Page 1


Power

n

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ที่ผานมา พ.ร.บ. คอมพิวเตอร คุณสามารถเปดเขาไปดาวนโหลด อานรายละเอียดเกี่ยวกับ 2550 หรือ พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิด พ.ร.บ. ฉบับนี้ เพื่อดูกฏขอบังคับ สิ่งที่ตองหลีกเลี่ยง บทลงโทษ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใชแลวครับ ทั้งคนไทย ในฟอรแมต PDF สั้นๆ เขาใจงาย เพียง 10 หนา ขนาด 116 KB ที่ คนตางดาว ครอบคลุมทั้งผูใหบริการและผูใชบริการ รวมความผิดทั้ง https://www.mict.go.th/news/index.aspx?Nid=819&GRoID ในและตางประเทศ =38 เรามาดูสาระสำคัญของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ เริ่มจากพวกเราซึ่ง เราจะไดอะไรจาก พ.ร.บ. ฉบับนี้? แนนอนสิ่งสำคัญที่สุด ส ว นใหญ แ ล ว จะเป น ผู ใ ช บ ริ ก าร จะเน น ความสำคั ญ ไปที่ ค วาม คือการปกปองพวกเราจากภัยคุกคามทางคอมพิวเตอรนั่นเองครับ ไมวา ลอแหลมที่เกิดจากฟอรเวิรดเมล (Forward Mail) ครับ จะเปนเครื่อง ขอมูล ความเปนสวนตัวของคุณ ที่ไมใชใครจะเอาไปใช นั่นคือหากตรวจพบการสงภาพลามกอนาจาร ภาพที่มีการ อย า งไรก็ ไ ด จะแก ไ ขอย า งไรก็ ไ ด จะทำความเสี ย หายอย า งไรก็ ไ ด ตั ด ต อ หรื อ ข อ ความที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายต อ บุ ค คลอื่น เพราะเราสามารถรองทุกขและดำเนินคดีอาญากับผูที่กระทำผิด โดยได ก็ถือวามีความผิด โดยผูที่สงตอทั้งหมดจะถูกดำเนินคดี แตถาไดรับ รับความรวมมือจากผูใหบริการทางอินเทอรเน็ตดวย งานนี้ทุกฝายตอง แตไมสงตอก็ถือวาไมมีความผิด งายๆ เหมือนกฎหมายทั่วไปครับ รวมมือกันครับ นั่นคือถาไมทำใหใครเสียหาย ก็ไมผิด กลับมาที่เรื่องราวในเลมของเรากันครับ ในฉบับนี้ พลาดไม นอกจากนี้ สิ่งที่เราตองเขาใจคือ ความผิดที่จะเกิดขึ้นซึ่ง ไดกับสาระเขมขนเกี่ยวกับเพาเวอรซัพพลาย อุปกรณสำคัญที่ขาดไมได เปนผลมาจากการกระทบตอชื่อเสียง ทรัพยสิน และความลับของผูอื่น แตหลายคนมองขาม อุปกรณชิ้นนี้ สำคัญมากแคไหน และจะเลือกซื้อ นั้น จะตองมีผูเสียหายเขาไปรองทุกขครับ จึงจะมีการสอบสวนและ ใหเหมาะไดอยางไร ดำเนินคดี สำหรับแฟนๆ เกมคอนโซล มีขาวดีครับ ถาคุณตองการ อย า งไรก็ ต าม หากเป น ความผิ ด ที่ ส ง ผลกระทบต อ สรางเกมสำหรับ Xbox360 ไมตองไปเรียนเมืองนอก ไมตองไปไหน สาธารณะ ความมั่นคงของชาติ สถาบัน เจาหนาที่สามารถตรวจจับ ไกล แตสอนกันฟรีๆ ที่เชียงใหมนี่เอง อานบทสัมภาษณอันนาสนใจ อายัดขอมูล และดำเนินคดีไดทันที ของหมอจิมที่จะนำคุณสูโลกใบใหญของคอนโซลกันไดในฉบับนี้ครับ ในสวนของการทำผิดที่ทำใหระบบของและขอมูลผูอื่น และแฟนๆ รายการ E-Life E-Business และแบไต ด อทคอม เสียหาย ไปลวงเอาความลับ การดักขอมูล ขโมยขอมูล และผูที่สราง ฉบับนี้เรามีสัมภาษณพี่หนุย พงศสุข หิรัญพฤกษ พิธีกรอารมณดี เครื่ อ งมื อ เหล า นั้ น เช น เครื่ อ งมื อ สำหรั บ แฮกค หรื อ เจาะระบบ มากความสามารถ กันดวยครับ ขโมยขอมูลก็มีความผิดเชนกัน เนื้อหาในสวนอื่นๆ ยังคง็อัดแนน ใหคุณใชคอมฯ ไดสุด มองไปอีกดานทางฝงผูใหบริการกันบางครับ พ.ร.บ. คุมเต็มที่เชนเคยครับ อยารอชา พลิกหนาเปดเขาไปอานกันไดครับ ฉบั บ นี้ บั ง คั บ ให มี ก ารเก็ บ ข อ มู ล บั น ทึ ก การใช ง านอย า งน อ ย 90 วันเพื่อใหสามารถตรวจสอบยอนกลับไปไดวาใครทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร ติดตอใคร อยางไร นั่นทำใหผูใชบริการตองระวังในสวนนี้ ดวยครับ เพราะการใชงานตางๆ จะถูกบันทึกเอาไว และใชเปนขอมูล ในการระบุความผิดได นั่นคือ ถาคุณทำผิด ขอมูลการกระทำของคุณ ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล จะถูกบันทึกไว และยอนกลับไปเลนงานคุณได

วันที่

editor.cc@gmail.com

กองบรรณาธิการ ที่ปรึกษา: เรวัตร หวังปรีดาเลิศกุล, ดร.ชุณหพงศ ไทยอุปถัมภ, ผศ.ดร.ตรัสพงศ ไทยอุปถัมภ, วัฒนชัย ภูวกุล, วิเชษฐ ธรรมรุงพิทักษ บรรณาธิการบริหาร: อานุภาพ ไทยอุปถัมภ บรรณาธิการ: ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล ฝายโฆษณาและการตลาด: ธิดารัตน ศรีวิชัย ศิลปกรรม: ณัฐวุฒิ ปนสุพฤกษ ประสานงานและจัดการ: ศิริรัตน เรือนอินทร, ศิริรวี จันทรมณี เจาของ: บริษัท คอมพิวเตอรพลาซา จำกัด ที่อยู: 312/1 ถนนมณีนพรัตน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 โทร: 053-404488-95 ตอ 197 โทรสาร: 053-226090 e-mail: computerchiangmai@gmail.com โรงพิมพ: หจก. สยามรัตน โทร: 053-276360 / 053-820789 โทรสาร: 053-282461 / 053-275079 ประกาศเรื่องลิขสิทธิ์ สำหรับทรรศนะหรือขอคิดเห็นที่ปรากฏอยูในบทความตางๆ ของนิตยสาร Computer Chiang Mai เปนความเห็นสวนตัวของผูเขียนแตละทาน ไมจำเปนตองเปนความคิดเห็นของ นิตยสารเสมอไป สำหรับขอเขียนที่นักเขียนภายนอกสงมา หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น ทางนิตยสาร จะไมขอรับผิดชอบแตประการใด และนักเขียนที่ละเมิดลิขสิทธิ์เทานั้น จะตองเปนผูรับผิด ชอบตอผลทางกฎหมาย

การขออนุญาตและพิมพซ้ำ บทความที่ตีพิมพในนิตยสาร Computer Chiang Mai สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 กรณีที่ทานตองการนำสวนหนึ่งสวนใดในบทความของนิตยสารไปใช โปรดติดตอไดที่ กองบรรณาธิการ นิตยสาร Computer Chiang Mai ตามที่อยูและเบอรโทรศัพทขางตน *All brand names and Trademarks used here are for identification purposes only. These names and Trademarks belong to their registered owners. เครื่องหมายการคาทุกรายการเปนลิขสิทธิ์ของเจาของเครื่องหมายการคานั้นๆ ที่ปรากฎในหนังสือนิตยสารนี้เปนการใชเพื่อการอางอิงเทานั้น


ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือน สิงหาคม 2550

เพาเวอร์ซัพพลาย ขอเท็จจริงที่ไมไดมาพรอมกับคูมือ

20

สรางภาพถายอินฟราเรด 46 เริ่มตนดี ไปไดดี กับ

48

Illustrator Smaller File Start Up

NEWS & Events 12 News & Events Interviews 14 คุยกับหมอจิม กาวใหมของเกม คอลโซล หนุนเด็กไทยไปตลาดโลก 16 คุยกับพิธีกรอารมณดี พี่หนุย พงศสุข Gadget Guide 18 Gadget Buyer’s Guide 20 เพาเวอรซัพพลาย ขอเท็จจริงที่ไมไดมาพรอมกับคูมือ Software Reviews 26 ปกปองขอมูลในแฟลชไดรฟ On Click 32 On Click Hardware Reviews 34 Apple MacBook Core2 Duo 36 Dual Sim ใชสองซิมในมือถือเดียว 38 HDD DivX Player สนุกไดทุกที่ ไมมีขีดจำกัด IT Quiz 42 15 คำถาม ยอดฮิตประจำเดือนนี้ Hot Tools Cool Soft 43 ดาวนโหลดดี ฟรีแวร WorkShop 44 Tips เด็ดๆ กับ Excel 46 สรางภาพถายอินฟราเรด 48 เริ่มตนดี ไปไดดี กับ Illustrator Smaller File Start Up Pocket PC 50 จูนอัพ อัดความเร็วถึงใจใหกับ Touch Mac 54 10 ความเขาใจผิดๆ สุดคลาสสิค 56 กูภาพจากการดหนวยความจำงายและฟรี Game 58 LOST PLANET Price Index 62 Shop Index 64


Trendy โนตบุคแตงตัวไดจาก SVOA

ใน

ตลาดโน ต บุ ค ที่ เ ต็ ม ไปด ว ยการ แขงขันอันเรารอน เราคงปฏิเสธไม ไดวาชื่อของ SVOA โดดเดนขึ้นมาเปนอันดับ ตนๆ ดวยจุดแข็งของประสิทธิภาพที่คุมคากับ ราคา และครองใจทั้ ง กลุ ม ผู ใ ช ต ามบ า น และองคกรมาอยางยาวนาน ลาสุด SVOA เปดตัวโนตบุคในซีรี่ย Trendy เทรนดดี แตงตัวได Dress it yourself เติ ม แต ง ดี ไ ซน เ ก บ นโน ต บุ ค คุ ณ ด ว ยกราฟ ก บาดใจ...เทรนดใหมจาก SVOA ออกมาเอาใจ ผูใชที่ตองการเอกลักษณ ความโดดเดน ที่ไม เหมื อ นใคร บ ง บอกสไตล แ ละรสนิ ย มที่ แตกตาง โดยโน ต บุ ค ทุ ก รุ น จาก SVOA คุ ณ สามารถเลื อ กสติ ก เกอร คุ ณ ภาพเยี่ ย ม ทนทาน เพื่อติดลงบนกรอบพื้นที่ดานหนาของ ตั ว เครื่ อ ง (ด า นตรงข า มกั บ จอแสดงผล) ซึ่งสรางความโดดเดนใหกับโนตบุคและตัวคุณ เองไดอยางมีเสนห เต็มไปดวยความนาสนใจ และใหสไตลอินเทรนดที่คุณเลือกได ลวดลายต า งๆ มี ใ ห เ ลื อ กสารพั ด แบงเปนหัวขอตางๆ อาทิเชน Graphic Style, Thai Style, Sport Style, Flower Style, Photo Style, Creature Style, Zodiac Style และ Teen Style กว า 100 แบบ เลื อ กกั น

อย า งจุ ใ จ หรื อ จะออกแบบ ลวดลายต า งๆ ในแบบที่คุณตองการก็ยังได โดย SVOA ไดจัด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ และลวดลายครบครั น เพื่ อ สร า งสรรค ส ติ๊ ก เกอร ใ ห ต รงกั บ รุ น โน ต บุ ค SVOA ของคุณไดอยางลงตัว ซึ่งคุณสามารถ เปดเขาไปดูรูปแบบ ลวดลาย สีสัน และสไตล ของแต ล ะประเภทที่ คุ ณ ชื่ น ชอบได ที่ เ ว็ บ ไซต http://www.svoa.co.th/diy/index.html หัวขอ Products คุ ณ สามารถเข า ไปดู ร ายละเอี ย ด โนตบุคทุกรุนของ SVOA พรอมรายละเอียด

ตางๆ ที่พรอมรอคุณอยู อยางครบครันไดที่ http://www.svoa.co.th/products.php?typ e=2&style=product ที่ สำคั ญ สำหรั บ ผู ใ ช SVOA ยั ง ได จัดเตรียมบริการ SVOA Call Center สำหรับ ลู ก ค า ทุ ก ท า น ให คุ ณ โทรเข า ไปปรึ ก ษา ขอข อ มู ล คำแนะนำ สอบถาม หรื อ ปรึ ก ษา เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก ารทั้ ง หมดได ที่ หมายเลข 026869000 เวลา 8:30-22:00


Reviews

10 คำถามสุดคลาสสิค

COM & DIGITAL CHIANGMAI 2007 คงถูกอกถูกใจ คอคนรักเทคโนโลยีและความทันสมัยในโลกของคอมพและโลกของดิจิตอลกับงานไอซีที “คอมพ & ดิจิตอลเชียงใหม 2007” ณ ศูน12 ยประชุComputer มมหาวิทยาลัChiang ยเชียงใหมMai เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคมที่ผานมา ที่เหลาบรรดาบริษัทไอทีชั้นนำในจังหวัดเชียงใหมตางขนสินคามาประชันกัน อยางมากมาย พรอมโปรโมชั่นสุดพิเศษภายในงาน ที่ทำใหแตละทานที่มารวมงานนั้น ไดสินคาถือติดไมติดมือกลับไป


NEWS&Events

IPTV ทีวีออนไลน

Adobe CS3

เปดตัวไปแลวกับ Maxnet IPTV ความบันเทิงรูปแบบใหมสำหรับการรับ ชมสาระ ความบันเทิง และขอมูลขาวสารตางๆ ผานอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใน จั ง หวั ด เชี ย งใหม ที่ โ รงแรมโลตั ส ปางสวนแก ว เมื่ อ วั น ที่ 22 มิ ถุ น ายนที่ ผ า นมา ดวยคุณสมบัติที่แตกตางที่สามารถรับชมไดทั้งทางหนาจอคอมพิวเตอรในรูปแบบ Internet TV และทางหนาจอโทรทัศน ซึ่งสามารถดูยอนหลังได รวมทั้งยังใชบริการ โทรศัพท เลนเนต ดูทีวี ไดพรอมๆ กัน เรียกความสนใจจากชาวเชียงใหมไดเปน อยางมากเพียงแคสมัครสมาชิกกับ Maxnet IPTV เทานั้นขอเสนอและเงื่อนไขดีๆ แบบนี้ชาวเชียงใหมไมมีพลาดเลยจริงๆ

ไมผิดหวังเลยกับงานสัมมนาแนะนำการใชโปรแกรม Adobe CS3 โดย iStudio by MacZone ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผานมา ณ โรงแรมอโมรา ทาแพ เชียงใหม โดยทีมงาน Thai Adobe User Group ที่ตางพกพาประสบการณและขนสาระ ความรูเทคนิควิธีการใชงานในการออกแบบสำหรับสื่อทุกชนิดดวย Adobe Creative Suite 3 Design Premium เพี ย งชุ ด เดี ย ว เทานั้น งานนี้เต็มอิ่มไปดวยความรูจริงๆ

Synnex IT Total Solutions 2007 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน Synnex IT Total Solutions 2007 เปดตัวสินคาใหมๆ และเปนสินคาที่มีความหลากหลายและพรอมพรั่งไปดวย แบรนด ชั้ น นำทางด า นไอที จ ากต า งประเทศกว า 45 แบรนด พร อ มกั บ การชี้ แ จงผลประกอบการที่ แ สดงถึ ง การเติบโตของธุรกิจทางดานไอทีของบริษัท ณ โรงแรม เซ็ น ทรั ล ดวงตะวั น เชี ย งใหม เมื่ อ วั น ที่ 4 กรกฎาคม ที่ผานมานั้นไดรับความสนใจจากผูประกอบการดานไอที ที่ตางพากันตบเทาเขารวมงานกันอยางลนหลาม

รางแผนยุทธศาสตรซอฟตแวร ป 2551-2553 สำนักงานสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร แหงชาติ (องคการมหาชน) สาขาเชียงใหม พรอมกับผูประกอบ การด า นซอฟต แ วร ภ าคเอกชน จั ด โครงการนำเสนอร า งแผน ยุ ท ธศาสตร ท างด า นอุ ต สาหกรรมซอฟต แ วร นำที ม โดยรอง ศาสตราจารย ชั ย ยศ สั น ติ ว งษ พร อ มทั้ ง นั ก วิ ช าการและผู ประกอบการทางภาคเอกชนซึ่งใหความสนใจเขารวมแสดงความ คิ ด เห็ น และร ว มรั บ ฟ ง กั น อย า งคั บ คั่ ง ณ ห อ งสุ พั ต รา โรงแรม เชียงใหมภูคำ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผานมา Computer Chiang Mai

13


Interview

กาวใหมกับเกมคอนโซล หนุนเด็กไทยไปตลาดโลก

นายแพทยภาณุทัต เตชะเสน

ทัศนีย แกวดุลดุก

กาวใหมกับเกมคอนโซล หนุนเด็กไทยไปตลาดโลก ความก า วหน า ทางด า นเทคโนโลยี นับวันยิ่งพัฒนาและเดินตอไปขางหนาอยางหา ที่สิ้นสุดไมได สิ่งที่พัฒนาไมวาจะเปนดานใด นั้น ก็ลวนแลวแตเกิดจากความคิดของมนุษย เรา ที่ รู จั ก คิ ด รู จั ก นำไปใช และรู จั ก การ พั ฒ นาเพื่ อ ค น หาสิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด คอมพิ ว เตอร และสื่อทางดานดิจิตอล ก็เปนอีกอยางหนึ่งที่ เราสามารถมองเห็ น ได ชั ด เจน พั ฒ นาเพื่ อ รองรับความตองการและตอบสนองการใชงาน ไดเปนอยางดี คอมพิวเตอร นับวาเปนเครื่องมือที่ สำ คั ญ ม า ก ช นิ ด ห นึ่ ง ไ ม ว า จ ะ พิ ม พ ง า น เก็ บ ข อ มู ล หรื อ ทำสิ่ ง อื่ น ๆ ได อี ก มากมาย เนื่องจากวามีโปรแกรมที่มีไวสำหรับสนับสนุน การทำงานต า งๆ ไม ว า จะเป น Microsoft Office, Photoshop, Illustator เป น ต น โปรแกรมตางๆ เหลานี้ผลิตออกมาสูสายตา ประชาชนไดก็เพราะมีนักเขียนโปรแกรมหรือ Programmer คอยคิดคนโปรแกรมการทำงาน ต า งๆ ออกมาเพื่ อ สนองตอบความต อ งการ ของแตละหนวยสังคม หากจะพู ด ถึ ง ความต อ งการของ เด็กๆ แลวละก็ คงจะหนีไมพนเรื่องราวของ เกมที่ มี ใ ห เ ลื อ กเล น ได ห ลากหลาย แล ว ใคร ละ...ที่จะเปนผูที่คิดคนเกมสนุกๆ ออกมาได ตรงใจเด็ ก ๆ ทั่ ว โลก ที่ ป ระเทศไทยของเรา มี น ายแพทย อ ยู ท า นหนึ่ ง ที่ ใ ห ค วามสนใจกั บ

14

Computer Chiang Mai

เกมคอมพิวเตอรมาตั้งแตยุคแรกๆ ผลิตเกม และการ ตู น เอนิ เ มชั น มาจนกระทั่ ง บั ด นี้ ท า นคื อ นายแพทย ภ าณุ ทั ต เตชะเสน หรือหมอจิมที่คนในวงการคอมพิวเตอรคุนเคย และรูจักกันเปนอยางดี หมอจิ ม เป น คนไทยในยุ ค แรกๆ ที่ ใ ห ค วามสนใจกั บ คอมพิ ว เตอร ม าตั้ ง แต ป 2525 เมื่ อ ครั้ ง ยั ง เป น นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 2 คณะแพทยศาสตร ในขณะที่ศึกษาแพทยอยู นั้ น มี ค วามรั ก ในการเล น เกม และสามารถ ออกแบบและสรางเกมคอมพิวเตอรออกมาจน สามารถจำหนายได คุณหมอเลาวา “ผมเปนโปรแกรมเมอร มาตั้งแตป 2525 นับรวมตอนนี้ก็เปนเวลา 25 ป พ อดี ในการทำเกม ก็ เ พราะเห็ น เกมแล ว ชอบ ชอบเลนเกมมาตั้งแตเด็กๆ จึงอยากที่จะ ทำเกมออกมา” ซึ่งในขณะที่เปนนักเรียนแพทยน้ัน คุณหมอไดใชเวลาวางในวันหยุดไปทำงานกับ บริษัทคอมพิวเตอรโดยเดินทางไปกลับระหวาง เชียงใหมและกรุงเทพอยูเปนประจำ และเมื่อ สำเร็ จ การศึ ก ษา ก็ ทำงานทางการแพทย ตามที่ไ ด เ รี ย นมา แต เ พี ย ง 6 เดื อ นก็ ไ ด เ บน เข็ม หันมาเอาดีทางดานการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอรแทน จนกระทั่งไดทำงานรวมกับ บริ ษั ท ไมโครซอฟต อ เมริ ก า หลั ง จากนั้ น ได กลับมาเมืองไทย และไดกอตั้งบริษัท Jimmy

Software ขึ้นออกแบบเกมที่ใชกับ Windows CE หรื อ พ็ อ คเค็ ต พี ซี ใ นยุ ค แรกๆ นั่ น เอง โ ด ย เ ก ม ที่ พั ฒ น า นั้ น ไ ด รั บ ค ว า ม นิ ย ม ติดอันดับขายดีในระดับโลก จนไดรับรางวัล การออกแบบซอฟตแวรยอดเยี่ยมของอเมริกา และยุโรป น อ ก จ า ก นี้ ยั ง ไ ด เ ป ด เ ว็ บ ไ ซ ต jimmy.com เพื่ อ จำหน า ยเกม ที่ พั ฒ นาขึ้ น ผ า นทางระบบออนไลน โ ดยร ว มมื อ กั บ ชาว อังกฤษ นอกจากนี้ยังไดกอตั้งบริษัทเชียงใหม ดิจิตอลเวิรค ขึ้นมาเพื่อสรางสรรคผลงานแอนิ เมชั น และเกมในรู ป แบบใหม ๆ ซึ่งขยายการ ลงทุนไปยังประเทศไตหวัน ฮองกง และสาธารณรัฐ ประชาชนจีน เมื่ อ ถามถึ ง การมุ ง เข า สู ต ลาดของ เกมนั้น คุณหมอกลาววา “ถาหากเปนตลาด เกม ตลาดที่ใหญที่สุด ก็คือคอนโซล ซึ่งหาก เรามีความตองการที่จะเขาไปสูตลาดของเกม ซึ่งหมายถึงตองการทำเปนอาชีพซึ่งอาจรวมถึง การทำเกมที่สามารถสงออกได เราก็ตองมุง เป าไปที่ ค อนโซล เช น Xbox360, PS3 หรื อ Wii แตการที่จะเขาไปสูหรือขึ้นไปถึงคอนโซล ไดไมใชเรื่องงาย ตองมีการไตขึ้นไปเปนลำดับ ขั้ น จากเล็ ก ๆ ไปหาใหญ ใช ว า จะสามารถ เขี ย นเกมที่ มี ข นาดใหญ ไ ด และในตอนนี้


กาวใหมกับเกมคอนโซล หนุนเด็กไทยไปตลาดโลก ในการเขียนเกมสำหรับ Xbox360 นั้นไมโคร ซอฟท ไ ด เ ตรี ย มทู ล ที่ มี ชื่ อ ว า XNA เพื่ อ เป น เครื่องมือในการสรางเกมไดอยางงายดาย “ในอดีตนั้น การที่เราจะขึ้นไปเขียน เกมในคอนโซลนั้ น ต อ งเป น บุ ค คลที่ ผ า นการ คัดเลือกแลวเทานั้น ซึ่งโอกาสที่เราจะเขาไป ทำมีนอยมาก คนที่มีเงินหรือกำลังซื้อ ก็จะซื้อ ทู ล หรื อ เอนจิ น ตั ว หนึ่ ง ราคาระดั บ 10 ล า นบาทขึ้ น ไป จะเห็ น ได ว า เราแทบจะไม มี โอกาสเลย แต ต อนนี้ มั น มี XNA เกิ ด ขึ้ น เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เปนโอกาสของเราที่จะได ลองเขาไปสูตลาดของคอนโซล” ปจจุบันในแวดวงของการเลนเกมนี้ มีเกมในกลุม Xbox Live Arcade เปนเกมที่ ตองเขาไปดาวนโหลดเอาเอง และขนาดของ เกมไมใหญมาก หมอจิมไดกลาวถึงกลุมผูเลน เกมในปจจุบันวา ผูเลนเกมเริ่มเปลี่ยนไป คือ จะมีทั้งผูที่เลนเกมที่ซีเรียส คือ ชอบเลนอยาง จริงจัง ผูเลนกลุมนี้มักจะตองการเกมที่ดังๆ หรือมีชื่อเสียงมากๆ และตอนนี้ก็จะมีกลุมที่ เปนผูหญิง เด็ก รวมไปถึงวัยรุน กลุมนี้อาจจะ ชอบเกมที่แปลกๆ ใหมๆ เพราะฉะนั้น เมื่อ เข า มาสู ยุ ค นี้ เราก็ ส ามารถที่ จ ะเติ บ โตใน คอนโซลไดและที่สำคัญมีตลาดรองรับ ซึ่ ง ก อ นนั้ น ตลาดจะเป น ยุ ค ของ PS2 เกมที่จะออกมาตองเปนเกมที่ใหญเทานั้น ตลาดรองรับเกมเล็กแทบจะไมมีเลย เนื่องจาก วา ตองทำการผานไปทางโซนี่กอน ใหโซนี่ได ดู ก อ น แม ว า จะต อ งทำการผ า นให ท างโซนี่ แต โ ซนี่ ก็ ยั ง ไม ถึ ง กั บ ควบคุ ม เหมื อ นกั บ นินเทนโดที่ตองมีการประทับตรากันกอน เมื่ อ ถามถึ ง ในส ว นของไมโคร ซอฟทถึงการไปเปนสวนหนึ่งของการตลาดคือ เข า ไปแบ ง ส ว นทางการตลาดให ม ากขึ้ น เราก็ไดรับคำตอบวา

“ตลาดของคอนโซลเดิ ม นั้ น เป น ตลาดของนั ก เล น เกม เกมจึ ง ค อ นข า งจิ ง จั ง เชนเกมยิง แตตอนนี้คอนโซลเริ่มมี HD-DVD อยู ใ นตั ว จากเดิ ม เล น เกมอย า งเดี ย วก็ เ ริ่ ม เปลี่ ย น ย า ยมาอยู ใ นห อ งนั่ ง เล น ของบ า น ซึ่ ง จะเป น ศู น ย ร วมของคนในบ า นทั้ ง พ อ แม เด็ ก วั ย รุ น ที่ ไ ม ใ ช นั ก เล น เกม แต ก็ ส ามารถดู หนังและเลนเกมได” ทำใหเราตองเตรียมโครงการเอาไว และนอกจากนี้ ที่ นี่ ก็ มี โ ครงการที่ ร ว มกั บ สำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหง ชาติ (SIPA) เข า มาสนั บ สนุ น โดยจะมี โปรแกรมวิชาการสอนใหเกี่ยวกับทางดานการ สรางเกม ซึ่งเปนโอกาสดีท่ีจะทำให คนรูจัก วาการสรางเกมนั้น จะสามารถทำไดอยางไร บาง และเปดโอกาสใหคนที่สนใจมาเรียนสราง เกมได ซึ่ ง การสอนของเราแตกต า งและไม เหมือนใคร “ในกระบวนการสร า งเกมจริ ง ๆ แล ว มั น ไม ไ ด เ ป น แค ก ารเขี ย นโปรแกรม เทานั้น แตมันรวมไปทั้งกระบวนการออกแบบ, เสี ย ง, กราฟ ก , การเล น ให เ กิ ด ความสมดุ ล เราสอนใหเขาทำเกมโดยใชเครื่องมือสำเร็จรูป เขามาชวยหลายตัว ซึ่งจะทำใหเราทำเกมได เร็ ว ขึ้ น ซึ่ ง ตั ว ที่ นำมาใช ไ ด แ ก XNA กั บ TorqueX ในการใหความรูแกผูที่สนใจที่อยาก จะเข า มาศึ ก ษาเล า เรี ย นนั้ น ที่ น่ี จ ะทำการ อบรมโดยที่จะเนนอยูสองอยางไดแก การใช เกมเอนจิน และการพัฒนาดานกราฟกสำหรับ การทำเกม ซึ่งใครมีความสามารถก็ใหมาเรียน แลวตั้งทีมกันขึ้นมา หมอจิ ม บอกกั บ เราว า ในการให ความรูกับผูที่สนใจนั้น ที่น่ีจะใหการศึกษากับ ผู ที่ เ ข า รั บ การอบรม ที่ ส นใจจะทำเกมว า

Interview

การทำเกมนั้น ใชเพียงแคการเขียนโปรแกรม หรือทำเพียงคนคนเดียว มันเปนกระบวนการ ซึ่งเมื่อที่น่ีใหการศึกษากับผูเขารับการอบรม แลว ตอจากนั้นหากมีผูที่สนใจที่อยากจะรวม งานกัน ก็อาจจะใหมารวมทีมกับที่นี่ ซึ่งมัน เปนโอกาสที่จะเขาสูวงการเกม ซึ่งหลังจากนั้น ผูที่เขารับการอบรมจะอยูรวมงานกับที่นี่หรือ ไมอยูก็ได ที่นี่ไมมีการบังคับกัน เปนการเปด โอกาสใหกับผูเขารับการอบรมมากขึ้น “เราในฐานะที่ มี ป ระสบการณ ม า เยอะ ลองผิ ด ลองถู ก กั น มา ดั ง นั้ น จึ ง เอามา เพื่อแนะนำใหนองๆ วาถาจะทำเกมตองทำยัง ไง ขั้ น ตอนเป น ยั ง ไง ซึ่ ง เราจะใช เ วลา 20 วันกับการอบรม โดยแบงเปนทีม ทีมละ 5 คน เพื่อใหเขาเรียนรูกระบวนการนั้น และสามารถ ทำเกมที่เลนไดจริงบน Xbox360 ไดอยางนา ภาคภูมิใจโดยไมคิดคาใชจายแตอยางใด” การศึกษาจากประสบการณแลวนำ มาสอนให เ กิ ด การเรี ย นรู น้ั น เป น สิ่ ง ที่ ดี การใหการศึกษานั้นก็เปนสิ่งที่ดียิ่ง การชวย สานฝนใหกับผูอื่นและทำความฝนใหเปนจริง ขึ้ น มา เป น สิ่ ง ที่ น า ภู มิ ใ จเป น อย า งมาก กอนจากกันนายแพทยภาณุทัต ไดฝากทิ้งทาย เอาไววา “แมจะใชเวลาเรียนไมมาก แตเมื่อรู กระบวนการ และสามารถทำเกมได หากเขา นึกสนุกขึ้นมา เราอาจจะไดเกมดีๆ ขึ้นมาอีก ก็เปนได” ด ว ยโครงการดี ๆ ที่ น า สนใจและ เปดโอกาสใหคนรักเกมไดมาเรียนแบบนี้ เชื่อ ไดวา ในอนาคต ชาติไทยเรา จะมีนักสราง เกมที่ มี คุ ณ ภาพระดั บ โลก และเป น หนึ่ ง ใน อุ ต สาหกรรมเกมชั้ น นำที่ เ ราจะได เ ล น เกมที่ สรางสรรคโดยคนไทยอยางแทจริง

Computer Chiang Mai

15


Interview

SHOW NO LIMIT ORGANIZED BY BRIAN... PRESENTED BY HEART

ทัศนีย แกวดุลดุก ธุ ร กิ จ ด า นไอที ในป จ จุ บั น นั บ เป น ธุรกิจที่เติบโตรวดเร็วอยางเห็นไดชัด มีใหเรา ไดเห็นหลากหลายรูปแบบหลากหลายแนวทาง มากขึ้น ชัดเจนที่สุดก็คงจะเปนธุรกิจที่เกี่ยว กับการขายสินคาดานไอทีหรือเปนผูผลิตสินคา ดานไอทีเหลานี้ โดยตรง หรือบางหนวยธุรกิจ ก็ อ าจจะเกี่ ย วข อ งกั บ ทางด า นไอที ไ ม ม ากก็ นอย สุดแตวาใครจะมองเห็นชองทางในการ จะดำเนินธุรกิจอยางไรใหแตกตาง คอลัมนสัมภาษณในฉบับนี้ เราจะ พาทุ ก ท า นมารู จั ก กั บ ชายหนุ ม ท า นหนึ่ ง ที่ บริหารงานในธุรกิจดานไอที ที่มีหนวยธุรกิจ ภายในบริษัทที่หลากหลายรูปแบบซึ่งนาสนใจ เปนอยางมากและเมื่อไดพูดคุยกันได ยิ่งมอง เห็ น ถึ ง หลั ก การทำงานที่ น า สนใจซึ่ ง เราเห็ น วานาจะเปนประโยชนตอเราๆ ทานๆ ไมมาก ก็นอย “พงศ สุ ข หิ รั ญ พฤกษ ” กรรมการ ผูจัดการบริษัท SHOW NO LIMIT CO., LTD ที่ ใ ช ห ลั ก การทำงานจากสิ่ ง ที่ ตั ว เองชอบ หล อ หลอมออกมากลายเป น ธุ ร กิ จ ที่ ป ระสบ ความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ จากการจัดการ ดวยสมอง และทำออกมาดวยหัวใจ “พี่หนุย” ยอนเวลาใหเราไดทราบวา พี่ ห นุ ย จบการศึ ก ษามาจากคณะศิ ล ปกรรม ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ประสานมิตร เอกการกำกับการแสดง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงกรรมการผูจัดการบริษัท SHOW NO LIMIT CO., LTD หรื อ บริ ษั ท โชว ไ ร ขี ด จำกัด พี่หนุยไดบอกกับเราวา ที่บริษัทแหงนี้ มีหนวยธุรกิจอีกหลายอยางที่นาสนใจ ซึ่งชวย ดึงความสนใจใหเราเฝารอคอยการบอกกลาว อยางตั้งใจ หนวยธุรกิจภายในบริษัทที่พี่หนุย บอกใหเราฟงพรอมชี้แจงรายละเอียดนั้นแบง ออกไปเปน 6 หนวยธุรกิจ ธุ ร กิ จ ตั ว แรกนั้ น ก็ ไ ด แ ก SHOW NO LIMIT เปนธุรกิจที่จัดการเกี่ยวกับการจัด งานหรือ event ตางๆ ในดานไอทีโดยตรง อยางเชนการจัดงานของ SYNNEX ในครั้งนี้ ซึ่งธุรกิจตัวนี้ดำเนินงานมากวา 7 ปแลว 16

Computer Chiang Mai

ธุ ร กิ จ ตั ว ที่ ส องได แ ก SHOW NO LIMIT TELEVISION เปนธุรกิจที่เกี่ยวกับการทำ รายการโทรทัศน โดยรายการที่ทำอยูในตอน นี้ก็ไดแก รายการ ไอทีจีเนียส ซึ่งเปนรายการ ของบริษัท เครือซีเมนตไทย จำกัด ในสวนนี้ ท า ง บ ริ ษั ท ไ ด เ ป น ผู ผ ลิ ต ร า ย ก า ร ใ ห และดำเนิ น การผลิ ต มาเป น ระยะเวลา 3 ป แ ล ว นอกจากนี้ ยั ง มี ร ายการ E-Life E-Business Extream ซึ่งเปนรายการที่ไดเขา รวมเปนสวนหนึ่งในการผลิตรวมกับทางเนชั่น ออกอากาศทางโมเดิ ร น ไนน ที วี ช ว งเวลา 9.30 – 10.00 น.ทุ ก วั น จั น ทร จ นถึ ง วั น ศุ ก ร สวนรายการที่เปนของทางบริษัทจริงๆ ที่ผลิต โดย SHOW NO LIMIT TELEVISION ก็ไดแก รายการแบไต ไฮเทค นี่เอง “รายการแบไต ไฮเทค ออกอากาศ ทาง เนชั่ น แชลแนล ในเวลา 4 ทุ ม ครึ่ ง ถึงเที่ยงคืนของคืนวันอาทิตย เปนรายการแรก เลยก็ ว าได ที่ จั ด รายการได ย าวนานมาก ถึ ง 90 นาที มี รู ป แบบรายการเป น รายการ ทอลคโชวสด ที่อนุญาตใหผูชมทางบานโทร เขามาถามคำถามแบบสดๆ กันไดเลย” ธุรกิจตัวที่สาม คือ RED CARPET BY SHOW NO LIMIT เปนบริษัทที่ทำหนาที่ ในการเชิญแขกเหรื่อในระดับนักธุรกิจอยาง เชน เจาขององคการ บรรดาผูมีชื่อเสียงใน สั ง คม ให ม าร ว มงานเวลามี ก ารจั ด งาน เช น การเป ด ตั ว งาน เป ด ตั ว สิ น ค า หรื อ การ เฉลิ ม ฉลองโดยเฉพาะการจั ด งานภายใน กรุงเทพฯโดยจะมีไดเรกเตอรคอยดูแลเรื่องนี้ อยู หลายท า นคงจะเคยเห็ น กั น อยู บ อ ยๆ ตามภาพขาวสังคมในนิตยสารตางๆ เราจะ เห็นบรรดาแขกเหรื่อมารวมงานมากมาย และนี่ ก็ เ ป น อี ก หนึ่ ง หน ว ยธุ ร กิ จ ของ SHOW NO LIMIT ธุ ร กิ จ ตั ว ที่ สี่ คื อ D O DISC เป น บริ ษั ท ที่ ทำเกี่ ย วกั บ การ จั ด ทำ DVD Packaging ให กั บ หนั ง ไทย เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค า ให กั บ หนั ง ไทย ทั้ ง ด า นตั ว หนั ง เองที่

เลื อ กหนั ง ไทยที่ ดี มี คุ ณ ภาพ เช น องค บ าก กานกลวย เปนตน โดยทำแพ็คเกจหรือกลอง ใหมีความสวยงาม นาเก็บรักษาเพิ่มทั้งระบบ เมนูการทำงานที่ดึงดูดใจมากขึ้น และมีของ แถมพิเศษสำหรับผูที่ซื้อไปใหเขารูสึกวา คุมคา กับเงินที่จายไป “DO DISC เกิ ด จากการที่ ผ มเป น คนที่ชอบดูหนังมาก เพื่อนๆ ในกลุมที่ชอบดู หนังเหมือนกัน ซึ่งไดแก คุณปรัชญา ปนแกว และคุณยุทธนา บุญออม ที่เปนหุนสวนใน DO DISC นี้ ก็มีความเห็นเชนเดียวกันที่วา มีหนัง ที่ควรคาตอการเก็บรักษาไวหลายเรื่อง อยาง เช น หนั ง ไทยในอดี ต ที่ น า ดู ก็ เ ช น นางนาค สตรีเหล็ก จึงมีความคิดวา อยากทำให DVD หนังไทยทัดเทียมกับชาวตางชาติ และชวยให เกิดการสะสมเกิดขึ้น จากจุดนี้ จึงไดเกิดเปน DO DISC ขึ้นมา” แ ล ว D O D I S C ก็ ไ ด ส า น ต อ ปนิ ธ านที่ ต อ งการทำให ห นั ง มี คุ ณ ค า และน า สะสมเป น จริ ง ขึ้ น มา โดยเริ่ ม งานที่ เ ป น แพ็คเกจจริงๆ ในหนังเรื่อง มหาลัย’ เหมือง แร และเพื่ อ นสนิ ท ไม ว า จะเป น กรอบรู ป


SHOW NO LIMIT ORGANIZED BY BRIAN... PRESENTED BY HEART สวยๆ สมุดโนตทีไ่ ขยอ ยทำ หรือแมแตโปสการด “เราทำให กั บ ค า ยสหมงคลฟ ล ม , GTH, ไฟวสตาร และพระนครฟลมซึ่งตอนนี้ ขยายไปทำ CD เพลงใหเปน Enhance CD เนื่ อ งจาก CD ที่ ถู ก ลิ ข สิ ท ธิ์ ข ายได น อ ยลง เพราะคนฟงผานการโหลดหรือไมก็ไปซื้อแผน ที่เกิดจากการก็อปปมาฟง ดังนั้น เราตองการ ที่จะทำใหงานนั้นมีคุณภาพมากพอ เพื่อที่จะ ทำใหเขาหันมาบริโภคงานของเราที่เปนของแท ซึ่งหนาที่นี้ก็คือ DO DISC” ธุ ร กิ จ ตั ว ที่ ห า ก็ คื อ GAME NO LIMIT เปนธุรกิจเกี่ยวกับการจัดทำเกม ที่เกิด จากการร ว มทุ น ระหว า ง SHOW NO LIMIT กับ สหมงคลฟลม ซึ่งตอนนี้ไดดำเนินการผลิต ออกมาแล ว คื อ เกมต ม ยำกุ ง และเกมก า น กลวย เปนการเล็งเห็นสิ่งที่เปนเรื่องที่กำลังได รั บ ความนิ ย ม ซึ่ ง คนส ว นใหญ มั ก จะคิ ด ว า เปนการมอมเมา แลวไมนำมาทำใหเกิดเปน ประโยชน อย า งเช น เรื่ อ งของเกม พี่ ห นุ ย แสดงความเห็นวา ปญหานี้คนไทยจะมองวา ไมอยากใหเด็กเขาไปเกี่ยวของ แตที่ประเทศ ญี่ปุนกลับมองตรงกันขาม และยังสนับสนุนให เกิดการเรียนรู ใหความรูทางดานนี้ จนทำให เขาพัฒนาไดถึงขนาดนี้ ดังนั้น จึงมีความคิด วา เด็กไทยนาจะทำเกมที่เปนของเด็กไทยบาง Project นี้จึงเกิดขึ้นมา แตเมื่อลงมือทำแลว พบวาเปนสิ่งที่ยากมาก เนื่องจากไมมีความรู ทางด า นนี้ ม ากพอ เพราะไม มี ห น ว ยงานให ความรูอยางจริงจังหรือมีองคกรการศึกษาใด เปดทำการสอน การทำงานจึงเกิดจากการลอง ผิดลองถูกเกิดจากการศึกษาเอง ดังนั้นงานที่ ออกมาจึงยังไมเปนที่พึงพอใจตามที่ตองการ

“ในส ว นนี้ ค วามรู เ ราน อ ยแต เ รามี จิ น ตนาการสู ง ดั ง นั้ น อาจจะต อ งใช เ วลาอี ก หนอยที่จะพัฒนาการผลิตในดานนี้ออกมาใหดี และมีคุณภาพมากขึ้น คือ มีบุคลากรที่มีความ รูดานนี้โดยตรง และจากการที่เราไดลงทุนไป นั้น ทั้งเกมตมยำกุงและกานกลวย ยังไมคุมใน ดานเชิงธุรกิจ สเกลของผูซื้อเกมไทยยังนอย เราต องรอเวลาอี กหน อย เพื่ อที่ จะทำใหการ ผลิตดีขึ้นและคนยอมรับมากขึ้น” ธุ ร กิ จ ตั ว ที่ ห ก คื อ SHOW NO LIMIT INTERACTIVE เป น ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ เครื อ ข า ยการออนไลน เป น Interactive online marketing ซึ่ ง งานแรกที่ ทำคื อ การจัดทำ Gimmick หรือกลเม็ดหรือลูกเลน ในการที่จะดึงดูดใหผูเขาชมเว็บไซตเกิดความ สนใจ ซึ่ ง ตอนนี้ ไ ด จั ด ทำให กั บ หนั ง เรื่ อ ง ”สายลับจับบานเล็ก” ของ GTH และเว็บไซต หนังของคายสหมงคลฟลมเรื่อง วีดีโอคลิป ธุรกิจหลายตัวแบบนี้ ตองแบงเวลา ในการดู แ ลอย า งเป น ระบบ เมื่ อ เราถามถึ ง หลักการทำงานของพี่หนุย พี่หนุยก็ไดบอกกับ เราดวยสายตามุงมั่นวา ”หลั กการสร างธุ รกิ จของผม ก็ คือ การสรางจากสิ่งที่ตัวเองชอบ ถาไมชอบจะไม เขาใจ ไมวาจะเปนในสวนของการเปนพิธีกร เราก็อยากทำใหผรู วมงาน เจาของงานและตัว เราเองไดรับความพึงพอใจ คุณภาพของงานก็ จะเปนไปตามงบประมาณที่ไดรับมา เราทำเอง ทุกอยางทั้งในสวนของความคิดและการผลิต คือ คิดดวยทำดวย ทำใหลูกคาไมตองจายใน ราคาที่สูงมากไป โดยใหอยูใ นราคาที่แขงขันได ไมตดั ราคาใคร เราพยายามทำใหดที ส่ี ดุ ”

Interview

เมื่ อ มองไปยั ง องค ก รธุ ร กิ จ ที่ มี ลักษณะที่คลายคลึงกับที่พี่หนุยทำอยูนี้ก็มีอีก มากมาย มองเห็ น ได ชั ด ว า มี ก ารแข ง ขั น สู ง บางแห ง ก็ ป ด ตั ว ลงไป แต ที่ นี่ ยั ง สามารถ ยืนหยัดอยูได เปนเพราะเหตุใด คำตอบที่พี่ หนุยบอกกับเราทำใหเรามองเห็นภาพไดอยาง ชั ด เจนเลยว า การจะทำธุ ร กิ จ ไม ว า จะเป น ธุรกิจใดนั้น เราตองมีจุดขายของเราเอง “ธุรกิจดานนี้การแขงขันสูงมานาน แลวแตวาที่เราอยูได เพราะเรามีจุดที่โดดเดน จุดตางของเราคอนขางจะชัดเจน เราหาที่ยืน ได ชั ด เจน ตามหลั ก การของบริ ษั ท เรา ที่ ว า ORGANIZED BY BRAIN…PRESENTED BY HEART คือหลักการทำงานของเรา เราจัดการ ดวยสมอง และทำออกมาดวยหัวใจ อยางเชน ตอนนี้ มี ธุ ร กิ จ อี ก ตั ว หนึ่ ง ที่ เ รากำลั ง สนใจ เกี่ยวกับธุรกิจทางดานการทองเที่ยว เพราะผม เปนคนชอบเที่ยว ไปคนไปหาแหลงทองเที่ยว หรือสถานที่ตางๆ แบบเจาะลึกซึ่งการไดไป เที่ ย วแบบนี้ มั น มี ป ระโยชน แ ละได อ ะไร มากกวาการแวะตรงนั้นตรงนี้ เพียงไมกี่นาที”

Computer Chiang Mai

17


Gadget

Gadget Guide

ณัฐดนัย หอมคง

เทพเจ า กี ต าร ไ ด ม าจุ ติ แ ล ว ... (Gibson Kramer and les Paul) เคยเล น เกมกี ต าร ฮี โ ร (Guitar Hero) ไหมครั บ เดี๋ ย วนี้ มี ถึ ง ภาคสามแล ว ข อ ดี ข องเกมนี้ คื อ สามารถที่ จ ะเล น ผ า น จอยกี ต าร พิ เ ศษเพื่ อ ให ผู เ ล น ได มี ค วามรู สึ ก ผมชื่อบอบครับ อยาหัวเราะผมละ!! (Bob Machine) เจาบอบมีชื่อเต็มๆ วา Bob Machine หนาตาก็ดูเหมือนจะเปนญาติของ Frenzy เสมือนจริงวาไดเปนผูบรรเลงเพลงนั้นจริงๆ จากหนังเรื่อง Transformers มากกวาจะเปนอยางอื่นได เจาหุนตัวนี้เหมาะเปนหุนตั้งไวบนโตะ แตกีตารที่มีอยูในตลาดตอนนี้ก็มีแคเจาเดียวแลว ทำงานที่จะคอยชวยลดความเครียดจากการทำงานของคุณได ลองดูสิ แคมองก็ฮาแลว บอบมีขนาดแถมยังหนาตาเชยๆ อีก แบบนี้เมื่อไหรจะไดเปน เทพซะที เหมือนสวรรคเห็นใจกลัวไมมีการจุติ ที่ 9 x 6 x 6 ซม. ราคาคาตัวก็ตกอยูที่ 1,100บาทครับ ของเทพ เลยสั่งให Gibson ผลิตจอย กีตาร พิเศษแบบใหมออกเพื่อมาเอาใจสาวกเกมกีตาร ฮีโรซะหนอย โดยถอยออกมาถึงสองรุนดวยกัน ชอบแบบไหนใชแบบนั้นเลยครับ แบบนี้สิเทพ!!!

สปริงเกอรอัจฉริยะ (The Motion-Activated Garden Sentry) เมื่อมีตัวอะไรก็ตามที่พยายามมาทำลายสวนอันเปนที่รักของคุณ เชน ไดเวลาทานยาแลวครับ!!! (pill-box-alarm) หมา, แมว, หนู หรือสัตวอื่นๆ สปริงเกอรนี้ก็จะทำการฉีดน้ำเพื่อทำการขับไลสัตว นี่คือสิ่งที่สามารถแกปญหาสำหรับคน ตางๆใหออกไปจากบริเวณนั้นๆ การทำงานจะอาศัยเซนเซอรอินฟาเรดที่ทำงานได ขี้ลืม (ทานยา) ไดครับ ในตลับจะมีชองใหบรรจุ ทั้งกลางวันและกลางคืน คอยจับการเคลื่อนไหว และสั่งการใหมอเตอรที่ควบคุม ยาหลายชอง สามารถตั้งเวลามีเสียงปลุกและสั่น การหมุนทำการหมุนหัวฉีดใหพนน้ำไปยังจุดที่ตองการได ราคาตัวละ 2,765 ได โดยเราสามารถตั้งคาเองไดหมด ที่น้ีก็ไม บาทครับ ตองมาคอยนั่งกังวลวาจะลืมทานยากันอีกตอไป 18

Computer Chiang Mai


Gadget หมดหวงเรื่องกุญแจบาน (Kwikset SmartScan) สำหรับผูที่มักจะมีปญหากับกุญแจบานบอยๆ เปลี่ยนมาติดกุญแจชนิดนี้กันถอะครับ นี่คือ Kwikset SmartScan ที่จะใช Biometric เขามาแทนที่ระบบกุญแจเดิมๆ Biometric คื อ อะไร? Biometric คื อ การผสมผสานเทคโนโลยี ท างด า นชี ว ภาพและทางการแพทย กับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรเขาดวยกัน แต Biometric ที่ถูกนำมาใชเชิงพานิชยในตอนนี้ที่เริ่มจะ เห็นบอยๆแลวก็คือ ระบบสแกนลายนิ้วมือครับ ประตูตัวนี้ก็เชนกัน สนนราคาอยูที่ 6,000 บาทตอ ตัวครับ

มือถือที่คูรักไมควรพลาด (Duofone) คูรักที่มักจะชอบทำอะไรคลายๆกัน มีของใชเหมือนๆ กั น คงจะชอบกั บ Duofone คู นี้ ลั ก ษณะภายนอกก็ ค ล า ยๆ กับขนมบางประเภท แตยังแฝงความไฮโซดวยความเงางามของตัว บอดี้ ขอดีที่ไมควรมองขามของ Duofone ที่จะมาเสริมความรัก ใหแกคูรักคือ”การแบงปน”ครับ แบงปนกันยังไง? สิ่งที่ Duofone มี คื อ สามารถแบ ง แบตเตอรี่ ร ะหว า งกั น ได ถ า มี ตั ว ไหนเกิ ด แบตเตอรี่ อ อ นใกล จ ะหมด และรู ป แบบการวางเครื่ อ งลงที่ ชารตก็มีไอเดียเสมือนวาเปนคูรักที่ไดนอนเตียงเดียวกันอีกดวย

สวนครัวอยูในครัว (Aero-Garden Kit) อุปกรณที่ทำจะใหคุณมี “พืชผักสวนครัวที่ปลูกอยูในครัว” ตัวเครื่อง ไม ไ ด ใ ช ดิ น หรื อ ใช น้ำ (Hydroponic) สำหรั บ การปลู ก แต ใ ช อ ากาศครั บ ทางบริษัทก็ใหการันตีวาหลังจากปลูกภายใน 28 วันไดทานจะรับประทานพืชผัก สดๆแนนอน ราคาเครื่องนี้อยูที่ 5,200 บาทครับและราคาของเมล็ดพืชที่ขายเปน ชุด ชุดละ 700 บาทครับ Teleglass Video LCD Screen สำหรับแวนตาของคุณ บริษัทแหงแดนซากุระนาม ว า Arisawa ได ผ ลิ ต Teleglass ตั ว นี้ ขึ้ น มา โดยมี จุ ด เด น คื อ มี จ อ LCD ขนาด 0.24 นิ้วที่สามารถเอาไป ติ ด กั บ แว น ตาของคุ ณ แล ว ส ง ผล คลายกับวาคุณกำลังดูทีวี 21 นิ้วใน ระยะห า ง 3 ฟุ ต โดยจอ LCD จะมีสายเพื่อตอตรงไปยังเครื่องเลนที่ มี ข นาดเล็ ก เหมาะแก ก ารพกพา ราคาอยูที่ 15,000 บาทครับ

Mother of all touchscreen PCs ถาคุณคิดวาจอทัชสกีน 17 นิ้วของคุณเจงแลวละก็… “คิดใหมเถอะ ครับ” บริษัท GPNC จากเกาหลี ไดผลิตจอขนาด 70 ตัวนี้ขึ้นมา โดยมีความ ละเอียดอยูที่ 1080p อัตราสวนของคอนทราสต อยูที่ 8000 ตอ 1 และเวลาของ การตอบสนองอยูที่ 8 ms ความสวางอยูที่ 700 cd/m2 ยังไมระบุราคาครับ Computer Chiang Mai

19


Buyer’s Guide

เพาเวอรซัพพลาย ขอเท็จจริงที่ไมไดมาพรอมกับคูมือ

พีรพนธ อนุสารสุนทร

เพาเวอรซัพพลาย ขอเท็จจริงที่ไมไดมาพรอมกับคูมือ มีคนเลนคอมพิวเตอรจำนวนไมนอย ที่ใชเงินจำนวนมากซื้อคอมพิวเตอรในราคาสูง เพื่อที่จะไดอุปกรณใหมลาสุด เชน จอขนาด ใหญ การดจอรุนลาสุด ซีพียูที่มีความเร็วสูง หรือฮารดดิสกขนาดใหญโตมโหราฬ แตกลับ ไม รู ว า เพาเวอร ซั พ พลายที่ ร า นประกอบ มากับเครื่องอาจมีราคาถูกมากเมื่อเทียบกับชิ้น ส ว นอื่ น ๆ ผมไม ไ ด แ นะนำว า ให คุ ณ เลื อ กซื้ อ เพาเวอรซัพพลายที่มีราคาแพง แตควรศึกษา การทำงานของเพาเวอร ซั พ พลายและดู ว า เพาเวอรซัพพลายของคุณสามารถใชงานไดดี หรือเปลา สำหรับผม เพาเวอรซัพพลายเปน ชิ้นสวนหลักที่จะไดรับการพิจารณาเปนอันดับ แรก เมื่อจะประกอบคอมพิวเตอร ในบทความ นี้ผมจะแนะนำการทำงานของตัวเพาเวอรซัพ พลายในขั้ น ต น และการเลื อ กซื้ อ เพื่ อ ให คอมพิวเตอรของคุณทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หน า ที่ ห ลั ก ของเพาเวอร ซั พ พลาย คือการเปลี่ยนไฟบานที่เปนกระแสสลับใหเปน ไฟตรง เพื่อจายใหกับชิ้นสวนของคอมพิวเตอร ดั ง นั้ น เมื่ อ เพาเวอร ซั พ พลายทำงานไม ป รกติ ก็จะเกิดผลกระทบกับทุกชิน้ สวนในคอมพิวเตอร อาการหนั ก ที่ สุ ด คื อ เป ด เครื่ อ งไม ติ ด ถ า ไป ถามคุณหมอซอมคอม อาการของโรคนี้ รักษา 20

Computer Chiang Mai

ได ง า ยเนื่ อ งจากชั ด เจนว า เพาเวอร ซั พ พลาย ของคุณเสีย การซอมก็คือการเปลี่ยนอันใหม นั่นเอง แตถาคอมพิวเตอรของคุณแฮงคเปน บางครั้ ง ไม แ น น อน หรื อ เล น เกมส แ ล ว เกิ ด อาการกระตุ ก เป น บางฉาก หรื อ ฮาร ด ดิ ส ก ของคุณมีเสียงดัง ติ๋ง แลวคอมก็รีสตารทใหม คุ ณ อาจไม เ คยสงสั ย ว า ต น เหตุ จ ะเกิ ด จาก เพาเวอรซัพพลายที่ไมไดสเปค? การทำงานของเพาเวอรซัพพลายที่ ถูกตองนั้นงายมาก นั่นก็คือ ตองจายแรงดัน ไฟใหตรงกับสเปคที่ระบุไว โดยที่คาที่จายออก มานั้นไมเปลี่ยนแปลงมากจนสงผลกระทบตอ ระบบ นอกจากนี้ เพาเวอรซัพพลายยังทำ หน า ที่ จ า ยกระแสให พ อกั บ การใช ง านของ แต ล ะชิ้ น ส ว น ดั ง นั้ น สาเหตุ ที่ อุ ป กรณ ใ น คอมพิวเตอรทำงานผิดเพี้ยนไป ก็อาจจะเกิด จากเพาเวอรซัพพลายมีขนาดเล็กเกินไป ทำให จ า ยกระแสไม พ อที่ จ ะเลี้ ย งอุ ป กรณ ท้ั ง หมด เมื่อจะเลือกเพาเวอรซัพพลาย ควรทองสูตร งายๆ สูตรหนึ่งใหขึ้นใจ คือ P = VI

สูตรนี้อธิบายการเกี่ยวของระหวาง กำลังงาน กับแรงดัน และกระแส โดยกำลังงาน จะเกิดจากแรงดันคูณดวยกระแส สูตรนี้โดย คราวๆ สามารถใชไดทง้ั กระแสตรง และกระแส สลับ แตในกระแสสลับนัน้ จะมีตวั คูณเพิม่ ขึน้ อีก หนึง่ ตัวเรียกวา เพาเวอรแฟคเตอร เมื่ อ เลื อ กซื้ อ เพาเวอร ซั พ พลาย ทางผู ผ ลิ ต จะระบุ กำลั ง งาน ที่ ม ากที่ สุ ด ที่ เพาเวอรซัพพลายสามารถจายใหได กำลังงาน ที่ อุ ป กรณ ภ ายในคอมพิ ว เตอร ใ ช เ มื่ อ รวมกั น แลวจะตองไมเกินคาที่เพาเวอรซัพพลายจาย ได หากเกิ น ค า ดั ง กล า วก็ จ ะทำให เ กิ ด การ ทำ ง า น ที่ ผิ ด พ ล า ด ไ ด ย ก ตั ว อ ย า ง เ ช น ถาเพาเวอรซัพพลายของคุณจายได 450 วัตต อุปกรณภายในอยางเชน ซีพียูกินไฟมากที่สุด 65 วัตต, การดจอกินไฟ 125 วัตต, เมนบอรด 35 วัตต และเมื่อรวมกับชิ้นสวนอื่นๆ ที่กินไฟ ตางกัน ก็ไมควรเกิน 450 วัตต เพาเวอรซัพพลายที่ดีเปนอยางไร? ถาคุณอยากรูวาเพาเวอรซัพพลาย ตั ว ที่ เ ลื อ กนี้ ดี ไ หม? วิ ธี ที่ จ ะบอกได คื อ เมื่ อ เพาเวอร ซั พ พลายจ า ยกระแสที่ สู ง ขึ้ น แต ไ ม เกินสเปคที่ระบุ และแรงดันไมตก เมื่อเทียบ


เพาเวอรซัพพลาย ขอเท็จจริงที่ไมไดมาพรอมกับคูมือ กับตอนที่จายกระแสนอยกวา หรือพูดใหงายก็ คือ ตอนที่คอมพิวเตอรของคุณเปดอยูแตไมได ใชงาน กับตอนที่ใชงานหนักๆ เพาเวอรซัพ พลายที่ดีจะจายแรงดันไมตางกันนัก นอกจากนี้ สามารถพิ จ ารณาจาก แรงดั น และกระแส ควรมี ค ลื่ น รบกวนน อ ย ถ า เป น ไปได คื อ สั ญ ญาณมี ลั ก ษณะเรี ย บเมื่ อ ว า ด เ ป น รู ป ก ร า ฟ อี ก อ ย า ง ห นึ่ ง คื อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการทำงาน โดยดู จ าก เพาเวอรซัพพลายสูญเสียกำลังงานไปเทาไหร เชน เพาเวอรซัพพลายที่จายไฟได 400 วัตต อาจจะตองใชไฟขาเขาถึง 500 วัตต นั่นก็คือ มีประสิทธิภาพสูงถึง 80 % ซึ่งถือวาเปนคาที่ดี เพราะเพาเวอรซัพพลายสวนใหญจะมีคานอย กวานี้ ตัวประสิทธิภาพนี้หมายถึงวา ถาคุณ เสี ย บเพาเวอร ซั พ พลายทิ้ ง ไว จะเปลื อ งไฟ แม ว า ไม ไ ด ใ ช ง าน นั่ น คื อ เรื่ อ งปกติ สำหรั บ เครื่องใชไฟฟาทุกชนิด ความรูเบื้องตนในการแปลงสัญญาณ เพาเวอรซัพพลาย อาจเรียกวาเปน ตั ว แปลงสั ญ ญาณ ซึ่ ง มี ก ารแปลงสั ญ ญาณ หลายชนิด อันแรกเปนสิ่งที่ทุกคนคุนเคยกันดี คื อ การแปลงไฟบ า นให เ ป น ไฟกระแสตรง อุปกรณที่มีการแปลงลักษณะนี้เชน อะแด็ปเตอร สวิตชิง่ เพาเวอรซพั พลาย เปนตน นอกจากนี้การ แ ป ล ง สั ญ ญ า ณ ยั ง มี รู ป แ บ บ อื่ น อี ก เ ช น การแปลงสัญญาณกระแสสลับเปนกระแสสลับ เชนการแปลงจากไฟสลับ 220 โวลต ใหเปน ไฟสลับ 110 โวลต การแปลงจากไฟกระแส ตรงใหเปนกระแสตรง โดยเพิ่มหรือลดระดับ ก็เปนการแปลงอีกแบบหนึ่ง ตัวอยางการแปลง ลักษณะนี้ เห็นไดในเมนบอรด มีการแปลงไฟ ตรงขนาด 12 โวลต ใ ห ล ดเหลื อ ประมาณไม เกิน 2 โวลตเพื่อเลี้ยงซีพียู การแปลงอีกชนิด หนึ่งคือ การแปลงจากกระแสตรงใหเปนกระ แ ส ส ลั บ ก า ร แ ป ล ง ลั ก ษ ณ ะ นี้ ไ ม พ บ ใ น คอมพิวเตอร แตพบมากในรถยนตที่แปลงไฟ 12 โวลตใหเปนไฟบาน สำ ห รั บ เ พ า เ ว อ ร ซั พ พ ล า ย ใ น คอมพิ ว เตอร จั ด อยู ใ นประเภทการแปลง สั ญ ญาณไฟสลั บ ให เ ป น สั ญ ญาณไฟตรง โดยการแปลงนั้นจะแปลงไฟใหเปนกระแสตรง ที่มีระดับอยูที่ 3.3 โวลต, 5 โวลต, 12 โวลต และ -12 โวลต ซึ่งไฟกระแสตรงเหลานี้ ควรมี รู ป คลื่ น ที่ เ รี ย บแบน ปราศจากคลื่ น รบกวน

วงจรสวนหนึ่งของเพาเวอรซัพพลาย จะมีหนา ที่กรองเอาคลื่นรบกวนออก เพราะถายิ่งมีคลื่น รบกวนมาก ระบบคอมพิ วเตอร จะไม เสถี ยร เพาเวอรซัพพลายจะพยายามจายไฟใหคงที่ มากที่ สุ ด ไม ว า จะถู ก ดึ ง กระแสจากอุ ป กรณ คอมพิ ว เตอร ต า งๆ น อ ยหรื อ มาก แรงดั น ที่ จายนั้นจะตองคงที่ (พยายามจะทำ แตทำได ไมเต็มรอยเปอรเซ็นต) นอกจากการดึงกระแส แลว เพาเวอรซัพพลายยังตองทำงานภายใต สภาวะอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงมาก ทำใหเมื่อ เกิดการดึงกระแสมาก ก็จะเกิดความรอนขึ้น ภายในเพาเวอร ซั พ พลาย ทำให เ พาเวอร ซั พ พลายเกิ ดการสู ญเสี ย หรื อไม สามารถแปลง สั ญ ญาณไฟสลั บ ให เ ป น กระแสตรงได ร อ ย เปอรเซ็นต เพาเวอร ซั พ พลายที่ ดี ค วรป อ งกั น เหตุ ร า ยที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เช น ในกรณี ฟ า ผ า ดั ง นั้ น ระหว า งวงจรอิ น พุ ต และเอาต พุ ต จะตองมีการออกแบบเพื่อปองกันเหตุเหลานี้ เชน ถาเกิดมีฟาผา ไฟเกิน เพาเวอรซัพพลาย ตองแยกสวนเอาตพุตออกจากอินพุต เพื่อไม ใ ห อุ ป ก ร ณ ต า ง ๆ เ กิ ด ก า ร เ สี ย ห า ย ขึ้ น ยกตัวอยางเหตุการณท่ีเพาเวอรซัพพลายเกิด ระเบิ ด แต อุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร ไ ม เ กิ ด การ เสียหายแตอยางใด เพาเวอรซัพพลายควรมี วงจรที่เก็บพลังงานสำรองในกรณีท่ีไฟตกอยาง รวดเร็ว ชนิดของเพาเวอรซัพพลาย กอนที่จะพูดถึงเพาเวอรซัพพลายใน คอมพิ ว เตอร น้ั น จะขอกล า วปู พ้ื น เกี่ ย วกั บ เพาเวอรซัพพลายแบบเบสิกกอน ซึ่งก็ยังคงมี ใชอยูทั่วไปในอุปกรณไฟฟาตางๆ เพาเวอรซัพ พลายชนิ ด เบสิ ก หรื อ เรี ย กอี ก อย า งหนึ่ ง ว า เพาเวอรซัพพลายแบบเชิงเสน ประกอบดวย หมอแปลง และตามดวยวงจรอิเล็กทรอนิกส งายๆ ซึ่งจะเปลี่ยนกระแสสลับใหเปนกระแส ตรง เพาเวอรซัพพลายแบบนี้มีขอเสียคือ มีน้ำ หนักมากและขนาดใหญเนื่องจากทำจากเหล็ก และขดลวด นอกจากนี้ ขอเสี ยหลั กคื อความ ร อ นสู ง แต มี ข อ ดี ต รงที่ ไ ฟที่ อ อกมานั้ น จะมี คลื่นรบกวนนอยกวาสวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลาย (ต อ งทำจากอุ ป กรณ ไ ด ม าตรฐาน) ซึ่ ง ใน ปจจุบันนี้สวนใหญก็ยังคงใชกับอุปกรณเครื่อง เสี ย ง เนื่ อ งจากให เ อาต พุ ต ที่ ไ ม ค อ ยมี ค ลื่ น รบกวน

Buyer’s Guide

ใ น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ส มั ย นี้ จ ะ ใ ช เพาเวอรซัพพลายแบบสวิตชิ่ง สวิตชิ่งมาจาก คำว า สวิ ต ช นั่ น ก็ คื อ การป ด และเป ด เพื่ อ ควบคุมสัญญาณขาออก แมวากระบวนการจะ ซั บ ซ อ น ขึ้ น แ ต จ ะ มี น้ำ ห นั ก ที่ น อ ย ก ว า เ นื่ อ ง จ า ก ไ ม ใ ช ห ม อ แ ป ล ง แ ล ะ ยั ง ใ ห ประสิทธิภาพและกำลังงานที่มากขึ้นดวยเมื่อ เที ย บกั บ ขนาดเพาเวอร ซั พ พลายชนิ ด อื่ น เพาเวอรซัพพลายแบบนี้จะทำงานโดยควบคุม แรงดั น เฉลี่ ย ที่ จ า ยให กั บ โหลด ซึ่ ง ทำได โ ดย การปดและเปดสวิตช โดยใช FET วงจร FET นี้ เ ปรี ย บเสมื อ น สวิ ต ช ท่ี เ ป ด ป ด ด ว ยแรงดั น ไฟฟา ขอเสียขอเพาเวอรซัพพลายแบบนี้คือจะ มีอายุการใชงานที่สั้นกวา เนื่องจากมีวงจรอยู ภายในมาก จึ ง มี โ อกาสที่ จ ะมี อุ ป กรณ ใ ด อุปกรณหนึ่งในนั้นที่เสีย เพาเวอรซพ ั พลายแบบเชิงเสน VS แบบสวิตชิง่ ทำไมเราถึงไมใชเพาเวอรซัพพลาย แบบเชิงเสนในคอมพิวเตอร สาเหตุหลักก็คือ ถาใชจริงๆ แลวละก็ คอมพิวเตอรของคุณคง มี ข นาดใหญ เ กิ น ไป และมี น้ำ หนั ก เฉี ย ดร อ ย กิ โ ล นอกจากนี้ ยั ง มี ข อ เปรี ย บเที ย บระหว า ง เพาเวอรซัพพลายทั้งสองชนิด ดังตอไปนี้ เพาเวอรซัพพลายแบบเชิงเสน 1. ตองใชหมอแปลงขนาดใหญ ดังนั้นจึงมีน้ำ หนั ก มาก ซึ่ ง จะเพิ่ ม ขึ้ น ตามกระแสที่ จ า ย ยกตัวอยางที่แรงดัน 16 โวลต น้ำหนักจะ เพิ่ ม ขึ้ น ประมาณครึ่ ง กิ โ ลต อ กระแส 1 แอมป ที่ จ า ยออกไป ยกตั ว อย า งเช น เพาเวอร ซั พ พลายทำงานที่ 12 โวลต จายกระแสไดมากสุดถึง 22 แอมป นั่นคือ จะมีน้ำหนักเกือบสิบกิโล เฉพาะวงจรที่จาย ไฟ 12 โวลตนะครับ! 2. เนื่ อ งจากกระแสทั้ ง หมดที่ จ า ยให กั บ โหลดตองผานทรานซิสเตอร ดังนั้นจึงเกิด ความสูญเสียที่ออกมาในรูปของความรอน จึ ง ต อ งมี ฮี ท ซิ ง ค ข นาดใหญ ติ ด อยู กั บ วงจร ทรานซิสเตอร (เรกกูเลเตอร) ู เสียออกไป ทำให 3. ความรอนจำนวนมากทีส่ ญ เพาเวอร ซั พ พลายชนิ ด นี้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประมาณ 50% ยกตัวอยางเชนเพาเวอรซัพ พลายขนาด 1000 วัตต จะจายจริงไดแค 500 วัตต เปนตน

Computer Chiang Mai

21


Buyer’s Guide

เพาเวอรซัพพลาย ขอเท็จจริงที่ไมไดมาพรอมกับคูมือ

เพาเวอรซัพพลายแบบสวิตชิ่ง 1. ใชตนทุนในการผลิตสูงกวา เนื่องจากสวนประกอบที่มากกวาหลาย เทา 2. น้ำหนักเบากวา และขนาดเล็กกวา เนื่องจากไมมีหมอแปลง 3. ประสิทธิภาพสูงกวา ไดถึง 70% - 90% เพาเวอรซัพพลายเชิงเสน VS สวิตชิ่ง สเปค

แบบเชิงเสน แบบสวิตชิ่ง

สัญญาณกระเพื่อมที่ขาออก (มีคามากไมดี) 0.5 mV-2 mV 25 mV-100 ขนาดไฟเขา ที่ยอมรับได (ผิดพลาดไมเกิน) ประสิทธิภาพ เวลาในการอุนเครื่อง

10%

20%

40%-55%

70%-90%

50 s

300 s

จากตารางขอเปรียบเทียบตางๆ จะเห็นไดวาถาเราสามารถ ทำเพาเวอรซัพพลายเชิงเสนใหใชกับคอมพิวเตอรได คงจะดีกวาแบบ สวิตชิ่ง (ถาไมไดยกมันไปไหน และมีเงินมากพอที่จะจายคาไฟ) เพราะ เพาเวอรซัพพลายเชิงเสนนี้จะเกิดคลื่นรบกวนที่ตำ่ กวามาก (สัญญาณ กระเพื่ อ มที่ ข าออก) ดั ง นั้ น คงจะโอเวอร ค ล็ อ กได ดี ก ว า แบบสวิ ต ชิ่ ง แน นอน แต มีขอเสี ยคื อ ถ าไฟตกบ อยๆ ขนาดของไฟที่ จะทำให มัน ทำงานไดอยางปกติ สามารถเปนบวกและลบได 10% เทานั้น เพาเวอรซัพพลายในพีซี ทำงานยังไง? เพาเวอรซัพพลายในพีซี มีหนาที่จายไฟกระแสตรง 5 ระดับ ดวยกัน คือ 3.3 โวลต, 5 โวลต, 12 โวลต, -12 โวลต และ 5 โวลต (5 Vbs) สำหรับจายเมื่อคอมหยุดทำงาน หรือโหมดสแตนดบาย ระดับ เหลานี้สามารถผิดพลาดไดบวกลบ 5% ถาเราแกะเพาเวอรซัพพลาย เพื่ อดู แผงวงจร เราจะพบว ามี อุปกรณ หลั กคื อ หมอแปลงขนาดเล็ ก ซึ่งอาจจะมีมากกวา 1 ตัว และวงจร FET ทำไมถึ ง ยั ง มี ห ม อ แปลง นั่ น เป น เพราะว า หม อ แปลงนี้ ทำ หนาที่จายไฟใหกับวงจร 5 Vbs กับวงจร -12 โวลต ซึ่งโหลที่วงจร 5 Vbs และ -12 โวลตจะจายนั้นมีจำนวนวัตตคอนขางนอย ยกตัวอยาง ในเพาเวอรซัพพลาย 500 วัตต วงจร -12 โวลต จะจายไฟมากสุดคือ 7.2 วัตต และวงจร 5 Vbs จะจายไฟมากสุดคือ 15 วัตต ซึ่งเมื่อเทียบ กับจำนวนวัตตทั้งหมดแลว มีคานอยมาก ดังนั้นวงจรทั้งสองนี้ จึงแยก ออกมาจากวงจรที่จายไฟระดับอื่นที่เหลือ

รูปที่ 2 วงจรภายในเพาเวอรซัพพลาย 22

Computer Chiang Mai

รู ป ที่ 3 ตั ว อย า งวงจรภายในเพาเวอร ซั พ พลายยี่ ห อ Antec รุ น Phantom การแปลงไฟกระแสสลั บ ให เ ป น กระแสตรง เริ่ ม ต น จาก ไฟกระแสสลั บผ านเข ามาที่ อุปกรณ อิเล็ กทรอนิ กส ชิ้นแรก ที่ เรี ยกวา ไทริ ส เตอร ซึ่ ง จะทำหน า ที่ เ หมื อ นประตู ด า นแรกที่ จ ะอนุ ญ าตให ไ ฟ กระแสสลั บเข ามาได เมื่ อมี การกดสวิ ตช เมื่ อประตู เป ดแล ว ไฟก็จะ สามารถเข า มาได ต ลอด จนกว า จะมี คำสั่ ง ป ด หลั ง จากผ า นไทริ ส เตอร แล วไฟกระแสสลั บก็ จะถู กกรองโดยวงจรกรอง เพื่ อกำจั ดคลื่น รบกวนความถี่ สู ง จากนั้ น จึ ง ไปผ า นฟ ว ส ซึ่ ง ทำหน า ที่ ป อ งกั น เพาเวอรซัพพลายจากไฟที่เขามามากเกินไป ฟวสตัวนี้จะระเบิดและ ทำใหกระแสไมสามารถไหลเขามาอีก เพาเวอรซัพพลายจะไมทำงาน จนกวาจะเปลี่ยนฟวสตัวนี้เสียกอน (ถากระแสไมสูงมากจริงๆ อยาง เชนฟาผา ฟวสตัวนี้จะไมขาด) เมื่อผานฟวสเสร็จแลว ก็จะมาผานวงจร บริดจเรกติไฟเออร จากในรูปวงจรขางบน วงจรนี้จะอยูดานขวาบน สีดำๆ อยูเหนือฮีทซิงค ซึ่งจะทำหนาที่เปลี่ยนกระแสสลับใหเปนกระแส ตรง เนื่องจากตัวเรกติไฟเออรนี้ ทำงานที่แรงดันสูง แตกระแสต่ำ จึงไม จำเปนตองมีฮีทซิงค (ถากระแสสูง ๆ จะรอน) วงจรที่สามารถเปน วงจรเสริมในขั้นตอนนี้คือ วงจรแอคทีฟ หรือ พาสซิฟ PFC (Power Factor Correction) บริษัทผูผลิตเพาเวอรซัพพลายชนิดไฮเอ็นดชอบ โฆษณาว า มี ว งจรดั ง กล า วนี้ ซึ่ ง จะขอพู ด ถึ ง เรื่ อ งของ PFC ว า มี ประโยชนหรือไมในหัวขอการแกตัวเพาเวอรแฟคเตอร แรงดันที่ออกจากวงจรบริดจเรกติไฟเออร ถึงแมวาจะเปน กระแสตรงแล ว แต ยังมี รูปคลื่ นเหมื อนหลั งอู ฐหลายตั ว รู ปที่ 3 (ข) ซึ่งไมดีพอแนสำหรับอุปกรณคอมพิวเตอรที่ละเอียดออน ดังนั้น จึงตอง มีวงจรอีกตัวหนึ่งคือ วงจรกรองแรงดัน เพื่อทำใหหลังอูฐกลายเปนคลื่น เรียบๆ ในทะเลแทน รูปที่ 3 (ค) วงจรกรองนี้ ประกอบดวยตัวเก็บ ประจุตัวใหญๆ ดังเชนในรูปที่ 2 นี้มีตัวเก็บประจุขนาดใหญ 2 ตัวดวย กัน อยูดานริมขวามือ เปนอุปกรณทรงกระบอกสีน้ำเงินดำ หลังจากผานวงจรกรองแลว เราจะไดคลื่นเรียบๆ ดังในรูปที่ 3 ลางสุด ซึ่งคลื่นนี้จะถูกหั่นออกเปนชิ้นเล็กๆ ที่ความถี่ในระดับ 1,000 ครั้ ง ต อ วิ น าที ตั ว ที่ ทำหน า ที่ น้ี คื อ วงจร FET นี่ เ อง เจ า อุ ป กรณ ตั ว นี้


เพาเวอรซัพพลาย ขอเท็จจริงที่ไมไดมาพรอมกับคูมือ

รูป 4 (ก) สัญญาณไฟบาน

รูป 4 (ข) สัญญาณหลังจากผานวงจรเรกติไฟ เออร

รูป 4 (ค) สัญญาณไฟหลังจากถูกกรองดวยตัว เก็บประจุ รูปที่ 4 สัญญาณไฟกอนและหลังการแปลงจาก กระแสสลับใหเปนกระแสตรง ใ น รู ป ที่ 2 คุ ณ จ ะ ม อ ง ไ ม เ ห็ น เนื่องจากอยูใตฮีทซิงค เพราะวงจร FET เมื่อ ทำงานจะรอน วงจร FET นี้อาจมีมากกวา 1 ตั ว โดยทำงานแบบขนานกั น เปรี ย บเสมื อ น เปนตัวเดียวแตชวยกันทำงาน เมื่อหั่นสัญญาณ แล ว ก็ จ ะถู ก ส ง ผ า นไปยั ง หม อ แปลง เพื่ อ ลด ระดับแรงดันลง จากรูปที่ 2 คือ หมอแปลงที่ อยูตรงกลางอันใหญๆ หลังจากที่สัญญาณผาน จากหม อ แปลงแล ว ก็ จ ะถู ก ส ง ผ า นไปยั ง วง จรเรกติไฟเออรอีกชุดหนึ่งที่ทำงานที่แรงดันต่ำ กระแสสูง จึงเกิดความรอน จึงตองมีฮีทซิงค จากรูปที่ 2 จะอยูดานซายมือของหมอแปลง ไฟที่ อ อกมาจากวงจรนี้ จ ะยั ง มี ลั ก ษณะ กระเพื่อมอยู ซึ่งตองถูกกรองออกดวยอุปกรณ ที่เรียกวาโชค ในรูปที่ 2 โชคนี้คืออุปกรณตัว กลมๆ ใหญๆ ที่พันดวยลวดทองแดง อยูดาน ซ า ยมื อ ของฮี ท ซิ ง ค ข องเรกติ ไ ฟเออร ซึ่ ง จะ

ทำงานพร อ มกั บ ตั ว เก็ บ ประจุ ที่ อ ยู ข า งๆ โชคนั่นเอง แรงดันที่ผานออกมาจากโชคแลว จะถูกปอนกลับไปยังตนทางเพื่อเช็คระดับวา ตรงกับสเปคหรือไม ถาขาดหรือเกิน ตัว FET ก็ จะทำการหั่ นมากขึ้ นหรื อน อยลง เพื่ อใหไ ด ระดับแรงดันที่ถูกตอง แรงดัน 3 ระดับคือ 3.3 โวลต 5 โวลต และ 12 โวลต จะมาจากวงจร FET ตั ว เดี ย วกั น ดั ง นั้ น ถ า มี โ หลดเพิ่ ม ขึ้ น ใน ระดับแรงดันอันใดอันหนึ่ง ก็จะสงผลตอระดับ แรงดันที่เหลือดวย แตเนื่องจากการสวิตชทำได เร็ ว มากจึ ง ทำให ผู ใ ช ไ ม รู สึ ก นอกเสี ย จากว า กระแสที่ อ อกจากเพาเวอร ซั พ พลายมาก เกินสเปคกำหนด ซึ่งถาเกิดขึ้นก็จะมีผลทำให แรงดันตก หรือ FET ทำงานหนักเกินไป และ อาจเกิ ด ระเบิ ด ได ทำไมถึ ง ไม ทำวงจร FET สำหรับแรงดันแตละระดับ สาเหตุก็คือวาเรื่อง ของต นทุ นที่ แพงขึ้ น และวงจร FET ตั วเดียว สามารถจ า ยกระแสที่ เ พี ย งพอสำหรั บ โหลด ทั่วไป (คอมพิวเตอรที่ไมกินไฟเยอะจนเกินไป) แรงดันและความสามารถในการจายไฟ มาตรฐานของ ATX 12 V เวอรชั่น 2.01 ใหความผิดพลายของการจายไฟใหกับ อุ ป กรณ อาทิ เ ช น ฮาร ด ดิ ส ก ซี พี ร อม ซี พี ยู และการ ด จอ ผิ ด พลาดไม เ กิ น บวกลบ 5% ซึ่ ง ตั ว ที่ กิ น ไฟมากที่ สุ ด ตอนนี้ คื อ การ ด จอ โดยเฉพาะอยางยิ่งการดจอที่มีราคาแพง กินไฟ ตั้งแต 100 วัตต แตไมเกิน 200 วัตต สำหรับ บางเครื่ อ งที่ มี ก าร ด จอสองตั ว ที่ ต อ แบบ Crossfire หรือ SLI ยิ่งตองใชเพาเวอรซัพพลาย ที่ จ า ยมากกว า 500 วั ต ต ถ า จะให ดี ค วรใช ประมาณ 750 วั ต ต แนวโน ม ของการ ด จอดู เหมือนวาจะซับซอนมากขึ้น และกินไฟมากขึ้น จึงเปนหนาที่ของผูผลิตที่จะตองพยายามทำให กิ น ไฟน อ ยลง เพราะเดี๋ ย วนี้ มี ก าร ด จอแล ว เหมื อ นเป ด เครื่ อ งทำความร อ น เพาเวอร ซั พ พลายตองทำงานในสภาวะที่อุณหภูมิแตกตาง กัน ยิ่งทำงานหนัก ก็จะยิ่งรอน ดังนั้นทุกตัวจึง ต อ งมี พั ด ลมเป า เข า และเป า ออก สองตั ว หรื อ อาจมี เ พี ย งตั ว เดี ย วแต มี ข นาดใหญ ๆ ทำหนาที่เปาเขาไปในเพาเวอรซัพพลาย ซึ่งเปน ที่ นิ ย มมากกว า หากพั ด ลมตั ว นี้ ห ยุ ด หมุ น คาดไดเลยวาเพาเวอรซัพพลายของคุณจะพัง ในไมชา ความสามารถในการจ า ยไฟของ เพาเวอรซัพพลายนั้นคิดไดงายๆ คือ นำเอา แรงดันคูณกับกระแส จากรูปที่ 4 เปนตัวอยาง

Buyer’s Guide

ของสเปคที่ ติ ด อยู ข า งเพาเวอร ซั พ พลายที่ สามารถจายไฟได 470 วัตต

รูปที่ 5 ตัวอยางการระบุสเปค ใ น ช อ ง ที่ เ ป น D C O U T P U T จะระบุ ส เปคของแรงดั น และกระแสเอาไว ถาเราจะคำนวณหาการจายไฟของเพาเวอรซัพ พลาย ก็ใหนำคาทั้งสองมาคูณกัน ยกตัวอยาง ในชองแรก +3.3V คูณกับ 34 A จะไดออกมา เปน 112.2 วัตต, +5V คูณกับ 40 A ไดเปน 200 วัตต, +12V1 คูณกับ 16 A ไดเปน 192 วัตต, +12V2 คูณกับ 15A ไดเปน 180 วัตต, 12V คูณกับ 0.8A ไดเปน 9.6 วัตต, +5VSb คู ณ กั บ 2.5A ได เ ป น 12.5 วั ต ต ถ า เรารวม ค า วั ต ต ทั้ ง หมดจะพบว า เป น ไปไม ไ ด เ ลยที่ เพาเวอรซัพพลายตัวนี้จะจายไฟถึง 706.3 วัตต ถ า อย า งนั้ น แล ว ค า ที่ ร ะบุ ม าคื อ อะไรกั น ล ะ ? มันหมายถึงวา หากเพาเวอรซัพพลายจายแรง ดัน 3.3V ที่กระแส 34A ที่แรงดันระดับอื่นๆ คากระแสที่จายไดจะตองลดลง ซึ่งจะมีชองที่ เขียนวา +3.3V&5V 280W จะหมายถึงวาไฟ 3.3V และ 5V จายรวมกันไดไมเกิน 280 วัตต นั่นคือชอง 5V จะสามารถจายกระแสไดเพียง 33.6A (หามาจาก 280วัตต ลบดวย 112 วัตต แลวหารดวย 5โวลต) ถาเพาเวอรซัพพลายจาย ไฟเกิ น กว า ที่ ร ะบุ ใ นสเปคจะเกิ ด อะไรขึ้ น ถาเกินไปเพียงเล็กนอยก็จะไมเปนไร แตถาเกิน เยอะ และใชนานๆ ก็จะทำใหตัวเพาเวอรซัพ พลายเสื่ อ มเร็ ว และร อ นมากขึ้ น จนถึ ง จุ ด ๆ หนึ่งที่มันไมทำงาน และหยุดไปเลย คำถามตอไปคือ แลวอะไรละเปนตัว กำหนดวา เพาเวอรซัพพลายนี้ 400 วัตต หรือ 500 วั ต ต สิ่ ง ที่ กำหนดสเปคเหล า นี้ ก็ คื อ อุปกรณหลักๆ เชน FET และ ไดโอดที่อยูใน เพาเวอรซัพพลาย ตองไดรับการออกแบบมา เพื่ อ ที่ จ ะสามารถต อ งรองรั บ กระแสที่ เ พิ่ ม ขึ้ น (Current Rating) ไดเมื่อตองการจายที่วัตต สู ง ๆ เมื่ อ มี ก ระแสไหลผ า นมากขึ้ น ก็ จำเป น ต อ งมี ก ารระบายความร อ นที่ ดี จึ ง ต อ ง เ พิ่ ม ฮี ท ซิ ง ค ใ ห ใ ห ญ ขึ้ น เ ป น ต น ดั ง นั้ น เพาเวอรซัพพลายที่จายวัตตไดมากๆ ก็จะมี Computer Chiang Mai

23


Buyer’s Guide

เพาเวอรซัพพลาย ขอเท็จจริงที่ไมไดมาพรอมกับคูมือ

ราคาแพงขึ้ น เนื่ อ งมาจากอุ ป กรณ พ วก FET, ไดโอด และอุ ป กรณ อื่ น ๆ ที่ จ ะต อ งรองรั บ กระแสที่มากขึ้น รูปแบบของฮารดแวรในปจจุบันจะ เน น การใช ไ ฟ 12 โวลต (ถ า เป น เมื่ อ ก อ นจะ เน น ไฟ 5 โวลต ) ดั ง นั้ น เมื่ อ เราจะซื้ อ เพาเวอรซัพพลายจึงควรดูท่ีระดับแรงดัน 12 โวลตวาสามารถจายกระแสไดก่ีแอมป และยิ่ง มาก ก็ จ ะยิ่ ง ดี เพราะไฟ 12 โวลต น้ี จ ะถู ก แปลงไปเปนไฟกระแสตรงระดับอื่น ที่ไปเลี้ยง อุ ป กรณ เช น การ ด จอ ซี พี ยู ฮาร ด ดิ ส ก เปนตน สวนไฟ 3.3 โวลตนั้น จะถูกนำไปใชที่ หนวยความจำ และ PCI Card ไฟ 5 โวลต ซึ่งจะใชนอยลงเมื่อเทียบกับเมื่อกอน จะถูกนำ ไปใช กั บ พอร ต USB และ ชิ ป ออนบอร ด บางอย า ง เพาเวอร ซั พ พลายบางยี่ ห อ ใช จุ ด ขายคือ มีไฟ 12 โวลต 2 ตัว เนื่องจากจะได นำไฟ 12 โวลตอีกตัวหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมา ไปใช กั บ การ ด จอ เพื่ อ แยกจากอุ ป กรณ อื่ น ๆ เนื่ อ งจากการ ด จอเดี๋ ย วนี้ กิ น ไฟเยอะขึ้ น ทุ ก ที ทุกที

รูปที่ 6 การระบุสเปคของเพาเวอรซัพพลาย รูปที่ 5 เปนโมเดลของเพาเวอรซัพ พลายอี ก ยี่ ห อ หนึ่ ง ซึ่ ง ระบุ ส เปคกระแสไม เหมือนกัน ตรงที่จะบอกทั้งคากระแสนอยสุด และกระแสมากสุดที่จายได สำหรับโมเดลใน รู ป ที่ 4 เราจะดู ไ ม อ อกเลยว า สเปคกระแสที่ บอกมาเปนกระแสอะไร เปนกระแสมากที่สุด กระแสเฉลี่ ย หรื อ กระแสที่ ใ ช ง านปกติ ผูบริโภคอยางเราๆ คุณๆ ก็ตองยอมรับสเปคที่ ผู ผ ลิ ต แจ ง มา โดยไม มี ม าตรฐานกลาง หรือองคกรใดๆ ที่จะมาควบคุมการระบุสเปค ถ า เราจะเลื อ กซื้ อ จึ ง ควรพิ จ ารณาจากระยะ เวลาการรับประกันที่ยาวนาน เพื่อจะไดเพิ่ม ความมั่นใจใหมากขึ้น

24

Computer Chiang Mai

ตัวแกเพาเวอรแฟคเตอร (PFC) ผูผลิตบางยี่หอใชจุดขายวามี ตัวแก เพาเวอร แ ฟคเตอร แต ถ า ถามผู ใ ช ง านทั่ ว ไป วาวงจรนี้มีไวทำไม มีไวแลวดีไหม สวนใหญก็ จะไม รู ว า มั น คื อ อะไร หรื อ อาจจะเข า ใจว า มี แลวจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ เพาเวอร ซั พ พลาย หรื อ ทำให ไ ฟเรี ย บขึ้ น แต แ ท ท่ี จ ริ ง แล ว ตั ว แก เ พาเวอร แ ฟคเตอร ไมไดมีผลประโยชนตอผูใชงานเลย แตจะเปน ผลดีกับผูจายไฟ (การไฟฟา) คาของเพาเวอรแฟคเตอร คือคาของ ตั ว คู ณ ที่ ต อ งเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เป น ไฟกระแสสลั บ เมื่อคำนวณจากสูตร P = VI*power factor ซึ่งคาเพาเวอรแฟคเตอรนี้จะตองมี คาอยูระหวาง 0 ถึง 1 คาเพาเวอรแฟคเตอรที่ ดีท่ีสุดที่จะเปนไปไดคือ 1 ถามีคานอยกวานี้ แสดงวามีโหลดที่เปนตัวเหนี่ยวนำ หรือตัวเก็บ ประจุไฟฟา เชน มอเตอร หรือแอร เปนตน โหลดประเภทนี้ จ ะทำให แ รงดั น กั บ กระแส เดิ น ทางไปไม พ ร อ มกั น ทำให มี กำลังสวนหนึ่งที่สูญเสียไปในสายสง การนำเอาตั ว แก เ พาเวอร แ ฟค เตอรเขามาใชในเพาเวอรซัพพลาย เนื่องจาก มี ก ฎหมายกำหนดไว ใ นโซนยุ โ รปว า อุ ป กรณ ไฟฟาทุกชนิดตองมีคาเพาเวอรแฟคเตอรเกิน ค า ที่ กำหนดไว (ใกล เ คี ย ง 1) และถ า ไม ทำ ตามกฎหมายนี้ ก็ จ ะไม ส ามารถวางขาย อุปกรณนั้นๆ ได โดยปกติ เ พาเวอร ซั พ พลายที่ ไ ม มี ว ง จ ร แ ก เ พ า เ ว อ ร แ ฟ ค เ ต อ ร ( แ บ บ ถู ก ) จะมีเพาเวอรแฟคเตอร อยูที่ประมาณ 0.6-0.7 แตถามีวงจรแกเพาเวอรแฟคเตอร ก็จะทำใหมี คาเพาเวอรแฟคเตอรเปน 0.98 แตการที่ไมมี ตัวแกเพาเวอรแฟคเตอร ไมไดทำใหการทำงาน ของเพาเวอรซัพพลายมีประสิทธิภาพนอยลงแต อยางไร หรือไมไดหมายความวาถามีแลวจะ ทำให เ ราผู ใ ช ง าน ประหยั ด ไฟลง แต ผ ล ประโยชน ทั้ ง หมด จะตกอยู กั บ ผู จ า ยไฟ หรือการไฟฟานั่นเอง ทั้งนี้เพาเวอรซัพพลายที่ มีตัวแกเพาเวอรแฟคเตอร จะกินไฟมากขึ้นเสีย อีก เพราะมีสวนของวงจรที่เพิ่มขึ้นมา แตขอดี ของตัวแกเพาเวอรแฟคเตอร ก็มีอยู คือ สำหรับ เพาเวอรซัพพลายที่มีตัวแกเ พาเวอร แ ฟคเตอร

จะไมมีสวิตชที่ใชปรับไฟเขาจาก 110 เปน 220 โวลตอยูดานหลัง เนื่องจากวงจรนี้จะชวยให เพาเวอรซัพพลายสามารถปรับตามไฟอินพุตที่ เขามาไดโดยอัตโนมัติ หรือจะพูดงายๆไดวา ถาไฟตกมากๆ ตัวแกเพาเวอรแฟคเตอรนี้ก็จะ มี ป ระโยชน ม ากที เ ดี ย ว เพราะถ า ไฟตกเกิ น 110 โวลต คอมพิวเตอรก็ยังสามารถใชงานได ประสิทธิภาพของเพาเวอรซัพพลาย เราสามารถวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพของ เพาเวอรซัพพลายไดจาก การวัดพลังงานที่เขา เพาเวอรซัพพลายซึ่งเปนกระแสสลับ เทียบกับ พลังงานที่ออกจากเพาเวอรซัพพลายที่เปนกระ แสตรง ถาพลังงานทั้งสองดานเทากัน จะไดคา ประสิ ท ธิ ภ าพเต็ ม ร อ ยเปอร เ ซ็ น ต แต ไ ม มี เพาเวอร ซั พ พลายตั ว ไหนที่ ใ ห ค า ดั ง กล า วได เนื่ อ งจากภายในตั ว เพาเวอร ซั พ พลายจะเกิ ด การสู ญ เสี ย ในรู ป ของความร อ น ยกตั ว อย า ง เพาเวอร ซั พ พลายที่ มี อิ น พุ ต เป น 450 วั ต ต และจ า ยไฟออกได แ ค 400 วั ต ต ก็ จ ะคิ ด ค า ประสิทธิภาพไดเปน 89% สวนอีก 11% (หรือ 50 วัตต) ก็จะเปนสวนที่สูญเสียไปในรูปของ ความรอน หรือเทียบเทากับเปดหลอดประหยัด ป ร ะ ม า ณ 3 ห ล อ ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง เพาเวอรซัพพลายนั้นขึ้นอยูกับการทำงานของ คอมพิวเตอรดวย เชน เมื่อเปดคอมพิวเตอรไว แตไมไดใชงาน ประสิทธิภาพของเพาเวอรซัพ พลายอาจจะเป น 70% เปรี ย บเสมื อ นกั บ รถยนตที่ติดเครื่องไวเฉยๆ ก็จะเปลืองน้ำมัน และเมื่อมีการทำงานทั่วไป ก็จะมีประสิทธิภาพ เปน 80% ก็เหมือนกับการขับรถที่ความเร็ว 60 กิ โ ลเมตรต อ ชั่ ว โมง รถก็ จ ะทำงานอย า งเต็ ม ประสิทธิภาพและไมสิ้นเปลืองน้ำมัน แตเมื่อ การใชงานอยางเต็มที่ก็อาจจะมีประสิทธิภาพ ลดลงเปน 75% เปรียบเหมือนกับการเหยียบ คั น เร ง ซึ่ ง จะทำให เ ปลื อ งน้ำ มั น ดั ง นั้ น ถ า เพาเวอร ซั พ พลายที่ คุ ณ เลื อ กบอกสเปค ประสิทธิภาพดวย ก็ควรเลือกใหมีประสิทธิภาพ สูงๆ เพื่อจะไดประหยัดไฟในระยะยาว น้ำหนักของเพาเวอรซัพพลาย คนสวนใหญอาจจะคิดวายิ่งหนักยิ่ง ดี แต ค วามจริ ง แล ว ส ว นที่ กำหนดสเปคของ เพาเวอรซัพพลายวาเปนกี่วัตตน้ัน ก็คือชิ้นสวน พวก FET กั บ ไดโอด ตั ว เก็ บ ประจุ และโช ค ซึ่ ง อุ ป กรณ เ หล า นี้ แ ทบจะไม มี น้ำ หนั ก เลย


เพาเวอรซัพพลาย ขอเท็จจริงที่ไมไดมาพรอมกับคูมือ

Buyer’s Guide

แตตัวที่ทำใหเพาเวอรซัพพลายมีนำ้ หนักก็คือ พวกหมอแปลง, ฮีทซิงค และตัวถัง ถาผูผลิตเลือกใช FET ราคาถูก ก็จะมีกระแสสูญเสียมากขึ้น ทำใหรอนขึ้น จึงตองใชฮีทซิงคขนาดใหญ ทำใหเพาเวอรซัพพลายหนัก ขึ้ น แต สวนใหญ เพาเวอร ซัพพลายแบบไฮเอ็ นด ก็ จะมี น้ำ หนั กมาก เพราะมีวงจรซับซอน และมีฮีทซิงคขนาดใหญดวย

รู ป ที่ 8 เพาเวอร ซั พ พลายยี่ ห อ Zalman ใช ตั ว ระบายความร อ น เปนฮีทไปป หวังวาบทความนี้จะมีประโยชน และอาจมีขอเท็จจริงเกี่ยวกับ เพาเวอรซัพพลายที่คุณไมเคยรูมากอน และสำหรับผูที่เจอกับปญหา แปลกๆ ก็ลองเช็คเพาเวอรซัพพลายวายังทำงานปกติหรือไม และเชน เดียวกับอุปกรณชิ้นอื่นๆ กอนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อเพาเวอรซัพพลาย ควรเช็คการรับประกัน และเงื่อนไขการรับประกันใหดีๆ แตถาจะใหดีก็ ขออยาใหมันเสียเปนดีที่สุด ถาเพาเวอรซัพพลายของคุณมีประสิทธิภาพ รูปที่ 7 เพาเวอรซัพพลายยี่หอ Enermax รุน Galaxy มีขนาดใหญแถม ดีแลว ก็อยาลืมเช็ควาบานของคุณมีระบบไฟที่ดีหรือเปลา เชน มีการ ตอสายดินหรือไม เพราะถาไมมี ก็อาจจะเกิดปญหาตามมาได เชน ยังจายไฟไดถึง 1,000 วัตต โดนไฟดูดเมื่อแตะที่เคสคอมพิวเตอร เปนตน การตอสายดินมีประโยชน ทั้งตอตัวคุณและตอเครื่องคอมพิวเตอรของคุณดวยครับ

Computer Chiang Mai

25


Software Reviews

ปกปองขอมูลในแฟลชไดรฟอยางมั่นใจ

ปกปองขอมูลในแฟลชไดรฟอยางมั่นใจดวย Remora USB Disk Guard ความนิยมในทัมปไดรฟ และราคาที่ ลดลงอยางมาก ทำใหผูคนมากมายหาซื้อมา ใชงาน ดวยความสะดวกในการพกพาขอมูล ติ ดตั วไปได อยางง ายดาย อี กทั้ งขนาดที่ เล็ ก น้ำหนักเบา เราจึงเห็นทัมปไดรฟกลายเปนอีก หนึ่งอุปกรณติดตัวผูคนในยุคคอมพิวเตอรนี้กัน จนเปนเรื่องปกติ แตละคนก็เก็บขอมูลตางๆ เอาไว ในแฟลชไดรฟ แตกตางกันไป ทั้งขอมูลทั่วไป เอกสาร ไฟล โปรแกรม เพลง วิดีโอ และอีก สารพัด ทั้งขอมูลสำคัญ และไมสำคัญ บางคน ก็ใชเพื่อความสะดวกในการกอบปขอมูลเพื่อใช รวมกันระหวางที่บานและที่ทำงาน ดวยขนาดที่เล็กนี่เอง โอกาสหลงลืม หรือสูญหายจึงเปนไปไดงาย บางครั้งเผลอไป เสียบตามที่ตางๆ แลวลืมเอากลับมา หรือทำ ตกหล น โดยไม รู ตั ว ป ญ หาก็ คื อ ข อ มู ล ต า งๆ ที่เก็บเอาไวนั้น มีความสำคัญมากนอยเพียงใด ถ า เป น ข อ มู ล สำคั ญ มากๆ หรื อ เป น ข อ มู ล สวนตัว หากบุคคลอื่นๆ นำไปใชในทางที่ไม ได รั บ อนุ ญ าต นำไปใช ใ นทางสร า งความ เสียหายขึ้นอยางไมคาดคิด ความเสียหายในลักษณะก็อาจเกิด ขึ้ น ได แม ว า จะไม ทำหาย เช น บางคนแอบ หยิ บ ไปเพื่ อ ก อ บป ข อ มู ล ต า งๆ ที่ เ ก็ บ เอาไว โดยที่คุณไมทราบ หรือกระทั่งแอบเปดดูขอมูล ในขณะที่คุณเสียบไวกับเครื่องของคุณเอง

รูป 1 ปกปองขอมูลดวย Remora USB Disk ดาวนโหลดและติดตั้ง คุณสามารถดาวนโหลดโปรแกรม Remora USB Disk Guard ขนาด 2.8 MB ไดฟรีที่ เว็บไซต http://download.richskills.com/remorausbdiskguard_green.exe จากนั้นทำการติดตั้ง โดยกอนการติดตั้งโปรแกรม ใหคุณเสียบแฟลชไดรฟเขากับ คอมพิวเตอรของคุณกอน จากนั้นทำตามขั้นตอนตอไปนี้ 1. ดับเบิลคลิกไฟล remorausbguard_green.exe วินโดวถามภาษาที่ตองการใชติดตั้งจะ ปรากฏขึ้น ระหวางภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน ตามคาดีฟอลตคือ English ใหคุณคลิก OK 2. ในวินโดว Welcome ที่ปรากฏขึ้น คลิก Next 3. ในวินโดว License Agreement คลิกเลือก I accept the agreement แลวคลิก Next 4. ในวินโดว Information คลิก Next อีกครั้ง 5. วินโดวถามตำแหนงไดรฟและโฟลเดอรของทัมปไดรฟของคุณเพื่อจะติดตั้งโปรแกรม ใหคุณ ระบุทัมปไดรฟของคุณ (รูป 2) แลวคลิก Next หากวินโดวแจงวา Folder Exists ปรากฏขึ้น ใหคลิก Yes เพื่อยืนยันการติดตั้ง (รูป 3)

ปกป อ งข อ มู ล อย า งมั่ น ใจด ว ย Remora USB Disk รูป 2 ระบุตำแหนงแฟลชไดรฟ Remora USB Disk คือโปรแกรมที่ ออกแบบมาเพื่ อ ปกป อ งข อ มู ล สำคั ญ ต า งๆ ในแฟลชไดรฟของคุณไดอยางมั่นใจ แถมยัง รูป 3 คลิก Yes เพื่อยืนยัน แจกใหใชงานกันฟรีๆ โดยไมคิดตังค การทำงานของโปรแกรมนี้จะทำการ 6. การติดตั้งจะเริ่มตนขึ้น จากนั้นวินโดวใหเลือกภาษาจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง ตามคาดีฟอลตคือ English (US) ใหคุณคลิก OK เขารหัสขอมูลตางๆ ดวยเทคนิค 128 บิตที่ ทำให ค นอื่ น ๆ ที่ ไ ม ท ราบรหั ส ผ า นจะไม 7. วินโดวสำหรับกำหนดรหัสผานสำหรับล็อกออนจะปรากฏขึ้น รหัสผานนี้จะใชในการเปดการ ทำงานของโปรแกรม Remora USB Disk Guard หากไมทราบก็จะเปดโปรแกรมไมได สามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ในแฟลชไดรฟของ ให คุ ณ ป อ นรหั ส ผ า นในช อ ง Enter Password จากนั้ น ป อ นยื น ยั น อี ก ครั้ ง ในช อ ง คุ ณ ได เ ลย อย า งน อ ยแม แ ฟลชไดรฟ จ ะหาย Confirm Password แลวคลิก Next (รูป 4) อยาลืมรหัสผานที่ตั้งไวนี้ ไมอยางนั้น คุณจะเปด คุณก็ยังอุนใจไดวา สามารถปกปองขอมูลไม โปรแกรมไมได ใหถูกนำไปใชโดยไมไดรับอนุญาตได 26

Computer Chiang Mai


ปกปองขอมูลในแฟลชไดรฟอยางมั่นใจ

Software Reviews

รูป 7 ปอนรหัสผานสำหรับล็อกออน

รูป 4 ตั้งรหัสผานสำหรับล็อกออน 8. ขั้ น ตอนสุ ด ท า ยคื อ การตั้ ง รหั ส ผ า นสำหรั บ การเขารหัสขอมูล ใหคุณปอนรหัสผานใน ชอง Enter Password จากนั้นปอนยืนยัน อี ก ครั้ ง ในช อ ง Confirm Password แล ว คลิ ก OK เป น อั น เรี ย บร อ ย (รู ป 5) เช น เดี ย วกั น ห า มลื ม หั ส ผ า นที่ ตั้ ง ไว นี้ ไม อ ย า งนั้ น คุ ณ เองก็ จ ะไม ส ามารถเป ด ดู หรือแกไขขอมูลได

หมายเหตุ: ถาคุณไมไดใชงาน Remora USB Disk Guard ชวงระยะเวลาหนึ่ง โปรแกรมจะ ย อ ตั ว เองไปอยู ใ นเทรย ข องทาสค บ าร โ ดย รูป 9 เลือกไฟลที่ตองการขารหัส อั ตโนมั ติ เพื่ อ ป อ งกั น บุ ค คลอื่ น ๆ มาใช ง าน จากนั้ น คลิ ก Open โปรแกรมจะ โดยไมไดรับอนุญาต วินโดวของโปรแกรม Remora USB ทำการเขารหัสไฟลทันที โดยจะแสดงลำดับขั้น Disk Guard จะปรากฏขึน้ ทันที โดยประกอบดวย การทำงานเปนตัวเลขเปอรเซนตมุมลางขวา ปุมคำสั่งหลักในการทำงาน ทั้ ง หมด 5 ปุ ม คื อ ของจอ (รูป 10) (รูป 8)

รูป 10 ลำดับการทำงานทีจ่ ะปรากฏมุมลางขวา ไฟล ผ ลลั พ ธ ที่ ไ ด ซึ่ ง เข า รหั ส แล ว จะมีสวนขยายหรือนามสกุลใหมตอทายเปน .~s ต อ ท า ย เช น จากเดิ ม Welcome C e n t e r . d o c ก็ จ ะ เ ป น W e l c o m e Center.doc.~s หรื อไฟล ภาพ จาก ready boost.tif เปน ready boost.tif.~s เปนตน รูป 8 Remora USB Disk Guard ซึ่ ง ทำให คุ ณ รู ว า ไฟล น้ี เ ป น ไฟล ที่ ไ ด รั บ การ รูป 5 ตั้งรหัสผานสำหรับเขารหัสขอมูล เข า รหั ส โดย Remora USB Disk Guard 1. เขารหัสไฟลที่เลือก เรียบรอยแลว เริ่มตนใชงาน 2. ถอดรหัสไฟลที่เลือก ไฟล เ หล า นี้ แม จ ะแก ห รื อ ลบส ว น ภายหลังการติดตั้ง โปรแกรมจะเริ่ม 3. เขารหัสโฟลเดอรที่เลือก ขยายหรือนามสกุลอยางไร เชน ลบ .~s ออก ทำงานทันที โดยคุณจะสังเกตุเห็นไอคอนของ 4. ถอดรหัสโฟลเดอรที่เลือก ไฟลก็จะไมสามารถเปดไดอยูดี หากพยายาม โปรแกรมปรากฏในเทรยของทาสคบาร (รูป 6) 5. การตั้งคาการทำงานของโปรแกรม เปด ก็จะเปนขอมูลที่อานไมออก ดูไมรูเรื่อง เราไปดูรายละเอียดของการใชงาน อยูดี (รูป 11) สวนตางๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รูป 6 ไอคอนในเทรยของทาสคบาร การเป ดการทำงาน ให คุณดั บเบิล คลิ ก บนไอคอนของโปรแกรม หรื อ คลิ ก ขวา บนไอคอน ในเมนู ท่ี ป รากฏขึ้ น เลื อ กคำสั่ ง Restore วิ น โดว ถ ามรหั ส ผ า นสำหรั บ ล็ อ ก ออนจะปรากฏขึ้น ใหคุณปอนรหัสผานสำหรับ ล็อกออนที่ตั้งเอาไว (รูป 7)

1. เขารหัสไฟล วิ ธี ก ารเข า รหั ส ไฟล ที่ เ ลื อ ก ทำไดไมยากครับ เพียงคลิกบนปุมนี้เพื่อ สั่งงาน วินโดว Open File จะเปดขึ้น เพือ่ แสดงรายการไฟลในแฟลชไดรฟของ คุ ณ คุ ณ สามารถเลื อ กไฟล ท่ี ต อ งการ เขารหัส โดยสามารถเลือกไดมากกวา หนึ่งไฟล ดวยการใชปุม Ctrl หรือ Shift รวมกับการคลิกเมาส (รูป 9) รูป 11 ไฟลทเ่ี ขารหัสจะไมสามารถอานหรือดูไดอยางเขาใจ Computer Chiang Mai

27


Software Reviews

ปกปองขอมูลในแฟลชไดรฟอยางมั่นใจ

2. ถอดรหัสไฟล 5. การตั้งคาการทำงานของโปรแกรม การถอดรหัสไฟลทำไดงายๆ ไมตาง เมื่อคุณคลิกปุมนี้ เมนูสำหรับการตั้ง ไปจากการเข า รหั ส เพี ย งคลิ ก ปุ ม ถอดหรั ส ค าการทำงานจะปรากฏขึ้ น พร อมด วยคำสั่ ง ในวิ น โดว ที่ ป รากฏขึ้ น เลื อ กไฟล ที่ ต อ งการ ดังนี้ (รูป 14) ถอดรหั ส เพื่ อ จะเป ด ใช ง าน อ า นหรื อ แก ไ ข วินโดวถามรหัสผานจะปรากฏขึ้น ใหคุณปอน รหั ส ผ า นที่ ถู ก ต อ ง (รู ป 12) โปรแกรมจะ ถอดรหัสผาน โดยจะแสดงลำดับขั้นการทำงาน เป น ตั ว เลขเปอร เ ซนต มุ ม ล า งขวาของจอ จากนั้นคุณก็สามารถเปดใชไฟลเพื่อดู แกไข ปรับแตงไดตามปกติ

รูป 12 ปอนรหัสผานที่ถูกตองกอนจะใชไฟล

• Feedback: เป ด โปรแกรมรั บ ส ง อี เ มลใน เครื่ อ งโดยอั ต โนมั ติ เพื่ อ ส ง อี เ มลแจ ง ผลการใช ง านต า งๆ ไปยั ง บริ ษั ท ผู ผ ลิ ต โปรแกรม • Company Web Site: เป ด เว็ บ ไซต ข อง บริษัทผูผลิตโปรแกรม • About: แสดงขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรม • Minimize to Tray: ย อ โปรแกรมไว ใ น เทรยของทาสคบาร • Exit: ปดการทำงานของโปรแกรม

การ Uninstall โปรแกรม การ Uninstall โปรแกรมทำไดงายๆ รูป 14 เมนูในการตั้งคาการทำงาน ครับ เปดแฟลชไดรฟของคุณขึ้นมา จากนั้น • Change Logon Password: เปลี่ยนรหัส 1. ลบไฟล usbdiskguard.exe จากไดเรกทอรี ผานที่ใชในการล็อกออนเพื่อเปดโปรแกรม รากของแฟลชไดรฟของคุณ (รูป 16) โดยคุณตองปอนรหัสผานเกา ปอนรหัสผาน 2. ลบโฟลเดอร Remora USB Disk Guard ในการด ซึ่งเปนโฟลเดอรที่ติดตั้งโปรแกรม ใหม และปอนยืนยันอีกครั้ง (รูป 15) (รูป 16)

3. การเขารหัสโฟลเดอร สำหรั บ ขั้ น ตอนการเข า รหั ส โฟล เดอร ก็ จ ะไม ต า งไปจากการเข า รหั สไฟล ค รั บ • เพี ย งแต เ ลื อ กโฟลเดอร แ ทนไฟล (รู ป 13) แลวคลิก OK ไฟลและโฟลเดอรยอยทั้งหมด ในโฟลเดอรจะถูกเขารหัสทันที

Change Encryption Password:

รูป 15 การเปลี่ยนแปลงรหัสผาน

รูป 13 เลือกโฟลเดอรที่ตองการเขารหัส 4. การถอดรหัสโฟลเดอร ขั้นตอนการถอดรหัสโฟลเดอรก็จะ คลายๆ กับการถอดรหัสไฟลเชนกัน โดยคลิก เลื อ กโฟลเดอร ที่ ต อ งการถอดรหั ส คลิ ก OK ป อ นรหั ส ผ า นที่ ถู ก ต อ ง ไฟล แ ละโฟลเดอร ทั้งหมดก็จะถูกถอดรหัสทันที

28

Computer Chiang Mai

เปลี่ยนรหัสผานที่ใชในการเขารหัส ไฟลหรือโฟลเดอร โดยคุณตองปอนรหัสผาน เกา ปอนรหัสผานใหม และปอนยืนยันอีกครั้ง • Language: เลือกภาษาในการใชงาน • Automatically open folder after file decryption: กำหนดใหเปดโฟลเดอรท่ีคุณ ถอดรหั ส โดยอั ต โนมั ติ หลั ง จากถอดรหั ส เสร็จ เพิ่มความสะดวกใหคุณใชงานไดทันที • Remora USB Disk Guard Help: เปดคูมือ การใชงานของโปรแกรม • Talk to Friend: เปดโปรแกรมรับสงอีเมลใน เครื่ อ งโดยอั ต โนมั ติ เพื่ อ ส ง อี เ มลแนะนำ โปรแกรม Remora USB Disk Guard ไปให เพื่อนๆ ของคุณ

รูป 16 ลบไฟลและโฟลเดอรเพื่อ Uninstall งาย ฟรี ดีและมีประสิทธิภาพ ดวยโปรแกรมคุณภาพที่ใชงานงาย แจกฟรี แถมยังทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สำหรับผูที่ใชทัมปไดรฟ นี่คือหนึ่งในเครื่องมือ ที่คุณ ไมควรพลาด


On Click

On Click

ทัศนีย แกวดุลดุก

มอนฝาย - http://www.maonfai.com ภายใตเรือนไมเกาหลายหลังที่ตั้งตระหงานอยูทามกลางแมกไมที่ยืนตนปกคลุมบานทรงไทย สไตลลานนา ที่ดำรงอยูควบคูไปกับภาพกิจกรรมการดำเนินภารกิจในชีวิตประจำวันที่ทุกคนบนเรือนตาง สวมผาซิ่นใสเสื้อพื้นเมืองแบบชาวบานลานนา ภาพบรรยากาศการจัดงานแตงงานที่ถูกตองตาม ประเพณีนิยมลานนา มีใหคุณไดเห็นที่นี่ หากทาน เปนคนหนึ่งที่ตองการสัมผัสกับวัฒนธรรมลานนาอันงดงามหรืออยากจะมีความทรง จำที่ดีท่ีไดจัดงานแตงงานในบรรยากาศที่แสนจะอบอุนแบบนี้ เว็บไซต http://www.maonfai.com ”มอนฝาย” เรือนไมของอาจารย รำพัด โกฎแกว นักอนุรักษวิถีวัฒนธรรมลานนาที่จิตวิญญาณรัก ทองถิ่นฝงแนนอยูในกาย มีความยินดีและพรอมที่จะตอนรับผูมาเยือน ซึ่งรับรองไดวาจะไมทำใหทาน ผิดหวัง

http://www.doc.eng.cmu.ac.th/~trasapong/int_pro.html หากคุณเปนคนหนึ่งที่ไมอยากออกเสียงคำศัพทภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศที่สามารถ พบเห็นและพบเจอเปนประจำในชีวิตประจำวันผิดเพี้ยน ไมวาจะเปนคำศัพททางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี คอมพิวเตอร สถานที่สถาบันการศึกษา ชื่อสินคายี่หอดังๆ คำศัพทอื่นที่นาสนใจ หรือแม กระทั่งชื่อนักกีฬาประเภทตางๆ ที่เราไดยินกันบอยๆ เมื่อคุณมาที่นี่ คุณจะไดเรียนรูคำศัพทรวมทั้งได ทดลองอานออกเสียงคำศัพทไปกับเรา คำศัพทไหนที่คุณไมเคยมั่นใจและกลาที่จะออกเสียงแมแตนอย แวะมาหาเราที่น่ี http://www.doc.eng.cmu.ac.th/~trasapong/int_pro.html เว็บไซตแหงนี้จะ ชวยสรางความมั่นใจใหกับคุณ

แบไต - http://www.beartai.com เมื่อพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีทางดานไอที หลายทานอาจจะบอกวา เปนเรื่องที่เขาใจยาก เพราะ คำศัพทหรือคำเฉพาะทางดานนี้มีมากมาย ยิ่งไมมีพื้นฐานมาดวยแลว อาการใบและอึ้งกิมกี่จะถามหาเอา แนๆ แตถาคุณมาที่เว็บไซตแหงนี้ คุณจะลืมคำกลาวเหลานั้นไปไดเลย เพราะที่นี่ คุณจะไดทั้งสาระ ความรูดานไอทีที่สามารถทำความเขาใจไดงายดายอยางไมนาเชื่อ จนคุณแปลกใจ คุณสามารถเลือกรับชมรายการ “แบไตไฮเทค” ยอนหลังได จะไมมีคำวาพลาดสำหรับคุณ นอกจากนี้เรายังมีการอัพเดทขาวคราวความเคลื่อนไหวในวงการไอทีใหกับคุณๆ อยูตลอดเวลา เราทำให เทคโนโลยียากๆ ใหกลายเปนเรื่องงาย สำหรับคุณ ถาเรื่องไอที มาที่นี่ไมมีคำวา “out”

เจแปนคิคุ - http://www.japankiku.com หากจะกลาวถึง ดินแดนแหงอาทิตยอุทัย เมืองปลาดิบและความสวยงามของดอกซากุระ คงจะไมมีใครปฏิเสธไดเลยวา ที่กลาวมานั้นคือประเทศญี่ปุน ประเทศที่ทุกคนใฝฝนอยากจะไปสัมผัส สักครั้งหนึ่งในชีวิต เรื่องราวของญี่ปุนทั้งประเทศ เรายอมาไวในมือคุณตั้งแตการเรียนการสอนภาษา ญี่ปุนภายในเว็บไซตรวมทั้งแนะนำสถาบันการศึกษาที่เปดทำการสอนภาษาญี่ปุน รวมทั้งใหคุณไดรับ ทราบขาวสารความเปนไปของประเทศแหงนี้อยูเสมอ ไมวาจะเปนทางดานประเพณีและวัฒนธรรมของ ผูคนในดินแดนแหงนี้ ความงดงามทางธรรมชาติอยางเชน ภูเขาไฟฟูจิ สถาปตยกรรมของบานเมือง วิถีชีวิตความเปนอยูทั้งในเรื่องอาหารการกิน ความเปนมาของอาหารญี่ปุน รวมไปถึงการสอนทำอาหาร ญี่ปุนใหคุณไดมีโอกาสแสดงฝมือใหไดเห็นกัน อีกทั้งยังพาคุณมุงสูความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและ ด า นแฟชั่ น ที่ จ ะไม ทำให คุ ณ หลุ ด เทรน สิ่ ง ที่ คุ ณ อยากจะรู อ ยากจะทราบ เรานำมาให คุ ณ แล ว ที่เว็บไซดแหงนี้... 32

Computer Chiang Mai


Hardware Reviews

Apple MacBook Core 2 Duo

Apple MacBook Core 2 Duo แอปเปลเปดตัวโนตบุครุนเล็กอยาง MacBook เพื่ อ เข า มาแทนที่ เ ครื่ อ งในรุ น iBook ซึ่งตลอดปกวาที่ผานมา เครื่องในรุนนี้ ไดรับการตอบรับ และสรางยอดขายไปหลาย ลานเครื่อง ดวยประสิทธิภาพ ดีไซน และตอบ โจทย ก ารใช ง านได ค รบ ทำให MacBook กลายเปนมาตรฐานสำหรับโนตบุคสำหรับผูใช ในทุกระดับที่ลวนไดรับความพึงพอใจมาอยาง ตอเนื่อง ตั้งแตเปดจำหนาย แอปเปลทำการ อัพเดต MacBook ไปหลายครั้ง และในรุนลา สุ ด ใช ชิ ป อิ น เทล Core 2 Duo ทำงานแบบ 64 บิ ต โดยมี ใ ห เ ลื อ ก 2 รุ น คื อ ความเร็ ว 2.0GHz และ 2.16GHz พรอมแรม 1 GB เพิ่ม ไดสูงสุด 2 GB ฮารดดิสก 80, 120 หรือ 160 GB ไดรวแบบคอมโบ หรือซูเปอรไดรวที่ใหคุณ เขียนแบบดูอัลเลเยอรไดทันที MacBook จึง อัดแนนดวยพลังในการประมวลอันรวดเร็วใน การทำงานที่ตอบสนองความตองการไดครบ และลงตั ว ทั้ ง งานทั่ ว ไป งานกราฟ ก เช น Photoshop เกม ดูหนัง ฟงเพลง และแนนอน พรอมสำหรับ Leopard โอเอสใหมลาสุดที่จะ วางจำหนายในเดือนตุลาคมนี้ดวย ด ว ย โ ป ร แ ก ร ม B o o t C a m p คุณสามารถติดตั้ง Windows XP หรือ Vista เพื่ อ เลื อ กใช ง านได ทั้ ง Mac OS X และ 34

Computer Chiang Mai

Windows XP หรือ Vistaไดอีกดวย หรือจะติดตั้งโปรแกรมเสริมชื่ือดัง Paralleles Desktop (http://www.parallels.com/products/desktop/) เพื่อใช Windows ใน Mac OS X ไป พรอมๆ กันก็ยังได คุณจึงสามารถใชแอพพลิเคชั่นไดทั้ง 2 ระบบในเครื่องเดียว อยางที่ไมเคย ทำไดมากอน

MacBook ทุกรุนที่จำหนาย มาพรอมกับหนาจอเคลียรไบรทขนาด 13 นิ้วไวดสกรีน ที่ใหภาพคมชัด สีสันสดใส เหมาะทั้งการใชงาน และความบันเทิง เชนการชมภาพยนตร รองรับความสามารถในเชื่อมตอเครือขายทั้งแบบใชสายและไรสาย เชนการเชื่อมตอ แลน บลูทูธ ไวไฟ ตัวเครื่องยังมีไมโครโฟน กลอง iSight ในตัว ยังใหคุณสนทนาผาน iChat, Skype ฯลฯ แบบวิดีโอไดทันที รวมถึงการถายภาพนิ่ง วิดีโอจากคอมพิวเตอรของคุณไดอีกดวย


Apple MacBook Core 2 Duo

Hardware Reviews

ที่สำคัญคอมพิวเตอรทุกรุนจากแอปเปลมาพรอมกับ Mac OS X ลิ ข สิ ท ธิ์ ทั น ที พร อ มซอฟต แ วร ใ นชุ ด iLife ให คุ ณ จั ด การ ปรั บ แต ง ภาพ ตั ด ต อ วิ ดี โ อ แกลลอรี ภ าพออนไลน วิ ดี โ อ ฟ ง เพลง หรือสราง ตัดตอ มิกซเสียง พ็อดคาสต สรางเว็บ บล็อกไดทันทีอยาง ง า ยดาย คุ ณ สามารถเป ด เข า ไปดู QuickTour แบบวิ ดี โ อถึ ง ความ สามารถอั น โดดเด น ของ iLife และเป น ที่ รั ก ของผู ใ ช แ มคได ที่ http://www.apple.com/ilife/quicktour/

MacBook มาพรอมกับพอรตอีเธอรเน็ต DVI ยูเอสบี ไฟไว ออดิโอ หูฟง ใหคุณเชื่อมตอกับอุปกรณเพิ่มเติม เชน iPod เครื่องพิมพ ตอจอเพิ่มเติม ฮารดดิสกภายนอก เครื่องเสียง โปรเจกเตอร ฯลฯ

บน Mac OS X นั้นยังประกอบดวยแอพพลิเคชั่นมากมายๆ ให คุ ณ นำไปใช ไ ด นั บ ไม ถ ว น ซึ่ ง คุ ณ สามารถเป ด เข า ไปดู กั น ได ที่ www.versiontracker.com/macos หรือ www.macupdate.com คุ ณ จะพบรายการแอพพลิ เ คชั่ น สุ ด ยอดที่ จ ะตอบสนองได ทุ ก ความ ตองการของคุณ นอกจากนี้ ยังมีรีโมตคอนโทรลซึ่งทำการรวมกับโปรแกรม MacBook มี ใ ห เ ลื อ ก 2 สี คื อ สี ข าวเป น สี ม าตรฐาน Front Row ใหคุณเปลี่ยน MacBook เปนศูนยรวมความบันเทิงทั้งภาพ และสีดำเปนรุนพิเศษที่มีราคาสูงกวา ชอบสีไหนเลือกไดตามสไตลและ เสียง วิดีโอ ผานการควบคุมดวยรีโมตอยางคลองตัวและงายดาย รสนิยมของคุณ ไมเพียงเทานั้น หนึ่งในการออกแบบที่โดดเดนของแอปเปล คื อ ระบบเชื่ อ มต อ สายไฟสำหรั บ ชาร ต แบตเตอรี่ เ ป น ระบบแม เ หล็ ก ประสิทธิภาพและความคุมคาที่ลงตัว ซึ่งมีความโดดเดนและชวยปกปองเครื่องของคุณ นั่นคือหากมีการเตะ ดวยสเปคเครื่องที่ทันสมัย การทำงานแบบ 64 บิตอยางเต็ม สะดุด หรือเกี่ยวสาย สายจะหลุดออกจากตัวเครื่องอยางงายดาย ไมดึง ประสิทธิภาพรองรับการใชงานไดครบ ลงตัว อีกทั้งพรอมสำหรับโอ ตัวเครื่องใหตก หลน เหมือนสายที่ใชในโนตบุคของคอมพิวเตอรย่ีหอ เอสใหมลาสุด การทำงานสองระบบทั้ง Mac OS X และ Windows อื่นๆ XP/Vista หนาจอไวดสกรีนที่ครบชัด ดีไซนหรู ในราคาสุดคุม นี่คือ มาตรฐานใหมของโนตบุคที่คุณตองไมพลาด ขอบคุณ : iStudio เชียงใหม สนับสนุนอุปกรณในการทดสอบ http://www.maczone.co.th/ 24-24/1 ถ.ศิรมิ งั คลาจารย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 Tel: 66 5322 4058-9 Fax: 0 5322 5568 ชั้น3 เซ็นทรัลแอรพอรทพลาซา (โซนตูปลา) จ.เชียงใหม Tel: 66 5328 5019 Computer Chiang Mai

35


Hardware Reviews

Dual Sim ใชสองซิมในมือถือเดียว

Dual Sim ใชสองซิมในมือถือเดียว งาย และประหยัด ใ น ยุ ค ข อ ง ก า ร สื่ อ ส า ร ไ ร ส า ย และโทรศัพทมือถือเปนสิ่งจำเปน ที่พูดไดวา กลายเปนหนึ่งในปจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ดำเนิ น ธุ ร กิ จ ชี วิ ต สั ง คมและครอบครั ว และดวยโปรโมชั่นสารพัดจากคายผูใหบริการ มือถือในปจจุบัน เราจึงไดเห็นผูคนมากมาย ใช โ ทรศั พ ท ม ากกว า 1 เครื่ อ ง พร อ มๆ กั น มีซิมการดมากกวาหนึ่ง เชนเบอรหนึ่งสำหรับ ใช ง านส ว นตั ว อี ก เบอร ห นึ่ ง สำหรั บ บริ ษั ท หรือเพื่อนสนิท หรือเบอรหนึ่งใชรับ เบอรหนึ่ง ใชโทรออก ดวยเหตุผลของโปรโมชั่นการเลือก ใช หลายๆ คนต อ งมี ม ากกว า หนึ่ ง เพราะ เบอร เ ดิ ม ใช ม านาน คนจำได หรื อ เลขสวย แตอีกเบอรใชเพื่อความประหยัด ไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม สิ่งที่ เกิดขึ้นคือ การตองพกพามือถือ 2 เครื่องหรือ มากกวาติดตัวไปดวยเสมอ และอาจพวงรวม ถึ ง อุ ป กรณ พื้ น ฐานเช น ที่ ช าร ต (ในกรณี ท่ี ใ ช รวมกันไมได) และปญหาในการควานหาเลือก มื อ ถื อ เมื่ อ มี ส ายเรี ย กเข า หรื อ เวลาต อ งโทร ออก แม จ ะยุ ง ยาก แต ก็ ไ ม มี ท างเลื อ ก อาจเลือกมือถือใหมท่ีเล็กลง พกสะดวก แตยัง ไงก็ตองพกสองเครื่องอยูดี ถาเปนสุภาพสตรี มีกระเปาถือก็พอจะเก็บทั้งหมดในกระเปาได แตสำหรับสุภาพบุรุษ ที่ไมใชกระเปา การตอง พกโทรศัพทสองเครื่อง ดูจะยุงยากไมนอย ปญหาขางตน แกไขไดงายๆ ดวย Dual Sim อุปกรณขนาดเล็ก ราคาประหยัด ที่ใหคุณสามารถติดตั้งซิมการดสองซิมในมือ ถือเครื่องเดียวกัน และเลือกใชซิมที่ตองการได อย า งง า ยดาย โดยไม ต อ งซื้ อ มื อ ถื อ ใหม ใ ห ยุ ง ยาก และสามารถใช ซิ ม การ ด ต า งค า ย ตางเครือขายไดอีกดวย

ขอขอบคุณ

36

การทำงานของ Dual Sim Dual Sim จะมีหนาตาและ รู ป ร า งคล า ยๆ กั บ ซิ ม การ ด ที่ เ รา คุ น เคยกั น ดี ค รั บ เพี ย งแต เ ป น แผง วงจร และคุ ณ ต อ งตั ด ซิ ม การ ด ใน ส ว นที่ เ ป น วงจรเก็ บ ข อ มู ล จากตั ว ซิมการดสองซิมมาประกบรวมกันไวบน Dual Sim ไมตองติดตั้งไดรวเวอรหรือซอฟตแวร หนึ่ ง ในจุ ด เด น ของ Dual Sim คื อ คุ ณ สามารถติ ด ตั้ ง และใช ง านได ทั น ที โดยไม จำเป น ต อ งติ ด ตั้ ง ไดรว เ วอร ห รื อ ซอฟตแวรใดๆ บนมือถือใหยุงยาก การใชงาน

โดยในชุดของ Dual Sim จะเตรียม อุ ป กรณ ต า งๆ ในการจั ด เตรี ย มการตั ด ส ว น ของวงจรขอมูลจากซิมการดของคุณเอาไวให เรียบรอย จากนั้นก็ใชกรรไกรตัดงายๆ ไมตอง ใชอุปกรณพิเศษอะไรใหยุงยากแมแตนอย จากนั้นก็นำ Dual Sim บรรจุเขาไป ส ว นที่ บ รรจุ ซิ ม การ ด ในมื อ ถื อ ของคุ ณ เพี ย ง แค นี้ คุ ณก็ มีซิมการ ดสองซิมในมื อถื อเครื่ อง เดียวกันแลว ในภายหลั ง หากต อ งการนำซิ ม นั้ น กลั บ ไปใช ต ามปกติ ก็ ไ ม ต อ งเป น ห ว งครั บ เพราะภายในชุด มีกรอบของซิมเตรียมไวให เพื่ อ ให คุ ณ สามารถนำส ว นของแผงวงจร ประกอบเขาไป พรอมแถบสติกเกอรยึด เพื่อ ใหคุณนำกลับไปใชไดตามปกติเหมือนเดิม

เมื่อคุณติดตั้ง Dual Sim เรียบรอย แลวในการใชงาน คุณจะพบกับเมนูในการใช งาน ใหคุณสามารถเลือกสลับการใชซิมการด แตละซิมไดตามตองการ สามารถตั้งเวลาได วาจะใชซิมไหนนานเพียงใด และสลับไปใชอีก ซิ ม หนึ่ ง โดยอั ต โนมั ติ เป น ต น ซึ่ ง ไม มี อ ะไร ซับซอนครับ ใชงานงายมาก ความคุมคาที่ยากจะปฏิเสธ ดวยความสะดวก ใหคุณใชซิมการด 2 เบอร ไมจำกัดเครือขายในมือถือเครื่องเดียว แถมยังเลือกใชไดสะดวกผานเมนูที่ใชงานงาย แถมยังมีราคาถูกกวาการที่จะตองไปซื้อมือถือ เครื่ อ งใหม Dual Sim เป น อุ ป กรณ ไ ฮเทค ขนาดเล็ก ที่ชวยคุณไดมากกวาที่คิด และผูที่ จำเป น ต อ งพกติ ด โทรศั พ ท ม ากกว า หนึ่ ง พลาดไมได

ราน CyberMart สาขาคอมพิวเตอรพลาซา 312/1 ถ.มณีนพรัตน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 โทร 053-217174, 219886 สาขาเซ็นทรัล แอรพอรต พลาซาเชียงใหม ชั้น 3 เยื้องลิฟทแกว โทร 053-903577

Computer Chiang Mai


TV Tuner USB

Box Harddisk Player

ตัวแปลง IDE To SATA

External FloppyDisk

Sound USB

พัดลมระบายความรอน Notebook มี Hub USB ในตัว

TelPhone Internet

พัดลม CPU

ที่ชารต iPod ในรถ, บาน

พัดลม VGA

Lan USB

KVM ตัวแยก สัญญาณภาพ


Hardware Reviews

HDD Divx Player สนุกไดทุกที่ ไมมีขีดจำกัด

HDD DivX Player สนุกไดทุกที่ ไมมีขีดจำกัด ในยุคของขอมูลดิจิตอล การพกพา ขอมูลสารพัดติดตัวไปทุกหนทุกแหงเปนเรื่อง ปกติ ที่ เ ราคุ น ชิ น กั น เป น อย า งดี โดยเฉพาะ ฮาร ด ดิ ส ก แ บบพกพา ซึ่ ง มี ทั้ ง แบบสำเร็ จ รู ป และแบบที่ เ ป น แร็ ค หรื อ ตั ว กล อ งเปล า ๆ เพื่อนำฮารดดิสกมาบรรจุเขาไป แต วั น นี้ เราจะพาคุ ณ ไปทำความ รูจักกับ HDD DivX Player (ขอเรียกสั้นๆ วา HDP) ที่ไมเพียงเปนแร็คสำหรับฮารดดิสกให คุ ณ เก็ บ และพกพาได อ ย า งสะดวกเท า นั้ น แต ยั ง มี ที เ ด็ ด ด ว ยความสามารถในการเล น ไ ฟ ล มั ล ติ มี เ ดี ย ต า ง ๆ ไ ด อ ย า ง ส า ร พั ด แถมเชื่ อ มต อ กั บ ที วี หรื อ จอคอมได อี ก ด ว ย ที่ สำคั ญ ราคาแทบจะไม ต า งไปจากแร็ ค ฮารดดิสกทั่วไปดวยซ้ำ เราไปดูกันเลยดีกวา ครับวา HDP ดีอยางไร และทำไมคุณไมควร พลาด

ดิ จิ ต อล รี โ มตคอนโทรลพร อ ม แบตเตอรี่ คูมือการใชงานที่อธิบาย การใชงานอยางละเอียด

รูปโฉมที่เรียบงาย ดูเผินๆ HDP ไมตางไป จากแร็คสำหรับใสฮารดดิสกทั่วไป ครับ แตจริงๆ แลวมีจุดแตกตางที่ สั ง เกตเห็ น ได ชั ด คื อ ด า นหน า นอกจากจะมี ไ ฟแอลอี ดี แ สดง สถานการณทำงานของฮารดดิสก ขางใน ในขณะอานและเขียนขอมูล แลว ยังมีพอรตอินฟราเรดสำหรับ รับขอมูลจากรีโมต ดานบนคุณจะ เห็ น ปุ ม สำหรั บ ควบคุ ม การเล น Play/Pause, Stop, Forward, Backward และปุมปรับระดับเสียง ขึ้น-ลง บนตัวกลอง ฟอรแมตไฟลที่รองรับ ขามไปดานหลัง คุณจะ HDP รองรับฟอรแมตมาตรฐานชั้น เห็ น พอร ต และช อ งต า งๆ เตรี ย ม นำอยางครบครันครับ เชน เอาไวครบครัน ประกอบดวยพอรต • MPEG4 รวมทั้ง DivX, XviD, AVI ฯลฯ • MPEG2 (DVD, SVCD) รวมทั้ ง MPG, VOB • MPEG1 (VCD) รวมทั้ง MPG/DAT • CD-DA • ไฟลเพลงในฟอรแมต MP3 • ไฟลภาพในฟอรแมต JPEG อุปกรณภายในกลอง ภายในกล อ งฝาป ด แบบแม เ หล็ ก ประกอบด ว ย ตั ว กล อ ง HDD DivX Player ทำจากอลูมิเนียม (มีสองสีใหเลือกใช คือสีเงิน ห รู ห ร า ห รื อ สี ดำ โ ด ด เ ด น ส ะ ดุ ด ต า ) พรอมอะแด็ปเตอรพลังงาน สายเคเบิลสำหรับ เชื่ อ มต อ กั บ คอมพิ ว เตอร สายเคเบิ ล เอวี สายเคเบิ ล ออดิ โ อแบบ Coaxial ให เ สี ย ง 38

Computer Chiang Mai

USB 2.0 พอร ต VGA ช อ งสำหรั บ แจ็ ค AV แจ็ ค ออดิ โ อ และช อ ง สำหรับอะแด็ปเตอรจายไฟ การเชื่อมตอ HDP สามารถเชื่อมตอกับ อุปกรณตางๆ โดยไมตองติดตั้งหรือ ใชไดรวเวอร ดังนี้ • เชื่ อ มต อ กั บ คอมพิ ว เตอร พี ซี ท่ี ใ ช Windows หรื อ แมคอิ น ทอชที่ ใ ช Mac OS เพื่ อ ใช เ ป น ฮาร ด ดิ ส ก แบบพกพา และใชในการโอนถาย ไฟลเพื่อนำไปเปดดู เปดฟงไดตาม ตองการ


HDD DivX Player สนุกไดทุกที่ ไมมีขีดจำกัด • เชื่อมตอกับทีวี ผานสายเอวี และสายออดิโอ • เชือ่ มตอกับจอคอมพิวเตอรผานพอรต VGA

Hardware Reviews เดอรใหม การตรวจสอบ Properties ของไฟล แ ล ะ โ ฟ ล เ ด อ ร จ า ก ห น า จ อ ที วี / จ อ ค อ ม ไดโดยตรง โดยไมตองไปทำที่คอมพิวเตอรให ยุ ง ยาก พู ด ได ว า ครบครั น และครบเครื่ อ ง จริงๆ การตั้งคา เมื่อคุณเชื่อมตอกับทีวี หรือจอคอม คุณสามารถเปดเขาสูการตั้งคาการทำงานของ HDP เพื่ อ ใช ใ นการปรั บ แต ง ส ว นต า งๆ เช น การเลือกประเภทโหมดแสดงผลของทีวี (Multi System/NTSC/PAL) การเลื อกภาษาในการ แสดงผล ฯลฯ

การบรรจุฮารดดิสก ขั้ น ตอนการบรรจุ ฮ าร ด ดิ ส ก ทำได ง า ยๆ ครั บ มี น็ อ ตให ขั น เข า และออกเพี ย ง 4 ตัวเทานั้น! เริ่มจากขันน็อตดานขางสองขางบริเวณปุมกดดานบน จากนั้นดึงแผงวงจรขางในออก มา ขั น น็ อ ตยึ ด ปุ ม กดออก บรรจุ ฮ าร ด ดิ ส ก ข นาด 2.5 นิ้ ว หรื อ ฮาร ด ดิ ส ก โ น ต บุ ค เข า ไป ตามซ็อคเค็ตที่เตรียมไว จากนั้นขันน็อตกลับเขาไปก็พรอมใชงานทันที การใชงานในโหมดฮารดดิสกแบบพกพา เพี ย งเชื่ อ มต อ HDP เข า กั บ พอร ต ยู เ อสบี ข องคอมพิ ว เตอร Windows หรื อ Mac ก็จะมองเห็นเปนฮารดดิสกแบบเชื่อมตอภายนอกทันที ใหคุณจัดการกับไฟลตางๆ ไดไมตางไป จากฮารดดิสกปกติ รวมถึงการโอนถายไฟลมีเดียตางๆ ทั้งภาพยนตร เพลง ภาพ เพื่อเปดชมได ทันที (ถาคอมพิวเตอรเครื่องที่ใชมีการใชพอรตยูเอสบีเปนจำนวนมาก และจายพลังงานไมพอ คุณก็สามารถเชื่อมตอกับอะแด็ปเตอรเพื่อจายไฟเพิ่มเติมได) การเชื่อมตอกับทีวีหรือจอคอม การใช ง านในโหมดนี้ การควบคุ ม การทำงานหลั ก ต า งๆ จะทำผ า นรี โ มต และยั ง สามารถควบคุมการเลนผานการกดปุมบนตัว HDP ไดอีกดวย เมื่อเชื่อมตอกับทีวีแลว คุณจะพบกับเมนูแสดงรายการไดเรกทอรีตางๆ ในฮารดดิสก สะดวกแกการใชงาน ซึ่งคุณสามารถเปดเขาสูโฟลเดอรยอยเพื่อเลือกไฟลตางๆ ไดทันที (ยังไม รองรับชื่อไฟลในภาษาไทย) ซึ่งคุณสามารถกดปุมเลือกที่จะเปดไฟลวิดีโอ เพลง หรือภาพ เพื่อ ชมหรือฟงไดอยางงายดาย บนรี โ มต คุ ณ สามารถควบคุ ม การเล น หยุ ด ชั่ ว คราว ป ด เลื่ อ นไปข า งหน า หรื อ ถอยหลั ง อย า งรวดเร็ ว การเป ด -ป ด เสี ย ง การขยายขนาดการแสดงภาพ การเล น ภาพใน โหมดสโลวโมชั่น การปรับระดับเสียง การคนหา การเลนซ้ำ เลือกซับไตเติล ฯลฯ

ความคุมคาที่ยากจะปฏิเสธ ดวยขนาดกะทัดรัด การรองรับไฟล มี เ ดี ย ในฟอร แ มตต า งๆ อย า งครบครั น น้ำหนักเบา อุปกรณในชุดครบครัน ประยุกตใชไดท้ังเปนฮารดดิสกแบบ พกพา และอุปกรณสรางสรรคความบันเทิงทั้ง ภาพ วิ ดี โ อ เพลง การแสดงชื่ อ และจั ด การ ไฟลไดโดยตรง นอกจากนี้ ยั ง สามารถตั้ ง ค า ต า งๆ ใหตรงกับความตองการในการใชงาน และการ ตั้ ง ค า ได อ ย า งยื ด หยุ น HDD DivX Player การจัดการไฟลไดจากหนาจอทีวี/จอคอม นอกเหนือจากความสามารถในการเลนไฟลมีเดียตางๆ แลว HDP ยังใหคุณสามารถ ออกแบบมาไดอยางคุมคา คุมราคา และนาใช จัดการกับไฟลตางๆ ไดทันทีอีกดวย เชน การกอบป ยาย ลบ เปลี่ยนชื่อ เลือก การสรางโฟล สำหรับสื่อขอมูลสารพัดในยุคดิจิตอล ขอขอบคุณ : Winner Accessories, O.K. Accessories 326 อาคารคอมพิวเตอรซิตี้ ชั้น 1 หอง A11-13 ถ.มณีนพรัตน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 โทร.053-405118 แฟกซ 053-404968 312/1 อาคารคอมพิวเตอรพลาซา ชั้น 2 หอง B30 ถ.มณีนพรัตน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 โทร.053-405388 แฟกซ 053-404968 Computer Chiang Mai

39


IT Quiz

15 คำถาม ยอดฮิตประจำเดือน

คำถาม ขอที่ 9. ไฟลเพลงแบบ OGG กับ MP3 ที่บิตเรตสูงๆ ขอไดถูกตอง ก. ไฟลแบบ OGG ใหเสียงดีกวา MP3 เล็กนอย ข. OGG มีขนาดไฟลเล็กกวา ค. MP3 มีอุปกรณรองรับมากกวา OGG คำถาม ขอที่ 1. ถา SD Card, Multimedia Card, MP3 Player หรือ ง. ถูกทุกขอ Handy Drive ติดไวรัสควรทำอยางไร ก. Format ขอมูลทิ้ง คำถาม ขอที่ 10. พารทิชั่น C มีพื้นที่วาง 120 GB ก็อบปไฟลที่มีขนาด 3.2 ข. นำไปเคลมที่ศูนยฯ เพราะอุปกรณชำรุด ค. นำอุปกรณไปสแกนตรวจจับและกำจัดไวรัสที่เครื่องคอมพิวเตอร GB ลงไปได แตไมสามารถก็อบปไฟลขนาด 7.6 GB ไดซึ่งวินโดวสเอกซพีแจง ที่มีโปรแกรมปองกันไวรัสทีไดอัพเดทฐานขอมูลไวรัสลาสุดไว วาพื้นที่ใน HDD ไมพอ ปญหานาจะเกิดจากสาเหตุในขอไดมากที่สุด ก. HDD เสียตองสงเคลม ข. พารติชั่นนั้นถูก Format เปนระบบไฟลแบบ FAT32 คำถาม ขอที่ 2. การแกปญ  หาคอมพิวเตอร 2 เครือ่ ง แตตอ งการใชคยี บ อรด, มอนิเต ค. วินโดวสรุนนี้ไมสามารถจัดการไฟลที่มีขนาดใหญกวา 4 GB ได อร และเมาสชดุ เดียวดวย ง. ติดไวรัส ก. Manual KVM Switch (แบบบิด หรือ กดปุม) ข. Auto KVM Switch คำถาม ขอที่ 11. เราจะใช SD CARD, MMC Card หรือเครื่องเลน MP3 ค. ไดทั้งขอ ก. และ ขอ ข. เก็บขอมูลไดหรือไม? ก. ได ข. ไมได ค. ไมแนใจ คำถาม ขอที่ 3. 1 เมกะไบตเทากับกี่ไบต ก. 1,000 ไบต คำถาม ขอที่ 12. โทรศัพทมือถือซิมเดียวจะมีวิธีดัดแปลงเพื่อใชเปน 2 ซิมได ข. 1,024 ไบต หรือไม? ค. บิ๊กไบต ก. ได ข. ไมได ค. ดัดแปลงดวยการเพิ่มถาดรับซิมแบบพิเศษ คำถาม ขอที่ 4. ในหนึ่งเซ็คเตอรของ HDD มีความจุขอมูลเทาไร ก. 512 Kbyte คำถาม ขอที่ 13. ขอใดเปนวิธกี ารบล็อกไมใหเครือ่ งลูกขายโหลด Bit torrent ได ข. 512 Byte ก. ยกเลิกการยอมรับตัวโปรแกรมที่ใชโหลดที่ Firewall ค. 512 Bit ของวินโดวส ง. 512 MB ข. การบล็อกเว็บไซตทพ ่ี อรต USB หรือ LAN ทีต่ อ กับตัว router modem อยู คำถาม ขอที่ 5. ชองทางการสงขอมูล ทีย่ ง่ิ กวางก็จะทำใหการสงขอมูลยิง่ เร็วและมาก ค. แจงผูใหบริการอินเตอรเน็ตที่ใชอยูชวยบล็อกให ขึน้ คือความหมายของขอใด ง. ขอ ข. และ ขอ ค. ถูกตอง ก. CPU ข. ALU คำถาม ขอที่ 14. HDD ที่มีความจุสูงที่สุด ที่มีวางจำหนายจริงๆ ในเวลานี้มี ค. BUS ความจุเทาใด ของยี่หออะไร ง. PIN ก. 1000 GB (Gigabyte) ของยี่หอ SEAGATE ข. 1TB (Terabyte) ของยี่หอ HITACHI คำถาม ขอที่ 6. ชองทางการสงขอมูลแสงอินฟราเรดมีแบนดวิดธเทาไหร ค. 1000 GB (Gigabyte) ของยี่หอ FUJISU ก).4 Mbps ข).4 Kbps ง. ถูกทุกขอ ค).8 Mbps ง).8 Kbps

คำถาม ยอดฮิตประจำเดือนนี้

คำถาม ขอที่ 8. คา Frame Rate คืออะไร? ก. อัตราที่ภาพเคลื่อนที่ในหนึ่งวินาทีวามีจำนวนกี่ภาพ ข. ความเร็วในการเปดภาพ ค. อัตราการดโหลดภาพวิดีโอ ง. ความเร็วในการเลนเกมส 42

Computer Chiang Mai

คำถาม ขอที่ 15. Features AI Overclocking ในเมนบอรด ยี่หอ ASUS คืออะไร? ก. ใชปรับระบบบัสของ Southbridge และ Northbridge ไดดวยการเพิ่ม/ลดความถี่ไดถึงสเต็ปละ 1MHz ข. ใชปรับเพิ่ม/ลดแรงดันไฟของบัส PCI ค. ใชปรับระบบบัส CPU ไดดว ยการเพิม่ /ลดความถีไ่ ดถงึ สเต็ปละ 1MHz ง. ถูกทุกขอ

เฉลย

คำถาม ขอที่ 7. FTP ยอมาจากคำวาอะไร ก. Files Telecom Protocol ข. Files Technology Process ค. Files Transfer Process ง. Files Transfer Protocol

ขอที่ 1. (ค), ขอที่ 2. (ข), ขอที่ 3. (ข),ขอที่ 4. (ข),ขอที่ 5. (ค),ขอที่ 6. (ก),ขอที่ 7. (ง),ขอที่ 8. (ก),ขอที่ 9. (ง) ,ขอที่ 10. (ข), ขอที่ 11. (ก), ขอที่ 12. (ค), ขอที่ 13. (ก), ขอที่ 14. (ข), ขอที่ 15. (ค)

ดวย 15


Hot Tools Cool Soft

ดาวนโหลดดี ฟรีแวร ลบไฟลใหเกลี้ยง กูไมไดดวย FileDeleter LT ฟรี http://www.bluestsoft.com/en/products/filedeleter.html ตามคาดีฟอลตของ Windows เมื่อคุณลบไฟล ไฟลจะยังไมถูกลบจริงๆ แตจะนำไปเก็บไวใน Recycle Bin สามารถกูกลับคืนมาได และถึงลบจาก Recycle Bin ไปแลว ก็ยังมีโอกาสที่จะใชโปรแกรมกูขอมูลกลับคืนมาไดอีก หากคุณตองการ ลบขอมูลอยางถาวร ไมใหกูได โดยเฉพาะขอมูลสวนตัว ขอมูลสำคัญ FileDeleter LT ชวยคุณได โดยสามารถลบไฟลและโฟลเดอรอยางเกลี้ยงเกลา ไมสามารถกูกลับคืน มาไดอีก ขั้นตอนการใชก็งายๆ เพียงคลิกขวาบนไฟลหรือโฟลเดอรที่ตองการลบ แลวเลือกคำสั่ง BlueSoft FileDeleter ก็เปนอันเรียบรอย POPular Dictionary (Dbook Edtion) ฟรี http://www.thaiware.com/main/info.php?id=9368

ปรับเสียงจากลอของเมาสดวย VolumeMouse ฟรี http://www.nirsoft.net/utils/volumouse.html

POPular Dictionary คือโปรแกรมพจนานุกรม ใหม พรอมฐานคำศัพทกวา 400,000 คำจากพจนานุกรม 18 เลม ของ ของ ดร.วิทย เที่ยงบูรณะธรรม ลิขสิทธิ์ถูก ตอง ซึ่งไมเพียงใหคุณคนหาคำศัพทและความหมายดวย การปอน แตยังสามารถคนหาดวยการนำเมาสไปชี้บนคำ แลวคำแปลจะปรากฏขึ้นทันที โปรแกรมคุณภาพเชนนี้ แจกให ใ ช ง านกั น ฟรี ๆ ครั บ แต มี ข อ แม ใ นการใช ง าน เล็ ก น อ ยเท า นั้ น คื อ คุ ณ ต อ งเชื่ อ มต อ อิ น เทอร เ น็ ต ก อ น เพราะฐานขอมูลคำแปลจะดึงผานอินเทอรเน็ตมานั่นเอง

ลองนึ ก ภาพเวลาที่ คุ ณ ต อ งการปรั บ ระดั บ ความดั ง ของเสี ย งดู สิ ค รั บ โทรทั่วไปคือการคลิกไอคอนรูปลำโพงในทาสคบาร หรือกดปุมบนคียบอรด (ในกรณี ที่มี) แตดวย Volumouse คุณสามารถใชลูกลอบนเมาสในการปรับระดับความดัง ของเสียงไดครับ เพียงกดปุมที่ต้ังไว เชน Alt จากนั้นเลื่อนเมาสขึ้นหรือลงก็สามารถ ปรับระดับความดังของเสียงไดอยางงายดาย หรือปรับแตงวิธีการเรียกใชใหตรงกับ ใจ พรอมออปชันอื่นๆ ในการทำงานอยางยืดหยุนที่คุณจะตองประทับใจ

เช็คเครือขายเบอรมือถือไปกับ PhoneNetworkCheck ฟรี http://www.thaiware.com/main/info.php?id=9334 โปรแกรมนี้พัฒนาโดยคุณ คุณ ไกรสร สืบบุญ เพื่อใหคุณสามารถปอนหมายเลขโทรศัพทมือถือ เพื่อตรวจวาเบอรนั้นๆ ใชเครือขายเจา ไหน จุดประสงคของผูพัฒนาก็เพื่อ เวลาที่ตองการเวลาสมัครใชโปรโมชั่นมือถือเครือขายตาง ๆ จะมีเงื่อนไขวา ใชสำหรับระบบนี้เทานั้น แลวปญหาก็คือ เราจะรูไดอยางไรวา เบอรมือถือที่เราตองการใชน้ันโปรโมชั่นเปนของเครือขายอะไร เชน AIS, Dtac, True Move ฯลฯ ครับ โดย โปรแกรมนี้เอาไวสำหรับเช็คระบบเครือขายมือถือที่ตองการ วาเบอรนี้ใชระบบอะไร เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจเลือกใชโปรโมชั่นมือถือตางๆ Computer Chiang Mai

43


Workshop

Tips เด็ดๆ กับ Excel

essentials SKILL LEVEL

Beginer Intermediate Expert TIME TAKEN

10 minutes

มานพ รัตนะ

Tips เด็ดๆ กับ Excel

เทคนิคการพิมพหลายบรรทัดในเซลลเดียว โดยปกติ การพิมพขอความลงในเซลล เมื่อเรากดปุม Enter แลว จะเลื่อนไปยังเซลลถัดไปโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ในกรณีที่ตองการ พิมพขอมูลแยกเปนหลายบรรทัด ตองใชเซลลหลายเซลลประกอบกัน ทำใหการจัดรูปแบบตางๆ เกี่ยวกับกลุมขอความนั้นยุงยากและเสีย เวลาโดยใชเหตุ ซึ่งใน Excel นั้น เราสามารถกำหนดรูปแบบใหมีการ ตัดคำเพื่อขึ้นบรรทัดใหม ตามขั้นตอนนี้

รูป 3 ผลลัพธจากการตัดคำอัตโนมัติ จะเห็นไดวา บางครั้งการกำหนดรูปแบบดวยวิธีปกติ ก็อาจ จะไมไดผลลัพธที่สวยงามตามที่ตองการ เชนในตัวอยาง จะเห็นวา หมายเลขโทรศัพทไดถูกตัดคำแลว แตก็ไมไดทำใหอานขอมูลไดงายขึ้น แตเราสามารถใชเทคนิคการกดปุม Alt พรอมกับกด Enter ก็จะทำให สามารถขึ้ น ต น บรรทั ด ใหม ภายใต เ ซลล เ ดี ย วกั น ได อ ย า งง า ยดาย และยังไดผลลัพธที่ดูดีอีกดวย รูป 1 เอกสารกอนที่จะมีการจัดรูปแบบ 1. เลือกหัวขอที่ตองการจัดรูปแบบขอมูล 2. เลือกเมนู Format จากนั้นเลือก Cells… 3. เลือกแท็บ Alignment 4. ที่หัวขอ Text Control ใหเลือกเปน Wrap text 5. กดปุม OK เปนอันเรียบรอย

รูป 4 ผลลัพธจากการใชเทคนิค Alt + Enter เพื่อตัดคำ หมายเหตุ : สังเกตในชอง Formula Bar จะเห็นวา ขอความถูกแยก ออกเปน 2 บรรทัดเชนเดียวกัน

รูป 2 ขั้นตอนการกำหนดการตัดคำอัตโนมัติ

44

Computer Chiang Mai

เทคนิคการคำนวณคาของตัวเลขที่มีขอความกำกับ เมื่อพูดถึงการทำงานกับ Excel นั้น หลายๆ คนเขาใจวา เปนการทำงานที่แยกขอมูลออกจากกันเปนเซลลตอเซลล ไมสามารถนำ มารวมกันได เชน เซลลท่ีเปนตัวเลข ก็ตองแยกกับเซลลท่ีเปนตัวอักษร หากนำมารวมกั บ ข อ ความใดๆ แล ว จะไม ส ามารถนำมาใช ใ นการ


Tips เด็ดๆ กับ Excel

Workshop

คำนวณได โดยส ว นใหญ จะแก ป ญ หาด ว ยการแยกข อ มู ล ตั ว เลข และตัวอักษรออกจากกัน

รูป 7 ผลลัพธที่ได เทคนิคการตั้งชื่อใหกับแท็บ Worksheet ในการทำงานที่ตองใช Worksheet จำนวนมาก อาจทำให รูป 5 การปอนขอมูลโดยแยกตัวเลขและตัวอักษร เกิดความสับสนในการคนหาชีตที่ตองการได คุณสามารถแกไขปญหานี้ ในวันนี้ เรามีเทคนิคงายๆ ที่ทำใหสามารถรวมตัวเลขและตัว ได โ ดยการตั้ ง ชื่ อ Worksheet ให มี ค วามหมายสื่ อ กั บ งานที่ ทำอยู อักษรอยูภายในเซลลเดียวกัน ทั้งยังสามารถนำไปใชในการคำนวณ ตามขั้นตอนดังนี้ 1. คลิ ก ขวาที่ แ ท็ บ Worksheet จากนั้ น เลื อ ก Rename ตางๆ ไดอีกดวย ตามขั้นตอนดังนี้ (สามารถใชวิธี ดับเบิลคลิก ที่ชื่อ Worksheet นั้นโดยตรงก็ได เพื่อ ความรวดเร็ว) 1. เลือกขอมูลที่ตองการจัดรูปแบบ 2. เลือกแท็บ Number 3. ที่หัวขอ Category เลือก Custom 4. ที่ชอง Type ดานขวามือ พิมพ #,##0 “ บาท” 5. กดปุม OK เปนอันเรียบรอย

รูป 8 การตั้งชื่อใหกับ Worksheet 2. เปลี่ยนชื่อ Sheet เปนชื่อที่ตองการ จากนั้นกดปุม Enter จะไดผลลัพธ ดังภาพ

รูป 9 แสดงชื่อ Worksheet ที่แกไขแลว รูป 6 ขั้นตอนการกำหนดรูปแบบ

หมายเหตุ : การตั้ ง ชื่ อ Worksheet ควรตั้ ง ให สั้ น กระชั บ และมี ความหมายอยูในตัว เมื่ออานแลวสามารถเขาใจไดทันทีวาเปนชีตที่ ทำงานเกี่ยวกับเรื่องใด ติดตามภาค 2 ไดในฉบับหนาครับ Computer Chiang Mai

45


Workshop

สรางภาพถายอินฟราเรด

essentials SKILL LEVEL

Beginer Intermediate Expert TIME TAKEN

15 minutes

สรางภาพถายอินฟราเรด หนึ่ ง ในเทคนิ ค การถ า ยภาพที่ ใ ห เ สน ห อั น แปลกตา น า หลงใหล เกรยสเกล เมื่อรวมภาพในแตละแชนเนลเขาดวยกัน ก็จะปรากฏเปนภาพสีท่ี และนำคุณสูโลกใหมอันนาทึ่งของภาพถายคือการถายแบบ “อินฟราเรด” ซึ่งตองสมบูรณในโหมดนั้นๆ นั่นเอง (ดูตัวอยางแชนเนล RGB ขางบนสุด) อาศัยฝมือ ทักษะ ความเขาใจ และประสบการณในการถายที่จะนำผูชมไปสูอีก มิติของความงดงามที่ปรากฏในภาพ ดังตัวอยางเหลานี้

เมื่ อ คุ ณ ใช Channel Mixer คุ ณ สามารถเพิ่ ม หรื อ ลบข อ มู ล เกรย ส เกลจากแชนเนลของภาพต น ฉบั บ (Source) เพื่ อ ให ไ ด ผ ลลั พ ธ (Target) ที่ตองการ ซึ่งจะตางจากการใชคำสั่ง Selective Color ซึ่งจะเพิ่ม หรือลบสีนั้นๆ โดยตรง คำสั่งนี้จะสรางภาพเกรยสเกลคุณภาพสูง ดวยการเลือกเปอรเซ็นต ของขอมูลสีจากแตละแชนเนล ซึ่งคุณสามารถประยุกตใชในการสรางภาพในโทน สีอื่นๆ เชนซีเปย หรือภาพในเฉดสีตางๆ ซึ่งทำไดงายกวาการใชเครื่องมือปรับ เชนเดียวกัน ดวยเทคนิคของการปรับแตงภาพในยุคดิจิตอลใน แตงสีโดยทั่วไป ปจจุบัน การจะปรับเปลี่ยนภาพถายปกติใหเปนภาพถายแบบอินฟราเรดนั้น สามารถทำไดงายๆ ดวยตัวคุณเอง แนนอนครับ ภาพตัวอยางขางตนที่คุณเห็น ขั้นตอนการปรับแตง ไปกอนหนานี้ ลวนทำขึ้นจากหองแล็บสีบนคอมพิวเตอรของคุณ ผานเครื่องไม 1. เปดไฟลภาพที่ตองการปรับแตง เปดไฟลภาพที่ตองการปรับแตง และเครื่องมือตางๆ บน Photoshop นั่นเอง ขั้นตอนการสรางภาพอินฟราเรดจากภาพธรรมดาที่คุณมีอยู ทำได งายๆ ดวย Channel Mixer และใชเวลาเพียงเล็กนอยเทานั้น

ทำความรูจักกับ Channel Mixer กอนที่เราจะไปเขาสูขั้นตอนการสรางภาพ เรามาทำความรูจักกับ Channel Mixer ซึ่งเปนพระเอกของเราในตอนนี้กันเล็กนอยครับ โดยทั่วไปแชนเนลสีแตละแชนเนลคือภาพแบบเกรยสเกลที่แสดงคา โทนสีของภาพในโหมดตางๆ เชน RGB หรือ CYMK ดังตัวอยางในรูป เมื่อ เลือกเฉพาะแชนเนลสีแดง (Red) ในพาเลตต Channel คุณจะเห็นเปนภาพ 46

Computer Chiang Mai


สรางภาพภายอินฟราเรด 2. สราง Channel Mixer สร า ง Channel Mixer โดยในพา เลตต Layers ดวยการคลิกปุม Create new fill and adjustment layer จากนั้นในเมนูที่ปรากฏ ขึ้น เลือกคำสั่ง Channel Mixer

Workshop

ไดเลเยอรใหมชื่อ Background copy 7. ทำการเบลอภาพ ใ น เ ล เ ย อ ร พ า เ ล ต ต ใ ห คุ ณ ค ลิ ก เลื อ กเลเยอร Background copy จากนั้ น ในเมนู บ าร เลื อ กคำสั่ ง Filter > Blur > Gaussian Blur ให คุ ณ กำหนดค า Radius ของการเบลอตามตองการ ในตัวอยางนี้กำหนดไวที่ 10 จากนั้นคลิก OK

5. เติม Noise ลงบนภาพ ในขั้นตอนนี้ เราจะเติม Noise เขาไป ในภาพ เพื่อใหภาพดูมีพื้นผิวที่หยาบขึ้นเล็กนอย และใหความรูสึกของผลลัพธของภาพถายอินฟราเรด มากขึ้น การเติม Noise ทำไดงายๆ ดวยการเลือก Filter > Noise > Add Noise > กำหนด จำนวน Noise ตามที่คุณตองการ ในตัวอยางนี้ 8. ปรับระดับความโปรงใสของเลเยอร ในเลเยอร พ าเลตต ปรั บ แต ง ค า ของ กำหนดไว ที่ 10 และเลื อ ก Distribution เป น Opacity ซึ่ ง จะส ง ผลต อ ค า ความโปร ง แสง Uniform ของเลเยอรดานบน และทำใหเกิดผลลัพธของภาพ อินฟราเรดที่ดูชวนฝน ทดสอบปรับแตงคาตาม ตองการ คาที่เหมาะสมจะอยูในชวง 30-60 3. ปรับแตงคาของ Channel Mixer วินโดว Channel Mixer จะปรากฏขึ้น ใหคุณปรับแตงคา ดังนี้ Red : +100, Green : +200, Blue–200 เลือกเช็คบ็อกซ Monochrome แลวคลิก OK คุณจะไดภาพในแบบอินฟราเรดทันที

เติมเสนหใหกับภาพดวยเทคนิคงายๆ 6. เติมเอฟเฟกตชวนฝน

4. ยุบรวมเลเยอร เมื่ อ ได ผ ลลั พ ธ ข องรู ป ภาพในแบบ อิ น ฟราเรดแล ว ให ทำการยุ บ รวมเลเยอร ท่ี ไ ด โดยในเลเยอรพาเลตต คลิกปุมรูปสามเหลี่ยมมุม บนขวา เพื่อเปดเมนู จากนั้นเลือกคำสั่ง Merge Down

ขั้นตอนตอไปคือการเติมเอฟเฟกตชวน ฝนใหกับภาพ ขั้นตอนแรกคือการกอบปเลเยอรภาพ ที่ ไ ด ในเลเยอร พ าเลตต ให คุ ณ คลิ ก เลเยอร Background จากนั้นลากไปยังไอคอน Create a new layer ด า นล า ง เพื่ อ ก อ บป คุ ณ จะ

สนใจโฆษณา

ดวยเทคนิคงายๆ ขางตน คุณก็สามารถ เติมเสนห สรางความแปลกใหมที่สวยงามใหกับภาพ ไดอยางนาสนใจ ทั้งยังทำไดในเวลาอันรวดเร็วอีก ดวย ในฉบับหนาเรายังมีเทคนิคดีๆ ในการปรับแตง ภาพที่คุณถายจากมือถือหรือกลองดิจิตอลมาฝากกัน อีกครับ แลวพบกัน สวัสดีครับ

ในนิตยสาร

ติดตอ 053-404488 ตอ 197 Computer Chiang Mai

47


Workshop

Illustrator Smaller File Start Up

เริ่มตนดี ไปไดดี กับ Illustrator Smaller File Start Up essentials SKILL LEVEL

Beginer Intermediate Expert TIME TAKEN

15 minutes มี คำกล า วที่ บ อกเอาไว ว า การทำ เรื่องใหญใหเปนเรื่องเล็กเปนสิ่งที่ดี ไมวาจะ เปนเรื่องราวหรือปญหาใหญมากแคไหน เมื่อ จัดการแกปญหา หรือจัดระบบระเบียบขึ้นมา ใหมเพื่อใหปญหาเหลานั้นเปนเรื่องที่เล็กลงได เปนสิ่งที่นายินดีอยางยิ่ง และจากคำกลาวนี้ ดูเหมือนวาไมนาจะเขามาเกี่ยวของอะไรไดกับ เทคนิคการใชงานโปรแกรมตางๆ ในคอมพิวเตอร อย า ได ม องข า มหรื อ ละเลยกั น ไปโดยมองไม เห็นความสำคัญกันเชียวนะ การเริม่ ตนกับการใชงานในโปรแกรม ตางๆ โดยเฉพาะในโปรแกรมที่เรานำมาเสนอ ใหกับทานผูอานในวันนี้ Adobe Illustrator CS3 แน น อนเลยว า ก อ นการใช ง านใน โปรแกรม ตองมีการตั้งคากอนเปนอันดับแรก ไมวา จะเปนชือ่ ไฟล หรือการกำหนดใหไฟลอยูใน ตระกูลใด เอะ! แลวมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องใหญ ให ก ลายเป น เรื่ อ งเล็ ก ละ อย า พึ่ ง ทำหน า งง มาดูตอกันเร็ว โปรแกรม Adobe Illustrator CS3 นั้ น มี คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษหลายอย า ง หนึ่ ง ใน คุ ณ สมบั ติ น้ั น ก็ คื อ การตั้ ง ค า ไฟล เ ริ่ ม ต น ที่ มี ขนาดใหญ ม ากกว า 500 KB ให เ ป น ไฟล มี ขนาดเล็กกวา 50 KB นั่นเอง ซึ่งวิธีการทำนั้น ก็ไมไดยากเย็นอะไรเลย เมื่อรูวิธีการทำแลว คุณจะบอกวา “แคนี้เองเหรอ” เอาล ะ ...เราจะให คุ ณ ได เ ห็ น กั น ตั้ ง แต ยั ง เป น เรื่ อ งใหญ ไ ปจนกระทั่ ง จะกลาย เปนเรื่องเล็กกันเลย 48

Computer Chiang Mai

มองหา Plug-In ใ น A d o b e I l l u s t r a t o r C S 3 เ มื่ อ เ ร า ไ ป ที่ C : \ D o c u m e n t s a n d Settings\Administrator\Application Data\Adobe\Adobe Illustrator CS3 Settings\New Document Profiles เลือก Basic CMYK หรือ Basic RGB (รูป 1) แตในที่น้ีเราจะเลือกเปน Basic CMYK ซึ่งไฟลมีขนาด 519 KB (รูป 2)

รูป 1 ไฟลเริ่มตน Basic CMYK รูป 2 ขนาดของไฟลเริ่มตน Basic CMYK กำจัดสิ่งที่ไมไดใช เราสามารถจัดการไฟลน้ีดวยการเปดไฟลนี้ขึ้นมาแลวทำการเซฟใหมอีกครั้งเพื่อให ไฟลมีขนาดเล็กกวา โดยเราตองลบ Swatches, Brushes และ Symbols ออกใหหมด รวมไปถึง Graphic Styles ดวย (รูป 3) อันไหนทีไ่ มไดใชใหทำการ Select All Unused ออกใหหมด (รูป 4)


Illustrator Smaller File Start Up

Workshop

รูป 3 ลบ All Unused Plug-in ที่ไมไดใช

รูป 6 ขนาดไฟลหลังจากลบ All Unused Plug-in New Document CMYK/RGB ในการเป ด ใช โ ปรแกรมนี้ เ ป น ครั้ ง แรกนั้ น เมื่ อ เป ด ไฟล ขึ้ น มาเป น File>New รูป 4 ผลลัพธทไ่ี ดจากการลบ All Unused Plug-in Document นั่นก็คือเปนการเอกสรใหมขึ้นมา Select Text / Change Font ซึ่งเมื่อเราเลือกใหเปน CMYK Color ก็คือการ ถ า หากเรามี เ งื่ อ นไขที่ บ อกว า เป ด ไฟล CMYK และถ า เราเลื อ กเป น RGB ตองการที่จะเลือก Text, เลือกขอความ Text Color ก็จะขึ้นเปนไฟล RGB นั่นเอง (รูป 7) หรือตองการที่จะเปลี่ยน Font หรือรูปแบบตัว อั ก ษรจากรู ป แบบหนึ่ ง เป น อี ก แบบหนึ่ ง ก็สามารถทำได อยางเชน ในตอนนี้ รูปแบบ อั ก ษ ร ข อ ง เ ร า ไ ด เ ป ลี่ ย น เ ป น แ บ บ 2005_iannnnnAMD เราก็สามารถเปลี่ยนตรง นี้ไดเลย (รูป 5) แลวก็ทำการตั้งคาเปนไฟล Start Up ก็เปนการเริ่มตนการใชงานในครั้ง รูป 7 เปดไฟลการทำงานใหม แรกนั่นเอง Save as Templates ทำการเซฟไฟล นี้ เป น เทมเพลต เหมื อ นไฟล ที่ เ ริ่ ม ต น การใช ง านครั้ ง แรก โดยเลือกเปนไฟลนามสกุล .ati ดังนั้นก็จะได ไฟลที่ชื่อ Basic CMYK.ait ไฟลนี้ก็จะกลาย เปนเทมเพลตใหเราใชสำหรับเปดงานใหมขึ้น มาในโหมดการทำงานของ CMYK ซึ่งก็จะได เปนไฟลเริ่มตนขึ้นมา รูป 5 ลบ all unused plug-in ที่ไมไดใช เขาสูการเปลี่ยนแปลง แต! วิธีการนี้ก็ยังทำใหไฟลมีขนาด ที่ไมเล็กมากสักเทาไหร ไปดูกันนะวาตอนนี้ ขนาดไฟลมีขนาดเทาไหร โดยเราสามารถไปดู ไดดวยการเปดไฟลขึ้นมาแลวก็ทำการตรวจดู จะเห็ น ได ว า ไฟล ท่ี เ ป ด ขึ้ น มานี้ ยั ง มี ข นาดที่ 485 KB อยูเลย (รูป 6) แตเราสามารถทำได มากกวานั้น

Checking again เมื่อเรากลับไปดูท่ีขนาดไฟล Basic CMYK โดยคลิ ก ขวาที่ ไ อคอนไฟล Basic CMYK.ait เลือก Properties เมื่อเราทำการ เซฟไปครั้งแรกนั้น จะเห็นวาขนาดไฟลยังอยูที่ 156 KB (รู ป 8) ซึ่ ง ถื อ ว า ยั ง ไม เ ล็ ก เท า ที่ เ รา ตองการ

รูป 8 ขนาดไฟลหลังจากเซฟเปนเทมเพลต Amazing ความมหั ศ จรรย กำลั ง จะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ทำการเป ด ไฟล Basic CMYK.ait แลวสรางงานขึ้นมา เชน สรางรูปสี่เหลี่ยมขึ้น มาแลวทำการเซฟงานดังกลาวไว แลวทำการ เซฟเปนชื่อไฟล Test.ait มาถึงตรงนี้ เราลอง กลับไปดูกันวาไฟลที่เราทำการเซฟไปแลวนั้น จะเหลื อ ขนาดไฟล สั ก เท า ไหร กั น แน น อน ขนาดไฟล ไ ด เ ปลี่ ย นไปแล ว เหลื อ เพี ย งแค 44.8 KB เท า นั้ น (รู ป 9) น อ ยกว า ที่ เ ราเซฟ เปนเทมเพลตอยางเห็นไดชัด

รูป 8 ขนาดไฟลทเ่ ี ซฟเปนไฟล .ai จากไฟลเทมเพลต เพียงเทานี้ก็จะชวยใหไฟลงานของ คุณมีขนาดไมใหญจนเกินความจำเปน เทคนิค และวิธีการตางๆ ยังมีอีกมากมาย ตองคอยๆ เรี ย นรู และฝ ก ใช ใ ห บ อ ยๆ หมั่ น ศึ ก ษา หามาปฏิ บั ติ ความเชี่ ย วชาญและความ ชำนาญจะเขามาอยูในตัวคุณเอง ฉบับหนาเรา จะมีเทคนิคอะไรใหมๆ มาอัพเดทใหไดลอง เรียนรูกันครับ Computer Chiang Mai

49


Pocket PC

จูนอัพ อัดความเร็วถึงใจ ใหกับ Touch

จูนอัพ อัดความเร็วถึงใจ ใหกับ

Touch

วินาที เราคงปฏิเสธไมไดถึงความสด ใหม และความนิยมใน HTC Touch ที่กลาย ความเร็วขนาดนี้ ตอบสนองการใช เปนท็อคออฟเดอะทาวนไปแลวในวงการพ็อคเค็ตพีซีทั่วโลก งานต า งๆ ได อ ย า งเหมาะสม ไม ว า จะเป น โปรแกรมพื้นฐานตางๆ รวมไปถึง TouchFLO ที่มีการแสดงผลเปนภาพเคลื่อนไหวแบบ 3D ก็สามารถแสดงผลไดอยางลื่นไหล อยางไรก็ตาม หลายๆ คนอยากให Touch ทำงานไดเร็วกวานี้ ตอบสนองการใช งานได ดี ก ว า เดิ ม แต ก ารจะเปลี่ ย นซี พี ยู ข อง เครื่อง ก็คงไมใชเรื่องที่จะทำไดงายๆ และคง ไมคุมคากับการหมดประกัน และการทำงานที่ ไมมีใครรับรองไดวาจะดีขึ้นหรือแยลง แตไม ต อ งเป น ห ว งครั บ เพราะคุ ณ สามารถจู น อั พ อัดพลังความเร็วใหกับ HTC Touch ในมือของ คุณผานแอพพลิเคชั่นที่ทำงานในรูปแบบของ การโอเวอรคล็อคซีพียู แถมยังแจกใหนำไปใช งานกันฟรีๆ อีกดวย เพิม่ ความเร็วให Touch ไปกับ BatteryStatus แอพพลิ เ คชั่ น ที่ นำมาเพิ่ ม พลั ง ความเร็วใหกับ Touch เครื่องโปรดของคุณคือ ผูพัฒนา Chi –Tai Dang BatteryStatus ฟ ง ดู ชื่ อ อาจทำให คุ ณ งงว า ดาวนโหลด http://en.chi-tai.info/cs_BatteryStatus_XDA_Neo_WM5_iM_cs.htm ไม เ ห็ น สื่ อ ตรงไหนเลยว า จะเพิ่ ม ความเร็ ว ได ฟงดูเหมือนโปรแกรมแสดงสถานะแบตเตอรี่ ประเภท/ขนาด ยูทิลิตี้ / 93.5 KB มากกวา? ในบานเราเอง Touch สรางกระแส > Settings > Device Information > แท็บ พืน้ ฐานความสามารถของ BatteryStatus ดวยยอดจำหนายเปดตัวรอนแรงกวาพ็อคเค็ตพี Hardware (รูป 2) ประกอบดวยความสามารถในการแสดงขอมูล ซี แ ทบทุ ก รุ น ที่ เ คยมี ม า และยั ง คงได รั บ การ ตางๆ ในหนาจอ Today และความสามารถ ตอบรั บ อย า งต อ เนื่ อ ง ด ว ยดี ไ ซน ที่ ส วย เล็ ก อื่นๆ ดังนี้ (รูป 3) เบา ระบบอิ น เทอร เ ฟสใหม TouchFLO เทคโนโลยีใหมของทัชสกรีน ที่ใหคุณใชไดทั้ง นิ้ ว มื อ และสไตลั ส ในการป อ นข อ มู ล รวมทั้ ง การใชนิ้วเพื่อเลื่อนการแสดงขอมูล นำคุณไปสู สัมผัสใหมในการควบคุมและใชงานพ็อคเค็ตพี ซีในรูปแบบที่ไมเคยทำไดมากอน รวมไปถึง HTC Home ปลั๊ ก อิ น สารพั ด ประโยชน และการก า วสู Windows Mobile 6 พร อ ม คุณสมบัติอีกเพียบในราคาเพียง 19,900 บาท HTC Touch ออกแบบมาโดยใช พลังงานในการประมวลผลภาพซีพียูในตระกูล OMAP 850 ความเร็ ว 201 MHz ซึ่ ง คุ ณ รูป 3 ขอมูลตางๆ ที่แสดงในหนาจอ Today สามารถตรวจสอบไดดวยการเลือกคำสั่ง Start รูป 2 ความเร็ว 201 MHz 50

Computer Chiang Mai


จูนอัพ อัดความเร็วถึงใจ ใหกับ Touch

Pocket PC

• แสดงสถานะพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู 1. เปดการทำงานของ BatteryStatus ดวยการ และใชไปในหนวย mA/mW แตะ Start > Programs > Battery Status (รูป 4) • แสดงอุณหภูมิแบตเตอรี่ในหนวยเซลเซียส หรือฟาเรนไฮต • แสดงชื่ อ ผู ใ ห บ ริ ก ารเครื อ ข า ย ความแรง สัญญาณ • แสดงความเร็วพีซียูในปจจุบัน • แสดงขนาดหนวยความจำและการดหนวย ความจำที่วางอยู • นับจำนวน SMS ที่คุณรับและสง • แสดงเวลาที่ใชโทรศัพท (โทรออก/รับสาย) • ความสามารถในการโอเวอรคล็อกซีพียูใน ตระกูล OMAP ความสามารถข อสุ ดท ายนี่ ละครั บ รูป 6 ความเร็วพื้นฐานของเครื่อง ที่ เ ราจะนำมาใช เ พิ่ ม พลั ง ความเร็ ว ในการ ทำงานให กั บ Touch นอกจากนี้ สำหรั บ ในกรณี ที่ คุ ณ ไม ท ราบความเร็ ว เครื่ อ งรุ น อื่ น ๆ ที่ ใ ช ซี พี ยู ใ นตระกู ล เดี ย วกั น พื้นฐานที่แทจริงของเครื่อง ใหแตะปุม Get รู ป 4 เป ด การทำงานจากรายการ Programs เชน Dopod 818 Pro, Dopod 838, Dopod ดานหลัง เพื่อแสดงความเร็วไดอีกดวย M700, Dopod P800w, Mio A501, Asus หรือแตะ Start > Settings > Today > แท็บ 3. เราจะทำการปรับความเร็วกันครับ โดยการ P526 ก็สามารถนำ BatteryStatus ไปใชงาน Items แตะเลือก BatteryStatus แลวแตะปุม เลื อ กเช็ ค บ็ อ กซ Overclock to Speed ไดเชนกัน Options (รูป 5) จากนั้ น ในเมนู ด า นหลั ง เลื อ กความเร็ ว ที่ ตองการ ในตัวอยางนี้ กำหนดคาไวที่ 260 หมายเหตุสำคัญ MHz (รูป 7) การโอเวอร ค ล็ อ คเป น การเร ง พลั ง การทำงานของซีพียูใหทำงานมากขึ้นเดิมจาก ค า ที่ โ รงงานผู ผ ลิ ต กำหนดไว และในการ ทดสอบใช ง านอย า งต อ เนื่ อ งจากผู ใ ช ทั่ ว ไป จะไม พ บป ญ หาร า ยแรงในการใช ง านอย า ง ตอเนื่อง แตการตัดสินใจที่ใช ขึ้นอยูกับผูใช แตละคน ผูพัฒนาโปรแกรม นิตยสารนี้ และผู เขียน จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกกรณี ความเร็วที่ตองแลกกับพลังงานแบตเตอรี่ ในการเพิ่ มความเร็ วในการทำงาน ให กั บ ซี พี ยู นี้ จะทำให มี ก ารใช พ ลั ง งาน แบตเตอรี่เพิ่มมากขึ้น เชนเดียวกับเวลาที่คุณ รูป 5 เปดการทำงานจากออปชันของ Today ขับขี่รถมอเตอรไซคหรือรถยนต นั่นคือยิ่งเรง เครื่อง เพิ่มสปด ก็จะกินน้ำมันมากขึ้นนั่นเอง 2. ในหน า จอการตั้ ง ค า ที่ ป รากฏขึ้ น ให ค ลิ ก แต ค วามเร็ ว ที่ ไ ด จ ากการโอเวอร ค ล็ อ คนี้ ก็ เลื อ กแท็ บ Omap คุ ณ จะเห็ น หั ว ข อ คุมคา เมื่อแลกกับพลังงานที่ตองใชไป Original CpuSpeed ดานบน โดยแสดง ความเร็วพื้นฐานของ Touch เอาไวคือ 201 ขั้นตอนการเพิ่มความเร็ว MHz (เครื่ อ งรุ น อื่ น ๆ ก็ จ ะแสดงความเร็ ว หลังจากติดตั้งโปรแกรมแลว เราไป พื้นฐานตามคาของรุนนั้นๆ) (รูป 6) ดูขั้นตอนในการเพิ่มพลังกันครับ

รูป 7 เลือกความเร็วที่ตองการ คุ ณ ยั ง สามารถกำหนดออปชั น เพิ่มเติมในการทำงานไดดวย ดวยการเลือก เช็คบ็อกซ Overclock on Wakeup (รูป 8) เพื่ อ กำหนดให BatteryStatus ทำการ โอเวอร ค ล็ อ คเครื่ อ งของคุ ณโดยอั ตโนมั ติ ทุ ก Computer Chiang Mai

51


Pocket PC

จูนอัพ อัดความเร็วถึงใจ ใหกับ Touch

ครั้ ง ที่ เ ป ด เครื่ อ งจากโหมด Sleep (ตามค า เพียงงายๆ เทานี้ HTC Touch ของคุณก็จะ ดีฟอลตการกดปุม Power ดานบนหนึ่งครั้งใน เร็วแรงยิ่งกวาเดิมแลวครับ ขณะที่ เ ป ด ใช ง าน จะป ด เครื่ อ งเข า สู โ หมด วัดความเร็วกันหนอย S l e e p โ ด ย ที่ เ ค รื่ อ ง ยั ง ค ง ทำ ง า น อ ยู ) เพื่ อ เป น การทดสอบความเร็ ว จาก การโอเวอรคล็อค เรามาทดสอบ วัดความเร็ว เปรียบเทียบกันครับ โดยใชโปรแกรมทดสอบ ชื่ อ ดั ง ที่ รู จั ก กั น ดี เช น Spb Benchmark (http://www.spbsoftwarehouse.com/prod ucts/benchmark) (รู ป 8) ซึ่ ง เป น หนึ่ ง ใน โปรแกรมในการทดสอบความเร็วที่ไดรับความ รูป 11 ผลการทดสอบในหัวขอ File system index นิ ย มใช กั น ทดสอบเปรี ย บเที ย บกั บ Asus P535, Dopod 818 Pro, Dopod P800w และ HTC Touch ที่ ไ ม ไ ด โ อเวอร ค ล็ อ ค ไปดู กั น ครั บ ผลที่ ไ ด ใ น 3 กลุ ม หั ว ข อ สำคั ญ หลักๆ เปนอยางไร

รูป 8 หนาตาของ Spb Benchmark นอกจากนี้ เมื่ อ คุ ณ ทำการเลื อ ก Overclock on Wakeup ออปชั น ย อ ยจะ ปรากฏขึ้น โดยประกอบดวย • Remember last CpuSpeed: กำหนดให จดจำความเร็วของซีพียูกอนที่จะเขาสูโหมด รูป 9 ผลลัพธการทดสอบในหัวขอ CPU index Sleep และเมื่ อ เป ด เครื่ อ งอี ก ครั้ ง ให ป รั บ ความเร็วกลับไปที่คาที่จำไวโดยอัตโนมัติ • Overclock after Reboot: กำหนดให BatteryStatus ทำการโอเวอร ค ล็ อ คเพิ่ ม ความเร็วใหกับเครื่องทุกครั้งภายหลังการรี เซ็ตเครื่อง หรือภายหลังคุณปดเครื่องไปเลย แล ว เป ด ใหม (ตามค า ดี ฟ อลต ก ารกดปุ ม Power ดานบนหนึ่งครั้งคางไวประมาณ 5 วินาที จะปดเครื่องอยางสมบูรณ ไมมีการ ทำงานใดๆ ทั้งสิ้น) เมื่ อ ตั้ ง ค า ต า งๆ เรี ย บร อ ยแล ว รูป 10 ผลลัพธการทดสอบในหัวขอ Graphics index ใหคลิกปุม Set เพื่อเริ่มตนการโอเวอรคล็อค

รูป 12 ผลการทดสอบในหัวขอ Write Speed เร็ว แรง คุมคา และนาสนใจ ดวยวิธีการงายๆ แถมยังฟรี คุณจะ ได HTC Touch ที่ เ ร็ ว ขึ้ น อย า งเห็ น ได ชั ด ทำงานต า งๆ ตอบสนองได ใ นเวลาที่ สั้ น กว า เดิม เพิ่มขยายประสิทธิภาพไดมากกวาที่คิด และคุณจะติดใจ BatteryStatus จึ ง เป น อี ก หนึ่ ง เครื่องมือที่นาสนใจ และนาจะมีติดไวคูเครื่อง ไมนอย แมจะไมใชคุณสมบัติในสวนของการ โอเวอรคล็อค คุณจะไดปลั๊กอินเยี่ยมๆ ในการ แสดงข อ มู ล ต า งๆ ในหน า จอ Today อย า ง ครบครัน แถมยังปรับแตงไดอยางยืดหยุนอีก ดวย เอาไวโอกาสหนา เรามาพูดถึงคุณสมบัติ ตางๆ ที่นาสนใจเหลานี้กันครับ

ขอขอบคุณ : ราน ซูม เทคโนโลยี จำกัด สนับสนุน HTC Touch ในการรีวิว http://www.zoompda.com เลขที่ 2 ชั้น 3 หอง 370/2 เซ็นทรัลแอรพอรตพลาซา ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 โทรศัพท 03-2052600, 053-202007 โทรสาร : 053-202007 Email : info @ zoomtechnology.com สาขาหนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 99/92 ถนนหวยแกว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 โทรศัพท 053-892228 โทรสาร : 053-892229 บริการปรึกษาปญหาและสอบถามขอมูลสินคา Online MSN : zoompda@hotmail.com 52

Computer Chiang Mai


Mac

10 ความเขาใจผิดๆ สุดคลาสสิคเกี่ยวกับ Macintosh

10 ความเขาใจผิดๆ สุดคลาสสิคเกี่ยวกับ Macintosh

เรามาดู เ รื่ อ งราวความเข า ใจผิ ด ๆ ซอฟทก็ไดรับลิขสิทธิ์นี้จากแอปเปลโดยแลกกับ สุดคลาสสิคเกี่ยวกับแมคอินทอชกันครับ จริงๆ การพัฒนา Microsoft Excel สำหรับแมคนั่นเอง เรื่ อ งเข า ใจผิ ด มี เ ยอะครั บ แต คั ด ที่ เ ข า ใจ ไมไดกอบปมาดื้อๆ อยางที่หลายคนเขาใจ ผิดกันบอย เขาใจผิดกันอยูเรื่อย มาอุนเครื่อง กันกอน 10 รายการ มาดูกันวาที่ผานมาผูคนมัก 2. แ ม ค ใ ช กั บ ง า น สิ่ ง พิ ม พ แ ล ะ ก ร า ฟ ก เขาใจผิด คิดกันไปเองอยางไรบาง เทานั้น คงตองออกตัวกอนวา เนื้อหาทั้งหมด ถือเปนความเขาใจผิดๆ ที่สั่งสมกัน เราพูดกันถึง “ความเขาใจผิด” นะครับ ไมใช มานานตั้ ง แต ยุ ค แรกๆ ของแมคเลยที เ ดี ย ว การมาเปรี ย บเที ย บว า ระบบไหนดี ก ว า เพราะ พอพูดถึงแมคขึ้นมาเปนตองนึกวาแมคเหมาะ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ไ ม ว า จ ะ เ ป น M a c ห รื อ สำหรับงานแบบนี้ทุกที ขอนี้ท้ังจริงและไมจริง Windows ต า งก็ ใ ช ง าน ทำงานได เ หมื อ นกั น ครั บ ต น เรื่ อ งนั้ น นั บ ย อ นกลั บ ไปกั น ถึ ง 30 ทุ ก วั น นี้ ผ มเองก็ ใ ช ทั้ ง สองระบบ ตามความ ปในยุคแรกๆ ของแมคกันเลยทีเดียว ดวยการ เหมาะสม และความสะดวกของงานแต ล ะ ทำงานแบบกราฟ ก น า ใช ฟอนต ที่ ส วยงาม ประเภท และโปรแกรมต า งๆ ด า นสิ่ ง พิ ม พ แ ละกราฟ ก เราไปดูกันเลยครับ ที่ผานมาแมคถูก ทำใหแมคโดดเดนในงานประเภทนี้มาก และยัง เขาใจผิดบอยๆ ในเรื่องอะไรกันบาง คงเป น เช น นั้ น มาจนถึ ง ป จ จุ บั น ซึ่ ง ถ า จะ เปรียบเทียบกับก็พูดไดวาสูสีกัน ใชแทนกันได 1. ไมโครซอฟท ก อ บปยู ส เซอร อิ น เทอร เ ฟส แตแมคก็เหมือนคอมพิวเตอรท่ัวไป แบบ GUI จากแอปเปล ใชทำงานไดเชนเหมือนกันๆ ทั้งการพิมพงาน ข อ แรกนี้ ก็ โ ดนแล ว ครั บ จริ ง ๆ ตารางสเปรดชีต เลนเกม ตอเน็ต ตัดตอวีดีโอ แล ว ยู ส เซอร อิ น เทอร เ ฟสแบบ GUI นั้ น จัดการขอมูล ฐานขอมูลตางๆ ไมใชเพียงสิ่ง ตนแบบถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทซีร็อกซในพาโล พิมพและกราฟกเทานั้น อัลโตครับ แลวก็เปนแคตัวอยางการใชเมาสใน การสั่งงานเทานั้น โดยแอปเปลไดนำเอาแนวคิด 3. แ ม ค ไ ม ร อ ง รั บ ภ า ษ า ไ ท ย ต อ ง ไ ป ซื้ อ ดั ง ก ล า ว ม า ส ร า ง แ ล ะ พั ฒ น า เ พื่ อ ใ ช ใ น ฮารดล็อคนะจะบอกให ระบบปฎิบัติการของบริษัท ในเวลาตอมาไมโคร 54

Computer Chiang Mai

ผ..ผ..ผิดคราบ แมครองรับภาษาไทย ในตั ว ครั บ ซื้ อ ที่ ไ หนในโลกของใช ภ าษาไทย ไม ต อ งไปซื้ อ อะไรมาเพิ่ ม ก็ พิ ม พ ก็ อ า น เปดเว็บไทยได อยางไรก็ตามในงานกราฟกและสิ่ง พิมพ ทั้ง Mac และ PC ก็ยังไมรองรับภาษา ไทยอย า งสมบู ร ณ ซึ่ ง เป น ข อ จำกั ด ของตั ว โปรแกรมเอง ตองใชฮารดล็อคมาชวย เพื่อแก ปญหา เชน สระลอย หรือการตัดคำ เปนตน 4. แมคปลอดไวรัส ยังไงก็ไมโดน จริงๆ แลวแมคก็มีไวรัสเหมือนกัน ครับ แตวามีนอยมากๆ นอยจนคนใชแมคแทบ จะไมเคยเจอไวรัสกันเลย สาเหตุหนึ่งที่เปนเชน นั้น เพราะระบบการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม นั่นเอง ยกตัวอยางงายๆ กอนที่จะมีการติดตั้ง โปรแกรมอะไรเขาไปในเครื่อง คุณตองปอนรหัส ผานกอน ถึงจะติดตั้งอะไรลงไปได ดังนั้นไวรัส จึ ง ไม ส ามารถติ ด ตั้ ง ตั ว เองเข า ไปได ถ า คุ ณ ไม อนุญาต นอกจากนี้ ดวยระบบไฟลที่แตกตาง กัน ไวรัสของพีซีหรือระบบอื่นๆ ก็ไมสามารถเขา มาทำงานบนแมคได จะเก ง จะเจ ง แค ไ หน หลุดเขามาในแมคก็ไมตางจากการเอาแผนดีวีดี ใสเขาไปเรื่องเลนวีซีดี อานก็ไมได เลนก็ไมเปน กลายเปนไฟลที่ไรคาอยูในฮารดดิสกเทานั้น


10 ความเขาใจผิดๆ สุดคลาสสิคเกี่ยวกับ Macintosh

Mac

ที่ ผ า นมาเราจึ ง แทบจะไม เ คยได ยิ น ไดรวเวอรที่ใชรวมกันได อยู ลองไปใช Windows Vista สิครับ ก็ตอง เรื่องราวของผูใชแมคแลวโดนไวรัสโจมตีกันเลย นอกจากนี้แมคก็สามารถตอเขากับวง เรียนรูอะไรหลายๆ อยางใหมเหมือนกัน แม จ ะมี ข า วเรื่ อ งช อ งโหว โ ผล ม าบ า งนานๆ ที แลนที่ใชพีซีได สามารถมองเห็นไฟล แชรไฟล แอปเปลก็ปลอยเวอรชันอัพเดตออกมาแกอยาง และแชรเครื่องพิมพไดตามปกติ ไมตองติดตั้ง 9. โปรแกรมบนแมคมีนอ ยจะตาย หาก็ยาก รวดเร็ว โปรแกรมอะไรเพิ่มเติม จริงๆ แลวโปรแกรมบนแมคก็มีเยอะ สำหรั บ Windows Vista นั้ น ได พอและครอบคลุมการทำงานในทุกๆ ไมตางไป เพิ่มระบบความปลอดภัยเชนเดียวกับ Mac OS 7. แมคใช เ มาส ไ ด แ ค ปุ ม เดี ย ว ดู สิ เ มาส ยั ง มี จากพีซีเลยครับ อยากไดแบบไหนก็มีใหใช X ซึ่งจะถามยืนยันกอนการติดตั้งและแกไขการ แคปุมเดียวเอง ลองเขาไปดูเว็บไซตจำหนายซอฟตแวรดงั ๆ ตั้งคาของระบบเชนเดียวกัน ไมใชครับ เขาใจผิดกันอีกแลวพี่นอง ของแมคอยาง www.versiontracker.com กอนอื่น เราตองมาเลาถึงสาเหตุที่เมาสของแมคมี หรือ www.macupdate.com แคสองที่นี้คุณ 5. แมคแพงจะตาย ซื้ อ ไม ล ง พี ซี ถู ก กว า ตั้ ง ปุมเดียวกันกอน สาเหตุท่ีเปนเชนนั้นตองยอน ก็พบกับโปรแกรมเพียบแลว และมีใหมแทบทุก เยอะ กลับไปตั้งแตสมัยที่เมาสรุนแรกถูกออกแบบกัน วั น เอาง า ยๆ แค ล องวั น ละ 10 โปรแกรม เข า ใจผิ ด กั น อี ก แล ว ครั บ ท า นผู ช ม อีกครั้ง สาเหตุที่มีปุมเดียว มีเหตุผลสำคัญคือ ทั้งชีวิตนี้ก็ไมหมดครับ อยาเพิ่งเห็นราคาก็ตัดสินวาแพง ที่ถูกตองคือ เพื่ อ ให ส ามารถใช ง านได ทั้ ง ผู ที่ ถ นั ด มื อ ซ า ย เทียบสเปคเทียบความสามารถกันหมัดตอหมัด และมือขวานั่นเอง หากตองการสั่งงานเหมือน 10. แมคไมคอยมีเกมใหเลน แลว ราคาที่คุณวาแมคแพงแพงนะ เทากับพีซี การกดปุมขวา ก็ใหกดปุม Control คางไวแลว ในอดี ต ข อ นี้ เ คยถู ก ครั บ แต ต อนนี้ รุนท็อปกันเลยนะครับ ไมวาจะเปนเมนบอรด คลิกเทานั้น โลกมันเปลี่ยนแปลงไปแลว ที่ผานมาถาเทียบกัน การดจอ ไดรฟ ฯลฯ เผลอๆ ไดเครื่องพีซีใน แตคุณก็สามารถเอาเมาสสองปุมที่ใช แลวเกมบน Mac นอยกวา Windows อยาง ระดับเซิรฟเวอรกันเลยทีเดียว จะมั่วเอาไปเทียบ กั บ พี ซี ม าต อ กั บ แมคแล ว ใช ปุ ม ขวาได เ ช น กั น เห็ น ได ชั ด ยกเว น เกมดั ง ๆ จากค า ยใหญ ๆ กับพีซปี ระกอบขายกันหมืน่ ตนๆ มันเทียบสเปคกัน เมาสยี่หอดังๆ เชนไมโครซอฟท หรือโลจิเทคก็มี เทานั้นถึงจะมีเวอรชันบนแมคดวย เชน Doom, ไมไดครับ ไดรวเวอรสำหรับแมคเพื่อเพิ่มความสามารถและ Quake, The Sim ฯลฯ สาเหตุ ที่ เ ป น แบบนี้ นอกจากนี้แมคยังขายพรอมโอเอส การควบคุมมาใหใชงานอีกดวย เห็ น กั น ชั ด ๆ ครั บ ว า ขนาดของตลาดต า งกั น และโปรแกรมเพิ่มเติม เชน iLife ในขณะที่ราคา เมาส รุ น ใหม ข องแอปเป ล Mighty เกมบนแมคจึงนอยตามไปดวย ของพีซีสวนใหญที่ขายยังไมรวมซอฟตแวร Mouse เอง แมจะมีสองปุม คลิกไดท้ังซายและ แต ต อนนี้ ค า ยเกมยั ก ษ ใ หญ อ ย า ง อี ก อย า งที่ เ ห็ น ๆ คื อ การออกแบบ ขวา แตก็ยังดูเหมือนมีปุมเดียวเหมือนเดิม จะวา EA, Epic และ id ก็ พ ร อ มใจกั น พั ฒ นาเกม คุณคงไมปฏิเสธวาหนาตาเครื่องของแมคดีไซน ไปแลวดูเหมือนไมมีปุมดวยซ้ำไป ตองยกนิ้วให ดังๆ เวอรชันสำหรับแมคกันแลว เกมออนไลน มาไดสวยและมีเสนหมาก ตางจากเคสพีซีสารพัด กับการออกแบบอีกครั้ง อยาง Star Craft II รวมถึงเกมจาก Xbox360 แบบที่ เ ห็ น กั น ทั่ ว ไป ซึ่ ง การออกแบบนี้ ก็ เ ป น เช น Gear of War, Viva Pinata ฯลฯ มู ล ค า ของตั ว สิ น ค า เช น กั น ครั บ ทุ ก วั น นี้ ก าร 8. แมคใชยาก ไมเห็นนาใชเลย ไมเพียงเทานั้น การมาของ แมครุนใหมที่ใชชิป ออกแบบจึงเปนเรื่องสำคัญอยางยิ่งในธุรกิจทุก ในฐานะที่ผมใชทั้งสองระบบ พูดได อินเทล ทำใหคุณสามารถติดตั้งวินโดวสเขาไปได ประเภทในป จ จุ บั น หั น ไปทางไหนคุ ณ ก็ เ ห็ น เต็มปากวา ไมยากทั้งคูครับ ทุกอยางก็มีกาวแรก งายๆ งานนี้มีแมคเครื่องเดียว คุณเลนไดทั้งเกม แตงานดีไซน ใชไหมครับ? ซึ่งแมคนั้น สวยทั้ง มีการเรียนรู และเพิ่มพูนทักษะประสบการณครับ บนแมคหรื อ พี ซี ก็ ไ ด จะตี ก อลฟ อ อนไลน กั บ รูป จูบก็หอม ไมวาจะใชคอมพิวเตอรระบบไหนก็ตองมีวันแรก Pangya, ซิ่ ง ระเบิ ด กั บ Need for Speed เหมือนกัน และวันตอๆ ไปนั่นเอง ที่จะเปนตัว หรือคนหาสมบัติอันมีคากับ ลารา คอลฟ ใน 6. อุ ป กรณ ข องแมคใช ร ว มกั บ พี ซี ไ ม ไ ด สั่ง สมความรู ยิ่ง ถ าเคยใช ระบบใดระบบหนึ่ง Tomb Raider Anniversary ก็ ไ ม ใ ช เ รื่ อ ง มันคนละแบบกัน ระวังเจงนะเอา มากอน การจะขามไปอีกระบบยิ่งงายเขาไปใหญ ยากอีกตอไป ทุกวันนี้อุปกรณโดยสวนใหญใชรวม เหมือนกันการขับรถนั่นละครับ ถาขับเปนแลว นี่ ล ะ ครั บ 10 ความเข า ใจแบบผิ ด ๆ กันไดหมดครับ ไมวาจะเปนฮารดดิสก เมโมรี รถคันไหนๆ ก็ขับได แตอาจตองเรียนรูระบบอีก สุดคลาสสิคเกี่ยวกับแมคอินทอช ที่หลายคนไม จอ เมาส คี ย บ อร ด ไดรว ซี ดี ดี วี ดี ทั้ ง หลาย เล็กนอย เชนจากที่ใชเกียรกระปุก ก็หัดใชเกียร เคยทราบ มาถึงตอนนี้คงหายสงสัย และของใจ ยิ่ ง อุ ป กรณ USB ทั้ ง หลาย ยิ่ ง ไม ต อ งห ว ง มือ จากเปดไฟดานขวาในรถญี่ปุน ก็สลับมาเปด แล ว จริ ง ๆ แล ว ยั ง มี ม ากกว า นี้ ค รั บ เอาไว มี เพราะชื่อก็บอกแลววา Universal Serial Bus ไฟดานซายในรถยุโรป ทุกอยางเรียนรูกันไดครับ โอกาสเราคอยนำมาพูด นำมาบอกเลาเกาสิบกัน ไม วาจะเป นแร็ คสำหรั บฮาร ดดิ สก ทั มปไ ดรว ไมยากจริงๆ ไมเชื่อ หากคุณใช Windows XP อีกที แตวันนี้คงตองลากันไปกอน สวัสดีครับ การ ด รี ด เดอร กล อ งดิ จิ ทั ล เว็ บ แคม เมาส คียบอรด ยูเอสบีดองเกิล ฯลฯ สำหรั บ อุ ป กรณ บ างอย า งที่ ต อ งใช ไดรวเวอร เชนพรินเตอร หรือสแกนเนอร ยี่หอ ชั้นนำตางๆ ก็มีไดรวเวอรเตรียมมาใหอยูแลว เพียงแตตรวจใหเรียบรอยกอนซื้อเทานั้นวามี Computer Chiang Mai

55


Mac

Exif Untrasher กูภาพจากการดหนวยความจำงายและฟรี

Exif Untrasher กูภาพจากการดหนวยความจำงายและฟรี คุ ณ เคยเผลอลบรู ป ไฟล หรื อ …แตชากอนครับ ใจเย็นเขาไว ดวย เผลอฟอร แ มตการ ด หน ว ยความจำในกล อ ง Exif Untrasher ความทรงจำทั้ ง หลายที่ คุ ณ Mac OS X 10.3 ขึ้นไป ดิจิตอล หรือผานเครื่องอานการดโดยไมตั้งใจ บั น ทึ ก เอาไว ใ นภาพจะถู ก นำกลั บ คื น มาได Exif Untrasher ดาวนโหลดที่ หรือไม หรือลบไปแลวฟอรแมตไปแลว แตนึก อยางงายดาย แถมยังฟรีอีกดวย http://www.bluem.net/downloads/ex ขึ้ น มาได ว า ยั ง ไม ไ ด โ หลดภาพไปเก็ บ ไว ใ น if-untrasher_en เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร หรื อ มี ภ าพที่ ต อ งการใช กลองดิจิตอล หรือการดรีดเดอร หายนะเชนนี้ อาจทำใหคุณเหงื่อตก…

สิ่งที่คุณตองใช

ขั้นตอนงายๆ ในการกูภาพ 1. เชื่อมตอกลองของคุณ หรือเครื่องอานการดเขากับเครื่องแมคของคุณ แลวเปดกลองหรือเสียบ • Source: ระบุ ตำแหน ง ที่ ต อ งการกู ไ ฟล การดที่เครื่องอาน Mac OS X จะมองเห็นการดหนวยความจำในกลองเปนเสมือนไดรว ระหว าง Use a volume as data source ภายนอกพรอมแสดงบนเดสกทอปทันที แตเมื่อเปดออกมาไมพบไฟล เพราะเผลอฟอรแมตไป (การ ด หน ว ยความจำ) หรื อ Use a disk แลว image as data source (ดิ ส ก อิ ม เมจ) เมื่อเลือกรายการแลว ใหคลิกปุม Choose ดานหลังเพื่อเลือก

รูป 1 การดหนวยความจำที่เผลอฟอรแมตไปแลว 2. เปดโปรแกรม Exif Untrasher ในวินโดวที่ ปรากฏขึ้ น คุ ณ จะพบกั บ หน า จอที่ ใ ช ง าน งายๆ โดยแบงออกเปนสองสวน คือ

รูป 2 หนาตาที่ใชงานงาย 56

Computer Chiang Mai

รูป 3 ระบุตำแหนง เมื่ อ คุ ณ คลิ ก แล ว แล ว วิ น โดว จ ะ ปรากฏขึ้นแจงใหทราบวาโปรแกรมจะสราง ดิ ส ก อิ ม เ ม จ เ พื่ อ จ ะ ใ ช ใ น ก า ร กู ไ ฟ ล ซึ่ ง ดิ ส ก อิ ม เมจนี้ จ ะมี ข นาดเท า กั บ การ ด หน ว ยความจำที่ คุ ณ ต อ งการจะกู เช น ถาการดของคุณมีขนาด 256 MB พื้นที่ใน ฮารดดิสกทจ่ ี ะใชสรางดิสกอมิ เมจก็ตอ งมีขนาด เทากับ 256 MB เชนกัน


Exif Untrasher กูภาพจากการดหนวยความจำงายและฟรี

รูป 4 วินโดวแจงการสรางดิสกอิมเมจ หมายเหตุ : คุ ณสามารถป ดวิ นโดว แสดงขอความ แจงการสรางดิสกอิมเมจนี้ได (อานรายละเอียดใน หัวขอ “การปดการแจงเตือนสรางดิสกอิมเมจ”)

Mac

รูป 6 การกูภาพสำเร็จ เรียบรอย จากนั้น คุณแลวเปดเขาไปยังโฟลเดอรท่ีกำหนดไวในสวนของ Destination เพื่อดูไฟลไดทันที

ใหคุณคลิก OK จากนั้นวินโดวจะปรากฏขึ้น เพื่ อ ให คุ ณ ตั้ ง ชื่ อ ดิ ส ก อิ ม เมจที่ จ ะสร า ง และระบุ ตำแหน ง ที่ ต อ งการเก็ บ ไฟล จากนั้ น คลิ ก Save ไฟลจะถูกสรางขึ้นทันที

รูป 5 ระบุตำแหนงในการเก็บไฟลอิมเมจ ดิสกอิมเมจที่สรางขึ้นนี้ จะไมถูกลบแมคุณ จะป ด โปรแกรมไปแล ว โดยผู พั ฒ นาโปรแกรมให เหตุผลวาเพื่อใหคุณสามารถใชใหมไดในภายหลัง แตคุณก็สามารถเขาไปลบในตำแหนงที่สรางไวได ตามตองการ

รูป 7 ไฟลภาพตางๆ กลับคืนมาแลว เย! ดวยขั้นตอนงายๆ และใชเวลาเพียงเล็กนอย ไฟลภาพตางๆ ที่คุณเผลอลบ เผลอฟอรแมตไป ก็สามารถนำกลับคืนมาไดอยางงายดายดวยตัวเอง โดยไมตองไป เสาะหาเครื่องมือแพงๆ ใหยุงยาก ขอใหสนุกกับการถายภาพครับ

• Destination: คลิ ก ปุ ม Choose เพื่ อ ระบุ การปดการแจงเตือนสรางดิสกอิมเมจ ตำแหนงโฟลเดอรเปาหมายที่ตองการเก็บไฟลที่กูมา 3. คลิกปุม Start data recovery มุมลางขวา เพื่อ เริ่มตนการกูขอมูล วินโดวจะปรากฏขึ้นเพื่อแสดง จำนวนไฟล ที่ พ บและกู เมื่ อ กู เ สร็ จ จะปรากฏ ข อ ความแจ ง ให ท ราบว า เซฟไฟล ที่ กู ไ ปจำนวน เทาใหร ใหแตะปุม OK เพื่อปดวินโดว

คุณสามารถปดวินโดวแสดงขอความแจงการสรางดิสกอิมเมจนี้ได โดยในเมนู บาร คลิก Exit Untrasher > Preferences > ในวินโดวที่ปรากฏขึ้น ยกเลิกการเลือก เช็คบ็อกซ Show disk image creation info

รูป 8 ปดการแจงเตือน Computer Chiang Mai

57


Games

LOST PLANET

ใครที่ เ คยลองเล น มาก อ น ใครที่ ไ ม มี เ ครื่ อ ง และหวังวาจะไดเลนเกมนี้บนพีซี นี่เปนโอกาส ของคุณแลวครับ แตกอนอื่น เราไปดูกันดีกวา ว าเวอร ชันบนพี ซี ทำได ดีแคไ หน และมี ราย ละเอียดแตกตางอยางไรจากคอนโซล

Lost Planet เกมนี้สรางชื่อและฮิต ระเบิ ด บนเครื่ อ งคอนโทรลอย า ง Xbox360 ตอมาไมนาน แฟนพีซีก็ไดเฮ เมื่อมีขาวลือวา เกมนี้ จ ะเป ด ตั ว ในเวอร ชั น พี ซี ด ว ย แต ข า วก็ เงียบไป... ผานไปกวาครึ่งป ขาวลือที่มีมาเปน ระยะ กลายเปนจริง เมื่อ Capcom เปดตัว เวอรชันเดโมของ Lost Planet ออกมาใหขาเกม พีซไี ดทดสอบ ไดเห็นภาพ ไดเช็คสเปคเครื่อง ทดสอบพลั ง การ ด กราฟ ก กั น อย า งคึ ก คั ก คุณสามารถเขาไปดาวนโหลดเวอรชันเดโมไดที่ http://www.lostplanetcommunity.com/de mo.php โดยมีทั้งเวอรชันสำหรับ DirectX9 และ DirectX10 สิ่ ง สำคั ญ ที่ ทำให Lost Planet เปนเกมในยุคบุกเบิกสูศตวรรษใหมของวงการ 58

Computer Chiang Mai

เกมบนพี ซี ด ว ยเหตุ ผ ล 3 ข อ ข อ แรก Lost Planet ถื อได ว า เป น เกมแรกจาก Xbox360 ที่มีการเปดตัวเวอรชันบนพีซี ขอสองที่สำคัญ ไมแพกันคือ เกมนี้ทำใหขาเกมไดตื่นเตนเราใจ ไปกับการไดใช DirectX 10 หลังจากที่การด จอรุน ใหมๆ ทีร่ องรับ DirectX 10 วางจำหนาย มาหลายเดือน แตไมมีเกมใหลอง (ตัวเกมมีมา ให เ ล น ทั้ ง เวอร ชั น สำหรั บ DX9 และ DX10) และสุ ด ท า ย Lost Planet รองรั บ Vista ซึ่งสอดรับกับความตองการของไมโครซอฟทที่ พยายามผลั ก ดั น เกมใหม ๆ ให ก ระโดดไปสู Vista ทั้งหมด และแสดงศักยภาพอยางโดด เดนผาน DirectX 10 Lost Planet เวอร ชั น พี ซี นี้ มี รู ป แบบการเล น เนื้ อ เรื่ อ ง การดำเนิ น เกม ทุ ก อย า งเหมื อ นเวอร ชั น บน Xbox360 ครั บ

สุดยอดของภาพกราฟก Lost Planet ไมทำใหผดิ หวังกับภาพ ทีเ่ ห็น กราฟกอลังการงานสราง สภาพแวดลอม บรรยากาศทั้ ง เป ด โล ง และในพื้ น ที่ ทำได ยิ่งใหญครับ บรรยากาศของหิมะ ความหนาว เย็น อารมณท่ีสื่อออกมาจากภาพ ไมผิดหวัง เลย รายละเอี ย ดของฉากต า งๆ ทำได เ ยี่ ย ม พื้นผิววัสดุ ผนัง สิ่งปลูกสราง หิน หิมะ ภูเขา สวยจริงๆ ในสวนของตัวละคร ทัง้ การเคลือ่ นไหว รายละเอี ย ดบนเครื่ อ งแต ง กายของตั ว ละคร รวมถึงศัตรูสารพัด จะทำใหคุณตองอึ้งกับสิ่งที่ เห็น เอฟเฟกตของอาวุธ การระเบิด แสง เงา ทำได อ ย า งน า ทึ่ ง พู ด ได ว า Lost Planet เปนเกมแรกๆ บน Vista ที่ทำออกมาไดอยาง เหนือชั้น แตทั้งนี้ท้ังนั้น ทั้งหมดนี้ ตองแลก กับประสิทธิภาพของเครื่องครับ เพราะสเปคที่ ผูพัฒนาเกมแนะนำนั้น ซีพียูตองระดับ Core 2 Duo ขึ้ น ไป กราฟ ก การ ด ก็ ค วรจะเป น GeForce 8600 ขึ้นไป เพื่อจะใหตัวเกมแสดง ศั ก ยภาพในการแสดงผลได อ ย า งเต็ ม สู บ สำหรับขาเกมแลว คุมคาทีเดียวครับ เพราะ


LOST PLANET

นับจากชวงเวลาครึ่งปหลังนี้ เกมตางๆ ที่ใช DirectX10 จะทยอยกั น เข า สู ต ลาดอย า ง ต อ เนื่ อ ง ไม ว า จะเป น Crysis ที่ โ ชว แ ค ภ าพ ตัวอยาง ก็ทำใหแฟนเกมตาคางกันไปแลวทั่ว โลก พู ด ได ว า ทั้ ง บริ ษั ท เกมและไมโคร ซอฟท ต า งก็ ผ ลั ก ดั น ให เ กมก า วไปสู ยุ ค ของ DirectX10 และ Vista อยางที่เคยเกิดขึ้นมา แลวกับ Windows XP และ DirectX9

จอตางๆ นั้นจะแสดงปุมที่กำหนดตามปุมบน เกมแพด แนนอนวารองรับระบบสั่นสะเทือน ตลอดทั้งเกม (คุณสามารถอานรายละเอียดรี วิ ว เกมแพด Xbox360 สำหรั บ Windows ไดใน Computer Chiang Mai ฉบับที่ 1) การควบคุมเกมเปนไปอยางลื่นไหล ตอบสนองการกดปุ ม ได อ ย า งคล อ งตั ว ถนั ด แบบไหน จะใช อ ะไร ก็ ใ ห คุ ณ สนุ ก ได อยางเต็มที่ ใหคุณเพลินไปกับการควบคุมตัว การควบคุมเกม ละครได ดั ง ใจต อ งการ แต ถ า ใช เ กมแพด Lost Planet รองรั บ การควบคุ ม คุ ณ จะได อ ารมณ ข องเกมคอนโซลอย า ง ผานเมาสและคียบอรด รวมถึงการใชเกมแพด กลมกลื น ทั้ ง การควบคุ ม การสั่ น และการ โดยเฉพาะเกมแพดจาก Microsoft เพราะหนา บังคับทิศทางผานแกนบังคับทีค่ ลองตัวมากกวา

Games

เมาส แ ละคี ย บ อร ด หรื อ จะใช ผ สมผสานกั น ทัง้ หมดก็ยงั ได เกมดีที่คุณ พลาดไมได ถาคุณไมมี Xbox360 และเคยหวัง วาจะไดเลนเกมนี้บนพีซี นี่คือโอกาสสำคัญที่ พลาดไม ไ ด ด ว ยความโดดเด น ของภาพ กราฟ ก อั น น า ทึ่ ง ความอลั ง การของงาน ออกแบบฉาก ตัวละคร เนื้อเรื่อง ความเราใจ ความต อ เนื่ อ งของเกม ระบบเสี ย งและการ บังคับที่ผสมผสานอยางลงตัว และความสนุก ที่ทำใหคุณแทบไมอยากหยุดเลน Lost Planet คือเกมที่คุณตองไมพลาด!

ดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมสนี้ไดที่ เว็บไซต : http://www.lostplanet-thegame.com/ Computer Chiang Mai

59


Price Index CPU Socket 775(Intel) 64Bit Technology Celeron 420/ 1.6 Ghz., L2-512k, 800fsb. 1,890 Pentium4-631/ 3.0Ghz., Socket 775, 800fsb./L2-2MB. 2,590 Pentium E2140/1.60Ghz., 800fsb./L2-1MB. 3,190 Pentium E2160/1.80Ghz., 800fsb./L2-1MB. 3,590 Core 2 Duo(Allendale) E4300/1.80Ghz., 800MHz FSB., L2-2MB. 4,390 Core 2 Duo (Conroe) E6320/1.86Ghz., 1066MHz FSB., L2-4MB. 5,990 Core 2 Duo (Conroe) E6420/2.13Ghz., 1066MHz FSB., L2-4MB. 6,990 Core 2 Duo (Conroe) E6600/2.40Ghz. 1066MHz FSB., L2-4MB. 9,190 Core 2 Duo (Conroe) E6700/2.66Ghz., 1066MHz FSB., L2-4MB. 12,500 CPU Socket AM2-940Pin 64Bit Technology Sempron 64, 3000+, L2-256kb.,Box 3yrs. 1,190 Athlon64 , 3000+, L2-256 kb., Box 3yrs. 1,890 Athlon Dual Core BE2300, L2-1MB., 3yrs. 3,500 Athlon64, X2/Dual Core 3600+ Box 3yrs. 2,590 Athlon64, X2/Dual Core 3800+, Box 3yrs. 2,790 Athlon64, X2/Dual Core 4600+, Box 3yrs. 4,990 Athlon64, X2/Dual-Core 5000+ ,Box 3yrs. 6,990 Socket 775 (Intel), 64bits Technology Asus P5VD2-MX, VIA PT890, FSB 1066, DDR2-533, PCI-Ex 16(V+S+L) 2,290 Asus P5VD2-X, VIA PT890, FSB 1066, DDR2-533, PCI-Ex 16 2,390 Asus P5GC-MX, Intel945GC+ICH7, FSB 800, Dual-Ch.DDR2-533 2,390 Asus P5L-VM1394,Intel945G+ICH7,FSB1066,Dual-CH.DDR2,IEEE 1394a 3,190 Asus P5PL2-E, Intel 945PL/ICH7, FSB800, Dual-ch., DDR2 2,790 Asus P5LD2 SE, Intel 945P+ ICH7, FSB 1066, Dual-Ch. DDR2 3,190 Asus P5B, Intel 965P, FSB 1066MHz, Dual-Ch.DDR2-800 4,490 Asus P5K,Intel P35+ICH9,FSB 1333MHz,DDR2-800,Heat Pipe,8 Ch HD 6,290 Socket AM2 940-Pin, Athon 64/ 64FX/ 64FX2 Asus M2N-MX, nVidia GF6100, HT 2000, DDR2-800, PCI-E x16 2,390 Asus M2N, nForce 430MCP,Dual CH.DDR2-800,PCI-E x16,6-CH-HD Audio 2,790 Asus M2N4-SLI, Dual-Ch., DDR2, 2xPCI-E x16 3,590 Asus M2N32-SLI Deluxe, Nforce 590 SLI MCP, DDR2-800 7,590 Nvidia - AGP 8x Asus N6200TD 128MB., TV-Out, DVI, AGP8x 1,390 Inno GF6200,256MB. DVI+TV Out, DDR2 1,890 WinFast A7300GT,256MB.(128 BIT) DVI+TV Out, DDR2 3,990 PCI Express - 16x Asus EAX1050/TD/128 MB./128bit/DDR/TV-Out, DVI 1,590 Lemel X1550, 256MB/128bit/GDDR3, TV-Out, DVI 2,290 Asus EN7300GS, 256MB., DVI, TV-Out 2,590 Asus EN7300GT, 256 MB. DDR2, TV-Out, DVI 3,290 WinFast PX8500GT/TDH 256MB. DDR2, DirectX 10 4,290 Asus/WinFast PX8600GT, 256 MB. DDR3-128Bits 5,890 WinFast PX8600GTS, 256 MB. DDR3-128Bits 9,490 Harddisk Drive, IDE & SATA-2 Seagate 80 GB. (7,200 rpm), 5yrs. 1,590 Seagate 160 GB.(7,200rpm.), 5yrs. 2,050 Seagate 250 GB. (7,200rpm.), 5yrs. 2,490 Seagate 320 GB.(7,200rpm.) 5yrs. 3,250 Seagate 500 GB. (7,200rpm.), 5yrs. 5,590 Seagate 80 GB. (7200rpm.), Serial ATA 3Gb./s. 1,650 Seagate 160 GB. (7,200 rpm), Serial ATA 3Gb./s. 2,050 Seagate 250 GB.(7,200rmp.) Serial ATA 3Gb./s. 2,550 Seagate 320 GB. (7,200 rpm), Serial ATA 3Gb./s. 3,290 Seagate 500 GB. (7,200 rpm), Serial ATA 3Gb./s. 5,690 TV Tuner & Firewire Capture Card AVerTV-GO_007 FM Plus, (ชม TV-FM, มีรีโมต, ตั้งเวลาอัดรายการ) 1,690 AVermedia USB 2.0 Ext. Box (ชม TV, FM มี Remote, ตั้งเวลาอัดรายการ) 3,990 Snazzio 1394 FireWire Link 1,590

Memory : LifeTime Warranty 512 MB.(DDR-400), Kingston 1GB.(DDR-400), Kingston 256 MB. (DDRII-533), Rox Memory 512 MB.(DDR II-667), Kingston 512 MB.(DDRII-800) Kingston 1GB.(DDRII-667), Kingston 1 GB.(DDR II-800), Kingston Monitor Samsung 17” 793MG, SyncMaster, 3yrs. LG 17” T713SK, EZ Flatron, 3yrs. LCD 17”LG L1753S, 5ms., 3yrs. LCD 17”Samsung 732N Plus, 3yrs. LCD 19”LG L194WT, 5ms. 3yrs. LCD 19” Samsung 932 B Plus, 3yrs. LCD 22”Samsung 226BW, 3rs. Sound Card Yamaha 4 Channel Sound Card Creative Sound Blaster Li ve 5.1 Creative Sound Audigy 24Bit 7.1Ch. Speaker Sterno 240w., Stereo, 2 Channel Mouse, Keyboard Samsung Optical 3D Scroll (PS/2&USB) Samsung Keyboard (PS/2) Microsoft,Logitech Internet Pro Desktop Black Logitech Cordless Desktop EX110 Wireless Lan & Lan Card Asus/SMC/PCI Wireless LAN USB, 54M./D-Com 3yrs. SMC Wireless LAN PCI, 54M./D-Com 3yrs. SMC Wireless LAN PCI, 108M./D-Com 3yrs. SMC Wireless LAN USB, 108M./D-Com 3yrs. Network 10/100 PCI Lan Card/SMC, Complex SMC, ZyXEL Switch Hub 5 ports SMC Switch Hub 8 Ports SMC Switch Hub 16 Ports ADSL Modem SMC ADSL2+Router, 54M./D-Com 3yrs. SMC ADSL2+Router 4 Ports, 54M./D-com 3yrs. SMC Wireless ADSL2+Router 4 Ports, 54M./D-Com 3yrs. SMC Accesspoint 108M./ D-Com 3yrs. Aztech/Lemel Fax/Modem Internal, PCI 56k., V.92/D-Com, 2yrs. Floppy Drive, Power Supply, UPS Sony 1.44MB 3.5”, Floppy Drive Samsung CardReader 53 in 1 Power Supply ATX 450w./ 1yr. Power Supply ATX 500w./1yr. PSU Enermax 350w., Standard, 3yrs. PSU Enermax 460w., Standard /3yrs. PSU Enermax 460w., FMA, 2 Fans, 5yrs. Five Star UPS 800 VA. ,2yrs. Five Star UPS 1000 VA. 2yrs. CD-Rom,CD-RW, Combo Drive, DVD+/-RW Asus DVD-Rom 16x (Quietrack) Liteon CD-RW 52x32x52x Liteon Combo Drive52x32x52x, 16x Liteon DVD+/-RW 20x, Super AllWrite LG DVD+/-RW 18x, SATA Interface Asus/Liteon DVD+/-RW 18x/20x, Light Scribe Asus/Liteon DVD+/-RW 18x/20x/SATA, Light Scribe LG DVD+/-RW 20x, Light Scribe/SecurDisc

หมายเหตุ ขอมูลราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได กรุณาตรวจสอบ หรือสอบถามจากรานคากอนซื้อ 62

Computer Chiang Mai

1,190 2,190 590 890 1,190 1,590 2,090 3,690 3,490 6,200 7,290 6,890 8,390 12,900 350 990 1,350 250 250 250 750 1,490 990 890 1,200 1,290 250 590 690 1,690 1,350 1,550 2,290 2,290 300 280 350 490 590 1,690 2,190 2,890 1,590 1,890 790 650 890 1,250 1,290 1,350 1,390 1,590

ราคาดังกลาวขางตนยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%


Shop Index

รายนามรานคา IT ภาคเหนือ

รายนามรานคา IT ภาคเหนือ จังหวัด เชียงใหม Advanced Network Trinity Co., Ltd Anat Game Buy.Com Digital Sale & Service Shop CD Focus Centronics Computer Co.,Ltd. Chiangmai Advanced Telecom CM Zone 3000 Computer & Multimedia Copytex Co.,Ltd D System DCT Computer Digital 2 home DTEC Computer & Service Fast Speed G Design (โรงเรียนกราฟกและการออกแบบ) HP ศูนยบริการเชียงใหม I net Ink Man iStudio by MacZone IT NOW KSC Commercial Internet MAGA INTERNET & SERVICE New Accessories OK ACCESSORIES Pantip Chiang Mai.com PC Game PC Design PC. Advanced Perfect Computer RGB Com (Thailand) Co., Ltd SHONAN SIPA สาขาเชียงใหม TG Fone Airport Thai Solution Online V-Fire Computer กรุงเทพ พลาสติก กูดสปด คอมพิวเตอร บจก. คลังโทรศัพท คอมซัพพอรท หจก. คอมเทค คอมพิวเตอร (เชียงใหม) บจก. คอมเนคท ไอที เชียงใหม บจก. คอมโปรเอ็ดยูเคชั่น หสน. คอมพมาแรง คอมมาน เน็ตเวอรค คอมพิวเตอร คัลคอมซอฟทแวรกรุป บจก. คัลเลอรวิชั่น คิงส อินเทลลิเจนท เทคโนโลยี บจก. คิวเวอรตี้ บจก. เค.เซ็นเตอร บจก. เค-ไดเร็คท บจก. แคนนอนมารเก็ตติ้ง(ประเทศไทย) บจก. สาขาเชียงใหม แคมปส คอมพิวเตอร บจก. จี.ไอ.เอสพารค บจก. จีเนียสเทค คอนทิเนนทัล บจก. จูไล คอม ราน เจเอ็มซี คอมพิวเตอร(2002) ชิชาง คอมพิวเตอร (ประเทศไทย) บจก. เชอรรี่ คอมพิวเตอร หจก. เชียงใหม วีซีดี เชียงใหม แวน ซอฟทแวร บจก. เชียงใหม ศิริพานิช กรุป บจก. เชียงใหมดิจิตอลโฟโต บจก.(PHOTO-BUG) เชียงใหมบิสิเนสแมชีน เชียงใหมโปร คอมพิวเตอร หจก. เชียงใหมสยามทีวี บจก. เชียงใหมอัลฟา กรุปเทค บจก. เชียงใหมอินโฟเทค บจก. ซอฟท สแควร 1999 (นอรทเทิรน) บจก. ซอฟทมารท ดอท คอม บจก ซอฟทแวร เซนเตอร บจก. ซอฟแวรเซนเตอร บจก. ซินเน็ค (ประเทศไทย) สาขาเชียงใหม ซิมพลี ไบร ซิสเต็ม บจก. ซิมมาสเตอร เนทเทค บจก. ซี เค คอมพิวเตอร หจก. ซี แอนด ดี มีเดีย หจก. ซี แอนด พี โซลูชั่น (1995) บจก. ซี แอนด พี โซลูชั่น บจก ซี.ที.คอมพิวเตอร ซี-พลัส บจก. ซีสเต็ม อินโฟร เซอรวิส บจก. ซูม เทคโนโลยี บจก. เซนทรอนิกส คอมพิวเตอร บจก. เซนิธ คอมพิวเทค บจก.

64

Computer Chiang Mai

053-288399 081-2878400 086-9110654 053-404488 053-874184-6 053-820825-8 053-410100 053-358160-5 084-174-3474 053-288025 053-201123 084-6129221 053-404488 083-3228900 053-820443 053-204646 089-1910089 053-224058-9 053-410441-3 053-894488 053-410100 053-210475 053-405388 053-288218 053-404488 053-404488 053-820825-8 053-227340 053-405284 081-8831740 053-247282 053-202010 053-872888 053-202949 053-282711 053-404025 053-306326-7 053-404609 053-357835 053-288005 053-814667 053-410100 053-382456 053-288288 053-226073 081-1806330 053-410690 053-424940-5 053-410083-4 053-812344 053-277294 053-274374 053-210866 053-848045 053-907201 053-280150 053-410100 053-411088 053-243899 053-220450 053-288019 053-282081 053-207146 053-211481 053-283258 053-281661 053-274713-4 053-960253 053-323376 053-232376 053-903673-4 053-304779 053-819391-2 053-410305 053-410900 053-204677 053-960253 053-418217-9 053-894245 053-404315 053-202007 053-874184-7 053-404456

เซาทอีสต โอ.เอ. (สาขาเชียงใหม) หจก. ไซเบอร สเปซ บจก. ณัฐรุจาคอมพิวเตอร ดาตาซอฟท คอมพิวเตอร บจก. ดี เอส บจก. (บี โอ เอส) ดี.เอส. คอมพิวเตอร หจก. ดีคอมพิวเตอร บจก. สาขาเชียงใหม ดีลเลอร คอมพิวเตอร บจก. ดี-สกาย เน็ตเวอรค หจก. ดีอินฟอรเมชั่น หจก. เดนชัยเทรดดิ้ง บจก. เดอะเบสทฟวเจอรช็อป เดอะแวลลูซิสเตมส บจก.สาขาเชียงใหม ตลาดสื่อ ซีดี รอม ตองหนึ่ง ท็อป ดอท คอม ทอปคอมพิวเตอร ท็อปมารเก็ตติ้ง ซิสเต็ม ทอปมารเก็ตติ้ง หจก. ทอปวิว เชียงใหม ทิพยสถาพรดิจิตอล บจก. เทพรัตนโอเอ บจก. เทรดมารก เทคโนโลยี บจก. เทเลคอม แซทเทลไลท เซอรวิส เทอรมินัส บจก. นครพิงค ซี แอนด ซี บจก. นครพิงค ออโตเมชั่น ซิสเต็ม นพรัตน คอมพิวเตอร นอรทเทอรน ซิสเต็มเมอร กรุป บจก. นอรแลนดคอมพิวเตอร ซิสเต็ม บจก. นาโนซอฟทแอนดโซลูชั่น หจก. นิยมพานิช บจก. นิวเบรน แมนเนจเมนจ เน็ตเวอรค คอมพิวเตอร บจก. ปฐมพงษคอมพิวเตอร โปรเฟสส ซอฟทแวร แอนด โซลูชั่น บจก. โปรวิชั่น เทคโนโลยี บจก. ผินฮับหลี ฝางคอมเซนเตอร พรจรัสกุล บจก. พอช ดอท คอม หจก. พอช.คอม บจก. พี ซี แอนด ซี โซลูชั่น บจก. พี ที เอน เอส บจก. พี เอส โซลูชั่น บจก. พี แอนด เอ ซิสเตมส หจก. พี.ซี. ฟวเจอร หจก. พี.พี.คอมพิวเตอร แอนด คอมมูนิเคชั่น พี.เอช.แอล คอมพิวเตอร บจก. พีซี ฟวเจอร พีนัท ออฟฟต เมท บจก. พีเอสโซลูชั่น 1996 บจก. เพาเวอรซิสเต็ม คอมพิวเตอร หจก. เพาเวอรเน็ต โฟกัส ดิจิตอลแล็บ โฟโตฮัท กรุป (ประเทศไทย) บจก. มหาจักรดีเวลลอปเมนท บจก. มาสเตอร อาร หจก. แม็คโซน บจก. แมวังสื่อสาร รพีทีชอป (ตัวแทนจำหนายหลัก) หจก. รังสรรค คอมพิวเตอร แอนด โอเอ บจก. รัตนผล (คอมพิวเตอรพลาซา) รัตนผล คอมพิวเตอร บจก. รานแวม พาย ลัคกี้ศิริพานิช บจก. ลิ้วบริการ วิรชา คอมพิวเมท บจก. เวลเทคกรุป บจก. สาขาเชียงใหม เวิลดเทค คอมพิวเตอร บจก. สเตเบิ้ลลายน ราน สถาบันสยามคอมพิวเตอร กรุป สเปซบาร คอมพิวเตอร หจก. สยามมันดาเลย บจก. สยามอินโฟ แอคเซส บจก. สวทช.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนฯ สหพานิช เชียงใหม บจก. สามารถ เซนเตอร สามารถคอมพิวเตอร สุภัทรา คอมพิวเตอร สุริยันจันทรา บจก. สุรียเซอรวิส ออเรนจ คัลเลอร คอมพิวเตอร บจก. ออวิดา บจก.

053-814671-2 053-219886 053-410302 053-213315 053-204841 053-204841 053-418217-9 053-226749 053-404329 053-226881 053-211450 053-379432 053-404562-4 053-210748 053-410911 053-204481-3 053-404600 053-404401 053-224789 053-288285 053-288444 053-206281 053-410100 053-384301 053-224444 053-417060 053-225622 053-217935 053-220821-2 053-24978-2 053-801801 053-270020 053-222054 053-306459-60 053-331851 053-800996 053-227331-2 053-451667 053-383080 053-217880 053-404021 053-204481-3 053-400455 053-405191-4 053-810714 053-218903 053-410603-4 053-252872 053-451667 053-410603-4 053-266488 053-810714 053-405333 053-404415-6 053-842293 053-279734 053-851055-6 053-219537 053-224058-9 053-851626-8 053-903563-7 053-423881 053-404549 053-212080 053-814162 053-220580 053-904250 053-223265-6 053-287041-3 053-308150 081-9520808 053-410297 053-224119 053-263350 053-288220-1 053-226264 053-220999 053-876263 053-876263 053-404456 053-227480 053-232939 053-410100 053-410037

อะแวร คอรปอเรชั่น บจก. 053-423592 อัลตรา ดิจิตอล 053-405166 อัลฟา กรุฟเทค บจก. 053-279022 อิงคแลนด แอนด ซัพพลาย หจก. 053-404666 อินเตอรเนชั่นแนลคอมพิวเตอรเวิลด (สาขาเชียงใหม) บจก.053-400982-5 อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น (มหาชน) บจก. 053-820042-4 อิเล็คทรอนิค คอม แอนด คอน บจก. 053-225820 อีเกิ้ล จีพีเอส บจก. 053-288060 เอ แอนด เอ นีโอ เทคโนโลยี บจก. 053-227500-2 เอ ไอ ที คอมพิวเตอร (เชียงใหม) บจก. 053-204491-3 เอ ไอ แอนด โอ เอ 053-225362 เอ.แอล.ซัพพอรท หจก. 053-218973-4 เอก Printer Service 053-410808 เอเซอรคอมพิวเตอร บจก. สาขาเชียงใหม 053-358198 เอทีช็อปดอทคอม บจก. 053-224633 เอ็น คอมพิวเตอร บจก. 053-907028 เอ็น เค คอมพิวเตอร หจก. 053-215652 เอ็น พี คอมพิวเตอร แอนดแอสเซสเซอรี่ หจก. 053-893264 เอ็น.เอ.อินโฟซิสเต็ม 053-874503 เอปสัน(ประเทศไทย) บจก. สาขาเชียงใหม 053-404322 เอ็ม ซี ซี มัลติเทค บจก. 053-404220-1 เอ็ม ฟอร ยู เทเลคอม หจก. 053-903637 เอ็มดีพี(ประเทศไทย) บจก. 053-266222 เอ็มเพาเวอร คอมพิวเตอร 053-409600 เอส ดี ไฮเทค 053-380788 เอสทู คอมพิวเตอร 053-404944-7 เอสบี ซอฟทแวร เซอรวิส 053-405199 เอสบี ซอฟทแวร เซอรวิส 053-227282 เอสวีโอเอ บมจ. สาขาเชียงใหม 053-224680-3 เอสแอนดที ซีเคียวริตี้ ซิสเต็ม บจก. 053-216019 โอ เอ ดิสซิบิวเตอร หจก. 053-252251 ไอ บั๊ก ( ประเทศไทย )บจก. 053-404540 ไอ เอส คอมพิวเตอร แอนดโอเอ บจก. 053-894350 ไอ.เอส. คอมพิวเตอร (มีเดีย แมจิก) บจก. 053-404404 ไอทีนาว หจก. 053-404572 ไอทีบิสซิเนสโซลูชั่น หจก. 053-266747 ไอที สแควร บจก. 053-214993 ไอบั๊ก (ประเทศไทย) บจก. 053-410800 ไอโอนอน บจก. 053-404897 โฮม พี ซี แอนด เซอรวิส หจก. 053-357264 โฮมคอมพิวเตอร (C.M.) 053-410100 จังหวัด เชียงราย คอมเซ็นเตอร คอมพิวเตอร แอนด ซอฟทแวร เฮาท บจก. เควีซี คอมพิวเตอร หจก. ชาญวิทยาภัณฑ โอเอ เซ็นเตอร บจก. เชียงราย เค.เอ็น. ซิสเต็ม ช็อป หจก. เชียงราย บิสิเนสเซ็นเตอร หจก. เชียงรายคอมเซอรวิส(2000) เชียงรายคอมพิวเตอร บจก. เชียงรายเทคโนคอม หจก. เชียงรายบี กรุป ซอมคอมพิวเตอร ซินเน็ค(ประเทศไทย) บจก. สาขาเชียงราย ซี.เค.รีเทลเลอร(1997) ซีเอ็มไอ เชียงราย บจก. ซีเอ็ส อินโฟรเทค หจก. ซูมโฟโตเอ็กซเพรส ดาตาเน็ท คอมพิวเตอร เชียงราย บจก. ดีเอ็น คอมพิวเตอร บจก. ตนแกม ทรานแซท คอมพิวเตอร (ประเทศไทย) บจก. ทวียนต มารเก็ตติ้ง บจก. ที คอม ราน ทีวี (ไทยแลนด) บจก. เทพวัลย คอรปอเรชั่น อินเตอรเนชั่นแนล บจก. โนตบุค แอนด คอมซัพพลาย หจก. เบส ออโตเมชั่น เชียงราย บจก. เบสท คอมพิวเตอร เซนเตอร จำกัด ปาซางมินิมารท พ.พานิชอีเลคทริค สแควร บจก. พี.เจ.เอ็น.คอมพิวเตอร พี.ซี.โซน เพอรเฟค คอมพิวเตอร หจก. เพาเวอร คอม ไพศาลคอมพิวเตอร & สรางคุณคาการพิมพ ภาคเหนือ คอมพิวเตอร มิวนิค ซัพพลาย หจก เมืองคอมพแอนดเนทเวิรค หสน. แมสายออโตเมชั่น บจก. เยี่ยมสวัสดิ์ โฮมมารท บจก. รัตนผล คอมพิวเตอร เชียงราย บจก. ลานนา ซิสเต็ม โอเอ เซ็นเตอร บจก.

053-754212 053-715312 053-756309 053-744127 053-740950 053-743255 053-717744 053-775051 053-745121-2 053-754254 053-640751 053-755075-7 053-791081-2 081-724-9072 053-713917 053-715717 053-745098 053-743169 053-747267 053-721862 053-711040 053-746174 053-711247 053-740458-9 053-748378 053-742392-3 053-742434-5 053-771431 053-755155 053-635226 053-600603 053-740342 053-789618-9 053-742538 053-718675 053-718000 053-601601 053-642266 053-717981 053-715649-51 053-744475-7


Shop Index

รายนามรานคา IT ภาคเหนือ วินเนอร ซีสเต็ม เซอรวิส บจก. สตาร 2007 บจก. สมชายคอมพิวเตอรแอนดเทคโนโลยี หจก. สหทรัพย ราน สหนคร คอมพิวเตอร เอ P.J.D. คอมพิวเตอร เอ เค เอ็น คอมพิวเตอรแอนดคอนสตรักชั่น เอ เซลล แอนด เซอรวิส เอ ที โมบาย แอนด คอม บจก. เอ อารเทรดดิ้ง แอนด คอมพิวเตอร เอกโมบาย เอ็ด-เทค กรุป บจก. เอ็น.พี.ดี.อินเตอรเนชั่นแนล บจก. เอ็ม เอ็น โฮม ไอที เอ็มแอนดวาย คอมพิวเตอร ราน แอลทีที บจก. ไอที คอมพิวเตอร บจก.

053-740955 053-600037 053-740179 053-721326 053-714790 053-635226 053-713935 053-655087 053-743151 053-601103 053-601729 053-752433-4 053-716555 053-704594 053-740215 053-715862-3 053-744472

จังหวัด เพชรบูรณ Panasonic เพชรบูรณ คอมพิวเตอรแอนดติวเตอร(1993)056-745040-1 คอมพิวเตอร แอนด ทูเทอร บจก. 056-702553 คอมพิวเตอรแลนด แอนด โอเอ บจก. 056-702826 เพชรบูร คอมมิวนิเคชั่น หจก. 056-720011 เอสวีดี คอมพิวเตอร หจก. 056-720297 โอบาย กรุป บจก. 056-722111 โอเอชเอ็ม เอเอ็มพี โอเอ แอนด คอมพิวเตอร หจก. 042-833424-6 ไอที คอมมิวนิเคชั่น เซ็นเตอร บจก. 056-701742 ไอเน็ต อินเตอรเน็ต บจก. 056-720056 จังหวัด แพร คอมพิวเตอร เซอรวิส ช็อป คัลคอมซอฟทแวรกรุป บจก. เจ.เอส.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง บจก. ซี-เอ็ด เรือนทอง ทเวลพคอมพ ท็อปวิวพอยท หจก. เทคนิคคอมพิวเตอรเซลส แอนด เซอรวิส หจก. เทพธนาสิน บจก. เบส พีซี ประภัสสร บิสิเนส คอมพิวเตอร หจก. พันธุทิพย พี พี เค คอมพิวเตอร แอนด อิมพลีเมนต พี เอส เค โซลูชั่น แพรเครื่องเขียน แพรอินเตอร คอมพิวเตอร แอนด โอเอ หจก. โมเดิรนโซน มารคโฟรพลาซา เวิลดไวดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร หจก. ศักดิ์ชัยโทรทัศน(1991) อัจฉริยะเทคนิคคอมพิวเตอร บจก. อิงค พรอยท เซอรวิช เอกอุดม เอคอม ไอเอ็นไอ คอมพิวเตอร แอนดเทคโนโลยี หจก

054-626507 053-288288 054-577830 054-626115-6 054-627263 054-533708 054-522421 054-621158-9 054-522205 054-511538 054-627263 054-627671 054-533594 054-625260 054-626194 054-534345 054-627209 054-511830 054-522049 054-596686 054-533330 054-627263 054-627124

จังหวัด แมฮองสอน พี คอมพิวเตอร แมฮองสอนคอมพิวเตอร หจก. สไมลคอมพิวเตอร แอนด เทคโนโลยี หจก. สามหมอกคอมพิวเตอร เอ.แอล.ซัพพอรท หจก. เอสพี คอมพิวเตอร

053-613733 053-611846 053-641011 053-614011 053-620698 053-612035

จังหวัด กำแพงเพชร กรุงทอง ไฮไฟ วีดีโอ หจก. โมฬีคอมพิวเตอร ราน อุดมคอมพิวเตอรและวิศวกรรม หจก.

055-713053 055-720304 055-716603

จังหวัด ตาก Tax Invoice กอปปซิสเตอม หจก. กิกกะเฮิรทซ คอมสแควร บจก. ชมรมคอมพิวเตอรแมสอด หจก. ซี ทู คอมพิวเตอร ตากคอมพิวเตอร หจก. ที.ซี.สตาร (ไทยแลนด) บจก. ทีเค บิ๊กบาย หจก. ทีพี คอมพิวเทค หจก. บี ซี เอส คอมพิวเตอร พัฒนากิจโอเอ็มเซ็นเตอร หจก. พี เจ คอมมิวนิเคชั่น หจก. พี ซี คอมเทค(แมสอด) บจก. พีซีวิชั่น หจก. พีเอ็มคอมพิวเตอร แมสอด คอมพิวเตอร หจก. แมสอด เทคโน เซ็นเตอร หจก. วี ไอ พี โฟโตแล็บ หจก.

055-532460 055-516908 055-536678-9 055-532102 055-540045 055-540573 055-511777 055-541303 055-541833 055-512791 055-512790 055-533456 055-546620 055-532460 055-540216 055-531096 055-544434 055-511646

อินเตอรอิงค เซ็นเตอร แอนด เซอรวิส ราน เอ็น บี คอมพิวเตอร เอ็น.เจ.คอมพิวเตอร บจก. เอส.เอ็ม. มารเก็ตติ้ง ราน

055-514233 055-530005 055-531327 055-558085

จังหวัด นครสวรรค โคแนนคอมพิวเตอร แอนด โซลูชั่น หจก. 056-226599 ซินเน็ค(ประเทศไทย) บจก. สาขานครสวรรค 056-233448 ซีจี ไวรเลส คอรปอเรชั่น 056-334314 ไทยมารทอิเลคทรอนิกสเซ็นเตอรสาขานครสวรรค 056-223334 นครสวรรค ไวรเล หจก. 056-228000 นครสวรรค โอเอ เซ็นเตอร 056-312245 ยูเนี่ยนคอมพ แอนด เน็ทเวอรค บจก. 056-228313 รวยเจริญ คอมพิวเตอร 086-7371326 วัชระคอมพิวเตอร เน็ตเวิรค แอนด คอมมิวนิเคชั่น บจก. 056-334070-1 เอเชีย โปรเทคกรุป บจก. 056-229483 เอส เค โอเอเซนเตอร หจก. 056-214901 ไอ ซี คอมพิวเตอร หจก. 056-621489 จังหวัด นาน Easy Intersoft คอมพิวเตอร เซอรวิส ซี คอมพิวเตอร ดิจิตอล คอมพิวเตอร ทุงชางคอมพิวเตอร ธนาธรรมมารเก็ตติ้ง หจก. นานคอมพิวเตอร นานดอทคอม พีทีอี แอนด เจดี คอมพิวเตอร บจก. พีพี คอมพิวเตอร รวมมิตรสรรพสินคา ราน รุงศิลปดอทคอมกรุป หจก. สยาม นิสสัน เมืองนาน (สาขา2) บจก. อาร แอนด ที คอมพิวเตอร อีซี่ อินเตอรซอฟท เอ พี เทคโนโลยี เอ ไอทีคอมมารท บจก. เอไอที คอมมารท บจก. ไอที คอมพเมือง หจก.

054-775363 054-711169 086-1152399 054-750853 054-795014 054-711529-30 054-757229 054-751196 054-757220 054-711708 054-710352 054-771-660 054-750606 054-750877 054-750699 054-750740 054-750606 054-750365-7 054-750762

จังหวัด พะเยา โกลด พีซี คอมมิวนิเคชั่น บจก. โกลด พีซี เน็ตเวิรค บจก. ทรานแซท คอมพิวเตอร (ประเทศไทย) บจก. นอรทเทิรน ออโตเมชั่น ซิสเต็ม บจก. พะเยา พี.ซี. เวิลด พี.พี.ยู คอมพิวเตอร บจก. ไมโครคอมพิวเตอร เอส คอมพิวเตอร

054-412888-9 054-411221-2 054-413890 054-410334-5 054-419436 054-415783 054-484495-6 054-431850

จังหวัด พิษณุโลก Data Im กูรู แอนด กูรู คอมมิวนิเคชั่น กูรูคอมมูนิวเคชั่น บจก. คอมไซด หจก. คอมพิวเตอร แอดวานด เทคโนโลยี บจก. คอมพิวเตอรแคร คอมพิวเตอรเซอรวิส ซินเน็ค(ประเทศไทย) บจก. สาขาพิษณุโลก ซีคอนคอมพิวเตอร ซีนิธ คอมพิวเตอร ซีสเท็ม บจก. ซีพี คอมพิวเตอร เซอรวิส เซ็นทรัล โอเอ พิษณุโลก บจก. เดอะแวลลูซิสเตมส บจก. สาขาพิษณุโลก ท็อปแลนด เทคนิคคอล ทีไอพี. คอมพิวเตอรฟอรม บจก. ไทยมารทอิเลคทรอนิกสเซ็นเตอรพิษณุโลก บิ๊กโฮมเซอรวิส เบญจโอเอ บจก. พรอมท ไอที.เซ็นเตอร พิษณุโลก ไมโครเฮาส หจก. พิษณุโลกไอทีซิตี้ บจก. พีซี แลนเน็ต บจก. พีซีคอม เซอรวิส หจก. พีซีโอเอ พีวีเอส ฮารดแวร เซอรวิส หจก. ฟนิกซ คอมซิสเท็ม หจก. โฟกัสคอมพิวเตอร ไฟรคอมเทคโนโลยี ไฟรคอมแอนดเน็ตเวิรค บจก. ภุมรินทรคอมพิวเตอร แมทริกซ โอเอ หจก. สอาดอิเลคทริค หจก. เอ็มซี คอมมัลติมีเดีย คอมพิวเตอร เอวันไอที เอวีคอมพิวเตอร บจก.

055-210662 055-225393 055-225260 055-219317 055-219149 055-212828 055-210352 055-248999 055-225475 055-900123 06/5910128 055-243893-5 055-225496 055-280504 055-210519 055-225168 055-248485 055-241021 055-219890 055-247119 055-260455-6 055-225406-8 055-246756 055-232959 055-230644 055-225469 055-230976-7 055-251289 055-251289 055-212626 055-225489 055-241489 055-245792 055-219292 055-253013

เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร บจก. ไอทีคอมพิวเตอรพลาซา ไอเน็ต อินเตอรเน็ต บจก. ฮิวเมติค หจก.

055-215049 055-231325 055-218118 055-217634

จังหวัด ลำปาง Desktop Computer Lucky Ltd.,Part.Lucky plaza Branch Smart solution Computer Co.,Ltd, ควอลิตี้ซายแอนดเทคโนโลยี บจก. คอมโซน คอมพิวเตอร เอ็กซเพรส เค.ซี.ไฮเทค บจก. ซอฟทแวร 535 หจก. ดอนชัย คอม เดล เกต ราน ถาวรกิจพาณิชย ไทเกอรกรุป บจก. ไทเกอรเซลสแอนดเซอรวิส หจก. ธีรทัศน คอมพิวเตอร เซนเตอร ราน นอรทเทิรน โปรดักส ซัพพลาย บจก. นิยมพานิชลำปาง บจก. โนตบุค แอนด คอมซัพพลาย หจก. พิเชษฐเทคนิคคอมพิวเตอร หจก. พี อาร ที คอมพิวเตอร พี แอนด พี คอมพิวเตอร พีนาดอทคอม บจก. เฟธพอยนท คอมพิวเตอร ราน โฟกัส เอ็กซเพรส ราน โฟรสตาร โอ เอ หจก. ภัทรภูมิคอมพิวเตอร บริษัท เมนเฟม ราน แมงเมน.คอม รักษชนา หจก. ลัคกี้ พลาซา หจก. ลำปาง เจ.เอส.เค.เทคโนโลยี หจก. ลำปางคอมพิวเตอรซายน ลำปางคอมพิวเตอรเซนเตอร หจก. ลำปางธนพล มารเก็ตติ้ง ลำปางบิซิเนสคอมพิวเตอร หจก. ลำปางมินิช็อป คอมพิวเตอร หจก. วัฒนา ราน วีเอ็นซี ซิสเต็ม บจก. สมารท โซลูชั่น คอมพิวเตอร บจก. สอาดลำปาง หจก. อินทนนทเทคโนโลยี อินโทรซิสเต็ม หจก. เอกรจซัพพลาย หจก. เอเชียโฟน หจก. เอส เทคนิคเซ็นเตอร หจก. แอล พี ไฮเทค เซ็นเตอร หจก.

054-317731 054-323358 054-323803-5 054-317299 054-310586 054-350509 054-228088 054-318574 054-326865 054-227115 054-227714 054-225456-8 054-225456-8 054-281522 054-224845 054-322535 054- 225960 054-227564 054-323226 054-315812 054-217918 054-317400 054-222434 054-218498 054-310787-8 054-352999 054-228588 054-223597 054-323358-9 054-221275 054- 316707 054-223597 054-221728 054-314236-7 054-323543 054- 330381 054-325877-8 054-310436 054-222107-8 054-350588-9 054-322735 054-366822 054-22-607 054-310788 054-323412-4

จังหวัด ลำพูน Computer Works คอมเบสทเทคโนโลยี โอเอ เซ็นเตอร หจก. คอมฮารดแวรแอนด โอเอ เซอรวิส เค เอ็น คอมพิวเตอร บจก. เชียงใหม ดี เอส ที บจก. ไดนา เอ็น.เทค นอรทซัพพลาย แอนด เซอรวิส บจก. นอรทเทิรน คอมพิวเตอร บจก. โปรเกรส คอมพิวเตอร พี.พี. บุคส (ดาวเรืองสมุดไทย) หจก. ลำพูนคอมพิวเตอรแอนดเทรนนิ่ง ลี้เน็ต คอมพิวเตอร เอพี คอมพิวเตอร แอนด เทเลโฟน บจก. แอลแอลซี คอมพิวเตอร แอนด โอเอ บจก.

053-531496 053-531158 053-531247 053-559351 053-581696 053-559115 053-534923 053-534923 053-556375 053-556178 053-582708-9 053-599034 053-51160-5 053-510599

จังหวัด สุโขทัย ขวัญเรือน ไอที มอลล บจก. โฟร วี หจก. วีระพันธุ ราน อินติเกรต แอดวานซ เซ็นเตอร บจก. เอ แอนด จี คอมพิวเตอร ไฮเทค โอเอ คอมพิวเตอร บจก.

055-621488 055-612223-4 055-643222 055-611424 055-642022 055-540573

จังหวัด อุตรดิตถ เกมสโซน คอมพิวเตอร เซอรวิส อุตรดิสถ เทพบดินทร (1992) หจก. เทพบดินทร คอมพิวเตอร หจก. ไทยมารทอิเลคทรอนิกสเซ็นเตอรสาขาอุตรดิตถ ศรีพงษ กรุป มารเก็ตติ้ง อุตรดิตถชัยเจริญ บจก. เอส วี เซอรวิส แอนด โอเอ บจก.

055-411256 055-413171 055-413175 055-442166 055-417224-7 055-414224-7 055-444480

แจงรายชื่อรานคาเพิ่มเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท 053-226090 หรือ e-mail : computerchiangmai@gmail.com Computer Chiang Mai

65


เรารอ

คุณอยู สนใจติดตอโฆษณากับเราไดที่ 053-404488-95 ตอ 197

โปรโมชั่นพิเศษ ถึงเดือนสิงหาคมนี้ ชื่อ/นามสกุล อายุ วัน เดือน ปเกิด เพศ ชาย หญิง ที่อยู รหัสไปรษณีย โทรศัพท e-mail วิธีการสมัครสมาชิกและชำระเงิน สงใบสมัครพรอมธนาณัติสั่งจายในนาม ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล มาที่ 312/1 ถ.มณีนพรัตน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 สงเช็คขีดครอมสั่งจายในนาม นิตยสาร Computer Chiang Mai ธนาคาร: สาขา: เลขที่: วันที่ขึ้นเงินได: โอนเงินเขาบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) สาขาประตูชางเผือก จังหวัดเชียงใหม ชื่อบัญชี นิตยสาร Computer Chiang Mai เลขที่บัญชี 550-3-03811-2 (เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแฟกซสำเนาใบโอนเงิน + แบบฟอรมใบสมัครสมาชิก มาที่ 053-226090)

ใบสมัครสมาชิก ประเภทสมาชิก ครึ่งป 7 เลม (6+1) 150 บาท หนึ่งป 15 เลม (12+3) 300 บาท เริ่มรับหนังสือตั้งแตฉบับที่_____________


Computer Chiang Mai  

สาระครบครัน สารพันความรู้ คู่คอมพิวเตอร์