Page 1

สาระครบครัน สารพันความรู คูคอมพิวเตอร

www.computerchiangmai.com ปที่ 2 ฉบับที่ 14 สิงหาคม 2551

สาระนารู สุนทรพจนของ

Steve Jobs

เทคนิคงายๆ สรางรายได กับแบนเนอรบน

Joomla แบ็คอัพดีวีดี 9 เปน ดีวีดี 5 อยางคุมคาดวย

DVD

hrink

Review

สัมภาษณพิเศษ

XFX 9600GT

Devil May Cry 4

วิกร วิวิทธิ์คุณากร ดีกวา เร็วกวา ถูกกวา Face Your Demons


ตอติด...กับชีวิตอินเทรนดยุคดิจิตอล ดวย Canon Imaging Solution เก็บทุกภาพประทับใจดวยแคนนอน ตอบรับทุกรูปแบบของคนยุคดิจิตอล ทั้งกลองดิจิตอล กลองวีดีโอ พริ้นเตอร และโปรเจคเตอร จะ input หรือ output ก็พรอมใหคุณสรางสรรคที่สุดของภาพประทับใจไปกับ Canon Imaging Solution บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จำกัด 179/34-45 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ชั้น 10 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2344-9888 (Call Center) แฟกซ 0-2344-9971 www.canon.co.th

อยาลืมเรียกใบรับประกันของ แคนนอน มารเก็ตติ้ง ไทยแลนด จากตัวแทนจำหนายที่ทานซื้อ


วัสดีกันอีกครั้งครับ หลังจากนิตยสาร Computer Chiang Mai ฉบับ e-Magazine ไดผานตากันไปบางแลว ขอบคุณ สำหรับคำแนะนำ ติชม มากมาย และสมาชิกทุกทานที่ สมัครกันเขามาครับ เราสัญญาวาจะตั้งใจสรางสรรคนิตยสารที่ใหความ รู ความเขาใจในเทคโนโลยี IT อยางตอเนื่อง คุมคา นาติดตาม สมกับที่ผู อานของเราคาดหวังเอาไว และใหการตอนรับอยางอบอุน ย้ำอีกครั้งครับ นิตยสารของเราอานฟรี สมัครสมาชิกฟรี ไมมีคาใชจาย แถมยังมีโอกาส รวมสนุกกับกิจกรรมตางๆ อีกดวยครับ ดวยเทคโนโลยีส่ือในการบันทึกขอมูลที่เล็กลง จุไดมากขึ้น แตราคาถูกแสนถูก ทุกวันนี้แฟลชไดรว หรือที่หลายคนเรียกกันติดปาก วาวาแฮนดีไดรว หรือทัมปไดรว กลายเปนอุปกรณยอดนิยมสำหรับผูใช คอมพิวเตอรไปแลว เพราะพกงาย เก็บขอมูลสารพัดนำติดตัวไปใชได ทุกที่ที่ตองการ ไมเพียงจะใชเก็บขอมูลเทานั้น ดวยความสะดวกในการใชงาน จึงมีการพัฒนา ดัดแปลงโปรแกรมชั้นนำตางๆ ใหสามารถกอบปเขาไป เก็บไวในแฟลชไดรว และเปดใชงานไดโดยไมตองติดตั้ง ตอนนี้แฟลช ไดรวจึงกลายเปนอุปกรณในการพกพาโปรแกรมโปรดที่เราใชงานกันอยู เสมอติดตัวไปดวย ไมตองหวงวาคอมพิวเตอรท่ีเราจะไปใชมีโปรแกรมที่ เราตองการหรือไม เพราะคุณสามารถพกติดตัวไปดวยไดแลว และเราจะ พาไปดูวาโปรแกรมเหลานี้มีอะไรนาสนใจบาง มีตัวที่คุณใชบางหรือไม

คุณจะหาโปรแกรมแบบพกพาเหลานี้ไดที่ไหน จะใชอยางไรใหสะดวก และชวยใหคุณใชแฟลชไดรวในมือไดอยางคุมคาสุดๆ อยางที่ไมเคยทำได มากอน ฉบับนี้เรายังไดเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ Joomla เอาใจแฟนๆ กลุม ผูใชในบานเรากับเทคนิคที่พลาดไมได ซึ่งจะชวยใหคุณสามารถสรางราย ไดกับแบนเนอรที่คุณทำไดดวยตัวเองครับ สำหรั บ ผู ที่ กำลั ง มองหาวิ ธี แ บ็ ค อั พ ดี วี ดี 9 ลงดี วี ดี 5 ตามมาทางนี้เลยครับ เรามีคำตอบกับเทคนิคงายๆ ที่นาเสียดายถาคุณ จะพลาดไป ข า วดี ที่ ร อคอยกั น มานาน สำหรั บ ผู ที่ ห ลงรั ก ในภาพยนตร ดนตรี เสี ย งเพลง และโปรแกรมมากมาย ตอนนี้ iTunes Store ขยายบริการมาที่ประเทศไทย ใหคุณซื้อหาสินคาแลวครับ แฟนๆ iPhone หรือ iPod touch ไดเฮกันแลว และแนนอน เรามีวิธีที่จะชวยใหคุณสมัคร ผานบัตรเครดิต หรือ iTunes Gift Card มาบอกกันดวย ป ด ท า ยกั น ด ว ยรี วิ ว เกมแอ็ ค ชั่ น สุ ด มั น กั บ ภาคต อ ของเกม ซี่รียสุดฮิต Devil May Cry 4 ที่ EA นำมาจำหนายใหซ้ือหากันไดในบาน เรา เกมนี้คอแอ็คชั่นพลาดไมไดเด็ดขาดครับ พบกับใหมในฉบับหนากับเนื้อหาคุณภาพ ที่คุณพลาดไมได เชนกัน สวัสดีครับ

ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล

songsak@computerchiangmai.com

กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา: เรวัตร หวังปรีดาเลิศกุล, วัฒนชัย ภูวกุล, ดร.ชุณหพงศ ไทยอุปถัมภ, ผศ.ดร.ตรัสพงศ ไทยอุปถัมภ บรรณาธิการบริหาร: อานุภาพ ไทยอุปถัมภ บรรณาธิการ: ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล ฝายโฆษณาและการตลาด: ศิริรัตน เรือนอินทร ศิลปกรรม: นพพล วงษมณี ประสานงานและจัดการ: ศิริรัตน เรือนอินทร เจาของ: บริษัท คอมพิวเตอรพลาซา จำกัด ที่อยู: 312/1 ถนนมณีนพรัตน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 โทร: 053-404488-95 ตอ 197 โทรสาร: 053-226090 e-mail: computerchiangmai@gmail.com ประกาศเรื่องลิขสิทธิ์ สำหรับทรรศนะหรือขอคิดเห็นที่ปรากฏอยูในบทความตางๆ ของนิตยสาร Computer Chiang Mai เปนความเห็นสวนตัวของผูเขียนแตละทาน ไมจำเปนตองเปนความคิดเห็น ของนิตยสารเสมอไป สำหรับขอเขียนที่นักเขียนภายนอกสงมา หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น ทางนิตยสาร จะไมขอรับผิดชอบแตประการใด และนักเขียนที่ละเมิดลิขสิทธิ์เทานั้น จะตองเปน ผูรับผิดชอบตอผลทางกฎหมาย

การขออนุญาตและพิมพซ้ำ บทความที่ตีพิมพในนิตยสาร Computer Chiang Mai สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 กรณีที่ทานตองการนำสวนหนึ่งสวนใดในบทความของนิตยสารไปใช โปรดติดตอไดที่ กองบรรณาธิการ นิตยสาร Computer Chiang Mai ตามที่อยูและเบอรโทรศัพทขางตน *All brand names and Trademarks used here are for identification purposes only. These names and Trademarks belong to their registered owners. เครื่องหมายการคาทุกรายการเปนลิขสิทธิ์ของเจาของเครื่องหมายการคานั้นๆ ที่ปรากฎในหนังสือนิตยสารนี้เปนการใชเพื่อการอางอิงเทานั้น


• 4800x1200 dpi. Print • 1200x2400 dpi. Scan • 22/17 ppm.(mono/color) • FAX (60 pages memory) • High-Speed Auto Document Feeder

Pixma Business All-in-One เครื่องเดียวที่ครบครันทุกฟงกชั่น ทั้ง Print-Scan-Copy-Fax เพื่อตอบสนองทุกความตองการของงานสำนักงานยุค ใหม ดวยความละเอียดในการพิมพสูงถึง 4800x1200 dpi. ที่สามารถพิมพไดทั้งเอกสารและภาพถาย ประหยัดเวลาดวยถาดปอนเอกสารความเร็วสูง สำหรับงานสำเนาเอกสาร และสะดวกสบายดวยความสามารถในการเชื่อมตอเครือขาย LAN* ประหยัดคาใชจายดวยตลับหมึกแยกสี* พรอมหมึกพิมพ สี ดำแบบ High Yield ที่ ใ ห คุ ณ ภาพการพิ ม พ ค มชั ด เที ย บเท า เลเซอร พ ริ้ น เตอร ประหยั ด พื้ น ที่ ก ารทำงาน ด ว ยดี ไ ซน ส วยงาม กะทั ด รั ด *ยกเวนรุน MX308/MX318

• 4800x1200 dpi. Print • 2400x4800 dpi. Scan • 30/19 ppm.(mono/color) • 4 Ink Color • FAX (100 pages memory) • Auto Document Feeder (ADF) • 1.8” LCD / Card reader • Network

• 9600x2400 dpi. Print • 4800x3600 dpi. Scan • 31/24 ppm.(mono/color) • 5 Ink Color • FAX (250 pages memory) • Auto Document Feeder (ADF) • Auto Deplex (Print & Scan) • 2.5” LCD / Card reader • Network

• 4800x1200 dpi. Print • 4800x9600 dpi. Scan • 28/23 ppm.(mono/color) • 6 Ink Color (PgR Ink System) • FAX (250 pages memory) • Auto Document Feeder (ADF) • Auto Deplex (Print & Scan) • 1.8” LCD / Card reader • Network


ปที่ 2 ฉบับที่ 14 เดือน สิงหาคม 2551

10 News & Events 14 Gadget 16 Interview Features

22

20 Hot tools Cool PC Freeware 22 ยืดอกพก Portable Software 32 สุนทรพจนของ Steve Jobs

Buyer’s Guide 40 เทคนิคการเลือกซาวดการด ใหเสียงใสไดดังใจ

Review 46 XFX 9600GT 50 Goliathus Mousepad

Joomla Corner 54 เทคนิคงายๆ สรางรายไดกับ แบนเนอรบน Joomla

How To 62 สรางตัวอักษรควงสวานดวย Photoshop 67 DVD Shrink 72 มาสมัครแอคเคาท iTunes Store กันเถอะ

40

เทคนิคการเลือก ซาวดการด ใหเสียงใส ไดดังใจ

iPhone 77 โหลดและช็อปโปรแกรมสารพัดกับ App Store

Opensource Corner

72

82 โอเพนซอรสซอฟตแวร กับ IT

Mac 83 Hot Tools Cool Mac Freeware 84 BannerZest Pro

Pocket PC 86 Ultimate Theft Alert

Games 88 Devil May Cry 4

iTunes Store มาสมัครแอคเคาท

กันเถอะ


HP 2133 Mini-Note PC สะดวกสบายในเครื่องเดียว HP 2133 Mini-Note PC โนตบุคขนาดเล็กกะทัดรัด คมชัดทุกการใชงานดวยหนา จอขนาด 8.9 นิ้ว พรั่งพรอมดวยคุณสมบัติที่ครบครันดานการทำงาน และบันเทิงในยุคขอมูล ขาวสาร HP 2133 Mini-Note PC มีขนาดหนาจอแบบ WXGA 8.9 นิ้ว ความละเอียด 1280 x 768 พิกเซล ทนทานตอรอยขูดขีด ประมวลผลการทำงานที่ความเร็ว 1.2 - 1.6 กิกะเฮิรตซ หนวยความจำมีใหเลือกไดต้ังแต 1 - 2 กิกะไบต ฮารดดิสก 120-160 กิกะไบต ตัวเครื่องของ HP Mini-Note PC มีขนาดเล็กมากน้ำหนักเพียง 1.19 กิโลกรัม มีความทนทานดวยอลูมิ เนียมอัลลอยด เปนวัสดุท่ีแข็งแกรงชวยปองกันรอยขีดขวน ดวยคียบอรด QWERTY ที่เห็นเดน ชัดและใชงานงาย มีระบบสื่อสารแบบไรสาย(WLAN) และบลูทูธ สามารถดูรายละเอียด เพิ่มเติมไดที่ www.value.co.th

แม็กเน็ตแรงชัวร.. ทัวรเอาทเล็ท อี ก ครั้ ง ของการทุ ม สุ ด ตั ว .. กั บ การโหมประชาสั ม พั น ธ โ ปรโมชั่ น แรงๆ อย า ง Maxnet 2Mb 590 บาท ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนบน หวั ง สร า งกระแส เน็ ต แรง เน็ตชัวร..ตอง Maxnet หลังจากเปดตัวอยางเปนทางการไปเมื่อตนเดือนกรกฎาคมที่ผาน มา และยังเรียกเสียงฮือฮาจากงาน Comp & Digital Chiangmai2008 ดวยการแถม Handy Drive 1G สำหรับลูกคา Maxnet ที่สมัครในงาน ทำยอดทะลุทะลวง 130 ราย ยอดคำขอตอเนื่องจากงานอีกกวา 200 ราย ทำเอาคุณสมเกียรติ พิริยโยธา ผูอำนวยการ ภาคเหนือตอนบน บริษัท ทีทีแอนดที จำกัด(มหาชน) ยิ้มแกมปริ มาคราวนี้ Maxnet สรางความคึกคักใหกับเขตธุรกิจชุมชน ที่ใกลเคียงกับศูนย บริการที่มีกวา 19 สาขาทั่วจังหวัดเชียงใหม ดวยทีมคาราวานแม็กซเน็ตแรงชัวร ตระเวน สรางความคึกคักพรอมสงแม็กเกิรล รวมสรางสีสัน เพื่อประชาสัมพันธโปรโมชั่นใหมให ทั่วถึงมากยิ่งขื้น โดยงานนี้ทีมงานไดกำลังใจจาก คุณสมเกียรติ พิริยโยธา ผูอำนวยการ ภาคเหนือตอนบนและผูบริหารอีกหลายทานที่ตามไปแจกน้ำดื่มเย็นๆ คลายรอนในครั้งนี้ ดวย

ASUS รุน P526 ปรับราคาเอาใจชาว PDA Phone บริษัท อัสซุสเทค คอมพิวเตอร (ประเทศไทย) จำกัด ขอมอบความพิเศษครั้งยิ่งใหญใหกับสาวกพีดีเอ โฟน ดวยการปรับราคาพีดีเอ โฟน รุน P526 ที่มีความบางเฉียบเพียง 15.4 ม.ม. มีระบบจีพีเอสในตัว กลองขนาด 2 ลานพิกเซล พรอมใหความเพลิดเพลินดวยโปรแกรม Windows Mobile 6 Professional ชวยใหคุณใชงาน MSN ไดทุกที่ทุกเวลา พิเศษสุด!! ราคาเพียง 9,900 บาทเทานั้น ตั้งแต 1 สิงหาคม 2551 เปนตนไป พบกับ อัสซุส พีดีเอ โฟน รุน P526 ตามรานตัวแทนจำหนายอัสซุสเทคและหางสรรพสินคาชั้นนำทั่วไป

ไซเบอรดิค 11 (Besta CyberDict 11) บริษัท ไซเบอรดิค เทคโนโลยี จำกัด ผูนำเทคโนโลยีพจนานุกรมอิเลคทรอนิกส ไซเบอรดิค ตอกย้ำ ความเปนผูนำ...ดวยสื่อการเรียนรูแบบดิจิตอลไลฟสไตล “ไซเบอรดิค 11” (Besta CyberDict 11) ด ว ยเทคโนโลยี เ อกสิ ท ธิ์ เ ฉพาะ LPCI Advanced Learning Technology ที่จะทำใหสื่อการเรียนรูทางดานภาษาตางๆ ภายในเครื่อง สามารถชวยใหผูใช ฝกฝนทักษะและเรียนรูไดจริงดวยตนเอง ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนั้น Besta CyberDict 11 ยังเปนสื่อใหความบันเทิงในรูปแบบ Digital Multimedia Edutainment ไดอยางสมบูรณ ทั้งดู หนัง, ฟงเพลง MP3, มิวสิควิดีโอ, วิทยุ FM ฯลฯ บนหนาจอขนาดใหญที่สุด 4.1 TFT Color LCD สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.cyberdict.com 10 Computer Chiang Mai

สิงหาคม 2551


News & Event

บริษัท เอสเซนตี้ รีซอสเซส จำกัด เปดตัว NZXT เคสดีไซนดุสำหรับคอเกมสพันธุแท บริษัท เอสเซนตี้ รีซอสเซส จำกัด ไดนำเขาและจัดจำหนายเคสสำหรับเกมส เมอร ดีไซนดุ สัญชาติอเมริกา ยี่หอ NZXT ดวยการออกเเบบซึ่งคำนึงถึงความตองการ ของนักเลนเกมสเปนหลัก (For Gamer By Gamer) พรอมรองรับการติดตั้งอุปกรณ ภายในและอุ ป กรณ เ ชื่ อ มต อ ภายนอกอย า งจุ ใ จ รวมถึ ง ระบบระบายความร อ นซึ่ ง ออกแบบทางเดินลมภายในตัวเคสมาเปนอยางดี มีหลายรุนหลายระดับความตองการ ใหเลือกใช อาทิ เชน Alpha , Apollo และ Lexa Blackline สอบถามขอมูลเพิ่มเติม ไดที่ บริษัท เอสเซนตี้ รีซอรสเซส จำกัด โทร 0-2961-7297,0-2961-7292 หรือที่ www.ascenti.co.th

แคนนอนสนับสนุนการศึกษาเด็กไทย นายสมเกียรติ พาผล ผูอำนวยการสวนวางแผนธุรกิจ บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จำกัด บริจาคเครื่องคอมพิวเตอรแก มูลนิธิปญญาธโรโดยมี นายอดิศักดิ์ เลิศบุษยานุกูล ประธานกรรมการ มูลนิธิเปนตัวแทนรับมอบ โดยเครื่องคอมพิวเตอรนี้จะนำไปใชผลิตและ เปนสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนที่หางไกล ในเขตภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอไป กิจกรรมนี้นับเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมภาย ใตปรัชญา “เคียวเซ” ของแคนนอน

อัสซุสเปดตัวกราฟกการด EN9800GTX+ ซีรี่ส ที่รองรับ OC ตัวแรกของโลก อัสซุส ผุนำการพัฒนาโซลูชั่นกราฟกการดคุณภาพสูง ไดเปดตัวกราฟกการดรุนใหมคือ อัสซุส EN9800GTX+/HTDP/512M ซึ่งเปนกราฟกการดรุนที่ใชชิพเซ็ต NVIDIA GeForce 9800 GTX+ GPUs. เป น กราฟ ก การ ด รุ น แรกของโลกที่ ทำการ โอเวอร ค ล็ อ กในกราฟ ก การ ด รุ น 9800GTX+ ซีรี่ส – กราฟกการด รุน EN9800GTX+ TOP ซึ่งจะมีวางจำหนายในจำนวนจำกัด และจะบรรจุอยูในซีรี่ส EN9800GTX+ โดยจะมี เครื่ อ งมื อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของกราฟ ก การ ด ให รวมถึ ง GamerOSD เพื่อ การโอเวอร ค ล็ อ กที่ สมบูรณแบบ และเครื่องมือวัดประสิทธิภาพของการโอเวอรคล็อก การดักจับภาพหนาจอ หรือ ซอฟตแวร SmartDoctor เพื่อการปกปองความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการโอเวอรคล็อกและ อัสซุสสเปลนดิด™ วีดีโอ อินเทลลิเจนท เพื่อการปรับแตงกราฟกการดใหเหมาะสม

AMD Quad-Core ทำสถิติโลกใหม สมรรถนะดานเว็บไซต จากการทดสอบระบบเซิรฟเวอร 2P และ 4P ดวย SPECweb 2005 พิสูจนใหเห็น สมรรถนะของแพลตฟอรม AMD ที่เหนือกวาในธุรกิจเว็บไซต ความสามารถในการรั บ มื อ กั บ ดี ม านด ที่ เ พิ่ ม และหนั ก ขึ้ น อยู ต ลอดเวลาบน ธุรกิจเว็บไซตในปจจุบัน เอเอ็มดี (NYSE: AMD) เปดเผยวา โปรเซสเซอร Quad-Core AMD Opteron™ โมเดล 2356 และโปรเซสเซอร Quad-Core AMD Opteron โมเดล 8356 คือโปรเซสเซอรท่ีทำคะแนนไดสูงสุดจากการทดสอบ สมรรถนะดานเว็บไซตดวย SPECweb®2005 บนเว็บเซิรฟเวอรทั้ง 2P และ 4P นอกจากนี้ยังพิสูจนใหเห็นดวยวาโปรเซสเซอร Quad-Core AMD Opteron คือแพลตฟอรมในฝนของธุรกิจกลุมเว็บไซต สำหรับการรับมือกับโหลดงานที่เพิ่มขึ้น การดึงสมรรถนะสูงสุดจากเซิรฟเวอร การลดปริมาณ การใชพลังงาน และการพัฒนาโครงสรางเว็บไซตเจเนอเรชั่นใหม “Web 2.0” 12 Computer Chiang Mai

สิงหาคม 2551


Cyber Mart มั่นใจการใหบริการ กับ ไซเบอรมารท ศูนยซอมและบริการแตงตั้ง(ดีเดน) จาก แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ประเทศไทย) บจ.

ศูนยรวมหมึกพิมพ InkJet Laser ของแททุกชนิด พรอมบริการทุกสาขา สำนักงานใหญ : 17/3 ถ.หัสดิเสวี ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 โทร.053-217174,219886 สาขาคอมพิวเตอรพลาซา : 312/1 ถ.มณีนพรัตน อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 โทร.053-404548, 404488-95 Ext.118 สาขาเซ็นทรัล แอรพอรต พลาซาเชียงใหม(ชั้น3)เยื้องลิฟทแกว : โทร.053-903577 สาขาลำปาง : ชั้น 2 บิ๊กซีซุปเปอรเซ็นเตอร จ.ลำปาง โทร.053-352644 สาขาเชียงราย : ชั้น 2 บิ๊กซีซุปเปอรเซ็นเตอร จ.เชียงราย โทร.053-746537


ตูแขนกลสำหรับไอสครีม! ตูแขนกลตามหางที่เอาไวหยิบจับตุกตา ที่ไมเพียงตองใชฝมือและจังหวะที่ ดีจึงจะไดตุกตานารักๆ มาอยูในออมกอด ที่ญี่ปุนตนตำรับ ตูแขนกลมีของลอตาลอ ใจมากมายครับ ไมไดมีแตตุกตาเทานั้น มีทั้งของเลนแปลกๆ ของใชในหองครัว เชนเตาปง ลาสุดทำเกอีกแลว กับ Triple Catcher Ice ตูแขนกลที่มีของรางวัลลอใจ เปนไอศครีมเย็นๆ ที่เรียกวาเปนตูแชเย็นไปในตัวกันเลยทีเดียว ไมแน อีกไมนานเรา อาจไดเห็นตูแบบนี้ในบานเรา

Shouting Vase เคยหงุดหงิด เสียอารมณ และอยากตะโกน ออกมาดั ง ๆ แต ก็ ก ลั ว จะโดนข อ หาว า บ า รึ เ ปล า ครั บ ถ า อยากตะโกนออกมาดั ง ๆ ให ห ายเครี ย ด ให ไ ด ปลดปล อ ย แต ไ ม ต อ งการให ใ ครได ยิ น นี่ เ ลยครั บ Shouting Vase ไอเดี ย จากญี่ ปุ น ที่ อ อกแบบมาเป น แจกัน ใหคุณตะโกนเขาไปไดดังอยางใจ แตเสียงที่ออก มาจากปลายอี ก ด า นจะดั ง นิ ด เดี ย ว งานนี้ จ ะตะโกน ที่ไหน อยากระบายอยางไร ก็ไมมีใครวา แตราคาแพง เอาเรื่องที่ $79 จนคุณอาจจะอยากอยูเงียบๆ มากกวา หรือไมก็ตะโกนออกมาวาทำไมแพงนัก ดูขอมูลเพิ่มเติม ไ ด ที่ h t t p : / / w w w . k i l i a n nakamura.com/catalog/shouting-vase-holds-youranger-p-293.html?a_aid=7aaad3d9 ในยุ ค ที่ อ ะไรๆ ก็ เ น น ให พ กพาสะดวกเช น นี้ หลายคนพกพาข อ มู ล และโปรแกรมติ ด ตั ว ผ า น ฮารดดิสก ถาไมใชแร็คบรรจุ ก็ตองคอยเปดเครื่องเพื่อเชื่อมตอฮารดดิสกทุกครั้ง แตปญหานี้แกไขไดดวย SATA Double HDD Dock ที่ใหคุณเชื่อมตอฮารดดิสกทั้งแบบที่ใชกับโนตบุคและเดสกท็อป SATA 2.5” HDD และ 3.5” HDD x 2 รองรั บ การเชื่ อ มต อ แบบ eSATA และ USB น้ำ หนั ก เบา พกพาสะดวก ใช ง านได ทั้ ง Windows XP, Vista และ Mac OS X ดู ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได ที่ http://usb.brando.com.hk/prod_detail.php?prod_id=00558

SATA Double HDD Dock Macally เปดตัว PowerLink อุปกรณแบบ 3 In 1 ที่ทำหนาที่เปนแบตเตอรี่เสริม สายซิงค และแฟลชไดรวสำหับ iPhone และ iPod touch เรียกวามีประโยชนครบครันใน 1 เดียวอยางที่หาไมไดใน อุปกรณเสริมอื่นๆ ปลายดานหนึ่งจะเปนพอรตยูเอสบี อีกดานจะเปนคอนเน็กเตอรสำหรับ iPhone หรือ iPod touch เพื่อใชในการซิงคและชารต ไมเพียงเทานั้นยังสามารถใชในการชารตแบตเตอรี่ใหกับ iPhone หรื อ iPod touch ได อี ก ด ว ย ราคาจำหน า ยอยู ที่ $49.99 ดู ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได ที่ ดู ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได ที่ http://www.macally.com/EN/Product/ArticleShow.asp?ArticleID=232

SATA Double HDD Dock


พวงกุญแจเลือด ไมใชหนังผีครับ แตเปนไอเดียในการออกแบบพวงกุญแจที่ดูเหมือนถุงเลือดแตดูนาใช ไมเพียงจะโดดเดน แปลกตา แตยังมีการ ระบุกลุมเลือดบนถุง ใหคุณเลือกใชใหตรงกับกลุมเลือดของคุณ เพื่อเปนขอมูลเบื้องตน เมื่อจำเปนตองใชเลือด แถมยังมีแบบที่เปนวิตามิน ดวย ไอเดียแบบนี้คงถูกใจใครหลายคน

Wii MotionPlus นินเทนโดเปดตัวอุปกรณเสริมใหมลาสุดสำหรับ Wii นั่นคือ Wii MotionPlus ซึ่งเปนอุปกรณขนาดเล็กที่นำมา เชื่อมตอกับ Wii Remote โดยจะทำงานรวมกับเซนเซอรตรวจ จับความเคลื่อนไหว และเซนเซอรบาร ซึ่งจะชวยเพิ่มความ แมนยำในการตรวจสอบตำแหนงการขยับของ Wii Remote และตอบสนองในระดับ 3D ทั้งตำแหนงแขนและตำแหนง ของการถื อ เมื่ อ ผู เ ล น หมุ น หรื อ ขยั บ แขน ก็ จ ะตอบสนอง แบบเรียลไทมบนหนาจอทันที

ชุดรับประทานอาหารแบบพลาสติกจำลอง คนที่รักในพลาโม หรือพลาสติกโมเดล เห็นภาพนี้แลวตองปงแนๆ เพราะออกแบบชุดอาหารมาในรูปแบบพลาสติกโมเดลที่ดูนาใชทีเดียว ใหผู ใชไดสนุกกับการแกะชอน แกะซอม มีดตัดออกมาใชงานดวยตัวเอง ไอเดียการ ประยุกตและผสมผสานที่นาสนใจแบบนี้ ชวนใหคนเขารานไดเปนอยางดีเลย ทีเดียว

Guitar Hero แบบพกพา ถาคุณเปนแฟน Guitar Hero และจดจำความสนุกแบบไมรูลืม นึกขึ้นมาทีไร ก็อยากเลน ทุกที ตอนนี้คุณทำไดแลว ดวยการพกพากีตารติดตัวไปสนุกไดทุกที่กันเลย ไมไดพูดเลนๆ แตนี่เปน Guitar Hero ที่ออกแบบมาเปนพิเศษแบบพกพา ขนาดเพียง 3 x 7.5 นิ้ว ใหคุณสนุกไดทุกที่ทุก เวลาที่ตองการ มีเพลงทั้งจากภาค 1 และ 2 กำหนดวางจำหนายมีนาคมนี้ ในราคา $14.99

GadGET เรื่อง: Gadget Guy


วิกร วิวิทธิ์คุณากร ดีคอมพิวเตอร

วิกร วิวิกวริทวิธิท์คธิุณ ากร ์คุณากร เบื้องหลังความสำเร็จของ DCOM

งการคอมพิวเตอรในประเทศไทย ไมมีใครที่ไมรูจักดีคอม เพราะสินคาที่ผูใช ซื้อมาจากบริษัท หาง รานที่จำหนาย คอมพิวเตอรสวนใหญจะตองมีสินคาที่มีสัญลักษณการ รับประกันสินคาของดีคอมติดอยูทุกชิ้น ดวยความประทับใจของลูกคา ที่มีการรับประกัน การบริการที่ดีเยี่ยม เปลี่ยนสินคาใหมใหในเวลาอัน รวดเร็ว อยางไรก็ตาม ยังมีผูใชอีกจำนวนมากที่ไมทราบเบื้องหลัง ของการใหบริการที่ดีและมีคุณภาพ วาทำไดอยางไร ความสำเร็จอัน ยิ่ ง ใหญ ข องดี ค อม เกิ ด ขึ้ น จากอะไร กองบรรณาธิ ก าร นิ ต ยสาร Computer Chiang Mai ได ติ ด ต อ ขอสั ม ภาษณ คุ ณ วิ ก ร (วิ วิ ท ธิ์ คุณากร) กรรมการผูจัดการ บริษัท ดีคอมพิวเตอร จำกัด เพื่อคนหาคำ ตอบมาฝากกันครับ

คอมพิวเตอรเชียงใหม: ขอถามความเปนมาของคุณวิกร และดี คอมพิวเตอร วามีความเปนมาอยางไรคะ? วิกร: เราเริ่มธุรกิจนี้ตั้งแตป พ.ศ. 2528 ราวๆ เดือนมีนาคม ศึกษาอยู ประมาณ 2 เดือนแลวก็เริ่มทำ ก็พอไปได ผานไป 1 ป พอป 2529 ก็เริ่ม เป น ชิ้ น เป น อั น มาร ว มมื อ กั บ เพื่ อ นเป ด บริ ษั ท ชื่ อ ว า สิ ง ห – ไทย ก็ทำรวมกันมา 1 ป ก็แยกมาทำเองคนเดียว จนป 2536 ก็ไดเปลี่ยนชื่อ บริษัทเปนดีคอมพิวเตอร เหตุผลที่เปลี่ยน ก็เพราะวาเปนที่ระลึกใหกับ ภรรยาชื่อแดง ตัว “D” แลวอีกเหตุผลหนึ่งก็เพราะวาอยากใหชื่อเปนอิน เตอรหนอยมันเรียกงาย อีกอยางถาจะขยายธุรกิจอะไรตอไป ชื่อ ดี มั น เอาไปตั้ ง ได ง า ย แล ว ก็ ตั ว D ในความหมายของคนไทยก็ มี 16 Computer Chiang Mai

สิงหาคม 2551

ความหมายที่ดีดวย รวมทั้งหมดจนถึงวันนี้ ก็ ยางเขาปที่ 21 แลวครับ

คอมพิวเตอรเชียงใหม: ตั้งแตเริ่มตนกิจการดานคอมพิวเตอร จนถึงปจจุบัน คุณวิกร เห็นความเปลี่ยนแปลงมากนอยเพียงใด? วิกร: การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจนี้ในตั้งแตเริ่มโดยเฉพาะ 5 ป แรกผม มองวาเปนธุรกิจซื้อมา ขายไป การบริการตางๆ ไมดีเทาไหร ทุกคนตอง ชวยตัวเองกันหมด ตั้งแตซัพพลายเออร ดีลเลอร ยูสเซอร ก็ชวยตัวเอง ในแงเอาไปใชงานหรือทำธุรกิจ ซั พ พลายเออร นั้ น การให ร าคา การส ง สิ น ค า ต า งๆ การให ขอมูลก็ยังไมเปนระบบ ตัวดีลเลอรเอง การใหบริการกับลูกคาก็ไมตอบ สนองครบโซลูชั่น ใหไดไมครบถวนจริงจังเทาไหร สวน ยูสเซอรเองก็ใช งานแบบจำกัด เพราะไมมีความรู ไมมีขอมูลที่ครบถวนวาสินคาที่ซื้อ มานั้ น ทำอะไรได ม ากกว า หรื อ ไม ไม ส ามารถใช ไ ด อ ย า งเต็ ม ประสิทธิภาพอยางเต็มที่ ขาดประสบการณ และการสนับสนุนดาน ขอมูลการอบรมตางๆ ก็ยังไมมีการซัพพอรตจากซัพพลายเออร ตั้งแตป 2536-2540 ก็ถือวาเปนปของการเปลี่ยนแปลงครั้ง สำคัญ เราเองก็เปลี่ยนแปลงภายใน เริ่มวางแผนการใหบริการหลังการ ขายกับลูกคา วางระบบการจัดการกระบวนการขายตางๆ ซึ่งเปนยุค เริ่มตนที่มีการรับประกันหลังการขายที่ชัดเจนมากขึ้น กวา 5 ปกอนที่ไม มี ร ะบบการจั ด การตรงนี้ เ ลย สิ น ค า ชิ้ น ไหนเสี ย ก็ เ ปลี่ ย นกั น ตาม ยถากรรม ไม มี กำหนดเวลาที่ แ น น อน ซึ่ ง เป น จุ ด เริ่ ม ต น ที่ ดี ค อมเริ่ ม จัดการดานการบริการที่มีมาตรฐานมากขึ้น มีความชัดเจน จนทำใหเรา มีชื่อเสียงในดานนี้มากในวงการตอนนั้น สินคาที่ทำใหเราเปนที่รูจักใน


วิกร วิวิทธิ์คุณากร ดีคอมพิวเตอร ด า นการบริ ก ารในยุ ค นั้ น ก็ คื อ ฮาร ด ดิ ส ก ซี เ กท ในตอนนั้ น การเคลม ฮารดดิสกใชเวลานาน บางทีเปนเดือน กวาจะไดรับสินคาซอมเสร็จหรือ สินคาทดแทนจากซัพพลายเออร แตดวยดีคอมเองเรามีสำนึกตอลูกคา และเขาใจถึงความเดือดรอนจากการที่อุปกรณสำคัญเสีย โดยเฉพาะ ฮาร ด ดิ ส ก ซึ่ ง เป น ตั ว เก็ บ ข อ มู ล มั น ทำให ลู ก ค า เสี ย หายมากแค ไ หน ตอนนั้นเราเลยลงทุนซื้อฮารดดิสกตัวใหมมาเพื่อรองรับการสงเคลม สิ น ค า เสี ย ในตอนนั้ น สิ น ค า ไหนเสี ย เปลี่ ย นตั ว ใหม ท ดแทนทั น ที เปนการลงทุนที่ดีคอม ทำใหกับลุกคา ในชวงที่ซัพพลายเออรเองยังไมมี ความชัดเจนในการใหรับประกันสินคา ซึ่งทำใหลูกคาประทับใจและ กลายเปนจุดแข็งที่ลูกคาพากันพูดบอกตอๆกันมา ทำใหเรามีชื่อเสียง เปนที่รูจักอยางมาก โดยเนนจริงๆ จังๆ ในป พ.ศ. 2537 เราประกาศ เปนนโยบายการรับประกันสินคา สินคาทุกตัว ซอมเสร็จภายใน 3 วัน โดยเปนเจาแรกๆ เปนผูนำตลาดในดานนี้ ผลพวงของการลงทุนครั้งนี้ ทำใหเรามีอิมเมจที่ดี และไดรับการยอมรับในเวลาตอมา แตในขณะนั้น หลายๆ ตัวแทนจำหนาย ก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนกัน แตอาจจะเริ่มชากวาเราหนอย โดยตอเชื่อมมาถึงป 2540 ซึ่งเปนปที่ เศรษฐกิจมีปญหา ตัวแทนจำหนายหลายรายตางลมไปบาง ขาดทุนไป บาง เปนเพราะวายังไมสามารถปรับตัวเองใหรองรับกับสถานการณได จากระบบการบริหารที่เราทำนั้น หลายๆ องคกรพยายามทำตามแตวา ทำทีหลังก็เลยยังไมทันสำเร็จก็มาเจอวิกฤตซะกอน ก็เลยไปไมรอด ดีคอมจึงเหมือนพลิกวิกฤตเปนโอกาสในชวงนั้น การถูกยอมรับจาก ลูกคาในดานการบริการทำใหชื่อของดีคอมเปนที่ยอมรับ และทำใหเรา สามารถผ า นวิ ก ฤติ นั้ น มาได มองว า เป น จั ง หวะที่ ดี เป น รากฐานที่ ดี ทำใหเราสามารถเอาตัวรอดได จากการบริหารเปนระบบ และการใช ขอมูลในการบริหาร บวกกับมุมมองในการแกไขปญหาที่มองไดตรง ประเด็น เราจึงอยูได ในยุคตอมา พ.ศ. 2540 – 2544 ซึ่งเปนยุคที่ทุกคนเอาตัว รอดและประคับคองตัวเองใหลุกขึ้นมาใหม แตในเวลาเดียวกัน องคกร ดีคอมที่ตอนนั้นเรารอดอยุแลว ในขณะที่องคกรอื่นไมสามารถเอาตัว รอดจากวิกฤตนั้นไดทำใหเราโดดเดนโชติชวงมากในเวลานั้น ดีคอมเรา จึ ง เข็ ม แข็ ง มาก มี ก ารขยายตลาดอยางกว า งขวาง ตั้ ง แต ป 2541 – 2544 ยอดขายเติบโต 100% ทุกปเปนเวลา 4 ปติดตอกัน

คอมพิวเตอรเชียงใหม: เปนเพราะลุกคาซื้อดีคอมบริษัทเดียว หรือไม?

วิกร: เพราะความดีที่เราทำเรื่องการใหบริการ บวกกับที่คนอื่นลม หมดชวงนั้น ระบบตางๆที่เราเริ่มสรางไวต้ังแตป 2536 ทำใหเรารอดมา ได

คอมพิ ว เตอร เ ชี ย งใหม : เหตุ ก ารณ ป 2540 ไม มี ใ ครทราบ ลวงหนามากอนวาจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ คุณวิกรคิดอะไรถึงไดเริ่ม วางแผนและคิดวาดีคอมควรเนนดานการบริการตั้งแตป 2536 ซึ่งใน ภายหลังกลับทำใหดีคอมเข็มแข็งขึ้นมา? วิ ก ร: พอดี ห ลั ง จากภรรยาเสี ย เราก็ ศึ ก ษาด า นศาสนามากขึ้ น คือดานสำนึกและคุณธรรม ก็เลยเปนสิ่งหนึ่งที่กระตุนใหเราคิดวาการ

บริ ก ารที่ ดี ต อ ลู ก ค า การไม ส ร า งป ญ หาให กั บ ลู ก ค า นั้ น เป น สำนึ ก และเปนคุณธรรมที่ผูขายพึงทำใหกับลุกคาของเรา โดยมองวาเราใหญ กว า หรื อ เข็ ม แข็ ง กว า โดยการทำเราจะทำอย า งนั้ น ได บริ ษั ท ต อ งมี ประสิทธิภาพจากการบริหารภายในกอน โดยเฉพาะการใชขอมูลใหเปน การสงตอขอมูลตอกัน การพัฒนากระบวนการทำงานภายในที่รวดเร็ว และชัดเจนมากขึ้น จนมาถึงยุดป 2545 – 2550 เปนยุคของการแขงขัน ยุคของ การขาย Big Lot ราคาถู ก เป น ยุ ค ที่ ต อ งมองการขายแบบโซลู ชั่ น การขายเปนระบบ โดยยุคนี้เปนยุคทีมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางสูงและ เร็วมาก ฉะนั้นการปรับตัวในยุคนี้คอนขางลำบาก ตัวแทนจำหนายที่ ลมไปกอนหนานั้น (ป พ.ศ. 2540 – 2544) ก็กลับฟนตัวขึ้นมาใหมจาก การรวมทุนจากตางชาติ (หุนใหญ) ทำใหกอตั้งขึ้นมาใหมได โดยที่ดี คอมยั ง คงเป น บริ ษั ท คนไทยคนเดี ย ว โดยเรามองว า การแข ง ขั น กั บ ตัวแทนจำหนายในยุคนี้ที่ลำบาก จากประสบการณ ณ วันนั้น ก็คือ 1. เรื่องเงินทุน 2. เรื่อง Relation ที่มีกับ ซัพพลายเออรตางชาติ 3. การใชระบบคอมพิวเตอร การลงทุนดานเทคโนโลยี ที่นำมาลงทุน โดยทั้ง 3 ตัวนี้ วันนั้น เรายอมรับวาดานเงินทุน เราสามารถ แขงขันได เพราะวาในชวง ป 2540 – 2544 ที่เราขายสินคาไดเยอะและ มีกำไรมาก ทำใหเราพอมีเงินทุนและมีเครดิตที่ดีจากสถาบันการเงิน ทำใหเราพอตอสูดานเงินทุนได ขอถัดมาเรื่อง Relation ที่เรายอมรับวา ดีคอมเองยังออนอยู สูกับ ตัวแทนจำหนายอื่นๆ ไมได แตดวย Relation ตัวนี้ เราก็แกไขดวย การให โ ฟกั ส ให ค วามสำคั ญ กั บ สิ น ค า แบบเจาะจงมากขึ้ น เราจึ ง มี สินคาที่ดูแลนอยเมื่อเทียบกับคูแขงรายอื่น การที่เราเนนสินคาอยาง จริงจังมากขึ้น การมองหาระบบการจัดการเขามาทดแทนเพื่อสราง ประสิทธิภาพ การขายเปนโซลูชั่น เพื่อใหมีทางเลือกและกำไรมากขึ้น ขอสุดทายดานเทคโนโลยีน้ัน ดีคอมเราใหความสนใจไปในดานของ ระบบการบริ ห ารที่ เ หนื อ กว า คู แ ข ง ให ไ ด คู แ ข ง อาจใช ค อมพิ ว เตอร เทคโนโลยีเขามาสนับสนุนการทำงาน แตดีคอมจะเนนที่ระบบบริหาร ที่สูงกวา แตระบบคอมพิวเตอรเราก็ทำควบคูไปดวย เราไดคิดคนระบบ บริหารของเราเองที่เรียกวา BMHP (Balance Management for High Performance) การยึดหลักของทางสายกลางในการบริหารเพื่อสราง ประสิทธิภาพ ในยุคที่สินคาราคาถูกมากๆ ดีคอมแกไขปญหาโดยการสราง ฐานลูกคาขึ้นมาเอง ทั้ง 3 กลุม คือ DComShop, DCom Service, DCom Partner เราถือวาเปนพันธมิตรในการคาขายกับเรา ที่ไมเนน เรื่องการกดราคาใหต่ำ แตเราเนนเรื่องการบริการและสรางมาตรฐานใน การขายสินคาเปนหลัก การสรางกุลมขึ้นมาทำใหเราพอที่จะตอสูกับ ตลาดราคาไดบาง แตก็ยอมรับวาอาจจะสูไดไมนาน ถาตลาดใหญยัง เลนเรื่องราคาอยู แตเราจะพยายามสรางมาตรฐานธุรกิจตอไป เพราะ เราเชื่อวาทุกคนไมมีความสุขกับการทำธุรกิจลักษณะนี้หรอกที่กำไร นอย แตดีคอมเชื่อวาปน้ี 2551 นาจะมีการเปลี่ยนแปลงกันอยางจริงจัง แลว เพราะใน 5 ปท่ีผานมาสินคาราคาถูกมาก เรียกวาถูกแบบไมมี เหตุผล ในเวลาเดียวกันในยุคตอไปคงมีการเปลี่ยนแปลงในการขายที่ สิงหาคม 2551

Computer Chiang Mai 17


วิกร วิวิทธิ์คุณากร ดีคอมพิวเตอร ไมถูกจนเกินไปนักแตที่สำคัญคือเนนการใชงาน ซื้อใหถูกใหเหมาะสม กับการใชงานจริง ถาเราสามารถสรางความเขาใจใหความรูกับลูกคา ถึงวิธีการใชงานที่ถูกตองไดน้ัน สินคาที่คิดวาซื้อแพงก็จะกลายเปนถูก เพราะสามารถใชงานไดหลากหลายและครบถวน ดีคอมมีพื้นฐานใน ดานนี้อยูแลว ในการใหความรูการอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ดีคอมมี ที ม CIA ที ม นี้ เ ราจั ด ตั้ ง ขึ้ น มา เพื่ อ ให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การใช ง าน คอมพิวเตอรกับผูใช โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น เราไมไดทำเฉพาะ ในกรุงเทพนะครับ เราทำทั่วประเทศเลย แคแจงความประสงคเขามา แลวมีจำนวนผูเขารวมพอสมควร เราจะไปถึงที่เลย ย้ำนะ ไมเสียคาใช จาย รวมทั้งการขายนั้น เราเริ่มฉีกไปขายสินคาที่เปนโซลูชั่น ไมเนน ราคาถูก ถึงแมวาลูกคาจะมีอิทธิพลตอการซื้อ แตดีคอมไมไดคิดจะไป เปลี่ยนวิถีหรือพฤติกรรมของลูกคาในทันที แตเราทำมาตรฐานใหชัดขึ้น การเสนอสินคาที่ตรงกับความตองการจริงๆ การทำคำวาไลฟสไตลให เปนรูปธรรม ใหรูวาไลฟสไตลมีภาพอยางไร ใชงานไดหลากหลาย ไมวา จะเป น การทำงาน เพื่ อ ความบั น เทิ ง การติ ด ต อ สื่ อ สาร และการ ปลอดภัย ดังนั้นดีคอมจึงหาสินคาเปนชุดที่ตอบสนองไลฟสไตลท่ีแท จริง

คอมพิวเตอรเชียงใหม: คุณวิกรมีแนวคิด หรือ ความเห็นอยางไร กับตลาดไอทีบานเรา และ เศรษฐกิจใน 2 – 3 ปที่ผานมาดวย? วิกร: ไอทีบานเรา มีการเปลี่ยนแปลงเร็ว แตไมมีประสิทธิภาพ ผูใชยัง ไม มี ค วามเข า ใจในคุ ณ สมบั ติ ข องสิ น ค า อย า งแท จ ริ ง แต ซ้ื อ กั น ตาม กระแส และมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโครงสรางราคาเร็วมากซึ่ง ผกผันกับความเขาใจในเรื่องการใชงานใหไดหลากหลายตามคุณคา ของสินคานั้นๆ ที่ยังไมมีความเขาใจเพียงพอ ใชประโยชนของสินคายัง ไมครบถวน การแขงขันที่รุนแรงดานราคานั้น ดีคอมเองก็ไมไดละทิ้ง การแขงขันนั้นซะทีเดียวเพราะวาอาจเสียลูกคา ดังนั้นเราก็ไมไดละทิ้ง เรื่องราคา แตเราพยายามสรางมาตรฐานของเราใหชัดเจนขึ้น แยกแยะ ตลาดใหชัดเจนเพื่อสรางความเขาใจเพื่อสรางกลุมใหม การบริการการ แขงขันดานราคาเราก็ยังใสใจปญหานี้อยู

คอมพิวเตอรเชียงใหม: คุณวิกรมองวา ตลาดโดยรวมไอทีของ ไทย หรืออนาคตของตลาดไอทีเมืองไทยเปนอยางไร และ สินคากลุมใด ที่จะเขามามีบทบาทมากขึ้น? วิ ก ร: อี ก 2 – 3 ป ข า งหน า สิ น ค า ประเภทตอบสนอง ไลฟ ส ไตล 18 Computer Chiang Mai

สิงหาคม 2551

ทำอะไรไดหลากหลายนาจะเขามามีบทบาทมากขึ้น เหมือนแตกอน โทรศัพทใชสื่อสารก็มีการพัฒนาเพิ่มฟงกชั่นกลองใหหลากหลายขึ้น ดั ง นั้ น สิ น ค า ไอที ที่ ส ามารถตอบสนองการทำงานได ห ลากหลายน า จะเขามามีบทบาทมากขึ้น โดยสินคาที่เรามีนั้นเราไมไดเขาไปเปลี่ยน อะไรมากเพียงแตแยกแยะกลุมลูกคาและประเภทการใชใหสอดคลอง กันแลวนำเสนอ

คอมพิวเตอรเชียงใหม: ดีคอมมีแผนสำหรับสินคากลุมนี้อยางไร คะ?

วิกร: เราไมไดไปสรางสินคาใหมอะไร เราเพียงแตเลือกสินคาที่มีอยู แตนำเสนอในตลาดใหม แผนการนี้เราเริ่มมาระยะนึงแลว อยางตอนนี้ เราก็ใหแผนพัฒนาวิจัย เลือกสรรสินคาที่มีอยูมาสรางโซลูชั่นที่สามารถ ทำงานไดตามไลฟสไตล ทำงานไดคลองตัวกวา เราเริ่มขายในเดือน มีนาคม 2551 ขณะนี้ไดวางขายแลว

คอมพิวเตอรเชียงใหม: โครงการคอมพิวเตอร 1 ลานเครื่องของ รัฐบาล จะมีประโยชนสำหรับผูใชมากนอยเพียงใด? วิกร: จริงๆ แลวเราตองมองวาการโครงการแบบนี้มีเจตนาอยางไร ถาแคใหแลวไมสอนใหเขาใจถึงการทำงานอยางแทจริง ผมก็ไมเห็น ดวย แตหากวาการจัดทำโครงการนี้แลวทำใหนักเรียนรูวาคอมพิวเตอร นี้ทำงานในชีวิตจริงทำอยางไร เพราะเคาจะเปนอนาคตของชาติตอไป ตองสรางรากฐานที่ถูกตอง นอกจากใหไปใชงานเฉยๆ และโดยเฉพาะ หากมีเปนโครงการแบบคอมพิวเตอรเอื้ออาทร ที่ใหสิทธิพิเศษเรื่องของ ราคาอยางเดียว ก็จะสงผลกระทบตอภาพรวมทั้งหมด เพราะหากมี โครงการคอมพ ร าคาถู ก นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาทั้ ง หลายที่ อ ยากมี คอมพิวเตอรก็จะซื้อกันโดยไมพิจารณาใหถี่ถวน ถึ ง ก า ร ทำ ง า น แค คื อ ว า ถู ก ก็ จ ะซื้ อ ไว เ ท า นั้ น การใช งานกับการใชประโยชนเปนสิ่งที่ผู ใช ข าดความเข า ใจอย า งมาก บางที ง านของตั ว เองต อ งการใช สินคาสเปคสูงกวานั้น ก็ไมสนใจ เห็นถูกก็ซื้อไวกอน สำหรั บ โครงการ DCOM Educational Program การใหความรูกับผู ใชทั่วไป อาจจะเขาไปรวมได หากทราบถึงนโยบาย และ คอนเซ็ ป ต ข องรั ฐ บาลที่ แ น ชั ด ก อ นว า เป น อย า งไร ตรงกั บ วัตถุประสงคของโครงการดีคอมหรือเปลา

คอมพิวเตอรเชียงใหม: การใหบริการหลังการขายของดี คอมเปนเชนไร จาก อดีตจนถึง ปจจุบัน สรางพันธมิตรกับ รานคา และเกื้อกูลลูกคาอยางไรคะ? วิกร: ตอนนี้ดีคอมเองก็ไดพยายามปรับปรุงพัฒนาระบบ การบริการใหไดดีขึ้น อยางสม่ำเสมอ และจะโฟกัสการ ทำงานให ม ากขึ้ น โดยเฉพาะการบริ ก ารก อ นการขาย เนนการเทรนนิ่ง สรางความเขาใจในสินคา ใหดีลเลอรมี


วิกร วิวิทธิ์คุณากร ดีคอมพิวเตอร ความรู เ กี่ ย วกั บ สิ น ค า และมั่ น ใจในการขายมากขึ้ น การบริ ก ารกั บ ลู ก ค า เราก็ เ ช น กั น เราจะมี ก ารพั ฒ นาการให บ ริ ก ารเรื่ อ งการติ ด ตั้ ง การบริการออนไซต เราก็จะมีพันธมิตรเชนดีคอมเซอรวิสเขาไปดูแลเพื่อ ความรวดเร็วในการใหบริการ หรือแมกระทั่งหากสินคาตัวที่สงซอมแลว ประเมินวาตองใชเวลาในการซอมนาน เราก็จะมีการใหสินคายืมใช ระหวางซอมไปใหใชกอน ซึ่งทั้งหมดเปนนโยบายที่จะพยายามสราง ความชัดเจนใหทราบในเร็วๆนี้ แตคิดวานาจะสรางความพึงพอใจกับผู ใชได คอมพิวเตอรเชียงใหม: การขยายตัวของบริษัทในปจจุบันอยูใน ระดับที่นาพอใจหรือไม และการเปลี่ยนแปลงของดีคอม กรุปนั้นมีที่มา? วิกร: การเติบโตของบริษัทตั้งแตป 30 ถึงปจจุบันที่เติบโตโดดเดนคือ ป 41 – 45 หลังจากนั้นก็มีการชะลอเพราะการแขงขันที่รุนแรงขึ้น แตที่ เราสังเกตเห็นการเติบโตของเราเองหลังป 46 คือ เราเติบโตอยางมั่นคง ขึ้ น ก็ เ พราะว า เรามี ป ระสบการณ จ ากป 40 มาแล ว เรื่ อ งความไม มั่ น คง เพราะฉะนั้ น ผมมองกวาการเติบโตมันควรจะไปดวย กันกับความมั่นคง แตทั้ง 2 อยางตอง ก า วไปพร อ มกั น แต ดี ค อมมองว า ความมั่นคงเปนสิ่งสำคัญมาก ดังนั้น เราจึงพยายามสรางระบบบริหารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ สร า งความ มั่นคงใหกับบริษัท ซึ่งความหมาย ของประสิ ท ธิ ภ าพคื อ การทำงานที่

สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได แขงขันได ทั้งภายนอก และภายใน ระบบบริหารที่เรียกวา BMHP ที่เรานำมาใชน้ันปรับวิธีการ มาจากหลักการของ Balance Score Card การเชื่อมโยงกันภายใน ภายนอกใหไดโดยใหมีตนทุนที่เปนเหตุผลเปนผล ทำงานเปนทีมเวิรค ไมซ้ำซอน คือเอาทพุทเยอะ อินพุทนอย ตั้งแตเปดบริษัทมาตั้งแตป 30 นั้น เราก็คิดวาเราก็มีความ มั่นคงในระดับนึง ดังนั้นเราก็มองวาการปรับโครงสรางเพื่อรองรับกับ ธุรกิจใหมๆ นั้นเราก็มีศักยภาพในการทำตรงนั้น การปรับครั้งนี้คอน เซ็พทเราอาศัยจากประสบการณในการบริหารงาน การแกปญหาตางๆ มองประเด็นตางๆใหชัดเจนเพื่อหาโอกาสขยับขยาย แผนในการปรับ ครั้งนี้เรามองวา ธุรกิจลักษณะไหนก็ไดที่นาทำ มีตลาดที่เขาไปแขงขัน ได แตยังไมมีคนทำ ถาเรามองเห็นชองวางนั้นแลวประสบการณเรานา จะจัดการได เราก็จะเขาไป เขาไปรองรับธุรกิจใหมๆ ที่จะเกิดขึ้นใน อนาคตที่มีชองวางในการแขงขัน

คอมพิวเตอรเชียงใหม: ขอทราบปรัชญาในการดำเนินธุรกิจไอที วิกร ขอทราบสโลแกนดวยคะ? วิ ก ร: ผมใช ห ลั ก ศาสนาในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ คื อ การมี สำนึ ก และ คุณธรรม การบริหารกิเลสที่เหมาะสม เชนการที่ผมมีกิเลสในการที่ ตองการขายสินคาใหไดมากๆ แตในขณะเดียวกับผมตองใชสำนึกและ คุณธรรมที่ดีในการที่จะใหบริการที่ดี ราคาที่สมเหตุสมผลดวยเชนกัน สโลแกน ยังคงเปนอันเดิม ซึ่งเหมาะสมที่สุดแลวคือ คอมดี บริการดี ดีคอม

สิงหาคม 2551

Computer Chiang Mai 19


Hot Tools Cool PC Freeware ⊳

PhotoScape

http://www.photoscape.org PhotoScape คือชุดโปรแกรมในการปรับแตงภาพอยางครบเครื่อง เพียบพรอมไปดวยความสามารถครบครัน จนไมนาเชื่อวาโปรแกรมในระดับนี้จะ พัฒนาขึ้นมาใหแจกกันใชงานฟรีๆ ทั้งการดู ปรับแตง แกไข ปรับขนาด เปลี่ยนชื่อ ไฟล ทั้งยังรองรับไฟลในฟอรแมต RAW ฯลฯ ตัวโปรแกรมออกแบบมาใหใชงาน งาย มีหนาตาที่นาใช และใชเวลาเรียนรูเพียงไมนานก็คลองมือ คุณภาพและ ประสิทธิภาพไมแพโปรแกรมดังที่ขายกันแพงๆ เลยครับ ⊳

Windows Essentials Codec Pack

http://www.mediacodec.org/ Windows Essentials Codec Pack คือชุดรวมของ Codec ของทั้ง ภาพและเสียงที่จำเปนสำหรับ Windows ซึ่งจะทำใหคุณเลนไฟลเพลงและวิดีโอ สารพัดที่ดาวนโหลดมาจากอินเทอรเน็ต เชน (S)VCDs และ XCDs รวมไปถึง 3GP, AAC, AC3, APE, AVI, DivX, 3ivx, DAT, h.264, x264, Nero Digital, DTS, FLV, FLAC, HD-MOV, MPEG-1/2, M4A, MP3, MP4, MO3, MOD, MKV, OFR, TTA, OGG/OGM, S3M, Vorbis, VOB, XviD, XM, WV, UMX ฯลฯ ตัวไฟลยังมาพรอมกับ Windows Media Player Classic เรียกวาลงตัวเดียวก็เปด ไฟลไดครอบจักรวาล

Hot Tools Cool PC Freeware ⊳

Undelete Plus

http://www.snapfiles.com/get/undeleteplus.html Undelete Plus ให คุ ณ กู ไ ฟล ที่เ ผลอลบไป แม จ ะมี ก ารใช คำสั่ ง Empty Recycle Bin ไปแลวก็ตาม โปรแกรมจะตรวจสอบไดรวท่ีกำหนดและแสดงรายการ ไฟลที่สามารถกูกลับคืนมา พรอมสถานะของไฟลเชน (Very good, Good, Bad ฯลฯ) ตัวโปรแกรมใชงานงาย แสดงรายการจัดเรียงตามประเภทไฟลและโฟลเดอร ทำให คนหาไฟลไดงาย เครื่องมือดีๆ และแจกใหใชงานกันฟรีๆ แบบนี้ ควรจะมีไวประจำและ คูเครื่องเปนอยางยิ่ง

Process Explorer

http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653.aspx Process Explorer ใหคุณตรวจสอบโพรเซสและ DLLs ตางๆ ที่เปดหรือมี การโหลดทำงานในระบบของคุณ หนาจอออกแบบมาใหใชงานและทำความเขาใจได งาย โดยแบงการแสดงขอมูลออกเปนสองสวน ดานบนแสดงรายการโพรเซสที่ทำงาน อยู ดานลางจะแสดงขอมูลตางๆ พรอมขอมูลตางๆ ครบครัน ใหคุณตรวจสอบสิ่งที่ เกิดขึ้นในระบบ การแกไขปญหาตางๆ รวมถึงการทำงานของโปรแกรมตางๆ ไดอยาง ง า ยดาย รองรั บ ตั้ ง แต Windows 9x/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Server 2003, 64 จนถึง Vista 1 Computer Chiang Mai

สิงหาคม 2551


จำหนายสินคาระบบออนไลน ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน จำหนายอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร อุปกรณเสริม ครบครัน สั่งซื้องาย สงสินคา ไดทันใจภายใน 24 ชั่วโมง Logitech Extreme 3D Pro Twist Handle Joystick

Pretec i-Disk Vogue 1GB Drive Stylish Jewelry Design with Necklace เป น Flash Drive ของยี่หอ Pretec ความจุ 1GB บรรจุอยูในจี้เพชรดีไซนเกสำหรับคลองคอ ประดั บ ด ว ยเพชร 31 เม็ ด รั บ ประกั น คุณภาพโดย ซินเน็ค

พบกับสุดยอดความมันในการขับขี่รถยนต เ ค รื่ อ ง บิ น แ ล ะ เ ก ม ส มั น ๆ ต า ง ด ว ย จอยสติ้กของลอจิเทค ที่คันบังคับสามารถ โยกได เ สมื อ นจริ ง มั่ น ใจได กั บ Logitech คุณภาพเยี่ยมจากสวิส

Flash Drive Disney เจาแหงหนวยความจำตั้งแต ป ค.ศ.1984 Kingston microSD 1GB รุ น Ricky Martin Live ฉลองครบรอบ 20 ป ของ Kingston แถมฟรีเพลงสุดฮอต ของ ริ้กกี้ มารติน อยูในไมโครเอสดี มีจำนวนจำกัด ค ว า ม จุ 2 G B สั ญ ลั ก ษณ หมี พู Super Slim Mini Keypad P o o h รู ป ร า ง รุน OE-2019 สวยงาม ใหมลาสุด แปนพิมพตัวเลขในตลาดจะดอยไปทันที เมื่อเทียบกับ แปนพิมพ มีรูปหมีพูอยูบนตัว ตั ว เลข ของ Oker เพราะนอกจากจะกระทั ด รั ด เหมาะมื อ แล ว Flash Drive สายตอพวงยังเปนแบบสปริงยืดหดได

Brother Ink Cartridge หมึ ก เติ ม คอมพิ ว ท รุ น ใหม มีกลิ่นหอม ทั้ง 4 สี คุณภาพ 95 เปอรเซนต พิมพแลว เพิ่มความ สดชื่ น ให กั บ คนรอบข า ง กลิ่ น หอม มี 4 กลิ่น 4 สไตล ทนทาน ไดหลายวัน เชิญทดลองใชแลว จะติดใจ เพราะ นอกจากความ หอมอั น สดชื่ น แล ว ยั ง ให ท า น ประหยั ด กั บ โปรโมชั่ น ซื้ อ 1 แถม 1 ในราคาที่ทานจะตองพึง พอใจ

ตลั บ หมึ ก แท ข อง Brother ทุ ก รุ น รั บ ประกั น คุ ณ ภาพ ตัวอยางเชนรุนใหม LC57BK, LC57C, LC57M, LC57Y ใชของแทอุนใจ ไดทั้งคุณภาพ งานพิมพที่แนนอนกวา

ค ว า ม จุ 4 G B สัญลักษณ Minnie M o u s e รู ป ร า ง สวยงาม ใหมลาสุด มี รู ป M i n n i e Mouse อยู บ นตั ว Flash Drive

Lexmark Print Cartridge

ตลับหมึกของแท ทั้งเบอร 17 และ 27 มั่ น ใจได กั บ คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ร า ค า ที่ ยุติธรรม

ค ว า ม จุ 4 G B สั ญ ลั ก ษณ Micky M o u s e รู ป ร า ง สวยงาม ใหมลาสุด มี รู ป M i c k e y Mouse อยู บ นตั ว Flash Drive

HP Original InkJet Cartridge

ตลั บ หมึ ก แท ข อง HP มี ต ลั บ หมึกของแทมากมายหลาย รุน หลายเบอร ให ท า นเลื อ กใช ใ ช ข อ ง แ ท ดี ก ว า มั่ น ใ จ ไ ด กั บ งานพิ ม พ ที่ ต อ งการความ ชัดเจน

บริษัท เอทีช็อปดอทคอม จำกัด หอง A-10 คอมพิวเตอร พลาซา 312/1 ถนน มณีนพรัตน อ.เมือง เชียงใหม 50200 โทร. 053-224633 แฟกซ. 053-224636 E-mail: atshop.com@gmail.com URL: http://www.atshop.com


ยืดอก พก Portable Software

ยืดอก! พก

Portable Software

องนึกภาพเวลาที่จะใชโปรแกรมใหมในเครื่องคอมพิวเตอร ของคุณดูครับ โดยทั่วไปสิ่งแรกที่ตองทำเสมอ กอนจะใช งานโปรแกรมนั้ น ๆ ได ตามมาตรฐานที่ เ ราคุ น เคยสิ่ ง ที่ ”ตองทำ” นั่นคือการติดตั้งโปรแกรม (Install) ลงในเครื่อง ถาไมติดตั้งก็ ใชไมได

ไดรว C:\ อยูเสมอ ดวยเหตุผลตางๆ กัน เชนการอางอิง เปนตน ยั ง ไม ห มดเพี ย งเท า นั้ น ไฟล รี จี ส ตรี ข อง Windows จะถู ก เพิ่มเติมขอมูล ปรับแตง แกไข ไฟลในการบูตเครื่องอาจจะมีการปรับ เปลี่ยน ไอคอนชอรตคัตของโปรแกรมจะถูกสรางขึ้นบนเดสกทอป เมนู Start หรือ Quick Launch รวมไปถึงลิงค URL ไปยังเว็บไซตผูผลิตจะ ถูกเตรียมไวใหคุณคลิกเปดไดทันที และอีกสารพัดของการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

รูป 1 ติดตั้งโปรแกรมกอนใชงาน

รูป 2 เมื่อติดตั้งโปรแกรมใหม ขอมูลรีจีสตรี จะถูกปรับเปลี่ยน แกไข เพิ่มเติม

เมื่ อ คุ ณ ติ ด ตั้ ง โปรแกรม ไฟล ส ารพั ด จะถู ก ก อ บป ไ ปไว ใ น ฮารดดิสกซึ่งอาจจะถูกติดตั้งลงในไดรวตางๆ มากกวาหนึ่งไดรว แมคุณ จะระบุไดรวเปาหมายแลวก็ตาม แตคุณอาจจะไมทราบวาไฟลถูกติดตั้ง ไปที่ไดรวไหนบาง แมวาคุณจะเลือกติดตั้งไฟลไปที่ไดรวอื่นๆ เชน D:\, E:\ ซึ่งไมใชไดรว C:\ โปรแกรมติดตั้งก็มักจะติดตั้งไฟลบางสวนไปไวใน 22 Computer Chiang Mai สิงหาคม 2551

ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเบื้องหลังโดยที่คุณแทบจะไมรูเลยวามีการ เปลี่ยนแปลงอะไรบางเกิดขึ้นในระบบ ยกเวนวามีไอคอนของโปรแกรม ใหมปรากฏขึ้นพรอมใหใชงานเทานั้น เมื่ อ ไม ต อ งการใช โ ปรแกรมใดๆ อี ก ต อ ไป ก็ ถึ ง เวลาที่ คุ ณ


ยืดอก พก Portable Software ตองการไดพื้นที่อันมีคาในฮารดดิสกกลับคืนมา ดวยการยกเลิกการติด ตั้งโปรแกรมเหลานั้น (Uninstall) และเชนเดียวกัน ขั้นตอนทั้งหมดเกิด ขึ้นเบื้องหลังโดยที่คุณแทบจะไมรูเลยวามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบาง เกิ ด ขึ้ น ในระบบ ไฟล อ ะไรถู ก ลบออกไปบ า ง ลบออกไปจากที่ ไ หน มีอะไรถูกแกไขกลับคืนบาง ไฟลถูกลบออกไปทั้งหมดหรือไม รีจีสตรีที่ เกี่ ย วข อ งถู ก ลบไปแค ไ หน เพราะตลอดระยะเวลาที่ ผ า นมา ผู ใ ช คอมพิวเตอรท่ัวโลกตองพบกับปญหาวาการ Uninstall ไมไดลบไฟล ทั้งหมดที่เคยติดตั้งเขาไป และในรีจีสตรีก็อาจจะไมมีการลบอะไรเลย กลายเป น ขยะตกค า งอยู ใ นเครื่ อ ง สิ้ น เปลื อ งเนื้ อ ที่ อั น มี ค า ของ ฮารดดิสก ทำใหระบบขาดเสถียรภาพและประสิทธิภาพ ทำงานชาลง และอาจส ง ผลถึ ง อาการแฮงค ต า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยไม ท ราบสาเหตุ และลุกลามสงผลเสียจนในที่สุดคุณก็ตองฟอรแมตลางเครื่อง ติดตั้ง โปรแกรมทั้งหมดใหม และเขาสูวงจรเดิมๆ อีกครั้ง

ทุกวันนี้ซอฟตแวรแบบพกพา หรือ Portable Software เริ่ม ไดรับความนิยมกันอยางแพรหลาย ดวยความสะดวกในการใชงาน ไมตองใชอุปกรณอะไรเปนพิเศษ ไมตองใชซอฟตแวรพิสดาร หรือตอง ใชเทคนิคระดับเทพก็ใชงานได

รูป 4 มาพกพาซอฟตแวรของคุณกันเถอะ

รูป 3 แนใจแลวหรือวาการ Uninstall ลบโปรแกรมไดหมด นี่ยังไมตองพูดถึงปญหาของการไมสามารถ Uninstall ได หรือหยุดไปกลางคัน และไมสามารถ Uninstall ไดอีก งานนี้ไฟลสารพัด จะตกคางอยูในเครื่องคุณ ในรายการ Uninstall ของ Windows ทำยัง ไงก็ลบไมออก หนำซ้ำยังไมรูวาจะไปลบที่ไหนอีกตางหาก พวกเราที่ ใ ช ค อมพิ ว เตอร เคยชิ น กั บ ขั้ น ตอนการติ ด ตั้ ง การยกเลิก และปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นนี้ มาอยางเนิ่นนาน จนแทบจะ กลายเปนเรื่องปกติกันไปแลว ทางออกของปญหาคืออะไร?... แลวตองทำอยางไร?... ถาอยางนั้น เรามาพกซอฟตแวรกันดีไหมครับ! ใชครับ เรามาพกซอฟตแวรติดตัว ไปไหนไปดวย พรอมจะ เป ด มาใช ช ว ยงานกั น ทุ ก ที่ ทุ ก เวลาที่ ต อ งการ โดยไม ต อ งติ ด ตั้ ง ให วุนวายและยุงยากกันเถอะ!

พกซอฟตแวรติดตัว เรื่องไมยากที่คุณทำได คุ ณ ไม ไ ด อ า นผิ ด และผมก็ ไ ม ไ ด เ ขี ย นมั่ ว แต เ รามาพก ซอฟตแวรกันเถอะ

ขอมูลตัวโปรแกรมทั้งหมดมีทั้งแบบอยูในไฟลเดียว หรืออยู ในโฟลเดอรเดียว ขอดีหรือประโยชนที่ไดสารพัด เชน l ดวยสื่อบันทึกขอมูลและหนวยความจำที่ถูกลง ไมวาจะเปนซีดี ดีวีดี แฟลชไดรว หรือฮารดดิสกแบบพกพา เชนแฟลชไดรวขนาด 4 GB ทุกวันนี้ มีราคาเริ่มตนกันที่ 3 รอยปลายๆ เทานั้น นั่นทำใหการเก็บ โปรแกรมแบบพกพาเอาไวในอุปกรณเหลานี้ทำไดงาย นำติดตัวไป ใชไดทุกที่ ไมวาจะเปนที่โรงเรียน มหาวิทยาลัย ที่ทำงาน บานเพื่อน โรงแรม อินเทอรเน็ตคาเฟ ฯลฯ โดยไมตองหวงวาสถานที่เหลานั้น จะมีโปรแกรมที่คุณตองการใชงานหรือไม เพราะคุณนำซอฟตแวร ของคุณติดตัวไปดวยแลว l คุ ณ สามารถนำไปเป ด ใช กั บ คอมพิ ว เตอร เ ครื่ อ งใดๆ ได ทั น ที อ ย า ง รวดเร็ ว ไม ต อ งเสี ย เวลาติ ด ตั้ ง ให ยุ ง ยาก แค เ ชื่ อ มต อ แฟลชไดรว หรื อ ฮาร ด ดิ ส ก ผ า นพอร ต ยู เ อสบี ซึ่ ง เป น พอร ต มาตรฐาน หรือพอรตไฟไว ก็เปดใชงานไดแลว l ไมเปลืองเนื้อที่ในฮารดดิสก ไมมีอะไรตองติดตั้งหรือกอบปเขาไปยัง เครื่องที่คุณใช l ขอมูลตางๆ จะไปพรอมกับคุณ พรอมใหใช เชนรายการ Favorite, Bookmark รหั ส ผ า นต า งๆ พกติ ด ตั ว ให คุ ณ เข า ถึ ง และใช ง านได ทุกที่ที่ตองการ เชนเว็บไซตตาง ออนไลนแบงคกิงค งานนำเสนอ เอกสาร สเปรดชีต ฯลฯ มีโปรแกรมพรอมใหเปดดูไดทันที หมดหวง เรื่องไวรัส เพราะคุณมีโปรแกรมแอนตี้ไวรัสแบบพกพาอยูกับตัวคอย ตรวจสอบ อีกทั้งยังสามารถรับสงอีเมลพรอมขอมูลตางๆ ครบครัน ทั้ ง แอคเคาท อี เ มลก อ นหน า ที่ มี ก ารติ ด ต อ ตรวจสอบ อั พ เดต หรือแกไขตารางเวลาไดตลอดเวลา หรือดูหนังฟงเพลงจากซอฟตแวร โปรดที่คุณถนัดและชื่นชอบก็ไมใชเรื่องยาก และอีกสารพัดที่ยากจะ ปฏิเสธ l กอบปสงตอโปรแกรมแจกฟรีแบบพกพาตางๆ ใหเพื่อนๆ ญาติพี่นอง คนที่สนใจไดทันที สิงหาคม 2551

Computer Chiang Mai 23


ยืดอก พก Portable Software l เมื่อไมตองการใชงานอีกตอไป ก็สามารถลบออกจากแฟลชไดรวได

ทันที เชนเดียวกับการลบไฟลทั่วไป หมดปญหาเรื่องการ Uninstall ไมมีอะไรตกคางในระบบใหยุงยาก l ฯลฯ

ไมเพียงเทานั้น FireFox เวอรชันพกพานี้ ก็ยังสามารถเก็บ เซสชั่นลาสุดกอนปดใชงาน FireFox และเปดขึ้นมาพรอมใหคุณอาน ขอมูลตอเนื่องจากการใชงานครั้งลาสุดไดทันที เชนกัน งานนี้ ไมตองหวงวาเครื่องคอมพิวเตอรท่ีคุณจะไปใชมีแค IE หรือ Safari ที่คุณไมคุนเคย และไมถนัดในการใชงานอีกตอไป

มีโปรแกรมอะไรใหเลือกใชบาง ในป จ จุ บั น มี ซ อฟต แ วร แ บบพกพามากมายให เ ลื อ กใช แทบจะครบทุกหมวดหมู พูดไดวาตอบโจทยความตองการคุณไดเต็มที่ โดยเฉพาะฟรีแวรสารพัด ซึ่งทำงานดวยคุณสมบัติที่แทบจะไมแตกตาง จากซอฟตแวรท่ีวางขายกันในราคาแพงๆ คุณพกพาซอฟตแวรเหลานี้ ติดตัวไดอยางมั่นใจ ทั้งการใชงาน และไมสรางปญหาใหกับเครื่องที่ คุณไปใช เชนเครื่องขององคกรตางๆ หรือสถานศึกษาที่เขมงวดเรื่อง ลิขสิทธิ์ตางๆ ซอฟตแวรดังๆ ที่วางจำหนายในปจจุบันก็ถูกจับแปลงเปน ซอฟตแวรแบบพกพากันมากมาย ทั้งแบบถูกกฎหมาย และที่แปลงใช กันเอง ดวยแฟลชไดรวราคาไมแพงในปจจุบัน ความจุ 512MB – 1GB นั้นมากพอที่จะเก็บโปรแกรมโปรดของคุณไดครบถวนใหนำติดตัว ไปใชงานไดทุกที่เลยทีเดียว หรือถาคุณมีโปรแกรมโปรดเยอะ จะเพิ่ม ความจุเพื่อรองรับความตองการก็ไมใชเรื่องยาก

เริ่มกันที่ซอฟตแวรสำหรับอินเทอรเน็ต ทุกวันนี้อินเทอรเน็ตกลายเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจำวันของ ผูคนหนาคอมพิวเตอรกันไปแลว ไมวาจะเปนการทองเน็ต การรับสงอี เมล ฯลฯ การทองอินเทอรเน็ตผานเว็บเบราเซอร เปนเรื่องงาย และมี โปรแกรมหลากหลายใหเลือกใช ไมวาจะเปน IE ที่มีอยูใน Windows ทุ ก เครื่ อ ง หรื อ โปรแกรมอื่ น ๆ ที่ คุ ณ ชื่ น ชอบ อย า งเช น FireFox ก็มีเวอรชันแบบพกพาเชนกัน

ทองเน็ตกับ FireFox แบบพกพา ถ า พู ด ถึ ง เว็ บ เบราเซอร คุ ณ ภาพแจกฟรี คุ ณ สมบั ติ เพียบ โปรแกรมเสริมสารพัด ชื่อของ FireFox มาเปนที่ หนึ่ ง แน น อนว า คุ ณ สามารถดาวน โ หลด FireFox เวอรชันพกพามาใช โดยไฟลขนาด 8 MB คุณสามารถ ด า ว น โ ห ล ด โ ป ร แ ก ร ม ม า ใ ช ง า น ไ ด ฟ รี ที่ http://portableapps.com/apps/internet/firefox_portable ในขณะที่ เขียนนี้เปนเวอรชัน 3.0 ลาสุดที่เพิ่งเปดตัวกันไปไมนานนี้เอง ข อ ดี ข องการใช แ บบพกพานี้ ไม เ พี ย งจะมี คุ ณ สมบั ติ ค รบ ปลอดภัย เหมือนเวอรชันปกติ แตคุณยังสามารถเก็บลิงคเว็บโปรดของ คุณติดตัวไปไดดวย พรอมการใชคุณสมบัติการเปดเว็บลาสุดที่คุณเปด ดูไปกอนหนานี้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปด FireFox ขอดีอีกขอคือการ บั น ทึ ก ข อ มู ล History ต า งๆ ก็ จ ะถู ก เก็ บ ไว ใ นแฟลชไดรว ไ ม ใ ช ใ น ฮารดดิสกของเครื่องที่คุณนำไปใช หมดหวงเรื่องการตกคางของขอมูล สวนตัว 24 Computer Chiang Mai สิงหาคม 2551

รูป 5 FireFox แบบพกพา กับการทองเว็บไดดั่งใจปรารถนา

ทองเน็ตอยางปลอดภัยไปกับ xB Browser ถ า คุ ณ ต อ งการท อ งเน็ ต อย า งปลอดภั ย ไม มี ข อ มู ล อะไร ตกคางอยางแทจริง ไมมีการบันทึก ไมมีเศษเสี้ยวความเปนสวนตัวของ คุณตกคางอยูที่ไหนในเครื่อง หรือในโลกไซเบอรสเปซ xB Browser คือคำตอบของคุณ ด้วย xB Browser เว็บบราเซอร์แจกฟรีแบบโอเพนซอร์ตซึ่งสา มารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี (http://xerobank.com/xB_Browser. php) เก็บไว้ในแฟลชไดรว์ให้พกพาไปใช้ได้ทุกที่ที่ต้องการ เมื่อคุณทองเน็ตดวย xB Browser การเชื่อมตออินเทอรเน็ต ของคุ ณ จะถู ก ส ง ไปยั ง พร็ อ กซี่ เ ซิ ร ฟ เวอร แ บบไม เ ป ด เผยตั ว (Anonymous Proxy Server) ซึ่ ง จะปกป ด หมายเลขไอพี ข องคุ ณ จากเว็บไซตท่ีคุณเขาไป ทำใหขอมูลของคุณไมถูกเปดเผย อีกทั้งเมื่อ คุณปดโปรแกรมขอมูล History และ Cookie จะถูกลบโดยอัตโนมัติ ไมเพียงเทานั้น จุดเดนของ xB Browser เมื่อเปรียบเทียบกับ โปรแกรมอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน คือการใชงานงาย ไมตองตั้งคาอะไร ใหยุงยาก ไมตองมีความรูทางเทคนิคใหยุงยาก แตใชงานไดทันที อย า งไรก็ ต าม วิ ธี นี้ มี ข อ เสี ย ในเรื่ อ งความเร็ ว ในการ แสดงเว็บเพจจะลดลง แตเมื่อคำนึงถึงความปลอดภัย และความเปน สวนตัว ก็นาจะคุมคา


ยืดอก พก Portable Software ชิทแชทไดทุกที่ ถ า คุ ณ ชอบคุ ย ชอบแชท Miranda IM Portable คือโปรแกรมที่เหมาะสำหรับคุณอยางยิ่ง เพราะคุณคงไม อยากเสียเวลาติดตั้งโปรแกรมสำหรับแชทบนเครื่องอื่นๆ ไมอยากปอน ชื่อ รหัสผาน ไมอยากยุงกับเครื่องอื่นๆ ที่เจาของเครื่องอาจจะไมไดใช โปรแกรมแชท แตหลังจากติดตั้งแลว โปรแกรมก็มักจะเปดขึ้นอัตโนมัติ ทุกครั้งที่เปดเครื่อง และไมตองการใหขอความที่สนทนา ถูกบันทึกเก็บ ไวในเครื่องนั้นๆ ไมวาจะโดยตั้งใจ หรือไมตั้งใจก็ตาม Miranda IM Portable รองรับ ICQ, MSN AIM, Jabber, IRC, MSN, Yahoo, Gadu-Gadu ฯลฯ สามารถดาวนโหลดไฟลขนาด 1.46 MB และใชงานไดฟรีที่ http://www.miranda-im.org/

รูป 6 xB Browser ลบทุกรองรอยของคุณ

รับสงอีเมลเปนเรื่องงาย แมวาทุกวันนี้เราจะสามารถรับสงอีเมลไดงายๆ จากผูให บริการเว็บเบสอีเมล เชน Gmail หรือ Hotmail แตจะดี กวามั้ยถาคุณสามารถพกโปรแกรมรับสงอีเมลติดตัวไป ดวยเลยกับ Thunderbird แนนอนครับ แบบพกพา! ขนาดเพียง 6.7 M B โ ด ย คุ ณ ส า ม า ร ถ ด า ว น โ ห ล ด โ ป ร แ ก ร ม ม า ใ ช ง า น ไ ด ที่ http://portableapps.com/apps/internet/thunderbird_portable สิ่งหนึ่งที่คุณตองคำนึงถึงคือ การพกพาโปรแกรมรับสงอีเมล ติดตัวไปดวยนั้น อีเมลตางๆ ของคุณจะถูกเก็บเอาไวในแฟลชไดรวดวย ถามีไฟลแนบมาดวยจำนวนมาก พื้นที่ก็จะใชมากขึ้น ยกเวนวาคุณ ใชแฟลชไดรวความจุสูงๆ หรือเลือกเก็บเฉพาะอีเมลสำคัญ หรือใชใน การรับเพื่ออานอีเมลนอกบาน นอกสำนักงาน แตเก็บอีเมลตนฉบับ ทั้งหมดไวในเครื่องที่บานหรือที่ทำงานแทน

รูป 8 แชทไดทุกที่ที่ตองการ

ยูทิลิตี้คูเครื่อง โปรแกรมในกลุมยูทิลิตี้ ถือวาขาดไมได ตองมีประจำเปนคูหู คู ก าย พกติ ด ตั ว ไปด ว ย ช ว ยคุ ณ ทำงานที่ ต อ งการได ทุ ก ที่ อ ย า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ เช น โปรแกรมบี บ อั ด ข อ มู ล โปรแกรมป อ งกั น ไวรั ส โปรแกรมลบขอมูล โปรแกรมสำหรับเขียนแผนซีดี และดีวีดี โปรแกรม สำหรับบันทึกรหัสผาน โปรแกรมแบ็คอัพขอมูล ฯลฯ

โปรแกรมบีบอัดขอมูล

รูป 7 รับสงอีเมลแบบพกพา

เมื่อพูดถึงโปรแกรมบีบอัดขอมูล เราก็มักจะนึกถึง ไฟลในฟอรแมต ZIP กับ RAR ซึ่งทั้งสองโปรแกรม นั้ น กลายเป น ไฟล ม าตรฐานที่ ใ ช กั น ทั่ ว ไป แตโปรแกรมที่รองรับเชน WinZip หรือ WinRAR เปนโปรแกรมที่ตองซื้อ หามาใช ไมไดแจกใหใชงานกันไดฟรีๆ แตเมื่อเราพูดกันถึงโปรแกรมแบบพกพาแลว ปญหาก็ยอม ตองมีทางแก และสามารถใชงานไดอยางถูกตองดวย พระเอกของเรา คื อ 7-Zip โปรแกรมบี บ อั ด และขยายข อ มู ล แจกฟรี แ บบพกพา ซึ่งรองรับฟอรแมตมาตรฐานครบถวน ไมวาจะเปน 7z, ZIP, GZIP, BZIP2, TAR, RAR, CAB, ISO, ARJ, LZH, CHM, Z, CPIO, RPM, DEB และ NSIS คุณสามารถดาวนโหลดตัวโปรแกรมขนาด 1.1 MB ไดที่ http://www.7-zip.org/ สิงหาคม 2551

Computer Chiang Mai 25


ยืดอก พก Portable Software ลบขอมูลสวนตัวใหเกลี้ยงดวย Keynesis Portable Sweeper ดวยคอมพิวเตอรท่ีมีอยูแทบทุกที่ หาใชงานได ง า ยๆ หลายๆ ต อ หลายครั้ ง เราเข า ไปใช และเผลอทิ้งขอมูลสวนตัวสารพัดโดยไมต้ังใจ หรือลบทิ้งไมหมด ทายที่สุดสงผลรายไดอยางที่คาดไมถึง ป ญ หาเรื่ อ งความเป น ส ว นตั ว นี้ สามารถแก ไ ขได ด ว ย Keynesis Portable Sweeper ซึ่ ง ออกแบบเพื่ อ ปกป อ งความเป น ส ว นตั ว ของคุ ณ โดยเฉพาะ ทำให คุ ณ มั่ น ใจว า ไม ว า คุ ณ จะไปใช คอมพิวเตอรเครื่องใดๆ ที่ไมใชของคุณ ขอมูลสวนตัว จะไมตกคางให ตองตกเปนของใครที่มุงราย นำไปใชสรางความเสียหาย คุ ณ สามารถดาวน โ หลด Keynesis Portable Sweeper ขนาดไฟล 776 KB ที่ คุ ณ สามารถใช ง านโปรแกรมนี้ ไ ด ฟ รี http://www.keynesis.com/products/keynesis-portable-sweeper/ รูป 9 บีบอัดและขยายขอมูลดวย 7-Zip

ปรับแตงภาพไปกับ GIMP GIMP คือโปรแกรมปรับแตงภาพที่ทำงานได อยางมีประสิทธิภาพ และไดรับการยอมรับไป ทั่ ว โลก ไม ว า จะเป น การปรั บ แต ง ภาพใน ลั ก ษณะต า งๆ ทั้ ง สี สั น ความสว า ง รู ป ทรง และอีกสารพัด แมคุณสมบัติจะไมเทียบเทากับ Adobe Photoshop หรือ Paint Shop Pro แตก็เหนือกวาโปรแกรมอื่นๆ อยางชัดเจน รองรับ ความต อ งการในการปรั บ แต ง แก ไ ขภาพอย า งครบครั น จนเมื่ อ ได ทดลองใช คุณอาจไมเชื่อวาโปรแกรมที่ทำงานไดในระดับนี้ จะแจกให ใชงานกันฟรีๆ แถมยังนำไปเก็บไวในแฟลชไดรวใหพกพาไปใชงานได ทุกที่ที่ตองการไดอีกดวย คุณสามารถดาวนโหลด GIMP แบบ Portable ขนาด 18.4 MB ไดที่ http://portableapps.com/apps/graphics_pictures/gimp_portable

รูป 11 ลบใหเกลี้ยงดวย Keynesis

ดูหนังใหเพลิน ดวย VLC Media Player

รูป 10 ปรับแตงภาพในระดับมืออาชีพกับ Gimp 26 Computer Chiang Mai สิงหาคม 2551

VLC Media Player ชื่ อ นี้ เ ป น ที่ ติ ด ปากของผู ใ ช คอมพิวเตอรไปแลว ดวยความสามารถในการเปดชม ภาพยนตร ทั้งในรูปแบบของไฟลในฟอรแมตตางๆ เชน MPEG1, 2, 3, 4, DivX ฯลฯ การเปดไฟลจากเครือขาย การเป ด จากแผ น ดี วี ดี หรื อ วี ซี ดี รองรั บ การควบคุ ม การเล น ได อ ย า ง


ยืดอก พก Portable Software ยืดหยุน ไมวาจะเปนการเลือกระบบเสียง เลือกแทร็ค เลือกซับไตเติล เลือกขนาดการแสดงภาพ ซูมได สามารถสรางบุคมารคบันทึกตำแหนง การเล น และความสามารถอื่ น ๆ อี ก เพี ย บ ทำให VLC กลายเป น โปรแกรมคูคอมของผูคนทั่วโลกไปแลว คุณสามารถดาวนโหลด VLC แบบพกพา ขนาด 16.5 MB ไดที่ http://portableapps.com/apps/music_video/vlc_portable

ปองกันภัยไวรัสกับ ClamWin Portable ทุ ก วั น นี้ ไ ว รั ส คื อ ภั ย ร า ย ที่ ค อ ย คุ ก ค า ม ผู ใ ช คอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง แพรกระจายตัวเองอยาง รวดเร็ว และกลายพันธสรางความเสียหายไดอยาง มากมาย ดวยความสะดวกและความนิยมในการใชงาน แฟลชไดรวจึง กลายเปนสื่อในการแพรกระจายสงตอไวรัสอีกทางหนึ่ง จากเครื่องสู เครื่อง โดยมีคนเปนพาหะนำไวรัสที่แอบซุกซอนตัวเองในแฟลชไดรว กระจายตั ว ไปยั ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ทุ ก เครื่ อ งที่ นำไปเชื่ อ มต อ และระบาดไปยังเครื่องอื่นๆ ไมจบสิ้น ClaimWin คื อ โปรแกรมป อ งกั น และกำจั ด ไวรั ส รวมถึ ง สปายแวรที่มีประสิทธิภาพ มีการอัพเดตขอมูลไวรัสสม่ำเสมอ สามารถ ตั้ ง ตารางเวลาในการทำงานได คุ ณ สามารถดาวน โ หลด ClamWin ขนาด 6 MB ไดฟรีที่ http://www.clamwin.com/

รูป 12 ดูภาพยนตรจนเพลินกับ VLC

ปกปองขอมูลในแฟลชไดรวกับ Remora USB Disk Guard Remora USB Disk คื อ โปรแกรมที่ ออกแบบมาเพื่อปกปองขอมูลสำคัญตางๆ ในทั ม ป ไ ดรฟ ข องคุ ณ ได อ ย า งมั่ น ใจ แถมยังแจกใหใชงานกันฟรีๆ โดยไมคิดตังค การทำงานของโปรแกรมนี้ จ ะทำการเข า รหั ส ข อ มู ล ต า งๆ ดวยเทคนิค 128 บิตที่ทำใหคนอื่นๆ ที่ไมทราบรหัสผานจะไมสามารถ เข า ถึ ง ข อ มู ล ต า งๆ ในทั ม ป ไ ดรฟ ข องคุ ณ ได เ ลย อย า งน อ ย แมทัมปไดรฟจะหาย คุณก็ยังอุนใจไดวา สามารถปกปองขอมูลไมให ถูกนำไปใชโดยไมไดรับอนุญาตได คุ ณ สามารถดาวน โ หลดโปรแกรม Remora USB Disk Guard ขนาด 2.8 MB ที่ คุ ณ สามารถใช ง านโปรแกรมได ฟ รี ท่ี http://download.richskills.com/remorausbdiskguard_green.exe คุณสามารถอานรายละเอียดเกี่ยวกับ Remora USB Disk Guard ไดใน Computer Chiang Mai ฉบับที่ xx

รูป 14 ปองกันและกำจัดไวรัสดวย ClamWin

เขียนแผนซีดีหรือดีวีดีดวย DeepBurner ด ว ย DeepBurner ขนาดเพี ย งไม ก่ี เมกะไบต คุณสามารถเขียนแผนซีดี หรือดีวีดีไดอยางที่ตองการ ฟรีและพกพาไดอีกดวย เห็นไฟลเล็กๆ และแจกฟรีแบบนี้ DeepBurner มาพรอมกับ คุณสมบัติที่เพียบพรอมทีเดียว เชนการเขียนแผนออดิโอ การกอบป แผน การสรางและเขียนไฟล ISO การสรางแผนซีดีหรือดีวีดีอัลบั้มภาพ คุณสมบัติการแบ็คอัพขอมูล รองรับไดรวทั้งแบบ IDE/EIDE, USB, SCSI, และ Fire Wire CD/DVD รองรับคุณสมบัติ Overburn, Buffer Underun, รองรับแผน CD-R / CD-RW / DVD-R / DVD+R / DVDRW / DVD+RW / DVD-RAM เขี ย นแบบมั ล ติ เ ซสชั่ น ได เขี ย นแผ น ใหบูตได ปรับขนาดบัฟเฟอรได ฯลฯ คุณสามารถดาวนโหลด DeepBurner ขนาดไฟลเพียง 2.93 MB ที่ คุ ณ จะประทั บ ใจในความสามารถของ Deepburner ได ที่ http://www.deepburner.com/download/DeepBurner1_Portable. zip

รูป 13 ปกปองขอมูลในแฟลชไดรวอยางมั่นใจ สิงหาคม 2551

Computer Chiang Mai 27


ยืดอก พก Portable Software โปรแกรมในชุด Office เราคงปฏิ เ สธไม ไ ด เ ลยว า โ ป ร แ ก ร ม ใ น ชุ ด O f f i c e นั้ น เ ป น โปรแกรมคูเครื่องคอมพิวเตอรที่แทบจะ ขาดไมไดกันเลยทีเดียว ทั้งงานเอกสาร สเปรดชีต งานนำเสนอ ฯลฯ แตในขณะนี้ไมโครซอฟทไมไดวางจำหนายโปรแกรมในชุด Office อีกทั้งขนาดไฟลที่ใชก็กินพื้นที่ไปไมนอย และราคาจำหนายก็ ไมใชเลนๆ แลวเราจะหาโปรแกรมแบบพกพาที่ไหนมาใชกันละ ไมยาก ครับ ดวย OpenOffice โปรแกรมในชุด Office ที่แจกใหใชงานกันฟรีๆ แถมความสามารถก็แทบจะไมตางไปจากของไมโครซอฟท โดยมีขนาด ไฟลเพียง 82.3MB เทานั้น

รูป 15 เขียนแผนไดดังใจไปกับ DeepBurner

ตัดตอเพลงกับ Audacity Audacity ใหคุณสามารถบันทึก และตัดตอเสียง การอิมพอรตเอ็กซพอรต อิมพอรต การแปลงเพลง จากเทปหรื อ แผ น เสี ย งให อ ยู ใ นฟอร แ มตดิ จิ ต อล การแก ไ ขไฟล ใ นฟอร แ มต Ogg, MP3, Wav การเปลี่ ย นความเร็ ว ในการบั น ทึ ก การสร า งไฟล WAV หรื อ AIFF ใชงานงายๆ สามารถ Undo/Redo ไดไมจำกัด ทำงานไดเร็ว สามารถ เพิ่มเอฟเฟกต การลบเสียงรบกวน และเสียงตางๆ การปรับเสียง รองรับ ปลั๊กอินตางๆ เพียบ คุ ณ สามารถดาวน โ หลด Audacity ขนาด 2.3 MB ได ที่ http://portableapps.com/apps/music_video/audacity_portable

รูป 16 ตัดตอเพลงดวย Audacity 28 Computer Chiang Mai สิงหาคม 2551

รูป 17 ครบครันกับ OpenOffice OpenOffice แบบพกพามีใหเลือกใชในหลายๆ โอเอส เชน l บน Windows สามารถดาวน โ หลดโปรแกรมมาใช ง านฟรี ไ ด ที่ http://portableapps.com/apps/office/openoffice_portable l บน Mac OS X สามารถดาวน โ หลดโปรแกรมมาใช า งานฟรี ไ ด ที่ http://www.freesmug.org/portableapps/openoffice หน า ตาและรู ป แบบการใช ง านก็ แ ทบจะไม ต า งไปจาก โปรแกรมในชุด MS Office อีกทั้งยังรองรับการเปดไฟลขามกันไดโดย ไมมีปญหา และยังรองรับไฟลในฟอรแมตของ Microsoft Office 2007 อีกดวย

รูป 18 หนาตาของ Write เวิรดโปรเซสเซอรของ OpenOffice


ยืดอก พก Portable Software

รูป 20 PortableApps แหลงรวมซอฟตแวรแบบพกพาชั้นนำ แตถาคุณไมตองการใชโปรแกรมทั้งชุด แตอยากใชเพียงบาง ส ว นเท า นั้ น เช น ต อ งการใช แ ค เ วิ ร ด โปรเซสเซอร คุ ณ ก็ ส ามารถ ดาวน โ หลดโปรแกรมเดี่ ย วๆ เช น AbiWord มาใช ง านได จ าก http://portableapps.com/apps/office/abiword_portable ซึ่งมีขนาด เพียง 6.2MB เทานั้น ภายใตหนาตาที่เรียบงายนี้ มีคุณสมบัติตางๆ ครบครันเลยทีเดียว

ชุดซอฟตแวรแบบพกพา นอกเหนือจากแหลงในการหาซอฟตแวรแบบพกพาขางตน แล ว คุ ณ สามารถหาซอฟต แ วร แ บบพกพาได ม ากมายนั บ ร อ ยๆ โปรแกรมจากอิ น เทอร เ น็ ต เพี ย งเป ด เข า ไปที่ Google พิ ม พ คำว า portable software คุณจะพบกับซอฟตแวรมากมายเลือกใชกันไม ไหวเลยทีเดียว แต คุ ณ ก็ อ าจรู สึ ก ว า มั น น า จะมี ที่ ร วมๆ ให เ ลื อ กโหลด แทนที่จะตองเปดเขาไปที่นูนที นี่ที แนนอนครับ มีคนรวบรวมไว และจัด ทำเปนเรื่องเปนราวกันเลยทีเดียว แหลงใหญท่ีมีชื่อเสียง ซึ่งรวบรวม จั ด เตรี ย มโปรแกรมสารพั ด เอาไว และเราขอแนะนำ คื อ เว็ บ ไซต PortableApps (http://portableapps.com/) (รูป20) เว็บไซตแหงนี้ ไมเพียงมีโปรแกรมแบบพกพาตางๆ แจกฟรี ใชงานไดอยางถูกตอง ไมผิดกฎหมาย ไมมีปญหาเรื่องลิขสิทธิ์ ใหคุณ ตองกังวล แตยังมีโปรแกรมแบบพกพาที่จัดเตรียมเอาไวเปนชุด พรอม เมนู ส ะดวกใช เตรี ย มให คุ ณ พร อ มสรรพ เช น PortableAppscom SuiteTM (http://portableapps.com/suite)

รูป 19 AbiWord เวิรดโปรเซสเซอรแบบพกพา สิงหาคม 2551

Computer Chiang Mai 29


ยืดอก พก Portable Software ภายในชุดประกอบดวยเว็บเบราเซอร โปรแกรมรับสงอี เมล โปรแกรมในชุดออฟฟศ ปฏิทิน ตารางเวลา แมสเซส แอนตี้ ไวรัส โปรแกรมเลนเพลง โปรแกรมจัดการกับพาสเวิรด โปรแกรม อานเอกสาร PDF โปรแกรมแบ็คอัพขอมูล เกม และเมนูสะดวกใช ครบครันในหนึ่งเดียว ตัวโปรแกรมแบงออกเปน 3 ชุดใหคุณเลือกใชตามสะดวก ครับ โดยมีรายละเอียด ดังรูป 22 ทั้งหมดนี้ฟรี! เพียงโหลดมา กอบปเขาไปในแฟลชไดรว หรือฮารดดิสกแบบพกพาของคุณ แลวเปดใชงานไดทันที

การจัดกับซอฟตแวรแบบพกพาของคุณ

รูป 21 เมนูสะดวกใช

รูป 22 ตารางเปรียบเทียบโปรแกรมในชุดตางๆ 30 Computer Chiang Mai สิงหาคม 2551

ตามปกติ เมื่อคุณติดตั้งซอฟตแวรตางๆ เขาไปในระบบ ไอคอนชอร ต คั ต จะถู ก สร า งขึ้ น ในเมนู Start บนเดสก ท อป หรือควิกลันชในทาสคบารเพื่อความสะดวกในการใช สามารถเปด โปรแกรมไดอยางรวดเร็ว แต สำหรั บ โปรแกรมแบบพกพาที่ ไ ม มี ก ารติ ด ตั้ ง นั้ น จะต า งออกไป คุ ณ ต อ งเป ด เข า ไปในโฟลเดอร ที่ เ ก็ บ โปรแกรม หรือเปดเขาไปยังตำแหนงที่เก็บโปรแกรมแลวดับเบิลคลิกเพื่อเปด โดยตรง แตน้ันก็ไมใชปญหาใหญ เพราะคุณสามารถสรางรายการ ในเมนู Start ของคุณเอง ดวยการสรางชอรตคัตของโปรแกรมแบบ พกพาเหล า นั้ น แล ว ลากไปเก็ บ เอาไว ใ นเมนู Start เอาไว บ น เดสกทอป หรือในควิกลันชบาร อยางไรก็ตาม การสรางชอรตคัตนี้ จะมีขอจำกัดอยูบาง สำหรับแฟลชไดรวที่ชื่อไดรวอาจะเปลี่ยนไปตามลำดับการเชื่อมตอ กับคอมพิวเตอรในแตละครั้ง เชนถาคุณใชแฟลชไดรว 2 อัน หรือมี อุ ป กรณ อื่ น ๆ เช น ฮาร ด ดิ ส ก แ บบต อ ภายนอกผ า นพอร ต ยู เ อสบี มีการดรีดเดอร ฯลฯ เมื่อเชื่อมตออุปกรณชิ้นไหนกอน อุปกรณนั้นก็จะไดชื่อ ไดรวที่วางอยูไปกอน เชน ถาคอมพิวเตอรของคุณมีไดรว C:\ เพียง ไดรวเดียว เมื่อคุณเชื่อมตอแฟลชไดรว ไดรวใหมท่ีปรากฏขึ้น D:\ เปนตน แตถาคุณเชื่อมตอแฟลชไดรวอื่นเอาไวกอน แฟลชไดรวที่มา เสียบเพิ่มก็จะกลายเปน E:\ ไปตามลำดับการเชื่อมตอนั่นเอง แตถา คุณใชแฟลชไดรวอันเดียว อันเดิมกับเครื่องเดิมเสมอ ปญหาเรื่อง การใชชอรตคัตอางอิงก็จะไมเกิดขึ้น แตถามีเพิ่ม หรือนำไปใชกับ เครื่องคอมพิวเตอรอื่นๆ ที่มีจำนวนไดรวไมเทากัน ปญหาก็จะเกิด ขึ้นอีก และการจะสรางชอรตคัตบนเครื่องทุกเครื่องที่ใช คงไมใชวิธี การแกปญหาที่ดีนัก และแทนที่จะไดความสะดวกจากโปรแกรม แบบพกพา ก็จะกลายเปนเรื่องยุงยากไป วิ ธี ท่ี ง า ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากกว า คื อ การสร า ง ลั น ช เ ชอร ห รื อ เครื่ อ งมื อ ในการเป ด โปรแกรมแบบพกพาของคุ ณ ซึ่ ง สามารถเก็ บ เอาไว ใ นไดรว แ บบพกพาของคุ ณ ไปพร อ มๆ กับโปรแกรมตางๆ ที่เก็บอยูขางในนั้น หนึ่งในโปรแกรมคุณภาพ แจกฟรีที่เราเลือกสรรมาแนะนำ คุ ณ ก็ คื อ P S t a r t ซึ่ ง ด า ว น โ ห ล ด โ ป ร แ ก ร ม ม า ใ ช ไ ด ฟ รี ที่


ยืดอก พก Portable Software

รูป 23 PStart เปดและจัดการโปรแกรมไดงายกวาที่คิด http://www.pegtop.net/start/ เพียงติดตั้งลงในแฟลชไดรว ก็ใชงานได ทันที การทำงานของ PStart จะเปนเครื่องมือที่คุณสามารถใชใน การเป ด โปรแกรมที่ คุ ณ เลื อ กได ออกแบบมาสำหรั บ ใช ง านร ว มกั บ โปรแกรมแบบพกพาโดยเฉพาะ รวมไปถึ ง การเป ด เอกสารหรื อ โฟล เดอรตางๆ ไดอีกดวย

มาพกพาซอฟตแวรกันเถอะ

ที เ ดี ย ว ทั้ ง แบบที่ พั ฒ นาขึ้ น มาเพื่ อ ใช ง านแบบพกพาโดยเฉพาะ หรือแบบที่นำโปรแกรมปกติมาดัดแปลง ปรับแตงเพื่อใหใชงานแบบพก พาได ไม เ ว น แม ก ระทั่ ง Windows เอง ก็ ส ามารถทำแบบพกพา ใหบูตกันผานแฟลชไดรวไดโดยตรง ทำใหคุณมีท้ังระบบพกติดตัวไปใช กับคอมพิวเตอรที่ใดก็ได ไมตองงอวาที่นั่นจะมีซอฟตแวรโปรดที่คุณ ชอบใช ที่คุณถนัดหรือไม เพราะทั้งหมดนั้นอยูในมือของคุณ และพก ติดตัวไปไดทุกที่ที่ตองการ

เนื้ อ หาข า งต น เป น เพี ย งซอฟต แ วร บ างส ว นเท า นั้ น ครั บ ทุกวันนี้ซอฟตแวรแบบพกพามีใหเลือกใชกันนับรอยๆ โปรแกรมกันเลย

ครั้งที่ 12

Printer Fair 2008 2-5 ตุลาคม 2551 ที่ คอมพิวเตอรพลาซา เชียงใหม

• ลุนรับโชค Printer ฟรี! ทุกวัน (สำหรับผูเขาชมงาน) • ซื้อ Printer ในงาน รับของแถมมากมาย • แจกฟรี! นิตยสารคอมพิวเตอรชั้นนำ *ชมการแสดงและสาธิต Printer จากผูผลิตชั้นนำของโลก

สิงหาคม 2551

Computer Chiang Mai 31


สุนทรพจนของ

Steve Jobs เรียบเรียงโดย วาที่รอยตรี ธนภัทร ฉายากุล (www.9digits.com)

แม สตี ฟ จ็ อ บส จะกล า วสุ น ทรพจน น้ี เ อาไว ตั้งแตป ค.ศ. 2005 แตก็เปนหนึ่งในสุนทรพจน ที่เปยมไปดวยความหมาย ลุมลึก และกลั่นจาก ประสบการณอันทรงคุณคาอยางยิ่ง

มกี่วันหลังจากที่สตีฟ จ็อปสเปดตัวแผนการเปลี่ยนแปลงสำคัญของ Macintosh ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอี ก 2 ป ข า งหน า ในงาน World Wide Developers Conference 2005 เขาไปกลาวสุนทรพจนท่ีมหาวิทยาลัย แสตนฟอรดเนื่องในงานรับปริญญา สิ่งที่เขากลาวนั้นนาสนใจอยางมาก เชิญติดตาม

“คุณตองคนหาสิ่งที่คุณรักใหพบ” จ็อปสวาอยางนั้น นี่เปนสุนทรพจนที่กลาวในงานรับปริญญาโดยสตีฟ จ็อปส CEO ของ Apple Computer และ Pixar Animation Studios เมื่อ วั น ที่ 12 มิถุนายน 2005 ที่ผานมา ผมรูสึกเปนเกียรติอยางมากที่ไดมารวมงานกับทุกคนวันนี้ในงาน รับปริญญาของมหาวิทยาลัยที่ไดชื่อวาดีที่สุดในโลก ผมไมเคยเรียนจบสูง ขนาดนี้ มันเปนความสัตยจริง นี่เปนระดับสูงที่สุดที่ผมสำเร็จจากสถาบัน อุดมศึกษา วันนี้ผมอยากจะเลาเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของผมใหฟงสัก 3 เรื่อง ไมมีอะไรมาก แคเรื่อง 3 เรื่อง


สุนทรพจนของ Steve Jobs

34 Computer Chiang Mai สิงหาคม 2551


สุนทรพจนของ Steve Jobs

เรื่องแรกเปนเรื่องของการเชื่อมตอเรื่องราวตางๆ ผมตั ด สิ น ใจหยุ ด เรี ย นชั่ ว คราวหลั ง จากเข า เรี ย นที่ Reed College ไดประมาณ 6 เดือน แตก็ยังไปเรียนอยูประมาณ 18 เดือน กอนที่จะลาออกจริงๆ ทำไมผมถึงเลือกที่จะหยุดเรียนชั่วคราวละ? เรื่องมันเริ่มตั้งแตผมเพิ่งลืมตามาดูโลกนี้ แมบังเกิดเกลาของ ผมขณะนั้นอายุยังนอย ยังไมไดแตงงาน และยังเรียนหนังสือระดับ อุดมศึกษาอยู ทานก็ตัดสินใจที่จะพาผมไปฝากเลี้ยงไวสักที่หนึ่ง ทานมี ความตั้งใจอยางแรงกลาวาตองหาคนที่เรียนจบอุดมศึกษามาเลี้ยงดู ผม ทานจึงทำทุกอยางใหผมไดอยูกับทนายความทานหนึ่งกับภรรยา ของเขาตั้งแตผมเกิด แตปรากฏวาทานทั้งสองตองการลูกสาวมากกวา จึงตองเปลี่ยนไปเลือกครอบครัวอื่นที่อยูในรายชื่อ กลางดึกคืนนั้นแม ของผมโทรไปหาและถามวา “เรามีเด็กชายแรกเกิด คุณตองการเลี้ยง เขาไหม?” ปลายทางตอบตกลง แตแมบังเกิดเกลามาพบทีหลังวาแม ใหมของผมไมไดจบระดับอุดมศึกษา แถมพอใหมของผมก็ไมไดจบ มัธยมดวยซ้ำ ทานจึงไมยอมลงนามในเอกสารสงตัวผม จนหลายเดือน ตอมาทานจึงยอมเมื่อพอและแมใหมของผมสัญญาวาจะสงเสียใหผม ไดเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษา 17 ป ผ า นไป ผมได เ ข า เรี ย นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจริ ง ๆ แต ด ว ยความรู เ ท า ไม ถึ ง การณ ข องผม ผมเลื อ กที่ จ ะเรี ย นในที่ ที่ ค า เลาเรียนแพงพอๆ กับ Stanford เงินเก็บของผูปกครองของผมที่สะสม มาตองนำมาจายเปนคาเลาเรียน เมื่อผานไป 6 เดือน ผมไมเห็นวามัน จะไดอะไร ผมไมรูดวยซ้ำวาผมตองการอะไรในชีวิต ไมรูเลยวาสถาบัน อุดมศึกษาแหงนี้จะชวยใหผมรูอะไรมากขึ้น และผมก็กำลังใชเงินที่ผู ปกครองของผมเก็บสะสมมาตลอดทั้งชีวิตของทาน ผมจึงตัดสินใจที่จะ หยุดเรียนชั่วคราว และเชื่อมั่นวานั่นเปนการดี ผมรูสึกกลัวเหมือนกัน ขณะนั้น แตเมื่อมองถอยกลับไป นั่นเปนการตัดสินใจที่ดีที่สุดครั้งหนึ่ง ในชี วิ ต ของผม เมื่ อ ผมเลื อ กที่ จ ะหยุ ด เรี ย นจากหลั ก สู ต รปกติ ผมสามารถเลือกที่จะไมเรียนวิชาที่ผมไมสนใจ แลวเริ่มเสาะหาที่เรียน เฉพาะวิชาที่ผมสนใจเทานั้นพอ

มันไมงายอยางที่คิด ผมไมมีแมหอพัก ผมตองนอนที่พื้นหอง ของเพื่ อ น ผมต อ งหาขวดน้ำ อั ด ลมเปล า ไปแลกเงิ น 5 เซนต เ พื่ อ ซื้ อ อาหาร ทุ ก คื น วั น อาทิ ต ย ผ มต อ งเดิ น ข า มเมื อ งเป น ระยะทางกว า 7 ไมลเพื่อไปรับประทานอาหารดีๆ ที่โบถส Hare Krishna ผมชอบมาก และเมื่อผมไดเดินตามความอยากรูอยากเห็นและความคิดชอบแลว มันเปนประสบการณที่สูงคายิ่งนักในเวลาตอมา ผมจะยกตัวอยางให ฟงสักเรื่อง ที่ Reed College ขณะนั้นมีหลักสูตรการออกแบบตัวอักษร (Calligraphy) ที่ดีที่สุดในประเทศ ตัวหนังสือที่พบเห็นไดอยูทั่วไปในที่ นั่น ไมวาจะเปนโปสเตอร หรือปายหนาลิ้นชัก จะเปนตัวหนังสือสวยๆ ที่ประดิบประดอยดวยมือ และขณะนั้นผมยังพักการเรียนอยู ผมไมตอง เขาเรียนตามปกติ ผมจึงเลือกที่จะไปเรียนเรื่องการออกแบบตัวอักษร ผมตองเรียนตัวอักษรทั้งแบบเซอรี (serif) และ ซอง เซอรี (san serif) การเลื่อนไหลของแบบตัวหนังสือ และการทำใหตัวอักษรนั้นดูดีที่สุด มันสวยงาม มันนาประทับใจ มันเปนศิลปะในแบบที่อธิบายไมไดดวย วิทยาศาสตร และผมตกหลุมรักมันเขาแลว นี่ไมไดเปนเรื่องที่ผมใฝฝนวาจะนำมาใชในชีวิตผม แตสิบป ให ห ลั ง เมื่ อ ครั้ ง ที่ ผ มและที ม งานกำลั ง ออกแบบเครื่ อ ง Macintosh เครื่องแรกอยูน้ัน มันก็ผุดขึ้นในหัวของผมอีกครั้ง ผมและทีมงานจึง บรรจุ มั น ไว ใ นเครื่ อ ง Mac ด ว ย มั น เป น คอมพิ ว เตอร เ ครื่ อ งแรกที่ ใ ช ตัวหนังสือที่สวยงาม ถาผมไมไดเลือกเรียนวิชานั้น เครื่อง Mac ก็จะไม มีตัวหนังสือหลายๆ รูปแบบ แถมยังมีชองไฟที่เปลี่ยนไปตามแบบตัว อักษร (proportionally spaced fonts) ขณะที่ Windows เองก็ทำได เพี ย งเลี ย นแบบ Mac ก็ จ ะไม มี ค อมพิ ว เตอร เ ครื่ อ งไหนมี แ บบนี้ เ ลย และถาผมไมไดพักการเรียนชั่วคราว ผมก็คงจะไมไดเขาเรียนวิชานั้น และคอมพิวเตอรสวนบุคคลบนโลกนี้ก็จะไมมีตัวหนังสือสวยๆ ใหใช แนนอนวามันไมอาจจะเชื่อมโยงเรื่องราวตางๆ ไดเลย ถาผมยังเรียน หนังสือแบบเดิม มันชัดเจนมากเมื่อมองยอนกลับไปสัก 10 ป

สิงหาคม 2551

Computer Chiang Mai 35


สุนทรพจนของ Steve Jobs

และเชนกันคุณจะไมสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวไปในอนาคต อี ก 10 ป ข า งหน า ได เ ลย คุ ณ ทำได แ ค เ พี ย งมองย อ นกลั บ ไปในอดี ต ดังนั้นคุณตองเชื่อมั่นวาเรื่องราวมันจะเชื่อมโยงไปถึงอนาคต คุณตอง เชื่ อ ในบางสิ่ ง บางอย า ง ไม ว า จะเป น กึ๋ น ของคุ ณ เอง พรหมลิ ขิ ต หรือแมแตกรรมของคุณ แนวคิดนี้ไมเคยทำใหผมทอถอย มีแตจะทำให สิ่งตางๆ มากมายเกิดขึ้นในชีวิตของผม

เรื่องที่สองเรื่องของความรักและการสูญเสีย ผมโชคดี ค รั บ ผมได พ บสิ่ ง ที่ ผ มรั ก ที่ จ ะทำแต เ นิ่ น ๆ Woz (Steve Wozniak - ผูแปล) และผมกอตั้ง Apple ขึ้นในโรงรถที่บานของ ผม เมื่อครั้งผมอายุประมาณ 20 เราทำงานกันอยางหนัก ภายในเวลา 10 ป Apple เติบโตขึ้นจากเราแค 2 คนในโรงรถ เปนบริษัทที่มีมูลคาถึง 2 พันลานเหรียญ กับพนักงานถึง 4,000 คน เราไดเปดตัวนวัตกรรมที่ดี ที่สุด นั่นคือ Macintosh กอนที่ผมจะอายุเต็ม 30 ดวยซ้ำ จากนั้นผมก็ ถู ก กดดั น ให ล าออก ผมจะถู ก ไล อ อกจากบริ ษั ท ที่ ผ มสร า งขึ้ น มาได อยางไร? ครั้งนั้น Apple เติบโตขึ้น เราตองจางใครบางคนที่โดดเดนพอ มาบริหารบริษัทคูกับผม ในชวงปแรก ทุกอยางไปไดสวย แตวิสัยทัศน ของเราก็เริ่มขัดแยงกัน และเราก็เริ่มตกต่ำ เมื่อเราเริ่มเดินหนา คณะผู บริหาร (Board of Directors) เห็นดวยกับเขา ผมจึงตองจากไป เมื่อผม อายุแค 30 เทานั้น ตองจากไปจากสังคมนี้ สิ่งที่ผมตั้งใจจะทำสำหรับ ชีวิตวัยทำงานของผมหายไปหมด มันแยสุดๆ เลย ผมไมรูจะทำอะไรตอในชวงสองสามเดือนแรก ผมรูสึกวาผม ไดทำใหนักธุรกิจรุนกอนหนาผมผิดหวังวาเมื่อเขาอุตสาหสงไมตอให แลว ผมดันทำมันหลุดมือไป ผมไดพบกับ David Packard และ Bob Noyce และพยายามขอโทษในสิ่งที่ผมทำพลาดไป ผมทำใหอะไรๆ มันแยไปหมด แตก็ยังมีบางสิ่งบางอยางเริ่มทำใหผมมีความหวัง ผมยัง รั กในสิ่ งที่ ผมได ทำไป มั นเป นโอกาสที่ Apple ไม เคยจะเหลี ยวมอง ผมถูกปฏิเสธ แตผมยังรักมันอยู ผมจึงคิดที่จะเริ่มมันใหมอีกครั้ง ผมยังไมเขาใจอะไร แตเหมือนกับวาการที่ผมตองออกจาก Apple นั้นเปนสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับผม ความรูสึกหนักใจที่จะตอง ประสบความสำเร็จกลับกลายเปนความสบายใจที่จะเปนผูเริ่มตนทำ

36 Computer Chiang Mai สิงหาคม 2551

อะไรใหมอีกครั้ง ไมมั่นใจอะไรมากเกินไป มันทำใหผมเขาสูชวงที่ผมได สรางสรรสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต ในช ว ง 5 ป ต อ มา ผมเริ่ ม ก อ ตั้ ง บริ ษั ท NeXT และ Pixar แถมยังไดตกหลุมรักผูหญิงคนหนึ่งที่ในที่สุดก็ไดอยูกินดวยกัน Pixar ไดสราง Toy Story ภาพยนตเรื่องแรกที่สรางดวยคอมพิวเตอร และเปน บริษัทในวงการที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลก และในชวงหัวเลี้ยว หัวตอ Apple ก็ซื้อกิจการ NeXT ผมก็กลับมาทำงานที่ Apple โดยมี เทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นที่ NeXT เปนหัวใจสำคัญของ Apple ยุคใหม สวน Laurene และผมก็มีชีวิตครอบครัวที่วิเศษมาก ผมคอนขางมั่นใจวา ถาผมไมไดออกจาก Apple ขณะนั้น เรื่ อ งราวเหล า นี้ จ ะไม เ กิ ด ขึ้ น มั น เป น เหมื อ นยาขม แต ผ มว า คนไข ก็ ตองการมัน บางครั้งคุณก็ถูกเขกหัวดวยกอนอิฐอยางจัง อยาเพิ่งหมด ศรัทธา ผมอยากบอกวาสิ่งเดียวที่ทำใหผมยังเดินหนาตอไปก็คือผมรัก ในสิ่งที่ทำ คุณตองคนหาสิ่งที่คุณรักใหพบ มันสำคัญอยางมากถางาน ของคุณเปนไปเพื่อคนที่คุณรัก งานของคุณตองเขาไปเปนสวนสำคัญ สวนใหญๆ สวนหนึ่งของชีวิต และทางเดียวที่จะสรางงานที่ยิ่งใหญได คื อ รั ก ในสิ่ ง ที่ คุ ณ ทำ ถ า คุ ณ ยั ง หาไม เ จอ จงหาต อ ไป อย า หยุ ด ยั้ ง ดวยแรงใจทั้งหมด คุณจะรูเองเมื่อพบมัน มันเหมือนเรารูจักใครสักคน มันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อกาลเวลาผานไป ดังนั้นคุณตองหาจนกวาจะ พบ อยาหยุดยั้ง

เรื่องที่สามเปนเรื่องเกี่ยวกับความตาย เมื่ อ ผมอายุ ร าว 17 ผมได อ า นประโยคเด็ ด ในทำนองว า ถาคุณใชชีวิตราวกับวาแตละวันนั้นเปนวันสุดทายของชีวิต วันหนึ่งคุณ จะสมหวัง ผมประทับใจมาตลอด 33 ป ทุกเชาผมจะมองกระจกและ ถามตัวองวา ถาวันนี้เปนวันสุดทาย ผมอยากทำอะไร และวันนี้ผมจะ ทำอะไร? และเมื่ อ ใดที่ คำตอบกลั บ มาว า ไม อ ยากทำอะไร หลายๆ วันเขา คุณตองรูแลววาคุณตองเปลี่ยนแปลงบางอยางในชีวิตแลว การใช ม รณานุ ส ติ เ ป น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ที่ จ ะช ว ยให ผ ม ตัดสินใจเรื่องใหญของชีวิต เพราะสิ่งตางๆ ไมวาจะเปนความคาดหวัง จากผูคนทั้งหลาย เกียรติยศชื่อเสียงทั้งปวง ความกลัวที่จะเสียหนาหรือ


สุนทรพจนของ Steve Jobs

สิงหาคม 2551

Computer Chiang Mai 37


สุนทรพจนของ Steve Jobs

38 Computer Chiang Mai สิงหาคม 2551


สุนทรพจนของ Steve Jobs

เหมือนเครื่องมือเปลี่ยนชีวิต มันสะสางคนรุนเกาเพื่อเปดทางใหคนรุน ใหม ขณะนี้พวกคุณนั่นเองคือคนรุนใหม แตวันหนึ่งไมนานจากนี้ไป คุณก็จะคอยๆ กลายเปนคนรุนเกาที่จะตองถูกสะสาง ขออภัยถามัน ดูเหมือนหนังชีวิตไปหนอย แตมันก็เปนเรื่องจริง คุณมีเวลาจำกัด ดังนั้นอยาเสียเวลาไปกับการใชชีวิตแบบ คนอื่น อยาตกหลุมลัทธิความเชื่อที่วาตองใชชีวิตอยางที่ผูคนเขาคิดกัน วาควรจะเปน อยาปลอยใหความคิดของคนอื่นเขามารบกวนเสียงจาก ใจของคุณ (inner voice) และที่สำคัญที่สุด คุณตองมีความกลาที่จะ ทำตามหัวใจและการหยั่งรู (intuition) ของคุณ ที่จะชวยใหคุณบรรลุสิ่ง ที่คุณตองการจะเปนจริงๆ แลวก็ปลอยใหเรื่องอื่นๆ นั้นเปนเรื่องรองไป เมื่อครั้งที่ผมยังเด็กอยู มีหนังสืออยูเลมหนึ่งชื่อ The Whole Earth Catalog มันวิเศษมาก มันเปนเหมือนคัมภีรสำหรับคนรุนผมเลย ก็ ว า ได เขี ย นโดย Stewart Brand ผู อ ยู แ ถวๆ Menlo Park นี่ เ อง เขาสร า งมั น ขึ้ น อย า งมี ศิ ล ปะ เวลานั้ น ราวๆ ช ว งปลายของทศวรรษ 1960 ก อ นจะมี เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ส ว นบุ ค คล และระบบการพิ ม พ ตั้งโตะ (desktop publishing) เขาใชการพิมพดวยพิมพดีดธรรมดา กรรไกร และกลองโพราลอยด มันดูเหมือน Google ในแบบที่เปนหนา กระดาษ หลังจากนั้น 35 ป Google ก็เกิดขึ้น มันเปนเหมือนอุดมคติ สรางขึ้นดวยเครื่องมืออันปราณีตและความคิดอันยิ่งใหญ Stewart และที ม งานผลิ ต The Whole Earth Catalog อยู ห ลายฉบั บ และเมื่ อ ครบถ ว นแล ว พวกเขาก็ อ อกฉบั บ สุ ด ท า ย เวลานั้ น ก็ ร าวๆ ช ว งกลางทศวรรษ 1970 แล ว ที่ ป กหลั ง ของฉบั บ สุดทายมีรูปถายของถนนในชนบทตอนรุงเชา แบบที่คุณคงเคยโบกรถ ไปเที่ ย ว ถ า คุ ณ ชอบผจญภั ย ใต รู ป นั้ น มี คำพู ด ว า จงใฝ รู อ ยู เ สมอ จงทำตัวโงอยูเสมอ (Stay Hungry. Stay Foolish.) มันเปนคำบอกลา ของพวกเขา และผมก็หวังที่จะเปนอยางนั้น และขณะนี้พวกคุณเพิ่ง สำเร็จการศึกษา กำลังเปนคนรุนใหม ผมก็หวังวาคุณจะเปนเชนกัน

กลัวที่จะลมเหลว มันก็จะหายไปเมื่อเราตาย เหลือไวเพียงเรื่องที่สำคัญ จริงๆ มรณานุสติน่ีเองที่จะชวยใหคุณหลบหลีกกับดักทางความคิดที่วา คุณไมอยากจะสูญเสียอะไร จริงแลวคุณไมมีอะไรติดตัวเลย จึงไมมี เหตุผลอะไรที่คุณจะไมทำอะไรตามที่ใจคุณตองการ เมื่อปที่แลวผมตรวจสุขภาพพบวาเปนมะเร็ง ผมเขารับการ ตรวจประมาณ 7 โมงครึ่ง และผลออกมาชัดเจนวามีเนื้อรายที่ตับออน ของผม ผมไมรูแมกระทั่งวาตับออนคืออะไร คุณหมอบอกกับผมวา มะเร็ ง ชนิ ด นี้ รั ก ษาไม ห าย และผมจะอยู ไ ด ไ ม เ กิ น สามถึ ง หกเดื อ น คุ ณ หมอแนะนำว า ให ก ลั บ บ า นแล ว สะสางเรื่ อ งส ว นตั ว ให เ รี ย บร อ ย เหมื อ นเป น สั ญ ญาณให ผ มเตรี ย มตั ว ตาย มั น ดู เ หมื อ นจะให ผ มเล า เรื่ อ งราวต า งๆ ที่ ผ มคิ ด ไว สำหรั บ 10 ป จ ากนี้ ไ ปให เ ด็ ก ๆ ฟ ง ให ห มด ภายในสองสามเดือน มันเหมือนวาใหเตรียมทุกอยางใหพรอมสำหรับ ครอบครัวของคุณ มันเหมือนใหเตรียมที่จะลาจากไป ผมครุนคิดแตเรื่องผลการตรวจตลอดทั้งวัน ในชวงเย็นวันนั้น ผมต อ งตั ด ชึ้ น เนื้ อ ไปตรวจ โดยการสอดกล อ งเข า ทางปาก ผ า นคอ ไปยั ง กระเพาะและลำไส จากนั้ น ก็ ใ ช เ ข็ ม เจาะเข า ที่ ตั บ อ อ นเพื่ อ เอา ตัวอยางเนื้อเยื่อจากเนื้อรายนั้น ผมรูสึกสงบนิ่ง แตภรรยาของผมที่อยู ดวยเลาใหฟงวาเมื่อคุณหมอสองกลองตรวจดูเนื้อเยื่อนั้นแลวก็เริ่มวิตก กั งวล เพราะมั นเป นมะเร็ งตั บอ อนที่ ไม แน ใจว าจะรั กษาได ดวยการ ผาตัด ในที่สุดผมก็เขารับการผาตัด และตอนนี้ผมก็สบายดี มันเปนชวงเวลาที่ผมเขาใกลความตายที่สุด และผมก็หวังวา จะไมใกลไปกวานี้อีกสำหรับอีกสิบยี่สิบปขางหนา เมื่อผานชวงนั้นมา ได ผมก็ นำมาเล า ให คุ ณ ฟ ง ได เ ต็ ม ปาก มั น ไม เ พี ย งเป น ประโยชน มันเปนเรื่องของหลักคิดดีๆ อีกดวยวา ไม มี ใ ครอยากตาย แม ก ระทั่ ง คนที่ อ ยากไปสวรรค ก็ ยั ง ไม อยากตายเพื่อจะไปที่น่ัน อยางไรก็ดี ความตายเปนจุดหมายปลายทาง ที่เรามีรวมกัน ไมมีใครหลีกเลี่ยงไปได มันเปนเรื่องของธรรมชาติ เพราะ ความตายนั้นเรียกไดวาเปนสิ่งประดิษฐท่ีวิเศษสุดของชีวิต มันเปน

จงใฝรูอยูเสมอ จงทำตัวโงอยูเสมอ

ขอบคุณทุกๆ คนครับ

สิงหาคม 2551

Computer Chiang Mai 39


เทคนิคการเลือกซาวดการดใหเสียงใส ไดดังใจ

เทคนิคการเลือกซาวดการดใหเสียงใส ไดดังใจ

พลาดไมไดกับเทคนิคที่จะชวยใหคุณเลือกซื้อซาวดการดมาใชกับคอมพิวเตอรใหไดเสียงใส ไดเสียงที่ ถูกใจ ตรงกับความตองการในการใชงานอยางแทจริง และคุมคามากที่สุด เรื่อง : พีรพล อนุสารสุนทร มื่ อ ไม น านมานี้ มี ซ าวด ก าร ด รุ น ใหม อ อกมา จากค า ย Asus ชื่อรุน D2 จากรูปราง เปนการดที่หนาตาประหลาดดี ทำใหคิด วาซาวดการด X-Fi รุน Xtreme Music ที่ผมมี ควรถึงเวลาที่ตอง เปลี่ยน แตกอนที่จะเปลี่ยนก็คิดวา ถาเราเปลี่ยนแลวเสียงจะดีขึ้นหรือ เปลา? มีหลายสิ่งหลายอยางที่เปนองคประกอบในการตัดสินใจวา จะเปลี่ยนซาวดการดดีหรือเปลา ในที่สุดผมก็ตัดสินใจยังไมเปลี่ยน เพราะไดขาววาจะมีรุน D2X ออกมา ซึ่งจะสนับสนุนอินเตอรเฟสชนิด PCI Express 1X ถาทานผูอานยังไมทราบวาสลอต PCI Express 1X เป น อย า งไร ก็ ล องไปหาสล็ อ ตที่ เ ล็ ก ที่ สุ ด ในเมนบอร ด ที่ อ ยู ใ กล ๆ กับการดจอ ซึ่งมาตรฐาน PCI Express นี้ไดออกมาแทน AGP ซึ่งเปน มาตรฐานเฉพาะสำหรับการดจอ เราสามารถเสียบไดเฉพาะการดจอ อยางเดียว แตสำหรับ PCI Express ออกแบบมาบนพื้นฐานของ PCI แตมีความเร็วในการสงขอมูลสูงกวา และสามารถใสอุปกรณไดหลาย ชนิด เชนการดจอมากกวาหนึ่งตัว และซาวดการดเปนตน มาตรฐานนี้ ออกมานานแล ว แต มี เ พี ย งการ ด จอเท า นั้ น ที่ อ อกมาในรู ป แบบของ สล็อต PCI Express จึงตั้งใจวาสักวันนึงจะตองใช PCI Express 1X นี้ใหเปนประโยชน เนื่องจากสามารถติดตอกับระบบโดยรวมไดเร็วกวา และมีเทคโนโลยีที่ใหมกวา สุดทาย D2X ก็มาอยูในมือผม ในสล็อต PCI Express 1X ได โดยซาวดการดที่สามารถเสียบกับสล็อตนี้ไดใน ขณะนี้มีเพียงรุน D2 และ D2X เทานั้น

รูป 2 ซาวดการดราคารองลงมาคาย Asus เชนกัน Xonar DX ป 2008 ใชชิปคนละตัวกันกับ D2X

รูป 3 ซาวดการดตัวเดิม Creative X-Fi ป 2005

รูป 1 ซาวดการดรุนลาสุดที่ตัดสินใจซื้อมาลอง Asus Xonar D2X ป 2008 40 Computer Chiang Mai สิงหาคม 2551

นอกจากการเลือกระบบอินเตอรเฟสแลว การเลือกซาวด การดมีองคประกอบอื่นที่สำคัญ พูดไดวาในการซื้อซาวดการดมีเพียง แบบใหเลือกคือ แบบที่มากับเมนบอรด หรือเรียกวาออนบอรด กับแบบ ซื้อแยก


เทคนิคการเลือกซาวดการดใหเสียงใส ไดดังใจ สำหรับอุปกรณประเภทเครื่องเสียงและลำโพงนั้น หากเลือก ซื้อที่มีคุณภาพดีเมื่อยี่สิบปกอน จนมาถึงตอนนี้ก็ยังเสียงดีอยู เนื่องจาก การพั ฒ นาระบบเสี ย งจะไปช า กว า การพั ฒ นาการ ด จอ ดู ง า ยๆ Creative เปดตัว X-Fi (ซาวดการดเกาที่ผมใชอยู) เมื่อสามปที่แลว และทุกวันนี้ Creative ก็ยังขายซาวดการดนี้อยู โดยชิปหลักก็ยังเปนตัว เดิม และแทบจะไมไดพัฒนาในเรื่องอินเตอรเฟสเลย เพราะทุกรุนที่ออก มาก็เปนแบบ PCI อยู แตแววมาวาจะมีการออกรุนที่เปน PCI Express มา แต ก็ ยั ง ไม เ ห็ น ของจริ ง ดั ง นั้ น เมื่ อ เลื อ กซาวด ก าร ด เราควรจะ พิจารณาสิ่งใดบาง ไปดูกันครับ รูป 5 Sound Blaster Audigy 2 ป 2002

อินเตอรเฟส Creative ซึ่งถือวาเปนผูนำดานซาวดการด ไดสรางชื่อเสียง จนถึงทุกวันนี้ดวยตัว Sound Blaster ตามมาดวย Sound Blaster 16 ซึ่งวางจำหนายเมื่อ 10 กวาปที่กอน อินเตอรเฟสในสมัยนั้น เปนชนิด ISA แบบ 8 และ 16 บิต อินเตอรเฟสชนิด ISA ไดหายไปนานแลวตั้งแต กอนป ค.ศ. 2000 โดยกอนหนานั้นมีซาวดการดที่ใชอินเตอรเฟสชนิด PCI ที่ Creative ทำออกมาหลายตั ว ได แ ก Sound Blaster Live, Sound Blaster Live 5.1, Audigy, Audigy 2 และตามมาดวย X-Fi ซึ่งซาวดการดเหลานี้ใชมาตรฐาน PCI ทั้งหมด จนถึงทุกวันนี้ ซาวด การ ด เกื อ บทั้ ง หมดก็ ยั ง เป น มาตรฐาน PCI อยู แต ม าตรฐาน PCI เปนมาตรฐานเกา เกินสิบปแลว เวลาเราเลือก ก็ไมควรเลือกอุปกรณที่ เปน PCI เพราะเราจะเห็นมันนอยลงทุกวัน และผมคิดวาอีกไมนานเรา จะไมไดเห็นซาวดการด PCI อีกแลว ถาทำไดเมื่อเราเลือกซื้อก็ควรเลือก ที่เปน PCI Express 1X

รูป 3 ซาวดการดรุนเกา (สมัยคนเขียนยังหนุม) Sound Blaster 16 ป 1992

ในชวงเวลาที่ Creative ผลิตซาวดการดรุน Sound Blaster Live 5.1 ไดมีอีกยี่หอหนึ่งที่ผลิตแขงกันชื่อวา Aureal ผลิตชิปแขงกับ Creative แตไมสามารถตานทานความรอนแรงได จึงตองพับฐานไป ตามระเบียบ เนื่องจากไมสามารถสูกับมาตรฐานใหเขากับเกมในสมัย นั้นได เกมในดอสขณะนั้นจะสนับสนุน Sound Blaster ทุกเกม ทำให เปนขอเสียบเปรียบขอหนึ่งเมื่อเทียบกับซาวดการดที่ผลิตโดย Creative ที่สามารถรักษามาตรฐานนี้ได เพราะ Sound Blaster Live สามารถใช เลนกับเกมเกาๆ ที่ใชกับ Sound Blaster 16 ได อีกเหตุผลหนึ่งที่ใหซาวดการดยี่หออื่นๆ หายไป เนื่องจาก การขยายตัวของเมนบอรด โดยการนำเอาชิปเสียงใสลงในเมนบอรด ทำใหเมนบอรดทุกตัวจะมีซาวดการดออนบอรด จึงไมมีความจำเปนที่ ตองซื้อซาวดการดแยก เพราะสิ่งที่ไดมาเหมือนกับเปนของแถมที่ไดมา ฟรี สำหรับผูที่ซื้อซาวดการดแยกนั้น มักจะเปนผูท่ีทำงานเกี่ยวกับเสียง หรือผูที่ชอบเลนเกม ที่ตองการมาตรฐานสูงกวาชนิดออนบอรด ซาวดการดที่มีขายในตลาดขณะนี้ จะเปนซาวดการดราคา แพง ตั้งแตหลักหนึ่งพันบาทขึ้นไป จนถึงรุนท็อปราคาเปนหมื่น รุนที่ ราคาสูงกวาหมื่นบาทไมคอยมีใหเห็นในเมืองไทย เพราะถูกผลิตโดย บริษัทอื่นที่ไมใช Creative และเปนแบบไฮเอ็นดจริงๆ ไมคอยมีคนใช กันเทาไหรยกเวนผูที่เกี่ยวของกับระบบเสียงในระดับมืออาชีพเทานั้น ในสามปที่ผานมานี้ การพัฒนาในดานอินเตอรเฟสสำหรับ ซาวดการด แทบไมมีอะไรใหมขึ้นมาเลย จนกระทั่งมีซาวดการดแบบ PCI Express ที่ เ ราจะได เ ห็ น มากขึ้ น ในเร็ ว ๆ นี้ แม ว า จะไม ใ ช PCI Express จริง ก็เปนการกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดซาวด การด เพราะเราจะมีทางเลือกที่ไมใชเพียง Creative เพียงเจาเดียวอีก ตอไป นาจะมีทางเลือกใหมๆ มากขึ้น สิ่งหนึ่งที่ทำใหเหตุการณน้ีเปนไป ไดเร็วขึ้นก็คือการเปดตัวของวินดโดวสวิสตา เพราะวินดโดวสวิสตานั้น จะทำใหผูผลิตซาวดการดทุกยี่หอมีโอกาสเทาเทียมกันในการพัฒนา มาตรฐานขององคประกอบเหลานี้

API

รูป 4 ซาวดการดรุน Sound Blaster Live 5.1 ป 1998

API (Application Program Interface) คือ ซอฟตแวรที่ผู ผลิ ตชิ ปใช ควบคุ มซาวด การ ด และแจกสำ หรั บผู เขี ยนเกม และซอฟตแวรที่เกี่ยวกับซาวดการด เพื่อใหการทำงานในการพัฒนา ซอฟตแวรเปนไปอยางงายที่สุด สมัยกอน API มีหลายมาตรฐานยก ตัวอยางเชน DirectSound 3D (DS3D), EAX (Environmental Audio สิงหาคม 2551

Computer Chiang Mai 41


เทคนิคการเลือกซาวดการดใหเสียงใส ไดดังใจ Extensions), A3D และ Sensaura (Sensaura Interactive Positioning) รายละเอียดแตละมาตรฐานอธิบายไดคราวๆ ดังนี้ l DirectSound 3D (DS3D) – เป น ซอฟต แ วร โ ครงสร า งที่ ไ มโคร ซอฟท ผ ลิ ต และแจกให กั บ ผู ผ ลิ ต ซาวด ก าร ด เป น มาตรฐาน ที่มาตรฐานอื่นนำมาพัฒนาตอ ยกเวน A3D2.0 ตัวโครงสรางนี้ความ จริ ง แล ว ก็ เ ป น คำสั่ ง พื้ น ฐาน ที่ เ รี ย กใช ฟ ง ก ชั่ น สามมิ ติ ข องเสี ย ง ในวินดโดวส ไดถูกพัฒนามาเรื่อยๆ และเปนสวนหนึ่งของ DirectX ซึ่งปจจุบันพัฒนามาจนถึงเวอรชั่น 10 แลว l EAX (Environmental Audio Extensions) – เป น ซอฟต แ วร มาตรฐานที่ พั ฒ นาโดย Creative Lab และทุ ก วั น นี้ ไ ด ก ลายเป น มาตรฐานของเกมสวนใหญ โดยพัฒนาจาก EAX2.0 (สมัย Sound Blaster Live) จนปจจุบันนี้มาถึงเวอรชั่น 5 แลว และสิ่งนี้เปนหัวใจ หลักที่ทำให Creative ขายดี และเปนผูครองตลาดซาวดการดตลอด กาล เพราะเกมสวนใหญลวนแตสนับสนุน EAX5 เพื่อใหมีคุณภาพ ของเสียงในเกมที่ดี เชน เมื่อเดินผานน้ำตก ก็จะไดยินเสียงน้ำไหล เปนตน มาตรฐานนี้สนับสนุนตั้งแตสองลำโพงขึ้นไป EAX ไดพัฒนามาจากเวอรชั่น 1 ซึ่งสนับสนุนเสียงที่มาจาก แหลงกำเนิดเสียง 8 แหงพรอมๆ กัน มาตรฐานนี้ไดพัฒนามาเปน 32 แหลงเสียงใน เวอรชั่น 2 (ใน Sound Blaster Live) ในเวอรชั่น 3 ไดเพิ่มจำนวนเสียงมาเปน 64 (ใน Audigy) เวอรชั่น 4 จำนวนเสียง ไม ไ ด เ พิ่ ม ขึ้ น แต พั ฒ นาในด า นอื่ น เช น ความเป น รี ล ไทม , เสี ย ง สะทอนและการสูญเสียของสัญญาณเสียง (ใน Audigy2) ในเวอรชั่น 5 จำนวนเสียงเพิ่มขึ้นเปน 128 เสียง (ใน X-Fi) l A3D ในยุคของ Sound Blaster Live มีบริษัทที่ชื่อ Aureal ไดพัฒนา เพื่ อ แข ง กั บ Creative โดยการพั ฒ นาซอฟต แ วร A3D1.0 ซึ่งสนับสนุนสี่ลำโพงและเสียงสามมิติ ไมนานนักก็พัฒนามาตรฐาน A3D2.0 ไดนำการคำนวณในระบบสามมิติมาใชเพื่อใหฟงเหมือน จริงมากขึ้น เชน เมื่ออยูในหอง จะไดยินเสียงในระยะตางๆไมเทากัน หลังจากออกเวอรชั่น A3D3.0 แตไมสามารถอยูไดนาน เนื่องจากป 1998 ถู ก บริ ษั ท Creative ฟ อ งละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ถึ ง แม ว า Aureal จะชนะคดีในป 1999 แตก็ทำใหสถานะการเงินไมดีเนื่องจากผูถือหุน ก็ถอนการลงทุน เพราะบริษัทเสียคาขึ้นศาลและคาทนายไปเยอะ มาก สุดทายบริษัท Aureal ก็ถูกซื้อไปโดย Creative ตอมาภายหลัง เทคโนโลยีของ Aureal ก็ถูกนำมาผนวกเขากับ EAX ในเวอรชั่นตอๆ ไป ทำให Creative กลายเปนผูนำในดานเกมแบบสามมิติโดยไร คูแขง จนกระทั่งวินดโดวสวิสตาเปดตัว l Sensaura (Sensaura Interactive Positioning) – เป น บริ ษั ท ที่ พัฒนาระบบเสียงสามมิติ และเปนสวนหนึ่งของบริษัท Creative Lab แตกอนหนานี้ ป 1998 Sensaura ขายลิขสิทธิ์เทคโนโลยีใหสาม บริษัทผลิตชิปรายใหญ ESS, Cirrus Logic และ Yamaha ซึ่งในตอน นั้ น ครองตลาด 70 เปอร เ ซ็ น ต ข องระบบเสี ย งในคอมพิ ว เตอร นอกจากบริษัทเหลานี้แลว Sensaura ยังขายลิขสิทธิ์ใหกับ บริษัท NVidia , Analog Devices, VIA และ CMedia และยังไดพัฒนา

42 Computer Chiang Mai สิงหาคม 2551

เทคโนโลยีสำหรับเกมคอนโซล เชน Xbox, Sony Play station 2 และ Nintendo Game Cube หลังจากป 2003 Creative ซื้อ Sensaura จึงถูกลดจำนวนพนักงานลงครึ่งหนึ่ง และไมไดพัฒนาเทคโนโลยี เสียงของ PC แตเนนไปทางคอนโซลมากกวา ดังนั้น ผูนำดานมาตรฐานของซาวดการดสำหรับเกมสามมิติ จึงมีเพียงเจาเดียวคือ Creative Lab เพราะไดกวานซื้อเจาอื่นหมดแลว ดังนั้นเมื่อเลือกซื้อซาวดการดสำหรับเลนเกม ก็ควรจะเลือกซาวดการด ที่สนับสนุนการทำงาน EAX เวอรชั่นลาสุด ซึ่งตอนนี้คือเวอรชั่น 5 บริ ษั ท Creative ขายลิ ข สิ ท ธ EAX2.0 ให กั บ บริ ษั ท อื่ น ๆ ในมาตรฐานนี้มีเสียงเพียง 32 เสียง และมีอัตราการสุมเสียง (Sample Rate อานคำอธิบายไดหัวขอ คำอธิบายศัพททางเทคนิคทายบทความ) แบบธรรมดา แตตัวบริษัท Creative เองนั้นไดพัฒนามาเปนเวอรชั่น 5 ซึ่งมีจำนวนเสียงมาก ถึง 128 เสียง และสามารถรองรับอัตราการสุมที่ สูงกวาได ดังนั้นการดเสียงของบริษัทคูแขงก็ไมสามารถสู Creative ได ถึงแมวาจะเปนผูนำดานการตลาด แตในทุกวันนี้ก็มีบริษัทที่เปนคูแขง เพิ่ ม ขึ้ น โดยซาวด ก าร ด ที่ ผ ลิ ต ออกมาจาก CMedia Oxygen HD รวมถึงเมื่อไมโครซอฟทไดตัดสินใจนำ Direct Sound 3D ออกจาก วิ น ด โ ดวส วิ ส ต า ซึ่ ง Creative จึ ง ต อ งพั ฒ นาไดรว เ วอร ใ หม เ พื่ อ ให สนับสนุน EAX และเปนการเปดทางใหกับบริษัทอื่นๆ เนื่องจากทุก บริษัทตองเริ่มตนเขียนซอฟตแวรกันใหมเพื่อใชในวินดโดวสวิสตา กระบวนการสรางเสียงในวินดโดวสวิสตา ซึ่งมีชื่อเรียกวา Universal Audio Architecture หรือเรียกยอวา UAA เปนสิ่งที่ทำให วินดโดวสวิสตาตางจากวินดโดวสเอ็กซพี ไมโครซอฟทไดเริ่มตนใหม โดยมี เ ป า หมายที่ ใ ห ร ะบบมี เ สถี ย รภาพมากขึ้ น เนื่ อ งจากเสี ย งใน วิ น ด โ ดวส เ อ็ ก ซ พี จะถู ก รั น โดยศู น ย ก ลางหลั ก ของระบบปฏิ บั ติ ก าร หรือเรียกวา Kernel ซึ่งหากมีไดรวเวอรของซาวดการดที่ถูกผลิตออกมา อยางไมสมบูรณ ก็จะทำใหทั้งระบบลมได ในวินดโดวสวิสตาจึงเอา สวนที่สงตัวคำนวณนี้ออกไปจาก Kernel โดย UAA จะถูกใชในสวนที่ เรียกวา Applications แทน และหากเกิดการแฮงคของ UAA ก็จะไม ทำใหทั้งระบบลม โดยนำ Direct Sound มาเปนเพียงสวนหนึ่ง UAA ทำให คำสั่ ง ที่ เ คยใช ใ นการเร ง ความเร็ ว ในระบบเสี ย ง ซึ่ ง เคยมี ใ น วินดโดวสเอ็กซพีหายไปหมด สิ่งนี้มีผลกระทบโดยตรงกับ Creative EAX เพราะ พัฒนามาจาก Direct Sound จึงตองพัฒนาใหมหมดเพื่อ ที่จะสนับสนุนระบบ UAA แทน การเรงเสียงในวินดโดวสวิสตา ไดถูก ทำเป น มาตรฐานใหม ที่ เ รี ย กว า Open AL ซึ่ ง ไม มี อ ะไรเหมื อ นกั บ Direct Sound แตสามารถติดตอกับฮารดแวรโดยตรงได ในตอนแรก Open AL ยังไมคอยมีใครใชกันนัก จนกระทั่งมี เกมตางๆ ที่ใชวางจำหนาย เชน Bioshock, Call of Duty4 และ Quake Wars ซึ่งลวนเปนเกมดัง ตอนนี้ Creative จึงพัฒนา Open AL เพื่อจะ ไดใช EAX ในวินดโดวสวิสตา โดยบริษัทไดออกซอฟตแวรช่ือ ALcheny เพื่อเปนตัวแปลง Direct Sound ใหเปน Open AL สำหรับเกมเกาๆ ที่ใช EAX เพื่อเวลาที่เลนเกมเหลานี้ ตัวเกมจะเขาใจวาทำงานอยูใน วินดโดวสเอ็กซพี


เทคนิคการเลือกซาวดการดใหเสียงใส ไดดังใจ มากเทาไหร ยิ่งไดสัญญาณเสียงที่ใกลเคียงกับความเปนจริงมากขึ้น เนื่องจากคอมพิวเตอรไมสามารถทำงานกับเสียงจริงๆ ได จึงตอง ทำการสุมเพื่อใหไดขอมูลที่คอมพิวเตอรเอาไปใชงานได ยกตัวอยาง เช น อั ต ราการสุ ม สั ญ ญาณของระบบเสี ย งที่ บั น ทึ ก ลงในซี ดี อ ยู ที่ 44,100 ตัวอยางตอวินาที ดังรูปแสดงตัวอยางการสุมสัญญาณ

รูป 6 โครงสรางการทำงานของคอมพิวเตอร

ศัพทเทคนิค นอกจากมาตรฐานที่ไดกลาวถึงปจจัยอื่นๆ ที่ถูกเขียนไวขาง กลองซาวดการด ก็เปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจซื้อซาวดการด ศัพท เทคนิคที่ใชขางกลองมีความหมายวาอยางไร สามารถอธิบายอยาง คราวๆ ไดตอไปนี้ l เดซิเบล (dB) เปนหนวยของความเขมเสียง เขาใจไดงายๆ วาเปนการวัดความดังของเสียง l อั ต ราสั ญ ญาณต อ สั ญ ญาณรบกวน (SNR) เป น อั ต ราส ว นของ สั ญ ญาณเมื่ อ เที ย บกั บ สั ญ ญาณรบกวน พู ด ง า ยๆ ว า เป น การวั ด ความสะอาดของเสี ย ง จะมี ห น ว ยเป น dB ซึ่ ง ยิ่ ง มี ค า สู ง ยิ่ ง ดี เนื่องจากหมายถึงสัญญาณเสียงที่มากกวาสัญญาณรบกวนมากๆ เราจึงจะไมไดยินสัญญาณรบกวน ในทางเสียงแลว SNR ที่มากกวา 100 dB ถือวาดี หนวย dB นี้เปน ซึ่งเปนคาสิบยกกำลัง เมื่อพูดวา สัญญาณ A แรงกวาสัญญาณ B 10 DB หมายความวาสัญญาณ A มีความแรงกวาสัญญาณ B 10 เทา ถาสัญญาณ A แรงกวา B 20dB หมายความวา A แรงกวา B 100 เทา และถา A แรงกวา B 30dB หมายถึง A แรงกวา B 1000 เทา เปนตน l ความเพี้ ย นรวมของฮาร โ มนิ ก (Total Harmonic Distortion – THD) เป น สั ญ ญาณฮาร โ มนิ ก ที่ เ กิ ด จากอุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ซึ่ ง เมื่ อ รวมกั น แล ว ควรมี ค า น อ ยกว า สั ญ ญาณฮาร โ มนิ ก หลั ก (Fundamental Harmonic) ยิ่งคา THD นอยยิ่งดี l ชวงกวางของความถี่ (Frequency Range) หูของคนเราสามารถ รั บ ฟ ง เสี ย งที่ ค วามถี่ ใ นช ว ง 20Hz ถึ ง 20KHz ดั ง นั้ น สเปคของ อุปกรณรวมถึงลำโพงดวย ก็ควรมีชวงความถี่กวางกวานี้ คือต่ำกวา 20Hz และสูงกวา 20KHz l สั ญ ญาณสเตอริ โ อ มี ช อ งสั ญ ญาณแยกสองช อ งออกจากกั น ในขณะที่สัญญาณแบบโมโนจะมีเพียงหนึ่งชองสัญญาณ สัญญาณ สเตอริ โ อสามารถนำมารวมกั น เป น สั ญ ญาณโมโนได สั ญ ญาณ สเตอริโอที่ไมไดบีบอัดจะมีขนาดเปนสองเทาของสัญญาณโมโน l อัตราการสุม (Sample Rate) เปนจำนวนของตัวอยางของเสียงที่ ถูกสุมขึ้นตอหนึ่งวินาที เพื่อเปนตัวแทนของสัญญาณเสียง ยิ่งสุม

รูป 7 การสุมสัญญาณ แบบ 8 บิต และ 16 บิต ที่อยูในแกน X (Bit Depth) เปนคาที่อธิบายศักยภาพความถูก ตองของขอมูลเสียงที่เปนแบบดิจิตอล ยิ่งมีคานี้สูงเทาไหรจะยิ่งให คุณภาพเสียงที่ดี สำหรับซาวดการดที่มีอยูขณะนี้คาที่มักพบมากคือ 8 และ 16 บิ ต โดย 8 บิ ต จะกิ น พื้ น ที่ ฮ าร ด ดิ ส ก น อ ยกว า แต จ ะมี สัญญาณรบกวนมากกวา 16 และ 24 บิต คุณภาพระดับซีดีจะอยูที่ 16 บิต

l ความกวางของบิต

รูป 8 ความกวางของบิตแบบ 8 บิต และ 16 บิต ที่อยูในแกน Y โดยทั่วไป ซาวดการดที่ซื้อแยกจะใหคุณภาพเสียงที่ดีกวา คำวาดีกวาอาจดูไดจากคา SNR ที่สูงกวา 110 dB นั่นหมายถึงความ แรงของสั ญ ญาณที่ ม ากกว า 100 พั น ล า นเท า ของสั ญ ญาณรบกวน สำหรั บ ระบบเสี ย งที่ มี ร าคาย อ มเยาจะมี ค า SNR ประมาณ 90 dB หรือมีสัญญาณที่แรงกวาสัญญาณรบกวนหนึ่งพันลานเทา สิงหาคม 2551

Computer Chiang Mai 43


เทคนิคการเลือกซาวดการดใหเสียงใส ไดดังใจ อุปกรณ

เมนบอรด MSI P7N Diamond LGA775 NVIDIA 780i ประมาณ 8,000 บาท 24 bit 108 dB 96 KHz 96 KHz

ราคา Digital Audio Depth SNR อัตราการสุมสัญญาณอินพุต อัตราการสุมสัญญาณเอาตพุต

Xonar D2X 7.1 Ch 24-bit 192KHz PCI Express ประมาณ 6,000 บาท 24 bit 118 dB 192 KHz 192 KHz

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบซาวดการดที่มากับเมนบอรด

รูป 9 เมนบอรด MSI P7N Diamond LGA775 NVIDIA 780i ในการเปรียบเทียบกับระบบเสียงที่อัดลงในแผนเสียงชนิด ตางๆ สำหรับแผนซีดี จะมีคา SNR อยูที่ 100dB สวนเทปคาสเซ็ตอยูที่ 60dB ถึงแมความแตกตางจะดูไมมากแตอยาลืมวาเปนคายกกำลัง ดังนั้นความแตกตางแมเพียงเล็กนอยก็มีคามากได ขอจำกัดในการรับ เสียงของหูคนเราอยูท่ีประมาณ 160dB อะไรก็ตามที่สามารถใหเสียง มากกวา 100dB จึงถือวาใหคุณภาพเสียงที่ดี สาเหตุหนึ่งที่ซาวดการด แยกมี SNR สูงเนื่องจากตำแหนงที่อยูหางจากชิปเซ็ตหลัก เชน CPU, นอรทบริดจ, เซาทบริดจ, แรม เปนตน ซึ่งใหกำเนิดสัญญาณรบกวน สวนประกอบที่สนับสนุนใหซาวดการดมีคา SNR มากที่สุด คือคาที่เรียกวา ความกวางของบิต ซึ่งเปนสเปคที่บอกคุณภาพของ ซาวดการดในทองตลาด โดยดูจาก 6 dB ถูกซอยออกเปนหลายๆบิต ซาวดการดที่มีความกวางของบิต 16บิต ผลิตคา SNR มากที่สุดเพียง 96dB และ ความกวางของบิต 24 บิต ผลิตคา SNR ได 144dB โดยคา SNR ที่ ก ล า วเป น เพี ย งค า ทางทฤษฎี ซาวด ก าร ด ที่ ใ ช 24 บิ ต ไม ไ ด หมายความวาจะมีสัญญาณที่ดีถึง 144 dB เสมอไป อัตราการสุมสัญญาณ เปนอีกสวนประกอบหนึ่งของอุปกรณ เสียงที่บงบอกถึงคุณภาพ ในการที่จะไดรับสัญญาณเสียงที่ดีนั้นอัตรา การสุมจะตองสูงกวาสองเทาของคาขอบเขตบนของสัญญาณตัวอยาง นั่นหมายความวา ถาตองการจะเลนเพลงที่มีความถี่สูงสุดที่ 20 KHz 44 Computer Chiang Mai สิงหาคม 2551

อุปกรณที่ใชควรมีการสุมอยางนอย 40 KHz ดังนั้นจึงเปนขอสรุปที่งาย มากที่ ว า ยิ่ ง มากยิ่ ง ดี อุ ป กรณ บั น ทึ ก ข อ มู ล ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง อย า ง เชนบลูเรยดิสก และดีวีดี จะใหคาเอาตพุต 96KHz ถึง 192KHz ดังนั้น ซาวดการดที่จะใหคุณภาพของสัญญาณที่อานไดจึงตองมีคุณภาพ ดีดวย ยกตัวอยางการเปรียบเทียบซาวดการดที่มากับเมนบอรด ระดับไฮเอนดที่มาพรอมกับซาวดการดออนบอรดแบบ 7.1 แชนแนล กับซาวดการดแบบแยกระดับไฮเอนดดังตารางที่ 1 ยังมีสวนประกอบอื่นที่ใชในการตัดสินใจระหวางออน บอรด และซาวดการดแยก เชน ความตองการในการใชงาน ยกตัวอยางเชน การใชงานแบบดูวีดีโอ ไมตองใชการเขารหัสและถอดรหัสมาก ในขณะ ที่การอัดรายการทีวี หรือการริบ (Ripping) เพลงจากซีดีใหเปน mp3 ตองใชการทำงานที่มากกวา ซาวด ก าร ด แบบแยก มั ก มี ค วามสามารถในด า นอิ น พุ ต ที่ มากกวา อยางรุน Xonar D2X มีความสามารถเขารหัสสัญญาณได หลายชองในแบบเรียลไทม ซาวดการดรุนใหมๆ อาจมีความสามารถใน การเชื่อมตอกับเครื่องดนตรี พรอมกับหัวตอจอยสติกค มีชองสัญญาณ แบบ 7.1 แชนแนล มีการเชื่อมตอแบบมาตรฐานอื่นๆ มีสายตอ High Dept Audio มีรีโมทคอนโทรล สำหรับยี่หออื่นๆ ก็อาจมีการเชื่อมตอที่ แตกตางออกไป ระหวางซาวดการดแบบออนบอรด กับซาวดการดแบบแยก มีความแตกตางอยางเห็นไดชัดเจน โดยดูจากสเปคที่ระบุ การมีอัตรา การสุมสัญญาณสูง หมายถึงซาวดการดสามารถใหระดับสัญญาณ เสี ย งสู ง ที่ ดี ค า SNR สู ง หมายถึ ง มี สั ญ ญาณรบกวนน อ ย สำหรั บ คนที่รับฟงเสียงจากซีดีซึ่งมีคา SNR ที่ 100 dB แลวไมบนกับคุณภาพ ของสัญญาณที่ไดรับ การมีซาวดการดที่ให SNR มากกวา ก็ไมใชสิ่ง จำเปน หากตองการฟงเพลงที่เปนไฟลแบบ mp3 และ wav ซึ่งเปนการ บีบอัดไฟลเพลงโดยการกำจัดความถี่บางสวนออกไป ซาวดการดใน ระดับกลางๆ ก็สามารถใชงานไดอยางดี สำหรับซาวดการดที่มีคุณภาพ สูงๆ จะทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยางเห็นไดเดนชัดเมื่อใชกับ เพลงที่มีคุณภาพมากซึ่งก็จะมีขนาดไฟลใหญมากดวย ดังนั้นสำหรับผู ใชงานทั่วๆไป ซาวดการดแบบออนบอรดจึงเพียงพอตอความตองการ แตถาตองการคุณภาพเสียงที่ดีมากขึ้นก็ควรใชซาวดการดแบบแยกจะ ดีกวา


เอเซอร แอสไปร วัน (Acer Aspire One) ที่จะนำ คุณสูอิสระแหงการเชื่อมตอไดทุกที่ท่ีตองการ ดวยขนาด เล็ ก กระทั ด รั ด เพี ย ง 8.9 นิ้ ว พร อ มเทคโนโลยี ห น ว ย ประมวลผล อิ น เทล อะตอม โปรเซสเซอร (Intel® Atom Processor) ซึ่ ง สร า งขึ้ น มาโดยเฉพาะเพื่ อ คอมพิวเตอรเคลื่อนที่ท่ีใชอินเตอรเน็ตเปนหลักเปนเจา แรก พรอมดวยดีไซนและสีใหเลือกถึง 4 สี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ Acer Call Center

www.acer.co.th หรือตัวแทนจำหนายทั่วประเทศ


XFX 9600GT

9600GT เรื่อง : พีรพล อนุสารสุนทร

รีวิว การดจอในซีรี่ย 9 จาก Nvidia โดย XFX ที่ครบครัน ดีกวา เร็วกวา และถูกกวา! ารดจอสวนมากจะมีชวงชีวิตคอนขางสั้น เพราะแทบจะออก รุ น ใหม ทุ ก ๆ สามเดื อ น และภายในสามเดื อ นนั้ น ในรุ น เดียวกันก็จะมีการปรับปรุงอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนการ ออกแบบลายวงจร หรือการเปลี่ยนฮีทซิงค ก็จะถูกพัฒนาไปเรื่อยๆ จนชิปการดจอตกรุนไป ผูนำทางดานการดจอเจาหนึ่งคือ บริษัท XFX ซึ่ ง ในป จ จุ บั น ผลิ ต การ ด จอให บ ริ ษั ท Nvidia ได อ อกรุ น GeForce 9600GT Zalman ซึ่งการดจอตัวนี้ใชชิป G94 ของ Nvidia และลาย วงจรที่ไมเหมือนทั่วๆ ไป โดยมีลายบนแผนวงจรถึงแปดชั้น ซึ่งสีสันของ ลายปริ้นก็ถูกตกแตงในโทนสีเขียว ตามลักษณะของ XFX การดจอรุนนี้ ต อ งการไฟจากพาวเวอร ซั พ พลาย ด ว ยหั ว ต อ แบบ 6 พิ น และใช พลังงานประมาณ 95 วัตต สำหรับผูท่ีตองการใชการดจอรุนนี้ควรตรวจ สอบวาพาวเวอรซัพพลายของคุณจะตองไมต่ำกวา 400 วัตต สเปคทั่วไปของ G94 คลายกับ G92 (8800GT) แตเร็วกวา เนื่ อ งจากมี ห น ว ยประมวลผล 64 ตั ว ซึ่ ง เป น สองเท า ของ G84 (8600GT) โดย G94 มีสวนที่เรียกวา ฟลเตอริ่งยูนิท 32 ตัว และแอด เดรซซิ่งยูนิท 32 ตัว ซึ่งเปนสองเทาของ G84 มี ROP 16 ตัว และมี ความเร็ ว ของคล็ อ กสป ด ของคอร แ ละหน ว ยความจำพอๆ กั บ G92 หน ว ยความจำของ XFX GeForce 9600 GT Zalman ใช ชิ ป ของ Samsung จำนวน 8 ตัว เบอร K4J52324QE BJ1A GDDR3 ซึ่งมี ความเร็วอยูที่ 1.8 GHz และจำนวน 512 MB โดยหนวยความจำนั้น ติ ด ต อ ผ า นบั ส 256 บิ ต ตั ว แสดงผลเป น ชนิ ด Dual-Link DVI และสามารถติ ด ต อ กั บ ที วี ห รื อ HD TV ด ว ยเอาต พุ ต 7 พิ น (คอมโพเนนต) สวนเสียงนั้นสามารถนำสายตอภายนอกนำสัญญาณ

46 Computer Chiang Mai สิงหาคม 2551

S/P DIF มารวมกับภาพแลวสงผานอะแดปเตอร DVI เปน HDMI ได ตัวระบายความรอนของการดจอรุนนี้ คือ Zalman รุน VF830 ซึ่งมีฮีทไปปสองตัว พรอมครีบที่เปนอลูมิเนียมซึ่งถูกออกแบบให ลดอุ ณ หภู มิ ข ณะทำงานร อ ยเปอร เ ซ็ น ต ต ามเสปคที่ ป ระมาณ 43 องศาเซลเซียส แตเนื่องจากอากาศบานเรารอนมาก อุณหภูมิจะสูงกวา นี้มาก

รูปที่ 1 รูปลักษณแพ็คเกจ GeForce 9600GT ซึ่งโดดเดนดวย สัญลักษณเลขเกา


XFX 9600GT หลังจากที่ไดกลาวถึงสเปคอยางคราวๆ ไปแลว คราวนี้เรา มาดูอยางละเอียดกันครับ ที่ตัวกลองเราจะเปนสัญลักษณเปนเลข 9 ตัวใหญชัดเจน แสดงใหเห็นวาการดจอขางในนั้นเปนซีร่ีเกา แตความ จริ ง แล ว การ ด จอตั ว นี้ ไ ด พั ฒ นามาจากซี รี่ แ ปด G92 หรื อ 8800GT โดยเมื่อดูจากสเปคแลว 8800GT จะเหนือกวาดวยซ้ำ 9600GT เมื่อ วางตลาดจึ ง มี ร าคาต่ำ กว า 8800GT นี่ เ ป น ลั ก ษณะหนึ่ ง ของบริ ษั ท Nvidia ในการนำของเดิมมาพัฒนาแลวเปลี่ยนชื่อใหม ยกตัวอยางที่ ผานมาไดนำเมนบอรด NForce 4 ซึ่งใชกับซ็อคเก็ต 939 มาพัฒนาใหม แลวเปลี่ยนชื่อเปน NForce 500 ซึ่งใชกับซ็อคเก็ต AM2 และพัฒนา GForce MX400 แลวเปลี่ยนชื่อเปน MX4000 ขอแตกตางระหวางซีร่ี เกากับซีร่ีแปด แทบจะพูดไดเลยวาคลายกันมากราวกับฝาแฝด เพราะ ชิปที่ใชพัฒนามาจากตัวเดียวกัน และในขณะนี้ไดถูกแทนที่ดวยการด จอตัวใหมที่เรียกวา GTX260 และ GTX280 ดวยเหตุท่ีมีการดจอตัว ใหมออกมา บวกกับแรงหนุนจากบริษัทคูแขงคือ AMD ทำใหการดจอ ซี รี่ เ ก า คื อ 9800GTX และ 9600GT ตกจากบั ล ลั ง ก กลายมา เปนการดจอระดับกลาง สวนการดจอ 8800GT จะคอยๆ หายจาก ตลาดไป ถาผูซื้อกำลังมองหาการดจอที่มีราคาประมาณหาพันบาท เพื่อนำไปเลนเกมสไดอยางไมมีปญหา 9600GT ก็เปนตัวเลือกที่ดีตัว หนึ่ง เพราะ 9800GT ก็ยังมีราคาสูงกวาหาพัน สำหรับ GTX260 และ GTX280 นั้นราคาเกินหมื่นบาทไปจนถึงสองหมื่นบาท

DIF ก็มีขอดีนั่นคือ สัญญาณเสียงมาจากซาวนการด ซึ่งสามารถเปน แบบไมออนบอรดได นั่นคือสามารถใชกับซาวนการดระดับไฮเอ็นด แตถาเปนแบบชิปเสียงอยูบนการดจอ เราก็ไมสามารถเลือกอะไรได นอกจากสิ่งที่มีอยูในชิปเทานั้นเอง ขอเสียของการใชสาย S/P DIF ก็คือ คนสวนมากไมคอยรูวาจะตองตอยังไง เพราะแมแตในคูมือก็ยังไมมีเลย ตอจากบอรดไปซาวนการดตรงไหนก็ไมรู ซึ่งตรงนี้คงตองไปคนเอาใน อินเตอรเน็ทนะครับ หรือคุณอาจโชคดีมากๆ ที่ตอแลวเสียงออกมาเลย

รูปที่ 3 รูปลักษณการดจอ 9600GT โดดเดนดวยฮีทซิงค Zalman เมื่ อ นำการ ด นี้ อ อกมาจากกล อ ง สิ่ ง ที่ ส ะดุ ด ตาที่ สุ ด คื อ ตัวฮีทซิงค ยี่หอ Zalman ที่ทำจากอลูมิเนียม และมีฮีทไปปอยูสองอัน เนื่องจากมีฮีทซิงค ทำใหขนาดของการดจอหนาขึ้น จึงกินเนื้อที่สอง สล็อต ตางจากรุนแรกของ XFX ที่กินเนื้อที่เพียงสล็อตเดียว แตก็มีขอดี อยู ที่ ร ะบบระบายความร อ นมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากกว า รุ น ก อ นๆ มาก และเงียบกวาดวย เนื่องจากพัดลมที่มีขนาดใหญ สวนตัวแผนวงจรเปน ลักษณะเฉพาะของ XFX คือไมเปนเงา

รูปที่ 2 อุปกรณภายในกลอง อุปกรณภายในกลองที่มาพรอมกับการดจอ ไดแก สาย SVideo, ตั ว แปลง DVI-VGA, ตั ว แปลง DVI-HDMI, สายแปลงคอม โพเนนท, สายแปลงพาวเวอรจาก 4 พินเปน 6 พิน และสายเสนเล็กๆ ถาไมบอกก็คงเดายากวาใชทำอะไร แมแตในคูมือก็ไมไดพูดถึงวาใช สำหรับทำอะไร แตสายเสนนี้มีความสำคัญมาก ที่เรียกวา S/P DIF ซึ่งขางหนึ่งของสายจะตอกับซาวนการด สวนอีกขางตอกับการดจอ เพื่อใหสัญญาณเสียงแบบดิจิตอลสงผานหัว HDMI ไปยังทีวี ซึ่งเปน แนวทางที่แตกตางจากการดจอบริษัทอื่นๆ ที่มักจะมีชิปเสียงอยูบน การดจอ ทำใหไมมีความจำเปนที่จะตองมีสายเสนนี้ แตการใชสาย S/P

รูปที่ 4 ดานหลังของการดจอ 9600GT เมื่อพลิกดูดานหลังของการดจอ ไมมีชิป แตมีรูสกรูที่ไมไดใช แสดงวารุนกอนหนานี้ท่ีใชฮีทซิงคกินเนื้อที่หนึ่งสล็อตนั้นใชบอรดตัว เดียวกัน

สิงหาคม 2551

Computer Chiang Mai 47


XFX 9600GT

รูปที่ 5 ภาคเอาตพุตของ 9600GT ตัวการดจอมีภาคเอาตพุต DVI 2 หัวและเอาตพุต Video ชนิด 7 พิน ซึ่งสามารถใชแปลงออกเปน TV Out, S-Video และคอม โพเนนทได

รูปที่ 6 หัวตอ SLI ของ 9600GT

การจอตัวนี้ตองใชไฟเลี้ยงจากภายนอก เนื่องจากกินไฟเกิน ไปกว า บอร ด จะจ า ยได จึ ง ต อ งนำไฟส ว นที่ เ กิ น มาจากพาวเวอร ซัพพลายโดยตรง สเปคของการดจอตัวนี้ มีความเร็ว Core Speed อยู ท่ี 650MHz ซึ่ ง ถื อ ว า เป น คล็ อ กที่ ป กติ และต่ำ กว า รุ น XXX แตดวยฮีทซิงค Zalman คงไมมีปญหาในการเพิ่มคล็อกสปดโดยใช ซอฟตแวรใหเทากับ XXX ได สำหรับความเร็วแรมอยูที่ 1800 MHz การ ด จอ Nvidia สนั บ สนุ น เฉพาะ DirectX10.0 ต า งจาก AMD ที่สนับสนุน DirectX10.1 แมกระทั่งตัว GTX260 และ GTX280 ก็ยัง สนับสนุนเพียง DirectX10.0 เทานั้น Nvidia อาจไมเห็นความสำคัญ ของ DirectX10.1 เทาไหร แตอาจมองเลยไปถึง DirectX11 ก็เปนได พูดถึงเรื่องความสามารถในดาน 2D คือความสามารถใน การเลนหนังแบบไฮเดฟฟนิชั่น (Hi Def หรือ HD) Nvidia ไดเพิ่มความ สามารถในการประมวลผล ในการดจอที่พัฒนามาจาก G92 ตั้งแต ไดรวเวอร เ วอร ชั่ น 174 ขึ้ น ไป การ ด จอ 8800GT, 8800GTS และ 9600GT จะมีความสามารถในการประมวลผล HD มากขึ้น ฟงกชั่น ใหมๆ เชน ไดนามิกคอนทราสต, ไดนามิกคัลเลอรเอ็นฮานสเมนต และ ดูโอสตรีมดีโคด เปนตน ฟงกชั่นพวกนี้ใชทำอะไร ถาจะพูดใหเขาใจ งายๆ ก็คือใหการทำงานของซีพียูนอยลง เพราะตัวการดจอจะทำหนาที่ ประมวลผลแทนซี พี ยู ม ากขึ้ น ทำให ส ามารถเล น ภาพแบบ HD ด ว ย คุ ณ ภ า พ ที่ สู ง แ ล ะ เ ฟ ร ม เ ร ท ไ ม ต ก ห รื อ เ กิ ด ก า ร ก ร ะ ตุ ก สเปคดานการใชไฟ ตัว G94 ที่ผลิตที่เทคโนโลยี 0.65nm กินไฟนอย กวาการดจอซีรี่แปด พูดงายๆก็คือ เร็วกวาสองเทาแตกินไฟนอยกวา ผลการทดสอบสามารถหาไดอยางมากมายในอินเตอรเน็ท แตสรุป งายๆ การดจอ 9600GT ชากวา 8800GT แตเร็วกวาการดจอซีรี่เกา เชน 8600GT คูแขงสำคัญสำหรับการดจอตัวนี้ ก็คือ AMD 3850 และ 4850 ซึ่งมีราคาแพงกวา แตเร็วกวาไปตามราคา สุดทายก็ขึ้นอยูกับ คนใชวามีงบประมาณเทาไหร เพราะไมวาจะเลนเกมส ทำงานทั่วไป หรือดูหนัง การดจอ 9600GT ก็ปฏิเสธไมไดวาเปนการดจออีกหนึ่งที่จะ ไมทำใหคุณผิดหวัง

ดานบนของการดจอโดดเดนเฉพาะตัวดวยการใชโลหะสีดำ โดยมี หั ว ต อ SLI ใช ใ นกรณี ที่ คุ ณ ต อ งการต อ การ ด จอสองตั ว เมื่ อ ตองการความเร็วในการเลนเกมส 3D นอกจากนั้นแลว ยังมีหัวตอเล็กๆ สองพิ น ซึ่ ง ถ า เดาถู ก นั่ น ก็ คื อ ใช สำหรั บ ต อ เสี ย งกั บ สายเส น เล็ ก ๆ ลงเมนบอรดหรือซาวนการด

ขอบคุณผูสนับสนุนอุปกรณในการทดสอบ

รูปที่ 7 สวนพาวเวอรซัพพลายของ 9600GT 48 Computer Chiang Mai สิงหาคม 2551

บริษัท เอสเซนตี้ รีซอรสเซส จำกัด เลขที่ 29/54 หมู 2 ถนน 345 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110


Razer Goliathus Cloth Gaming Mat Control Edition

Razer Goliathus Cloth Gaming Mat Control Edition

R

azer ไม เ พี ย งจะเป น หนึ่ ง ในผู นำด า นการผลิ ต เมาส คุณภาพเยี่ยมที่ไดรับการยอมรับจากผูใชไปทั่วโลกเทานั้น แต Razer ยังผลิตเมาสแพด หรือแผนรองเมาสคุณภาพ เยี่ยมที่ผูใชคอมพิวเตอรตางยกนิ้วใหอีกดวย คุณอาจคิดวาเมาสแพดจะใชแบบไหนก็ได ไมตางกันหรอก แตแทจริงแลว เมาสแพดสงผลตอการควบคุมที่แมนยำตอการใชงาน เมาส ทั้งในการใชงานทั่วไป และสำหรับเกมเมอรแลว เมาสแพดยังสง เปนองคประกอบสำคัญที่สงผลตอชัยชนะในการแขงขันอีกดวย นักแขง เกมมืออาชีพสวนใหญตางมีคียบอรด เมาส และเมาสแพดของตัวเองที่ พกไปใชแขงเสมอ ไมเพียงเทานั้น เมาสแพดยังมีผลตอสุขภาพในการ ใชงานคอมพิวเตอรอยางที่คุณคาดไมถึงเลยทีเดียว ลองนึ ก ภาพเมาส แ พดคุ ณ ภาพแย เวลาคุ ณ เลื่ อ นเมาส เมาส ไ ม เ ลื่ อ นไปตามที่ ต อ งการ ทำให ง านที่ ค วรจะดำเนิ น ไปอย า งมี ประสิทธิภาพตองหยุดชะงัก และอาจสงผลตอการอักเสบของขอมือ ของคุ ณอย างที่ คาดไม ถึงเลยที เดียว และหลายคนคิ ดว าเปนเพราะ เมาส แตแทจริงแลวเมาสแพดก็เปนสาเหตุที่ไมอาจมองขาม

ช อ งให คุ ณ ทดลองสั ม ผั ส กั น เลยที เ ดี ย ว แต ด ว ยเนื้ อ ที่ ห ยาบนี้ กลับใหการควบคุมเมาสที่ลื่นไหลและนุมมาก กระทั่งกับเมาสธรรมดา ทั่วไป คุณจะรูสึกถึงความแตกตางที่ไดรับอยางชัดเจน และนาทึ่งมาก ครับ ความรูสึกที่ไดแตกตางจริงๆ เหมือนเมาสกำลังลอยอยูเลย ทีเดียว เพราะคลองตัว ลื่นไหล และแมนยำมากๆ โดยเฉพาะในการเลน เกมนั้ น ทำให คุ ณ มั่ น ใจได เ ลยว า ทุ ก การเคลื่ อ นไหวและการเล็ ง เป า ใหผลที่แตกตางอยางชัดเจน จุดเดนอีกขอที่นาสนใจคือ Goliathus รองรับการใชงานกับเมาสทุกประเภท ใชไดกับเซนเซอรทุกแบบครับ สำหรับพื้นดานลางของ Goliathus นั้น จะเปนยางที่มีการขึ้น ลายเล็กๆ เหมือนดอกยางลอรถ ทำใหยืดติดกับพื้นผิวประเภทตางๆ ไดอยางดี ไมวาจะเปนกระจก ไม หรือลามิเนต ไมขยับเขยื้อนในขณะที่ คุณใชงาน Goliathus มีสามขนาดใหเลือกใช 270 x 215 x 4 มม, 335 x 254 x 4 มม และ 444 x 355 x 4.3 มม. สามารถเลือกซื้อหามาใช งานกันไดในบานเราแลวครับ Goliathus ดีอยางไร มีประสิทธิภาพแคไหน และทำใหการ ใชเมาสของคุณไมมีวันเหมือนเดิมอีกตอไปไดอยางไร คำตอบที่ชัดเจน ที่ สุ ด คื อ คุ ณ ต อ งพิ สู จ น สั ม ผั ส ประสบการณ ต รงนั้ น ด ว ยตั ว คุ ณ เอง เหมือนกับที่เราสัมผัสถึงประสบการณอันแตกตางอยางเหนือชั้นมาแลว ถาคุณเปนคนที่ใชคอมพิวเตอรเปนประจำ ตองการการควบคุมเมาสที่ แมนยำโดยเฉพาะผูที่เกี่ยวของกับงานดานกราฟก รวมไปถึงขาเกมที่ ชอบเลนเกมเปนประจำ นี่คือหนึ่งในสุดยอดเกมแพดจาก Razer ที่คุณ ไมควรพลาด

Razer

แล็บเทสต

จากการทดสอบทีมงานในแล็บเทสตของเราตางพูดเปนเสียง เดี ย วกั น ว า Goliathus จาก Razer เป น เมาส แ พดที่ โ ดดเด น และ แตกต า ง สมกั บ ที่ อ อกแบบและพั ฒ นาโดยที ม วิ ศ วกรและนั ก วิทยาศาสตรในหองทดลองของ Razer จากเกมเมอร เพื่อเกมเมอร อยางแทจริง เริ่มกันตั้งแตเนื้อวัสดุเลยครับ Goliathus ผลิตจากวัสดุที่มี พื้นผิวการถักทอที่แนน แตใหความรูสึกหยาบ อยางที่คุณสัมผัสและ รูสึกไดถึงความแตกตางจากเมาสแพดอื่นๆ กระทั่งบนตัวกลองยังเจาะ 50 Computer Chiang Mai สิงหาคม 2551

ขอบคุณผูสนับสนุนอุปกรณในการทดสอบ

บริษัท เอสเซนตี้ รีซอรสเซส จำกัด เลขที่ 29/54 หมู 2 ถนน 345 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110


Joomla Corner

เทคนิคงายๆ สรางรายไดกับแบนเนอรบน Joomla

เทคนิคงายๆ สรางรายไดกับแบนเนอรบน

Joomla เทคนิคงายๆ ในการใชงาน Banner ที่สรางรายไดใหกับคุณดวยโฆษณา หรือใชในการโปรโมต สินคา งานกิจกรรมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ oomla ไมเพียงทำใหคุณสรางเว็บไซตระบบ CMS ไดงาย และมีประสิทธิภาพเทานั้น แตยังรองรับการนำไปประยุกต ใชงานตางๆ ในการสรางเว็บไซตตางๆ ไดอยางยืดหยุน ทั้งเว็บไซตสวนตัว องคกร หรือทางธุรกิจ หนึ่ ง ในคุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานของ Joomla ที่ น า สนใจ คื อ Banner หรือปายโฆษณา ซึ่งคุณสามารถนำมาใชเพื่อสรางรายไดให กับเว็บไซต หรือนำไปใชโปรโมตสินคาขององคกร โปรโมตงานกิจกรรม ตางๆ เนนความสนใจ ฯลฯ

J

ขั้นตอนงายๆ ไปสูรายได การสรางแบนเนอรใน Joomla ทำไดงายๆ ครับ โดยจะใช องคประกอบสำคัญ 2 สวนคือคอมโพเนนท Banners สำหรับจัดเตรียม แบนเนอรของคุณ และโมดูล Banners สำหรับการนำแบนเนอรที่จัด เตรียมไวมาแสดง ซึ่ง Joomla มีการจัดเตรียมองคประกอบตางๆ เอาไว เรียบรอย พรอมใหใชงานแลวตั้งแตคุณติดตั้ง Joomla สิ่งที่ตองทำมี เพียงการจัดเตรียมและนำแบนเนอรไปแสดงเทานั้น ขั้นตอนจะเริ่มจากการสรางชื่อลูกคาและการสรางหมวดหมู แบนเนอรกันกอนครับ เพราะการสรางแบนเนอรจะตองใชขอมูลทั้งสอง สวนนั้นดวย สุดทายคือการแสดงแบนเนอรบนเว็บไซตของคุณ

สรางรายชื่อลูกคากันกอน กอนที่เราจะเตรียมแบนเนอรเพื่อแสดงบนเว็บไซตของเรานั้น ขั้นตอนแรกที่ตองทำกอน คือการสรางขอมูลรายชื่อลูกคากันกอนครับ เพื่อใหทราบวาแบนเนอรที่นำมาแสดงนี้เปนของลูกคาเจาไหน รายได หรือยี่หออะไร ซึ่งจะทำใหขอมูลตางๆ เปนระบบ ใหคุณจัดการและ ติดตามผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 1. ในหน า จอ Back End ของ Joomla เป ด เมนู Components > Banner > Client (รูป 2) รูป 1 ตัวอยางการใชแบนเนอร แบนเนอรใน Joomla นั้น ทำงานไดอยางยืดหยุน แสดงไดทั้ง แบนเนอร แ บบภาพ ข อ ความ แบนเนอร แ บบสคริ ป ต เช น Google AdSense, Affiliate รองรับการแสดงแบนเนอรแบบสลับในตำแหนง เดียวกันได สามารถตั้งคาจำนวนครั้งที่แสดง บันทึกขอมูลจำนวนครั้งที่ แสดง จำนวนครั้งที่มีการคลิก หมายเหตุ: ขอมูลบางสวนในภาพประกอบไดรับการปรับแตง เพื่อ รักษาความเปนสวนตัว ไมไดเกิดจากขอผิดพลาดของโปรแกรม หรือการแสดงผลแตอยางใด 54 Computer Chiang Mai สิงหาคม 2551

รูป 2 เลือก Client


เทคนิคงายๆ สรางรายไดกับแบนเนอรบน Joomla 2. หนาจอ Banner Client Manager จะปรากฏขึ้น โดยจะแสดงขอมูล รายชื่อลูกคาตางๆ ของคุณ ซึ่งถาคุณติดตั้ง Joomla พรอมขอมูล ตัวอยาง ก็จะมีรายชื่อลูกคาตางๆ ปรากฏขึ้น ใหคุณคลิกปุม New เพื่อสรางขอมูลลูกคาใหม (รูป 3)

Joomla Corner

แบนเนอรที่แยกตามระยะเวลาการแสดงผล เปนตน 1. ในหน า จอ Back End ของ Joomla เป ด เมนู Components > Banner > Categories (รูป 5)

รูป 5 เลือก Client รูป 3 คลิก New 3. หน า จอ Banner Client: [New] จะปรากฏขึ้ น ให คุ ณ ป อ นข อ มู ล ลูกคา ดังนี้ (รูป 4)

หรือในขณะที่คุณอยูในหนาจอคอมโพเนนทของ Banner ใหคุณกลุม คำสั่ง Categories (รูป 6)

รูป 6 เลือกคำสั่ง Categories รูป 4 ปอนขอมูลเกี่ยวกับลูกคา l Client Name: ชื่อลูกคา l Contact Name: ชื่อบุคคลที่ติดตอดวย

2. หนาจอ Categories Manager จะปรากฏขึ้น โดยจะแสดงรายการ หมวดหมูที่มีอยู ถาคุณติดตั้ง Joomla พรอมขอมูลตัวอยาง ก็จะมี รายการตั ว อย า งปรากฏขึ้ น ให คุ ณ คลิ ก ปุ ม New เพื่ อ สร า งข อ มู ล ลูกคาใหม (รูป 7)

l Contact E-mail: อีเมลของลูกคาที่ใชในการติดตอ l Extra Information: ปอนขอมูลเพิ่มเติมตางๆ ตามตองการ เชนวันที่

เริ่มลงโฆษณา อัตราคาคาโฆษณา ฯลฯ 4. เมื่ อ ป อ นข อ มู ล เสร็ จ แล ว ให ค ลิ ก ปุ ม Save มุ ม บนขวาเพื่ อ บั น ทึ ก ขอมูล

การสรางหมวดหมูแบนเนอร หลังจากสรางขอมูลลูกคาแลว ขั้นตอนตอไปคือการสราง หมวดหมู เ พื่ อ จะใช ใ นการแยกแบนเนอร ข องคุ ณ อย า งเป น ระบบ เชนแบนเนอรที่แสดงดานบน ดานลาง แบนเนอรสำหรับกลุมผลิตภัณฑ

รูป 7 คลิก New สิงหาคม 2551

Computer Chiang Mai 55


Joomla Corner

เทคนิคงายๆ สรางรายไดกับแบนเนอรบน Joomla

3. หนาจอ Category: [New] จะปรากฏขึ้น ใหคุณปอนขอมูลหมวดหมู ดังนี้ (รูป 8)

การสรางแบนเนอร หลั ง จากที่ ไ ด อ งค ป ระกอบสำคั ญ ทั้ ง สองส ว นข า งต น แล ว ขั้นตอนสำคัญตอไปคือการสรางแบนเนอรที่จะนำมาใช ซึ่งภาพหรือ ขอความที่จะนำมาใช ลูกคามักจะสงมาให หรือคุณสรางขึ้นเอง การสรางแบนเนอรทำไดงายๆ คือ 1. ในหน า จอ Back End ของ Joomla เป ด เมนู Components > Banner > Banners (รูป 9)

รูป 9 เลือก Client

รูป 8 ปอนขอมูลเกี่ยวกับหมวดหมู

หรือในขณะที่คุณอยูในหนาจอคอมโพเนนทของ Banner ใหคุณคลิกคำสั่ง Banners 2. หนาจอ Banner Manager จะปรากฏขึ้น โดยจะแสดงขอมูลรายชื่อ ลูกคาตางๆ ของคุณ ซึ่งถาคุณติดตั้ง Joomla พรอมขอมูลตัวอยาง ก็จะมีรายชื่อลูกคาตางๆ ปรากฏขึ้น ใหคุณคลิกปุม New เพื่อสราง ขอมูลลูกคาใหม (รูป 10)

l Title: ตั้งชื่อหมวดหมู l Alias: ตั้งชื่อที่จะใชเพื่อเปน URL ที่ทำใหเซิรจเอ็นจินคนหาและเก็บ

ขอมูลไดงาย (SEF : Search Engine Friendly) l Published: กำหนดว า จะแสดงหมวดหมู นี้ ห รื อ ไม ให กำหนดเป น Yes l Category Order: กำหนดลำดับการจัดเรียงหมวดหมู สำหรับหมวด หมูที่สรางขึ้นใหม จะยังไมสามารถกำหนดตำแหนงได ตองสรางขึ้น กอน แลวจึงเปดเขามาแกไขลำดับได l Access Level: กำหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลหมวดหมูน้ี ระหวาง Public, Registered หรือ Special l Image: เลือกภาพที่จะนำมาใชสำหรับหมวดหมูนี้ โดยรายการภาพ ในโฟลเดอร \image\stories ของ Joomla จะปรากฏขึ้นใหเลือก (คุณจะใชภาพหรือไมใชก็ได) l Image Position: ในกรณี ที่ คุ ณ เลื อ กภาพมาใช สำหรั บ หมวดหมู คุณสามารถเลือกตำแหนงการแสดงภาพได วาจะใหแสดง l Description: ปอนคำอธิบายเกี่ยวกับหมวดหมู โดยคุณสามารถคลิก ปุม Image ดานลางเพื่อเลือกภาพที่ตองการนำมาใชไดอีกดวย 4. เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลว ใหคลิกปุม Save เพื่อบันทึกขอมูล 56 Computer Chiang Mai สิงหาคม 2551

รูป 10 คลิก New 3. หนาจอ Banner: [New] จะปรากฏขึ้น ใหคุณปอนขอมูลแบนเนอร ดังนี้ (รูป 11)


เทคนิคงายๆ สรางรายไดกับแบนเนอรบน Joomla

รูป 11 ปอนขอมูลเกี่ยวกับแบนเนอร l Name: ตั้งชื่อแบนเนอร ชื่อนี้จะไปปรากฏในคอลัมน Name ในหนา

จอ Banner Manager l Alias: ตั้งชื่อที่จะใชเพื่อเปน URL ที่ทำใหเซิรจเอินจินคนหาและเก็บ ขอมูลไดงาย (SEF : Search Engine Friendly) ตามคาดีฟอลต Joomla จะกำหนดเป น ชื่ อ เดี ย วกั บ ชื่ อ Name ให โ ดยอั ต โนมั ติ คุณสามารถปอนเองได โดยควรจะใชตัวพิมพเล็ก ไมมีชองวาง l Show Banners: กำหนดสถานการณ ซ อ นหรื อ แสดงแบนเนอร ใหกำหนดเปน Yes เพื่อแสดง l Sticky: การกำหนดสถานะ Sticky เป น Yes ให กั บ แบนเนอร เ ป น Sticky จะทำใหแบนเนอรนั้นๆ แสดงขึ้นมาอยูเสมอ และจะมีสิทธิใน การแสดงผลมากกวาแบนเนอรที่กำหนด Sticky เปน No ยกตัวอยางเชน ถาในหมวดหมูของแบนเนอร มีแบนเนอรอยู 3 รายการ โดยมี 2 รายการกำหนดสถานะ Sticky เปน Yes และอีก หนึ่งรายการกำหนดเปน No หากมีการตั้งคาการแสดงแบนเอรใน โมดูล Banners เปน Sticky Randomize จะมีผลทำใหแบนเนอรท่ี เปน Yes เทานั้นที่ถูกแสดง (อานรายละเอียดเกี่ยวกับ การตั้งคา

Joomla Corner

โมดูลแบนเนอรในหัวขอ “การแสดงแบนเนอรบนเว็บไซต”) l Order: กำหนดลำดับการแสดงแบนเนอร เหมาะสำหรับการแสดง แบนเนอรมากกวาหนึ่งรายการ ซึ่งจะทำใหคุณกำหนดไดวาแบน เนอรใดจะแสดงในลำดับ เปนตน l Category: เลือกหมวดหมู ตามที่คุณไดสรางไวในขั้นตอนกอนหนานี้ l Client Name: เลื อ กชื่ อ ลู ก ค า ตามที่ คุ ณ ได ส ร า งไว ใ นขั้ น ตอนก อ น หนานี้ l Impression Purchased: กำหนดจำนวนครั้ ง ที่ ต อ งการให แ สดง โฆษณา หั ว ข อ นี้ มี ป ระโยชน สำหรั บ การซื้ อ โฆษณาแบบกำหนด จำนวนครั้งที่แสดง เชนกำหนดใหแสดง 1,000 ครั้งเปนตน l Unlimited: หากคุณไมตองการกำหนดจำนวนครั้งในการแสดงแบน เนอร ใหเลือกเช็คบ็อกซ เพื่อแสดงโดยไมจำกัด l Click URL: กำหนด URL ที่จะเปดเมื่อมีการคลิกบนแบนเนอร l Clicks: แสดงจำนวนครั้งที่แบนเนอรนี้ถูกคลิก และคุณสามารถคลิก ปุม Reset Click ดานหลังเพื่อรีเซ็ตคาการคลิกใหกลับเปน 0 เพื่อเริ่ม นับใหม l Custom Banner Code: พิมพขอความที่คุณตองการใชในการแสดง โฆษณาแบบข อ ความ หรื อ ป อ นชุ ด คำสั่ ง สคริ ป ต โ ฆษณาต า งๆ เชนโฆษณาแบบ Affiliate Banners, Google AdSense เปนตน l Description/Notes: ปอนคำอธิบายสำหรับแบนเนอร คำอธิบายนี้ จะไมปรากฏในหนาเว็บไซต l Banner Image Selector: แสดงภาพที่ตองการนำมาแสดงในแบน เนอร โดยภาพจะถูกดึงมาจากโฟลเดอร \image/banners ซึ่งคุณ สามารถอั พ โหลดภาพเข า ไปผ า นการทำงานในส ว น Media Manager (Site > Media Manager) l Banner Images: แสดงภาพแบนเนอร ท่ี คุ ณ เลื อ กในเมนู Banner Image Selector กอนหนานี้ l Tags: ปอนแท็กสำหรับแบนเนอร ซึ่งมีประโยชนอยางยิ่ง โดยเฉพาะ เมื่ อ Joomla มี ค วามสามารถในการแสดงแบนเนอร อ า งอิ ง จาก เนื้อหาในบทความที่มีแท็กตรงกัน เชน ถาคุณกำหนดแท็กของแบน เนอรเปน Chiang Mai Hotel และเนื้อหาในบทความเกี่ยวกับแหลง ทองเที่ยวในเชียงใหม แบนเนอรที่เกี่ยวของกันนี้ก็จะถูกแสดงขึ้นโดย อัตโนมัติ นั่นเอง ทำใหคุณคุณแสดงแบนเนอรตรงกับกลุมเปาหมาย มากขึ้น การจะทำใหคุณสมบัตินี้ทำงาน นอกจากจะปอนแท็กแลว คุณตองตั้งคาออปชัน Search By Tags ของโมดูลในการแสดงแบน เนอร เปน Yes ดวย (อานรายละเอียดในหัวขอสุดทาย “การสราง แบนเนอรบนเว็บไซต”) 4. เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลว ใหคลิกปุม Save เพื่อบันทึกขอมูล

การตั้งคาการเก็บขอมูลแบนเนอรเพื่อตรวจสอบผลลัพธ กอนที่เราจะไปสูข้ันตอนการแสดงแบนเนอรบนเว็บไซตของ เรา เรามาตั้งคาการตรวจสอบที่มีประโยชนอยางยิ่งกันกอนครับ แบนเนอร ใ น Joomla ไม เ พี ย งจะใช ใ นการแสดงแบน เนอรโฆษณา โปรโมชั่น ประชาสัมพันธตางๆ เทานั้น แตยังสามารถเก็บ ขอมูลการแสดงและการคลิกใหกับคุณอีกดวย สิงหาคม 2551

Computer Chiang Mai 57


Joomla Corner

เทคนิคงายๆ สรางรายไดกับแบนเนอรบน Joomla

1. ในหนาจอ Banner Manager คลิกคำสั่ง Parameter ดานบน (รูป 12)

l Impressions:

แสดงให คุ ณ ทราบว า โฆษณานี้ มี ก ารแสดงไป แลวกี่ครั้ง เชน 120 of Unlimited แสดงวาแสดงไปแลว 120 ครั้ง และจะแสดงต อ ไปโดยไม มี ก ารจำกั ด จำนวนครั้ ง ที่ จ ะแสดง ตามที่เลือกเช็คบ็อกซ Unlimited ในขั้นตอนการสรางแบนเนอร l คอลั ม น Clicks: แสดงจำนวนตั ว เลขเปอร เ ซ็ น ต ก ารคลิ ก โฆษณา ซึ่งจะคำนวณจาก (จำนวนครั้งของการคลิก/จำนวนครั้งที่แสดง) x 100 เชน ถาถาแสดงโฆษณาไป 100 ครั้ง และมีการคลิก 10 ครั้ง ผลลัพธที่ไดคือ (10/100) x 100 = 10% นั่นเอง

การแสดงแบนเนอรบนเว็บไซต

รูป 12 คลิก Parameter

เมื่อคุณสรางแบนเนอรตางๆ เรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไปที่ เรารอคอย คือการนำแบนเนอรไปแสดงบนเว็บไซตของเราครับ โดยการ แสดงจะทำผาน Module ของ Joomla 1. ในหนาจอ Back End ของ Joomla เปดเมนู Extensions > Module Manager (รูป 15)

2. ในวินโดวออปชันที่ปรากฏขึ้น ใหคุณคลิก Yes ทั้ง 2 หัวขอ โดยหัวขอ แรก Track Banners Impression Times คือการสั่งใหบันทึกจำนวน ครั้งที่แสดงแบนเนอร และ Track Banner Click Times คือการสั่งให บันทึกจำนวนครั้งที่แบนเนอรถูกคลิก จากนั้นคลิก Save เพื่อบันทึก การตั้งคา

รูป 15 เลือก Module Manager รูป 13 เลือก Yes ทั้งสองออปชัน เมื่อคุณตั้งคาการบันทึกขอมูลขางตนแลว ขอมูลทั้งหมดที่ บันทึก จะแสดงในหนาจอ Banner Manager ผานคอลัมน 2 คอลัมน คือ (รูป 14)

รูป 14 ขอมูลสำคัญใน 2 คอลัมน 58 Computer Chiang Mai สิงหาคม 2551

2. หนาจอ Module Manager จะปรากฏขึ้น โดยจะแสดงรายการโมดูล ต า งๆ ที่ มี อ ยู ถ า คุ ณ ติ ด ตั้ ง Joomla พร อ มข อ มู ล ตั ว อย า ง ก็ จ ะมี รายการตัวอยางปรากฏขึ้น ใหคุณคลิกปุม New เพื่อสรางโมดูลใหม (รูป 16)

รูป 16 คลิก New


เทคนิคงายๆ สรางรายไดกับแบนเนอรบน Joomla

Joomla Corner

รูป 18 ตั้งคาสำหรับโมดูลแบนเนอร 3. หนาจอ Module: [New] จะปรากฏขึ้น ใหคุณคลิกเลือก Banners แลวคลิกปุม Next สีเขียวดานบนขวา (รูป 17)

รูป 17 สรางโมดูล Banners 4. หน า จอ Module: [Edit] จะปรากฏขึ้ น เพื่ อ ให คุ ณ ตั้ ง ค า สำหรั บ Banners โดยมีรายละเอียดดังนี้ (รูป 18)

l Title:

ตั้งชื่อแบนเนอร ชื่อนี้จะไปแสดงในรายการโมดูลในคอลัมน Name l Show Title: แสดงหรือซอนชื่อไตเติลที่ต้ังกอนหนานี้ โดยทั่วไปถา เปนแบนเนอรภาพ มักจะไมกำหนดใหแสดง เพราะขอความจะไปทับ บนภาพ l Enabled: กำหนดวาจะแสดงแบนเนอรนี้หรือไม ใหกำหนดเปน Yes l Position: กำหนดตำแหนงในการแสดงแบนเนอร โดยทั่วไปตำแหนง ที่เลือกไดในเมนูจะขึ้นอยูกับตำแหนงที่กำหนดเอาไวในเทมเพลตที่ คุณเลือกใชดวย l Order: กำหนดตำแหนง l Access Level: กำหนดสิทธิในการที่จะเห็นแบนเนอร โดยทั่วไปถา ตองการใหทุกคนที่เขามายังเว็บไซตมองเห็น ใหกำหนดเปน Public แต ถ า เป น โปรโมชั่ น พิ เ ศษสำหรั บ สมาชิ ก ก็ จ ะเป น Registered เปนตน หรือถาตองการใหยูสเซอรท่ีมีสถานะเปน Author, Editor หรือ Publisher เทานั้นที่เห็น ใหกำหนดเปน Special l Menus: กำหนดเป น All เพื่ อ ให แ สดงแบนเนอร ใ นทุ ก ๆ หนาของเว็บเพจในเว็บไซตของคุณ ถาตองการใหแสดงเฉพาะบาง หนา ใหเลือกตำแหนงที่ตองการ l Target: กำหนดวาเมื่อแบนเนอรที่มีการกำหนด URL เอาไวถูกคลิก สิงหาคม 2551

Computer Chiang Mai 59


Joomla Corner

เทคนิคงายๆ สรางรายไดกับแบนเนอรบน Joomla

จะใหเปดลิงคใหมแบบไหน ระหวาง ¡ Parent Windows with Browser Navigation: เปดลิงคในวินโดว ปจจุบัน และสามารถใชคำสั่ง Back และ Forward ได ¡ New Windows with Browser Navigation: เป ด ลิ ง ค ใ นวิ น โดว ใหม และสามารถใชคำสั่ง Back และ Forward ได ¡ New Windows without Browser Navigation: เปดลิงคในวินโดว ใหม แตไมสามารถใชคำสั่ง Back และ Forward ได l Count: กำหนดจำนวนโฆษณาที่ตองการใหแสดง ตามคาดีฟอลตจะ เทากับ 1 ใหคุณปอนตามจำนวนแบนเนอรที่ตองการใหแสดง l Banner Client: เลือกชื่อลูกคาสำหรับแบนเนอรของคุณตามที่สราง ไวในหนาจอ Banner Clients Manager กอนหนานี้ ในกรณีที่คุณ ต อ งการแสดงแบนเนอร จ ากลู ก ค า มากกว า หนึ่ ง เจ า ในตำแหน ง เดียวกัน ในหัวขอนี้ใหปลอยเปน Select a client แตถาคุณมีแบน เนอรมากกวาหนึ่งจากลูกคาเจาเดียวกัน ก็สามารถเลือกชื่อลูกคาที่ ตองการไดทันที l Category: เลือกหมวดหมูของแบนเนอรตามที่ไดสรางเอาไวในหนา จอ Banner Category Manager กอนหนานี้ โดยแบนเนอรทั้งหมด ในหมวดหมูเดียวกันจะถูกแสดงทั้งหมดตามที่กำหนดไว ยกเวนวา คุณไดเลือกชื่อลูกคาในออปชัน Banner Client กอนหนานี้เพื่อให แสดงแบนเนอรทั้งหมดในหมวดหมูเดียวกัน และมีช่ือลูกคาตามที่ กำหนด l Search By Tags: กำหนดสถานะเปน Yes เพื่อใหแสดงแบนเนอร อ า งอิ ง กั บ แท็ ก ของบทความที่ มี เ นื้ อ หาตรงกั น เช น ถ า บทความมี เนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว ก็ใหแสดงแบนเนอรเกี่ยวกับโรงแรม ที่พัก เปนตน ถาไมตองการใชคุณสมบัตินี้ ใหกำหนดเปน No การจะ ทำใหคุณสมบัติน้ีทำงาน นอกจากจะกำหนดสถานะเปน Yes แลว ในออปชัน Tags ของการสรางแบนเนอร (อานรายละเอียดในหัวขอ ”การสรางแบนเนอร” กอนหนานี้) คุณตองปอนแท็กสำหรับแบนเนอร เตรียมเอาไวดวย l Randomize: กำหนดรูปแบบการแสดงผล ระหวาง ¡ Sticky, Ordering: กำหนดใหแสดงแบนเนอรตามลำดับที่คุณระบุ ไวในขั้นตอนการสรางแบนเนอร ¡ Sticky, Randomize: กำหนดใหแสดงแบนเนอรแบบสุม โดยไมขึ้น กับลำดับที่กำหนด l Header Text: กำหนดข อ ความที่ ต อ งการให แ สดงก อ นกลุ ม แบน เนอร l Footer Text: กำหนดขอความที่ตองการใหแสดงหลังกลุมแบนเนอร l Module Class Suffix: ชุดคำสั่งที่ใชกำหนดคาการแสดงผลใน CSS เชนสีสันของหัวขอ เปนตน โดยจะเปลี่ยนไปตามเทมเพลตที่ใช 5. เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลว ใหคลิกปุม Save เพื่อบันทึกขอมูล

เพิ่มความนาสนใจดวย Banner Slider หนึ่งในจุดเดนและเปนจุดแข็งของ Joomla คือความสามารถ ในการรองรั บ การติ ด ตั้ ง ส ว นขยายเพิ่ ม เติ ม ความสามารถเช น คอม โพเนนท โมดู ล ปลั๊ ก อิ น ต า งๆ ครั บ ซึ่ ง สำหรั บ การโฆษณาผ า นแบน เนอรก็มีสวนขยายเพิ่มเติม เพิ่มความสามารถลูกเลนตางๆ ใหเลือกใช 60 Computer Chiang Mai สิงหาคม 2551

มากมาย หนึ่ ง ในนั้ น ที่ ฟ รี ดี ใช ง านง า ย และสร า งเสน ห ใ ห กั บ แบน เนอรไดอยางนาสนใจคือโมดูล Banner Slider ซึ่งจะทำใหแบนเนอรที่มี การเปลี่ ย นสลั บ แต ล ะภาพของคุ ณ แบบธรรมดานิ่ ง ๆ ให เ ป น ภาพ เคลื่อนไหวแบบสไลเดอรที่ดูเตะตา และนาสนใจมากขึ้น (ดูตัวอยาง ไ ด ที่ แ บ น เ น อ ร บ ริ เ ว ณ มุ ม บ น ข ว า ข อ ง เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง เ ร า ที่ www.computerchiangmai.com) คุ ณ สามารถดาวน โ หลดโมดู ล นี้ ซึ่ ง แจกให ใ ช ง านได ฟ รี โดยในขณะที่ เ ขี ย นนี้ เ ป น เวอร ชั น 0.2final โดยโหลดได ที่ http://joomlacode.org/gf/download/frsrelease/7670/27215/mod_ bannerslider_v0.2.zip หลังจากติดตั้งแลว สามารถเปดเพิ่มโมดูลเขาไป โดยมีการ ตั้ ง ค า ง า ยๆ (รู ป 18) ไม ต า งไปจากโมดู ล อื่ น ๆ โดยหั ว ข อ พื้ น ฐานจะ เหมือนๆ กับไมวาจะเปน Title, Show Title, Enable, Position, Order, Access Level, Module Class Suffix สวนสำคัญที่ตองตั้งคาจะอยูใน หัวขอ Parameter ทางขวามือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ l Banner ID(s): เลื อ กหมายเลขแบนเนอร ที่ ต อ งการแสดง โดยสามารถกำหนดได ม ากกว า หนึ่ ง และคั่ น แต ล ะรายการด ว ย เครื่องหมายคอมมา (,) (หมายเลขลูกคาคือ หมายเลข ID ที่ถูกระบุ ไวเมื่อคุณสรางขอมูลลูกคานั่นเอง โดยสามารถตรวจสอบไดงายๆ ดวยการเลือกคำสั่ง Components > Banner > Banners > จากนั้น ดูขอมูลในคอลัมน ID l Category ID(s): เลื อ กหมายเลขหมวดหมู ที่ ต อ งการแสดง โดยสามารถกำหนดได ม ากกว า หนึ่ ง และคั่ น แต ล ะรายการด ว ย เครื่องหมายคอมมา (,) (หมายเลขหมวดหมูคือ หมายเลข ID ที่ถูก ระบุไวเมื่อคุณสรางขอมูลลูกคานั่นเอง โดยสามารถตรวจสอบได งายๆ ดวยการเลือกคำสั่ง Components > Banner > Categories > จากนั้นดูขอมูลในคอลัมน ID l Client ID(s): เลื อ กหมายเลขลู ก ค า ที่ ต อ งการแสดงแบนเนอร โดยสามารถกำหนดได ม ากกว า หนึ่ ง และคั่ น แต ล ะรายการด ว ย เครื่องหมายคอมมา (,) (หมายเลขลูกคาคือ หมายเลข ID ที่ถูกระบุ ไวเมื่อคุณสรางขอมูลลูกคานั่นเอง โดยสามารถตรวจสอบไดงายๆ ดวยการเลือกคำสั่ง Components > Banner > Clients > จากนั้นดู ขอมูลในคอลัมน ID l Display only: เลือกประเภทการแสดงแบนเนอร ระหวาง Image, Custom Banner Code หรือ Both ซึ่งเปนคาตามที่คุณตั้งเอาไวใน การสรางแบนเนอรในขั้นตอนตางๆ กอนหนานี้ l Effect: เลือกเอฟเฟกตการแสดงสไลดโชว ซึ่งกำหนดไดถึง 4 แบบคือ การเลื่อนภาพขึ้น ลง ซาย ขวา หรือกำหนดใหไมตองเลื่อน (None) l Width: กำหนดความกวางของสไลดโชว l Height: กำหนดความสูงของสไลดโชว l Delay: กำหนดชวงเวลาในการหนวงกอนแสดงแบนเนอรใหม l Random Display: ในกรณี ที่ คุ ณ มี แ บนเนอร ม ากกว า 3 รายการ การกำหนดเปน Yes จะทำใหแบนเนอรถูกแสดงแบบสุม l Resize Images: การกำหนดออปชันนี้ใหเปน Yes จะบังคับใหแบน เนอรของคุณถูกปรับขนาดใหแสดงพอดีกับขนาดที่กำหนดในออปชัน Width และ Height กอนหนานี้


เทคนิคงายๆ สรางรายไดกับแบนเนอรบน Joomla

Joomla Corner

รูป 18 ออปชันในการตั้งคาสำหรับ Banner Slider l Center

Images: กำหนดใหแสดงแบนเนอรเอาไวกึ่งกลางขนาด ขอบเขตที่ตั้งไว l Open in New Window: ในกรณี ที่ แ บนเนอร มี ลิ ง ค URL ถ า คุ ณ ตองการใหเปดลิงคในวินโดวใหม ใหกำหนดเปน Yes ถาตองการให เปดในวินโดวปจจุบัน ใหกำหนดเปน No l Force Using Cache: บังคับใหใชแคชของ Joomla แมจะมีการปด เอาไวก็ตาม

ด ว ยขั้ น ตอนง า ยๆ เพี ย งไม กี่ ขั้ น ตอนและใช เ วลาเพี ย ง เล็กนอย คุณก็สามารถติดแบนเนอรบนเว็บไซตของคุณที่สรางขึ้นดวย Joomla และสร า งรายได หรื อ โปรโมตแนะนำสิ น ค า เพิ่ ม จุ ด เด น ให กับเว็บไซตไดตามตองการแลว ฉบับหนากลับมาพบกับเทคนิคอันนา สนใจในการใชงาน Joomla กันตอ สวัสดีครับ

สอบถามขอมูล : 053-894612-3 http://www.cmnet.co.th สิงหาคม 2551

Computer Chiang Mai 61


สรางตัวอักษรควงสวานดวย Photoshop Essential ทักษะพื้นฐาน

Beginner Intermediate Expert เวลาที่ใช

5-10 นาที

Photoshop ไมเพียงใหคุณสราง ตัวหนังสือในแนวตั้งและแนวนอน เทานั้น แตยังปรับบังคับทิศทางได ดังใจอีกดวย

สรางตัวอักษรควงสวานดวย

Photoshop เ

ราอาจไมปฏิเสธวาภาพหนึ่งภาพแทนคำนับพัน แตการเพิ่ม คำและความหมายลงในภาพย อ มแทนความหมายที่ ตองการสื่อไดอยางเขาถึงจิตใจ อารมณ และความรูสึกได

อยางลึกซึ้ง ตัวอักษร คำ และขอความ จึงถูกนำมาใชในการสื่อสารใน หลายหลายรูปแบบ โดยทั่วไป เมื่อพูดถึงสิ่งเหลานี้กับ Photoshop เรามั ก จะเข า ใจว า Photoshop รองรั บ การพิ ม พ เ พื่ อ สร า งข อ ความ ใหม ๆ ในแนวนอนหรื อ แนวตั้ ง เท า นั้ น แต จ ะเหมาะกั บ การสร า ง เอฟเฟกตใหกับตัวอักษรมากกวา แทจริงแลว Photoshop รองรับการทำงานรวมกับตัวอักษร ไดอยางไรขีดจำกัด หากแตตองประยุกตใชเครื่องมือตาง ๆ เพื่อทำงาน รวมกันอยางกลมกลืน เทคนิคการใชงาน Photoshop ของเราในฉบับนี้ จะพาคุณไปพบกับเทคนิคในการสรางตัวอักษรในรูปแบบควงสวาง หมุนเขาหาจุดศูนยกลาง ซึ่งไมเพียงจะแสดงใหเห็นความสามารถของ Photoshop แตยังชวยขยายศักยภาพ ไอเดีย และการประยุกตนำไป ใชไดอยางดีอีกดวย

ขั้นตอนการปรับแตงภาพ 1. สรางภาพเริ่มตน ขั้นตอนแรกของเราคือการสรางภาพใหมในขนาด 300 X 300 พิกเซล (ในการใชงานจริง คุณสามารถตั้งขนาดตาม ตองการ โดยกำหนดคาตาง ๆ ดังรูป 1 จากนั้น ใชเครื่องมือ Rectangular Marquee เพื่อเลือก พื้นที่ทางดานซายครึ่งหนึ่ง ในที่ท่ีคือกวาง 150 X สูง 300 พิกเซล ทำการระบายดวยสีดำ ดวยการกดปุม Alt/Option + Backspace (รูป 2)

รูป 1 สรางภาพใหมในขนาด 300 X 300 พิกเซล 62 Computer Chiang Mai สิงหาคม 2551


สรางตัวอักษรควงสวานดวย Photoshop

รูป 2 ระบายพื้นสีดำในพื้นที่ดานซาย

รูป 4 หมุนภาพซ้ำ

2. ทำการหมุนภาพ เราจะเริ่มตนการหมุนภาพ ดวยฟลเตอร Twirl (Filter > Distort > Twirl) กำหนดคา Angle เทากับ 999 แลวคลิก OK (รูป 3)

4. สรางแชนเนลใหม ใหคุณกดปุมเลือกภาพทั้งหมดดวยการกดปุม Ctrl/Cmd + A ทำการกอบปดวยคำสั่ง Ctrl/Cmd + C จากนั้นในพา เลตต Channel คลิ ก ปุ ม Create new channel เพื่ อ สร า ง แชนเนลใหม ชื่อตามคาดีฟอลตคือ Alpha 1 จากนั้นเพสตภาพที่ ก อ บป เ ข า ไปในแชนเนล (Ctrl/Cmd + P) (รู ป 5) (ถ า คุ ณ ไม พ บ พาเลตต Channels ใหเปดดวยคำสั่ง Window > Channels)

รูป 3 หมุนภาพดวยฟลเตอร Twirl 3. สรางฟลเตอรซ้ำอีกครั้ง ใหคุณกดปุม Ctrl/Cmd + F เพื่อใชฟล เตอรซ้ำอีกครั้ง ซึ่งจะทำใหภาพถูกบิดหมุนมากขึ้นกวาเดิม (รูป 4)

รูป 5 สรางแชนเนลใหม

สิงหาคม 2551

Computer Chiang Mai 63


สรางตัวอักษรควงสวานดวย Photoshop 5. สรางซีเล็คชันในพื้นที่สีขาว เราจะทำการเลือกพื้นที่สีขาวในภาพ เพื่ อ เป น ขั้ น ตอนเริ่ ม ต น ในการสร า งพาท ให คุ ณ กดปุ ม Ctrl/Cmd แลวคลิกในแชนเนล Alpha 1 ที่สรางขึ้น พื้นที่สีขาวในภาพจะถูก เลือกทันที (รูป 6)

7. แสดงพาทใหชัดเจนยิ่งขึ้น กอนที่จะไปทำการปรับแตงพาท เราจะ แสดงพาทใหชัดเจนยิ่งขึ้นกันกอน ในพาเลตต Layer ใหคุณกดปุม Ctrl/Cmd เพื่อระบายภาพทั้งภาพดวยสีดำ ซึ่งจะทำใหคุณเห็นแนว ของเสนพาทไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น (รูป 8)

รูป 8 เสนพาทสีขาวมองเห็นไดอยางชัดเจน

รูป 6 พื้นที่สีขาวทั้งหมดถูกเลือก 6. ทำการสร า งพาท ในขั้ น ตอนนี้ เราจะทำการสร า งพาทจาก ซีเล็คชั่นที่สรางขึ้นในขั้นตอนกอนหนานี้ ในขณะที่ของเขตซีเล็คชั่นยัง ปรากฏอยู ในพาเลตต Path คลิ ก ปุ ม Make work path from selection เส น พาทจะถู ก สร า งขึ้ น ทั น ที และในพาเลตต Paths จะปรากฏ Work Path ขึ้น (รูป 7) )(ถาคุณไมพบพาเลตต Channels ใหเปดดวยคำสั่ง Window > Channels)

8. ตัดตอพาท คุณจะเห็นพาทที่เราสรางขึ้น เปนพาทที่มีจุดศูนยกลาง รวมกัน (รูป 9) ซึ่งเราจำเปนตองตัดออกใหเหลือเพียงแนวเสนเดียว ใหคุณใชเครื่องมือ Direct Selection คลิกแลวลากเพื่อสรางกรอบ สี่เหลี่ยมลอมรอบแนวเสนดานบน (รูป 9) จากนั้นกดปุม Delete เพื่อลบทิ้งไป ใหคุณทำเชนเดียวกันนี้กับแนวเสนดานลาง

รูป 9 ลบแนวเสนดานลบและดานลาง

รูป 7 สรางพาทจากซีเล็คชั่น 64 Computer Chiang Mai สิงหาคม 2551

Photo


สรางตัวอักษรควงสวานดวย Photoshop

รูป 12 ผลลัพธที่ได รูป 10 ผลลัพธที่ได 9. ตัดตอจุดศูนยกลาง ใหคุณซูมขยายเขาไปบริเวณจุดศูนยกลางของ ภาพ ใหคุณใชเครื่องมือ Direct Selection คลิกแลวลากเพื่อสราง กรอบสี่เหลี่ยมลอมรอบแนวจุดตอ (รูป 11) แลวกดปุม Delete เพื่อ ทำการลบ คุณจะไดผลลัพธดังรูป 12

10. ลบพาทใหเหลือเพียงเสนเดียว หลังจากที่แยกพาทออกจากกัน แล ว เราจะลบพาทให เ หลื อ กเพี ย งเส น เดี ย ว ให คุ ณ ใช เ ครื่ อ งมื อ Direct Selection คลิ ก เลื อ กพาทเส น ใดเส น หนึ่ ง ที่ ต อ งการลบ แล ว กดปุ ม Delete เพื่ อ ทำการลบ กด Delete ซ้ำ ไปเรื่ อ ยๆ จนลบพาททั้งเสนจนหมดเหลือเพียงเสนเดียว (รูป 13)

รูป 11 ลบแนวจุดตอ

oshop

รูป 13 ลบพาทเหลือเพียงเสนเดียว

สิงหาคม 2551

Computer Chiang Mai 65


สรางตัวอักษรควงสวานดวย Photoshop 11. ปอนขอความ เลือกเครื่องมือ Type เลือกสีที่ตองการเพื่อใหตัดกับ สี พื้ น ในตั ว อย า งนี้ คื อ สี ข าว เลื อ กฟอนต ท่ี ต อ งการใช จากนั้ น เลื่อนเคอรเซอรไปที่เสนพาธ คุณจะเห็นวาเคอรเซอรของเครื่องมือ Type เปลี่ยนเปนรูปไอบีมพรอมแนวเสนโคง (รูป 14) ใหคุณคลิก แลวเริ่มตนพิมพขอความไดทันที (รูป 15)

ภ า ย ห ลั ง ก า ร พิ ม พ ใ น พ า เ ล ต ต L a y e r s ใ ห คุ ณ เลือกเลเยอรแบ็คกราวดเพื่อซอนพาท คุณจะเห็นผลลัพธที่ตองการ อยางชัดเจน(รูป 16)

รูป 16 ผลลัพธที่ได

สรางเสริมเติมแตง จากภาพผลลัพธที่ได เราสามารถสรางเสริมเติมแตง เชนการ ปรั บ เปลี่ ย นภาพพื้ น หลั ง ดั ง ตั ว อย า งในรู ป 17 การเปลี่ ย นฟอนต การเพิ่มเอฟเฟกตใหกับฟอนต การเลือกแนวหมุน การกำหนดตำแหนง เริ่มตนในการหมุน การเพิ่มเอฟเฟกตของภาพเพิ่มเติมเขาไป เปนตน รูป 14 ไอคอนจะเปลี่ยนไป

รูปที่ 17 ตัวอยางการสรางเสริมเติมแตงใหกับภาพ

รูป 15 พิมพขอความ

66 Computer Chiang Mai สิงหาคม 2551


แบ็คอัพดีวีดี 9 เปนดีวีดี 5 อยางคุมคาดวย DVD Shrink Essential ทักษะพื้นฐาน

Beginner Intermediate Expert

แบ็คอัพดีวีดี 9 เปนดีวีดี 5 อยางคุมคาดวย

เวลาที่ใช

5-10 นาที

DVD

hrink

ขั้นตอนงายๆ ดี และฟรีที่จะทำใหคุณสามารถแบ็คอัพภาพยนตรดีวีดี 9 ของคุณไวในดีวีดี 5 อยางมี ประสิทธิภาพ คุมคา และประหยัด

นปจจุบัน ดีวีดีนับเปนหนึ่งในสื่อสำหรับการรับชมภาพยนตรที่ ได รั บ ความนิ ย มสู ง สุ ด ไปทั่ ว โลก ภาพยนตร ต า งๆ หลั ง จาก ลาโรงไปแลวระยะหนึ่ง ก็จะมีฉบับดีวีดีออกมาจำหนาย ซึ่งมี การออกแบบกล อ ง หรื อ ที่ เ รี ย กกั น ติ ด ปากว า ดี วี ดี บ็ อ กซ อ ย า ง หลากหลาย สวยงาม เต็มไปดวยลูกเลน เชนกลองโลหะ กลองไม กลอง พับ และอาจมีของแถมตางๆ มาดวย อยางไรก็ตาม ตัวแผนดีวีดีน้ัน ทำจากพลาสติก ซึ่งบอบบาง ครับ หากมีรอยขูดขีดดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ก็อาจเลนไมไดกันเลย ทีเดียว บางคนเผลอลืมไวในรถตากแดดรอนๆ แผนก็บิดเบี้ยวเสียหาย ได หรือทำหัก บิ่น โดยไมไดตั้งใจ ดวยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไดขางตน แผนบางแผนตอง ซื้ อ หาจากต า งประเทศ ไม มี ข ายในบ า นเรา ไม มี ตั ว แทนจำหน า ย หรือหาซื้อไดยาก หลายคนจึงทำการแบ็คอัพ กอบปสำรองแผนเอาไว อีกชุด เก็บตนฉบับเอาไว หากแผนกอบปเสียหายไป ก็ยังมีตนฉบับให อุนใจ อยางไรก็ตาม แผนดีวีดีมีทั้งแผนดีวีดี 5 และดีวีดี 9 ซึ่งแผน เปลาดีวีดี 5 นั้นมีราคาไมแพง ประมาณ 5 บาทขึ้นไป ในขณะแผน เปลาดีวีดี 9 นั้นมีราคาแพงกวาหลายเทาตัว ประมาณ 30 บาทขึ้นไป ขึ้นกับยี่หอและคุณภาพ หากดีวีดีที่จะนำมาแบ็คอัพเปนดีวีดี 9 คุณตองซื้อแผนเปลา ดีวีดี 9 มาใช หากแผนเสียในขณะเขียน ก็สูญเงินไปเปลาๆ หลายสิบ บาททันที ทำใหหลายๆ คนไมอยากแบ็คอัพแผนดีวีดี 9 ครั้นจะแบง ออกเปนสองแผน ก็มีข้ันตอนที่ยุงยาก ใชเวลา บางคนบอกวาการแบง 2 แผน ทำใหการชมภาพยนตรไมตอเนื่อง วิ ธี ท่ี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากกว า และทำได ง า ยคื อ การ

แบ็คอัพแผนโดยแปลงจากดีวีดี 9 เปนดีวีดี 5 โดยตรง ประหยัดคาใช จ า ย ใช แ ค แ ผ น ดี วี ดี 5 แผ น เดี ย ว ไม ต อ งตั้ ง ค า อะไรให ยุ ง ยาก คุณสามารถทำไดดวยตัวเองผานโปรแกรม DVD Shrink ซึ่งแจกใหใช งานกันฟรีๆ ไมตองซื้อหา สามารถคนหาจาก Google ไดทันที

การทำงานของ DVD Shrink การทำงานของ DVD Shrink จะทำการบีบรายละเอียดอัด ขอมูลลง เพื่อใหความจุพอดีกับแผนดีวีดี 5 แมคุณภาพความละเอียด จะลงลง แตคุณภาพที่ไดยังคงอยูในระดับดีวีดีที่ละเอียด คมชัด นอกจากนี้ ด ว ยการแปรผั น ของขนาดของข อ มู ล ต อ ความคมชั ด ใน ผลลัพธที่ได นั่นคือภาพละเอียดมากก็จะใชพื้นที่ในการเก็บขอมูลมาก DVD Shrink จึ ง มาพร อ มกั บ คุ ณ สมบั ติ ท่ี ทำให คุ ณ ตั ด ข อ มู ล ที่ ไ ม ตองการออกไปจากแผนไดดวย เพื่อใชพื้นที่อันมีคานั้นไปกับการเพิ่ม ความรายละเอียดขอมูลของภาพยนตรที่ได ขอมูลที่ตัดออกไปนั้น เชนภาษาพูดหรือซับไตเติลในภาษา อื่นๆ ที่คุณไมไดฟง ไมไดใช เชนจีน ญี่ปุน ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย ฯลฯ เหลือไวเพียงภาษาที่ตองการ ตามความตองการ ซึ่งขอมูลเหลานี้ใชเนื้อ นี้หลายรอยเมกะไบตเลยทีเดียวครับ ไม เ พี ย งเท า นั้ น คุ ณ ยั ง สามารถเลื อ กที่ จ ะตั ด โฆษณา ตั ว อย า งหนั ง อื่ น ๆ ที่ ไ ม ต อ งการออกไป (ในกรณี ที่ มี ) เพื่ อ ลดพื้ น ที่ และนำพื้นที่ไดไปใชไดอีกเชนกัน ที่ ส ะดวกและคล อ งตั ว อย า งยิ่ ง คื อ DVD Shrink สามารถ ทำงานรวมกับโปรแกรมเขียนแผนชื่อดังอยาง Nero ถาคุณติดตั้ง Nero เอาไวในเครื่อง ทันทีท่ี DVD Shrink แปลงขอมูลเสร็จ ขอมูลจะถูกเขียน ลงแผนใหกับคุณโดยอัตโนมัติทันที สะดวกมากๆ สิงหาคม 2551

Computer Chiang Mai 67


แบ็คอัพดีวีดี 9 เปนดีวีดี 5 อยางคุมคาดวย DVD Shrink ใชงานงาย จากดีวีดี 9 ไป 5 ในไมกี่คลิก 1. หลั ง จากติ ด ตั้ ง DVD Shrink แล ว ให คุ ณ ใส แ ผ น ต น ฉบั บ ดี วี ดี 9 ที่ตองการกอบปเขาไปในไดรว จากนั้นเปดโปรแกรม DVD Shrink ในหนาจอหลักที่ปรากฏขึ้น คลิกปุม Open Disc

รูป 3 ขอมูลจะถูกวิเคราะห 4. เมื่อการวิเคราะหเสร็จ หนาจอหลักของโปรแกรมจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง คุณจะเห็นวาในแถบดานบน โปรแกรมจะแสดงขนาดพื้นที่ท่ีจะใชใน การแบ็คอัพ ในตัวอยางนี้คือ 4,464 MB ซึ่งเพียงพอที่จะเขียนลง แผนดีวีดี 5 มาถึงขั้นตอนนี้ คุณก็พรอมจะแบ็คอัพไดทันที เพียงคลิก คำสั่ง Backup ดานบน เพื่อทำการเขียนลงแผนไดทันที

รูป 1 คลิกปุม Open Disc 2. ในวินโดว Open DVD Disc ที่ปรากฏขึ้น ชื่อแผนในไดรวของคุณจะ ปรากฏขึ้น ในกรณีที่คุณมีไดรวมากกวาหนึ่ง ใหเลือกไดรวและแผนที่ ตองการแบ็คอัพ แลวคลิก OK

รูป 4 คลิก Backup

รูป 2 เลือกไดรวและแผน 3. โปรแกรมจะทำการวิ เ คราะห ข อ มู ล ในแผ น เพื่ อ คำนวณพื้ น ที่ และข อ มู ล ที่ ใ ช ใ นการแบ็ ค อั พ ให พ อดี กั บ แผ น ดี วี ดี 5 ให ร อซั ก ครู ในหน า จอนี้ คุ ณ สามารถเลื อ กหรื อ ยกเลิ ก การเลื อ กเช็ ค บ็ อ กซ Enable video preview เพื่อแสดงตัวอยางภาพวีดีโอที่วิเคราะห

68 Computer Chiang Mai สิงหาคม 2551

5. ในวินโดว Backup DVD คุณสามารถคลิกปุม OK เพื่อเริ่มตนการ เขียนแผนเพื่อแบ็คอัพไดทันที หรือจะตั้งคาผานแท็บตางๆ ทั้งหมด 5 แท็บ ซึ่งสามารถตั้งครั้งเดียว คาจะถูกบันทึกไว หลังจากนี้สามารถ คลิกปุม OK ไดทันที l แท็บ Target Device (รูป 5) แท็บนี้ประกอบดวยออปชัน


แบ็คอัพดีวีดี 9 เปนดีวีดี 5 อยางคุมคาดวย DVD Shrink

รูป 5 แท็บ Target Device ¢ Select backup target: เลือกไดรวที่ตองการใชในการเขียนแผน

แบ็คอัพ (ในกรณีที่คุณมีไดรวมากกวาหนึ่ง) ¢ Select folder to temporary files: เลือกไดรวและโฟลเดอรที่จะใช

ในการเก็ บ ไฟล ชั่ ว คราวที่ ใ ช ใ นขั้ น ตอนการทำงาน โดย Space required ดานลางคือพื้นที่ที่ตองการใช และ Space available in folder คือขนาดพื้นที่ในไดรวและโฟลเดอรที่คุณเลือก ซึ่งตองมีคา มากกวา Space required เสมอ ถาพื้นที่ไมพอ ใหคุณเปลี่ยนไป เลือกไดรวและโฟลเดอรอื่นๆ ที่มีพื้นที่มากพอ l แท็ บ DVD Region (รู ป 6) แท็ บ นี้ จ ะใช ใ นการระบุ โ ซนของแผ น ใหคุณเลือกเช็คบ็อกซ Region Free เพื่อใหเลนไดทุกโซน

รูป 6 เลือกโซนของแผน l แท็ บ

Quality Settings ใชในการเลือกคุณภาพของผลลัพธ โดยมี ออปชันดังนี้ (รูป 7)

รูป 7 ตั้งคาคุณภาพผลลัพธ ¢ Perform

deep analysis before backup to improve quality: เลือกเช็คบ็อกซน้ี เพื่อใหโปรแกรมทำการวิเคราะหแผนของคุณ อยางละเอียด เพื่อใหไดคุณภาพไฟลผลลัพธที่ดีขึ้น และไดผลลัพธ ที่ ส ามารถเขี ย นในแผ น ดี วี ดี 5 ได พ อดี แต ก็ จ ะใช เ วลาในการ วิเคราะหนานขึ้น ¢ Compress video with high quality adaptive error compensation: ตามปกติ เมื่อมีการบีบอัดขอมูลวิดีโอ ก็มักจะ เกิดขอผิดพลาดเล็กๆ ที่หลีกเลี่ยงไมได และ DVD Shrink ก็ไม สามารถปองกันได อยางไรก็ตาม โปรแกรมสามารถทำใหเกิดขอ ผิดพลาดนอยที่สุดได ดวยการเลือกออปชันนี้ การเลือกโหมดนี้จะทำใหข้ันตอนการทำงานใชพลังงานซีพียู มากขึ้น และใชเวลานานขึ้น โดยขึ้นอยูกับประสิทธิภาพคอมพิวเตอร ของคุณ และเมื่อเลือกโหมดนี้ คุณจะสามารถเลือกโหมดการทำงานได 4 โหมดคือ Maximum smoothness, Smooth, Sharp และ Maximum sharpness ตามค า ดี ฟ อลต คื อ Sharp ซึ่ ง จะพยายามคงความชั ด เทากับตนฉบับมากที่สุด

หมายเหตุ: ออปชัน Perform deep analysis before backup to improve quality จะไมสามารถเลือกได ในสองกรณีคือ คุณไดทำการวิเคราะหแผนดีวีดีแผน เดิมกันนี้ในโหมด Deep ไปแลว และในกรณีที่ไมมี ความจำเปนตองมีการบีบอัดขอมูล

l แท็บ Options ใชในการตั้งคาการทำงานทั่วไป โดยมีออปชันดังนี้

สิงหาคม 2551

Computer Chiang Mai 69


แบ็คอัพดีวีดี 9 เปนดีวีดี 5 อยางคุมคาดวย DVD Shrink ¢ Run backup in low priority mode: ในเครื่องที่ทำงานชา ควรจะ

เลื อ กเช็ ค บ็ อ กซ นี้ เ พื่ อ ให โ ปรแกรมทำการแบ็ ค อั พ ในโหมดแบ็ ค กราวด โ ดยไม ใ ช ท รั พ ยากรของเครื่ อ ง เช น หน ว ยความจำมาก การเลือกเช็คบ็อกซน้ีจะทำใหข้ันตอนการแบ็คอัพนานขึ้น ถาคุณ ตองการใหโปรแกรมทำงานในโหมดปกติ ซึ่งทำงานเร็วขึ้น แตใช ทรัพยากรของเครื่องมาก ซึ่งในเครื่องที่ทำงานชา การทำงานอื่นๆ อาจจะกระตุก ไมสามารถใชงานจนกวาจะแบ็คอัพเสร็จ ¢ Shutdown computer when backup is complete: เลื อ ก เช็คบ็อกซนี้เพื่อใหโปรแกรมปดเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อแบ็คอัพ เสร็จ เชนคุณอาจสั่งใหเครื่องแบ็คอัพแผนกอนออกจากบานไปทำ ธุระ แลวใหเครื่องปดตัวเองอัตโนมัติ เปนตน ¢ Play sound when complete: เล น เสี ย งแจ ง เตื อ นให ท ราบเมื่ อ ทำงานเสร็จ l แท็บ Burn Settings ตั้งคาในการเขียนแผน โดยมีออปชัน ดังนี้ (รูป 9)

7. เมื่อวิเคราะหและเขารหัสแลว ถาคุณติดตั้ง Nero เอาไวในเครื่อง โปรแกรมจะทำการเขี ย นแผ น โดยอั ต โนมั ติ เมื่ อ แบ็ ค อั พ สำเร็ จ เรียบรอย วินโดวจะแสดงขอความแจงใหทราบ

รูป 11 การแบ็คอัพสำเร็จเรียบรอย!

การตัดทอนขอมูล ในบางกรณี ภายหลังการวิเคราะหขอมูลแลว ตัวเลขแสดง ผลลัพธที่ไดมีขนาดมากเกินกวาที่จะเขียนลงแผนดีวีดี 5 ได ดังรูป 12 ซึ่งขอมูลมีขนาด 4,554MB

รูป 9 ตั้งคาการเขียนแผน

รูป 12 ขอมูลมีขนาดใหญเกินไป

¢ Volume Label: ตั้งชื่อแผน ¢ Burn speed: กำหนดความเร็วในการเขียนแผน

6. เมื่อตั้งคาตางๆ เรียบรอยแลว ใหคลิกปุม OK เพื่อทำการเขียนแผน แบ็คอัพ โปรแกรมจะทำการวิเคราะห (Analyze) อีกครั้ง และเขารหัส (Encoding) ขั้นตอนนี้จะใชเวลานานซักหนอย แตโปรแกรมจะแสดง ลำดับขั้นตอนความคืบหนาใหทราบ

ในกรณีนี้ เมื่อคลิกปุม Backup วินโดวแจงเตือนวาขอมูลไม สามารถเขียนลงแผนไดจะปรากฏขึ้น ใหคุณคลิก No เพื่อยกเลิกกอน

รูป 13 ไมสามารถเขียนแผนได

รูป 10 วิเคราะห และเขารหัส 70 Computer Chiang Mai

สิงหาคม 2551


แบ็คอัพดีวีดี 9 เปนดีวีดี 5 อยางคุมคาดวย DVD Shrink

รูป 14 ตัดทอนใหลดขนาดขอมูล ปญหานี้สามารถแกไขไดครับ ดวยการยกเลิกการเลือกขอมูลอื่นๆ ในแผนที่คุณไมไดใช เชนเสียงและภาษาตางๆ ดวยการคลิกเลือกหัวขอใน กรอบดานซาย จากนั้นคลิกรายการที่ไมตองการในกรอบดานขวา ดังตัวอยาง ในรูป 14 ซึ่งคลิกเลือก Main Movie จากนั้นในกรอบดานขวา ยกเลิกเสียง

เพิ่มการแสดงภาพในทาสคบารดวย

Visual Task Tips

และภาษาต า งๆ ที่ ไ ม ไ ด ฟ ง ออกไป เช น Chinese, Korean, French และ Spanish ขนาดไฟลผลลัพธก็จะลดลง และสามารถ แบ็คอัพไดตามตองการ หนึ่งในคุณสมบัติที่ชวยเพิ่มความสะดวกในการใชงาน ใหกับ Windows Vista คือความสามารถในการแสดงภาพพรีวิว ของไอคอนตางๆ ในทาสคบาร เมื่ อ คุ ณ เลื่ อ นเมาส ไ ปยั ง ไอคอนต า งๆ ในทาสค บ าร กรอบแสดงภาพเล็ ก ๆ จะปรากฏขึ้ น เพื่ อ แสดงให ท ราบว า แตละไอคอนนั้น เมื่อคลิกขึ้นมาจะแสดงหนาจอวินโดวรูปอะไร ทำใหคุณทราบไดวาอะไรเปนอะไรบาง โดยไมจำเปนตองคลิก เพื่อเปดวินโดวนั้นๆ ขึ้นมา (รูป 1) สำหรั บ ผู ที่ ใ ช Windows XP หรื อ ผู ที่ ใ ช Windows Vista ที่ ใ ช ธี ม แบบคลาสสิ ค ไม ต อ งเสี ย ใจครั บ เพราะคุ ณ ก็ สามารถใชคุณสมบัติดังกลาวไดเชนกัน ดวยการติดตั้งโปรแกรม Visual Task Tips ซึ่งแจกใหใชงานกันฟรีๆ เพียงติดตั้งโปรแกรม เขาไป คุณก็จะไดความสามารถนี้มาอยูในมือทันที ของดีและฟรี แบบนี้ พลาดกันไมไดครับ ดาวนโหลด: http://www.visualtasktips.com/ ขนาดไฟล: 102Kb สิงหาคม 2551

Computer Chiang Mai 71


มาสมัครแอคเคาท iTunes Store กันเถอะ Essential ทักษะพื้นฐาน

Beginner Intermediate Expert เวลาที่ใช

5-10 นาที

iTunes Store มาสมัครแอคเคาท

กันเถอะ

ขั้นตอนงายๆ ที่จะทำใหคุณมีแอคเคาท iTunes Store ในการซื้อโปรแกรมสำหรับ iPhone หรือ iPod touch หรือซื้อเพลง ภาพยนตร รายการทีวี หรือเชาหนังแบบออนไลน งายๆ จากคอมพิวเตอรของคุณ

แอคเคาท iTunes Store คื อ อะไร และดี อ ย า งไร หรือ iPod touch ของคุณทุกที่ทุกเวลา กอนหนานี้ iTunes Store ยังไมรองรับประเทศไทย ยกเวนวา หลายคนอาจสงสัย? iTunes Store คือรานคาแบบออนไลนของแอปเปลที่ไดรับ ความนิยมและโดงดังไปทั่วโลก กับยอดจำหนายที่สรางรายไดใหกับ แอปเป ล มากมาย และให ผู รั ก ในเสี ย งเพลง เสี ย งดนตรี ภาพยนตร รายการทีวี และโปรแกรมสำหรับ iPhone หรือ iPod touch ไดเลือกซื้อ เลือกหาสินคาที่ถูกใจ และไดรับสินคาในเวลาเพียงไมกี่นาที ด ว ยรู ป แบบของร า นค า ออนไลน การซื้ อ หาสิ น ค า ที่ ถู ก ใจ อย า งปลอดภั ย ง า ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง อาศั ย ระบบแอคเคาท หรือบัญชีในการซื้อขายนั่นเอง แอคเคาท ข อง iTunes Store ทำให คุ ณ สามารถซื้ อ เพลง ริงโทน หนังสือเสียง รายการทีวี ภาพยนตร และแนนอนโปรแกรมตางๆ มากมายสำหรับผูใช iPhone หรือ iPod touch (เฟรมแวร 2.0 ขึ้นไป) จาก iTunes Store บนคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตออินเทอรเน็ต หรือซื้อเพลง และโปรแกรมผานไวไฟไดจาก iTunes และ App Store ใน iPhone 72 Computer Chiang Mai

สิงหาคม 2551

คุ ณ จะมี บั ต รเครดิ ต มี ที่ อ ยู ใ นกลุ ม ประเทศที่ iTunes Store รองรั บ เท า นั้ น การจะซื้ อ สิ น ค า ได ต อ งทำผ า น iTunes Gift Card ซึ่ ง เป น เหมื อ นบั ต รของขวั ญ เติ ม เงิ น ที่ ผู ใ ช ทั่ ว โลกสามารถใช ร หั ส หลั ง บั ต ร สมัครสมาชิกเขาไปได ซึ่งรานคาอุปกรณแมคอินทอชบางสวนในบาน เรา ไดนำ iTunes Gift Card เขามาจำหนาย ใหคุณซื้อหามาใชงานได หรือซื้อเปนของขวัญใหคนอื่นๆ จนกระทั่ ง แอปเป ล เป ด ตั ว iPhone 3G ในวั น ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ที่ผานมา ขาวดีก็มาถึง เมื่อ iTunes Store เพิ่ม บริการ ขยายสาขาใหรองรับประเทศไทยแลว โดยการสมัครจะใชเพียง บั ต รเครดิ ต หรื อ ใช บั ต รเครดิ ต เสมื อ น (Virtual Credit Card) ซึ่งสามารถติดตอสอบถามไดจากธนาคารตางๆ ในประเทศไทย เชน KWeb Shopping Card ของธนาคารกสิกรไทยเปนตน ดังนั้น ในบานเราตอนนี้ การสมัครแอคเคาทสำหรับ iTunes


มาสมัครแอคเคาท iTunes Store กันเถอะ Store จึงสามารถทำได 2 วิธีคือ การใชบัตรเครดิตธนาคารของไทย และการใช iTunes Gift Card นั่นเอง เราไปดูขั้นตอนในการสรางแอคเคาทของคุณกันครับ หมายเหตุ: ขั้นตอนตางๆ ในการสรางแอคเคาท จะเหมือนกันทั้ง บน Windows และ Mac OS X

การสรางแอคเคาทดวยบัตรเครดิตของไทย 1. เป ด โปรแกรม iTunes ในกรอบด า นซ า ยมื อ คลิ ก iTunes Store ในหน า จอ iTunes Store เลื่ อ นไปด า นล า งสุ ด แล ว เลื อ กเมนู My Store เปน Thailand

4. ในหน า จอ ขอต อ นรั บ สู iTunes Store ที่ ป รากฏขึ้ น คลิ ก ปุ ม Continue

5. ในหนาจอ ขอกำหนดและเงื่อนไขในการใชงาน iTunes Store ใหคุณ อ า นทำความเข า ใจ จากนั้ น คลิ ก เลื อ กเช็ ค บ็ อ กซ ฉั น ได อ า นและ ยอมรับขอกำหนดและเงื่อนไขในการใชงาน iTunes แลวคลิกปุม Continue 2. จากนั้นที่มุมบนขวา คลิกปุม Sign In เพื่อเริ่มตนการสมัคร

3. ในวินโดวที่ปรากฏขึ้น คลิกปุม Create new account

6. ในหนาจอ Create iTuens Store Account (AppleID) ที่ปรากฏขึ้น ปอนขอมูลตางๆ ซึ่งประกอบดวยอีเมล รหัสผาน คำถามและคำตอบ วันเดือนที่เกิด และการเลือกรับอีเมลขาวสาร จากนั้นคลิก Continue สิงหาคม 2551

Computer Chiang Mai 73


มาสมัครแอคเคาท iTunes Store กันเถอะ 8. Congratulations ยิ น ดี ด ว ยครั บ คุ ณ ได ส ร า งแอคเคาท สำเร็ จ เรียบรอย คุณจะสังเกตเห็นวาที่ตำแหนง Sing In มุมบนขวา ไดล็อก อินกลายเปนอีเมลของคุณไปแลว ใหคลิกปุม Done เพื่อกลับสูหนา จอหลักของ iTunes Store เพื่อซื้อสินคาที่ตองการไดแลว

7. หนาจอ Provide a Payment Method สำหรับปอนขอมูลบัตรเครดิต จะปรากฏขึ้ น ให คุ ณ ป อ นข อ มู ล เกี่ ย วกั บ บั ต รเครดิ ต แล ว คลิ ก Continue

การสรางแอคเคาท iTunes Store ดวย iTunes Gift Card สำหรับผูที่ไมมีบัตรเครดิต คุณยังคงใช iTunes Gift Card ในการสมัครได โดยสามารถสมัครไดทั้งราน iTunes Store ในไทยหรือ ตางประเทศ และยังมีขอดีคือ คุณสามารถสมัครโดยใชที่อยูในตาง ประเทศ ซึ่งจะทำใหคุณมีสิทธิ์ซื้อสินคาอื่นๆ เชน เพลง ภาพยนตร ฯลฯ ไดอีกดวย 1. พลิกดานหลังของ iTunes Gift Card ขึ้นมา แลวใชเหรียญขูดพื้นที่ที่ เขียนวา Scratch gently with coin เชนเดียวกับที่คุณทำบนบัตรเติม เงินโทรศัพทมือถือ ใหขูดเบาๆ อยาขูดแรง เพราะอาจทำใหขอมูล ดานลางฉีกขาดได

หมายเหตุ l หลั ง จากที่ คุ ณ สมั ค รบั ต รเครดิ ต ผ า นเรี ย บร อ ยแล ว ซั ก ครู ห นึ่ ง อาจจะมี พ นั ก งานของธนาคารที่ คุ ณ ใช บั ต รเครดิ ต โทรมา สอบถามเกี่ ย วกั บ การใช บั ต รเครดิ ต กั บ iTunes Store เพื่ อ เปนการยืนยันความปลอดภัยในการใชบัตรเครดิตของคุณ เผื่อ ในกรณีที่มีคนแอบนำบัตรไปใช ใหแจงยืนยันความถูกตองกับ เจาหนาที่ใหการดูแล และติดตอมาไดเลยครับ l คุณยังจะไดรับอีเมลยืนยันการสมัครจาก iTunes Store อีกดวย ดังตัวอยางในรูป

74 Computer Chiang Mai

สิงหาคม 2551


มาสมัครแอคเคาท iTunes Store กันเถอะ

2. เป ด โปรแกรม iTunes ในกรอบด า นซ า ยมื อ คลิ ก iTunes Store ในหนาจอ iTunes Store ที่ปรากฏขึ้น คลิก Redeem

ถ า คุ ณ ไม มี แ อคเคาท Apple ID ให ค ลิ ก ปุ ม Create Account มุมลางซายเพื่อสรางแอคเคาทกอน ซึ่งมีเทคนิคนิดหนอยใน การสมั ค ร โดยให คุ ณ ใช ท่ี อ ยู ต า งประเทศ ดั ง ที่ ก ล า วไปแล ว ข า งต น โดยคุ ณ สามารถใช ท่ี อ ยู ไ หนก็ ไ ด ค รั บ ที่ มี ชื่ อ เมื อ ง รั ฐ รหั ส ไปรษณี ย หมายเลขโทรศัพท โดยที่คุณไมจำเปนตองอยูที่นั่นจริงๆ ก็ได เพราะ การใช iTunes Gift Card จะตางจากการใชบัตรเครดิต หรือ Paypal ที่จะตองอางอิงที่อยูในการสงบิลล หลังจากสรางแอคเคาท จากนั้นเมื่อขอมูลตางๆ ไดรับการตรวจสอบแลว ยินดีดวย ครั บ คุ ณ เป น สมาชิ ก ของ iTunes Store และพร อ มที่ จ ะซื้ อ และรั บ บริ ก ารพิ เ ศษต า งๆ แล ว โดยมุ ม บนขวาของ iTunes คุ ณ จะเห็ น ชื่ อ แอคเคาทของคุณ และจำนวนเงินคงเหลือปรากฏอยู และจะไดรับ อีเมลยืนยันจาก iTunes Store ดวย

3. ในหนาจอที่ปรากฏขึ้น ปอนรหัสดานหลัง iTunes Gift Card ที่คุณ ขูดในขั้นตอนที่ 1 แลวคลิกปุม Redeem

สำหรั บ ผู ใ ช iPhone หรื อ iPod touch เพื่ อ ให ข อ มู ล แอคเคาทของคุณถูกโอนไปยัง iTunes Wi-Fi Store บน iPhone หรือ iPod touch ใหคุณทำการซิงค iPhone กับ iTunes ซึ่งจะทำใหขอมูล แอคเคาทถูกซิงคมาดวย 4. หนาจอจะปรากฏ เพื่อใหคุณปอนขอมูล Apple ID และรหัสผาน ถาคุณมีแอคเคาท AOL ก็สามารถใชไดเชนกัน

การ Sign In/Sing Out ในการใชงาน iTunes Store บนคอมพิวเตอร ในการซื้อโปรแกรม เพลง รายการทีวี หรือภาพยนตรจาก iTunes Store หรื อ App Store ผ า น iTunes บนคอมพิ ว เตอร นั้ น คุ ณ ต อ ง Sign In หรื อ ลงทะเบี ย น เข า สู iTunes Store เพื่ อ ความ ปลอดภัย ปองกันไมใหผูอื่นใชขอมูลบัตรเครดิต หรือ iTunes Gift Card สิงหาคม 2551

Computer Chiang Mai 75


มาสมัครแอคเคาท iTunes Store กันเถอะ ที่คุณ Redeem ไปสั่งซื้อโดยไมไดรับอนุญาต (ยกเวนในกรณีท่ีคุณ Sign In เอาไว และไมได Sign Out) ข อ ดี คื อ ทำให คุ ณ สามารถไปใช iTunes บนคอมพิ ว เตอร เครื่ อ งใดๆ ก็ ไ ด เ พื่ อ ซื้ อ สิ น ค า แล ว Sing Out โดยไม ถู ก บั ง คั บ ให ใ ช เฉพาะเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร เ ครื่ อ งใดเครื่ อ งหนึ่ ง คล า ยๆ กั บ การเป ด อานเว็บเบสอีเมลนั่นเอง 1. เป ด โปรแกรม iTunes ในกรอบด า นซ า ยมื อ คลิ ก iTunes Store ในหนาจอ iTunes Store ที่ปรากฏขึ้น คลิกปุม Sign In มุมบนขวา

3. เมื่อใชงานเสร็จ ใหคุณคลิก เพื่อ Sign Out เสมอ เพื่อปองกันคนอื่นๆ มาใชโดยไมไดรับอนุญาต โดยคลิกที่ช่ือของคุณมุมบนขวา ในวินโดว ที่ปรากฏขึ้น คลิกปุม Sign Out ถาคุณไม Sign Out ทุกครั้งที่เปด iTunes ระบบจะ Sign In คางเอาไวเสมอ ถาใชเครื่องคนเดียวที่บาน ก็อาจจะปลอยเอาไวตามสะดวก แตถาใชหลายคน คุณควรจะ Sign Out เพื่อปองกันบุคคลอื่นๆ เขาไปซื้อของโดยไมตั้งใจ หรือไมไดรับ อนุญาต

2. วินโดวสำหรับปอน Apple ID และรหัสผานจะปรากฏขึ้น ใหคุณปอน ขอมูลแลวคลิกปุม Sign In

เพิ่มความสามารถในการพรีวิวไฟลดวย PreviewConfig คุ ณ สมบั ติ ก ารพรี วิ ว เพื่ อ แสดงตั ว อย า งไฟล ใ น Windows Explorer ชวยใหคุณดูไฟลในประเภทตางๆ ไดกอนที่จะเปดใชงาน เพิ่ม ความสะดวกในการใชงาน เชนภาพ ขอความ เพลง ภาพยนตร ฯลฯ

http://www.winhelponline.com/blog/previewconfig-toolregisters-file-types-for-the-preview-pane-in-windows-vista/ การใชงานทำไดงายๆ คลิกเลือกฟอรแมตของไฟลจากหัวขอ File types ทางดานซาย ในกรณีที่ไมมีรายการฟอรแมตของไฟลที่คุณ ใชปรากฏอยู คุณสามารถพิมพเพิ่มเติมเขาไปได จากนั้นระบุประเภท ของไฟล จ ากตั ว เลื อ กทางขวา ระหว า ง Plain-text, Media file (audio/video) และ None สุดทายคลิก Apply เพื่อบันทึกการตั้งคา ก็เปนอันเรียบรอย (รูป 2)

รูป 1 ตัวอยางการพรีวิวภาพ คุ ณ สามารถเป ด และป ด การแสดงพรี วิ ว ได ง า ยๆ โดยใน Windows Explorer เลือกคำสั่ง Organize > Layout > Preview Pane อยางไรก็ตาม ความสามารถในการพรีวิวนี้ ไมไดรองรับไฟล ในทุกฟอรแมต ปญหานี้สามารถแกไขไดงายๆ ดวย PreviewConfig ให คุ ณ เลื อ กฟอร แ มตของไฟล แ ละรู ป แบบการพรี วิ ว ที่ ต อ งการ คุ ณ สามารถดาวน โ หลดโปรแกรม PreviewConfig ได ฟ รี ที่ 76 Computer Chiang Mai

สิงหาคม 2551

รูป 2 ขอมูลเกี่ยวกับไฟลจะปรากฏขึ้น


โหลดและช็อปโปรแกรมสารพัดกับ App Store

โหลดและช็อปโปรแกรมสารพัดกับ

วิธีงายๆ ในการดาวนโหลดโปรแกรมและเกมสารพัด ทั้งแบบฟรี และซื้อหา เพื่อนำมาใชบน iPhone หรือ iPod touch ของคุณ

A

pp Store คือคุณสมบัติใหมที่มาพรอมกับเฟรมแวรเวอรชัน 2.0 ซึ่งที่เปดใหอัพเดตผาน iTunes ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 ดวยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถเปดเขาไปใน iTunes Store หัวขอ App Store บนคอมพิวเตอร

เพียงเชื่อมตอ iPhone หรือ iPod touch เขากับไวไฟ ที่ไหน ก็ ไ ด ที่ คุ ณ สะดวก ไม ว า จะเป น ที่ บ า น ที่ ทำงาน ร า นกาแฟ หรื อ ที่ ที่ มี ไวไฟฮ็อตสปอตใหบริการ App Store ก็จะกลายเปนศูนยรวมเครื่องมือ เกม และความบันเทิงสารพัดที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการใชงาน iPhone หรื อ iPod touch ของคุ ณ ให ยื ด หยุ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และคุมคาอยางที่ไมเคยทำไดมากอน

การซื้อและดาวนโหลดโปรแกรม การซื้ อ และดาวน โ หลดโปรแกรมเพื่ อ นำไปใช บ น iPhone หรื อ iPod touch สามารถทำได 2 วิ ธี คื อ การซื้ อ ด ว ย iTunes บนคอมพิวเตอร และการซื้อดวยโปรแกรม App Store บน iPhone หรือ iPod touch ผานการเชื่อมตอไวไฟ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หรือเปดโปรแกรม App Store จาก iPhone หรือ iPod touch ของคุณผานเครือขายไรสายไวไฟ เพื่อเลือกดูโปรแกรม ดาวนโหลด โปรแกรมฟรี หรือซื้อโปรแกรมที่ตองการไดอยางงายดาย โปรแกรม ตางๆ เหลานั้น จะเปดทำงานบน iPhone หรือ iPod touch

หมายเหตุ : ในการดาวน โ หลดและซื้ อ โปรแกรม คุ ณ ต อ งมี แอคเคาทของ iTunes Store กอน (อานรายละเอียดขั้นตอนงายๆ ในการสมัครไดจากบทความ “มาสมัครแอคเคาท iTunes Store กันเถอะ” ในฉบับนี้) และ iPhone หรือ iPod touch ของคุณตอง ติดตั้งเฟรมแวร 2.0 ดวย

การช็อปปงดวย iTunes บนคอมพิวเตอร การช็อปปงวิธีแรกนี้ จะทำขั้นตอนตางๆ ทั้งการเลือก การซื้อ แลวโหลด หรือโหลดโปรแกรมฟรีผาน iTunes บนคอมพิวเตอร จากนั้น จึงซิงคโครไนซเขาไปใน iPhone ของคุณเพื่อใชงาน 1. เปดโปรแกรม iTunes (บน Mac OS X หรือ Windows) จากนั้นใน กรอบทางดานซาย หัวขอ STORE คลิก iTunes Store หนาจอหลัก ของ iTunes Store จะปรากฏขึ้น พรอมแสดงรายการสินคาตางๆ ใหคุณทำการ Sign In (ถายังไมไดทำ) คุณสามารถคลิกเลือกดูรายการตางๆ ตามตองการ เมื่อพบ โปรแกรมที่ตองการแลว เชน ในตัวอยางนี้คือ Remote ใหคุณคลิก บนไอคอนของ Remote

สิงหาคม 2551

Computer Chiang Mai 77


โหลดและช็อปโปรแกรมสารพัดกับ App Store

2. หน า จอแสดงข อ มู ล เกี่ ย วกั บ โปรแกรมที่ เ ลื อ กจะปรากฏขึ้ น ในตัวอยางนี้คือ Remote ขอมูลที่แสดงนี้ประกอบดวย... ในกรณีของ โปรแกรมแจกฟรี คุณจะเห็นคำวา Free ปรากฏอยูหนาปุม GET APP ถาคุณตองการดาวนโหลด ใหคลิกปุม GET APP เพื่อดาวน โหลดไดทันที

3. วิ น โดว สำหรั บ ป อ นแอคเคาท iTunes ของคุ ณ จะปรากฏขึ้ น โดยแสดงอี เ มลเตรี ย มไว แ ล ว ให คุ ณ ป อ นรหั ส ผ า นของคุ ณ ถ า ต อ งการให iTunes จำรหั ส ผ า นของคุ ณ เอาไว ให ค ลิ ก เลื อ ก เช็คบ็อกซ Remember password for purchasing (ไมควรเลือก ถ า นี่ ไ ม ใ ช ค อมพิ ว เตอร ข องคุ ณ แต เ ป น คอมพิ ว เตอร ส าธารณะ) จากนั้นคลิกปุม Get เพื่อเริ่มตนดาวนโหลด คาใชจายก็จะถูกคิดจาก แอคเคาทของคุณโดยอัตโนมัติ

ในกรณีของโปรแกรมที่ขาย คุณจะเห็นตัวเลขแสดงราคา และปุม BUY APP ถาตองการซื้อใหคลิกปุม BUY APP 78 Computer Chiang Mai สิงหาคม 2551

4. การดาวน โ หลดจะเริ่ ม ต น ขึ้ น โดยคุ ณ สามารถดู ค วามคื บ หน า ด ว ยการคลิ ก หั ว ข อ Downloads จากรอบทางด า นซ า ย ก็ จ ะเห็ น รายการโปรแกรมที่ดาวนโหลด กราฟแสดงความคืบหนา ขนาดไฟล และเวลาที่ใช เมื่อดาวนโหลดเสร็จ ขอความ Done จะปรากฏขึ้นแจง ใหทราบ


โหลดและช็อปโปรแกรมสารพัดกับ App Store ในกรณีที่คุณดาวนโหลดโปรแกรมมากกวาหนึ่ง คุณสามารถ เลือกเช็คบ็อกซ Allow simultaneous downloads เพื่อดาวนโหลด ไฟลมากกวาหนึ่งไฟลพรอมๆ กันไดดวย และยังสามารถคลิกปุม Pause All เพื่อหยุดการโหลดไฟลทั้งหมดชั่วคราว หรือ Resume All เพื่อโหลดไฟลทั้งหมดที่หยุดเอาไวอีกครั้ง

ช็ อ ปป ง โปรแกรมกั บ App Store บน iPhone หรื อ iPod touch 2. มาถึ ง ขั้ น ตอนนี้ โปรแกรมอาจจะยั ง ไม ไ ด ซิ ง ค โ ครไนซ เ ข า ไปใน iPhone ของคุณ ขึ้นอยูกับการตั้งคาการซิงคโครไนซดวย ดังนั้นใน กรอบดานซาย ใหคุณคลิกเลือก iPhone ของคุณ จากนั้นเปดแท็บ Applications แลวตั้งคาการซิงคสำหรับโปรแกรม เหมือนที่เคยตั้งคา การซิงคสำหรับรายการอื่นๆ เริ่มจากการคลิกเลือกเช็คบ็อกซ Sync applications จากนั้ น เลื อ กออปชั น All applications เพื่ อ ซิ ง ค โปรแกรมทั้ ง หมด หรื อ เลื อ ก Selected applications แล ว เลื อ ก โปรแกรมที่ตองการซิงค สุดทายคลิกปุม Apply มุมลางขวา แลวคลิก ปุม Sync เพื่อทำการซิงค

3. iTunes จะทำการซิงคโปรแกรมเขาไปใน iPhone ของคุณ และแจง ใหทราบวา iPhone sync is complete เมื่อเสร็จเรียบรอย เพียง เทานี้ โปรแกรมตางๆ ก็พรอมใหใชงานบน iPhone ของคุณ

เมื่ อ คุ ณ แตะไอคอน App Store หน า จอของ App Store จะปรากฏขึ้น โดยแบงออกเปนหัวขอหลักๆ ตางๆ ทั้งหมด 5 หัวขอให คุณเลือกดานลาง ประกอบดวย Featured, Categories, Top 25, Search และ Updates เราไปดูรายละเอียดของแตละหัวขอกันกอน ครั บ จากนั้ น เราจะไปดู กั น ว า ในแต ล ะรายการ จะดู ข อ มู ล จะดาวน โหลดกันอยางไร

เลือกโปรแกรมใหม โปรแกรมดังกับ Featured รายการซายมือแรกสุดนี้จะแสดงโปรแกรมที่นาสนใจในชวง เวลานั้นๆ โดยแบงออกเปน 2 กลุมซึ่งคุณสามารถแตะเลือกไดจากปุม คำสั่ ง ด า นบน ประกอบด ว ย New โปรแกรมใหม และ What’s Hot โปรแกรมที่กำลังไดรับความนิยม และเปนที่พูดถึงในขณะนั้น

เลือกโปรแกรมจากหมวดหมูดวย Categories Categories ใหคุณเลือกดูโปรแกรมไดจากหมวดหมูตางๆ ที่มีใหเลือกมากมาย เพียงแตะหัวขอ Categories จากนั้นคุณจะเห็น รายการหมวดหมู ต า งๆ ของโปรแกรม พร อ มตั ว เลขแสดงจำนวน สิงหาคม 2551

Computer Chiang Mai 79


โหลดและช็อปโปรแกรมสารพัดกับ App Store โปรแกรมในหมวดหมูนั้นๆ เมื่อแตะบนหมวดหมูใดๆ รายการโปรแกรม ในหมวดหมูนั้นๆ ก็จะปรากฏขึ้น

ตองการทันที ทั น ที ท่ี คุ ณ เริ่ ม พิ ม พ ตั ว อั ก ษร การค น หาจะเริ่ ม ต น ขึ้ น ทั น ที โดยรายชื่อโปรแกรมที่ตรงตามตัวอักษรที่พิมพจะปรากฏขึ้น ใหคุณแตะ บนรายการที่ตองการ หนาจอแสดงรายละเอียดเบื้องตนเกี่ยวกับโปรแกรมนั้นๆ จะปรากฏขึ้น พรอมใหคุณแตะเลือกเพื่อทำการติดตั้งไดตามตองการ

เลือกโปรแกรมจากอันดับสูงสุด 25 รายการ นอกเหนื อ ไปจากการเลื อ กโปรแกรมจาก Featured และ Categories แล ว คุ ณ ยั ง สามารถเป ด ดู แ ละเลื อ กจากรายการที่ ติ ด อั น ดั บ สู ง สุ ด 25 รายการแรกได ด ว ย เพี ย งแตะเลื อ ก Top 25 โดยแบงออกเปน 2 กลุมซึ่งคุณสามารถแตะเลือกไดจากปุมคำสั่งดาน บน ประกอบดวย Top Paid โปรแกรมที่วางจำหนายและไดรับความ นิยมสูงสุดในขณะนั้น และ Top Free โปรแกรมแจกฟรีท่ีกำลังไดรับ ความนิยม และเปนที่พูดถึงในขณะนั้น

การดาวนโหลดฟรีและซื้อโปรแกรมที่สนใจ ใน App Store มีโปรแกรมตางๆ ใหเลือกทั้งโปรแกรมที่แจก ใหใชงานฟรี และโปรแกรมที่วางจำหนาย โดยทั้งสองแบบนั้น คุณจะ ตองมีแอคเคาทของ iTunes Store กอนจึงจะดาวนโหลดหรือซื้อได

การดาวนโหลดโปรแกรมแจกฟรี 1. คุณสามารถดาวนโหลดโปรแกรมแจกฟรีมาติดตั้งในเครื่อง โดยใน หนาจอแสดงขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรม ใหแตะปุม Free ปุม Free จะเปลี่ยนเปนปุม Install ใหคุณแตะบนปุม Install

การคนหาโปรแกรม ดวยโปรแกรมจำนวนมากมายใน App Store วิธีที่จะชวยให คุณเขาถึง ติดตั้ง และใชงานโปรแกรมที่คุณตองการไดอยางรวดเร็ว คือการคนหาโปรแกรมนั้นๆ การคนหาทำไดงายๆ โดยในหนาจอของ App Store แตะคำ สั่ง Search ดานลาง จากนั้นแตะในชองสำหรับปอนคำที่ตองการคนหา ด า นบน คี ย บ อร ด จะปรากฏขึ้ น พร อ มให คุ ณ พิ ม พ ชื่ อ โปรแกรมที่ 80 Computer Chiang Mai สิงหาคม 2551

2. หนาจอสำหรับปอนรหัสผานแอคเคาทของ iTunes จะปรากฏขึ้น ใหคุณปอนรหัสผานของคุณ แลวแตะปุม OK หนาจอนี้จะปรากฏขึ้น


โหลดและช็อปโปรแกรมสารพัดกับ App Store 1. ทุกครั้งที่คุณดาวนโหลดโปรแกรม เพื่อเปนการปองกันบุคคลอื่นๆ มาซื้อ หรือดาวนโหลดโปรแกรมโดยไมไดรับอนุญาต

การซื้อและดาวนโหลดโปรแกรม 2. ใหคุณปอนรหัสผานแอคเคาท iTunes Store ของคุณ เมื่อปอนรหัส ผานถูกตอง คุณจะกลับมายังหนาจอ Home โดยจะแสดงไอคอน ของโปรแกรมที่คุณเลือก พรอมคำวา Loading…ปรากฏอยูดานลาง แจงใหทราบวากำลังโหลด โดยใตไอคอนจะมีโปรเกรสบาร แสดงให ทราบลำดับขั้นตอนการโหลดวาไปถึงไหนแลว

3. การโหลดจะใช เ วลาซั ก ครู ขึ้ น อยู กั บ ความเร็ ว การเชื่ อ มต อ อิ น เทอรเน็ตไรสายของคุณ เมื่อแถบขยับไปถึงขวาสุด โปรแกรมโหลด เสร็จ ชื่อโปรแกรมจะปรากฏขึ้น พรอมใหคุณใชงานไดทันที

เคล็ดไมลับ ในการดาวน โ หลดโปรแกรมจาก App Store คุ ณ ไม จำเป น ต อ งรอให โ ปรแกรมใดๆ โหลดเสร็ จ ก อ น แต ส ามารถเป ด เขาไปดาวนโหลดโปรแกรมตางๆ ที่ตองการไดมากกวาหนึ่งรายการ โดย iPhone จะทำการดาวนโหลดรายการทั้งหมดใหกับคุณโดย อัตโนมัติ

ขั้ น ตอนเริ่ ม ต น ในการซื้ อ และดาวน โ หลดโปรแกรมจะ เหมือนกับการดาวนโหลดโปรแกรมฟรีทุกอยาง เพียงในขอความบนปุม จะต า งกั น เท า นั้ น โดยปุ ม แสดงราคาจะปรากฏขึ้ น เมื่ อ คุ ณ แตะ ขอความ Buy Now จะปรากฏขึ้นแทนที่ ถาตองการซื้อใหแตะบนปุม Buy Now หน า จอป อ นรหั ส ผ า นสำหรั บ แอคเคาท iTunes Store จะปรากฏขึ้น ใหคุณปอนรหัสผานที่ถูกตองแลวแตะ OK โปรแกรมจะ ถู ก โหลดมา และค า ใช จ า ยก็ จ ะถู ก คิ ด จากแอคเคาท ข องคุ ณ โดย อัตโนมัติ

สนุกกับโปรแกรมสารพัด ดวยขั้นตอนงายๆ คุณก็สามารถดาวนโหลดโปรแกรมตางๆ มาติดตั้งและใชงานบน iPhone หรือ iPod touch ของคุณ ชวยเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช ง าน และสนุ ก สนานไปกั บ เกมต า งๆ มากมาย จนคุณตองประทับใจ

สิงหาคม 2551

Computer Chiang Mai 81


Opensource Corner

โอเพนซอรสซอฟตแวร กับ IT

โอเพนซอรสซอฟตแวร กับ IT

Opensource Software

นยุคสมัยปจจุบันที่หลายๆ คนไดใหความสนใจในเรื่องของ IT ก็ เ ลื อ กที่ จ ะใช ซ อฟต แ วร แ จกฟรี บ นอิ น เตอร เ น็ ต ซึ่งหลายๆ คนอาจจะรูจัก Freeware แตนอยคนที่จะรูจัก ซอฟต แ วร ที่ แ จกฟรี แ ละแถมทั้ ง ต น ฉบั บ ของโปรแกรมที่ เ รี ย กว า โอ เพนซอร ส (Opensouce) ซึ่ ง ทำให เ กิ ด การแจกฟรี แ ละไม จำกั ด เงื่อนใขในการใชงาน โอเพนซอรสซอฟตแวรเปนโปรแกรมแจกฟรีที่สามารถใชงาน ไดจริงๆ ถูกนำไปใชในองคกรใหญๆ หลายๆ แหง ในหนวยงานราชการ และองคกรธุรกิจ ปจจุบันนี่มีซอฟตแวรโอเพนซอรสหลากหลาย แตบาง คนอาจจะไม รู จั ก ว า เป น ซอฟต แ วร จำพวกโอเพนซอร ส อาทิ เช น Firefox, VLC, Open Office, Audacity ผมเองไดรวบรวมซอฟตแวรที่ ดังๆ และคนสนใจ ไวที่ www.sangaban.org/Download.html และยัง มีอีกจำนวนเปนแสนกวาโปรแกรมที่ www.sourceforge.net บางคนอาจจะคิดวา ทำไมเราจึงจำเปนจะตองใชซอฟตแวร โอเพนซอร ส ในเมื่ อ ประเทศไทยในป จ จุ บั น นี้ เ ราสามารถหาซื้ อ ซี ดี ละเมิดลิขสิทธิ์ไดงายดายในศูนยคอมพิวเตอร ถึงแมวาโอเพนซอรสจะ แจกฟรี แตก็ตองเสียเวลาในการเรียนรูใหม ทำใหหลายๆ คนยังยึดมั่นที่ จะใชซอฟตแวรละเมิดลิขสิทธิ์ แตก็อยากจะใหใครหลายๆ คนที่ยังคิดจะยึดมั่นในซีดละเมิด ลิ ข สิิ ท ธิ์ ว า ลองมองดู ใ ห ดี ๆ สิ่ ง เหล า นั้ น คื อ ความสะดวกจริ ง ๆ หรื อ กับการที่จะตองขึ้นรถลงเรือ ไปซื้อซีดีเถื่อนในราคาแผนละ 150 บาท กับคาเสียเวลา คาเดินทาง และคาน้ำมันราคาแพงๆ อยางเชนในยุค ป จ จุ บั น นี้ กั บ การอยู บ า นนั่ ง ตากแอร เ ย็ น ๆ เป ด อิ น เตอร เ น็ ต แล ว นั่ ง ดาวนโหลดโปรแกรมตางๆ มาใชงานจะสะดวกกวาหรือไม เรายอมเรียนรูบางสิ่งเพื่อที่จะใหใดความสะดวกในชีวิตเชน เราเรียนพิมพดีด เพื่อที่จะไดไมตองเมื่อยมือเวลาที่จะตองเขียนอะไร มากๆ เรายอมเสี ย เวลาในการหั ด ขั บ รถ ซึ่ ง จะทำให เ ราขั บ รถเป น จะทำให ไ ม ต อ งเสี ย เวลาในการรอรถประจำทาง เรายอมหั ด เรี ย นรู ซอฟตแวรโอเพนซอรสซอฟตแวร (Opensource Software) เพื่อที่จะได ใชซอฟตแวรฟรีตลอดชีวิต จะเปนการดีหรือเปลา ผมเองอยากจะเตื อ นสติ ค นที่ ยั ง พยามยึ ด มั่ น ในการใช ซอฟตแวรละเมิดลิขสิทธิ์ วาอยาเขาใจผิดวาเปนของดีราคาถูก ของคา ของขายก็ ต อ งย อ มมี ก ารรั บ ประกั น หลั ง การขาย ซอฟต แ วร ล ะเมิ ด 82 Computer Chiang Mai สิงหาคม 2551

ลิ ข สิ ท ธิ์ ไ ม ไ ด มี บ ริ ก ารหลั ง การขาย ซี เ รี ย ลกั บ คี ย เ จน เพื่ อ ใช crack โปรแกรม ลวนแลวแตเปนกับดักของ Hacker เพื่อหวังควบคุมเครื่อง คอมพิ ว เตอร แ ละล ว งข อ มู ล ส ว นบุ ค คล เช น อี เ มลรหั ส บั ต รเครดิ ต ซึ่งเปนไปตามภาษิตไทยโบราณที่กลาวไววา “ไมมีสัจจะในหมูโจร” แต โอเพนซอรสซอฟตแวร (Opensource Software) ถูกพัฒนามาเพื่อ ตอบสนองตอความกลัวและความกังวลสงสัยของผูใชซอฟตแวรวาจะมี รหั ส โปรแกรมที่ ไ ม พึ ง ประสงค แ อบแฝงมาด ว ยหรื อ ไม เพราะว า โอ เพนซอรสทำใหตองเปดเผยตนฉบับ ทำใหเกิดความโปรงใสในการใน การพัฒนาและการตรวจสอบ ซึ่งจะไมมีใครสามารถใสรหัสคำสั่งอันไม พึงประสงคในการใชงานลงมาในโปรแกรม โดยไมมีใครรูใครเห็น ประเทศไทยของเราจำเปนจะตองพัฒนาบุคลากรทางดาน IT เปนจำนวนมาก เพื่อตอบสนองความตองการทางดานขอมูลขาวสาร ที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ วัน บางคนอาจจะคิดวา IT ไมไดเกี่ยวของกับชีวิต ของทาน แตทานลองนึกถึงวา ถาหากวาวันหนึ่งคนที่คุณรัก จำเปนจะ ตองไดรับการรักษาในโรงพยาบาล คุณจำเปนจะตองไดรับขอมูลและ ขาวสารที่รวดเร็วและถูกตองแคใหน เพื่อนำมาเปนขอมูลประกอบการ วินิจฉัยใหแพทยไดรักษาอยางทันทวงที หรือขอมูลในการใหคุณชวย ตัดสินใจ เพื่อรักษาชีวิตของคนที่คุณรักใหอยูกับคุณยาวนานที่สุด เด็ ด ดอกไม ส ะเทื อ นถึ ง ดวงดาว สิ่ ง เล็ ก ๆ ที่ คุ ณ กระทำใน มันยอมสงผลถึงชีวิตคนแตละคน และยังสงผลลัพทตอตัวคุณและชีวิต ของคนรอบขางของคุณดวย การที่คุณเริ่มหัดใชโอเพนซอรส จะสงผล ตอคนรอบขางของคุณ ใหเคาไดรูจัก และใชประโยชนของมัน สงผลถึง การพัฒนาเทคโนโลยีดาน IT ในประเทศดวยครับ

บทความโดย อวยชัย ไชยถา ประธานกลุมคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต ผูกอตั้งทองถิ่นโอเพนซอรสตนแบบ ในเขตตำบลสงาบานและตำบลปาลาน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม www.sangaban.org


Hot Tools Cool Mac Freeware NTFS-3G http://macntfs-3g.blogspot.com นี่ คื อ ไดรว เ วอร ที่ ผู ใ ช Mac รอคอย โดยเฉพาะคนที่ ต อ งทำงานร ว มกั บ Windows ที่ มี ก ารใช ฮ าร ด ดิ ส ก แ ละแฟลชไดรว แ บบพก พาที่มีฟอรแมตแบบ NTFS ทำใหคุณสามารถทำไดทั้งการอานและเขียน รวมถึงรองรับการเขียนไฟลท่ีมีขนาดใหญกวา 4GB ไดอีกดวย เมื่อคุณติด ตั้งแลว ไดรวเวอรจะทำงานอยูเบื้องหลัง จึงไมมีหนาจอใดๆ ปรากฏขึ้นใหเห็น

ArCHMock

http://code.google.com/p/archmock/ ArCHMock ออกแบบมาเพื่อใหคุณสามารถเปดอาน ไฟลเอกสาร คูมือ ในฟอรแมต CHM บน Mac OS X ได อ ย า งง า ยดาย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พร อ มความ สามารถในการสรางบุคมารค การบันทึกตำแหนงการอานลาสุดกอน ปดโปรแกรมและเปดขึ้นที่ตำแหนงเดิมโดยอัตโนมัติ การคนหาที่สะดวก รวดเร็ว ใชงานงาย และฟรี

Hot Tools Cool ⊳

Mac Freeware

Caffeine

http://lightheadsw.com/caffeine/ โดยทั่ ว ไป เรามั ก จะตั้ ง ให เ ครื่ อ งของเราแสดง สกรี น เซฟเวอร ลดความสวางหนาจอ รวมไปถึงการปดหนาจอ เมื่อไมมีการใชงานเครื่องอยางตอเนื่องในเวลาที่กำหนด เพื่อประหยัดพลังงาน แตเมื่อคุณตองนำเสนองาน ดูหนัง เราก็มักจะ ตองเปดเขาไปใน System Preferences เพื่อปดการทำงานขางตน ซึ่ ง วุ น วายไม น อ ย แต ด ว ย Caffeine คุ ณ สามารถคลิ ก ขวาบนเมนู บาร เ พื่ อ เป ด หรื อ ป ด อี ก ต อ ไป สั ง เกตได จ ากไอคอนรู ป แก ว กาแฟที่ มีไอรอนและไมมีไอ ไมตองเปดเขาไปหลายชั้นเพื่อตั้งคาใหยุงยากอีก ตอไป

iDelete QT and Flash Caches

http://tomx.890m.com/ หลายต อ หลายครั้ ง ที่ คุ ณ พบกั บ ป ญ หาในการเป ด ชม ภาพยนตรจาก QuickTime หรือเปดชมไฟลแฟลช ปญหา หลักมักเกิดจากขอมูลแคชที่ตกคางอยูในเครื่อง ซึ่งการ เขาไปลบก็มักจะแกปญหานี้ไดเสมอ แตการตองเขาไปคน เขาไปลบ ไมใชเรื่องสะดวก แตปญหานี้จะหมดไปดวย iDelete QT and Flash Caches ที่ออกแบบมาเพื่อทำการลบแคชใหกับคุณโดยเฉพาะ

สิงหาคม 2551

Computer Chiang Mai 83


BannerZest Pro สรางแฟลชแบบมืออาชีพงายกวาที่คิด

Banner Zest Pro สรางแฟลชแบบมืออาชีพงายกวาที่คิด เครื่องมือในการสรางแฟลชระดับมืออาชีพที่ทำไดงายๆ ในเวลาไมถึง 5 นาที และไมตองมีความรู เรื่องแฟลชมากอน รับรองคุณจะประทับใจ

ราคงต อ งยอมรั บ กั น ว า ทุ ก วั น นี้ หลายต อ หลายครั้ ง การเป ด หนาเว็บเพจ มีอะไรที่นาสนใจ ดึงดูดสายตา ชวนใหคุณทึ่งกับสิ่งที่ เห็น และหลายตอหลายครั้ง คุณยังแนะนำเว็บนั้นๆ ใหกับเพื่อนๆ บอกตอใหคนอื่นๆ อีก และเราคงปฏิเสธไมไดอีกเชนกันวา หนึ่งในสิ่งที่ ชวยสรางเสนหใหกับเว็บเพจในทุกวันนี้คือ Adobe Flash ที่เราเรียกกัน จนติดปากสั้นๆ วา “แฟลช” นั่นเอง แฟลชกลายเป น หนึ่ ง ในองค ป ระกอบสำหรั บ เว็ บ เพจใน ปจจุบันกันไปแลว พูดไดวาแทบจะกลายเปนมาตรฐานที่พบเห็นกันได ทั่วไปเลยทีเดียว ทั้งโลโกของเว็บ จุดที่ตองการเนนการนำเสนอ ดึงดูด ความนาสนใจ รวมไปถึงโฆษณาสารพัด แต ก ารจะออกแบบสร า งแฟลชขึ้ น มานั้ น ไม ง า ยและสนุ ก เหมื อ นกั น ภาพที่ คุ ณ เห็ น เบื้ อ งหลั ง สิ่ ง เหล า นั้ น เต็ ม ไปด ว ยทั ก ษะ ประสบการณ การฝกฝนและเรียนรู รวมไปถึงเวลามากมายที่ตองใชใน การสรางเอฟเฟกตภาพเคลื่อนไหวที่สามารถคลิกควบคุมได สามารถ เลือกได สามารถเปดไปยังเว็บเพจหรือการทำงานอื่นๆ ได ทั้งหมดนี้ ตองใชความพยายามและเวลาไมนอย ก อ นที่ คุ ณ จะนึ ก ท อ ใจไปว า การจะสร า งแฟลชดี ๆ มาใช บ นเว็ บ นั้ น คงไม ใ ช เ รื่ อ งง า ยสำหรั บ คุ ณ การจะทำให ค นที่ แวะเวียนมาที่เว็บ ที่บล็อก หรือลูกคาประทับใจ คงตองจางวานใหผูรู ผูเชี่ยวชาญทำให และคงตองมีคาใชจายไมนอย แตแทจริงแลว ไมใช เลยครับ การสร า งแฟลชนั้ น ไม ย ากอย า งที่ คุ ณ คิ ด เพี ย งแต ต อ งมี เครื่องมือที่ถูกตองเทานั้น และดวยเครื่องมือเหลานั้น การสรางแฟลช ระดับมืออาชีพ สามารถทำไดในเวลาไมถึง 5 นาที! ครับ คุณอานไมผิด ไมถึง 5 นาที! ที่สำคัญ คุณไมจำเปนตองมีความรูเรื่องการใชงานโปรแกรม Flash ไมตองรูจัก ActionScript ไมจำเปนตองวาดภาพเกง รูเรื่องสี ขอแต มี ไ อเดี ย ดี บวกกั บ จิ น ตนาการอี ก นิ ด หน อ ย ผสมผสานผ า น เครื่องมือดีๆ เพียงเทานี้ งานแฟลชดีๆ ที่คุณเองยังตองทึ่งกับฝมือตัวเอง 84 Computer Chiang Mai สิงหาคม 2551

ก็สามารถปรากฏตัว เผยโฉมบนเว็บ บนบล็อกของคุณสูสายตาชาวโลก ไดแลว และเครื่องมือที่เราคัดสรรมาแนะนำกันในวันนี้คือ BannerZest Pro จากฝมือของ ซึ่งควาคะแนน 5 ดาวเต็ม! จากนิตยสาร Macworld มาแลว และนั่นทำให BannerZest Pro นาสนใจมากทีเดียว เพราะ Macworld ขึ้ น ชื่ อ เรื่ อ งความเขี้ ย ว วิ จ ารณ กั น อย า งตรงไปตรงมา คะแนน 5 ดาวเต็ม ไมใชไดกันมางายๆ แทบจะไมคอยไดเห็นกันเลยก็ วาได ถาไมดีจริง คงไมไดไป และเราก็พิสูจนมาแลววาโปรแกรมนี้ ไมมี ผิดหวัง! (รูป 1)

รูป 1 ผลงานระดับมืออาชีพ

สรางแฟลชแบบมืออาชีพกับ BannerZest Pro การใชงาน BannerZest Pro งายมากๆ ครับ โดยแบงออก เปน 4 แท็บ แท็บแรก Media สำหรับการเลือกไฟลภาพที่คุณตองการ นำมาใชในการสรางแฟลช ซึ่งสามารถเลือกภาพมากกวาหนึ่ง กำหนด ขนาด ลิงค (รูป 2)


BannerZest Pro สรางแฟลชแบบมืออาชีพงายกวาที่คิด

รูป 2 เลือกภาพที่ตองการใช จากนั้นคลิกแท็บ Themes เพื่อเลือกธีมที่โปรแกรมจัดเตรียม ไวใหกับกวา 27 แบบ เชน แคตตาล็อคเลื่อนภาพ การเปดแบบหนา หนังสือ CoverFlow, Gallery, Sticker, TextSlideShow ฯลฯ (รูป 3)

รูป 4 ตั้งคาเอฟเฟกตตามตองการ เมื่อไดผลลัพธที่พอใจแลว คุณสามารถนำเสนอผลงานได อยางงายดายผานแท็บ Publish ซึ่งสามารถสงไฟลผาน FTP ไปยัง เซิ ร ฟ เวอร ข องคุ ณ ได ทั น ที หรื อ จะเซฟเก็ บ ไว ใ นเครื่ อ งก็ ไ ด ไม เ พี ย ง เทานั้น ตัวโปรแกรมยังสรางโคดพรอมใหคุณนำไปใชใน facebook, myspace, wordpress, blogger, และโปรแกรมสรางเว็บชั้นนำตางๆ ไดทันที เพียงเทานี้ เว็บไซตของคุณก็จะมีแฟลชแบบมืออาชีพ เต็มไป ดวยความคิดสรางสรรค ผลัพธที่ดึงดูดตา ที่สำคัญคือสรางไดในเวลา อันสั้น (รูป 5)

รูป 5 เลือกนำไปใชไดอยางยืดหยุน

เครื่องมือคุณภาพสำหรับเว็บของคุณ รูป 3 เลือกธีมที่ตองการใช ซึ่ ง แต ล ะแบบยั ง สามารถปรั บ แต ง รู ป แบบการแสดงผลได อยางหลากหลายผานแท็บ Settings ใหคุณสนุกไปกับการปรับแตง เอฟเฟกตตางไดอยางยืดหยุนตามใจตองการ (รูป 4)

ด ว ยการใช ง านง า ย ไม จำเป น ต อ งรู เ รื่ อ งแฟลชมาก อ น ก็ ส ามารถสร า งผลงานที่ เ ป ย มไปด ว ยจิ น ตนาการ และความคิ ด สร า งสรรค จนได ผ ลงานที่ คุ ณ เองยั ง ต อ งทึ่ ง BannerZest Pro คือเครื่องมือในการสรางแฟลชที่นักออกแบบและสรางเว็บเพจไมอาจ มองขาม ดู ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม และดาวน โ หลดเวอร ชั น ทดลองใช ไ ด ที่ http://www.aquafadas.com/en/bannerzest/ สิงหาคม 2551

Computer Chiang Mai 85


ตามเครื่องหายใหเจอไดดวย โปรแกรม Ultimate Theft Alert

ตามเครื่องหายใหเจอไดดวย โปรแกรม

Ultimate Theft Alert

เรื่อง : Happyman วั ส ดี ค รั บ ฉบั บ นี้ นั บ ว า เป น ฉบั บ แรกของผม ที่มีโอกาสไดมาโมให ฟ ง กั น ในแบบตั ว อั ก ษร ผมว า ไม ตองพูดพร่ำทำเพลงใหเสียเวลา เราเขามาใน ส ว นของแนะนำโปรแกรมกั น ดี ก ว า สำหรั บ แฟนๆ ชาว Windows Mobile Phone แลว เครื่ อ งแต ล ะรุ น ที่ เ ราซื้ อ หามาเป น เจ า ของ ก็คงตองรักตองหวงเปนธรรมดา ถาวันไหนทำ เครื่ อ งตกกระแทกจนเป น รอย ก็ น่ั ง จ อ ยไป หลายวั น กว า จะทำใจได แล ว ลองคิ ด ดู ว า ถาเกิดหายขึ้นมาละจะทำยังไง!!! ใชไหมละ ครับ คงนั่งรองไหไปหลายวันเลย ยิ่งราคาของ เครื่องก็ไมใชถูกๆ เลย บางคนกวาจะเก็บเงิน ซื้ อ มาได ก็ เ รี ย กว า ใช เ วลาแทบข า มป เ ลย ที เ ดี ย ว แต สำหรั บ วั น นี้ ก็ มี ท างช ว ยแล ว กั บ โปรแกรม Ultimate Theft Alert ซึ่ ง เป น โปรแกรมเอาไวชวยตามเครื่องที่หายไปใหเจอ มากกวาที่จะเอาไวกันเครื่องหาย

Ultimate Theft Alert นั บ เป น อี ก หนึ่งโปรแกรมที่มีประโยชนในการตามเครื่องที่ หายจนเจอ ถึงแมวาจะไมใชวิธีปองกันที่จะ สามารถรั บ รองได ว า จะได เ ครื่ อ งคื น 100% แต อ ย า งน อ ย เราก็ ไ ด มี ก ารติ ด ตามและรู เบาะแสของเครื่องของเราวาอยูที่ไหน ซึ่งการ ใช ง านก็ ไ ม ยุ ง ยากเลยครั บ เมื่ อ เที ย บกั บ ประโยชนที่จะไดรับ ซึ่งโปรแกรมนี้พัฒนาจาก ค า ย CartyStudio ซึ่ ง ในการทำงานของ โปรแกรมนั้ น โปรแกรมจะทำการตรวจเช็ ค ห รื อ ต ร ว จ ส อ บ เ ล ข ห ม า ย ใ น ซิ ม ก า ร ด ของโทรศัพทมือถือที่เราใชงานอยูถึงความถูก ตอง เมื่อมีการเปลี่ยนซิมการด แนนอนวา เมื่อ ตอนถูกขโมย หรือเครื่องสูญหายไป คนที่เก็บ ได ต อ งเอาซิ ม การ ด เดิ ม ออกเพื่ อ ใส ข องใหม ในกรณีที่นำไปใชงานเอง แตถาหากในกรณีท่ี ขายตอทอดตลาดมือสองนั้น คนที่ซ้ือเครื่องไป ก็จะตองนำไปใชงานเชนกัน เพราะฉะนั้นเมื่อ มี ก ารเปลี่ ย นซิ ม การ ด เมื่ อ ไหร โปรแกรมจะ ทำการสง SMS ไปยังหมายเลขที่เรากำหนด เอาไว ซึ่งแนนอนวา เราก็จะรูวาเบอรโทรศัพท ล า สุ ด ที่ ใ ช เ ครื่ อ งของเราอยู คื อ เบอร อ ะไร แลวเราก็นำเบอรไปตรวจสอบกับผูใหบริการ โทรศัพทแตละรายเพื่อสืบหาตอไป เห็นไหม ละครับวา ถึงแมจะไมไดเครื่องของเราคืนใน ทันที แตอยางนอยเราก็รูถึงเบาะแสของเครื่อง วาตอนนี้อยูที่ใคร และถาหากติดตามใหดีแลว ละก็ จะสามารถตามเครื่องคืนมาสูออมอกเรา จนได

โปรแกรม l SIM สวนของการตั้งคาความเปนเจาของ

ระหวางซิมเขากับเครื่องของเรา l SMS เปนอีกสวนหนึ่งที่ขาดไมไดสำหรับ การสง SMS โดยการใสเบอรที่ตองการเอา ไว l Extras สวนที่ตองตั้งคาเพิ่มเติมเชน ขอความสำหรับสง SMS หรือหาม Hardreset l Tips เรื่องของทิปการใชงานหากอยากรู อะไรเกี่ยวกับโปรแกรมลองมาดูที่นี่ l Unlocking หากใชงานพอใจแลว ก็อยาลืม มาลงทะเบียนกันตรงนี้ ไมงั้นโปรแกรมจะ หมดอายุ

การตั้งคาใชงานโปรแกรม

แนะนำโปรแกรม

รูปที่ 1 ตามเครื่องหายใหเจอไดดวย โปรแกรม Ultimate Theft Alert

86 Computer Chiang Mai สิงหาคม 2551

มาแนะนำรายละเอียดในโปรแกรม กั น สั ก หน อ ย ในแต ล ะ Tab ว า มี อ ะไรบ า ง สำหรับโปรแกรมนี้ l Welcome กลาวคำตอนรับเขาโปรแกรม รวมถึงบอกถึงประโยชนของการใช โปรแกรมนี้ l How it works? บอกรายละเอียดวิธีใชงาน

รูปที่ 2 การตั้งคาซิมการด ในการตั้งคาใชงานนั้น เราสามารถ ตั้ ง ค า โดยไปที่ แ ท็ บ SIM เพื่ อ เพิ่ ม รหั ส ของ ซิมการดที่ตองการใหใชงานไดกับเครื่องของ เรา ในกรณีที่เรามีซิมการด 2 เบอร ก็สามารถ


ตามเครื่องหายใหเจอไดดวย โปรแกรม Ultimate Theft Alert เพิ่ ม เติ ม ได เ ช น กั น เวลาสลั บ ซิ ม การ ด โปรแกรมจะไมมีการสงขอความออก

ออกไปก็จะมากตามจำนวนเบอรอีกทางหนึ่งก็ คื อ คนที่ ข โมยเครื่ อ งไปก็ จ ะเสี ย ค า ส ง SMS เปนทวีคูณ

Hard-reset แลวทำใหโปรแกรมที่มีอยูหายไป ดังนั้นอยาลืมครับ แตสำหรับการ Hard-reset ด ว ยโปรแกรมที่ มี ติ ด มาอยู ใ นเครื่ อ งแล ว ก็คงตองทำใจ พอตั้งคาเสร็จเรียบรอย อยาลืม Save and Exit เปนอันเสร็จกระบวนการตั้ง คา สรุปการใชงานโปรแกรม Ultimate Theft Alert เปนโปรแกรมที่ชวยปองกันการ ขโมยได ใ นระดั บ หนึ่ ง รวมถึ ง สามารถแจ ง เตื อ นผ า นทาง SMS เพื่ อ ให ค น หาร อ งรอย หรื อ ที่ อ ยู ข องเครื่ อ งได ซึ่ ง เวอร ชั่ น ถั ด ไป จะมีการประยุกตนำ GPS เขามาใชงานรวม ดวย สำหรับเครื่องที่มี GPS ในตัว เพื่อที่จะ สามารถสงพิกัดของที่อยูเครื่องมาทาง SMS ก็ นั บ ว า เป น อี ก หนึ่ ง โปรแกรมที่ น า หามา ติดเครื่องกันเอาไว

รูปที่ 3 การตั้งคา SMS หลั ง จากนั้ น ให เ ข า ไปตั้ ง ค า ที่ แ ท็ บ SMS เพื่อตั้งคาเบอรโทรศัพทท่ีตองการใหสง ไปแจงเตือน ซึ่งสามารถเพิ่มเติมไดหลายเบอร เชนกัน ถาหากจำนวนเบอรมาก การสง SMS

รูปที่ 4 การตั้งคาขอความเตือน จากนั้ น ให เ ราไปตั้ ง ค า ข อ ความที่ ต อ งการส ง ออกที่ Extras และให Enable Hard-reset ให เ รี ย บร อ ย กั น บางคนที่ รู วิ ธี

สิงหาคม 2551

Computer Chiang Mai 87


Devil May Cry 4

ลายคนอาจจะสงสัยวา Capcom เริ่มหันมาใหความสนใจ กั บ การพอร ต เกมหรื อ แปลงเกมลงมาบนพี ซี ม ากขึ้ น เป น พิเศษรึเปลา ที่ผานมา Capcom เปนหนึ่งบริษัทหัวหอกที่ มักจะแปลงเกมดังบนคอนโซลลงบนพีซี แตก็ไมจริงจังนัก ทำบาง ไมทำ บ า ง แต สำหรั บ DMC4 เราคงไม อ าจพู ด ได เ ต็ ม ปากว า Capcom พอรตเกมนี้มา เพราะในอุตสาหกรรมเกมทุกวันนี้ การสรางเกมเพื่อให เล น ได ใ นเครื่ อ งเล น ต า งๆ มากที่ สุ ด นั่ น หมายถึ ง เม็ ด เงิ น และผล ตอบแทนที่มากขึ้น ไมวาจะเปน Xbox360, PS3, Wii, PC จนถึง Mac OS X แมวานโยบาย Exclusive Games ซึ่งหมายถึงเกมที่พัฒนา สำหรับเครื่องเลนเกมใดๆ โดยเฉพาะเทานั้น เครื่องเลนอื่นๆ หมดสิทธิ์ เชนแตเดิมมีขาววา DMC4 จะมีใหเลนบน PS3 เทานั้น แตในภายหลัง ก็มีใหเลนบน Xbox360 และแนนอนในที่สุดก็มาถึงพีซี เหมือนที่เคย เกิ ด ขึ้ น มาแล ว กั บ เกมดั ง ๆ อย า ง Halo หรื อ Gear of War เพี ย งแต เวอรชันสำหรับเครื่องเลนอื่นๆ หรือพีซีอาจตองรอนานอีกนิดเทานั้น สำหรับ DMC4 นี่คือการพัฒนาเกมสำหรับเครื่องเลนในรุน ต า งๆ ไปพร อ มๆ กั น รวมถึ ง พี ซี ด ว ยครั บ โดยออกแบบมาสำหรั บ พี ซีดวย ไมใชการแปลงเกมที่ประสบความสำเร็จอยูแลวมาเพื่อใหเลนบน พีซี ใน DMC4 ตัวเกมรองรับการเลนบน Windows อยางสมบูรณแบบ ไม ว า จะเป น การออกแบบมาเพื่ อ รองรั บ การ ด แสดงผลในตระกู ล NVidia รองรับระบบเสียง Dolby Digital ที่ใหเสียงรอบทิศทาง (ลำโพง 5.1 ขึ้ น ไป) การรองรั บ การใช เ กมแพด และการสั่ น เช น Microsoft Xbox360 Controller สำหรั บ พี ซี (อ า นรายละเอี ย ดใน Computer Chiang Mai ฉบับที่ 1 ไดที่ www.computerchiangmai.com)

เรื่องราวอันเขมขน นานมาแลวหนึ่งในอัศวินแหงความมืดสปราดา ไดกอกบฏ ตอจักรพรรดิแหงความมืด และกอศึกครั้งใหญ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ ปกปองมนุษยชาติ หนึ่ ง พั น ป ต อ มา ศาสนะจั ก รองค ก รหนึ่ ง ที่ เ รี ย กตั ว เองว า ”Order of the Sword” ไดสรางความเชื่อ และบูชาผูกอบกูอัศวินแหง ความมืดนี้ และอางตนเปนเหลาสาวกผูนับถือ ซึ่งจะชวยปกปองมนุษย ชาติจากเหลาปศาจราย ทั้งยังสรางกลุมของผูปกปองที่เรียกวา “Holy Knight” หรืออัศวินศักดิ์สิทธิ์ แลวแลวในวันหนึ่ง เนโร หนึ่งในอัศวินหนุมของ Holy Knight ก็เปนประจักษพยายาน ที่เห็นการบุกเขามาของ ดานเต หนึ่งในบุตร ของอัศวินในตำนานแหงปราดา และกำจัดผูนำแหงศาสนะจักรตอหนา ผูเลื่อมใสในโบสถ

นี่มันเกิดอะไรขึ้น! หรือดานเตนักลาปศาจอันเลื่องชื่อ หันหลัง ใหกับมนุษยชาติแลว? เรื่องราวที่เกิดขึ้น ชักพาเนโรตองเขาไปคนหาคำตอบ การไล ลาดานเต การปกปองคนรัก และเบื้องหลังอันนาสะพรึงกลัวที่คุณจะ เปนผูชี้ขาด...

สุดยอดแหงแอ็คชั่น DMC4 คือเกมแอ็คชั่นอยางแทจริง เริ่มกันตั้งแตการเปดฉาก ที่เรารอน ตื่นเตน ทั้งการเปดฉาก การตอสูในเกมที่เต็มไปดวยทวงทา ลีลา ชั้นเชิง และทาคอมโบตางๆ เพียบ เอฟเฟกตสุดยอด สะดุดตา ของการต อ สู ที่ ส วยงาม หากแต เ ฉี ย บคม ทั้ ง การใช ด าบ ใช ป น และทาสุดคลาสสิค เอกลักษณเฉพาะ DMC นั่นคือ กระโดด ลอยตัวกลางอากาศแลวยิงโดยเฉพาะทาใหมๆ ที่ไดจากแขน ปศาจของเนโร และแนนอนแฟนๆ DMC พลาดไมไดกับการได รั บ บทเป น ดานเต อั น เลื่ อ งลื อ อี ก ครั้ ง ที่ มี อ าวุ ธ หลากหลาย สลั บ ใช ง าน และเปลี่ ย นโหมดการ ตอสูไดอีกดวย ศั ต รู ต า งๆ ก็ ห ลากหลาย ตั ว ใหญ คั บ จอ สี สั น บาดตา ท ว งท า การเคลื่ อ นไหว และจู โ จมที่ เ ต็ ม ไปด ว ยอั น ตราย การออกแบบที่ เป ย มไปด ว ยจิ น ตนาการอั น สุ ด ยอด นี่ คื อ เกม แอ็คชั่นสุดมันที่พลาดแลวตองเสียใจ โดยเฉพาะ คนที่มีเกมแพดระบบสั่น ที่เชื่อวาคุณตองชอบ เกมแอ็คชั่นอยูแลว ยิ่งตองไมพลาด


นอกจากนี้ที่พลาด เล น ต า งๆ ที่ จ ะเพิ่ ม ความ อย า งจุ ใ จ พร อ ม ให เ ล น กั น เต็ ม

ไม ไ ด คื อ การปลดล็ อ คโหมดการ เข ม ข น ความยากในการเล น ความสามารถใหม ๆ เพิ่ ม เติ ม อิ่มอยางจุใจเลยทีเดียว

กราฟกสวยงามตระการตา ภาพกราฟ ก ของ DMC นั้ น เป น ที่ เลื่ อ งลื อ มาตั้ ง แต ภ าคแรกกั น เลยที เ ดี ย ว และเมื่อภาค 4 เผยโฉมและรองรับการเลนบน พีซีอยางเต็มประสิทธิภาพ ภาพที่ไดจึงสวย คม ง ด ง า ม ต ร ะ ก า ร ต า เ ส น ส า ย นุ ม น ว ล แตหนักแนน เราใจ เต็มเปยมไปดวยเสนห สี สั น และจิ น ตนาการที่ ทำให คุ ณ ต อ งตะลึ ง กับสิ่งที่ปรากฏอยูตรงหนากันเลยทีเดียว DMC นั้ น เลื อ กใช สี สั น ได อ ย า งลงตั ว ดึ ง ความ รูสึกและอารมณของผูเลนเขาสูบรรยากาศของฉาก และสภาพ แวดลอมที่ตองการสื่อไดเกงมากๆ การออกแบบสถาปตยกรรม สิ่งปลูกสราง องคประกอบตางๆ ในฉาก เมื่อผสมผสานกับ ลวดลาย พื้นผิว และบรรยากาศ ทำใหฉากตางๆ ของ DMC นั้นสวยงามจนหลายครั้งคุณตองหยุดดูสภาพรอบตัวกันเลย ทีเดียว ไ ม เ พี ย ง เ ท า นั้ น มุ ม ก ล อ ง ตำ แ ห น ง และภาพยนตรคั่นฉากก็เหมือนดูหนังดีๆ เรื่องหนึ่ง เลยทีเดียว งานนี้ยกนิ้วใหกับทีมงานกราฟก ที่ผลงานระดับนี้ ตองใชเวลาในการคิด ในการออกแบบอยางยาวนาน และการรอคอยการมา ของ DMC ภาค 4 นั้ น ก็ คุ ม ค า อย า ง ยิ่ง

อยาเชื่อผมครับ ความงดงาม นาทึ่งแบบนี้ คุณตองพิสูจนให เห็ น ด ว ยตาของคุ ณ เองครั บ แล ว จะเห็ น ว า นี่ คื อ หนึ่ ง ในเกมที่ มี ภ าพ กราฟกที่สวยงามที่สุดของปกันเลยทีเดียว ที่สำคัญ ไมเพียงสวยแครูป นะครับ แตจูบก็แสนจะหอมหวานอีกดวย

ระบบเสียงที่รองรับ Dolby Digital แมวาเทคโนโลยีดานเสียงของเกมไดพัฒนาไปไกล แตเรา ตองยอมรับวา มีเกมเพียงเล็กนอยเทานั้น ที่ใหความสำคัญกับเสียง อยางแทจริง โดยเฉพาะมิติทิศทางของเสียง ซึ่งสวนใหญก็จะเปนเกม ดั ง จากค า ยใหญ เช น เดี ย วกั บ DMC4 ที่ ร องรั บ ระบบเสี ย ง Dolby Digital รวมถึงระบบเสียงที่มีมิติซายขวา หนาหลัง โดยเฉพาะคนที่มี ลำโพง 5.1 ขึ้นไป จะสัมผัสไดถึงประสบการณเสียงรอบทิศทางในการ เลนอยางชัดเจน สรางความสนุกไดเต็มที่

สุดยอดเกมแอ็คชั่นแหงตำนาน แมจะมาถึงภาค 4 แลว แต DMC ยังคงความสนุก ตื่นเตน เร า ใจไปกั บ แอ็ ค ชั่ น อั น เผ็ ด มั น ส เนื้ อ เรื่ อ งที่ น า ติ ด ตาม กราฟ ก อันตระการตา เสียงที่สรางบรรยากาศอยางกลมกลืน และเวอรชันที่ สมบูรณแบบสำหรับพีซี นี่คือเกมดีที่คุณ ตองไมพลาด!

ดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://www.devilmaycry.com/ ดาวนโหลดเวอรชันเดโม ทดลองเลนไดที่ http://www.ea.co.th/th-th/downloads/demos/dmc4demo/


Computer Chiang Mai  

สาระครบครัน สารพันความรู้ คู่คอมพิวเตอร์