลักของ FinePrint

Reviews

1. แถบไตเติลแสดงจำนวนหนาเอกสารที่พิมพ และจำนวนกระดาษที่ใช ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบการพิมพ เชนถาเลือกพิมพเอกสาร สองหนาในเอกสารหนึ่งแผน เอกสารจำนวน 7 หนาก็จะใชกระดาษ เพียง 4 แผน แตถาเลือกพิมพทั้งหนา-หลังดวย ก็จะใชเพียง 2 แผนเทานั้น 2. แท็บในการตั้งคาและปรับแตงออปชันในการพิมพ ทั้งหมด 4 แท็บ 3. หนาจอแสดงออปชันสำหรับแตละแท็บ 4. ปุมควบคุม ซึ่งมีการใชงานดังนี้ • Print & Close : พิมพและปดหนาจอของ FinePrint • Print : พิมพ แตยังคงเปดหนาจอ FinePrint คางเอาไว • Save : การบันทึกงานพิมพ (อานรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ ”การบันทึกงานพิมพ” หนา XX) • Open : เปดไฟลงานพิมพที่บันทึกเอาไว (อานรายละเอียดเพิ่มเติม ในหัวขอ “การเซฟงานพิมพ” หนา XX) • Help : เปดดูขอมูลวิธีการใชงาน • Close : ปดการทำงานของ FinePrint 5. แถบสถานะ แสดงขอมูล • Pages : แสดงลำดับของหนาเอกสารที่คุณคลิกเลือก เชน 4 of 7 คือหนา 4 ของทั้งหมด 7 หนา พรอมขอมูลขนาดกระดาษ และการ วางแนวกระดาษระหวางแนวตั้งและแนวนอน • Sheet : ลำดับของแผนกระดาษที่พิมพ ซึ่งจะเปลี่ยนไปตาม หนาเอกสารที่คุณคลิกเลือก • Sheet size : ขนาดกระดาษที่ใชพิมพ • Paper Saving : เปอรเซนตความประหยัดกระดาษ • Scaling : ขนาดในการแสดงผลตัวอยางเอกสาร การตั้งคาการทำงานของ FinePrint รวมกับเครื่องพิมพของคุณ เพื่อใหคุณสามารถใชงาน FinePrint รวมกับเครื่องพิมพตางๆ ของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด คุณจึงสามารถตั้งคาการทำงานให สอดคลองกันไดอยางลงตัว เนื่องจากเครื่องพิมพแตละรุนแตละยี่หอ จัดการกับกระดาษแตกตางกัน การตั้งคานี้จะทำให FinePrint จัดการ กับกระดาษไดอยางเหมาะสม ในการตั้งคา ใหคุณเปดเขาสูหนาจอแสดงตัวอยางการพิมพ จากนั้นคลิกปุม Options ดานลาง (รูป 4) วินโดวการตั้งคาจะปรากฏ ขึ้ น ซึ่ ง จะแบ ง การทำงานออกเป น สองโหมดคื อ โหมด Wizard และโหมดการตั้งคาดวยตัวเอง

รูป 4 คลิกปุม Options Computer Chiang Mai

23


Reviews

พิมพใหประหยัดหมึกและกระดาษ ดวย FinePrint

ในการตั้งคาในโหมด Wizard ซึ่งจะชวยใหการตั้งคางายและ • Paper tray : คุณสามารถเลือกชองบรรจุกระดาษพิมพที่ตองการใช สะดวกยิ่งขึ้น ใหคุณคลิกปุม Wizard มุมลางขวา (รูป 5) งาน ในกรณี ที่ เ ครื่ อ งพิ ม พ ร องรั บ ช อ งบรรจุ ก ระดาษมากกว า หนึ่ ง โดยคุณสามารถเลือกรูปแบบการใชงานดังนี้ First Sheet : เลือกชองบรรจุกระดาษสำหรับพิมพเอกสารแผนแรก All other sheets : เลื อ กช อ งบรรจุ ก ระดาษสำหรั บ พิ ม พ เอกสารแผนที่เหลือทั้งหมด Use the same tray for all sheets : กำหนดใหใชชองบรรจุ กระดาษเดียวกันสำหรับพิมพเอกสารทั้งหมด • Paper Orientation : กำหนดรูปแบบการพิมพเอกสาร Portrait : พิมพเอกสารในแนวตั้ง Landscape : พิมพเอกสารในแนวนอน Smart : คำนวณหารู ป แบบการวางแนวการพิ ม พ ที่ ดี ที่ สุ ด สำหรับเอกสารโดยอัตโนมัติ ออปชันนี้จะถูกกำหนดเปนคาเริ่ม รูป 5 คลิกปุม Wizard ตนในการใชงาน FinePrint จะทำการตรวจสอบและกำหนดออปชันที่ถูกตอง • Reverse Printing : ออปชันนี้มีประโยชนสำหรับเครื่องพิมพแบบ สำหรั บ การพิ ม พ แ บบ รู ป แบบการพิ ม พ บ นด า นหน า และหลั ง ของ อิงกเจ็ตหรือเครื่องพิมพอื่นๆ ที่ตองทำการจัดเรียงหนาเอกสารใหม กระดาษ รวมทั้งการตั้งคาอื่นๆ เพื่อให FinePrint ทำงานรวมกับเครื่อง เรียงลำดับจากหมายเลขหนานอยไปมาก เพราะในขณะที่พิมพนั้น พิมพบางรุนไดอยางเหมาะสม การคลิกบนปุม Wizard จะเปดหนาจอ เรี ย งจากการพิ ม พ ห น า 1, 2, 3,… จนถึ ง หน า สุ ด ท า ย ทำให ห น า สำหรับการทดสอบ และการตั้งคางายๆ ซึ่งคุณสามารถปฎิบัติตามคำ สุ ด ท า ยขึ้ น มาเป น แผ น บนสุ ด และต อ งไล เ รี ย งลำดั บ ย อ นไปใหม แนะนำบนหนาจอไดทันที (รูป 6) การเลือกออปชันนี้จะทำใหการพิมพเริ่มตนจากหนาสุดทายยอนกลับ ขึ้ น มา เช น 5, 4, 3, 2, 1 ทำให ไ ม ต อ งเรี ย งหน า เอกสารใหม ใ ห วุนวาย • Collate multiple copies : กำหนดใหเรียงลำดับหนาในเอกสารทุก ชุดที่พิมพโดยอัตโนมัติ • This Printer has automatic duplex : เลือกออปชันนี้ในกรณีที่ เครื่ อ งพิ ม พ ข องคุ ณ รองรั บ ระบบการพิ ม พ ห น า -หลั ง โดยอั ต โนมั ติ จากนั้นเลือกรูปแบบการวางแนวการพิมพ ระหวาง Portrait produces vertical flipping : กำหนดรูปแบบการ พิมพในแนวตั้ง Landscape produces vertical flipping : กำหนดรูปแบบ การพิมพในแนวนอน รูป 6 ปฎิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอในโหมด Wizard • This printer requires manual duplex : เลือกออปชันนี้ในกรณีที่ หากต อ งการตั้ ง ค า ด ว ยตั ว เอง ในหน า จอที่ ป รากฏขึ้ น เครื่องพิมพของคุณไมรองรับระบบการพิมพหนา-หลังโดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณตองตั้งคาออปชันตางๆ ดวยตัวเองดังนี้ คุณสามารถเลือกออปชันตางๆ ไดโดยตรง ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้ (รูป 7) Paper must be flipped over (along the short side) : เลือกออปชันนี้ในกรณีการพิมพหนาหลัง คุณตองพลิกกระดาษ แลวสอดเขาไปในชองบรรจุกระดาษสำหรับพิมพ Paper must be rotate 180 degrees : เลือกออปชันนี้ใน กรณี ที่ ก ารพิ ม พ ด า นหลั ง ต อ งหมุ น กระดาษด า นหน า 180 องศาสอดเขาไปในชองบรรจุกระดาษสำหรับพิมพ Print fronts side first : เลือกออปชันนี้ในกรณีที่เครื่องพิมพจะ พิมพดานหนากอน

รูป 7 ออปชันในการตั้งคาเครื่องพิมพดวยตัวคุณเอง 24

Computer Chiang Mai

หมายเหตุ : ในโหมดการตั้งคาการพิมพแบบหนา-หลังดวยตัวเอง (This printer requires manual duplex) หลังจากที่ FinePrint พิมพงานใน ดานหนาทั้งหมดของกระดาษ ไดอะล็อกบ็อกซจะปรากฏขึ้นเพื่อใหคุณ


พิมพใหประหยัดหมึกและกระดาษ ดวย FinePrint

Reviews

สอดกระดาษเพื่อพิมพในหนาหลัง เมื่อคุณสอดกระดาษแลว ใหคลิก • Restore default settings : คืนการตั้งคาทั้งหมดกลับเปนคาเริ่มตน OK เพื่อพิมพ ของโปรแกรม • Print test page : พิมพทดสอบ • Colored text : ออปชันนี้จะใชในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการ พิมพขอความตางๆ ในเอกสารที่มีสีสันแตกตางกัน การตั้งคาการพิมพดวย FinePrint Draw Normally : โดยสวนใหญ การเลือกออปชันนี้จะทำให การตั้งคาตางๆ ในการพิมพจะทำผานแท็บ 4 แท็บดานบน ขอความสีจะพิมพไดอยางถูกตองในทุกกรณี ซึ่ ง ประกอบด ว ยแท็ บ Preview, Stationary, FormFactory และ Color correction : เลือกออปชันนี้ ในกรณีที่ขอความสีหรือ Settings โดยมีรายละเอียดดังนี้ ลายน้ำไมถูกพิมพ หรือพิมพดวยสีดำแทนที่จะเปนสีที่ปรากฏ บนหนาจอ เลือกรูปแบบการพิมพดวยแท็บ Preview Convert to black : พิมพขอความสีทั้งหมดดวยสีดำ แท็ บ นี้ คื อ แท็ บ หลั ก ในการทำงานของ FinePrint ออปชั น • Rotated pages : ออปชันนี้จะใชในการควบคุมการหมุนกระดาษใน สำคั ญ ต า งๆ จะรวมอยู ใ นแท็ บ นี้ ภายในแท็ บ นี้ ยั ง แบ ง ออก ขณะพิมพ ซึ่งเหมาะสำหรับการพิมพเอกสารที่ประกอบดวยเนื้อหาใน เปนแท็บยอยๆ สองแท็บคือ แท็บ Layout และ Job โดยมีรายละเอียด แนวตั้งและแนวนอน ในการตั้งคาดังนี้ Rotate entire page : ออปชันนี้เหมาะสำหรับคอมพิวเตอรที่ มี ห น ว ยความจำจำนวนมาก และสามารถหมุ น ภาพกราฟ ก 1. แท็บ Layout (รูป 9) แท็บนี้จะใชในการกำหนดรูปแบบผลลัพธจาก ขนาดใหญในการประมวลผลครั้งเดียว การพิมพ Rotate in pieces : ออปชั น นี้ จ ะหมุ น พื้ น ที่ เ ล็ ก ๆ ในหน า • Layout : ออปชันนี้จะใชในการจัดรูปแบบการพิมพเอกสาร เอกสารทีละสวน โดยประกอบดวย Do not rotate : เลือกออปชันนี้ในกรณีที่คุณไมตองการหมุน Bypass : กำหนดให พิ ม พ เ อกสารไปยั ง เครื่ อ งพิ ม พ โ ดยตรง หนาเอกสาร โดยขอมูลจะถูกพิมพในพื้นที่ที่มีอยู ไมผานการตั้งคาหรือการทำงานใดๆ ของ FinePrint ออปชันนี้จึง • Extra margins : ในกรณีที่พิมพหรือขอบหาย หรือแหวงขาดหายไป เหมือนเปนการปดการทำงานของ FinePrint ออปชันนี้ใหคุณสามารถเพิ่มขนาดของกรอบในหนวยพิกเซล ซึ่งคุณ 1 up : พิ มพ เอกสารด วยขนาดปกติ โดยคุ ณสามารถกำหนด สามารถทดสอบผลลัพธการพิมพเพื่อกำหนดขนาดที่ถูกตองดวยการ ออปชันอื่นๆ ไดตามตองการ เชนการใช Stationary หรือ Form คลิกปุม Print a Test Page (รูป 9) • PDF Font correction : ในกรณีที่ฟอนตที่พิมพในโปรแกรม Adobe Acrobat ไมถูกตอง ใหเลือกออปชันนี้ • Blank page correction : แกไขปญหาที่เกิดจากหนาวาง • Custom settings : เป ด การตั้ ง ค า ของเครื่ อ งพิ ม พ ที่ ม าพร อ มกั บ ไดรวเวอรโดยตรง ซึ่งจะแตกตางกันไปตามบริษัท รุน และยี่หอของ เครื่องพิมพ ซึ่งคุณสามารถศึกษาการตั้งคาไดจากคูมือการใชงาน เครื่องพิมพของคุณ (รูป 8)

รูป 9 พิมพเอกสารหนาเดียวตามปกติ 2 up : พิมพเอกสาร 2 หนาบนกระดาษหนาเดียว โดยเอกสารที่ พิมพแตละหนาจะมีขนาดเล็กลง 50% (รูป 10) ซึ่ง FinePrint จะเรียกหนายอยเหลานี้วา “ชีต” (Sheet)

รูป 8 หนาจอการตั้งคาของเครื่องพิมพ Canon MPC190 Computer Chiang Mai

25


Reviews

พิมพใหประหยัดหมึกและกระดาษ ดวย FinePrint 8 up : พิ ม พ เ อกสาร 8 หน า บนกระดาษหน า เดี ย ว (รู ป 13) เหมาะสำหรั บ เอกสารที่ ใ ช ดู แ บบร า ง เช น งานนำเสนอ และเอกสารที่มีขนาดตัวอักษรใหญกวา 14 พอยต เมื่อเลือกรูป แบบการพิมพนี้ คุณจะสามารถเลือกลำดับการพิมพ (Ordering) ระหวาง Down เรียงจากบนลงลาง, Across เรียงจากซายไปขวา (รู ป 7), และ PDF สำหรั บ การพิ ม พ เ อกสารในแนวนอนจาก Acrobat เวอรชันต่ำกวา 4.0

รูป 10 พิมพเอกสาร 2 หนา 4 up : พิ ม พ เ อกสาร 4 หน า บนกระดาษหน า เดี ย ว (รู ป 11) โดยเอกสารที่ พิ ม พ แ ต ล ะหน า จะมี ข นาดเล็ ก ลง 75% เหมาะ สำหรับเอกสารที่มีขนาดตัวอักษรใหญกวา 10 พอยต เมื่อเลือก รู ป แบบการพิ ม พ นี้ คุ ณ จะสามารถเลื อ กลำดั บ การพิ ม พ (Ordering) ระหวาง Down เรียงจากบนลงลาง , Across เรียง จากซายไปขวา (รูป 12), และ PDF สำหรับการพิมพเอกสารใน แนวนอนจาก Acrobat เวอรชันต่ำกวา 4.0

รูป 13 รูปแบบการเรียงลำดับ Booklet : พิ ม พ เ อกสารในรู ป แบบหนั ง สื อ เล ม เล็ ก ๆ โดยกระดาษหนึ่งแผนจะพิมพเอกสารทั้งดานหนาและดานหลัง โดย 1 หนาจะพิมพเอกสารสองแผน กระดาษหนึ่งแผนจึงพิมพ เอกสารได 4 หนา (รูป 14) เหมาะสำหรับการพิมพงานนำเสนอ คูมือ ฯลฯ

รูป 11 การพิมพเอกสาร 4 หนา

รูป 14 การพิมพแบบเอกสารเลมเล็ก Repeat : เลือกออปชันนี้เพื่อพิมพเอกสารเดิมซ้ำตามเลยเอาทที่ เลื อ ก เช น ถ า คุ ณ เลื อ กเลย เ อาท แ บบ 4 up เอกสารหน า เดี ย วกั น จะพิ ม พ ซ้ำ กั น 4 ครั้ ง (รู ป 15) การเลื อ ก 8 up ก็จะพิมพซ้ำ 8 หนาเปนตน รูป 12 รูปแบบการเรียงลำดับ 26

Computer Chiang Mai


พิมพใหประหยัดหมึกและกระดาษ ดวย FinePrint

Reviews

รูป 17 ภาพเปรียบเทียบพื้นที่ที่ตางกัน สังเกตจากลูกศรสีแดง รูป 15 การพิมพเอกสารซ้ำ

• Separate jobs : ในกรณีที่คุณพิมพเอกสารหลายๆ ไฟล และมีการกำหนดใหพิมพเอกสาร 2, 4 หรือ 8 หนาในกระดาษ แผนเดียว คุณสามารถสั่งให FinePrint พิมพเอกสารไฟลถัดไป ตอเนื่องในพื้นที่วางบนกระดาษตอจากเอกสารชุดแรกไดทันที ดังตัวอยางในรูป 18 โดยสามารถกำหนดออปชันตางๆ ไดดังนี้ Off : พิมพงานใหมตอเนื่องไปบนพื้นที่วาง By side : งานใหมจะเริ่มอีกดานของกระดาษ By sheet : งานใหมจะเริ่มบนกระดาษใหม

• Stationary : เลือก Stationary ที่ตองการใช อานรายละเอียก เกี่ ย วกั บ Stationary ในหั ว ข อ “กำหนดหั ว -ท า ยกระดาษ และลายน้ำดวยแท็บ Stationary” • Form : เลือกฟอรมที่ตองการใช (อานรายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวขอ “สรางฟอรมดวยแท็บ FormFactory” • Border : กำหนดใหตีกรอบลอมรอบเอกสารที่แสดง เพื่อใหคุณ ตรวจดูไดงายขึ้น หมายเหตุ : ในกรณี ที่ ไ ม ไ ด ใ ช ก ารพิ ม พ แ บบหน า -หลั ง ของกระดาษ Off : ปดการตีกรอบ (รูป 16 ซาย) (Double-sided) ออปชัน By side และ By sheet จะมีคาเทากัน On : เพื่อตีกรอบลอมรอบทุกหนา (รูป 16 ขวา) Smart : ตีกรอบใหสอดคลองกับรูปแบบการเรียงเอกสารที่ เลือก (Ordering)

รูป 16 ภาพเปรียบเทียบการใชและไมใชกรอบ • M a r g i n : อ อ ป ชั น นี้ ใ ช ใ น ก า ร ป รั บ พื้ น ที่ สี ข า ว ร อ บ ๆ หนาเอกสาร (รูป 17) None : ไมมีการกำหนด Small : ขอบขางขนาดเล็ก Medium : ขอบขางขนาดปานกลาง Large : ขอบขางขนาดใหญ Original : ใชคาเดิมของเอกสาร

รูป 18 การกำหนดรูปแบบงานพิมพเอกสาร • Leave room for gutters : เพิ่มชองสำหรับรอยหวงบริเวณ ดานขาง สำหรับการจัดเก็บในแฟม (รูป 19)

Computer Chiang Mai

27


Reviews

พิมพใหประหยัดหมึกและกระดาษ ดวย FinePrint • Undelete all : ยกเลิกการลบงานพิมพทั้งหมด • Show job info : ดูขอมูลงานพิมพ ซึ่งประกอบดวย ชื่อไฟล จำนวนหน า ขนาดไฟล โปรแกรมที่ สั่ ง พิ ม พ ชื่ อ งาน หมายเลขฟอรแมตของ FinePrint เวอรชันของไดรวเวอร ชุดตัว อักษร และฟอนต (รูป 21)

รูป 19 เพิ่มความสะดวกดวยชองรอยหวง • Remove graphics : ยกเลิ ก การพิ ม พ ภ าพกราฟ ก เพื่ อ ประหยัดหมึก • Show deleted pages : ตามปกติ เ มื่ อ คุ ณ ลบหน า ใดๆ ที่ตองการพิมพ (คลิกปุมขวาบนหนาที่ตองการลบ ในเมนูเลือก คำสั่ ง Delete this page หรื อ คลิ ก แล ว กดปุ ม Del หรื อ Delete บนคียบอรด หนานั้นจะถูกลบออกจากหนาตัวอยาง) การเลือกเช็คบ็อกซนี้จะทำใหหนาที่ลบยังคงปรากฏอยูในภาพ ตัวอยางสำหรับพิมพ ซึ่งคุณสามารถยกเลิกการลบดวยการคลิก ขวาบนหนาที่ลบไปแลว แลวเลือกคำสั่ง Undelete this page

รูป 21 ขอมูลงานพิมพ • Show deleted jobs : กำหนดใหแสดงหนาเอกสารที่ลบออก จากตัวอยางการพิมพ ดวยเครื่องหมายกากบาดสีแดง เพื่อให คุณเลือกหนาที่ตองการยกเลิกการลบได หรือตรวจสอบเอกสาร ไดงายขึ้น (อานรายละเอียดเกี่ยวกับการลบในหัวขอ “การลบ หนาเอกสาร” เมื่อคุณเลือกเช็คบ็อกซ และมีการเซฟงานพิมพดวยการ คลิกปุม Save หรือกำหนดใหเซฟโดยอัตโนมัติ งานที่ลบจะถูก เซฟในไฟล FP ดวย (อานรายละเอียดเกี่ยวกับเซฟงานในหัวขอ ”การเซฟงานพิมพ”

2. แท็บ Jobs แท็บนี้จะแสดงชื่องานพิมพทั้งหมดของคุณ พรอมจำนวน หนา ซึ่งคุณสามารถคลิกแลวลากเพื่อเปลี่ยนลำดับ การเปลี่ยนชื่อ ปุมคำสั่งที่ใชรวมกันในทุกๆ แท็บ จัดการและลบงานพิมพตางๆ ดวยการคลิกปุมขวาบนรายการที่ ในแท็บทั้งหมดของ FinePrint มีปุมคำสั่งดานลาง ที่ใชรวมกันดังนี้ ตองการ ในเมนูที่ปรากฏขึ้น เลือกคำสั่ง (รูป 20) • Printer : เลือกเครื่องพิมพที่ตองการใชในการพิมพ • Options : เปดการตั้งคาการทำงาน อานรายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวขอ ”การตัง้ คาการทำงานของ FinePrint รวมกับเครือ่ งพิมพของคุณ” • Double-sided : ออปชันนี้จะใชสำหรับการพิมพเอกสารดานหนา และหลังของกระดาษ อานรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “การพิมพ เอกสารหนา-หลัง” • Copies : กำหนดจำนวนชุดของเอกสารที่ตองการพิมพ การเลือกหนาเอกสาร คุณสามารถเลือกหนาเอกสารใดๆ ในพื้นที่แสดงตัวอยางการ พิมพ ดวยวิธีงายๆ ดังนี้ • การเลือกหนาเดียว : คลิกเลือกหนาที่ตองการ • เลือกชวงหนา : คลิกหนาแรกของชวงที่ตองการ แลวกดปุม Shift รูป 20 ควบคุมงานพิมพดวยแท็บ Jobs คางไว แลวคลิกหนาสุดทายของชวงที่ตองการ • เลือกหนาแยกจากกัน : กดปุม Ctrl บนคียบอรดคางไว แลวคลิก • Rename this job : เปลี่ยนชื่องานพิมพ • Delete this job : ลบงานพิ ม พ เมื่ อ คุ ณ ลบงานพิ ม พ ใ ดๆ หนาที่ตองการ • เลือกทุกหนา : กดปุม Ctrl + A หรือคลิกขวาบนตัวอยางผลลัพธ เครื่องหมายกากบาดสีแดงจะปรากฏขึ้นหนานั้นๆ • Undelete this job : ยกเลิกการลบงานพิมพที่เลือก คำสั่งนี้จะ การพิมพแลวเลือกคำสั่ง Select All ปรากฏขึ้ น เมื่ อ คุ ณ เลื อ กเช็ ค บ็ อ กซ Show deleted jobs • ยกเลิกการเลือกทุกหนา : กดปุม Shift + Ctrl + A หรือคลิกขวา บนตัวอยางผลลัพธการพิมพแลวเลือกคำสั่ง Deselect All ดานลางเทานั้น 28

Computer Chiang Mai

ติดตามตอนตอไปในฉบับหนา


Gadget

Gadget Guide

ณัฐดนัย หอมคง

Hulk PC Mod ไม ข ายครั บ แต เ ป น การนำเสนอไอเดี ย จากที ม งานนิ ต ยสาร Maximum PC ที่นำเอาหุนของมนุษยยักษรางเขียว The Hulk มาจับลง ไปในเคสพีซี โดยทางทีมงานใชเวลาถึง 14 สัปดาหในการที่จะออกแบบ หาตำแหน ง การวางตั ว หุ น การโพสต ท า ของหุ น และยิ่ ง ไปกว า นั้ น คื อ ตองใชงานไดจริง The Hulk มีความสูงถึง 13 นิ้วและกำลังแบกเมนบอรด ของ ATX อยูครับ ถาสนใจก็นำไปทำตามกันไดครับ

OnStar เครื่องติดตามรถที่ถูกขโมย ในป 1996 OnStar ไดเสนอเครื่องที่จะชวยบอกพิกัดของรถ ที่ถูกขโมยไป โดยนำไปเสนอกับคายรถใหญๆ เชน เมอซิเดส-เบนซ เปนตน แตในชวงนั้นถือวาการใช GPS เปนเรื่องที่คอนขางฟุมเฟอย และมีราคาแพงมาก จนมาถึงชวงปนี้ที่เรื่อง GPS เปนเรื่องใกลตัว เหลือเกิน ทาง OnStar จึงไดออกผลิตภัณฑตัวใหมที่เพิ่มเติมจากของ เดิมที่มีอยูแลวคือ ระบบชะลอความเร็วของรถ เขาไปดวย ซึ่งจะทำให รถที่ถูกขโมยเคลื่อนที่ไดชาลงและหยุดลงในที่สุด ทำใหตำรวจงายตอ การติดตามและจับกุมครับ สวนราคานั้นยังไมระบุ

RM-A4000 ระบบนำร อ ง GPS ที่ ค อ นข า งลงตั ว กั บ รถมอเตอร ไ ซด เพราะว า มี ก ารประกอบด ว ยวั ส ดุ ที่ ท นทานต อ ความร อ น ป อ งกั น ละอองน้ำ ที่ อ าจจะหยดหรื อ ซึ ม เข าไปยั ง ตั ว เครื่ อ ง RM-A4000 ได โดยขอมูลคราวๆ ของ RM-A4000 คือ จอแอลซีดี 3.5 นิ้ว หนวย ความจำภายใน 64MB สามารถเพิ่มความจำไดดวยการดหนวยความ จำ SD ถึ ง 2GB เล น MP3, MPEG-4 ได และมี แ บตเตอรี่ ลิ เธี ยมไอออต ขนาดของ RM-A4000 อยู ท่ี 115 x 80 x 30 มม. หนัก 260 กรัม ราคาขาย 12,000 บาท Kone Vacuums Kone Vacuums มาพรอมกับสีที่หลากหลาย และรูปรางที่ ไมซ้ำใครในรูปแบบทรงกรวย ออกแบบโดยดีไซนเนอรชื่อดังชาวตุรกี คาริม ราชิด นอกจากจะสวยแลว Kone Vacuum ยังมีประสิทธิภาพ ไม ด อ ยไปกว า เครื่ อ งดู ด ฝุ น ทั่ ว ไปอี ก ด ว ย ซึ่ ง มี ทั้ ง ระบบการดู ด และระบบการเปาในตัวเดียว ราคาขายที่ 1,200 บาท

30

Computer Chiang Mai


Gadget Wii We Dock สำหรับแฟนๆ Nintendo Wii ที่ชื่น ชอบและสนุกกับการเลนเกมมากกวาหนึ่งคน ก็ มักจะมี รีโ มตและนั นชัคตั้ งแต 2 ชุ ดขึ้นไป แตปญหาคือ เวลาเก็บ หาที่เก็บยาก ตองวาง รวมๆ กันเอาเอาไว ปญหานี้จะหมดไปดวย Wii We Dock อุปกรณที่ออกแบบสำหรับเก็บ รีโมตและนันชัคไดถึง 2 ชุดพรอมกัน ดวยดี ไซตและสไตลการออกแบบที่สวยทั้งรูป ใชงานก็สะดวก พรอมระบบสปริงบอรด ที่คุณ สามารถกดเพื่อยกอุปกรณขึ้นมาไดทันที งานนี้ เก็บงาน พกพาสะดวก มีใหเลือกถึงสองสี คือขาวกับดำ แฟนๆ Wii พลาดไมได WiFi Detector Shirt ปจจุบันระบบ WiFi แทบจะมีทุกที่ในโลก และคงจะดีไมนอยถามีเครื่องมีที่จะเช็ควา ณ จุดนั้นมี สัญญาณ WiFi หรือไม หรือมีความแรงมาถึงจุดนั้นเทาไหร และคงจะดีขึ้นอีกถาเครื่องมือที่เช็คสัญญาณนั้นมัน เทหมากๆ เหมือนดังเชนเสื้อเช็คสัญญาณ WiFi ตัวนี้ ที่สามารถรองรับไดตั้งแต 802.11b, 802.11g และยัง รองรับไปถึง 802.11n แบตเตอรี่ที่ใชก็ใชแคถาน AAA 3 กอน ราคาเสื้อตัวนี้อยูที่ 1,200 บาทครับ

หุนยนตผูรอบรู ในราคา 3 ลานบาท หุ น ยนต ตั ว นี้ ไ ม ไ ด ม าเต็ ม ตั ว ครั บ แต ม าแค หั ว เท า นั้ น ซึ่งในหัวหุนนี้มีระบบความฉลาดเทียมที่สามารถจดจำเรื่องราวที่เรา คุยพรอมใหคำแนะนำปรึกษาได สามารถจดจำครอบครัวของเราได มีการพัฒนาความสำพันธกับเราตลอดเวลา และสุดทายคือสามารถ ที่จะตอบคำถามที่เปนคำถามเชิงความเปนจริงไดอีกดวย คุณภาพ ขนาดนี้จึงไมนาแปลกใจที่มาพรอมราคามหาโหด

ฤานี้จะหมายถึง อวสานของแผน CD แผ น ซี ดี ใ นป จ จุ บั น แทบจะไม มี ป ระโยชน ท่ี จ ะใช แ ล ว เพราะ นอกจากแฮนดี้ไดรฟที่ปจจุบันมีความจุไมต่ำกวา 1GB ยังมีแผนดีวีดีหรือ แม ก ระทั่ ง บลู เ รย ที่ ใ กล จ ะนำมาใช อ ย า งแพร ห ลายให เ ลื อ กใช อ ย า ง มากมาย นี่จึงเปน แคการนำเสนอไอเดียที่จะนำแผนซีดีท่ีหมดประโยชน มาประยุกตใชทำอยางอื่น ดังเชน เกาอี้ตัวนี้ท่ีมีนามวา “Panda Chair” ราคายังไมระบุ

Mercedes Truck Case Mod นอกจาก Hulk PC Mod แล ว ฉบั บ นี้ เ รายั ง มี PC Mod อี ก ตั ว มานำเสนอ สำหรับผูรักโมเดลรถครับ เปนโมเดลรถบรรทุกของเมอซิเดส โดยบรรจุสิ่งที่จำเปนลงไป ครบถวนตั้งแตเครื่องเลนดีวีดี จอแอลซีดี 5 นิ้ว ลำโพงพรอมจูนเนอรเพื่อเพิ่มอรรถรสใน การดูหนังหรือฟงเพลง Computer Chiang Mai

31


Scoop

ผลกระทบของกฎหมายใหม ในมุมมองของผูใชบริการ

ผลกระทบของกฎหมายใหม ในมุมมองผูใชบริการ วิริยา ศรีวิริยานนท

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550

นชวงนี้ ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายควบคุม การทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเปนเรื่องที่ อยูในกระแสความสนใจของคนไอทีกันอยาง แนนอน กฎหมายนี้มีชื่อเปนทางการวา พ.ร.บ. ว า ด ว ยการกระทำผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร พ.ศ. 2550 ซึ่งเพิ่งออกมาบังคับใชเมื่อเดือน กรกฎาคมที่ผานมานี้เอง สำหรับจุดประสงค ที่รัฐบาลไดออกกฎหมายฉบับนี้ เนื่องจากใน ป จ จุ บั น ก า ร ติ ด ต อ สื่ อ ส า ร ผ า น ร ะ บ บ คอมพิ ว เตอร หรื อ ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ ริ่ ม เข า ไปมี บ ทบาทและทวี ค วามสำคั ญ มากขึ้ น ตามลำดับตอระบบเศรษฐกิจ และคุณภาพ ชีวิตของประชาชน ในขณะเดียวกันการกระ ทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรก็มีแนวโนม ขยายวงกว า ง และทวี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น ทำใหธุรกิจตางๆ โดยเฉพาะผูใหบริการระบบ คอมพิวเตอรมีความตื่นตัวในดานการเตรียม พร อ มเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ระบบให ส อดคล อ งกั บ ขอบังคับทางกฎหมายที่วานี้ อยางไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้ไมไดมี ผลกระทบต อ ภาคธุ ร กิ จ แต เ พี ย งอย า งเดี ย ว แตยังมีผลกระทบตอบุคคลทั่วไปดวย ซึ่งเรา จะเนนในดานที่เกี่ยวของกับบุคคลทั่วไป วาจะ ตองเตรียมการอยางไรสำหรับการใชงานเครื่อง คอมพิวเตอรที่มีกันอยูที่บาน เพราะกฎหมาย ฉบับนี้เปนกฎหมายลักษณะอาญาซึ่งสวนใหญ แลวก็จะยอมความไมได ถาเผลอไปทำผิดโดย ไมรู หรือทำไปดวยความสนุก คึกคะนอง ชีวิต ภายภาคหน า อาจจะไม ส นุ ก ก็ ไ ด เพราะ นอกจากจะมี โ ทษปรั บ แล ว ยั ง มี โ ทษจำคุ ก อี ก ดวย ฐานความผิดบางอยาง เชน การเผยแพร ภาพลามกอนาจาร การตัดตอภาพที่ทำใหผู อื่นเสียหาย นอกจากจะผิดกฎหมายนี้แลวยังมี ความผิดในกฎหมายอื่นอีกดวย อยางที่เลาไปตั้งแตตนวากฎหมาย ฉบับนี้เปนกฎหมายอาญา ซึ่งกำหนดไวชัดเจน ว า ผู ทำผิ ด จะต อ งทำโดยเจตนาเท า นั้ น ถ า พิ สู จ น ไ ด ว า เป น การกระทำโดยไม เ จตนา 32

Computer Chiang Mai

กฎหมายก็จะยกประโยชนใหกับผูนั้น แตถาทำ โดยเจตนาจริง ก็จะมีการดำเนินการสืบหาผูที่ เกี่ยวของทั้งหมด ดังนั้นจึงไมไดลงโทษเฉพาะ ผูที่ทำผิดอยางเดียวเทานั้นยังมีบทลงโทษกับ ตั ว การ ผู ใ ช (ใช ใ ห ค นอื่ น ทำให ) และผู สนั บ สนุ น (ช ว ยเหลื อ ให ค วามสนั บ สนุ น ) อี ก ด ว ย นอกจากนี้ ฐานความผิ ด ของคนใน ช ว งอายุ ต า งๆ ก็ จ ะไม เ ท า กั น เพราะฉะนั้ น การการทำผิดของผูเยาวที่ทำเพราะความไร เดี ย งสา โดยเฉพาะเด็ ก อายุ ต่ำ กว า 7 ป ก็ จ ะได รั บ การยกประโยชน ไ ม ต อ งรั บ โทษ แตถาผูใหญคิดจะใชเด็กทำเพื่อหลบเลี่ยงโทษ ก็คงหนีไมพนเพราะกฎหมายไดคำนึงถึงเรื่องนี้ ไวแลว โดยจะลงโทษเนื่องจากเขาขายเปนผูใช

กฎหมาย ยกตัวอยางเชนถาเราไปเปดบัญชี ธนาคาร และเราขอใช บ ริ ก ารแบบไฮเทคซึ่ง เดี๋ ย วนี้ ธ นาคารก็ มี ใ ห เ ลื อ กมากมาย เช น บริการ Internet Banking ทีนี้ถาเราถูกขโมย รหั ส ผ า นเข า สู ร ะบบ กฎหมายฉบั บ นี้ ก็ จ ะ คุมครองเรา โดยเอาผิดกับคนที่มาแอบใชรหัส ผ า นของเรา โดยตามสื บ จากข อ มู ล จราจร (Log) ทางอิเล็กทรอนิกส พออานมาถึงตรงนี้ ผูอานอาจจะแปลกใจวาขอมูลจราจรมาเกี่ยว อ ะ ไ ร ด ว ย อั น นี้ เ ป น ศั พ ท เ ฉ พ า ะ ท า ง คอมพิวเตอร ขอมูลที่วานี้จะเปนบันทึกที่คอย เก็บหลักฐานความเปนไปวาใครบางที่เขามาใช ระบบ เข า มาใช จ ากเครื่ อ งไหน เวลาไหน ถาเทียบกับตัวอยางที่วามาแลวก็จะมีการเก็บ

“เจ า ของแลนไร ส ายเป น ผู ใ ห บ ริ ก าร จึ ง มี ห น า ที่ เ ก็ บ ข อ มู ล จราจรทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ อาไว เ พื่ อ การตรวจ ส อ บ ไ ม น อ ย ก ว า 9 0 วั น ไ ม ว า ก า ร ใ ช ง า น นั้ น จ ะ เปนการใชงานภายในบาน โรงเรียน หรือสำนักงาน” ใหคนอื่นทำความผิดให ซึ่งตองรับโทษเทาตัว การหรือคนที่ลงมือนั่นเอง ทีนี้มาถึงเรื่องที่วา จะตองระวังไม ทำผิดเรื่องไหนบาง จริงๆแลวมีขอที่เกี่ยวของ กับบุคคลทั่วไปอยูประมาณ 12 มาตรา ถาจะ ย อ ให สั้ น ๆ ก็ ค งจะมี เ รื่ อ งการแอบเข า ไปที่ ระบบของคนอื่นโดยไมไดรับอนุญาต การแอบ เข า ไปดู ข อ มู ล ของระบบ การดั ก ข อ มู ล การกระทำอะไรก็ตามที่กอกวนไมใหคนอื่นใช งานระบบของเขาได อ ย า งปกติ สุ ข หรื อ การ ปลอมขอมูลตางๆ การทำผิดที่วามานี้ตองเปน คนที่ เ ชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ การเจาะระบบซั ก หนอย ซึ่งผูใชคอมพิวเตอรทั่วๆ ไปคงไมเผลอ ทำผิ ด กั น ง า ยๆ และหากมองในแง ดี ข อง กฎหมายนี้ เราก็จะไดรับความคุมครองจาก

หลั ก ฐานด ว ยว า คนที่ เ ข า มาใช ง านระบบเข า มาทำอะไร เชนถาเขามาโอนเงิน ก็จะสืบตอ ไดวาโอนไปที่บัญชีไหน และใครเปนคนทำ สำหรับเรื่องอื่นๆ ที่ใกลตัวเขามาอีก ห น อ ย ก็ เ ช น เ รื่ อ ง ก า ร ส ง ส แ ป ม เ ม ล หรื อ เมลขยะ แต ข อ นี้ มี ก ารระบุ ด ว ยว า ต อ ง เป น การส ง ที่ มี ก ารปกป ด แหล ง ที่ ม า ข อ นี้ จ ะ รวมถึงสแปมเมลที่สงมาทางมือถือดวย ฉะนั้น ถ า เป น การส ง โดยบอกว า ใครส ง มาก็ ไ ม ถื อ เปนความผิด สวนเรื่องอื่นๆ ที่ตองสนใจก็เชน การเผยแพร ข อ ความที่ ไ ม เ หมาะสม เช น ภาพลามกอาจาร ภาพตัดตอตางๆ ขอความที่ เปนเชิงดูหมิ่นสถาบัน ซึ่งจะไมไดผิดแคเฉพาะ ในกฎหมายฉบับนี้ เทานั้นแตจะผิดกฎหมาย ฉบับอื่นดวย


ผลกระทบของกฎหมายใหม ในมุมมองของผูใชบริการ มีอยูมาตราหนึ่งที่ผูเขียนเห็นวานา สนใจมาก ซึ่ ง หากอ า นผ า นๆ ก็ จ ะทำให ค น ทั่ ว ไปไม คิ ด ว า น า จะเกี่ ย วข อ งกั บ ตนเอง คือมาตรา 15 เรื่องความรับผิดของผูใหบริการ ซึ่งดูแลวก็ไมนาจะเกี่ยวกับบุคคลทั่วไป แตที่ เกี่ยวนั้นก็เพราะกฎหมายไดระบุไววาการให บริ ก ารจะรวมถึ ง บริ ก ารทั้ ง ที่ มี ค า ใช จ า ย และไมมีคาใชจาย นั่นหมายถึงถามีการติดตั้ง แลนไร ส ายที่ มี ค นมาใช ร ว มกั น มากกว า 2 คนขึ้นไป ก็จะถือวาเจาของแลนไรสายเปนผู ให บ ริ ก าร จึ ง มี ห น า ที่ เ ก็ บ ข อ มู ล จราจรทาง อิเล็กทรอนิกสเอาไวเพื่อการตรวจสอบ ไมนอย กวา 90 วัน ไมวาการใชงานนั้นจะเปนการใช งานภายในบ า น โรงเรี ย น หรื อ สำนั ก งาน จากขอกำหนดนี้ทำใหสรุปไดวาการใช User Name รวมกันก็จะทำไมไดอีกตอไป เพราะ จะทำใหไมสามารถสืบตอไดวาคนที่เขามาใช ระบบ เปนใคร หรือก็คือทำใหขอมูลจราจรฯ ขาดตอนนั่นเอง มีผูตั้งขอสังเกตวาถาเปนราน อินเตอรเน็ตหละ จะทำอยางไร เพราะรานคง ไม ส ามารถออก User Name ให กั บ ทุ ก ๆ

คนที่เขามาใชบริการไดหมด แนวทางที่นาจะ ทำไดก็คือ ทางรานคงตองจดขอมูลลูกคาลง กระดาษวาเปนใคร มาใชเครื่องไหน เวลาไหน ซึ่งก็คงยุงยากอยูพอสมควร สำหรับคนที่มีแลน ไร ส ายที่ บ า น นอกจากจะต อ งจั ด เก็ บ ข อ มู ล จราจรฯ ตามที่กฎหมายกำหนดแลว ยังตอง คอยระวังไมใหใครแปลกปลอมเขามาใชแลน ของเราด ว ย ไม อ ย า งนั้ น อาจเข า ข า ยเป น ผู สนับสนุน เพราะยอมใหคนอื่นมาใชแลนของ เราสงขอมูลที่ผิดกฎหมาย และเดือดรอนโดย ไม จำเป น ทางที่ ดี จึ ง ควรป อ งกั น โดยใส ร หั ส ผ า น ไม ใ ห ใ ครแปลกปลอมเข า มาอยู ใ น เครือขายของเราได ปดทายคอลัมนน้ี ผูเ ขียนขอฝากวิธกี าร ปองกันไมใหเกิดการกระทำผิดตามกฎหมายนี้ จะไดไมเดือดรอนตองมาโดนสอบสวนกันใน ภายหลัง 1. หลีกเลี่ยงการสงตออีเมลตางๆ 2. เก็ บ ข อ มู ล จราจรฯ ไม น อ ยกว า 90 วั น ถาภายในบานมีการติดตั้งแลนไรสาย

Scoop

3. กำหนดรหัสผานใหกับการอนุญาตเชื่อมตอ เขาสูเน็ตเวิรค 4. ดูแลเครื่องคอมพิวเตอรของตนเองไมใหเปน แหล ง แพร ไ วรั ส โดยการติ ด ตั้ ง โปรแกรม แอนตี้ไวรัสเอาไว 5. อยาใหคนอื่นใชรหัสผานของเรา และคอย เปลี่ ย นรหั ส ผ า นอยู เ สมอ อย า งน อ ยทุ ก 3 เดือน 6. หลี ก เลี่ ย งการตั ด ต อ ภาพ หรื อ ทำภาพ ลอเลียนผูอื่น ถ า เป น เจ า ของเว็ บ ไซต ต อ งดู แ ล ข อ มู ล ที่ อ ยู บ นเว็ บ ด ว ย โดยเฉพาะเว็ บ ที่ อนุ ญ าตให มี ก ารโพสต ข อ ความหรื อ รู ป ภาพ ซึ่งตองระวังอยาใหเว็บไซตของตนเองเขาขาย การเผยแพรขอมูลที่ทำลายความมั่นคง ลบหลู สถาบั น หมิ่ น ประมาทผู อื่ น ลามก อนาจาร ฯลฯ คุณสามารถเปดดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.etcommission.go.th, www.wikipedia.nectec.or.th, www.thaicert.org

Computer Chiang Mai

33


Hot Tools Cool PC Soft

ดาวนโหลดดี ฟรีแวร

สลับโปรแกรมงายและคลองตอง SmartFlip http://www.osx-e.com/downloads/applications/smartflip.html SmartFlip คื อ เครื่ อ งมื อ ที่ อ อกแบบมาเพื่ อ ทำหน า ที่ แ ทน Flip3D ของ Windows Vista ที่ใชงานยาก ดูรายการวินโดวไดลำบาก SmartFlip จึ ง ถู ก คิ ด ค น ขึ้ น โดยจะทำงานด ว ยการแสดงวิ น โดว เ ป น ลักษณะวงกลมหมุนซายขวาได ไมใชเรื่องกันในแนวตั้งและสลับเหมือน กองไพที่ใชใน Flip3D ซึ่งทำให SmartFlip ใชงานไดงายกวา คลองตัว กว า แถมยั ง ปรั บ แต ง การทำงานให ต รงตามความต อ งการได อ ย า ง ยืดหยุน เลือกวินโดวไดทั้งเมาสหรือคียบอรด แถมยังฟรี

MOSTZ RSS : Live Edition http://www.mostz.com/software/rss/ MOSTZ RSS : Live Edition คือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อ ดึงขอมูล RSS (Really Simple Syndication) ซึ่งมีลักษณะเปนหัวขอ ข าว ที่ คุณไปสมั ครเอาไว มาแสดงบนหนาจอโดยอั ตโนมั ติ สามารถ กำหนดระยะเวลาตรวจสอบขอมูลอัพเดตโดยอัตโนมัติ การแจงเตือน ขอมูลใหมดวยขอความหรือเสียง กรองขอมูลแยกตามสถานะ Read, UnRead และ All รองรับการแสดงขอมูลจากเว็บไซด www.thaisecondhad.com เพื่อแสดงรูปสินคา, ราคา, ประเภทซื้อขาย สามารถลบขอมูลเกาอัตโนมัติ ฟงกชัน My Alert แจงเตือนสิ่ง ตางๆ ประจำวัน พรอมคุณสมบัติอ่ืนๆ อีกเพียบ โปรแกรมนี้พัฒนา โดย คุณ สุกิจ ตันกิติบุตร คนไทยเพื่อคนไทย และแจกกันฟรีๆ 34

Computer Chiang Mai

เปดโปรแกรมโปรดงายๆ ดวย JetStart http://www.codesector.com/jetstart.asp JetStart ใหคุณเปดโปรแกรมโปรดอยางงายดายและรวดเร็ว เพียงพิมพตัวอักษรเริ่มตนชื่อโปรแกรม รายชื่อจะปรากฏขึ้นเพื่อใหคุณ เลือกเปดใชงาน ลากไปเดสกทอป หรือ Uninstall ไดทันที ยังไมหมด เพียงเทานั้น JetStart ยังมาพรอมกับทูลบาร ใหคุณสรางชอรตคัตของ โปรแกรมแยกเปนกลุมเพื่อเปดใชงานไดอยางรวดเร็ว และงายกวาเปด ผานเมนู Start สุดทาย ดวย JetStart คุณสามารถคลิกแลวลากเพื่อ ปรับเปลี่ยนตำแหนงวินโดวตางๆ ที่ยอเอาไวเพื่อความสะดวกในการ เลือกใชอีกดวย

ตั้งการเปดโปรแกรมดวย Startup Control Panel http://www.mlin.net/StartupCPL.shtml Startup Control Panel ใหคุณควบคุมการตั้งคาการเปด โปรแกรมตางๆ ในขณะที่บูตไดอยางมีประสิทธิภาพ ใชงานงาย ไดรับ การยอมรั บ จากผู ใ ช ทั่ ว โลกมาตั้ ง แต Windows ME และยั ง รองรั บ Windows Vista อีกดวย สามารถตอบสนองการทำงานทุกอยางอยาง ครบครัน ในขนาดไฟลเพียง 34KB นี่คือโปรแกรมเล็กพริกขี้หนู ที่คุณ ควรมีไวคูเครื่องอยางแทจริง


เทคนิคการเลือกซื้อการดจอใหคุม

Buyer’s Guide

เทคนิคการเลือกซื้อการดจอใหคุม สำ

หรั บ ผู ใ ช ค อมพิ ว เตอร เ พื่ อ เล น เกม สวนที่สำคัญและแพงที่สุดก็คือการด จอ ซึ่งมีหลายราคา ตั้งแตฟรี (การดจอแบบ มาพรอมกับเมนบอรด) จนถึงราคาสูงกวา 3 หมื่นบาท (Nvidia 8800Ultra) การดจอถือวา เปนสวนที่มีการเปลี่ยนแปลงบอยที่สุด ถาเปน ซีพียูจะมีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญในชวง 45 ป ซึ่ ง ก็ จ ะมี ก ารพั ฒ นาในระหว า งนั้ น แต สำหรั บ การ ด จอการเปลี่ ย นแปลงได ถู ก กำหนดโดยความสามารถทางด า นสามมิ ติ และได เ ริ่ ม ต น มาตั้ ง แต ก าร ด 3D Addon จ า ก บ ริ ษั ท 3 D F X ไ ด ว า ง จำ ห น า ย โดยหลั ง จากนั้ น จะมี ชิ ป การ ด จอรุ น ใหม ๆ ออกมาจากหลายบริ ษั ท ในทุ ก 6 เดื อ น และเมื่ อ เวลาผ า นมาจนถึ ง ป จ จุ บั น 3DFX ไดถูกซื้อโดย Nvidia และถูกลบหายไปจาก ความทรงจำของผูเลนเกมทั้งหลาย สวนคูแขง คือ ATi ซึ่งเปนคูแขงสำคัญ ไดรวมกับ AMD โดยมี จุดหมายที่ จะผลิ ตเทคโนโลยี ท่ี เรี ยกวา ฟ ว ส ชั่ น ก็ คื อ การรวมซี พี ยู เ ข า กั บ ชิ ป การ ด จอดวยกัน ผู เ ล น เกมที่ จ ะเลื อ กซื้ อ การ ด จอ มีทางเลือกสองทางที่จะเลือกซื้อการดจอ คือ เลือกซื้อชิปการดจอที่ผลิตโดย Nvidia หรือ AMD สำหรับบริษัทอื่นๆ จะเนนการดจอที่มา พรอมกับเมนบอรด หรือไมเนนการดจอแบบ สามมิ ติ ดั ง นั้ น จึ ง มี เ พี ย งสองค า ยนี้ ท่ี เ ป น ตั ว เลื อ กหลั ก นอกจากชิ ป ที่ ผ ลิ ตโดยสองค า ยนี้ แล ว ก็ ค วรเลื อ กซื้ อ จากยี่ ห อ ของการ ด จอ เพราะแต ล ะบริ ษั ท ซึ่ ง บางรายซื้ อ ชิ ป จาก Nvidia หรื อ AMD หรื อ ซื้ อ จากทั้ ง สองค า ย ก็จะมีการผลิตที่ตางกันไป สิ่งที่เหมือนกันใน การ ด จอที่ ใ ช ชิ ป เดี ย วกั น ก็ คื อ ชิ ป แต จ ะมี อ ง ค ป ร ะ ก อ บ อื่ น ๆ ขึ้ น อ ยู กั บ ผู ผ ลิ ต เชนจำนวนหนวยความจำ การเลือกใชอุปกรณ เช น คาปาซิ เ ตอร การระบายความร อ น หรือรูปแบบของฮีทซิงค หรือการวางแผงวงจร ที่ ต า งกั น ออกไป ล ว นมี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจ เลือกซื้อการดจอ

ถึ ง ความสามารถในการให ภ าพและสี ยิ่งตัวเลขเหลานี้มีคามาก ก็จะยิ่งทำใหการด จ อ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ที่ ดี M e m o r y B u s เปนตัวเลขที่บอกขนาดความกวางของ Bus ซึ่ ง ยิ่ ง มี ค า สู ง ก็ ยิ่ ง ดี ค า Core Speed GForce 8800 GTX เปนความเร็วของชิปของการดจอ Memory Codename G80 Speed คื อ ความเร็ ว ของหน ว ยความจำ ซึ่ ง ส ว นใหญ จ ะขึ้ น อยู กั บ ผู ผ ลิ ต ที่ จ ะเลื อ กใช Process 90nm หน ว ยความจำชนิ ด ใด อาจจะเป น DDR2, Universal Shader 128 DDR3, DDR4 ซึ่งเรียงราคาจากนอยไปมาก Texture Units 64 ซึ่งการดจอรุนนี้ใช DDR4 เพราะมีความเร็ว ROPs (Rasterization 24 อยู ร ะหว า ง 1800MHz (8800 GTX) ถึ ง Operator Unit) 2160MHz (8800 Ultra) การดจอ 8800GTX กั บ 8800Ultra แตกต างกั นนิดเดี ยวคื อตรง Memory Bus 384bit ความเร็ ว ของหน ว ยความจำ (Memory Core Speed 576MHz Speed) และความเร็ ว ของชิ ป (Core Memory Speed 1800MHz Speed) แตราคาตางกันประมาณหนึ่งหมื่น บ า ท เ นื่ อ ง จ า ก รุ น 8800Ultra ความเร็วสูง ก ว า จึ ง มี ค ว า ม ร อ น มากกว า ทำให ต อ งมี ขนาดฮี ท ซิ ง ค ที่ ใ หญ กวารุน GTX จึงมีราคา แพงกว า ผู ที่ คิ ด จะซื้ อ การดจอตัวนี้ ควรจะมี งบประมาณมากเพราะ นอกจากการ ด จอแล ว รูปที่ 1 การดจอรุน Nvidia 8800Ultra ยังตองซื้อพาวเวอรซัพ ชิ ป ของ Nvidia ใช ช่ื อ ว า G80 พลายที่จายไฟได 600 วัตตข้ึนไป รวมแลว ซึ่ ง อ อ ก ม า เ กื อ บ ห นึ่ ง ป จึ ง ยั ง ผ ลิ ต โ ด ย คอมพิวเตอรท้ังชุดอาจเฉียดแสน แตการดจอ เทคโนโลยี 90nm ซึ่งใหญกวาเทคโนโลยีที่ใช แรงขนาดนีเ้ ลนเกมไดทกุ เกมไมมกี ระตุก แตจะ ในการผลิตซีพียูซ่ึงเปน 65nm และในอนาคต ตองเตรียมเงินไวสำหรับจายคาไฟดวยครับ จะลดลงไปเปน 45nm ตัวเลขนี้เปนการบอก การดจอราคาประมาณ 15,000 บาท สำหรับผูที่มีงบประมาณในการซื้อ ความกวางของทางเดินกระแส และยิ่งถามีคา นี้สูง กระแสก็จะยิ่งมาก จึงกินไฟและมีความ การดจอประมาณ 15,000 บาท ก็มีทางเลือก รอนมากกวา การดจอตัวนี้เปนการดที่ใชงาน อยูสองทางคือ 8800GTS กับ Radeon HD ตัวชิป G80 ไดอยางเต็มที่ซึ่งดูไดจากคาที่อยู X2900XT คุ ณ สามารถเที ย บสเปคได จ าก ในตาราง ตั ว เลข Universal Shaders, ตารางด า นล า ง ชิ ป R600 จากค า ย AMD Texture Units และ ROPs เปนตัวเลขที่แสดง เพิ่งจะออกตัวมาไมนานเพื่อแขงกับ Nvidia การดจอราคาสองหมื่นบาทขึ้นไป มีเฉพาะชิปเซ็ทของ Nvidia ซึ่งจัด อยูในรุน 8800GTX (23,000 บาท) และ 8800 Ultra (32,500 บาท) มีสเปคดังนี้

Computer Chiang Mai

35


Buyer’s Guide

เทคนิคการเลือกซื้อการดจอใหคุม

ผลิ ต ที่ เ ทคโนโลยี 80nm ซึ่ ง มี ข นาดเล็ ก กว า G80 ถ า ดู จ ากค า นี้ ก็ อ าจคิ ด ว า การ ด จอตั ว นี้ รอนและกินไฟนอยกวา แตความจริงไมเปน เช น นั้ น เพราะ R600 วิ่ ง ที่ ค วามเร็ ว สู ง กว า อยูท่ี 743/1656MHz เมื่อเทียบกับ 8800GTS อยูที่ 500/1600MHz R600 วิ่งเร็วกวาถึง 50% จึงกินไฟและรอนมากกวา สำหรับคา Texture Units กั บ ROPs มี ค า น อ ยกว า มาก ทั้ ง ๆ ที่ดูแลว 2900XT นาจะดีกวาเพราะออกมาใหม กวา แตเมื่อเทียบกันตอนเลนเกมแลวความเร็ว ก็สูสีกัน Nvidia อาจจะเร็วกวานิดหนอยดวย GeForce 8800GTS (640-MB Version)

Core Speed

746MHz

Memory Speed

1656MHz

การดจอราคาประมาณ 11,000 บาท สำหรั บ การ ด จอราคานี้ เมื่ อ ก อ น เปนของ 8800GTS ที่มีหนวยความจำ 320MB แต ล า สุ ด Nvidia จะเลิ ก ผลิ ต รุ น ดั ง กล า ว และเปลี่ยนเปนรุน 8800GT แทน ซึ่งจะออก มาเร็วๆ นี้ ขณะนี้ AMD ไดออกชิปการดจอ รุ น HD X2900 PRO (คงจะออกมาขายใน ตลาดเมื อ งไทยไม ช า นี้ ) ดู จ ากสเปคแล ว เหมือนกับรุน 2900XT เกือบทุกอยาง ยกเวน ความเร็ว Core Speed ที่ลดลงไป ดังนั้นจึง เปนตัวที่นาสนใจอีกตัวหนึ่งในตอนนี้ ซึ่งตอง ใช พาวเวอรซัพพลาย ขนาด 500 วัตตขึ้นไป

Codename

G80

Process

90nm

Universal Shader

96

Texture Units

54

Codename

R600

ROPs (Rasterization Operator Unit)

20

Process

80nm

Universal Shader

16

Memory Bus

320bit

Texture Units

16

Core Speed

500MHz 1600MHz

ROPs (Rasterization Operator Unit)

320

Memory Speed

Memory Bus

512bit

Core Speed

600MHz

Memory Speed

800MHz

สำหรับผูที่จะซื้อการดจอตัวนี้ ก็ควร เลื อ ก พาวเวอร ซั พ พลาย ที่ จ า ยไฟได ตั้ ง แต 550 วัตตขึ้นไป

รูปที่ 2 การดจอรุน 8800GTS Radeon HD X2900XT Codename

R600

Process

80nm

Universal Shader

320

Texture Units

16

ROPs (Rasterization Operator Unit)

16

Memory Bus

512bit

36

Computer Chiang Mai

Radeon HD X2900 PRO

การดจอราคาระหวาง 6,000 - 10,000 บาท ในรุ น ราคานี้ ก าร ด ที่ น า ซื้ อ ที่ สุ ด คื อ Radeon HD X1950 PRO ซึ่งเปนอดีตรุนท็อป ซึ่ ง ใช ชิ ป RV570 ผลิ ต ที่ 90 nm ราคาอยู ที่ ประมาณ 6,000 กวาบาท การดจอตัวนี้มีขอดี ที่เลนเกมไดเร็วที่สุดสำหรับในราคานี้ แตมีขอ ด อ ยตรงที่ เ ป น การ ด จอรุ น เก า กว า จึ ง ไม สนับสนุน DirectX 10 ใน Vista แตถาจะเลน เกม DirectX10 ก็ ค วรซื้ อ การ ด จอในราคา ตั้งแตหมื่นบาทขึ้นไปเลย เพราะในราคาขนาด นี้ จะเล น แล ว กระตุ ก ที่ ค วามละเอี ย ดสู ง ๆ ส ว นใหญ เ กมที่ อ อกแบบสำหรั บ DirectX10 ก็ จ ะสามารถเล น ใน DirectX9 ได ซึ่ ง ใน DirectX9 อั ต ราเฟรมต อ วิ น าที มั ก จะดี ก ว า DirectX10 ถาไมเกี่ยงเรื่องนี้ การดจอตัวนี้ก็ คุมคามาก สำหรับตัวเลือกอีกตัวหนึ่งในรุนนี้ คือ 8600GTS เปนการดจอคา Nvidia ใชชิป G84 ซึ่งออกมาหลังจาก G80 และสนับสนุน

DirectX10 ราคาอยู ที่ ป ระมาณ 7,000 ถึ ง 8,000 บาท แตเมื่อเทียบกันตอนเลนเกมแลว จะช า กว า 1950 PRO ที่ ค วามละเอี ย ดสู ง ดังนั้นจึงไมเหมาะสำหรับผูที่เลนเกมเทาไหร Radeon HD X2900 PRO Codename

RV570

Process

90nm

Shader

36

Vertex Shader

8

Texture Units

12

ROPs (Rasterization Operator Unit)

12

Memory Bus

256bit

Core Speed

575MHz

Memory Speed

690MHz (1380effective)

รูปที่ 3 การดจอรุน 8600GTS การดจอราคา 3,000 - 5,000 บาท การดจอราคานี้มีใหเลือกไดหลาย รุน แตรุนที่นาเลนที่สุด Radeon HD 2600XT ผลิ ต ที่ 65 nm ซึ่ ง เท า กั บ ซี พี ยู ราคาอยู ที่ ประมาณ 4,000 บาท เป น ชิ ป ที่ ส นั บ สนุ น DirectX10 เหมือนคูแขงจาก Nvidia 8600GT ที่ มี ร า ค า แ พ ง ก ว า อ ยู ที่ 5 , 0 0 0 บ า ท ผลการทดสอบระหวางการดจอทั้งสองนี้เมื่อ เล น เกมมี ค วามเร็ ว สู สี กั น ดั ง นั้ น เราก็ น า จะ เลือกรุนที่ถูกกวา นอกจากนั้น 2600XT มักจะ มาพร อ มกั บ ความสามารถในการต อ HDMI ไดดวย Radeon HD 2600XT Codename

R630

Process

65nm

Universal Shader

128


เทคนิคการเลือกซื้อการดจอใหคุม Texture Units

8

ROPs (Rasterization Operator Unit)

4

Memory Bus

128bit

Core Speed

800MHz

Memory Speed

700MHz (1400effective)

การดจอราคาต่ำกวา 3,000 บาท การดจอที่ราคาต่ำกวาสามพันบาท คงจะเล น เกมไม ไ ด ม ากนั ก รุ น ที่ น า ใช คื อ X1600Pro และ X2400XT สำหรั บ X2400XT สนับสนุนการทำงาน DirectX10 แตรับรองวา เล น แล ว กระตุ ก แน ค รั บ และมี HDMI ส ว น X1600Pro เป น ชิ ป เก า ที่ ส นั บ สนุ น DirectX9 เทานั้น แตจะเร็วกวา X2400XT

สำหรับผูที่มีงบนอยหนอยที่อยากจะ จายประมาณสามพันตนๆ ก็ควรเลือกรุน 2600 PRO ซึ่ ง แทบจะเหมื อ น 2600XT ทุ ก อย า ง ยกเวนความเร็ว Core Speed และ Memory Speed ซึ่งชากวา

Buyer’s Guide

ความสามารถพิ เ ศษ เช น การต อ จอสองจอ ความสามารถในการตอแบบ HDMI ผูที่อยาก ใชวินโดวสวิสตา ความสามารถเหลานี้ก็อาจ พบไดในการดจอราคาตั้งแต 3,000 ถึง 5,000 บาท แต สำหรั บ ผู ที่ ต อ งการเล น เกมก็ ค วรซื้ อ การ ด จอที่ มี ร าคาตั้ ง แต 5,000 บาทขึ้ น ไป และยั ง ต อ งเผื่ อ เงิ น ไว ซื้ อ พาวเวอร ซั พ พลาย ดีๆ และ แพงๆ ดวย ในการเลือกซื้อการดจอนอกจากจะดู จากชิปเซ็ตแลว ยังควรพิจารณาวัสดุที่นำมา ใช บ นการ ด เช น คาปาซิ เ ตอร ฮี ท ซิ ง ค ควรเลือกที่มีคุณภาพดี และตองคำนึงถึงระยะ เวลาในการรั บ ประกั น ด ว ย เนื่ อ งจากการ ด จอมักจะรอนจึงทำใหเสียบอย

สนใจโฆษณา รูปที่ 4 การดจอรุน 2600XT

รูปที่ 4 การดจอรุน 2600XT

ในนิตยสาร

ผู ใ ช ค อมพิ ว เตอร เ พื่ อ การทำงาน ทั่ ว ไปมั ก ใช ก าร ด จอที่ ไ ด ม าฟรี คื อ แบบมา พรอมกับเมนบอรด สำหรับคนที่อยากซื้อการด จอ ก็มักเปนพวกที่เลนเกม และผูท่ีตองการ ติดตอ 053-404488 ตอ 197

Computer Chiang Mai

37


On Click

On Click

ทัศนีย แกวดุลดุก

โฮะดีไซน เนอ - http://www.hodesigner.com ดวยการรวมตัวกันของผูที่มีใจรักทางดานการออกแบบและงานกราฟกดีไซนซึ่งประกอบ ไปดวย ท็อป (SUB) แกง (nokhook design) บอย (creative buffalo) และตั้ม (Donot6) จึงไดเกิดโปรเจ็คตของการนำงานออกแบบมารวมกัน ซึ่งก็คือโปรเจ็คตที่ชื่อวา โฮะ ดีไซน งานดีไซต สไตลลานนา ขึ้นมา โฮะ = รวม เว็บแหงนี้จึงเปนศูนยรวมของการออกแบบงานและกราฟกสวยๆ และมีผูสงผลงานเขามารวมสนุกกันมากมาย ภายในเว็บยังมี อักษรลานนาที่สวยแปลกตา หลากหลายแบบ เชน อักษรธรรมลานนา อักษรฝกขาม รวมทั้งอักษรไทยนิเทศ รวมถึงขาวคราว ความเคลื่อนไหวตางๆ ที่นาสนใจ มีใหคุณไดติดตามกันที่ www.hodesigner.com

ฟอรไรทเตอร - http://www.forwriter.com สำหรับใครที่มีความใฝฝน หรือแคเคยมีความคิดที่จะเปนนักเขียนขึ้นมาแวบหนึ่งใน สมอง แลวก็ตองลมเลิกฝนนั้นไป เพียงเพราะวา ไมรูหลักการในการเขียน ไมรูวิธีการ ไมรูจักการ วางพลอตเรื่อง รวมไปถึงไมรูจักวิธีการทำใหเนื้อเรื่องเกิดความนาสนใจ หากคิดอยากจะทำใหฝนนั้น เปนจริง www.forwriter.com ชวยคุณไดเพราะเปนเว็บที่รวมหลักการเขียน วิธีการเขียนพรอม เทคนิคตางๆ ไมวาจะเปนการเขียน นวนิยาย เรื่องสั้นการเขียนบันทึก รวมทั้งการเขียนวิจารณ หนังสือ นอกจากนี้ยังมีหนังสือแนะนำนาอานเกี่ยวกับการฝกเปนนักเขียนอีกดวย แวะเขามา สานฝนการเปนนักเขียนของคุณใหถึงฝงแลวยังจะไดชวยกันเพิ่มปริมาณนักเขียนเมืองไทยใหมาก ขึ้นอีกดวย

เลิรนสแควร - http://www.learnsquare.com เปลี่ยนวิถีแหงการเรียนรูจากภายในหองเรียนกับประสบการณที่หาเองจากภายนอก มาเสริมสรางความรูใหแตกฉานมากยิ่งขึ้นดวยวิวัฒนาการแหงโลกอินเตอรเน็ต ดวยการนำความรู ตางๆ มาเสริฟใหคุณถึงบาน LearnSquare ระบบการเรียนแบบ e-Learning ซึ่งเปนระบบบริหารจัดการการ เรียนรูออนไลนผานเครือขายคอมพิวเตอร ผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามความตองการ เรียนรูไดใน ทุกที่ ทุกเวลา ผานรูปแบบสื่อมัลติมีเดียไมวาจะเปนบทความ ภาพ เสียง หรือวิดีโอ ที่สามารถ โตตอบไดเสมือนการเรียนในหองเรียนปกติซึ่งถือเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาใหกวางมากขึ้น และมี ม าตรฐานที่ เ ท า เที ย มกั น สนใจอยากบั น ทึ ก ความรู เ ข า สู ค ลั ง สมองของคุ ณ ต อ งที่ www.learnsquare.com

ไทยกราฟ - http://www.thaigraph.com ขุมทรัพยแหงการเรียนรูดานกราฟกที่รอใหคุณเขามา เปดกลองสมบัติ คนหา กอบโกย และนำกลับไปอยางไมมีที่สิ้นสุด ไมวาจะเปนขุมทรัพยกอนเล็กอยางเชน หลักการทำขอบมวนโคง สุดฮิต การปรับสีผิวรูปปนใหเปนสีเนื้อคน หลักวิธีการทำหยดน้ำบนพื้นหลัง การทำภาพการตูน ลอเลียนดวย Liquify การทำหิมะบนภาพและตัวอักษร การทำกราฟกแบบผสมผสานเรื่องราวตัด สีตัดแสง การทำเสนผมจากโปรแกรม Illustrator เทคนิคการทำภาพพื้นหลังลายขวางแบบมือ อาชีพ เปนตน ซึ่งเมื่อนำมารวมกันจะกลายเปนสมบัติชิ้นโต ที่เราไดนำมาสรางสรรคผลงานจนเกิด เปนสมบัติที่เต็มไปดวยคุณคาและเปนผลงานชิ้นโบแดง นอกจากนี้ภายในเว็บยังมีลิงคใหคุณไดไปหาแหลงขุมทรัพยทางปญญานี้จากแหลงอื่น เพิ่มเติมอีกสรางทางเลือกใหคุณไดมากยิ่งขึ้น คอกราฟกทั้งหลาย อยาลืมมาเปดกลองสมบัติที่ www.thaigraph.com รวมกันนะ 38

Computer Chiang Mai


Hardware Reviews

PCi Router BLW-HPMM-U

PCi

พีรพนธ อนุสารสุนทร

Router BLW-HPMM-U

จะ

ทำอยางไร ถาสรางบานใหมแตลืมเดินสายแลนฝงไวในผนัง หรือบานเกาที่ไมอยาก เดินสายแลนลอยไวเพราะจะดูไมสวย การใชอุปกรณประเภทไรสายก็เปนอีกทางเลือก หนึ่งสำหรับผูท่ีตองการใชอินเตอรเน็ท แตไมตองการใหมีสายรุงรัง อุปกรณชนิดนี้เปนการใช เทคโนโลยีแลนไรสาย หมายถึงไมตองเดินสายแลนใหรกตา มีเฉพาะสายไฟสำหรับอุปกรณ และสายแลนที่มาจากเราเตอรของ ADSL หรือ โมเด็ม ไปยังเราเตอรไรสาย (Wireless router)

ลู ก ซึ่ ง อาจจะเป น PDA, โน ต บุ ค เป น ต น จึงจะใชงานได ในกรณีที่อุปกรณไมเขากับเรา เตอร จะกลับไปทำงานในโหมดมาตรฐาน G และ B ขึ้นอยูกับตัวลูกวาเปนมาตรฐานอะไร

รูปที่ 2 อุปกรณท่ีมาพรอมกับเราเตอร PCI รุน BLW-HPMM-U รูปที่ 1 เราเตอรยี่หอ PCI รุน BLW-HPMM-U มีจุดเดนคือสามเสาอากาศที่อยูดานหนา บางครั้ ง ตั ว เราเตอร ไ ร ส าย และ ADSL อาจจะรวมอยูในตัวเดียวกัน ใชงานงาย เหมือนกับยี่หอ PCI รุน BLW-HPMM-U ที่เรา คั ด สรรมารี วิ ว กั น ในครั้ ง นี้ สิ่ ง ที่ เ ห็ น ได อ ย า ง เดนชัดของเราเตอรตัวนี้ คือมีเสาอากาศสาม เสาอยูดานหนา สวนใหญแลวถาเปนยี่หออื่นๆ มักจะเอาเสาไวดานหลัง แตเนือ่ งจากเราเตอรตัว นี้มีขนาดคอนขางเล็ก จึงจำเปนตองที่เอาเสา อากาศไว ที่ ด า นหน า แทน เราเตอร ตั ว นี้ เ ป น ระบบ MIMO หรื อ Multi Input Multi Output คื อ มี อิ น พุ ต และเอาต พุ ต หลายทาง ซึ่งตางจากเราเตอรไรสายทั่วๆ ไป ซึ่งมีหนึ่ง หรือสองเสาอากาศเทานั้น เนื่องจากสัญญาณ ที่สงไปจากเราเตอร มีโอกาสที่จะสูญเสียไปได ในระหว า งทาง เช น เกิ ด จากมี กำแพงกั้ น หรือถูกกีดขวางโดยโตะ ผนัง การสะทอนกลับ ข อ ง สั ญ ญ า ณ จึ ง ทำ ใ ห โ น ต บุ ค ห รื อ คอมพิ ว เตอร ท่ี ป ลายทางได รั บ สั ญ ญาณไม เ ต็ ม ที่ ดั ง นั้ น ห า ก มี ส า ม เ ส า อ า ก า ศ ก็เหมือนกับมีแบคอัพไวถึงสามเสนทาง ไมทาง 40

Computer Chiang Mai

เราเตอรยี่หอ PCI นี้จะมาพรอมกับ เ ร า เ ต อ ร , เ ส า อ า ก า ศ ส า ม เ ส า , คู มื อ , สวิ ต ชิ่ ง อะแด็ ป เตอร สวิ ต ชิ่ ง แบบนี้ มั ก จะ เสี ย ง า ยกว า แบบหม อ แปลงแต ก็ มี ข อ ดี คื อ ทนตอสภาพไฟบานเราไดเปนอยางดีที่มักจะ ตกๆ ดับๆ อยูเสมอ นอกจากนี้ยังมีน้ำหนัก เบา จึงไมหลุดจากปลั๊กไดงายๆ ที่ขาดหายไป ก็ ค งจะเป น CD สำหรั บ Set Up แต ก็ ไ ม จำเป น เนื่ อ งจากสามารถเปลี่ ย นค า ต า งๆ ไดจากหนาเว็บเพจ โดยใชเว็บเบราเซอรทั่วไป

ใดก็ทางหนึ่งที่เครื่องรับจะไดสัญญาณดีที่สุด เทคโนโลยีนี้ไดพัฒนามาจากเทคโนโลยีสื่อสาร ไรสาย โดยจะวางเสาอากาศอันใหญๆ ไวหาง กันใหเปนระยะทางที่มากที่สุด ซึ่งเครื่องรับก็ ต อ งมี จำนวนเสาอากาศที่ เ ท า กั น จึ ง จะมี ประสิทธิภาพเต็มที่ นอกจากนี้หากเครื่องรับ อยู ใ กล กั บ เราเตอร ก็ ส ามารถตั้ ง ค า ให ไ ด รั บ สัญญาณที่เร็วขึ้นเปนสามเทา การใช แ ลนไร ส ายที่ เ ราคุ น เคยกั น เปนอยางดีคือ 802.11G และ 802.11B ซึ่งใช กันอยางแพรหลายเราเตอรชนิดที่ใชเทคโนโลยี MIMO สามารถเรียกไดวาเปนการพัฒนาแบบ ยังไมมีมาตรฐานอยางชัดเจน เพราะเปนชวง ระหว า งการเปลี่ ย นมาตรฐานจาก 802.11G เปน 802.11N ซึ่งในปจจุบันพัฒนาสูดราฟท 2 แลวแตยังไมออกมาอยางเปนทางการ ดังนั้น บริษัทตางๆจึงสรางมาตรฐานขึ้นมาเองอยาง หลากหลาย เช น MIMO, 108MB, 125MB เป น ต น ซึ่ ง ล ว นแต จำเป น ต อ งมี อุ ป กรณ ที่ รู ป ที่ 3 ด า นข า งของเราเตอร มี รู ร ะบาย รองรับทั้งตัวแม ซึ่งหมายถึงเราเตอร และตัว อากาศเพื่อชวยในการระบายความรอน


PCi Router BLW-HPMM-U

Hardware Reviews

ขนาดของเราเตอรคอนขางเล็ก และมีรูระบายอากาศที่ดาน ขาง ดานหลังของเราเตอรมีที่เสียบสายแลนได 4 พอรต โดยมีพอรตที่ 5 เปนพอรตแวนไวตอกับเคเบิลโมเด็ม หรือเราเตอร ADSL สิ่งที่อาจจะ ดูแปลกตา คือพอรต USB ขางหลัง ซึ่งสามารถเสียบตอกับอุปกรณ สำหรั บ เก็ บ ข อ มู ล ชนิ ด ต า งๆ เช น แฟลชไดรว หรื อ ฮาร ด ดิ ส ก ไ ด นอกจากนั้นตัว USB นี้สามารถเลือกใหเปนพริ้นเซิฟเวอรได คือถานำ เครื่องพิมพที่มีความสามารถในการเปนเน็ทเวิรคมาเสียบกับพอรตนี้ สามารถแชรเครื่องพิมพตัวนี้ผานเราเตอรได ในการใช USB ในการ รู ป ที่ 6 หน า จอการจั ด การพอร ต USB ของเราเตอร ท่ี มี ฟ ง ก ชั่ น ได เชื่ อ มต อ กั บ อุ ป กรณ ป ระเภทฮาร ด ดิ ส ก ทำให ส ามารถแชร ข อ มู ล ใน หลากหลาย เชน บิตทอรเรนต ฮาร ด ดิ ส ก ไ ด สามารถทำ FTP ได และสามารถโหลดไฟล ท่ี เ ป น บิ ต ทอรเรนต (bit torrent) มาเก็บไวที่ฮารดดิสกไดอีกดวย ฟงกชั่นในเราเตอรมีมากมายใหเลือก และสามารถเปลี่ยนคา ตางๆ ได มากเกินความจำเปนสำหรับผูใชงานทั่วไปดวยซ้ำ แตฟงกชั่น ที่ นาสนใจและแตกตางจากเราเตอร ธรรมดาทั่ วไป คื อ ฟ งก ชั่นของ พอรต USB ซึ่งสามารถตอเขากับอุปกรณ USB ตางๆ เชน เครื่องพิมพ, แฟลชไดรว หรื อ ฮาร ด ดิ ส ก ภ ายนอก ฟ ง ก ช่ั น ที่ ส ามารถต อ กั บ USB ตางๆ นี้เปนฟงกชั่นที่มีประโยชน เนื่องจากทำใหเราเตอร กลายเปน ศูนยกลางแหลงเก็บขอมูลของเน็ทเวิรค ผูใชจึงสามารถเขาถึงขอมูลที่ ตอทางพอรต USB ได จึงสามารถแชรขอมูลใหมองเห็นเปนเน็ทเวิรค ไดรว โ ดยทำการตั้ ง ค า ผ า นเราเตอร นอกจากนี้ ผู ใ ช ยั ง สามารถ FTP เขาไปในอุปกรณที่ตอผานพอรต USB ไดดวย ความสามารถที่แปลก ใหม ที่ สุ ด ของเราเตอร ตั ว นี้ คื อ สามารถตั้ ง ให ด าวน โ หลดไฟล บิ ต ทอรเรนตไดโดยไมตองเปดคอมพิวเตอรทิ้งไว โดยตัวไฟลที่โหลดมาจะ รูปที่ 4 ดานหลังของเราเตอรจะมีพอรต USB, พอรตแลน 4 พอรต เก็ บ ไว ใ นฮาร ด ดิ ส ก ห รื อ สื่ อ บั น ทึ ก ข อ มู ล ที่ ต อ ผ า นพอร ต USB และพอรตแวน 1 พอรต โดยอัตโนมัติ การตอเราเตอรกับ ADSL ก็สามารถทำไดโดยผานพอรตแวน หรือแลนทั้งสี่พอรต โดยตัวเราเตอรสามารถเซตคาไดผานพอรตแลน โดยใช เว็บเบราเซอรใ นการเปลี่ ยนค า การเปลี่ ยนค าก็ เพี ยงพิ มพ IP ของเราเตอร ซึ่งมีคาเริ่มตนเปน 192.168.1.1 และใส User name และ Password ที่ไดมาตั้งแตแรกจากคูมือ ก็สามารถเปลี่ยนคาตางๆ ในเรา เตอรได หลังจากเปลี่ยนคาแลวหนวยความจำของเราเตอรก็จะจำคานั้น ไว ไมวาจะปดหรือเปดใหมกี่ครั้งก็ตาม

รูปที่ 7 หนาจอการตั้งคาของ FTP

รู ป ที่ 5 หน า จอหลั ง จากทำการล็ อ กอิ น เพื่ อ ทำการเปลี่ ย นค า ใน หนาเว็บเบราเซอร

รูปที่ 8 หนาจอเมื่อทำการดาวนโหลดบิตทอรเรนต

ขอบคุณ : POWER SYSTEM COMPUTER หจก. เพาเวอรซสิ เต็ม คอมพิวเตอร 312/1 อาคารคอมพิวเตอรพลาซา ถ.มณีนพรัตน ต.ศรีภมู ิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 Tel: 053-404-488 # 227 Fax: 053-405-333 Computer Chiang Mai

41


Reviews

Review iPod nano

Review iPod nano ใ

นที่ สุ ด แอปเป ล ก็ เ ผยโฉม iPod nano รุ น ใหม ล า สุ ด ซึ่ ง มาพร อ มกั บ ความจุ ใ ห เลื อ ก 2 ขนาดคื อ 4GB และ 8GB โดยรุ น 4GB จะมีใหเลือกเพียงสีเดียวคือสีเงิน ในขณะ ที่ รุ น 8GB จะมี ใ ห เ ลื อ กถึ ง 5 คื อ สี เงิ น ดำ เขียวออน ฟาออน และสีแดง โดยรุนสีแดงจะ เปนรุนที่อยูในโครงการ RED เพื่อตอสูโรคราย ในอัฟริกา ตัวกลองเปนพลาสติกใส ทำใหคุณ มองเห็ น ตั ว เครื่ อ งได ทั น ที ภายในกล อ งยั ง ประกอบดวยหูฟง สายเคเบิลสำหรับเชื่อมตอ กับคอมพิวเตอร และด็อคอะแด็ปเตอรสำหรับ ใชกับแทนวาง (ขายแยกตางหาก) รูปทรงของ iPod nano รุนใหมนี้ ตองบอกวาบางมาก บางจนนาทึ่ง ดวยขนาด เพียง 2.06 x 2.75 นิ้ว เมื่อเทียบกับเวอรชัน กอนหนา อาจจะดูกวางขึ้น เพื่อแลกกับหนา จอที่ใหญขึ้น แตดวยความบางเพียง 0.26 นิ้ว น้ำ หนั ก 49.2 กรั ม ซึ่ งคุ ณต องลองไปสั มผัส ดวยตัวเอง แลวจะทึ่งกับสิ่งที่อยูในมือของคุณ ตัวเครื่องดานหนาผลิตจากวัสดุอลูมิ เนียมอโนไดซที่ไดรับความนิยมอยางสูงในการ 42

Computer Chiang Mai

ผลิ ต ตั ว เครื่ อ งอุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ต า งๆ ในปจจุบัน และแอปเปลก็ใชในฮารดแวรแทบ ทุกรุน ตั้งแต iMac, iPod, iPhone, iPhone Bluetooth Headset ฯลฯ ด วยเสน ห สี สัน ความทนทาน ผิ ว สั ม ผั ส และความโดดเด น ของเนื้อโลหะที่ไมเหมือนใคร ในพื้นที่ดานหลง แอปเปลยังคงใช โลหะสีเงินเคลือบแวววาวเชนเดียวกับที่ใชใน iPod 5G กอนหนานี้ ดูเปนประกาย รู ป ท ร ง โ ค ง ม น ข อ บ ตั ด โ ค ง ล ง เล็ ก น อ ย ทำให iPod nano จั บ ได ก ระชั บ เหมาะมือทีเดียว ในสวนของคลิกวีลที่เล็กลง ยังคงควบคุมไดงาย ใชไดสะดวก ใหคุณหมุน นิ้วเพื่อเลือกคำสั่ง และสั่งงานไดอยางคลองตัว สำ หรั บผู ที่ เคยใ ช iPod รุ นที่ ใ หญ กว า อาจต อ งทำความคุ น เคยเล็ ก น อ ยกั บ ขนาดที่ เล็กลง จุ ด ที่ โ ดดเด น และเห็ น ได ชั ด คื อ จอ ขนาด 2 นิ้ว ที่ใหญขึ้นจากเดิมที่มีขนาดเพียง 1.5 นิ้ว อาจฟงดูเหมือนขยายขึ้นเพียงเล็กนอย แต แท จริ งแล วสร างความแตกต างได อย างที่ คาดไม ถึ ง กั บ การแสดงภาพวิ ดี โ อ ซึ่ ง คุ ณ

สามารถเปดชมผาน iPod nano ไดเหมือนที่ เคยทำไดใน iPod 5G มากแลว จอขนาด 2 นิ้วนี้ มีความละเอียด สูงถึง 320 x 240 พิกเซลที่ 204 พิกเซลตอนิ้ว เลยทีเดียว พูดไดวาเปนจอภาพที่ละเอียดที่สุด เทาที่แอปเปลเคยผลิตและใชงานกับอุปกรณ แสดงผลตางๆ แถมยังสวางขึ้นกวาเดิมถึง 65 เปอรเซ็นต ภาพที่ไดจึงสวาง คมชัด และให สีสันที่สวยงามมาก อยางไรก็ตามวัสดุที่ใชใน การผลิตหนาจอ ยังคงใชวัสดุแบบเดิมที่เคยใช มา ต า งจากกระจกที่ ใ ช ใ น iPod touch หรือใน iPhone สวนหนึ่งอาจเปนเพราะความ แตกตางในการใชงาน ที่อุปกรณทั้งสองตองมี การสั ม ผั ส หน า จอ ในขณะที่ iPod nano ควบคุมผานคลิกวีล คุ ณ ส า ม า ร ถ เ ป ด ไ ฟ ล วิ ดี โ อ ในฟอร แ มต MPEG-4 และ H.264 ที่ ค วาม ละเอี ย ด 640 x 480 บนหน า จอของ iPod nano ได ส บาย และจะต อ งตกใจกั บ ความ สวยงามของภาพที่ เ ห็ น ตรงหน า และให ประสบการณ ใ นการชมภาพยนตร ที่ คุ ณ จะ ประทับใจ


Review iPod nano

Reviews

โดยในขณะเล น เพลง คุ ณ สามารถกดปุ ม ตัวกลางติดกันสามครั้งเพื่อแสดงเมนูควบคุม การใชงาน Shuffle ซึ่งสามารถที่จะปด เลือก สุมจากเพลง หรือเลือกสุมจากอัลบั้มไดอยาง งายดาย ไมตองกลับออกไปที่เมนู Settings เพื่อเปดการตั้งคาใหยุงยาก

ในการใชงานภาพจากหนาจอของ iPod nano รุนใหมนี้ โดดเดนและเหนือชั้น กว า รุ น ก อ นหน า อย า งชั ด เจน ภาพและตั ว อั ก ษรคมชั ด มาก สี สั น สด สว า ง สบายตา อานไดงาย คุณภาพที่ไดนั้นเทียบไดกับที่เห็น จาก iPod touch หรือ iPhone ไดสบายๆ เพียงแตมีขนาดหนาจอที่เล็กกวาเทานั้น นอกจากนี้ nano รุ น ใหม นี้ นำปุ ม เปด-ปด และแจ็คสำหรับหูฟงเอาไปไวดานลาง ทำใหไมสามารถวางตัวเครื่องพิงเอาไวเวลาดู หนังได อยางไรก็ตามพอรตสำหรับเชื่อมตอ ดานลาง ไดรับการปรับปรุงใหมเพื่อเพิ่มความ สามารถในการเชื่อมตอเพื่อแสดงผลออกจอทีวี ได อี ก ด ว ย แต ก็ ทำให อุ ป กรณ เ สริ ม ก อ น หนาบางสวนไมสามารถนำมาใชงานรวมกันได คุ ณ ควรตรวจสอบ หรื อ ทดสอบการใช ง าน กอนซื้ออุปกรณเสริม แตสำหรับผูที่ใช Nike’s Nike+ iPod Sport Kit คุณสามารถนำมาใช งานรวมกับ nano ใหมนี้ไดทันที จากเพลง ภาพยนตร แอปเป ล ยั ง เพิ่มความสามารถในการรองรับเกม เชนเดียว กั บ iPod 5.5G ก อ นหน า ซึ่ ง ตั ว เครื่ อ งจะมา พร อ มกั บ เกม 3 เกม ประกอบด ว ย iQuiz, Klondike และ Vortex แตถาคุณจะซื้อเกม เพิ่ ม ต อ งซื้ อ เวอร ชั น สำหรั บ nano เพราะ เวอรชันที่ออกไปกอนไมสามารถนำมาเลนได Cover Flow ใชครับ คุณจะไดใช Cover Flow ใน iPod nano ใหคุณใชคลิกวีลในการเลื่อนดู ปกอัลบั้มตางๆ เชนเดียวกับที่ใชใน iTunes, iPod classic, iPod touch และ iPhone ทำให คุ ณ เลื อ กฟ ง เพลงได เ ป น ธรรมชาติ แ ละ คลองตัวยิ่งกวาเดิม

เมนูใหม iPod nano ไดรับการอัพเกรดเมนู การแสดงผลใหม เชนเดียวกับ iPod classic โดยในสวนของเมนูพื้นฐานยังคงคลายคลึงกับ ของเดิ ม ที่ ใ ช ใ น iPod ก อ นหน า แต ป รั บ ให แสดงเพียงครึ่งเดียว อีกครึ่งหนึ่งจะแสดงภาพ ปก ภาพในอั ล บั้ ม เฟรมภาพนิ่ ง ของวิ ดี โ อ แบบสุ ม ที่ เ คลื่ อ นไหวได สอดคล อ งกั บ เมนู ที่ เลือก นอกจากนี้ เ มื่ อ คุ ณ เลื อ กเมนู ต า งๆ เชน Albums คุณไมเพียงจะเห็นรายชื่ออัลบั้ม เทานั้น แตยังเห็นภาพปกปรากฏขึ้นใหเลือก อีกดวย ทำใหการเลือกทำไดงายมากทีเดียว ในส ว นของเพลย ลิ ส ต คุ ณ จะเห็ น รายการทั้งหมด พรอมจำนวนเพลงในแตละ รายการ อีกทั้งยังรองรับลำดับรายการตามที่ กำหนดใน iTunes อีกดวย คุณยังสามารถคนหาเพลงที่ตองการ จากเมนู Search ที่จะใหคุณใชคลิกวิลในการ เลื่อนเลือกตัวอักษรของคำที่ตองการคนหาได อยางงายดาย ในส ว นของเมนู Extra เมื่ อ เลื อ ก นาฬิ ก า คุ ณ จะเห็ น ภาพนาฬิ ก าปรากฏขึ้ น เลือก Brightness จะแสดงตัวเลขของความ สวางเปนตน จุดเดนอีกขอคือความสะดวกในการ ใช ง านโหมด Shuffle หรื อ การสุ ม เล น เพลง

คุณภาพเสียงที่ยังคงประทับใจ iPod nano ยังคงใหประสิทธิภาพ เสียงอันยอดเยี่ยม เชนเดียวกับเวอรชันกอน หน า เสี ย งที่ ไ ด ค มชั ด ใส และคุ ณ ภาพยั ง สามารถดีขึ้นไดอีก หากคุณใชงานรวมกับหูฟง ที่ดีขึ้น แตก็มีคาใชจายเพิ่มขึ้นเชนกัน คุ ณ ยั ง สามารถนำเครื่ อ งไปวางบน แทนแลวตอออกเสียงลำโพง เพื่อฟงพรอมกัน หลายๆ คน โดยที่ คุ ณ ภาพเสี ย งยั ง คงไม ต ก แตนั่นก็ขึ้นกับคุณภาพของลำโพงเชนกัน แบตเตอรี่ที่เลนไดนานขึ้น iPod nano มาพรอมกับแบตเตอรี่ ที่ ใ ห คุ ณ ฟ ง เพลงต อ เนื่ อ งได ถึ ง 24 ชั่ ว โมง ดู วิ ดี โ อได 5 ชั่ ว โมง ซึ่ ง หลายๆ คนทดสอบ แลวปรากฏวาเลนไดนานกวาที่แอปเปลแจงไว ซึ่ ง ขึ้ น กั บ องค ป ระกอบหลายๆ อย า งด ว ย เชนความดังของเสียง ความสวางของจอภาพ ความถี่ ใ นการเลื อ ก และเปลี่ ย นเพลง ฯลฯ บางคนเลนไดนานกวา 30 ชั่วโมงเลยทีเดียว เวอรชันใหมที่ไมอาจมองขาม iPod nano ใหมมาพรอมกับความ สามารถ และคุ ณ ภาพที่ พ ลาดไม ไ ด อ ย า งยิ่ ง โดยเฉพาะคนที่ ต อ งการเครื่ อ งขนาดเล็ ก พกพาสะดวก แตยังคงคุณภาพเสียงอยางเต็ม เปยม บวกกับหนาจอที่คมชัด สดใส รองรับ การเลื อ กเพลงด ว ย Cover Flow ดู ห นั ง ได เล น เกมสนุ ก และดี ยิ่ ง กว า เดิ ม ถ า คุ ณ กำลั ง มองหาเครื่องเลนเพลงดิจิตอลแบบพกพาแลว ละก็ นี่คือตัวเลือกที่คุณไมอาจมองขาม

ขอบคุณ : iStudio เชียงใหม สนับสนุนอุปกรณในการทดสอบ http://www.maczone.co.th/ 24-24/1 ถ.ศิรมิ งั คลาจารย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 Tel: 66 5322 4058-9 Fax: 0 5322 5568 ชั้น3 เซ็นทรัลแอรพอรทพลาซา (โซนตูปลา) จ.เชียงใหม Tel: 66 5328 5019 Computer Chiang Mai

43


Scoop

เลือกฟอรแมตเพลงใหถูกใจใน iTunes

เลือกฟอรแมตเพลงใหถูกใจใน การแปลงเพลงจากแผนซีดีเพื่อเขารหัส (Encoding) ไปเปน MP3 ดวย iTunes จากแอปเปล เปนขั้นตอนงายมากๆ เพียงคุณเปด iTunes ใสแผนซีดีปุบ หากคุณเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต ขอมูลจะถูกดึง จาก CDDB (รูป 1) เพื่อคนหาขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเพลง ไมวาจะเปน ชื่อแทร็ค ความยาวของเพลง นักรองนักดนตรี นักแตงเพลงหรือดนตรี ชื่ออัลบั้ม ประเภท ป หมายเลขลำดับแผน

iTunes รูป 2 ยืนยันการอิมพอรต

จากนั้นวินโดวถามยืนยันการอิมพอรตจะปรากฏขึ้น (รูป 2) เพียงคลิก Yes เพลงจากซีดีของคุณจะถูกอิมพอรตไปเก็บไวใน iTunes ทันทีพรอมขอมูลตางๆ ครบครัน (รูป 3) แนนอน คุณสามารถทำใหขั้น ตอนตางๆ ทั้งหมดงายขึ้นดวยการเลือกเช็คบ็อกซ Do not ask me again เพื่ อ ให iTunes ทำการอิ ม พอร ต โดยอั ต โนมั ติ ไม ต อ งแสดง วินโดวถามยืนยัน ในการอิ ม พอร ต iTunes จะเข า รหั ส (Encode) เป นไฟล ในฟอรแมต MP3 ใหคุณโดยอัตโนมัติ จากนั้นเพิ่มเพลงลงในไลบรารี เพลงของ iTunes และพรอมใหคุณซิงคโครไนซเพลงไปยัง iPod หรือ iPhone ของคุณไดทันที รูป 3 อิมพอรตพรอมขอมูลครบครัน แต iTunes ไม ไ ด จำกั ด คุ ณ เอาไว เ พี ย งแค ฟ อร แ มต MP3 เทานั้น ตั้งแตเวอรชัน 4.5 เปนตนมา iTunes เพิ่มความสามารถในการ เขารหัสไฟลในฟอรแมต AAC (Advanced Audio Coding) รวมถึง Apple Lossless Encoder (รูป 4)

รูป 1 คนหาขอมูล 44

Computer Chiang Mai

หมายเหตุ: คุณสามารถดาวนโหลด iTunes สำหรับ Windows และ Mac OS X ไดฟรีที่ http://www.apple.com/itunes/download/


เลือกฟอรแมตเพลงใหถูกใจใน iTunes

Scoop

รูป 5 ความแตกตางของขนาดไฟลที่เห็นไดชัด ผลที่ ต ามมาของการใช ฟ อร แ มตนี้ ไม เ พี ย งจะไม เ หมาะ สำหรับ iPod shuffle ที่มีความจุเพียง 1GB แนๆ นอกจากนี้สำหรับ เครื่องในรุนอื่นๆ ขนาดไฟลเพลงที่ใหญขึ้น ทำใหฮารดดิสกตองทำงาน หนักขึ้น สงผลตอการใชพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นกวาเดิม แต ถ า คุ ณ ให ค วามสำคั ญ กั บ “คุ ณ ภาพเสี ย ง” เป น หลั ก นี่คือฟอรแมตที่เหมาะที่สุด ไมเพียงเทานั้น ในกรณีที่ทักษะ ความรูและ ประสบการณ ใ นการฟ ง ของคุ ณ เพิ่ ม ขึ้ น ในอนาคต Apple Lossless Encoder ยังลดความยุงยาก เพราะคุณไมตองทำการอิมพอรตเพลงเขา มาใหม เ พื่ อ ให ไ ด เ สี ย งที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ขึ้ น ตามฝ มื อ การฟ ง ของคุ ณ โดยเฉพาะถ า มี ซี ดี เ ป น จำนวนมากๆ การแปลงอาจเสี ย เวลา รูป 4 เลือกการเขารหัสใน iTunes และซี ดีบางแผ นอาจจะสู ญหายหรื อเสี ยหายไปแล ว อี กทั้ งเมื่ อเที ยบ พรอมๆ กับการรอง “WOW” หลายคนเริ่มสับสนวาจะเลือก กั บ ฟอร แ มต AIFF หรื อ WAV ขนาดไฟล ข อง Apple Lossless ใชฟอรแมตใด เพราะแตละฟอรแมตก็มีขอดีขอเสียที่แตกตางกัน ไมวา Encoder ก็ เ ล็ ก กว า เกื อ บครึ่ ง ในขณะที่ คุ ณ ภาพเสี ย งไม แ ตกต า ง จะเปนคุณภาพของเสียง ขนาดของไฟล และความเขากันไดในการใช มืออาชีพทั้งหลายที่เคยนิยมใช AIFF หรือ WAV มานาน ก็หันมาใช รวมกับอุปกรณอื่นๆ Apple Lossless Encoder กันมากขึ้น คำตอบงายๆ ในการเลือกฟอรแมต คือ พิจารณาจากขอดี ขอเสียแลวเลือกฟอรแมตที่ตรงกับความตองการในการนำไปฟงเพลง เมื่อคุณใหความสำคัญกับ ‘ขนาดของไฟล’ มากที่สุด สำหรับผูที่มีเพลงโปรดไมมากนัก iPod classic ขนาด 80GB เราไปดูกันครับ คุณสมบัติและจุดเดนที่ใชในการพิจารณา และ 160GB อาจจะใหเปนพื้นที่มหาศาลทั้งเพลงและการเก็บขอมูล เลือกฟอรแมตสงผลตอความแตกตางในการเลือกอยางไรบาง แตสำหรับผูท่ีรักในเสียงเพลงและดนตรีอันไพเราะ มีเพลง ตางๆ สะสมไวเปนจำนวนมาก พื้นที่ 80GB อาจจะนอยไปดวยซ้ำเมื่อ เมื่อคุณใหความสำคัญกับ ‘คุณภาพเสียง’ เทียบกับขนาดของคลังแสงแหงเสียงดนตรี หรือสำหรับผูที่แบงพื้นที่ใน สำหรั บ แฟนๆ iPod และ iPhone จำนวนมากทั่ ว โลก iPod เปนฮารดดิสกแบบพกพาในการจัดเก็บขอมูล การใชงานพื้นที่ให เพลงในฟอรแมต MP3 และ AAC ใหคุณภาพเสียงที่ดีและยอมรับได มีประสิทธิภาพเปนเรื่องสำคัญที่ไมอาจมองขาม หลายๆ คนบอกวาแทบจะแยกความแตกตางไมออก เมื่อคุณใหความสำคัญในเรื่องขนาดของไฟลฟอรแมต AAC แต เ ท า นี้ ยั ง ไม เ พี ย งพอสำหรั บ นั ก ฟ ง มื อ อาชี พ ผู ท่ี ต อ ง หรือ MP3 ดูจะเปนทางเลือกที่เหมาะที่สุด แมวาทั้งสองฟอรแมตจะมี เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมดนตรี หรือเซียนหูทองทั้งหลาย ทางเลือกที่ คุ ณ ภาพที่ ล ดลงจากต น ฉบั บ (lossy) และเที ย บไม ไ ด กั บ Apple ทำไดคือ การใชฟอรแมต Apple Lossless Encoder ซึ่งมีจุดเดนใน Lossless Encoder ซึ่งไมมีขอมูลใดๆ ถูกตัดทอนออกไป แต AAC เรื่ องคุ ณภาพเสี ยงดี ที่สุด ด วยอุ ปกรณ การฟ งชั้ นดี คุ ณสามารถแยก และ MP3 มีการตัดทอนขอมูลบางสวนออกไปในขั้นตอนการเขารหัส ความแตกตางของคุณภาพเสียงอยางชัดเจน โดย iTunes จะทำการวิเคราะหและตัดเสียงในสวนที่หูของมนุษยสวน ฟอร แ มตนี้ จะถู ก เข า รหั ส โดยไม มี ก ารตั ด ทอนข อ มู ล ใดๆ ใหญไมไดยินออกไป ทำใหไฟลผลลัพธที่ไดมีขนาดเล็กลง ของเพลง เสียงที่ไดจึงไมตางจากตนฉบับ แตสิ่งที่ไดมาตองแลกไปกับ ในรูป 6 คุณจะเห็นวาไฟลเพลงเดียวกัน ในฟอรแมต MP3 ขนาดของไฟล ซึ่งมีขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของไฟลตนฉบับ! ซึ่งเทียบ บิตเรต 192 kbps จะมีขนาด 8.9 MB สำหรับฟอรแมต AAC บิตเรต กันแลว ใชพน้ื ทีม่ ากกวาไฟลในฟอรแมต MP3 และ AAC อยางเห็นไดชดั 192 kbps มีขนาด 9 MB ฟอรแมต Apple Lossless จะมีขนาดถึง ในรูป 5 คุณจะเห็นวา ไฟลเพลงเดียวกัน ในฟอรแมต MP3 26.7 MB แตเปนฟอรแมต WAV จะมีขนาดถึง 65.1 MB! เลยทีเดียว บิ ต เรต 192 kbps จะมี ข นาด 8.9 MB และสำหรั บ ฟอร แ มต AAC บิ ตเรต 192 kbps มี ขนาด 9 MB หากเป นฟอร แมต Apple Lossless จะมีขนาดถึง 26.7 MB เลยทีเดียว Computer Chiang Mai

45


Scoop

เลือกฟอรแมตเพลงใหถูกใจใน iTunes

รูป 8 ตั้งคาการเขารหัสสำหรับ AAC

รูป 6 ขนาดของไฟล WAV ใหญกวามากทีเดียว ดังนั้น AAC และ MP3 จึงฟอรแมตที่เหมาะที่สุดคือ แลวทั้ง สองฟอรแมตนี้ตางกันอยางไร? เรามาเริ่มกันที่ AAC (Advanced Audio Coding) ซึ่งเมื่อ เทียบกับแลวจะมีประสิทธิภาพที่ดีกวา MP3 (MPEG Layer 3) เชน ไฟล AAC ที่เขารหัสดวยบิตเรต 128 kbps ใหคุณภาพเสียงที่ดีกวา MP3 ที่บิตเรต 160 kbps ซึ่งทั้งสองเปนตัวเลขตามคาดีฟอลตในการ เขารหัสของ iTunes AAC ยั งมี จุดเด นที่ เหนื อกว าด วยขนาดของไฟล ที่เล็ กกว า สาเหตุของความแตกตางกันนี้ คือความแตกตางของเทคโนโลยีและ เทคนิคในการวิเคราะหและตัดทอนขอมูลของเสียงนั้นเอง ในการเขารหัส AAC และ MP3 ของ iTunes คุณสามารถ เลือกและตั้งคาบิตเรตที่ตองการได ดังนี้ • พีซี : เปดเมนู Edit > Preferences คลิกหัวขอ Advanced แท็บ Importing ในหัวขอ Import Using เลือกฟอรแมตที่ตองการ จากนั้น ในหัวขอ Settings เลือก Custom (รูป 7) เพื่อเปดวินโดวในการตั้ง คา เชน AAC (รูป 8) หรือ MP3 (รูป 9) สามารถเลือกบิตเรตตั้งแต 16-320 kbps เปนตน รูป 9)

รูป 9 ตั้งคาการเขารหัสสำหรับ MP3 เมื่อคุณใหความสำคัญกับ ‘ความเขากันได’ แ ม ว า A p p l e L o s s l e s s E n c o d e r แ ล ะ A A C จะเปนฟอรแมตที่มีจุดเดน และนาใชเปนอยางยิ่ง แตถาคุณใหความ สำคั ญ กั บ “ความเข า กั น ได ” เช น การนำไฟล ที่ เ ข า รหั ส ไปเล น กั บ เครื่องเลน MP3 อื่นๆ หรือกอบปไปใหคนอื่นๆ ที่ไมไดใช iPod และ iTunes ไฟลเพลงอันแสนไพเราะใน iPod ของคุณ จะไมมีคาอะไรเลย ในเครื่ องเล นอื่ นๆ เหล านั้ น โดยเฉพาะ Apple Lossless Encoder นั้นรองรับการเลนใน iPod เทานั้น! ถ า คุ ณ คิ ด หรื อ คาดหวั ง ว า จะนำเพลงจาก iPod ไปฟ ง หรื อ เขี ย นลงแผ น ซี ดี ทางเลื อ กที่ เ หมาะสมที่ สุ ด คื อ MP3 แต ถ า ไม คุณสามารถมีความสุขไปกับคุณภาพเสียงอันไพเราะของ AAC และ Apple Lossless Encoder ใน iPod และ iPhone ของคุณโดยไมตอง พะวงเรื่องความเขากันได คำแนะนำในการแปลงไฟล • คุณไมสามารถแปลงไฟล AAC หรือ MP3 ใหเปน Apple Lossless Encoder ได เพราะ iTunes ไมอนุญาตใหคณ ุ แปลงไฟลทม่ี กี ารตัดทอน ขอมูลไปเปนไฟลทไ่ี มมกี ารตัดทอน • ในการแปลงเพลงระหวางฟอรแมต AAC และ MP3 เนื่องจากทั้ง สองฟอรแมตมีการตัดทอนของขอมูล ดังนั้น ใหเลือกบิตเรตที่สูงขึ้น เพื่อลดการตัดทอนขอมูล คุณคงไมตองการใหไฟลเพลงที่ถูกตัดทอน ขอมูลไปแลว ถูกตัดขอมูลออกไปอีก

รูป 7 เลือกฟอรแมต แลวเลือก Custom 46

Computer Chiang Mai

เลือกฟอรแมตที่เหมาะกับคุณ ดวยทางเลือกและความยืดหยุน ใน iTunes และการรองรับการ เล น ไฟล เ พลงดิ จิ ต อลในฟอร แ มตต า งๆ ของ iPod และ iPhone คุณสามารถกำหนดสไตล เพือ่ ตอบสนองความตองการและรูปแบบในการ ใชงานของคุณไดอยางอิสระ เลือกสิง่ ทีค่ ณ ุ ใหความสำคัญ และสุขสันตไป กับเสียงเพลงอันไพเราะ ขอใหมคี วามสุขกับเพลงโปรดของคุณครับ


Workshop

Tips เด็ดๆ กับ Excel

การจัดการกับเซลล

ตอนที่ 2

essentials SKILL LEVEL

Beginer Intermediate Expert TIME TAKEN

มานพ รัตนะ

10 Minutes

ใน

ตอนที่แลว เราไดเรียนรูถึงวิธีการจัดการกับเซลลในรูปแบบ ตางๆ กันไปหลายหัวขอแลว ในตอนนี้ เราจะมาเรียนรูถึงวิธี การตกแตงงานของเราใหดูสวยงาม ราวกับมืออาชีพ ที่สำคัญ การนำ เสนองานที่มีรูปแบบสวยงาม จะชวยใหรายงานตัวเลขที่ดูนาปวดหัว กลายเปนเอกสารที่นาหยิบมาอานกันเลยทีเดียวครับ

รูป 2 ขั้นตอนการกำหนดรูปแบบเซลล

การจัดรูปแบบของตัวอักษรภายในเซลล เราสามารถจัดรูปแบบของการแสดงตัวอักษรภายในเซลล ใหอยูกึ่งกลางเซลลทั้งในแนวนอน และแนวตั้ง โดยสามารถทำไดตาม ขั้นตอนดังนี้ครับ

รูป 3 ผลลัพธที่ได หมายเหตุ : คุณสามารถเขาสูหนาตางการจัดรูปแบบตัวอักษรไดอยาง รวดเร็ว โดยการกดปุม Ctrl + 1

รูป 1 แสดงขอมูลเริ่มตน กอนทำการจัดรูปแบบ 1. เลือกเซลลที่ตองการจัดรูปแบบ ในที่นี้คือ B5:F10 2. เลือกเมนู Format จากนั้นเลือก Cells… 3. เลือกแท็บ Alignment 4. ที่หัวขอ Text Alignment เลือก Horizontal เปน Center 5. ที่หัวขอ Text Alignment เลือก Vertical เปน Center 6. กดปุม OK เปนอันเรียบรอย ดังรูป 48

Computer Chiang Mai

การใสสีสันใหกับแผนงาน มาถึงตอนนี้ งานที่ไดออกมา ดูเรียบรอยและอานไดงายขึ้น กวาเดิมมาก แตยังไมคอยนาดึงดูดเทาใดนัก เราจะทำการใสสีสันลง บนแผ น งาน เพื่ อ ให ข อ มู ล ของเราดู ส วยงาม น า อ า นมากยิ่ ง ขึ้ น โดยสามารถทำไดตามขั้นตอนดังนี้ครับ 1. เลือกเซลลที่ตองการจัดรูปแบบ ในที่นี้คือ A3:A10 2. เลือกเมนู Format จากนั้นเลือก Cells… 3. เลือกแท็บ Patterns 4. เลือกสีที่ตองการทำเปนพื้นหลังของกลุมเซลลที่เราเลือกไว 5. กดปุม OK เปนอันเรียบรอย ดังรูป


Tips เด็ดๆ กับ Excel

Workshop

รูป 4 ขั้นตอนการใสสีพื้นหลัง

รูป 7 ผลลัพธที่ได 4. เลือกเซลล D11 5. กดปุม F4 เพื่อให Excel ทำงานซ้ำคำสั่งลาสุด (ใสสีพื้นหลังเปนสี ฟา) จะไดผลลัพธ ดังรูป

รูป 5 ผลลัพธที่ได การใสสีสันใหกับแผนงานอยางรวดเร็ว อี ก วิ ธี ห นึ่ ง ที่ ทำให เ ราสามารถใส สี พื้ น หลั ง ลงบนเซลล ที่ ตองการไดอยางรวดเร็ว โดยสามารถทำไดตามขั้นตอนดังนี้ครับ 1. เลือกเซลลที่ตองการจัดรูปแบบ ในที่นี้คือ C3:D10 2. ที่ทูลบาร คลิกที่ปุม “ลูกศรลง” บนปุม Fill Color 3. เลื อ กสี ท่ี ต อ งการใส เ ป น พื้ น หลั ง ในที่ นี้ เ ลื อ กเป น สี ฟ า อ อ น (Light Turquoise)

รูป 8 ผลลัพธจากการกดปุม F4 6. ทำซ้ำขอ 1 ถึงขอ 3 สำหรับเซลล B3:B10 โดยเลือกสีพ้ืนหลังเปนสี เทา (Gray-25%) 7. ทำซ้ำขอ 1 ถึงขอ 5 สำหรับเซลล E3:F10 และ F11 โดยเลือกสีพื้น หลังเปนสีเขียวออน (Light Green)

รูป 6 ขั้นตอนการสีพื้นหลังอยางรวดเร็ว

เพี ย งเท า นี้ เราก็ ไ ด ส ร า งสรรค ผ ลงานที่ ส วยงาม น า อ า น สมบูรณดังมืออาชีพเปนที่เรียบรอยแลว คุณอาจจะทำการขยายเซลลที่ ตองการเพื่อใหตารางดังกลาว แสดงไดเต็มหนาจอพอดี ทำใหงายตอ การอ า นมากยิ่ ง ขึ้ น หรื อ อาจเปลี่ ย นสี ข องพื้ น หลั ง ใหม ไ ด ต ามความ ตองการครับ Computer Chiang Mai

49


Workshop

การสรางหยดน้ำลงบนภาพ

essentials

SKILL LEVEL

Beginer Intermediate Expert

TIME TAKEN

1-5 Minutes

การสรางหยดน้ำ ลงบนภาพ

การ

สรางหยดน้ำลงบนภาพ เปนหนึ่งในเทคนิคที่เติมเสนหและ ความสมจริงใหกับภาพไดอยางนาทึ่ง แมจะมีหลายขั้นตอน แตใหผลลัพธที่ถูกใจอยางแนนอน หลายๆ คนอาจจะคิดวาทำไมตองเสียเวลา สรางดวยในเมื่อใชฟลเตอรตางๆ สรางขึ้นงายกวา เชนฟลเตอรในชุด Eye Candy ใชครับ คุณทำได แตขอจำกัดคือการที่ไมสามารถกำหนดรูปทรง จำนวนที่แนนอนของหยดน้ำ และตำแหนงของหยดน้ำไดตามความปรารถนา แตเทคนิคในตอนนี้จะใหคุณควบคุมทุกอยางไดตามตองการอยางยืดหยุน

ขั้นตอนการปรับแตง

รูป 2 สรางพาทสำหรับรูปทรงของหยดน้ำดวยเครื่องมือ Ellipse

1. เริ่ ม ต น ด ว ยการสร า งข อ ความ ให คุ ณ สร า งข อ ความที่ ต อ งการด ว ย 3. สรางรูปทรงเพิ่มเติม ทำการสรางรูปทรงเพิ่มเติมตามตองการ (รูป 3) เครื่องมือ Type โดยในตัวอยางนี้กำหนดสีของตัวอักษรเปนสีน้ำเงิน (รูป 1) ในขั้นตอนนี้ยังไมตองกังวลถึงตำแหนงมากนัก เพราะเราจะทำการปรับแตง และวางตำแหน ง กั น ในภายหลั ง ในกรณี ที่ คุ ณ ต อ งการปรั บ แต ง รู ป ทรง ใหคุณใชเครื่องมือ Direct Selection คลิกลงบนพาทที่สรางขึ้น (รูป 4)

รูป 1 สรางขอความที่ตองการ

รูป 3 สรางพาทสำหรับรูปทรงเพิ่มเติม

2. กำหนดรูปทรงของหยดน้ำ หลังจากที่ไดขอความที่ตองการแลว ขั้นตอนตอ ไปคือการสรางรูปทรงเริ่มตนของหยดน้ำ ดวยการเลือกเครื่องมือ Ellipse ในทู ล บาร แล ว เลื อ กการทำงานในโหมด Create New Work Path จากออปชั น บาร จากนั้ น ทำการคลิ ก แล ว ลากเพื่ อ สร า งพาทรู ป วงรี บ น ขอความที่สรางขึ้น (รูป 2) รูป 4 ปรับแตงดวยเครื่องมือ Direct Selection 50

Computer Chiang Mai


การสรางหยดน้ำลงบนภาพ 4. ปรับแตงรูปทรง ในขั้นตอนนี้เราจะทำการปรับแตงรูปทรงของพาทใหดู เปนหยดน้ำที่สมจริงตามธรรมชาติ ดวยเครื่องมือ Direct Selection เริ่ม จากการคลิกลงบนพาท จุดควบคุมรูปสี่เหลี่ยมสีดำเล็กๆ จะปรากฏขึ้น พรอมแกนสำหรับปรับแตงที่ปลายทั้งสองดาน ใหคุณคลิกบนรูปสี่เหลี่ยม แลวลากเพื่อปรับแตงรูปทรงของพาทจนไดรูปทรงที่ตองการ (รูป 5) ในกรณี ที่ คุ ณ ต อ งการเคลื่ อ นย า ยพาท ให คุ ณ คลิ ก แล ว ลากเพื่ อ สรางกรอบลอมรอบพาท จากนั้นคลิกบนจุดควบคุมจุดใดจุดหนึ่งแลวลาก เพื่อเคลื่อนยายตำแหนง

Workshop

รูป 7 คลิก OK เพื่อเลือกใชคาตามที่โปรแกรมกำหนด

รูป 8 เลือกสีที่ตองการใน Color Picker รูป 5 คลิกบนจุดควบคุมแลวลากเพื่อกำหนดตำแหนง เคล็ดไมลับ นอกเหนื อ จากการปรั บ แต ง รู ป ทรงพาทด ว ยเครื่ อ งมื อ Direct Selection คุณยังสามารถปรับแตงดวยเครื่องมือ Free Transform (Ctrl / Command + T) เพื่ อ ทำการย า ย ปรั บ ขนาด หมุ น หรื อ บิ ด รู ป ทรง และภายหลั ง การปรั บ แต ง คุ ณ ยั ง คงสามารถปรั บ แต ง จุ ด ควบคุ ม ต า งๆ ดวยเครื่องมือ Direct Selection ได!

7. เลเยอรใหม มาถึงขั้นตอนนี้คุณจะเห็นวาหยดน้ำที่คุณสรางขึ้น ถูกระบาย ดวยสีฟาที่คุณเลือก และภายในพาเลตต Layers คุณจะเห็นเลเยอรชนิด ใหมปรากฏขึ้น โดยไอคอนทางดานซายแสดงสีที่ใช และไอคอนทางดาน ขวาแสดงรูปทรงของพาทหรือหยดน้ำที่คุณสรางขึ้น (รูป 9)

5. ปรับแตงความโคง ใหคุณใชเครื่องมือ Direct Selection คลิกลงบนพาท จุดควบคุมรูปสี่เหลี่ยมสีดำเล็กๆ จะปรากฏขึ้นใหคุณคลิกแลวลากแกน รูป 9 ผลลัพธที่ไดและเลเยอรชนิดใหม สำหรับปรับแตงที่ปลายทั้งสองดานเพื่อปรับแตงความโคงของรูปทรงใหเพิ่ม มากขึ้น จนไดรูปทรงหยดน้ำที่ตองการ (รูป 6) โดยคุณสามารถใชขั้นตอน 8. สร า งเอฟเฟ ก ต ข องหยดน้ำ ในขั้นตอนนี้จะแบงออกเปนขั้นตอนยอยๆ ที่ 4-5 ในการปรับแตงเสนพาทอื่นๆ ที่สรางขึ้น สำหรับการสรางเอฟเฟกตของหยดน้ำดวย Layer Style ซึ่งจะทำใหคุณ สามารถนำไปประยุกตใชกบั ภาพอืน่ ๆ ในภายหลังไดทนั ทีโดยไมตอ งสรางขึน้ ใหม 1. ในพาเลตต Layers ใหคุณดับเบิลคลิกไอคอน Color Fill 1 ทางดาน ขวามือ ไดอะล็อกบอกซ Layer Style จะปรากฎขึ้น ในกรอบดาน ซ า ยมื อ ให คุ ณ คลิ ก เลื อ กรายการ Blending Options: Custom แลวกำหนดคาดังนี้ (รูป 10)

รูป 6 ปรับแตงความโคงดวยการคลิกแลวลากแกนควบคุม 6. ระบายสี ห ยดน้ำ เมื่ อ ได รู ป ทรงหยดน้ำ ที่ ต อ งการแล ว เราจะทำการ ระบายสีของหยดน้ำ ใหคุณเลือกคำสั่ง Layer > New Fill Layer > Solid Color ไดอะล็อกบอกซ New Layer จะปรากฏขึ้น (รูป 7) ใหคุณคลิก OK โดยไมจำเปนตองตั้งคาใด ๆ จากนั้นไดอะล็อกบอกซ Color Picker จะปรากฏขึ้นตามมา ใหคุณกำหนดคาสีในสวน RGB ดังนี้ R:0, G:132 และ B:200 แลวคลิก OK (รูป 8)

รูป 10 ปรับแตงคาในรายการ Blending Options Computer Chiang Mai

51


Workshop • • • • • •

การสรางหยดน้ำลงบนภาพ

Blend mode : Normal Opacity : 100% Full opacity : 5% Knockout : None ไมเลือกเช็คบอกซ Blend Interior Effects as Group เลือกเช็คบอกซ Blend Clipped Layers as Group

2. ในกรอบด า นซ า ยมื อ ให คุ ณ คลิ ก เลื อ กรายการ Drop Shadow แลวกำหนดคาดังนี้

รูป 11 ปรับแตงคาในรายการ Drop Shadow • Blend mode : Multiply • คลิ ก กรอบเลื อ กสี เพื่ อ เป ด ไดอะล็ อ กบ อ กซ Color Picker แลวเลือกสีน้ำเงินดวยการกำหนดคาสี R=0, G=3 และ B=131 • Opacity : 36% • Angle : 120 องศา • Distance : 8 px • Spread : 3% • Size : 6 px • Noise : 2% 3. ในกรอบด า นซ า ยมื อ ให คุ ณ คลิ ก เลื อ กรายการ Inner Shadow แลวกำหนดคาดังนี้

• • • • •

Angle : 120 องศา Distance : 4 px Choke : 1% Size : 10 px Noise : 0%

4. ในกรอบด า นซ า ยมื อ ให คุ ณ คลิ ก เลื อ กรายการ Inner Grow แลวกำหนดคาดังนี้

• • • • • • • • •

รูป 13 ปรับแตงคาในรายการ Inner Grow Blend mode : Screen Opacity : 70% Noise : 0 Color : White Technique : Precise Source : Edge Choke : 48% Size : 12 px Range : 50%

5. ในกรอบดานซายมือ ใหคุณคลิกเลือกรายการ Bevel and Emboss แลวกำหนดคาดังนี้

• Blend mode : Multiply

รูป 12 ปรับแตงคาในรายการ Inner Shadow • คลิ ก กรอบเลื อ กสี เพื่ อ เป ด ไดอะล็ อ กบ อ กซ Color Picker แลวเลือกสีน้ำเงินดวยการกำหนดคาสี R=1, G=9 และ B=255 • Opacity : 45% 52

Computer Chiang Mai

• • • •

รูป 14 ปรับแตงคาในรายการ Bevel and Emboss Style : Inner Bevel Technique : Smooth Depth : 441% Direction : Up


การสรางหยดน้ำลงบนภาพ

Workshop

• • • • • •

Soften : 16 px Angle : 120 องศา Altitude : 30 องศา Highlight Mode : Screen Shadow Mode : Multiply คลิ ก กรอบเลื อ กสี เพื่ อ เป ด ไดอะล็ อ กบ อ กซ Color Picker แล ว เลื อ กสี น้ำ เงิ น ด ว ยการกำหนดค า สี R=178, G=216 และ B=242 • Opacity : 77% 6. ในกรอบดานซายมือ ใหคุณคลิกเลือกรายการ Gradient Overlay แลวกำหนดคาดังนี้ รูป 17ประยุกตใชสไตลที่สรางขึ้น

รูป 18 ผลลัพธที่ได

• • • • • •

รูป 15 ปรับแตงคาในรายการ Gradient Overlay Blend mode : Soft Light Opacity : 100% Gradient : Black to White Style : Reflect Angle : 137 องศา Scale : 119%

เคล็ดไมลับ ในรายการสไตล คุณสามารถคลิกปุมรูปสามเหลี่ยมที่มุมบนเพื่อ เปดเมนูแลวเลือกคำสั่ง Save Style เพื่อจัดเก็บและนำสไตลที่ไดนี้ไปประยุกต ใชกับภาพอื่นๆ ในภายหลังไดตามตองการ โดยไมจำเปนตองสรางขึ้นใหมให เสียเวลา

10. รวมและกอบปเลเยอร จากขั้นตอนตางๆ ที่ผานมา คุณจะไดผลลัพธ เปนภาพหยดน้ำที่ตองการดังรูป 18 ตอไปเราจะเพิ่มความสมจริงใหกับ ภาพ เริ่ ม จากในพาเลตต Layers ให คุ ณ คลิ ก เลื อ กเลเยอร ข อ ความ จากนั้ น เป ด เมนู ข องพาเลตต แ ล ว เลื อ กคำสั่ ง Merge Down เพื่ อ รวมเลเยอรขอความเขากับเลเยอรแบ็กกราวด (รูป 19) จากนั้นทำการ 7. เมื่อไดสไตลที่เราตองการแลว ขั้นตอนตอไปคือการจัดเก็บสไตลที่ กอบปเลเยอร Background ดวยการคลิกแลวลากไปยังไอคอน Create สรางขึ้น ใหคุณคลิกปุม New Style ไดอะล็อกบอกซ New Style a new layer คุณจะไดเลเยอรใหมชื่อ Background copy (รูป 20) จะปรากฏขึ้น ใหคุณตั้งชื่อตามตองการ เชน Water Drop (รูป 16)

รูป 16 จัดเก็บสไตลที่สรางขึ้น 9. เติมแตงเอฟเฟกต หลังจากที่เราสรางสไตลที่ตองการแลว ในการเลือกใช ในไดอะล็อกบอกซ Layer Style ใหคุณคลิกรายการ Style ดานบนสุด รายการของสไตลจะปรากฏขึ้น ใหคุณคลิกเลือกสไลตที่สรางขึ้น แลวคลิก OK (รูป 17) คุณจะไดผลลัพธดังรูป 18 รูป 19 รวมเลเยอรขอความเขากับเลเยอรแบ็กกราวด Computer Chiang Mai

53


Workshop

การสรางหยดน้ำลงบนภาพ

รูป 22 กำหนดคา Knockout เทากับ Shallow

รูป 20 กอบปเลเยอร Background 11. เพิ่มเติมเอฟเฟกต เพื่อใหตัวอักษรในภาพมีลักษณะนูนโคงหรือบิดไปตาม การหั ก เหของแสงที่ เ กิ ด จากหยดน้ำ เริ่ ม จากในพาเลตต Layers การเลือกเลเยอร Background จากนั้นเลือกเลือกคำสั่ง Filter > Distort > Pinch โดยกำหนดคาเทากับ –10 แลวคลิก OK (รูป 21) (คุณอาจ ทดลองกำหนดคาในชวง –10 ถึง –20 ตามตองการ) ภายหลังการคลิก OK คุ ณ จะยั ง ไม เ ห็ น ผลลั พ ธ จ ากฟ ล เตอร เ พราะเลเยอร Background copy ซอนอยูดานบน

รูป 23 ผลลัพธที่ได

ถาม ตอบ รอบรู ปญหาคอม ไฟลซับไตเติลภาษาไทยเปนสี่เหลี่ยม

ถาม: เป ด ไฟล ห นั ง ที่ เ ป น DivX แล ว ปรากฏว า ไฟล ซั บ ไตเติ ล ภาษาไทย ในฟอรแมต .srt กลายเปนตัวสี่เหลี่ยมครับ ลองเปดดวยใช VLC ก็ยังเปน สี่เหลี่ยม แตพอลองเปดไฟลซับไตเติลใน Notepad ก็เปนภาษาไทยนะครับ ทำยังไงดีครับ อยากดูเรื่องนี้มาก

รูป 21 เพิ่มเติมเอฟเฟกตดวยฟลเตอร Pinch 12. ขั้นตอนสุดทาย ในพาเลตต Layers ใหคุณดับเบิลคลิกเลเยอร Color Fill 1 อี ก ครั้ ง เพื่ อ เป ด ไดอะล็ อ กบ อ กซ Layer Style ในกรอบด า นซ า ยมื อ ใหคุณคลิกเลือกรายการ Blending Options: Custom แลวกำหนดคา Knockout = Shallow แลวคลิก OK (รูป 22) ผลลัพธจะปรากฏขึ้นตาม ตองการทันที (รูป 23) เปนอันเรียบรอยครับ 54

Computer Chiang Mai

ตอบ: ปญหานี้แกไขไดไมยาก เพียงแตตองใชโปรแกรมดูหนังตัวอื่นมาชวย ครับ ที่แนะนำคือ GOM Player (http://www.gomplayer.com/download.html) แจกฟรีเหมือน VLC ครับ ขนาดไฟลก็ 4.1MB เทานั้น พอติดตั้งเสร็จ ใหคุณกดปุม F5 เพื่อเปดสูหนา จอตั้งคา ในหัวขอทางซาย คลิก Subtitle จากนั้นคลิกแท็บ Other ในหัวขอ Code page ใหเลือก Thai (Windows) คลิกปุม Close เพียงเทานี้คุณก็ สามารถเปดดูหนังพรอมซับไทยที่อานไดรูเรื่องแลวครับ โปรแกรมนี้ยังมีความ สามารถอื่นๆ อีกเพียบไมแพ VLC เลยครับ ลองเลนดูนะครับ


Digital Photography

Aperture VS Lightroom

Aperture VS Lightroom บัณฑิตย วัฒนกสิวิชช ติดตามเรือ่ งราวหลากหลายเกีย่ วกับการถายภาพไดท่ี http://sapaphoto.wordpress.com

มี

ขาวอัพเดตเวอรชันของทั้งโปรแกรม LR กันกอนครับเพื่อไมใหนอยหนา Aperture โปรแกรม LR ก็อัพเดตไปเปน 1.1.2 โดยเปนการปรับปรุง ในสวนฐานขอมูลของกลองรุนใหมเขาไปใหทันสมัย แกไขการเขียนไฟล XMP ใหดียิ่งขึ้น ทานใดอยากติดตามสารพันเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่อง ถายภาพที่อัพเดตก็ลองเขาไปชม Blog ของผมเองครับที่ www.sapaphoto.wordpress.com จากตอนที่แลวที่แนะนำการปรับภาพไปบางบางสวนแลวที่เกี่ยวกับการปรับแบบ Auto สำหรับเลมนี้มาวากันแบบ Manual ครับทั้ง 2 โปรแกรมก็มีโหมดการปรับมาใหเยอะมาลองดูที่แถบเครื่องมือและรูปแบบการปรับเปรียบเทียบกัน 1.Adjustment Interface หลั ก การทำงานในการเข า ถึ ง การปรั บ ภาพของทั้ ง 2 โปรแกรม จะตางกันบางเล็กนอยโดย Aperture นั้นสามารถจะเรียก หน า ต า งสำหรั บ ปรั บ ภาพมาได ทุ ก เมื่ อ ด ว ยการกด H จะได Adjustment HUD (รูป1) ซึ่งสามารถเลื่อนไปไดทั่วหนาตางตามความ สะดวกของเรา ซึ่งเหมาะกับการที่ทานแสดงภาพแบบเต็มจอ (กด F) ถาทานตองการปรับแบบ Panel ก็สามารถเรียก Adjustment จากเมนู Window (รูป3) จะทำใหปรับภาพไดงายมาก สวน LR ถาทานจะปรับ ภาพแบบละเอียดจะตองเขาไปที่โมดูล Develop โดยกดคีย D จึงจะมี แถบเครื่ อ งมื อ (รู ป 2) ขึ้ น มาให เ ลื อ กปรั บ เพราะถ า ท า นอยู ที่ โ มดู ล Library จะสามารถปรับแบบ Quick Develop ไดเทานั้นและหนาตาง Adjustment ของ LR ก็ไมสามารถขยับเลื่อนออกมาไดเปนแบบตายตัว 1. แสดงความสามารถใน อยูดานขวาของหนาตาง ในขอนี้นับวา Aperture อำนวยความสะดวก การปรั บ ทั้ ง หมด ของ ไดดีกวามาก Aperture

2. แสดงความสามารถใน การปรับทั้งหมด ของ LR ซึ่ ง ยั ง ซ อ นอยู ด า นในอี ก 3. แสดง Adjustment Inspector ฝงตัวอยูดานขาง (Aperture) พอสมควร 56

Computer Chiang Mai


Aperture VS Lightroom

Digital photography

2.White Balance Adjustment การปรับ White Balance มักจะเปนจุดแรกที่ชางภาพสวนใหญจะปรับกอนที่จะเริ่มอยางอื่น เพราะในขณะที่ถายอาจจะตั้งใหกลอง เลือก White Balance เองอัตโนมัติและมักจะไมตรงกับความตองการแตเราก็สามารถมาปรับไดอยางละเอียดในโปรแกรมจัดการ RAW File ซึ่งถาเราเทียบกับการถายดวยกลองฟลมเราตองเลือกฟลมใหตรงกับแหลงกำเนิดแสงเสียกอน ซึ่งก็มีอยู 2 ชนิดใหเลือกก็คือฟลม Tungsten กับ Daylight หรือสามารถปรับสมดุลสีอยางละเอียดมากขึ้นดวยการใส Filter สีฟาหรือสีชา ซึ่งการที่เราสามารถปรับ WB ไดอยางละเอียดนี้ก็ถือวา เปนจุดแข็งของการถายภาพดิจิตอลอยางมาก

Aperture เมื่อเราเลือกหลอดดูดสีในชอง White Balance โปรแกรมจะเปดเครื่องมือแวนขยายใหโดยอัตโนมัติโดยขยายภาพที่ 100 เปอรเซ็นตพรอมกับคาสีของจุดที่เราเอาเมาสไปลอยอยู จากนั้นก็ เปนหนาที่เราตัดสินใจหาจุดอางอิงที่จะใหปรับเปนสีขาว เมื่อคลิกจุดที่ ตองการสีในภาพก็จะเปลี่ยนไปโดยเรายังสามารถไปปรับโดยละเอียดได อีกที่ Adjustment Inspector ซึ่งรวมถึงการปรับ Tint ไดอีกดวย

LR มีการปรับเหมือนกัน เมื่อเราเลือกหลอดดูดสี โปรแกรมก็ จะขึ้นชองสี่เหลี่ยมขนาด 5x5 พิกเซล ซูมเขาไปละเอียดมาก ใหเรา ขยับหาจนไดจุดอางอิงสีขาวในภาพ เมื่อคลิกสมดุลสีก็จะเปลี่ยนไปโดย พิ จ ารณาจากเปอร เ ซ็ น ต สี ที่ โ ชว อ ยู ด า นล า งเป น ส ว นประกอบในการ ตัดสินใจ ขอนี้ทั้งสองโปรแกรมทำไดนาประทับใจพอๆกัน

3. Basic Adjustment จะสังเกตเห็นวาทั้ง 2 โปรแกรมจับเอา Histogram ไปวางไวดานบนสุด ของหนาตางที่เกี่ยวกับการปรับภาพ แสดงวามันตองมีสวนชวยใหการพิจารณาการ ปรับภาพของเราใหเปนไปแบบมีการอางอิง ดูเปนมืออาชีพขึ้นดวย Histogram ของ AP แสดงใหเห็นถึงรายละเอียดของสีในแตละแชนแนล และสามารถปรับใหโชวทีละสีหรือโชวเปนแบบรวมกันน้ำหนักเดียว (Luminance) ในหนาตางดานบนยังแสดงคาของสี และน้ำหนักของภาพอีกดวย Computer Chiang Mai

57


Digital Photography

Aperture VS Lightroom การวัดแสงที่ถูกตองตั้งแตตอนถายภาพ จะทำใหเราปรับภาพได งายขึ้น เพราะถาถายมาเปน File JPG จะไมสามารถเก็บรายละเอียดในสวน มืดและสวางไดดี แตถาเราถายเปน RAW File ยังสามารถดึงในสวนที่หายไป ในภาพกลับมาได นี่เปนขอดีของไฟลแบบนี้ แตไมไดหมายความวาเราจะ ถายแบบไมวัดแสงเลยนะ เพราะการถายใหออกมาพอดียอมไดรายละเอียดดี กวาและปรับสีไดงายกวา ไมตองเสียเวลากับการกูรายละเอียดที่หายไป

Histogram ของ LR นั บ ว า ให ป ระโยชน อ ย า งมาก นอกจากจะใชพิจารณาน้ำหนักของภาพแลว ยังโชวขอมูลของภาพ ที่ ถ า ยมาว า ใช ISO เท า ไรตลอดจน Shutter Speed, F-Stop และเลนส ที่ ใ ช ถ า ย ด า นบนซ า ยและขวาจะมี สั ญ ลั ก ษณ รู ป สามเหลี่ยมเมื่อเราคลิกดูจะเปนการโชว Clipping ของทั้งขอมูลใน สวนที่เปนเงามืดและสวนที่เปนสวนสวางที่ไมมีรายละเอียด ซึ่งเรา จะไดควบคุมใหปรากฏในภาพใหนอยที่สุด เมื่อเรานำเมาสไปลอยเหนือกราฟสีในชอง Histogram โปรแกรม LR จะแบงสวนของกราฟออกเปน 4 สวนคือ Black, Fill Light, Exposure และ Recovery เราสามารถปรับสีโดยการขยับ โยก Histogram เพื่อปรับโทนสีของภาพไดจากจุดนี้ไดเลย ถึงแม จะไมแนะนำใหปรับจากจุดนี้เพราะไมสามารถปรับไดละเอียดมาก แตถาไดลองโยก Histogram ดูแลวเห็นความเปลี่ยนแปลงไดเลย จะทำใหเราเรียนรูความสัมพันธของการปรับภาพกับ Histogram ไดมากขึ้น

3. LR แสดง Hightlight Clipping และ Shadow Clipping 58

Computer Chiang Mai

LR ได เ ตรี ย มการปรั บ แบบตางๆ ไวใหพอสมควรทั้งการ เพิ่ ม contrast และการปรั บ สีตางๆ แตเราก็ยงั สามารถบันทึกรูป แบบของเราขึ้นมาเองไดดวย User Preset เพือ่ ใชปรับใหกบั รูปทีเ่ ราถาย มาในสภาพแสงทีใ่ กลเคียงกัน

ไม วาจะปรั บกั นไปกี่ รูปแบบ LR ก็ เตรี ยม Snapshots ไวใ ห เรา สามารถเก็บการปรับที่เราพอใจไวกอนแลวก็ปรับกันตอไปไดเรื่อยๆ อยาลืม นะครับปรับใหพอใจไฟลก็มีขนาดเพิ่มนอยมากเพราะเปนการปรับแบบ Nonde-constructive ที่ไมไปยุงกับตนฉบับ อีกทั้งยังสามารถ Undo แบบดูจาก History ได อีกด วย Function นี้ใ ครใช Photoshop จะคุนเคยกันดี สวน Aperture ก็ไมตอ งหวงเชนกันเพราะการปรับแลวเพิม่ เวอรชน่ั ขึน้ ไปใหมากขึน้ ก็ ไมไดเปนเพิ่มขนาดไฟลใหใหญข้นึ แตอยางใด เอาละครับปรับกันใหสนุกฉบับ หนาจะนำตัวอยางการปรับในลักษณะตางๆ มาปรับเปรียบเทียบกันใหดคู รับ


Pocket PC

QuickThai

QuickThai พิมพภาษาไทยในพ็อคเค็ตพีซีงาย เร็ว และมีประสิทธิภาพ

ใน

แวดวงผูที่รัก ชื่นชอบ และใชงานพ็อคเค็ตพีซี พูดไดวา ระบบไทย Thai-G ครองใจผู ใชงานมาอยางยาวนาน ดวยคุณภาพเต็มเปยม คุณสมบัติครบครัน และการบริการ หลังการขายที่ดีเยี่ยม ที่สำคัญ Thai-G พัฒนาอยางตอเนื่อง เพิ่มความสามารถตลอดเวลา ไมใช เพียงใหพ็อคเค็ตพีซีของคุณแสดงผลและปอนขอมูลภาษาไทยไดเทานั้น แตใหความสะดวก คลองตัว ใชงานไดงายขึ้น สะดวกขึ้น และเกิดศักยภาพสูงสุดในการใชงาน ดังเชน QuickThai ซึ่งเปนคุณสมบัติใหมลาสุด ใน Thai-G 2007 ที่จะทำใหการใชระบบภาษาไทยบนพ็อคเค็ตพีซี ของคุณ งาย เร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อยางที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน! ทำความรูจักกับ QuickThai โดยทั่วไป ในการปอนภาษาไทยบนพ็อคเค็ตพีซี ผูใชมีทางเลือกคือ การปอนผานการ แตะบนเวอรชวลคียบอรด การเขียนลายมือ ฯลฯ ซึ่งไมวาจะใชระบบภาษาไทยของใคร ขั้นตอน พื้นฐานนี้ก็จะไมแตกตางกันมากนัก

รูป 1 การปอนภาษาไทยจากคียบอรด หรือการเขียนลายมือ แต Thai-G นำผูใชไปสูยุคใหมของการปอนขอมูลที่เร็วขึ้น งายขึ้น และสะดวกขึ้นกวา เดิม เรามาดูตัวอยางกันครับ สมมุติวาคุณตองพิมพประโยค “พรุงนี้อยาลืมเขาประชุมดวยครับ” เพื่อสงทาง SMS, MMS, อีเมล หรือ Windows Live คุณคิดวาตองจิ้ม ตองกด ตองเขียนบนหนาจอกี่ครั้ง? เพื่อให ไดประโยคที่ตองการนี้…คำตอบคือ 33 ครั้ง ใชครับ คุณตองจิ้ม หรือกด หรือเขียนบนหนาจอ เกินกวา 30 ครั้งเพื่อใหไดประโยคนี้ประโยคเดียว! 60

Computer Chiang Mai

รูป 2 จิ้ม กด หรือเขียนกวา 33 ครั้ง! ป ญ หานี้ ทำให ผู ที่ ใ ช ร ะบบภาษา ไทย รูสึกเบื่อ ยุงยาก และชา กวาจะไดแตละ ประโยค จิ้มหนาจอกันจนเมื่อย คุ ณ อาจคิ ด ว า ก็ จิ้ ม ก็ ก ด ก็ เ ขี ย น กันมาตั้งนาน ประโยคยาวกวานี้ มากกวานี้ ก็ผานมาแลว ไมเห็นจะยากเย็นอะไร แปบๆ ก็เสร็จ แต ด ว ย QuickThai โลกทั้ ง ใบใน การปอนภาษาไทยบนพ็อคเค็ตพีซีของคุณจะ เปลี่ยนไปอยางที่ไมมีวันเหมือนเดิมอีกตอไป และประวัติศาสตรหนาใหมของวงการจะถูก บันทึก เพราะประโยคตัวอยาง “พรุงนี้อยาลืม เข า ประชุ ม ด ว ยครั บ ” จะใช ก ารจิ้ ม หรื อ กด หรือเขียนบนหนาจอเพียง “7 ครั้ง” เทานั้น! (พ, อ, ล, เ, ป, ด, ค) คุ ณ อ า จ จ ะ คิ ด ว า “ เ ป น ไ ป ไ ด อย า งไร?” เพราะในอดี ต ที่ ผ า นมา ไม ว า จะ เปนระบบภาษาไทยบนปาลมหรือพ็อคเค็ตพีซี ไม ว า ระบบไหน ก็ ไ ม มี ท างทำได ใ น 7 ครั้ ง แลว QuickThai ทำไดอยางไร? เราไปคนหา คำตอบกันครับ


QuickThai

Pocket PC

ลั บ และการทำงานอั น ทรงประสิ ท ธิ ภ าพของ QuickThai ยั ง ไม ห มดเพี ย งเท า นั้ น เพราะ QuickThai ยังมาพรอมกับระบบเรียนรูการใช งานของคุ ณ เพื่ อ ตอบสนองความคล อ งตั ว สู ง สุ ด นั่ น คื อ ทุ ก ครั้ ง ที่ คุ ณ ป อ นตั ว อั ก ษรใด และเลื อ กคำใดบ อ ยๆ เช น ถ า คุ ณ จิ้ ม กด หรื อ เขี ย น “ป” แล ว เลื อ กคำว า “ประชุ ม ” ในรายการเลือกที่ปรากฏขึ้นบอยๆ QuickThai จะแสดงคำนั้นๆ และเลื่อนคำๆ นั้นขึ้นไปอยู รายการดานบนสุด เพื่อใหคุณเลือกใชไดอยาง รวดเร็ ว โดยอั ต โนมั ติ อ ย า งน า ทึ่ ง คุ ณ สมบั ติ และความสามารถเหลานี้น้ีเอง ที่ทำใหผูท่ีใช รูป 5 เลือกคำวา “อยา” ติ ดอกติ ดใ จ และชื่ นชอบ QuickThai ซึ่งเปนความสามารถสวนหนึ่งของระบบภาษา 3. คำตอไป “ลืม” แตะ “ล” แลวเลือกคำวา ไทย Thai-G 2007 ”ลืม” (รูป 6) ดวยความสามารถขางตน การพิมพ ประโยค “”พรุงนี้อยาลืมเขาประชุมดวยครับ” จึงทำใหคุณจิ้ม กด หรือเขียนหนาจอเพียง 7 รูป 3 เมนูแสดงรายการคำใหคุณเลือกใช ครั้งเทานั้น เรามาดูกันครับ วาโปรแกรมทำได ดูเผินๆ คุณอาจคิดวา QuickThai อยางไร ก็ ไ ม เ ห็ น จ ะ ต า ง จ า ก คุ ณ ส ม บั ติ W o r d Completion ของ Windows Mobile หรือที่ 1. เริ่ ม ต น เมื่ อ คุ ณ เริ่ ม พิ ม พ ตั ว อั ก ษรตั ว แรก ”พ” เมนู QuickThai จะปรากฏขึ้น พรอม คุ ณ เห็ น ในระบบภาษาไทยทั่ ว ไป นั่ น คื อ เมื่ อ ตัวเลือก “พรุงนี้” ทันที คุณเพียงแตะเลือก คุณเริ่มตนพิมพตัวอักษรใด ระบบจะทำการ คำที่ตองการ (รูป 4) เดาคำที่สะกดคลายกันขึ้นมาเพื่อใหคุณเลือก ใชไดทันทีสูงสุด 4 รายการ แท จ ริ ง แล ว QuickThai แตกต า ง โดดเดน กาวขามไปอยางเหนือชั้น ดวยระบบ การทำงานที่ ไ ม อ า งอิ ง คุ ณ สมบั ติ Word รูป 6 เลือกคำวา “ลืม” Completion ของโอเอส ซึ่ ง โดยพื้ น ฐาน 4. คำตอไป “เขา” แตะ “เ” แลวเลือกคำวา ออกแบบมาสำหรั บ ภาษาอั ง กฤษมากกว า ”เขา” (รูป 7) เพราะในภาษาไทย คำตางๆ จะพิมพเรียงตอ กันไปเปนประโยค ไมเหมือนภาษาอังกฤษที่มี เวนวรรค ระหวางคำ และมีการใชเครื่องหมาย ”,” “.” หรือ “?” อยางแพรหลาย ทำใหการ อางอิงการเดาคำผานระบบขาดความแมนยำ ไมถูกตอง และแทบจะไมไดชวยอะไรในการ ปอนขอมูลอยางที่ผูใชตองการ สุดทายก็แทบ จะตองพิมพเองทั้งหมด รูป 4 เลือกคำวา “พรุงนี้” แต QuickThai ถู ก วิ จั ย คิ ด ค น และพั ฒ นาการทำงานขึ้ น มาใหม เพื่ อ ตอบ 2. เราไดคำวา “พรุงนี้” ไปแลว คำตอไปคือ ”อยา” เมื่อคุณแตะตัวอักษร “อ” ใชครับ สนองความต อ งการในการใช ง านของผู ใ ช เมนู พ ร อ มตั ว เลื อ ก “อย า ” จะปรากฏขึ้ น ภาษาไทยเป น หลั ก โดยเฉพาะ “ความ ทันที (รูป 5) แม น ยำ” ในการแสดงคำที่ ต อ งการอย า ง แ ท จ ริ ง ไ ด อ ย า ง โ ด น ใ จ นั่ น เ ป น ค ว า ม รูป 7 เลือกคำวา “เขา” การทำงานของ QuickThai ทุกครั้งเมื่อคุณจิ้ม กด หรือเขียนบน หนาจอ การทำงานของ QuickThai จะเริ่มตน ขึ้นทันที โดยเดาคำที่คุณตองการ เพื่อใหคุณ เลือกจากเมนูที่ปรากฏขึ้น (รูป 3)

Computer Chiang Mai

61


Pocket PC

QuickThai

5. คำตอไป “ประชุม” แตะ “ป” แลวเลือกคำ ดวยขั้นตอนสั้นๆ คุณจะไดประโยค วา “ประชุม” (รูป 8) ยาวๆ อย า ง “พรุ ง นี้ อ ย า ลื ม เข า ประชุ ม ด ว ย ครับ” ดวยวิธีที่งายและเร็วอยางที่ไมเคยทำได มาก อ น ช ว ยให คุ ณ พิ ม พ ป ระโยคต า งๆ ไดอยางรวดเร็ว คลองตัว ประหยัดเวลา อยาง ที่ไมเคยทำไดมากอน หมายเหตุ สำคั ญ : ถ า คุ ณ ทดสอบแล ว พบว า ตัวเลือกคำที่ตองการไมปรากฏขึ้นดังตัวอยาง ไมตองตกใจครับ เพราะในการใชงานครั้งแรก โปรแกรมจะเรี ย นรู ก ารใช ง านของคุ ณ ก อ น แลวจึงปรับใหตรงกันโดยอัตโนมัติ เชน ถาคุณ พิ ม พ ตั ว อั ก ษ ร “ พ ” แ ต คำ ว า “ พ รุ ง นี้ ” ไม ป รากฏขึ้ น ให คุ ณ พิ ม พ ตั ว อั ก ษรตั ว ต อ ไป ”ร” คำวา “พรุงนี้” จะปรากฏขึ้นใหคุณเลือก รูป 8 เลือกคำวา “ประชุม” ตอจากนี้ ในครั้งตอไป เมื่อคุณพิมพตัวอักษร 6. คำตอไป “ดวย” แตะ “ด” แลวเลือกคำวา ”พ” โปรแกรมจะเรียนรูวาคุณตองการพิมพคำ ว า “พรุ ง นี้ ” และจะแสดงคำว า “พรุ ง นี้ ” ”ดวย” (รูป 9) ใหเลือกทันที

ทดสอบ QuickThai ในการใชงานจริง เรามาทดสอบกั น ครั บ QuickThai ใ น ก า ร นำ ไ ป ใ ช บ น แ อ พ พ ลิ เ ค ชั่ น ต า ง ๆ บนพ็อคเค็ตพีซีกันครับ ไปดูกันวา QuickThai ตอบสนองการป อ นข อ มู ล ได เ ร็ ว แค ไ หน งายอยางไร และคลองตัวอยางที่คาดคิดหรือไม เรามาเริ่มกันที่การใชงานทั่วไป บนโปรแกรม พื้ น ฐานต า งๆ ของระบบกั น ครั บ เริ่ ม กั น ที่ Windows Live หรือ MSN ที่เราคุนเคยกันดี อยู แ ล ว นั่ น เอง ด ว ย QuickThai คุ ณ จะพบ ว า การพิ ม พ ข อ ความเพื่ อ แช็ ท กั บ เพื่ อ นสนิ ท เพื่อนรวมงาน ญาติพี่นอง ทำไดคลองตัวกวาที่ เคยมาก เพราะแทนที่ จ ะต อ งพิ ม พ ข อ ความ ทั้งหมด แลวรูสึกเบื่อที่จะตองมาคอยจิ้ม กด เขี ย น เพื่ อ พู ด คุ ย และทำให ค นที่ คุ ณ คุ ย ด ว ย เบื่ อ ตามไปด ว ย เพราะกว า จะได คำตอบ กว า จะได คุ ย กั น ที รอคุ ณ จนเบื่ อ QuickThai ชวยแกปญหาเหลานี้ไดมากทีเดียว พูดไดวา คุ ณ จะแช็ ท บนพ็ อ คเค็ ต พี ซี ไ ด เ ร็ ว ขึ้ น กว า 50 เปอรเซ็นตเลยทีเดียว! ยิ่ ง ใ ช ร ะ บ บ ก า ร เ รี ย น รู ข อ ง QuickThai ก็ จ ะทำให คุ ณ แช็ ท ได ดั่ ง ใจเลย ที เ ดี ย ว ประโยคยาวแค ไ หน ก็ ใ ช เ วลาแค นิ ด เดียว คำพื้นฐานตางๆ QuickThai เตรียมไว ใหเสร็จครับ เชน พิมพอักษร “น” คุณเลือกคำ ”นะครับ”, “นะคะ” ไดเลย คุณจะคุนเคยกับ การแตะเลื อ กเมนู อ ย า งคล อ งมื อ จนกระทั่ ง คนที่ คุ ณ คุ ย ด ว ยจะต อ งแปลกใจกั บ ความ สามารถในการปอนภาษาไทยบนพ็อคเค็ตพีซี ไดอยางรวดเร็วจนตองเอยปากถามเลยทีเดียว (รูป 11)

เหตุผล 5 ขอที่คุณควรจะใช QuickThai ดวยความสามารถและประสิทธิภาพ อันนาประทับใจขางตน เรามาดูเหตุผลหลักๆ 5 ขอ ที่คุณควรจะใช QuickThai กันครับ 1. QuickThai ได รั บ การวิ จั ย ออกแบบ และพั ฒ นามาเพื่ อ การใช ง านภาษาไทย สำหรับการปอนคำไทยโดยเฉพาะ 2. QuickThai ชวยคุณปอนคำไทยบนโทรศัพท มื อ ถื อ ได ง า ยที่ สุ ด เร็ ว และคล อ งตั ว ได ป ระโยคที่ ต อ งการด ว ยการจิ้ ม กด รูป 9 เลือกคำวา “ดวย” หรือเขียนเพียงไมกี่ครั้ง 7. คำสุดทาย “ครับ” แตะ “ค” แลวเลือกคำวา 3. QuickThai ฉลาดที่ สุด มาพร อมกั บระบบ ”ยิ่งใช ระบบยิ่งเรียนรู” สามารถเรียนรูวาผู ”ครับ” (รูป 10) เปนอันเรียบรอย ใช ช อบป อ นคำใด และขยั บ ตั ว เลื อ กไปใน รายการที่เลือกไดอยางคลองตัว สรางความ พึ ง พอใจ และลดจำนวนครั้ ง ในการป อ น อ ย า ง เ ห็ น ไ ด ชั ด ( D y n a m i c W o r d Prediction) 4. QuickThai ชวยใหคุณประหยัดเวลา ไมตอง จิ้ ม กด หรื อ เขี ย นหลายๆ ครั้ ง กว า จะได ประโยคที่ ต อ งการ ซึ่ ง เป น เรื่ อ งน า เบื่ อ และไมคลองตัวในการใชงาน 5. QuickThai มาพร อ มกั บ ความสามารถใน การปรับแตงการทำงาน สามารถเปดหรือปด พรอมตัวเลือกใหตั้งคา แสดงรายการคำเดา คำไดสูงสุดถึง 9 คำ จึงมีโอกาสตรงใจผูใช รูป 10 เลือกคำวา “ดวย” รูป 11 QuickThai ใหคณ ุ แช็ทงาย เร็ว ไดดง่ั ใจ สูงสุด 62

Computer Chiang Mai


QuickThai

Pocket PC

สำหรั บ SMS นี่ ไ ม ต อ งพู ด ถึ ง เลยครั บ คุ ณ จะเห็ น ความ แตกตางจากเดิมๆ อยางเห็นไดชัด ขอความตางๆ ที่คุณพิมพสงจะ ทำไดเร็วกวาที่เคยมาก เรียกไดวาคุณจะไมเคยพิมพ SMS ไดเร็วเทานี้ มาก อ นแล ว บนมื อ ถื อ หรื อ พ็ อ คเค็ ต พี ซี คนที่ ใ ช SMS อยู เ สมอ QuickThai จะใหประสบการณใหมที่คุณหาไมไดมากอน และคุณจะ ประทับใจ โปรแกรมพื้นฐานอื่นๆ สำหรับโปรแกรมพื้นฐานอื่นๆ ของระบบ ก็จะไดรับประโยชน จาก QuickThai เชนเดียวกัน นั่นคือเมื่อใดก็ตามที่คุณพิมพภาษาไทย QuickThai จะทำงานทั น ที การสร า งการนั ด หมาย ประชุ ม นั ด เจอ เพื่ อ นเพื่ อ ดู ห นั ง คุ ณ สามารถสร า งการนั ด หมายได เ ร็ ว มากๆ เช น ประชุม คุณเริ่มตน “ป” ตัวเดียวก็แตะเลือกคำวาประชุมไดทันที ยิ่งคุณ ใชคำใดบอยๆ ก็จะปอนขอมูลคำนั้นดวยการแตะตัวอักษรเริ่มตนเพียง ตัวเดียวเทานั้น

รูป 12 QuickThai กับ SMS ทีค่ ณ ุ จะประทับใจ ศักยภาพและประสิทธิภาพที่คุณตองไมพลาด ดวยความโดดเดนของการออกแบบ การทำงานที่ตอบสนอง อยางลงตัว ใหคุณปอนขอมูลภาษาไทยไดเร็วกวาที่คิด สะดวกกวาที่เคย และคลองตัวอยางที่ไมเคยทำไดมากอน QuickThai คือพัฒนาการใหม ลาสุดของระบบภาษาไทยบนพ็อคเค็ตพีซีที่เหนือชั้น และคุณตองไม พลาด Thai-G รองรั บ การทำงานบน Windows Mobile 6 อย า ง สมบูรณ นอกเหนือจากความสามารถของ QuickThai แลว Thai-G ยั ง รองรั บ การทำงานร ว มกั บ WM6 หรื อ Windows Mobile 6 (Crossbow) อยางสมบูรณครับ ใครที่ซ้ือเครื่องรุนใหมมา ไมตองกังวล วาจะไมสามารถใชงานกับ Thai-G ได โดยสามารถแสดงผลไดอยาง สวยงาม ถูกตอง มีฟอนต และมีสคินคียบอรดใหเลือกตามรสนิยมของ คุณ อีกทั้งยังรองรับการทำงานรวมกับโปรแกรมตางๆ รวมถึงโปรแกรม อานอีบุค เชน iSilo, MS Reader หรือ Plakat ไดไมมีปญหา Computer Chiang Mai

63


Mac

เพิ่มพื้นที่ในฮารดดิสก ลบภาษาที่ไมใช ใน Mac ดวย Monolingual

เพิ่มพื้นที่ในฮารดดิสก ลบภาษาที่ไมใช ใน Mac ดวย

Monolingual

ผูพัฒนา J. Schrier and I. Stein เว็บไซต http://monolingual.sourceforge.net / ขนาดไฟล 0.99MB ระบบ

Mac OS 10.4 ขึ้นไป / พื้นที่ฮารดดิสก 9 MB

คุณ

ทราบหรือไมวาในการติดตั้ง Mac OS X (10.3.9 หรือ 10.4) นั้น โปรแกรมติดตั้งไดติดตั้งภาษาตางๆ เอาไว มากมายเขาไปเพื่อใหรองรับการสลับใชงานในภาษาตางๆ ไมเพียงเทานั้น ในโปรแกรมตางๆ ที่คุณติดตั้งเขาไป เชน iLife, iWork ก็ยังมีสวนของภาษาตางๆ เพื่อรองรับการใชงานรวมกัน อีกดวย เพื่อใหรองรับผูใชงานที่อยูในประเทศตางๆ ทั่วโลก อยางไรก็ตาม เราสวนใหญใชภาษาหลักๆ เพียงไมกี่ภาษา โดยเฉพาะในบานเรา ภาษาหลักที่ใชใน Mac OS X คือภาษาอังกฤษ และไทยเปนหลักเทานั้น ภาษาอื่นๆ ก็กลายเปนไฟลที่ตกคางอยูใน ฮารดดิสกกินเนื้อที่ไปโดยไมเกิดประโยชน คุณทราบหรือไมวา หากเราลบภาษาตางๆ ที่ไมไดใชออกไป จะทำให คุ ณ มี ห น ว ยความจำกลั บ คื น มาได ห ลายร อ ยเมกะไบต เ ลย ทีเดียว! คราวนี้ คุณก็มีพื้นที่เพิ่มขึ้นสำหรับเก็บงาน ภาพ ไฟล เพลง วีดีโอ ติดตั้งโปรแกรมตางๆ ฯลฯ ไดแลว จากภาพ 1 คุณจะเห็นขนาดเปรียบเทียบพื้นที่ในฮารดดิสก กอนและหลังการลบภาษา จะเห็นวาเราไดขนาดที่กลับคืนมาถึง 2.6 GB เลยทีเดียว! ซึ่งขนาดที่ไดกลับคืนมานี้ จะขึ้นกับจำนวนภาษาที่ลบ และจำนวนภาษาที่ใชในโปรแกรมตางๆ ในเครื่องดวย เชนถาคุณใช iLife ก็ จ ะมี ก ารลบภาษาเหล า นี้ ที่ ร องรั บ การทำงานใน iLife ด ว ย เปนตน

รูป 1 ภาพเปรียบเทียบขนาดพื้นที่ในฮารดดิสกกอนและหลังลบภาษา 64

Computer Chiang Mai

การลบภาษาอื่ น ๆ ทำได ไ ม ย าก ด ว ย Monolingual ซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ แถมยังฟรีอีกดวย สิ่งสำคัญ!

ในการลบภาษานั้ น ไม ว า คุ ณ จะลบภาษาใดออกไปก็ ต าม ”ใหหลีกเลี่ยงการลบ English” ออกไปเด็ดขาด มิฉะนั้นระบบจะไม สมบูรณ ซึ่งทางผูพัฒนาโปรแกรมแจงวาเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิด ขึ้นจากการทำงานของระบบ ใหเลี่ยงการลบภาษาอังกฤษอื่นๆ ดวย ไมวาจะเปน Australian English, British English, Canadian English, English, และ US English หมายเหตุ : ในการใชงาน Monolingual คุณตองมีสิทธิในการใชงาน ระดับ Admin เทานั้น การลบภาษาดวย Monolingual การลบภาษาทำไดงายๆ ไมมีอะไรซับซอน 1. เปดโปรแกรม Monolingual ภายในแท็บ Language คุณจะเห็น ภาษาตางๆ ที่ไมไดใช และไมมีการแสดงในสวนของ Language ในการตั้งคาของระบบ (รูป 2) (Apple > System Preferences > International > แท็บ Language) และถูกเลือกเอาไวเพื่อจะลบ ตามคาดีฟอลต หากคุณไมตองการลบภาษาใด ก็ใหยกเลิกการเลือก เช็คบ็อกซหนาภาษานั้นๆ (รูป 3)

รูป 2 ภาษาที่ไมไดใชจะไมปรากฏขึ้นในรายการ แตตัวไฟลยังอยูใน ฮารดดิสกของคุณ


เพิ่มพื้นที่ในฮารดดิสก ลบภาษาที่ไมใช ใน Mac ดวย Monolingual

Mac

รูป 5 คลิกปุม Continue และยืนยันการลบ 3. ปอนรหัสผานของคุณ แลวคลิก OK เพื่อทำการลบ

รูป 3 ยกเลิกเช็คบ็อกซหนาภาษาที่ไมตองการลบ

รูป 6 ปอนรหัสผาน นอกจากนี้ Monolingual ยังทำการตรวจสอบวาคุณใชงาน ภาษาใดตามที่ กำหนดไว ใ นแท็ บ Language ใน Preferences 4. การลบจะเริ่มตนขึ้น วินโดวแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานจะปรากฏ ขึ้ น คุ ณ จ ะ เ ห็ น ว า ภ า ษ า ต า ง ๆ จ ะ ถู ก ล บ อ อ ก จ า ก ร ะ บ บ ของระบบ (Apple > System Preferences > International > แท็บ และโปรแกรมต า ง ๆ ไม ว า จะเป น iCal, DVD Player, Mail, Language) และจะยกเลิกเช็คบ็อกซหนาภาษานั้นๆ เพื่อปองกันการ Preview, QuickTime, Safari, TextEdit, โปรแกรมในชุ ด iLife, ลบโดยไมตั้งใจใหโดยอัตโนมัติ ในตัวอยางนี้คือ English และ Thai iWork, ฯลฯ นั่นเอง (รูป 4) การลบจะใช เ วลาครู ห นึ่ ง ขึ้ น กั บ จำนวนภาษาที่ เ ลื อ ก และจำนวนโปรแกรมที่ใชภาษาเหลานั้นดวย เชนถาคุณติดตั้ง iLife, iWork, Final Cut, ฯลฯ ก็จะใชเวลาในการลบมากกวาคนที่ไมไดติดตั้ง โปรแกรมเหลานี้

รูป 7 การลบเริ่มตนขึ้น 5. เมื่อการลบสำเร็จเรียบรอย วินโดวจะปรากฏขึ้นแจงใหทราบ พรอม แสดงขนาดพื้นที่ในฮารดดิสกที่ไดกลับคืนมา

รูป 4 ภาษาที่ใชงานอยู จะไมถูกเลือกโดยอัตโนมัติ สิ่ ง สำคั ญ คื อ เพื่ อ ให ร ะบบทำงานได อ ย า งราบลื่ น ให คุ ณ ยกเลิ ก การเลื อ กภาษาอั ง กฤษเหล า นี้ Australian English, British รูป 8 การลบสำเร็จเรียบรอย English, Canadian English, English, และ US English ดวย จากนั้นคลิกปุม Remove ภายหลั ง การลบ ถ า คุ ณ ต อ งการภาษาต า งๆ กลั บ คื น มา 2. วินโดวถามยืนยันจะปรากฏขึ้น ใหคุณคลิก Continue เพื่อยืนยันการ ก็เพียงติดตั้ง Mac OS X ใหมเทานั้น ลบ (รูป 5) Computer Chiang Mai

65


Mac

เพิ่มพื้นที่ในฮารดดิสก ลบภาษาที่ไมใช ใน Mac ดวย Monolingual

การลบคียบอรดเลยเอาท ในแท็บ Input Menu ของ Monolingual คุณยังสามารถ คลิกเลือกคียบอรดเลยเอาทที่คุณตองการลบไดอีกดวย เพียงคลิกเลือก รายการที่ตองการลบ แลวคลิกปุม Remove เพื่อทำตามขั้นตอนการลบ นั่นคือยืนยันการลบ ปอนรหัสผานสำหรับ Admin

การลบสถาปตยกรรมสำหรับซีพียู Monolingual ไมเพียงใหคุณลบภาษา คียบอรดเลยเอาท แตยังใหคุณลบสถาปตยกรรมของซีพียูในโปรแกรมตางๆ ที่ไมตองการ ใชงานอีกดวย เชนถาคุณใชชิปอินเทล และไมตองการใชสถาปตยกรรม อื่นๆ ในโปรแกรม ก็สามารถทำได แมวาโปรแกรมบางตัวจะออกแบบ มาสำหรับชิป PowerPC เทานั้น ซึ่ง Monolingual ก็ฉลาดพอที่จะไม สวนประกอบที่เกี่ยวของออกไป อย า งไรก็ ต าม ถ า คุ ณ คิ ด จะใช Rosetta ก็ ไ ม ค วรลบ สถาปตยกรรมที่เกี่ยวของกับ PowerPC เพราะ Rosetta จะใชชุดคำสั่ง ของ PowerPC ในการทำงาน และทำใหเกิดขอผิดพลาดในการใชงาน ห า ก ต อ ง ก า ร ล บ ก็ ทำ ไ ด ง า ย ๆ ด ว ย ก า ร ค ลิ ก แ ท็ บ Architectures เพี ย งคลิ ก เลื อ กรายการที่ ต อ งการลบ แล ว คลิ ก ปุ ม Remove เพื่อทำตามขั้นตอนการลบ นั่นคือยืนยันการลบ ปอนรหัสผาน สำหรับ Admin คำแนะนำ

รูป 9 การลบคียบอรดเลยเอาท

Monolingual ยั ง ไม ไ ด รั บ การทดสอบการทำงานร ว มกั บ Mac OS X 10.5 หรือ Leopard และยังไมทราบถึงผลขางเคียงที่อาจ จะเกิดขึ้นไดหากมีการลบภาษาตางๆ ออกไป เพื่อความมั่นใจ อยาเพิ่ง ใชงานรวมกัน ใหรอซักระยะหนึ่งจนกวาจะมีการอัพเดตขอมูลจากผู พัฒนาโปรแกรม หรือมีเสียงตอบรับจากผูใชวาสามารถใชงานรวมกันได อยางสมบูรณ

รูป 10 ลบสถาปตยกรรมที่ไมตองการใช

สนใจโฆษณา 66

Computer Chiang Mai

ติดตอ 053-404488 ตอ 197

ในนิตยสาร


Hot Tools Cool Mac Soft

ดาวนโหลดดี Mac ฟรีแวร

ไดรวเวอรสำหรับจอยแพด XBox 360 Controllers http://tattiebogle.net/index.php/ProjectRoot/Xbox360C ontroller/OsxDriver แฟนๆ แมค ที่มีจอยแพด XBox 360 Controllers สำหรับ Windows สามารถนำจอยทั้งแบบใชสายและไรสาย มาตอเลนกับแมคไดครับ เพียงดาวนโหลดไดรวเวอรที่พัฒนา ขึ้นมาเพื่อแจกใหใชงานฟรี (รับบริจาค) นี้ ก็สามารถสนุกกับ เกมตางๆ พรอมการควบคุมที่คลองตัว รองรับระบบสั่น ทำให คุณใชจอยที่ซื้อมาไดอยางคุมคายิ่งขึ้นทั้งเกมบนพีซีหรือแมคได ตามตองการ

เก็บขอมูลลิขสิทธิ์ซอฟตแวรดวย Lizenzen http://www.myownapp.com/lizenzen_app.html Lizenzen ช ว ยให คุ ณ เก็ บ บั น ทึ ก ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ลิขสิทธิ์ซอฟตแวรตางๆ ที่คุณซื้อมาไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งขอมูลชื่อ เวอรชัน ประเภท ราคา วันที่ซื้อ ประเภทของ ลิ ขสิ ทธิ์ (ใช ตามบ าน องค กร) ชื่ อผู ซื้อ อี เมล รายละเอี ยด เพิ่มเติมตางๆ ชวยใหคุณเก็บรวบรวมขอมูลเอาไวในที่เดียวกัน ทำใหคนหาไดงาย และทำใหคุณจัดระบบ รวมถึงการตรวจ สอบทำไดสะดวกกวาที่เคยเปน

ซอนไฟลทั้งหมดไดในคลิกเดียวดวย invibliX http://www.macupdate.com/info.php/id/25872/inviblix invibliX คือเครื่องมืองายๆ ที่จะทำใหคุณสามารถแสดงไฟลตางๆ ในระบบที่ซอนเอาไว เชนไฟลของระบบ ไฟลของโอเอส ไฟลของโปรแกรมตางๆ หรือไฟลของคุณเองที่กำหนดสถานะซอนเอาไว ซึ่งคุณสามารถกำหนดใหแสดง ขึ้นมาทั้งหมดไดในคลิกเดียว หรือซอนทั้งหมดไดในคลิกเดียวเชนกัน จึงใชงาน ไดสะดวกมาก ไมตองคอยกำหนดใหแสดงหรือซอนที่ละไฟล ทีละโฟลเดอรให ยุงยากอีกตอไป

ตรวจสอบคาสีงายๆ ไปกับ iPalette http://ipalette.info iPalette ใหคุณตรวจสอบคาสีตางๆ ในหนวย hex. rgb, และ web ไดอยางงายดาย คุณสามารถเลือกสีจากหนาจอเพื่อใหคา เลือกสีจากพาเลตต กำหนดคาตัวเลข โดยคา hex. rgb, และ web จะถูกแสดงขึ้นทันที เพื่อใหคุณ สามาถนำไปประยุกตใชโดยไมตองเสียเวลาหาคาดวยตัวเอง หรือเปดหาคาจาก โปรแกรมอื่นๆ ใหวุนวาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกคาเก็บไวเปนรายการ หรือเปนกลุม เพื่อใชในการอางอิงในภายหลังไดโดยไมตองจด หรือคนหาให ยุงยาก Computer Chiang Mai

67


Games

STRANGLEHOLD

า ก จ ะ บ อ ก ว า เ ก ม ใ ด เ ป น เ ก ม แอ็คชั่นที่แฟนเกมรอคอยมาอยาง ยาวนาน ชื่ อ ของ Stranglehold โดดเด นมาเป นอั นดั บหนึ่ ง เพราะเกมนี้ มีชื่อ สองชื่อที่รับประกันไดวา งานนี้แอ็คชั่น ดุเด็ด เผ็ ด มั น อย า งแน น อน และพู ด ชื่ อ ขึ้ น มา คุณตองรอง ออ! แบบที่ไมตองอธิบายเพิ่มให เสียเวลา นั่นคือ จอหน วู และ โจว เหวิน ฟะ ผูกำกับและดาราคูบุญ ที่สรางชื่อกองโลกกับ ภาพยนตรในตำนานอยาง โหด เลว ดี เมื่ อ ทั้ ง สองจั บ มื อ กั น มาทำเกม คนหนึ่งกำกับเกม คนหนึ่งรับบทเปนตัวละคร หลั ก ในเกม Stranglehold จึ ง บู ล า งผลาญ และสร า งความสนุ ก กั บ แอ็ ค ชั่ น อั น เร า ร อ น ท ว งท า อั น สะใจ และที่ ข าดไม ไ ด คื อ ภาพ แอ็คชั่นแบบสโลวโมชั่นที่ตราตรึงสายตาผูชม มาแลวทั่วโลก ทั้งหมดนี้พรอมระเบิดกระสุน ความมั น ใน Stranglehold ที่ เ ราคั ด สรร มานำเสนอในเลมนี้

นี่ เ ป น เกมที่ มี ข นาดใหญ ม ากๆ ตัวโปรแกรมเองใชพื้นที่กวา 13 GB ทั้งในแผน และบนฮารดดิสก แตบอกไดเลยวาคุมคาเปน อยางยิ่งสำหรับแฟนเกมแนวแอ็คชั่น ใน Stranglehold คุณจะไดรับบท เป น Tequila ตำรวจฮ อ งกงที่ ไ ด โ จว เหวิ น ฟะมาเปนตัวเอก และเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นหลาย ป ต อ เนื่ อ งจากภาพยนตร Hard Boiled แนนอนวา Tequila ที่เปนพระเอกในแนวโหด เลว ดี ที่ เ จรจาต า อ ว ยกั น ด ว ยลู ก กระสุ น เพราะอี ก ฝ า ยที่ เ ข า ไปต อ กรนั้ น ล ว นเป น มาเฟ ย ที่ คุ ย กั น ดี ๆ ไม รู เ รื่ อ ง! และดึ ง บุ ค คล ที่ รั ก ของ Tequila เข า ไปเกี่ ย วข อ งด ว ยการ ลักพาตัว และลงมือสังหารทีมงานที่เกี่ยวของ เรื่ อ งราวทั้ ง หมดจึ ง เกิ ด ขึ้ น ไล จ ากฮ อ งกง ตอเนื่องไปถึงอเมริกา ประจันหนากับมาเฟย ขามชาติ โ ท น เ รื่ อ ง ข อ ง เ ก ม จ ะ เ ป น ก า ร ผสมผสานเนื้ อ เรื่ อ งกั บ เกมอย า งกลมกลื น

และดู เ หมื อ น จอห น วู จะวางโครงเรื่ อ งที่ ผสมผสานทั้งสไตลฮอลลีวูด และฮองกงเขาไป มากกวาที่จะเปนสไตลฮองกงลวนๆ ที่ทำให โหว เลว ดีโดงดังมาแลว ทั้งนี้คงดวยเหตุผล ทางการตลาด และการจำหน า ย ทำให พล็อตบางมุมก็ไมลงตัวเทาที่ควร เกมนี้ มี มุ ม มองแบบบุ ค คลที่ 3 นั่ น คื อ คุ ณ จะเห็ น ตั ว ละครของคุ ณ ทั้ ง ตั ว เดิ น อยู ใ นหน า จอ แสดงแอ็ ค ชั่ น สารพั ด ตาม ก า ร ค ว บ คุ ม ข อ ง คุ ณ ซึ่ ง ทำ ไ ด อ ย า ง น า ประทับใจทีเดียว โหมดธรรมดาและโหมด Tequila ในโหมด Tequila ภาพต า งๆ บนจอจะเปลี่ยนเปนโทนสีแดง และเคลื่อนไหว ช า ลงแบบสโลว โ มชั่ น ซึ่ ง ทำให คุ ณ สามารถ หลบกระสุน และยิงออกไปยังศัตรูไดงายขึ้น แม ค วามรู สึ ก ในการเล น ของโหมด Tequila จะชวนให นึ ก ถึ ง Max Payne ไม น อ ย แต

หมายเหตุสำคัญ: เกมนี้มีเนื้อหาที่รุนแรง ออกแบบมาสำหรับผูท่ีมีอายุ 18 ปขึ้นไปเทานั้น! ไมเหมาะสำหรับผูที่มีอายุต่ำกวานี้ ทั้งการเลนหรือการ รับชม ผูปกครองควรใหการดูแล และใหความสำคัญกับบุตรหลานในการเลือกเกม 68

Computer Chiang Mai


STRANGLEHOLD Stranglehold โดดเด น อย า งแตกต า งด ว ย สไตลและความเปนออริจินอลของ จอหน วู นั่ น ทำให ก ารเล น และการดำเนิ น เรื่ อ งของ S t r a n g l e h o l d ดึ ง คุ ณ ไ ป สู ค ว า ม เ ป น แอ็คชั่นสไตล โหด เลว ดี ที่โดงดังไปทั่วโลก ลองนึกภาพ การกระโดดพุงตัวไป ข า งหน า เอี้ ย วตั ว ยิ ง หรื อ กระโดดถอยหลั ง พร อ มสาดกระสุ น ออกไป การพุ ง ตั ว ออกไป ดานขาง หลบกระสุน ในขณะที่ปนในมือเล็ง ไปยังเปาหมาย การกระโดดถีบตัวจากกำแพง แลวยิง การหมุนตัวยิง การวิ่งขึ้นหรือไถลตัว ลงตามขอบแลวยิง สิ่งเหลานี้ ไมเพียงทำเทห แต ยั ง ระเบิ ด ความมั น อย า งที่ ห าไม ไ ด ใ นเกม อื่นๆ อีกดวย ตัวเกมยังมีโหมดพิเศษตางๆ เชน โหมดการตอสู ยังมีการหลบกระสุนซาย ขวา คลายๆ กับ The Matrix ที่คุณจะเห็นกระสุน วิ่ ง เข า มา คุ ณ ต อ งเอี ย งตั ว หลบซ า ย-ขวา และตองยิงสวนออกไปดวย โหมดเล็งเปา จะใหคุณเล็งยิงศัตรู ไดแมนยำยิ่งขึ้น สามารถเล็งไปตามสวนตางๆ ของรางกาย และยิงออกไป คุณจะเห็นภาพ กระสุนวิ่งเขาสูเปาหมายอยางชัดเจน และการ ตอบสนองของศัตรูที่โดนจูโจม โหมดยิงรัว ใหคุณยิงสาดกระสุนใส เหล า ศั ต รู แ บบไม ย้ั ง ที่ จ ะทำให เ หล า ศั ต รู ทั้ ง หลายของคุ ณ ต อ งกระเจิ ง และโหมดยิ ง กระหน่ำที่จะกำจัดศัตรูทั้งหมดในคราวเดียว อยางไรก็ตาม โหมดเหลานี้ไมไดมี ใหใชตลอด ตองสะสมจากการตอสู ทวงทา ร ว ม ถึ ง ก า ร เ ก็ บ น ก ก ร ะ ด า ษ ที่ เ ป น เหมือนไอเทมพิเศษที่จะปรากฏในฉากตางๆ

Games

ทั้งแบบเขาถึงงาย และตองหาทางไปเก็บเพือ่ ให เกมอื่ น ๆ วิ่ ง ไปตามตั ว มั ง กรในคาสิ โ น เพื่ อ ไดความสามารถพิเศษเหลานัน้ มาตอกรกับศัตรู กำจัดศัตรู ฯลฯ กราฟกที่ไหลลื่น กราฟ กของเกมทำได อย างลื่นไหล มากทีเดียวครับ ตัวละครทั้งหมดเคลื่อนไหว อยางเปนธรรมชาติ ไมติดขัด หนาตาของตัว ละคร ก็ ดู เ ป น ตั ว คนจริ ง ๆ คุ ณ จะได เ ห็ น ตั ว ละครหลายๆ ตั ว ที่ คุ น หน า กั น ดี จ ากหนั ง ฮองกง โดยเฉพาะพระเอกของเรา โจว เหวิน ฟะ ที่ทำออกมาไดเหมือนมากๆ แตแสงเงา บนใบหน า ยั ง ไม ส มบู ร ณ เ ท า ที่ ค วร และถ า สังเกตดีๆ คุณจะเห็น จอหน วู พระเอกตัวจริง เบือ้ งหลังงานสรางก็มาเผยโฉมในเกมอีกดวย ฉากตางๆ สภาพแวดลอมทำไดสวย จริงๆ ลวดลายพื้นผิวของวัตถุ สวยและโดด เด น มาก ฉากที่ เ ป น ไม ก ระดาน ตั ว บ า น สะพาน ลายไมแทบจะไมเหมือนกันเลย อีกทั้ง บรรยากาศของสถานที่ไมวาจะเปนบรรยากาศ ในฮ อ งกง ทั้ ง ในตั ว เมื อ ง รอบๆ เกาะ มหาสมุทร ทองฟา มีการเคลื่อนไหว และปรับ เปลี่ยนตลอดเวลา ไมเพียงเทานั้น องคประกอบตางๆ รอบๆ ตัวคุณ มีการตอบสนองตอแรงกระทำ แทบทั้ ง สิ้ น ลั ง ไม ผลไม ประตู ตู โต ะ จะกระเด็น แตกหัก หลน เมื่อมีการกระทบ กระทั่ง และสิ่งตางๆ ที่อยูในฉาก ก็ยังเสริม แอ็คชั่นของเกมอีกดวย เชนคุณสามารถสไลด ตั ว ลงมาตามเหล็ ก จั บ ขั้ น บั น ได พร อ มๆ กั บ สาดกระสุ น ใส เ หล า ศั ต รู ไ ด แ บบเท ห ๆ และเพิ่มลีลาบูลางผลาญไดอยางที่หาไมไดใน

เสียงที่เราใจ ในด า นเสี ย ง Straglehold ทำได อยางดี ไมวาจะเปนเสียงของตัวละครที่ฟงชัด ถ อ ยชั ด คำ เสี ย งที่ เ ลื อ กสรรมาให เ ข า กั บ บรรยากาศ สภาพแวดล อ ม อย า งเอาใจใส เชนในฉากแรกๆ ที่คุณจะไดไปลุยในตลาดสด ของฮองกง ไมเพียงคุณจะไดยินเสียงสนทนา ในภาษาจีนของผูคน แตยังไดยินเสียงโฆษณา รานคา และมีเสียงโฆษณารานคาในภาษาไทย อีกดวย เสี ย งเอฟเฟ ก ต อื่ น ๆ รวมทั้ ง เสี ย ง ของอาวุธก็สรางบรรยากาศในการเลนไดอยาง น า ติ ด ตาม และผสมผสานเป น หนึ่ ง เดี ย วกั บ ภาพตรงหนาไดอยางเราใจ ทำใหการดำเนิน เรื่อง และการเลนสนุก ตื่นเตน และชวนให เลนเปนอยางยิ่ง แอ็คชั่นมันๆ ที่พลาดไมได Stranglehold ตอยอดผลักดันการ สรางเกมที่เคยมีจากภาพยนตรไปสูเกมเพียง อยางเดียว ดวยการดึงตัวละครจากภาพยนตร มาสรางขึ้นเปนเกมโดยเฉพาะ เหมือนเกมใน ชุดของ The Matrix และดวยการรวมมือกัน ของดาวเดน เกมนี้จึงทำออกมาไดอยางลงตัว ชวนให เ ล น และน า ติ ด ตามตั้ ง แต ต น จนจบ ผ ส ม ผ ส า น กั บ ภ า พ แ ล ะ ก ร า ฟ ก ที่ ล ง ตั ว กลมกลื น แอ็ ค ชั่ น มั น ๆ โครงเรื่ อ งที่ ส อดรั บ ประสานกันอยางดี Stranglehold คือเกมที่ แฟนๆ แอ็คชั่นตองไมพลาด

Computer Chiang Mai

69


15 คำถาม ยอดฮิตประจำเดือน

คำถาม ขอที่ 2. ชิปกราฟฟกตัวใดทีม่ ขี นาดของ memory interface มากทีส่ ดุ ก. EAH2600XT ข. EAH2900XT ค. EN8800UL ง. EN8800GTX คำถาม ขอที่ 3. ขอใดผิดเกี่ยวกับพอรต HDMI ก. HDMI = ภาพ + เสียง ข. HDMI = DVI + AUDIO ค. HDMI = D-sub + AUDIO ง. เราสามารถเชื่อมตอชอง DVI กับ HDMI โดยใชสายแปลงได คำถาม ขอที่ 4. Chipset ในขอใดที่ไมรองรับ Dual graphics ที่ความเร็ว สูงสุด x16 ก. MCH X38 ข. nForce 680i SLI ค. Intel P35 ง. nForce 590 SLI MCP คำถาม ขอที่ 5. ขอใดถูกเกี่ยวกับ CPU AMD รุนใหมที่มีรหัสเปน Athlon X2 BE-xxxx ก. ไมมีเลข 64 ตอทายคำวา Athlon เนื่องจากรองรับเฉพาะ OS แบบ 32 bit ข. ลดการใชพลังงานลงเหลือ 45w ค. ใชโครงสรางของสถาปตยกรรม K10 ง. มีความเร็ว CPU ตรงตามตัวเลขที่ตอทาย คำถาม ขอที่ 6. ขอใดถูกเกี่ยวกับหนวยความจำ DDR3 - 1333 ก. มีความเร็ว I/O BUS 667 MHz ข. มีความเร็วชิป 166 MHz ค. มีอัตราการสงผานขอมูล 10.670 GB/s ง. ถูกทุกขอ คำถาม ขอที่ 7. Jumper บน Hard disk SATA ของยี่หอ Seagate ใชทำ อะไร ก. ปรับอัตราความเร็วในการสงขอมูล ข. ตั้งคาให HDD เปน Master หรือ Slave ค. จำกัดขนาดสูงสุดของ HDD ลงมาเพื่อใหใชงานไดกับ Mainboard รุนเกา ง. ถูกทุกขอ คำถาม ขอที่ 8. มารตฐาน IEEE 802.16 คือชื่อเรียกเทคโนโลยีใด ก. Wireless ข. WLAN ค. WiMAX ง. Wi-Fi 70

Computer Chiang Mai

คำถาม ขอที่ 9. ความละเอียดของการแสดงผลของจอภาพ Notebook ที่ 1400 x 1050 มีชื่อเรียกวาอะไร ก. UXGA ข. SXGA+ ค. SVGA ง. VXGA คำถาม ขอที่ 10. Utility ที่ชื่อวา Power4 Gear ใน Notebook ASUS รุนใหมทุกรุนมีหนาที่อะไร ก. ปรับลด – เพิม่ การใชพลังงานใหเหมาะสมกับลักษณะงานทีท่ ำ ข. ปรับปริมาณแสงสวางหนาจอใหเหมาะสม ค. ปรับระดับความเร็วของ CPU ใหเหมาะสมกับงานที่ทำ ง. ถูกทุกขอ คำถาม ขอที่ 11. Flash Memory ของ Apacer รุน AU 523 คือยี่หอใด ก. Samsung ข. Creative ค. Sony

คำถาม ขอที่ 12. ภาษาที่ใชในเครื่อง MP3 ของ Apacer รุนไหนมีภาษา รองรับมากที่สุด ก. AU 581 ข. AU 523 ค. AU 822 คำถาม ขอที่ 13. MP3 ของ Apacer รุนไหนไมรองรับ WAV ก. AU 350 ข. AU 581 ค. AU 523

คำถาม ขอที่ 14. MP3 bit rate ที่ใชใน MP3 ใชกี่ kbps ก. 5 kbps – 384 kbps ข. 7 kbps – 350 kbps ค. 8 kbps – 320 kbps

คำถาม ขอที่ 15. Dolby Digital 5.1 Channal ตัวเลข .1 หมายถึง ก. ลำโพงซับวูฟเฟอร ข. รหัสรุน ค. ลำโพงคูหนา

เฉลย

คำถาม ขอที่ 1.ชิปกราฟฟกตัวใดรองรับการทำงานกับ DirectX 10 ก. Intel GMA 950 ข. Intel GMA 3100 ค. Intel GMA X3000 ง. Intel GMA X3100

ขอที่ 1. (ง), ขอที่ 2. (ข), ขอที่ 3. (ค), ขอที่ 4. (ค), ขอที่ 5. (ข), ขอที่ 6. (ง),ขอที่ 7. (ก), ขอที่ 8. (ค),ขอที่ 9. (ข) ,ขอที่ 10. (ง), ขอที่ 11. (ก), ขอที่ 12. (ข), ขอที่ 13. (ก), ขอที่ 14. (ค), ขอที่ 15. (ก)

IT Quiz


นี้ น ั ว ว  ล แ  ได ง ั ล ห น ับยอ บ ฉ อ ้ ื ซ สั่ง

ฉบับที่ 1-4 ราคาเลมละ 15 บาท

เรารอ คุณอยู สนใจติดตอโฆษณาไดที่ 053-404488-95 ตอ 197

ฉบับที่ 5-7 ราคาเลมละ 20 บาท คาจัดสงเลมละ 8 บาท พิเศษ สั่งซื้อ 2 เลมขึ้นไป คาจัดสงฟรี! ชื่อ/นามสกุล อายุ วัน เดือน ปเกิด เพศ ชาย หญิง ที่อยู รหัสไปรษณีย โทรศัพท e-mail วิธีการสมัครสมาชิกและชำระเงิน สงใบสมัครพรอมธนาณัติสั่งจาย ปณ.พระสิงห ในนาม ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล มาที่ 312/1 ถ.มณีนพรัตน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 สงเช็คขีดครอมสั่งจายในนาม นิตยสาร Computer Chiang Mai ธนาคาร: สาขา: เลขที่: วันที่ขึ้นเงินได: โอนเงินเขาบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) สาขาประตูชางเผือก จังหวัดเชียงใหม ชื่อบัญชี บจก. คอมพิวเตอรพลาซา เลขที่บัญชี 550-3-03811-2 (เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแฟกซสำเนาใบโอนเงิน + แบบฟอรมใบสมัครสมาชิก มาที่ 053-226090)

ใบสมัครสมาชิก ประเภทสมาชิก

ครึ่งป 6 เลม 150 บาท หนึ่งป 12 เลม 300 บาท เริ่มรับหนังสือตั้งแตฉบับที่_____________

สั่งซื้อยอนหลัง ฉบับที่_____________________________

รวมเปนเงิน_________________________

จัดสงฟรีถึงบาน


Computer Chiang Mai  
Computer Chiang Mai  

สาระครบครัน สารพันความรู้ คู่คอมพิวเตอร์

Advertisement