Page 1

Výroční zpráva Nadačního fondu Microfinance za rok 2010


Výroční zpráva NFMF za rok 2010

Obsah dokumentu

1 Realizační shrnutí roku 2010 1.1. Základní údaje 1.2. Historie fondu a souhrn aktivit za rok 2010

-3-

1.2.1. Historie aktivit Nadačního fondu Microfinance

-3-3-

1.2.2 Shrnutí aktivit Nadačního fondu Microfinance v roce 2010

-4-

1.2.3 Partnerství a spolupráce

-6-

1.2.4 Realizace projektu EKOSTEZKY Mexiko

-7-

1.2.5 Příprava projektu Reforestace severního deštného lesa v Los Tuxtlas, Mexiko

- 10 -

1.2.6 Příprava Portálu rozvojové spolupráce NFMF

- 11 -

1.2.6 Cíle rozvoje NFMF

- 12 -

1.3. Účel založení Nadačního fondu Microfinance dle Statutu 1.4. Kontakt

- 13 - 13 -

2. Orgány Nadačního fondu Microfinance 2.1. Správní rada 2.2. Revizor 2.3. Ředitel

- 14 - 14 - 14 -

3. Poslání Nadačního fondu Microfinance

- 14 -

4. Dary a finanční příspěvky Nadačního fondu Microfinance v roce 2010 4.1. Soupis smluv o nadačních darech uzavřených v roce 2010 4.2. Veřejná sbírka 4.3. Vypořádání grantu MZV ČR za rok 2009 a 2010

- 16 - 16 -

- 16 -

5. Finanční zpráva za rok 2010 5.1. Účetní uzávěrka

- 17 -

5.1.1. Rozvaha

- 17 -

5.1.2. Výkaz zisku a ztrát

- 20 -

5.2. Zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní uzávěrce

- 21 -

6. Závěrečné slovo

- 22 -

Přílohy k dokumentu Výrok nezávislého auditora 2010 Zpráva revizora NF 2010 Aktuální výpis z nadačního rejstříku Městského soudu v Praze

-2-


Výroční zpráva NFMF za rok 2010

1. Realizační shrnutí roku 2010

1.1. Základní údaje Nadační fond je právnickou osobou IČ: 28188977, která byla zřízena společností Microfinance, a.s. (sídlem Praha 4, Hvězdova 1073/33, IČO 278 60 965, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 11586) zakladatelskou listinou ze dne 30.10.2007 a byla zapsána do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddílu N, vložce číslo 659, dne 13.11.2007.

Nadační fond Microfinance je samostatnou právnickou osobou s IČO 28188977.

1.2. Historie fondu a souhrn aktivit za rok 2010

1.2.1. Historie aktivit Nadačního fondu Microfinance 2007-2008 Nadační fond Microfinance byl založen koncem roku 2007 a jeho činnost se postupně rozvíjela během roku 2008. Tento rok však ještě nedominuje výraznými finančními dary ani příspěvky, ale i tak byl rokem silným pro budování postavení fondu a zaopatřování vědomostí k budoucím činnostem.

2009 1

V roce 2009 se nadační fond již stal nositelem grantu ZRS MZV pod číslem 3/2009/10 v rámci dotačního titulu Rozvojové vzdělávání a osvěta, který byl svojí náplní postaven na zvyšování povědomí o Mikrofinancích jako o účinném nástroji v boji s chudobou. Zvýšit povědomí odborné i neodborné veřejnosti o tématu mikrofinancí jako nedílné součásti rozvojové spolupráce a jako efektivního nástroje k odstraňování chudoby se tak stalo hlavní náplní činnosti pro rok 2009. Základní myšlenkou tohoto projektu bylo, že ať je již téma mikrofinancí pojato neziskově či obchodně, informovanost veřejnosti je obecně nízká. Z tohoto důvodu si Nadační fond Microfinance vybral vzdělávání a osvětu na poli mikrofinančním jako jednu ze svých stěžejních aktivit pro další období. Česká veřejnost má o mikrofinanční projekty zájem a má zájem dozvědět se více o možnostech zapojení se do spolupráce na podporu zemí globálního Jihu. Avšak často nerozumí principům a ‚de facto‘ parametrům tohoto oboru rozvojové spolupráce. Mnohé technicko-metodické parametry mikrofinancí jsou přenositelné i do evropského či lokálního prostředí a mohou napomoci rozvoji slabších skupin i v českém prostředí. Je nutností zvýšit povědomí odborníků i celkovou

informovanost veřejnosti ohledně tohoto tématu, pokud chceme, aby ČR byla solidním partnerem na poli rozvojové spolupráce. Mikrofinance jsou moderním trendem zahraniční rozvojové spolupráce jak na poli charitativním, tak finančním, který přináší konkrétní a transparentní výsledky.

1

ZRS MZV „Zahraniční rozvojová spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky“

-3-


Výroční zpráva NFMF za rok 2010

Jedinci, kteří se rozhodli microfinance studovat podrobněji však často narážejí na nedostatek odborné literatury, článků a publicistiky. V České republice chybí širší odborná znalost této rozvojové tematiky, ale navíc jsou veškeré dostupné materiály téměř výhradně v cizím jazyce a elektronické podobě, což je dalšími bariérami rozšíření povědomí o tématu mezi širší veřejnost. Nejdůležitějším výstupem projektu bylo faktické i praktické vysvětlení základních principů mikrofinancí a jejich dopadů na rozvoj společností rozvojových zemí a na obyvatelstvo žijící v chudobě na základě obecně uznávaných definicí; vybudování odborné spolupráce a think tanku, která nadále, i po formálním ukončení projektu, realizuje svoji další činnost na poli mikrofinancování.

Nadační fond Microfinance průběhem let přispívá významným podílem k růstu informovanosti veřejnosti o oboru mikropůjček a mikrofinancí.

1.2.2 Shrnutí aktivit Nadačního fondu Microfinance v roce 2010 2010 Vzhledem k zájmu neziskových organizací (NNO), který možnost spolupráce prostřednictvím microfinancí způsobila, se Nadační fond Microfinance rozhodl v dalších letech rozšířit svoji působnost na oblast podpory NNO prostřednictvím dárcovství. Hlavní činností roku 2010 se tedy stala příprava rozšířeného internetovém portálu, který NFMF spustí na webových stránkách www.rozvojovyportal.cz, a kde bude kromě možností microfinancování připravena i možnost darování finančních prostředků na jednotlivé projekty NNO. Při přípravě tohoto portálu byly řešeny jednak záležitosti technicko-administrativního typu, a také zástupci NFMF začali budovat partnerskou síť mezi českými neziskovými organizacemi. V první řadě se jednalo především o poskytnutí informací o probíhajících projektech rozvojové spolupráce pro část Darujte! portálu, následovat bude i spolupráce v části Microfinancujte! (více viz. bod Portál rozvojové spolupráce NFMF) Dále byly organizovány vzdělávací aktivity a podkladové materiály k tématu rozvojové spolupráce realizované mikrofinancováním.

Stručný přehled dalších aktivit v roce 2010 podle měsíců čas činnost I-III

Člen správní rady M.Zámečník přivádí do NFMF Ing. Jiřinu Svitákovou jako odborného konzultanta za účelem uzavření grantu MZV ČR a sestavení závěrečné zprávy o projektu. NFMF byl následně úspěšně auditován MZV ČR. Přednáška „Microfinancování v době hospodářské krize“ na ITS ČZU v Praze za účasti bolivijského experta Luis Calvo Souxe, ve spolupráci s neziskovou organizací CommUNITY inspiration o.s. Přednáší M.Zámečník, H.Vodrážková, L.C.Soux organizuje J.Svitáková

-4-


Výroční zpráva NFMF za rok 2010

IVVI

Spolupráce NFMF s NNO CommUNITYInspiration na realizaci projektu Příprava Ekostezek v Mexiku. Zpracování projektu expertem na rozvojovou spolupráci Ing. P.Burianem. Žádost o finanční podporu realizace Projektu Ekostezky v Mexiku u Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a na Institutu tropů a subtropů ČZU. Přijetí NFMF jako řádného člena FORS. (Fórum pro zahraniční rozvojovou spolupráci) Jednání s MF a.s. o odprodeji licence k portálu a jeho transformaci na Portál rozvojové spolupráce NFMF. Práce na grafice, struktuře a funkcionalitách portálu Rozvojové spolupráce NFMF, příprava textů (až do konce roku 2010). Správní rada jmenovala J.Svitákovou do pozice výkonného ředitele NFMF. Příprava manuálu „Proces Microfinancování na portálu NFMF“ a příprava manuálu a strategie procesu „Darujte na portálu NFMF.“ Realizace výzkumné cesty do Mexika v projektu EKOSTEZKY Mexiko. Délka pracovního pobytu pro základní skupinu zástupců NFMF a CommUNITY inspiration: 3 týdny (zahájení komunikace s komunitami Cuetzalan a Catemaco, a partnerskou NGO Reforestamos México). Délka práce experta Ing. P. Buriana v terénu: 3 měsíce. K dispozici jsou 3 průběžné a 1 závěrečná výzkumná zpráva (viz. dále). Finanční podpora projektu Osvěta o mikrofinančních projektech v Peru K dispozici je závěrečná zpráva z projektu.

VIIXII

Připravena a podepsána Licenční smlouva pro odprodej práv na provozování portálu rozvojové spolupráce NFMF rozšířením technického řešení, které využívá investičního portálu společnosti Microfinance a.s. Zpracování žádosti o grant RokJinak do Nadace Vodafone (J.Svitáková). Současně zahájena spolupráce se specialistkou na NNO Ing. M. Výbornou Žádost nebyla doporučena k financování.

-5-


Výroční zpráva NFMF za rok 2010

Zpracování žádosti o grant MZV ČR „Rozšíření microfinancování jako způsobu rozvojové spolupráce“ Žádost byla doporučena k financování pod číslem 01_2011_pZP_microfin Zpracování žádosti o grant ČRA „PORTÁL ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE NFMF jako administrativní a poradenská struktura pro podporu mikrofinancování a projektů NNO zaměřených na rozvojové země.“ Žádost nebyla doporučena k financování. Zpracování žádosti o grant ČRA „Vzdělávání v oblasti Mikrofinancování a jiných způsobů zahraniční rozvojové spolupráce realizované neziskovkami pro pedagogy a zájemce.“ Žádost byla doporučena k financování pod číslem 16/2011/11. Tento projekt zpracovala Ing. M. Výborná, která se stala novou spolupracovnicí NFMF a bude v roce 2011 projekt koordinovat. Navázání spolupráce s českými NNO: ke dni 30.10. s NFMF za účelem prezentace projektů v části darujte portálu rozvojové spolupráce NFMFspolupracují: Arcidiecézní Charita Praha Burma center Prague Fair o.s. Humanitas Africa Charita ČR M.O.S.T.o.s. Siriri o.p.s. ShineBean o.s. CommUNITYinspiration o.s. Derbianus C.S.A.W o.s Na základě poznatků z výzkumné cesty v Mexiku, doporučil Ing. P.Burian nepokračovat v projektu budování Ekostezek,ale připravit projekt na (znovuzalesnění) reforestaci nejsevernějšího deštného lesa v Mexiku, LOS TUXTLAS. (viz.dále)

1.2.3 Partnerství a spolupráce Mimo jasného vytyčení vzdělávacího poslání Nadačního fondu Microfinance pro nadcházející měsíce a roky, lze pak označit jako velmi úspěšný rozvoj partnerství s různými entitami z oblasti souvisejících s oborem mikrofinancí:

-6-


Výroční zpráva NFMF za rok 2010

NNO Nadační fond Microfinance se v roce 2009 stal řádným členem platformy pro nevládní neziskové organizace České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS) a fond započal svoji intenzivní spolupráci i dalšími NNO. Spolupráce na této úrovni je nutná a může vést k velmi efektivnímu zkvalitnění celkového finančního podvědomí v rozvojové pomoci a spolupráci. Nejintenzivnější spolupráce v roce 2010 byla realizována s občanským sdružením CommUNITY inspiration (CI), které stejně jako NFMF, dlouhodobě pracuje v Mexiku s místními komunitami. Představitelé NFMF a CI během roku 2010 společně zorganizovali výzkumnou cestu do Mexika za účelem přípravy ekostezek v místních komunitách a pokračovali v přednáškovém cyklu na VŠ v České republice z roku 2009.

Akademium V akademické úrovni pokračuje úzká spolupráce zejména s Vysokou školou ekonomickou v Praze (Fakultou mezinárodních vztahů na katedře světové ekonomiky), Českou zemědělskou univerzitou (Institut tropů a subtropů, katedrou ekonomického rozvoje) a Univerzitou Karlovou (Katedrou občanské společnosti Fakulty humanitních studií). Na půdách těchto akademických institucí pak proběhly mnohé přednášky, stejně jako byla zahájena užší spolupráce s některými z jejich studentů v otázkách výzkumu a vzdělávání. NFMF podporuje diplomanty zpracovávající svoje závěrečné práce na téma mikrofinancí, kterým poskytuje odborné konzultace.

1.2.4 Realizace projektu EKOSTEZKY Mexiko

Nadační fond Microfinance podporuje realizaci projektů v Mexiku.

Projekt ekostezek byl v roce 2010 společným projektem CommUNITY inspiration, o.s. (CI) a Nadačního fondu Microfinance. Vznikl na základě požadavku místních komunit v Mexiku na vytvoření několikadenních tůr s místními průvodci, kde budou mít ekologicky smýšlející turisté možnost poznat přírodně velmi zajímavé kouty Mexika a zároveň i životv komunitách místních obyvatel. Cílem CI je tyto stezky vybudovat především v místech, kde čeští učitelé vyučují AJ a kde je následná možnost pro místní obyvatele uplatnit se např. jako průvodce, či v ubytovacích službách. Ekologicky smýšlejícím turistům se tímto projektem otevírá možnost poznat autentická místa mimo turistické trasy a možnost podpořit nejchudší obyvatele země. V komunitách by se naopak tímto projektem mělo dosáhnout vytvoření nových pracovních míst a podnikatelských příležitostí v podobě turistických, ubytovacích a průvodcovských aktivit, což by ve svém důsledku mohlo zastavit odliv mladých lidí do měst a zabránit tak vymírání a ekonomickému oslabení komunit a tedy i nenávratnému mizení tisíce let staré původní indiánské kultury.

Podstata projektu: Globální projekt byl zaměřen na dosažení trvale udržitelného socioekonomického růstu vybraných indiánských komunit v Mexiku na základě získání znalosti angličtiny a realizace ekostezek za podpory lokálních mikrofinančních institucí. Cílem parciálního projektu řešitele realizovaného v roce 2010 je poskytnout odbornou spolupráci a poradenství NNO z ČR a Mexika realizujícím tento dlouhodobý projekt, a to v několika výstupech jimiž jsou: 1) výzkum v podobě obsáhlé rešerše dostupných zdrojů a příprava návrhů na trasy ekostezek, 2) realizace přípravy ekostezek v terénu (v Mexiku) – zaměřování pomocí GPS, pořizování fotodokumentace a datové dokumentace, 3) realizace socio-ekonomického výzkumu o vlivu ekostezek na život lidí a životní prostředí v indiánských komunitách. Výstupem projektu

-7-


Výroční zpráva NFMF za rok 2010

budou 4 připravené ekostezky včetně odpovídající dokumentace a data zpracovaná do formy odborného článku a příspěvku na workshop a konferenci.

Závěr z projektu : Realizace projektu Ekostezky Mexiko byla pro komunity nepochybně přínosná, jelikož přinesla nový pohled na problematiku ekoturismu, odlišný od vnímání místních provozovatelů a představitelů komunit. Došlo k transferu informací, které nepochybně přispějí ke zlepšení kvality služeb poskytovaných zahraničním turistům v cílových regionech, zvýšení navštěvovanosti regionu a tím posílení ekoturismu jako alternativního zdroje obživy obyvatelstva komunit. Projekt nebyl doporučen k dlouhodobému rozvoji. Bylo doporučeno pokračovat v aktivitách v lokalitě Los Tuxtlas na reforestaci nejsevernějšího deštného lesa ve spolupráci s biologem Franciscem J. Gómez Martínem. Podrobné informace k průběhu projektu a jednotlivým lokalitám jsou k dispozici v podobě tří průběžných zpráv a závěrečné zprávy z projektu v kanceláři NFMF.

Ilustrace: Mapa Recortado z projektu Ekostezky Mexico

-8-


Výroční zpráva NFMF za rok 2010

Ilustrace: Návrh turistického typu ekostezky v Las Brisas.

-9-


Výroční zpráva NFMF za rok 2010

1.2.5 Příprava projektu Reforestace severního deštného lesa v Los Tuxtlas, Mexiko Poster uveřejněný na vědecké konferenci ITS v roce 2010, Praha, Česká republika

- 10 -


Výroční zpráva NFMF za rok 2010

1.2.6 Příprava Portálu rozvojové spolupráce NFMF Nadační fond Microfinance od poloviny roku 2010 připravuje rozšíření svojí edukační a poradenské činnosti o praktickou podporu činnosti dalších českých nestátních neziskových organizací. Tato podpora je založena na přípravě a realizaci internetového Portálu rozvojové spolupráce, který bude otevřený pro všechny NNO realizující svoje projekty v rozvojových zemích. Přidanou hodnotou portálu NFMF je, že kromě propagace práce jednotlivých NNO v části Darujte, poskytne v části Mikrofinancujte funkční specializované technické a administrativní zázemí na využití mikrofinancování jako formy rozvojové spolupráce. Tato back-office služba NFMF pro mikrofinancování chudých podnikatelů v rozvojových zemích prostřednictvím spolupráce s českými NNO, je v rámci ČR zcela unikátní.

Portál rozvojové spolupráce Nadačního fondu Microfinance je umístěn na www.rozvojovyportal.cz a podporuje projekty českých NNO v rozvojových zemích a zapojení mikrofinancování do projektového portfolia neziskovek.

Z hlediska dárce má portál rozvojové spolupráce NFMF za cíl umožnit dárci rozhodnout se, zda chce některý z prezentovaných projektů rozvojové pomoci podpořit formou daru, nebo chce raději podpořit drobného podnikatele v rozvojové zemi návratnou finanční výpomocí – mikrofinancováním. Díky tomuto portálu se české veřejnosti otevře možnost daru i půjčky formou person-to-person (P2P). Nositelem každého projektu prezentovaného na portálu je příslušná nestátní nezisková organizace (NNO), zatímco Nadační fond Microfinance zajišťuje funkci back-office, tedy administrativu související se zpracováním půjček a darů a funkci poradenskou a konzultační.

www.rozvojovyportal.cz

- 11 -


Výroční zpráva NFMF za rok 2010

1.2.6 Cíle rozvoje NFMF Rozvoj NFMF v letech 2011-2013 závisí na finančních prostředcích z grantových žádostí (viz. tabulka Stručný přehled aktivit 2010) poskytnutých státním rozpočtem ČR prostřednictvím MZV ČR a České rozvojové agentury, a dále na spolufinancování poskytnutém dalšími sponzory.

Cíl 1. Vytvořit funkční organizační a administrativní strukturu pro nestátní neziskové organizace a dárce v podobě internetového Portálu rozvojové spolupráce NFMF, který umožní přijetí mikrofinancování jako způsobu rozvojové spolupráce do projektového portfolia NNO a vytvoří zázemí pro prezentaci projektů všech NNO zaměřených na rozvojové země pro prezentaci svých projektů před veřejností. = rozšíření funkcionalit portálu rozvojové spolupráce NFMF a jeho medializace (včetně odborné, tj. prezentace na konferencích apod.) personální zajištění: J.Svitáková, M.Zámečník, M.Výborná

Cíl 2. Organizace odborných seminářů pro zástupce českých NNO a odborné veřejnosti za účelem rozšířit znalosti o možnostech aktivního začlenění mikrofinancování do projektového portfolia jako účinného způsobu rozvojové spolupráce ČR, zajištění funkcí mikrofinančního portálu pro potřeby českých NNO a individuálních dárců z ČR a prezentace českého způsobu mikrofinancování umožněného prostřednictvím rozvojového portálu na konferencích. = rozšíření partnerské základny NFMF o NNO v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce personální zajištění: J.Svitáková, M.Zámečník, M.Výborná

Cíl 3. Souhrnný vzdělávací koncept v oblasti Mikrofinancování a ZRS zapracovaný do rámcových studijních programů dle MŠMT ČR pro pedagogy, rozšíření vzdělání o microfinancích a problematice ZRS (zahraniční rozvojové spolupráce) na středních a vysokých školách. = téma ZRS a microfinancování začlenit do výuky již na středních a vysokých školách personální zajištění: M.Výborná, J.Svitáková, M.Zámečník

Nadační fond Microfinance podporuje kromě mikrofinancování i další projekty a činnosti z jiných oborů…

Cíl 4. Přesáhnout svoje hranice a podporovat realizaci vybraných projektů, které tuto podporu potřebují, než získají vlastního patrona. = Pro rok 2011 se pravděpodobně bude jednat o podporu projektů: - Zalesňování v Los Tuxtlas - Zajištění základní energetické soběstačnosti českého projektového centra pro záchranu ohrožené antilopy Derbyho (Taurotragus debianus derbianus) v Senegalu na bázi využití solární energie

- 12 -


Výroční zpráva NFMF za rok 2010

1.3. Účel založení Nadačního fondu Microfinance dle Statutu - Pomoc a asistence při vzdělávání, osvětě a organizaci lidem se zájmem o tuto pomoc, i veřejnosti, která má zájem pomáhat. - Humanitární sbírka za účelem podpory drobného podnikání v chudých oblastech rozvojových zemí. - Podpora iniciativ a aktivit přispívajících k vytváření, ochraně a rozvoji drobného podnikání v rozvojových zemích, ochraně lidských práv a sociálních hodnot, ochraně životního prostředí a kulturních památek. - Podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit.

1.4. Kontakt Nadační fond Microfinance Hvězdova 1073/33, PSČ 140 21 Praha 4 Telefon: (420) 777 935 336 Fax: (420) 221 458 160 E-mail: info@nfmf.cz URL: www.nfmf.cz

1.5. Nové tváře NFMF v roce 2010 Ing. Jiřina Svitáková Výkonná ředitelka Nadačního fondu Microfinance kvalifikační předpoklady a praktické zkušenosti V současné době působí Ing.Jiřina Svitáková kromě Nadačního fondu Microfinance jako nezávislý konzultant pro oblast evaluace a managementu rozvojových projektů. V předchozích pozicích se zabývala evaluacemi a monitoringem realizace Strukturálních fondů v Národním orgánu pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj. V roce 2008 pracovala v týmu evaluačních specialistů v mezinárodním vědeckém centru CIMMYT, Int. v Mexiku a v roce 2007 se účastnila socioekonomického výzkumu pro projekt zahraniční rozvojové spolupráce Centrum zemědělského vzdělávání v provincii Bié v Angole. Jiřina Svitáková má certifikát z kurzu Czech Development Evaluation Training 2009 realizovaného lektory World Bank. Titul Master of Science získala na Institutu tropů a subtropů České zemědělské univerzity po státních zkouškách z Ekonomiky rozvojových zemí, Plánování a řízení rozvojových projektů a Marketingu. Během studií na univerzitě absolvovala jeden akademický rok na Universidad Politécnica de Valencia ve Španělsku a strávila tři měsíce v USA. Kromě Mexika, Angoly a USA, má zkušenosti z pobytů v Brazílii, Peru, Nicaragui a Maroku. Jiřina Svitáková participuje v doktorském studijním programu na katedře Ekonomického rozvoje venkova v tropech a subtropech ITS ČZU. Ing. Magdalena Výborná Koordinátorka projektů Nadačního fondu Microfinance kvalifikační předpoklady a praktické zkušenosti Magdalena Výborná pracovala v posledních třech letech jako realizátor na rozvojovém projektu zemědělského vzdělávacího centra v provincii Bié v Angole. V současné době pracuje na Institutu tropů a subtropů ČZU, kde také realizuje svůj disertační výzkum na téma mikrofinancování v oboru pěstování kávy v Angole a dlouhodobě spolupracovala na vzniku samostatného předmětu „Mikrofinancování,“ při jehož výuce nyní zajišťuje praktickou část. Pedagogickou praxi získala během doktorského studia, kdy vyučovala předměty Marketing tropických a subtropických produktů, Organizace a řízení projektů v tropech a subtropech, Bankovnictví.

- 13 -


Výroční zpráva NFMF za rok 2010

2. Orgány Nadačního fondu Microfinance 2.1. Správní rada Správní rada je statutárním orgánem Nadačního fondu, spravuje majetek Nadačního fondu, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech záležitostech Nadačního fondu. Jménem Nadačního fondu jedná správní rada navenek tak, že jednají společně vždy alespoň dva členové správní rady. Funkční období členů správní rady je tříleté. Po skončení funkčního období mohou být členové správní rady do této funkce opětovně zvoleni. Správní rada je oprávněna delegovat část svých pravomocí na ředitele Nadačního fondu. V takovém případě správní rada o delegaci rozhoduje jednomyslně. Správní rada je složena následovně: 1. Jan Veverka, nar. 26.4.1976, bytem Liberec, Purkyňova 340/16,PSČ 460 00 2. Miroslav Zámečník, nar. 24.2.1962, bytem Praha 4, Šeberov, Za Kovářským rybníkem 270, PSČ 149 00 3. Pavel Páral, nar. 27.7.1962, bytem Praha 6, Jaselská 1, PSČ 160 00 V souladu se Statutem Nadačního fondu Microfinance bylo v roce 2010 ukončeno tříleté funkční období členů správní rady. Všichni tři členové správní rady byli opětovně zvoleni do funkce.

2.2. Revizor Revizor je kontrolním orgánem Nadačního fondu. Revizorkou Nadačního fondu Microfinance je paní Eva Křepinská, nar. 12.6.1953, bytem Praha 3, Na Jarově 2673/7, PSČ 130 00. V roce 2010, po skončení tříletého funkčního období, byla revizorka paní Eva Křepinská opětovně zvolena do funkce.

2.3. Ředitel Výkonnou ředitelkou dle definice Statutu NFMF byla v roce 2010 správní radou NFMF jmenována Jiřina Svitáková, 14.12.1982, bytem Palackého třída 136, Brno, PSČ 612 00. Na základě Plné moci je ředitelka do odvolání oprávněna k zastupování Nadačního fondu Microfinance ve všech záležitostech a jednáních před úřady, orgány státní správy a místní samosprávy a dále ve všech záležitostech a jednáních s právnickými a fyzickými osobami, k veškerým procesním úkonům včetně podávání písemných návrhů a žádostí, podávání i vzdávání se řádných a mimořádných opravných prostředků v rámci správních řízení. Na základě Mandátní smlouvy je ředitelka zmocněna k vykonávání činností specifikovaných v odstavci 3 článku 16 Statutu Nadačního fondu Microfinance.

- 14 -


Výroční zpráva NFMF za rok 2010

3. Poslání Nadačního fondu Microfinance Nadační fond Microfinance (NFMF) byl založen proto, aby co nejefektivněji podporoval myšlenku pomoci chudým regionům naší planety prostřednictvím mikrofinancí. V průběhu let se činnost NFMF rozšířila o spolupráci s neziskovými organizacemi a byl založen samostatný Portál rozvojové spolupráce NFMF, který usnadňuje neziskovým organizacím zapojení mikrofinancování do projektového portfolia; a dále v části Darujte umožňuje prezentaci jejich dalších projektů rozvojové spolupráce. Významným posláním NFMF je zvyšování povědomí o mikrofinancování jako formě rozvojové spolupráce mezi veřejností. NFMF svojí činností přispívá k tvorbě, ochraně a rozvoji drobného podnikání, ochraně lidských práv a sociálních hodnot, ochraně životního prostředí a kulturních památek.

Pro rok 2011 například kromě mikrofinancování….

Hlavní projekty a aktivity Nadační fond Microfinance má za cíl pomoci nejchudším obyvatelům rozvojových regionů v jejich cestě za nezávislostí a vymaněním z rukou chudoby. Zabývá se:  řízením back-office usnadňujícího zapojení mikrofinancování do portfolií NNO

Připravujeme podporu projektu pro záchranu kriticky ohrožené antilopy Derbyho v Senegalu přípravou podprojektu o zřízení solární elektrifikace místního ekocentra. Nositelem projektu je občanské sdružení DEBIANUS CSAW

 poradenskou a konzultační činností v oblasti mikrofinancování  shromažďováním prostředků k zajištění hmotné i nehmotné pomoci a asistenci při vzdělávání, osvětě a organizaci lidem se zájmem o mikrofinance  osvětou v oblasti mikrofinancí, zpřístupněním tohoto oboru veřejnosti

a detaily o něm jsou uveřejněny na www.derbianus.cz

 podporou iniciativ a aktivit přispívajících k vytváření, ochraně a rozvoji drobného podnikaní v rozvojových zemích  podporou činnosti českých nestátních neziskových organizaci v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce  podporou a řízením projektů, které podporují trvale udržitelný rozvoj v zemích třetího světa, ochraňují biodiverzitu planety a přispívají k rozvoji lidské společnosti

- 15 -

Projekt dále podporuje občanské sdružení Wildlife Oddysey


Výroční zpráva NFMF za rok 2010

4. Dary a finanční příspěvky Nadačního fondu Microfinance v roce 2010 4.1. Soupis smluv o nadačních darech uzavřených v roce 2010 Celková hodnota smluv o nadačních darech uzavřených v roce 2010 Celková hodnota nadačních darů poskytnutých Nadačnímu fondu bez uzavření darovacích smluv

410 000 Kč 12 000 Kč

422 000 Kč

Celkem Z toho: 4.1.1. Fyzické osoby celkem

0 Kč

4.1.2. Právnické osoby celkem

422 000 Kč

Nadační fond Zlatá Praha ČEZ a.s. Česká báňská nadace Občanské sdružení Money Club České Spořitelny Česká pošta s.p.

200 000 Kč 150 000 Kč 60 000 Kč 10 000 Kč 2 000 Kč

4.2. Veřejná sbírka V roce 2010 nebyla Nadačním fondem Microfinance pořádána žádná veřejná sbírka.

4.3. Vypořádání grantu MZV ČR za rok 2009 a průběh v 2010 Využití grantu MZV ČR pro NFMF prošlo na jaře 2010 závěrečným auditem, který konstatuje, že všechny vyčerpané finanční prostředky byly využity v souladu s podmínkami MZV ČR. Finanční zpráva – podrobná zpráva o čerpání rozpočtu projektu ZRS je součástí závěrečné zprávy o realizaci grantu ZRS, která je uložena v NFMF a na MZV ČR. V realizačním roce 2010 Nadační fond Microfinance nespravoval žádný grant od MZV ČR ani ČRA.

- 16 -


Výroční zpráva NFMF za rok 2010

5. Finanční zpráva za rok 2010 5.1. Účetní uzávěrka Přehled o majetku a závazcích Nadačního fondu Microfinance.

5.1.1. Rozvaha

- 17 -


Výroční zpráva NFMF za rok 2010

- 18 -


Výroční zpráva NFMF za rok 2010

- 19 -


Výroční zpráva NFMF za rok 2010

5.1.2. Výkaz zisku a ztrát

- 20 -


Výroční zpráva NFMF za rok 2010

5.2. Zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní uzávěrce Celkové roční náklady Nadačního fondu související se správou fondu nepřevýšily 20% majetku Nadačního fondu podle stavu k 31.12.2010 dle článku 10. části II. Statutu Nadačního fondu Microfinance. Majetek Nadačního fondu Microfinance spravuje Správní rada, která je nejvyšším statutárním orgánem Nadačního fondu, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech záležitostech. Některé ze svých pravomocí Správní rada deleguje na ředitele fondu. Nadační fond vede účetnictví podle zvláštních právních předpisů, majetek Nadačního fondu byl použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými zakladatelskou listinou a statutem fondu.

- 21 -


Výroční zpráva NFMF za rok 2010

6. Závěrečné slovo V roce 2010 Nadační fond Microfinance plnil své poslání popsané ve Statutu i nad rámec účelu jím stanovený. Díky podpoře sponzorů, ČEZ a.s., NF Zlatá Praha, České báňské nadace a dalších, byly realizovány výše popsané aktivity, a to zejména příprava Portálu rozvojové spolupráce NFMF na URL www.rozvojovyportal.cz. Dále proběhla plánovaná iniciační fáze projektu ekostezek v Mexiku, která vyústila v přípravu projektu na zalesňování nejsevernějšího deštného lesa v Los Tuxtlas. Nadační fond již tradičně pokračoval ve své odborné přednáškové činnosti v akademickém prostředí České republiky na téma mikrofinancování a pomoci mikropodnikatelům v rozvojovém světě v době finanční krize. Dále Nadační fond podporoval výzkumné cesty s tématem mikrofinancování a úspěšně navázal spolupráci s českými neziskovými organizacemi a akademickým sektorem. Koncepce činnosti NFMF pro rok 2011 je formována především naplněním dvou schválených grantů od MZV ČR a České rozvojové agentury, které jsou zaměřeny na Rozšíření microfinancování jako způsobu rozvojové spolupráce a Vzdělávání v oblasti Mikrofinancování a jiných způsobů zahraniční rozvojové spolupráce realizované neziskovkami pro pedagogy a zájemce.

Za obsah Výroční zprávy zodpovídá a předkládá ji členům správní rady NFMF v Praze dne 16.3.2011

Výroční zpráva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden zůstává v archivu Nadačního fondu Microfinance, druhý bude uložen u Městského soudu v Praze.

__________________________________________________________________________ Číslo účtu pro případné příspěvky je 2865271001/5500. Děkujeme.

- 22 -

Vz nfmf 2010  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you