Page 1

Výroční zpráva Nadačního fondu Microfinance za rok 2011

www.rozvojovyportal.cz


Výroční zpráva za rok 2011

Obsah dokumentu

1. Realizační shrnutí roku 2011 1.1. Základní údaje 1.2. Historie fondu a souhrn aktivit za rok 2011

-3-3-3-

1.2.1. Historie aktivit Nadačního fondu Microfinance

-3-

1.2.2 Shrnutí aktivit Nadačního fondu Microfinance v roce 2011

-4-

1.2.3 Cíle rozvoje NFMF a jejich zajištění 2011 - 2013

-5-

1.3. Účel založení Nadačního fondu Microfinance dle Statutu 1.4. Kontakt

-6-6-

2. Orgány Nadačního fondu Microfinance 2.1. Správní rada 2.2. Revizor 2.3. Výkonná ředitelka 2.4. Nové tváře NFMF v roce 2011

-7-7-7-7-8-

3. Poslání Nadačního fondu Microfinance

-9-

4. Dary a finanční příspěvky Nadačního fondu Microfinance v roce 2011 4.1. Soupis smluv o nadačních darech uzavřených v roce 2011 4.2. Veřejná sbírka 5. Finanční zpráva za rok 2011

- 10 - 10 - 10 - 11 -

5.1. Účetní uzávěrka

- 11 -

5.1.1. Rozvaha

- 11 -

5.1.2. Výkaz zisku a ztráty

- 14 -

5.2. Zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní uzávěrce

- 15 -

6. Závěrečné slovo

- 16 -

Přílohy k dokumentu 1. Závěrečná zpráva grantu MZV ČR „Rozšíření microfinancování jako způsobu rozvojové spolupráce“ 01_2011_pZP_microfin. 2. Závěrečná zpráva grantu ČRA „Vzdělávání v oblasti mikrofinancování a jiných způsobů ZRS realizované neziskovkami pro pedagogy a zájemce“ Rozhodnutí 16/2011/11. 3. Zpráva revizora NF 2011

-2-


Výroční zpráva za rok 2011

1. Realizační shrnutí roku 2011

1.1. Základní údaje Nadační fond je právnickou osobou IČ: 28188977, která byla zřízena společností Microfinance, a.s. (sídlem Praha 4, Hvězdova 1073/33, IČO 278 60 965, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 11586) zakladatelskou listinou ze dne 30. 10. 2007 a byla zapsána do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddílu N, vložce číslo 659, dne 13. 11. 2007.

Nadační fond Microfinance je samostatnou právnickou osobou s IČO 28188977.

1.2. Historie fondu a souhrn aktivit za rok 2011 1.2.1. Historie aktivit Nadačního fondu Microfinance 2007-2008 Nadační fond Microfinance byl založen koncem roku 2007 a jeho činnost se postupně rozvíjela během roku 2008. Tento rok však ještě nedominuje výraznými finančními dary ani příspěvky, ale i tak byl rokem silným pro budování postavení fondu a zaopatřování vědomostí k budoucím činnostem.

2009 1

V roce 2009 se nadační fond již stal nositelem grantu ZRS MZV pod číslem 3/2009/10 v rámci dotačního titulu Rozvojové vzdělávání a osvěta, který byl svojí náplní postaven na zvyšování povědomí o Mikrofinancích jako o účinném nástroji v boji s chudobou. Zvýšit povědomí odborné i neodborné veřejnosti o tématu mikrofinancí jako nedílné součásti rozvojové spolupráce a jako efektivního nástroje k odstraňování chudoby se tak stalo hlavní náplní činnosti pro rok 2009. Základní myšlenkou tohoto projektu bylo, že ať je již téma mikrofinancí pojato neziskově či obchodně, informovanost veřejnosti je obecně nízká. Z tohoto důvodu si Nadační fond Microfinance vybral vzdělávání a osvětu na poli mikrofinančním jako jednu ze svých stěžejních aktivit pro další období. Česká veřejnost má o mikrofinanční projekty zájem a má zájem dozvědět se více o možnostech zapojení se do spolupráce na podporu zemí globálního Jihu. Avšak často nerozumí principům a ‘de facto‘ parametrům tohoto oboru rozvojové spolupráce. Mnohé technicko-metodické parametry mikrofinancí jsou přenositelné i do evropského či lokálního prostředí a mohou napomoci rozvoji slabších skupin i v českém prostředí. Je nutností zvýšit povědomí odborníků i celkovou informovanost veřejnosti ohledně tohoto tématu, pokud chceme, aby ČR byla solidním partnerem na poli rozvojové spolupráce. Mikrofinance jsou moderním trendem zahraniční rozvojové spolupráce jak na poli charitativním, tak finančním, který přináší konkrétní a transparentní výsledky. Jedinci, kteří se rozhodli microfinance studovat podrobněji však často narážejí na nedostatek odborné literatury, článků a publicistiky. V České republice chybí širší odborná znalost této rozvojové tematiky, ale navíc jsou veškeré dostupné materiály téměř výhradně v cizím jazyce a elektronické podobě, což je dalšími bariérami rozšíření povědomí o tématu mezi širší veřejnost.

1

ZRS MZV „Zahraniční rozvojová spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky“

-3-


Výroční zpráva za rok 2011

Nejdůležitějším výstupem projektu bylo faktické i praktické vysvětlení základních principů mikrofinancí a jejich dopadů na rozvoj společností rozvojových zemí a na obyvatelstvo žijící v chudobě na základě obecně uznávaných definicí; vybudování odborné spolupráce a think tanku, která nadále, i po formálním ukončení projektu, realizuje svoji další činnost na poli mikrofinancování.

Nadační fond Microfinance průběhem let přispívá k růstu informovanosti veřejnosti o oboru mikropůjček a mikrofinancí. 2010 Vzhledem k zájmu neziskových organizací (NNO), který možnost spolupráce prostřednictvím microfinancí způsobila, se Nadační fond Microfinance rozhodl v dalších letech rozšířit svoji působnost na oblast podpory NNO prostřednictvím dárcovství. Hlavní činností roku 2010 se tedy stala příprava rozšířeného internetového portálu, který NFMF spustil na webových stránkách www.rozvojovyportal.cz, a kde byla kromě možností microfinancování připravována i možnost darování finančních prostředků na jednotlivé projekty NNO. Při přípravě tohoto portálu byly řešeny jednak záležitosti technicko-administrativního typu, a také zástupci NFMF začali budovat partnerskou síť mezi českými neziskovými organizacemi. V první řadě se jednalo především o poskytnutí informací o probíhajících projektech rozvojové spolupráce pro část Darujte! portálu, následovat bude i spolupráce v části Microfinancujte! (více viz. bod Portál rozvojové spolupráce). Přijetí NFMF jako řádného člena FORS (Fórum pro zahraniční rozvojovou spolupráci). Dále byly organizovány vzdělávací aktivity a vznikly podkladové materiály k tématu rozvojové spolupráce realizované mikrofinancováním. - Proběhla Přednáška „Microfinancování v době hospodářské krize“ na ITS ČZU v Praze za účasti bolivijského experta Luis Calvo Souxe, ve spolupráci s neziskovou organizací CommUNITY inspiration o.s. Přednášel M. Zámečník, H. Vodrážková, L. C. Soux ,J. Svitáková - Byl připraven a zrealizován Projekt Ekostezky v Mexiku, expert P.Burian, koordinátor H.Vodrážková a J.Svitáková. Projekt byl podpořen finančními prostředky Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a Institutem tropů a subtropů ČZU.

1.2.2 Shrnutí aktivit Nadačního fondu Microfinance v roce 2011 Základem aktivit NFMF v roce 2011 byla realizace dvou projektů rozvojové spolupráce, jejichž závěrečné zprávy jsou součástí zprávy Výroční a obsahují veškeré informace: 1. Dotační program MZV ČR pro nevládní a neziskové organizace v oblasti zahraniční politiky a mezinárodních vztahů na rok 2011 (v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) „Projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů“: „Rozšíření microfinancování jako způsobu rozvojové spolupráce“ pod číslem 01_2011_pZP_microfin 2. Program zahraniční rozvojové spolupráce České republiky (dle usnesení vlády České republiky č. 440 ze dne 7. června 2010 k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2011) vyhlášený Českou rozvojovou agenturou v podprogramu „Rozvojové vzdělávání a osvěta“: „Vzdělávání v oblasti mikrofinancování a jiných způsobů ZRS realizované neziskovkami pro pedagogy a zájemce“ pod číslem Rozhodnutí 16/2011/11

-4-


Výroční zpráva za rok 2011

1.2.3 Cíle rozvoje NFMF a jejich zajištění 2011 - 2013 Rozvoj NFMF v letech 2011-2013 závisí na finančních prostředcích z grantových žádostí poskytnutých státním rozpočtem ČR prostřednictvím MZV ČR a České rozvojové agentury, a dále na spolufinancování poskytnutém dalšími sponzory.

Cíl 1. Vytvořit funkční organizační a administrativní strukturu pro nestátní neziskové organizace a dárce v podobě internetového Portálu rozvojové spolupráce NFMF, který umožní přijetí mikrofinancování jako způsobu rozvojové spolupráce do projektového portfolia NNO a vytvoří zázemí pro prezentaci projektů všech NNO zaměřených na rozvojové země pro prezentaci svých projektů před veřejností. = rozšíření funkcionalit portálu rozvojové spolupráce NFMF a jeho medializace (včetně odborné, tj. prezentace na konferencích apod.) personální zajištění 2011: J.Svitáková, M.Zámečník, M. Výborná, M. Opočenská Práce na portálu budou v roce 2012 pokračovat v zásadních inovacích a to včetně významného zjednodušení současného řešení a přípravy eLearningového prostředí jako 3 cíle portálu. personální zajištění 2012: J.Svitáková, M. Opočenská, A.Kunová

Cíl 2. Organizace odborných seminářů pro zástupce českých NNO a odborné veřejnosti za účelem rozšířit znalosti o možnostech aktivního začlenění mikrofinancování do projektového portfolia jako účinného způsobu rozvojové spolupráce ČR, zajištění funkcí mikrofinančního portálu pro potřeby českých NNO a individuálních dárců z ČR a prezentace českého způsobu mikrofinancování umožněného prostřednictvím rozvojového portálu na konferencích. = rozšíření partnerské základny NFMF o NNO v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce personální zajištění 2011: J.Svitáková, M.Zámečník V roce 2011 vznikla publikace: SVITÁKOVÁ, Jiřina; ROKŮSKOVÁ, Renata; HES, Tomáš; KRUTÍLKOVÁ, Eva. MIKROFINANCOVÁNÍ z dobré i stinné stránky : aneb… Jak to funguje a zkušenosti českých organizací. Vyd.1. Praha : Nadační fond Microfinance, 2011. 84 s. ISBN 978-80-260-0942-9. (kromě tištěné formy k dispozici i jako PDF)

Pro rok 2012 je plánována realizace konference „Discovering microfinance“. personální zajištění 2012: A. Kunová, J.Svitáková, M. Zámečník + přizvaní experti

Cíl 3. Souhrnný vzdělávací koncept v oblasti Mikrofinancování a ZRS zapracovaný do rámcových studijních programů dle MŠMT ČR pro pedagogy, rozšíření vzdělání o microfinancích a problematice ZRS (zahraniční rozvojové spolupráce) na středních a vysokých školách. = téma ZRS a microfinancování začlenit do výuky již na středních a vysokých školách personální zajištění 2011: M.Výborná, J.Svitáková Pro rok 2012 je plánována druhá třídenní vzdělávací letní škola pro SŠ pedagogy a kompletní revize publikací pro střední školy z roku 2011 dle požadavků pedagogů, kteří s nimi rok pracovali. personální zajištění 2012: M. Opočenská, J.Svitáková

-5-


Výroční zpráva za rok 2011

Cíl 4. Přesáhnout svoje hranice a podporovat realizaci vybraných projektů, které tuto podporu potřebují, než získají vlastního patrona. = Pro rok 2011 se jednalo o podpoře projektů: - Zalesňování v Los Tuxtlas - Zajištění základní energetické soběstačnosti českého projektového centra pro záchranu ohrožené antilopy Derbyho (Taurotragus debianus derbianus) v Senegalu na bázi využití solární energie (příprava projektové dokumentace) Přímá finanční podpora těchto projektů v roce 2011 nebyla možná, zejména v kontextu dopadů světové hospodářské krize z roku 2008, kdy se snižuje počet dárců i objem finanční podpor pro neziskový sektor. Pro rok 2012 se zaměříme především na inovace Portálu rozvojové spolupráce a jeho následnou medializaci, která by měla podpořit povědomí o projektech neziskových organizací mezi potenciálními dárci.

1.3. Účel založení Nadačního fondu Microfinance dle Statutu - Pomoc a asistence při vzdělávání, osvětě a organizaci lidem se zájmem o tuto pomoc, i veřejnosti, která má zájem pomáhat. - Humanitární sbírka za účelem podpory drobného podnikání v chudých oblastech rozvojových zemí. - Podpora iniciativ a aktivit přispívajících k vytváření, ochraně a rozvoji drobného podnikání v rozvojových zemích, ochraně lidských práv a sociálních hodnot, ochraně životního prostředí a kulturních památek. - Podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit.

1.4. Kontakt Nadační fond Microfinance Hvězdova 1073/33, PSČ 140 21 Praha 4 Telefon: (420) 777 935 336 Fax: (420) 221 458 160 E-mail: info@nfmf.cz URL: www.nfmf.cz

-6-


Výroční zpráva za rok 2011

2. Orgány Nadačního fondu Microfinance 2.1. Správní rada Správní rada je statutárním orgánem Nadačního fondu, spravuje majetek Nadačního fondu, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech záležitostech Nadačního fondu. Jménem Nadačního fondu jedná správní rada navenek tak, že jednají společně vždy alespoň dva členové správní rady. Funkční období členů správní rady je tříleté. Po skončení funkčního období mohou být členové správní rady do této funkce opětovně zvoleni. Správní rada je oprávněna delegovat část svých pravomocí na ředitele Nadačního fondu. V takovém případě správní rada o delegaci rozhoduje jednomyslně. Správní rada je složena následovně: 1. Jan Veverka, nar. 26.4.1976, bytem Liberec, Purkyňova 340/16,PSČ 460 00 2. Miroslav Zámečník, nar. 24.2.1962, bytem Praha 4, Šeberov, Za Kovářským rybníkem 270, PSČ 149 00 3. Pavel Páral, nar. 27.7.1962, bytem Praha 6, Jaselská 1, PSČ 160 00 V souladu se Statutem Nadačního fondu Microfinance bylo v roce 2010 ukončeno tříleté funkční období členů správní rady. Všichni tři členové správní rady byli opětovně zvoleni do funkce.

2.2. Revizor Revizor je kontrolním orgánem Nadačního fondu. Revizorkou Nadačního fondu Microfinance je paní Eva Křepinská, nar. 12.6.1953, bytem Praha 3, Na Jarově 2673/7, PSČ 130 00. V roce 2010, po skončení tříletého funkčního období, byla revizorka paní Eva Křepinská opětovně zvolena do funkce.

2.3. Výkonná ředitelka Výkonnou ředitelkou dle definice Statutu NFMF byla v roce 2010 správní radou NFMF jmenována Jiřina Svitáková, 14.12.1982, bytem Palackého třída 136, Brno, PSČ 612 00. Na základě Plné moci je ředitelka do odvolání oprávněna k zastupování Nadačního fondu Microfinance ve všech záležitostech a jednáních před úřady, orgány státní správy a místní samosprávy a dále ve všech záležitostech a jednáních s právnickými a fyzickými osobami, k veškerým procesním úkonům včetně podávání písemných návrhů a žádostí, podávání i vzdávání se řádných a mimořádných opravných prostředků v rámci správních řízení. Na základě Mandátní smlouvy je ředitelka zmocněna k vykonávání činností specifikovaných v odstavci 3 článku 16 Statutu Nadačního fondu Microfinance.

-7-


Výroční zpráva za rok 2011

2.4. Nové tváře NFMF v roce 2011 Ing. Martina Opočenská Koordinátorka projektů Nadačního fondu Microfinance kvalifikační předpoklady a praktické zkušenosti Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze, Institut tropů a subtropů, kde se věnovala převážně zemědělsko-biologicky zaměřeným projektům v oblasti Peru. Během studií na univerzitě absolvovala semestr na Wageningen University v Holandsku a strávila čtyři měsíce v Peruánské amazonii v rámci projektu zahraniční rozvojové spolupráce Zřízení rozvojového a extenzifikačního centra v amazonské pánvi Peru za účelem vytváření trvale udržitelných technologií v zemědělství. Pro Nadační fond Microfinance pracuje v realizaci projektových aktivit grantu ČRA „Vzdělávání v oblasti mikrofinancování a jiných způsobů zahraniční rozvojové spolupráce realizované neziskovkami pro pedagogy a zájemce“, organizuje semináře, připravuje vzdělávací materiály a e-learningový kurz.

Anna Kunová, MSc. Koordinátorka projektů Nadačního fondu Microfinance kvalifikační předpoklady a praktické zkušenosti Vystudovala mezinárodní teritoriální studia na FSV UK a rozvojovou antropologii na London School of Economics (LSE). Absolvovala Microfinance Crash Course vedený LSE Microfinance Society a dobrovolnicky působila v mikrofinanční instituci Grama Vasantham – Aid India v Tamil Nadu. Kromě mikrofinancí se zajímá se o sociálně-politické aspekty rozvojové spolupráce a komplexní humanitární krize. Pracovala v lidsko-právním oddělení organizace Člověk v tísni a absolvovala stáž v České rozvojové agentuře. V současné době pracuje také na výzkumu potravinové bezpečnosti v organizaci Glopolis a pro Nadační fond Microfinance zajišťuje realizaci čísti projektových aktivit grantu MZV ČR „Mikrofinancování v rámci České Zahraniční Rozvojové Spolupráce realizované českými neziskovkami“, organizuje konferenci s diskuzním panelem a mezinárodní účastí.

-8-


Výroční zpráva za rok 2011

3. Poslání Nadačního fondu Microfinance Nadační fond Microfinance (NFMF) byl založen proto, aby co nejefektivněji podporoval myšlenku pomoci chudým regionům naší planety prostřednictvím mikrofinancí. V průběhu let se činnost NFMF rozšířila o spolupráci s neziskovými organizacemi a byl založen samostatný Portál rozvojové spolupráce NFMF, který usnadňuje neziskovým organizacím zapojení mikrofinancování do projektového portfolia; a dále v části Darujte umožňuje prezentaci jejich dalších projektů rozvojové spolupráce. Významným posláním NFMF je zvyšování povědomí o mikrofinancování jako formě rozvojové spolupráce mezi veřejností. NFMF svojí činností přispívá k tvorbě, ochraně a rozvoji drobného podnikání, ochraně lidských práv a sociálních hodnot, ochraně životního prostředí a kulturních památek. Hlavní projekty a aktivity Nadační fond Microfinance má za cíl pomoci nejchudším obyvatelům rozvojových regionů v jejich cestě za nezávislostí a vymaněním z rukou chudoby. Zabývá se: 

řízením back-office usnadňujícího zapojení mikrofinancování do portfolií NNO

poradenskou a konzultační činností v oblasti mikrofinancování

shromažďováním prostředků k zajištění hmotné i nehmotné pomoci a asistenci při vzdělávání, osvětě a organizaci lidem se zájmem o mikrofinance

osvětou v oblasti mikrofinancí, zpřístupněním tohoto oboru veřejnosti

podporou iniciativ a aktivit přispívajících k vytváření, ochraně a rozvoji drobného podnikaní v rozvojových zemích

podporou činnosti českých nestátních neziskových organizaci v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce

podporou a řízením projektů, které podporují trvale udržitelný rozvoj v zemích třetího světa, ochraňují biodiverzitu planety a přispívají k rozvoji lidské společnosti

Pro rok 2012 chystáme inovaci portálu rozvojové spolupráce NFMF a spuštění eLearningového kurzu

-9-


Výroční zpráva za rok 2011

4. Dary a finanční příspěvky Nadačního fondu Microfinance v roce 2011

4.1. Soupis smluv o nadačních darech uzavřených v roce 2011 Celková hodnota smluv o nadačních darech uzavřených v roce 2010 Celková hodnota nadačních darů poskytnutých Nadačnímu fondu bez uzavření darovacích smluv

22 000 Kč 0 Kč

22 000 Kč

Celkem Z toho: 4.1.1. Fyzické osoby celkem (Bc. František Müller) 4.1.2. Právnické osoby celkem

22 000 Kč 0 Kč

4.2. Veřejná sbírka V roce 2011 nebyla Nadačním fondem Microfinance pořádána žádná veřejná sbírka.

- 10 -


Výroční zpráva za rok 2011

5. Finanční zpráva za rok 2011 5.1. Účetní uzávěrka Přehled o majetku a závazcích Nadačního fondu Microfinance.

5.1.1. Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2

ROZVAHA v plném rozsahu

vyhlášky č. 504/2002 Sb

k 31.12.2011 (v haléřích) Název a sídlo účetní jednotky

IČ 28188977

Nadační fond Microfinance Hvězdova 1073/33 140 21 Praha 4

Číslo řádku

AKTIVA A. Dlouhodobý m ajetek celkem

Součet ř. 2+10+21+29

1

Součet ř. 3 až 9

2

I. Dlouhodobý nehm otný m ajetek celkem 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

3

2. Softw are

4

3. Ocenitelná práva

5

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hm otný m ajetek celkem

Součet ř. 11 až 20

9 10

1. Pozemky

11

2. Umělecká díla, předměty a sbírky

12

3. Stavby

13

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

14

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

15

6. Základní stádo a tažná zvířata

16

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

17

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

18

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

19

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční m ajetek celkem

Součet ř. 22 až 28

20 21

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách

22

2. Podíly v osobách pod podstatných vlivem

23

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

24

4. Půjčky organizačním složkám

25

5. Ostatní dlouhodobé půjčky

26

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

27

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

28

- 11 -

Stav k prvnímu dni účetního období

200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stav k posled. dni účetního období

160 000,00 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Výroční zpráva za rok 2011

IV. Oprávky k dlouhodobém u m ajetku celkem

Součet ř. 30 až 40

35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-40 000,00 0,00 0,00 -40 000,00 0,00 0,00 0,00

36

0,00

0,00

37

64

0,00 0,00 0,00 0,00 332 004,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 51 213,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65

0,00

0,00

66

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251 004,31 0,00 0,00 250 028,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532 004,31

0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 46 213,69 4 574,00 0,00 41 639,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 213,69

29

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

30

2. Oprávky k softw aru

31

3. Oprávky k ocenitelným právům

32

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

33

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

34

6. Oprávky ke stavbám 7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

38

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

39

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

40

B. Krátkodobý m ajetek celkem I. Zásoby celkem

Součet ř. 42+52+72+81

41

Součet ř. 43 až 51

42

1. Materiál na skladě

43

2 Materiál na cestě

44

3. Nedokončená výroba

45

4. Polotovary vlastní výroby

46

5. Výrobky

47

6. Zvířata

48

7. Zboží na skladě a v prodejnách

49

8. Zboží na cestě

50

9. Poskytnuté zálohy na zásoby II. Pohledávky celkem

51 Součet ř. 53 až 71

52

1. Odběratelé

53

2. Směnky k inkasu

54

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

55

4. Poskytnuté provozní zálohy

56

5. Ostatní pohledávky

57

6. Pohledávky za zaměstnanci

58

7. Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

59

8. Daň z příjmů

60

9. Ostatní přímé daně

61

10. Daň z přidané hodnoty

62

11. Ostatní daně a poplatky

63

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 13. Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospráv. celků 14. Pohledávky za účastníky sdružení 15. Pohledávky z pevných terminovaných operací

67

16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů

68

17. Jiné pohledávky

69

18. Dohadné účty aktivní

70

19. Opravná položka k pohledávkám III. Krátkodobý finanční m ajetek celkem

71 Součet ř. 73 až 80

72

1. Pokladna

73

2. Ceniny

74

3. Účty v bankách

75

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

76

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

77

6. Ostatní cenné papíry

78

7. Pořízený krátkodobý finanční majetek

79

8. Peníze na cestě IV. Jiná aktiva celkem

80 Součet ř. 82 až 84

81

1. Náklady příštích období

82

2. Příjmy příštích období

83

3. Kursové rozdíly aktivní

84

AKTIVA CELKEM

ř. 1+41

- 12 -

85


Výroční zpráva za rok 2011

Číslo řádku

PASIVA A.

Vlastní zdroje celkem I. Jm ění celkem

B.

112

208 957,69 524 815,31 524 815,31 0,00 0,00 -315 857,62 -315 857,62 0,00 0,00 2 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 256,00 2 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113

0,00

0,00

114

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86 87

1. Vlastní jmění

88

2. Fondy

89

II. Výsledek hospodaření celkem

90

Součet ř. 92 až 94

91

1. Účet výsledku hospodaření

92

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

93

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

94

Cizí zdroje celkem

Součet ř. 96+98+106+130

95

ř. 97

96

I. Rezervy celkem 1. Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem

97 Součet ř. 99 až 105

98

1. Dlouhodobé bankovní úvěry

99

2. Emitované dluhopisy

100

3. Závazky z pronájmu

101

4. Přijaté dlouhodobé zálohy

102

5. Dlouhodobé směnky k úhradě

103

6. Dohadné účty pasivní

104

7. Ostatní dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky celkem

105 Součet ř. 107 až 129

106

1. Dodavatelé

107

2. Směnky k úhradě

108

3. Přijaté zálohy

109

4. Ostatní závazky

110

5. Zaměstnanci

111

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 7. Závazky k institucím soc. zabezpeční a veřejného zdravotního pojištění 8. Daň z příjmů

Stav k posled. dni účetního období

524 815,31 377 498,53 377 498,53 0,00 0,00 147 316,78 0,00 147 316,78 0,00 7 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Součet ř. 87 + 91 Součet ř. 88 až 90

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

Stav k prvnímu dni účetního období

10. Daň z přidané hodnoty

116

11. Ostatní daně a poplatky

117

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

118

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

119

0,00

0,00

120

15. Závazky k účastníkům sdružení

121

16. Závazky z pevných termínových operací

122

17. Jiné závazky

123

18. Krátkodobé bankovní úvěry

124

19. Eskontní úvěry

125

20. Emitované krátkodobé dluhopisy

126

21. Vlastní dluhopisy

127

22. Dohadné účty pasivní

128

0,00 0,00 0,00 7 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532 004,31

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 213,69

9. Ostatní přímé daně

115

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci IV. Jiná pasiva celkem

129 Součet ř. 131 až 133

130

1. Výdaje příštích období

131

2. Výnosy příštích období

132

3. Kursové rozdíly pasivní

PASIVA CELKEM

133

ř. 86 + 95

- 13 -

134


Výroční zpráva za rok 2011

5.1.2. Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

podle Přílohy č. 2

k 31.12.2011 (v haléřích)

vyhlášky č. 504/2002 Sb

Název a sídlo účetní jednotky

IČ 28188977

Název ukazatele

Označení

Nadační fond Microfinance Hvězdova 1073/33 140 21 Praha 4

Číslo řádku

A.

Náklady

1

I.

Spotřebované nákupy celkem

2

II.

Ostatní náklady celkem

22

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

23

18. Ostatní pokuty a penále

24

19. Odpis nedobytné pohledávky

25

20. Úroky

26

21. Kursové ztráty

27

22. Dary

28

23. Manka a škody

29

24. Jiné ostatní náklady

30 31

40 000,00

0,00

32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

2. Spotřeba energie

4

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

5

4. Prodané zboží

6

Služby celkem

7 8

6. Cestovné

9

7. Náklady na reprezentaci

10

8. Ostatní služby

11

Osobní náklady celkem

12

9. Mzdové náklady

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

hospodářská činnost

84 237,33 84 237,33 0,00 0,00 0,00 860 754,74 0,00 76 988,00 0,00 783 766,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 946,00

2. Spotřeba materiálu

5. Opravy a udržování

III.

Stav k rozvahovému dni hlavní činnost

13

10. Zákonné sociální pojištění

14

11. Ostatní sociální pojištění

15

12. Zákonné sociální náklady

16

13. Ostatní sociální náklady

17

Daně a poplatky celkem

18

14. Daň silniční

19

15. Daň z nemovitostí

20

16. Ostatní daně a poplatky

21

Odpisy, prodaný m ajetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Daň z příjm ů celkem

41

33. Dodatečné odvody daně z příjmů

42

40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43

987 938,07

26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku

33

27. Prodané cenné papíry a podíly

34

28. Prodaný materiál

35

29. Tvorba rezerv

36

30. Tvorba opravných položek

37

Poskytnuté příspěvky celkem

38

31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

39

32. Poskytnuté příspěvky

40

Náklady celkem

- 14 -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Výroční zpráva za rok 2011

Název ukazatele

Označení

Číslo řádku

B.

Výnosy

44

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

45

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

hospodářská činnost

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

57

11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

58

Ostatní výnosy celkem

59

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

60

13. Ostatní pokuty a penále

61

14. Platby za odepsané pohledávky

62

15. Úroky

63

16. Kursové zisky

64

17. Zúčtování fondů

65

18. Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje m ajetku, zúčtování rezerv a oprav. položek celkem 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

66

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650 080,45 0,00 0,00 0,00 5 080,45 0,00 645 000,00 0,00

67

0,00

0,00

68

20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

69

21. Tržby z prodeje materiálu

70

22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

71

23. Zúčtování rezerv

72

24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

73

25. Zúčtování opravných položek

74

Přijaté příspěvky celkem

75

26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

76

27. Přijaté příspěvky (dary)

77

28. Přijaté členské příspěvky

78

Provozní dotace celkem

79

29. Provozní dotace

80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 672 080,45 -315 857,62 0,00 -315 857,62 -315 857,62

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Tržby za vlastní výrobky

46

2. Tržby z prodeje služeb

47

3. Tržby za prodané zboží

48

Zm ěny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

49

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby

50

5. Změna stavu zásob polotovarů

51

6. Změna stavu zásob výrobků

52

7. Změna stavu zvířat

53

Aktivace celkem

54

8. Aktivace materiálu a zboží

55

9. Aktivace vnitroorganizačních služeb

56

Výnosy celkem C.

Stav k rozvahovému dni hlavní činnost

81

Výsledek hospodaření před zdaněním

82

34. Daň z příjmů

83

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

84

D.*

Výsledek hospodaření po zdanění za účetní jednotku celkem

84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní uzávěrce Celkové roční náklady Nadačního fondu související se správou fondu nepřevýšily 20% majetku Nadačního fondu podle stavu k 31.12.2011 dle článku 10. části II. Statutu Nadačního fondu Microfinance. Majetek Nadačního fondu Microfinance spravuje Správní rada, která je nejvyšším statutárním orgánem Nadačního fondu, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech záležitostech. Některé ze svých pravomocí Správní rada deleguje na ředitele fondu. Nadační fond vede účetnictví podle zvláštních právních předpisů, majetek Nadačního fondu byl použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými zakladatelskou listinou a statutem fondu.

- 15 -


Výroční zpráva za rok 2011

6. Závěrečné slovo V roce 2011 Nadační fond Microfinance plnil své poslání popsané ve Statutu i nad rámec účelu jím stanovený. Díky finanční podpoře dotačních programů ČRA a MZV ČR a soukromých dárců, byly realizovány dva rozvojové projekty s popsanými aktivitami, týkající se zejména vzdělávací činnosti v oblasti rozvojové spolupráce, mikrofinancování a globálního rozvojového vzdělávání pro zájemce, pedagogy a neziskové organizace. Do knihoven ČR a na akademická pracoviště byla distribuována nová publikace MIKROFINANCOVÁNÍ z dobré i stinné stránky : aneb… Jak to funguje a zkušenosti českých organizací. Koncepce činnosti NFMF pro rok 2012 je formována především plněním dvou schválených grantů, pokračujícího od České rozvojové agentury „Vzdělávání v oblasti Mikrofinancování a jiných způsobů zahraniční rozvojové spolupráce realizované neziskovkami pro pedagogy a zájemce (II)“ a nového od MZV ČR „Mikrofinancování v rámci české zahraniční rozvojové spolupráce realizované českými NGO“. Mezi nejvýznamnějšími výstupy bude zprovozněn eLearningový kurz na www.nfmf.cz, uspořádána konference Discovering Microfinance a zorganizován třídenní letní vzdělávací kurz pro pedagogy a zájemce.

Za obsah Výroční zprávy zodpovídá a předkládá ji členům správní rady NFMF v Praze dne 21. 5. 2011

................ Jiřina Svitáková výkonná ředitelka NFMF

Výroční zpráva byla schválena na zasedání správní rady NFMF. V Praze, dne

................ Pavel Páral

................... Miroslav Zámečník

člen správní rady

člen správní rady

Výroční zpráva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden zůstává v archivu Nadačního fondu Microfinance, druhý bude uložen u Městského soudu v Praze.

__________________________________________________________________________ Číslo účtu pro příspěvky je 2865271001/5500, kontaktní email info@nfmf.cz. Děkujeme. - 16 -


Výroční zpráva za rok 2011

Přílohy k Výroční zprávě NFMF za rok 2011

1. Závěrečná zpráva grantu MZV ČR „Rozšíření microfinancování jako způsobu rozvojové spolupráce“ 01_2011_pZP_microfin.

2. Závěrečná zpráva grantu ČRA „Vzdělávání v oblasti mikrofinancování a jiných způsobů ZRS realizované neziskovkami pro pedagogy a zájemce“ Rozhodnutí 16/2011/11.

3. Zpráva revizora NF 2011

- 17 -

Vyrocni zprava nfmf 2011 final  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you