Page 1

Výroční zpráva Nadačního fondu Microfinance za rok 2009


Výroční zpráva NFM za rok 2009

Obsah dokumentu

1. Základní informace 1.1. Základní údaje 1.2. Historie fondu a souhrn aktivit 2009 1.2.1. Cíle aktivit Nadačního fondu Microfinance 1.2.2. Partnerství a spolupráce 1.2.3. Realizace projektu ZRS z grantu MZV ČR 1.2.4 Budoucnost aktivit NFM v roce 2010 1.3. Účel založení Nadačního fondu Microfinance 1.4. Kontakt 2. Orgány Nadačního fondu Microfinance 2.1. Správní rada 2.2. Revizor 2.3. Výkonný ředitel 3. Poslání Nadačního fondu Microfinance 4. Činnost a aktivity nadačního fondu v roce 2009 4.1. Akademická a vzdělávací činnost 4.2. Budování think tanku 4.3. Zahájení budování vzdělávacího centra v sídle Nadačního fondu 5. Dary a finanční příspěvky Nadačního fondu Microfinance v roce 2009 5.1. Soupis smluv o nadačních darech uzavřených v roce 2009 5.2. Veřejná sbírka 5.3. Vypořádání grantu MZV ČR za rok 2009 6. Finanční zpráva 6.1. Účetní uzávěrka 6.1.1. Rozvaha 6.1.2. Výkaz zisku a ztrát 6.2. Zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní uzávěrce 7. Závěrečné slovo

Přílohy k dokumentu Aktuální výpis z nadačního rejstříku Městského soudu v Praze Zpráva revizora NF Výrok auditora MZV ČR

-2-

-3-3-3-3-4-5-9- 10 - 10 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 12 - 12 - 12 - 13 - 14 - 14 - 14 - 14 - 15 - 15 - 15 - 16 - 16 - 17 -


Výroční zpráva NFM za rok 2009

1. Základní informace

1.1. Základní údaje Nadační fond je právnickou osobou, která byla zřízena společností Microfinance, a.s. (sídlem Praha 4, Hvězdova 1073/33, IČO 278 60 965, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 11586) zakladatelskou listinou ze dne 30.10.2007 a byla zapsána do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddílu N, vložce číslo 659, dne 13.11.2007. Identifikační číslo Nadačního fondu je 28188977.

1.2. Historie fondu a souhrn aktivit 2009 1.2.1. Cíle aktivit Nadačního fondu Microfinance Nadační fond Microfinance byl založen koncem roku 2007 a jeho činnost se postupně rozvíjela během roku 2008. Tento rok však ještě nedominuje výraznými finančními dary a příspěvky, ale i tak byl rokem silným pro budování postavení fondu a zaopatřování vědomostí k budoucím činnostem. V roce 2009 se nadační fond již stal nositelem grantu ZRS MZV1 v rámci dotačního titulu Rozvojové vzdělávání a osvěta, který byl svojí náplní postaven na zvyšování povědomí o Mikrofinancích jako o účinném nástroji v boji s chudobou. Ať je již téma mikrofinancí pojato neziskově či obchodně, informovanost veřejnosti je obecně nízká. Z tohoto důvodu si Nadační fond Microfinance vybral vzdělávání a osvětu na poli mikrofinančním jako jednu ze svých stěžejních aktivit pro další období. Česká veřejnost má o mikrofinanční projekty zájem a má zájem dozvědět se více o možnostech zapojení se do spolupráce na podporu zemí globálního Jihu. Avšak často nerozumí principům a ‚de facto‘ parametrům tohoto oboru rozvojové spolupráce. Mnohé technicko-metodické parametry mikrofinancí jsou přenositelné i do evropského či lokálního prostředí a mohou napomoci rozvoji slabších skupin i v českém prostředí. Je nutností zvýšit povědomí odborníků i celkovou informovanost veřejnosti ohledně tohoto tématu, pokud chceme, aby ČR byla solidním partnerem na poli rozvojové spolupráce. Mikrofinance jsou moderním trendem zahraniční rozvojové spolupráce jak na poli charitativním, tak finančním, který přináší konkrétní a transparentní výsledky. Jedinci, kteří se rozhodli microfinance studovat podrobněji však často narážejí na nedostatek odborné literatury, článků a publicistiky. V České republice žalostně chybí odborná znalost této rozvojové tematiky, ale navíc jsou veškeré dostupné materiály téměř výhradně v cizím jazyce a elektronické podobě, což je dalšími bariérami rozšíření povědomí o tématu mezi širší veřejnost.

1

ZRS MZV „Zahraniční rozvojová spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky“

-3-


Výroční zpráva NFM za rok 2009

Nadační fond Microfinance by tak rád přispěl významným podílem k růstu informovanosti veřejnosti o oboru mikropůjček a mikrofinancí i v následujících letech. Vzhledem k zájmu neziskových organizací (NNO), který možnost spolupráce prostřednictvím mikrofinancí způsobila, se Nadační fond Mikrofinance rozhodl v dalších letech rozšířit svoji působnost na oblast podpory NNO prostřednictvím dárcovství. Na rozšířeném internetovém portálu, který NFM připravuje, bude kromě možností mikrofinancování připravena i možnost darování finančních prostředků na jednotlivé projekty NNO.

1.2.2. Partnerství a spolupráce Mimo jasného vytyčení vzdělávacího poslání Nadačního fondu Microfinance pro nadcházející měsíce a roky, lze pak označit jako velmi úspěšný rozvoj partnerství s různými entitami z oblasti souvisejících s oborem mikrofinancí, nejen na území domovské České republiky:

1.2.2.1. NNO Nadačnímu fondu Microfinance byl v roce 2008 přidělen statut pozorovatele platformy nevládní neziskové organizace (NNO) České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS) a fond započal svoji intenzivní spolupráci i dalšími NNO entitami jako je Otevřená společnost, o.p.s., Asociace pro fair trade, či CommUNITY inspiration, o.s. Spolupráce na této úrovni je nutná a může vést k velmi efektivnímu zkvalitnění celkového finančního podvědomí v rozvojové pomoci a spolupráci. Nejintenzivnější spolupráce byla realizována s občanským sdružením CommUNITY inspiration (CI), které stejně jako NFM, dlouhodobě pracuje v Mexiku s místními komunitami. CI se zabývá přípravou dobrovolníků, podporovaných českou veřejností, kteří následně v Mexiku zdarma vyučují angličtinu v etnických komunitách. Představitelé NFM a CI během roku 2009 společně organizovali přednáškový cyklus na VŠ v České republice a připravili podmínky pro realizaci společného projektu ekostezek v Mexiku pro rok 2010. 1.2.2.2. Akademium V akademické úrovni byla navázána úzká spolupráce zejména s Vysokou školou ekonomickou v Praze (Fakultou mezinárodních vztahů na katedře světové ekonomiky), Českou zemědělskou univerzitou (Institut tropů a subtropů, katedrou ekonomického rozvoje) a Univerzitou Karlovou (Katedrou občanské společnosti Fakulty humanitních studií). Na půdách těchto akademických institucí pak proběhly mnohé přednášky, stejně jako byla zahájena užší spolupráce s některými z jejich studentů v otázkách výzkumu a vzdělávání. NFM podporuje diplomanty zpracovávající svoje závěrečné práce na téma mikrofinancí, kterým poskytuje odborné konzultace. 1.2.2.3. Finanční institucionální partneři Nadační fond Microfinance byl v oblasti finanční přizván k projektu „Podpora finanční gramotnosti (strategie finančního vzdělávání)“ organizovaným Asociací finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ).

-4-


Výroční zpráva NFM za rok 2009

1.2.2.4. Mezinárodní spolupráce V nadnárodním měřítku pokračovala či byla započata spolupráce s mezinárodními subjekty jako je Velvyslanectví Mexika v ČR, Microfinance Centre (MFC), Polsko či IC OSN – Informační centrum Organizace Spojených Národů v Praze.

1.2.3. Realizace projektu ZRS z grantu MZV ČR V polovině roku 2008 Nadační fond Microfinance zahájil aktivní vyhledávání grantů a jiných finančních podpor a na konci roku mu byl udělen grant Ministerstva zahraničních věcí ČR, v rámci dotačního titulu „Rozvojové vzdělávání a osvěta“ na projekt Nadačního fondu microfinance nazvaný „Zvyšování povědomí o mikrofinancích jako o účinném nástroji v boji s chudobou.“ Zvýšit povědomí odborné i neodborné veřejnosti o tématu mikrofinancí jako nedílné součásti rozvojové spolupráce a jako efektivního nástroje k odstraňování chudoby se tak stalo hlavní náplní činnosti pro rok 2009. Během roku 2009 byl projekt Zvyšování povědomí o mikrofinancích jako o účinném nástroji v boji s chudobou pod číslem 3/2009/10 úspěšně realizován. Prostřednictvím vzdělávacích akcí, diseminací informačních materiálů a komplexní informační činnosti Nadační fond Mikrofinance podněcoval obecný zájem české veřejnosti o mikrofinance a inicioval kritickou diskuzi mezi odborníky i širokou veřejností. Nejdůležitějším výstupem projektu je faktické i praktické vysvětlení základních principů mikrofinancí a jejich dopadů na rozvoj společností rozvojových zemí a na obyvatelstvo žijící v chudobě na základě obecně uznávaných definicí; vybudování odborné spolupráce a think tanku, která nadále, i po formálním ukončení projektu, realizuje svoji další činnost na poli mikrofinancování. Přehled aktivit projektu realizovaných v roce 2009 I. Přehled realizovaných přednášek a seminářů Místo

Město

Datum

Název přednášky

Garant

1.

Vysoká škola podnikání, a.s.

Ostrava

15.4.2009

Nešporková Kučera

2.

Katedra studií občanské společnosti, Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy bakalářské studium

Praha

18.4.2009

Finanční stránka mikrofinancí, vše co musíte vědět (v rámci projektu platformy AFIZ “Boj proti finanční negramotnosti”) Finanční stránka mikrofinancí, vše co musíte vědět

-5-

Dohnalová


Výroční zpráva NFM za rok 2009

Katedra studií občanské společnosti, Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy magisterské studium VŠE v Praze, obor Rozvojová studia, Katedra světové ekonomiky Katedra rozvojové ekonomiky, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze Seminář pro Oborovou radu pro Občanský sektor University Karlovy v Praze Vysoká škole ekonomická

Praha

18.4.2009

Finanční stránka mikrofinancí, vše co musíte vědět

Dohnalová

Praha

23.4.2009

Mikrofinance: nový trend v boji proti chudobě

Němečková

Praha

13.5.2009

Realita mikrofinancí: Dopady mikrofinancí na sociální a ekonomické podmínky chudých

Ing. Tereza Němečková, Ph.D., Adamcová

Praha

13.6.2009

Mikrofinance: nový trend v boji proti chudobě

Dohnalová

Praha

8.12.2009

Vývoj mikrofinančních institucí ve světle ekonomické krize

8.

FoRS České Fórum pro Rozvojovou spolupráci

Praha

26.1.2010

Individuální a firemní fundraising

9.

Česká Zemědělská Universita, Institut tropů a subtropů

Praha

25.2.2010

Mikrofinance a rozvojová pomoc v době finanční krize

Zámečník Hes Vodrážková Ramirez J. Kroupa J.Lomozová M.Zámečník Zámečník Vodrážková Luis Calvo Soux

3.

4.

5.

6.

7.

-6-


Výroční zpráva NFM za rok 2009

(foto zdroj: Helen Vodrážková, přednášky NFM a CI, 2009)

II. Studie bilaterální rozvojová pomoc a microfinance V rámci jednoho z výstupů projektu, shromažďování a archivace dat, provedl NFM rozsáhlou rešerši o možnostech bilaterální rozvojové pomoci prostřednictvím mikrofinancování, kterou předložil MZV jako součást závěrečné zprávy projektu. Základní využívané možnosti jak realizovat tuto spolupráci byly přehledně zpracovány do následujících tří grafů a rozděleny podle využití v jednotlivých zemích (kompletně uvedeno v závěrečné zprávě pro MZV ČR).

Government of developed country

NGOs in developed country

Local MFI (first developing country)

Local MFI (second developing country)

Local MFI (third developing country)

-7-

Schéma znázorňuje distribuci finančních prostředků poskytnutých vládou dárcovské země mezi mikrofinanční instituce zemí přijímajících. Lokální NNO se zde přímo nepodílí na realizaci a koordinaci projektů v rozvojových zemích, ale vystupuje zde pouze jako zprostředkovatel finančních prostředků. (Např. Abilis Finsko)


Výroční zpráva NFM za rok 2009

Government of developed country

Local MFI (first developing country)

Local MFI (second developing country)

Local MFI (third developing country)

Government of developed country

Distribuce finančních prostředků probíhá přes lokální NNO, které zde vystupují nejen jako zprostředkovatelé finančních prostředků, ale samy se na realizaci a koordinaci projektů v jednotlivých zemích podílí, většinou ve spolupráci s místními organizacemi, ale vždy prostřednictvím svých vlastních poboček. (Např. Diakonia Švédsko, Stromme Foundation Norsko, Microloan UK, atd. dle zprávy)

NGOs in developed country

Brach of developed country NGO working in first developing country

Local MFIs (first developing country)

Možností je přímé poskytnutí finančních prostředků zahraničním organizacím prostřednictvím vládních rozvojových agentur jednotlivých sponzorských zemí. Možný je i kapitálový vstup. Finanční prostředky jsou poskytovány ve formě grantů či investic. (Např. DFID - KASHF Pákistán, atd. dle zprávy).

Brach of developed country NGO working in second developing country

Local MFIs (second developing country)

(Zdroj: vytvořeno pro účely NFM, Ing. Jiřina Svitáková, 2009)

-8-


Výroční zpráva NFM za rok 2009

1.2.4 Budoucnost aktivit NFM v roce 2010 Kromě pokračující spolupráce s NNO a akademické vzdělávací činnosti bude Nadační fond Microfinance (NFM) od začátku roku 2010 připravovat a provozovat webový portál (www.microfinance.cz), který má neziskový charakter a jeho provoz bude financován z grantů a finančních příspěvků. Cíl realizace portálu NFM: Na webových stránkách portálu chce Nadační fond Microfinance zpřístupnit informace o projektech různých nestátních neziskových organizací tak, aby si dárce mohl snadno vybrat, koho a jakou částkou chce podpořit. Struktura portálu NFM je rozdělena na dvě hlavní oblasti “Daruj“ a „Microfinancuj“, ze kterých si zájemce o darování nebo sociální investování může vybrat dle své preference. Portál je tak otevřený všem zájemcům a umožňuje dárci rozhodnout se, zda chce některý z prezentovaných projektů pomoci podpořit formou daru, nebo návratné finanční výpomoci – mikrofinancováním a vybrat si, kterou organizaci chce podpořit. Přínos portálu NFM: Díky tomuto portálu se české veřejnosti otevřela možnost půjčky mikrofinancováním i daru formou person-to-person. Realizace Nositelem každého projektu prezentovaného na portálu je příslušná nestátní nezisková organizace (NNO), zatímco Nadační fond Microfinance zajišťuje funkci back-office, tedy administrativu související se zpracováním půjček a darů; a dále poskytuje NNO odborné poradenství z oblasti mikrofinancování a spolupráce s mikrofinančními institucemi ve světě.

V roce 2010 proběhne také iniciační a realizační fáze projektu „Příprava ekostezek v indiánských komunitách v Mexiku“ ve spolupráci s CommUNITY inspiration, o.s. Projekt vzniká na základě požadavku místních komunit na vytvoření několikadenních turistických tras s místními průvodci, kde budou mít ekologicky smýšlející turisté možnost poznat přírodně velmi zajímavé kouty Mexika a zároveň i život v komunitách místních obyvatel. Ekologicky smýšlejícím turistům se tímto projektem otevírá možnost poznat autentická místa mimo turistické trasy a možnost podpořit nejchudší obyvatele země. V komunitách by se naopak tímto projektem mělo dosáhnout vytvoření nových pracovních míst, což by ve svém důsledku mohlo zastavit odliv mladých lidí do měst a zabránit tak vymírání komunit a tedy i nenávratnému mizení tisíce let staré původní indiánské kultury. Dále bude NFM pokračovat v rozvoji své přednáškové činnosti na téma mikrofinancí v rozvojovém světě na uvedených partnerských VŠ.

-9-


Výroční zpráva NFM za rok 2009

1.3. Účel založení Nadačního fondu Microfinance - Pomoc a asistence při vzdělávání, osvětě a organizaci lidem se zájmem o tuto pomoc, i veřejnosti, která má zájem pomáhat. - Humanitární sbírka za účelem podpory drobného podnikání v chudých oblastech rozvojových zemí. - Podpora iniciativ a aktivit přispívajících k vytváření, ochraně a rozvoji drobného podnikání v rozvojových zemích, ochraně lidských práv a sociálních hodnot, ochraně životního prostředí a kulturních památek. - Podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit.

1.4. Kontakt Nadační fond Microfinance Praha 4, Hvězdova 1073/33, PSČ 140 21 Telefon: (420) 221 458 123 Fax: (420) 221 458 160 E-mail: nadacnifond@microfinance.cz URL: www.myELEN.com (v následujících letech bude činnost NFM přesunuta na doménu www.nfmf.cz)

- 10 -


Výroční zpráva NFM za rok 2009

2. Orgány Nadačního fondu Microfinance 2.1. Správní rada Správní rada je složena následovně: 1. Jan Veverka, r.č. 760426/2589 , bytem Liberec, Purkyňova 340/16,PSČ 460 00 2. Miroslav Zámečník, r.č. 620224/7040, bytem Praha 4, Šeberov, Za Kovářským rybníkem 270, PSČ 149 00 3. Pavel Páral, r.č. 620727/1477, bytem Praha 6, Jaselská 1, PSČ 160 00

2.2. Revizor Revizorkou Nadačního fondu Microfinance je paní Eva Křepinská, r.č. 535612/070, bytem Praha 3, Na Jarově 2673/7, PSČ 130 00.

2.3. Výkonný ředitel Výkonný ředitel nebyl v roce 2009 správní radou NFM jmenován.

3. Poslání Nadačního fondu Microfinance Nadační fond Microfinance byl založen s tím, abychom mohli co nejefektivněji podpořit myšlenku pomoci chudým regionům naší planety a věnovat se také charitativní úrovni v prostředí mikrofinancí. Zájmem Nadačního fondu Microfinance je shromažďovat prostředky k zajištění hmotné i nehmotné pomoci a asistenci při vzdělávání v regionech, kde již působíme. Nad rámec našeho obchodního záměru chceme také humanitárně pomáhat a vytvářet sbírky za účelem podpory drobného podnikání v těchto nerozvinutých oblastech. Ve spolupráci s dalšími organizacemi chceme vytvářet iniciativy a aktivity přispívající k vytváření, ochraně a rozvoji drobného podnikání, ochraně lidských práv a sociálních hodnot, ochraně životního prostředí a kulturních památek. Společně s právnickými a fyzickými osobami chceme sledovat obecně prospěšné cíle, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit sociálního charakteru.

- 11 -


Výroční zpráva NFM za rok 2009

4. Činnost a aktivity nadačního fondu v roce 2009

4.1. Akademická a vzdělávací činnost Záměrem je zvýšit povědomí odborné i neodborné veřejnosti o tématu mikrofinancí jako nedílné součásti rozvojové spolupráce a jako efektivního nástroje k odstraňování chudoby. Nadační fond se pak zejména dále bude snažit o zvýšení informovanosti odborné i neodborné veřejnosti o mikrofinancích a paušálně tak seznámit větší počet lidí s principy a metodikou mikrofinancí. S akademiky byla zahájena spolupráce na výzkumných studiích efektu a dopadu mikrofinancí. Nedílnou součástí akademické a vzdělávací činnosti jsou pak semináře a vzdělávací akce pro širokou i odbornou veřejnost. (Podrobná tabulka obsahující výčet těchto seminářů je uvedena v bodu 1.2.3. Realizace projektu zahraniční rozvojové spolupráce z grantu MZV ČR této zprávy.)

4.2. Budování think tanku Během let 2008 a 2009 došlo k navazování partnerství s entitami, nacházejícími společné slovo v oblasti mikrofinancí. Konstruktivní dialog tak napomohl k vytvoření určitého think tanku skládajícího se z jedinců z mnoha rozlišných sfér, což vedlo a pevně věříme, že i dál povede k aktivní diskuzi nad tématem a tématy sdruženými. Partnery v diskuzi se v roce 2009 stali: Nevládní neziskové organizace: České fórum pro rozvojovou spolupráci – FoRS Kampaň Česko proti chudobě Otevřená společnost, o.p.s. Asociace pro fair trade CommUNITY Inspiration, o.s. Spolupracující subjekty: Charita ČR, migrační koordinátorka Kateřina Churtajeva Akademická půda: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, katedra světové ekonomiky Česká zemědělská univerzita, Institut tropů a subtropů, katedra ekonomického rozvoje Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, katedra rozvojových studií Katedra studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

- 12 -


Výroční zpráva NFM za rok 2009

Finanční subjekty: AFIZ - Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky Oikocredit, Nizozemí, zakladatel pan Dr. Martin E. Knoblauch z nezávislé agentury mikrofinančních konzultantů RK Mezinárodní subjekty: Velvyslanectví Mexika v ČR Microfinance Centre (MFC), Polsko Mikrofinanční instituce FRAC, dceřiná společnost World Vison, Mexiko Mikrofinanční instituce CrediComún, Mexiko Státní mexický fond pro podporu podnikání FOMMUR Eurosif - Evropské Sociální Investiční Fórum Poradenská společnost SCAAS (Sociedad Cooperativa de Asesores para el Avance Social) operující v Latinské Americe IC OSN – Informační centrum Organizace Spojených Národů v Praze

4.3. Zahájení budování vzdělávacího centra v sídle Nadačního fondu Sídlo Nadačního fondu se v průběhu let stává místem, kde jsou soustředěny, klasifikovány a archivovány tištěné materiály k tématu mikrofinancí. Internetová prezentace by pak měla obsahovat zdroje v elektronické podobě a k dispozici budou veřejnosti se zájmem o mikrofinance i ústní a emailové konzultace.

- 13 -


Výroční zpráva NFM za rok 2009

5. Dary a finanční příspěvky Nadačního fondu Microfinance v roce 2009

5.1. Soupis smluv o nadačních darech uzavřených v roce 2009 Celková hodnota smluv o nadačních darech uzavřených v roce 2009 . . . . . . . . . . . . . . . 300 000 Kč Celková hodnota nadačních darů poskytnutých Nadačnímu fondu bez uzavření darovacích smluv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kč Z toho: 5.1.1. Fyzické osoby celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kč Zámečník Miroslav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kč 5.1.2. Právnické osoby celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 000 Kč Zlatá Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 000 Kč 5.2. Veřejná sbírka V roce 2009 nebyla Nadačním fondem Microfinance pořádána žádná veřejná sbírka. 5.3. Vypořádání grantu MZV ČR za rok 2009 Finanční zpráva – podrobná zpráva o čerpání rozpočtu projektu ZRS je součástí závěrečné zprávy o realizaci grantu ZRS, která je uložena v NFM a na MZV ČR. Využití grantu MZV ČR pro NFM prošlo na jaře 2010 závěrečným auditem, který konstatuje, že všechny vyčerpané finanční prostředky byly využity v souladu s podmínkami MZV ČR.

- 14 -


Výroční zpráva NFM za rok 2009

6. Finanční zpráva

6.1. Účetní uzávěrka Přehled o majetku a závazcích v celých tis. Kč

6.1.1. Rozvaha

ROZVAHA (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tisících Kč)

Číslo řádku

AKTIVA A. Dlouhodobý majetek celkem

1

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

3

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

4

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

5

B. Krátkodobý majetek celkem

6

I. Zásoby celkem

7

II. Pohledávky celkem

8

III. Krátkodobý finanční majetek celkem

9

IV. Jiná aktiva celkem

10

AKTIVA CELKEM

11

Číslo řádku

PASIVA A.

B.

Vlastní zdroje celkem

12

I. Jmění celkem

13

II. Výsledek hospodaření celkem

14

Cizí zdroje celkem

15

I. Rezervy celkem

16

II. Dlouhodobé závazky celkem

17

III. Krátkodobé závazky celkem

18

IV. Jiná pasiva celkem

19

PASIVA CELKEM

20

- 15 -

Stav k prvnímu dni účetního období

0 0 0 0 0 97 0 0 97 0 97 Stav k prvnímu dni účetního období

90 95 -5 7 0 0 7 0 97

Stav k posled. dni účetního období

0 0 0 0 0 710 0 200 510 0 710 Stav k posled. dni účetního období

377 90 287 333 0 0 333 0 710


Výroční zpráva NFM za rok 2009

6.1.2. Výkaz zisku a ztrát

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2009 (v tisících Kč)

Číslo řádku A.

Náklady

1

I.

Spotřebované nákupy celkem

2

II.

Služby celkem

3

III.

Osobní náklady celkem

4

IV.

Daně a poplatky celkem

5

V.

Ostatní náklady celkem

6

VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

7

VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

8

VIII.

Daň z příjmů celkem

Stav k rozvahovému dni hlavní činnost

hospodářská činnost

1 71

2

9

Náklady celkem

74

10 Číslo řádku

B.

Výnosy

11

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

12

II.

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

13

III.

Aktivace celkem

14

IV.

Ostatní výnosy celkem

15

V.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a oprav. položek celkem

16

VI.

Přijaté příspěvky celkem

17

VII.

Provozní dotace celkem

18

Výnosy celkem

19

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

20

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

21

Stav k rozvahovému dni hlavní činnost

hospodářská činnost

320 41 361 287 287

6.2. Zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní uzávěrce Celkové roční náklady Nadačního fondu související se správou fondu nepřevýšily 20% majetku Nadačního fondu podle stavu k 31.12.2009 dle článku 10. části II. Statutu Nadačního fondu Microfinance. Majetek Nadačního fondu Mikrofinance spravuje Správní rada, která je nejvyšším statutárním orgánem Nadačního fondu, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech záležitostech. Nadační fond vede účetnictví podle zvláštních právních předpisů, majetek Nadačního fondu byl použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými zakladatelskou listinou a statutem fondu.

- 16 -


Výroční zpráva NFM za rok 2009

7. Závěrečné slovo V roce 2009 Nadační fond Microfinance plnil své poslání popsané ve Statutu i nad rámec účelu jím stanovený. Díky podpoře MZV ČR a NF Zlatá Praha byly realizovány výše popsané vzdělávací aktivity v akademickém prostředí České republiky na téma mikrofinancování a pomoci mikropodnikatelům v rozvojovém světě v době finanční krize. Dále Nadační fond úspěšně navázal spolupráci s českými neziskovými organizacemi, akademickým sektorem i mezinárodními partnery a připravil koncepci rozšíření svojí činnosti pro rok 2010; a to v podobě realizace otevřeného neziskového portálu na URL www.microfinance.cz a realizace iniciační fáze projektu ekostezek v Mexiku.

Výroční zpráva byla schválena na zasedání správní rady NFM. V Praze, dne 8. 7. 2010

Výroční zpráva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden zůstává v archivu Nadačního fondu Microfinance, druhý bude uložen u Městského soudu v Praze. __________________________________________________________________________ Číslo účtu pro případné příspěvky je 2865271001/5500. Děkujeme.

- 17 -

Vz nfm 2009  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you