Page 1

C mputer สาระครบครัน สารพันความรู คูคอมพิวเตอร

www.computerchiangmai.com

C h i a n g

ปที่ 3 ฉบับที่ 22 เดือนเมษายน 2552

M a i

Making your web even better… Faster, Easier, safer สาระนารู iPhone Programming

Internet Explorer iLife Expert

มาสนุกกับ Faces ใน iPhoto’09 กันเถอะ

Review

ZyXEL NBG460N

8

GIGABYTE HD4850

Shape Collage

Game


Welcome

สุขสันตวันปใหมไทย กับเทศกาลสงกรานตอันเย็นฉ่ำครับ

แฟนๆ และสมาชิกของเรา คงไดเห็นเว็บไซตโฉมใหมของเรา กั น แล ว ครั บ ซึ่ ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง ในหลายๆ ด า นให ท ำงานได อ ย า งมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เขาถึงเนื้อหาที่ตองการงายกวาเดิม ที่สำคัญเราเพิ่ม สวนประกอบตางๆ เพื่อชองทางการสื่อสารรวมกันระหวางทีมงานและ สมาชิกใหเกาะติดและใกลชิดกันยิ่งขึ้น ผานทาง Twitter ที่สำคัญคือสวนของ “เว็บบอรด” ที่ใหสมาชิกเขามาพูดคุย สนทนา แสดงความคิดเห็น เรื่องราว และหัวขอที่สนใจทางดานไอทีที่ หลากหลาย หรือฝากคำแนะนำ ติชม รีเควสเนื้อหาที่สนใจในนิตยสารกัน ไดดวย เดือนนี้อากาศที่รอนอบอาว และเศรษฐกิจที่คลุกกรุน คงพอ บรรเทาลงไดบางกับความเย็นฉ่ำของสายน้ำ ในเทศกาลวันสงกรานตอัน สนุกสนาน ใหไดพักผอน ไดพักกาย พักใจ ไดกลับไปหาครอบครัว ไปหา คนที่รัก ไปรวมสังสรรค รดน้ำดำหัวผูใหญที่เคารพรัก และรวมกันรักษา วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย เนื้อหาของเราในฉบับนี้ ไปเจาะลึกการกลับมาทวงบังลังคผูนำ ของเว็บเบราเซอรของไมโครซอฟทกับ Internet Explorer 8 ใหมลาสุดที่

อัดแนนไปดูคุณสมบัติเพียบและพรอมที่จะใหผูใชไดสัมผัสประสบการณ ใหมในการทองอินเทอรเน็ตที่เร็วขึ้น งายขึ้น และปลอดภัยยิ่งกวาเดิม ไป ดูกันครับ เวอรชันนี้นาสนแคไหน และจะดีจะโดนใจคุณบางรึเปลา สำหรั บ ผู ที่ รั ก และชื่ น ชอบการปรั บ แต ง พลาดไม ไ ด เ ลยกั บ Shape Collage และ Photofunia เครื่องมืองายสุดๆ ที่จะใหคุณปรับ แตงภาพแบบมืออาชีพอันนาทึ่ง ที่คุณยังตองอึ้งในผลงานของตัวเอง แฟนๆ iPhone ฉบับนี้ เต็มอิ่มยิ่งขึ้นกับเรื่องใหม ที่พาคุณไป สัมผัสประสบการณในการเขียนโปรแกรมสำหรับทำงานบน iPhone ดวยตัวคุณเอง พรอมรีวิวซอฟตครบครัน ตากลองที่รักความประหยัด และใหความสำคัญในการเลือก ซื้อเลนสคุณภาพมือสอง เรามีเทคนิคการเลือกซื้อเลนสมือสอง ใหคุณได เลนสที่คุมคา คุมราคา และไมใหถูกหลอกมาบอกเลากัน พรอมเนื้อหา และสาระดีๆ อีกมาก สมกับที่คุณรอคอย พบกันใหมในฉบับหนาครับ

ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล

songsak@computerchiangmai.com

กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา: เรวัตร หวังปรีดาเลิศกุล, วัฒนชัย ภูวกุล, ดร.ชุณหพงศ ไทยอุปถัมภ, ผศ.ดร.ตรัสพงศ ไทยอุปถัมภ บรรณาธิการบริหาร: อานุภาพ ไทยอุปถัมภ บรรณาธิการ: ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล ฝายโฆษณาและการตลาด: ศิริรัตน เรือนอินทร ศิลปกรรม: นพพล วงษมณี ประสานงานและจัดการ: ศิริรัตน เรือนอินทร เจาของ: บริษัท คอมพิวเตอรพลาซา จำกัด ที่อยู: 312/1 ถนนมณีนพรัตน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 โทร: 053-404488-95 ตอ 197 โทรสาร: 053-226090 e-mail: computerchiangmai@gmail.com ประกาศเรื่องลิขสิทธิ์ สำหรับทรรศนะหรือขอคิดเห็นที่ปรากฏอยูในบทความตางๆ ของนิตยสาร Computer Chiang Mai เปนความเห็นสวนตัวของผูเขียนแตละทาน ไมจำเปนตองเปนความคิดเห็น ของนิตยสารเสมอไป สำหรับขอเขียนที่นักเขียนภายนอกสงมา หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น ทางนิตยสาร จะไมขอรับผิดชอบแตประการใด และนักเขียนที่ละเมิดลิขสิทธิ์เทานั้น จะตองเปน ผูรับผิดชอบตอผลทางกฎหมาย

การขออนุญาตและพิมพซ้ำ บทความที่ตีพิมพในนิตยสาร Computer Chiang Mai สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 กรณีที่ทานตองการนำสวนหนึ่งสวนใดในบทความของนิตยสารไปใช โปรดติดตอไดที่ กองบรรณาธิการ นิตยสาร Computer Chiang Mai ตามที่อยูและเบอรโทรศัพทขางตน *All brand names and Trademarks used here are for identification purposes only. These names and Trademarks belong to their registered owners. เครื่องหมายการคาทุกรายการเปนลิขสิทธิ์ของเจาของเครื่องหมายการคานั้นๆ ที่ปรากฎในหนังสือนิตยสารนี้เปนการใชเพื่อการอางอิงเทานั้น


ปท่ี 3 ฉบับที่ 22 ประจำเดือนเมษายน 2552

Making your web even better… Faster, Easier, safer

Internet Explorer 04 Welcome 08 News & Event 12 Gadget Feature

18 Internet Explorer 8 30 Shape Collage

Review

54 ดาวนโหลดคลิป YouTube Downloader

iPhone

59 iPhone hot Tools Cool Apps

iPhone Programing

59 iPhone Programing

iPhone App

62 iPhone CameraBag

38 Gigabyte HD4850 40 ZyXEL NBG460N

Mac

44 ซื้อเลนสมือสอง ตองมองอะไรบาง

iLife Expert

50 รีทัชภาพระดับโปรกับ Photofunia 52 Google SafeSearch

Game

D-SRL Essential Gear Guide

How To

8

66 Mac Hot Tools Cool Apps 67 Mac Widget of the Month 68 มาใช Faces ใน iPhoto กันเถอะ 78 Dark Sector


ซื้อเลนสมือสองตองมองอะไรบาง

iPhone

HD4850

Programming


อัสซุส กราฟกการด รุน ENGTS250 Series คุณภาพเยี่ยมสำหรับเซียนเกมสโดยเฉพาะ อัสซุส เอาใจคนเลนเกมส แนะนำ อัสซุส กราฟกการด รุน ENGTS250 Series มาพรอมกับคุณสมบัติการประมวลผลของ จีพียู และ เมโมรี่คล็อก เพิ่ม ความเร็วในการแสดงผลสูงขึ้นเฉลี่ยถึง 20 % ตื่นตาตื่นใจกับหนวยความจำในตัวที่ มากสุดถึง 1 GB สามารถรองรับกับเกมสที่ใชกราฟฟกความละเอียดของภาพสูง พรอมพัดลมดีไซนเฉพาะที่เรียกวา Dark Knight Fan Sink ชวยระบายความรอน ของกราฟฟกการดโดยไมมีเสียงรบกวน ยิ่งไปกวานั้น อัสซุส กราฟกการด รุน ENGTS250 Series มี EMI Shield ที่ชวยลดสัญญาณรบกวนไดถึง 66% และ low RDS (on) MOSFET ชวยลด อุณหภูมิของเครื่องไดมากเฉลี่ยถึง 15 องศาเซลเซียส พรอมทั้งลดการสูญเสีย พลังงานและชวยคงความเสถียรของเครื่องแมจะใชงานหนักก็ตาม

Buffalo LinkStation Mini จัดเก็บและแบงปนขอมูลไดอยางรวดเร็วงายดาย บัฟฟาโล ลิงคสเตชัน มินิ (Buffalo LinkStation Mini) สามารถ รองรับฮารดไดรฟขนาด 2.5 นิ้วได 2 ลูกแบบ SATA ซึ่งสามารถรองรับขอมูลขนาด ความจุฮารดดิสกได 500 กิกะไบต และสูงถึง 1 เทราไบต สามารถทำงานเปนที่จัด เก็บขอมูลบนระบบเครือขายหรือ Network Attached Storage (NAS) ผานทาง กิกะบิตพอรตความเร็วสูง และเปนสตอเรจโดยตรงที่ผานทางการเชื่อมตอยูเอสบี บัฟฟาโล ลิงคสเตชัน มิ นิ (Buffalo LinkStation Mini) สนับสนุน มาตรฐานการทำ RAID ไดทั้ง RAID 1 Mirroring และ RAID 0 Striping เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและความมั่นใจในขอมูลอันมีคาของผูใช รองรับการทำงานบนระบบ ปฏิบัติการ Windows และ Macintosh ผูสนใจผลิตภัณฑสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ฝายขาย บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส จำกัด โทร. 0-2308-2900 หรือขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ สามารถเขาชมไดที่เว็บไซต www.value.co.th

ทรูทำแตมลูกคาพรีเพด รุกตลาดเกมสออนไลนผานซิมเซเวน บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กลาววา กลุมทรูคอนเวอรเจนซ เรงกลยุทธการตลาดสรางมูลคาเพิ่มใหลูกคา โดยรวมกับพันธมิตรคายเกมกวา 9 คายเกมออนไลน และเกมกวา 28 เกม เปดตัว Gameinw หรือเกมเทพ เพื่อตอบโจทยไลฟสไตลคน เลนเกมส ขณะเดียวกัน เปดตลาดใหมของซิมเซเวน เพื่อจะทำการ ขยายใหครอบคลุมฐานลูกคามือถือของทรูทั้งหมด ทั้งนี้ ในอนาคต ตั้งเปาหมายระยะยาววาจะมีลูกคาระบบเติมเงิน หรือพรีเพด เขามา ใชบริการจำนวนกวา 2 แสนราย นายอติรุฒม กลาวอีกวา ผูเลนเกมออนไลนในประเทศ ไทยมีจำนวนกวา 6 ลานราย แบงเปนสมาชิกจำนวน 7-8 แสนราย หรือประมาณ 12% ที่มีการซื้อไอเท็ม และอีกประมาณ 5 ราย ที่เลน ฟรี อยางไรก็ตาม ทรูเล็งเห็นวาการเปดบริการครั้งนี้ทรูมีการคาดหวัง วาจะสามารถขยายฐานลูกคาเพิ่มขึ้นไดประมาณ 15% 8 Computer Chiang Mai

เมษายน 2552


News & Event

“อินเทล”สงโปรเซสเซอรเอ็นเตอรไพรส รองรับเครือขายอนาคต อินเทล เปดตัวโปรเซสเซอรระดับเอ็นเตอรไพรสพรอมกัน 17 รุน นำโดยอิน เทล ซีออน โปรเซสเซอร ซีรีส 5500 ซึ่งเปนโปรเซสเซอรสำหรับเซิรฟเวอรที่รองรับระบบ เครือขายการสื่อสารในอนาคต และเปนการเปลี่ยนโฉมระบบอินเทอรเน็ต ชิปรุนใหมนี้สามารถปรับระดับการใชพลังงานตามปริมาณทรานเซ็กชันของดา ต า เซ็ น เตอร แ ละความต อ งการดึ ง ฐานข อ มู ล ลู ก ค า ได โ ดยอั ต โนมั ติ นอกจากนี้ ยั ง มี บทบาทสำคั ญ ต อ การค น พบสิ่ ง ใหม ๆ ทางวิ ท ยาศาสตร ข องนั ก วิ จั ย ที่ ใ ช ซู เ ปอร คอมพิ ว เตอร เ ป น พื้ น ฐานในการทำวิ จั ย ขณะเดี ย วกั น ยั ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด า นการ ประหยัดพลังงาน จึงชวยประหยัดคาไฟไดมาก “ซีออน โปรเซสเซอร ซีรีส 5500 สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความตองการของยูส เซอร และจะเปนการเปลี่ยนแปลงการใชงานอินเทอรเน็ต นอกจากนี้ ยังเชื่อวาตลาด เซิรฟเวอรไพรสเพอรฟอรแมนซจะเปนตัวเปลี่ยนแปลงตลาดอีกอยางคือเรื่องคอนโซ ดิเดตที่จะทำใหคนซื้อเซิรฟเวอร”

เปดตัว “ครีเอทีฟคอมมอนส” สานวัฒนธรรมเสรีในไทย เครื อ ข า ยครี เ อที ฟ คอมมอนส ป ระเทศไทย ได ป ระกาศเป ด ตั ว สั ญ ญา อนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส หรือ CC.ประเทศไทย หลังจากที่คณะทำงานฯ ที่มี นายพิชัย พืชมงคล ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย จากสำนักกฎหมายธรรมนิติ ไดหารือกับผูเชี่ยวชาญ ทั้งไทยและตางประเทศ ในการปรับแกสัญญาอนุญาตใหสอดคลองกับกฎหมายลิขสิทธ ของประเทศไทย ดวยรวมมือของ สนง.กฎหมายธรรมนิติ สถาบัน Change Fusion มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และแผนงาน ICT เพื่อสุขภาวะออนไลน และภาคีเครือขาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมทั้งครีเอทีฟคอมมอนส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศเยอรมันนี ทั้งนีหลังจากปรับปรุงแกไขมานานกวา 1 ป ในที่สุดสัญญาอนุญาตสำหรับประเทศไทย ที่ไดถูกปรับแกให สอดคลองกับกฎหมายทองถิ่น เปนลำดับที่ 51 ของโลก สัญญาอนุญาต CC.จะชวยใหสังคมไทยบรรลุถึงเปาหมายทั้งสองดาน คือ การปกปองคุมครองลิขสิทธิ์ในงานสรางสรรคที่เหมาะสม และมีเหตุผล ในขณะเดียวกันยังอำนวยความสะดวก ในการแบงปน เผยแพร ใชและพัฒนางานสรางสรรค เชน เนื้อหาทางวิชาการ องคความรู ตางๆ หรืองานสรางสรคของศิลปนอิสระ ทั้งที่มีอยูเดิมและที่จะสรางขึ้นใหม

ASUS EAH4890 Series อัสซุส ผูนำดานการผลิตกราฟฟกการดคุณภาพสูงระดับโลก ขอแนะนำ ASUS EAH4890 Series กราฟกการดรุนแรกของโลกที่มี เทคโนโลยี Voltage Tweak ชวยเพิ่มแรงดันไฟฟาของ GPU และเมโมรี่ คล็อกผานแอพพลิเคชั่น SmartDoctor ทำใหประสิทธิภาพความเร็วใน การประมวลผลเพิ่มขึ้นสูงสุดเฉลี่ยถึง 15% ยืนยันประสิทธิภาพจาก คะแนน 3DMark Vantage Extreme Preset โดย เมื่ อ ทดสอบ เปรียบเทียบกับ EAH4890 รุนปกติ ปรากฏวา EAH4890 รุน Top จะ สามารถทำคะแนนเพิ่มขึ้นจาก 4612 เปน 4980 หรือคิดเปน 8% และ เมื่อใชเทคโนโลยี Voltage Tweak จะสามารถทำคะแนนเพิ่มขึ้นจาก 4612 เปน 5300 หรือเทากับเพิ่มขึ้น 15% สัมผัสกับประสิทธิภาพของกราฟกการดระดับโลก ASUS EAH4890 Series ไดที่รานคาตัวแทนจำหนายทั่วไป 10 Computer Chiang Mai

เมษายน 2552


นามบัตรจากบริษัทเลโก นามบัตรแผนนี้ ไมใชสิ ตองเรียกวาตัวนี้ เปนนามบัตรจากบริษัท เลโก ที่เรานำมาใหดูกันเปนไอเดียในการนำไปประยุกต ออกแบบ ใชเปน นามบัตรที่โดดเดนไมเหมือนใคร และแนนอนวาใครก็อยากไดแนๆ เพราะ ออกแบบมาเปนตัวหุนเลโกนั่นเอง

หลอดดูดน้ำแข็ง รอนๆ แบบนี้ไดน้ำเย็นๆ ซักแกวก็ชื่นใจ แตจะเย็นสะใจยิ่งกวา ดวยหลอดดูด น้ำแข็ง ที่ใหคุณเย็นชื่นฉ่ำตั้งแตเริ่มกันเลยทีเดียว ไอเดียงายๆ แตนาใชแบบนี้ ทำไดดวย ถาดทำน้ำแข็งในตูเย็นที่เพียงแชน้ำเขาไป ก็จะไดออกเปนหลอดดูดกันแลว เอาไปใชกับ น้ำดื่ม น้ำอัดลม สีสันตางๆ ยิ่งชวยเพิ่มเสนหและความนาสนใจไมนอยทีเดียว

ซอนกุญแจในหัวสปริงเกอรฉีดน้ำ หลายๆ คนมักจะกลัววาจะลืมกุญแจบาน หรือมีสมาชิกในบานหลาย คน และใชกุญแจสำรองรวมกัน ซึ่งมักจะมองหาวิธีซอนกุญแจไวบริเวณทางเขา บาน แตก็ตองมองหาที่ที่ลับตา เพราะไมงั้นอาจโดนคน โดนพบไดงายๆ นี่คืออีก วิธีหนึ่งกับการซอนไวในอุปกรณที่ออกแบบมาใหดูเหมือนสปริงเกอรฉีดน้ำ ใหดู กลมกลืนไปกับสวน ไอเดียนาสนใจทีเดียวครับ

ไมตองงอบัดกรีอีกตอไป Wire Glue คือกาวรุนใหมที่ออกแบบมาสำหรับชางไฟฟา ผลิตขึ้น จากเทคโนโลยีไมโครคารบอน ใหคุณสามารถเชื่อมตออุปกรณนำไฟฟาตาง ๆ ที่ใชไฟต่ำเขาดวยกันอยางงายดาย โดยไมตองมานั่งบัดกรี ไมตองมาดม ควันพิษจากตะกั่วอีกตอไป ใชงานงาย ปราศจากตะกั่วที่เปนพิษ ทนแทน แข็งแรง


Linksys เปดตัว Conductor Linksys ผูผลิตอุปกรณสื่อสาร ที่มือชื่อเสียงโดยเฉพาะระบบไรสาย เตรียมเปดตัว Conductor อุปกรณในการเลนเพลงไรสายแบบ All in One โดย รองรับการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรในเครือขาย หรือสื่อบันทึกขอมูลของคุณแลว เลนเพลงแบบไรสาย แถมยังมีเครื่องเลนซีดีในตัว พรอมลำโพง และหนาจอ ระบบสัมผัส ยูเอสบี และการใชควบคุมอุปกรณ Wireless Home Audio อื่นๆ ใน บานไดอีกดวย

เติมหนวดขำๆ กับแหวนบนนิ้ว อานชื่อแลวคุณอาจจะงง แตดูภาพแลวคง Get กับไอเดีย การออกแบบที่ดูงายๆ สนุก แตเบื้องหลังไอเดียนี้คงไมงายเลย ทั้งยังนา สนใจอีกดวย ดูกันเพลินๆ แตชวยจุดประกาย ชวยสรางแรงบรรดาลใจ ในการออกแบบไดเปนอยางดี ราคาจำหนายที่ $40

Samsung TL320 Samsung พรอมเปดตัว TL320 กลองคอมแพ็ครุนลาสุด ที่มา พร อ มกั บ ความละเอี ย ด 12 เมกะพิ ก เซล ออปติ ค อลซู ม 5X เลนส อัลตราไวด 24mm และเปนกลองรุนแรกที่ใชจอ VGA AMOLED ขนาด 3 นิ้ ว พร อ มความสามารถในการบั น ทึ ก วี ดี โ อแบบ HD ที่ 720p โดยมี เอาทพุต HDMI ในตัว ระบบปองกันการสั่น และเกจวัดดาบนแสดงขนาด หน ว ยความจำและแบตเตอรี่ ที่ เ ก ไ ม เ หมื อ นใคร พร อ มวางจำหน า ย พฤษภาคมนี้ ในราคา $380

สนุกกับผนังดวยสติ๊กเกอรนักปนเขา ลองหันไปดูรอบตัวคุณ ผนังวางๆ ของคุณดูไมนาสนใจเลยรึเปลาครับ ถาใช เรามาเติมเสนห ใหผนังวางๆ ดูมีเสนหและนาสนใจยิ่งขึ้น กับสติ๊กเกอรนักปนเขา ให คุณติด ใหคุณแตง ใหคุณแตม ใหคุณเติมเต็มจินตนาการ ไอเดีย ความคิดสรางสรรค ทำใหผนังรอบตัวของคุณเปนวรรคสำหรับความคิดปงๆ และเปนสวรรคของการทำงาน กันดีกวา


Zero Mouse คุณอาจจะนึกวา เมาสสำหรับคอมพิวเตอร ไมมีอะไรแปลก ใหมใหนาตื่นเตน ไมมีดีไซนอันไหนใหเราใจอีกแลว ลองมาดูเมาสรุนนี้ กอนครับ แตนี่ยังเปนงานออกแบบนะครับ โดยฝมือของ Oliver Rosito แคดีไซนก็เฉี่ยวล้ำ ดูนาใชแลว ผลิตออกมาจริงๆ รับรองวาตองไดรับ ความสนใจมากมายกันแนๆ

Scope Node Mouse ดูเมาสที่ออกแบบมาสวยๆ ไปกอนหนานี้แลว ไปดูเมาสแนวๆ ที่ผลิตกันออกมาแลว โดยเนนไปที่การใหความรูสึกเหมือนคุณกำลังจับ ปากกาไวในมือแบบนั้นเลยทีเดียว แตอยูในรูปแบบเมาส ไมใชปากกา เหมือน Wacom เบื้องหลังความรูสึกที่ไดคือการยายตำแหนงเลเซอรไป อยู แ ถวนิ้ ว โป ง เหมื อ นคุ ณ กำลั ง จั บ ปากกา แถมล อ ยั ง ทำมาแบบ เปลือยๆ เทไมเห็นใคร แถมยังแกปญหาเรื่องฝุนเขาไปติดในเครื่องไดอีก ดวย มีขายที่เดียวที่ญี่ปุน

SONY MS500 ดูจากรูป คุณอาจนึกวานี่เปนของพรี่เมี่ยม แจกในงานเปดตัว สินคาอะไรซักอยางของโซนี่ เพราะมีโลโกปะติดอยู แตจริงๆ แลวนี่คือ ลำโพงครับ ใชครับ ลำโพงรุน MS500 ที่เปนลำโพงแบบไรสายที่เชื่อมตอ ผานบลูทูธ ใชแบตเตอรี่ AA เพียงแคสองกอนสำหรับการใชงานไดถึง 5 ชั่วโมง รองรับการใชงานผานระบบ A2DP ทั้งจากคอมพิวเตอรและมือถือ

ออฟฟสกลองกระดาษ ใชครับ นี่คืออฟฟสที่ทำจากการนำกลองกระดาษมาประกอบกัน ขึ้นเปนออฟฟสไดอยางสุดยอดไอเดีย ทั้งการใชเปนผนัง โตะคอมพิวเตอร ชั้นวาง โตะประชุม หอง เพดาน พรอมการตกแตงที่ทำใหออฟฟสนี้ดูนาใช และนาใชงานมาก แถมยังชวยลดการใชพลังงาน ลดโลกรอนไดเปนอยางดี อีกดวย


Movable Power Moveable Power คือปลั๊กไฟที่ไมเพียงออกมาไดอยางดูแปลกตา นาใช แตยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงไดอยางนาทึ่งหลากหลายแบบ ตาม ความตองการในการนำไปใชของคุณไดอยางยืดหยุน อยางที่หาไมไดในปลั๊ก ไฟใดๆ ที่เคยมีมากอนหนานี้

Smile Smile คื อ จานอาหารที่ จ ะทำให คุ ณ ยิ้ ม ได อ ย า งมั่ น ใจหลั ง อาหาร ไมตองหวงวาเศษ อาหาร เศษผัก และความเอร็ดอรอยในจาน โปรดของคุณจะตกคางอยูตามซอกฟน ทำไมนะเหรอครับ ก็เพราะตรง กลางของจานรุนนี้ มีกระจกในตัว ใหคุณสามารถยกขึ้นมาสองดู ตรวจ ฟน และใชไมจิ้มฟนเขี่ยออก ถาตองการ ไอเดียดี และนาสนใจทีเดียว

SuperHeadz Plamodel DIY 35mm Camera คุณคงเคยเห็นพลาสติกโมเดล หรือจำลองพลาสติกสารพัด ทั้ง หุนยนตสารพัด ลาสุดมีชุดจำลองพลาสติกที่นาสนใจมาก นั่นคือกลองฟลม 35 มม. ที่มาพรอมกับชิ้นสวน คำแนะนำ คูมือตางๆ ครบครัน และที่สำคัญ ไมใชของเลน เพราะตอเสร็จแลว สามารถใสถาน ใสฟลม แลวถายไดจริงๆ ราคาจำหนายอยูที่ $28.00

เน็คไท Photoshop CS4 ทูลบ็อกซ ถาคุณเปนแฟน Photoshop CS4 และกำลังมองหาเทคไทที่ใหอารมณติสต ผสมผสาน ความหลงใหลใน Photoshop อยางแทจริง เนคไทที่ออกแบบโดย Toni Castillo นี้เหมาะกับคุณ แนๆ เพราะทำลวดลายมาเปนทูลบ็อกซของ Photoshop ไดอยางมีเสนหและนาสนใจทีเดียวครับ ใครจะเอาไปลองทำดูก็คงเทไมเบา


Internet Explorer 8

Internet Explorer

การกลับมาทวงคืนบัลลังคผูนำแหงเว็บเบราเซอร ดวยคุณสมบัติใหมครบเครื่อง ที่นักทองเน็ตพลาดไมได

ลังจากที่เปดตัวเวอรชันเบตาไปใน Windows 7 ในที่สุด ไมโครซอฟท ก็กระโดดลงสูสงครามแหงเว็บเบราเซอรอีก ครั้ง ดวยการสง Internet Explorer 8 หรือ IE8 เพื่อชวงชิง ความเปนผูนำแหงเว็บเบราเซอร หลังจากที่ตองเสียผูใชไปกับเว็บเบรา เซอร คุ แ ข ง ไม ว า จะเป น FireFox, Google Chrome, Safari หรื อ Opera IE7 ซึ่งเปนเวอรชันกอนหนานี้ แทบจะไมมีอะไรนาสนใจ ไมมี อะไรดึงดูดผูใช เพราะเปนเพียงเวอรชันที่ออกแบบมาปรับปรุง แกไข IE 6 ก อ นหน า เท า นั้ น การเป ด ตั ว IE8 ในครั้ ง นี้ ไมโครซอฟท จึ ง เพิ่ ม คุณสมบัติตางๆ มากมาย เพื่อจะกาวขามคูแขงขึ้นไปอีก IE8 จะเปนอยางไร มีอะไรใหมบาง และเหมาะกับคุณแคไหน มีอะไรที่จะเปลี่ยนใจคุณใหหันมาใชไดบา ง เราไปดูกัน

8

และ RSS Feed ที่ตรงกัน และสัมพันธกับสิ่งที่คุณพิมพขึ้นมาแสดง โดยขอมูลที่ตรงกับตัวอักษรที่พิมพจะปรากฏขึ้น โดยแสดงทั้งชื่อพรอม URL แบงเปนกลุมที่ดูงาย และไฮไลตดวยตัวหนังสือสีฟา เพื่อใหคุณ เห็ น ชั ด ๆ และเลื อ กรายการที่ ต อ งการได ทั น ที เพิ่ ม ความเร็ ว และ ประสิทธิภาพในการทองเน็ต

เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถ

IE8 ไดรับการอัดฉีดเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถใน หลายๆ สวน คุณจะรูสึกไดถึงการทำงานที่เร็วขึ้น เริ่มตั้งแตการเปด โปรแกรมเลยทีเดียว การโหลดเว็บเพจเร็วขึ้น ใหคุณเขาถึงขอมูลตางๆ ที่ตองการไดอยางรวดเร็ว การรองรับสคริปตตางๆ ก็ทำงานไดอยางมี ประสิ ท ธิ ภ าพ ลดเวลาในการโหลดเว็ บ เพจที่ ใ ช JavaScript หรื อ Asynchronous JavaScript และ XML (AJAX)

Smart Address Bar

IE8 ชวยใหคุณเขาถึงเว็บเพจ หรือขอมูลที่ตองการไดงาย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผาน Smart Address Bar เชน คุณพยายาม นึ ก ถึ ง URL หรื อ ชื่ อ เว็ บ ที่ เ คยเข า ไปก อ นหน า นี้ แต จ ำไม ไ ด Smart Address Bar ชวยคุณได ดวยการผสมผสานการคนหารายการเว็บไซต ที่คุณเคยเขาไปกอนหนานี้ รวมถึงการคนหาจาก History, Favorites

18 Computer Chiang Mai

เมษายน 2552

Address Bar ใหมนี้จึงใชงานงายและสะดวกกวาเวอรชัน กอนหนามากทีเดียว ลองดูภาพตัวอยางเปรียบเทียบผลลัพธจาก IE7 และ IE8


Internet Explorer 8

ความสามารถในการคนหายังรองรับการคนหามากกวา 1 คำ ยิ่งคุณพิมพคำมากขึ้น ก็จะไดผลลัพธที่ตรงกับที่คนหามากขึ้น คุ ณ ยั ง สามารถคลิ ก เป ด เมนู เ พื่ อ เลื อ กประเภทข อ มู ล ที่ ตองการคนหาไดอีกดวย

เมื่อคุณคลิกบนไอคอน เมนู Accelerator จะปรากฏขึ้น เพื่อ ใหคุณเลือกใชไดทันที เชน

• • • • •

Accelerator

Accelerator คืออะไร? โดยทั่วไป เมื่อเราเชื่อมตอสูอินเทอรเน็ต สิ่งที่เราทำกันเปน กิจกรรมปกติคือการเปดดูขอมูล คนหาขอมูล สงอีเมล การช็อปปง การ ค น หาแผนที่ หาเส น ทาง หาความหมายคำศั พ ท หาข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เรื่องราวที่สนใจ Accelerator คือคุณสมบัติที่ทำใหคุณเขาถึงกิจกรรมขางตน ไดงายและเร็วยิ่งขึ้นในคลิกเดียว นี่เปนคุณสมบัติที่ถือไดวาเปนตัวชูโรง ที่ IE8 พยายามทำใหผูใชไดรับความสะดวก คลองตัว และเขาถึงขอมูล ที่ตองการไดงายและเร็วที่สุด รวมถึงการแซงหนาคูแขง การใชงาน Accelerator ทำไดงายมาก เพียงแคคุณไฮไลต บนคำใดๆ ในหนาเว็บเพจ ไอคอน Accelerator จะปรากฏขึ้น

การเพิ่มขอมูลในเว็บบล็อกของคุณ คนหาขอมูลเพิ่มเติมจากสารานุกรม Encarta สงอีเมลดวย Live Mail คนหาขอมูลจาก eBay Search ดูแผนที่จาก Live Maps เพียงคลิกแลวลากเพื่อเลือกที่อยู เปดเมนุ Accelerator เลือกคำสั่ง Maps with Map Live แผนที่จะปรากฏขึ้น แสดงตำแหนงทันที

เมษายน 2552

Computer Chiang Mai 19


Internet Explorer 8

เมื่อคุณคลิกที่ตำแหนงลูกศรชี้บนแผนที่ เว็บเบราเซอรจะเปด หนาแผนที่ขนาดใหญ เพื่อใหคุณตรวจสอบขอมูลไดละเอียดยิ่งขึ้น

• คนหาขอมูลจาก Live Search, Google ฯลฯ • หาคำแปลจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งดวย Windows Live

คุณยังสามารถจัดการกับ Accelerator ดวยการเลือกคำสั่ง Manage Accelerators เพื่อตรวจสอบรายการที่กำหนดเปนคาดีฟอลต ซึ่งคุณใชบอยๆ และปรากฏในเมนูหลัก รวมถึงการลบรายการที่ไมไดใช ดวยการคลิกปุม Remove หรือปดรายการที่ไมตองการดวยการคลิก Disable

• ฯลฯ โดยทั่วไป เมื่อคุณคลิกไอคอน Accelerator ตัวเลือกที่ใช บอยๆ ในเมนูจะปรากฏขึ้น คุณยังสามารถเปดดูรายการเพิ่มเติมดวย การเลือกคำสั่ง More Accelerators IE8 ยังรองรับ การติดตั้ง Accelerator เพิ่มเติม ดวยการ เลือกคำสั่ง Find More Accelerators โดยเว็บเพจ Add-Ons Gallery: Accelertor เพื่อใหคุณติดตั้ง Accelerator เพิ่มเติม

20 Computer Chiang Mai

เมษายน 2552

การทำงานของ Accelerator รองรับภาษาไทยดวย แตยังไม ครอบคลุมทั้งหมด เชนการแปลภาษา หรือการแสดงแผนที่ เปนตน


Internet Explorer 8

Web Slices

ใครที่ชอบเฝาเว็บ เฝ า บอร ด ต อ งชอบคุ ณ สมบั ติ นี้ แ น ๆ เพราะ Web Slices ทำใหคุณทราบไดวามีการอัพเดตเนื้อหา ขอมูลใน สวนที่ตองการของเว็บจากเว็บโปรดของคุณที่ติดตามอยู ทำใหคุณเปด เขาไปดูไดเมื่อเห็นวามีการอัพเดต ไมตองคอยมานั่งรีเฟรช คอยเปดดู ทุก ชั่วโมง ทุกครึ่งชั่วโมง ตลอดทั้งวัน เชนการเช็คอีเมลใหม ดูราคาหุน การดูวามีใครโพสตขายสินคาที่คุณตองการในหนาเว็บซื้อขายสินคา มื อ หนึ่ ง หรื อ มื อ สองหรื อ ไม การติ ด ตามการประมู ล สิ น ค า ความ เคลื่อนไหวของราคา เกาะติดขาวสาร ตรวจสอบสภาพอากาศ คะแนน ผลการแขงขันกีฬา ฯลฯ ดวยการใช Web Slices คุณสามารถตรวจสอบการอัพเดต ไดโดยตรงจาก Favorites Bar ที่ออกแบบขึ้นใหม ถาเว็บเพจนั้นๆ รองรับ Web Slice ไอคอน Web Slices สีเขียวจะปรากฏขึ้นที่มุมดาน บนของเบราเซอร หรื อ เมื่ อ คุ ณ เลื่ อ นไปยั ง รายการในเว็ บ เพจ เช น รายการประมูล ไอคอนจะปรากฏขึ้น

หรือคลิกบนไอคอนในแตละรายการ เพื่อเปดเขาใชงาน โดย วินโดวถามยืนยันจะปรากฏขึ้น ใหคุณคลิก Add เพิ่มเพิ่ม

Web Slices จะถู ก เพิ่ ม เข า ไปใน Favorites Bar ซึ่ ง คุ ณ สามารถคลิกเพื่อดูขอมูลไดทันที

คุณสามารถคลิกไอคอนบนทูลบาร เพื่อดูวาในหนาเว็บนั้นๆ มีรายการอะไรบางที่ใช Web Slice ไดบาง

เมษายน 2552

Computer Chiang Mai 21


Internet Explorer 8 คุณยังสามารถตั้งคาชวงเวลาที่ตองการให Web Slice ตรวจ สอบว า มี ก ารอั พ เดตข อ มู ล หรื อ ไม ไ ด ต ามต อ งการ โดยที่ คุ ณ ไม ต อ ง มานั่งรีเฟรชดวยตัวเอง โดยคลิกขวาบน Web Slice ที่ตองการ ในเมนูที่ ปรากฏขึ้น เลือกคำสั่ง Properties

หากมีการอัพเดต แท็บนั้นๆ ใน Favorites Bar จะกระพริบ และตัวหนังสือชื่อหัวขอจะเปลี่ยนเปนตัวหนา รวมถึงการแจงเตือนดวย เสียงตามที่คุณกำหนดไว วินโดว Web Slice Properties จะปรากฏขึ้นเพื่อใหคุณตั้ง ชื่อ Web Slice การตั้งชื่อและรหัสผานสำหรับเว็บที่ตองใช เชนการ ตรวจรับอีเมล รวมถึงการตั้งชวงเวลาที่ตองการตรวจสอบการอัพเดต ตามคาดีฟอลตคือ 1 วัน คุณสามารถตั้งชวงเวลาตามตองการ รวมถึง การตั้งคาการแจงเตือน เชนแจงเตือนการอัพเดตดวยเสียง

ถาตองการลบ Web Slice ก็ทำไดงายๆ เพียงคลิกเลือก แลว กดปุม Delete บนคียบอรด หรือคลิกขวาแลวเลือกคำสั่ง Delete ใน เมนูที่ปรากฏขึ้น หมายเหตุ: ในการใช Web Slice เว็บไซตนั้นๆ ตองไดรับการปรับ แตงเพื่อใหรองรับการทำงานของ Web Slice ดวย คุณสามารถดู ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc 196992.aspx

22 Computer Chiang Mai

เมษายน 2552


Internet Explorer 8 การรักษาความปลอดภัยที่คุณมั่นใจ

ในวินโดวที่ปรากฏขึ้นคลิก OK

IE8 ไดเพิ่มความสามารถในการรักษาความปลอดภัย ใหคุณ ทองเว็บไดอยางมั่นใจยิ่งขึ้น ทั้งการปรับปรุงการทำงานเบื้องหลัง และ การใชงานตางๆ ทั้งแบบอัตโนมัติ และใหคุณตั้งคาการทำงานไดอยาง ยืดหยุน

การไฮไลตชื่อเว็บไซตในแอดเดรสบาร

ทุกวันนี้ มีผูไมหวังดีมากมาย พยายามหลอกคนที่ทองเว็บ ดวยการตั้งชื่อโดเมน ตั้งชื่อเว็บไซตใหคลายๆ กับเว็บไซตตางๆ เพื่อ หลอกลวงขอมูล เชนเว็บไซตของธนาคาร เว็บไซตซื้อของตางๆ ทำใหผู ที่ไมทันระวังตัว เผลอปอนขอมูลสวนตัว รหัสบัตรเครดิต เอทีเอ็ม ฯลฯ ซึ่ ง ทำให ผู ไ ม ห วั ง ดี เ หล า นั้ น นำข อ มู ล ที่ ไ ด ไ ปสร า งความเสี ย หายได มากมาย หรือเปนเว็บไซตหลอกที่พรอมจะปลอยไวรัส หรือโทรจันเขา มาในเครื่องของคุณ IE8 จึงไดปรับปรุงการแสดง URL ในเว็บไซตดว ยการเนนชื่อ บริษัท ชื่อเว็บไซตบน URL ที่แสดงเพื่อใหไดเห็นไดงายขึ้น และแยก ความแตกตางไดทันที เชน http://www.computerchiangmai.com คุณจะเห็นคำวา computerchiangmai.com ถูกแสดงเปนตัวสีเขม เปนตน

จากนี้ IE8 จะเตื อ นคุ ณ ทั น ที ถ า คุ ณ เข า ไปที่ เ ว็ บ ไซต ที่ มี อันตราย

SmartScreen Filter

SmartScreen Filter คือคุณสมบัติที่จะชวยปกปองคุณจะ เว็บไซตที่พยายามติดตั้งไวรัส หรือโทรจันในเครื่องของคุณ หรือแอบดึง ขอมูลของคุณโดยไมไดรับอนุญาต การเปดใชงาน SmartScreen Filter ทำไดงายๆ ดวยการ คลิ ก คำสั่ ง Safety เลื อ กคำสั่ ง SmartScreen Filter > Turn On SmartScreen Filter

การลบ History ในการทองเน็ต

IE8 ไดปรับปรุงขั้นตอนในการลบ History ซึ่งบันทึกเว็บไซต ตางๆ ที่คุณเขาไป โดยใหคุณสามารถทำการลบไดงายยิ่งขึ้น เพียงคลิก ปุม Safety เลือกคำสั่ง Delete Browsing History

เมษายน 2552

Computer Chiang Mai 23


Internet Explorer 8 วินโดวแสดงรายการเลือกลบขอมูลจะปรากฏขึ้น เพื่อใหคุณ ลบไดอยางรวดเร็ว

ทองเน็ตแบบไรตัวตนกับ InPrivate

IE8 ใหคุณทองไปยังโลกของอินเทอรเน็ตแบบไรตัวตน ดวย คุณสมบัติ InPrivate ที่จะปกปองความเปนสวนตัวของคุณในโลกของ อินเทอรเน็ต ปองกันการเขาไปดูขอมูล การนำขอมูลสวนตัวของคุณไป ใช ไปสรางความเสียหายไดอยางที่คุณคาดไมถึง ลองนึ ก ภาพว า คุ ณ ท อ งเน็ ต หรื อ เช็ ค อี เ มลที่ ร า นเช า เน็ ต หองสมุด หรือยืมเครื่องเพื่อนๆ หรือสั่งซื้อสินคาสำหรับคนที่รัก คนใน ครอบครัว และตองการเก็บเปนความลับเพื่อใหแปลกใจ ซึ่งทั้งหมดนี้ไม ตองการใหสามารถตรวจสอบได และนั่นทำให InPrivate Browsing คือ คุณสมบัติที่คุณรอคอย ทุกอยางที่คุณทำ ไมมีการเก็บแคช ไมมีการเก็บฮิสตอรี่ ไมมี การเก็บไฟลชั่วคราว ไมมีหลักฐานใดเหลืออยู คนอื่นๆ ไมสามารถเปด เขามาดูไดวา คุณไปที่ไหนบาง ทำอะไรในเว็บใด การทองเน็ตแบบไรตัวตนดวย InPrivate Browsing นี้ทำได งายมาก เพียงเปดแท็บใหม แลวคลิกคำสั่ง Browse with InPrivate หรือคลิกปุม Safety มุมบนขวา แลวเลือกคำสั่ง InPrivate Browsing

24 Computer Chiang Mai

เมษายน 2552

เมื่อคุณเปดการทำงานของ InPrivate Browsing วินโดวใหม ของ IE8 จะเปดขึ้น พรอมกับ สัญลักษณะ InPrivate จะปรากฏขึ้น ดานหนาแอดเดรสบาร แสดงใหทราบวาการทองเน็ต และกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นในวินโดวนี้จะเปนเรื่องสวนตัว เปนความลับ และไมมีการ บันทึกขอมูลใดๆ ทั้งสิ้น


Internet Explorer 8 เมื่อใชงานเสร็จ เพียงปดวินโดวนี้ ก็จะปดการทำงานของ InPrivate Browsing หมายเหตุ : หากมี ก ารเป ด การทำงานของ Parent Control คุณสมบัติ InPrivate Browsing จะถูกปดโดยอัตโนมัติ

InPrivate Filtering

ทุ ก วั น นี้ เว็ บ ไซต ต า งๆ ที่ เ ราแวะเวี ย นเข า ไป มั ก มี ก ารดึ ง ขอมูล ดึงเนื้อหาตางๆ มาแสดงรวมกัน เพื่อสรางมูลคาใหกับเว็บไซต เชนขอความ ภาพตางๆ โฆษณา แผนที่ ฯลฯ นั้น ในขณะเดียวกันเราอาจไมทันตระหนักวา ขอมูลตางๆ ที่นำ มาแสดงเหลานี้ อาจมีความสามารถในการตรวจสอบพฤติกรรมการ ทองเน็ตของคุณอยางตอเนื่องผานเว็บไซตตางๆ ที่มีขอมูลชุดเดียวกันนี้ แสดงอยู ข อ มู ล ที่ ไ ด ไ ปนั้ น มั ก จะถู ก นำไปเก็ บ รวบรวมไว เพื่ อ จุ ด ประสงคตางๆ เชนการดึงโฆษณาที่คุณสนใจมาแสดง แมวิธีนี้จะดู ฉลาด และชวยใหคุณไดขอมูลที่ตรงกันความตองการของคุณ แตใน ขณะเดียวกันก็เปนการละเมิดสิทธิสวนตัวของคุณโดยไมไดรับอนุญาต InPrivate Filtering ใหคุณสามารถควบคุมไดวาขอมูลเหลา นั้นสามารถบันทึกและติดตามพฤติกรรมการทองเน็ตของคุณไดมาก นอยแคไหน สำหรับรายการที่คุณเลือกที่จะบล็อกเอาไว ขอมูลในสวน นั้นก็จะไมปรากฏขึ้น ตามคาดีฟอลต InPrivate Filtering จะถูกปดการทำงานเอา ไว ในการใชงานคุณสมบัตินี้ ใหคุณเปดเมนู Saftty แลวเลือกคำสั่ง InPrivate Filtering วินโดวจะปรากฏขึ้นอธิบายการทำงาน และใหคุณ เลื อ กได ว า จะให โ ปรแกรมทำการบล็ อ คให กั บ คุ ณ หรื อ คุ ณ จะเลื อ ก บล็อกดวยตัวเอง

รองรั บ การแสดงผลสำหรั บ เว็ บ ไซต ต า งๆ Compatibility View

กั บ

การเปดตัว IE8 มาพรอมคุณสมบัติและความสามารถตางๆ ซึ่งเว็บไซตจำนวนมาก ยังคงออกแบบมาสำหรับสำหรับ IE เวอรชัน กอนหนา ทำใหไมสามารถแสดงผลไดอยางถูกตองใน IE8 ดังนั้นจึงมี การเตรียมคุณสมบัติ Compatibility View เพื่อใหแสดงผลเว็บไซต เหลานั้นไดอยางถูกตอง ถาคุณพบความผิดปกติ เชนฟอนตแสดงไม ตรง ตำแหน ง ของภาพและข อ ความดู แ ปลกๆ คุ ณ จะเห็ น ไคอน Compatibility View ทางดานขวาของแอดเดรสบาร

เพียงคลิกปุมนี้เว็บไซตนั้นๆ ก็จะแสดงผลไดอยางถูกตอง และจะคอยจดจำเว็บไซตนั้นๆ เอาไวเพื่อใหเปดการทำงานในโหมดนี้ เมื่อคุณเปดเว็บไซตนี้อีกครั้ง และเมื่อเว็บไซตนั้นๆ ไดรับการปรับปรุง ใหมแสดงผลไดอยางถูกตองใน IE8 โหมด Compatibility View จะถูก ปดโดยอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกในการใชงาน คุณยังสามารถตั้งคาใหเปด Compatibility View โดยอัตโนมัติสำหรับทุกเว็บไซตที่ไมรองรับ IE8 ดวยการเปดเมนู Tools แลวเลือกคำสั่ง Compatibility View Settings

เมษายน 2552

Computer Chiang Mai 25


Internet Explorer 8 วินโดว Compatibility View Settings จะปรากฏขึ้น เพื่อให คุณเพิ่มและลบรายการเว็บไซตที่ตองการแสดงใน Compatibility View โดยอั ต โนมั ติ หรื อ เลื อ กเช็ ค บ็ อ กซ Display all website in Compatibility View เพื่อแสดงเว็บไซตทั้งหมดในโหมด Compatibility View

เมื่อคุณปดแท็บใดๆ ในกลุม แท็บอื่นๆ ในกลุมเดียวกันจะถูก สลับขึ้นมาแสดงแทน เพื่อใหคุณยังคงอยูในเนื้อหาจากกลุมเดียวกัน คุณยังสามารถคลิกปุมขวาของเมาสบนแท็บ เพื่อเปดเมนู สำหรับปดแท็บ การแยกแท็บออกจากกลุม การเปดแท็บที่เพิ่งปดไป หรือการเลือกเปดแท็บที่ปดไปกอนหนานี้

จัดกลุมแท็บดวยสีสัน

ตามปกติ เมื่ อ เราท อ งเน็ ต เรามั ก จะเป ด เว็ บ ไซต ต า งๆ มากกวาหนึ่งที่พรอมกัน ซึ่งที่ผานมาแท็บใน FireFox ไดทำใหรูปแบบ การใชงานสะดวกยิ่งขึ้น และ IE ก็เปนคูแขงที่ทำตามหลังจากนั้น จาก เดิมที่ตองเปดแยกเปนวินโดวใหมที่ทำใหหนาจอคุณเต็มไปดวยวินโดว ของ IE เต็มไปหมด แตแท็บของ IE ก็ไมมีอะไรโดดเดนใหนาจดจำ ที่ สำคัญทุกวันนี้เว็บเบราเซอรแทบทั้งหมดก็รองรับการทำงานในรูปแบบ แท็บหมดแลว IE8 ไดพัฒนาแท็บใหมีคุณสมบัติที่ดีขึ้น และพยายามแซง หนาแท็บในเบราเซอรอื่นๆ ดวยการเพิ่มคุณสมบัติ Tab Group ความ สามารถในการกำหนดสีสันใหกับแท็บ เพื่อใหคุณจัดกลุมได ลดความ สับสนจากแท็บมากมายที่เปดอยู เมื่อคุณเปดแท็บเว็บใดๆ ในแท็บใหมจากแท็บใดๆ ที่ใชอยู แท็บใหมจะเปดถัดไปทางขวาของแท็บปจจุบัน พรอมทั้งกำหนดสีของ แท็บใหตรงกัน เพื่อใหทราบวาเนื้อหาในแท็บที่มีสีเดียวกันนี้ เกี่ยวของ กัน และเมื่อคุณปดแท็บใดๆ ที่อยูในกลุม

26 Computer Chiang Mai

เมษายน 2552

ออปชันในการสรางแท็บใหม

เมื่อคุณสรางแท็บใหม คุณจะพบกับหนาพอพรอมคำสั่งตัว เลือกในการเปดแท็บที่ปดไปกอนหนานี้ เปดเขาสูการทองเน็ตแบบ สวนตัว ไรตัวตน หรือใชงาน Accelerator ไดตามตองการ

การปองกันการหยุดทำงานไปทั้งระบบ

นอกจากนี้ ใ นกรณี ที่ คุ ณ เป ด เว็ บ ใดๆ แล ว ข อ มู ล เนื้ อ หา สคริปต โครงสรางในเว็บนั้นๆ ทำให IE หยุดทำงาน ใน IE8 เฉพาะแท็บ ที่เปดหนาเว็บนั้นเทานั้นที่จะถูกปดไป แท็บอื่นๆ ยังคงทำงานไปตาม ปกติ ไมสงผลตอการทำงานโดยรวม


Internet Explorer 8 ในกรณีที่แท็บใดๆ ถูกปดไปดวยขอผิดพลาดในการทำงาน แท็บนั้นๆ จะเปดขึ้นใหมโดยอัตโนมัติเพื่อใหคุณกลับไปยังเว็บไซตที่ดู ขอมูลคางเอาไวกอนหนานี้ นอกจากนี้ IE8 ยังปรับปรุงใหม ใหรองรับการรีสตอรเซสชั่น เหมือนที่มีอยูในคูแขง นั่นคือถาโปรแกรมหยุดทำงานไปจริงๆ เมื่อคุณ เปดโปรแกรมขึ้นใหม แท็บตางๆ กอนหนานี้จะเปดขึ้นมาใหม แทนที่จะ ปดไปทั้งหมดแหมือนเวอรชันกอนหนานี้ ซึ่งถือเปนจุดออนสำคัญใน ดานความสะดวกในการใชงานที่ IE ถูกตำหนิมาก และทำใหผูใชหันไป หาเว็บเบราเซอรเจาอื่นกันหมด เพราะดูหนาเว็บ ดูขอมูลจากเว็บไหน คางอยู คราวหนาเปดมาใหม ก็ดูตอ อานตอได มีแต IE เทานั้นที่ทำไม ได แตตอนนี้ขอจำกัดนั้น ไดถูกแกไขแลวในเวอรชันใหม

รวมถึ ง การป ด และเป ด การทำงาน การเลื อ กรายการที่ ตองการใหเปนคาดีฟอลตไดตามตองการ

คนหาอยางมีประสิทธิภาพกับ Instant Search

IE8 ทำใหการคนหาฉลาดยิ่งกวาเดิม ดวยการเพิ่มคุณสมบัติ และความสามารถตางๆ เขาไปในหลายๆ สวนดังนี้

การเลือกใชเว็บไซตคนหา

ใน IE เวอรชันกอนหนานี้ คุณสามารถเลือกใชเว็บไซตหลักที่ ใชในการคนหาเฉพาะเว็บใดเว็บหนึ่งที่คุณชื่นชอบ เชน Microsoft Live Search, Yahoo, Google ฯลฯ IE8 ไดเพิ่มความสะดวกในการคนหา โดยเว็บไซตการคนหา ตางๆ ที่คุณเลือกเอาไว จะแสดงเปนไอคอนซึ่งคุณสามารถคลิกเลือก เพื่อใชคนหาไดทันที และสามารถคลิกไอคอนอื่นๆ เพื่อสลับการคนหา โดยไมตองปอนคำที่ตองการคนหาใหมใหยุงยาก

คำแนะนำในการคนหา

IE8 ไดเพิ่มคุณสมบัติ Search Suggestion หรือคำแนะนำ ในการคนหา ทันทีที่คุณพิมพคำที่ตองการคนหา การคนหาจะเริ่มขึ้น ทันทีตามตัวอักษรที่พิมพ โดยจะดึงขอมูลจากเว็บไซตการคนหาที่คุณ ตองการใช และแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวของกับคำที่คุณพิมพ รวมไปถึงการ คนหาจากขอมูลที่เก็บไวในฮิสตอรี่การทองเว็บ และฮิสตอรี่การเปดไฟล ในเครื่องของคุณ เพื่อใหคุณเขาถึงขอมูลที่ตองการไดอยางรวดเร็ว

คุณสามารถติดตั้งเว็บไซตการคนหาเพิ่มเติม

คุณสมบัตินี้ ชวยใหคุณคนหาขอมูลไดสะดวกยิ่งกวาเดิม ลองนึกภาพวาคุณจำชื่อหนังสือที่คุณตองการไดไมหมด จำไดเพียงบาง คำเทานั้น หรือจำชื่อเพลงที่ฟงเมื่อคืนไดบางสวน จำชื่อหนัง จำชื่อนัก แสดง หรือจำชื่อเว็บที่เคยเปดดูไปกอนหนานี้ไมไดทั้งหมด จำไดแคบาง สวนเทานั้น การคนหาพรอมคำแนะนำนี้ชวยคุณไดมากทีเดียว เมษายน 2552

Computer Chiang Mai 27


Internet Explorer 8 คุณสมบัติ Search Suggestion นี้ยังสามารถติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อรองรับคำแนะนำจากเว็บไซตคนหาตางๆ เชน Google Search Suggestion, Amazon Search Suggestion

คนหาจากหนาเว็บกับ Find On Page

คุณสามารถคลิกปุม Find มุมลางขวา เพื่อคนหาคำที่ตอง การในเว็บเพจที่เปดอยู

Visual Search

IE8 ร ว มกั บ เว็ บ ไซต ก ารค น หาชั้ น นำเช น Live Search, Wikipedia, Yahoo, Amazon ฯลฯ เพื่อแสดงภาพที่เกี่ยวของกับสิ่งที่ คุณคนหาขึ้นมาทันที

หรือเปดเมนู Edit > Find on this Page หรือกดปุม Ctrl + F เพื่อเปดทูลบาร Find of Page แลวพิมพคำที่ตองการคนหา คำทั้งหมดที่ตรงกับคำที่คนหาจะถูกไฮไลตดวยสีเหลืองให คุณเห็นไดอยางชัดเจนทันที พรอมแสดงจำนวนคำที่พบใหทราบอีก ดวย

ซึ่งการแสดงภาพในการคนหานี้ ไมเพียงจะใหคุณเห็นภาพที่ เกี่ยวของ แตยังใหคุณเห็นขอมูลไดเร็วยิ่งขึ้น เชนการแสดงขอมูลการ พยากรณอากาศ เชนถาคุณพิมพคำวา chiang mai weather ขอมูล การพยากรณอากาศพรอมภาพจะปรากฏขึ้นใหคุณตรวจสอบทันที

28 Computer Chiang Mai

เมษายน 2552

Favorite Bar ที่ไดรับการปรับปรุงใหม

IE8 จัดเตรียม Favorite Bar เอาไวดานบน เพื่อใหคุณเซฟ ลิงคไปยังเว็บโปรด, เว็บเพจที่กำลังอาน, RSS Feed และ Web Slice เพื่อใหคุณสามารถคลิกเขาถึงขอมูลที่ตองการไดทันที คุณสามารถเพิ่มเว็บที่ตองการเขาไปใน Favorite Bar ได งายๆ เพียงคลิกปุม Add to Favorite Bar รูปดาวดานหาตัว Favorite Bar เอง


Internet Explorer 8 การยอขยายขนาดการแสดงผลที่สะดวกยิ่งขึ้น

ใน IE8 คุณสามารถคลิกเมนูมุมลางขวาเพื่อเปดตัวเลือกใน การยอขยายขนาดการแสดงเว็บเพจ หรือเลือกคาตัวเลขที่กำหนดเอง ไมเพียงเทานั้น ยังสามารถกดปุม Ctrl + (+) หรือ Ctrl + (-) เพื่อยอ ขยายขนาดการแสดงผลไดอยางรวดเร็วอีกดวย

สำหรับ RSS Feed คุณสามารถคลิกแลวลากเขาไปไวใน Favorite Bar ไดทันที

การจัดเรียง History สะดวกใช

History ใน IE8 สามารถจัดเรียงเพื่อกำหนดรูปแบบการ แสดงผลได โดยเรียงตามตัวอักษรชื่อเว็บไซต เรียงตามเว็บไซตที่เขาไป ดูบอยที่สุด เรียงตามลำดับที่เขาไปดูในวันนี้ เรียงตามวันที่เปนตน รวม ถึงการคนหาขอมูลจากรายการ History ไดอีกดวย ในการเปดเขาสูรายการ History ใหคุณคลิกปุม Favorite รายการแท็บ Favorites, Feed และ History จะปรากฏขึ้น

การจัดการ Add-On แบบรวมศูนย

IE8 ใหคุณจัดการกับ Add-On ตางๆ สำหรับเว็บเบราเซอร ไดงายและสะดวกยิ่งขึ้นในแบบรวมศูนย เพียงเปดเมนู Tools เลือกคำ สั่ง Manage Add-ons วินโดว Manage Add-ons จะปรากฏขึ้น เพื่อ ให คุ ณ จั ด การกั บ Add-ons ในหั ว ข อ ต า งๆ ทั้ ง Toolbars and Extensions, Search Providers, Accelerator, InPrivate Filtering ได ตามตองการ ทั้งการปดการเปด การลบ การเลือกรายการที่แสดง การ คนหา Add-ons เพิ่มเติม

จากนั้นคุณสามารถคลิกเปดเมนูเพื่อเลือกรูปแบบการจัด เรียงตามตองการ

การอัพเกรดใหมที่ใหคุณทองเว็บไดสนุกยิ่งกวาเดิม

หนึ่งในจุดแข็ง และเปนจุดที่ไมโครซอฟทยืดถือมาโดยตลอด นับตั้งแตการกอตั้ง คือการมุงมั่นและไมยอมแพ หลายครั้งที่พลาด หลายครั้งที่แพ แตทายที่สุดไมโครซอฟทก็สามารถกลับมาอยูแถวหนา ไดอีก การกลับมาครั้งที่ของ Internet Explorer ไมโครซอฟทไม เพียงปรับปรุงการทำงานในสวนตางๆ ใหดียิ่งขึ้นกวาเดิม แตยังเพิ่มเติม คุณสมบัติใหโดนใจ ตรงใจ ใชงานงายและใหคุณทองไปในโลกของอิน เทอรเน็ตไดงาย สนุก และมีความสุขยิ่งกวาเดิม IE8 จะดีแคไหน ถูกใจคุณหรือไม คนหา คนพบ คำตอบดวย คุ ณ คุ ณ เองวั น นี้ ไ ด ที่ http://www.microsoft.com/windows/ internet-explorer/default.aspx เมษายน 2552

Computer Chiang Mai 29


Shape Collage

Shape Collage

คุ

ผสมผสานภาพ เรียงรอยเขาดวยกันเปนภาพในรูปทรงตางๆ ไดอยางนาทึ่ง งายๆ และทำไดในเวลาไมถึง 1 นาที

ณเคยเห็ น ภาพในรู ป ทรงต า งๆ เช น รู ป หั ว ใจ รู ป วงกลม สี่เหลี่ยม รูปใบหนา รูปขอความ หรือสัญลักษณตางๆ ที่เกิด จากการนำภาพจำนวนมากมาวางเรียงกันเขาเปนรูปทรง เหลานั้นรึเปลาครับ จุดเดนของภาพในรูปแบบนี้คือเสนหของการนำภาพตางๆ มาผสมผสาน ปนเป วางรวมกันเขาไปอยางลงตัว ทำใหผูที่พบเห็นตอง เขามาดูวามีรูปอะไรบาง และจะยิ่งสนุก และนาสนใจยิ่งขึ้นไปอีก ถา ภาพเหล า นั้ น เป น ภาพที่ ผู ช มรู จั ก เช น ภาพงานแต ง งาน งานรั บ ปริญญา งานคืนสูเหยา งานฉลองตางๆ กอนหนานี้ การจะทำภาพขางตน ตองใชเวลา ความอดทน รวมถึงความพยายามไมนอย นั่งทำทีละภาพจากโปรแกรมปรับแตง ภาพตางๆ แตวันนี้ ดวย Shape Collage คุณสามารถสรางภาพที่เกิด จากการผสมผสานและรวมภาพตางๆ เขาดวยกัน ดวยตัวคุณเอง งายๆ ในเวลาไมถึง 1 นาที และไดผลงานอันนาประทับใจ มีเสนห และสราง ความนาสนใจใหกับภาพไดอยางนาทึ่ง ไมเพียงคุณ หรือผูใชทั่วไปจะไดผลลัพธอันนาสนใจนี้เทานั้น แตสำหรับสตูดิโอถายภาพ ชางภาพงานแตงงาน งานรับปริญญา และ 30 Computer Chiang Mai

เมษายน 2552

งานต า งๆ ก็ ส ามารถนำ Shape Collage ไปใช เพื่ อ สร า งความ ประทับใจใหลูกคา เพิ่มมูลคาใหกับงานของคุณไดอีกทางหนึ่งดวย ที่ สำคัญ Shape Collage แจกใหใชงานกันฟรีๆ ทุกระบบ

การทำงานของ Shape Collage

Shape Collage สรางภาพในรูปทรงตรงๆ จากการนำเอา ภาพจำนวนมากมาวาง และยายไปในตำแหนงตางๆ ไมใหซอนทับกัน โดยกระจายภาพไปใหทั่วๆ ใหไดมากที่สุดเทาที่จะทำได เพื่อใหคุณเห็น ภาพแตละภาพไดอยางชัดเจน แตตองผสมผสานกันขึ้นมาเปนภาพ และไดรูปทรงที่คุณตองการ ซึ่งขั้นตอนเบื้องหลังในการทำงานนั้น ตองใชหลักการ การ คำนวณ และการเขียนโปรแกรมที่ซับซอนพอสมควร เพื่อใหไดการ ทำงานเบื้องหนาที่งาย รวดเร็ว สำหรับผูใช

เลือกใชไดทั้ง Windows, Mac Liunx, Java

Shape Collage ออกแบบมาใหเลือกใชครอบคลุมแทบทุก ระบบ ไมวาคุณจะใช Windows, Mac Liunx, Java Web Start และ Java (Jar)


Shape Collage คุณสามารถเขาไปโหลดมาใชงานกันไดฟรีๆ ที่ http://www. shapecollage.com/download.html โดยมีนาดไฟลเล็กมากไมถึง 1MB

• เปดเมนู File > Add Photos From Web > วินโดว Add Photos From Web จะปรากฏขึ้นเพื่อใหคุณปอน URL ของเว็บไซตที่มีภาพ ที่คุณตองการนำมาใช โดยสามารถปอนไดมากกวาหนึ่ง URL

ขั้นตอนการผสมผสานภาพ 1.เลือกภาพที่จะนำมาใช

ขั้นตอนแรกของเราคือการเลือกภาพที่จำมาผสมผสานกัน ใหคุณเปดโปรแกรม Shape Collage คุณสามารถเลือกภาพที่จะนำมา ใชไดถึง 4 แบบคือ • เปดเมนู File > Add Photos > วินโดว Add Photos จะปรากฏขึ้น เพื่อใหคุณเลือกไฟลภาพที่ตองการใช โดยสามารถเลือกไดมากกวา หนึ่งภาพพรอมกัน

• เปดเมนู File > Add Folder > วินโดว Add Photos จะปรากฏขึ้น เพื่อใหคุณเลือกโฟลเดอรเก็บภาพที่ตองการใช โดยสามารถเลือกได มากกวาหนึ่งโฟลเดอรพรอมกัน ในกรณีที่โฟลเดอรที่เลือกมีโฟลเดอร ยอยที่เก็บภาพอยูดวย วินโดวถามความตองการในการนำภาพใน โฟลเดอรยอยมาใช จะปรากฏขึ้น ใหคุณคลิก Yes เพื่อยืนยันการใช เลือก No เพื่อปฏิเสธและใหใชเฉพาะภาพที่ไมอยูในโฟลเดอรยอย หรือ Cancel เพื่อยกเลิก

• คลิกแลวลากไฟลภาพตางๆ ที่ตองการเขาไปยังกรอบ Photos ทางดานซายของ Shape Collage

ภาพที่ คุ ณ เลื อ กจะปรากฏขึ้ น ในกรอบทางด า นซ า ยของ Shape Collage โดยแสดงจำนวนภาพทั้งหมดที่มุมลางขวา

เมษายน 2552 Computer Chiang Mai 31


Shape Collage

ในกรอบดานดานซายนี้ คุณยังสามารถ • เพิ่มภาพ: คลิกปุมบวก (+) เพื่อเพิ่มภาพ โดยมีการทำงานเชนเดียว กับการเลือกคำสั่ง Add Photos • ลบภาพใดๆ: ใหคลิกเลือก แลวคลิกปุมลบ (-) เพื่อทำการลบ • ลบภาพทั้งหมด: ถาตองการลบภาพทั้งหมด ใหคลิกปุม Clear List

2.ตั้งคาในการสรางภาพ

ขั้นตอนตอไปคือการตั้งคาในการสรางภาพ ในกรอบทางดาน ขวาคุณจะเห็นแท็บทั้งหมด 3 แท็บ ประกอบดวย Shape and Size, Appearance และ Advanced ซึ่งคุณสามารถผสมผสานภาพที่เลือกในขั้นตอนที่ 1 ใหได ภาพผลลัพธที่ตองการ โดยมีรายละเอียดในแตละแท็บ ดังนี้ หมายเหตุ: คุณสามารถคลิกปุม Reset to Default เพื่อยกเลิกการ ตั้งคากลับสูคาดีฟอลตของโปรแกรม

แท็บ Shape and Size

แท็บนี้จะใชในการเลือกรูปทรงและขนาดของผลลัพธที่ได โดยประกอบขึ้ น จากองค ป ระกอบหลั ก ๆ 4 ส ว นคื อ ขนาดของภาพ ผลลัพธ ขนาดของภาพที่นำมาใช จำนวนภาพ และพื้นที่วางระหวาง ภาพที่นำมาผสมผสานกัน • Shape: เลือกรูปแบบของผลลัพธที่ได ประกอบดวย

o Rectangle: สรางภาพเปนรูปสี่เหลี่ยม o Heart: สรางภาพเปนรูปหัวใจ o Circle: สรางภาพเปนรูปวงกลม o Text: สรางภาพเปนรูปขอความที่คุณตองการ ซึ่งคุณสามารถ พิมพในชองที่เตรียมไวให คุณยังสามารถคลิกปุม ... ดานหลังเพื่อ เปดวินโดว Text Collage Shape ซึ่งคุณสามารถกำหนดออปชัน เพิ่มเติม ดังนี้

32 Computer Chiang Mai

เมษายน 2552

Text: พิมพขอความ Preview: ดูตัวอยางขอความ Font: เลือกฟอนต Font Style: เลือกสไตลตัวปกติ ตัวเอง ตัวหนา ตัวหนาและ เอียง Font Size: เลือกขนาดฟอนต โดยคลิกบนปุม Auto หรือ Manual ที่คุณกำหนดขนาดไดเอง Text Spacing: กำหนดขนาดชองวางระหวางตัวอักษร Vertical Text: พิมพตัวอักษรในแนวตั้ง คุณยังสามารถคลิกแท็บ Symbols เพื่อแทรกตัวอักษร สัญลักษณที่ตองการ

o Custom: ออกแบบภาพของคุณเอง หรือโหลดรูปแบบอื่นๆ ที่คน อื่ น สร า งเอาไว ม าใช เมื่ อ คุ ณ เลื อ กออปชั น นี้ วิ น โดว Custom Collage Shape จะปรากฏขึ้น โดยคุณสามารถ


Shape Collage

คลิกปุม Brush เพื่อเริ่มตนวาดรูปแบบที่ตองการ ดวยพูกัน คลิกปุม Eraser เพื่อทำการลบ Brush Size: ปรับขนาดของพูกัน Load: โหลดไฟลรูปแบบที่คนอื่นๆ ออกแบบเอาไว หรือไฟลที่ คุณ สรางขึ้นและเซฟเอาไวกอนหนานี้ Save: เมื่อออกแบบรูปทรงที่ตองการแลว คลิกปุมนี้เพื่อเซฟ เก็บไว ซึ่งทำใหคุณสามารถโหลดมาใชในครั้งตอไปไดทันที ไม ตองวาดขึ้นใหม ภาพที่วาดนี้จะอยูในฟอรแมต PNG Reset: ลบภาพทั้งหมดที่วาดเพื่อเริ่มใหม Done: เมื่อวานเสร็จแลวใหคลิกปุมนี้เพื่อกลับสูหนาจอหลัก T Tip คุณสามารถสรางภาพที่ตองการนำมาใชจาก โป โปรแกรมอื ่นๆ ได เชน Photoshop, Painter, GIMP ฯลฯ โดยสรางเปนภาพขาวดำ ขนาด 256 x 256 พิกเซล แลว เซฟเปนไฟล PNG จากนั้นคลิกคำสั่ง Load เพื่อนำภาพ มาใชเปนแบบใน Shape Collage ไดทันที

• Photo size: กำหนดการปรับขนาดของภาพที่นำมาใช คุณสามารถ ยอขยายภาพที่นำมาสรางไดอยางอิสระและยืดหยุน

o Manual/Auto: กำหนดเปน Manual เพื่อปอนขนาดตามตองการ หรือกำหนดเปน Auto ใหโปรแกรมกำหนดขนาดอัตโนมัติ การ กำหนดออปชันในสวนนี้จะสงผลตอออปชัน Manual/Auto ของ หัวขอ Size กอนหนานี้ โดยคาจะถูกปรับใหตรงกันขามกันโดย อัตโนมัติ เชนถาคุณกำหนดเปน Manual คาในสวนของหัวขอ Size จะถูกปรับเปน Auto ทันที o ถาคุณกำหนดเปน Manual ใหกำหนดขนาดของภาพ พรอม เลือกหนวยวัดที่ตองการระหวาง pixels/inch/cm

• Size: กำหนดขนาดของภาพผลลัพธ

o Collage size: กำหนดขนาดของภาพผลลัพธ Auto/Manual: เลือกขนาดแบบอัตโนมัติ หรือกำหนดเอง Width: กำหนดความกวางของภาพผลลัพธที่ตองการ Height: กำหนดความสูงของภาพผลลัพธที่ตองการ pixels/inch/cm: เลือกหนวยวัดที่ตองการ

• #Photos: กำหนดจำนวนภาพที่ตองการนำมาใชสราง เชนคุณพบวา คุณเลือกภาพมาทั้งหมด 200 ภาพ แตอยากลองใชแค 150 ภาพก็ สามารถทำได โดยไมตองไปเสียเวลาลบภาพ หรือถาตองการปรับ เปลี่ยนจำนวนก็ทำไดอยางสะดวกและรวดเร็วไดทันที

เมษายน 2552 Computer Chiang Mai 33


Shape Collage

o Manual/Auto: กำหนดเอง หรือใหโปรแกรมกำหนดโดยอัตโนมัติ การกำหนดออปชันในสวนนี้จะสงผลตอออปชัน Manual/Auto ของหัวขอ Size กอนหนานี้ โดยคาจะถูกปรับใหตรงกันขามกันโดย อัตโนมัติ เชนถาคุณกำหนดเปน Manual คาในสวนของหัวขอ Size จะถูกปรับเปน Auto ทันที o All: นำภาพทั้งหมดที่คุณเลือกมาใชในการสรางภาพ o ถ า คุ ณ กำหนดเป น Manual ให ก ำหนดจำนวนภาพเองตาม ตองการ

Tip เพื่ อ ให ไ ด ผ ลลั พ ธ ที่ ดี ที่ สุ ด คุ ณ อาจต อ ง ทดลองปรับแตงออปชันตางๆ ผสมผสานกัน เชน บาง ครั้ง คุณอาจตองใชภาพเพิ่มเติมเพื่อใหไดผลลัพธที่ได เปนรูปทรงที่สวย ถาภาพที่คุณเลือกมาใชไมพอ ไม ตองหวง โปรแกรมจะนำภาพเดิมมาใชซ้ำๆได

แท็บ Appearance

แท็บนี้จะใชในการปรับแตงพื้นหลังและกรอบของภาพ • Background: เลือกรูปแบบแบ็คกราวดที่ตองการ

o Colour: เลื อ กออปชั น นี้ แ ล ว เลื อ กสี พื้ น ที่ ต อ งการจากวิ น โดว Choose Background Color

• Photo spacing: กำหนดช อ งว า งระหว า งภาพตั้ ง แต 0-200 เปอรเซ็นต

o Transparent: กำหนดใหใชพื้นหลังแบบโปรงใส o Photo: เลือกภาพที่ตองการนำมาใชเปนพื้นหลัง ดวยการเลือก ไฟลที่ตองการ หรือคลิกแลวลากไฟลภาพเขาไปยังกรอบสี่เหลี่ยม Drag Photo Here • Border: ปรับแตงกรอบของภาพ

34 Computer Chiang Mai

เมษายน 2552


Shape Collage

o Colour: เลือกออปชันนี้แลวเลือกสีกรอบที่ตองการจากวินโดว Choose Background Color o Size: กำหนดขนาดของกรอบตั้งแต 0-10 เปอรเซ็นต • Preview: ตรวจสอบตัวอยางผลลัพธของพื้นหลังและกรอบ

o Jagged boundary: ออปชันนี้จะเปนตัวกำหนดวาขอบภาพจะมี ลักษณะโคงตามรูปทรง หรือเปนรอยหยักตามุมของภาพที่นำมา ใช ถาตองการใหขอบหยักใหเลือกเช็คบ็อกซนี้ ถาตองการใหขอบ โคงมนใหยกเลิกการเลือก (ตามคาดีฟอลตจะไมเลือกเอาไว)

แท็บ Advanced

• Rotation: ตั้งคาในการหมุนภาพ

o Make all photos the same size: กำหนดใหภาพทั้งหมดมีขนาด เทากัน

3.ทำการสรางภาพ

o Randomness: กำหนดระดับการสุม o Avg Angle: กำหนดมุมในการหมุนภาพโดยเฉลี่ย ตั้งแต -180 ถึง 180 องศา o Max Angle: กำหนดมุมสูงสุดในการหมุน ตั้งแต 0 ถึง 180 องศา • Shadow: ตั้งคาในการแสดงเงาใตภาพ

หลังจากเลือกภาพ ตั้งคาการตั้งภาพตางๆ เรียบรอยแลว ขั้น ตอนสุดทายคือการสรางภาพผลลัพธที่คุณรอคอย ในกรอบ Status ตรง กลาง คุณจะเห็นตัวอยางรูปทรงที่คุณเลือกเอาไว กอนจะทำการสราง คุณสามารถเลือกเช็คบ็อกซ Watch layout animation ดานลางเพื่อให โปรแกรมแสดงภาพเคลื่อนไหวการจัดเลยเอาทภาพ คุณยังสามารถคลิกปุม Preview เพื่อดูตัวอยางภาพผลลัพธ ที่จะไดกอนลงมือสรางจริงๆ ซึ่งคุณสามารถยอนกลับไปปรับแตง แกไข ออปชันตางๆ เพิ่มเติมได หากตัวอยางที่ได มีสวนที่ยังไมถูกใจ หรือ ตองการปรับแตงเพิ่มเติม

o Offset X: กำหนดตำแหนงของเงาในแนวนอน ตั้งแต -2 ถึง 2 เปอรเซนต o Offset Y: กำหนดตำแหน ง ของเงาในแนวตั้ ง ตั้ ง แต -2 ถึ ง 2 เปอรเซนต o No Shadow: เลือกออปชันนี้ ถาคุณไมตองการใหมีเงา • Options: ปรับแตงเพิ่มเติมดวยออปชัน ดังนี้

เมษายน 2552 Computer Chiang Mai 35


Shape Collage เมื่อทุกอยางลงตัวแลว ใหคุณคลิกปุม Create เพื่อทำการ สรางผลลัพธ ซึ่งคุณสามารถเซฟเก็บไวในฟอรแมต PSD, JPEG และ PNG

ปญหา Out of memory กับภาพขนาดใหญ

สำหรับฟอรแมต JPEG คุณสามารถเลือกระดับคุณภาพได ดวย โดยคุณภาพยิ่งสูง ขนาดไฟลก็จะใหญขึ้นตามไปดวย

36 Computer Chiang Mai

เมษายน 2552

ถาคุณพบการแจงขอผิดพลาด Out of memory สาเหตุเกิด จากคุณกำหนดขนาดภาพผลลัพธขนาดใหญเกินกวาที่คอมพิวเตอรจะ รองรับการทำงานไดไหว เชนการสรางภาพขนาด 200 เมกะพิกเซล เชน 15,000 x 15,000 พิกเซล ใหลดขนาดลง แตถาคุณไมไดพยายามจะสรางภาพขนาดใหญ แตพบขอ ผิดพลาดขางตน ใหคุณพยายามเซฟภาพในฟอรแมต PSD แทนที่จะ เปน JPEG หรือ PNG หรือถาคุณใชภาพเปนแบ็คกราวด ใหลองเปลี่ยน เปนสีพื้นธรรมดา หรือพื้นหลังโปรงใส


Cyber Mart มั่นใจการใหบริการ กับ ไซเบอรมารท ศูนยซอมและบริการแตงตั้ง(ดีเดน) จาก แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ประเทศไทย) บจ.

ศูนยรวมหมึกพิมพ InkJet Laser ของแททุกชนิด พรอมบริการทุกสาขา สำนักงานใหญ : 17/3 ถ.หัสดิเสวี ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 โทร.053-217174,219886 สาขาคอมพิวเตอรพลาซา : 312/1 ถ.มณีนพรัตน อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 โทร.053-404548, 404488-95 Ext.118 สาขาเซ็นทรัล แอรพอรต พลาซาเชียงใหม(ชั้น3)เยื้องลิฟทแกว : โทร.053-903577 สาขาลำปาง : ชั้น 2 บิ๊กซีซุปเปอรเซ็นเตอร จ.ลำปาง โทร.053-352644 สาขาเชียงราย : ชั้น 2 บิ๊กซีซุปเปอรเซ็นเตอร จ.เชียงราย โทร.053-746537


Giagabyte HD4850 GV-R485-512H-B

GIGABYTE HD4850 GV-R485-512H-B

เรื่อง : พีรพนธ อนุสารสุนทร

นึ่งในการดจอคุณภาพ ราคาประหยัด และคุมคา เหมาะ กับคอเกมสที่เรานำมาแนะนำกันในฉบับนี้คือ Gigabyte ในรุน รุน HD4850 GV-R485-512H-B Gigabyte HD4850 มาในกลองขนาดกลาง ประกอบดวยตัว การดจอ คูมือ แผนซีดี หัวแปลง DVI เปน HDMI หัวแปลง DVI เปน VGA และอุปกรณสำหรับตอครอสไฟร หัวแปลงเพาเวอรจาก Molex 4 พินเปน PCI-E 6 พิน พรอมสายคอมโพเนนท

อยางเชน แรม หรือฮีทซิงคที่แตกตางกันออกไป ทำใหการดตัวนี้อาจจะ ดูเหมือนยี่หออื่นๆ แตจะมียี่หอ Gigabyte ติดอยู

รูปที่ 3 ฮีทซิงคทองแดงบนตัวจายไฟของการด

รูปที่ 2 แพคเกจและอุปกรณที่มาในกลอง ตัวการดเปนชนิดสล็อตเดียวซึ่งมีขนาดยาวพอสมควร สั้น กวาความยาวของเมนบอรดแบบมาตรฐานเล็กนอย ความจริงการด ชนิดนี้เปนการดที่เปน Reference Design โดย ATI ซึ่งหมายถึง ATI เปนผูออกแบบลายวงจรเอาไว โดยแตละบริษัทก็จะเลือกใชอุปกรณ 38 Computer Chiang Mai

เมษายน 2552

ตัวจีพียู (GPU) บนการดจะวิ่งดวยความเร็วปกติคือ 625 MHz แรมที่ใชบนการดเปนชนิด GDDR3 ซึ่งมีขนาด 512 MB และวิ่งที่ ความเร็ว 990 MHz ขอแตกตางระหวาง 4850 กับ 4870 ก็คือหนวย ความจำที่ตางกันคือ 4870 จะใช GDDR5 ซึ่งมีความเร็วสูงกวา GDDR 3 คอนขางมาก ความรอนและการกินไฟก็จะมากกวาดวย ดังนั้นจึงมี ฮีทซิงคใหญกวามาก การด Gigabyte 4850 มีฮีทซิงคทำจากทองแดง เปนครีบ ครอบที่จีพียูกับแรม และถูกยึดดวยแบล็กเก็ตเปนรูปตัว X และมีฮีทซิงคอีกตัวหนึ่งครอบสวนที่เปนตัวจายไฟใหกับการด จีพียูที่ใช มีรหัส RV770 ถูกผลิตโดยเทคโนโลยี 55nm สวนแรม 512 MHz เปน ยี่หอ Qimonda


Giagabyte HD4850 GV-R485-512H-B คุณสมบัติของ Gigabyte 4850 • • • • •

รูปที่ 4 พลาสติกหุมหัวตอตางๆ เพื่อปองกันฝุนละอองที่จะเขาไป

รูปที่ 5 ฮีทซิงคที่ครอบตัวจีพียูกับแรม ถูกยึดดวยแบล็กเก็ตรูปตัว X

• • • • • •

ATI Radeon HD 4850 256-bit Memory interface DirectX10.1 and Shader Model 4.1 Support PCI Express 2.0 support On-Chip HDCP สามารถแสดงผลแบบ Full HD บนจอที่สนับสนุน Full HD ATI CrossFireX Up to 24X Custom Filter Anti-Aliasing 55nm Process Technology Built-in HDMI and 7.1 surround audio ATI AVIVO HD Video and Display technology Unified Video Decoder 2 (UVD) for Blu-ray and HD DVD

เมื่ อ ดู จ ากสเปคการ ด จอตั ว นี้ ส ามารถทำได ห มดทุ ก อย า ง เพราะสามารถส ง ออกได ทั้ ง ภาพและเสี ย งผ า นสาย HDMI และ สนับสนุน DirectX เวอรชั่นลาสุด ซึ่งตรงจุดนี้ทำใหไดเปรียบคูแขงที่ สนับสนุนแค DirectX เวอรชั่น 10.0 สำหรับการใชงานจริงนั้น เทียบเทา กับการดจอของ Nvidia รุน 9800GTX+ ในราคาเทียบเทากัน กับ 260GTX ที่มีราคาสูงกวามาก 9800GTX เปนการดจอที่ใชเทคโนโลยี พัฒนามาจาก 8800GTX ซึ่งถือวาเปน GPU รุนเกาและรุนสุดทายเมื่อ เทียบกับ 4850 ซึ่งจะใหมกวา จึงนาสนใจกวา ในทองตลาดรุน 4850 มักมีราคาถูกกวา 9800GTX+ และ 260GTX มาก

ความคุมคาที่ยากจะปฏิเสธ

การดจอรุนนี้ถือวาเปนการดจอที่นาสนใจสำหรับคอเกม และ คุ ม ค า สำหรั บ การซื้ อ เพราะให ป ระสิ ท ธิ ภ าพหลายอย า งในราคาที่ ยอมเยามาก สามารถเลนเกมไดทุกเกมโดยไมมีปญหาเรื่องภาพกระตุก และสำหรับผูใช Photoshop เวอรชั่นลาสุด ที่สนับสนุนการประมวลผล รูปดวย OpenGL ก็สามารถใชการดจอตัวนี้ชวยในการประมวลผลได นอกจากนี้การดจอตัวนี้ยังสามารถใชในการดูหนัง ฟงเพลง ตอจอ LCD ขนาดใหญที่รองรับ Full HD ไดอีกดวย

รูปที่ 6 เอาตพุตเปน DVI สองหัว และหัวตอคอมโพเนนท เอาตพุตของการดมี DVI สองหัว และหัวตอคอมโพเนนท โดยจะมี พ ลาสติ ก สี ฟ า หุ ม หั ว ต อ ต า งๆ ไว เ พื่ อ กั น ฝุ น ละอองหรื อ สิ่ ง แปลกปลอมหลุดเขาไป ผูที่จะใชการดจอนี้จำเปนตองเสียบไฟจาก ภายนอก โดยมีหัวแปลง 6 พิน หรือเพาเวอรซัพพลายบางยี่หอที่เปน ไฮเอ็นดก็จะมีหัว 6 พินใหเลย ดังนั้นผูที่จะใชการดตัวนี้ก็ตองดูวาเพา เวอรซัพพลายสามารถจายไฟใหการดจออยางเพียงพอหรือไม เพราะ ขณะเลนเกมเฉพาะการดจอตัวนี้อาจกินไฟถึง 100 วัตต การดจอ 4850 ตัวนี้สามารถนำมาทำครอสไฟรเอ็กซ ซึ่งคือการตอการดจอมากกวา 1 ตัวเขาดวยกันเพื่อที่จะเพิ่มความสามารถในการประมวลผลได เมษายน 2552

Computer Chiang Mai 39


Hardware Review

ZyXEL NBG460N

ZyXEL

NBG460N

เรื่อง : พีรพนธ อนุสารสุนทร

เราเตอรไรสายมาตรฐาน g ที่ใหคุณภาพ และการตั้งคาการใชงานไดอยางยืดหยุน ครอบคลุม และคุมคา

าตรฐานไรสายแบบ 802.11n เปนมาตรฐานที่พัฒนามา จาก g ที่มีความสามารถในการสงสูงสุดที่ 54 Mbps ที่ ความถี่ 2.4GHz โดยมาตรฐาน g ไดมีการเริ่มใชตั้งแตป 2003 จนถึงปจจุบันและมีการใชกันอยางแพรหลาย สวนมาตรฐาน n ซึ่งยังไมออกมาอยางเปนทางการ แตไดมีการใชมากขึ้นมาหลายปแลว และจะออกมาเปนมาตรฐานสุดทายในสิ้นป 2009 ที่จะถึงนี้ นับเปนเวลานานในการเปลี่ยนจากมาตรฐาน g ไปเปน n เมื่อเทียบกับตอนที่เปลี่ยนจากมาตรฐาน b ไป g เริ่มตั้งแตป 2000 ที่ มาตรฐาน b ไดออกมา และเปลี่ยนเปน g ในป 2003 หลังจากนั้นก็เริ่ม มีชิปที่ผลิตเปน n ออกมาหลายปแตยังไมออกมาอยางเปนทางการ ถาพูดถึงความเร็วมาตรฐาน b อยูที่ 11 Mbps ที่ความถี่ 2.4 GHz ซึ่ ง ก อ นหน า นี้ มี ม าตรฐานที่ อ อกมาก อ นคื อ มาตรฐาน a ซึ่ ง มี ความเร็วถึง 72 Mbps ที่ความถี่ 5GHz แตไมคอยเปนที่นิยมเทาไหรนัก เพราะมีขอจำกัดตรงที่ไปไดไมไกล ความยาวคลื่นสั้นกวามาตรฐาน b ทำงานที่ ค วามถี่ ต่ ำ กว า แต ก็ มี ค วามยาวคลื่ น ยาว จึ ง สามารถทะลุ กำแพงได แตขอเสียของมาตรฐาน b คือ มีอุปกรณหลายอยาง เชน บลูทูธ โทรศัพทไรสาย เมาไรสาย และจอยสติกไรสาย ที่ใชความถี่ เดียวกัน ทำใหเกิดการรบกวนกันมาก สำหรั บ มาตรฐาน n ซึ่ ง ทิ้ ง ระยะเวลานานกว า จะมี ก ารใช สามารถใชที่ความถี่ 2.4GHz และ 5GHz ได และใชเทคโนโลยี MIMO (Multiple Input Multiple Output) เพื่อชวยในการสง โดยเทคโนโลยีนี้ จำเปนจะตองมีเสามากกวา 1 เสา โดยอาศัยการเดินทางของสัญญาณ หลายเส น ทาง สั ญ ญาณจะเดิ น ทางมาถึ ง เสาไม เ หมื อ นกั น หาก สัญญาณที่มาไมถูกตองหรือออนมาก ก็สามารถนำสัญญาณที่ไดรับ จากเสาอื่นมาเปรียบเทียบได การทำลักษณะนี้สามารถเพิ่มความเร็ว และระยะทางในการสงขอมูลไดมากขึ้น โดยความเร็วนั้นสามารถไปได ถึง 600 Mbps และระยะทางไดไกลถึง 300 เมตร ในขณะที่มาตรฐาน a ไปได ไ กลเพี ย ง 35 เมตร มาตรฐาน b ไปได ไ กล 38 เมตร และ มาตรฐาน g ไปไดไกล 100 เมตร

40 Computer Chiang Mai

เมษายน 2552

ระยะทางนี้ เ ป น ระยะทางภายในห อ ง ซึ่ ง จะมี สิ่ ง กี ด ขวาง มากกว า แต ถ า เป น ภายนอกจะได ไ กลกว า นี้ เรื่ อ งความเร็ ว ของ มาตรฐาน n ซึ่งสูงกวา g มากๆ ยังไมเปนที่แนชัดวาจะสูงสุดเทาไหรกัน แน จนกวาของจะออกมาจริงในตนป 2010 แตจากผลิตภัณฑที่ออกมา ที่ใชมาตรฐาน draftn ระบุไวที่ 300 Mbps แตที่ผมใชโนตบุคซึ่งใช มาตรฐาน n ไดแค 150 Mbps แตเมื่อมาตรฐานยังไมออกมาอยางเปน ทางการ ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได สำหรับเราเตอรที่ใชมาตรฐาน n ผู ผลิ ต ได รั บ รองว า เมื่ อ มาตรฐานจริ ง ออกมาก็ จ ะสามารถอั พ เกรด เฟรมแวรได สำหรับการเชื่อมตอในระบบแลนที่พัฒนามากอนหนาแบบไร สาย ที่เริ่มตนที่ความเร็ว 10 Mbps จากนั้นก็ไปที่ 100 Mbps และในป 1998 มาตรฐาน 1000Mbps ตัวแรกก็เริ่มออกมาใหใชกัน จนทุกวันนี้ ถ า ไปซื้ อ โน ต บุ ค ที่ มี พ อร ต แลนเกื อ บทุ ก รุ น ทุ ก ยี่ ห อ ก็ จ ะเป น แบบ 1000Mbps แตในชวงที่มาตรฐาน g ออกมาใชการรวมตัวกันระหวาง ไรสายแบบ g กับแลน 1Gbps จึงไมเกิดขึ้นเพราะ มาตรฐาน g มี ความเร็วสูงสุดเพียง 54Mbps เมื่อเทียบกับแลนที่เร็วกวามาก แตตอนนี้เมื่อมาถึงมาตรฐาน n ซึ่งมีความเร็วเปนหลักรอย จึ ง ใช ร ว มกั บ แลน 1Gbps ได อ ย า งลงตั ว แต ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี ค วาม สามารถใชไรสายที่มาตรฐาน n และ LAN 1Gbps ยังมีออกมาไมมาก นัก สวนใหญเราเตอรในทองตลาดที่เปนมาตรฐาน n จะเปน LAN 100 Mbps อยู เพราะการใช LAN 1 Gbps จะทำใหอุปกรณแพงขึ้น รวมถึง เสาอากาศที่ตองมีมากกวา 1 เสา ก็จะทำใหเราเตอรที่เปนมาตรฐาน n มีราคาสูงกวามาตรฐาน g อยางแนนอน สำหรับผลิตภัณฑไรสายในระบบ n หนึ่งในผูนำที่เรารูจักและ คุนเคยกันเปนอยางดีคือ ZyXEL ที่วางจำหนาย Wireless N Router ในรุน NBG-460N ที่เปนมาตรฐาน n และมีพอรต LAN 1Gbps เราเต อร ตั ว นี้ มี ข อ แตกต า งจากเราเตอร ตั ว อื่ น ๆ ซึ่ ง เป น ตั ว แรกที่ ผ สมกั น ระหวางมาตรฐาน n รวมกับพอรตแลน 1Gbps นอกจากนี้ยังมีความ สามารถอื่นๆ เชน VPN หรือ Virtual Private Network เขามาดวย พูด ไดวาครบครันในตัวเลยทีเดียว


ZyXEL NBG460N

รูปที่ 1 กลอง NBG460N

รูปที่ 2 โฉมหนาเราเตอรไรสาย ZyXEL

Hardware Review

ดานหลังตัวเราเตอรมีพอรตแลน 1Gbps สี่พอรต และพอรต WAN 1Gbps หนึ่งพอรต มีปุม WPS (WiFi Protected Setup) มีไวใช รวมกับอุปกรณที่มี WPS เหมือนกัน ทำใหสะดวกในการเซ็ตอัพการ เชื่อมตอไดงายขึ้น เพราะโดยปกติแลวเน็ตเวิรคที่เขารหัสไว เมื่อจะเขา ระบบตองพิมพพาสเวิรด หรือตองใหจำพาสเวิรดเอาไว แตสำหรับ อุปกรณที่มี WPS ก็ไมจำเปนตองพิมพพาสเวิรด เพราะเพียงเรากดปุม WPS ที่เราเตอร แลวกด WPS ที่ตัวลูก ภายในสองนาที ก็จะทำการ เชื่ อ มต อ อั ต โนมั ติ ท ำให ง า ยต อ การเชื่ อ มต อ แต จ ะทำได เ ฉพาะกั บ อุปกรณที่สนับสนุน WPS เทานั้น นอกจากนี้ก็มีปุม Reset ซึ่งใชเฉพาะ ตอนที่ลืมพาสเวิรด หรือจำ IP ไมได และมีปลั๊กสำหรับเสียบไฟที่ดาน หลัง

รูปที่ 5 อุปกรณที่มาในกลอง อุ ป ก ร ณ ที่ ใ ห ม า ใ น ก ล อ ง ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด ว ย เ พ า เวอรอะแด็ปเตอรชนิดสวิตชิ่ง, สาย LAN, ซีดีไดรวเวอร และคูมือ การ เขาไปคอนฟกเราเตอรสามารถทำไดหลายวิธี เชน ผานทางเว็บ, Telnet และทาง FTP โดย IP ตามคาดีฟอลตคือ 192.168.1.1

รูปที่ 3 ดานขางของเราเตอรมีชองระบายความรอน ตัวบอดี้ในรุนนี้มีสีขาว ซึ่งเปนแบบใหมของ ZyXEL จากเมื่อ กอนจะเปนสีดำขนาดเล็กกวานี้ ไฟสถานะดานหนา 9 ดวง มองเห็น ชัดเจน แตจะติดเฉพาะบางดวงที่ถูกใชงาน สวนเสาอากาศที่อยูดาน หลังมีสามเสา เปนชนิดที่สามารถถอดได ซึ่งสามารถเพิ่มขนาดของเสา อากาศในกรณีที่จำเปนได

รูปที่ 6 หนาตางแรกของการเซ็ตอัพ

รูปที่ 4 ดานหลังของเราเตอร

เมื่อเขาไปที่ 192.168.1.1 และใสพาสเวิรด 1234 ก็จะเจอ หนาแรกเปนดังรูป ผูใชสามารถเลือกไดหลายภาษา เมษายน 2552

Computer Chiang Mai 41


Hardware Review

ZyXEL NBG460N หนึ่งในคุณสมบัติใหมที่นาสนใจอยางยิ่งคือ คุณสามารถเปด หรือเปดเราเตอรเปนเวลาไดหรือจะตั้งในแตละวันในสัปดาห หรือเปดไว ตลอด ทำใหสามารถควบคุมการใชงานอินเทอรเน็ตไดสะดวก และ คลองตัวยิ่งขึ้น

รูปที่ 7 หนาจอแสดงสถานะของเราเตอร หนาจอสถานะสรุปการทำงานของเราเตอร โดยหนาจอนี้ผูใช สามารถดู ข อ มู ล รวม ของเราเตอร ไ ด เ ช น IP ของเราเตอร , MAC address, Link ตางๆ ของเราเตอร รวมถึงการใชงานเราเตอร การใช Firewall และหนวยความจำ

รูปที่ 10 Static DHCP Table นอกจากนี้ยังมีฟงกชั่นที่สามารถกำหนด IP สำหรับการใช ชนิด Static IP โดยตัวเราเตอรจะตรวจหา Mac address แลวจาย IP ดังตาราง ซึ่งสามารถกำหนดไดถึง 8 ตัว ซึ่งมีขอดีสำหรับการตอกับ อุปกรณเน็ทเวิรค เชน เราเตอรตัวอื่น หรือ เน็ตเวิรคปริ้นเตอร เมื่อเรา ปดปริ้นเตอรไวนานๆ เมื่อเปดใหมมักจะได IP ใหม ซึ่งทำใหบางเครื่อง ไมสามารถพิมพได แตถามีเราเตอรตัวนี้ก็สามารถกำหนดใหเน็ตเวิรค ปริ้นเตอรมี IP เดิมทุกครั้งที่เปดขึ้นมาได

รูปที่ 8 Mac Filter เราเตอร ตั ว นี้ ส ามารถกรอง Mac ได โดยสามารถระบุ ว า คอมพิวเตอรที่มี Mac เบอรใดที่สามารถใชเราเตอรตัวนี้ได โดยถาไมได ระบุไวในลิสตนี้ ก็จะไมสามารถติดตอกับเราเตอรได ซึ่งสามารถใชได สูงสุดถึง 32 เครื่อง

รูปที่ 9 สามารถตั้งเวลาเปดและปดเราเตอรได 42 Computer Chiang Mai

เมษายน 2552

รูปที่ 11 การทำพอรตฟอรเวิรด คุณสามารถตั้งคาการทำพอรตฟอรเวิรด เพื่อใชงานตางๆ เชน เกม หรือโหลดบิตทอรเรนต โดยผูใชระบุพอรตเอง หรือ สามารถ ดาวนโหลดลิสตแลวใสเขาไปในเราเตอร เพื่อเลือกอัตโนมัติ

รูปที่ 12 การทำ Dynamic DNS


ZyXEL NBG460N ในสวนของ Dynamic DNS นั่นก็คือ การอัพเดตชื่อกับ IP เขาดวยกัน เพื่อผูใชเพียงแคจำชื่อโดเมน ซึ่งในตัวเราเตอรมีใหเลือก หลายเจา โดยตัวเราเตอรนี้จะทำการอัพเดต DNS อัตโนมัติเมื่อ IP เปลี่ยนไป การทำ Dynamic DNS จำเปนที่จะตองใชงานกับอุปกรณ เชน กลองวงจรปด หรือการทำ VPN

Hardware Review

ในสวนของ Management Bandwidth คุณสามารถกำหนด ระดับและสถานะการทำงานไดอยางยืดหยุน

รูปที่ 15 Wireless N Adapter NWD-271N นอกจากเราเตอรแลว ZyXEL ยังวางจำหนาย NWD-271N ซึ่ ง เป น ตั ว แลนไร ส ายที่ ส ามารถเชื่ อ มต อ กั บ USB และสามารถใช ฟงกชั่น WPS ได โดยการเซตอัพก็ทำไดไมยากคือ ทำการกดปุม WPS ที่เ ราเตอร NBG460N แลวกด WPS ที่ตัวลูกนี้ ภายในสองนาที ก็ สามารถติดตอกันไดแลว ทำใหการเชื่อมตอแบบไรสาย สะดวกและ คลองตัวเปนอยางยิ่ง รูปที่ 13 การทำ VPN สำหรับการตั้งคา VPN สามารถระบุคาตางๆสำหรับการตั้ง VPN ซึ่งเปนความสามารถที่ทำใหเครื่องคอมพิวเตอรที่บาน สามารถ เขามาเปนวงแลนเดียวกับที่ทำงานได ซึ่งสะดวกมากหากสามารถเขา มาดูไฟลที่แชรไวในสำนักงาน หรือโปรแกรมบางชนิด โดยดูจากที่บาน ก็เปนการประหยัดคาเดินทางไดอยางมากทีเดียว

รูปที่ 16 อุปกรณที่มาภายในกลอง ในการเชื่อมตอ และทดลองใชงาน การถายโอนไฟลตางๆ ทำไดอยางรวดเร็ว และนาประทับใจมาก

รูปที่ 14 การกำหนดแบนดวิดธ รูปที่ 17 ไฟแสดงสถานะ

เมษายน 2552

Computer Chiang Mai 43


D-SLR Essential Gear Guide

ซื้อเลนสมือสองตองมองอะไรบาง?

ซื้อเลนสมือสองตองมองอะไรบาง?

เทคนิคงายๆ ที่คุณสามารถนำไปใชในการเลือกซื้อเลนสมือสองไดอยางมั่นใจ ถูกใจ และจายไปสมราคา

ำหรับผูที่รักในการถายภาพ ชอบเลนกลอง ชอบลองเลนส รุนตางๆ อยากเห็นโลกในมุมมองของเลนสแตละรุน แตละ ยี่หอ ซึ่งมีระยะโฟกัส และขนาดรูรับแสง พรอมคุณสมบัติ ตางๆ ที่แตกตางกันไป ทั้งเลนสไวด นอรมอล หรือซูม นอกเหนือจากการหาซื้อเลนสใหมๆ ตามรานจำหนายแลว ในป จ จุ บั น ตลาดของเลนส ก ล อ งมื อ สอง ก็ ไ ด รั บ ความนิ ย มอย า ง แพรหลายไปทั่วประเทศ เพราะไมเพียงจะมียี่หอตางๆ มากมาย ยังมีรุน ตางๆ ใหเลือกซื้อเลือกหาอีกดวย ที่สำคัญคือจุดเดนที่มีราคาถูกกวาของใหม บางชิ้นเจาของ ซื้ อ มา แต ใ ช แ ล ว ไม ถู ก ใจ หรื อ ซื้ อ มาไม ค อ ยได ใ ช ซื้ อ มาแล ว อยาก เปลี่ยนรุน ตองการใชเงิน เลิกเลน จึงอยากขายออก แถมบางชิ้นยังเปน ของใหมที่ซื้อมาไมนาน ประกันยังอยูครบ บางรายการยังไมไดกรอก ใบรับประกันดวยซ้ำไป รวมถึงราคาที่ตั้งก็ไมสูงมาก และยังเปดโอกาส ใหคุณตอรองไดอีก หรือบางครั้งก็อาจใชวิธีแลกเลนสกันไปเลย อาจมี การเพิ่มสตางค เพื่อชดเชยราคาที่ตางกัน ตลาดของมือสองจึงเปน ตลาดที่นักเลนกลองใหความสนใจเปนอยางยิ่ง แตก็เชนเดียวกับตลาดมือสองของสินคาอื่นๆ เรามักไดยินคำ วา ตาดีไดตารายเสีย การเลือกซื้อเลือกหา จึงจำเปนตองมีความรู มี ทักษะในการดูของติดตัวบาง เพื่อใหคุณไดสินคาคุณภาพดีสมราคามา ใช ไมใชไดของชำรุด ของไรคุณภาพมา สามารถนำขอมูลจากสภาพตัว สินคาไปใชในการตอรองราคา เพื่อใหไดราคาที่เหมาะสม และนำไปใช งานได อ ย า งสบายใจ ไม ถู ก หลอกลวง และหากต อ งการขายต อ ใน ภายหลังก็ยังไดราคาดีอยางที่ตองการไดอีกดวย การซื้อเลนสมือสอง สิ่งที่ตองดู ตองพิจารณา ไมมีอะไรซับ ซับซอน ไมมีอะไรตองกลัว คุณอาจจะเห็นรายการตรวจสอบมากมาย 44 Computer Chiang Mai

เมษายน 2552

ในบทความนี้ แตก็เปนสิ่งที่คุณสามารถเรียนรูไดงายๆ ใชเวลาไมนาน และสิ่งที่จะไดรับนั้น คุมคาเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะถาคุณมองวาตลาด มือสอง เปนตลาดที่ทำใหคุณสามารถซื้อหาเลนสคุณภาพมาใชในงาน ของคุณได

เว็บไซตขายกลองมือสองในไทย

กอนที่เราจะไปดูวิธีการเลือกซื้อเลนสมือสอง เราไปดูกันกอน วาเว็บขายเลนสมือสองมีที่ไหนกันบาง ที่คนเขาเยอะๆ ซื้อหากันบอยๆ • Camera2Hand: http://www.camera2hand.net/ • KlongDigital: http://www.klongdigital.com/webboard4/main. php • PixPros.net: http://www.pixpros.net/forums/forumdisplay.php? f=30 • Takong.com: http://www.taklong.com/marketplace/ • ThaiDPhoto: http://www.thaidphoto.com/forums/forumdisplay. php?f=17 • ThaiSecondHand: http://camera.thaisecondhand.com/ • Lanna Photo Club: สำหรับชาวเชียงใหม และชาวเหนือ http:// photo.lannaphotoclub.com/index.php?board=14.0 • CM-Club: สำหรับชาวเชียงใหม และชาวเหนือ http://www.cm-club .com/vb/forumdisplay.php?f=40

เว็บไซตขายเลนสมือสองในไทยยังมีอีกหลายที่หลายแหง คุณสามารถคนหาจาก Google ไมแนในจังหวัดที่คุณอาศัยอยู อาจจะ มีเว็บไซตดีๆ ซอนอยู โดยที่คุณไมทราบก็เปนได


ซื้อเลนสมือสองตองมองอะไรบาง?

D-SLR Essential Gear Guide

เทคนิคการเลือกซื้อเลนสมือสอง

เราไปดูกันครับ จะซื้อเลนสมือสองทั้งที มีสิ่งที่ตองพิจารณา

อะไรบาง?

1.รูหนา ไมรูใจ แตพอเช็คประวัติได

กอนที่คุณจะติดตอขอซื้อเลนสมือสองจากใคร หรือรานใด ใชเวลาซักนิด ตรวจดูประวัติคนขาย หรือรานที่จะไปซื้อจากอินเทอร เน็ต เว็บไซตหลายๆ ที่จะมีขอมูลเกี่ยวกับผูขาย มีคอมเมนต มีคะแนน การซื้อขายเอาไวดวย ถาไมมี คุณสามารถดูวาคนอื่นๆ พูดถึงคนที่ขาย หรือรานคานี้อยางไรบาง คุณอาจดูวาคนที่ขาย รานที่ขาย เคามาพูดคุยสนทนาในเว็บ บอรดบอยแคไหน เปนที่รูจัก เปนที่เคารพ หรือนับถือจากสมาชิกมาก นอยแคไหน เปนผูดูแลระบบ หรือทีมงานดวยหรือไม สิ่งเหลานี้ชวยเพิ่ม ความนาเชื่อถือใหกับตัวผูขาย อยาลืมใชเวลาหาขอมูลตรงนี้ดวย เพราะถาคุณเจอกับผูขาย ที่มีพฤติกรรมไมดี คุณอาจจะพบกับปญหาตางๆ มากมาย เชนการนัด เจอแลวไมมา เสียทั้งเวลาเดินทาง คาโดยสาร เสียเวลารอคอย หรือเอา สินคาไมตรงกับรูปมาขาย อางวาขายสินคาใหคนอื่นไปแลว หรือไมมี สินคาในมือ อางนูน อางนี่ไปเรื่อย ฯลฯ ยิ่งถามีการโอนสตางคกอน ยิ่ง อันตราย ถาใหดี ควรจะซื้อหาเลนสกับคนขายที่สามารถนัดดูของได จะดีกวาการซื้อแลวสงของโดยที่คุณยังไมไดเห็นสินคา หรือถาจะซื้อ จริงๆ ก็ควรจะเลือกคนขาย หรือรานคาที่มีเครดิตดีๆ สมาชิกใหการ ยอมรับ เปนตน

คุณจะใหความสำคัญมากนอยแคไหนดวย เชน บางคนก็ไมสนใจวา เลนส ต อ งมี ก ล อ งมาด ว ยหรื อ ไม คู มื อ ไม ใ ช ไม ซี เ รี ย ส สำหรั บ ซอง กระเปา และฮูดนั้นจะขึ้นกับยี่หอและรุนของเลนส วามีแถมมาใหดวย หรือไม

4.ตรวจสอบบอดี้ สภาพภายนอก

เอาละครับ หลังจากตรวจสอบวาอุปกรณมาครบครัน แค ไหน ขั้นตอนตอไปคือการตรวจสอบสภาพกันแลว เริ่มจากการดูสภาพ ภายนอกของเลนสกันกอน โดยมีสวนที่ตองพิจารณา ดังนี้ • สภาพของตัวบอดี้เลนส มีรอยขูดขีด มีริ้วรอยอะไรบาง มีการหลุด ลอกของวัสดุเคลือบหรือไม ริ้วรอยเหลานี้มักเกิดขึ้นจากการใชงาน ซึ่ ง ไม มี ผ ลเท า ไหร ต อ การทำงานของเลนส แต มี ผ ลต อ ราคาที่ คุ ณ สามารถนำไปใชตอรองได

2.อายุของเลนส และราคามือสอง

หลังจากที่ตรวจสอบประวัติของผูขายไปบางแลว ตอไป ถา เลนสไมใชซื้อมาใหม หมดประกันไปแลว ไมมีใบเสร็จ ใหคุณตรวจสอบ อายุของเลนส เลนสแตละรุนจะมีสายการผลิตออกมาสำหรับแตละป เชนเลนส Canon 70-200mm F4 จะมีรหัสทายเลนสบอกปที่ผลิต เชน UX คือเลนสที่ผลิตในป 2009 นี่เอง ไลถอยปขึ้นไป เปน UW, UV, UU, UT, US,… เปนตน นอกจากนี้ ยั ง ต อ งเช็ ค ราคามื อ สองว า ทั่ ว ไปเค า ขายกั น ที่ เทาไหร ตอรอง ปดราคากันที่เทาไหร เพื่อนำมาใชเปนขอมูลที่คุณนำไป ตอรองเพื่อขอราคาที่ดี จายนอยลง

3.กลอง คูมือ ซอง กระเปา และฮูด

สิ่งแรกคือ การตรวจดูวาอุปกรณตางๆ มีครบหรือไม ฝาปด หนาเลนส ทายเลนส อุปกรณเหลานี้ราคาคอนขางแพงครับ หากตองไป หาซื้อเอาเองทีหลัง นอกจากนี้ก็มีกลอง คูมือ ซอง กระเปา และฮูด คุณตองหา ขอมูลตรงนี้มากอนซื้อดวยวาเลนสแตรุนมีอะไรมาบาง ซึ่งก็ขึ้นอยูวา

• สภาพของตัวบอดี้ มีรอยบุบ รอยแตกหัก ซึ่งอาจเกิดจาการตกหลน กระแทกมาหรื อ ไม จุ ด นี้ เ ป น เรื่ อ งสำคั ญ มาก เพราะตั ว เลนส นั้ น ประกอบดวยชิ้นสวนตางๆ มากมายประกอบกันอยูขางใน การตก กระแทกอาจสงผลตอการทำงานของเลนสอยางชัดเจน ซึ่งเราสังเกต ไมเห็นครับ ตองเอาไปทดสอบใชงานในการถายภาพ วาภาพเปน อยางไร

เมษายน 2552

Computer Chiang Mai 45


D-SLR Essential Gear Guide

• ตัวหนังสือ ตัวเลขตางๆ หลุด ลอก หรือฉีกขาดไปหรือไม ถาขาดไป บางสวน เชนขาดครึ่ง อาจจะยังพออานคาได แตถาขาดไปทั้งหมด ก็ อาจทำใหอานคาไดลำบากเล็กนอย • สวิตซตางๆ เชนสวิตซปรับ MF/AF สวิตซเปดปดระบบปองกันการสั่น เชน IS, VR รวมถึงมาโคร ตองอยูในสภาพดี ไมแตกหัก เลื่อนไดไม ติดขัด • ยางที่ใชในการหมุนโฟกัส หมุนปรับระยะมีสภาพอยางไร เพราะเปน สวนที่ถูกสัมผัส ถูกจับใชงาน เปอนคราบสิ่งสกปรก ฝุน เหงื่อ ตัวยาง สกปรกหรือไม ฉีกขาดรึเปลา จับแลวเหนียวๆ ติดมือหรือไม เมื่อหมุน ดู ตัวยางยังติดกับกระบอกเลนสหรือไม หมุนสะดวกแคไหน ตัวยางมี สภาพยืด ยาน ไมคงสภาพหรือไม ซึ่งเกิดจากการใชงานเปนเวลา นาน หรือเสื่อมสภาพไปแลว

• หมุนวงลอซูมดูวากระบอกซูมที่เลื่อนเขาออกนั้น ลื่นไหล ไมติดขัด

46 Computer Chiang Mai

เมษายน 2552

ซื้อเลนสมือสองตองมองอะไรบาง?

• สำหรับเลนสซูมที่ตัวกระบอกเลนสมีการขยับเขาออก ใหคุณดูวา ตัว กระบอกในสวนที่ขยับเขาออกนั้น สกปรกหรือไม มีเศษฝุนผงอะไร ติ ด รึ เ ปล า เพราะจะส ง ผลต อ ความคล อ งตั ว ในการขยั บ ของตั ว กระบอก • เวลาที่กระบอกเลนสยื่นออกไป ตัวกระบอกมีการสั่นคลอน ไมมั่นคง หรือไม เพราะนั่นแสดงใหทราบวากระบอกเลนสเริ่มหลวมแลว • เวลาที่คุณซูมเขาออก มีเสียงแปลกๆ ดังออกมาหรือไม เพราะกลไก ขางในอาจจะเริ่มเสื่อมสภาพแลว และเลนสบางรุนก็มีขอบกพรองใน สวนนี้ตั้งแตออกมาจากโรงงาน • ใหคุณลองยกหนาเลนสขึ้นหรือลง เพื่อดูวากระบอกเลนสเลื่อนออก มา หรือเลื่อนเขาไปเองหรือไม เพราะนั่นก็แสดงใหเห็นกระบอกเลนส เริ่มหลวมแลวเชนกัน • สังเกตเกลียวหนาเลนสดูวา เกลียวยังมีสภาพดี ไมแตกหัก ไมบิ่น เพราะเปนสวนสำคัญที่คุณจะใชในการใสฟลเตอรตางๆ รวมถึงการ ใสฮูดเพื่อบังแสง • ฮูดที่นำมาสวม ติดแนน ไมขยับ ไมโยกหรือสั่น • พลิกไปดานทายของเลนส ใหคุณตรวจสอบเกลียวล็อคเขากับตัว กลอง ตองมีสภาพที่สมบูรณ ไมแตกหัก ไมบิ่น ไมเปนริ้วรอย ลอง สวมกับกลองของคุณดูวา ใสแลวยึดติดแนนหรือไม • จุดสำคัญที่มองขามไมได คือหนาสัมผัสไฟฟาของเลนสที่ใชเชื่อมตอ กับตัวกลอง ตองไมสกปรก ตองสะอาดสภาพตองสมบูรณ ไมแตก บุบ เสียหายหรือไม เพราะอาจเกิดจาการไมระวัง ทำหลนไปกระทบ เพราะสิ่งนี้จะทำใหกลองกับเลนสทำงานรวมกันไมเต็มที่ บางครั้ง กลองอาจจะมองไมเห็นเลนสไปเลย และถาหนาสัมผัสเสียหาย อาจ จะไปขูดขีดหนาสัมผัสของกลอง สงผลเสียหายตอตัวกลองไปดวย


ซื้อเลนสมือสองตองมองอะไรบาง?

D-SLR Essential Gear Guide

• ดานทายเลนสยังมีจุดตำแหนงของน็อตยึดตางๆ ดูวาหัวน็อตอยูใน สภาพดี ไมบิ่น ไมหัก ไมมีมีรองรอยการหมุน การงัด เพราะนั่นแสดง ใหเห็นวาเลนสนี้อาจมีการเสียหายมากอน มีการนำไปถอดลาง มี การซอมแซม หรือมีการดัดแปลงตางๆ ใหลองสอบถามเจาของดูวามี การนำไปลาง ไปทำอะไรมาบางหรือไม เพราะอาจมีผลตอผลตอ คุณภาพในการทำงานของเลนสได ถาทำไมถูกวิธี

5.การตรวจสอบสภาพเลนส

จากสภาพภาพภายนอกตัว บอดี้ เรามาดู สว นสำคัญที่ตัว กระจกเลนสกันตอ ควรจะนำไฟฉายไปดวย หรือหาหลอดไฟเอาไวสอง ดูสภาพเลนส • การตรวจดูวาเลนสมีฝุน มีฝา หรือมีราหรือไมนั้น เราจะใชวิธีมอง ทะลุจากดานทายเลนสไปดานหนา และสลับกัน ถาเปนเลนสซูม ให หมุนดูตลอดทุกชวงซูม สังเกตดูที่ชิ้นเลนส ดูวามีอะไรผิดปกติไปจาก เลนสที่ควรมีลักษณะใสสะอาดหรือไม คอยๆ ดู ไมตองรีบ

o การดูฝุน: ดูวา มีจุดๆ สีดำ สีขาว บนผิวเลนสหรือไม เพราะมักจะ สงผลตอภาพ ทำใหภาพมีจุดๆ บนภาพ ตองคอยมาแกไขทีหลัง ดู ใหดีวามีเศษฝุนในเลนสหรือไม คุณอาจสงสัยวาฝุนเขาไปในเลนส ไดอยางไร โดยทั่วไป เลนสมักมีการขยับจากการซูมเขาออก ตรงนี้ เปนชองทางที่ฝุนมักเกาะบนกระบอกเลนส หรือชวงรอยตอของ การหมุน แลวหลุดรอดเขาไปได ยิ่งเปนเลนสซูมยาวๆ กระบอกยื่น เขาออก ยาวๆ ฝุนเหลานี้ จะทำใหเกิดเปนรอย เปนจุดเล็กๆ บน ภาพเวลาที่ ถ า ย แต ถ า ฝุ น อยู ด า นนอก อยู บ นกระจกเลนส ก็ สามารถเช็ดทำความสะอาดออกไปได

o การดูฝา: ฝาเกิดขึ้นกับเลนสไดทุกตัว มักจะเกิดขึ้นเมื่อนำเลนส ออกมาใช ใ นสภาพอากาศภายนอกต า งจากสภาพอากาศใน กระเป า เก็ บ เลนส ม ากๆ เช น จากร อ นไปที่ เ ย็ น ทำให เ กิ ด ไอน้ ำ ภายในเลนส และแห ง กลายเป น ฝ า หรื อ การนำไปใช ใ นที่ มี ความชื้นสูง แลวเก็บเลนสทันทีโดยไมไดดูแล ก็มักจะทำใหเกิดฝา ตกคางอยูในเลนส ฝาเปนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเปนอยางยิ่ง เพราะทำใหภาพ ขาดความคมชัด เลนสไมสามารถรับแสดงไดเต็มที่ เพราะแสดง เดินทางผานเลนสที่มีฝาติดอยูอีกชั้นหนึ่ง ลางก็ไมออก เรียกไดวา เลนสเสียหายถาวร ตองเปลี่ยนเทานั้นดูงายๆ ครับ ถาเลนสไมใส หรือมีลักษณะเปนดวงๆ เปนวง หรือเปนเม็ด ที่เกิดจากไอน้ำที่ กลายเปนฝาแหงติดอยู ถาเปนฝา ทางที่ดีควรบอกลาเลนสไปเลย ครับ เมษายน 2552

Computer Chiang Mai 47


D-SLR Essential Gear Guide

o การดูรา: รา ใชแลวครับ เชื้อราที่เรารูจักกันนี่แหละ ศัตรูตัวฉกาจ ทำลายเลนสราคาแพงๆ มาแลวทุกสารทิศ ซึ่งมักเกิดจากการเก็บ เลนสเอาไวในที่ชื้น อากาศไมถายเท ราก็จะเกิดขึ้นไดงายมาก ลักษณะของราจะปรากฏเปนเสนคลายๆ รากไม กระจายไปใน ทิศทางตางๆ สรางความเสียหายใหกับเลนส กินเนื้อเลนส และสง ผลต อ ภาพอย า งชั ด เจน การแก ไ ขคื อ การนำไปเข า ศู น ย ล า ง ทำความสะอาด เสียเงิน เสียเวลา และที่สำคัญ ลางแลว อาจจะ ไมหมด หรือเสียหายเกินเยียวยา คาใชจายในการลางก็หลายรอย ถึงหลายพัน อาจจะไมคุมกับการซื้อหามาใชงาน สังเกตดูวามีแนวเสนของราที่ดูเหมือนรากไมหรือไม รายัง พอลางไดครับ ถาอยากไดเลนสจริงๆ อาจลองตอลองราคา ขอลด ราคาเพื่อเปนคาลางเลนส หรือถาอยากไดจริงๆ อาจตอรองให เจาของไปลางมาใหกอน

ซื้อเลนสมือสองตองมองอะไรบาง?

• โคตติ้ง หรือการเคลือบกระจกผิวเลนสหลุดลอกหรือไม ซึ่งเกิดไดทั้ง เลนสที่มีอายุหลายป หรือเจาของเลนสเช็ดทำความสะอาดไมถูกวิธี หรือไปกระทบ ไปถูอะไรเขา

6.การตรวจสอบการทำงานของเลนส

• ผิวหนาเลนสทั้งหนาหนาและดานหลังมีริ้วรอย เสนขนแมว (รอยเสน เล็กๆ) รอยขูดขีด ถลอก แตกราวหรือไม

48 Computer Chiang Mai

เมษายน 2552

หลังจากที่ตรวจสอบสภาพภายนอก และสภาพของเลนส แลว ขั้นตอนตอไปคือการตรวจสอบการทำงานของเลนส ใหคุณนำ กลองของคุณที่จะใชรวมกับเลนสไปทดสอบดวยครับ สวมเลนสเขาไป ดูวาการเชื่อมตอ การยึดทำไดแนนหรือไม เลนสยังคงทำงานไดหรือไม หลังจากนั้นทดสอบการทำงานกัน • สำหรับการโฟกัส ทั้งแบบแมนนวล และออโตโฟกัส โดยเฉพาะออโต โฟกัส ดูวาเลนสโฟกัสภาพไดเร็วแคไหน ชาผิดปกติหรือไม • หลังจากนั้นทดสอบการการตอบสนองตอการโฟกัส โดยใหคุณโฟกัส ภาพที่ระยะใกลๆ กอน จากนั้นลองสลับไปโฟกัสที่อินฟนิตี้ หรือระยะ ไกลๆ ดูวาเลนสตอบสนองวิ่งหาโฟกัสใหมไดเร็วแคไหน หรือวิ่งหาไม หยุด แถมยังมีเสียงดังกึกๆ ไมหยุดนั่นแสดงใหเห็นถึงปญหา • ในการโฟกัส ตัวเลนสมีเสียงดังผิดปกติหรือไม ยิ่งถาเปนเลนสโปรที่มี มอเตอรเชนมอเตอรที่ใชเทคโนโลยี Silent Wave ของ Nikon หรือ USM (Ultra Sonic Motor) ของ Canon เสียงจะตองเงียบ ลื่นไหล และโฟกัสไดเร็วมากๆ เพราะการซอมมอเตอรในเลนส เปนเรื่องใหญ ครับ ตองแกะออกมาเปลี่ยน และคาใชจายสูงมาก ไมคุมกันแนๆ สำหรับเลนสมือสอง • ตรวจสอบการทำงานของไดอะเฟรม ดวยการหมุน หรือกดปุมเช็ค Depth Of Field บนตัวกลองคางไว มองผานหนาเลนสเขาไป แลว ขยับขนาดูรูรับแสงบนตัวกลอง ดูวาไดอะเฟรมมีการขยับปรับไปตาม คาที่เปลี่ยนไปหรือไม


ซื้อเลนสมือสองตองมองอะไรบาง?

D-SLR Essential Gear Guide ในกรณี ที่ เ ลนส ยั ง เหลื อ ประกั น ให คุ ณ ตรวจสอบว า การ รั บ ประกั น นั้ น เป น ประกั น ร า นค า หรื อ ประกั น ศู น ย ใ ห บ ริ ก าร เลนส ประกันศูนยมักจะมีราคาดีกวา เพราะผูซื้อสวนใหญจะมองวาเลนส ประกันศูนยนั้นใหความมั่นใจสูงกวาเลนสประกันราน เชนเดียวกันถา เลนสหมดประกันไปแลว ใบเสร็จก็มักจะไมมีความหมายอะไรมากนัก สำหรับเลนสประกันรานนั้น มักเปนเลนสที่หิ้วเขามาจากตาง ประเทศ หรือรานคาซื้อเลนสมือสอง มือสาม หรือมือสี่ สภาพดีมาขาย ตอ ซื้อทางรานก็จะรับประกันใหตามสภาพ ถาเสียรานรานก็มีทางเลือก 2 ทางคือ การพยายามลองซอมดูกอน ถาไมไดจึงสงศูนย หรือสงศูนย โดยตรง ถาคุณซื้อเลนสมือสองจากราน ควรสอบถามเงื่อนไขตรงนี้ ดวย วารานซอมเองกอนหรือไม หรือสงศูนยเลย และในกรณีของคาใช จาย รานออกทั้งหมดหรือไม เพื่อความชัดเจน และลดปญหา เพราะ บางรานอาจมีเงื่อนไขแตกตางกัน เชน คุณอาจตองออกคาขนสง ทาง รานออกคาซอม คุณออกคาอะไหล รานออกคาซอม หรือรานดูแลคาใช จายทั้งหมด ถามใหครบครับ เพื่อความสบายใจ และหมดปญหาที่อาจ จะเกิดขึ้นตามมา การรับประกันที่เหลืออยู และรูปแบบการรับประกันนี้ยังมีผล ในภายหลัง หากคุณตองการขายเลนสที่ซื้อมานี้ออกไป เพราะราคา ยอมจะดีกวา

8.ระยะเวลาและรูปแบบประกัน

• ทดสอบถายภาพ ดูผลลัพธที่ได ถาไมไดเอาคอมพิวเตอรโนตบุคไป ดวย หรือไมมีคอมพิวเตอรใหลองดูผลลัพธ ใหคุณขยายภาพจากจอ แอลซีดีดานหลังกลอง ดูใหทั่ววาภาพผิดปกติหรือไม ภาพไมคม เบ รอ หรือไม (คุณตองแนใจวาตอนถายมือนิ่งแลว อาจตองถายจากขา ตั้งกลอง หรือวางบนโตะ บนกำแพง แลวตั้งเลานับถอยหลังถาย เพื่อ ใหมั่นใจวากลองนิ่งจริงๆ เพื่อตรวจความคมชัด) ตรวจดูบนภาพมี รอยฝุนหรือไม สีผิดเพี้ยนบางรึเปลา ภาพที่ไดมีอะไรผิดปกติหรือไม

7.ใบเสร็จ เอกสารรับประกัน

เอกสารทั้งสองนี้ จะทำใหคุณทราบไดวาเลนสซื้อมาจากราน ไหน ในจังหวัดเดียวกับที่คุณอาศัยอยูหรือไม เผื่อจะใชบริการไดหาก เลนสมีปญหาในภายหลัง คุณสามารถใชใบเสร็จในการอางอิงได แตถา เลนสหมดประกันไปแลว ใบเสร็จก็มักจะไมมีความหมายอะไรมากนัก สำหรับเอกสารรับประกัน จะมีประโยชนมาก ถาเลนสยังอยู ในประกัน และตองนำเลนสไปใชบริการ ไมเพียงเทานั้น ระยะเวลา รับประกันยังสงผลอยางยิ่งตอราคาคาตัวของเลนส เพราะเลนสที่ยัง เหลือประกัน จะมีราคาสูงกวาเลนสที่หมดประกันไปแลวอยางแนนอน เปนเรื่องปกติ และราคาก็อาจแปรเปลี่ยนไปตามระยะเวลาประกันที่ เหลืออยูดวย

ในกรณี ที่ เ ลนส ยั ง เหลื อ ประกั น ให คุ ณ ตรวจสอบว า การ รั บ ประกั น นั้ น เป น ประกั น ร า นค า หรื อ ประกั น ศู น ย ใ ห บ ริ ก าร เลนส ประกันศูนยมักจะมีราคาดีกวา เพราะผูซื้อสวนใหญจะมองวาเลนส ประกันศูนยนั้นใหความมั่นใจสูงกวาเลนสประกันราน เชนเดียวกันถา เลนสหมดประกันไปแลว ใบเสร็จก็มักจะไมมีความหมายอะไรมากนัก สำหรับเลนสประกันรานนั้น มักเปนเลนสที่หิ้วเขามาจากตาง ประเทศ หรือรานคาซื้อเลนสมือสอง มือสาม หรือมือสี่ สภาพดีมาขาย ตอ ซื้อทางรานก็จะรับประกันใหตามสภาพ ถาเสียรานรานก็มีทางเลือก 2 ทางคือ การพยายามลองซอมดูกอน ถาไมไดจึงสงศูนย หรือสงศูนย โดยตรง ถาคุณซื้อเลนสมือสองจากราน ควรสอบถามเงื่อนไขตรงนี้ ดวย วารานซอมเองกอนหรือไม หรือสงศูนยเลย และในกรณีของคาใช จาย รานออกทั้งหมดหรือไม เพื่อความชัดเจน และลดปญหา เพราะ บางรานอาจมีเงื่อนไขแตกตางกัน เชน คุณอาจตองออกคาขนสง ทาง รานออกคาซอม คุณออกคาอะไหล รานออกคาซอม หรือรานดูแลคาใช จายทั้งหมด ถามใหครบครับ เพื่อความสบายใจ และหมดปญหาที่อาจ จะเกิดขึ้นตามมา การรับประกันที่เหลืออยู และรูปแบบการรับประกันนี้ยังมีผล ในภายหลัง หากคุณตองการขายเลนสที่ซื้อมานี้ออกไป เพราะราคา ยอมจะดีกวา

เมษายน 2552

Computer Chiang Mai 49


รีทัชภาพระดับโปร กับ Photofunia Essential ทักษะพื้นฐาน

Beginner Intermediate Expert

เวลาที่ใช

5-10 นาที

รีทัชภาพระดับโปร กับ

Photofunia

สรางเอฟเฟกต เพิ่มเสนห เติมแตงภาพของคุณดวยเอฟเฟกตอันนาทึ่ง ที่คุณทำไดใน 3 คลิกเทานั้น!

ทุ

กวันนี้ เราถายภาพกันอยางสนุกสนาน งายดาย ทุกที่ทุกเวลา ทั้งจากกลองดิจิตอลแบบคอมแพ็ค กลอง D-SLR หรือแม กระทั่ ง กล อ งจากโทรศั พ ท มื อ ถื อ ให คุ ณ บั น ทึ ก ความสุ ข ความทรงจำไดอยางงายดายทุกที่ที่ตองการ นอกจากภาพเหลานั้นจะทำใหคุณยอนเวลาไปถึงชวงเวลาที่ ถายที่เต็มไปดวยบรรยากาศ ผสมผสานกับความรูสึกตางๆ แลว ภาพที่ ถายมานั้น ยังสามารถนำไปใชไดอยางหลากหลาย ทั้งการพิมพ การทำ เปนวอลลเปเปอรบนหนาจอคอมพิวเตอร หนาจอโทรศัพท รวมถึงการ นำภาพไปปรับแตงเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ทั้งการปรับแตง สีสัน การเลนสี การปรับแตงโทน ฯลฯ หนึ่ ง ในรู ป แบบการปรั บ แต ง ภาพที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มอย า ง แพร ห ลาย และเป น ที่ ชื่ น ชอบกั น อย า งมากมาย คื อ การตั ด ต อ ภาพ บุคคล นำไปใสในหุนของคนอื่น การนำใสชุด ใสเสื้อผาตางๆ หรือสราง เอฟเฟ ก ต เ ช น ทำเป น หน า ปกหนั ง สื อ ทำเป น โปสเตอร ห นั ง ฯลฯ ทั้งนี้ทั้งนั้นตองสนุกใหอยูในขอบเขต ไมผิดกฎหมายและไมสงผลเสียให กับใคร อย า งไรก็ ต าม ในการปรั บ แต ง ภาพนั้ น ต อ งอาศั ย ทั ก ษะ ความรู และความชำนาญอยูบาง เพื่อจะสามารถใชโปรแกรมตางๆ ได ตามตองการ แมทุกวันนี้จะมีโปรแกรมสำหรับปรับแตงภาพออกมา มากมาย ออกแบบมาให ใ ช ง านง า ย ปรั บ แต ง ได ทั น ที แต ก็ ไ ม มี เอฟเฟกตอยางที่คุณตองการ หรือไมตอบสนองในการปรับแตงไดมาก พอ หรือถามีแบบที่ตองการก็ตองเสียเงินซื้อโปรแกรมตัวเต็ม หรือไม แบบที่ ต อ งการก็ ท ำได ย าก จะใช Photoshop ให เ ป น ก็ ค งอี ก นาน สุดทายก็ตองทนทำเทาที่ทำไดไปกอน ทำเทาที่โปรแกรมงายๆ ที่มีจะ ทำไดไป แตวันนี้ ฝนของคุณจะเปนจริงแลว เพราะคุณสามารถตัดตอ เปลี่ ย นภาพถ า ยที่ เ รี ย บง า ยของคุ ณ ให ดู มี เ สน ห มี สี สั น เติ ม เต็ ม เอฟเฟกตอันแสนนาทึ่งมากมาย ใหคุณสนุกกับการตัดตอภาพบุคคลได หลากหลายสารพัดแบบ ทำไดงายๆ เพียงการคลิกเมาสแค 3 ครั้ง เทานั้น! แถมยังฟรี และทำไดจากคอมพิวเตอรทุกเครื่อง ทุกระบบ โดย ไมตองติดตั้งโปรแกรมใดๆ ทั้งสิ้น เพราะการปรับแตงทำหมดทำผานอิน เทอรเน็ตจากเว็บเบราเซอร เพียงเปดไปที่ Photofunia ที่จะกลายเปน เว็บโปรดของคุณไปในกอนที่คุณจะอานบทความนี้จบดวยซ้ำไป

50 Computer Chiang Mai

เมษายน 2552

ปรับแตงภาพไดดั่งใจไปกับ Photofunia

Photofuniaเป น เว็ บ ไซต ที่ อ อกแบบมาเพื่ อ ให คุ ณ สามารถอัพโหลดภาพขึ้นไปปรับแตงเพื่อสรางเอฟเฟกตตางๆ กวา 91 แบบ และมีการเพิ่มเติมเอฟเฟกตตางๆ อยางตอเนื่องนับตั้งแตเปดตัว วิธีการก็ไมยากครับ ไมตองทำความรูจักกับเครื่องมือ ไมมีทูล บ็อกซ ทูลบาร ไมมีพาเลตต ไมมีวินโดว ไมมีฟลเตอรอะไรใหคุณตอง มานั่งเรียนรูกันใหม กอนจะปรับแตง ไมเพียงเทานั้น Photofunia ยังใชเทคโนโลยีการตรวจสอบ คนหารูปใบหนาในภาพ เพื่อนำมาสรางเอฟเฟกตใหกับคุณ โดยที่คุณ ไมจำเปนตองมาเลื่อนตำแหนงของหนาใหตรงกับตำแหนงดวยตัวเอง ใหเสียเวลาอีก 1. เปดไปที่เว็บไซต Photofunia ที่ http://www.photofunia.com หนา จอ Select an effect จะปรากฏขึ้น คุณจะเห็นตัวอยางเอฟเฟกต ตางๆ มากมายใหเลือกอยางจุใจ ทั้งการทำภาพโปสเตอร ภาพบิลล บอรด หนาปกแมกกาซีน ธนบัตร ทีวี กรอบภาพ ภาพวาด ภาพเขียน ภาพขางรถ ภาพในหนังสือเกา ภาพรอยสัก ภาพบนเสื้อเช็ตของ ดาราฮอลลีวูด การตัดตอเขากับเครื่องแตงกายประเภทตางๆ ฯลฯ ให คุณคลิกเลือกเอฟเฟกตที่ตองการ


รีทัชภาพระดับโปร กับ Photofunia 2. ในหนาหนาจอ Select you photo ซึ่งเปนหนาจอที่สอง คุณจะเห็น ตั ว อย า งภาพเอฟเฟ ก ต ที่ จ ะได ป รากฏขึ้ น ทางด า นซ า ย พร อ มคำ แนะนำแจงใหทราบวา ภาพที่นำมาใชสรางเอฟเฟกต ควรเปนภาพ ในฟอรแมต JPEG, GIF หรือ PNG และไมควรมีขนาดเกินกวา 2MB

• Save to disk: เซฟภาพมาเก็บไวในเครื่องของคุณ • Save as avatar: ยอขนาดภาพอัตโนมัติ และเซฟภาพเพื่อนำมาใช เปนอวตารเพื่อนำไปใชในเว็บบอรด หรือโปรแกรมแชตตางๆ ไดทันที

เอฟเฟ ก ต บ างแบบยั ง มี ตั ว เลื อ กสำหรั บ รู ป หน า ที่ ต อ งการ อีกดวย

ในกรณีที่คุณตองการใหภาพที่นำไปสรางเอฟเฟกตเปนภาพ สวนตัว ไมใหมีการนำไปเผยแพรหรือใชงานอื่นๆ ใหคลิกเช็คบ็อกซ My photo should not be available to the public จากนั้นคลิกปุม Choose File เพื่อเลือกไฟลภาพที่ตองการนำมาปรับ แตง 3. เมื่อคุณเลือกไฟลภาพแลว ใหรอซักครู Photofunia จะทำการสราง เอฟเฟกตใหกับคุณ และแสดงขึ้นบนหนาจอเว็บเบราเซอรทันที อยาง นาทึ่ง ในหนาจอนี้ คุณยังสามารถคลิกไอคอนดานลางดังนี้

• Publish: คลิ ก คำสั่ ง นี้ เพื่ อ เป ด เข า ใช บ ริ ก ารเว็ บ แกลลอรี่ ข อง Cetrine.net เพื่อแสดงภาพของคุณ ใหคนอื่นๆ สามารถเปดเขาไปดู ได • Order Print: สั่งพิมพผานบริการของ Photofunia • Send as postcard: ใชบริการของทาง Photofunia เพื่อพิมพภาพ และส ง เป น โปสการ ด ให กั บ คุ ณ โดยอั ต โนมั ติ โดยเสี ย ค า ใช จ า ย ประมาณ $3 ซึ่งคอนขางแพงสำหรับบานเรา แตถาสงใหผูรับในตาง ประเทศก็ไมแพงมาก หรือจะประหยัดคาใชจาย ดวยการเซฟภาพ แลวทำเปนโปรการดสงเอง ก็ประหยัดไปไดอีกมากทีเดียว

สนุกกับภาพไปกับ Photofunia

ดวยวิธีงายๆ รวดเร็ว ไมตองใช ไมตองเรียนรูโปรแกรมปรับ แตงภาพใหยุงยาก และวุนวาย คุณก็สามารถเติมแตง สรางเอฟเฟกต ใหกับภาพไดอยางนาทึ่ง ในระดับมืออาชีพ ที่ไมตองใชเวลามากมาย และอาศั ย การคลิ ก เมาส เ พี ย ง 3 คลิ ก เท า นั้ น ก็ ไ ด ผ ลลั พ ธ อั น แสน ประทับใจ

เมษายน 2552

Computer Chiang Mai 51


คนหาเว็บอยางปลอดภัยกับ Google SafeSearch Essential ทักษะพื้นฐาน

Beginner Intermediate Expert

คนหาเว็บอยางปลอดภัยกับ

Google SafeSearch คุณสมบัติใหมใน Google ที่ชวยปกปองบุตรหลานของคุณ จากผลลัพธการคนหาที่มีขอมูลทางเพศปะปน

เวลาที่ใช

5-10 นาที

ทุ

กวันนี้ คอมพิวเตอรเขามามีบทบาท ในแทบทุ ก อย า งรอบตั ว เรา กลาย เป น เครื่ อ งใช ไ ฟฟ า ประจำบ า น ที่สมาชิกในบานเขาไปใช เขาไปทอง เน็ต คนหาขอมูลตางๆกันอยางสะดวกสบาย เ ด็ ก ๆ ใ น ยุ ค ป จ จุ บั น ใ ช ง า น คอมพิวเตอรกันเปนเรื่องปกติ บางโรงเรียน เริ่ ม ให เ ด็ ก หั ด ใช ทำความคุ น เคยตั้ ง แต อ ยู อนุบาล เด็กประถมทุกวันนี้ เปดคอมพิวเตอร เพื่ อ เล น เกม เพื่ อ ใช ง านคอมพิ ว เตอร เพื่ อ คนหาขอมูลตางๆ กันเปนเรื่องปกติ ทั้งการใช ในการคนหาขอมูลสำหรับทำรายงาน คนหา ขอมูลทำการบานรวมไปถึงการคนหาเรื่องราว ที่สนใจ ซึ่งก็ไมพนเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละคร จากการตูน หรือภาพยนตร ทั้งเนื้อหา ทั้งภาพ ฯลฯ ซึ่งการคนหาหลักๆ ก็คงไมพนการคนหา จาก Google อย า งไรก็ ต ามในการค น หานั้ น ข อ มู ล ที่ พ บ เป น ข อ มู ล รวมที่ ไ ม มี ก ารกรอง ความเหมาะสม เช น การหาภาพเกี่ ย วกั บ การตูนยอดนิยมอยาง Naruto ขอมูลภาพตาง ๆ ที่ ป รากฏขึ้ น นั้ น เต็ ม ไปด ว ยภาพสวยๆ ที่ เกี่ยวของกับการตูนเรื่องนี้มากมาย ทั้งภาพนิ่ง ภาพจากการตูนทีวี ภาพจากภาพยนตร ภาพ จากหน า หนั ง สื อ การ ตู น รวมไปถึ ง ภาพที่ แฟนๆ วาดขึ้น ซึ่งมีทั้งภาพสวยๆ และภาพที่ ไม เ หมาะสม เกี่ ย วข อ งกั บ เรื่ อ งราวทางเพศ ความรุนแรง หรือพฤติกรรมไมเหมาะสม บาง คนก็ตั้งใจจะนำภาพ นำขอมูลที่ไมเหมาะสม ไมถูกตอง ที่สำคัญคือไมเกี่ยวของกันเลยกับ สิ่งที่คนหา แตอาศัยการนำคำวา Naruto หรือ คำที่ ก ำลั ง เป น ที่ ส นใจ ไปใส ใ นภาพด ว ยจุ ด ประสงคที่ไมถูกตอง สิ่ ง เหล า นี้ ซึ่ ง ส ง ผลเสี ย ต อ เด็ ก ๆ อยางยิ่ง เพราะเด็กยังมีวัยวุฒิและคุณวุฒิไม มากพอ อาจซึมซับสื่อ และความเขาใจที่ไม ถูกตองเขาไป ซึ่งพอแมเองก็อาจจะไมทันได 52 Computer Chiang Mai

เมษายน 2552

ระวัง เพราะคิดวาเด็กกำลังคนหาเรื่องของตัว การ ตู น ที่ ช อบ โดยไม ท ราบว า มี ข อ มู ล อะไร ปะปนมาบางจากการคนหาเหลานั้น

Google SafeSearch

Google เองก็ไมไดมองขามถึงภัย แฝงเร น เหล า นี้ และได มี ก ารเพิ่ ม เติ ม คุณสมบัติ SafeSearch เขามา เพื่อทำหนาที่ กรองขอมูลเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเรื่องราวทาง เพศจากการคนหา ใหคุ ณสามารถตั้งค าใน การค น หาผ า น Google เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล ที่ เหมาะสม ปลอดภัย ใหคุณมั่นใจไดวา บุตร หลานจะใชคอมพิวเตอรไดอยางปลอดภัย ไร กังวล SafeSearch นี้ เ ป น บริ ก ารฟรี ที่ สามารถเปดใชงาน และตั้งคาไดจากเว็บเบรา เซอรโดยตรงและใชงานไดทุกระบบปฏิบัติการ

การใชงาน SafeSearch

การใช ง าน SafeSearch ทำได งายๆเมื่อคุณทำการคนหาขอมูลจาก Google คุ ณ จะเห็ น คำสั่ ง ที่ เ กี ย วกั บ SafeSearch ปรากฏอยูใตชองการคนหา ใหคุณคลิกคำสั่ง ที่พบนี้

หน า จอการตั้ ง ค า การทำงานของ Google จะปรากฏขึ้น ใหคุณเลื่อนไปยังหัวขอ ตั ว กรอง Safe Search หรื อ SafeSearch Filtering ซึ่งจะลอมรอบดวยกรอบสี่เหลี่ยมสี น้ ำ เงิ น เพื่ อ ให สั ง เกตได ง า ยๆ โดยประกอบ ดวยออปชันใหเลือก 3 รายการคือ • ใชงานตัวกรองเว็บไซต (กรองทั้งเนื้อความ และรูปภาพที่ไมเหมาะสม) • ใช ก ารกรองข อ มู ล ระดั บ กลาง (กรอง รูปภาพที่ไมเหมาะสมเทานั้น - คาเริ่มตน) • ไมตองกรองผลลัพธการคนหา เมื่อตั้งคาแลว ใหคุณคลิกปุม บันทึกการตั้ง คาไว ก็เปนอันเรียบรอย ดวยขั้นตอนงายๆ นี้ คุณจะมั่นใจ เพิ่ ม ขึ้ น ได อี ก ระดั บ ในการให บุ ต รหลานของ คุณคนหาขอมูลตางๆ จากอินเทอรเน็ตผาน Google โดยไมตองกังวลวาขอมูลที่เกี่ยวของ กับเรื่องราวทางเพศจะไมเล็ดรอด และปรากฏ ขึ้นตรงหนาบุตรหลานอันเปนที่รัก ในยามที่ เขาเหล า กำลั ง ค น หาข อ มู ล อยู ห น า จอ คอมพิวเตอรของคุณ


Handy Steno AH160 รุนใหมฝาจุกมีสายคลองสายสลิง ฝาไมมีการสูญหาย ตัวเล็กเทาหัวแมมือ

Handy Steno AH161

Handy Steno AH321

รุ น ใหม ฝ าจุ ก มี ส ายคล อ ง พิ เ ศษ สามารถเสียบฝา ฝากไวที่ตัวถังไดทั้ง 4 ดาน เรียก วา Smart Puzzle Drive

8GB รุ น ใหม ฝ าประกบบนล า ง ออกแบบเหมือนคริสตอลสีแดงสวยงาม ฝาปด ถอดเสียบดานทายไดอยางสวยงาม

Audio Steno AU824 เครื่องเลนเพลง+ภาพ เอ็มพี3/เอ็มพี4 คุณภาพ เยี่ยมจาก อะเพเซอร รุนใหมลาสุดไฮเทค ไฮแฟชั่น จอภาพ 1.8 นิ้วแบบ TFT-LCD ความละเอียดสูง ขนาดเล็กเพียง 70x 55x7mm. หนักเพียง 43 กรัม ถานชารทแบบ Li-Polymer battery, ฟงเพลง MP3 ดูวีดิโอ, ฟงวิทยุ FM, บันทึกเสียงและ วิทยุ

Disney

Disney Mickey White T703 Mickey รุ น ใหม ข นาด 40.60x38.35x40 mm. มีชองใสรูป ถาย หรือ ใชเปนกระจกเงาไดดวย

Audio Steno AU581 เครื่องเลนเพลงเอ็มพี 3 รูปรางกระทัด รัดสวยงาม ราคาถูก จอแบบ OLED , ฟงวิทยุ FM, บันทึกเสียงและวิทยุ มี EQ 7 Mode, ถานชารท แบบ Li-Polymer battery ขนาดตัวเครื่อง 85x27x 15mm. น้ำหนัก 30

Handy Memory T807 รู ป มื อ Mickey Mouse สีขาวสุดสวย ขนาด ประมาณ 6.5 เซนติเมตร หัว USB ดึงออกมาแลวกลับดาน ทายเขาซองมือ

Notebook Sleeve D8360 Kingston SDHC Secure Digital High Capacity Class 6 หลากหลายขนาด ความจุ 4GB, 8GB,16GB, 32GB

ก ร ะ เ ป า บ า ง ส ำ ห รั บ รักษาโนตบุคมิใหเปนรอย สามารถ ปองกันไดดี มีหลายลายใหเลือก 13” & 14” ราคาไมแพง

BiPAC 5200 ADSL2+Router สุ ด ยอดโมเด็ ม เอดี เ อสแอล ความเร็ ว สู ง คุณภาพสูง ราคาประหยัด High speed Internet ADSL2/2 + มี HUB 4 Port มี Firewall ในตัว

Portable PMP L09 เครื่องเลน MP3/MP4 Player ขนาดตัว 83x42x8.5mm. หนัก 42 กรัม จอ TFT-LCD 1.8 นิ้ว 262,000 สี รองรับไฟล MP3, WMA, MP4, AMV, WAV,JPEG, TXT, GIF ไฟลวีดิโอ AFS, MPEG4 มี วิทยุ FM มีลำโพงในตัว ดูภาพถายได มีเมนูภาษา ไทย และยังรองรับภาษาอื่นไดอีก 16 ภาษา

Classic USB C803 ความจุ 16GB ใหม ล า สุ ด จาก Adata โรงงานผู ผ ลิ ต แฟลชไดร ว ที่ ใ หญ ที่ สุ ด ในไต ห วั น คุณภาพเยี่ยม ราคาเยา

Wireless N Notebook Card

Wireless G Notebook Card

Wireless Card F5D8013AK ใช กั บ Notebook ที่มี CardBus Slot คุณสมบัติพิเศษคือเปน รุน N (MIMO) ที่มีประสิทธิภาพสูงกวารุน G ใชไดระยะ ไกลกวา ดีกวา เปน เทคโนโลยีใหม 802.11n

Wireless Card F5D7010AK ใช กั บ Notebook ที่มี CardBus Slot คุณสมบัติ เปนรุน G รัศมีใชงาน 400 ฟุต เปน เทคโนโลยีใหม 802.11g

Computer & Accessories

atshop.com

บริษัท เอทีช็อปดอทคอม จำกัด

หอง A-10 คอมพิวเตอร พลาซา 312/1 ถ.มณีนพรัตน อ.เมือง เชียงใหม 50200 โทร. 053-224633 แฟกซ. 053-224636 E-mail : atshop.com@gmail.com URL : http://www.atshop.com


ดาวนโหลดคลิป YouTube งายๆ ไดดวย YouTube Downloader

ดาวนโหลดคลิป YouTube งายๆ ไดดวย YouTube Downloader

สุดยอดเครื่องมือฟรีในการดาวนโหลดคลิป YouTube ที่ใชงานงาย รองรับการแปลงไฟล พรอมคุณสมบัติที่คุณจะประทับใจ

ราคงปฏิเสธไมไดวา YouTube ไดกลายเปนเว็บรวมรวมคลิป วี ดี โ อที่ โ ด ง ดั ง ที่ สุ ด ในโลก ด ว ยข อ มู ล คลิ ป วี ดี โ อมากมาย ครอบคลุมเรื่องราวสารพัดจากทุกพื้นที่ ใหคุณเปดเขาไปดูคลิป วีดีโอสารพัดเรื่อง ทั้งเรื่องบันเทิง สาระความรูทางวิชาการในแทบทุก วิ ช า สาขาอาชี พ ดู ห นั ง ดู ล ะคร สารคดี จากประเทศต า งๆ ภาพ เหตุการณสำคัญ ขาวสาร ฯลฯ พูดไดวา YouTube แทบจะมีทุกเรื่องที่ คุณสนใจ

เปดดูผานเน็ต ชา และไมสะดวก

อยางไรก็ตาม บริการของ YouTube นั้น คุณตองเปดดูผาน อินเทอรเน็ตทานั้น นั่นหมายถึงถาเน็ตชา คุณก็ตองรอใหคลิปวีดีโอ โหลดไปดูไป กระตุกบาง กวาจะไดดูทั้งหมดก็ตองใชเวลานาน หรือบาง ครั้งก็ดูไดไมจบเพราะเน็ตหลุด หรือหยุดโหลดไปดื้อๆ ที่สำคัญ ตองการดูซ้ำ หรือตองการใหคนอื่นดูดวยในเวลา อื่นๆ หลังจากที่คุณปดเครื่องไปแลว คุณตองโหลดกันใหม ไมสามารถ เซฟวีดีโอเก็บเอาไวได ไมสามารถสงวีดีโอใหคนอื่นดูตอไดทันที ตอง โหลดใหมเทานั้น กวาจะไดดูกันอีกที ก็รอกันไป เริ่มกันใหม การดูคลิปวีดีโอคงงายกวานี้ ถาเราสามารถดาวนโหลดคลิก เหลานั้นมาเซฟเก็บเอาไวในเครื่องได แตเว็บคลิปวีดีโอสวนใหญแทบ ทั้งหมด มักไมไดเตรียมคุณสมบัติการดาวนโหลดเอาไวให และใหเราดู ผานเว็บเพียงอยางเดียว เพราะมีการจัดเตรียมโฆษณาเอาไวใหเราดู ดวยนั่นเอง 54 Computer Chiang Mai

เมษายน 2552

โหลดคลิปจาก YouTube งายๆ ดูไดสะดวก

ด ว ยป ญ หาข า งต น ทำให มี ก ารพั ฒ นาเว็ บ ไซต พั ฒ นา ซอฟตแวรตางๆ ขึ้นมาเพื่อรับมือกับเว็บคลิปวีดีโอเหลานี้ ทำใหคุณ สามารถดาวนโหลดคลิปเหลานั้นเพื่อเซฟเก็บไวในเครื่อง ใหเปดดูได สะดวกขึ้ น ดู ไ ด อ ย า งต อ เนื่ อ ง ดู ซ้ ำ ได ง า ยๆ อี ก ทั้ ง ยั ง ส ง ต อ ได ต าม ตองการ สำหรับ YouTube นั้น มีซอฟตแวรตางๆ สำหรับการดาวน โหลดออกมาใหเลือกใช หลายโปรแกรมทีเดียว จากความโดงดังของตัว YouTube เอง มีทั้งแชรแวร ฟรีแวร หนึ่งในนั้น ที่ทำงานไดอยางนาประทับใจ นั่นคือ YouTube Downloader ที่ไมเพียงรองรับการดาวนโหลดคลิปวีดีโอจาก YouTube เทานั้น แตยังรองรับเว็บคลิปวีดีโออื่นๆ อีกดวย เชน Yahoo Video, Daily Motion เปนตน ตัวโปรแกรมใชงานงาย เพียงแคปอน URL แลวคลิก OK เทานั้น ที่สำคัญมากพรอมกับความสามารถในการแปลงฟอรแมตของ วีดีโอที่ดาวนโหลดมาใหอยูในฟอรแมตตางๆ MOV, MP4, 3GP, AVI, WMV รวมถึงการเขารหัส (Codec) เชน H.263, H.264, MPEG-4, XVid MPEG-4 เพื่อนำไปเปดดูบนอุปกรณหรือโปรแกรมตางๆ เชน iPod, iPhone, PSP, โทรศัพทมือถือ หรือเปดจากโปรแกรม Windows Media, VLC, GOM Player, KMPlayer หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่รองรับ Codec รวมทั้งการแปลงเฉพาะเสียงใหไดเปนไฟล MP3 เชนการแปลง MV หรือคอนเสิรต ทอลคโชว การสัมมนา ที่ตองการเฉพาะเสียงไปฟง ไปใชเปนริงโทน เปนตน


ดาวนโหลดคลิป YouTube งายๆ ไดดวย YouTube Downloader จุดเดนที่สะดวกกวา keepvid

หลายๆ คนชื่ น ชอบเว็ บ ไซต Keepvid สำหรั บ ดาวน โหลดคลิปวีดีโอตางๆ แตสิ่งที่ YouTube Downloader ทำไดดีกวา คือ การเซฟไฟลคลิปวีดีโอโดยเซฟชื่อไฟลตามชื่อหัวขอที่ตั้งไวใน YouTube ใหกับคุณโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ Keepvid กำหนดมาเปนชื่อ video ซึ่ง คุณตองมานั่งเปลี่ยนชื่อเอง

3. คุณสามารถเลือกตำแหนงในการจัดเก็บไฟล ดวยการคลิกไอคอน Set your default download folder

ขั้นตอนการดาวนโหลดคลิปจาก YouTube

1. เปดโปรแกรม YouTube Downloader เอาไว เมื่อคุณพบคลิปวีดีโอที่ ตองการดาวนโหลดจาก YouTube ใหคุณไฮไลตแลวกอบป URL ของวีดีโอคลิปนั้นๆ ดวยการกดปุม Ctrl + C หรือคลิกขวาบน URL ที่ ไฮไลต ในเมนูที่ปรากฏขึ้น เลือกคำสั่ง Copy

วินโดว Browse for Folder จะปรากฏขึ้น เพื่อใหคุณเลือก ไดรวและโฟลเดอรที่ตองการเก็บไฟลที่คลิปวีดีโอที่ดาวนโหลดมา

2. เมื่อคุณสลับกลับมาที่ YouTube Downloader คุณจะพบวา URL ที่ คุณกอบปจะถูกปอนเขาในชอง Enter video URL ใหโดยอัตโนมัติ ในกรณี ที่ คุ ณ ก อ บป URL มาก อ น แล ว เป ด โปรแกรม YouTube Downloader ทีหลัง URL จะไมถูกวางเขาไปอัตโนมัติ แต คุณสามารถกดปุม Ctrl + V เพื่อเพสต URL ลงในชอง Enter video URL ไดทันที โดยไมตองเสียเวลาคลิกเลือกใหเสียเวลา หรือจะคลิก ขวาในชอง Enter video URL แลวเลือกคำสั่ง Paste ก็ได

เมื่อคุณเลือกตำแหนงแลว วินโดวจะปรากฏขึ้น แจงยืนยัน ตำแหนงใหมที่เลือก ใหคุณคลิก OK เพื่อปดการแจง ตำแหนงที่เลือกนี้จะเปนตำแหนงตามคาดีฟอลตที่ใชเก็บ คลิ ป วี ดี โ อในครั้ ง ต อ ๆ อั ต โนมั ติ โดยไม ต อ งเลื อ กใหม ยกเว น คุ ณ ตองการเปลี่ยนตำแหนง

เมษายน 2552

Computer Chiang Mai 55


ดาวนโหลดคลิป YouTube งายๆ ไดดวย YouTube Downloader 4. ขั้นตอนตอไปคือ การตรวจสอบวาออปชัน Download video from YouTube ถูกเลือกเอาไว (ตามคาดีฟอลตจะถูกไว) แลวคลิก OK วินโดว Save As จะปรากฏขึ้น เพื่อใหคุณเปลี่ยนชื่อไฟล รวมถึง เปลี่ยนตำแหนงในการเซฟไฟลไดตามตองการ จากนั้นคลิก Save

การดาวนโหลดจะเริ่มขึ้น

ระยะเวลาที่ใชในการดาวนโหลด จะขึ้นกับความเร็วในการ เชื่อมตออินเทอรเน็ตของคุณ และเซิรฟเวอรของ YouTube โดยไฟลที่ โหลดมาจะอยูในฟอรแมต flv ซึ่งสามารถใชโปรแกรมเลนไฟลวีดีโอ ตางๆ เปดดูได เชน VLC (www.videolan.org) สำหรับการแปลงไฟล FLV ที่ ด าวน โ หลดมาให อ ยู ใ นฟอร แ มตอื่ น ๆ ให อ า นหั ว “การแปลง ฟอรแมตของไฟลคลิปวีดีโอ” เมื่อดาวนโหลดเสร็จ ในวินโดวของ YouTube Downloader คุณสามารถคลิกปุม Show Files ดานลางเพื่อเปดโฟลเดอรที่เซฟไฟล เพื่อเปดดูไดทุกเวลาที่ตองการ โดยไมตองเปดจาก YouTube ไมตอง ตอเน็ตอีกตอไป อีกทั้งยังสงใหคนอื่นๆ เขียนลงแผนเก็บไว ฯลฯ ตาม ตองการ Tip หลั ง จากที่ คุ ณ สั่ ง โหลดไฟล ค ลิ ป วี ดี โ อไป แลว คุณสามารถสั่งดาวนโหลดรายการตอไปไดทันที โดยไมตองรอ

ใชงานครั้งตอไป งายยิ่งกวางาย

ในครั้งตอไปที่คุณใชงาน คุณจะพบวาขั้นตอนตางๆ งายกวา ที่ คิ ด มาก เพี ย งเป ด โปรแกรมเอาไว ก อ บป URL ของคลิ ป วี ดี โ อที่ ต อ งการจาก YouTube จากนั้ น สลั บ มาที่ ห น า จอของโปรแกรม YouTube Downloader แลวคลิก OK เพื่อดาวนโหลดไดทันที 56 Computer Chiang Mai

เมษายน 2552

การแปลงฟอรแมตของไฟลคลิปวีดีโอ

การทำงานของ YouTube Downloader จะแปลงฟอรแมต ของไฟลคลิปวีดีโอที่คุณดาวนโหลดมาแลว โดยรองรับฟอรแมตตางๆ ถึง 8 ฟอรแมต ประกอบดวย • iPod Video (Apple Quicktime MOV): แปลงไฟลใหอยูในฟอรแมต MOV ของ QuickTime สำหรับนำไปเปดดูใน iPod • iPhone Video (MPEG-4 MP4): แปลงไฟลใหอยูในฟอรแมต MP4 สำหรับนำไปเปดดูใน iPhone • PSP Video (H.264 MP4): แปลงไฟลใหอยูในฟอรแมต MP4 สำหรับนำไปเปดดูใน PSP • Cell Phone (H.263 3GP): แปลงไฟลใหอยูในฟอรแมต 3GP สำหรับนำไปเปดดูในโทรศัพทมือถือทั่วไป • Windows Media Video (V.7 WMV): แปลงไฟลใหอยูในฟอรแมต WMV สำหรับเปดดูกับ Windows Media • XVid MPEG-4 Codec (AVI): แปลงไฟลใหอยูในฟอรแมต AVI ที่ เขารหัส XVid สำหรับนำไปเปดดูในโปรแกรมเลนไฟลวีดีโอตางๆ เชน VLC • MPEG Audio Layer 3 (MP3): แปลงไฟลใหอยูในฟอรแมตไฟล เสียง MP3 • Manual conversion (Asks for the insertion of parameters): ปอนชุดคำสั่งเพื่อกำหนดเงื่อนไขในการแปลงตามที่คุณตองการ

ขั้นตอนการแปลงวีดีโอ

ขั้นตอนการแปลงฟอรแมตก็ไดทำไดงายๆ ไมตางจากการ ดาวนโหลด 1. เป ด โปรแกรม YouTube Downloader จากนั้ น เลื อ กออปชั น Convert video (previously downloaded) from file 2. ในช อ ง Select video file ด า นบน คลิ ก ปุ ม Pick a video (Previously downloaded) เพื่อเลือกไฟลวีดีโอที่ดาวนโหลดมากอน หนานี้ 3. ขั้นตอนตอไป คือการเลือกฟอรแมตที่ตองการจากเมนู Convert to แลวคลิก Ok ดานลางเพื่อทำการแปลง


ดาวนโหลดคลิป YouTube งายๆ ไดดวย YouTube Downloader

5. เมื่อตั้งคาแลว ใหคลิก OK การแปลงจะเริ่มตนขึ้น

4. วินโดว Choose Quality จะปรากฏขึ้น เพื่อใหคุณกำหนดระดับ คุ ณ ภาพของไฟล ที่ ต อ งการใช แ ปลงจากสไลเดอร ระหว า ง Low, Medium, Optimal หรือ High รวมถึงการเลือกระดับความดังของ เสียง หรือถาคุณตองการตัดเสียงออก หรือปดเสียงไปเลยก็ได

เมื่อการแปลงสำเร็จเรียบรอย วินโดวจะปรากฏขึ้นแจงให ทราบ

ในกรณีที่คุณตองการตัดความยาววีดีโอ ก็สามารถทำไดดวย การเลือกเช็คบ็อกซ Cut video ออปชันจะปรากฏขึ้นดานลาง เพื่อให คุณปอนชวงเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของของคลิปวีดีโอที่ตองการตัด เชนเดียวกับการดาวนโหลดไฟล ในขณะที่แปลงไฟลวีดีโอ คุณสามารถเริ่มตนการแปลงไฟลวีดีโออื่นๆ ตอไดทันที โดยไมตองให ไฟลแรกเสร็จกอน หลังจากแปลงฟอรแมตของวีดีโอแลว คุณสามารถนำไฟลที่ ไดไปใชไดตามตองการทันที

เครื่องมือสำหรับคนรักคลิปวีดีโอจาก YouTube สำหรับชวงเวลาที่ตองการตัด คุณตองเปดไฟลวีดีโอ แลว ตรวจสอบจากตัวเลขเวลาจากโปรแกรมที่เลน เพื่อดูชวงเวลาเริ่มตน และสิ้นสุดที่ตองการ

YouTube Downloader ทำงานไดอยางนาประทับใจ ใชงาน งาย สะดวก รวดเร็ว รองรับการแปลงเปนไฟลในฟอรแมตตางๆ ได อยางหลากหลายเพื่อใหคุณนำไปใชเปดดูบนอุปกรณตางๆ ไดตาม ตองการ แถมยังแจกใหใชงานกันฟรีๆ นี่คือเครื่องมือคุณภาพที่ควรมีไว คูเครื่อง

เมษายน 2552

Computer Chiang Mai 57


W

MultiSender Utilites / 0.3 / $2.99

MultiSender ใหคุณสงอีเมลแบบกลุมไปยังกลุมผูรับที่ตองการ ไดอยางงายดายและรวดเร็ว เพียงสรางกลุมผูรับตามตองการ รองรับการ สรางหมวดหมูกลุมผูรับ เพิ่มเติม แกไขไดตามตองการ จากนั้นสรางอีเมล ใหม อีเมลนัดพบปะ อีเมลนัดประชุม แสดงความยินดี ฯลฯ แลวสรางอีเมล ใหม ซึ่งจะสงไปยังผูรับในกลุมใหกับคุณทันที

Special Days

W

Lifestyle / 0.1MB / $0.99

คุณเคยพลาดสงบัตรอวยพร พลาดสงของขวัญ ในวันเกิด วันครบรอบตางๆ หรือไม เรื่องเหลานี้จะไมเกิดขึ้นอีกแลวเมื่อมี Special Days โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อ แสดงขอมูลวันเกิด วันครบรอบตางๆ จาก Contacts ใน iPhone หรือ iPod touch ดวย การแสดงรายการลาสุด รายการทั้งหมด และการนับถอยหลัง งานนี้ไมมีพลาด

W

Folders

Business / 0.2MB / $1.99 Folders ใหคุณเปลี่ยน iPhone หรือ iPod touch เปนแฟลชไดรวที่เก็บไฟล ประเภทตางๆ รวมถึงการเปดดู เชนไฟลภาพ, วีดีโอ, Word หรือ PDF แตโดดเดนกวา โปรแกรมอื่นๆ ที่ความสามารถในการปองกันโฟลเดอรเก็บขอมูล ไมใหใครเขาถึงขอมูลลับ หรือขอมูลสำคัญของคุณได พรอมความสามารถอื่นๆ อีกครบครัน

Inspector Gadget

W

Game / 7.8MB / $4.99 Inspector Gadget สุดยอดซี่รี่ยการตูนสุดคลาสสิค ที่ถูกนำ ไปสรางเปนภาพยนตรถึง 2 ภาค เผยโฉมใหมกับเกมสนุกๆ สำหรับ iPhone หรือ iPod touch ของคุณแลว ใหคุณสนุกกับการใชความ สามารถ และ Gadget สารพัดที่คุนเคยในภารกิจอันแสนทาทาย นา เลน กับภาพสวยๆ และสนุกกับไปกับตัวละครโปรดของคุณ

iPhone hot tools cool apps


iPhone Programming

iPhone Programming

iPhone

Programming

กาวสูโลกของการพัฒนาโปรแกรมบน iPhone ที่คุณสามารถเรียนรู ทำได รวมถึงสรางรายไดดวยตัวคุณเอง

ระแสการตอบรับใน iPhone สงผลตอการเติบโตของแอ พพลิเคชั่นตางๆ พากันเปดตัวอยางคึกคักบน App Store ทุ ก วั น นี้ เ รามี แ อพพลิ เ คชั่ น สำหรั บ iPhone หรื อ iPod touch เป น หมื่ น ๆ ให เ ลื อ กใช กั น แล ว และด ว ยเงื่ อ นไขในการวาง จำหนายที่แอปเปลดูแลใหทุกอยางในการจำหนาย โดยหักคาใชจาย จากรายได และจายใหทุกเดือน พรอมกับเม็ดเงินเปนจำนวนมากที่ผู สร า งได รั บ กั น ไปแล ว ทำให ผู ค นหั น มาให ค วามสนใจการพั ฒ นา แอพพลิเคชั่นบน iPhone หรือ iPod touch กันอยางมากมาย ในเมือง ไทยเองก็มีผูพัฒนาโปรแกรมไปจำหนายบน App Store กันหลายเจา และสรางชื่อ สรางรายไดกันไปไมนอย การพัฒนาโปรแกรมสำหรับ iPhone ไมใชเรื่องยาก เรียนรู กันได และหลายๆ คนก็กำลังสนใจกันอยู เราไปดู ไปเรียนรูกันครับ วาการพัฒนาโปแกรมเพื่อนำไปใชงานบน iPhone ไปแจกใหงานฟรี หรือวางจำหนายเพื่อสรางรายไดบน App Store เคาทำกันอยางไร มี อะไรตองใชงาน และในตอนแรกนี้ เราจะไปเขียนโปรแกรมแรกสำหรับ iPhone กันเลย

ดาวนโหลด SDK กันกอน

SDK ไมไดมาพรอมกับ Mac OS X แตคุณสามารถดาวน โหลดมาติดตั้งและใชงานไดฟรีๆ 1. ขั้นตอนแรกคือการเขาไปที่เว็บไซต iPhone Dev Center ซึ่งเปนศูนย รวมขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมสำหรับ iPhone ใหคุณเปด เว็บเบราเซอรเขาไปที่ http://developer.apple.com/iphone แลว คลิกปุม Login

2. ปอน Apple ID ของคุณเพื่อล็อคอิน ถาคุณไมมี Apple ID ไมตอง หวง เพราะสามารถสมัครใชงานไดฟรี ไมมีคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น เพียงคลิกคำสั่ง Join now

Mac, Xcode และ SDK เครื่องมือสำคัญในการเขียน โปรแกรม

การเขี ย นโปรแกรมสำหรั บ iPhone นั้ น จะใช Macผ า น Xcode และSoftware Development Kit หรือที่เรียกกัน สั้นๆ วา SDK ซึ่งประกอบดวยเครื่องมือและ APIs (Application Programming Interface) สำหรับพัฒนาโปรแกรมสำหรับ iPhone นอกจากนี้ถาคุณมีพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม หรือมี ความรูเกี่ยวกับ Cocoa (Object-C) ดวย ก็จะชวยใหเรียนรูไดเร็วยิ่งขึ้น แตถาไมมี ก็สามารถเริ่มตนเรียนรูไดเชนกัน เรื่องนารู การเขียนโปรแกรมสำหรับแตละโอเอส หรือสำหรับอุปกรณแตละชนิด ก็จะมี SDK ของตัวเอง เชน SDK สำหรับการเขียน โปรแกรมสำหรับ Windows, สำหรับ Mac, สำหรับ Symbian OS, Android OS เปนตน เมษายน 2552 Computer Chiang Mai 59


iPhone Programming

iPhone Programming

3. หลังจากปอน Apple ID แลว ใหคุณตองคำถามสั้นๆ เพื่อสรางโปร ไฟล

เริ่มตนกับ Xcode

ในตอนนี้เราไปทำความรูจัก และทำความคุนเคยกับหนาตา และการใชเครื่องไมเครื่องมือ ในการเขียนโปรแกรมสำหรับ iPhone กัน กอน และคอยๆ ลงรายละเอียดกันไปในภายหลัง

4. จากนั้นยืนยันขอตกลงในการลงเบียนเพื่อพัฒนาโปรแกรมสำหรับ iPhone

5. หนาจอ iPhone Dev Center จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง คุณสามารถคลิก Download เพื่ อ ทำการดาวน โ หลดได ทั น ที โดย SDK มี ข นาด ประมาณ 1.7GB

ติดตั้ง SDK

เมื่อดาวนโหลดเสร็จแลว ใหคุณทำการติดตั้ง SDK เชนเดียว กับขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมตามปกติ 60 Computer Chiang Mai

เมษายน 2552

1. ให คุ ณ เข า ไปที่ HD ของคุ ณ เป ด โฟลเดอร Developer > Applications จากนั้นดับเบิลคลิกเพื่อเปด Xcode

2. หน า จอ Welcome จะปรากฏขึ้ น คุ ณ สามารถคลิ ก ป ด ได ถ า ไม ต อ งการให ห น า จอนี้ แ สดงขึ้ น อี ก ในการเป ด ใช ง านครั้ ง ต อ ไป ให ยกเลิกการเลือกเช็คบ็อกซ Show at launch มุมลางซาย


iPhone Programming 3. เราจะเริ่มตนสรางโปรเจ็คตใหม ใหคุณเปดเมนู File เลือกคำสั่ง New Project

4. วินโดว New Project จะปรากฏขึ้น ในกรอบดานซาย คลิกเลือก Application ใต หั ว ข อ iPhone จากนั้ น ในกรอบด า นขวา เลื อ ก View-Based Applications แลวคลิก Choose

iPhone Programming

6. หนาจอ Xcode จะปรากฏขึ้น โดยแบงสวนประกอบเปน 4 สวน หลักๆ ที่เรียบงาย ในสไตลของ Mac OS X โดยประกอบดวย คือ

• ทูลบาร ควบคุมและตั้งคาการทำงาน • Group and Files ทางซาย แสดงไฟลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับโปรเจ็คต รวมถึงคลาส เฟรมเวิรค และรีซอรตตางๆ • กรอบดานบนขวา: แสดงรายการไฟลจากตัวเลือกที่คุณเลือกใน กรอบทางดานซาย • กรอบดานลางขวา: คุณสามารถดับเบิลคลิกบนไฟลเพื่อเปดหนา จอเอดิเตอรที่ใหญขึ้น มาถึงตรงนี้ คุณรูตัวรึเปลา วาคุณไดเขียนโปรแกรมแรกของ คุณที่ใชงานไดสำหรับ iPhone ไปแลว ใช! คุณเขียนไปแลว ลองดูดวย ตัวคุณเอง คลิกปุม Build and Go ในทูลบารดานบนดานบน 7. ซิมมิวเลเตอรของ iPhone จะปรากฏขึ้น แสดงการทำงาน ซึ่งเปนการ ทำงานงายๆ เพียงแสดงหนาจอวางๆ และนี่คือโปรแกรมแรกของคุณ ที่สรางขึ้นไดงายๆ

5. ทำการตั้งชื่อโปรเจ็คตของคุณ และเลือกตำแหนงเก็บไฟล แลวคลิก Save

“ยินดีตอนรับสูโลกของการเขียนโปรแกรมสำหรับ iPhone” เมษายน 2552 Computer Chiang Mai 61


iPhone App

CameraBag

CameraBag

คุ

วิธีงายๆ ที่จะทำใหภาพของคุณมีเสนห นาชม ดวยเอฟเฟกตในระดับมืออาชีพ ที่ทำไดงายเพียงปลายนิ้วสัมผัส

ณอาจจะเคยคิดวาการสรางเอฟเฟกตตางๆ ใหกับภาพนั้น เปนเรื่องยาก ตองใชโปรแกรมที่ซับซอน ตองปรับแตงคา สารพัด มีออปชันเพียบ เลื่อนสไลเดอรจนงงไปหมด เรื่องยุงๆ ที่คุณเคยคิดขางตน จะกลายเปนเรื่องงายแสนงาย ไปในทันที และทำไดจาก iPhone ของคุณในเวลาไมถึง 5 วินาที ไมจะ เป น การถ า ยรู ป ใหม หรื อ ใช รู ป ที่ มี อ ยู ก็ ง า ยจนคุ ณ ต อ งทึ่ ง ด ว ย CameraBag CameraBag จะใชฟลเตอรที่จัดเตรียมไวในการปรับแตง ภาพของคุ ณ ให ไ ด ผ ลลั พ ธ ที่ ช ว ยเพิ่ ม เสน ห ใ ห กั บ ภาพของคุ ณ เช น Helga, Ansel, Fisheye, Lolo, 1974, Instant, 1962, Infrared, Cinema และ Original

หมายเหตุ: ในภายหลัง คุณยังสามารถเปดสูหนาจอการตั้งคา ดวยการแตะ i มุมบนขวาของหนาจอ (รูป 2)

รูป 2 แตะ i เพื่อเปดการตั้งคา

รูป 1 ตัวอยางเอฟเฟกตจาก CameraBag

ตั้งคาการทำงานกันกอน

กอนที่จะไปใชงาน CameraBag เรามาตั้งคาการทำงานของ ตั ว โปรแกรมกั น ก อ นครั บ เมื่ อ เป ด โปรแกรมในครั้ ง แรก หน า จอ Preferences จะปรากฏขึ้น พรอมดวยออปชันตางๆ 62 Computer Chiang Mai

เมษายน 2552

ออปชันในการตั้งคาการทำงาน จะแบงออกเปนหัวขอตางๆ 3 หัวขอ Photo Options, Favorites Filters และ Email Options โดยมี รายละเอียดดังนี้

Photo Options

หัวขอนี้จะใชในการตั้งคาเกี่ยวกับการปรับแตงภาพ (รูป 3)


CameraBag

iPhone App

รูป 5 ภาพเปรียบเทียบการเปดและปด Cropping Effects

รูป 3 การตั้งคาในหัวขอ Photo Options • Save Original Photo: กำหนดเปน ON เพื่อใหโปรแกรมเซฟภาพ ตนฉบับกอนการปรับแตงเอาไวดวย การเปดเปน ON จะทำใหขั้น ตอนการทำงานใชเวลามากขึ้น • Autosave After Shot: กำหนดเปน ON เพื่อใหโปรแกรมเซฟภาพ หลังจากที่ถายทันทีโดยอัตโนมัติ การเปดเปน ON จะทำใหขั้นตอน การทำงานใชเวลามากขึ้น • User Borders: กำหนดเป น ON เพื่ อ เป ด เอฟเฟ ก ต ก รอบภาพ กำหนดเปน OFF เพื่อปด (รูป 4)

• Output Size: กำหนดขนาดเอาทพุตที่ตองการ ระหวาง 400, 600, 800 หรื อ 1200 (ยิ่ ง มี ข นาดใหญ ขั้ น ตอนการทำงานจะใช เ วลา มากขึ้น)

Favorites

นอกเหนือจากการเลือกเอฟเฟกตที่ตองการจากเมนูดานลน แลว CameraBag ยังรองรับการเปลี่ยนเอฟเฟกตดวยการปดนิ้วไปทาง ซายหรือขวาบนภาพ หัวขอนี้จะใชในการเปดหรือปดฟลเตอรที่จะใช เมื่อมีการปดนิ้ว (ไมเกี่ยวกับเมนูดานบน) โดยตั้งคาเปน ON สำหรับ ฟลเตอรที่ตองการใช และ OFF ถาไมตองการ (รูป 6)

รูป 4 ภาพเปรียบเทียบการเปดและปด Border Effects • Cropping Effects: กำหนดเปน ON เพื่อทำการตัดขอบรอบๆ ภาพ โดยจะตัดภาพที่ถายในแนวนอนเทานั้น (รูป 5)

รูป 6 เปดหรือปดฟลเตอร

เมษายน 2552

Computer Chiang Mai 63


iPhone App

CameraBag

Email Options

หัวขอนี้จะใหคุณตั้งคาอีเมลเพื่อใหคุณสามารถสงภาพที่ปรับ แตงแลวไปยังบุคคลที่ตองการไดทันทีจาก iPhone ของคุณ (รูป 7)

รูป 6 แตะไอคอนซายสุดเพื่อถายภาพ รูป 7 ตั้งคาการสงอีเมล

• การนำภาพจาก Photo มาใช: แตะไอคอนรูปภาพซอนกันทางดาน ขวาสุด จากนั้นเลือกจาก Photo Library (รูป 9)

• From Address: ปอนอีเมลของคุณ ซึ่งจะแสดงในอีเมลผูรับ เพื่อให ทราบวาใครสงมา • Username: ปอนชื่อผูใชอีเมลของคุณ • Server: ปอนชื่อเซิรฟเวอร • Port: ปอนพอรตที่ใช • User password: ระบุวาอีเมลของคุณมีการปองกันดวยรหัสผาน หรือไม • Secure Authenticate: ระบุวาอีเมลของคุณมีระบบการปองกัน ความปลอดภัยในการใชหรือไม • Password: ปอนรหัสผานอีเมลของคุณ เมื่อตั้งคาเรียบรอยแลว ใหคุณแตะปุม Done มุมบนขวาเพื่อ บันทึกการตั้งคา

เติมแตงเอฟเฟกตดวย CameraBag

1. เปดโปรแกรม CameraBag ในหนาจอที่ปรากฏขึ้น คุณสามารถนำ ภาพที่จะมาใชปรับแตงเอฟเฟกตได 2 วิธีคือ การถายภาพ และการ นำภาพจากไลบรารีของ Photo มาใช • การถายภาพใหม: แตะไอคอนรูปกลองทางดานซาย แลวถายภาพ ตามตองการ (รูป 8)

64 Computer Chiang Mai

เมษายน 2552

รูป 9 การนำภาพที่มีอยูมาใช 2. ในภาพที่ปรากฏ ใหคุณแตะเมนูดานบนเพื่อเปดตัวเลือกเอฟเฟกต (รูป 10) (ตัวเลือกในเมนูนี้จะไมเกี่ยวกับการตั้งคาในหัวขอ Favorites แตจะใชสำหรับการปรับแตงดวยการปดนิ้วซายขวา อานรายละเอียด ใน Tip ตอจากนี้)


CameraBag

iPhone App

4. แตะไอคอนรูปดิสกเกตตตรงกลางเพื่อทำการเซฟภาพ ภาพจะถูก เซฟเก็บไวใน Photo Library ของโปรแกรม Photo โดยอัตโนมัติ

รูป 10 แตะเมนูดานบน Tip คุณสามารถแตะบนหนาจอแลวปดนิ้วซาย หรือขวา เพื่อปรับเปลี่ยนฟลเตอรในการปรับแตงภาพ โดยฟลเตอรที่ปรับเปลี่ยนไปนี้ จะขึ้นกับรายการที่คุณ เปดหรือปดไวในการตั้งคาหัวขอ Favorites (ดูรูป 6 กอนหนานี้) ถาคุณปดรายการไหนเอาไว ฟลเตอรนั้นๆ ก็จะไมถูกใชงาน รูป 12 แตะไอคอนรูปดิสกเพื่อเซฟภาพ 3. แตะเลื อ กเอฟเฟ ก ต ที่ ต อ งการ คุ ณ จะได ผ ลลั พ ธ ที่ ต อ งการทั น ที (รูป 11)

รูป 11 ผลลัพธที่ได

การสงภาพผานอีเมลไปยังผูรับ

เมื่อปรับแตงภาพไดตามตองการแลว คุณสามารถสงภาพ ผานอีเมลไปยังผูรับไดทันที ดวยการแตะไอคอนรูปซองจดหมาย หนา จอสำหรับปอนที่อยูผูรับจะปรากฏขึ้น ใหคุณปอนอีเมลผูรับที่ตองการ โดยสามารถแตะปุ ม + ทางด า นขวามื อ เพื่ อ เพิ่ ม จำนวนผู รั บ ตาม ตองการ จากนั้นปอนขอความ แลวแตะปุม Send มุมบนขวาเพื่อสงได ทันที หรือแตะปุม Cancel ถาตองการยกเลิก (รูป 13)

รูป 13 สงภาพผานอีเมล เมษายน 2552

Computer Chiang Mai 65


W

iPhoto Batch Enhance iPhoto Batch Enhancer ชวยใหคุณใช iPhoto ได สะดวกและคลองตัวยิ่งขึ้น ดวยการทำงานแบบแบตซที่ทำใหคุณ สามารถสรางเอฟเฟกตตางๆ ใหกับภาพมากกวาหนึ่งภาพอยาง งายดาย และรวดเร็ว เชนการสรางภาพซีเปย ขาวดำ การปรับสีสัน ฯลฯ โดยไมตองมานั่งทำทีละภาพใหยุงยากและเสียเวลา

W

ถ า คุ ณ เป น แฟนๆ iPhone หรือ iPod touch หรื อเปนผู พั ฒ นาโปรแกรมสำหรั บ แพลตฟอร ม นี้ พลาดไม ไ ด เ ลยครั บ กั บ AppManager ที่ออกแบบมาเพื่อใหคุณสามารถติดตามระดับคะแนน และคอมเมนตของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสำหรับ iPhone หรือ iPod touch พรอมคุณสมบัติตางๆ มากมาย และแจกใหใชงานกันฟรีๆ

W

iSwiff iSwiff ออกแบบมาสำหรับคนที่รักและชื่นชอบในการเลน เกมที่ พั ฒ นาขึ้ น จาก Adobe Flash โดยเฉพาะ โดยเพิ่ ม ความ สะดวกในการเลน ทำใหคุณไมตองเปดจากเว็บเบราเซอรอีกตอไป ใหคุณสนุกกันแบบเต็มจอ ไมมีสวนประกอบของเบราเซอรมาให กวนใจ

RightZoom RightZoom พัฒนาขึ้นสำหรับคนที่ไมชอบการทำงานของ ปุมสีเขียวในวินโดวของ Mac OS ซึ่งปกติใชในการปรับขนาดวินโดวให พอดี กั บ จอ แต เ ปลี่ ย นให ข ยายเต็ ม จอแทน แต ต อนนี้ คุ ณ สามารถ เปลี่ยนการทำงานของปุมสเขียวนั้น ใหขยายวินโดวแบบเต็มจอได ทันที แจกใหงานกันฟรีๆ

W


Mac Widget of the Month Language Translator

Language Translator ใหคุณมีเครื่องมือแปลภาษาสวนตัวที่รองรับ การแปลภาษาตางๆ ไดสูงสุดถึง 41 ภาษา โดยทำงานผาน Google Translator ใหคุณแปลไดอยางรวดเร็ว งายดาย จาก Widget โดยไมตองเสียเวลาเปดเว็บ เบราเซอรขึ้นมาใหม ที่สำคัญรองรับภาษาไทยอีกดวย

Bubble Bazinga

Bubble Bazinga เปนเกมสนุกๆ ใหคุณเลนไดอยางเพลินเพลิน ดวยรูป แบบเกมสไตล Bubble ใหคุณยิงลูกบอลสีเดียวกันไปตอติดกันเพื่อทำลายลูกบอล และเก็บคะแนนใหไดมากที่สุด อยาใหลูกบอลเลื่อนลงมาติดดานลางสุด เกมงายๆ และฟรีแบบนี้ ไมควรพลาด

iStat nano

iStat nano ใหคุณตรวจสอบสถานะ ขอมูลตางๆ ของระบบ เช น การใช ง านซี พี ยู หน ว ยความจำ พื้ น ที่ ใ นไดรว การใช แ บนด วิ ด อุณหภูมิ ความเร็วพัดลม การใชแบตเตอรี่ ระยะเวลาที่เปดใชงาน เครื่อง รายการที่มีการใชโปรเซสสูงสุด 5 รายการ รวมถึง IP อีกทั้งยัง สามารถกอบปขอมูลไปไปคลิปบอรดเพื่อไปใชในโปรแกรมอื่นๆ ไดอีก ดวย

Album Art Widget

Album Art Widget คือ Widgets ที่แฟนเพลงไมควรพลาด ด ว ยความสามารถในการค น หาภาพปกอั ล บั้ ม ของเพลงที่ เ ล น ผ า น iTunes ใหกับคุณโดยอัตโนมัติ อีกทั้งยังเซฟภาพปกเขาไปใน iTunes ให กับคุณไดอีกดวย รวมถึงการกระโดดไปยังหนา iTunes Music Store เพื่อ ดูขอมูลปจจุบันเกี่ยวกับเพลงที่เลนไดทันที รวมถึงการควบคุมการเลน เพลงจาก Widget โดยตรง


iLife Expert

มาสนุกกับ Faces ใน iPhoto’09 กันเถอะ

Faces

มาสนุกกับ

ใน iPhoto’09 กันเถอะ

คุณสมบัติใหมอันนาทึ่ง ใหคุณสรางอัลบั้มภาพจากภาพใบหนาบุคคลที่ตองการไดโดยอัตโนมัติ

ดยทั่วไป เมื่อเราถายภาพดิจิตอล ภาพตางๆ ที่เราถายมานั้น มัก จะถูกเก็บ ถูกรวบรวมเอาไว ดวยวิธีตางๆ แตกตางกันไปตาม ความตองการของแตละคน แตละหนวยงาน บริษัท หรือองคกร การเก็ บ ภาพเหล า นั้ น อาจจะเก็ บ รวมๆ กั น ทั้ ง หมดไว ใ น โฟลเดอรเดียวกัน แยกเปนโฟลเดอรตามวันเวลา แบงประเภท แบง กลุมตามวันเดือนป สถานที่ ความสัมพันธ ฯลฯ หรือหาโปรแกรมในการ จัดการภาพมาชวย สำหรับผูที่ iPhoto บน Mac OS X แอปเปลไดทำใหการ จัดการภาพของคุณงายขึ้น เปนระบบ และมีระเบียบมาขึ้นมาอยาง ต อ เนื่ อ ง ตั้ ง แต ก ารสร า งอั ล บั้ ม ภาพเพื่ อ ให คุ ณ จั ด การภาพแยกเป น อัลบั้ม เพิ่มความสะดวกในการเลือกดูและคนหาภาพ ตามมาดวย Smart Album ที่ขยายขีดความสามารถในการสรางอัลบั้มภาพขึ้นไป ดวยการกำหนดเงื่อนไข ซึ่งทำใหภาพตางๆ ที่มีขอมูลตรงกับเงื่อนไขที่ กำหนดไว ถูกแยกไปเก็บตามสมารทอัลบั้มที่สรางขึ้นโดยอัตโนมัติ ตาม มาดวย Events ที่ใหคุณแยกและจัดการภาพตามชวงเวลาเหตุการณ ของภาพ สรางมาตรฐานใหมใหกับแอพพลิเคชั่นในการจัดการภาพได อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปอีก ลาสุดในป ค.ศ. 2009 นี้เอง iPhoto’09 เวอรชันใหมลาสุด ก็ นำพาผู ใ ช ก า วล้ ำ หน า ขึ้ น อี ก ไป ด ว ยคุ ณ สมบั ติ ก ารจั ด การภาพด ว ย Places หรือสถานที่ถายภาพ และ Faces การจัดการภาพดวยภาพ ใบหนา Faces ที่เราจะพูดถึงกันในวันี้ Faces คือเทคโนโลยีที่ทำใหคุณสามารถสรางอัลบั้มภาพรูป แบบใหมที่ทำงานไดอยางนาทึ่ง ใหคุณสรางอัลบั้มภาพ แยกไปตาม ใบหน า ของบุ ค คลในภาพได อ ย า งน า มหั ศ จรรย และทำงานโดย 68 Computer Chiang Mai

เมษายน 2552

อัตโนมัติ แยกภาพบุคคลได แมกระทั่งภาพในชวงอายุ และวัยแตกตาง กันจนคุณจะตองทึ่งกับสิ่งที่ปรากฏอยูตรงหนา คุณสามารถสรางอัลบั้มภาพที่มีภาพทั้งหมดของคนที่คุณรัก รูปคนในครอบครัวแยกเปนแตละคนไป เพื่อนที่ทำงาน เพื่อนที่โรงเรียน มหาลัย ฯลฯ ใหคุณเลือกดูเฉพาะภาพบุคคลไดอยางงายดาย อีกทั้งยัง “อัพเดตอัตโนมัติ” เมื่อมีภาพใหมเพิ่มเขามา ชวยใหการจัดการกับภาพ ของคุณงายยิ่งขึ้น เพิ่มความนาสนใจ และความสนุกใหกับการจัดการ ภาพถายอันมีคาของคุณ เราไปดูครับ Faces ทำไม Faces ทำงานอยางไร ใชงาน อยางไร แลวคุณจะคนพบคำตอบดวยตัวเอง ถึงมนตรเสนหของหนึ่งใน คุณสมบัติอันโดดเดนในเวอรชันลาสุดของ iPhoto’09

ทำความเขาใจกับรูปแบบการจัดการภาพใน iPhoto กัน กอน

แมวา iPhoto จะจัดเตรียมรูปแบบในการจัดการกับภาพของ คุณเปนระบบเอาไวใหเลือกใชหลายวิธี ทั้งอัลบั้ม สมารทอัลบั้ม อีเวนต สถานที่ รวมถึง Faces แตภาพตางๆ ทั้งหมดจะคงถูกเก็บเอาไวตามที่ คุณกำหนด เชน เมื่อคุณสรางอัลบั้มภาพจากใบหนาดวย Faces ภาพ ทั้งหมดในอัลบั้มนั้น จะยังคงอยูในอัลบั้ม สมารทอัลบั้ม หรืออีเวนต ตางๆ ที่คุณไดสรางเอาไว ไมไดยายหรือกอบปไฟลภาพทั้งหมดมาที่ Faces โดย Faces จะทำหนาที่เปนเสมือนอัลบั้มภาพใหมที่สรางขึ้น เพื่อรวบรวม จัดการ และทำใหคุณเลือกดูและคนหาภาพไดงายขึ้น เพราะการยายหรือกอบปไฟล จะทำใหภาพหายไปจากที่อยูเดิม สราง ความยุงยากในการจัดการภาพ การกอบปภาพก็จะทำใหสิ้นเปลือง พื้นที่ในการจัดเก็บ สิ้นเปลืองพื้นที่ในฮารดดิสกโดยไมจำเปนอีกดวย


มาสนุกกับ Faces ใน iPhoto’09 กันเถอะ เทคโนโลยีเบื้องหลัง Faces

Faces ทำงานด ว ยเทคโนโลยี ส ำคั ญ ๆ 2 ส ว นคื อ Face Detection ทำหน า ที่ ค น หาส ว นของใบหน า ในภาพ และ Face Recognition ทำหนาที่การวิเคราะห คนหาใบหนาที่ตรงกัน และระบุ ขอมูลใบหนา ทั้ง 2 สวนนี้จะทำงานรวมกัน เพื่อคนหาและรวบรวมภาพ ที่มีใบหนาบุคคลที่ตองการมาเก็บไวในอัลบั้มภาพใบหนาที่สรางขึ้น เทคโนโลยี Face Detection นั้น มีการนำมาใชกันอยาง แพรหลายในปจจุบัน โดยเฉพาะในกลองดิจิตอลคอมแพ็คตางๆ ซึ่งคุณ จะเห็นคุณสมบัติการคนหาสวนของใบหนาในภาพที่จะถาย และโฟกัส ใบหนา ซึ่งเปนสวนสำคัญในการถายภาพบุคคล เพื่อความคมชัด และ ใหความสวางของสีอยางเหมาะสม เทคโนโลยีนี้ทั้ง 2 สวนนี้ ทำงานไดอยางนาทึ่ง และรวดเร็ว มาก เพราะไมเพียงจะคนหาภาพใบหนาบุคคลที่ตรงกัน แตยังสามารถ คนหาภาพใบหนาของบุคคลนั้นๆ ในวัยที่แตกตางกันไดดวย พูดไดวา ทำงานไดอยางนาทึ่ง เพราะสามารถวิเคราะหและแยกภาพนับตั้งแตวัย ทารกขึ้นมาเลยทีเดียว นอกเหนือจากการวิเคราะหภาพใบหนาแลว Faces ยังไดรับ การออกแบบมาเพื่อใหเรียนรูการวิเคราะหใบหนาเพิ่มเติม โดยคุณ สามารถชวยในการเลือกภาพของบุคคลที่ตรงกัน ซึ่งทำให Faces เรียน รู และเก็บขอมูลเกี่ยวกับภาพใบหนาของบุคคลนั้นๆ ไดมากขึ้น และ ทำใหแยกภาพไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งกวาเดิม

iLife Expert

ตองการ จะคลิกเลือกจากภาพทัมปเนลหรือเปดภาพขึ้นมาก็ได แลว แลวคลิกปุม Name ดานลาง

3. Faces จะเป ด ภาพขึ้ น มาทั น ที (ในกรณี ที่ ไ ม ไ ด เ ป ด ภาพ) พร อ ม ทำการคนหาสวนของใบหนาในภาพ แลวสรางกรอบสี่เหลี่ยมสี่ขาว ขึ้นลอมรอบ พรอมขอความ unknown face ปรากฏอยูดานลาง

การใชงาน Faces

ขั้ น ตอนแรกในการใช ง าน Faces คื อ การระบุ ตั ว บุ ค คลที่ ตองการให Faces ทำการวิเคราะห จากนั้น Faces จะทำการคนหา ภาพทั้งหมดในไลบรารีภาพ เพื่อหาภาพที่มีบุคคลที่ตรงกัน และนำภาพ ทั้งหมดมารวมกันในอัลบั้มภาพใบหนาของบุคคลนั้นๆ ซึ่งคุณจะไดเห็น การทำงานอันนาทึ่ง 1. เปดโปรแกรม iPhoto’09 ในกรอบทางดานซายคลิก Faces คุณจะ เห็นคำแนะนำเบื้องตนในการใชงาน

ในกรณีที่ในภาพมีบุคคลมากกวาหนึ่งคน Faces จะทำการ คนหาและสรางกรอบลอมรอบใบหนาทั้งหมดที่พบโดยอัตโนมัติ คุณ สามารถปอนระบุชื่อบุคคลทั้งหมดไดตามตองการ โดยเลื่อนเมาสไปยัง ภาพใบหนาแตละคน

2. คลิกเลือกภาพบุคคลที่คุณตองการเพิ่มภาพใบหนาเขาไปใน Faces จะเลือกจากที่ไหนก็ได Event, Album, Smart Album, Places ตาม เมษายน 2552 Computer Chiang Mai 69


iLife Expert

มาสนุกกับ Faces ใน iPhoto’09 กันเถอะ

Tip คุณสามารถปรับขนาดและยายกรอบลอม รอบใบหนาไดดวย เพียงกดปุม Option คางไวแลว คลิกพื้นที่ภายในกรอบ 1 ครั้ง จุดควบคุมที่มุมทั้งสี่ จะปรากฏขึ้ น เพื่ อ ให คุ ณ คลิ ก แล ว ลากปรั บ ขยาย ขนาดไดตามตองการ ถาตองการยายตำแหนงให คลิกภายในกรอบแลวลากไปยังตำแหนงที่ตองการ

6. เมื่อดับเบิลคลิกเขาไป คุณจะพบวา Faces ทำการคนหาภาพใบหนา ของบุคคลเดียวกันมากมายมาแสดงเอาไวดานลาง โดยระบุหัวขอวา mark may also be in the photos below นั่นคือภาพดานลาง อาจ มีรูปคนอื่นๆ ที่มีหนาตาคลายคลึงหรือใกลเคียงรวมเขามาดวย แตนี่ ก็เปนจุดที่คุณจะชวยให Faces เรียนรูวาภาพใดบางตรงกับบุคคลที่ คุณเลือก โดยใหคุณคลิกปุม Confirm Name ดานลาง

4. ใหคุณคลิกในชอง unknown face แลวปอนชื่อใหมที่ตองการ แลว คลิกปุม Done มุมลางขวา

5. จากนี้ ในกรอบทางดานซาย เมื่อคุณคลิก Faces คุณจะเห็นภาพ ใบหนาของบุคคลที่เลือกปรากฏขึ้น

70 Computer Chiang Mai

เมษายน 2552

7. หนาจอสำหรับยืนยันตัวตนบุคคลในภาพจะปรากฏขึ้น โดยแสดงคำ วา click to confirm ใตภาพ ใหคุณคลิกบนภาพที่ตรงกับบุคคลนั้นๆ 1 ครั้ง ปุมสีเทาพรอมขอความ click to confirm ใตภาพจะเปลี่ยน เป น ชื่ อ และกรอบเปลี่ ย นสี เ ขี ย ว สำหรั บ ภาพที่ ไ ม ต รงกั น ให คุ ณ ดับเบิลคลิก กรอบจะเปลี่ยนเปนสีแดงพรอมขอความวา Not <ชื่อ บุคคล> ในกรณีที่คลิกผิดใหคุณคลิกอีกครั้งเพื่อสลับระหวางการ ยืนยันวาใชและไมใช ขอมูลการยืนยันนี้จะชวยให Faces นำไปเปนฐานขอมูลใน การคนหาภาพบุคคลนั้นๆ ไดแมนยำยิ่งขึ้น ซึ่งคุณควรจะทำการ ยืนยันภาพทั้งหมดที่ปรากฏขึ้น จากนั้นคลิก Done


มาสนุกกับ Faces ใน iPhoto’09 กันเถอะ

iLife Expert

8. คุณจะเห็นวา Faces เริ่มคนหาภาพใบหนาบุคคลที่ตรงกันไดแมนยำ และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตามจำนวนภาพที่มี อีกทั้งยังทำไดอยางนา ทึ่งดวยการคนหาภาพบุคคลนั้นๆ ในวัยตางๆ ยอนไปถึงวัยเด็ก หรือ วัยทารกไดเลยทีเดียว คุณยังคงใชขั้นตอนการยืนยันภาพในขั้นตอนที่ 7 กอนหนานี้ เพื่อยืนยันภาพอื่นๆ ที่พบไปเรื่อยๆ จนหมด หรือใชขอมูลภาพตามที่ Faces คนหามาไดตรงกันทันที โดยไมตองยืนยันเพิ่มเติมอีก เพียง เทานี้ก็เปนอันเรียบรอย

Tip ในการคลิกเพื่อยืนยันนั้น คุณสามารถเพิ่ม ความรวดเร็วในการยืนยันภาพที่ถูกตอง ดวยการคลิก แลวลากไดดวย ไมจำเปนตองคลิกทีละภาพ เพราะใน กรณีที่มีภาพเปนจำนวนมาก ก็จะทำไดเร็วยิ่งขึ้น ถา ตองการคลิกแลวลากเพื่อระบุวาไมใช ใหคุณกดปุม option คางไว จากนั้นจึงคลิกแลวลาก หลังจากนี้ ในกรณีที่คุณเปดภาพขึ้นมา แลวคลิกปุม Name หาก Faces ไมแนใจวาภาพที่เห็นใชคนที่คุณเคยสรางรายการ Faces ไปกอนหนานี้หรือไม กรอบขอความ Is this <ชื่อบุคคล>? จะปรากฏ ขึ้น พรอมตัวเลือก ถาใช ใหคุณคลิกเครื่องหมายถูก ถาไมใชใหคลิก เครื่องหมายกากบาด ซึ่ง Faces จะรวบรวมและนำขอมูลที่ไดนี่เพื่อใช ในการคนหาภาพใบหนาที่ตรงกันไดแมนยำยิ่งขึ้น

คุณยังสามารถยืนยันภาพ ดวยการใชวิธีคลิกแลวลาก ภาพขึ้นไปในกลุมภาพที่ยืนยันแลวดานอีกดวย

เมษายน 2552 Computer Chiang Mai 71


iLife Expert

มาสนุกกับ Faces ใน iPhoto’09 กันเถอะ

การเพิ่มภาพใบหนาที่หายไป

ในบางกรณี เมื่อคุณคลิกปุม Name แลว Faces ไมแสดง กรอบลอมรอบสวนของใบหนาในภาพ เชนใบหนาอาจจะเอียงขาง กม ลง หรือไมอยูในมุมที่เหมาะสม คุณสามารถสั่งใหเพิ่มกรอบไดดวยการ คลิกปุม Add Missing Face กรอบจะปรากฏขึ้น ซึ่งคุณสามารถคลิก ไปลอมรอบสวนของใบหนาไดทันที จากนั้นคลิก Done แลวปอนชื่อ ตามตองการ

การเลือกภาพคียโฟโตปกอัลบั้ม

ในกรณีที่คุณพบวา iPhoto เลือกภาพที่จะนำมาใชเปนคีย โฟโต หรือภาพหลักที่แสดงเปนเหมือนภาพปกใน Faces ไดไมถูกใจ คุณ คุณสามารถเลือกใหมได ดวยการเลื่อนเมาสไปบนภาพปก เพื่อ สลับเปลี่ยนภาพไปเรื่อยๆ เมื่อพบภาพที่ตองการ ใหกดปุมสเปซบาร หนึ่งครั้ง ภาพนั้นๆ จะถูกเลือกเปนคียโฟโต และสามารถเปลี่ยนไดทุก เวลาที่ตองการ

การตรวจสอบและแกไขขอมูลบุคคล

ในรายการภาพบุคคลใน Faces คุณสามารถเลื่อนเมาสไป บนภาพ จากนั้นคลิกบนไอคอนเครื่องหมาย i มุมลางขวา

Tip Faces ไดเตรียมความสะดวกในการปอน ชื่ อ เอาไว โดยเมื่ อ คุ ณ ป อ นตั ว อั ก ษรเริ่ ม ต น ของชื่ อ โปรแกรมจะแสดงรายการชื่ออื่นๆ ที่เคยเพิ่มไปกอน หนานี้แลว เพื่อใหคุณคลิกเลือกไดทันที ถาชื่อตรงกัน

วินโดว Information จะเปดขึ้นเพื่อใหคุณเปลี่ยนชื่อ พิมพชื่อ จริง อีเมล ตรวจสอบวันที่ของวันเวลาที่ภาพทั้งหมดเริ่มตนถายจนถึงวัน ที่ลาสุด จำนวนภาพ รวมถึงการเลื่อนเมาสไปบนภาพเพื่อเลือกดูภาพ แลวคลิกหนึ่งครั้งเพื่อกำหนดเปนคียโฟโต จากนั้นคลิกปุม Done เพื่อ ปดวินโดวและเซฟขอมูล

การเลื่อนดูภาพจากปกอัลบั้ม

ตามปกติเมื่อคุณสรางอัลบั้มภาพขึ้นใน iPhoto โปรแกรมจะ เลือกภาพมาใชเปนภาพปกอัลบั้มใหกับคุณโดยอัตโนมัติ และเชนเดียว กับอัลบั้มอื่นๆ ใน iPhoto เมื่อคุณเลื่อนเมาสไปบนภาพปกของอัลบั้ม ภาพจากซายไปขวา หรือขวาไปซาย ภาพปกจะสลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ โดยอัตโนมัติ

72 Computer Chiang Mai

เมษายน 2552

คุณยังสามารถคลิกบนลูกศรซายขวาเพื่อเลื่อนไปยังบุคคล อื่นๆ ในรายการ Faces เพื่อปรับเปลี่ยนแกไขขอมูลภาพไดอีกดวย


มาสนุกกับ Faces ใน iPhoto’09 กันเถอะ

iLife Expert

Tip นอกจากการคลิ ก บนปุ ม ลู ก ศรแล ว คุ ณ ยั ง สามารถกดปุม Command + [ หรือ Command + ] เพื่อ เ ลื่ อ น ไ ป ยั ง แ ต ล ะ บุ ค ค ล โ ด ย ไ ม ต อ ง ป ด วิ น โ ด ว Informationไดอีกดวย

การดูภาพเต็มๆ ผานปก

คุณจะเห็นวาภาพปกอัลบั้มนั้น จะแสดงเฉพาะภาพใบหนา ถาคุณตองการดูภาพทั้งภาพทันที ก็สามารถทำไดดวยการเลื่อนเมาส ไปบนภาพ แลวกดปุม option คางไว คุณก็จะเห็นภาพเต็มๆ ทันที

นอกจากนี้ในขณะที่คุณกดปุม option คางไว คุณยังสามารถ เลื่อนเมาสไปบนภาพปก เพื่อสลับดูภาพเต็มๆ ของภาพอื่นๆ ที่สลับ เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ไดอีกดวย

การยายตำแหนง

คุ ณ สามารถคลิ ก บนรายการภาพแล ว ลากเพื่ อ ปรั บ ย า ย ตำแหนงไดตามตองการ

แต ถา คุ ณ เผลอรวมภาพเข า ด ว ยกั น โดยไม ตั้ ง ใจ สามารถ แกไขไดดวยการเปดเมนู Edit เลือกคำสั่ง Undo Merge Faces

การเลือกปรับแตงภาพโดยตรงจาก Faces

Faces ไดเพิ่มความสะดวกในการใชงาน โดยใหคุณสามารถ เปดภาพเพื่อปรับแตงไดโดยตรงจากหนาจอของ Faces โดยไมตอง กลับไปที่ไลบรารีภาพ ไมตองไปที่อัลบั้มภาพอื่นๆ เปดภาพขึ้นมา แลว ถึงทำการปรับแตง เมื่อตองการปรับแตงภาพใดๆ คุณสามารถทำไดงายๆ 1. เลื่อนเมาสไปบนภาพปก ภาพจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนคุณพบภาพที่ ตองการ จากนั้นกดปุม Ctrl + คลิกบนภาพ หรือคลิกขวาบนภาพ เมนูจะปรากฏขึ้น

การรวมภาพเขาดวยกัน

คุณสามารถรวมภาพใบหนาบุคคลจากอัลบั้มหนึ่งเขากับอีก อัลบั้มหนึ่ง ดวยการคลิกแลวลากเขามาวางซอนทับกัน คุณจะเห็นไอ คอนเครื่องหมาย + ในวงกลมสีเขียวปรากฏขึ้นใหทราบ เมื่อคุณปลอย เมาส ภาพจะถูกรวมเขาดวยกันทันที

เมษายน 2552 Computer Chiang Mai 73


iLife Expert

มาสนุกกับ Faces ใน iPhoto’09 กันเถอะ

2. เลือกเมนู • Edit เปดภาพเพื่อปรับแตงพรอมเครื่องมือครบครัน

2. ภาพทั้งหมดจะถูกซอนทันที

• Edit เปดภาพเพื่อปรับแตงแบบเต็มจอ เห็นภาพขนาดใหญ พรอม เครื่องมือครบครัน

เมื่อเปดไปที่รายการ Faces คุณก็จะไมเห็นรายการภาพ ใบหนาของคนที่ซอนอีกดวย ไมเพียงเทานั้น ภาพของบุคคลที่ซอนจะไมปรากฏในสวน อื่นๆ อีกดวย เชนถามีภาพคูหรือภาพหมูที่ถายรวมกัน ภาพที่มีบุคคลที่ คุณกำหนดใหซอน ก็จะถูกซอนไปดวยโดยอัตโนมัติ 3. เมื่อปรับแตงเสร็จแลว คลิก Done เพื่อกลับไปยัง Faces ไดทันที

การซอนภาพ Faces

Faces ไดเตรียมความสามารถในการซอนภาพใบหนาที่คุณ สรางขึ้น เชนเดียวกับภาพอื่น ในกรณีที่คุณตองการใชดวยจุดประสงค ตางๆ 1. การซอนภาพทำไดงายๆ ดวยการดับเบิลคลิกบนภาพใบหนาเพื่อเปด แสดงภาพทั้งหมด จากนั้นกดปุม Command + A เพื่อเลือกภาพ ทั้งหมด สังเกตไดจากกรอบไฮไลตสีเหลืองจะปรากฏขึ้นลอมรอบ ภาพ จากนั้นเลือกคำสั่ง Hide ดานลาง

74 Computer Chiang Mai

เมษายน 2552

การเปดดูภาพที่ซอน

คุณสามารถเปดดูภาพที่ซอนไดงายๆ ดวยการเปดเมนู View แลวเลือกคำสั่ง Hidden Photos ภาพที่ซอนทั้งหมดก็จะปรากฏขึ้น ยกเลิกคำสั่งนี้เพื่อซอนภาพอีกครั้ง


มาสนุกกับ Faces ใน iPhoto’09 กันเถอะ

iLife Expert

เมื่อคุณเปดดูภาพที่ซอนเอาไวจากอัลบั้มภาพ จากอีเวนต ฯลฯ (ยกเวนในสวนของ Faces) ไอคอนเครื่องหมาย กากบาดเล็กๆ สี สมจะปรากฏขึ้นที่มุมบนขวาของรายการภาพทัมปเนล แสดงใหคุณ ทราบวาภาพเหลานี้ถูกซอนอยู

Tip

การยกเลิกการซอน

1. การยกเลิกการซอนทำไดงายๆ ไมตางจากการซอน กอนอื่นใหคุณ เปดเมนู View > Hidden Photos เพื่อแสดงภาพทั้งหมดกอน 2. เปดเขาไปที่ Faces ภาพของบุคคลที่ซอนจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง ให คุณดับเบิลคลิกเพื่อเปดเขาไป คุณจะเห็นภาพทั้งหมด ใหคุณกดปุม Command + A เพื่อทำการเลือกภาพทั้งหมด จากนั้นเลือกคำสั่ง Unhide ดานลางเพื่อยกเลิกการซอน

ในการสราง Smart Album ที่รวมภาพบุคคล มากกวาหนึ่งคน ในสวนของเงื่อนไข Match นั้น คุณ ควรกำหนดเปน any เพื่อใหดึงภาพที่เปนภาพเดี่ยวของ บุ ค คลนั้ น ๆ มาด ว ย ถ า คุ ณ เลื อ กเป น All จะทำให Smart Album ถูกสรางขึ้นโดยมีเฉพาะภาพใดๆ ก็ตาม ที่ มี ชื่ อ บุ ค คลทั้ ง หมดครบตามเงื่ อ นไขที่ ก ำหนดมา เทานั้น ถาไมครบก็จะไมดึงมารวมไวในอัลบั้ม

การคลิกแลวลากเพื่อสราง Smart Album

ในการสรางใช Smart Album กับ Faces เพื่อสราง Smart Album ของภาพบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ที่ จ ะอั พ เดตรายการภาพโดย อัตโนมัตินั้น คุณสามารถลดขั้นตอนการสราง และเพิ่มความรวดเร็วใน การใชงาน ดวยการคลิกแลวลากภาพจาก Faces ไปที่ไลบรารีในกรอบ ดานซาย iPhoto จะสราง Smart Album ใหโดยอัตโนมัติทันที

การใช Faces รวมกับ Smart Album

Smart Album ซึ่ ง เป น อี ก หนึ่ ง คุ ณ สมบั ติ อั น โดดเด น ของ iPhoto รองรับการทำงานรวมกับ Faces ไดอยางกลมกลืน คุณสามารถใช Smart Album กับ Faces ดวยการสราง Smart Album ของภาพบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะอัพเดตรายการภาพ โดยอัตโนมัติ หรือสราง Smart Album พรอมกำหนดเงื่อนไขในการสราง โดยรวมภาพบุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือมากกวามาแสดงดวยกันใน อัลบั้มเดียวกันได เชนการกำหนดเงื่อนไขดวยชื่อ (Name) เพื่อดึงภาพ จาก Faces มาแสดงอยูในอัลบั้มเดียวกัน

Faces กับสัตวเลี้ยง

หลายคนสงสัยวา Faces จะนำมาใชกับสัตวเลี้ยงไดหรือไม? Faces ไดรับการออกแบบมาเพื่อวิเคาะหและคนหาภาพใบหนาของคน โดยเฉพาะ ดังนั้นในตอนนี้จึงยังไมรองรับการคนหาภาพใบหนาในรูป แบบอื่นๆ เชนสัตวเลี้ยง อาจตองรอในเวอรชันตอๆ ไป

เมษายน 2552 Computer Chiang Mai 75


iLife Expert

มาสนุกกับ Faces ใน iPhoto’09 กันเถอะ

การแบ็คอัพฐานขอมูลของ Faces

ขั้นตอนการสรางและรวบรวมภาพใบหนาดวย Faces ใช เวลามากนอย ขึ้นอยูกับจำนวนใบหนาที่คุณตองการนำมาใช รวมถึง จำนวนภาพทั้งหมด ดังนั้น เปนความคิดที่ดีที่คุณจะแบ็คอัพฐานขอมูล Faces เอาไว เผื่อในกรณีที่เกิดความผิดพลาด หรือความเสียหายใดๆ คุณก็ สามารถนำฐานขอมูลที่แบ็คอัพเอาไวมาใช โดยไมตองเสียเวลาสราง รายการ Faces ขึ้นใหมทั้งหมด ขั้นตอนการแบ็คอัพนี้ ทำไดงายๆ ไมซับซอน แตใหคุณทำ ตามขั้นตอนอยางถูกตอง หามลบ หามแกไขขอมูลอะไรทั้งสิ้น เพราะ อาจทำให iPhoto ทำงานผิ ด พลาด หรื อ สร า งความเสี ย หายกั บ ฐานขอมูลได 1. เป ด เข า ไปที่ Macintosh HD ของคุ ณ ในกรอบด า นซ า ย เลื อ ก Pictures คุณจะเห็นโฟลเดอร iPhoto Library ปรากฏอยู

3.รายการไฟลทั้งหมดขางในจะปรากฏขึ้น ใหคุณมองหาไฟล 2 ไฟล ชื่อ face_blob.db และ face.db จากนั้นทำการกอบปไฟลนี้ไปเก็บ ไวเพื่อทำการแบ็คอัพตามตองการ

มาตรฐานใหมในการจัดการภาพถายของคุณ

2. ให คุ ณ กดปุ ม Control + คลิ ก หรื อ คลิ ก ขวาบนไอคอน iPhoto Library ในเมนูที่ปรากฏขึ้น เลือกคำสั่ง Show Package Contents

76 6 Computer Com Com ompu pu pute utte er Chiang er Ch C Chi hiang Mai

เมษายน เม มษา ษายน ษายน ยน 2552 255 552

Faces ไดสรางมาตรฐานใหม ใหกับเครื่องมือในการจัดการ ภาพถ า ยในคอมพิ ว เตอร ช ว ยให คุ ณ สร า งอั ล บั้ ม ภาพของบุ ค คลที่ ตองการไดอยางสะดวก งายดาย เต็มไปดวยความสนุก และเพิ่มเสนห ในการใชงานไดอยางนาทึ่ง อีกทั้งยังใชงานงาย ประยุกตใชรวมกับ คุณสมบัติอื่นๆ ไดอยางกลมกลืน ขอใหสนุกกับการใชงาน Faces ของ คุณครับ


Dead Space

ESRB Mature 17+ เกณฑอายุของผูเลน Dark Sector ไดรับการจัดเรตโดยองคกร ESRB ใหเหมาะสำหรับผูเลนที่มีอายุมากกวา 17 ปขึ้น ไปเทานั้น ดวยเนื้อหาของเกมที่มีฉากการตอสูที่รุนแรง ผูปกครองควรใหคำแนะนำ ดูแลบุตรหลาน และ สภาพแวดลอมในการเลน

1 Computer Chiang Mai

พฤศจิกายน 2551


สัมผัสประสบการณ ใหมของเกมแอ็คชั่น ผานอาวุธใหมลาสุดที่คุณไมอยากพลาดการลิ้มลอง

D

ark Sector ถือไดวาเปนโปรเจ็กตเกมที่มีระยะเวลาใน การผลิตที่นานมาก นับจากวันที่มีการเปดเผยโครงการ นานจนหลายคนลืมเลือนชื่อนี้กันไปเลยทีเดียว บางคน บอกวา 4 ป บางคนก็บอกวา 9 ป แตไมวาอยางไร วันนี้ Dark Sector ก็ มาถึงมือของแฟนเกมทั่วโลกแลว และเปนการรอคอยที่คุมคาสำหรับ แฟนเกมแอ็คชั่น อีกทั้งยังเปดตัวทั้งสามแพลตฟอรม ใหเลือกเลนทั้งบน พีซี, Xbox360 และ PS3

โครงเรื่อง

คุ ณ จะได รั บ บทเป น Hayden Tenno สายลั บ มื อ ดี ข อง รัฐบาลสหรัฐที่ถูกสงไปยังลาเซีย เมืองเล็กๆ ในรัสเซีย โดยมีภารกิจคือ การกำจัดศัตรูชั่วรายที่ชื่อเมสเนอร ซึ่งครอบครองเชื่อรายที่สามารถ เปลี่ยนคนและสัตวใหกลายเปนซอมบี้ที่บาคลั่ง ไลฆาทุกอยางที่ขวาง หน า ไม เ พี ย งเท า นั้ น ยั ง มี พั ฒ นาการก า วล่ ำ หน า ขึ้ น ไปอี ก ทั้ ง การมี ผิวหนังที่ทนทาน รวมถึงพรางตัวได สามารถยิงอาวุธออกมาได ฯลฯ Hayden พบวาภารกิจนี้ใหญเกินตัว เกินกวาความสามารถที่ มีอยูจะรับมือได และทายที่สุดอาจตองตกเปนสัตวทดลองไปซะเอง แตแลวในการเผชิญหนากับเมสนอร เหตุการณทั้งหมดกลับ พลิกผัน และพลิกชะตาชีวิตของ Hayden ไปยังสิ้นเชิง เมื่อเมสเนอรมา พร อ มกั บ บอดี้ ก าร ด สวมชุ ด เกราะแปลกประหลาดที่ มี ผิ ว หนั ง ดุ ด ดั่ ง เกราะเหล็ก เกินกวาที่พระเอกของเราจะตอกรได ความเพลี่ยพล้ำนำไป สูการบาดแผลจากคมอาวุธ และนั่นทำให Hayden ติดเชื้อไวรัสเขาจน ได อยางไรก็ตาม การติดเชื้อมีผลใหแขนขางขวาของ Hayden กลายเปนเกราะชีวะ ที่มาพรอมกับาอาวุธทรงอานุภาพ กงจักรสังหาร

กงจักรสังหาร

ในฉากเปดเกม คุณจะมีอาวุธประจำตัวเปนปนสั้น หลังจาก นั้น สามารถเก็บปนกล ปนลูกซอง ฯลฯ ของศัตรูมาใชได แตหลังจากที่ รางกายของคุณเปลี่ยนไป Dark Sector จะพาคุณไปสูรูปแบบใหมของ อาวุธ ดวยการแนะนำกงจักรสังหาร ที่มีอานุภาพในการจัดการศัตรู อยางนาทึ่ง คุณสามารถเล็งแลวขวางออกมา และกงจักรจะหมุนกลับ มาหาคุณโดยอัตโนมัติ การเล็งดีๆ กะจังหวะใหเหมาะ ขวางออกไปครั้ง เดียวสามารถจูโจมศัตรูไดถึง 2 ครั้งติดๆ กันทั้งตอนขวางและตอนยอน กลับมา หลั ง จากที่ ไ ด ก งจั ก รสั ง หารมา อาวุ ธ หลั ก คู มื อ จะ ประกอบด ว ยป น สั้ น และกงจั ก รเป น หลั ก อาวุ ธ อื่ น ๆ สามารถซื้ อ เพิ่มเติมและอัพเกรดไดจากตลาดมือใตดิน อยางไรก็ตามอาวุธของเหลาศัตรูทั้งหมด เชนปนกล ปนลูกซองของศัตรู จะถูกปรับปรุงใหมีการตรวจสอบดีเอนเอของผูใช ซึ่งทำใหคุณสามารถ หยิบขึ้นมาใชในระยะเวลาสั้นๆ เทานั้น ก็ที่อาวุธจะหมดสภาพ แตคุณก็ สามารถหยิบปนดานใหมอื่นๆ ที่ตกอยูขึ้นมาใชแทนไดชั่วครูจนระบบ ตรวจสอบดีเอนเอเริ่มทำงาน แตสามารถเก็บกระสุนไดใชงานไมจำกัด ดั ง นั้ น พยายามฝ ก ฝ มื อ การใช ป น สั้ น และกงจั ก รให ค ล อ งตั ว เอาไว เพราะในยาวคับขัน ปนทั้งหมดของศัตรูจะไมสามารถปกปองคุณได ตามตองการ แตพลังของกงจักรสังหาร ไมไดหยุดอยูเพียงการขวางออกไป เทานั้น เพราะเมื่อใชไปเรื่อยๆ พลังงานในตัวจะเพิ่มขึ้น เปลงประกาย ความสามารถยิ่งกวาเดิม และกลายเปนอาวุธสำคัญตลอดทั้งเกมที่คุณ ขาดไมได

พฤศจิกายน 2551

Computer Chiang Mai 2


ด ว ยกงจั ก รสั ง หาร คุ ณ สามารถขว า งกงจั ก รออกไป เพื่ อ กำจัดศัตรู เพื่อดูดอาวุธที่ตกอยูในระยะไกลเพื่อนำมาใชงานไดดวย และพั ฒ นาต อ ขึ้ น ไปด ว ยการเพิ่ ม พลั ง การทำลายล า ง การดึ ง ดู ด พลังงานตางๆ มาใช เชนกระแสไฟฟาเขามาเพื่อใชในการช็อตประตู อิเล็กทรอนิกสใหเปดออก หรือเปลวไฟเพื่อทำลายเสนใยที่ปดเสนทาง อยู หรือไอความเย็นเพื่อทำใหพื้นน้ำแข็งตัวใหคุณผานไปได รวมถึงการ ใชเพื่อกำจัดศัตรูดวยไฟฟา เปลวไฟ หรือแชแข็ง รวมไปถึงการใชกำจัด บอสในดานตางๆ ที่พายแพตอเปลวไฟ และไฟฟา เปนตน กงจั ก รสั ง หารยั ง สามารถขว า งออกไปและบั ง คั บ ทิ ศ ทางได เ หมื อ น เครื่องบินบังคับวิทยุเพื่อจัดกับศัตรู ซึ่งไมเพียงจะใชในการสังหารศัตรู แตในหลายๆ ครั้งคุณยังตองผสมผสานความสามารถของกงจักรในการ ผานดานดวย เชนการขวางไปดูดพลังงานไฟฟา จากนั้นขวางออกไป แบบบังคับทิศทาง เพื่อควบคุมกงจักรใหพุงยะยานออกไปกระแทก สวิตซไฟฟาในชองทางที่คุณไมสามารถเขาไปได นอกเหนือจากอาวุธขางตนแลว แขนของคุณยังไดรับพลัง เพิ่มเติมจากการกำจัดศัตรูอีกดวย เชนการสรางเกราะพลังงาน และ การพรางตัวแบบโปรงใส คลายๆ กับ Crysis

กราฟกและพื้นผิวอันอันสวยงาม

กราฟกของ Dark Sector จัดอยูในระดับตนๆ ของวงการ เกมเลยก็วาได แมจะไมถึงระดับเทพแบบ Crysis แตรับรองวาคุณ จะตื่นเตนกับภาพที่เห็นแนๆ ที่สำคัญไมตองใชทรัพยากรเครื่อง ไมตองใชการดจอแรง ก็เลนไดกันเพลินๆ จุดที่ตัวเกมนำเสนอไดอยางโดดเดน คือผิวพื้นตางๆ ทั้งเครื่องแตงกาย ตัวอาคาร สภาพแวดลอม ตึก หิน ฯลฯ ทำได สวยงาม ดูสมจริง ทำใหตัวเกมนาเลนขึ้นมากทีเดียว

ระบบเสียง

ระบบเสียงของ Dark Sector จัดอยูในระดับมาตรฐาน เสียงเอฟเฟกตตางๆ ชวยเพิ่มอรรถรสในการเลนไดอยางกลมกลืน ทั้ง ตื่นเตน และเราใจในบางชวงของเกม แตไมคอยโดดเดนในดานของมิติ เสียงเทาไหรครับ

รสชาติใหม และเสนหที่เชื้อเชิญ

นานๆ ที วงการเกม จะมีอะไรแปลกๆ ใหมๆ มาใหขาเกมได ลิ้มลอง ไดสัมผัสรสชาติใหมๆ กันบาง แม Dark Sector จะไมไดแปลก ใหม ไ ปแทบทุ ก ส ว น แต รู ป แบบของการใช อ าวุ ธ ใหม ๆ ผ า นกงจั ก ร สังหาร เนื้อเรื่อง และธีมของเกม ก็มีเสนหอันโดดเดนมากพอที่ทำให Dark Sector ต า งไปจากเกมอื่ น ๆ จนทำให เ ป น ที่ พู ด ถึ ง ทั้ ง จากนั ก วิจารณ รวมถึงแฟนเกมทั่วโลก โดยเฉพาะแฟนเกมที่หลงรักในแอ็คชั่น สนุกๆ มัน ตื่นเตน และแปลก และตอนนี้ก็ถึงเวลาของคุณที่จะเขาไป เปนสวนหนึ่งในโลกของ Dark Sector และรวมรับประสบการณในการ ใชอาวุธใหมลาสุดที่รับรองไดวา คุณจะติดใจ


Advertising Index Advertising

ที่อยู

หนา

Thailand ZyXEL (Thailand) Co.,Ltd. 1/1 ม.2 ถ.ราชพฤกษ บางกอกนอย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.02-8315315 แฟกซ. 02-8315395 http://www.zyxel.co.th

2

บริษัท แคนนอนมาณเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จำกัด ชั้น 10 อาคารบางกอก ซิตี้ทาวเวอร 179/34-45 ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2344-9991-9 ตอ 170-177 www.canon.co.th

3

บริษัท สยามเอ็กซิบิชั่น จำกัด เชียงใหม : 122 ถ.ทาแพ ซอย 1 ต.ชางคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 โทร. 05382-0799, 0-5327-6360 แฟกซ 0-5327-5079 www.siamexhibition.com

5,11

Gigabyte technology Co.,Ltd. Plattinuam Condominaim room 1801 Floor22 Peachchaburi road,

9

Pharyathai Bangkok 10400 http://th.giga-byte.com บริษัท สหจริยกรุป จำกัด 688 ซ.เจริญนคร 14 ถ.เจริญนคร แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทร. 0-2437-6339 www.compute.co.th The Majestic Development Co.,Ltd. 55 ม.7 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 โทร. 053-828888 มือถือ. 081-8828288 www.theofficeplus.com บริษัท ไซเบอร สเปซ จำกัด 17/3 ถ.หัสดิเสวี ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 โทร. 053-217174,219886

16,17

36

37

บริษัท เอทีช็อปดอทคอม จำกัด หอง A-10 คอมพิวเตอร พลาซา 213/1 ถ.มณีนพรัตน อ.เมือง จ.เชียงใหม โทร. 053-224633 www.atshop.com

53

บริษัท ทีทีแอนดที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส จำกัด 252/30 อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ อาคาร 1 ชั้น 24 ถ.รัชดาภิเษก หวยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร.0-2693-2100 www.maxnet.co.th

77

สาระครบครัน สารพันความรู คูคอมพิวเตอร

C h i a n g

M a i

สนใจลงโฆษณากับเราติดตอฝายการตลาด โทร. 053-404488-95 ตอ 197

Computer Chiang Mai e-Magazine  
Computer Chiang Mai e-Magazine  

สาระครบครัน สารพันความรู้ คู่คอมพิวเตอร์

Advertisement