Page 1

ANUARI 2012 | SINTESI DE LES ACTIVITATS DEL CASAL DELS PAÏSOS CATALANS DE LA PLATA, ARGENTINA


Arrels Any XV Nº 30 Publicació del Casal dels Països Catalans de La Plata, Argentina. Carrer 14 Nº 109 La Plata (CP 1900) Província de Buenos Aires Telèfon 54 221 489-7121 cclaplata@gmail.com Registre de la Propietat Intel·lectual en tramitació

Director Carles R. Capdevila Traducció i supervisió de llengua catalana Sara Bailac i Ardanuy Disseny DCV Jessica Agudo Fotografies Maria Dolors Torres Sánchez arxiu del Casal

Pròleg | Prólogo

3

Activitats Internacionals | Actividades internacionales

4

Activitats Culturals | Actividades culturales Aniversaris, celebracions i commemoracions

14

Aniversarios, celebraciones y conmemoraciones

27

Activitats Intercasals | Actividades intercasals

35

Reconeixements | Reconocimientos

38

Futurs Projectes | Futuros Proyectos

43


ARRELS

página 3

Un any més El casal ha complert 16 anys i ha estat el segon del meu mandat. Al 2011 vaig tenir l’honor de presidir-lo quan realitzarem una celebració pels 15 i els 88 anys de la presència institucional catalana a La Plata. I en aquesta ocasió, hem afrontat amb èxit la responsabilitat d’organitzar la XII Trobada Cultural de Casals Catalans a l’Exterior del Con Sud d’Amèrica. A més, la nostra entitat va tornar a ser reconeguda per l’Institut per a la Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC) ja que el 2010 va rebre el premi “Josep Maria Batista i Roca” la Mercè Quixal d’Ortiga i al 2012 me l’han adjudicat a mi. La cerimònia d’entrega al Consell de Cent de l’Ajuntament de Barcelona va ser molt emotiva i la recordaré tota la vida. Pel que fa al que hem realitzat enguany, poc puc afegir a allò que veureu al llarg de les pàgines d’aquesta tradicional publicació, en què intentem deixar testimoni de tot allò que hem fet, majoritàriament positiu, encara que el resultat d’algunes activitats no ha estat el que hauríem desitjat. El 2013 es preveu prometedor i encoratjador: a la imperiosa difusió al nostre entorn de tot allò que està passant a Catalunya, és a dir, al compromís assumit amb la Generalitat de sortir a explicar “el Cas Català”, hi sumarem fites molt significatives com són –per exempleel segon viatge a Catalunya; un Conveni amb el Col·legi d’Arquitectes de La Plata; un acord amb el Cercle Sicilià; i noves idees que ens acaba d’aportar la Sara Bailac, la nova becària –llicenciada en ciències polítiques, de Tàrrega (Lleida)– que acaba d’arribar per treballar nou mesos al casal. Finalment, a aquells que ens han ajudat molt des de la pròpia junta directiva, dins el grup de socis, els amics, els directius d’altres institucions, col·lectivitats, empreses, autoritats, altres casals, la Secretaria d’Afers Exteriors la Generalitat de Catalunya, l’Institut de Relacions Internacionals de la Facultat de Dret i Ciències Polítiques de la UNLP, la Secretaria de Cultura de la Municipalitat de La Plata i el Consell Deliberant del districte, el nostre profund agraïment. Carles R. Capdevila, president

Un año más El casal cumplió 16 años y fue el segundo de mi mandato. En 2011 tuve el honor de presidirlo cuando realizamos un festejo por los 15 y los 88 años de la presencia institucional catalana en La Plata. Y en esta ocasión afrontamos con éxito la responsabilidad de organizar el XII Encuentro Cultural de Colectividades Catalanas del Exterior del Cono Sur de América. Además, nuestra entidad volvió a ser reconocida por el Instituto para la Proyección Exterior de la Cultura Catalana (IPECC) ya que en 2010 recibió el premio “Josep Maria Batista i Roca” Mercè Quixal y en el 2012 me lo adjudicaron a mí. La ceremonia de entrega en el Consell de Cent del Ayuntamiento de Barcelona fue muy emotiva y la recordaré toda mi vida. En cuanto a lo realizado en el año, poco puedo agregar a lo que verán a lo largo de las páginas de esta tradicional publicación, en la que intentamos dejar testimonio de todo lo que hicimos, mayoritariamente positivo, aunque el resultado de algunas actividades no fue el que hubiésemos deseado. El 2013 viene promisorio y alentador: a la imperiosa difusión en nuestro medio de todo lo que está pasando en Catalunya, es decir al compromiso asumido ante la Generalitat de salir a explicar el “Caso Catalán”, sumaremos logros muy significativos como lo son –por ejemploel segundo viaje a Catalunya; un convenio con el Colegio de Arquitectos de La Plata; un acuerdo con el Círculo Siciliano; y nuevas ideas que nos acaba de aportar Sara Bailac, la nueva becaria -licenciada en ciencias políticas, de Tàrrega (Lleida)- que acaba de llegar para trabajar nueve meses en el casal. Finalmente, a quienes nos han ayudado mucho desde la misma junta directiva, dentro del grupo de socios, amigos, directivos de otras instituciones de colectividades, empresas, autoridades de otros casales, la Secretaría de Asuntos Exteriores de la Generalitat de Catalunya, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNLP, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de La Plata y el Concejo Deliberante del distrito, nuestro profundo agradecimiento. Carles R. Capdevila, presidente


ARRELS

página 4

XII Trobada Cultural dels Casals del Con Sud d’Amèrica Des del 14 al 16 de setembre, el nostre casal va ser organitzador i amfitrió de la XII Trobada Cultural de les Comunitats Catalanes de l’Exterior del Con Sud d’Amèrica, que es va desenvolupar dintre del Passatge “Dardo Rocha” de La Plata, on van tenir lloc les conferències, xerrades, taules rodones, tallers de joves, exposició de propostes dels joves, presentació de grups de teatre, esbarts dansaires, corals, etc. Més de 200 participants van assistir i treballar fins el dinar de cloenda que es va servir al saló dels miralls de la Facultat de Dret i Ciències Jurídiques i Socials de la UNLP. Com és ja tradicional, vam gaudir d’una trobada com cal, encara que es va produir dintre del marge d’austeritat general.

XII Encuentro Cultural de los Casals del Cono Sur de América Desde el 14 al 16 de septiembre, nuestro casal fue organizador y anfitrión del XII Encuentro Cultural de las Comunidades Catalanes del Exterior del Cono Sur de América, que se desarrolló dentro del Pasaje “Dardo Rocha” de La Plata, donde tuvieron lugar las conferencias, charlas, mesas redondas, talleres de jóvenes, exposición de propuestas de los jóvenes, presentación de grupos de teatro, “esbarts dansaires”, corales, etc. Más de 200 participantes asistieron y trabajaron hasta el almuerzo de cierre que se sirvió en el salón de los espejos de la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. Como es ya tradicional, disfrutamos de un encuentro como es debido, aunque se produjo dentro del margen de austeridad general.


ARRELS

pรกgina 5


ARRELS

página 6

Conclusions Com a conclusió de la feina desenvolupada a les diferents sessions, les CCE participants tenint en compte que el seu objectiu principal es la difusió de la cultura i identitat de Catalunya, coincideixen en: n Les Comunitats Catalanes del Con Sud d’Amèrica donem suport al camí de llibertat i al desig d’independència del poble català, expressat clarament a la manifestació de l’11 de setembre i recolzem totes les iniciatives de la societat civil i del Govern que impliquin assolir la constitució de Catalunya com a estat independent. n Celebrem la incorporació del jovent a la conducció de les CCE i l’excel•lent qualitat dels projectes i propostes presentats a la Trobada. Proposem que torni a desenvolupar-se el programa de fòrums o estades a Catalunya. n Acordem estudiar la factibilitat de crear una organització que tindrà com objectiu: assessorar, donar avals i tota mena de suport relatiu a la gestió econòmica i financera de les CCE del Con Sud d’Amèrica. n Acordem promoure un projecte per difondre a totes les personalitats rellevants dels governs de les comunitats d’acollida, institucions culturals, educatives, socials, sindicals i pels tots els mitjans de comunicació possibles la identitat de Catalunya com a Nació i les seves característiques històriques, socials i econòmiques. n Donem suport a la realització del Curs de Formació de Tècnics en Gestió Cultural proposat pel Casal Català de Guayaquil per l’any 2013, com a eina important per millorar la feina que desenvolupen les CCE. n Mantenim el suport a la feina que porten a terme els joves a cada CCE. n Reconeixem la feina científica desenvolupada a Catalunya, que la posa en els primers llocs del món en investigació i recerca i difondre aquesta realitat als països del Con Sud d’Amèrica. n Acordem treballar per mantenir la continuïtat de les Trobades, tinguin o no tinguin suport econòmic de la Generalitat, com element fonamental per fer conèixer la cultura i la identitat catalana, utilitzant el català com a llengua vehicular, i enfortir la germanor entre els integrants de les CCE. n Designem com a entitat organitzadora del Taller de Capacitació de Dirigents de les CCE i seu de la primera reunió de directius a desenvolupar-se el 2013 al Centre Català de Venado Tuerto. n Designem com a entitat organitzadora de la XIII Trobada Cultural de Comunitats Catalanes del Con Sud d’Amèrica que tindrà lloc al 2014, al Casal de Catalunya de Paraná. n Reconeixem la decisió del Govern de la Generalitat de Catalunya de continuar el recolzament institucional i econòmic a les CCE i mantenir-lo malgrat la crisi financera que pateix. n Agraïm també la presència i aportació del senyor Director General de Relacions Exteriors de la Generalitat de Catalunya, Francesc de Paula Gambús i Millet; i del senyor president de la Comissió de Ciència i Tècnica de l’Institut d’Estudis Catalans, David Serrat i Congost; i al Casal dels Països Catalans de La Plata per l’organització i la programació duta a terme que ha fet possible als participants gaudir de les diverses experiències de gestió, les noves propostes i manifestacions culturals i artístiques de les entitats participants. La Plata, 16 de setembre de 2012


ARRELS

pรกgina 7


ARRELS

página 8

Conclusiones Como conclusión del trabajo desarrollado en las diferentes sesiones, las CCE participantes teniendo en cuenta que su objetivo principal es la difusión de la cultura e identidad de Catalunya, coinciden en: n Las Comunidades Catalanas del Cono Sur de América apoyamos el camino de libertad y el deseo de independencia del pueblo catalán, expresado claramente en la manifestación del 11 de septiembre y apoyaremos todas las iniciativas de la sociedad civil y del Gobierno que impliquen alcanzar la constitución de Catalunya como estado independiente. n Celebramos la incorporación de la juventud a la conducción de las CCE y la excelente calidad de los proyectos y propuestas presentadas en la Trobada. Proponemos que vuelva a desarrollarse el programa de foros o estancias en Catalunya. n Acordamos estudiar la factibilidad de crear una organización que tenga como objetivo: asesorar, avalar y dar todo tipo de apoyo en relación a la gestión económica y financiera de las CCE del Cono Sur de América. n Acordamos promover un proyecto para difundir a todas las personalidades relevantes de los gobiernos de las comunidades de acogida, instituciones culturales, educativas, sociales, sindicales y para todos los medios de comunicación posibles la identidad de Catalunya como Nación y sus características históricas, sociales y económicas. n Apoyamos la realización del Curso de Formación de Técnicos en Gestión Cultural propuesto por el Casal Catalán de Guayaquil para el año 2013, como herramienta importante para mejorar el trabajo que desempeñan las CCE. n Mantenemos el apoyo al trabajo que llevan a cabo los jóvenes en cada CCE. n Reconocemos el trabajo científico desarrollado en Catalunya, que la pone en los primeros puestos del mundo en investigación y difundir esta realidad en los países del Cono Sur de América. n Acordamos trabajar para mantener la continuidad de las Trobades, tengan o no tengan apoyo económico de la Generalitat, como elemento fundamental para dar a conocer la cultura y la identidad catalana, utilizando el catalán como lengua vehicular, y fortalecer la hermandad entre los integrantes de las CCE. n Designamos como entidad organizadora del Taller de Capacitación de Dirigentes de las CCE y sede de la primera reunión de directivos a desarrollarse en 2013 al Centre Catalán de Venado Tuerto. n Designamos como entidad organizadora del XIII Encuentro Cultural de Comunidades Catalanas del Cono Sur de América que tendrá lugar en 2014, al Casal de Catalunya de Paraná. n Reconocemos la decisión del Gobierno de la Generalitat de Catalunya de continuar el apoyo institucional y económico a las CCE y mantenerlo a pesar de la crisis financiera que padece. n Agradecemos también la presencia y aportación del señor Director General de Relaciones Exteriors de la Generalitat de Catalunya, Francesc de Paula Gambús i Millet; y del señor presidente de la Comisión de Ciencia y Técnica del Institut d’Estudis Catalans, David Serrat y Congost; y al Casal dels Països Catalans de La Plata por la organización y la programación realizada que ha hecho posible a los participantes disfrutar de las diferentes experiencias de gestión, las nuevas propuestas y manifestaciones culturales y artísticas de las entidades participantes. La Plata, 16 de septiembre de 2012


ARRELS

pรกgina 9


ARRELS

página 10

Casal dels Països Catalans de La Plata (Argentina) Centre Català de Rosario (Argentina) Centre Català de Venado Tuerto (Argentina) Casal de Catalunya de Buenos Aires (Argentina) Casal Català de Quito (Ecuador) Casal de Catalunya de Paraná (Argentina) Centre Català de Mendoza (Argentina) Centre Català de Capitán Sarmiento (Argentina) Casal de Catalunya de Mar del Plata (Argentina) Casal de Catalunya de Santa Fe (Argentina) Les Quatres Barres de Castelar (Argentina) Centre Català de Córdoba (Argentina) Associacio de Socors Mutus Montepío de Montserrat de Buenos Aires (Argentina) Casal Català de Montevideo (Uruguay) Agrupacio Catalana de Pergamino (Argentina) Casal Català de Guayaquil (Ecuador) Casal Català de Bahía Blanca (Argentina) Catalonia. Grup de Catalans a Sao Paulo (Brasil) Centre Català de Santiago (Chile) Agrupacio Cultural Catalana de Mendoza (Argentina)


ARRELS

página 11

El casal ha organitzat diverses conferències per aclarir el “cas català” La successió d’esdeveniments que han tingut lloc a Catalunya al llarg del 2012 ha motivat que el nostre casal intensifiqués la tasca d’aclariment que iniciàrem fa ja tres anys Gustavo Capdevila, secretari del nostre casal i membre per Sud-amèrica del Consell Assessor de les CCE, juntament amb César Arrondo, professor d’història i destacat dirigent basc a l’Argentina i a Euskadi. Ambdós continuaren oferint conferències conjuntes sota el títol “Catalunya i Euskal Erria, dos nacions sense estat”. Les dissertacions van ser realitzades en casals catalans i centres bascos de diferents ciutats del nostre país. Gustavo Capdevila aportà xerrades a la nostra entitat en diferents moments de l’any, atenent al desenvolupament dels transcendents esdeveniments que es produïen a Catalunya (manifestació de l’11 de setembre; eleccions; paper de les ONG catalanes; etc.). Com a fet molt destacat el 23 de novembre, a la Facultat

de Dret de la UNLP, vam exposar el tema “Catalunya, més autonomia o independència?”. Ho vam fer al congrés que va organitzar l’Institut de Relacions Internacionals (IRI). Carlos Capdevila va traçar una breu síntesi històrica de Catalunya, Gustavo Capdevila es va referir als aspectes històrics, polítics i jurídics, per després explicar la situació actual, els motius pels quals una clara majoria de la nació catalana desitja la seva independència i va exposar paral·lelismes il·lustratius. Finalment, va ser convidada a exposar les seves pròpies experiències, Montserrat Esteve Ràfols, de la Universitat Autònoma de Barcelona, que es trobava llavors treballant a la UNLP. La junta directiva del Casal dels Països Catalans de La Plata desitja expressar el seu agraïment al director de l’IRI, Norberto Consani; i al coordinador del congrés internacional i director de l’Àrea d’Europa, Juan Pérsico, per brindar-nos la possibilitat d’exposar el “cas català” en l’especial moment històric que viu la nostra estimada Catalunya.


ARRELS

El casal promovió numerosas conferencias para esclarecer el “caso catalán” La sucesión de acontecimientos que tuvieron lugar en Catalunya a lo largo de 2012 motivó que nuestro casal intensificara la tarea de esclarecimiento que iniciaron hace ya tres años Gustavo Capdevila, secretario de nuestro casal y miembro por Sudamérica del Consejo Asesor de las CCE, junto a César Arrondo, profesor de historia y destacado dirigente vasco en la Argentina y Euzkadi. Ambos continuaron ofreciendo conferencias conjuntas bajo el título “Catalunya y Euskal Erría, dos naciones sin estado”. Las disertaciones se fueron realizando en casales catalanes y centros vascos de distintas ciudades de nuestro país. Gustavo Capdevila agregó charlas en nuestra entidad en distintos momentos del año, atendiendo al desarrollo de los trascendentes sucesos que se producían en Catalunya (marcha del 11 de setiembre; elecciones; papel de las ONG catalanas; etc.). Como circunstancia muy destacada, el 23 de noviembre, en la Facultad de Derecho de la UNLP, expusimos sobre el tema “Catalunya, más autonomía o independencia?”. Lo hicimos en el congreso que organizó el Instituto de Relaciones Internacionales (IRI). Carlos Capdevila trazó una breve síntesis histórica de Catalunya; Gustavo Capdevila se refirió a aspectos históricos, políticos y jurídicos, para luego explicar la situación actual, los motivos por los cuales una clara mayoría en la nación catalana desea su independencia y trazó paralelismos ilustrativos. Finalmente, fue invitada a exponer sobre sus propias experiencias, Montserrat Esteve Ràfols, de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien se hallaba entonces trabajando en la UNLP. La junta directiva del Casal dels Països Catalans de La Plata desea expresar su agradecimiento al director del IRI, Norberto Consani; y al coordinador del congreso internacional y director del Área Europa, Juan Pérsico, por brindarnos la posibilidad de exponer el “caso catalán” en el especial momento histórico que vive nuestra amada Catalunya.

página 12


ARRELS

página 13

El secretari del nostre casal i membre per Amèrica del Sud del Consell Assessor de les Comunitats Catalanes de l’Exterior, Gustavo Capdevila, va participar a Barcelona a la reunió anual de l’òrgan consultiu. Va presentar en aquesta oportunitat les conclusions de la XII Trobada Cultural realitzada a La Plata i propostes referides al desenvolupament cultural conjunt dels centres catalans americans, precisament en aquest àmbit va aconseguir que es doni llum verda al Taller de Capacitació en Gestió Cultural que es desenvoluparà al setembre de 2013 a Guayaquil (Equador) i va sol·licitar –conjuntament amb els altres membres- que es restitueixin els “Fòrums Joves” anuals. També va sol·licitar la presència del responsable de l’Àrea de Casals de la Secretaria d’Afers Exteriors, Daniel Gimeno, al taller de dirigents que es realitzarà a Venado Tuerto els dies 19, 20 i 21 d’abril de 2013, entre altres iniciatives.

Reunió del Consell Assessor de les CCE Reunión del Consejo Asesor de las CCE El secretario de nuestro casal y miembro por América del Sud del Consejo Asesor de las Comunidades Catalanas del Exterior, Gustavo Capdevila, participó en Barcelona en la reunión anual del cuerpo consultivo. Presentó en la oportunidad las conclusiones de la XII Trobada Cultural realizada en La Plata y propuestas referidas al desarrollo cultural conjunto de los centros catalanes americanos, precisamente en este orden logró que se dé luz verde al Taller de Capacitación en Gestión Cultural que se desarrollará en septiembre de 2013 en Guayaquil (Ecuador) y solicitó --junto a los demás miembros-- que se restituyan los “Forums Joves” anuales. También solicitó la presencia del responsable del Área Casales de la Secretaría de Asuntos Exteriores, Daniel Gimeno, en el taller dirigentes que se realizará en Venado Tuerto los días 19, 20 y 21 de abril de 2013, entre otras iniciativas.


ARRELS

página 14

Classes de llengua catalana La professora Esther Barnet ha continuat a càrrec de les classes de llengua catalana que es dicten al casal en diferents nivells i continuarà fent-ho el 2013, amb la circumstància molt especial que s’afegiran als cursos els socis del Col·legi d’Arquitectes de la Província de Buenos Aires, Districte 1 (La Plata), en relació als termes del conveni subscrit amb aquesta entitat professional, tal com s’informa seguidament.

Clases de idioma catalán La profesora Esther Barnet continuó a cargo de las clases de idioma catalán que se dictan en el casal en distintos niveles y continuará haciéndolo en 2013, con la circunstancia muy especial de agregarse a los cursos los socios del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 1 (La Plata), en orden a los términos del convenio suscripto con esa entidad profesional, tal como se informa por separado.

Cicle de cinema català Al teatre que la Sociedad Cooperativa de Seguros “Bernardo Rivadadia” té al carrer 7 i 47, s’han projectat aquest any dues pel·lícules catalanes. La primera va ser “Tapes” de José Corbacho i Juan Cruz i després va seguir l’emblemàtic film “Bicicleta, cullera, poma”, una magnífica narració de la vida de l’expresident Pasqual Maragall, afectat d’Alzheimer, i la família del qual va crear una fundació per investigar la malaltia. L’esforç del propi Maragall i de tota la seva família, queda reflectit en aquesta meravellosa pel·lícula.

Ciclo de cine catalán En el teatro que la Sociedad Cooperativa de Seguros “Bernardo Rivadadia” posee en 7 y 47, se proyectaron este año dos películas catalanas. La primera fue “Tapas”, de José Corbacho y Juan Cruz y luego siguió el emblemático filme “Bicicleta, cuchara, manzana”, un magnífico racconto de la vida del ex presidente Pasqual Maragall, afectado del mal de Alzheimer, y cuya familia creó una fundación para investigar la enfermedad. El esfuerzo del propio Maragall y de toda su familia, queda reflejado en esta maravillosa película.


ARRELS

página 15

IV cicle d’exposicions d’arts plàstiques El saló “Francesc Macià” del nostre casal ha estat l’escenari del IV Cicle d’Exposicions d’Arts Plàstiques que té com a finalitat mostrar el treball dels artistes de la ciutat, activitat tradicional a la que en aquesta oportunitat s’ha afegit que cada expositor doni una de les seves obres, que seran subhastades al

març de 2013 a total benefici de l’Obra de la Madre Tres Veces Admirable (llar d’infants i joves) que té al seu càrrec la Fundació del Padre Carlos Cajade. Sota la coordinació de la vicepresidenta, Rosita Torres Sabaté, han exposat a partir del 2 de juny: Sergio Mercé, Erica Pedraza i María Inés González

Pascuet; del 22 de juny: Florencia Denis i Leandro Devecchi; del 9 de juliol: María Laura Bereciartúa i els alumnes del taller de la professora Laura Paisan; de l’11 de setembre: Laura Balagué i Francisco Ratti; i del 20 d’octubre: Clelia Ogando de Albarracín i Carlos A. Meneses.


ARRELS

página 16

IV ciclo de exposiciones de artes plásticas El salón “Francesc Macià” de nuestro casal fue escenario del IV Ciclo de Exposiciones de Artes Plásticas que tiene como finalidad mostrar el trabajo de los artistas de la ciudad, tradicional actividad a la que en esta oportunidad se agregó que cada expositor donara una de sus obras, las que serán subastadas en marzo de 2013 a total beneficio de la Obra de la Madre Tres Veces Admirable (Hogar de niños y jóvenes) que tiene a su cargo la Fundación del Padre Carlos Cajade. Bajo la coordinación de la vicepresidenta, Rosita Torres Sabaté, expusieron a partir del 2 de junio: Sergio Mercé, Erica Pedraza y María Inés González Pascuet; del 22 de Junio: Florencia Denis y Leandro Devecchi; del 9 de Julio: María Laura Bereciartúa y los alumnos del taller de la profesora Laura Paisan; del 11 de Septiembre: Laura Balagué y Francisco Ratti; y del 20 de Octubre: Clelia Ogando de Albarracín y Carlos A. Meneses.


ARRELS

HAN EXPOSAT Sergio Mersé, Erica Pedraza i María Inés González Pascuet; Florencia Denis i Leandro Devecchi; María Laura Bereciartúa i els alumnes del taller de la professora Laura Paisan; Laura Balagué i Francisco Ratti; Clelia Ogando de Albarracín i Carlos A. Meneses.

página 17


ARRELS

página 18

Brillant activitat coral Sota la direcció del mestre Bernardo Latini i l’assistència tècnica de la professora Nancy Arrascaeta, els nostres dos grups corals han continuat la seva consolidació al llarg de les nombroses presentacions que han efectuat el 2012, especialment convidats, tant des d’altres casals com Les Quatre Barres de Castelar, com en festivals d’altres col·lectivitats de La Plata, Chascomús i Berisso. Òbviament, entre les actuacions més celebrades destaquen les de les jornades de la XII Trobada Cultural de les Comunitats Catalanes de l’Exterior d’Amèrica del Sud, desenvolupada a La Plata. Paral·lelament, el representant de la Coral Montserrat i de la Coral Els Tricotèes, ha continuat recollint premis i reconeixements internacionals.


ARRELS

página 19

Brillante actividad coral Bajo la dirección del maestro Bernardo Latini y la asistencia técnica de la profesora Nancy Arrascaeta, nuestros dos elencos corales continuaron su consolidación a lo largo de las numerosas presentaciones que concretaron en 2012, especialmente invitados, tanto desde otros casales como Les Quatre Barres de Castelar, como en festivales de otras colectividades de La Plata, Chascomús y Berisso. Obviamente, entre las actuaciones más celebradas se destacan las de las jornadas del XII Encuentro Cultural de las Colectividades Catalanas del Exterior de Améric a del Sur, desarrollada en La Plata. Paralelamente, el responsable de la Coral Montserrat y del Coro Els Tricotèes, continuó cosechando premios y reconocimientos internacionales.


ARRELS

página 20

n 6 D’AGOST III Trobada Coral. Societat Lituana Catòlica, Cultural i de Socors Mutus Mindaugas, Berisso. Cor Jove “Els Tricotèes”.

Detall d’actuacions

n 15 DE SETEMBRE XII Trobada Cultural de les CCE del Con Sud d’Amèrica. Pasaje Dardo Rocha, La Plata. Coral Montserrat i Cor Jove “Els Tricotèes”. n 29 DE SETEMBRE Cicle Coral Adicora 9a Edició. Salón Dorado Municipal, La Plata. Cor Jove “Els Tricotèes”. n 13 D’OCTUBRE Trobada Coral Festa de l’Immigrane. Catedral Nuestra Señora de la Merced, Chascomús. Cor Jove “Els Tricotèes”. n 28 D’OCTUBRE Trobada Coral Primavera. Església Santa Magdalena Sofía Barat, Castelar. Coral Montserrat i Cor Jove “Els Tricotèes”. n 7 DE DESEMBRE Concert de Final d’Any. Círculo Siciliano, La Plata. Coral Montserrat. n 9 DE DESEMBRE Concert de Tancament de l’activitat coral de l’any. Església Nuestra Señora de Lourdes, La Plata. Coral Montserrat i Cor Jove “Els Tricotèes”.

Detalle de presentaciones

n 26 DE AGOSTO III Encuentro Coral. Sociedad Lituana Católica, Cultural y de Socorros Mutuos Mindaugas, Berisso. Cor Jove “Els Tricotèes”. n 15 DE SEPTIEMBRE XII Trobada Cultural de les CCE del Con Sud dÁmérica. Pasaje Dardo Rocha, La Plata. Coral Montserrat y Cor Jove “Els Tricotèes”. n 29 DE SEPTIEMBRE Ciclo Coral Adicora 9ª Edición. Salón Dorado Municipal, La Plata. Cor Jove “Els Tricotèes”. n 13 DE OCTUBRE Encuentro Coral Fiesta del Inmigrante. Catedral Nuestra Señora de la Merced, Chascomús. Cor Jove “Els Tricotèes”. n 28 DE OCTUBRE Encuentro Coral Primavera. Iglesia Santa Magdalena Sofía Barat, Castelar. Coral Montserrat y Cor Jove “Els Tricotèes”. n 7 DE DICIEMBRE Concierto de Fin de Año. Círculo Siciliano, La Plata. Coral Montserrat. n 9 DE DICIEMBRE Concierto Cierre actividad Coral del año. Iglesia Nuestra Señora de Lourdes, La Plata. Coral Montserrat y Cor Jove “Els Tricotèes”.


ARRELS

página 21

Presentació d’un llibre El divendres 30 de novembre es va presentar a la nostra seu el llibre “Hojas de octubre”, fruit de la inspiració d’Elida Gabrici, Mabel Grigera i Elián Espósito. La vetllada cultural va estar acompanyada per un espectacle musical i l’assistència de públic fou molt nombrosa. Per la nostra entitat, la satisfacció va ser molt gran perquè una de les autores és sòcia i col·laboradora incansable de totes les activitats que desenvolupem. Elida Gabrici va tornar a brillar amb el seu talent i entrega permanent.

Presentación de un libro El viernes 30 de noviembre se presentó en nuestra sede el libro “Hojas de octubre”, fruto de la inspiración de Elida Gabrici, Mabel Grigera y Elián Espósito. La velada cultural estuvo acompañada por un espectáculo musical y la asistencia de público fue muy numerosa. Para nuestra entidad, la satisfacción fue muy grande porque una de las autoras es socia y colaboradora incansable de todas las actividades que desarrollamos. Elida Gabrici volvió a brillar con su talento y entrega permanente.


ARRELS

página 22

Taller de Teatro La profesora María Clara Carzolio (quien en 2012 obtuvo también el título de psicóloga) continuó al frente del taller de teatro para niños, tarea difícil y de resultados algunas veces relativos por cuanto el esfuerzo desarrollado a lo largo del año no se ve –en ocasiones-- correspondido cuando llega el momento de representar. El motivo es muy simple: los fines de semana o días festivos, momentos especiales para ofrecer espectáculos, los padres suelen relegar la participación de sus hijos como consecuencia de haber planificado otras actividades para “grandes”. En consecuencia, pese a que el Día del Niño y la fiesta de clausura del año conformaron dos buenas reuniones, en 2013 el taller de teatro para niños se transformará en taller de teatro vocacional para jóvenes y adultos, por lo que los interesados podrán requerir mayores precisiones en nuestra secretaría.

Taller de Teatre La professora María Clara Carzolio (que el 2012 va obtenir també el títol de psicòloga) ha continuat al capdavant del taller de teatre per a infants, tasca difícil i de resultats algunes vegades relatius en relació a l’esforç desenvolupat al llarg de l’any que no es veu –de vegades- correspost quan arriba el moment de representar. El motiu ha estat molt senzill: els caps de setmana o dies festius, moments especials per oferir espectacles, els pares solen relegar la participació dels seus fills com a conseqüència d’haver planificat altres activitats per a “grans”. En conseqüència, tot i que el Dia del Nen i la festa de cloenda de l’any van conformar dues bones reunions, el 2013 el taller de teatre per a infants es transformarà en taller de teatre vocacional per a jovent i adults, de manera que les persones interessades podran demanar més detalls a la nostra secretaria.

Mostra de joguines antigues Muestra de juguetes antiguos

Des del 12 d’agost, a la nostra seu es va instal·lar una “Mostra de joguines de l’ahir fins al 2000”, coordinat per l’arquitecta Elida Gabrici. L’exposició es va conformar amb molt valuoses peces aportades per socis i amics del casal. Les joguines –per a ambdós sexes- comprenien des de nines de la dècada de 1920, passant per antics “mecanos”, cotxets de metall, vells jocs de taula de fusta, fins a destacades peces de col·lecció. L’exposició va ser després reiterada a les dependències del Complex López Merino, depenent de la Secretaria de Cultura de la Municipalitat de La Plata.

A partir del 12 de agosto, en nuestra sede se montó una “Muestra de juguetes del ayer hasta el 2000”, coordinado por la arquitecta Elida Gabrici. La exposición se conformó con muy valiosas piezas aportadas por socios y amigos del casal. Los juguetes --para ambos sexos-- abarcaron desde muñecas de la década de 1920, pasando por antiguos “mecanos”, cochecitos de metal, viejos juegos de mesa de madera, hasta destacadas piezas de colección. La exposición fue luego reiterada en dependencias del Complejo López Merino, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de La Plata.


ARRELS

página 23

Música de Cambra en un emotiu homenatge a Catalunya, al casal i als responsables dels grups corals Coincidint amb la reunió de comiat de l’any oferta als associats del casal, vam tenir l’oportunitat de gaudir d’una mostraestrena de música de cambra. Va interpretar al piano les següents tres peces Germán Rodríguez Lescano, el seu autor, acompanyat per la jove soprano brasilera Mayra de Freitas Horta:

“Si calles, jo cantaré més alt” Ària (en català) “Passeig de Gràcia” Vals Nº 6 en Re Major “Las golondrinas” Ària (en castellà)

El Casal dels Països Catalans de La Plata expressa el seu profund agraïment a aquest destacat músic saltenc, de només 20 anys d’edat, que va ambientar les tres obres en l’estil del romanticisme, com a homenatge i aportació a la cultura catalana i per retribuir el recolzament que rep, en especial el que li han atorgat el director Bernardo Latini i la preparadora vocal Nancy Arrascaeta. Gràcies també a la cantant lírica Mayra de Freitas Horta. El Germán Rodríguez Lescano va néi-xer a Cerrillos, Salta, on va cursar estudis primaris i secundaris, va graduarse a l’Escola “San Ignacio de Loyola”. Paral·lelament, va estudiar a l’Escola Superior de Música del Conservatori “José Lo Giúdice” de Salta; composició amb Pablo Herrera; tècniques d’interpretació instrumental amb María Eugenia Pacheco; pràctica i repertori coral i direcció orquestral amb Amalia Carral. Va iniciar els seus estudis de música de cambra amb María Rita Corces, que li va donar l’oportunitat de dirigir per primera vegada als 16 anys. El Germán complirà 21 anys el pròxim 9 de març i cursa Direcció Orquestral i Composició a la Facultat de Belles Arts de la UNLP, és integrant de la Coral Els Tricotèes i s’ha convertit des de la seva arribada al casal en un “activista” de la cultura catalana, tal com demostra aquesta presentació. La Mayra de Freitas Horta és una jove soprano lírica brasilera, arribada el 2011 a La Plata per cursar estudis a la Facultat de Belles Arts de la UNLP, que va acceptar sumar la seva veu a l’obra del seu amic Germán Rogríguez Lescano. Nascuda a l’estat de Minas Gerais inicià el seu aprenentatge a l’Escala Oficina de Arte, en cant i guitarra, amb Ailton Castro i Marcelo Martínez, per prosseguir amb estudis superiors en llicenciatura en cant a la Universitat d’Ouro Preto. Ha fet presentacions de cant amb orientació a la música popular brasilera i la seva capacitació inclou repertori vocal antic. Actualment és també estudiant del Conservatori Gilardo Gilardi i assisteix a classes particulars amb Adriana Luchessi.


Música de Cámara en un emotivo homenaje a Catalunya, al casal y a los responsables de los elencos corales Coincidentemente con la reunión de despedida del año ofrecida a los asociados del casal, tuvimos la oportunidad de disfrutar de una muestra-estreno de música de cámara. Interpretó en el piano las siguientes tres piezas Germán Rodríguez Lescano, su autor, acompañado por la joven soprano brasileña Mayra de Freitas Horta: “Si calles, jo cantaré més alt” - Aria (en catalán) “Passeig de Gràcia” - Vals Nº 6 en re mayor “Las golondrinas” - Aria (en castellano) El Casal de los Países Catalanes de La Plata expresa su profundo agradecimiento a este destacado músico salteño, de tan sólo 20 años de edad, quien ambientó las tres obras en el estilo del romanticismo, como homenaje y aporte a la cultura catalana y para retribuir el apoyo que recibe, en especial el que le dispensan el director Bernardo Latini y la preparadora vocal Nancy Arrascaeta. Gracias también a la cantante lírica Mayra de Freitas Horta. Germán Rodríguez Lescano nació en Cerrillos, Salta, donde cursó sus estudios primarios y secundarios, egresó de la Escuela “San Ignacio de Loyola”. Paralelamente, estudió en la Escuela Superior de Música del Conservatorio “José Lo Giúdice” de Salta; composición con Pablo Herrera; técnicas de interpretación instrumental con María Eugenia Pacheco; práctica y repertorio coral y dirección orquestal con Amalia Carral. Inició sus estudios de música de cámara con María Rita Corces, quien le dio la oportunidad de dirigir por primera vez a los 16 años. Germán cumplirá 21 el próximo 9 de marzo y cursa Dirección Orquestal y Composición en la Facultad de Bellas Artes de la UNLP, es integrante del Coro Els Tricotèes y se convirtió desde su llegada al casal en un “activista” de la cultura catalana, tal como lo demuestra esta presentación. Mayra de Freitas Horta es una joven soprano lírica brasileña, llegada en 2011 a La Plata para cursar estudios en la Facultad de Bellas Artes de la UNLP, que aceptó sumar su voz a la obra de su amigo Germán Rodríguez Lescano. Nacida en el estado de Minas Gerais inició su aprendizaje en la Escala Oficina de Arte, en canto y guitarra, con Ailton Castro y Marcelo Martínez, para proseguir con estudios superiores en licenciatura en canto en la Universidad de Ouro Preto. Hizo presentaciones de canto con orientación a la música popular brasileña y su capacitación incluye repertorio vocal antiguo. Actualmente es también estudiante en el Conservatorio Gilardo Gilardi y toma clases particulares con Adriana Luchessi.


ARRELS

página 25

Les paelles de germanor, un clàssic Al llarg de 2012 van ser nombroses les paelles de germanor que va organitzar el casal al saló Francesc Macià. Com ja és tradicional, el desenvolupament de cada una d’elles va consistir en la degustació de dos tradicionals plats catalans, pa amb tomàquet i paella catalana, però es van estendre sempre en moments agradables amb espectacles musicals, rifes, sortejos, projecció d’imatges de Catalunya, informacions i altres actes. Com és habitual, el cap cuiner Josep Ortiga i Fusté és qui té al seu càrrec l’organització i la cuina pròpiament dita, amb la col·laboració d’altres directius. Al 2013, la primera paella es servirà al març o a l’abril.

Las paellas de camaradería, un clásico A lo largo de 2012 fueron numerosas las paellas de camaradería que organizó el casal en el salón Francesc Macià. Como es ya tradicional, el desarrollo de cada una de ellas consistió en la degustación de dos tradicionales platos catalanes, pà amb tomàquet y paella catalana, pero se prolongaron siempre momentos placenteros con espectáculos musicales, rifas, sorteos, proyección de imágenes de Catalunya, informaciones y otros actos. Como es habitual, el cap cuiner Josep Ortiga i Fusté es quien tiene a su cargo la organización y la cocina propiamente dicha, con la colaboración de otros directivos. En 2013, la primera paella se servirá en marzo o abril.


ARRELS

página 26

La pàgina web del casal http://www.casalcatalanlaplata.com.ar Després d’alguns intents frustrats, hem aconseguit oferir a qui desitgi conèixer el nostre casal un lloc web destinat a informar sobre les activitats que portem a terme i difondre algunes notícies originades a Catalunya. Des de fa pocs mesos el lloc web pot ser consultat en català i castellà, sota un disseny en què treballaren Paola Fondevila, Verònica Lastiri i l’exbecària Anna Sánchez Ribas. El lloc té diversos apartats que poden ser d’interès per a l’internauta. És important recordar que aquesta web acompanya les eines que ja funcionen des de fa temps com són el Facebook i Twitter.

La página web del casal http://www.casalcatalanlaplata.com.ar/ Después de algunos intentos fallidos, conseguimos ofrecer a quienes deseen conocer nuestro casal un sitio web destinado a informar sobre las actividades que desarrollamos y difundir algunas noticias originadas en Catalunya. Desde hace pocos meses el sitio web puede ser consultado en catalán y en castellano, bajo un diseño en el que trabajaron Paola Fondevila, Verónica Lastiri y la ex becaria Anna Sánchez Ribas. El sitio tiene varios apartados que pueden ser de interés para el internauta. Es importante recordar que este sitio acompaña las herramientas que ya funcionan desde hace tiempo como son el Facebook y Twitter.


ARRELS

página 27

Aniversari del casal Hem complert 16 anys i vam decidir dividir en tres els actes commemoratius. Va obrir el foc el secretari del casal i membre per Sud-amèrica del Consell Assessor de les CCE, Gustavo Capdevila, amb una xerrada explicativa sobre la situació efervescent que vivia Catalunya l’octubre de 2012; va seguir la presentació com a cantant lírica de la preparadora vocal de les corals Montserrat i Els Tricotèes, Nancy Arrascaeta, al Teatre de Cambra de City Bell; i culminà amb una nova inauguració d’obres d’artistes plàstics platencs al saló Francesc Macià.

Aniversario del casal Cumplimos 16 años y resolvimos dividir en tres los actos conmemorativos. Abrió el fuego el secretario del casal y miembro por Sudamérica del Consejo Asesor de las CCE, Gustavo Capdevila, con una charla explicativa sobre la situación efervescente que vivía Catalunya en octubre de 2012; siguió la presentación como cantante lírica de la preparadora vocal de los coros Montserrat y Els Tricotèes, Nancy Arrascaeta, en el Teatro de Cámara de City Bell; y culminó con una nueva inauguración de obras de artistas plásticos platenses en el salón Francesc Macià.


ARRELS

página 28

El casal va tenir el privilegi d’acollir el debut líric de la Nancy Arrascaeta, la responsable del taller de preparació vocal dels nostres grups corals. Va ser una magnífica vetllada en un escenari d’acústica excepcional: el Teatro de Cámara de City Bell. La Nancy va estar acompanyada al piano per l’Ana Clara Hipperdinger, però el programa va oferir una sorpresa addicional com fou el concert de guitarra del Martín Farina, a qui acompanyà la Lucía Szeinfeld, tots dos integrants del Dúo Multiverso. Quatre talents a l’escenari van emocionar a una sala gairebé plena i van donar un perfil atípic i brillant al nou aniversari.

Una velada excepcional

Una vetllada excepcional

El casal tuvo el privilegio de auspiciar el debut lírico de Nancy Arrascaeta, la responsable del taller de preparación vocal de nuestros elencos corales. Fue una magnífica velada en un escenario poseedor de una acústica excepcional: el Teatro de Cámara de City Bell. Nancy fue acompañada en piano por Ana Clara Hipperdinger, pero el programa ofreció una sorpresa adicional como fue el concierto en guitarra de Martín Farina, a quien acompañó Lucía Szeinfeld, ambos integrantes del Dúo Multiverso. Cuatro talentos en el escenario emocionaron a una sala casi completa y dieron un perfil atípico y brillante al nuevo aniversario.


ARRELS

pรกgina 29


ARRELS

página 30

Xavier Ribalta, la figura de Sant Jordi Durant més de deu anys, la celebració de la Diada de Sant Jordi a La Plata va consistir en la convocatòria de puntaires residents en diferents punts del país i països limítrofs, les quals mostraven en un carrer cèntric la forma en què treballen. Però la visita de Xavier Ribalta a l’Argentina, iniciant una gira en què la nostra ciutat va ser la primera escala, canvià els plans i escollírem (com en cada esdeveniment important) el Teatro de Cámara de City Bell per a la presentació. La festa es va complementar amb la distribució de roses entre les dones assistents i el sorteig de més de 50 llibres que en el seu moment va donar la Delegació del Govern de Catalunya al país. La reunió va culminar amb un brindis amb cava català i desitjos d’un excel·lent i prometedor futur per a la nació catalana.


ARRELS

página 31

Xavier Ribalta, la figura en Sant Jordi Durante más de diez años, la celebración de la Diada de Sant Jordi en La Plata consistió en la convocatoria a tejedoras a bolillo residentes en distintos puntos del país y países limítrofes, quienes mostraban en una calle céntrica la forma en que trabajan las puntaires. Pero la visita de Xavier Ribalta a la Argentina, iniciando una gira en la que nuestra ciudad fue la primera escala, cambió los planes y elegimos (como en cada acontecimiento importante) al Teatro de Cámara de City Bell para la presentación. La fiesta se complementó con la distribución de pimpollos de rosa entre las mujeres asistentes y el sorteo de más de 50 libros que en su momento donara la Delegación del Gobierno de Catalunya en el país. La reunión culminó con un brindis con cava catalán y expresiones de un excelente y promisorio futuro para la nación catalana.


ARRELS

página 32

La Diada de l’11 de setembre Com és tradicional, la Diada Nacional de Catalunya va congregar a nombrosos socis i amics al casal, coincidint amb la presentació d’una altra de les etapes del cicle d’exposicions 2012. El moment més transcendent va ser l’emissió en pantalla gegant del discurs que pronuncià el president de la Generalitat, Artur Mas, al que seguiren comentaris i un brindis per la futura recuperació de la independència de Catalunya.

La Diada del 11 de setiembre Como es tradicional, la Diada Nacional de Catalunya congregó a numerosos socios y amigos en el casal, coincidentemente con la presentación de otra de las etapas del ciclo de exposiciones 2012. El momento más trascendente fue la emisión en pantalla gigante del discurso que pronunció el presidente de la Generalitat, Artur Mas, al que siguieron comentarios y un brindis por la futura recuperación de la independencia de Catalunya.


ARRELS

página 33

La Moreneta Com cada any, el Dia de la Patrona de Catalunya, la Verge de Montserrat (La Moreneta), va ser recordat amb un acte que va tenir lloc a l’església Nuestra Señora de Lourdes, temple en què es venera una rèplica que ens va ser transportada des del Monestir de Monserrat per l’Armengol i la Rosita Torres Sabaté.

La Moreneta Como cada año, el Día de la Patrona de Catalunya, Virgen de Montserrat (La Moreneta), fue recordado con un acto que tuvo lugar en la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes, templo en el que se venera una réplica que nos fuera transportada desde el Monasterio de Montserrat por Armengol y Rosita Torres Sabaté.

En homenatge als infants

Els homenatges als infants es realitzen al nostre casal atenent a alguns costums argentins i també tradicionals catalans. Així va ser com la participació activa de les professores Clara Carzolio i Esther Barnet, es va celebrar el Dia del Nen a l’agost i, al final d’any, la representació teatral anual a més del Cagatió. Com és habitual, hi van participar infants de diferents edats, fills, néts, nebots, veïns i alumnes del Col·legi Benito Lynch, amb el qual té subscrit un conveni el casal.


ARRELS

página 34

En homenaje a los niños Los homenajes a los niños se realizan en nuestro casal atendiendo a algunas costumbres argentinas y también a tradiciones catalanas. Así fue como con la participación activa de las profesoras Clara Carzolio y Esther Barnet, se celebró el Día del Niño en agosto y, sobre fin de año, la representación teatral anual junto al Cagatió. Como es habitual, participaron chicos de distintas edades, hijos, nietos, sobrinos, vecinos y alumnos del Colegio Benito Lynch, con el cual tiene suscripto un convenio el casal.


ARRELS

página 35

S’ha intensificat la relació amb altres casals En alguns casos accedint a les invitacions que ens han fet arribar casals amics; i en altres per decisió compartida de reunir-nos per analitzar problemes i/o estratègies comunes, ha estat interessant i molt positiva l’activitat desenvolupada. Així és com hem estat presents als 155 anys de l’Associació de Socors Mutus “Montepío de Montserrat”; als 20 anys del Casal de Venado Tuerdo; i als 126 del Casal de Catalunya de Buenos Aires. Hem assistit a una reunió i dinar servit en motiu de la visita de la subdirectora d’Afers Exteriors de la Generalitat,

Francesca Guardiola; i a la Festa de la Mercè. També hem celebrat amb els amics de Les Quatre Barres de Castelar, una reunió de directius i hem participat amb les nostres dues corals en un festival que organitzaren els amfitrions. En aquesta ciutat, també vam assistir a la reunió anual de presidents i directius de les CCE; i vam visitar el Centre Català de Capitán Sarmiento. Falta senzillament mencionar les reunions celebrades al nostre casal amb motiu de la XII Trobada Cultural del Con Sud d’Amèrica, tal com s’informa a part. Finalment, destaquem

que les reunions dels presidents i directius dels casals de Buenos Aires, Castelar i La Plata, no només responen a raons de proximitat geogràfica, sinó també a la decisió compartida de molt bon grat de treballar units en aspectes en què podem compartir experiències enriquidores i de les altres. I per a la festa de Sant Joan, una delegació formada per 27 persones pertanyents als casals de Castelar i La Plata, van visitar Montevideo, on van ser rebuts per la sempre gentil i hospitalària gent d’aquell casal, amb els que es manté també una antiga i sòlida amistat.


ARRELS

página 36

Se intensificó la relación con otros casales En algunos casos accediendo a las invitaciones que nos hicieran llegar casales amigos; y en otros por decisión compartida de reunirnos para analizar problemas y/o estrategias comunes, fue interesante y muy positiva la actividad desarrollada. Así es como estuvimos presentes en los 155 años de la Asociación de Socorros Mutuos “Montepío de Montserrat”; en los 20 del Casal de Venado Tuerto; y en los 126 del Casal de Catalunya de Buenos Aires. Asistimos a una reunión y almuerzo servido con motivo de la visita de la subdirectora de Asuntos Exteriores de la Generalitat, Francesca Guardiola; y a la Fiesta de la Mercè. También celebramos con los amigos de Les Quatre Barres de Castelar, una reunión de directivos y participamos con nuestros dos coros en un festival que organizaron los anfitriones. En esta ciudad, también concurrimos a la reunión anual de presidentes y directivos de las CCE; y visitamos el Centro Catalán de Capitán Sarmiento. Queda simplemente mencionar las reuniones celebradas en nuestro casal con motivo de la XII Trobada Cultural del Cono Sur de América, tal como se informa aparte. Finalmente, destacamos que las reuniones de los presidentes y directivos de los casales de Buenos Aires, Castelar y La Plata, no sólo obedecen a razones de proximidad geográfica, sino también a la decisión compartida de muy buen grado de trabajar unidos en aspectos en que podemos compartir experiencias enriquecedoras y de las otras. Y para la fiesta de San Juan, una delegación compuesta por 27 personas pertenecientes a los casales de Castelar y La Plata, visitaron Montevideo, donde fueron agasajados por la siempre gentil y hospitalaria gente de ese casal, con los que se mantiene también una antigua y sólida amistad.


ARRELS

pรกgina 37


ARRELS

página 38

Atorguen novament el premi “Josep Maria Batista i Roca” a un president del nostre casal


ARRELS

página 39

El president del nostre casal, Carlos Rubén Capdevila, va rebre al novembre el premi “Josep Maria Batista i Roca – Memorial Enric Garriga Trullols”, distinció que l’Institut de Promoció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC) atorga anualment a 10 persones que hagin destacat en l’activitat que –precisament- es destaca en el mateix nom de l’entitat. Es tracta de la segona ocasió en què un directiu del casal és guardonat en una cerimònia que es desenvolupa seguint un estricte i emotiu protocol a l’històric Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, ja que el 2010 va merèixer un similar reconeixement la Mercè Quixal i Vergè d’Ortiga.

Otorgan nuevamente el premio “Josep Maria Batista i Roca” a un presidente de nuestro casal El presidente de nuestro casal, Carlos Rubén Capdevila, recibió en noviembre el premio “Josep Maria Batista i Roca - Memorial Enric Garriga Trullols”, distinción que el Instituto de Promoción Exterior de la Cultura Catalana (IPECC) otorga anualmente a 10 personas se hayan destacado en la actividad que –precisamente— se resalta en el mismo nombre de la entidad. Se trata de la segunda ocasión en que un directivo del casal es galardonado en una ceremonia que se desarrolla siguiendo un estricto y emotivo protocolo en el histórico Salón del Ciento del Ayuntamiento de Barcelona, ya que en 2010 mereció similar halago Mercè Quixal i Vergè de Ortiga.


ARRELS

página 40

Màxima distinció per a Jorge Rabassa: membre de l’Acadèmia Nacional de Ciències El soci del nostre casal, nét del senyor Baldomero Rabassa (fundador i primer president del Centre Cultural Català de La Plata), un dels científics i investigadors més rellevants d’Argentina i reconegut mundialment, el doctor Jorge Rabassa acaba d’ingressar com a membre a l’Acadèmia Nacional de Ciències. L’enorme reconeixement a la seva tasca ha arribat proposada pel doctor Víctor Ramos (geòleg, Conicet, UBA) i després de l’acord per unanimitat del consell directiu, ha estat formalment incorporat en un acte (foto) en què va rebre la medalla de mans del president de l’Acadèmia, el doctor Juan Tirao, físic i matemàtic, investigador superior del Conicet i professor emèrit de la Universitat Nacional.

Máxima distinción para Jorge Rabassa: miembro de la Academia Nacional de Ciencias Socio de nuestro casal, nieto de don Baldomero Rabassa (fundador y primer presidente del Centro Cultural Catalán de La Plata), uno de los científicos e investigadores más relevantes de la Argentina y reconocido mundialmente, el doctor Jorge Rabassa acaba de ingresar como miembro a la Academia Nacional de Ciencias. El enorme halago y reconocimiento a su tarea llegó a propuesta del doctor Víctor Ramos (geólogo, Conicet, UBA) y tras el acuerdo por unanimidad del consejo directivo, fue formalmente incorporado en un acto (foto) en el que recibió la medalla de manos del presidente de la Academia, el doctor Juan Tirao, físico y matemático, investigador superior del Conicet y profesor emérito de la Universidad Nacional.


ARRELS

página 41

El professor, compositor i director Bernardo Latini continua sumant premis i reconeixements Fructífer viatge a Europa

El director dels nostres grups corals, Bernardo Latini, va participar a Barcelona com a Col·laborador en la 47ª edició del Festival Internacional organitzat per la Federació Catalana d’Entitats Corals. Hi assitiren també prestigiosos mestres d’Alemanya, Sudàfrica i Catalunya i corals de Polònia, Àustria, Sudàfrica, Mèxic i Argentina així com uma gran quantitat de cantaires catalans. A mês, em l’Europa Cantat XVIII Torino, el més important Festival de Cant Coral d’Europa –que comptà amb 5200 participants-, les millors corals europees, els directors corals i compositors de més renom, les editorials corals més importants del món i les personalitats més rellevants del món coral, va intervenir al “Programa per a Compositors”, on va realitzar una presentació multimèdia de les seves obres per a coral escrites per a diverses formacions.

Una altra notable distinció internacional

Va sumar, a més, un nou guardó internacional a la seva carrera professional d’èxit: l’editorial Neil A. Kjos Music Company, de

San Diego, Califòrnia, va treure al merca l’obra per a veus iguals “La Margarita”, amb música de Bernardo Latini i lletra de Liliana Benítez. Es tracta de la primera creació del nostre director de talent que surt a la venda als EUA i que es suma a l’anterior guardó obtingut a Anglaterra, on una coral de nenes va incorporar un altre dels seus treballs al seu repertori.

Primer premi i primera menció a la Universitat de Rosario

Finalment, al Concurs Nacional d’Arranjaments Corals que va organitzar la Secretaria de Cultura de la Universitat de Rosario (Santa Fe), Bernardo Latini va obtenir el primer premi en la Categoria “A”, coral mixta a 4 o 5 veus, per l’arranjament “Qué Bonito”, d’Alberto Rojo. A més, va obtenir la Primera Menció del jurat, categoria C, coral de nens, per l’arranjament de “El Gato de la Calesita”, de Waldo Belloso i Zulema Alcayaga Montenegro. Les obres premiades seran estrenades per les millors corals de Rosario en un concert especial que tindrà lloc en la segona meitat de 2013.


ARRELS

página 42

El profesor, compositor y director Bernardo Latini sigue sumando premios y reconocimientos Fructífero viaje a Europa El director de nuestros elencos corales, Bernardo Latini, participó en Barcelona como colaborador en la 47ª edición del Festival Internacional organizado por la Federación Catalana de Entidades Corales. Asistieron también prestigiosos maestros de Alemania, Sudáfrica y Catalunya y coros de Polonia, Austria, Sudáfrica, México y la Argentina así como una gran cantidad de “cantaires” catalanes. Además, en el Europa Cantat XVIII Torino, el más importante Festival de Canto Coral de Europa --que contó con 5200 participantes--, los mejores coros europeos, los más renombrados directores corales y compositores del medio, las editoriales corales más importantes del mundo y las personalidades más relevantes del mundo coral, intervino en el “Programa para Compositores”, donde realizó una presentación en multimedia de sus obras para coro escritas para diversas formaciones. Otra notable distinción internacional Sumó, además, un nuevo galardón internacional a su exitosa carrera profesional: La editorial Neil A. Kjos Music Company, de San Diego, California, lanzó al mercado la obra para voces iguales “La Margarita”, con música de Bernardo Latini y letra de Liliana Benítez. Se trata de la primera creación de nuestro talentoso director que sale a la venta en los EEUU y que se suma al anterior galardón obtenido en Inglaterra, donde un coro de niñas incorporó otro de sus trabajos a su repertorio. Primer premio y primera mención en la Universidad de Rosario Finalmente, en el Concurso Nacional de Arreglos Corales que organizó la Secretaría de Cultura de la Universidad de Rosario (Santa Fe), Bernardo Latini obtuvo el primer premio en la Categoría “A”, coro mixto a 4 ó 5 voces, por el arreglo de “Qué Bonito”, de Alberto Rojo. Además, logró la Primera Mención del jurado, categoría C, coro de niños, por el arreglo de “El Gato de la Calesita”, de Waldo Belloso y Zulema Alcayaga Montenegro. Las obras premiadas serán estrenadas por los mejores coros de Rosario en un concierto especial que se realizará en la segunda mitad de 2013.


ARRELS

página 43

Conveni amb el Col·legi d’Arquitectes de la Província de Buenos Aires, Districte 1 La Plata En finalitzar l’any, vam acordar amb el Col·legi d’Arquitectes de la Província de Buenos Aires, Districte 1 La Plata, la subscripció d’un conveni de reciprocitat que exhibeix diferents punts dignes de menció. En primer lloc, l’entitat professional tindrà accés lliure a les instal·lacions del casal, els seus associats gaudiran de tarifes especials per a l’aprenentatge de llengua catalana (benefici extensiu als alumnes de la Facultat d’Arquitectura i Urbanisme de la UNLP), el casal farà d’intermediari per a l’obtenció de llibres d’arquitectura catalana, el Col·legi col·laborarà de diferents maneres per difondre aspectes de la cultura catalana a La Plata, i ja s’ha iniciat la planificació d’un viatge denominat “la ruta del modernisme català” que consistirà no només en recórrer els llocs emblemàtics del citat corrent arquitectònic, sinó també en rebre informació directa de l’Observatori del Paisatge de Catalunya i en mantenir reunions amb sectors de la industria de la construcció a Barcelona. El conveni ha estat dissenyat pels presidents Carlos Capdevila i Alberto Sbarra i després aprovat per unanimitat per ambdues juntes directives.

Convenio con el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 1 La Plata Sobre la finalización del año, acordamos con el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 1 La Plata, la suscripción de un convenio de reciprocidad que exhibe diferentes puntos dignos de mención. En primer lugar, la entidad profesional tendrá acceso libre a las instalaciones del casal, sus asociados disfrutarán de tarifas especiales para el aprendizaje de la lengua catalana (beneficio extensivo a los alumnos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP), el casal hará de intermediario para la obtención de libros de arquitectura catalana, el Colegio colaborará en diversas formas para difundir aspectos de la cultura catalana en La Plata, y ya se inició la planificación de un viaje denominado “La ruta del modernismo catalán” que consistirá no sólo en recorrer los lugares emblemáticos de la citada corriente arquitectónica, sino también en recibir información directa del Observatorio del Paisaje de Catalunya y en mantener reuniones con sectores de la industria de la construcción en Barcelona. El convenio fue diseñado por los presidentes Carlos Capdevila y Alberto Sbarra y luego aprobado por unanimidad por ambas juntas directivas.


ARRELS

página 44

Un nou tour a Catalunya, agregant-hi el País Basc

Consolidat per l’èxit del primer tour català que el nostre casal va organitzar a l’octubre de 2011, com a mitjà per recórrer (i conèixer, per a la majoria) els llocs emblemàtics de Catalunya ; el 12 de maig de 2013 viatjarà el segon que, com a novetat, inclou la visita a Bilbao i San Sebastián (al País Basc). En l’excel·lent primera incursió turística, geogràfica i històrica en la que vam ser rebuts pel president de la Generalitat, Artur Mas; l’alcalde de Girona, Carles Puigdemoent; i altres autoritats, hi participaren 51 persones; mentre que al pròxim tour s’hi sumaran 54 (i n’han quedat una dotzena en llista d’espera). L’itinerari comprèn Barcelona, Costa Brava, Andorra, Perpinyà, Pals, Bilbao i San Sebastián. I tal com informem per separat en aquesta mateixa publicació, es troben en estudi un viatge a Catalunya i Sicilia i un altre –eminentment històric-professional- per la ruta del modernisme català.

El fonament estructural d’aquesta nova activitat que s’ha incorporat al nostre casal, consisteix en facilitar a catalans retornar a la seva terra; a descendents, conèixer la pàtria dels seus avantpassats; i a amants de la cultura catalana i públic en general, admirar la multiplicitat i varietat de belleses naturals, arquitectòniques medievals i modernes, runes iberes, greques i romanes, platges i el Pirineu Català. Falta mencionar, finalment, que a través d’un acord molt avantatjós subscrit amb l’Agència de Viatges Abran Pista, de la ciutat de Buenos Aires, els viatgers poden pagar en deu quotes el cost total que inclou bitllets d’avió, excursions amb guia, allotjament, desplaçaments, esmorzar i sopar.


ARRELS

página 45

Un nuevo tour a Catalunya, con el agregado del País Vasco Consolidado por el éxito del primer tour catalán que nuestro casal organizó en octubre de 2011, como medio de recorrer (y conocer, para la mayoría) los lugares emblemáticos de Catalunya; el 12 de mayo de 2013 partirá el segundo que, como novedad, incluye la visita a Bilbao y San Sebastián (en el País Vasco). En la excelente primera incursión turística, geográfica e histórica en la que fuimos recibidos por el presidente de la Generalitat, Artur Mas; el alcalde de Girona, Carles Puigdemont; y otras autoridades, participaron 51 personas; mientras que en el próximo tour sumarán 54 (y quedaron una docena en lista de espera). El itinerario comprende Barcelona, Costa Brava, Andorra, Perpinyá, Pals, Bilbao y San Sebastián. Y tal como informamos por separado en esta misma publicación, se encuentran en estudio un viaje a Catalunya y Sicilia y otro –eminentemente históricoprofesional-- por la ruta del modernismo catalán. El fundamento estructural de esta nueva actividad que incorporó nuestro casal, consiste en facilitar a catalanes retornar a su tierra; a descendientes , conocer la patria de sus ancestros; y a amantes de la cultura catalana y público en general, admirar la multiplicidad y variedad de bellezas naturales, arquitectónicas medievales y modernas, ruinas íberas, griegas y romanas, playas y el Pirineo Catalán. Queda mencionar, finalmente, que a través de un acuerdo muy ventajoso suscripto con la Agencia de Viajes Abran Pista, de la ciudad de Buenos Aires, los viajeros pueden pagar en diez cuotas el costo total que incluye pasajes aéreos, excursiones con guía, alojamiento, transfers, desayuno y cena.

S’analitzen els termes d’un acord amb el Cercle Sicilià de La Plata Els presidents del Cercle Sicilià de La Plata, Gianni Ferro, i del nostre Casal, Carles Capdevila, han començat a analitzar els termes d’un acord entre les dues entitats que té per objectiu fonamental difondre aspectes de les respectives i mil·lenàries cultures. Partint del llarg temps en què catalans i sicilians van compartir un sobirà comú i de l’existència dels colors vermell i groc d’ambdues banderes, els temes abordats pels presidents apunten a interactuar en el futur, compartir experiències comuns, organitzar viatges de forma conjunta per visitar Catalunya i Sicília, i potenciar esforços mancomunadament, per afrontar la realitat que torna cada dia més complex i difícil el desenvolupament actual i futur de totes les col·lectivitats. La riquíssima història de Sicília, la tradicional bonhomia de la seva gent i el seu esperit treballador, fan que aquesta perspectiva sigui motiu d’orgull per al casal.

Se analizan los términos de un acuerdo con el Círculo Siciliano de La Plata Los presidentes del Círculo Siciliano de La Plata, Gianni Ferro, y de nuestro casal, Carlos Capdevila, han comenzado a analizar los términos de un acuerdo entre las dos entidades cuyo objetivo fundamental será difundir aspectos de las respectivas milenarias culturas. Partiendo del largo tiempo en que catalanes y sicilianos compartieron un soberano común y de la existencia de los colores rojo y amarillo de ambas banderas, los temas abordados por los presidentes apuntan a interactuar en el futuro, compartir experiencias comunes, organizar viajes en forma conjunta para visitar Catalunya y Sicilia, y potenciar esfuerzos mancomunadamente, de frente a la realidad que torna cada día más complejo y difícil el desarrollo actual y futuro de todas las colectividades. La riquísima historia de Sicilia, la tradicional bonhomía de su gente y su espíritu laborioso, hacen que esta perspectiva sea motivo de orgullo para el casal.


-----------------La present edició d’Arrels s’ha acabat d’imprimir al mes de març de 2013 a la ciutat de La Plata La presente edición de Arrels se terminó de imprimir en el mes de marzo de 2013 en la ciudad de La Plata ------------------


Junta directiva del Casal ----------------------------------------President Carlos Rubén Capdevila Vicepresident Rosita Torres Sabaté Secretari Gustavo Capdevila Prosecretari Fernando Rocha Tresorer María Dolores Torres Sánchez Protesorer Osvaldo Lastiri Vocals titulars Mercè Quixal i Vergè Josep Ortiga i Fusté Joan Giner i Osset Diego Lastiri Vocals suplents Federico Simons Laura Pérez Ripoll Martín Rabassa Paola Fondevila Olsina Comisió fiscalitzadora Javier Mor Roig Gustavo Galland Mateu Edgardo Oscar Scotti Eduardo Zanotti


Arrels 2012  

Anuari/Anuario 2012 del Casal dels Països Catalans de La Plata (Argentina).