Page 1

NOVINKY

Časopis žiakov Evanjelickej spojenej školy v Martine

POD NOSOM

Školský časopis NOVINKY POD NOSOM si môžete vo farbe prečítať aj v elektronickej forme.

15 PRÁZDNINY 20

a tento časopis sú

NEPREDA JNÉ


Máme novú budovu! Jozef Sopoliga - riaditeľ školy

Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia školy, to o čom sme pred rokmi len snívali sa teraz stane skutočnosťou! Po namáhavom celoročnom úsilí sa nám podarilo zabezpečiť úver, ktorý sme použili na kúpu jednej časti susednej budovy Neografie, ktorá bude od budúceho 2

NOVINKY POD NOSOM

školského roka ďalšou budovou našej školy. Začiatkom nasledujúceho školského roka, po uskutočnení prvej fázy rekonštrukcie, plánujeme kúpu aj druhej časti budovy, pričom máme prísľub ďalšieho úveru na realizáciu tohto plánu. Kúpu budovy považujeme za kľúčový moment v histórii našej školy, pretože získaná budova poskytuje potrebný priestor na zabezpečenie rastu a rozvoja našich žiakov a bude slúžiť predovšetkým žiakom druhého stupňa základnej školy a študentom gymná-

zia. Obe časti budovy nám naviac poskytujú priestor na vybudovanie novej jedálne a tiež telocvične. Aby sme mohli v plnej miere využiť potenciál novej budovy bude nevyhnutné realizovať jej komplexnú rekonštrukciu, ktorú máme v pláne urobiť v troch etapách v priebehu nasledujúcich 3 – 4 rokov, pričom každá etapa bude stáť približne pol milióna eur. Bez Vašej pomoci to však nepôjde. Vďaka podpore našich partnerov z USA už máme 450.000 dolárov potrebných na prvú eta-


pu rekonštrukcie, ktorá už začala prebiehať. K jeho získaniu úveru, ale aj k získaniu podpory z USA určite prispela aj dôvera, ktorú si naša škola vybudovala v Martine. Na splatenie tohto úveru je potrebné, aby sme počas nasledujúcich 14 rokov robili to, čo posledných 10 rokov, a to je byť tou najlepšou školou v meste i regióne. Ak chceme obstáť pred konkurenciou, ktoré má nižšie respektíve žiadne poplatky za štúdium, musíme neustále udržiavať náš vysoký akademický

štandard a zároveň neustále inovovať náš vzdelávací proces. Vieme, že cesta, ktorá náš počas nasledujúcich štyroch rokov čaká bude plná nových výziev, ale zároveň je to príležitosť k zastaveniu sa a zamysleniu nad tým, kam až a cez čo všetko nás až doteraz všemohúci Boh preniesol. Chcem Vám poďakovať za to, že za túto cestu sme mohli absolvovať spolu s Vami, Vašimi deťmi a rodinami. Bez Vás a Vašej dôvery a trpezlivosti by to nebolo možné. Nasledujúce štyri

roky sú rozhodujúce pre budúcnosť našej školy a my ideme vpred s vierou, že u Boha nič nie je nemožné. Budeme veľmi radi, ak sa k našim americkým sponzorom pridáte aj Vy a v rámci svojich možností prispejete k premene nášho spoločného sna na skutočnosť. Môžete tak urobiť prostredníctvom účtu Nadácie kresťanského vzdelávania 2624027729/1100. Za všetky Vaše dary a podporu Vám vopred vyslovujeme úprimné ĎAKUJEME! n LETNÉ PRÁZDNINY 2015

3


Návšteva zo Srbska Tomáš Gulán

Tesne pred Veľkou nocou navštívil našu školu školský spevokol z Báčskeho Petrovca. Táto škola bola naším partnerom v tohtoročnom pôstnom sociálnom projekte. Prostredníctvom každoročného organizovania sociálnych projektov sa naša škola snaží viesť žiakov k uvedomeniu si sociálneho rozmeru kresťanskej viery a vytvára im priestor, aby prostredníctvom rôznorodých charitatívnych aktivít

ako bol napríklad predaj domácich koláčov, alebo vlastnoručne vyrobeného mydla, reálne prispeli k zlepšeniu života ľudí v ich blízkom i vzdialenom okolí. Prostredníctvom spevu v slovenskom jazyku sa Slováci na dolnej zemi snažia udržiavať svoju národnú identitu. Svoj program predstavili aj žiakom troch martinských škôl.

Tohto roku pomohli Slovákom žijúcim vo Vojvodine, samostatnom kraji na severe Srbska, kde v súčasnosti žije okolo 50 tisíc Slovákov. Dôkazom toho, že organizovanie sociálnych projektov žiakov oslovilo, je aj fakt, že v spätnej väzbe až 80% z nich uviedlo, že v takýchto aktivitách vidia zmysel a považujú ich za potrebné. n

Zber papiera

ťom mieste Vojtech Baláž s 380 kg. Aj touto cestou ďakujeme každému, kto sa do jarného zberu papiera zapojil a víťazom prajeme, aby im ceny slúžili dlho a spoľahlivo!

Dušan Haško

Naša škola organizuje pravidelne v rámci environmentálnych aktivít jarný a jesenný zber papiera. V rámci posledného zberu, ktorý trval od 16. marca do 16. apríla 2015 sa nám spoločnými silami podarilo vyzbierať 3 400 kg papiera. Na prvom mieste skončil Lukáš Zumrik s 1545 kg, na druhom Lea Dékány so 425 kg a na tre4

NOVINKY POD NOSOM

„Spoločne sa nám podarilo vyzbierať 3 400 kg papiera” Zvlášť ďakujeme za sponzorskú podporu firme ZUMRO, ktorá podporila nákup cien pre víťazov. n


Knižné mole 2015 Aj tento rok žiaci tvorivo prezentovali prečítané knižky Hedviga Tkáčová

Na konci marca sa uskutočnil tretí ročník projektu „Knižné mole“, ktorý je zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti . Projekt pripravovali a organizovali žiaci 4.B triedy pod dohľadom ich triednej učiteľky Anežky Neupauerovej. V tomto školskom roku prešli mole väčšou premenou. Prvá zmena sa týkala hostí na čítanie. Štvrtáci sa rozhodli nepriviesť „knižné mole“ zo školy (pedagógov,

uja školníka, či pána riaditeľa), do školy si pozvali rodičov a rodinných príslušníkov. Druhá zmena bola podstatná. Žiaci prvého stupňa nečítali spoločnú knihu, ale tentoraz organizátori ponechali v rámci výberu voľnú ruku každej triede. Spoločné stretnutie na konci marca preto nebolo zamerané na aktivity spojené so spoločnou knihou, ale na tvorivú prezentáciu všetkého prečítaného. Žiaci sa teda prezentovali ako triedne kolektívy prostredníctvom krátkych divadielok či básničiek. Tie mali medzi prítomnými hosťami veľký úspech! Záverom zábavného programu bola súťaž o Knižnú moľu školy, v ktorej si zmerali sily čítaniachtiví jednotlivci z každého ročníka. Súťaž

o „MOĽU ŠKOLY“ prebiehala prostredníctvom rozličných otázok z troch rozprávok: O červenej čiapočke, O medovníkovom domčeku a O kozliatkach. Sú to tradičné rozprávky a práve preto, že sa triedy v rámci súťaže rozhodli prezentovať najmä modernými dielami, považovala koordinátorka projektu Anežka Neupauerová za „dobré, ak sa podarí oprášiť žiakom spomienky aj na klasické rozprávky.“ Prezentácie tried hodnotila porota, ktorej súčasťou boli okrem učiteľov školy aj pozvaní hostia – zástupca rodičov Monika Zumríkova a zástupca Turčianskej knižnice Lenka Škutová. Víťazov čakali krásne knižné ceny, ale aj množstvo ďalších cien, ktoré zabezpečil hlavný sponzor akcie firma V-Elektra. n

LETNÉ PRÁZDNINY 2015

5


Šiestaci vysadili Lutherovu ružu Žiaci 6.B

Našou novou životnou zručnosťou pre tento polrok sa stala – zodpovednosť. Dali sme hlavy dokopy a začali sme rozmýšľať, za čo by sme mohli byť my deti zodpovedné. A keďže sa blížil Deň Zeme a taktiež sa blíži oslava 500 rokov Reformácie, roz-

Šikovní futbalisti Dušan Haško

Náš futbalový tím pod vedením pána učiteľa Mareka

hodli sme sa na podnet našej triednej pani učiteľky Alenky Sivoňovej a pani školskej farárky Janky Bosákovej vysadiť Lutherovu ružu, o ktorú sa budeme samozrejme starať, aby nám pekne kvitla a rástla. Deň „D“ nastal 20. apríla, kedy sme začali na našom projekte pracovať. Pred záhradníckymi prácami nám pani učiteľky vysvetlili význam tohto symbolu. A hor sa do práce! Najprv sme si zrýľovali zem, povy-

Račeka získal v celoročnej minifutbalovaj lige krásne celkové 3 miesto! Všetkým chlapcom aj pánovi učiteľovi gratulujeme a želáme veľa ďalších futbalových úspechov!

History and Media U žiakov sú cielene rozvíjané analytické a interpretačné schopnosti Dušan Haško

Naša škola bola ako jedna štyroch slovenských škol zaradená do pilotného overovania medzinárodného historicko-vzdelávacieho projektu History and Media/ Media and History. Do tohto projektu sme boli zaradení na základe dlhodobej úspešnosti v projekte Nenápadní hrdino6

NOVINKY POD NOSOM


berali skaly a pripravili sme si ju na zasadenie kvetov, na ktoré sme sa celá trieda poskladali. V utorok 21. 4. poobede sme sa vybrali na tržnicu, kde sme nakúpili kvety vo farbách Lutherovej ruže (žltá, biela, modrá a červená). V stredu na Deň Zeme sme začali s výsadbou. S konečnými úpravami nám pomohli naši spolužiaci z 8.A s ich p. učiteľom triednym M. Uhrínom. A výsledný efekt môžete vidieť na fotkách alebo priamo v areáli našej školy pri Pavilóne B. n via. Organizátorom projektu je Ústav pro studium totalitních režimů (ČR) a partnermi sú Ústav českých dějin FF UK (ČR), Ústav pamäti národa (SR) a International historical commission (LT). Podstatou projektu je priblíženie tematiky totalitných režimov 20. storočia prostredníctvom využitia rôznych druhov médií. Prioritne sú počas hodín využívané ciele vybrané ukážky z filmov, ktoré približujú dané dejinné udalosti, no žiaci pracujú aj s dobovými plagátmi, komiksami a karikatúrami. Žiaci boli počas pilotných vyučovacích hodín viac motivovaní, pretože film je pre nich stále atraktívnym médiom, ktoré cielene vedie ich pozornosť

k preberanej historickej problematike. Slovenský koordinátor projektu Mgr. František Neupauer, PhD. uviedol: „Som rád, že sa našiel súzvuk medzi českou analytickou-didaktickou špičkou a profesionálnou prácou učiteľov na štyroch vybraných slovenských školách. Takto profesionálne nastavená pilotáž projektu môže byť v budúcnosti cenným zdrojom informácii a podnetov na vyučovanie pre všetky slovenské školy a to už v novom školskom roku.“ n

S maminou pre maminy Anežka Neupauerová

Každá druhá májová nedeľa je venovaná našim maminám, mamičkám, mamulienkam. Tento rok sa na tento sviatok poctivo pripravili aj žiaci 4.B – v rámci Daltonského piatku sme usporiadali tvorivú dielňu s Barborkinou maminou Janette. Veď kto by najlepšie vedel, čo naše maminy naozaj poteší, keď nie ozajstná mama? S deťmi pripravila krásne darčekové zrkadlá. Deti ich nádherne vyzdobili. Pýtali sa na každý detail, ako čo prilepiť, akú farbu namiešať, kde čo doladiť, aby bolo úplne dokonalé. A naozaj. Každé bolo jedinečné, lebo bolo pre jedinečnú maminu – a tou je vždy tá naša. n

LETNÉ PRÁZDNINY 2015

7


Návšteva profesora Hejného Hedviga Tkáčová

Vybraní žiaci prvého ročníka absolvovali v polke apríla ukážkovú hodinu matematiky s profesorom Milanom Hejným. Po skončení hodiny nasledovala diskusia s pedagógmi, rodičmi aj ďalšími hosťami. Milan Hejný je autorom viacerých učebníc a pracovných zošitov matematiky, určených pre prvý stupeň ZŠ, vrátane príručiek pre učiteľov. Tzv. Hejného metóda vo výučbe matematiky spočíva v tom,

že žiaci riešia zaujímavé matematické úlohy a sami prichádzajú na spôsob ich riešenia a získania výsledku. Táto činnosť ich musí aktivovať a baviť. Na vyučovacej hodine matematiky sa profesor v doprovode prvákov zameral na súčet trojíc čísel. V 1.A triede sme teda hľadali nezbedné čísla, schované v záhadných riadkoch, pyramídach, obrázkoch aj machuliach. Profesor Hejný nie raz žiakov dokonca zodvihol do náručia, aby dočiahli aj najvrchnejšie políčka na tabuli a mohli tam dopísať správnu cifru. Pedagóg deti vzápätí ubezpečil, že „pozajtra už budú zase o niečo väčší a hravo na vysoké políčka na tabuli dosiahnu aj sami.“ V úvode diskusie s učiteľmi, rodičmi a ďalšími hosťa-

mi spomínal profesor Hejný na svoje detstvo v Martine, na evanjelického farára a politického väzňa Ľudovíta Vajdičku a svoje učiteľské začiatky. „Dnes mi veľmi chý-

Zdrastvujte

nadšencov, žiakov I. stupňa, sa pravidelne každý utorok stretáva a venuje jednu hodinu výučbe ruského jazyka. Aj keď je to z pohľadu časového fondu pomerne krátka doba, prvé úspechy sa objavujú. Poctivo sme zvládli azbuku, náš slovník sa stále rozširuje. Deti prichádzajú medzi kamarátov s radosťou, atmosféra v učebni je uvoľnená, pýtame sa, odpovedáme, diskutujeme. Čo žiakov motivuje? Túžba k slovenčine a angličtine pripo-

„Malý kurz ruštiny” sa teší obľube Anna Palková

Medzi mnoho ďalších, dobre fungujúcich záujmových krúžkov v našej škole úspešne sa zaradil aj malý kurz ruštiny. Jeho prebiehajúci druhý ročník je dôkazom toho, že o poznanie ďalšieho svetového jazyka je medzi žiakmi záujem. Desať mladých 8

NOVINKY POD NOSOM

ba možnosť učiť a mám málo príležitostí tráviť čas s deťmi. Som preto vďačný, že mi dnes Martinčania túto možnosť do-


žičili“, prezradil účastníkom diskusie. V kontexte správnej výučby matematiky je profesor presvedčený o tom, že „nie je rozhodujúce to, čo sa učí, ale ako sa to učí.“ Aj preto

povzbudzuje učiteľov k zásade „maximálne aktivovať deti“ – pozývať ich a motivovať k premýšľaniu a súčasjiť aj ruštinu, veď to známe, že koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom, stále platí. Za každým pokrokom je vidieť aj podporu zo strany rodičov. Veríme, že nám náš zápal pre dobrú vec vydrží a spoločne vybudujeme aspoň základy „budúcej stavby.“ Bude nám potešením, ak nás v tejto snahe budete podporovať, prípadne rozšírite naše rady a pomôžete tým prekonávať jazykové bariéry v dnešnom svete bez hraníc. n

ne myslieť i nato, že detský mozog potrebuje čas, aby učebnú látku zvládol a dokázal spracovať. Ak v procese učenia robia deti chyby, nebuďme skeptickí. „Chyba je cesta k poznávaniu; aktivuje proces v hlave dieťaťa, ktorý hovorí, že ´tu niečo nie je v poriadku´. Chyba je teda začiatkom premýšľania!“ Čo robiť s tými žiakmi, pre ktorých skôr platí ´plus mínus autobus´ ako dobre zvolené vzorce, vyriešené rovnice a správne výsledky? Profesor Hejný radí opakovať úspech, ktorý dieťa zažíva – úspech je podstatou motivácie; je tou vnútornou radosťou, ktorá sa objaví potom, ako som správne vyriešil príklad. Môže byť však aj tým, čo žiak pocíti po uznaní zo strany pedagóga alebo

spolužiakov. „Vedomie dieťaťa, že to, čo vie, pomáha druhým ľuďom, môže byť najdôležitejším úspechom“, pripomína profesor Hejný. Zdrojom motivácie k matematike môže preto aj úspech v pomoci iným. Podľa M. Hejného pripomenutie si tohto pocitu bude dieťa pozitívne motivovať k intelektuálnemu úsiliu aj vtedy, keď sa správny výsledok z príkladu bude zdať nedosiahnuteľný. „Aj preto musí učiteľ vyjsť motivácii v ústrety a pritom dbať na to, aby „deti nikdy nenadobudli presvedčenie, že sú odpad spoločnosti, pretože nevedia matematiku.“ Určite sú totiž šikovní v mnohých iných (nie práve matematických) oblastiach, myslí si odborník na didaktiku matematiky. n

7 statočných

nejšie. Nálada cestou tam bola dobrá, postupne sa k nám pridávali ďalší odvážlivci, ale keď sme videli aký „nepriateľ“ nás čaká (cca. 40 - 50 metrov dlhá povala plná nábytku a starých vecí), úsmev nám nejako zamrzol. V tomto centre sa chystajú rozšíriť kapacitu, budú prerábať podkrovie a preto bolo potrebné vyniesť tieto veci. Neboli sme žiadne padavky a nenechali sme sa zastrašiť

Ľuboš Froľo

Už viacej ako jeden a pol roka pomáha naša škola v rámci sociálneho projektu Centru POKOJ v Kláštore pod Znievom. Toto miesto je druhým domovom pre osamelé ženy, matky a ich deti. Tentokrát sme nešli zaniesť zbierku alebo robiť kultúrny program so žiakmi, ale bolo to ešte dobrodruž-

pokračovanie >>> LETNÉ PRÁZDNINY 2015

9


>>> pokračovanie článku 7 STATOČNÝCH

Podpora priateľov z USA Dušan Haško

neľahkou úlohou. Odhodlanie rástlo, ale rovnako aj teplota a dĺžka pochodu po povale. My sme si však navzájom pomáhali a strážili chrbát. Svoje vlastné zásobníky sme neustále dopĺňali tekutinami a obvarenými udenými rebrami (nie našich nepriateľov). Po dlhom boji sme to tam všetko rozprášili, lietali triesky z nábytku a aj matrace z okna, ale celý priestor sme zabezpečili a vyčistili. Straty neboli vysoké: fyzické vyčerpanie, drobné rezné poranenie na chrbte a mierne oškreté zadné dvere Mercedesu. Nakoniec sme sa s domácimi stretli na záverečnej oslave pri ohni a guľáši. Jednoducho bolo to dobrodružstvo ako sa patrí: s dobrými ľuďmi, pre dobrých ľudí a s dobrým koncom. Do tejto akcie išli títo sta10 NOVINKY POD NOSOM

toční: Tomáš Gulán, pán Klušák, Ivan Huťka, Jakub Vojt, Ján Hlavaj, naše nové posily z USA Tony a Blythe, Ondrej (miestny chlapec, ktorý sa rozhodol ostať a ďalej pomáhať) a ešte dvaja zamestnanci z ECCO Martin Peter a Linda. Bola to veľmi uvoľnená a srdečná akcia. Genlemani, bolo mi cťou s vami bojovať a preliať svoj pot. Budeme radi, ak sa nabudúce pridáte k nám. Keď sme ešte dodatočne išli pomôcť s pánom Huťkom, boli sme prekvapení príbehmi niektorých detí a aj množstvom ľudí (viac ako 200 ľudí v sociálnej starostlivosti), pre ktorých je v Kláštore pod Znievom vytvorené útočisko. Vnímame to ako Božie požehnanie a milosť, keď sami môžeme pomôcť iným. n

Noc v škôlke Zuzana Piatriková

Zmrzlina, prechádzka poobedným mestom, hľadanie pokladu... To a ešte viac zažili deti z predškolskej triedy počas noci v škôlke. Z 5.6.na 6.6. strávili deti z EMŠ v EMŠ dvadsaťštyrihodinovku. Pani učiteľky Peťa Banášová a Lucka Letášova pripravili žirafkám nezabudnuteľné zážitky. Noc v škôlke začala predvečernou prechádzkou


Manželia Kathy a Steve Sampson z amerického St. Mark’s Evangelical Lutheran Church absolvovali v máji týždňovú návštevu Centra kresťanského vzdelávania. Kathy je povolaním účiteľka

a tak s radosťou poslúžila žiakom 3.B, ktorí s ňou absolvovali hodinu angličtiny. Steve je pastorom v miestnom zbore a poslúžil nám na našich školských službách Božích, počas kto-

rých mu Bohdan Hroboň odovzdal ďakovný list za 7500 USD, ktorými sa rozhodli podporiť rekonštrukciu novej budovy našej školy - susednej Neografie. n

po Martine a „koštovkou” zmrzliny. Každý si vybral podľa svojho gusta. :) Dobrá nálada nikomu nechýbala a tak sa hneď po večeri pustili do tancov, hier, maľovania balónov. Najväčšiu radosť mali z hľadania pokladu. Aby ho našli, museli zvládnuť rôzne disciplíny: skok z miesta, skoky vo vreci, triafanie cieľa, poskladanie rozstrihaného obrázka ukrytého v nafúkaných balónoch. Deti si aktivity maximálne uživáli a všade bolo počut ich štebotanie a smiech. Po nočnom pochode s baterkami a vypúš-

ťaní balónov šťastia, sa deti zúčastnili disco a pozeranie rozprávok s pukancami ako v naozajstnom kine. Niektorí drobci zaspali hneď, iní

neskôr, ale všetci spokojní a šťastní. A užili si to aj pani učiteľky. Veď čo je pre učiteľa krajšie, ak nie spokojnosť detí a ich rodičov. n

LETNÉ PRÁZDNINY 2015 11


Osvienčim Zuzana Kubíková, 8.A

Spomienka na hrôzy koncetračných táborov Osvienčim, Terezín lebo Dachau sa pomaly vytráca spolu s pamätníkmi. Aj preto je našou povinnosťou nezabudnúť a do omrzenia si pripomínať, ako končia pokusy o zotročenie človeka a jeho poníženia na „jednotku“ efektivity. Aj preto sme polu so siedmou a deviatou triedou boli v rámci koncoročného výletu navštíviť pamätné miesto - koncentračný tábor

SPIELMARKT Festival hier v Nemecku privítal našich učiteľov Monika Záborská

V čase, keď slovenská reprezentácia hrala jedno zo svojich stretnutí na Majstrovstvách sveta v hokeji v ČR, učitelia Evanjelickej spojenej školy v Martine balili kufre, zatvorili školu a vybrali sa do sveta. Znie to možno ako rozprávka, tak napíšme, ako to bolo naozaj. V dňoch 7.5 – 10.5. 2015 sa učitelia Evanjelickej spojenej školy zúčastnili 25. ročníka medzinárodného fes12 NOVINKY POD NOSOM

Oświęcim. Ja osobne som si počas tejto návštevy pri pohľade na hrôzy, ktoré museli títo ľudia znášať, uvedomila, aké sú naše problémy neporovnateľné s tým, čím si museli prejsť. Takisto som si uvedomila koľko zloby dokáže narobiť ľudská túžba po moci a ochota ísť aj proti vlastnému svedomiu. Pán sprievodca nám hovoril, že tam bol už takmer po tridsiaty krát, ale aj cez to sa nedá na takúto vec celkom zvyknúť a že toľko utrpenia nikdy nezovšednie. Bol to nepríjemný zážitok, ale dobré ponaučenie. n tivalu hier „Spielmarkt“ v nemeckom meste Postupim (Potsdam). Škola bola skutočne zatvorená a žiakom bolo udelené riadne riaditeľské voľno z dôvodu vzdelávania pedagógov. Vzdelávanie bolo veľmi netradičné, zábavné a predovšetkým inšpirujúce. Ešte pred samotným festivalom, ktorý trval dva dni, sme navštívili mesto Martina Luthera (Lutherstad) Wittenberg. Mesto momentálne žije prípravou veľkolepých osláv 500. výročia reformácie a mali sme možnosť sledovať rekonštrukciu všetkého, čo sa dá rekonštruovať. Navštívili sme Múze-

um Martina Luthera, absolvovali sme prehliadku mesta a zo všetkých kútov na nás dýchala dávna aj nedávna história. Festival hier Spielmarkt nás privítal v areáli blízko mesta Postupim, čiže celý deň sme trávili v priestore, ktorý bol neďaleko rušného veľkomesta a sám bol plný ruchu, ale aj pokoja. Počas dňa sa plynulo striedali jednotlivé prednášky, semináre a workshopy, ktoré sa nachádzali v rôznych budovách, ale aj na vonkajších priestranstvách. V budovách boli menšie triedy, čiže počet účastníkov bol obmedzený a často sa stalo, že po naplnení


Súťaž mladých zdravotníkov Monika Krystýnková

Na našej škole sa už niekoľko rokov môžu žiaci prostredníctvom zdravotníckeho krúžku učiť, ako poskytnúť prvú pomoc pri rôznych poraneniach a úrazoch. Svoje vedomosti a zručnosti si môžu otestovať na okresnej súťaži mladých zdravotníkov, ktorú každoročne organizuje Červený kríž. V tomto školskom kapacity ste sa už na vami vybraný program nedostali. Hlavu sme však nevešali, pretože vždy sa dalo pokračovať na inom mieste, jednoducho sme sa pripojili. Festival už 25 rokov otvára svoje brány pre učiteľov, pedagógov, vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, ľudí orientujúcich sa na prácu s mládežou alebo na voľnočasové aktivity. Festival sa zameriava na moderné, kreatívne metódy vzdelávania a práce s mladými ľuďmi, ponúka nové impulzy do praxe v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Schola ludus“, čiže „škola hrou“. Každý ročník má nejakú spoloč-

nú tému a témou 25. ročníka bolo slovné spojenie „spiel weise“, čiže „príklad“. Samozrejme, že toto slovné spojenie sa dá vysvetliť rôznymi spôsobmi, a podľa videného a zažitého sa tento ročník orientoval na zážitkovú pedagogiku a praktické skúšanie rôznych ak-

roku sa súťaže zúčastnili dve družstvá. Za prvý stupeň žiaci z 2. B, E. Štilcová, V. Nemravová, V. Petráková, S. Matušková a M. T. Matta. Boli najmladším družstvom na súťaži, lebo kategória mladší žiaci bola 3. – 5. ročník, a napriek tomu sa umiestnili na peknom 3. mieste. Za starších žiakov súťažili E. Holbusová, B. Veterníková, A. Dibdiaková, K. Krystýnková a R. Medveď, vo veľkej konkurencii sa umiestnili na 5. mieste. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželám a prajem veľa ďalších úspechov. n

tivít. Mohli sme si odskúšať kníhtlač Johanna Gutenberga, vytlačiť si vlastný verš z Biblie, mohli sme odskúšať novú hru pochádzajúcu zo Švédska s jednoduchým názvom More than one story, mohli sme hrať hry z Afriky či z Mexika, mohli pokračovanie >>> LETNÉ PRÁZDNINY 2015 13


Návšteva Báčskeho Petrovca Tomáš Gulán

>>> pokračovanie článku SPIELMARKT sme pracovať s drevom, Litvy či Rumunska predstaz rôznych materiálov sme vili niektoré techniky vzdemohli vytvárať iné jedno- lávania na našej škole. duché hry (napríklad z fazu- Keď sme v noci zo stredy liek, či plodov lián), mohli na štvrtok odchádzali sme maľovať, riešiť hlavo- z Martina s pocitom, že nelamy, mohli sme sa vžiť do vieme, čo máme očakávať, kože telesne postihnutých tak pocit, s ktorým sme a inak hendikepovaných sa vracali späť bol pocit naľudí, mohli sme skúsiť ďal- plnenia z neočakávaného. ších tisíc aktivít, ktoré sa Každý z kolegov by svoj nedajú naraz vymenovať pocit mohol opísať inak, a všetky viedli skúsení od- tak ako sme si cestou späť borníci. Medzi odborníkmi opisovali zážitky z rôzprezentovali svoju prá- nych aktivít. Pokojne však cu aj naši učitelia Janka môžem napísať, že téma Bosáková, Ľuboš Froľo „spiel weise“ bola všade a Tomáš Gulán. Kolegom okolo nás a festival Spielz Nemecka, Švédska, Poľ- markt treba jednoducho ska, Holandska, Maďarska, zažiť. n 14 NOVINKY POD NOSOM

Ako jedno z vyvrcholení školského sociálneho projektu ZiPS (Zemou inde, Predsa Spolu) sme navštívili partnerskú základnú školu Jána Čajaka v Báčskom Petrovci počas osláv Dňa Petrovca a 270. výročia príchodu Slovákov na Dolnú zem. V zostave v školskom „žltom buse“ sme boli piati dospelí – martinská hudobná skupina DeART a tri študentky nášho gymnázia – Terka, Kika a Naďka. Po naložení všetkej zvukovej techniky po strop autobusu sme sa v upršaný štvrtok okolo 14tej vydali na cestu smerom ca. 600 kilometrov na juh. Asi 15 minút


z celej cesty nepršalo... to musel byť riadny mrak, zakrývajúci celú strednú Európu! S trochou obáv sme sa priblížili k hraniciam schengenského priestoru, no pár riaditeľ hosťovskej školy nám pomohol s bezproblémovým prejazdom cez colnicu. Dievčence sa ubytovali v hosťovských rodinách žiakov, ktorí pred Veľkou nocou boli u nás, s tým, že v piatok ráno začíname reprezentovať školu aj mesto. Ráno sme sa stretli v zborovni školy. Miestni a pán riaditeľ J. Brna nám predstavili a ukázali základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským, následne sme boli navštíviť aj krásne slovenské gymnázium v B. Petrovci. Ešte pred poludním sme s žiackym spevokolom nacvičovali spoločné piesne a o dvanástej začal „výchovný koncert“ vo veľkom nádvorí školy. Okrem piesní DeARTu ukázala Kika svoje tanečné umenie a dievčatá učili žia-

kov spoločný linedance. Pred obedom v školskej jedálni sme ešte stihli odovzdať finančný dar 550 Eur na zakúpenie dataprojektoru, ktoré sme vyzbierali počas veľkonočnej zbierky. Poobede sme mali animátorský program na fare. Najprv som mal dojem, že sa konfirmandom akosi nechce, no nakoniec sa dali nahovoriť aj na spoločný spev, aj na spoločný tanec, cupsong, a viaceré súťaže, až nakoniec vládali dlhšie ako my animátori. Podvečer sme sa na chvíľu rozišli do hosťovských rodín. O desiatej večer sme sa všetci opäť stretli v miestnom divadelnom klube, ktorého pán riaditeľ je zároveň riaditeľom miestneho divadelného spolku a slovenského rádia. Náš koncert v skvelom VHV divadelnom klube preplnenom rodičmi aj ich deťmi, učiteľmi, cirkevníkmi, divadelníkmi aj náhodne okoloidúcimi končil o ... ako hovorí klasik: „Lepšie je ísť

spať skoro ráno, ako neskoro večer.“ V sobotu doobeda bola v divadle prezentácia kultúrno-umeleckého programu o histórii Slovákov v Petrovci. Krásny program bol popretkávaný vstupmi miestnych umelcov a aktivistov na zachovávaní Slovenskej národnosti a identity, detí zo školy aj miestneho evanjelického spevokolu. Počas programu som žiaľ musel ísť na ďalšie stretnutie, lebo sme s p. učiteľkami, ktoré u nás boli na jar, dohadoval ďalší aspekt nášho sociálneho programu. Dohodli sme, že pre šesť ich študentov – víťazov jednotlivých kôl Biblickej olympiády – vieme finančne zabezpečiť účasť na našom letnom gymnazistickom kempe. Priebežne už prebiehal kultúrny program na hlavnom petrovskom námestí, my sme ešte medzičasom odbehli do spolku slovenských žien, ktoré nás ponúkli tradičnou svadobnou

LETNÉ PRÁZDNINY 2015 15


>>> pokračovanie článku NÁVŠTEVA BÁČSKEHO PETROVCA kapustou a potom už rýchlo na pódium, lebo sme ako zahraniční hostia boli vrcholom hlavného programu. Podvečer nám dobre padlo, že už vystúpenia skončili a my sme mohli, na intenzívne naliehanie viacerých hostiteľov, ísť navštíviť ich domácnosti, posedieť na priedomí a ochutnať skvelé domáce petrovské klobásy a – ako to pán riaditeľ nazýva – jablkový/hruškový/marhuľový/ broskyňový/dulový/morušový džús. Opäť sme z návštevy museli preč skôr ako by sme radi, lebo ešte bolo potrebné nakúpiť štipľavú 16 NOVINKY POD NOSOM

papriku a hlavne ísť robiť rozhovor do slovenského rádia o našom účinkovaní na petrovských slávnostiach. Medzičasom dievčence boli s domácimi mladými na mládežníckych akciách v ostatných častiach mesta (prípadne detaily zreferujú osobne), no vo večerných petrovských uličkách sme sa všetci neustále stretávali. Nedeľné ráno už len šiesty krát nabaliť a poukladať všetku techniku do auta, rozlúčiť sa s vedením školy, pani dirigentkou, domácimi a celým Petrovcom, a o nejakú tú skvelú klobásu ťažší vy-

raziť na cestu domov. S dúfaním, že školský sociálny projekt bude aj naďalej budovať mosty, otvárať oči, dávať príležitosti na plnohodnotnejšie vzdelanie a budúci život sa – síce unavený – teším na ďalšie pokračovania. Vďaka dievčatám za reprezentáciu školy, chalanom z kapely za dobrú partiu a ochotu ísť na dlhú cestu na úkor vlastnej dovolenky a voľného víkendu. A hlavne vrelá vďaka všetkým hostiteľom, ktorí nám počas týchto štyroch dní dali pocítiť, že aj o pár sto kilometrov ďalej sa môžeme cítiť ako doma! n


Víťazstvo v celoslovenskom kole Biblickej olympiády Hedviga Tkáčová

Potom ako seniorátne kolo Biblickej olympiády preverilo rozsah biblických vedomostí našich žiakov a študentov, stretli sa víťazi súťaže aj na celoslovenskej úrovni. Víťazkou v 1. kategórii (žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ) sa stala žiačka Evanjelickej spojenej školy v Martine Zuzana Buľovská. Vďaka vysokému počtu správnych odpovedí sa Zuzka stala navyše aj absolútnou víťazkou celej súťaže. S neuveriteľnými 99,17% správnych odpovedí dosiahla Zuzka najvyššiu hodnotu spomedzi všetkých 72 súťažiacich. Najlepší výsledok jej priniesol pekný vecný dar, ktorým bol špičkový notebook. Za svoju stratégiu Zuzka označila známe a praxi mnohokrát preverené slová: „Je potrebné sa veľa učiť, potom sa učiť a zase sa len učiť.“ Dozvedeli sme sa, že jej obľúbeným žánrom je biblická a dobrodružná literatúra.

Životné zručnosti v podaní 4.B PLÁNY A PRÍPRAVA Anežka Neupauerová

Okrem čítania dobrých kníh sa sympatická mladá slečna chodieva i rada korčuľovať. Témy celoslovenského kola Biblickej olympiády vybrala celoslovenská odborná porota, pod vedením jej predsedníčky, evanjelickej farárky Kataríny Hudákovej. Žiaci a študenti boli skúšaní z vedomostí z biblických dejín (oblasť Stará zmluva) a biografických údajov zo života novozmluvných žien (oblasť Nová zmluva). 72 účastníkov celoslovenského kola súťaže pozostávalo zo žiakov štátnych aj cirkevných škôl. Žiačka ESŠ v Martine a jej vysoko nadpriemerné vedomosti z Biblie hovoria o výbornej príprave aj osobnej zaangažovanosti. O bohatých vedomostiach a precíznej príprave Zuzky Buľovskej svedčí aj zložitosť testov pre seniorátne, školské a napokon aj celoslovenské kolo biblickej súťaže, ktoré boli pripravované náročnou odbornou porotou. n

Už ste niekedy boli na výlete alebo exkurzii? Jasné, asi trochu divná otázka. Ale nepoložili sme ju len tak. Aj my sme chceli ísť na nejaký výlet. A tak pani učiteľka vymyslela kam, lebo ona vždy vie prečo, :) ale ostatné už nechala na nás – celé plánovanie. Vždy však bola pri nás, v prípade potreby. Nebolo to až také jednoduché, ale poradili sme si so všetkým. Cieľ cesty bol jasný - plavba výletnou loďou na Oravskej priehrade a rozprávková jazda na Oravskej lesnej železnici. Vedeli sme, že exkurziu absolvujeme spolu so 4.A, a tak pani učiteľka zadala úlohy pre každú triedu - urobiť prieskum, pripraviť plán a prezentovať zistenia. Potom spoločný záver a objednávka. My v 4.B sme si urobili plánovací Daltonský piatok – rozdelili sme sa na pracovné skupiny, pre ktoré pani učiteľka pripravila úlohy. Tie sme rozobrali a zapísali nejasnosti. pokračovanie >>> LETNÉ PRÁZDNINY 2015 17


>>> pokračovanie článku ŽIVOTNÉ ZRUČNOSTI V PODANÍ 4.B

Všetko sme si s ňou prešli ešte raz. A potom sa už každá skupina zaoberala svojou úlohou. Chlapci mali na starosti dopravu - prepočítali kilometre, zisťovali, ktorá dopravná spoločnosť by nás mohla odviezť. Keď boli pripravení, najskôr si telefonáty nacvičili a potom sa šlo naostro. A dievčatá mali tiež dôležitú úlohu - spisovali zoznam potrebných vecí - strava, oblečenie, počasie, vreckové. Išlo im to veľmi dobre. Nezabudli rátať

s vrtkavým počasím. Druhá skupina dievčat riešila samotný program - bolo treba zistiť časy, ceny, možnosť využitia kultúrnych poukazov, zľavy - urobili si písomnú prípravu a Sandra s prehľadom zarezervovala rozprávkovú jazdu aj jazdu výletnou loďou. Nuž a v rámci spoločnej aktivity - skupiny prezentovali svoje zistenia a vytvorili rozpočet nášho výletu - predbežný. Podarilo sa nám predbežne zarezervovať autobus, rozprávkovú

jazdu vláčikom aj výletnú loď. Na záver sme spoločne vyčíslili predbežný rozpočet exkurzie. V pondelok sme to prediskutovali so susednou triedou, porovnali s ich zisteniami a predbežné rezervácie sa zmenili na konkrétne objednávky. Pri plánovaní sme zistili, čo všetko dokážeme - komunikovať, vybavovať, organizovať, hľadať riešenia, spolupracovať, ale aj to sme zdatní v rámci finančnej gramotnosti.

NÁVŠTEVA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA – BRIEŽDENIE Katarína Froľová, Ester Šalátová, Julka Dírerová

Pomoci týraným matkám s deťmi sme sa minulý rok 18 NOVINKY POD NOSOM

venovali všetci v rámci sociálneho projektu. Podarilo sa nám získať prostriedky za ktoré sú nám pani riaditeľka i jej klienti veľmi vďační.

Nechceli sme, aby sa tým naša pomoc skončila. S OZ Brieždenie sme sa rozhodli spolupracovať aj tento rok. Ponúkli sme pani riaditeľke


EXKURZIA ORAVA Dňa 4.6.2015 sme spoločne so 4.A absolvovali skvelú exkurziu smer región Orava. Všade si nás pamätali ako deti, ktoré si objednali služby sami. Keďže sme pri vypracovávaní rozpočtu nezabudli ani na finančnú rezervu, nezaskočili nás ani nečakané výdavky pri vstupe na Slanický ostrov. Bolo nám super a boli sme radi, že životné zručnosti sme nerozvíjali zbytočne. že pripravíme pre jej klientov predvianočné stretnutie. V rámci rozvoja ŽZ - organizácie a spolupráce sme so žiakmi na hodinách náboženstva pripravili jednoduchý program , ktorým sme chceli obyvateľov Briežde-

OSLAVA UČENIA - pozvánka do novovzniknutej cestovky NENEZATO Tour V rámci exkurzie sme získali kopec poznatkov a informácií. Pani učiteľka vedela už na začiatku, kde ich budeme vedieť veľmi pekne odprezentovať. Vymyslela cestovnú kanceláriu NENEZATO Tour, ktorá v rámci hesla NE – nepoznáš? NE – nevidel si? ZA TO – zaži to! Ponúka zájazdy po našej nia povzbudiť. Program bol tematicky zameraný na „Svetlo“. Išli sme, dotknutí Božím slovom milovať smutných, zranených; išli sme, aby sme boli svetlom o Ježišovi, ktorého príchod sme si mali za niekoľ-

krásnej krajine. A tak sme 11.6. v rámci oslavy učenia pozvali všetkých rodičov a známych na prvú prezentáciu našej novej cestovnej kancelárie, kde sme prezentovali región Orava aj na základe nášho zážitku z exkurzie. Na záver prítomní dostali aj kontaktné údaje v prípade záujmu o jej služby. :) Oslava učenia bola aj malou rozlúčkou so školským rokom a spoločne stráveným časom. n ko týždňov pripomenúť. Táto naša akcia bola skromná v počte účastníkov i v programe, ale jej význam sa naplnil. Prihlásilo sa nás akurát toľko, aby sme sa zmestili do žltého autobusu (aj keď neskôr pokračovanie >>> LETNÉ PRÁZDNINY 2015 19


>>> pokračovanie článku NÁVŠTEVA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA – BRIEŽDENIE sa prihlásil ešte jeden pasažier, ale už len ako náhradník – Maťo, držím ti miesto na ďalšiu návštevu); a bolo nás akurát toľko, aby sme sa zmestili spolu s obyvateľmi Brieždenia do spoločenskej miestnosti, ktorá je zároveň jedálňou. Náš program utvorený z piesní, hier a výroby lampášov mal byť dlhý tak aku-

do úplne iného prostredia. Prečítajte si ako túto návštevu spätne hodnotili naši žiaci. Ja osobne som v ten štvrtkový večer cítila obrovskú vďaku za domov, za našu rodinu... a zároveň som v modlitbách prosila za našich nových priateľov. Na začiatku, keď sme vchádzali do brány, privítal nás

sme mali úspech. :) Všimli sme si, že deti sú kreatívne a vedia aj pekne spievať. Potom sme spoločne vyrábali svetielka – oblepovali sme zaváracie fľaše krepovým papierom. O fľašku sme prilepili aj drôt. Deťom sa tieto prenosné lampášiky veľmi páčili a vyrábali si ich aj viac. Tie čo sme vyrobili

rát, aby sme sa stihli vrátiť v dohodnutom čase. A práve čas nás zaskočil. Vďaka milým ľuďom v Brieždení a vzájomnej bezprostrednosti (na nejaké hanbenie či okúňanie nebol čas) a ja verím, že aj vďaka modlitbám sme sa stali „akosi ich a oni naši“. Bol čas odísť, ale nemohli sme!! Čakali nás domáce jablkové štrúdle(!) a iné pochúťky. :) A zrazu sme už museli nastupovať do autobusu a na oboch stranách bolo počuť „škoda, že to tak rýchlo ubehlo“. Boli sme na ceste domov-

malý chlapec, ktorý dosť dospelácky navigoval náš autobus do dvora. Keď sme vošli do ubytovne, pekne sme sa zoznámili s deťmi a inými ľuďmi, ktorí tam boli. Vysvetlili sme im hry a program, ktorý sme mali pripravený. Na začiatku sme deti chceli naučiť pieseň Moje malé svetielko, ale myslím, že sa k nám pridali aj dospeláci. Bolo to veľmi pekné. Ja som potom s Eťou Šalátovou zaspievala pieseň Láska na vlásku. Veľmi nás potešilo aký

my sme darovali pani kuchárke, ktorá nám s ešte jednou tetou pripravila fantastickú jablkovú štrúdľu. Keď sme odchádzali, mali sme dobrý pocit z toho, že sme pomohli dobrej veci. Chcela by som sa poďakovať: Ester Šalátovej, Julke Dírerovej, Ninke Novotnej, Saške Malej, Nelke Majerovej, Adi Filusovej, Maťovi Klušákovi a p.uč. Froľovi za ich pomoc a ochotu stráviť svoj voľný čas týmto spôsobom a ostatným štvrtákom za ich návrhy, nápady a predovšetkým modlitby. n

20 NOVINKY POD NOSOM


Turčianske hry mládeže Andrea Trylčová

Naša škola sa každoročne aktívne zapája do týchto športových pretekov, v ktorých súťažia žiaci zo základných a stredných škôl regiónu Turiec. Aj v tomto roku získali naši žiaci viacero prvenstiev. Kristína Jesenská sa umiestnila na 1. mieste v behu na 800m (časom 2:27,2) a postúpila na Krajské kolo do Rabče (dňa 4.6.2015) kde sa umiestnila na 1. mieste a postúpila do celoslovenského finále. Mária Buckulčíková sa umiestnila

7-násobná majsterka Slovenska z 5.A Janka Mižúrová Hedviga Tkáčová, Dušan Haško

Znie priam neuveriteľne, že mladučká Janka Mižurová (10 rokov) je dnes už 7-násobnou majsterkou Slovenska v plávaní a víťazkou Slovenského pohára žiakov

na 1. mieste v behu na 300m (časom 45,7) a postúpila na Krajské kolo do Rabče, kde tiež zvíťazila a postúpila do celoslovenského finále. Pekné úspechy sme získali aj v plaveckých disciplínach. Starší chlapci Fatul, Maťovčík, Kolář, Ulbricht získali 2. miesto v štafete 4x50m. Mladší chlapci Kyselica, Ulbricht, Kačka, Hrabovský získali 1. miesto v štafete 4x25m. Mladšie dievčatá Morgošová, Mišíková, Paulovičová, Mižúrová získali 1. miesto v štafete 4x25m. Darilo sa sa aj jednotlivcom: 1. miesto Adam Ulbricht 25m voľný spôsob / ďalej VS/, 2. miesto Ulbricht 25m prsia, 1.miesto Veronika Paulovičová 25m VS,

2. miesto Janka Mižúrová 25m VS, 1.miesto Mižúrová 25m prsia, 2.miesto Paulovičová 25m prsia. Všetkým žiakom gratulujeme k dosiahnutým úspechom a ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy! n

v kategórii mladšie žiačky pre rok 2014. Tak veľký úspech je ovocím vytrvalého tréningu, disciplíny a lásky k plávaniu, ktorá sa v Jankinom prípade rozvíja už od štyroch rokov. K plávaniu ťa priviedla staršia sestra, keď si mala len štyri. Vtedy to bola zrejme zvedavosť, v čom sa dnes skrýva Tvoja motivácia? Presne tak, plávala už moja staršia sestra a ja som to chcela pokračovanie >>> LETNÉ PRÁZDNINY 2015 21


>>> pokračovanie článku 7-NÁSOBNÁ MAJSTERKA SLOVENSKA Z 5.A celý rozhovor si môžete prečítať na našom webe

Džiu-džicu šampióni z 1.A Matej Mlynček Mirko Mlynček Hedviga Tkáčová, Dušan Haško

tiež skúsiť. Dnes ma na plávaní najviac baví kolektív ďalších plavcov – moje kamarátky – a tiež ocenenie všetkej tréningovej námahy, keď stojím na stupienku víťazov. V čom konkrétne sa zmenil tvoj život po tom ako si začal aktívne športovať? Nemá to vplyv na tvoje výsledky v škole? Popri plávaní som si našla veľa kamarátov – športovcov. Pribudli mi teda najmä nové kamarátky. V škole ne-

Vydarený Deň detí Hedviga Tkáčová

Nie je úplne jasné, prečo sa Deň detí oslavuje práve 1. júna, tento dátum patrí na svete však medzi najobľúbe22 NOVINKY POD NOSOM

vidím žiadne zhoršenie, takže o vplyve športu na školu v mojom prípade asi nemožno hovoriť. Škola mi určite vychádza v ústrety. Púšťajú ma na sústredenia a keď prídem zo sústredenia dajú mi vždy potrebný čas na doučenie sa. Ktorý zo športovcov je tvojím vzorom a prečo? Mojím vzorom je moja sestra Paťka. Rovnako je mojím vzorom aj Baška Mišendová, ktorá je súčasná juniorská majsterka Európy na 50m motýľa. n nejšie. Deň venovaný naším najmenším si pripomenula aj Evanjelická spojená škola v Martine, ktorá v sobotu 13. júna 2015, pre svojich žiakov, rodičov, pedagógov a priateľov školy pripravila naozaj nezabudnuteľné oslavy. Iste všetci uznáme, že dnešné deti majú skutočne

Ďalší z radu športových talentov našej školy sú prváci Matej a Mirko Mlynčekovci, ktorí oslávia začiatkom októbra svoje 8 narodeniny. Bývajú v rodinnom dome v Sučanoch a obaja sa zhodujú na tom, že je výborné raz-dva vyjsť hneď von a hrať sa. „Od malička milujeme pohyb – zdedili sme ho po tatinovi, lebo on tiež celý život športuje a vedie nás aj k športu. Mamina sa zase o nás pekne stará, aby sme mali čo papať, keď prídeme vyhladovaní z tréningu“, hovoria s úsmevom bratia Mlynčekovci.


Vplýva šport na vaše výsledky v škole? Vychádza vám škola a učitelia v ústrety pri rozvoji vášho talentu?

Mať doma športovca je hlavne o zodpovednosti a veľkom úsilí organizovať čas. Veľkým benefitom je určite aj to, že deti nemajú čas sa nudiť, učí ich to pravidelnosti a zodpovednosti. Je to napokon samozrejme aj o hrdosti na deti.

Šport vplýva tak, že sa musíme dobre učiť, aby sme mohli chodiť na tréningy a turnaje. Určite nám aj pomáha na hodinách telesnej výchovy. Škola nám vychádza v ústrety. Pani učiteľka nám dala voľno pred jedným turnajom v Prahe, keď sme už museli cestovať v piatok, lebo turnaj začínal v sobotu ráno. Učivo sa však vždy snažíme dobehnúť.

Mnohé deti dnes uprednostňujú pred športom pasívne vysedávanie pri počítačoch, tabletoch, TV. Ako môžu podľa vás rodičia priviesť dieťa k záujmu o športovú činnosť? Ako možno motivovať deti ku športu?

Stalo sa, že ste už chceli prestať? Ak áno, prečo? Áno stalo, ale iba raz. Išli sme vtedy na náš prvý turnaj do Čiech, kde sme hneď v prvom kole vypadli. Vtedy nás ale tatino aj s pánom trénerom presvedčili, nech to nevzdávame a ešte potrénujeme. Rok na to sme už ten turnaj

vyhrali (Maťko bol prvý a Mirko druhý). Prezraďte, aké to je mať doma aktívneho športovca? Čo máte na tejto skutočnosti najradšej?

V každom prípade treba ísť deťom príkladom, keď dieťa vidí, že rodičia nič nerobia, je preň tiež jednoduchšie nerobiť nič. V tomto platí to, čo sa hovorí – dieťa je obrazom svojho rodiča. celý rozhovor si môžete prečítať na našom webe

všetko. Hračiek, či sladkostí je počas celého roka viac ako dosť. Čo im teda darovať, aby to bolo pre nich výnimočné, originálne, nezabudnuteľné a krásne? Odpoveďou je ZÁŽITOK. Aj preto sa naša škola v spolupráci s Centrom kresťanského vzdelávania v Martine a Nadáciou pokračovanie >>> LETNÉ PRÁZDNINY 2015 23


>>> pokračovanie článku VYDARENÝ DEŇ DETÍ

Zdravá Turčianska záhradka rozhodli zorganizovať slávnostný Deň detí 2015, spojený s Dňom Turčianskej záhradky. Podujatie sa uskutočnilo na Memorandovom námestí v Martine a zúčastnili sa na ňom nielen žiaci, ich rodičia, pedagogický zbor a vedenie školy, ale aj široká verejnosť. Pre našich najmenších boli pripravené zaujímavé atrakcie, hudba, športové súťaže a napokon aj všetci kamaráti. Fantastické zážitky priniesol vodný futbal, skákací hrad a trampolína, maľovanie na tvár, ukážky zdravotnej služby, ale aj zmrzlina, kofola a chutný guláš, servírovaný riaditeľom školy Jozefom Sopoligom. Šikovné rúčky našich žiakov a hudobne naladení hostia ocenili aj tvorivé dielne či vystúpenie kapely DeArt. Všetkých prítomných napokon potešil a rozveselil aj do školy pozvaný šašo. 24 NOVINKY POD NOSOM

S cieľom zistiť, ako sviatok detí oslávili samotní oslávenci – naši žiaci– vbehli sme do húfu detí a zistili, že oceňujú „strašne veľa aktivít a super vodný futbal“ (Matej), „trampolínu a to, že sa pekne opálim, pretože konečne svieti slniečko“ (Kika) alebo „to, že som po chorobe konečne mohla jesť zmrzlinu a byť sa kamarátkami“ (Emka). Organizátori nenechali nič na náhodu a atmosféru osláv doplnilo skutočne ukážkové počasie. Radostné detské tváre sú však predovšetkým odkazom filozofie našej školy, ktorá si je vedomá toho, že či deťom ponúkneme zaujímavé aktivity alebo bohaté občerstvenie to, čo je pre ich vývoj a budúcnosť dôležité je schopnosť a túžba pribaliť do ponuky aj samých seba – dať deťom svoj čas a ochotu byť s nimi, mať s nimi spoločenstvo a bez výhrad ich prijímať. Okrem vzdelávania a sociálnej angažovanosti dáva

preto naša škola dôraz aj na budovanie komunity, priateľskej atmosféry a nadštandardných vzťahov, a to tak medzi žiakmi a pedagógmi, ako aj medzi žiakmi navzájom. Ďakujeme všetkým, ktorí obetovali svoj osobný čas a pomohli pripraviť sobotňajší Deň detí. Zároveň ďakujeme sponzorom, ktorí nás podporili. Táto akcia je organizovaná a financovaná výlučne z príspevkov do fondu Rodičovského združenia. Škola poskytuje bezplatný prenájom priestorov a areálu a zároveň zabezpečuje propagáciou, ozvučenie a podobne. Preto si Vás aj touto cestou dovoľujeme pozvať k aktívnej účasti v Združení rodičov a priateľov školy /ZRPŠ/, aby sme aj v ďalších rokoch mohli spoločnými silami pripraviť toto milé podujatie. V prípade záujmu o viac informácii kontaktujte predsedkyňu ZRPŠ pani Lenku Jirkovskú. Ďakujeme! n


LNE INFO

GYMNAZIÁ

Internetový časopis našich gymnazistov s názvom Finančný kompas, ktorý je zameraný na posilnenie finančnej gramotnosti žiakov našej školy bol odbornou porotou 18. ročníka celoslovenskej a 15. ročníka medzinárodnej súťaže Spotrebiteľská výchova žiakov - SPOTREBA PRE ŽIVOT zaradený medzi 12 najlepších časopisov z celého Slovenska!

„Použi náš hlas, keď voláme!“ Eva Holbusová, 1.BG

V dňoch 28. – 30. apríla sa žiaci evanjelického gymnázia zúčastnili prehliadky záujmovej umeleckej činnosti cirkevných škôl v Košiciach. Išlo o podujatie, na ktorom mohli žiaci z rôznych kresťanských škôl prezentovať umenie, ktorému sa venujú a to v troch kategóriách: hudobná, dramatická a tanečná. Naša škola mala zastúpenie vo všetkých troch a s počtom 30 sme tvorili najpočetnejšiu výpravu na podujatí. Pod vedením pána učiteľa

Tomáša Gulána a pani farárky Janky Bosákovej sa prezentovali speváci zo spevokolu a hudobníci zo školskej kapely. Predstavenie „Vianočná koleda“ zahrali žiaci prvého ročníka gymnázia a v danom súťažnom bloku si za svoj výkon odniesli aj cenu publika. V tanci nás reprezentovala Kika Szabová. Bolo veľmi príjemné zažiť atmosféru spoločnej radosti, keď sme si navzájom mohli predviesť, čomu sa v oblasti umenia venujeme. Najprv sa nám zdalo, že celodenný program v sále historickej radnice bude únavný, ale organizátorom sa podarilo zostaviť ho tak, aby sme sa nenudili. Bola to pestrá paleta piesní, básní, scénok, tan-

cov, skupín i sólistov. Na záver dňa dostala priestor porota. Jej predsedom bol známy slovenský herec Martin Mňahončák. Každý mohol v osobnom rozhovore s niektorým z porotcov zistiť, v čom je dobrý a kde má pridať. Najlepších posunula porota na ďalšie programy v rámci dní mesta Košice. Do večerného galaprogramu sa dostala aj spoločná pieseň kapely a spevokolu. Nahrávky z tohto podujatia si môžete pozrieť tu:

Vystúpenie školskej kapely

Divadlo Vianočná koleda

LETNÉ PRÁZDNINY 2015 25


International conference ZAMUN James Baxter

Five students from Evanjelické gymnázium had the opportunity to practise their diplomatic skills in April (8-10) as they participated as delegates at Žilina Model United Nations (ZAMUN for short). Daniel Dulla (2AG), Julia Ozaniaková (2BG) and Rastislav Jonis (1BG) represented Venezuela, Daniel as a member of the United Nations Security Council, Julia on the Human Rights Council and Rastislav on the Economic and Finance Committee. Our school’s two other participants, Sabina Šimková (2AG) and Oskar Fatul (1BG) acted as delegates of Malaysia. Sabina was on the Human Rights Council, while Oskar was a member of the Security Council. All five students also took part in a General Assembly debate about the Arctic and how the world should use and preserve its natural resources. 26 NOVINKY POD NOSOM

The ZAMUN conference is organised annually by the Bilingual gymnázium of Žilina, with the support of various other organisations, most notably the regional government of Žilina, at whose offices nearly all the important meetings took place. Juraj Blanár, the president of the regional government, made a welcoming speech at the opening ceremony, and there were various dignatories present too, including the ambassador of Israel, who gave a provocative speech about how (in his view) Israel is treated unfairly by the UN. But the most important

people are, of course, the student delegates. Around 80 attended, including some from Slovakia (the evangelical high school of Bratislava was represented) and others from much further afield. Delegations had travelled from European countries such as Finland, the Netherlands and Luxemburg, and there was one from Israel and even one from Delhi, the capital of India! There are several essential elements to an MUN conference like ZAMUN. Firstly, students cannot represent their own country. This means they must research the international politics


and relationships of a country they may not be familiar with. It may even mean they have to put forward opinions they would never express in real life. They must also gain a deep understanding of a world problem and learn to see it from their ‘new’ country’s point of view. For example, the Security Council was dealing with the issue of suppressing the financing of terrorist groups. To discuss such a topic requires a sophisticated understanding of how the world works. To take just one example, if you propose the sharing of financial data between banks

and governments, you raise the issue of the individual’s right to privacy. It is also important to use parliamentary language; a delegate is not supposed to refer to himself/herself in the first person during a conference. So it is not ‘I think...’, it is ‘Venezuela believes... ’. Indeed, a delegate is not even permitted to speak unless he/she is formally ‘recognised’ by his/her committe chair, and must ‘yield the floor’ to the chair after every speech. Even being allowed to eat a chocolate bar, or open a window, is a ‘point of personal privilige’. Thus, the students are learn-

ing and practising formal English during their participation.Co’operation is crucial. A conference like this is not about winning or losing, it is about negotiating and compromising with others to reach a solution to a problem that most delegates can accept. If you play an important role in formulating a solution that is accepted, it is a wonderful feeling, as our students discovered at ZAMUN. Two of our students, Daniel and Sabina were attending ZAMUN for the second time, and their third MUN conference overall. This still does not place them among the most experienced delegates (many others are 19 years old and in their final year at school), but their work, both in preparation and at the conference itself was of an exceptionally high standard. Our other three students were all first-timers, which is not easy, but all were very active and engaged throughout. I would reserve a special word for Rastislav, who made several ‘to the point’ speeches at his committee.It was a pleasure for me to attend this conference with such delegates. I hope that they will maintain their enthusiasm for future conferences, and that others will join them. n LETNÉ PRÁZDNINY 2015 27


Gymnazistky navštívili Štrasburg N. Sivičeková, L. Fapšová, J. Olajcová, J. Ozaniaková

Jednou z motivácií, ktoré naša škola poskytuje pre tých najlepších študentov je aj návšteva Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Do Štrasburgu sme vycestovali koncom mája na pozvanie europoslankyne Jany Žitňanskej. Štrasburg sa nám neuveriteľne páčil. 28 NOVINKY POD NOSOM

Cesta síce bola dlhá, únavná a hlavne horúca, ale zástavka v Sinsheime to všetko znegovala. Najväčšie technickē múzeum, aké sme kedy videli s lietadlami - do ktorých sa mimochodom dalo aj vojsť, tanky, autá, motorky či figuríny... Notre Dame de Strasbourg. Slovami sa nedá opísať pocit, ktorý sme mali, keď sme stáli pred touto takmer tisícročnou katedrálou. Asi by som len dodala, že 330 schodov na vrchol katedrály sme vyšli za rekordných 7 minút. V Europarlamente sme sa len horko-ťažko dokázali udržať pri našej skupinke, keďže rovnako vyzerajúce

kancelárie a ďalší a ďalší študenti nás iba nabádali stratiť sa. Dokonca sme sa streli aj s poslankyňou pani Žitňanskou, ktorá bola veľmi milá a príjemná a vysvetlila nám ako to v Európskom parlamente všetko prebieha, ako vyzerá jej bežný deň a vrelo nám zodpovedala všetky otázky. Výlet sme ukončili návštevou parku spojeného so zoologickou záhradou. Sme veľmi rady, že sme mali možnosť navštíviť také krásne mesto, ktoré už na prvý pohľad dýcha históriou a kultúrou. Pevne však veríme, že sme v tomto meste neboli posledný krát. n


Garden Party Andy Snováková foto: Gabika Kubíková

Je veľmi fajn, keď sa v škole venujeme praktickým aktivitám, ktorých výsledky sú naozaj viditeľné. Jednou z tých väčších je napríklad výstup z etickej výchovy. Minulý polrok mal výsledok práce žiakov týchto hodín podobu slávnostnej recepcie vo vianočnom duchu. Tento polrok sme sa rozhodli pre trochu voľnejší a menej oficiálny variant. A čo môže byť pre letné obdobie vhodnejšie ako garden party spojená s grilovačkou? Pre túto akciu sme namiesto už mnohokrát každým odskúšanej terasy za gymnáziom vybrali krásne prostredie pod orechom za budovou pavilónu B. Prípravy sme sa ujali naozaj so všetkou vážnosťou. Pár týždňov pred veľkým finále sme usporiadali našu súkromnú mini garden party v mierke približne 1:10, na ktorej sme si všetko vyskúšali. Pripravili mini verziu výzdoby, mini verziu množstva (nie veľkosti) jedla a tak isto aj programu. Mohli sme tak predísť prípadným nedostatkom. Každý z nás do fungovania akcie prispel iným, avšak rovnako LETNÉ PRÁZDNINY 2015 29


dôležitým spôsobom. Či to bolo vytvorenie rozpočtu a zozbieranie peňazí, dizajn, tlač a rozposlanie pozvánok, zoznam hostí, vytvorenie programu, moderovanie, nákup plastových vidličiek alebo krájanie ovocia. Niektoré baby sa postarali o výzdobu, ktorá bola podľa mňa naozaj vkusná a ešte viac podčiarkla romantickopokojnú atmosféru prostre30 NOVINKY POD NOSOM

dia. Iní sa starali o jedlo, ktoré zohrávalo veľmi podstatnú úlohu celého programu. Rozhodnutie o tom, čo budeme jesť nám narobilo menšie problémy. Niektorí chceli ušetriť, iní sa zas poriadne najesť. Našťastie sme sa rozhodli pre druhú možnosť a na papierových táckach sme si teda mohli nájsť chutné mäsové hamburgery, kopy zeleniny, rôzne drs-

singy, ovocné šaláty, koláčiky a iné dobroty. Koláčom sa tiež ušiel samostatný bod programu. Už pred samotnou garden party sme vyhlásili súťaž o najlepší koláč. Zapojilo sa viac rodičov, žiakov a dokonca aj učiteľov, ako sme očakávali. Prvé miesto vyhrala Pavlova torta z cukrárne majstra Frederika Schwaba. Program party bol voľnejší, vyvážili sme to však oslavou učenia, ktorá garden party predchádzala. Na nej sme odprezentovali celoročné projekty zo slovenského jazyka. Triedne kroniky oboch tried, zoznamy odporúčaných kníh a samozrejme nášho pomaly už celovečerného filmu Statky zmätky. Rodičia pískali, tlieskali, kričali... no skrátka boli na nás hrdí. Konečne videli výsledok víkendov strávených mimo domova na ‚pľaci‘. Myslím, že s výsledkom môžeme byť spokojní. Dosiahli sme to, čo sme chceli a síce príjemne strávený spoločný čas. Večer bol plný uvoľnených rozhovorov a dobrého jedla, čo ani nemôže dopadnúť inak ako dobre. Dúfam, že týmto zavedieme na našej škole tradíciu a aj o rok sa všetci gymnazisti stretneme aj s rodičmi a pedagógmi a v predprázdninovej pohode si užijeme spoločné chvíle. n


Filmové projekty našich gymnazistov 1. ročník

Film STATKY ZMÄTKY nájdete už čoskoro na našom školskom FACEBOOK-u

2. ročník

LETNÉ PRÁZDNINY 2015 31


l

l vydáva: Evanjelická spojená škola, M.R Štefánika 17, Martin, 036 01 šéfredaktor časopisu: Alexandra Snováková, 2.BG l predseda redakčnej rady: Zuzana Novotná, 5.B l periodicita: občasník l vychádza od roku 2004 minimálne 3 x do roka l vydanie: jún 2015

Novinky pod nosom - 2015 letné prázdniny  
Novinky pod nosom - 2015 letné prázdniny  

Časopis Evanjelickej spojenej školy v Martine

Advertisement