Page 1

 

“Si ens preparem, podrem!” Projecte de formació i inserció laboral per a joves Dossier de premsa


Projecte “Si ens preparem, podrem” Dossier de premsa

Índex

1. “Si ens preparem, podrem”................................................................

Pàgina 2

2. Un projecte compartit .......................................................................

Pàgina 3

3. Selecció de candidats ........................................................................

Pàgina 4

4. Formació ...........................................................................................

Pàgina 4

5. Pràctiques ...................................................................................

Pàgina 6

6. Resultats i Valoració ....................................................................... .

Pàgina 7

7. Continuïtat ........................................................................................

Pàgina 8

1


Projecte “Si ens preparem, podrem” Dossier de premsa

“Si ens preparem, podrem” “Si ens preparem, podrem!” és un projecte liderat pel Consell Comarcal del Garraf, fruit del treball en xarxa amb els serveis locals d’ocupació i joventut de Sant Pere de Ribes, Sitges, Cubelles, Canyelles i Olivella i la Mancomunitat Penedès-Garraf. El projecte s’emmarca en el Pla de Concertació de la Xarxa Barcelona de Municipis de Qualitat (XBMQ) 2012, en la línia Joves i Treball que promou la Diputació de Barcelona, com a programa experimental i innovador per a la inserció laboral a mida de persones entre 16 i 30 anys en situació d’atur i registrades com a demandants d’ocupació en els Serveis Locals d’Ocupació. El programa contempla alhora la implementació d’itineraris integrats d’orientació-formacióinserció i el treball amb les empreses del territori: per a l’aprenentatge d’un ofici, per al coneixement del mercat laboral, per a l’accés a formació professionalitzadora i per a totes aquelles actuacions que tinguin per objectiu maximitzar les possibilitats d’accedir i mantenir-se en el mercat de treball. En aquesta línia, el projecte "Si ens preparem, podrem!" s’ha focalitzat en el sector agrari, concretament en els àmbits d'agricultura, jardineria i forestal, per tal de potenciar aquest filó d'ocupació en el territori dels municipis implicats. Resum del projecte: Coordinació Ens locals i supramunicipals vinculats Participants Formació bàsica Formació professionalitzadora Pràctiques

Consell Comarcal del Garraf Ajuntaments de Sitges, Sant Pere de Ribes, Cubelles, Canyelles i Olivella. Mancomunitat Penedès-Garraf. 21 joves d’entre 17 i 20 anys. 4 de Sant Pere de Ribes, 5 d Sitges, 10 de Cubelles, 3 de Canyelles, 2 d’Olivella. 48 hores de reforç en càlcul, català, castellà, emprenedoria i competència digital. 100 hores: Àmbit Forestal (32h), Agrari (36h), Jardineria (32h) 16 joves han superat el curs formatiu i han fet 80 hores de pràctiques a les empreses: Jardiland, El Ventall, Botànics, Jardineria Ripoll, Jardineria Sitges, Brigades municipals de Sant Pere de Ribes, Les Roquetes, Sitges i Canyelles.

Objectius específics:  

Donar eines als joves per facilitar el seu retorn a la formació homologada. Oferir-los un tast del sector agrari mitjançant formació teòrica i pràctica.

Per tal d’assolir els objectius es van proposar diferents accions:    

Tutorització continua. Formació bàsica de suport i matriculació a l’Institut Obert de Catalunya per a l’obtenció del GES (Graduat en Ensenyament Secundari). Formació professionalitzadora en els àmbits de forestal, agricultura i jardineria. Pràctiques en centres de treball de la comarca.

2


Projecte “Si ens preparem, podrem” Dossier de premsa

1. Un projecte compartit

El desenvolupament d’aquest projecte ha comptat amb una coordinació entre totes les administracions implicades. A banda de participar en el disseny i la coordinació de les accions, el personal tècnic dels Serveis Locals d’Ocupació i de Joventut dels cinc ajuntaments i de la Mancomunitat ha col·laborat amb la selecció de joves candidats, l’aportació de personal propi per a la formació bàsica i la recerca de docents experts del territori i en situació d’atur per la formació professionalitzadora. Per la selecció de candidats també s’ha atès a persones derivades del projecte Agroecològic de NODE Garraf i per la formació en temes d’emprenedoria s’ha comptat amb la Mancomunitat Penedès – Garraf. També s’ha treballat amb tècnics i educadors dels Serveis Socials dels ajuntaments de Sant Pere de Ribes i de Cubelles per al tractament de casos de joves amb dificultats econòmiques per accedir al transport públic o en altres situacions que requerien un seguiment més estret. El lloc escollit per al curs de formació va ser el Centre d’Iniciatives Econòmiques de Sitges (CIES) Nivell 10, tant per la disponibilitat d’espais i personal de suport com per la facilitat d’accés en transport públic des de la majoria de municipis participants en el projecte.

3


Projecte “Si ens preparem, podrem” Dossier de premsa

2. Selecció de candidats La selecció dels candidats a participar al projecte “Si ens preparem, podrem!” va tenir lloc durant el mes de setembre de 2012 i es van prioritzar joves que no havien assolit el nivell ESO i també aquells que demostraven major interès en l’àmbit agrari. La selecció tenia 21 candidats finals i 3 en reserva que es van afegir al darrer mòdul del curs, distribuïts entre Sant Pere de Ribes (4 joves), Sitges (5), Cubelles (10), Canyelles (3) i Olivella (2).

Primera sessió de selecció, Consell Comarcal del Garraf

Tot i que entre els primers seleccionats només hi ha una noia, un fet explicable pel sector escollit, més endavant s’incorpora una jove més durant el mòdul de jardineria. La mitjana d’edat són 20,5 anys i el perfil majoritari és un noi d’entre 17 i 19 anys que ha abandonat els estudis a 3er ESO. Un dels joves té doble nacionalitat italiana/uruguaiana i un altre marroquina, la resta tenen nacionalitat espanyola. 3. Formació El 22 d’octubre de 2012 s’inicien les classes de formació bàsica i formació professionalitzadora, en dies alterns, per als 21 joves seleccionats. Per a dur a terme la formació bàsica, un total de 48 hores de reforç en càlcul, català, castellà, emprenedoria i competència digital, s’ha comptat amb una formadora de l’Ajuntament de Sitges, una de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i dos de la Mancomunitat Penedès-Garraf. En el cas de la formació professionalitzadora i per la seva experiència, es van contractar els serveis de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), amb la condició que els tres docents fossin persones en atur amb experiència en el sector i en la docència, residents al Garraf. Finalment, la formació agrària de 100 hores consta de tres mòduls i tres docents: -

Forestal (32h), enginyer forestal Agrari (36h), expert en permacultura (agricultura ecològica i sostenible)

4


Projecte “Si ens preparem, podrem” Dossier de premsa

-

Jardineria (32h), antic propietari d’empresa de jardineria. Durant el període de formació teòrica es projecta i construeix un hort als terrenys de la brigada municipal de Sitges, per tal que els joves comencin a prendre contacte amb la part pràctica de la formació. També es fan diverses sortides per visitar espais enjardinats públics i s’assisteix al fòrum “Haiku” sobre emprenedoria que organitza el CIES Nivell 10 a Sitges, el mes de desembre.

Al llarg del període formatiu s’han realitzat tutories individualitzades de reorientació de certes actituds negatives i també sessions en grup per aconseguir crear un entorn positiu a l’aula, amb resolució ràpida de conflictes, activitats a l’aire lliure que afavoreixen la convivència i el coneixement mutu. També ha estat necessari donar de baixa a certs alumnes que no assumien responsabilitats ni contribuïen a crear un entorn positiu.

Joves i tutora, al centre de formació Nivell10 de Sitges

Paral·lelament al desenvolupament del curs formatiu, les administracions implicades inicien la prospecció de les empreses susceptibles a participar al projecte com a centres de pràctiques. Es tenen en compte diversos factors, com la poca capacitat de mobilitat geogràfica dels joves, la preferència majoritària entre els joves pel sector de la jardineria i el nivell d’activitat de les empreses i productors del sector agrari durant el període de pràctiques, al gener/febrer. Aquests factors faran desestimar alguna empresa interessada que no es troba en un nucli urbà (com la Casa de colònies de Can Foix a Cubelles) o del sector forestal, amb baix nivell d’activitat durant els mesos d’hivern. En finalitzar el curs, hi ha joves que han causat baixa per diversos motius: faltes reiterades d’assistència (5), canvi de sector d’interès (2) o trobar feina (1). S’incorporen 3 joves per al darrer mòdul, de jardineria, completant un total de 16 joves candidats a les pràctiques.

5


Projecte “Si ens preparem, podrem” Dossier de premsa

4. Pràctiques Del 14 de gener fins al 8 de 2013 es duen a terme les 80 hores de pràctiques, durant les quals els 16 joves que han superat el curs de formació coneixen de primera mà l’àmbit de jardineria i agrari. Es pacten dos horaris: de 4 hores diàries durant 20 jornades i de 5 hores durant 16 jornades. Les 9 empreses i entitats que han col·laborat en aquest projecte i que signen els convenis per a les pràctiques són: -

Cubelles: Jardiland (1 jove); El Ventall – Fundació Santa Teresa (2 joves). Sitges: Botanics (1 jove), Jardineria Sitges (1 jove), Fundació Hospital de Sant Joan Baptista (2 joves). Vilanova i la Geltrú: Jardineria Ripoll (1 jove). Brigades municipals de Sant Pere de Ribes (Ribes 2 joves i Les Roquetes 2 joves), Sitges (3 joves) i Canyelles (1 jove).

Joves de la brigada municipal de Sitges

Joves i tutor de la brigada municipal de Sant Pere de Ribes

A cadascuna de les empreses/entitats hi ha un tutor que garanteix l’aprofitament de la formació fent seguiment i avaluació del jove i que està en contacte amb la coordinadora del curs. Seguint les normes de seguretat, el projecte dota els joves d’EPI (Equip de Protecció Individual) que consisteix en armilla, guants, botes de seguretat i, en determinats casos, casc i ulleres de protecció. El material s’encarrega també a un distribuïdor de la comarca. Durant el període de pràctiques no es produeixen incidents destacables, tret de canvis de material defectuós i dos casos on es reorienten les tasques de l’àmbit jardineria a l’àmbit agrari. En general les incidències es resolen entre els joves i les empreses sense que hagi d’intervenir la coordinació del curs.

6


Projecte “Si ens preparem, podrem” Dossier de premsa

5. Resultats i valoracions Dels 24 joves atesos, en l’àmbit de la formació homologada: -

10 es matriculen a l’IOC (Institut Obert de Catalunya) per a cursar estudis online 5 són derivats als Centres de Formació d’adults per a cursos presencials i a un curs d’accés a CFGM 1 assisteix a un curs presencial al CFA Les Roquetes 4 ja tenen nivell ESO 4 abandonen el curs i no manifesten interès per la formació homologada

Dels 16 joves que fan les pràctiques, 13 assoleixen els objectius pel que fa a assistència, interès i aprofitament de l’experiència laboral i 3 no superen el període de pràctiques per manques d’assistència reiterades. Finalment, assoleixen el 100% d’objectius del curs 13 joves, dels municipis de Canyelles (2), Cubelles (3), Olivella (1), Sant Pere de Ribes (2) i Sitges (5). Els joves valoren positivament el projecte i consideren que se’ls han donat eines per assolir un major nivell de formació homologada i experiència en un sector que els pot facilitar la inserció laboral. Sobre la formació homologada els joves manifesten interès per seguir itineraris ben diversos: estudis a l’IOC, curs d’accés a CFGM, proves lliures de GES... per a la majoria es recomana seguir un curs presencial, d’acord amb les Escoles de Formació d’Adults de Les Roquetes i de Sitges. En general hi ha interès per seguir amb els estudis i, per sobre de tot, assolir el nivell ESO. Com a exemple, hi ha 2 joves que van abandonar a meitat de curs però que es beneficien de la matriculació a l’IOC que se’ls va facilitar des del projecte. Tots els joves destaquen la part pràctica de la formació, durant el curs a Nivell10 i, sobretot, durant les pràctiques en empreses. Per a alguns aquesta ha estat la primera experiència laboral, amb tot el que implica sobre l’acceptació de responsabilitats a nivell personal, puntualitat, assistència, observació de les mesures de seguretat, treball en equip i coordinat, seguiment d’un pla de treball, feines rutinàries... Majoritàriament, les empreses han valorat de manera positiva l’experiència pel nivell de responsabilitat, interès i predisposició per la feina dels alumnes. Els casos de valoració negativa es deuen a faltes d’assistència reiterades i no justificades, que coincideixen amb els joves que ja havien tingut dificultats per seguir el curs a Nivell10.

Jove en pràctiques a Jardiland Cubelles (Font: CanalBlauTV)

7


Projecte “Si ens preparem, podrem” Dossier de premsa

Des de la coordinació del projecte la valoració és també positiva, en la mesura en què s’han assolit els dos objectius: facilitar que els joves augmentin el nivell de formació homologada i despertar l’interès per un sector amb possibilitats d’inserció laboral. El col·lectiu a què va dirigit aquest projecte no és homogeni en les seves condicions, capacitats ni interessos i des de la coordinació s’han detectat tres tipus de perfil: -

Actiu: Joves amb implicació, interès i capacitat d’esforç que assumeixen la responsabilitat de millorar la seva situació. Passiu: Joves amb un cert interès però amb poc nivell de rendiment, bé per no assumir responsabilitats o per factors aliens (econòmics, familiars...) Negatiu: Joves que no manifesten interès en millorar la seva situació i eludeixen responsabilitats.

6. Continuïtat

Jove realitzant les pràctiques a Jardineria Sitges

El Consell Comarcal del Garraf té la convicció que un dels sectors amb majors possibilitats de creixement econòmic i d’ocupabilitat és el sector agrari. La conscienciació col·lectiva sobre els valors dels productes de proximitat o la importància de garantir la sostenibilitat del territori i col·laborar en la conservació de l’entorn, que han cristal·litzat en moviments com el “Pensa globalment, actua localment” o el “Slow Food” , posen el focus el sector agrari. Augmenten, doncs, les possibilitats d’èxit dels projectes de dinamització econòmica que s’hi orienten. El sector primari com a filó d’ocupació conté també els valors afegits de la possibilitat de l’autogestió i l’augment en la qualitat de vida que comporta el contacte amb la naturalesa, facilitat ara pels avenços tecnològics. Algunes de les primeres reflexions dels joves candidats sobre la seva motivació per entrar al projecte “Si ens preparem, podrem!” apunten en aquest sentit: “Per canviar de vida” o

“Per estar en contacte amb la natura i estar a l’aire lliure”. 8


Projecte “Si ens preparem, podrem” Dossier de premsa

Des del Consell Comarcal del Garraf es consideren necessaris els projectes que estimulin la formació professional en nous filons d’ocupació, que puguin donar eines als joves amb perfil actiu per a millorar la seva situació. Segons les darreres dades de l’Observatori del Desenvolupament Local, la taxa d’atur global del mes de gener al Garraf és del 18,23%, més d’un punt per sobre del que es registrava el gener de l’any passat. El darrer “Informe de la situació laboral de les persones joves a Catalunya (OCJ)” marca un 52,1% d’atur en la franja dels 16 a 24 anys. En aquesta franja d’edat també es produeix la major destrucció de llocs de treball i un nivell menor d’ingressos dels joves assalariats respecte la resta de població. Per tant, es pot comprovar que al Garraf l’atur augmenta i afecta el col·lectiu jove en major grau, especialment vulnerable en els casos de baixa qualificació acadèmica i escassa experiència laboral.

9


Plaça Beatriu de Claramunt, 5-8 Vilanova i la Geltrú. 08800 Tel: 938100400 www.ccgarraf.cat

Dossier de premsa "Si ens preparem, podrem!"  
Dossier de premsa "Si ens preparem, podrem!"  

“Si ens preparem, podrem!” és un projecte liderat pel Consell Comarcal del Garraf, fruit del treball en xarxa amb els serveis locals d’ocupa...

Advertisement