Page 1


Power

n

Computer Chiang Mai !

ในเล ม นี้ คุ ณ จะได พ บกั บ เทคนิ ค ที่ จ ะทำให คุ ณ ใช IE7 หลายคนอาจสงสัยวา ทำไมหนังสือทีช่ อ่ื บงบอกถึงจังหวัด ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ง กว า เดิ ม สำหรั บ ผูท่ีใ ช Outlook และ ทางภาคเหนือ ดินแดนแหงวัฒนธรรมลานนา ถึงไดมาถึงจังหวัดอืน่ ๆ Hotmail คุณคงไมอยากพลาดวิธที จ่ี ะทำให Outlook ของคุณสามารถ รับและสงอีเมลจาก Hotmail ไดอยางงายดายแนๆ พรอมดวยแนวทาง ในประเทศไทยดวย แลวเลมแรกๆ อยูท ไ่ี หน ไมเคยเห็นเลย จริงๆ แลว Computer Chiang Mai เปนนิตยสาร ในการรับมือกับไวรัส การอัพเดตเฟรม แวรไดรวดวี ดี ขี องคุณเอง รีววิ คอมพิวเตอรรายเดือน ซึง่ มีจดุ มุง หมายเพือ่ เผยแพร และเพิม่ พูนความรูMac  Book Pro สุดฮ็อต และพบกับรีววิ เกมทีก่ ำลังฮ็อตฮิตติดอันดับ Bio Shock ทีแ่ ฟนเกมไมอยากพลาด พรอมดวยเนือ้ หาและสาระอืน่ ๆ ทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร โดยเนนไปที่กลุมผูใชต้งั แตมือใหม ระดับพื้นฐานจนถึงระดับกลาง เปดตัวและจำหนายมาแลว 7 ฉบับ อีกเพียบในราคาสุดคุม 25 บาทเทานัน้ (รวมฉบับนี)้ โดยในระยะแรก จำหนายเฉพาะในภาคเหนือของประเทศ พบกันใหมในฉบับหนา สวัสดีครับ ครับ ดวยเสียงตอบรับ การสมัครสมาชิกเขามาจากผูอานใน จังหวัดตางๆ ที่เดินทางขึ้นมาทางเหนือ และซื้อหานิตยสารติดมือไป และเพื่ อ เป น การส ง เสริ ม ความรู ใ ห กั บ เยาวชนและผู ท่ี ส นใจใน คอมพิวเตอรไดมีนิตยสารที่ใหสาระเนื้อหา ทางดานคอมพิวเตอรท่ี สามารถนำไปประยุกตใชและเปนความรูในการใชคอมใหเกิดประโยชน สูงสุด ในราคาสุดคุม เราจึงไดขยายการจำหนายออกไปทั่วประเทศ ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล กระจายความรูไ ปสูท กุ ภูมภิ าคครับ

editor.cc@gmail.com

กองบรรณาธิการ ที่ปรึกษา: เรวัตร หวังปรีดาเลิศกุล, ดร.ชุณหพงศ ไทยอุปถัมภ, ผศ.ดร.ตรัสพงศ ไทยอุปถัมภ, วัฒนชัย ภูวกุล บรรณาธิการบริหาร: อานุภาพ ไทยอุปถัมภ บรรณาธิการ: ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล ฝายโฆษณาและการตลาด: ธิดารัตน ศรีวิชัย ศิลปกรรม: ณัฐวุฒิ ปนสุพฤกษ ประสานงานและจัดการ: ศิริรัตน เรือนอินทร, ศิริรวี จันทรมณี เจาของ: บริษัท คอมพิวเตอรพลาซา จำกัด ที่อยู: 312/1 ถนนมณีนพรัตน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 โทร: 053-404488-95 ตอ 197 โทรสาร: 053-226090 e-mail: computerchiangmai@gmail.com โรงพิมพ: หจก. สยามรัตน โทร: 053-276360 / 053-820789 โทรสาร: 053-282461 / 053-275079 ประกาศเรื่องลิขสิทธิ์ สำหรับทรรศนะหรือขอคิดเห็นที่ปรากฏอยูในบทความตางๆ ของนิตยสาร Computer Chiang Mai เปนความเห็นสวนตัวของผูเขียนแตละทาน ไมจำเปนตองเปนความคิดเห็นของ นิตยสารเสมอไป สำหรับขอเขียนที่นักเขียนภายนอกสงมา หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น ทางนิตยสาร จะไมขอรับผิดชอบแตประการใด และนักเขียนที่ละเมิดลิขสิทธิ์เทานั้น จะตองเปนผูรับผิด ชอบตอผลทางกฎหมาย

การขออนุญาตและพิมพซ้ำ บทความที่ตีพิมพในนิตยสาร Computer Chiang Mai สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 กรณีที่ทานตองการนำสวนหนึ่งสวนใดในบทความของนิตยสารไปใช โปรดติดตอไดที่ กองบรรณาธิการ นิตยสาร Computer Chiang Mai ตามที่อยูและเบอรโทรศัพทขางตน *All brand names and Trademarks used here are for identification purposes only. These names and Trademarks belong to their registered owners. เครื่องหมายการคาทุกรายการเปนลิขสิทธิ์ของเจาของเครื่องหมายการคานั้นๆ ที่ปรากฎในหนังสือนิตยสารนี้เปนการใชเพื่อการอางอิงเทานั้น


CONTENTS

58 แสดงและซอนไอคอนบนเดสกทอป ดวย

Camouflage

Aperture VS Lightroom 51 Photoshop

48

Font Tips

ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 เดือน ตุลาคม 2550 NEWS & Events 12 NEWS & Events Interviews 14 ขจร พีรกิจ มิสเตอร ADobe Scoop 16 Hacked by Virus Hot Tool Cool Soft 19 Hot Tools Cool Soft Gadget Guide 22 Gadget Tips & Tricks 24 10 สุดยอดทิป สำหรับ IE7 Vista Guide 28 Vista Disk Defragment Software Reviews 32 กูภัยใหคอมดวย Restore IT On Click 34 On Click Hardware Reviews 36 Apple MacBook Pro 38 Wacom Graphire4 WorkShop 42 การใช Hotmail กับ Outlook 44 อัพเดทเฟรมแวรไดรวดีวีดี 46 การจัดการกับเซลล ตอนที่ 1 48 Photoshop Font Tips ภาค 2 Digital Photography 51 Aperture VS Lighroom Pocket PC 54 ซิงโครไนซ PPC กับ Vista IT Quiz 56 15 คำถาม Mac 58 แสดงและซอนไอคอนบนเดสกทอป ดวย Camouflage 61 Hot Tools Cool Mac Soft Games 62 BIOSHOCK


NEWS & Events CANNON EOS ON TOUR IN CHIANG MAI CANNON จัดงาน CANNON EOS ON TOUR IN CHIANG MAI เปนการจัดงาน ON TOUR ไดนำเอา กลองคุณภาพดี หลายหลากราคา หลากหลายแบบ มาให ผูบริโภคไดมีโอกาสเลือกสรร เลือกหาใหตรงใจตรงกับ ความตองการมากที่สุด ภายในงานมีทั้งการลดแลกแจก แถม พรอมทั้งโปรโมชั่นพิเศษที่มีเฉพาะในงานนี้เทานั้น ซึ่ ง ได รั บ ความสนใจจากผู ท่ี ผ า นไปผ า นมา ยั ง ชั้ น 3 หางสรรพสินคา เซ็นทรัล แอรพอรตพลาซา เมื่อวันที่ 2326 สิงหาคม 2550 ที่ผานมาเปนอยางมาก OEM Channel Road show Microsoft จั ด งาน Road Show ภายใต ชื่ อ งาน “OEM Channel Road show” เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 ที่ผานมา ณ โรงแรมอิ มพี เรี ยล แม ปง โดยภายในงานมี การพู ดคุ ยเกี่ ยวกั บระบบ ปฏิบัติการ Vista พรอมทั้งการอบรมวิธีการติดตั้งระบบการปฏิบัติการ Vista ที่ถูกวิธีใหกับผูที่เขารวมงาน ซึ่งไดรับความสนใจและมีผูเขารวม งานเปนจำนวนมาก

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานวันวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน วันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติประจำป พ.ศ. 2550 ณ อาคารศูนยการเรียนรู สิรินธร และ อาคารทดลองแปรรูปอาหารเมื่อวันศุกร ที่ 31 สิงหาคม 2550 ที่ผานมา ภายในงานก็มีการจัดนิทรรศการ เชนความรูเรื่อง DNA ไบโอดีเซล และกิจกรรมตางๆ มากมาย อาทิ เ ช น การทำไอศกรี ม การทำเครื่ อ งดื่ ม สมุ น ไพรพาสเจอไรส นอกจากนี้ ภายในงานยังมีวิทยากรมาใหความรูในเรื่องการทำโพล และการใหความรูเรื่อง Mac และมีการออกรานของบริษัทคอมพิวเตอรตางๆ อีกดวย นักเรียนและนักศึกษาที่มารวม งานตางรวมทำกิจกรรมและใหความสนเปนอยางมาก

iStudio รวมกับ คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหมจัดอบรม Podcast iStudio เชียงใหม รวมกับ คณะการสื่อสารมวลชน สาขาวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดอบรมเรื่องการทำ Podcast ที่หองปฎิบัติการคอมพิวเตอร สาขานิเทศศิลป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตลานนา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 ที่ผานมา ซึ่ง พอดแคสท คือการนำเสนอรายการวิทยุ หรือวีดีโอในรูปแบบของเราเอง สามารถทำไดเองจากคอมพิวเตอรเพียงเครื่องเดียว และเมื่อทำรายการ เสร็จแลวทั้งไฟลเสียงหรือคลิปวิดีโอก็สามารถนำไปไวในเว็บไซตของเรา หากมีคนสนใจก็สามารถสมัครเปนสมาชิกรายการเพื่อรับฟงหรือรับชม เปนประจำผานโปรแกรม iTunes ได งานนี้สรางความแปลกใจใหกับผูเขาอบรมเปนอยางมาก เพราะขั้นตอนการทำไมไดยากอยางที่คิด 12

Computer Chiang Mai


NEWS&Events SIPA แถลงขาว “แนวทางการดำเนินการคณะอนุกรรมการ SIPA เชียงใหม” SIPA เชียงใหม จัดงานแถลงขาว “แนวทางการดำเนินการคณะอนุกรรมการ SIPA เชียงใหม” ณ. หองประชุมสำนักงาน SIPA เชียงใหม ชั้น 4 อาคาร อารเทค บริเวณดานหลังคารฟูร เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2550 ที่ผานมา โดยเนนในเรื่องของการ Matching Fund หาวิธีสงเสริมให SMEs ไดมีโอกาส ไดใชซอฟตแวรในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของตนเองใหไดมากที่สุด และทำใหผูผลิตซอฟตแวร ไดพัฒนาสินคาจำหนายและบริการที่มีคุณภาพใหไดมากที่สุด และสงเสริมใหบริษัทซอฟตแวรมีโอกาสใน การลดตนทุนโดยการสนับสนุนจาก BOI รวมมือกับ SIPA ในการสงเสริมซึ่งจะไดรับสิทธิประโยชน มากมาย ไดรับความสนใจจากผูประกอบการและสื่อมวลชนเปนอยางมาก

ProDay Remix 2007 คนครีเอทีฟหลายรอยคนตบเทาเขารวมงาน “ProDay Remix 2007” ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2550 ที่ผานมา ผูเขารวมงานสวนใหญอยูในแวดวงธุรกิจเพลง ภาพยนตร แอนิเมชัน และผูสนใจทั่วไป โดยเฉพาะกลุมนักเรียนนัก ศึกษาสไลตอินดี้ ที่มาเรียนรูเทคโนโลยีสำหรับงานเพลง ภาพยนตร และแอนิเมชัน บรรยากาศภายในงาน มีวิทยากร 3 ทาน ไดแก บอย โกสิยพงศ นักแตงเพลงชื่อดัง , บี๋ ธีระพงศ เหลียวรักวงศ ชางภาพมืออาชีพ และ กอลฟ ปวีณ ภูริจิตปญญา ผูกำกับหนาใหม รวมกันนำ เสนอความรูโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สวนบรรยากาศภายนอก ประกอบดวยกิจกรรม การออกบูทของผูผลิตอุปกรณไอทีตางๆ รวมกวา 10 ราย ปดทายดวยการแขงประกวดถายภาพ ในวันสุดทายโดยมีพี่บี๋ เปนกรรมการตัดสินผูชนะ ไดรับรางวัลเปน iPod 80GB

Printer Fair 2007 คอมพิวเตอรพลาซา จัดงาน Printer Fair 2007 ขึ้น ณ คอมพิวเตอรพลาซา เชียงใหม เมื่อวันที่ 20-23 กันยายน 2550 ที่ผานมา ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เริ่มตั้งแตการลงทะเบียนผูเขารวมงาน เพื่อจับชิงโชคของรางวัลจากแบรนดสินคา Printer ชั้นนำที่มาออกบูท ภายในงาน โดยรางวัลใหญแตละวันนั้นไดแก เครื่อง Printer ซึ่งแจกกันจริงๆ ภายในงานยังประกอบไปดวยกิจกรรมและการออกบูทแสดงสาธิต printer จากบริษัทชั้นนำ ไมวาจะเปน EPSON, CANNON, HP, Fuji Xerox นอกจากนี้ยังมีการบริการตรวจเชคสภาพ Printer และให บริการเติมหมึกฟรีใหแกผมู าใชบริการอีกดวย สำหรับผูท พ่ี ลาดงานนี้ คงตองรออีกทีกบั งาน Printer Fair 2008 Computer Chiang Mai

13


Interview

รูลึก รูจริง รูหลักการ มาตรฐานการปฎิบัติงานก็จะเกิด

รูจริง รูลึก รูหลักการ มาตรฐานการปฏิบัติงานก็จะเกิด

หากคุณเปนคนหนึ่งที่ตองคลุกคลีอยูกับ “ จุ ด ประสงค ห ลั ก ที่ ต อ งการให เ กิ ด ขึ้ น ในการใช ง านคื อ ให ทุ ก การทำงานดวยคอมพิวเตอร และใชงานดวย การนำซอฟตแวรประเภทตางๆ มาใชใหตรง กับความตองการและตรงกับการทำงานแตละ อยาง แตละประเภท ชื่อของ Adobe ก็เปน อีกหนึ่งคุนหนาคุนตากันเปนแน แตจะมีใครที่ กล า รั บ ประกั น ว า เป น คนที่ รู ลึ ก รู จ ริ ง เรื่ อ ง Adobe คอลั ม น สั ม ภาษณ ข องเราวั น นี้ รั บ รองได ว า เป น บุ ค คลที่ รู ลึ ก รู จ ริ ง เรื่ อ ง Adobe อยางลึกซึ้ง เพราะเปนหนึ่งเดียวใน ไทย และเปนหนึ่งในแปดจากเอเชีย ที่ไดไป อบรมโดยตรงกับทาง Adobe ที่อเมริกา วันนี้ เราจะได ม าทำความรู จั ก กั บ บุ ค คลท า นนี้ ใ ห มากขึ้น คุณขจร พีรกิจ เรามี โ อกาสได พู ด คุ ย กั บ คุ ณ ขจร พีรกิจ เมื่อครั้งมาเยือนเชียงใหมในงานสัมมนา Adobe CS3 ในนามของ Adobe User Group ซึ่ ง แม ง านจะมี ง านรั ด ตั ว เพี ย งได คุณขจรก็ยังสละเวลามาพูดคุยกับเรา โดยเริ่ม ตั้งแตการยอนเวลาไปหาความเปนมาเปนไป ตั้งแตเมื่อครั้ง แรกเริ่มของการทำงาน ซึ่งเริ่ม ทำงานมาตั้งแตศึกษาอยูป 1 ผานงานมาไมวา จะเป น งานด า นโฆษณา นั ก ข า ว พากย กี ฬ า ฟุ ต บอลร ว มกั บ ย.โย ง และป จ จุ บั น ดำรง ตำแหน ง Adobe Evangelist และได เ ป ด สถาบัน Thai Graphic Design Center หรือ TGDC ขึ้ น ซึ่ ง โดยส ว นใหญ แ ล ว มั ก จะเป น องคกรหรือหนวยงานที่เห็นถึงความสำคัญใน ด า นความเป น มาตรฐานมารั บ การอบรม โดยส ว นที่ เ น น ความสำคั ญ นั้ น ก็ ไ ด แ ก การเนนใหรูจักการใชอุปกรณใหเปนประโยชน มากที่สุด ใหเหมาะกับงานมากที่สุด และนำ มาแกปญหาในงานดีไซนได 14

Computer Chiang Mai

คนใช ซ อฟต แ วร ไ ด อ ย า งถู ก ต อ งตรงตามมาตรฐาน และใช ทรัพยากรใหคุมคาที่สุด

จากการที่ ไ ด ไ ปอบรมการเทรนนิ่ ง ของ Adobe ที่ซานโฮเซ ซึ่งเปนงานที่สอนให รู จั ก การทำงานที่ ถู ก ต อ งของหลั ก การใช เครื่องมือตางๆ แตปญหาก็มีตามมาเมื่อนำมา ใช ใ นประเทศไทย ในการจำหน า ยเครื่ อ ง คอมพิ ว เตอร ไ ม ว า จะเป น ยี่ ห อ ใด ร า นค า ที่ จำหนายไมควรจะทำการติดตั้งซอฟตแวรให กั บ ลู ก ค า เพราะว า มี เ รื่ อ งลิ ข สิ ท ธิ์ เ ข า มา เกี่ยวของ “รานคาไมควรติดตั้งซอฟตแวรให กับลูกคา ถาเห็นใจลูกคาก็ใหแผนไปใหลูกคา ใสเอง เพราะถาหากวา เปนซอฟตแวรเถื่อน โปรแกรมมักจะไมสมบูรณ เมื่อเกิดปญหาขึ้น มา ลู ก ค า มั ก จะโทษว า เครื่ อ งไม ดี ซ่ึ ง จริ ง ๆ แลวมันอยูที่ซอฟตแวรเวลามีปญหาตองถามที่ ซอฟตแวร วามีปญหาอะไรเกิดขึ้น” เ มื่ อ พู ด ถึ ง เ รื่ อ ง ซ อ ฟ ต แ ว ร จุดประสงคหลักที่ตองการใหเกิดขึ้นในการใช งานคือ ใหทุกคนใชซอฟตแวรไดอยางถูกตอง ตรงตามมาตรฐาน และใชทรัพยากรใหคุมคา ที่สุด คุณขจรบอกวาโปรแกรมตางๆ ทุกอยาง เปนเพียงแคเครื่องมือเทานั้น ทุกอยางตองลอง เขี ย น หรื อ ออกแบบขึ้ น มาก อ น โดยยก ตัวอยางการศึกษาของตางประเทศวา ในการ เรียนนั้นอันดับแรกตองมีการรางภาพออกมาไว กอน กอนจะลงมือทำภายในคอมพิวเตอร สำหรั บ ผู ที่ ทำการสอนซอฟต แ วร ของ Adobe ในป จ จุ บั น คุ ณ ขจรบอกว า

โดยส วนใหญ แล ว ณ ปจจุ บันความรู ที่ไ ด นำ มาสอนนั้ น ได จ ากการเรี ย นรู ด ว ยตั ว เอง ฝ ก ด ว ยตั ว เองแล ว นำมาสอน ซึ่ ง โดยแท จ ริ ง แลว สิ่งที่นำมาสอนนั้นอาจจะเปนวิธีการที่ผิด ไมถูกตองตรงกับหลักการนำไปใช และวิธีการ ใชอยางแทจริง “ทุกคนไมไดผานการอบรมมาจาก Adobe ไม มีใ ครซื้ อ ซอฟต แ วร จ าก Adobe และไมมีใครไดหลักสูตรจาก Adobe ทุกวันนี้ ที่สอนกันไปก็สอนกันตามนั้น สิ่งที่คาดหวังที่ จะใหเกิดขึ้นนั้นก็คือ ตองการสรางมาตรฐาน ใหเกิดขึ้น เพราะถาหากวาทุกคนไดไปอบรม ก็จะสามารถเขาใจไดทันทีวา ซอฟตแวรที่ใช งานอยูน้ันผิด และจะทำใหทราบถึงหลักการ ทำงานและวิธีใชจริงวา ตองเปนอยางนี้” Adobe CS3 คือสิ่งที่ทำใหคุณขจร มาเยือนเชียงใหมในครั้งนี้ เมื่อเราไดถามถึง ความโดดเดนของ Adobe CS3 คุณขจรบอก ว า ถื อ เป น นวั ต กรรมใหม ข อง Adobe แนวคิ ด ของ Adobe คื อ ทุ ก โปรแกรม สามารถวิ่งเขาหากันไดหมด สามารถเชื่อมตอ กันไดหมด ในอดี ต นั้ น คนส ว นใหญ จ ะมองว า Adobe จะเกี่ ย วข อ งกั บ งานที่ เ ป น สิ่ ง พิ ม พ เทานั้น ซึ่งจริงๆ แลวยังมีสวนอื่นๆ อีกแตไม มีใครทราบ และในปจจุบัน Adobe ไดพัฒนา ไปอย า งกว า งไกล และจากสภาวะป จ จุ บั น สื่อสิ่งพิมพ ไดกลายเปนสิ่งที่จะเปนมลภาวะ


รูลึก รูจริง รูหลักการ มาตรฐานการปฎิบัติงานก็จะเกิด

Interview

เมื่อพูดถึงอาชีพทางดานการเปนนัก ออกแบบ โปรแกรมต า งๆ ก็ ต อ งใช ใ ห เหมาะสม ตรงตามหน า ที่ เพราะป จ จุ บั น มี การกาวขามตำแหนงหนาที่กัน ใครอยากทำก็ ทำไดถาจะเปนนักออกแบบ “โปรแกรม Photoshop ก็ มี ไ ว สำหรับนักออกแบบ พนักงานบัญชีหรือแพทย ไม จำเป น ต อ งมี เพราะไม ไ ด ใ ช ไม ใ ช ห น า ที่ นั ก ออกแบบก็ ส มควรได ทำงานในส ว นที่ เ ขา ต อ งทำ ให เ ขาได เ ห็ น คุ ณ ค า ในงานที่ ทำ หากเปนนักบัญชีแลวมาวางเลยเอาทงานใหคน อื่ น แล วคิดราคาค าจ างในราคาถูก เราควร จ า งนั ก ออกแบบทำ ไม ใ ช ใ ห นั ก บั ญ ชี ทำ นักออกแบบจะไดมีความรูสึกวาการออกแบบ มั น มี อ ยู ไม ไ ด เ ป น หมอแต อ ยากเป ด คลิ นิ ก ก็เสาะหาขอมูลแลวทำการเปดคลินิก เราเรียก ปญหาเรื่องวรรณยุกตลอย หรือ Tone mark มันเกี่ยวของ ตรงนั้นวา “หมอเถื่อน” ก็เชนเดียวกัน จะเห็น กั บ มาตรฐานของฟอนต คื อ การทำมาตรฐานของฟอนต ไ ม ถู ก ไดวาไมยุติธรรม ดังนั้นเราควรจะตองพยายาม สรางจิตสำนึกใหไดเปนอันดับแรก” ต อ ง ประเทศไทยยั ง ไม มี ก ารกำหนดการใช ม าตรฐานการใช ภายใต แววตาที่ มุ งมั่ นของคุ ณขจร ทำให เ ราได เ ล็ ง เห็ น ว า ไม ว า จะอาชี พ ใด ภาษาในคอมพิวเตอร จรรยาบรรณเปนเรื่องสำคัญ เราควรเคารพใน และถ า หากพู ด ถึ ง เรื่ อ งสิ่ ง พิ ม พ ออกแบบหายหมด ซึ่งผิดหลักการ ผิดระบบ วิชาชีพของเราและของผูอื่น การทำงานจะได ป ญ หาของภาษาไทยนั้ น คุ ณ ขจรบอกว า ไม มี ก ารวางแผน ถ า หากจั ด ตามมาตรฐาน เป น ไปตามหลั ก การและถู ก ต อ งตามระบบ มี ป ญ หากั น ทุ ก โปรแกรม เหมื อ นกั น หมด ตามโปรแกรม การจัดวางก็จะสวยงาม หากมี ปญหาก็จะไมเกิดขึ้น นี่ละคือหลักการทำงาน ที่แทจริง เนื่องจากวาในการผลิต ไมไดทำการผลิตใน การกำหนด ทุกอยางก็จะออกมาดี” ประเทศไทย และฟอนต ห รื อ ภาษาของเรา หลักการทำงานของนักออกแบบที่ดี ไม มี ก ารพั ฒ นาให ส อดคล อ งกั บ ป จ จุ บั น คุ ณ ขจรบอกกั บ เราว า หลั ก การออกแบบ ยกตั วอย างให เห็ นก็ คือ หากต องการเปลี่ยน ก็ เ ป น เหมื อ นกั บ หลั ก การของการแต ง โคลง จาก Windows XP มาเปน Vista ก็ตองมีการ ฉันท กาพย กลอน เมื่อเราบังคับใหวาตองใช เขารหัสแบบ Unicode เพื่อใหสนองตอบกับ หลักการแบบนี้ สิ่ ง ใหม ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น แต ป ระเทศไทยไม ย อม ทุ ก อย า งต อ งคิ ด ให ไ ด ต ามสิ่ ง ที่ เปลี่ยน คนขายก็ไมยอมเปลี่ยน คนนำมาก็ไม กำหนด คิดงานใหตรงกับกลุมเปาหมายเปน ทราบ และไมเล็งเห็นความสำคัญ อยางเชน หลั ก เมื่ อทำงานตามที่ไ ด กำหนดไว การจัด เรื่องวรรณยุกตลอย งาน การทำงานก็จะดีขึ้น เร็วขึ้น ประหยัดขึ้น “ป ญ หาเรื่ อ งวรรณยุ ก ต ล อย หรื อ และผิดพลาดนอยลง งานทุกอยางก็จะจบตรง Tone mark มั น เกี่ ย วข อ งกั บ มาตรฐานของ ที่ นั ก ออกแบบ ไม ต อ งไปแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ที่ ฟอนต คือการทำมาตรฐานของฟอนตไมถูก โรงพิมพอีก ต อ ง ประเทศไทยยั ง ไม มี ก ารกำหนดการใช มาตรฐานการใชภาษาในคอมพิวเตอร เชนใน เรื่องการพิมพ หากจะพิมพคำวา “สามารถ” ต อ งมาคุ ย และตกลงกั น ว า จะใช ย ติ ภั ง ค (Hyper Nation) หรือสัญลักษณ (-) ตอทาย คำเมื่อคำนั้นยังไมจบ ซึ่งในภาษาอังกฤษทุก อย า งอั ต โนมั ติ แต ภ าษาไทย ตั ด คำไม ไ ด ตองเติม – ตอทายวามีตอ กลายเปนตัวอักษร ต อ โลก ดั ง นั้ น จึ ง เกิ ด สื่ อ ประเภทอี บุ ค , เว็ บ ไซต , โมบายคอนเทนต เ กิ ด ขึ้ น ส ว นสิ่ ง พิมพในอนาคต จะจัดทำหรือผลิตออกมาตาม จำนวนที่ตองการเทานั้น และจะจัดทำเปนราย บุคคลไป “หากเราต อ งการขายบ า นให กั บ ลูกคา สัก 500 คนแตเราตองพิมพโบชัวรขึ้น มา 1,000 ใบเพียงเพราะวา ราคามันถูกกวา และนำไปแจกหว า นไปทั่ ว คนที่ ไ ม ใ ช ก ลุ ม เป า หมาย เมื่ อ เขาได รั บ ไป เขาก็ ทิ้ ง ไป แตตอนนี้เราทำใหม ขอมูลเหมือนกันทุกอยาง แต จ ะจ า หน า ซองให กั บ คนๆนั้ น ไปเลย ใหขอมูลที่นำมาประกอบการออกแบบเปนของ คนๆ นั้นซึ่งจะทำใหตรงกับกลุมเปาหมายมาก ที่สุด”

อีกหนึ่งตัวไป หรือไมก็ทำการเคาะใหลงมา ขางลางแทน ดังนั้นวิธีการแกไขปญหา ก็ตอง จัดการใหเปนมาตรฐาน” คุณขจรบอกวา มาตรฐานบางอยาง ก็มีการกำหนดขึ้นมาใชแลว แตก็ไมนำมาใช กั น และใช กั น ผิ ด ๆ แล ว นำไปสอนต อ ๆ กันมา เชน ถาเราจะพูดถึงการเขียนบทความ ลงสื่อสิ่งพิมพตางๆ แลว ในตางประเทศจะมี การกำหนดมาตรฐานการเขียนบทความขึ้นมา เลย วา กำหนดใหคอลัมนน้ีใชจำนวน 25, 50, 80 ตัวอักษร คนเขียนก็ตองเขียนใหไดตามนั้น เพราะมีการออกแบบไวกอนลวงหนาแลวทำให ตรงตามการออกแบบในแตละครั้ง “ที่เมืองไทย ตองคอยปรับ คอยตัด บี บ ไฟล ลดขนาดตั ว อั ก ษร ทำให ห ลั ก การ

Computer Chiang Mai

15


Scoop

Hacked by VIRUS

Hacked พีรพนธ อนุสารสุนทร

by

VIRUS

ผมแทบจะไมเชื่อตาตัวเองเลยวาคอม พิวเตอรของผมที่ไมเคยติดไวรัสมาเปนสิบป จะมาเจอหนอนอิ นเตอร เน็ ทชื่ อว า Hacked by Godzilla ซึ่งปรากฎตัวเมื่อผมเปดหนาตาง IE เพื่อจะใชอินเตอรเน็ทตามปกติ เมือ่ สอบถาม คนที่บานจึงไดทราบวา ภรรยาของผมเอาการด SD ของกลองถายรูปไปอัดภาพที่รานอัดภาพ ดิ จิ ต อล มาเสี ย บกั บ เครื่ อ งสุ ด ที่ รั ก ของผม นั่นเอง หลังจากรูที่มาที่ไปของเจาไวรัสตัวนี้ ที่อาศัย ฟงกช่ันออโตรันของวินโดวสเพื่อแพร กระจายตั ว เองผ า นแฟลชเมโมรี่ ต า งๆ ผมก็ ส ามารถกำจั ด เจ า ตั ว นี้ ไ ด ไ ม ย ากนั ก เนื่องจากไวรัสตัวนี้ไมไดทำความเสียหายให มากเทาไหรนอกจากความรำคาญคุณนั้นเอง หลั ง จากที่ มี ป ระสบการณ เ กี่ ย วกั บ ไวรั ส ตั ว นี้ แ ล ว จึงทราบวาไวรัสที่ระบาดทาง แฟลชเมโมรี่ ต า งๆ มี ห ลายสายพั น ธุ และ เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเพื่อนก็ขอใหชวยกำจัด ไวรัสเหลานี้ ซึ่งบางทีก็ทำไดงาย บางทีก็ทำได ยาก เพราะตัวสแกนไวรัสก็ไมรูจัก ตองรอจน กวาสแกนไวรัสจะรูจัก หรือเปลี่ยนตัวสแกน ไวรัสเปนตัวอื่นที่สามารถตรวจจับไดเทาที่พบ มาเป น ป ญ หาที่ ทุ ก คนมั ก จะเจอ ไม ช า ก็ เ ร็ ว อาการเบาๆ ก็แคชาลง แตถา อาการโคมาก็ถึง ขั้ น บู ต ไม ขึ้ น วิ ธี แ ก ป ญ หาไวรั ส เมื่ อ คอม สามารถบู ตขึ้ นอยู ก็ คือการฆ าด วยตั วสแกน ไวรัส ถาคอมบูตไมได ก็แกโดยการฟอรแมต ใหม หรือลงวินดโดวสทับลงไป การแกปญหา ไวรัสโดย การฆาเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ เนื่องจาก ไวรัสบางตัวก็อาจจะกลับมาไดอีก ทางเลือกที่ดี คือปองกันไวกอน ไมติดเลยจะ เป น การดี ท่ี สุ ด ดังนั้นในบทความนี้ผมจะเนน เกีย่ วกับการทำงานของไวรัสและวิธีปองกันไวรัส ไวรัสคอมพิวเตอรคืออะไร? ไวรัสคอมพิวเตอร คือโปรแกรมขนาด เล็กที่ถูกออกแบบมาใหแพรพนั ธุจ ากคอมเครือ่ ง หนึ่งไปสูอีกเครื่องหนึ่ง และรบกวนการทำงาน ของระบบคอมพิวเตอร ไวรัสคอมพิวเตอรสามารถ 16

Computer Chiang Mai

รูปที่ 1 รูปรางหนาตาอาการที่เกิดจากไวรัสที่ผมไดมาโดยไมตั้งใจ เปลี่ยนแปลง หรื อ ลบข อ มู ล ในคอมพิ ว เตอร ใชโปรแกรมอีเมลของคุณในการกระจายตัวเอง ไปสูคอมพิวเตอรเครื่องอื่น หรือลบขอมูลทั้ง หมดในฮารดดิสก หนทางที่ติดไวรัสไดอยาง ง า ยดายที่ สุ ด คื อ ทางไฟล ที่ แ นบมาในอี เ มล หรือการสงไฟลผาน MSN หรือบรรดาแมสเซน เจอร ทั้ ง หลาย ซึ่ง ไวรั ส จะทำการส ง ตั ว เอง โดยทีเ่ จาของไมทราบเลยก็ได ดังนัน้ จึงเปนการ ดีกวาถาจะเปดไฟลทแ่ี นบมาโดยการสแกนไวรัส เสียกอน และควรทราบแหลงที่มาของไฟลนั้น น อ ก จ า ก นี้ ไ ว รั ส อ า จ ม า กั บ ภ า พ ต ล ก ๆ ไ ฟ ล แ ฟ ล ช ส นุ ก ๆ ก า ร ด อ ว ย พ ร ส ว ย ๆ ไฟลวีดีโอ และไฟลออดิโอ ที่เพื่อนของคุณสง มาก็เปนไปได ไวรัสยังแพรกระจายตัวเองผานการ ดาวนโหลดทางอินเตอรเน็ท มันสามารถซอนตัว เองไวในซอฟตแวรที่คุณดาวนโหลดมาใชงาน เพื่อปองกันการติดไวรัสจึงเปนสิ่งจำเปนอยาง ยิ่ ง ที่ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ข อ ง คุ ณ ค ว ร จ ะ ต อ ง ทำการอัพเดตวินโดวสและอัพเดตโปรแกรมที่ ใชสแกนไวรัส ติดตามขาวที่เกี่ยวกับไวรัสตัว ใหม ๆ เพื่ อ จะได รั บ มื อ ได อ ย า งถู ก ต อ ง และระมั ด ระวั ง ในการเล น อิ น เตอร เ น็ ท การดาวนโหลดไฟล และการเปดไฟลที่แนบ มากับอีเมล แตถาเครื่องของคุณติดไวรัสเขา ใหแลว ไมวา จะติดมาจากไหนก็ตามก็ไมสำคัญ เทากับการกำจัดมันออกไป และปองกันไมให ติดไดอีก

สัญญาณบอกเหตุเมื่อติดไวรัส หลั ง จากที่ คุ ณ เป ด และใช ง าน โปรแกรมที่มีไวรัสแฝงเขามา คุณจะยังไมรูสึก วาเครื่องไดติดไวรัสแลวจนกระทั่งคอมพิวเตอร ทำงานแปลกๆ ต อ ไปนี้ คื อ อาการเบื้ อ งต น ที่ แสดงวาเครื่องของคุณอาจจะติดไวรัส • คอมพิวเตอรทำงานชากวาปกติ • คอมพิวเตอรแฮงกบอยๆ • คอมพิวเตอรรีสตารทบอยๆ หรือรีสตารทเอง แตไมสามารถทำงานไดตามปกติ • แอพพลิเคชั่นบางอยางทำงานไมถูกตอง • ไมสามารถใชงานแฟลชไดรว หรือแผนดิสก • ไมสามารถพิมพเอกสารไดอยางถูกตอง • มีขอ ความ Error แปลกๆ ทีไ่ มเคยพบมากอน • คุณเห็นภาพเมนู หรือหนาตางวินโดวบิดๆ เบี้ยวๆ • อาจมี ไ อคอนแปลกๆ ขึ้ น มาบนหน า จอ แมวาทำการลบออกแลวแตก็กลับมาใหม • จะสงขอมูลขาออกทางอินเตอรเน็ทตลอด เวลา ดู ไ ด ไ อคอนเน็ ท เวิ ร ค ที่ ท าสค บ าร มี การกระพริบตลอดเวลา แมแตตอนที่เครื่อง ไ ม ไ ด เ ป ด ห น า เ ว็ บ ไ ซ ต ด า ว น โ ห ล ด หรืออัพโหลดเลยก็ตาม • ไวรัสบางตัวอาจทำใหตออินเตอรเน็ทไมได อาการที่ไดกลาวมานี้เปนสิ่งที่อาจ จ ะ แ ส ด ง ว า เ ค รื่ อ ง ข อ ง คุ ณ ติ ด ไ ว รั ส แต อ ย า งไรก็ ต ามอาการเหล า นี้ ก็ อ าจจะเกิ ด จากปญหาดานฮารดแวร หรือซอฟตแวรที่ไม


Hacked by VIRUS

Scoop

เ กี่ ย ว กั บ ไ ว รั ส ก็ เ ป น ไ ด ถ า เ ร า ไ ม เ ค ย ทำอั พ เดตตั ว สแกนไวรั ส ก็ อ าจไม รู เ ลยว า เครื่องติดไวรัสหรือไม นอกจากนี้ ควรระวังอี เมลที่ เ ตื อ นว า คุ ณ ส ง อี เ มลที่ ติ ด ไวรั ส ทั้ ง ๆ ที่ ค อมพิ ว เตอร ข องคุ ณ อาจไม ติ ด ไวรั ส เลย แต ไ วรั ส บางตั ว มี ค วามสามารถในการ ปลอมแปลงอีเมลได สปายแวรคืออะไร? สปายแวรเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร อาจจะถูกใสในคอมพิวเตอรโดยผูใชเองซึ่งเกิด จากความไม ตั้ ง ใจ ซึ่ ง อาจจะคิ ด ว า เป น โปรแกรมที่ตนเองตองการใชงาน โดยไมทราบ วามีโปรแกรมสปายแวรตดิ มาดวย สปายแวรตัวนี้ จะเป น ตั ว กลางระหว า งผู ใ ช กั บ อิ น เตอร เ น็ ท โดยจะทำใหมีหนาโฆษณาแสดงขึ้นมาบอยๆ โดยที่ผูใชไมตองการ นอกจากนี้สปายแวรยังมี ความสามารถในการเก็บขอมูลของผูใช เชน พาสเวิรด ขอมูลบัตรเครดิต เปนตน โปรแกรมสปายแวร แ ตกต า งจาก ไวรั ส แต บ างตั ว มี คุ ณ สมบั ติ เ หมื อ นกั บ ไวรั ส และทำใหเครื่องเกิดอาการแบบเดียวกับที่ติด ไวรัสได ในการปองกันสปายแวรทำไดโดยใช ซอฟตแวรทป่ี อ งกันสปายแวร ซึง่ โปรแกรมสแกน ไวรัสสวนมากจะสามารถปองกันสปายแวรไดดว ย ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ กำ จั ด โ ป ร แ ก ร ม ไ ม พึ ง ประสงค ไมมีวิธีใดที่จะสามารถปองกันไวรัส คอมพิวเตอรไดเต็มรอยเปอรเซ็นต แตสามารถ ฉีดวัคซีนใหกับคอมพิวเตอรของคุณไดโดยการ ห มั่ น อั พ เ ด ต วิ น โ ด ว ส อ ยู เ ส ม อ , ตั้ ง ใ ห วิ น โดวส อั พ เดตโดยอั ต โนมั ติ , อั พ เดต ซอฟตแวรท่ีใชสแกนไวรัส, ไมเปดอีเมลที่มา จากคนที่ ไ ม รู จั ก หรื อ ถ า รู จั ก ก็ ต อ งรู แ น ๆ วาไฟลที่แนบมาเปนอะไร และตองสแกนไวรัส กอนทุกครั้งที่จะเปดเนื่องจากผูสงอาจไมทราบ ว า เครื่ อ งของเขาติ ด ไวรั ส นอกจากนี้ ก็ ค วร แบ็คอัพไฟลที่สำคัญเอาไว เผื่อวาเครื่องจะติด ไวรัสซึ่งอาจตองฟอรแมต ไวรัสคอมพิวเตอร หรือซอฟตแวรที่ ไม พึ ง ประสงค รวมถึ ง สปายแวร อ าจจะถู ก ออกแบบมาให ส ามารถสร า งตั ว เองใหม ไ ด แมวาจะถูกกำจัดไปแลว แตสามารถปองกัน ได โ ดยการอั พ เดตคอมพิ ว เตอร และใช โปรแกรมสแกนไวรัสที่ทำอัพเดตอยูเสมอโดย

ผานทางเว็บไซตของผูผลิตจึงจะสามารถปองกันไมใหไวรัสกลับมาอีก การที่คอมพิวเตอรจะติดไวรัสนั้น เกี่ยวของโดยตรงกับนิสัยของผูใชเอง ถาเครื่อง คอมพิวเตอรของคุณมีการใชแฟลชไดรวของคนอื่นบอยๆ ผมสามารถบอกไดเลยวาตอนนี้คอม ของคุณไดติดไวรัสไมตัวใดก็ตัวหนึ่งแลว เพราะไมมีโปรแกรมสแกนไวรัสยี่หอใดที่รูจักไวรัสถึง รอยเปอรเซ็นต แมวาชื่อของไวรัสเปนชื่อเดียวกัน แตเมื่อมันแพรกระจายทางอินเตอรเน็ทจะเกิด การกลายพันธุ ไดเหมือนไวรัสจริงๆ ตัวสแกนไวรัสจึงไมสามารถจับไดทัน วิธกี ารปองกันการติด ไวรัสจากแฟลชไดรวที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือ การปดฟงกชั่นออโตรันของวินโดวส เพื่อไมให เครือ่ งของคุณติดไวรัสเมื่อมีการใชแฟลชไดรว สำหรับผูใชงานวินดโดวสวิสตา ไฟลท่ีมีฟงกชั่นออโตรันวินดโดวสจะถามผูใชกอนวา จะให เล นไฟล นั้นหรื อไม แต เพื่ อความปลอดภั ยก็ควรจะตอบว าไมไ ปก อน ดั งนั้ นวิ นดโ ดวส วิสตาจึงมีความปลอดภัยสูงกวาวินโดวส XP ผมสามารถพูดไดเต็มปากเลยวาถาใครกลัวติดไวรัส ควรหันมาใชวินโดวสวิสตาแทน เนื่องจากวินโดวสวิสตาจะติดไวรัสยากกวา XP เพราะไมโคร ซอฟทไ ด เ พิ่ ม ฟ ง ก ชั่ น UAC (User Account Control) ซึ่ ง จะลดตำแหน ง ผู ใ ช จ าก Admin ใหเปนเพียงผูใชระดับธรรมดา ซึ่งทุกครั้งที่จะลงโปรแกรมหรือรันไฟลตางๆ ผูใ ชจะตองคลิก ยอมรับกอนดังนัน้ จึงเปนการปลอดภัยกวา แตแรกๆ อาจจะรำคาญนิดหนอย ก็ตอ งแลกกับความ ปลอดภัยทีส่ งู กวาครับ การเลือกใชเว็บเบราเซอรจะมีผลตอการติดไวรัสดวยเหมือนกัน เพราะสามารถติด ไวรัสผานเว็บเบราเซอรได โปรแกรม IE ซึ่งเปนของบริษัทไมโครซอฟทเปนเบราเซอรท่ีไดรับ ความนิ ยมสู งสุ ดในโลก ดังนั้นจึงเปนเปาหมายการโจมตี ของแฮกเกอร เพราะมี สวนแบ งทาง การตลาดมาก ดังนั้นถาโจมตี IE จะไดรับผลประโยชนสูงสุด สำหรับผมมักจะใชเบราเซอรของ Netscape ซึ่งเปนเบราเซอรตัวแรกของโลกเมื่อเริ่มมีอินเตอรเน็ท ดังนั้นจึงไมคอยชินกับ IE เทาไหร ซึ่งตอมาภายหลังไดถูกพัฒนามาเปน Firefox เบราเซอรพวกนี้จะมีผูใชงานนอยกวา จึงไมเปนเปาหมายเทาใดนัก ดังเชน Apple OS X ซึ่งโฆษณาวาไมติดไวรัส แตเมื่อมีคนใชมาก ขึ้น ก็มผี พู ฒ ั นาไวรัสขึน้ ตามมา หากเครื่องของคุณติดไวรัสทั้งๆ ที่ ไดติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัสเอาไวแลว สาเหตุมา จากโปรแกรมไมรูจักไวรัสตัวนั้นจึงไมสามารถตรวจจับได ก็ควรหาโปรแกรมสแกนไวรัสตัวอื่นที่จะ มาจั ด การกั บ ไวรั ส นั้ น คุ ณ สามารถเก็ บ ตั ว อย า งไฟล ไ วรั ส ไว ไ ด ซึ่ ง มั ก จะเป น ไฟล ท่ี ซ อ นอยู ในแฟลชไดรว เนื่องจากเปนหนทางที่ดีในการแพรกระจายตัวมันออกไป คุณสามารถไปที่เว็บ www.virustotal.com และอัพโหลดไฟลท่ีคุณสงสัยวาเปนไวรัส ซึ่งโปรแกรมสแกนไวรัสมากกวา 20 ยี่หอจะทำการสแกนไฟลนั้น อาจมีบางยี่หอที่รูจักไวรัสตัวที่คุณอัพโหลดไป ขั้นตอนตอไปคือ ไปที่เว็บไซตของโปรแกรมสแกนไวรัสยี่หอนั้นเพื่อดาวนโหลดเดโมหรือของฟรีมาใชกำจัดไวรัสที่อยู ในเครื่องของคุณตอไป Computer Chiang Mai

17


Scoop

Hacked by VIRUS

ถ า คุ ณ คิ ด จะใช โ ปรแกรมสแกนไวรั ส มากกว า หนึ่ ง ยี่ ห อ ใน ไวรัสออกไป ไวรัสที่มากับเมสเซนเจอรก็คลายกับไวรัสที่มาทางอีเมลคือ เครื่องเดียวกัน จากประสบการณของผม มันจะแยย่ิงกวาเครื่องติดไวรัส ไวรัส จะแฝงตัวมากับไฟลที่เพื่อนของคุณสงมาให หรือบางครั้งอาจจะ เสียอีก เนื่องจากมันจะทำการสแกนไวรัสตลอดเวลาจึงทำใหเครื่องชา แอบสงตัวเองมา โดยที่เพื่อนคุณไมรูเลยก็ได มากๆ ขอแนะนำวาใหเลือกตัวที่คุณคิดวาดีที่สุดจะเหมาะสมกวา ปองกันคอมพิวเตอรติดไวรัสจากอีเมล ไวรัสคอมพิวเตอรสวนใหญจะแพรกระจายผานไฟลที่แนบมา ในอีเมล ซึ่งผูสงอาจไมทราบวาเครื่องของตนติดไวรัสแลว หรือไวรัสบาง ตัวสามารถสงอีเมลดวยตัวเองได เราสามารถปองกันการติดไวรัสจากอี เมลได โดยการไม เ ป ด ไฟล ท่ี แ นบมาหากไม ท ราบว า ใครเป น ผู ส ง และควรลบอีเมลนั้นไปเลย แตถาทราบวาผูสงเปนใครก็ควรสแกนไวรัส เสี ย ก อ น ไมควรดับเบิลคลิ ก ที่ ไ ฟล ใ นทั น ที ท่ี ไ ด รั บ หากต อ งการส ง อีเมลหาใครก็ควรแจงใหผูรับทราบเสียกอนดวย นอก จากนี้ควรเลือกใช อีเมลที่มีตัวกรองไวรัสอยูแลว เชน Hotmail, Yahoo เปนตน สำหรับคุณที่เลือกใชโปรแกรมอีเมลเชน ไมโครซอฟทเอาตลุค หรือยูดอรา โปรแกรม เหลานี้มีความสามารถในการสงและรับเมลผาน เซิ ร ฟ เวอร ลงมาในเครื่ อ งซึ่ ง ต า งจากเวปเมลที่ คุ ณ ต อ งเลื อ กอ า นอี เมลผานทางเว็บบราวซเซอร การรับและสงเมลจากเซิรฟเวอร หรือที่ เรียกวาปอบเมล เปนการเพิ่มความสะดวกใหกับผูใช แตก็มีขอเสียตรงที่ หากเมลที่รับมาติดไวรัส และถาคุณได เปดไฟลที่แนบมาเครื่องของคุณ ก็จะติดไวรัสในทันที และหากเครื่องของคุณติดไวรัสแลว ก็จะเพิ่มความ สามารถในการสงเมลอยางอัตโนมัติเชนกันอาจจะเปนลานๆ ฉบับตอวัน ดังนั้นหาก คุณใชปอบเมลแลวละก็ ไมควรเปดไฟลทันที แตควรสแกน เสียกอน หรือสงไฟลไปยัง www.virustotal.com เพื่อตรวจสอบวาเปน ไวรัสหรือไม กอนที่จะเปดไฟลนั้น

รูปที่ 3 ตัวอยางอีเมลที่มีไฟลแนบมาแลวดูนาสงสัยวาจะเปนไวรัส เมื่อคุณเปดไฟลที่สงมา เครื่องของคุณก็จะติดไวรัส ซึ่งจะ ทำใหเครื่องชาหรือแฮงกไปในทันที หรืออาจจะยังไมแสดงอาการเลยก็ ได อยางไรก็ตามไวรัสอาจฝงตัวลงในโปรแกรมของคอมพิวเตอรซึ่งจะ สรางความเสียหายใหกับโปรแกรมตางๆ ฮารดแวร หรือไฟลที่สำคัญๆ และอาจจะพวงเอาสปายแวรซ่ึงจะคอยเก็บขอมูลอยางเชนพาสเวิรด ที่ คุณใสลงในคอมพิวเตอร เครื่องที่ติดไวรัสแลวจะทำการแพรกระจาย ไวรัสโดยการทำสำเนาไวรัสแลวสงผานเมสเซนเจอรไปยังเพื่อนๆ ที่อยู ในคอนแทคลิสต ดังนั้นวิธีปองกันไมใหติดไวรัสผานทางเมสเซนเจอรคือ ระมัดระวังการดาวนโหลดไฟลท่ีเพื่อนๆ สงมาให หากดาวนโหลดมา แล วก็ควรสแกนไวรั สก อนที่ จะเป ดดู ไม รับไฟล ที่มาจากคนที่ไ ม รูจัก ใชเมสเซนเจอรเวอรชั่นลาสุดเนื่องจากจะมีการปองกันที่ดีกวา

รูปที่ 4 ตัวอยางไฟลที่ติดไวรัสที่มาทางเมสเซนเจอร รูปที่ 2 ไฟลที่อัพโหลดขึ้นไปที่เว็บ www.virustotal.com ที่จริงแลวการปองกันเครื่องคอมพิวเตอรท่ีรักปลอดภัยจาก ซึ่งโปรแกรมสแกนไวรัสแตละยี่หอจะเรียกชื่อไวรัสตัวนี้ตางกัน แตรับรอง ไวรัสและสปายแวร ก็ไมใชเรื่องยาก หรือเกินความสามารถ เพียงระลึก วาไฟลนี้ติดไวรัสแนนอน ไว เ สมอก อ นที่ จ ะเป ดไฟล ท่ี มี ค นส ง มาต อ งสแกนไวรั ส เสี ย ก อ น หมั่ น ปองกันคอมพิวเตอรติดไวรัสจากเมสเซนเจอร ทำอัพเดตโปรแกรมสแกนไวรัส และทำวินดโดวสอัพเดต เพียงแคนี้คุณก็ การใชเมสเซนเจอร อยางเชน Yahoo, MSN หรือยี่หออื่นๆ ไมตอง พาคอมพิวเตอรไปหาหมอแลวละครับ ซึ่งสามารถเห็นขอความที่เพื่อนสงมาใหแทบจะในทันที จึงเปนที่นิยมกัน อยางแพรหลาย คนที่ออกแบบไวรัส จึงใชชองทางนี้ในการแพรกระจาย 18

Computer Chiang Mai


Hot Tools Cool PC Soft

ดาวนโหลดดี ฟรีแวร

สลับโปรแกรมงายและคลองตอง SmartFlip http://www.osx-e.com/downloads/applications/smartflip.html SmartFlip คื อ เครื่ อ งมื อ ที่ อ อกแบบมาเพื่ อ ทำหน า ที่ แ ทน Flip3D ของ Windows Vista ที่ใชงานยาก ดูรายการวินโดวไดลำบาก SmartFlip จึ ง ถู ก คิ ด ค น ขึ้ น โดยจะทำงานด ว ยการแสดงวิ น โดว เ ป น ลักษณะวงกลมหมุนซายขวาได ไมใชเรื่องกันในแนวตั้งและสลับเหมือน กองไพที่ใชใน Flip3D ซึ่งทำให SmartFlip ใชงานไดงายกวา คลองตัว กว า แถมยั ง ปรั บ แต ง การทำงานให ต รงตามความต อ งการได อ ย า ง ยืดหยุน เลือกวินโดวไดทั้งเมาสหรือคียบอรด แถมยังฟรี

MOSTZ RSS : Live Edition http://www.mostz.com/software/rss/ MOSTZ RSS : Live Edition คือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อ ดึงขอมูล RSS (Really Simple Syndication) ซึ่งมีลักษณะเปนหัวขอ ข าว ที่ คุณไปสมั ครเอาไว มาแสดงบนหนาจอโดยอั ตโนมั ติ สามารถ กำหนดระยะเวลาตรวจสอบขอมูลอัพเดตโดยอัตโนมัติ การแจงเตือน ขอมูลใหมดวยขอความหรือเสียง กรองขอมูลแยกตามสถานะ Read, U n R e a d แ ล ะ A l l ร อ ง รั บ ก า ร แ ส ด ง ข อ มู ล จ า ก เ ว็ บ www.thaisecondhad.com เพื่อแสดงรูปสินคา, ราคา, ประเภทซื้อขาย สามารถลบขอมูลเกาอัตโนมัติ ฟงกชัน My Alert แจงเตือนสิ่ง ตางๆ ประจำวัน พรอมคุณสมบัติอ่ืนๆ อีกเพียบ โปรแกรมนี้พัฒนา โดย คุณ สุกิจ ตันกิติบุตร คนไทยเพื่อคนไทย และแจกกันฟรีๆ

เปดโปรแกรมโปรดงายๆ ดวย JetStart http://www.codesector.com/jetstart.asp JetStart ใหคุณเปดโปรแกรมโปรดอยางงายดายและรวดเร็ว เพียงพิมพตัวอักษรเริ่มตนชื่อโปรแกรม รายชื่อจะปรากฏขึ้นเพื่อใหคุณ เลือกเปดใชงาน ลากไปเดสกทอป หรือ Uninstall ไดทันที ยังไมหมด เพียงเทานั้น JetStart ยังมาพรอมกับทูลบาร ใหคุณสรางชอรตคัตของ โปรแกรมแยกเปนกลุมเพื่อเปดใชงานไดอยางรวดเร็ว และงายกวาเปด ผานเมนู Start สุดทาย ดวย JetStart คุณสามารถคลิกแลวลากเพื่อ ปรับเปลี่ยนตำแหนงวินโดวตางๆ ที่ยอเอาไวเพื่อความสะดวกในการ เลือกใชอีกดวย

ตั้งการเปดโปรแกรมดวย Startup Control Panel ฟรี http://www.mlin.net/StartupCPL.shtml Startup Control Panel ใหคุณควบคุมการตั้งคาการเปด โปรแกรมตางๆ ในขณะที่บูตไดอยางมีประสิทธิภาพ ใชงานงาย ไดรับ การยอมรั บ จากผู ใ ช ทั่ ว โลกมาตั้ ง แต Windows ME และยั ง รองรั บ Windows Vista อีกดวย สามารถตอบสนองการทำงานทุกอยางอยาง ครบครัน ในขนาดไฟลเพียง 34KB นี่คือโปรแกรมเล็กพริกขี้หนู ที่คุณ ควรมีไวคูเครื่องอยางแทจริง Computer Chiang Mai

19


LG คุณภาพดี บริการเดน จนไดใจราน

Ozone Net

เมื่อพูดถึงรานที่ใหบริการอินเตอรเน็ตใน จั ง หวั ด เชี ย งใหม น อ ยคนนั ก ที่ จ ะไม รู จัก ร า น ”Ozone Net” Internet cafe and online game center และยิ่งเปนขาประจำรานเกม หรือขาประจำ นั ก เล น เกมออนไลน ด ว ยแล ว ยิ่ ง ปฏิเสธไมไดเลยวาไมเคยไดยินชื่อรานนี้มากอน เพราะว า Ozone Net มี ใ ห เ ราได เ ลื อ กใช บริการไดหลายสาขา อยูใกลที่ไหน ก็สามารถ แวะเขาไปใชบริการได ร า นที่ ใ ห บ ริ ก ารในธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร เ ช น นี้ แน น อนว า เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ส ว นประกอบต า งๆที่ ค อยสนั บ สนุ น ให ก ารมาใช บ ริ ก ารเกิ ด อรรถรสขึ้ น มานั้ น ตองคอยดูแลรักษากันอยูตลอดเวลา เพื่อที่จะ ทำใหเกิดการตอบสนองตอการใชงานไดอยาง ทั น ท ว งที ไม มี ส ะดุ ด ไม ว า จะเป น เมาส หน า จอ แป น พิ ม พ รวมไปถึ ง ความเร็ ว ของ อิ น เตอร เ น็ ต ที่ ส ามารถรองรั บ ได ไ ม มี ก ระตุ ก สิ่งเหลานี้ก็จะตองดูแลกันตั้งแตเริ่มตน วากัน

ตั้ ง แต แ รกเริ่ ม ของการเลื อ กซื้ อ เลื อ กใช ผลิตภัณฑกันเลยทีเดียว และที่ Ozone Net แหงนี้ ก็มีตราสินคาหรือยี่หอของผลิตภัณฑชื่อ ดังที่สามารถครองใจ และเปนที่ยอมรับในการ ให บ ริ ก ารตั้ ง แต ก ารซื้ อ ขายจนกระทั่ ง การให บริการหลังการขายมาเปนเวลานาน เราไดมีโอกาสไดพุดคุยกับคุณเทวัญ ณ เชี ย งใหม Project Manager และ IT Administrator แหงราน Ozone Net ถึงการ เลือกจับธุรกิจในดานนี้และการเลือกใชสินคา ซึ่ ง เป น ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ จ ะนำมาสนั บ สนุ น ให ก าร ประกอบธุรกิจในดานนี้เจริญกาวหนานับตั้งแต การเริ่มดำเนินกิจการ “นับตั้งแตเราไดเริ่มดำเนินกิจการใน ธุรกิจในดานนี้ ซึ่งก็ไดแก การเปดราน Ozone Net นี้ ข้ึ น มาตั้ ง แต ป ระมาณป 2545 เราเริ่ ม จากการเป ด เป น ร า นเกม โดยมี เ ครื่ อ งที่ ใ ห บริการอยูท่ี 8 เครื่องเทานั้น และเมื่อธุรกิจเริ่ม โตขึ้น เราก็เริ่มขยับขยายไปเปดสาขาเพิ่มขึ้น จนกระทั่งปจจุบันที่มีทั้งหมดกวา 6 สาขา”

ไปครอง

ในการเลือกซื้ออุปกรณเครื่องใชเกี่ยว กับคอมพิวเตอรของราน Ozone Net อยาง เช น การเลื อ กใช ห น า จอคอมพิ ว เตอร ที่ นี่ เลือกใชหนาจอคอมพิวเตอรของ LG เหตุผลใน การเลื อ กใช ยี่ ห อ LG คุ ณ เทวั ญ ให เ หตุ ผ ลว า LG เปนยี่หอที่คอนขางเปนที่รูจักของคนทั่วไป คุณภาพของสินคานั้นก็มีคุณภาพที่ดี หาซื้อได ง า ยเพราะมี จำหน า ยอยู ทั่ ว ไป และมี ศู น ย บริ ก ารที่ อ ยู ใ กล แ ละมี ค วามสะดวกสบายต อ การติดตอ “เราเลื อ กใช ผลิ ต ภั ณ ฑ ข อง LG โดยเฉพาะ หน า จอ LCD ของ LG นั้ น การ ออกแบบของเขาจะสวยงาม ดูล้ำและนำสมัย น า ใช ง าน ราคาและคุ ณ ภาพของสิ น ค า ก็ ดี มี ความเหมาะสมกั น เราเลื อ กใช LG มาโดย ตลอด เพราะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ หาซื้อไดงาย บริการหลังการขายดี และศูนยท่ีใหบริการอยู ใกล การใหบริการของเรานี้ แนนอนวาเราตอง ใชเครื่องมือเหลานี้อยูทุกๆ วัน ถาหากเครื่อง เกิดชำรุดหรือตองเขาสงซอม โดยที่จะตองใช ระยะเวลาที่คอนขางยาวนานนั้น มันจะสงผล กระทบต อ ทางร า นอย า งมาก เพราะต อ งใช ตลอด แตที่ LG เราแทบจะไมตองกังวลเรื่อง เวลาในการใหบริการเลย เพราะที่นี่ ใหบริการ หลั ง การขายดี ม าก ส ง ซ อ มวั น นี้ พรุ ง นี้ ก็ สามารถนำเครื่องกลับมาใชงานไดแลว ทำให เราไมอยากที่จะเปลี่ยนไปใชบริการตราสินคา อื่น เพราะที่นี่ใหสิ่งที่ดีกับเราแลว” จากการทำงานของ LG และผลิตภัณฑ ที่ดีมีคุณภาพ ทำใหสามารถครองใจและสราง ความมั่ น ใจให กั บ ร า น Ozone Net ได ซึ่งแมวาจะขยายสาขาออกไปมากเทาใด ก็ยัง คงไววางใจที่จะเลือกใช LG “ช ว งที่ เ ราขยายสาขา แม ว า จะมี ตราสิ น ค า อื่ น มานำเสนอให แต เ ราก็ ยั ง คง วางใจที่ จ ะใช LG ต อ ไป แต มี อ ยู ช ว งที่ LG ขาดตลาด หาซื้ อ ไม ไ ด ท างร า นก็ จำเป น ต อ ง เลือกใชตราสินคาอื่นเปนบางสวน แตโดยทั่วไป


แลว LG ก็ยังคงครองใจเราได อยางเชนที่สันติ ธรรม 100 เปอรเซ็นต คือ LG” บรรยากาศภายในร า นดี อุ ป กรณ เครื่องไมเครื่องมือพรอมใชงาน คือปจจัยที่เปน สวนหนึ่งที่จะสรางความประทับใจใหกับลูกคา ที่ เ ข า มาใช บ ริ ก ารได แต ก็ ยั ง มี อี ก ส ว นหนึ่ ง ที่ เป น ป จ จั ย สำคั ญ ไม แ พ กั น ที่ จ ะสร า งความ ประทับใจและจะเปนสวนสนับสนุนใหผูที่เขา มาใชบริการเหลานั้น ยอนกลับมาใชบริการยัง ร า นเดิ ม อี ก จนกระทั่ ง กลายมาเป น ลู ก ค า ประจำของรานได นั่นก็คือ การใหบริการที่ดี และมีความเปนกันเองกับลูกคาของพนักงานผู ดูแลราน “เราให ค วามสำคั ญ ในการเลื อ ก พนั ก งานผู ที่ จ ะเข า มาดู แ ลร า นตรงที่ ค วามมี มนุ ษ ยสั ม พั น ธ ที่ ดี ต อ ลู ก ค า หากจะมองโดย ทั่วไปแลว สวนใหญจะมองวาคนที่ดูแลรานนั้น ตองเปนคนที่มีความรู และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ ระบบการทำงานของคอมพิวเตอรในดานตางๆ หรือจะตองรอบรูโปรแกรมตางๆ ที่มีมากมาย ในขณะนี้ เราไม ไ ด ใ ห ค วามสำคั ญ กั บ เรื่ อ งนี้ มากนัก เพราะวาเราสามารถใหความรูหรือจัด อบรมใหกับเขาทีหลังได ความมีมนุษยสัมพันธ ที่ดีตางหากที่เปนสิ่งสำคัญ อยางบางคนที่เขา มาทำงานที่ นี่ อยู แ ค ส องสามวั น ก็ ส ามารถ ทำความรูจักกับลูกคา อยางเชนลูกคาประจำ เกือบหมดแลว ในบางครั้งผมเองก็จะเขาไปใช บริ ก ารในร า นตามสาขาต า งๆ ไปดู ว า การ ใหการบริการเปนอยางไร และจะนำไปพูดกัน ในที่ประชุม หรือบางครั้งที่ไปใชบริการ ก็เพื่อ จะไปฟงเสียงของผูที่เขามาใชบริการทานอื่นๆ ว า มี ค วามพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ การให บ ริ ก าร อยางไรบาง” Ozone Net ดูแลและใสใจกับลูกคา ผู เ ข า มาใช บ ริ ก ารดี อ ย า งนี้ ผลที่ ไ ด อ อกมาก็ ทำใหมองเห็นไดอยางชัดเจนเลยวา ลูกคาได เข า มาใช บ ริ ก ารกั บ อย า งหนาแน น แบบนี้ เปนเพราะสาเหตุใด ซึ่งแมในบางครั้งเมื่อเราได

รั บ ข อ มู ล จากคุ ณ เทวั ญ ที่ ไ ด บ อกกั บ เราว า ลูกคาบางคนมาจากที่ไกลๆ แตก็ต้ังใจที่จะมา เลนหรือมาใชบริการยัง Ozone Net ทำใหเรา มองเห็นไดวา ที่นี่มีฐานลูกคาที่ดีจริงๆ “ที่ นี่ เรายึ ด แนวความคิ ด ที่ ว า เราอยากที่ จ ะให ใ นร า นที่ ใ ห บ ริ ก ารนี้ เ ป น อยางไร เมื่อเราเปนฝายเขาไปใชบริการ เราก็ จะทำให ลู ก ค า เช น นั้ น ให เ ขาได รั บ ความ สะดวกสบาย อยางที่เราก็ตองการเชนกัน” ถาหากมองไปในธุรกิจในดานนี้ ณ ปจจุบัน รานที่ใหบริการที่ดีก็มีอยางมากมาย คุณเทวัญบอกวา ในการเลือกใชบริการก็ข้ึนอยู กับลูกคา ใหลูกคาเปนคนตัดสินใจเอง ซึ่งโดย รวมแล ว ที่ ร า นก็ พ ยายามให ส่ิ ง ที่ ดี ที่ สุ ด กั บ ลูกคา และก็ตอ งใหพอดีกบั ทางรานดวยเชนกัน

“เครื่องแรง เครื่องเร็ว หนาจอคมชัด บรรยากาศในรานดี ที่นั่งสบาย บริการลูกคา เป นกั นเอง” สิ่ งที่ กล าวมานี้ คงจะเป นความ คาดหวั ง ที่ ผู ม าใช บ ริ ก ารในร า นอิ น เตอร เ น็ ต ทั่ ว ไปอยากจะได รั บ และถ า หากยิ่ ง พู ด ถึ ง ใน จังหวัดเชียงใหมดวยแลว รานที่ใหบริการใน ด า นอิ น เตอร เ น็ ต ในป จ จุ บั น ผุ ด ขึ้ น มาอย า ง มากมาย ผูท่ีมาใชบริการ ก็สามารถเลือกใช ไดตามความตองการ แตถาหากวาอยากจะได คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ต อ งการข า งต น แวะมาที่ ”Ozone Net” Internet caf” and online game center รับรองไดวา คุณจะไมผิดหวัง อยางแนนอน


Gadget

Gadget Guide

ณัฐดนัย หอมคง

Boomturn Mini Speaker มองดูเผินๆ อาจจะคิดวาเปนแคขาตั้ง iPod ธรรมดา แตจริงๆ แลว Boomturn Mini เครื่องนี้ยังเปนลำโพง 3 ทางอีกดวย นอกจากจะ รองรับ iPod ทุกรุนแลว Boomturn Mini ก็ยังสามารถที่จะเสียบตอ กับ Mp3 Player เครื่องอื่นไดอีกดวยครับ สำหรับดีไซนคอนขางลงตัว พกพาไดสะดวกเพราะสามารถพับเก็บได ราคายอมเยาวอยูที่ 1,200 บาท

แฮนดี้ไดรวใหมจาก Apacer รองรับ ReadyBoost Apacer ไดเปดตัว Handy Steno AH421แฮนดี้ไดรวรุน ใหมที่รองรับ Windows Vista’s ReadyBoost ที่จะชวยใหความเร็ว ในการทำงานต า งๆใน Windows Vista นั้ น เร็ ว ขึ้ น นอกจากนั้ น ยั ง สามารถที่จะหมุนตัวแฮนดี้ไดรวใหแนบชิดไปกับลำตัวเครื่องเพื่อความ สวยงามได อี ก ด ว ย และที่ สำคั ญ มาพร อ มความจุ ที่ มี ม ากถึ ง 4GB ขนาดเพียง 64 มม. x 18.4 มม. x 19.8 มม. ราคาเปดขายที่ 2,400 บาท

Card Managing Wallet ปญหาในการคนหาบัตรตางๆ ไมเจอ ในยามที่ตองการจะใชจะ ถูกขจัดไปไดดวย Card Managing ที่สามารถเก็บไดมากถึง 12 ใบ ในราคา 1,800 บาท และ 6 ใบ ในราคา 1,200 บาท ทางผูผลิตบอกวา ปญหาในตอนนี้คือ แตละชองบัตรจะสามารถเก็บไดเพียงหนึ่งใบเทานั้น ซึ่งจะเปนปญหาสำหรับผูที่มีบัตรชนิดเดียวกันหลายใบ แตก็ยืนยันมาวา รุนตอไปจะทำการแกไขปญหานี้อยางแนนอน

Kiddie Green Screen ชุดคิตของ Green Screen ชุดนี้เปนชุดพัฒนาสำหรับเด็กที่ ตองการจะทดลองการใชเทคนิค Green Screen ขั้นเริ่มตน เชนเดียวกับ ที่ใชในวงการฮอลลีวูด ในการถายภาพเอฟเฟกตตางๆ โดยทั้งชุดประกอบ ไปดวย ฉากหลังสีเขียวสองฉาก, กลองทีมี LED, ไมค และขาตั้งกลอง และสิ่งที่จำเปนที่สุดคือซอรฟแวรที่ติดตั้งไดอยางงายดาย ทั้งชุดมีราคาอยูที่ 33,000 บาท

22

Computer Chiang Mai


Gadget

Megatech’s Hydro-Fly Is Not For Kids Megatech ไดออกสินคาตัวใหม เปนเครื่องบินที่ตองอาศัยการทะยานขึ้น จากผิวน้ำ และใชพลังจากมอเตอรแรงทอรกสูงที่จะชวยฉุดใหเครื่องบินลำนี้ทะยานขึ้นจากผิวน้ำไปสูอากาศ นอกจากนั้นระยะการบินยังไกลถึง 10,000 ฟุตเลยทีเดียว เรียกไดวาเครื่องบินลำนี้คงไมเหมาะเปน ของเลนสำหรับเด็กๆ แนนอน ดังนั้นทาง Megatech จึงไดติดคำเดือนวาเหมาะสำหรับอายุ 18 ป ขึ้นไป ขนาดของเครื่องบินอยูที่ 50 x 48 x 6 ซม. ภายในกลองบรรจุ ที่ชารตแบตเตอรี่สำหรับ ชารตภายในรถยนตมาใหดวย ราคาอยูที่ 3,200 บาทครับ

Tortoise Hub USB Hub หนาเตา ดีไซนที่แตกตาง คือ จุ ด ยื น ข อ ง ว ง ก า ร อุ ป ก รณ ต อ พ ว งสำหรั บ คอมพิ ว เตอร ใ นขณะนี้ ดั ง เช น USB Hub ตัวนี้มีดีไซนเปนเตาครับ โดยทั้งขาและหัวของ เตาเปนชองเสียบ USB ทั้งหมดเลย และมีหาง เปนสายที่ตอไปยังคอมพิวเตอรครับ ราคาอยูที่ 600 บาท

The Note Toaster Design ในอดีตคุณพอและคุณแมอาจจะทิ้งขอความหาคุณโดยติดไวที่ตูเย็น แตปจจุบันนี้อะไรๆ ก็เกิดขึ้นได เชนการทิ้งขอความไวบนแผนขนมปงปง! ระบบความรอนจะสงคลื่นสัญญาณไปบน ขนมปงเหมือนการพิมพของเครื่องพิมพระบบแฟกซที่ยิงความรอนไปบนกระดาษ สนนราคาอยูที่ 2,000 บาท

Transformer-Phone มือถือรุนนี้คือ MOTOROKR E6 ไดถูกชายชาวญี่ปุนดัดแปลงจนสามารถเปลี่ยนรางให เปน Transformer-Phone ได โดยสามารถแปลงรางไปและแปลงรางกลับไดโดยใชเวลาไมถึง 30 วินาที นอกจากนี้ระบบโทรศัพทก็ยังสามารถใชไดตามปรกติ Transformer-Phone ไมมีแผนนำ ออกขายครั บ ทำออกมาเพื่ อ แสดงความสามารถในการดั ด แปลงและจุ ด ประกายไอเดี ย ในการ สรางสรรค

Chucky Zeno “หุ น ยนต เ ด็ ก ” คื อ คำนิ ย ามแรก หลังจากที่ทาง Zeno ตั้งใจจะผลิตหุนยนตที่มี ต น แบบมาจาก “เจ า หนู อ ะตอม” หรื อ Astro Boy การตูนหุนยนตที่เปนแรงบัลดาลใจใหนัก วิทยาศาสตรหลายทานผลิตผลงานทางดานหุน ยนต อ อกมา แต ดู ไ ปดู ม าหุ น ยนต ต น แบบนี้ หนาตาจะออกไปทาง Chucky ตัวนำในเรื่อง ”แคนฝงหุน” นะครับ หุนตนแบบนี้ราคาในขั้น ออกแบบคือ 305,000 บาท แตทางผูผลิตบอกวา ราคาผลิตเพื่อจำหนายนั้นจะลดลงมาใหเหลืออยู ที่ 9,000 บาทครับ Computer Chiang Mai

23


Tips & Tricks

10 สุดยอดทิป สำหรับ Internet Explorer 7

10 สุดยอดทิป สำหรับ Internet Explorer 7 Internet Explorer 7 ไดกลายเปนเว็บเบราเซอรมาตรฐานที่ไดรับความนิยมไปทั่วโลก ดวยการใชงานงาย มาพรอมกับโอเอส และคุณ

สมบัติตางๆ ที่นาสนใจ แต IE7 ก็ยังมีเทคนิคและเคล็ดลับ ตางๆ ในการใชงานอีกไมนอย รวมถึงเครื่อง ไมเครื่องมือตางๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเสริมความ สามารถ ที่จะชวยเพิ่มความคลองตัว ความยืดหยุน และประสิทธิภาพ วันนี้เราจึงคัดสรรทิปเด็ดสำหรับ IE7 มาฝากกัน รับรองวา คุณจะถูกใจ และใช IE7 อยางมีความสุข เราไปดูกันเลยครับ ทิปเด็ดๆ มี อะไรกันบาง 1. คียบอรดชอรตคัต ดวยคียบอรดชอรตคัตตอไปนี้ คุณจะประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพในการใชงาน IE7 อยางที่คุณคาดไมถึงเลยทีเดียว Alt + ปุมลูกศรซาย

Back

Alt + ปุมลูกศรขวา

Forward

F5

รีเฟรชเว็บเพจ

Ctrl + F5

รีเฟรชเว็บเพจใหมทั้งหมด (ไมมีขอมูลเดิมจากหนวยความจำแคช)

Esc

หยุดการโหลดเว็บเพจ

Alt + Home

เปดโฮมเพจ

Alt + D

กระโดดไปยังแอดเดรสบาร

Ctrl + E

กระโดดไปยังชองคนหา

Ctrl + Enter

เพิ่ม www. และ .com ใหกับขอความที่คุณพิมพในแอดเดรสบาร

สเปสบาร/Shift + สเปสบาร

เลื่อนเว็บเพจลง/ขึ้น

Alt + F4

ปดวินโดวของ

Ctrl + D

เพิ่มเว็บไซตปจจุบันเขาไปในบุคมารค

Ctrl + T

เปดแท็บใหม

Ctrl + Tab / Ctrl + Shift + Tab

เลื่อนไปแตละแท็บ

Ctrl + 1-9

กระโดดไปยังแตละแท็บตามลำดับ 1-9

Ctrl + W

ปดแท็บ

Ctrl + Alt + F4

ปดแท็บอื่นๆ ทั้งหมด

Ctrl + Q

เปด Quick Tabs แสดงรายการแท็บใหคุณคลิกเลือกไดอยางรวดเร็ว (รูป 1)

Ctrl + I

เปด Favorites

Ctrl + J

เปด Feeds

Ctrl + H

เปด History

Ctrl + F

เปดวินโดว Find สำหรับคนหา

24

Computer Chiang Mai


10 สุดยอดทิป สำหรับ Internet Explorer 7

Tips & Tricks

2. คลิกปุมขวาของเมาสในพื้นที่วางๆ ในกรอบทางดานขวา ในเมนูที่ ปรากฏขึ้น เลือกคำสั่ง New > DWORD Value (รูป 3) คียใหมที่ ชื่อ New Value #1 จะปรากฏขึ้น (รูป 4) ใหคุณเปลี่ยนชื่อเปน MaxConnectionPer1_OServer (รูป 5)

รูป 1 รายการแท็บใหคุณคลิกเลือกไดอยางรวดเร็ว 2. การ Undo แท็บที่เผลอปดไป ถาคุณเผลอปดแท็บใดๆ ใน IE 7 คุณจะไมสามารถเปดแท็บ นั้นขึ้นมาใหมได ตองเปด URL ขึ้นมาใหมเทานั้น ในขณะที่ FireFox สามารถทำได แตไมตองกังวล เพราะดวยการติดตั้งซอฟตแวรเสริม อยาง IE Open Last Closed Tab คุณจะสามารถเปดแท็บที่เผลอลบ ไปไดทันที ดวยการกดปุม Alt + X อีกทั้งยังรองรับการแสดงแท็บในรูป แบบ Quick Tabs โดยจะแสดงรายการแท็บที่คุณเผลอลบไปกอนหนา นี้ โดยกดปุม Alt + Q จากนั้นคลิกเพื่อเลือกแท็บที่ตองการไดทันที (รูป 2) คุณสามารถดาวนโหลด IE Open Last Closed Tab ไดที่ http://www.muvextoe.com/download.php#ieolct ขนาดไฟล เพียง 224 KB เทานั้น

รูป 3 สรางคียใหม

รูป 4 คียใหมจะถูกสรางขึ้น

รูป 2 เผลอปด หายหวง 3. การดาวนโหลดไฟลมากกวาหนึ่งพรอมๆ กัน ตามคาดีฟอลต IE7 จะใหคุณดาวนโหลดไฟลไดพรอมกัน 2 รูป 5 เปลี่ยนชื่อคียใหม ไฟลเทานั้น ถาตองการดาวนโหลดไฟลท่ี 3, 4, 5, … คุณตองรอใหไฟล ใดไฟลหนึ่งกอนหนานี้ โหลดเสร็จกอน ลำดับที่ 3 จึงจะเริ่มดาวนโหลด แตคุณสามารถเพิ่มจำนวนไฟลที่ตองการดาวนไดครับ ดวย 3. ดับเบิลคลิกบนคีย MaxConnectionPer1_OServer ทีส่ รางขึน้ วินโดว Edit DWORD Value จะปรากฏขึ้น ใหคุณปอนคาในหัวขอ Value การเขาไปปรับแตงรีจีสตรีของระบบ ดังนี้ data ตามจำนวนที่ตองการ แตไมควรมากกวา 10 แลวคลิก OK 1. ปด IE กอน จากนัน้ บนคียบ อรด กดปุม Windows + R วินโดว Run จะ (รูป 6) ปรากฏขึน้ ใหคณ ุ พิมพคำวา regedit แลวกด Enter โปรแกรม Registry Editor จะเปดขึ้นใหคุณเขาไปที่ HKEY_CURRENT_USER\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings Computer Chiang Mai

25


Tips & Tricks

10 สุดยอดทิป สำหรับ Internet Explorer 7 5. พิมพ URL ไดอยางรวดเร็ว คุณสามารถพิมพ URL อยางสมบูรณสำหรับเว็บไซตตางๆ ได อยางรวดเร็ว โดยไมตองพิมพทั้งหมด เชน ถาคุณตองการเปดเขาไปที่ http://www.amazon.com คุณไมจำเปนตองพิมพทั้งหมดนั่น แตพิมพ แค amazon ในชอง URL Address จากนั้นกดปุม Ctrl + Enter เพียง แคนี้ IE จะเติม http://www เอาไวขางหนา และ .com เอาไวขา งหลัง ใหโดยอัตโนมัติ

รูป 6 ปอนตัวเลขที่ตองการ 4. สรางคียเ พิม่ โดยคลิกปุม ขวาของเมาสในพืน้ ทีว่ า งๆ ในกรอบทางดาน ขวา ในเมนูท่ีปรากฏขึ้น เลือกคำสัง่ New > DWORD Value คียใ หม ที่ ช่ื อ New Value #1 จะปรากฏขึ้ น ให คุ ณ เปลี่ ย นชื่ อ เป น MaxConnectionPerServer 5. ดับเบิลคลิกบนคีย MaxConnectionPer1_OServer ทีส่ รางขึน้ วินโดว Edit DWORD Value จะปรากฏขึ้น ใหคุณปอนคาในหัวขอ Value data ใหตรงกับคาที่ปอนในขั้นตอนที่ 3 แลวคลิก OK

6. ควบคุมการเลนเพลงจาก IE คุณทราบหรือไมวา คุณสามารถใช IE ในการเลนเพลงจากโปร แกรมชัน้ นำตางๆ ไดจาก IE โดยตรง ไมวาจะเปนการเลน หยุด เลื่อน เพลง ดูขอมูลเพลงที่กำลังเลน ปรับระดับเสียง ทั้งหมดที่ตองทำมีเพียงติดตั้งปลั๊กอิน FoxyTunes ซึ่งดาวน โหลดไดฟรีที่ http://www.foxytunes.com/ie/download/ จากนั้น คุณจะเห็นทูลบารปรากฏขึน้ เพือ่ ใหคณ ุ ควบคุมการเลนเพลงจากเว็บเบราเซอร ไดอยางงายดาย (รูป 8)

จากนี้ไป จำนวนไฟลที่จะดาวนโหลดไดในแตละครั้งจะเพิ่ม ขึ้นตามคาที่คุณกำหนดทันที ไมตองรออีกตอไป 4. ควบคุมการทองเน็ตของบุตรหลาน IE7 เวอรชันสำหรับ Windows XP และ Vista นั้น มีความ แตกตางกันในบางสวน เชน เวอรชันสำหรับ Vista จะมาพรอมกับคุณ สมบัติ Parental Controls ซึ่งออกแบบมาใหผูปกครองสามารถควบคุม และปองกันบุตรหลานจากการเขาถึงเว็บไซตที่มีเนื้อหาไมเหมาะสม ในการตั้งคา Parental Control ใหคุณเปด IE จากนั้นเปด เมนู Tools > Internet Options > แท็ บ Content > คลิ ก ปุ ม Parental Controls แลวตั้งคาตามตองการ (รูป 7)

รูป 8ควบคุมการเลนเพลงไดจาก IE 7. เปดใช Search Engine ใหมๆ IE7 รองรับเทคโนโลยีการคนหาที่เรียกวา OpenSearch ซึ่ง จะทำใหเว็บไซตใดๆ ที่ออกแบบมาพรอมกับความสามารถในการคนหา สามารถเพิ่มความสามารถนั้นเขาไปใน IE7 ของคุณได ทำใหคุณใช IE7 ในการค น หาข อ มู ล ในแต ล ะเว็ บ ไซต น้ั น ๆ ได อ ย า งรวดเร็ ว เช น www.technorati.com เมื่อคุณเปดเขาไป จะสังเกตเห็นวา ชองคนหา มุมบนขวา ปุมเมนูสำหรับเลือกการคนหาจะเปลี่ยนเปนสีสม ซึ่งคุณ สามารถเปดเขาไปเพื่อเลือกการคนหาจากเว็บไซตนั้นๆ รวมถึงการเพิ่ม Search Engine ใหมเขาไปใน IE7 ของคุณ (รูป 9)

รูป 9 ปุมเมนูจะเปลี่ยนเปนสีสม รูป 7 ตั้งคาเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลาน 26

Computer Chiang Mai


10 สุดยอดทิป สำหรับ Internet Explorer 7 8. เพิ่มการตรวจสอบการสะกดคำ คุณสมบัติการตรวจสอบการสะกดคำ เปนเรื่องที่สำคัญมาก เพื่อไมใหคุณปอนคำสะผิดในแบบฟอรมตางๆ บนเว็บ หรือในกรณีที่ คุณเขียนบล็อก โพสตในเว็บบอรดตางๆ อีเมล ฯลฯ แตนาเสียดาย IE7 ไมไดมีคุณสมบัติในการตรวจคำสะกดมาดวยในตัว แตไมตองเปนหวง เพราะคุณสามารถติดตั้งเพิ่มได เพียงดาวนโหลด ieSpell ซึ่งเปนปลั๊กอินเสริมความสามารถ ของ IE ในการตรวจการสะกดคำในภาษาอังกฤษใหกับคุณ โดยสามารถ ดาวนโหลดไดฟรีที่ http://www.iespell.com/ (รูป 10)

รูป 10 ตรวจคำสะกดฟรีดวย ieSpell

Tips & Tricks

10. บันทึกรายการเว็บไซตที่เปดอยู ในขณะที่ทองเน็ตผาน IE และเกิดมีเหตุทค่ี ณ ุ ตองปดโปรแกรม ดวยสาเหตุตางๆ สารพัด แทนที่จะตองมานั่งเสียเวลาในการเซฟแต ละเว็บเพจที่คุณเปดอยูในแตละแท็บเพื่อไวใน Favorites เพื่อจะเปดดู ตอในครั้งตอไป หรือตองเสียเวลาจด URL คุณสามารถเซฟรายการทั้ง หมดเก็บเอาไวไดครับ ดวยความชวยเหลือของ IESessions คุ ณ สามารถดาวน โ หลด IESessions มาใช ฟ รี ๆ ได ที่ http://www2.baobau.com/iesessions_more.html เมื่อเซฟแลวคุณ ยังสามารถเอ็กซพอรตไปใชกับเครื่องหรือเว็บเบราเซอรอื่นๆ ไดอีกดวย (รูป 12)

รูป 12 บันทึก URL เว็บเพจที่เปดอยางงายดาย

9. เพิ่มขนาดการแสดงเว็บเพจ ใน IE เวอรชั่นกอนๆ คุณสามารถขยายการแสดงตัวอักษรที่ ปรากฏในเว็บเพจ เพื่อใหมีขนาดที่ใหญ ดูไดสะดวก โดยเฉพาะผูท่ีมี ปญหาดานสายตา ใน IE ความสามารถในลักษณะนี้ไดถูกพัฒนาและปรับปรุงให ดียิ่งกวาเดิม โดยไมจำกัดเพียงตัวอักษร แตสามารถขยายการแสดงทั้ง เพจ นั่นคือทั้งภาพและขอความผานคุณสมบัติ Page Zoom ซึ่งทำได หลายวิธีคือ • คลิกปุม Page Zoom มุมลางขวาเพื่อปรับขนาดการแสดงผลตั้งแต 100% หรือ 125% หรือ 150% • คลิกเปดเมนูเลือกขนาดเปอรเซ็นตการขยายที่ตองการ ตั้งแต 50% 400% หรือเลือก Custom เพื่อกำหนดขนาดดวยตัวเอง (รูป 11) • กดปุม Ctrl คางไว แลวเลื่อนลอของเมาสขึ้นลงเพื่อยอ-ขยาย หรือกด ปุม Ctrl แลวกดปุม + หรือ – เพื่อยอขยายไดอีกเชนกันโดยสามารถ ยอขยายไดตั้งแต 10% - 1000% เลยทีเดียว

รูป 11 ยอขยายขนาดการแสดงผล Computer Chiang Mai

27


Vista Guide

Vista Disk Defragmenter

เพิ่มประสิทธิภาพให Vista ดวยการปรับแตงตารางเวลา

ของ Disk Defragmenter เ พื่ อ ตั้ ง เ ว ล า ก า ร ทำ ง า น ข อ ง D i s k Defragmenter ใหม ใหตรงกับเวลาที่คุณ เดียวกันที่กระจัดกระจายไปทั่วฮารดดิสก ใหมาอยูในพื้นที่เดียวกัน เพื่อใหสามารถเขาถึงขอมูล สะดวก ไดอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตาม Vista ตั้งตารางเวลาการทำงานอัตโนมัติของ Disk Defragmenter ในวิ น โดว ที่ ป รากฏขึ้ น คุ ณ สามารถกำหนด เอาไวสัปดาหละครั้งเทานั้น และตั้งเอาไวที่เวลาตีหนึ่งของทุกๆ วันพุธ เพื่อจะไดจัดเรียงตอนที่ ออปชันตางๆ ดังนี้ (รูป 4) คุณไมไดใชเครื่อง จะไดไมสงผลตอประสิทธิภาพในการใชงานในขณะนั้น ปญหาคือ ถาคุณไม ไดเปดเครื่องทิ้งเอาไวตอนตีหนึ่งของคืนวันพุธ การจัดเรียงขอมูลก็จะไมเกิดขึ้น สิ่งที่เราควรจะทำ เพื่อใหใชคอมพิวเตอรไดอยางคุมคาและเกิดประโยชนที่สุด คือการ ปรับตารางเวลาการทำงานของ Disk Defragmenter เพื่อให Vista สามารถจัดเรียงขอมูลที่ กระจั ด กระจายในฮาร ด ดิ ส ก ไ ด ซึ่ ง จะทำให คุ ณ เข า ถึ ง ข อ มู ล ต า งๆ ได เ ร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น และใช คอมพิวเตอรไดอยางมีความสุขยิ่งกวาเดิม

Disk Defragmenter คือเครื่องมือในการจัดเรียงขอมูลในฮารดดิสก เพื่อนำขอมูลชุด

การเข า ไปปรั บ ตารางเวลา ทำได งายๆ ดังนี้ 1. คลิ ก เป ด เมนู Start ในเมนู ที่ ป รากฏขึ้ น พิ ม พ คำว า defrag ข อ ความที่ พิ ม พ จ ะ ปรากฏในชอง Start Search โดยอัตโนมัติ จากนั้นกดปุม Enter (รูป 1)

รูป 1 พิมพ defrag

รูป 2 ยืนยันการเปดใชงาน

3. คุ ณ จะเห็ น การตั้ ง ค า ของระบบจะตั้ ง ไว ที่ เวลาตีหนึ่งของทุกคืนวันพุธ พรอมขอมูลวัน ที่เริ่มตน วันที่ทำครั้งสุดทาย และตาราง เวลาครั้งถัดไป จะเห็นวาวันที่ทำครั้งสุดทาย เมื่อเทียบกับตารางเวลาครั้งตอไป จะเห็นวา ในตัวอยางนี้ ชวงหางกันกวา 4 เดือนกวา (รูป 3) เพราะไมไดเปดเครื่องตอนกลางคืน 5. ในหนาจอกอนหนานี้ คุณจะเห็นวาตาราง เวลาจะถูกปรับปรุงใหมเปนชวงเวลาที่คุณ ทิ้งไวตามเวลาที่กำหนด กำหนด เพียงเทานี้ คุณก็ม่ันใจไดวา ขอมูล ในฮาร ด ดิ ส ก จ ะได รั บ การจั ด เรี ย งเสมอใน เวลาใหมที่กำหนด เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ในการใชงานอยางแทจริง (รูป 5)

2. ในวิ น โดว ถ ามยื น ยั น ที่ ป รากฏขึ้ น คลิ ก รูป 3 ตารางการทำงาน Continue เพื่ออนุญาต ใหเปดเขาไปใชงาน (รูป 2) 4. ในหนาจอนี้ คุณสามารถยกเลิกเช็คบ็อกซ Run on a schedule (recommended) เพื่อปดการทำงานโดยอัตโนมัติตามเวลาที่ กำหนดไว หรือคลิกปุม Modify schedule 28

Computer Chiang Mai

• How often: กำหนดวาจะทำการจัดเรียง ขอมูลบอยแคไหน ระหวาง Daily (ทุกวัน), Weekly (ทุ ก สั ป ดาห ) หรื อ Monthly (ทุกเดือน) • What day: กำหนดวั น ที่ ต อ งการสำหรั บ Weekly คุณสามารถเลือกวันในสัปดาหที่ ต อ งการ และ Monthly เลื อ กเดื อ นที่ ตองการ • What time: เลือกเวลาที่ตองการใหจัดเรียง เช น เที่ ย งวั น ในขณะที่ คุ ณ ไปทานอาหาร ไมมีการใชเครื่อง เปนตน เมื่อตั้งคาเสร็จแลว ใหคลิก OK


หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ มหาชน) สาขาเชียงใหม่และบริษัท เอ็มดีพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการบรรยายใน หั ว ข้ อ “ลงทุ น กั บ ไอที อ ย่ า งไรให้ คุ้ ม ค่ า สำหรั บ ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและเล็ ก ” ขึ้ น ณ ห้องอิมพีเรียล ฮอลล์ 1 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2550 โดยมีวิทยากรรับเชิญคือ คุณสุรพล เจียตระกูล Project Director บริษัท เอเจนด้า กรุ๊ป และคุณทัฬห์พงศ์ วงศ์เกษม ญาณวุฒิ รองประธานบริหาร บริษัทเม็งราย บรรจุภัณฑ์ จำกัด มาร่วมเสวนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 25510 ที่ผ่านมา

บริษัท เอ็มดีพี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทตัวแทนและดำเนินการให้ความรู้ด้านลิขสิทธิ์และผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการส่ ง เสริมการขายและการสนับสนุน ทางด้านเทคนิคและผลิตภัณฑ์ ให้กับพันธมิตรคู่ค้า ตัวแทน จำหน่ายและลูกค้า ของบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาเรื่อง “เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ราชการด้วย Microsoft Solution” ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีปลัด สมนึก ปิ่นถาวรรักษ์ ผู้ช่วยท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม 2550 ที่ผ่านมา บริ ษั ท เอ็ ม ดี พี (ประเทศไทย) จำกั ด ในฐานะบริ ษั ท ตั ว แทนและ ดำเนินการให้ความรู้ด้านลิขสิทธิ์และผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการส่งเสริม การขายและการสนับสนุน ทางด้านเทคนิคและผลิตภัณฑ์ ให้กับ พันธมิตรคู่ค้า ตัวแทนจำหน่ายและลูกค้า ของบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบของที่ระลึกให้กับคุณ พัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ในงาน Com IT &Digital Fair ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 ที่ผ่านมา


Reviews

กูภัยใหคอมดวย RestoreIT

กูภัยใหคอมดวย RestoreIT ผูอานทุกคนที่ใชคอมพิวเตอรคงเคย

เจอเหตุการณบางอยางตอไปนี้ไมเรื่องใดก็เรือ่ ง หนึ่ ง คื อ เครื่ อ งติ ด ไวรั ส วิ น โดวส แ ฮงก ลงซอฟตแวรท่ีผิดพลาดทำใหบูตวินโดวสไมขึ้น หรือทำใหไฟลหายไป คุณอาจจะคิดถึงการยอน เวลากลับไปกอนทีจ่ ะทำผิดพลาดนัน้ ความคิด ดังกลาวทำใหบริษัทไมโครซอฟตวินโดวสออก ระบบปฏิบัติการวินโดวส ME โดยสรางความ สามารถใหม เ พิ่ ม ขึ้ น มาเรี ย กว า System Restore ซึ่งสามารถยอนเวลากลับไปเหมือน ไทมแมชชีน เพื่อกลับไปยังจุดที่ยังไมมีการผิด พลาด แตความสามารถดังกลาวยังทำงานได ไมสมบูรณ นอกจากทำใหเครื่องชาแลวยังกิน พื้นที่ในฮารดดิสกดวย เมื่อมาถึงยุควินโดวส XP ไดมีการพัฒนาตัว System Restore นี้ให มีประสิทธิภาพดีขึ้น แตก็ยังไมดีพอ ซึ่งผูใชวิน โดวสสวนใหญยังไมใหความเชื่อมั่น เนื่องจาก เวลาที่ใชงานจริงบางครั้งไมสามารถ Restore ใหระบบกลับไปยังจุดที่ตั้งใจไว ซึ่งมีเหตุผลได หลายอยาง ยกตัวอยางเชน การทำ Restore จะเก็บขอมูลไวในฮารดดิสก ซึ่งถาเกิดความ เสี ย หายที่ ฮ าร ด ดิ ส ก ต รงจุ ด นั้ น ก็ จ ะทำให ไ ม สามารถกู ร ะบบกลั บ คื น มาได เป น ต น นอก จากนี้การทำ Restore ตองทำเมื่อวินโดวสสา มารถบูตได หรือทำในเซฟโหมด ซึ่งถาคอมพิว เตอร ข องคุ ณ เสี ย หายจนไม ส ามารถเข า เซฟ โหมด ก็ไมสามารถทำ Restore ไดอยูดี แต ปญหานี้จะหมดไปดวย RestoreIT RestoreIT คื อ ซอฟต แ วร ที่ มี ค วาม สามารถในการแบ็คอัพ (Back Up) ขอมูลทั้ง หมดโดยอั ต โนมั ติ ซึ่ ง จะทำงานคล า ยกั บ System Restore โดยเมื่อเกิดเหตุการณที่ไม คาดฝ น เช น ติ ด ไวรั ส โดนโจมตี โ ดยโทรจั น ความผิดพลาดในการลงซอฟตแวร ปญหาใน Window Registry หรือการใชงานที่ผิดพลาด ของผู ใ ช จนทำให วิ น โดวส ทำงานเพี้ ย นไป หรือถึงขนาดบูตไมขึ้น ซอฟตแวรนก้ี ย็ งั สามารถ ทำการกูข อ มูลคืนมาไดโดยสมบูรณ ขอแตกตาง ระหวาง System Restore กับ ResoreIT คือ 32

Computer Chiang Mai

ResoreIT จะแบงสวนหนึ่งในฮารดดิสกไวสำหรับทำการแบ็คอัพ และจะโหลดตัวเองกอนวินโดวส และไดรวเวอรตางๆ ตรงจุดนีน้ เ่ี องทีท่ ำใหมคี วามสามารถในการกูข อ มูลแมวา วินโดวสจะบูตไมขน้ึ จุดเดนของ RestoreIT มีอยูหลายขอคือ • ใชงานงาย เพียงคลิกเดียวก็สามารถกูระบบคืนมาได • สามารถสรางแบ็คอัพไดโดยอัตโนมัติไมวาจะทำทุกชั่วโมง ทุกวัน แลวแตผูใชงานจะตั้งไว • การแบ็คอัพขอมูลลงในฮารดดิสกในสวนที่สงวนไว หรือแบ็คอัพลงใน Network Drive, USB Device, DVD Drive • สามารถดูไฟลที่ตองการกอนการกูขอมูล จึงตัดสินใจไดวาตองการนำขอมูลนี้กลับมาหรือไม • สามารถกูระบบปฏิบัติการที่เสียหายไปทั้งระบบ • RestoreIT จะทำงานกอนวินโดวส ดังนั้นจึงไมตองกังวลเมื่อวินโดวสบูตไมได • ความสามารถในการสรางแบ็คอัพไดอยางไมจำกัด ขึ้นอยูกับวามีพื้นที่ในการจัดเก็บพอหรือไม • RestoreIT สามารถสรางบูตซีดี หรือดีวีดี เพื่อนำมาใชงานในกรณีที่ฮารดดิสกบูตไมขึ้น • มีระบบรหัสผาน เพื่อใหสามารถล็อคคอมพิวเตอรกอนบูตเขาวินโดวส ในกรณีท่ีมีผูใชงาน หลายคน • สามารถใชงานกับ Raid 0 และ 1 ได การลงโปรแกรม RestoreIT สามารถเลือกใหลงเปนภาษาไทย อังกฤษ หรือจีนได ใน การลงโปรแกรมมีหลายขั้นตอน และตองใสรหัสที่มาพรอมกับโปรแกรม รวมถึงการใสคา ตำแหนง ของฮารดดิสกที่ตองการเก็บขอมูลสำหรับการการกูขอมูล โดยขนาดของขอมูลสามารถใสไดไม จำกัดขึ้นอยูกับขนาดของฮารดดิสกที่มีอยู หลังจากลงโปรแกรมเสร็จ ก็จะทำการบูตใหม โดยจะ ปรากฏคอนโซลหลักของโปรแกรม RestoreIT กอนที่จะเขาวินโดวส กอนทีโ่ ปรแกรมจะทำงานโดย สมบูรณตองมีการลงทะเบียนผานอินเตอรเน็ท ซึ่งจะถามทุกอยางเกี่ยวกับชีวิตของคุณ ตั้งแต


กูภัยใหคอมดวย RestoreIT

Reviews

ระดับการศึกษา ไปจนถึงเบอรโทรศัพทกันเลยทีเดียว เมื่อลงทะเบียน นอกจากการแบ็คอัพแบบอัตโนมัติแลว ยังสามารถทำการแบ็คอัพดวย ตนเองได โดยสามารถเลือกเฉพาะบางไฟล หรือจะเก็บขอมูลทั้งระบบ เรียบรอยแลว โปรแกรมนี้ จึงจะใชงานไดโดยสมบูรณ หลังจากตั้งคาตางๆแลว ก็ใชงานไดตามปกติ โดยแทบจะไม ตองสนใจกับโปรแกรมนี้หรืออาจจะลืมไปเลยวาไดลงเอาไวจนกวาจะ เกิดเหตุการณไมคาดฝน เชน วินโดวสทำงานเพี้ยนหรือบูตไมขึ้น หรือ บูตได แตทำงานแปลกๆ ก็สามารถเลือกจุดแบ็คอัพทีค่ ดิ วาเครือ่ งทำงาน ปกติดี ก็จะไดคอมพิวเตอรท่ีทำงานไดเหมือนเดิมโดยไมตองพึ่งชาง ซอมเลย ในกรณีที่เครื่องบูตไมขึ้นเลย ก็สามารถกดสเปซบารเมื่ออยู ในหนาจอโปรแกรม RestoreIT กอนที่จะบูตเขาวินโดวส ก็จะพบกับตัว เลือกใหทำ Restore เพื่อใหคอมพิวเตอรกลับไปทำงานในจุดที่กอนจะ เกิดการบูตไมขึ้น ในกรณีที่แยที่สุดคือ แมแตหนาโปรแกรม RestoreIT ก็ไม สามารถบูตขึ้นเลย คุณก็สามารถใชแผนบูตซีดีหรือดีวีดีที่คุณตองสราง ไวกอนหนานี้โดยใชโปรแกรม RestoreIT เปนตัวสรางแผนดังกลาว เพื่อ แกปญญาตอไป รูปที่ 1 คอนโซลหลักของ RestoreIT เมื่อทำการลงโปรแกรมสำเร็จ ประโยชนของโปรแกรม RestoreIT ที่มีตอสำนักงานขนาด เล็กและรานอินเตอรเน็ท คือ หากคุณตั้งจุดการ Restore ไวในตอนเชา กอนการใชงานใหกับคอมพิวเตอรทุกเครื่อง ในระหวางวันเมื่อมีผูใชงาน คอมพิวเตอรซ่ึงอาจจะดาวนโหลดรูปที่ไมเหมาะสม เกมส หรือ สปาย แวรโดยบังเอิญ RestoreIT ก็สามารถจัดการกับปญหาเล็กๆ ระหวางวัน นี้ได โดยกลับไปยังจุดตั้งตนในตอนเชาที่ไดตั้งเอาไว ก็เสมือนกับวาไม เคยเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นเลย แตขอเสียของวิธีนี้ก็คือ หากมีการทำ อัพเดตโปรแกรมอื่นๆ ผานอินเตอรเน็ท เชน อัพเดตโปรแกรมสแกน ไวรัส การทำวินโดวสอัพเดต ฯ การทำอัพเดตนั้นก็จะถูกลบไปดวย นอกจากนี้ แ ล ว ถ า คุ ณ ไม ต อ อิ น เตอร เ น็ ท หรื อ ลงทะเบี ย นไม ผ า น โปรแกรม RestoreIT ก็จะไมสามารถทำงานได สเปคเครื่องที่สามารถลง RestoreIT ควรจะมีซีพียูเพนเทียม รูปที่ 2 การกำหนดขนาดของพื้นที่ในฮารดดิสก ทีจ่ ะใชเก็บขอมูลสำหรับ ขึ้นไป มีหนวยความจำแรมมากกวา 256 MB มีพ้ืนที่ในฮารดดิสกเหลือ โปรแกรม RestoreIT มากกวา 400 MB มีระบบปฏิบัติการวินโดวส 2000, วินโดวส ME หรือ RestoreIT จะแบงพื้นที่ในฮารดดิสก โดยเรียกวาเปนโหมด XP 32 บิต Real Mode Partition ซึ่งในพื้นที่ดังกลาวนี้ โปรแกรมอืน่ จะไมสามารถ เขามายุงเกี่ยวได โดยพื้นที่น้ีจะถูกซอนไว และจะเปนที่เก็บขอมูลเกี่ยว กับการบูตเครื่อง การ Restore และเก็บขอมูลทุกอยาง แมแตขอมูลที่มี การเปลี่ยนแปลงในขณะนั้น โปรแกรม RestoreIT จะตรวจการเปลี่ยน แปลงที่เกิดขึ้น และเก็บขอมูลนั้นลงในพื้นที่ที่ซอนไว สำหรับการบูตและการชัตดาวนวินโดวส คุณอาจรูสึกวาชาลง เนื่องจากโปรแกรม RestoreIT จะทำงานกอนการบูตและกอนการชัตดาวน แตโดยรวมแลวไมคอยมีผลกระทบเทาใดนัก เมือ่ เทียบกับความสามารถ ของโปรแกรม ในการใชงานโปรแกรมนีก้ ไ็ มยากเพราะมีการใหรายละเอียด ทุกขัน้ ตอน และเมื่อตั้งคาเรียบรอยแลวโปรแกรมก็จะทำงานโดยอัตโนมัติ โดยที่คุณจะไมทราบเลยวาโปรแกรมนี้กำลังทำงานอยู และไอคอนของ โปรแกรมจะปรากฎณอยูที่ตำแหนงทาสกบาร คาทีต่ อ งทำการตัง้ ครัง้ แรก คือ จุดแบ็คอัพอัตโนมัติ หรือ Back Up Point ซึ่งสามารถตั้งคาไดแลว แตผูใชงาน ผูใชบางคนอาจตองการสรางซีดี หรือดีวีดี เพือ่ ทีจ่ ะบูตเวลา เกิดเหตุการณฉุกเฉิน ก็มีแท็บใหเลือกเรียกวา Advanced Function

ใครควรจะใช RestoreIT โปรแกรมนี้เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก หรือบุคคลทั่วไป เพราะ ถามีจำนวนคอมพิวเตอรเยอะเกินไป จะตองทำ Restore ทุกเครื่อง ซอฟตแวรที่เหมาะสมกับองคกรขนาดใหญ ควรจะสามารถทำงานผาน เน็ทเวิรคได นั่นคือสามารถตั้ง Restore Point ทุกเครื่องผานระบบเน็ท เวิรค โดยไมตองไปทำที่เครื่อง สำหรับบุคคลทั่วไปนั้น โปรแกรมนี้ถือ ไดวาใชงานงาย ฟงกชั่นทุกอยางก็มีคำอธิบายโดยละเอียด นอกจากนี้ RestoreIT ใชงานไดดีกวาโปรแกรมที่มากับวินโดวสแนนอน AMAZON International Co., Ltd Service Center Hot Line : 086-992-5522 Office Service : 02-385-8810 www.amazon-inter.com Computer Chiang Mai

33


On Click

On Click

ทัศนีย แกวดุลดุก

บานจางนัก - http://baanjangnak.com หากพูดถึง “ชาง” หลายทานอาจจะเคยไดเขาไปสัมผัสกับชางตัวเปนๆ กันมาแลวไมวา จะเปนสวนสัตว ศูนยอนุรักษชาง หรือแมกระทั่งภาพของชางที่เดินตามทองถนน ทานอาจจะเห็นจน เปนเรื่องปกติ บานจางนัก หรือพิพิธภัณฑบานจางนัก ที่นี่จะทำใหคุณไดมีมุมมองอีกแงมุมหนึ่งของ ชางที่มีชีวิตดวยการรังสรรคจากชางหรือสลาแกะสลักฝมือดีแหงลานนา บานจางนัก หรือ บานที่มีชางเยอะแยะ เปนบานที่มีการพัฒนารูปแบบการแกะสลักชาง จากเดิมที่ชางแกะจะมีการแกะสลักแบบ ตายตัว รูปแบบจะซ้ำกัน มาเปนการแกะสลักชางที่ดูมีชีวิต ชีวา มีทาทางทวงทำนองที่เหมือน ชางจริง ๆ ซึ่งนับเปนแหงแรกที่มีการแกะสลักชางรูปแบบนี้ ลอง มาสัมผัสและเปลี่ยนบรรยากาศกันไดที่นี่ บานจางนัก ยินดีตอนรับ

กาดโบราณ - http://www.kadboran.com เขาวากันวา อะไรใหมๆ ยอมเปนสิ่งที่ใครๆ ก็อยากได แตมนั ก็ไมไดเปนแบบนัน้ เสมอไป เพราะแมจะไมไดเปนของใหม แตเปนสิ่งที่มีคุณคา นาสะสม ใครที่ชื่นชอบหรือสนใจก็จะแสวงหา ขวนขวายมาครอบครอง และที่นี่ จะเปนที่ที่ใหคุณไดตามหาในสิ่งที่คุณสนใจ เว็บไซตกาดโบราณ “กาด” หรือตลาดของโบราณ ตลาดทีร่ วบรวม ขาวของเครือ่ งใชโบราณ ที่ควรคากับการเก็บสะสม มีใหคุณไดเลือกสรรกันตามใจชอบ ไมวาจะเปน เครื่องขยายเสียง แผน เสียง วิทยุโบราณ โทรศัพทโบราณ ก็มีใหคุณไดเปดกรุ คนหากันไดตามใจชอบ และนอกจากจะมี ของโบราณเหลานี้แลว ยังมีสินคามือสองสภาพดีอีกมากมายหลายอยาง รอคอยใหคุณมาเปนเจาของ กันอยูที่นี่ ที่เว็บไซตแหงนี้

บีดับเบิลยูไทย - http://www.bwthai.org การเดินทางทองเที่ยวไปยังที่ตางๆ ลวนแลวแตมีความทรงจำอันนาประทับใจรวมทั้งอาจ จะเกิดเหตุการณที่ในบางครั้งเราอาจจะไมคาดคิดมากอนได สิ่งที่จะสามารถบันทึกเรื่องราวใหเราได เก็บความทรงจำเหลานั้นกลับมา เพื่อที่จะไดยอนนึกไปถึงวันที่เราเคยพานพบมาได นั่นก็คือ การถาย ภาพ และศิลปะการถายภาพก็ยังสามารถแบงไดออกไปหลายแบบ หลายแนวทาง ซึง่ ก็ขน้ึ อยูก บั ความ ชอบของแตละบุคคล ดังเชนเว็บไซตนี้ ที่เปนศูนยรวมของกลุมคนที่ชื่นชอบในศิลปะของภาพถายขาว ดำ ที่นำมาเสนอและรวบรวมใหทุกทานไดมีโอกาสไดช่ืนชมกับผลงานเหลานั้น กับการทำกิจกรรม รวมกันภายในกลุมสมาชิก ไมวาจะเปน ตลาดนัดคาโค – กระบือ การถายรูปศิลปะบนเรือนราง พรอมกับการจัดแสดงภาพประจำป ซึ่งไดจัดเปนประจำ อยางสม่ำเสมอ สำหรับใครที่ชื่นชอบภาพถายขาวดำ อยาลืมแวะมาชื่นชมนะ

ยูอารเฮียแม็ค - http://www.youareheremag.net หลากหลายแฟชั่น หลากหลายไลฟสไตล เทรนดนำล้ำสมัยมีใหคุณไดคอยติดตามกัน แบบเกาะติดสถานการณฮิตไปกับ http://www.youareheremag.net/ นิตยสารออนไลนที่จะ พาคุณไปสัมผัสกับแฟชั่นการแตงกายไมวาจะเปน ในดานเสื้อผา รองเทา เครื่องประดับตางๆ รวม ไปถึง การดูแลรางกายทั้งในดานการออกกำลังกาย อาหารการกิน รานอาหารแนะนำที่มีเมนูอรอยๆ ใหคุณที่ไดลิ้มชิมรสไปในวันสบายๆ กับบรรยากาศที่ผอนคลายใหไดปลดปลอยอารมณกัน อีกทั้ง ยังนำเทคโนโลยีล้ำๆ ดนตรีแนวๆ มาใหคุณไดสัมผัสกันอยางจุใจ แวะมาอัพเดทกับเรา แลวคุณจะ ไมผิดหวัง

34

Computer Chiang Mai


Hardware Reviews

Apple MacBook Pro 15 นิ้ว 2.2GHz และ 2.4GHz

Apple MacBook Pro 15 นิ้ว

2.2GHz และ 2.4GHz

แอปเปลกาวขึ้นเปนผูนำในโลกของ สเปคเครื่อง โน ต บุ ค อี ก ครั้ ง ด ว ยการเป ด ตั ว โน ต บุ ค ใน ตระกูล MacBook Pro รุนใหมลาสุด โดยวาง ขนาด จำหนายแบงเปน 3 รุนคือ MacBook Pro 15 น้ำหนัก นิ้ว ความเร็ว 2.2 GHz และ 2.4 GHz และ ซีพียู MacBook Pro 17 นิ้ว 2.4 GHz การแสดงผล สำหรับรุนที่เรานำมารีวิวกันในวันนี้ คือ รุน MacBook Pro 15 นิ้ว ความเร็ว 2.2 หนวยความจำ GHz และ 2.4 GHz ครั บ ทั้ ง สองรุ น นี้ หนวยความจำแคช นอกจากความเร็วแลว องคประกอบอยางอื่น การดแสดงผล จะเหมือนกันหมด เราไปดูกันครับ MacBook Pro นาสนใจแคไหน และคุมคาเพียงใด ฮารดดิสก อัพเดตใหมลาสุดทั้งซีพียูและจอภาพ การอัพเดตครัง้ ลาสุดนี้ เปนการอัพเดต เสริ ม ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพให กั บ โน ต บุ ค ใน ตระกู ล นี้ ด ว ยเทคโนโลยี ใ หม ๆ แสนทั น สมั ย อยางเห็นไดชัด และคุมคาอยางยิ่ง จุดหลักๆ ที่เราไดเห็นในโนตบุครุน นี้แบงออกเปน 2 สวนสำคัญอยางยิ่ง นั่นคือซี พี ยู แ บ บ โ ม บ า ย ใ ห ม ล า สุ ด จ า ก อิ น เ ท ล ในตระกูล Santa Rosa และการใชจอแบบ LED Backlit (เฉพาะในรุน 15 นิ้ว) เริ่มกันที่ซีพียู แอปเปลยังคงเดินเกม ได อ ย า งรวดเร็ ว และมั่น ใจเช น เคย ด ว ยการ ตัดสินใจกาวไปสู Santa Rosa ซึ่งเปนซีพียู สำหรับโมบายใหมลาสุดจากอินเทลที่เพิ่งเปด ตั ว ไปเมื่ อ เดื อ นกลางเดื อ นพฤษภาคม พ.ศ. 36

Computer Chiang Mai

2.59 x 35.7 x 24.3 ซม 2.45 กิโลกรัม 2.2 หรือ 2.4GHz Intel Core 2 Duo Santa Rosa หนาจอ 15 นิ้ว ความละเอียด 1,440 x 900 พิกเซล 2GB เพิ่มไดสูงสุด 4GB 4MB แชร L2 NVIDIA 8600M GT หนวยความจำ 128MB สำหรับรุน 2.2GHz และ 256MB สำหรับรุน 2.4GHz 120GB สำหรับรุน 2.2GHz และ 160GB สำหรับรุน 2.4GHz

ไดรว

ซูเปอรไดรวเขียนไดทั้งซีดี ดีวีดี ดับเบิลเลเยอรดีวีดี

การเชื่อมตอ

พอรตยูเอสบี 2 พอรต FireWire 400 หนึ่งพอรต FireWire 800 หนึ่ง พอรต สล็อต ExpressCard/34

ความพิเศษ

กลอง iSight, รองรับการตอ 2 จอผาน DVI มีสายเคเบิลมาพรอม หรือตอผาน VGA, S-Video, Composite Video, มาพรอมกับรีโมต ไรสาย, รองรับ HDCP

แบตเตอรี่

ระหวาง 3.5 – 5.5 ชั่วโมง ขึ้นอยูกับรูปแบบการใชงาน

2550 ที่ผานมานี่เอง และก็เปนการตัดสินใจที่ ถู ก ต อ ง ด ว ยจุ ด เด น ทางด า นความเร็ ว ซี พี ยู รวมทั้งฟรอนตไซตบัสที่เพิ่มความเร็วถึง 800 MHz ชวยเพิ่มความเร็วของซีพียูในการเขาถึง หน ว ยความจำ รองรั บ การใช ง านโปรแกรม ตางๆ ไดอยางลื่นไหล รวมถึงรองรับการใช Leopard ซึ่ ง เป น โอเอสใหม ล า สุ ด ที่ จ ะวาง

จำหนายในเดือนตุลาคมนี้ไดสบายๆ หรือจะ ติ ด ตั้ ง Windows เพื่ อ ใช ง านผ า น Boot Camp หรือ Parallels Desktop ทั้งในโหมด ก า ร แ ส ด ง ผ ล แ บ บ วิ น โ ด ว แ บ บ เ ต็ ม จ อ หรื อ แบบใช ง านร ว มกั น กั บ Mac OS X ก็ทำไดอยางลื่นไหลไมมีหนวง


Apple MacBook Pro 15 นิ้ว 2.2GHz และ 2.4GHz ความเร็ ว ฟรอนต ไ ซต บั ส นี้ ยั ง มา พร อ มกั บ เทคโนโลยี ไ ดนามิ ก สวิ ต ซ ช่ิ ง ที่ สามารถปรับเปลี่ยนความเร็วไดโดยอัตโนมัติ ตามความจำเปนในการใชงาน แถมยังเปนการ ประหยัดพลังงานใหกับระบบไดอีกดวย ใ น ส ว น ข อ ง จ อ ภ า พ แ บ บ L E D Backlit นั้น แอปเปลกลายเปนผูนำในวงการ ไปในทั น ที เ มื่ อ นำเทคโนโลยี นี้ ม าใช ใ นตลาด โน ต บุ ค จากเดิ ม ที่ ผู ผ ลิ ต ทุ ก เจ า มั ก จะใช จ อ แบบ CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamps) ซึ่งเปนหลอดฟลูออเรสเซนตเพื่อให และกระจายแสง กระจายอยูดานหลังกระจก แอลซีดี เทคโนโลยีแบบนี้จะใชพลังงานมากวา และต อ งใช ก า ซปรอทในหลอดเพื่ อ ทำงาน ซึ่งเมื่อทดสอบเปรียบเทียบแลว พบวาจอแบบ ใหม ช ว ยเพิ่ ม อายุ ก ารใช แ บตเตอรี่ ใ นแต ล ะ รอบของการใชงานไดสูงขึ้นถึง 17% จอภาพ ใ น ส ว น ข อ ง ร ะ บ บ เ ค รื อ ข า ย รุนใหมจึงประหยัดพลังงานมากกวาอยางเห็น ไดชัด และใหความสวางและสีสันที่สดใสใน MacBook Pro รองรั บ มาตรฐานไร ส าย การแสดงผล ไมเพียงเทานั้น เมื่อเปรียบเทียบ 802.11n ที่ มีความเร็ วเหนื อกว าเดิม รองรับ ระหว า ง LED Backlit กั บ CCFL แล ว มาตรฐานใหมพรอมสรรพ น อ ก จ า ก นี้ M a c B o o k P r o แบบใหมทนทานกวาอีกดวย ยั ง รองรั บ HDCP ทำให MacBook Pro รองรับขอมูลแบบ HD (High Definition) ทั้ง ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น มาดูทางดานการดแสดงผลกันบางครับ HD-DVD และ Blu-ray ผ า นพอร ต HDMI แอปเปลเปลี่ยนใจจาก Radeon X1600 เปน หรื อ DVI ได ทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้ น ด ว ยความสามารถ N V I D I A G e F o r c e 8 6 0 0 M G T ที่ มี ของการดจอจาก NVIDIA ดวย ใหคุณกาวไป ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว า โดยมาพร อ มกั บ หน ว ย สูโลกของความบันเทิงที่ไฮเทคยิ่งขึ้น คมชัดยิ่ง ความจำ 128MB สำหรับรุนความเร็ว 2.2GHz กวาเดิม และเปนมาตรฐานใหมที่มาถึงมือแลว และ 256MB สำหรับรุน 2.4GHz เมื่อทำงาน ในสวนอื่นๆ MacBook Pro รุนใหมนี้ ไมตาง รวมกับซีพยี ทู เ่ี ร็วขึน้ ทัง้ คล็อคสปด ฟรอนตไซดบสั ไปจากเดิมครับ ไมวาจะเปนรูปทรง วัสดุท่ีใช ที่ แ รงขึ้ น หน ว ยความจำพื้ น ฐานถึ ง 2GB ยังคงเปนอลูมิเนียมสีเงิน พรอมกลอง iSight MacBook Pro จึงกลายเปนขุมพลังที่พรอม คียบอรดแสนสวย กดพิมพสะดวก พรอมเซน รองรับทั้งการใชงานครบทุกรูปแบบ ทั้งธุรกิจ เซอรตรวจจับความสวางที่จะเปดไฟสองดาน กราฟ ก ตั ด ต อ และความบั น เทิ ง อย า ง ล า งของคี ย บ อร ด แทร็ ค แพด ซู เ ปอร ไ ดรฟ พอร ต ยู เ อสบี 2 พอร ต FireWire 400 หนึ่ ง ครบครัน

Hardware Reviews

พอร ต FireWire 800 หนึ่ ง พอร ต สล็ อ ต ExpressCard/34 ความคุมคาที่ยากจะปฏิเสธ ด ว ยดี ไ ซน ท่ี เ หนื อ ชั้ น ความเร็ ว ที่ เพิ่มขึ้นกับซีพียูรุนใหมลาสุด ฟรอนตไซดบัส อันรวดเร็ว หนวยความจำที่เพิ่มขึ้น หนาจอที่ ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี ใ ห ม ก า ร ด จ อ ท ร ง พ ลั ง ให ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ คุ ณ จะประทั บ ใจแถมยั ง ประหยัดพลังงาน รองรับการใชงานไดอยาง ครบครัน พรอมสำหรับ Leopard ในราคาที่ ไมตางไปจากรุนกอนหนา MacBook Pro 15 นิ้ ว ทั้ ง สองรุ น คุ ม ค า อย า งยิ่ ง ไม ว า จะ เปนการอัพเกรด หรือซื้อใชใหม แถมยังรองรับ ได ทั้ ง Mac OS X และ Vista ที่ ส ามารถ ทำงานร ว มกั น ได อ ย า งลื่ น ไหล นี่ คื อ โน ต บุ ค คุ ณ ภาพระดั บ โลก ที่ เ ป ย มด ว ยดี ไ ซน แ ละ ประสิทธิภาพ ที่คุณไมอาจปฏิเสธ

ขอบคุณ : iStudio เชียงใหม สนับสนุนอุปกรณในการทดสอบ http://www.maczone.co.th/ 24-24/1 ถ.ศิรมิ งั คลาจารย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 Tel: 66 5322 4058-9 Fax: 0 5322 5568 ชั้น3 เซ็นทรัลแอรพอรทพลาซา (โซนตูปลา) จ.เชียงใหม Tel: 66 5328 5019 Computer Chiang Mai

37


Hardware Reviews

กราฟกแท็บเล็ต Wacom Graphire4

กราฟกแท็บเล็ต

Wacom Graphire4 แท็บเล็ตสำหรับผูเริ่มตนใชงาน ในราคาสุดคุม เมื่อพูดถึงแท็บเล็ตสำหรับงานดาน กราฟกทุกประเภท ไมวาจะเปนงานออกแบบ กราฟก โฆษณา สิ่งพิมพ ตัดตอ ฯลฯ ชื่อของ Wacom มาเปนอันดับหนึ่งเสมอ และติดตรึง อยูในใจผูใชทั่วโลกอยางไมแปรเปลี่ยนมานาน ตัง้ แต Wacom ถือกำเนิดก็วา ได ดวยเทคโนโลยี ทีพ่ ฒ ั นาอยางตอเนือ่ ง ประสิทธิภาพทีค่ มุ คากับ คุณสมบัติ ความสามารถ และเนื้องานที่ไดรับ ทำใหชื่อของ Wacom ครองใจผูใชเสมอมา Wacom สรางสรรคแท็บเล็ตออก มาให เ ลื อ กใช ห ลายรุ น หลากขนาด ให ผู ใ ช สามารถเลื อ กซื้ อ เลื อ กหาได ต ามความ รูป 1 ตั้งคาไดรวเวอรสำหรับปุม เหมาะสมในการนำไปใช ตั้งแตรุนพื้นฐานไป จนถึงระดับโปร บนตั ว ปากกา ประกอบด ว ยปุ ม สองปุ ม บริ เ วณนิ้ ว จั บ ซึ่ ง คุ ณ ตั้ ง ค า ได เ ช น กั น เช น สำหรั บ ผู ที่ เ ริ่ ม หั ดใช หรื อ ต อ งการ กดเพื่อเปนการคลิกปุมเมาส เปดการทำงานตางๆ ฯลฯ (รูป 2) และปุมที่ปลายดานบนจะใชสำ หันมาใชงานแท็บเล็ต Wacom ไดเตรียมรุน หลับลบ ในการใชงาน ตัวปากการองรับน้ำหนักการกดไดอยางเปนธรรมชาติมาก เหมาะสำหรับ Graphire4 ซึ่งเปนแท็บเล็ตรุนเล็ก ขนาด 6 x การวาดภาพ การกำหนดน้ำหนักของเสน หรือการใชสำหรับการพนจำลองแอรบรัชก็ทำไดอยาง 8 นิ้วราคาประหยัดเอาไวใหเลือกซื้อเลือกหา ดี ในสวนของการลบคุณก็สามารถกำหนดน้ำหนักการลบตามแรงกดไดอยางนาทึ่งเชนเดียวกัน ได กอนจะขยับไปยังรุนใหญขึ้นอยาง Intuos เมื่ อ ขอบเขตของงาน ความจำเป น หรื อ ทุ น หนาขึ้น ขนาด 6 x 8 นิ้ว ดูเผินๆ อาจจะ เล็ ก แต ก็ ใ ช ง านได พ อดี ค รั บ น้ำ หนั ก กำลั ง ดีดวย ไมหนักเกินไป ถือไว หรือวางบนตักใน ขณะใชงานก็ทำไดสะดวกมาก จะพกพาติดตัว ไปก็ ไ ด เพี ย งเก็ บ ปากกาไว กั บ ช อ งด า นบน แลวมวนสายเก็บ ก็นำติดตัวไปไดทนั ที ไมตอ ง สำรองแบตเตอรี่ เพราะเทคโนโลยีแท็บเล็ตของ Wacom ไม ต อ งใช แ บตเตอรี่ ค รั บ ต า งจาก ยี่หออื่นๆ แท็บเล็ตรุนนี้มาพรอมกับปุมสองปุม รูป 2 ตั้งคาปุมสำหรับปากกา ดานบน และลอกึ่งกลางระหวางปุม เมื่อติดตั้ง ไดรวเวอร คุณสามารถตั้งคาการทำงานของ นี่คือแท็บเล็ตจาก Wacom ที่คุมคา คุมราคากับประสิทธิภาพที่ได ความสามารถที่มี ปุมตามตองการ เชน Back, Forward ตั้งเปน และชวยใหงานตางๆ ของคุณทำไดอยางลื่นไหล คลองตัว ยืดหยุน และควบคุมเสนเสนสายได ปุมตางๆ ฯลฯ (รูป 1) สวนลอตรงกลางจะทำ ดั่งใจอยางที่เมาสทำไมได หากคุณกำลังมองหาแท็บเล็ตเพื่อเริ่มตนใชงาน หรือแท็บเล็ตราคาไม หน า ที่ เ หมื อ นล อ บนเมาส ให คุ ณ เลื่ อ นการ แพง Wacom Graphire4 คือตัวเลือกที่เหมาะ และลงตัวอยางยิ่ง แสดงผลขึ้นลงนั่นเอง เว็บไซตผลิตภัณฑ http://www.wacom-thai.com/products/graphire4/graphire4.html ขอขอบคุณ : DIVERSITEC DISTRIBUTORS (THAILAND) LTD.(A member of the Sapura Group) ชั้น 3 ลิเบอรตี้ พลาซา 1000/162, 1000/165 สุขุมวิท 55 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร : 02-714-9240-1 แฟกซ : 02-714-9242

38

Computer Chiang Mai


เอชพี ตอกย้ำความเปนที่หนึ่งในตลาดเดสทอป เปดตัว HP Pavilion mSeries ขีดสุดแหงสมรรถนะโฮมพีซี เอชพีผูผลิตและผูจัดจำหนายคอมพิวเตอรอันดับหนึ่งของโลก เผยโฉม • DVD Super-Multi Drive ที่ มี เ ทคโนโลยี HP Pavilion m9000 Series Desktop PC สะทอนภาพลักษณเหนือระดับ LightScribe รองรับการใชงานไดครบครันใน ดวยสมรรถนะและขีดสุดแหงการใชงาน พรอมนวัตกรรมการออกแบบล้ำสมัย หนึ่งเดียว สามารถเปนทั้งเครื่องเลนดีวีดี, DVD writer, เครื่องเลนซีดี และ CD writer ในโทนสีดำลุมลึก มอบประสบการณความบันเทิงแบบ High-Definition (HD) และเสริมดวยเทคโนโลยี LightScribe เพื่อ แหงอนาคต ให คุ ณ สามารถออกแบบปกซี ดี ไ ด แ บบมื อ อาชีพ • สำรองข อ มู ล ดิ จิ ต อลต า งๆ ได ใ นปุ ม เดี ย ว ดวยโซลูชั่น HP Easy Backup นับเปนครั้ง แรกของวงการที่ ส ามารถทำอย า งง า ยดาย เชนนี้ (ซาย) คุณปวิณ วรพฤกษ, (ขวา) คุณวรพจน • เรื่องเล็กๆ แตเอชพีก็ใหความสำคัญ ดังนี้ ถาวรวรรณ พรอม HP Pavilion m9000 series - ปุมเปด-ปด ออกแบบใหอยูดานบนเพื่อ PC ใหม ความสะดวกในการใช ง าน ส ว นช อ ง สำหรับ 5-in-1 card reader พรอม IRHP Pavilion m9000 Series ขีดสุดแหงโฮมพีซี receiver และพอรท AV I/O ติดตั้งไว HP Pavilion m9000 Series Desktop PC พั ฒ นามาเพื่ อ ผู ใ ช มี ร ะดั บ โดยเฉพาะ บริเวณดานหนาเครื่อง นำเสนอสุดยอดความบันเทิงแบบ High-Definition (HD) และคุณสมบัติในการตัดตอไฟลภาพ - Universal Technology Pad อยูบริเวณ ดิจิตอล รวมทั้งภาพและเสียงที่สมจริงใหกับคอเกมส ด า นบนของเครื่ อ ง ซึ่ ง มี ส ายเชื่ อ มต อ ยู เอสบีอยูผูใชสามารถวางอุปกรณตางๆ • ไดรวแบบ Dual format blue-laser combo รองรับการชมแผน Blu-ray และ HD-DVD เชน มือถือ กลองดิจิตอล บนเครื่องได ไดอยางสะดวก มาพรอมจอภาพ HDMI เสริมความคมชัดทั้งภาพและเสียงที่สมจริงยิ่งขึ้น อยางไมสบาย • มาพรอม IntelR CoreTM2 Quad processor2 ที่มีหนวยประมวลผล 4 หนวย สามารถเพิ่ม L2 cache ไดสูงสุดถึง 8 เมกะไบท และเพิ่ม Front Side Bus ไดสูงสุด 1,066 เมกะเฮิรต รองรับความบันเทิงและการประมวลผลที่ซับซอนไดรวดเร็วยิ่งขึ้น • สุ ด ยอดการ ด จอ NVIDIA R GeForce มอบประสบการณ ค วามบั น เทิ ง และการเล น เกมส รวมทั้งการใชงานโปรแกรมมัลติมีเดียตางๆ ไดดียิ่งขึ้น • บันทึกรายการโทรทัศน รวมทั้งเลนไฟลวิดีโอแบบยอนกลับได ดวย TV Tuners แบบดิจิตอล สามารถหยุดและยอนชมรายการสดได • ตัวเครื่องมาพรอมความจุฮารดดิสกถึงสองตัว พรอมออปชั่นเสริม สำหรับขยายการเชื่อมตอ และจัดเก็บขอมูลเพิ่มเติมในอนาคต ดวย HP Pocket Media Drive (80 กิกะไบท หรือ 120 ครบชุดเพื่อเติมเต็มในทุกรูปแบบการใชงาน กิกะไบท) รวมทั้ง HP Personal Media Drive (160 กิกะไบท หรือ 300 กิกะไบท หรือ 500 กิกะไบท) • สะกดทุ ก สายตาด ว ยดี ไ ซน สี ดำสลั บ เงิ น คาดทั บ ด ว ย HP Imprint ลาย Wave ที่พลิ้วไหวดุจเกลียวคลื่น พรอมสัญลักษณ เอชพี เ รื อ งแสงสี ฟ า อ อ นบริ เ วณด า นหน า แ ล ะ เ ติ ม เ ต็ ม ค ว า ม ส ว ย ส ง า ด ว ย จ อ แอลซีดีไวดสกรีนลำโพงในตัว ซึ่งมาพรอม เทคโนโลยี BrightView รองรั บ HDMI และใตจอภาพมีพื้นที่สำหรับวางคียบอรดได อยางลงตัว HP Pavilion m9000 series PC รูปลักษณสวยมาพรอมกับประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม (1) HP ranked No. 1 in PC shipments in the second quarter of 2007, as reported by IDC Worldwide Quarterly PC Tracker, dated 20 August, 2007. (2) Applicable for select models only and varies by country. Please check with your local country representative for details.


เอชพี สงโนตบุคจอ 12 นิ้วสองรุนใหม เจาะตลาดนักเรียนนักศึกษา และธุรกิจเอสเอ็มบี ชูจุดเดนรูปทรงบางเบา กะทัดรัด และเทคโนโลยีเหนือชั้น

คุณปวิณ วรพฤกษ

เอชพีรุกตลาดนักเรียนนักศึกษาและธุรกิจเอสเอ็มบี เสริมทัพผลิตภัณฑใหม ดวยโนตบุคสองรุนที่มาพรอมจอภาพขนาด 12 นิ้วบางเบา เพื่อการใชงานแบบโมบิลิตี้ และเทคโนโลยีอันเหนือชั้น

นายปวิณ วรพฤกษ ผูจัดการกลุมผลิตภัณฑและการตลาด กลุมธุรกิจเพอรซันแนล ซิสเต็มส บริษัท ฮิวเลตต-แพคการด (ประเทศไทย) จำกัด กลาววา “ในฐานะผูนำดานไอทีชั้น นำของโลก เอชพีมุงนำเสนอผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย เพราะเราตระหนักดีวาผูบริโภคใน แตละกลุมมีความตองการที่แตกตางกัน โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ซึ่งปจจุบันกลุม นักเรียนนักศึกษาและเอสเอ็มบีตองการความคลองตัวในการใชงานมากขึ้น เอชพีจึงออกแบบ ผลิตภัณฑที่มีน้ำหนักเบาและเพรียวบาง และในขณะเดียวกันก็มาพรอมเทคโนโลยีที่รองรับการใช งานของแตละกลุมเปาหมายไดอยางเหมาะสม” โนตบุคใหมทั้งสองรุน มาพรอมดีไซนเพรียวบาง ดวยความหนาเพียง 28 มิลลิเมตร และมีนำ้ หนักเริ่มตนเพียง 1.68 กิโลกรัม จึงพกพาไดงายดวย พรอมจอแสดงผลความละเอียดสูง WXGA แบบไวดสกรีน ขนาด 12.1 นิ้ว

Compaq Presario B1200 Notebook ที่เหมาะกับไลฟสไตลในกลุมนักเรียน/นักศึกษา

HP Compaq 2210b ในรูปแบบที่กะทัดรัด แตเปยมดวย ประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจ

Compaq Presario B1200 Notebook PC ตอบสนองชีวิตที่ไมหยุดนิ่ง Compaq Presario B1200 มีรูปทรงบางเบา พรอมคุณสมบัติการทำงานและการเชื่อมตอ เพื่อเติมเต็ม การใช ง านและความบั น เทิ ง ในทุ ก ที่ จึ ง เหมาะสำหรั บ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาที่ พ ร อ มโลดแล น ไปกั บ ไลฟ ส ไตล ที่ ไ ม หยุดนิ่งในแตละวัน มาพรอมกับรูปโฉมเฉี่ยวทันสมัยและ ลวดลาย Trace สะดุ ด ตา น้ำ หนั ก เบาเพี ย ง 1.72 กิ โ ลกรั ม และเป น โน ต บุ ค คอมแพครุ น แรกที่ ม าพร อ ม Windows VistaTM Home Premium และกลองเวบแคม ในตัว นอกจากนั้นยังเพลิดเพลินไปกับความบันเทิงในรูป แบบของการดูหนัง ฟงเพลง และรองคาราโอเกะไดเพียง ปลายนิ้วสัมผัสดวยฟงกชั่น HP QuickPlay 3.2

HP Notebooks NO.1 In Asia Pacific/WorldWide, IDC Q1’2007

HP Compaq 2210b Notebook PC เสริ ม ความคล อ งตั ว และประสิ ท ธิ ภ าพ พร อ มให ค วามปลอดภั ย สู ง สุ ด เพื่ อ การใช งานทางธุรกิจแบบโมบิลิตี้ HP Compaq 2210b ออกแบบ มาสำหรับผูใชงานมืออาชีพ ที่ตองการความ คล อ งตั ว อย า งแท จ ริ ง ด ว ยน้ำ หนั ก เบาเพี ย ง 1.68 กิ โ ลกรั ม และสมรรถนะการทำงาน ค ร บ ค รั น เ พื่ อ ใ ห ผู ใ ช ส า ม า ร ถ เ ข า ถึ ง แอพพลิ เ คชั่ น ทางธุ ร กิ จ และเช็ ค อี เ มลใน ระหว า งวั น รวมทั้ ง นำเสนอผลงานอั น น า ประทับใจแกลูกคาไดอยางเต็มที่ เชน ฟงกชั่น HP QuickLook ที่ ช ว ยให คุ ณ สามารถตรวจ สอบปฏิทินและขอมูลการติดตอตางๆ ไดโดย ไมตองรอเปดเครื่อง อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวก สบายในการใชงานดวยออฟติคัลไดรว DVD+/RW ในตั ว และปุ ม สั ม ผั ส ด า นบนสำหรั บ ฟงกชั่นที่ใชงานเปนประจำ นอกจากนั้นยังตอกย้ำถึงคุณสมบัติ เ ด น ๆ ข อ ง H P C o m p a q B u s i n e s s Notebook ดวยนวัตกรรมความปลอดภัย เชน Drive Encryption, HP ProtectTools และยัง ไดผสานคุณสมบัติพิเศษตางๆ เพื่อเสริมความ คงทนในการใชงาน เชน HP Durakeys ที่จะ ชวยใหคียบอรดมีความทนทานและมีอายุการ ใชงานที่นานขึ้น, HP 3D DriveGuard ที่จะ ปกปองขอมูลสำคัญไวหากเครื่องตกหรือไดรับ แรงกระแทก เปนตน


Workshop

เรื่องไมยากในการใช Hotmail กับ Outlook

เรื่องไมยากในการใช Hotmail กับ Outlook essentials

SKILL LEVEL

Beginer Intermediate Expert

TIME TAKEN

1. เมื่อคุณเปด Outlook ขึ้นใหมหลังการติดตั้ง หนาจอการตั้งคาจะปรากฏขึ้นทันที ใหคุณปอน ชื่อและรหัสผานสำหรับแอคเคาท Hotmail และชื่อที่ตองการใหปรากฏขึ้นใน Inbox ของผูรับ คุณยังสามารถเลือกเลือกเช็คบ็อกซ Remember my password เพื่อใหโปรแกรมจำรหัสผาน Hotmail เอาไว ไมตองปอนใหมทุกครั้ง จากนั้นคลิก OK (รูป 1) คุ ณ เป น แฟน Hotmail และต อ ง เป ด เว็ บ เบราเซอร ทุ ก ครั้ ง เพื่ อ จะใช ง าน ในขณะเดียวกันคุณก็ใช Outlook ดวย คุณคง อยากจะให Outlook สามารถทำงานรวมกับ Hotmail ได โ ดยตรง เพราะมาจากไมโคร ซอฟทเหมือนกัน ขาวดีคือคุณทำไดครับ ไมวาจะเปน Hotmail หรือ Office Live Mail โดยสามารถ ใช ง านร ว มกั บ Outlook 2003 หรื อ 2007 ได ทั น ที โดยเบื้ อ งหลั ง การทำงานคื อ ไมโคร ซอฟต ไ ด เป ดใ ห ดาวน โ หลดซอฟต แวร Microsoft Office Outlook Connector ที่เขามาทำหนาที่เปนสะพานเชื่อมตอใหนั่นเอง ดวย Microsoft Office Outlook Connector การตั้ ง ค า ในการรั บ และส ง อี เมลของ Hotmail ผาน Outlook จะทำไดงาย อยางที่ไมเคยทำไดมากอน แทบจะไมตองตั้ง คาการรับสงอีเมล ไมตองตั้งคา POP3, IMAP, Server อะไรใหวุนวายแมแตนอย รูป 1 เริ่มการตั้งคา คุณสามารถเขาไปดาวนโหลดไฟล ติ ด ตั้ ง ขนาด 3.8MB ได ฟ รี ที่ โ ดยเข า ไปที่ 2. จากนั้ น โปรแกรมจะให คุ ณ ป ด Outlook แล ว เป ด ใหม อี ก ครั้ ง ให คุ ณ คลิ ก OK เพื่ อ ป ด ไดอะล็อกบ็อกซแจงเตือน จากนั้นปด Outlook แลวเปดใหมอีกครั้ง (รูป 2) www.microsoft.com แล ว ค น หาคำว า Microsoft Office Outlook Connector ในการจะดาวนโหลดไฟล คุณตอง ใช Office เวอรชันที่ถูกกฎหมาย เพราะจะมี การตรวจสอบก อ น เมื่ อ ดาวน โ หลดเสร็ จ กอนติดตั้งใหคุณปด Outlook กอน แลวติด ตั้ง Microsoft Office Outlook Connector จากนั้นเรามาตั้งคาการใชงานกัน ดังนี้ รูป 2 ปดแลวเปด Outlook ใหมอีกครั้ง หมายเหตุ : ข อ มู ล อี เ มลได รั บ การปรั บ แต ง ให เ บรอ เพื่ อ ปกป อ งความเป น ส ว นตั ว จากอี 3. เมื่อเปด Outlook ขึ้นมา คุณจะเห็นแอคเคาท Hotmail ปรากฏขึ้นในรายการทางดานซาย ทั น ที (รู ป 3) ซึ่ ง Outlook จะทำการโหลดอี เ มลต า งๆ เข า มา และให คุ ณ จั ด การกั บ อี เมลขยะ เมลตางๆ ใน Hotmail ไดจาก Outlook โดยตรง ไมตองเปดเว็บเพจอีกตอไป

5 Minutes

ถา

42

Computer Chiang Mai


เรื่องไมยากในการใช Hotmail กับ Outlook

Workshop

การสงอีเมลผาน Hotmail เมื่ อ คุ ณ ต อ งการส ง อี เ มลใหม ผ า นแอคเคาท Hotmail คุณสามารถทำไดจาก Outlook โดยในวินโดวสำหรับปอนขอมูลตางๆ สำหรับอีเมลใหม คุณสามารถคลิกเลือกแอคเคาท Hotmail ที่ตองการ ใชไดทันที (รูป 5)

รูป 3 แอคเคาท Hotmail ใน Outlook ของคุณ 4. บริเวณมุมลางขวา คุณยังสามารถคลิกเปดเมนูเพื่อตรวจสอบสถานะ การใช เชน พื้นที่ที่ใชไปใน Inbox สถานการณเชื่อมตอตางๆ ของ Mail, Calendar, Contact หรื อ เลื อ ก Details Report เพื่ อ ดู รายงานไดอีกดวย

รูป 5 เลือกแอคเคาทที่ตองการใช

รูป 4 ตรวจสถานการณใชงาน

ความสะดวกที่คุณเลือกได ดวยวิธีการงายๆ แถมยังฟรี Hotmail กับ Outlook ของคุณ จะทำงานรวมกันไดอยางกลมกลืน และใหคุณใชงานไดอยางคลองตัว อยางที่ไมเคยทำไดมากอน

Computer Chiang Mai

43


Workshop

อัพเดตเฟรมแวรไดรวดีวีดี คุณทำไดดวยตัวเอง

อัพเดตเฟรมแวรไดรวดีวีดี คุณทำไดดวยตัวเอง essentials

SKILL LEVEL

Beginer Intermediate Expert TIME TAKEN

5 Minutes

ไมวาคุณจะใชไดรวดีวีดีท่ีมีอยู หรือซื้อ

ไดรวใหม หนึ่งในเรื่องสำคัญ ที่ตองใสใจอยู เสมอ และไมอาจที่จะมองขามไปไดเลย คือ การอัพเดตเฟรมแวรของไดรว! ทำไมตองอัพเดต? เพราะเฟ ร ม แวร นั้ น เปลี่ ย นเสมื อ น มั น สมองของอุ ป กรณ ต า งๆ เลยที เ ดี ย ว การอั พ เดตเฟ ร ม แวร ส ง ผลมากมายต อ อุ ป กรณ เช น สำหรั บ ไดรว ดี วี ดี การอั พ เดต จะแกไขขอบกพรองที่มีอยู เพิ่มประสิทธิภาพ ความเร็ว และความนาเชื่อถือในการทำงาน เพิ่ ม ความมั่ น ใจได ว า คุ ณ จะได แ ผ น ที่ มี คุณภาพ อานได ใชงานได ไมใชเขียนแลวเสีย เขี ย นแล ว เสี ย อย า งสิ้ น เปลื อ งโดยไม จำเป น ไม เ พี ย งเท า นั้ น ในบางครั้ ง แค ก ารอั พ เดต ก็สามารถทำใหไดรวที่เขียนแผนดีวีดีธรรมดา ใหสามารถเขียนไดรวแบบดูอัลเลเยอรไดเลย

รูป 1 ตรวจสอบรุนของไดรว จากนั้นเขาไปตรวจสอบเวอรชัน รวมถึงการดาวนโหลดเฟรมแวรเวอรชันใหม (ในกรณี ที่มี) จากเว็บไซตของผูผลิต ในตัวอยางนี้คือ www.liteonit.com โดยเขาไปที่เมนู Download ดานบน จากนั้นเลือกหัวขอ Firmware and Others ทางดานซาย เมนูสำหรับเลือกประเภท อุปกรณ และรุนของอุปกรณจะปรากฏขึ้น ใหเลือกรุนที่ตรงกับรุนของคุณ ในตัวอยางนี้ไดรวดีวีดี คือรุน LH-20A1S (รูป 2) จากนั้นคลิก Search เพื่อทำการคนหา จากนั้นตรวจสอบวันที่ท่ีเปด ใหดาวนโหลด ถาใหมกวาวันที่ที่คุณซื้อไดรวมา ใหคลิกเพื่อทำการดาวนโหลดไฟลเฟรมแวร (รูป 3) หรือจะเลือกโหลดไฟลอื่นๆ มาดวยก็ไดครับ เชน คูมือ สเปคเครื่อง รูปตัวเครื่อง เปนตน

หมายเหตุ : ตั ว อย า งที่ แ สดงในบทความนี้ จะทำการอัพเดตไดรวของ Lite On ซึ่งเปน หนึ่ ง ในยี่ ห อ ยอดฮิ ต ในบ า นเรา สำหรั บ ยี่ ห อ อื่นๆ ก็จะมีขั้นตอนการอัพเดตที่ใกลเคียงกัน สามารถปรับและประยุกตได โดยคุณสามารถ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดในเว็บไซตของผู ผลิต ดาวนโหลดเฟรมแวรกันกอน กอนอืน่ ใหคณ ุ ตรวจสอบรุน ไดรวของ คุณกอน โดยดูไดทข่ี า งกลอง หรือจากสติกเกอร ที่ ติ ด อยู ด า นบนของไดรว หรื อ เป ด ดู จ าก Device Manager ของระบบ ในตัวอยางนี้ ไดรวดวี ดี ี คือรุน LH-20A1S (รูป 1) 44

Computer Chiang Mai

รูป 2 คนหาตามรุน


อัพเดตเฟรมแวรไดรวดีวีดี คุณทำไดดวยตัวเอง

Workshop

รูป 6 คลิก Update รูป 3 ดาวนโหลดไฟล

4. ขั้นตอนการอัพเดตจะเริ่มขึ้น สังเกตไดจากแถบแสดงสถานการณ ทำงานดานลาง (รูป 7)

สิ่งสำคัญ: ตรวจสอบรุนของไดรวใหถูกตอง และดาวนโหลดเฟรมแวรที่ ตรงกัน มิฉะนั้นภายหลังการอัพเดต ไดรวอาจจะไมสามารถใชงานได ขั้นตอนงายๆ ในการอัพเดต 1. ขยายไฟล ZIP สำหรับเฟรมแวรที่คุณดาวนโหลดมา ซึ่งจะมีเพียงไฟล เดียว กอนที่จะเริ่มการอัพเดต ใหคุณเอาแผนออกจากไดรว (ถามี) รูป 7 การอัพเดตเริ่มตนขึ้น ป ด โปรแกรมอื่ น ๆ ทั้ ง หมดที่ ทำงานอยู ถ า เป น ไปได ควรติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ สำรองไฟ หรื อ UPS ในขณะอั พ เดต เพื่ อ ป อ งกั น ไฟฟ า 5. เมื่อการอัพเดตสำเร็จ วินโดวจะแจงใหทราบ ใหคุณคลิก OK (รูป 8) ขัดของในขณะที่อัพเดต ซึ่งอาจสงผลใหไดรวไมสามารถใชงานได จนกวาจะอัพเดตเฟรมแวรทับลงไปใหมใหถูกตอง จากนั้นดับเบิล คลิกเพื่อเปดโปรแกรม 2. การทำงานของโปรแกรมจะเริ่มตนขึ้น หากคุณพบไดอะล็อกบ็อกซคำ เตือนดานความปลอดภัย ใหคลิก Run (รูป 4) จากนั้นวินโดวแจง เตือนรุนการอัพเดตจะปรากฏขึ้น ใหคลิก Yes อีกครั้ง (รูป 5)

รูป 8 การอัพเดตสำเร็จเรียบรอย

รูป 4 ยืนยันความปลอดภัย

6. วินโดวแจงเตือนใหรีบูตจะปรากฏขึ้น เพื่อใหไดรวทำงานใหมตาม ขอมูลเฟรมแวรใหมไดอยางถูกตอง ใหคลิก Now เพื่อรีบูต ถาไม ต องการ ให คลิก Later (รู ป 9) ภายหลั งการรี บูตคุ ณจะไดไ ดรว ที่อัพเดตเรียบรอย ใชงานไดตามปกติ

รูป 9 รีบูตอีกครั้ง รูป 5 ยืนยันรุนของไดรว

ดวยขั้นตอนงายๆ ไมซับซอน ใชเวลาเพียงเล็กนอย คุณก็ 3. วินโดวของโปรแกรมจะปรากฏขึ้น ใหคุณเลือกไดรวท่ีตองการอัพเดต สามารถอั พ เดตเฟ ร ม แวร ใ ห กั บ ไดรว ดี วี ดี ข องคุ ณ ให ทำงานได เ ต็ ม (ในกรณีที่มีมากกวาหนึ่ง) จากนั้นตรวจสอบการอัพเดต ในตัวอยางนี้ ประสิทธิภาพ แกไขปญหาที่มีอยู รวมถึงใชอุปกรณไดอยางคุมคาอยู จะเห็นวาเปนการอัพเดตจาก 9L05 เปน 9L08 ซึ่งใหมกวา จากนั้น เสมอดวยตัวคุณเอง วันนี้คุณอัพเดตเฟรมแวรใหกับไดรวดีวีดีรึยัง? คลิก Update เพื่อเริ่มตน (รูป 6) Computer Chiang Mai

45


Workshop

Tips เด็ดๆ กับ Excel

essentials SKILL LEVEL

Beginer Intermediate Expert TIME TAKEN

มานพ รัตนะ

การจัดการกับเซลล

10 Minutes

ตอนที่ 1

การ ใชงานโปรแกรม MS Excel นั้น หากเราเพียงแคคีย

ขอมูลเขาไปใหถูกตอง เอกสารที่ออกมาก็คงไมคอยนาอานเทาใดนัก แตหากมีการจัดรูปแบบใหดูสวยงาม นาอาน แลว ก็ทำใหตัวเลขที่ดูนา ปวดหัวกลายเปนเอกสารที่นาหยิบขึ้นมาดูไดอยางเหลือเชื่อ ในวั น นี้ เราจะมาเรี ย นรู ถึ ง วิ ธี ก ารจั ด รู ป แบบของเอกสาร ในหลากหลายรู ป แบบและวิ ธี ก าร เพื่ อ ให ง านของเราดู ส วยงาม นาเชื่อถือ ราวกับมืออาชีพกันทีเดียวครับ การจัดรูปแบบของตัวอักษรภายในเซลล เราสามารถจัดรูปแบบของการแสดงตัวอักษรภายในเซลล ใหแสดงออกมาไดหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะชวยใหงานที่ออกมาดูนา สนใจมากยิ่งขึ้น โดยสามารถทำไดตามขั้นตอนดังนี้ครับ

รูป 2 ขั้นตอนการกำหนดรูปแบบเซลล

รูป 1 แสดงขอมูลเริ่มตน กอนทำการจัดรูปแบบ 1. เลือกเซลลที่ตองการจัดรูปแบบ ในที่นี้คือ A3:A4 (ประเภททรัพยสิน) 2. เลือกเมนู Format จากนั้นเลือก Cells… 3. เลือกแท็บ Alignment รูป 3 ผลลัพธที่ได 4. ที่หัวขอ Text Alignment เลือก Horizontal เปน Center 5. ที่หัวขอ Text Control เลือกเปน Merge cells หมายเหตุ : คุณสามารถเขาสูหนาตางการจัดรูปแบบตัวอักษรไดอยาง 6. กดปุม OK เปนอันเรียบรอย ดังรูป 3 รวดเร็ว โดยการกดปุม Ctrl + 1 (กดปุม Ctrl คางไว แลวกดปุมเลข 1 บนคียบอรด) 46

Computer Chiang Mai


Tips เด็ดๆ กับ Excel

Workshop

การจัดรูปแบบตัวอักษรอยางรวดเร็วดวย F4 ในกรณี ที่ ต อ งมี ก ารจั ด รู ป แบบตั ว อั ก ษรภายในเซลล ในตำแหนงอื่นๆ ใหเหมือนๆ กัน เราสามารถใชปุม F4 เขามาชวยได โดยโปรแกรมจะทำการจั ด รู ป แบบของเซลล ท่ี เ ราเลื อ ก ณ ตำแหน ง ป จ จุ บั น ให เ หมื อ นกั บ รู ป แบบที่ เ รากำหนดให กั บ เซลล ก อ นหน า นี้ ไ ป ในเวลาเพียงชั่วพริบตาทีเดียว จากตั ว อย า ง เราจะมาทำการจั ด รู ป แบบของข อ ความ ”ROR”, “กองทุนสำหรับทุนการศึกษา” และ “กองทุนสำหรับเกษียณ อายุ ” ให มี รู ป แบบเหมื อ นกั บ ที่ เ ราเพิ่ ง ได กำหนดให กั บ ข อ ความ ”ประเภททรัพยสิน” โดยสามารถทำไดตามขั้นตอนดังนี้ครับ (รูป 4 ) 1. เลือกเซลลที่ตองการจัดรูปแบบ ในที่นี้คือ B3:B4 (ROR) 2. กดปุม F4 จะไดผลลัพธ ดังรูป 4 3. ทำซ้ำขอ 1 และขอ 2 สำหรับเซลล C3:D3 (กองทุนสำหรับทุนการ ศึกษา) และ E3:F3 (กองทุนสำหรับเกษียณอายุ) รูป 5 แสดงผลลัพธจากการปอนสูตรการคำนวณ หมายเหตุ : คุ ณ สามารถใช ป ระโยชน จ ากการเติ ม เครื่ อ งหมาย $ เขาไปในสูตร เพื่อใหสามารถใชงานสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเราจะกลาวถึงรายละเอียดของเรื่องนี้ในตอนตอไปครับ งายๆ กับการหาผลรวมดวย Auto Sum ( ) หลังจากใสสูตรการคำนวณในสวนรายละเอียดเรียบรอยแลว ขั้นตอนอีกหนึ่งขั้นตอนที่จะขาดไมไดคือ การแสดงผลรวมของตัวเลขใน แตละกลุม ซึ่งสามารถทำไดอยางงายๆ ตามขั้นตอนดังนี้ครับ 1. ไปยังเซลลที่ตองการใหแสดงผลรวม ในที่นี้คือ D11 2. ที่ทูลบาร คลิกที่ปุม Auto Sum ( ) (รูป 6) 3. โปรแกรมจะทำการใสสูตรหาผลรวมใหโดยอัตโนมัติ

รูป 4 แสดงผลลัพธ โดยการใชปมุ F4 ในการกำหนดรูปแบบซ้ำของเดิม การปอนสูตรการคำนวณ จากตั ว อย า งข า งต น หากเราต อ งการให โ ปรแกรมทำการ คำนวณขอมูลในคอลัมน D และคอลัมน F โดยสูตรทั้งสองคอลัมนจะมี ลักษณะเหมือนกันคือ นำเอา น้ำหนัก% ของชองทางซายมือ คูณดวย ผลรวมของน้ำหนัก% ทั้งหมด แลวนำมาหารดวย อัตราสวน (ROR) เราสามารถปอนสูตรการคำนวณไดตามขั้นตอนดังนี้ครับ 1. เลือกเซลล D5 เพื่อปอนสูตรการคำนวณ 2. พิมพสูตร =(C5/$C$11)*$B5 จากนั้นกดปุม Enter 3. ทำการกอปปสูตร โดยเลือกเซลล D5 จากนั้นกดปุม Ctrl + c 4. เลือกเซลล D6 จนถึง D10 จากนั้นกดปุม Ctrl + v เพื่อทำการวาง รูป 6 แสดงการเรียกใช AutoSum สูตรลงไป 5. เลือกเซลล F5 จนถึง F10 จากนั้นกดปุม Ctrl + v อีกครั้ง 4. กดปุม Enter เปนอันเสร็จเรียบรอย 6. เพียงเทานี้ เราก็สามารถใสสูตรใหกับเซลลที่ตองการทั้งหมดไดอยาง 5. เลือกเซลล F11 จากนั้นทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 2 – 4 รวดเร็ว ซึ่งจะไดผลลัพธดังรูป 5 Computer Chiang Mai

47


Workshop

กลเม็ดเคล็ดไมลับกับฟอนตใน Photoshop ภาค 2

essentials

กลเม็ดเคล็ดไมลับกับฟอนตใน Photoshop ภาค 2

SKILL LEVEL

Beginer Intermediate Expert TIME TAKEN

1-5 Minutes

1. การไฮไลตตัวอักษรที่พิมพอยางรวดเร็ว เมื่ อ คุ ณ พิ ม พ ข อ ความใด ๆ เพื่ อ ใช ใ นภาพ และต อ งการแก ไ ข ขอความ เชนเปลี่ยนใหม หรือพิมพผิด แทนที่จะตองสลับจากเครื่องมือที่ใชอยู ไปยังไปยังไทปทูลเพื่อจะคลิกแลวลากบนขอความเพื่อแกไข ซึ่งอาจไมสะดวก โดยเฉพาะขอความยาว ๆ วิธีที่งายและเร็วกวาคือการดับเบิลคลิกตัว ‘T’ ในพาเลตต Layers ซึ่งจะทำใหคุณสลับไปยังไทปทูลและเลือกขอความทั้งหมด ในเลเยอรตัวอักษรโดยอัตโนมัติ (รูป 6) เทคนิคนี้ยังเหมาะสำหรับการเลือกอักษรขอความบนพาทไดอีกดวย เพราะพาทที่เปนเสนโคง เปนวงกลม หรือมีรูปรางที่ไมใชเสนตรง ยอมทำใหการ เลือกขอความไมสะดวกนัก

รูป 2 ตัวสอบแบบฟอนตอยางงายดาย

3. ใชเสร็จบอกใหรู สลับทูลเปนเรื่องงาย

รูป 1 ดับเบิลคลิกตัว ‘T’

2. เปลี่ยนและตรวจสอบฟอนตงายกวาที่คิด เมื่อคุณสรางประโยคหรือขอความใด ๆ หากตองการเปลี่ยนไปลอง ใชฟอนตในรูปแบบตางๆ เพื่อตรวจดูวารูปแบบฟอนตที่เลือกเขากับภาพที่ใชหรือ ไม แทนที่จะไฮไลตเลือกขอความแลวคลิกเลือกฟอนต จากนั้นยกเลิกไฮไลตเพื่อ ดูผลลัพธ วิธีที่ที่เร็วและมีประสิทธิภาพกวาคือการไฮไลตดวยเทคนิคกอนหนานี้ จากนั้ น กดปุ ม Ctrl + H (PC) หรื อ Command + H (Mac) เพื่ อ ซ อ น การไฮไลต จากนั้ น ในพาเลตต อ อปชั น คลิ ก เลื อ กรายชื่ อ ฟอนต ต อ จากนี้ คุณสามารถกดปุมลูกศร ขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนฟอนตไปตามลำดับตัวอักษร และคุณจะเห็นผลลัพธในตัวอักษรหรือขอความของคุณไดทันที 48

Computer Chiang Mai

หนึ่งในคุณสมบัติพื้นฐานดั้งเดิมของ Photoshop ที่ชวยใหการใช งานงายขึ้น คือปุมชอรตคัตที่ทำใหคุณกดปุมที่ตั้งไวเพื่อกระโดดไปยังเครื่องมือที่ ตองการไดทันที เชนการกดปุม T เพื่อกระโดดไปใชงานไทปทูล อยางไรก็ตาม ปญหาก็คือ ในขณะที่คุณพิมพขอความนั้น คุณไมสามารถกดปุมเพื่อกระโดด ไปยังเครื่องมือใดๆ ได เชนการกด L จะไมกระโดดไปยังเครื่องเครื่องมือลาสโซ แตจะพิมพตัว L แทน วิธีแกไขเพื่อให Photoshop รูวาคุณพิมพขอความเสร็จแลว ตองการทำอยางอื่นตอแลว ทำไดงาย ๆ สามวิธีคือ • การคลิกเครื่องมือใดๆ ในทูลบ็อกซ • การคลิกเครื่องหมายถูกในออปชันบาร (รูป 8) • การกดปุม Ctrl + Enter (PC) หรือ Control + Return (Mac) วิธีนี้มี ประโยชนอยางยิ่ง โดยเฉพาะถ า คุณกดปุม Tab เพื่อซอนออปชันบาร ทูลบ็อกซ และพาเลตตตางๆ ซึ่งทำใหไมสามารถคลิกเครื่องมือใดๆ ได

รูป 3 คลิกเครื่องหมายถูก


กลเม็ดเคล็ดไมลับกับฟอนตใน Photoshop ภาค 2 4. เปลี่ยนสีฟอนตได ไมตองพิมพใหม

Workshop

7. เปลี่ยนรูปแบบฟอนตแบบสายฟาแลบ

เมื่อคุณพิมพขอความใดๆ ไปแลว แตพบวาสีที่ใชไมเหมาะกับภาพ คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของฟอนตไดอยางรวดเร็ว โดยไมตอง หรือเลือกสีผิด คุณสามารถเปลี่ยนสีใหมไดอยางงายดาย เพียงคลิกเลเยอรแลว ยุงยากกับการคลิกเลือกเลเยอร เลือกเครื่องมือไทป ทำการไฮไลตขอความ ลากเพื่อไฮไลตขอความที่ตองการเปลี่ยน จากนั้นคลิกไอคอนสีฟอรกราวดใน แลวจึงเปลี่ยนขนาด วิธีที่งายกวาคือในพาเลตตเลเยอร คลิกเลเยอรของขอความ ทูลบ็อกซ วินโดว Color Picker จะปรากฏขึ้น ใหเลือกสีที่ตองการ แลวคลิก ที่ ต อ งการเปลี่ ย น ในพาเลตต Character (Window > Character) OK ฟอนตที่เลือกจะมีสีใหมตามสีฟอรกราวดทันที คุณสามารถตั้งคาฟอนตตางๆ ไดทันที ไมวาจะรูปแบบ ขนาด สี ระยะบรรทัด ฯลฯ

รูป 4 เลือกสีใหมไดตามตองการ รูป 7 เปลี่ยนรูปแบบฟอนตสะดวกดวยพาเลตต Character

5. เทคนิคการเปลี่ยนสีฟอนตแบบมืออาชีพ เทคนิคนี้จะชวยใหคุณสามารถเปลี่ยนสีของฟอนตไดอยางรวดเร็ว โดยไมจำเปนตองเลือกฟอนตกอน เพราะการคลิกแลวลากเพื่อไฮไลตฟอนต จากนั้นเลือกสีใหมนั้น คุณจะยังไมเห็นสีทันที เพราะแถบไฮไลตจะปรากฏทับอยู บนภาพ ทำใหคุณตองคลิกยกเลิกการไฮไลตกอน เทคนิคนี้จึงมีประโยชนอยาง ยิ่ง ชวยใหคุณเห็นผลลัพธไดในทันที วิธีงายๆ คือในขณะที่เครื่องมือไทปถูกเลือก ในออปชันบารใหคุณ คลิกใน Color Swatch ไดอะล็อกบ็อกซ Color Picker จะปรากฏขึ้น เมื่อ คุณคลิกเลือกสีใดๆ สีฟอนตจะเปลี่ยนใหเห็นผลลัพธทันที

8. รีเซ็ตฟอนตสูคาดีฟอลต ตามปกติเมื่อคุณสรางฟอนตในรูปแบบใด Photoshop จะจดจำรูป แบบลาสุดเอาไวเพื่อใหใชงานตอเนื่องไดทันที แตถาคุณตองการรีเซ็ตคาเพื่อกลับ สูคาดีฟอลต คุณทำไดงายๆ เพียงเปดพาเลตต Character (Window > Character) จากนั้นเปดเมนูแลวเลือกคำสั่ง Reset Character

รูป 5 เปลี่ยนสีฟอนต

6. ยายตำแหนงฟอนตในขณะที่พิมพงายกวาที่คิด ในขณะที่คุณพิมพขอความ ใดๆ คุ ณ สามารถย า ยตำแหน ง ของ ฟอนตที่พิมพใดทันที โดยไมตองพิมพ ใ ห เ ส ร็ จ ก อ น ห รื อ ส ลั บ ไ ป ยั ง เครื่ อ งมื อ มู ฟ เพื่ อ จะย า ย เพี ย ง เลื่อนเคอรเซอรออกไปดานขางของ ขอความ เมาสเคอรเซอรจะเปลี่ยนเปน รูปเครื่องมือมูฟใหคุณคลิกแลวยาย ข อ ความไปยั ง ตำแหน ง ที่ ต อ งการ จากนั้นพิมพขอความตอไดทันที

รูป 8 รีเซ็ตกลับสูคาดีฟอลต

9. เพิ่มความเร็วในการรวมเลเยอรตัวอักษร

ตามปกติ ถ า คุ ณ ต อ งการรวม (Merge) เลเยอร ตั ว อั ก ษร สองเลเยอร เ ข า ด ว ยกั น คุ ณ ต อ งใช คำสั่ ง Rasterize ก อ น (Layer > รูป 6 เลื่อนเมาสแลวยายอยางงายดาย Rasterize > Type) เพื่อแปลงตัวอักษรใหเปนภาพจึงจะรวมเลเยอรเขาดวย Computer Chiang Mai

49


Workshop

กลเม็ดเคล็ดไมลับกับฟอนตใน Photoshop ภาค 2

กั น ได แต แ ทนที่ จ ะแปลงทั้ ง สองเลเยอร ใ ห เ สี ย เวลา คุ ณ สามารถแปลง เฉพาะเลเยอรตัวอักษรดานลาง จากนั้นเลือกเลเยอรตัวอักษรดานบน แลวกดปุม Ctrl + E (PC) หรือ Command + E เพื่อรวมเลเยอรเขาดวยกัน ดวยวิธีนี้ เลเยอรดานบนจะถูกแปลงโดยอัตโนมัติ

รูป 9 แปลงเฉพาะเลเยอรเพื่อประหยัดเวลา

10. เทคนิคการรวมเลเยอรตัวอักษรใหแกไขได เทคนิคกอนหนานี้ ชวยใหคุณรวมเลเยอรตัวอักษรไดเร็วยิ่งขึ้น แตวิธีดังกลาว ก็ทำใหเลเยอรทั้งสองไมสามารถแกไขไดอีกตอไป ในกรณีที่คุณ ตองการทำใหเลเยอรสามารถแกไขไดในภายหลัง เทคนิคงายๆ ตอไปนี้ ชวยคุณได แทนที่จะ Rasterize เลเยอรทั้ง สอง ใหคุณไฮไลตขอความจากเลเยอรใดๆ จากนั้นกอบปหรือคัต (Edit > Copy หรือ Edit > Cut) จากนั้นคลิกเลือกอีกเลเยอรหนึ่ง คลิกเครื่องมือ Type คลิกบนขอความเดิม กด Enter (PC) หรือ Return (Mac) เพื่อขึ้น บรรทั ด ใหม จากนั้ น แล ว เพสต ข อ ความที่ ก อ บป เ ข า ไป (Edit > Paste) สุ ด ท ายคื อ ลบเลเยอร ท่ี ก อ บป ข อ ความมา เพี ย งเท า นี้ คุ ณ ก็ จ ะมี เ ลเยอร ที่ ประกอบดวยขอความที่ตองการ และยังแกไขไดอีกดวย

รูป 11 สะกดผิด Photoshop ตรวจให

12. สูง ต่ำ อวน ผอม ยอมได ตามปกติแลว คุณสามารถใชพาเลตต Character ในการทำใหตัว อักษรอวน (Horizontally scale) หรือสูงขึ้น (Vertically scale) ไดตาม ตองการ ซึ่งคุณสามารถปอนคาตัวเลขเปนเปอรเซนตไดตามตองการ แตวิธีตอไปนี้ชวยใหคุณเห็นผลไดชัดเจน และปรับแตงไดอยาง ยืดหยุนยิ่งขึ้น ในขณะที่เคอรเซอรสำหรับการพิมพกระพริบอยูในขอความ ใหคุณกดปุม Ctrl (PC) หรือ Command (Mac) คางเอาไว กรอบควบคุม ของเครื่องมือ Free Transform จะปรากฏขึ้น คุณสามารถคลิกแลวลากจุด ควบคุมทั้งแปดเพื่อปรับขนาดของฟอนตไดตามตองการทันที (ในขณะที่ลาก คุณสามารถปลอยปุม Ctrl / Command ได)

รูป 10 กอบปขอความแทนการรวม

11. เทคนิคการตรวจสอบการสะกดคำ หลายคนอาจลืมไปวา Photoshop ก็มีความสามารถในการตรวจ สอบการสะกดคำในภาษาอั ง กฤษเช น กั น ด ว ยคำสั่ ง Edit > Check Spelling คุณจะมั่นใจไดวาการสะกดถูกตองตามหลักไวยากรณ อยางไรก็ตาม ในการตรวจสอบ ถาคุณไฮไลตคำหรือขอความใด ๆ เฉพาะสวนที่ไฮไลตเทานั้น ที่มีการตรวจสอบ ถาคุณตองการตรวจสอบขอความทั้งหมดในทุกๆ เลเยอรของ ตัวอักษรและขอความ อยาไฮไลตเลือกคำหรือขอความใดๆ 50

Computer Chiang Mai

รูป 12 ปรับแตงตัวอักษรอยางอิสระ


Aperture VS Lightroom

Digital photography

Aperture VS Lightroom บัณฑิตย วัฒนกสิวิชช ติดตามเรือ่ งราวหลากหลายเกีย่ วกับการถายภาพไดท่ี http://sapaphoto.wordpress.com

พบ

กันอีกครั้งกับการเปรียบเทียบ 2 โปรแกรมยักษใหญแหงคาย Adobe และ Apple กับการอัพเดทของ Aperture เพื่อไมใหนอยหนา LR โปรแกรม Aperture ก็ขยับอัพเดทมาเปน 1.5.4 เพื่อเปนการสอดรับกับการปรับปรุงซอฟทแวร iWork’08 และ iLife’08 ของ Apple ที่อัพเดทครั้ง ใหญ และทำใหการเชื่อมตอระหวาง Aperture และโปรแกรมทั้งสองชุดดังกลาวราบลื่นและสะดวกมากยิ่งขึ้น เชนเราสามารถดึงภาพจากโปรแกรม Aperture ไปใชในโปรแกรมจัดหนา (Pages) ไดเลยโดยดูจาก Media Browser (รูปที่ 2) จะเห็นโครงสรางใน Aperture Library เลือกไปยังรูปที่ ตองการลากแลววางในเอกสารไดเลย เพราะโปรแกรมจะดึงเฉพาะสวนไฟลที่เปน Preview ไปใชซึ่งขึ้นอยูกับเราตั้งความละเอียดในการ Preview ไวใน Aperture Image Adjustment เขาสูเ นือ้ หาเปนหัวใจหลักของโปรแกรมทัง้ สองคือการปรับภาพ เนือ่ งดวยเครือ่ งมือ ของทั้งสองโปรแกรมติดอาวุธประจำกายไวเยอะจะขอแบงเมนูออกเปน 3 ประเภท และ แยกเปรียบเทียบทีละประเภท 1. เครื่องมือที่เกี่ยวกับขนาดของ ภาพ Crop & Straighten Tools 2. เครื่องมือเกี่ยวกับการปรับสี 3. เครื่ อ งมื อ ที่ ทำการแต ง ภาพเช น การแก ต าแดง ขจั ด ฝุ น ลด Noise ปรั บ ความชั ด (Sharpen) รวมถึงคำสั่งอัตโนมัติที่จะสั่งใหมีการนำคาที่เราพอใจไปใสไวในทุกภาพที่ถาย มาคลายๆกันเพื่อประหยัดเวลา ลองมาดูเครื่องมือแตละประเภททีละโปรแกรมกอนเลย ครับ 1. เครื่องมือที่เกี่ยวกับการปรับขนาดของ ภาพ Crop & Straighten Tools

แสดงเวอรชั่นที่เพิ่มขึ้นหลังจากการ Crop ภาพ Aperture

เปด Media Browser ใน Pages สามารถเขาถึง Library ใน Aperture ไดสะดวก

สำหรับภาพถายที่เราตองการปรับปรุงสัดสวนและองคประกอบของภาพเรา สามารถเรียกเครื่องมือมาใชดวยการกดปุม C จะปรากฎ Crop HUD ขึ้นมาเราสามารถ เลือกอัตราสวนที่โปรแกรมตั้งไวใหแลว ลาก Crop ไดเลยหรือถาตองการความเที่ยงตรง ของการกำหนดขนาดก็ไปเลือก Adjustment HUD ขึ้นมาจะมีชองใหใสคาความกวาง และยาว เปนหนวยวัดแบบพิกเซล ขอดีของการ Crop ภาพใน Aperture ก็คือภาพที่ เราไดขนาดมาใหมน้ันจะมีการทำสำเนาภาพขึ้นมาอีกภาพโดยจะใชช่ือไฟลเดิมแลวตอ ดวยคำวา Version 2 และ 3 ตามลำดับ ทานสามารถ Crop ภาพไดมากตามสะดวก เพราะโปรแกรมจะทำการบั น ทึ ก เฉพาะข อ มู ล ค า เปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด จากการ Crop Computer Chiang Mai

51


Digital Photography

Aperture VS Lightroom

แสดง Crop HUD และ Adjustment HUD ที่มีเครื่องมือแสดงการ Crop ภาพ นำมาประมวลผล เพื่อนำมาพรีวิว ใหดูโดยที่จะไมไปแตะตองภาพตนฉบับเลยโดยไฟลที่เพิ่มขึ้นมาเปนแตละเวอรชั่น นั้นมีขนาดเพียงประมาณ 1520 Kb ตอ version เทานั้น รวมถึงการปรับสีและอื่นๆ ที่เราจะปรับกันตอ ชักจะเริ่มเห็นประโยชนจากโปรแกรมประเภท Nondestructive แลวใช ไหมละครับ สวนเครื่องมือแกไขภาพที่ถายมาเอียงตองไปเลือกแถบเครื่องมือดานบนหรือเปด Adjustment HUD ขึ้นมาแลวไปเลือกตรงเครื่องหมาย บวกดานบนเพราะจะไมโชวใหต้ังแตแรก เมื่อไดคลิกไดแลวจะปรากฏเสนตารางลอยอยูบนภาพของเราพรอมที่จะใหเราขยับซายหรือขวา ตองยอม รับวาตอนใชใหมๆ ตองทำความคุนเคยในสวนนี้อยูพอสมควรเพราะมันควบคุมตางไปจากที่เคย และถาเครื่องเราสเปค นอยกวาที่กำหนดจะออก อาการควบคุมการปรับความเอียงในจุดนั้นแบบไมไดดังใจ แตเราก็สามารถมาปรับละเอียดโดยใสคาที่ Adjustment HUD และใชเสนตารางสีเหลือง ชวยเทียบเคียงกับเสนแนวนอน Lightroom การเริ่มปรับสำหรับ LR จะมีการ Crop ภาพอยูใน Module Library แตจะเปนการ Crop แบบดวนมากกวาถาตองการ Crop แบบ

ปุม crop & Straighten ใน Lightroom ละเอียดตองยาย Module จาก Library มาเปน Develop ซะกอนถึงจะเจอเครื่องมือ ทำการ Crop ภาพให ใชคียลัด R ในการกดเพื่อเรียกเครื่องมือตัดสวนภาพขึ้นมา สามารถใชคาแบบตามอัตราสวนที่โปรแกรมตั้งไวใหหรือจะ Crop แบบอิสระก็ยอม ไดและใกลกันมีเครื่องมือหมุนภาพใหปรับเลื่อนที่สไลดบาร ภาพเราก็จะหมุนไปพรอม กับการ Crop ดวยใชงานงายมาก ถาเราเลือกเครื่องมือ Straighten ที่มีลักษณะ คลายระดับน้ำแลวเลื่อนเมาสไปอยูบนภาพแลวคลิกคางไวจะ เปนการหาเสนที่จะ อางอิงทั้งแนวตั้งและแนวนอนใหเราลากเสนไปบนเสนอางอิงนั้น เมื่อปลอยเมาสภาพ ของเราก็จะตรงตามที่เสนอางอิงนั้น คลายๆ กับ Adobe Photoshop แตสะดวก กวากัน ใน LR ถาเราอยากจะทำงานโดยคงภาพตนฉบับไวดวยก็ตองทำการเลือกที่ คำสั่ง Virtual copy ที่เมนู Photo/Create virtual copy ซะกอนแลวเราคอยปรับที่ ภาพที่ไดมาจึงจะทำใหเรามีภาพไวเปรียบเทียบกันหลายๆ เวอรชัน ลากเสนอางอิงดวยเครื่องมือ Straighten 52

Computer Chiang Mai


Aperture VS Lightroom

Digital photography

2. เครื่องมือเกี่ยวกับการปรับสี สำหรับในสวนการปรับสีนี้เปนสวนสำคัญมากหลายทานที่เปนศิษยเกา Photoshop ก็จะทำความเขาใจไดไมยาก มีเครื่องมือบางตัวดี กวาเขาใจงายขึ้น และทั้งสองโปรแกรมจะอางอิงกับ Histogram ตลอด (หาอานไดเลม 5 ครับเขียนถึงวิธีการดู Histogram) และสำหรับการปรับ แบบรวดเร็วที่คุนเคยคือพวก Auto ตางๆ ก็มีใหใชสำหรับงานที่ตองการปรับเบื้องตนแบบดวนเพื่อประหยัดเวลาแตไดงานที่ดี รวมถึง Action หรือ Automate ก็มีใหใชครับลองดูในสวนแบบปรับงายๆ กันกอนนะครับ Aperture Aperture มาพรอมกับการปรับแบบดวน 3 แบบดวยกัน คือ 1. Auto Exposure สามารถปรับแบบดวนกับคาความสวาง มืดของภาพ แตจะทำงาน กั บ RAW file เท า นั้ น และสามารถปรั บ แบบละเอี ย ดภายหลั ง ด ว ยในแถบของ Exposure สามารถ reset กลับไปเปนคาตั้งตนไดดวยเครื่องหมายลูกศรโคงที่อยู ดานขาง 2. Auto Level Combined สามารถปรับไดทั้ง RAW file และ JPG หรือ TIFF เปน การปรับ Level ของทั้งสามสี RGB พรอมกัน ประโยชนจะอยูตรงที่ภาพที่ปรับดวย คำสั้งนี้จะปรับเฉพาะ Contrast แตจะไมไปปรับเรื่องสี ในขณะปรับ Histogram จะโชวเปนคาสีเทาโดยรวมของทั้งสาม Channel 3. Auto Levels Separate จะเปนการปรับแบบ Level ที่สามารถแยกปรับไดทีละสี เพื่อเปนการปรับสีที่มีการอมไปทางใดทางหนึ่งหลังจากที่เราปรับคา Contrast แลว สำหรับการตั้งออปชั่น ใหกับการปรับแบบ Auto คือการตัง้ Black clip และ White clip สามารถตั้งเพิ่มจากคาเดิมทั้ง 2 คาคือ 0 เราสามารถตั้งไดจนถึง 10% เปนการปรับคา Auto ใหเหมาะกับการพิมพของเราไมใหมันมืดไปหรือสวางไปให ทดลองปรับและทดสอบกับการพิมพของเราและบันทึกเปนคามาตราฐานของเราไว

เมนูแสดงการปรับแบบ Auto ใน Aperture

เปรียบเทียบภาพกอนและหลังใช Auto Level Combined Lightroom สำหรับการปรับแบบดวนนี้ LR นำไปอำนวยความสะดวกทานผูใชใน Module Library เลยที เดียว คือหลังจาก Import ภาพเขามาก็ปรับภาพแบบดวนไดเลย เพราะถาจะปรับแบบละเอียดตองยาย มาที่ Module Develop ในโหมด Quick develop นี้ผูใชสามารปรับการ Crop ภาพไดดวย สามารถ ปรับ Auto White balance และ Auto tone และถายังไมพอใจจะลองปรับตามที่โปรแกรมตั้งไวใหก็ ได สามารถนำเอาคาที่ปรับไดในภาพแรกไปใชกับภาพอื่นไดดวย Sync Setting ดานลางสุด

Quick Develop ใน Lightroom

เปรียบเทียบภาพกอนและหลังใช Auto tone, Auto White Balance Computer Chiang Mai

53


Pocket PC

ซิงโครไนซ PPC กับ Vista

ซิงโครไนซ PPC กับ Vista ดวย

Windows Mobile Device Center

ที่ผานมา สำหรับผูที่ใชพ็อกเก็ตพีซี การซิ ง โครไนซ ข อ มู ล ต า งๆ ร ว มกั บ Microsoft O u t l o o k บ น พี ซี จ ะ ทำ ผ า น โ ป ร แ ก ร ม ActiveSync แต สำหรั บ ผู ที่ ใ ช Vista ไมโคร ซอฟทไดปรับเปลี่ยนวิธีและรูปแบบการซิงโครไนซมา ใชโปรแกรมใหม 2 โปรแกรมแยกจากกัน ตัวหนึ่ง สำหรั บ การจั ด การข อ มู ล และอี ก ตั ว สำหรั บ การ ซิงโครไนซขอมูล ซึ่งทำใหการใชงานงายขึ้น นาใช เป น ระบบยิ่ ง ขึ้ น ยื ด หยุ น ยิ่ ง กว า เดิ ม และให ประสิทธิภาพที่คุณไมอาจปฎิเสธ

เครื่องมือใหมทั้งสองประกอบดวย 1. Windows Mobile Device Center (รูป 1) โดย WMDC จะทำหน า ที่ ใ นการจั ด การข อ มู ล ธุรกิจ และความบันเทิง (เพลง ภาพ และวิดีโอ) โดยจะใหคุณสรางพารตเนอรชิป ซิงโครไนซขอมูล รูป 1 Windows Mobile Device Center ดูแลการจัดการขอมูล ต า งร ว มกั บ MS Outlook เช น Contacts, Calendar, E-mail, Task, Notes, Mobile คุณสมบัติการทำงานของ WMDC Favorites, Files และ Microsoft Office • วิซซารดในการสรางและจัดการพารตเนอรชปิ ทีง่ า ยขึน้ • การซิงโครไนซมีเดียตางๆ เชนไฟลเพลง วิดีโอ OneNote (ในกรณีที่ติดตั้ง MS Office) • ซิงโครไนซขอมูลสำคัญทางธุรกิจพรอมสรรพ เชน ไปยังพ็อกเก็ตพีซี รวมถึงการสุมซิงโครไนซเพลง Contacts, Calendar, E-mail, Task, เพื่อใหคุณฟงเพลงไดหลากหลายโดยไมจำเจ 2. Sync Center ซึ่งจะมาพรอมกับ Vista โดยจะ Notes, Mobile Favorites และ Files ทำหน า ที่ ซิ ง โครไนซ ข อ มู ล ระหว า ง Vista • ยูสเซอรอินเทอรเฟสใหมท่ีสวย นาใช และเขาถึง การทำงานรวมกับ Sync Center กับอุปกรณแบบพกพาของคุณที่สามารถเชื่อมตอ การตั้งคาและสั่งงานไดงายยิ่งขึ้น ทุกครั้งที่คุณเชื่อมตอพ็อกเก็ตพีซีกับพีซี กั บ พี ซี ซึ่ ง ครอบคลุ ม ตั้ ง แต พ็ อ กเก็ ต พี ซี • WMDC มาพรอมกับความสามารถใหม นั่นคือ Sync Center จะดู แ ลการซิ ง โครไนซ ต า งๆ เครื่องเลนเพลงดิจิตอล กลองดิจิตอล และมือถือ การจั ด การไฟล แ ละโฟลเดอร ใ นเมโมรี ห ลั ก โดยอั ต โนมั ติ โดยที่ WMDC จะไม ป รากฏขึ้ น รวมถึ ง ไฟล ใ นเซิ ร ฟ เ วอร ข องเน็ ต เวิ ร ค และการ ด เมโมรี ภ ายในเครื่ อ งได โ ดยตรงทั น ที เหมือน ActiveSync คุณจะเปด WMDC ก็ตอ และโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อใหรองงรับการ ทำใหคุณสามารถกอบป คัต เพสต ขอมูลไดทันที เมื่อตองการเขาไปจัดการกับขอมูล ตั้งคาหรือเลือก ทำงานรวมกัน เปนตน (รูป 2) ใหคุณประยุกตใชพ็อกเก็ตพีซีเปนเครื่องอานการด ขอมูลการซิงโครไนซเทานั้น หนวยความจำได โดยไมตองติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ คุ ณ สามารถเป ด เข า สู Sync Center เพิ่มเติม ดวยการคลิก Start > Control Panel > Sync • การจั ด การภาพที่ ค ล อ งตั ว โดย WMDC Center หนาจอที่เรียบงายจะปรากฏขึ้น โดยแบง จะตรวจสอบภาพใหมๆ ในพ็อกเก็ตพีซีของคุณ ออกเปนสองสวน ซายขวา ดานซายแสดงคำสั่งใน ให คุ ณ สามารถแท็ ก และอิ ม พอร ต ภาพไปยั ง การใชงาน ดานขวา แสดงขอมูลเครื่องหรืออุปกรณที่ โปรแกรม Windows Vista Photo Gallery ซิงโครไนซรวมกับพีซีของคุณ ดังรูป 2 ซึ่งเปนโปรแกรมบริหารและจัดการภาพใหมลาสุด นอกจากนี้ คุ ณ ยั ง สามารถสั ง เกต บน Vista อยางงายดาย พรอมการตั้งคาที่ชวย การทำงานของ Sync Center ไดจากไอคอนทีป่ รากฏ รูป 2 Sync Center ดูแลการซิงโครไนซ เพิ่มความสะดวกและความยืดหยุนในการใชงาน ในทาสคบาร เมือ่ คลิกปุม ขวาของเมาสบนไอคอนก็จะ ปรากฏเมนูคำสัง่ สะดวกใช (รูป 3) 54

Computer Chiang Mai


ซิงโครไนซ PPC กับ Vista

Pocket PC

รูป 3 ไอคอน Sync Center ในทาสคบาร

การใชงานและตั้งคา WMDC ในสวนของ WMDC จะใชในการตั้งคาและ การจัดการตางๆ ที่จะทำใหคุณลืม ActiveSync ไปเลย ทีเดียว โดยใน หนาจอของ WMDC จะแสดงชื่อพ็อก เก็ตพีซีและสถานะของการเชื่อมตอทางดานซาย ทางดาน ขวาจะประกอบดวยคำสั่งในการใชงาน โดยแบงออกเปน คำสั่งหลักๆ ทั้งหมด 4 คำสั่ง ซึ่งเมื่อคุณคลิกแตละคำสั่ง ก็จะพบกับคำสั่งยอยเพื่อความสะดวกและความยืดหยุน ในการใชงาน เชน

รูป 5 การตั้งคาการซิงโครไนซ

คำสั่ง File Manager คำสั่งนี้จะใชในการจัดการกับไฟลในหนวยความจำของเครื่องและการดหนวยความจำ ผาน Windows Explorer โดยแสดงไอคอนของหนวยความจำในเครื่องพ็อกเก็ตพีซีและการดหนวยความ จำใหคุณจัดการกับไฟลตางๆ ไดทันที เชนกัน กอบป คัต เพสต ยาย ลบ แตมีจุดเดนที่เหนือกวา ActiveSync นั่นคือ ไฟลตางๆ สามารถเปดได เชน ดูรูป ฟงเพลง เปดอานเอกสารตางๆ เปนตน

คำสั่ง Mobile Device Setings คำสั่ง Programs and Services

คำสั่งสุดทายนี้ จะใชในการตั้งคาตางๆ เชนการเลือกประเภทของขอมูลที่ตองการซิงโครไนซ คำสั่ ง นี้ จ ะใช ใ นการเป ด ไปยั ง เว็ บ เพจ (รูป 7) ในบางรายการ เชน Contacts, Calendar และ Tasks คุณยังสามารถคลิกคำสั่ง Sync W i n d o w s M o b i l e เ พื่ อ ต ร ว จ ดู ข า ว ข อ มู ล Settings เพื่อตั้งคาการซิงโครไนซเพิ่มเติมไดอีกดวย เชนในสวนของ Calendar คุณสามารถเลือก และอัพเดตตางๆ สำหรับพ็อกเก็ตพีซีของคุณไดอยาง ชวงขอมูลและเครื่องพีซีที่ตองการซิงโครไนซ เปนตน งายดาย รวมถึงการ Install และ Uninstall โปรแกรม บนพ็อกเก็ตพีซีของคุณ (รูป 4)

รูป 4 การ Install และ Uninstall โปรแกรม

รูป 6 ตั้งคาตางๆ

คำสั่ง Pictures, Music and Video

นอกจากนีย้ งั มีการตัง้ คาการซิงโครไนซแบบไรสาย การตั้งคาพารตเนอรชิป ไม ว า  จะเป น การสร าง แกไข หรือลบ รวมถึงการตั้งคาการเชื่อมตอระหวางพ็อกเก็ตพีซี คำสั่งนี้จะใชในการซิงโครไนซภาพ เพลง และวิดีโอ เมื่อคุณ เลื่ อ นเมาส ไ ปบนคำสั่ ง นี้ คำสั่ ง ย อ ยจะปรากฏขึ้ น เพื่ อ ให คุ ณ และคอมพิวเตอร การกาวมาของ Vista ไมเพียงสรางปรากฏการณใหกับคอมพิวเตอรพีซี อิมพอรตภาพหรือวิดีโอจากพ็อกเก็ตที่คุณถายหรือเก็บไวไปยังพีซี การตั้ง คาการอิมพอรตภาพ/วิดีโอ การเปด Windows Media Player เพื่อ แตยังสงผลตอพ็อกเก็ตพีซีในทิศทางที่ดีขึ้น งายขึ้น สะดวกขึ้น และนาใชกวาเดิม ชวยใหผูใชสามารถซิงโครไนซและจัดการขอมูลตางๆ ไดคลองตัวและยืดหยุนยิ่งกวาเดิม ตั้งคาการซิงโครไนซเพลงและวิดีโอกับพ็อกเก็ตพีซี (รูป 5) อี ก ทั้ ง ยั ง มาพร อ มกั บ ความสามารถใหม ๆ ที่ ผู ใ ช ร อคอยกั น มานาน เช น การ ซิงโครไนซภาพ/วิดีโอ หรือการจัดการไฟลที่ทำไดดียิ่งกวาเดิม WMDC และ Sync Center นับเปนคูหูทรงพลังที่ทำใหการใชคอมพิวเตอรกับพ็อกเก็ตพีซีโดดเดนยิ่งขึ้น Computer Chiang Mai

55


IT Quiz

ดวย 15

15 คำถาม ยอดฮิตประจำเดือน คำถาม ขอที่ 8. การเลือกซื้อคอมพิวเตอรควรคำนึงถึงสิ่งใดเปนหลัก ก. เครื่องตองราคาแพงๆ ตัวใหญๆ จะไดคุมคากับเงินที่เสียไป ข. รองรับการใชงานกับงานจริง หรืองานเฉพาะทางได ค. ราคาถูกๆ ไมสนใจสวนประกอบ เพราะสามารถใชงานไดกบั ทุกงานอยูแ ลว ง. เพื่อนแนะนำยี่หอใดก็เลือกยี่หอนั้น เพราะกลัวเสียเพื่อน

คำถาม ยอดฮิตประจำเดือนนี้

คำถาม ขอที่ 1. วิธีการหา driver ของอุปกรณสวนใหญสังเกตจากที่ไหน ก. ตัวถังของเครื่อง ข. ขนาดของ HARDDISK ค. ความเร็วของ CPU ง. CHIP SET บนอุปกรณ

คำถาม ขอที่ 9. การใชงานบนคอมพิวเตอร NOTEBOOK ขอใดควรทำเพื่อ คำถาม ขอที่ 2. อาการคอมพิวเตอรมเี สียง “บีฟ” และไมขน้ ึ ภาพ เกิดขึน้ จากสิง่ ใดบาง ถนอมอายุ BATTERY ก. ถอดทุกครั้งเมื่อปดเครื่อง เพื่อไมให BATTERY เสื่อม ก. POWER SUPPLY ไมทำงาน ข. ควรถอด ADAPTOR ออกเมื่อไฟเต็ม และใชงานจนกระทั้ง ข. HARDDISK เสีย, CPU รอน ใกลหมดจึงทำการประจุไฟตอ ค. RAM หลวม, VGA CARD หลวม ค. การตอ ADAPTOR เขากับตัวเครื่องตลอดเวลาเปนการ ง. CD-ROM ไมทำงาน กระตุนใหเซลของ BATTERY มีสภาพดีเสมอ ง. ควรเก็บรักษา BATTERY ไวกอนโดยไมตองใชงาน เพื่อใชใน คำถาม ขอที่ 3. เหตุการณใดตอไปนี้ไมควรทำเพราะอาจทำใหเครื่องชาลง ภายหลังอายุประกันของโรงงาน จะไดเหมือนกับการทีเ่ ราพึง่ เริม่ ใช ก. ลง ANTI VIRUS หลายๆ ตัวในเครื่องเดียว เครื่องจะได ปลอดภัย คำถาม ขอที่ 10. อุปกรณหลักๆในการทำงาน เพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอรสง ข. DEFRAGMENT HARDDISK บอยๆ ค. SCAN VIRUS กอนการใชงานอุปกรณประเภทสำรองขอมูล สัญญานภาพออกมายัง MONITOR ไดประกอบดวย ก. HARDDISK, CD-ROM, RAM, MAINBOARD กอนทุกครั้ง ข. PRINTER, RAM, DRIVE A, CD-ROM ง. ระบายความรอนดวยพัดลมภายนอก ค. MAINBOARD, HARDDISK, VGA CARD, CD-ROM ง. MAINBOARD, CPU, RAM, VGA CARD คำถาม ขอที่ 4. MOUSE ที่มีลูกบอลทำงานสะดุด ลากแลวไมคอยไป เกิดจากสาเหตุใดเปนสวนใหญ คำถาม ขอที่ 11. MAC Address ที่เราใชในระบบ คอมพิวเตอรปจจุบัน ก. ฝุนละอองเขาไปสรางความสกปรกใหกับลูกกลิ้ง มีขนาดเทาไร? ข. ความชื้นในอากาศสูง ก. 6 bytes ข. 16 bits ค. แผนรองเมาสไมไดมาตรฐาน ค. 32 bits ง. 1024 k bytes ง. เครื่องคอมพิวเตอรทำงานไมสมบูรณ DRIVER ผิดพลาด คำถาม ขอที่ 5. ถาเราตองการทำใหเครื่องคอมพิวเตอรแสดงผลกับจอโทรทัศน คำถาม ขอที่ 12. MAC Address ที่เราใชในระบบ คอมพิวเตอรปจจุบัน ตองคำนึงถึงสิ่งใด ใชเลขฐานอะไร? ก. เครื่องตองราคาสูงๆ ก. ฐานสอง ข. ฐานแปด ข. ควรมีอปุ กรณสง หรือ PORT สงออกสัญญาณภาพเชน SVDO, AV ค. ฐานสิบ ง. ฐานสิบหก ค. ควรมีลำโพงที่สงเสียงไดรอบทิศทาง สามารถแยกมิติของเสียง ไดครบถวน คำถาม ขอที่ 13. การกำหนดใหเครือคายไวรเลสแลนด มีความปลอดภัยขอมูล ง. ควรใชเครื่อง PC มากกวาที่จะใชเครื่อง NOTEBOOK WEP สูงสุด ดวยคียเขา/ถอด รหัสมีขนาดกี่บิต? ก. 122 บิต ข. 124 บิต คำถาม ขอที่ 6. ขอใดเปนความเชื่อที่ผิดๆ ค. 126 บิต ง. 128 บิต ก. DVD-RW ควรใชในการเขียนเทานั้น เพราะจะชวยทำใหเครื่อง สามารถใชไดนานยิ่งขึ้น คำถาม ขอที่ 14. การเขา/ถอดรหัส WEP Encription ใชเลขฐานอะไร? ข. การทำความสะอาดคอมพิวเตอรทุกๆ 1 สัปดาห จะชวยถนอม ก. ฐานสอง ข. ฐานแปด สุขภาพเครื่องใหดีขึ้น ค. ฐานสิบ ง. ฐานสิบหก ค. การระบายความรอนดวยพัดลมระบายอากาศจะทำให คอมพิวเตอรทำงานไดราบรื่น ง. ควรสำรองขอมูลของเราทุกๆ ครั้ง เพื่อไมใหเกิดการสูญหายของ คำถาม ขอที่ 15. ถาภายในสำนักงาน เราใช Access point หลายๆ ตัวควร จะมีการจัดการ ระบบ อยางไรใหได ประสิทธิภาพสูงสุด ขอมูลอันอาจเกิดจากการลมเหลวของ HARDDISK ได ก. จัดใหอยูใน Channel เดียวกัน ข. จัดใหอยูคนละ วง LAN คำถาม ขอที่ 7. ขอใดตอไปนี้อาจทำใหเครื่องดูชาลงถนัดตา ค. จัดให Access Point แตละตัวอยู ตาง Channel กัน ก. เพิ่ม RAM ใหกับเครื่อง ง. ถูกทุกขอ ข. DEFRAGMENT HARDDISK ค. ถาน BIOS หมด ง. ปดบริการโปรแกรมบางสวนทีไ่ มจำเปนตอนเริม่ เขาระบบปฏิบตั กิ าร

ขอที่ 1. (ง), ขอที่ 2. (ค), ขอที่ 3. (ก), ขอที่ 4. (ก),ขอที่ 5. (ข), ขอที่ 6. (ข),ขอที่ 7. (ค),ขอที่ 8. (ข),ขอที่ 9. (ข) ,ขอที่ 10. (ง), ขอที่ 11. (ก), ขอที่ 12. (ง), ขอที่ 13. (ง), ขอที่ 14. (ง), ขอที่ 15. (ค)

Computer Chiang Mai

เฉลย

56


Mac

แสดงและซอนไอคอนบนเดสทอปสในพริบตา ดวย Camouflage

แสดงและซอนไอคอนบนเดสกทอปในพริบตา

ดวย Camouflage คุณรูสึกวาเดสกทอปของคุณเต็มไป ด ว ยไอคอนระเกะระกะเต็ ม ไปหมดหรื อ ไม จัดแลวซักพักก็รกอีก แขกไปใครมา โชวงาน นำเสนอลูกคา ก็ดูไมเหมาะ ไมเปนมืออาชีพ ป ญ หานี้ จ ะหมดไปทั น ที ด ว ย Camouflage ซึ่ ง จะซ อ นไอคอนทั้ ง หมดบนหน า จออย า ง ง า ย ด า ย ใ น ค ลิ ก เ ดี ย ว เ ห ลื อ ไ ว เ พี ย ง วอลลเปเปอรที่ดูสวย สะอาดตา เมื่อตองการ แสดงไอคอนอีกครั้งก็ทำไดในพริบตา ทั้งหมด นี้ฟรีครับ ความสามารถของ Camouflage • แสดงและซอนไอคอนทั้งหมดบนเดสกทอป อยางงายดาย • ทำงานรวมกับระบบอยางกลมกลืน • รองรั บ การทำงานร ว มกั บ จอภาพมากกว า หนึ่ง • คุณสามารถคลิกแลวลากไฟลไปกอบปไวบน เดสกทอป แมไอคอนตางๆ จะถูกซอนอยู • ทำงานร ว มกั บ Finder โดยในขณะที่ ซ อ นไอคอนต า งๆ คุ ณ สามารถคลิ ก บน เดสกทอปเพื่อเปด Finder ไดทันที 58

Computer Chiang Mai

• รองรับการทำงานรวมกับโปรแกรมจัดการเดสกทอป • รองรับคุณสมบัติการคลิกเพื่อเปดเมนูบนเดสกทอป แมวาจะซอนไอคอนอยูก็ตาม ควบคุมการทำงานทั้งหมดผานเมนู Camouflage ไม มี ห น า จอหลั ก ครั บ การทำงานทั้ ง หมดจะเกิ ด ขึ้ น ผ า นเมนู และวินโดว ทันทีท่ีคุณดับเบิลคลิกเปดโปรแกรม ไอคอนของโปรแกรมจะปรากฏบนเมนูบารดาน บน การคลิกบนไอคอนจะเปดเมนูคำสั่งเพื่อใหคุณสั่งงานไดทันที

รูป 1 ไอคอนในเมนูบาร


แสดงและซอนไอคอนบนเดสทอปสในพริบตา ดวย Camouflage

Mac

การแสดงและซอนไอคอนทั้งหมดในเดสกทอป คุ ณ สมบั ติ นี้ ส ามารถเป ด และป ด ได ง า ยๆ เพี ย งคลิ ก การซ อ นและแสดงไอคอนทำได ง า ยๆ ด ว ยการคลิ ก บนไอคอนของโปรแกรมในเมนูบาร ในเมนูท่ีปรากฏขึ้น เลือกคำสั่ง บนไอคอนของโปรแกรม ในเมนูท่ีปรากฏขึ้น เลือกคำสั่ง Hide icons Click through ใหมีเครื่องหมายถูกปรากฏหนาคำสั่งเพื่อเปดใชงาน เพื่อซอน หรือ Show icons หรือเลือกอีกครั้งใหเครื่องหมายถูกหายไปเพื่อปดการทำงาน โดยเมื่อ คุ ณ ป ด การทำงาน การกดปุ ม Control + คลิ ก หรื อ คลิ ก ขวาบน เดสกทอปที่ตำแหนงใดๆ ก็ตาม จะเปดเมนูของ Camouflage แทน

รูป 2 แสดงและซอนไอคอนอยางงายดาย การใชงานคุณสมบัติ Click through คุณสมบัติ Click through คือคุณสมบัติที่ทำใหคุณสามารถ กดปุม Control + คลิก หรือคลิกขวาบนเดสกทอปในขณะที่ไอคอน ตางๆ ถูกซอนเอาไว แตยังคงแสดงเมนูของระบบตามปกติไดทันที คุณสมบัติน้ีก็จะคลายๆ กับการซอนไอคอน โดยที่ไอคอนยังคงอยูที่ ตำแหนงเดิม แตมองไมเห็นเทานั้น เมื่อคลิกไปบนตำแหนงของไอคอน ที่ซอนอยู เมนูที่เกี่ยวของกับไอคอนก็จะปรากฏขึ้น แตถาคลิกบนพื้นที่ วางๆ บนเดสกทอป เมนูท่ีเกี่ยวของก็จะปรากฏขึ้น นั่นเอง ดังตัวอยาง ในรูป 4 เมื่อกดปุม Control + คลิก หรือคลิกขวาบนตำแหนงของ ฮาร ด ดิ ส ก มุ ม บนขวา ใต ไ อคอน Spotlight เมนู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ก็ จ ะ ปรากฏขึ้น แมวาจะมองไมเห็นไอคอนใดๆ อยูก็ตาม

การแสดง Finder เมื่อคลิกบนเดสกทอป ในขณะที่ซอนไอคอนนั้น คุณสามารถใชคุณสมบัติ Popup Desktop ซึ่งทำใหคุณคุณสามารถคลิกบนเดสกทอปหนึ่งครั้ง ซึ่งจะ ทำใหวินโดว Finder ปรากฏขึ้น เพื่อใหคุณจัดการไฟลและไอคอนที่ ซอนอยูไดทันที

รูป 3 เปดเมนูไดแมจะซอนไอคอน

รูป 5 คลิกเพื่อเปด Finder

รูป 4 เปดเมนูของตัวโปรแกรม

Computer Chiang Mai

59


Mac

แสดงและซอนไอคอนบนเดสทอปสในพริบตา ดวย Camouflage

คุ ณ สมบั ติ นี้ ส ามารถเป ด และป ด ได ง า ยๆ เพี ย งคลิ ก บนไอคอนของโปรแกรมในเมนูบาร ในเมนูที่ปรากฏขึ้น เลือกคำสั่ง Popup Desktop ใหมีเครื่องหมายถูกปรากฏหนาคำสั่งเพื่อเปดใชงาน หรือเลือกอีกครั้งใหเครื่องหมายถูกหายไปเพื่อปดการทำงาน เคล็ดไมลับ ในขณะที่ซอนไอคอน หากคุณคลิกแลวลากไฟล โฟลเดอร ใดๆ ไปบนเดสก ท อป ไฟล เ หล า นั้ น จะถู ก ก อ บป ไ ปยั ง เดสก ท อป เช น เดี ย วกั บ การใช ง านตามปกติ เพี ย งแต ไ อคอนจะไม ป รากฏขึ้ น จนกวาคุณจะกำหนดใหแสดงอีกครั้ง การกำหนดใหเปด Camouflage อัตโนมัติทุกครั้งที่เปดเครื่อง เพื่อความสะดวกในการใชงาน คุณสามารถกำหนดใหเปด Camouflage อัตโนมัติทุกครั้งที่เปดเครื่องดวยการคลิกไอคอนเพื่อเปด เมนู จากนั้นเลือกคำสั่ง Launch at Login เครื่องหมายถูกจะปรากฏ ขึ้นหนาคำสั่ง ถาตองการยกเลิก ใหเลือกคำสั่งนี้อีกครั้ง เครื่องหมายถูก จะหายไป ผูพัฒนา การตั้งปุมเพื่อแสดงและซอนไอคอน เพื่อใหคุณซอนและแสดงไดเร็วและงายขึ้น คุณสามารถตั้ง เว็บไซต ปุมฮ็อตคียได โดยการคลิกไอคอนของโปรแกรมเพื่อเปดเมนู จากนั้น เลือกคำสั่ง Edit Hotkey วินโดว Camouflage Hotkey จะปรากฏขึ้น ระบบ

รูป 6 ตั้งปุมสั่งงาน ใหคุณกดปุมที่ตองการ ปุมที่กดจะปรากฏขึ้นแสดงใหทราบ ให คุ ณ คลิ ก OK จากนั้ น คุ ณ สามารถกดปุ ม ที่ ต้ั ง ไว เ พื่ อ แสดงหรื อ ซอนไอคอนไดทันที

รูป 7 ปุมที่กดจะปรากฏขึ้น การเปลี่ยนวอลลเปเปอร Camouflage มาพร อ มกั บ คำสั่ ง Change Wallpaper ใหคุณสามารถเปดเขาสูการตั้งคาวอลลเปเปอรของระบบไดทันที เพียง คลิ กไอคอนเป ดเมนู แล วเลื อกคำสั่ ง การตั้ งค าในส วน Desktop & Screen Saver ของ System Preferences ของระบบ ก็จะเปดพรอม ใหคุณเปลี่ยนวอลลเปเปอรหรือสกรีนเซฟเวอรทันที 60

Computer Chiang Mai

รูป 8 เปลี่ยนวอลลเปเปอรตามตองการ Briksoftware http://www.briksoftware.com/products/camouflage /ขนาดไฟล 484 KB Mac OS 10.4.7 ขึ้นไป / พื้นที่ฮารดดิสก 1.6 MB


Hot Tools Cool Mac Soft

ดาวนโหลดดี Mac ฟรีแวร

จับภาพหนาจออยางมีคุณภาพดวย Jing ฟรี http://www.jingproject.com/ Jing คือโปรแกรมสำหรับจับภาพหนาจอทีใ่ หคณ ุ เลือก และจับภาพหนาจอ แลวเซฟเปนภาพนิ่ง หรือจะเก็บเปนวิดีโอ หลังจากนั้น คุณสามารถเพิ่มลูกศร ขอความ และกรอบไฮไลต ลงบนภาพเพื่อเนนความสำคัญ หรือจุดเดน ไมเพียงเทานั้น Jing ยังมาพรอมกับคุณสมบัติ “แชร” ใหคุณแชรภาพที่ไดผาน screencast.com ซึ่งเปนเว็บไซตเก็บภาพฟรี จากนั้นสง URL ใหเพื่อนผานโปรแกรมแชต อีเมล เว็บบอรด เว็บไซต ฯลฯ

ปรับแตงระบบใหโดนใจกับ TinkerTool ฟรี http://www.bresink.com/osx/TinkerTool.html TinkerTool คือเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อใหคุณเขาไปปรับแตงการทำ งานตางๆ ของระบบไดงายและสะดวกขึ้น รวมถึงการปรับแตงในสวนตางๆ ที่ ไมปรากฏอยู หรือตองปรับแตงดวยการพิมพคำสั่งใน Terminal แต TinkerTools จะแสดงเปนออปชันใหคุณคลิกปรับไดอยางงายดาย ทำให TinkerTools เปนหนึ่ง ในซอฟตแวรคูเครื่องสำหรับผูใชแมค โดยการปรับแตงตางๆ ยังสามารถรีเซ็ต กลับคาเดิมไดอีกดวย คุณจึงใชงานไดอยางมั่นใจ

NeoOffice ชุดออฟฟสแจกฟรีสำหรับแมค ฟรี http://www.neooffice.org/neojava/en/index.php NeoOffice คือโปรแกรมชุดออฟฟสแจกฟรี โดย ประกอบดวยโปรแกรมเวิรดโพรเซสซิ่ง สเปรดชีต พรีเซนเตชั่น และวาดรูปสำหรับ Mac OS X โดยพัฒนาใหเขากับการทำงาน ตางๆของแมค เชนการเขาถึงขอมูล Address Book การตรวจ คำสะกดในภาษาตางๆ โดยไมตองดาวนโหลดมาติดตั้งเพิ่ม รวมถึงความสามารถในการอิมพอรต แกไข และแลกเปลี่ยน ไฟลกับโปรแกรมในชุด Microsoft Office ไดทันที โดยรองรับ เวอรชันใหมๆ อยาง Office 2007 ดวย

Dashboard KickStart 2.2 ฟรี http://www.alwintroost.nl/content/widgets/dashboardkickstart.xml Mac OS X มาพรอมกับแดชบอรดพรอมกับ Widget ซอฟตแวรเล็กๆ สารพัดประโยชน ที่คุณสามารถเปดขึ้นเพื่อใชงานไดเชนตรวจสอบสภาพอากาศ ดูเวลา คนหาปกเพลง ตรวจสอบสถานะระบบ และอีกมากมายนับพันๆ ใหเลือก ใชกันฟรีๆ อยางไรก็ตาม เมื่อคุณเปดเครื่อง Widget ตางๆ จะยังไมถูกเรียกใช บางตัวที่ตองอัพเดตขอมูล เชนสภาพอากาศก็จะยังไมอัพเดตขอมูลลาสุด คุณ ต อ งเป ด แดชบอร ด ก อ น แล ว รอครู ห นึ่ ง เพื่ อ โหลดข อ มู ล แต Dashboard KickStart จะเปดแดชบอรดใหอัตโนมัติทันทีท่ีคุณเปดเครื่อง ทำให Widget ตางๆ พรอมใชงานทันทีที่คุณตองการ Computer Chiang Mai

61


Games

BIOSHOCK

หลายคนอาจจะมองวา BioShock ก็เปน แคเกมยิงในมุมมองบุคคลแรกเหมือนเกมอื่นๆ ที่ ว างขายกั น เกร อ และเห็ น กั น จนชิ น ตา แต แ ท จ ริ ง แล ว เกมนี้ เ ป น มากกว า ที่ คุ ณ คิ ด และสนุกกวาที่คาด และไมใชเรื่องนาแปลกที่ แฟนเกมทั่วโลกจะเฝารอคอยการมาของเกมนี้ ที่พูดไดวาเปนหนึ่งในเกมที่สุดของปเลยก็วาได เรื่องราวของ BioShock ถูกสรางขึ้น ในแนวนิ ย ายวิ ท ยาศาสตร ลึ ก ลั บ ผสมผสาน แฟนตาซีไดอยางกลมกลืน เรื่องราวทั้งหมด เกิดขึ้นในสถานที่และบรรยากาศที่รับรองไดวา คุ ณจะไม เคยสั มผั สมากอนจากเกมในแนวนี้ 62

Computer Chiang Mai

เพราะคุณจะไดดำดิ่งสูหวงลึกของมหาสมุทร ที่ซึ่งเปนที่ตั้งของเมือง Rapture ที่แฝงเรนไป ดวยปริศนา และความนาสะพรึงกลัว พาคุณ จมจ อ มไปกั บ บรรยากาศที่ ฉุ ด คุ ณ สู อ ดี ต อั น ซั บ ซ อ น และอนาคตที่ เ หนื อ จิ น ตนาการ ที่ทำให BioShock โดดเดนและเหนือชั้นกวา เกมอื่นๆ ในรูปแบบเดียวกัน การควบคุมดวยเมาสและคียบอรด ทำไดคลองตัวมาก โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบ กับเวอรชันบน Xbox 360 จะตอสูไดงายกวา เพราะการใชเมาสจะเล็งเปาไดคมกวาการใช เกมแพดอยางเห็นไดชัด

ก า ร ต อ สู ใ น เ ก ม จ ะ แ บ ง ค ว า ม สามารถของตั ว ละครออกเป น สองส ว นคื อ การใช อ าวุ ธ ทั่ ว ไป เช น ป น สั้ น ป น กล ฯลฯ แต อ าวุ ธ อี ก อย า งที่ ทำให ก ารเล น เร า ร อ น และชวนให น า หลงใหลคื อ พลั ง Plasmid พิเศษที่สามารถปลอยออกจากมือซายของคุณ ได เชนการปลอยพลังไฟฟา เพลิงอันรอนแรง การบั ง คั บ สิ่ ง ของ เช น หยุ ด และผลั ก ออกไป เป น ต น ซึ่ ง สามารถใช ใ นการสร า งความ เสี ยหายให กับศั ตรู อันน ากลั วของคุ ณอย างมี รสชาติ เช น การปล อ ยไฟฟ า ลงบนพื้ น ที่ น อง ดวยน้ำทะเล การหยุดระเบิดมือที่โยนเขามาก


BIOSHOCK

ลางอากาศและผลักกลับไปดวยพลังของคุณ นอกจากนี้ยังมี Tonic ที่เปนเหมือน สารกระตุน และเพิ่มพลังในตัว เชนทำใหคุณ เคลื่อนไหวไดเร็วขึ้น มีพลังการทำลายมากขึ้น หรือทำใหคุณพรางตัวไดถายืนอยูน่ิงๆ ครูหนึ่ง หรือทำใหศัตรูที่มาแตะถูกตัวคุณถูกไฟฟาช็อต ซึ่ง Tonics นี้มีอยูกวา 50 แบบใหคุณไดลอง ไดสนุกตลอดทั้งเกมเลยทีเดียว ทั้ง Plasmid และ Tonic สามารถ เก็ บ เพิ่ ม เติ ม ได อ ย า งศั ต รู ที่ คุ ณ จั ด การไป จากซากศพ หรือซื้อจากตูหยอดเหรียญ ซึ่งฟง ดูอาจจะแปลกๆ แตเมื่อไดลองเลนดู คุณจะ พบวาทั้งเกมออกแบบและผสมผสานมาอยาง กลมกลืน และเขากันเปนอยางยิ่ง แ ต อ ย า นึ ก ว า ด ว ย อ า วุ ธ พ ลั ง Plasmid และ Tonic จะทำใหคุณคงกระพัน ชาตรี เพราะเหล า ศั ต รู ข องคุ ณ ก็ แ ข็ ง แกร ง แ ล ะ ต อ ก ร กั บ คุ ณ ไ ด อ ย า ง สู สี ดุ เ ดื อ ด และเข ม ข น ที เ ดี ย ว รั บ รองว า คุ ณ จะสนุ ก ไป ตลอดทั้งเกมอยางไมผิดหวังเลยทีเดียว BioShock รองรับ DirectX 9 และ 10 โดยเวอรชันของ DirectX 10 จะใหภาพที่ สวยกว า อย า งเห็ น ได ชั ด ทั้ ง ตั ว ละคร แสงสี

เงา โดยเฉพาะพื้นผิวตางๆ จะดูคมและโดด เดนกวาเวอรชันบน Xbox 360 แตการจะได คุ ณ ภาพของภาพกราฟ ก ที่ ดี เ ยี่ ย มเช น นั้ น คุ ณ ต อ งใช พี ซี คุ ณ ภาพสู ง กราฟ ก แรงๆ ซึ่ ง ราคาอาจจะแพงกว า การซื้ อ Xbox 360 เครื่องใหมซะอีก ตัวละครตางๆ เคลื่อนไหวไดอยาง เปนธรรมชาติ หลบหลีกไดอยางคลองแคลว ภาพตางๆ รอบตัวแบบ 360 องศา นำคุณเขา สู Rapture เมืองใตสมุทรที่คุณตองมุงไปขาง หนาอยางไมรูชะตากรรม หากเพียงหาทางเอา ตัวรอด และแกปมปริศนาที่ชวนใหนาติดตาม เปนอยางยิ่ง และจะทำใหคุณเลนเกมนี้อยาง ติดหนึบเลยทีเดียว ระบบเสี ย งนั้ น ต อ งยกนิ้ ว ให ค รั บ เพราะรองรับระบบ EAX ของ Creative ที่ได รั บ การยอมรั บ เรื่ อ งคุ ณ ภาพเสี ย งไปทั่ ว โลก ที่สำคัญคือรองรับเสียงตั้งแต สเตอริโอ, เซอร ราวด, 5.1, 7.1 จนถึงโปรโลจิกกันเลยทีเดียว เสี ย งต า งๆ ของเกมได รั บ การออกแบบและ ป รั บ แ ต ง ม า อ ย า ง ดี เ ที ย บ ชั้ น ไ ด กั บ ซาวดแทร็คของภาพยนตรเลยก็วาได ทั้งเสียง ที่ นำคุ ณ สู ยุ ค สมั ย เก า ๆ จากวิ ท ยุ รุ น โบราณ

Games

เสียงจากแผนเสียง เสียงจากบรรยากาศรอบ ตัวที่ชวยขับบรรยากาศในการเลนเกมไดอยาง โดดเด น ทั้ ง น า สะพรึ ง กลั ว ลึ ก ลั บ ให ค วาม รู สึ ก ที่ ก ดดั น ไม น า ไว ใ จ ได อ ย า งที่ เ กม ออกแบบไวจริงๆ เ สี ย ง ข อ ง ตั ว ล ะ ค ร ฟ ง ไ ด ชั ด มีสำเนียงที่บงบอกอารมณ (สามารถเปดซับไต เติ ล ได ) เสี ย งของอาวุ ธ ทำได ส มจริ ง เสริ ม ความสนุกในการเลนอยางมีอรรถรส สิ่งเหลา นี้ ช ว ยให คุ ณ เป น ส ว นหนึ่ ง ของเกม ที่ ดำเนิ น เรื่องไปตั้งแตตนจนจบ อยางที่ยากจะหาไดใน เกมอื่นๆ และทำให BioShock โดดเดนอยาง แตกตางดวยคุณภาพจริงๆ BioShock ได ส ร า งประวั ติ ศ าสตร หนาใหมในวงการเกมใหกับตัวเองไดอยางดี เยี่ ย ม สมกั บ การรอคอยที่ ย าวนานด ว ย เนื้ อ เรื่ อ ง การดำเนิ น เกม ภาพอั น สวยงาม เสี ย งที่ ส ร า งบรรยากาศ นำคุ ณ สู โ ลกใหม และฉุดคุณเขาไปในแฟนตาซีของเกมอยางที่ แฟนเกมเฝารอกันมานาน สิ่งเหลานี้ไดทำให BioShock กาวขึ้นไปอีกขั้น ไมใชเปนเพียงเกม ในมุมมองบุคคลแรกเหมือนที่เห็นที่มีกันทั่วไป นี่คือหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดของปเลยก็วาได!

Computer Chiang Mai

63


หมดปญหาเรื่องความจำไมพอ กลองใสฮารดิสก 2.5” เปนอุปกรณที่ชวยใหนักถายภาพมืออาชีพไมตองกังวล กับปญหาเกี่ยวกับหนวยความจำไมพอ เพราะเจาสิ่งนี้สามารถเก็บรวบรวม รูปภาพของ ท า นได อ ย า งสบายๆ เพี ย งแค เ สี ย บและกด ข อ มู ล จากการ ด ต า งๆ เช น SD MMC ก็จะถูกโอนถายไปยัง Harddisk 2.5” ไดงายๆ โดยที่หนาจอจะแสดงสถานะ ใหทานได ดูตลอดการโอนถายขอมูลนั่นเอง PC-TV Converter อุ ป กรณ ที่ ทำหน า ที่ แ ปลงสั ญ ญาณภาพจาก คอมพิวเตอรใหไปออกที่หนาจอทีวี ไดอยางงายดาย เพียงแคเสียบสายตอพวงเขาไป แลวเปดเครื่องเพียง เทานี้คุณก็จะไดสัญญาณภาพออกที่จอทีวี ตามที่คุณ ตองการอยางงายดาย PCMCIA 1394 CardBus การด PCMCIA รุน 1394 CardBus เหมาะ สำหรับโนตบุคทุกรุนทุกยี่หอ ที่ชองเสียบการด PCMCIA โดยอุปกรณชิ้นนี้จะทำหนาที่เพิ่มพอรต IEEE 1394 หรือ FireWire ใหอีก 2 พอรต ใชงานงายสะดวกดวยระบบ Plug and Play Power Inverter 300W. DC 12V. to AC 220 V. อุ ป กรณ แ ปลงกระแสไฟฟ า จาก DC 12V. ไปเป น AC 220V. โดยอาศั ย พลั ง งานจากแบตเตอรี่ รถยนต โดยมีกำลังไฟที่ 300วัตต ซึ่งเจาสิ่งนี้สามารถใชได กับอุปกรณไฟฟาทุกชนิดที่ใชกำลังไฟตั้งแต 100-300 วัตต ได อ ย า งสบายๆ คุ ณ จะหมดป ญ หาไม มี ไ ฟฟ า ใช เมื่ อ เดินทางหรือไปเที่ยวตามสถานที่ธรรมชาติ ก็ไมตองกังวล อีกตอไป HDD Player สะดวกสบายดวยดีไซนสวยหรู สามารถนำไปตอกับจอคอมฯ หรือจอทีวีเพื่อรับ ชมภาพยนตรหรือรูปภาพ และยังสามารถเก็บเพลง MP3 หรือ CD-Music ไดมากมาย (ขึ้นอยูกับความจุ ฮารดดิสก)

ComboTV box VGA Series อุ ป กรณ ท่ี ทำหน า ที่ เ ปลี่ ย นจอมอนิ เ ตอร ใ ห สามารถรับชมรายการทีวี ไดอยางงายดาย เพียงแคเสียบ สายจอ เขากับอุปกรณและทำการ Tune ชองรายการ เพียงเทานี้ ทานจะเพลิดเพลินไปกับรายการทีวี เสมือน ทานมีทวี อี กี เครือ่ ง (ใชไดเฉพาะจอ CRT เทานัน้ ) Notebook Smart TV Card ทำใหโนตบุคของทานรับชมรายการโทรทัศนไดตลอด เวลา (ขึ้นอยูกับสถานที่และสภาพแวดลอม) ทำใหทานไมพลาด รายการเด็ด ไมวาจะเปนถายทอดสด การแขงขันฟุตบอลหรือ ขาวเด็ด ทำใหทานไมตกขาวอีกตอไป...

ชุดแยกสัญญาณจอภาพ 1 จอ ใหออก 2 จอภาพพรอมๆ กัน รองรับ ความละเอียดสูง ที่ 1,920 x 1,440 @ 250Hz มีอุปกรณขยายสัญญาณใน ตัว โดยสามารถเชื่อมสายสัญญาณไดระยะไกลสุดที่ 65 เมตร

ระบบปองกันไฟกระชาก ปองกันไฟกินดวย เซอรกิตเบรกเกอร เตารับ สามารถรับปลั๊กไดทุกรูปแบบ มานนิรภัย ปองกันไฟดูดและนิ้วมือเด็ก สัมผัส สะดวกตอการใชงานดวยสวิทซแยกปด-เปด สายไฟทนความรอน รองรับไฟฟาไดถึง 2500 W 13AMP 250V มีทั้งแบบ 3 สวิทซ 4 สวิทซ 5 สวิทซ 6 สวิทซ และมีสายความยาว ทั้ง 3 เมตร 5 เมตร


เรารอ คุณอยู สนใจติดตอโฆษณาไดที่ 053-404488-95 ตอ 197 ชื่อ/นามสกุล อายุ วัน เดือน ปเกิด เพศ ชาย หญิง ที่อยู รหัสไปรษณีย โทรศัพท e-mail วิธีการสมัครสมาชิกและชำระเงิน สงใบสมัครพรอมธนาณัติสั่งจายในนาม ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล มาที่ 312/1 ถ.มณีนพรัตน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 สงเช็คขีดครอมสั่งจายในนาม นิตยสาร Computer Chiang Mai ธนาคาร: สาขา: เลขที่: วันที่ขึ้นเงินได: โอนเงินเขาบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) สาขาประตูชางเผือก จังหวัดเชียงใหม ชื่อบัญชี นิตยสาร Computer Chiang Mai เลขที่บัญชี 550-3-03811-2 (เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแฟกซสำเนาใบโอนเงิน + แบบฟอรมใบสมัครสมาชิก มาที่ 053-226090)

ใบสมัครสมาชิก ประเภทสมาชิก ครึ่งป 6 เลม 150 บาท หนึ่งป 12 เลม 300 บาท เริ่มรับหนังสือตั้งแตฉบับที่_____________


Computer Chiang Mai  

สาระครบครัน สารพันความรู้ คู่คอมพิวเตอร์