Page 1

A N N UA L R E P O R T 2 0 1 4


2

Nadační fond Microfinance / Výroční zpráva 2014


OBSAH 1. Realizační shrnutí -41.1 Základní údaje -41.2 Historie fondu a souhrn aktivit za roky 2007–2013 -41.3 Shrnutí aktivit Nadačního fondu Microfinance v roce 2014 -5 Nadační fond se pomalu mění na platformu pro spolupráci svébytných organizací a projektů - 5 Začal se připravovat na rozšíření nadační činnosti, statutu a změnu názvu. -51.4 Účel založení Nadačního fondu Microfinance dle statutu -61.5 Kontakt -62. Orgány Nadačního fondu Microfinance 2.1 Správní rada 2.2 Revizor 2.3 Výkonný ředitel 

-7-7-7-7-

3. Poslání Nadačního fondu Microfinance 

-8-

4. Dary a finanční příspěvky Nadačního fondu Microfinance v roce 2014 4.1 Soupis smluv o nadačních darech uzavřených v roce 2014 4.2 Veřejná sbírka -9-9-9-

5. Finanční zpráva za rok 2014 5.1 Soupis smluv o nadačních darech uzavřených v roce 2014 

- 10 - 10 -

6. Závěrečné slovo 

- 17 -

Nadační fond Microfinance / Výroční zpráva 2014

3


1. REALIZAČNÍ SHRNUTÍ 1.1 Základní údaje Nadační fond je právnickou osobou IČ: 28188977, která byla zřízena společností Microfinance, a.s., (sídlem Seifertova 615/65, Praha 3, 130 00 IČ: 278 60 965, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 11586) zakladatelskou listinou ze dne 30. 10. 2007 a byla zapsána do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddílu N, vložce číslo 659, dne 13. 11. 2007.

1.2 Historie fondu a souhrn aktivit za roky 2007–2013 • 2007-2008 Nadační fond Microfinance byl založen koncem roku 2007 a jeho činnost se postupně rozvíjela během roku 2008. Tento rok však ještě nedominuje výraznými finančními dary ani příspěvky, ale i tak byl rokem silným pro budování postavení fondu a zaopatřování vědomostí k budoucím činnostem.

• 2010 Vzhledem k zájmu neziskových organizací (NNO), který možnost spolupráce prostřednictvím mikrofinancí způsobila, se Nadační fond Microfinance rozhodl v dalších letech rozšířit svoji působnost na oblast podpory NNO prostřednictvím dárcovství. Hlavní činností roku 2010 se tedy stala příprava rozšířeného internetového portálu, který NFMF spustil na webových stránkách www.rozvojovyportal.cz a kde byla kromě možností mikrofinancování připravována i možnost darování finančních prostředků na jednotlivé projekty NNO. Při přípravě tohoto portálu byly řešeny jednak záležitosti technicko-administrativního typu, a také zástupci NFMF začali budovat partnerskou síť mezi českými neziskovými organizacemi. - Proběhla Přednáška „Mikrofinancování v době hospodářské krize“ na ITS ČZU v Praze za účasti bolivijského experta Luis Calvo Souxe, ve spolupráci s neziskovou organizací CommUNITY inspiration o.s. Přednášel M. Zámečník, H. Vodrážková, L. C. Soux, J. Svitáková - Byl připraven a zrealizován Projekt Ekostezky v Mexiku, expert P. Burian, koordinátorky H.Vodrážková a J. Svitáková. Projekt byl podpořen finančními prostředky Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a Institutem tropů a subtropů ČZU. • 2011 Za účelem rozšíření znalostí o možnostech aktivního začlenění mikrofinancování do projektového portfolia jako účinného způsobu rozvojové spolupráce ČR proběhla řada odborných seminářů pro zástupce českých NNO a odbornou veřejnost.

• 2009 V roce 2009 se nadační fond již stal nositelem grantu ZRS MZV pod číslem 3/2009/10 v rámci dotačního titulu Rozvojové vzdělávání a osvěta, který byl svojí náplní postaven na zvyšování povědomí o mikrofinancích jako o účinném nástroji v boji s chudobou. Zvýšit povědomí odborné i neodborné veřejnosti o tématu mikrofinancí jako nedílné součásti rozvojové spolupráce a jako efektivního nástroje k odstraňování chudoby se tak stalo hlavní náplní činnosti pro rok 2009.

4

Nadační fond Microfinance / Výroční zpráva 2014

• 2012 V roce 2012 došlo k naplnění strategie Nadačního fondu Microfinance zaměřené na šíření osvěty o mikrofinancování mezi českou odbornou a širokou veřejností především díky mezinárodní konferenci Discovering Microfinance 2012, jež se nám díky projektu z dotačního titulu MZV ČR podařilo uspořádat v Národní technické knihovně v Praze. V rámci této konference jsme účastníkům poskytli informace, které jsou v současné době v ČR nedosažitelné, a to za účasti takových expertů, jako jsou profesorka Kate Maclean či profesor Michal Bauer a dalších odborníků, např. Miroslav Zámečník, Tomáš Hes. Podařilo se nám též uspořádat odborný seminář pro posluchače z UNDP ve Vídni, kde byly představeny aktuální aktivity ZRS a mikrofinancování v zahraničí.


V oblasti vzdělávání došlo díky grantu ČRA k aktualizaci publikace pro studium problematiky mikrofinancování „Mikrofinance, globální rozvojové vzdělávání a zahraniční rozvojová spolupráce aneb společně proti chudobě“. • 2013 V roce 2013 byly aktivity NFMF utlumeny a organizace procházela transformací. Činnost vůči cílovým skupinám spočívala především v udržování a aktualizaci Portálu rozvojové spolupráce NFMF, kde byly doplňovány informace partnerských organizací o projektech, aktualizovány informace o tématech rozvojové spolupráce a zveřejňovány novinky. V průběhu roku 2013 nebyl realizován žádný komplexní osvětový projekt.

1.3 Shrnutí aktivit Nadačního fondu Microfinance v roce 2014 Nadačnímu fondu Microfinance byl v roce 2008 přidělen statut pozorovatele platformy nevládní neziskové organizace (NNO) České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS) . V roce 2014 fond započal svoji intenzivní spolupráci se Zoologickými zahradami v České republice (Zoo Liberec, Zoo Ostrava, Zoo Olomouc, Zoopark Chomutov a Zoo Ohrada).

Nadační fond Microfinance započal v roce 2014 transformaci svého názvu, rozšíření portfolia témat a aktivit, jimiž se zabývá, a v neposlední řadě začal rozšiřovat tým svých spolupracovníků. Jak jednotlivých osob, tak organizací. Stal se institucionární záštitou vzájemné spolupráce projektů, sdružených v platformě nazvané Česká koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC). Jedná se o organizace a jednotlivce, jež jsou nositeli projektů působících jak v České republice, tak především v Africe, Střední Americe a Asii. Jsou to projekty, které již řadu let působí na poli ochrany biodiverzity a rozvojové pomoci (Fanus, ISCP, Kamba ty BAaka Kedjom-Keku, Lestari, Mořské želvy, myELEN.com, Pesisir Balikpapan, Save-Elephants, Talarak, United Vision a Veterináři bez hranic).

Nadační fond se začal připravovat na rozšíření nadační činnosti, statutu a změnu názvu.

Představení zásadních aktivit Nadačního fondu Microfinance v roce 2014 a reálné kroky, které pomohly rozvíjet ochranářské organizace • Vznikla úzká spolupráce mezi ZOO Ostrava a projektem spolku ISCPKukang. ZOO Ostrava, prostřednictvím svých partnerů, finančně podporuje projekt a tím zajišťuje nezbytné provozní náklady pro postavení rehabilitačního centra pro outloně váhavé na Sumatře. • Díky fondu došlo k intenzivnější spolupráci mezi spolky United Vision a Lestari. Členka představenstva United Vision strávila půl roku jako dobrovolnice Lestari v indonéském Balikpapanu, kde pod vedením Stanislava Lhoty vedla ve vládním centru KWPLH výukové programy zaměřené na ochranu biodiverzity - zejména tamních mangrovů a ekoturismus, • Pro festival Do Zobáku jsme natočili ve spolupráci s indonéským spolkem ISCP naučný dokument o sojkovci dvoubarvém. Festival Do Zobáku představil veřejnosti projekty spolku ISCP. • Nadační fond prezentoval filmový dokument o záchraně loskutáka niaského na konferenci Evropské Asociace Zoo a Akvárií (EAZA), za který jsme obdrželi finanční podporu ze skupiny TSAWG (Threatened Song Birds of Asia Working Group). • Společně s fakultami ČZU, Universidad Autónoma Chapingo a Universitas Negri Medan ve spolupráci s neziskovou organizací Lestari, ISCP, myELEN.com a ZOO Liberec organizoval mezinárodní konferenci TBCC (Tropical Biodiversity Conservation Conference) na ČZU v  Praze v termínu 22. - 23. 10. 2014, které se zúčastnili studenti z České Republiky a Mexika.

Nadační fond Microfinance / Výroční zpráva 2014

5


• 15. 11. 2014 jsme pomáhali zorganizovat indonéskou TBCC v Medanu v Rahmat Muzeum - Galerii, které se zúčastnili jak indonéské nevládní organizace, tak i české.

prostředí, vytváření, ochraně a rozvoji drobného podnikání v rozvojových zemích, ochraně lidských práv a sociálních hodnot.

1.5 Kontakt

• Nadační fond se také prezentoval na LSFF (Life Science Film Festival) 2014 filmovým dokumentem o záchraně loskutáka niaského a filmem Poksai. Tato událost nám umožnila představit projekty spolku ISCP studentům ČZU v Praze. • 1. 11. 2014 proběhla prezentace spolků United Vision, ISCP a Kedjom-Keku na festivalu Obzory.

1.4 Účel založení Nadačního fondu Microfinance dle statutu Zvyšování povědomí o projektech na ochranu biodiverzity a rozvojovou pomoc. Zajišťování humanitárních sbírek za účelem podpory projektů na ochranu biodiverzity v rozvojových zemích. Zajišťování humanitárních sbírek za účelem podpory drobného podnikaní v chudých oblastech rozvojových zemí. Shromažďování prostředků k zajištění hmotné i nehmotné pomoci a asistence při vzdělávání, osvětě a organizaci lidem se zájmem o tuto pomoc i veřejnosti, která má zájem pomáhat. Podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle, zejména se zaměřením na podporu iniciativ a aktivit přispívajících k ochraně životního

6

Nadační fond Microfinance / Výroční zpráva 2014

Nadační fond Microfinance Seifertova 615/65, PSČ 130 00 Praha 3 E-mail: info@ccbc.cz URL: www.ccbc.cz


2. ORGÁNY NADAČNÍHO FONDU MICROFINANCE 2.1 Správní rada V souladu se statutem Nadačního fondu Microfinance bylo k 14. 02. 2014 ukončeno tříleté funkční období členů správní rady. Zřizovatel Nadačního fondu Microfinance, Mikrofinance a.s., 24. 06. 2014 podal návrh městskému soudu na změnu členů správní rady. V původní správní radě figurovali Miroslav Zámečník, Jan Veverka a Pavel Páral. Nadační fond navrhl nové členy správní rady Tomáše Ouhela, Davida Nejedla a Miroslava Zámečníka. V podání bylo navrženo prodloužené pětileté funkční období nově zvoleným členům správní rady: • Miroslav Zámečník, dat. nar. 24. 02. 1962, bytem Za Kovářským rybníkem 270, PSČ 149 00, PRAHA 4, od 13. 11. 2007 dosud

• MVDr. David Nejedlo, dat. nar. 22. 06. 1971, bytem Cukrovarská 22, PSČ 196 00, PRAHA 9 – Čakovice, od 06. 03. 2015 • Tomáš Ouhel, dat. nar. 23. 08. 1983, bytem Korunní 72, 101 00, Praha 10, od 06. 03. 2015

2.2 Revizor Revizor je kontrolním orgánem Nadačního fondu. 14. 02. 2014 bylo ukončeno i tříleté funkční období revizorky paní Evy Křepinské. Na pozici revizora nadačního fondu byl navržen Tomáš Hes. I zde bylo navrženo pětileté funkční období.

2.3 Výkonný ředitel Od 1. listopadu 2014 byla správní radou NFMF jmenována výkonnou ředitelkou Kristýna Nováková.

Nadační fond Microfinance / Výroční zpráva 2014

7


3. POSLÁNÍ NADAČNÍHO FONDU MICROFINANCE Významným posláním NFMF je zvyšování povědomí o ochraně biodiverzity. NFMF svojí činností přispívá k tvorbě, ochraně a rozvoji drobného podnikání, ochraně lidských práv a sociálních hodnot, ochraně životního prostředí a kulturních památek.

Hlavní projekty a aktivity • Pomoc a asistence při vzdělávání, osvětě a organizaci lidem se zájmem o tuto pomoc i veřejnosti, která má zájem pomáhat. • Zakládání benefičních sbírek za účelem podpory ochrany biodiverzity a drobného podnikání v chudých oblastech rozvojových zemí. • Podpora iniciativ a aktivit přispívajících k vytváření, ochraně a rozvoji drobného podnikání v rozvojových zemích, ochraně lidských práv a sociálních hodnot, ochraně životního prostředí a kulturních památek. • Podpora charitativních aktivit právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit.

8

Nadační fond Microfinance / Výroční zpráva 2014


4. DARY A FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NADAČNÍHO FONDU MICROFINANCE V ROCE 2013 4.1 Soupis smluv o nadačních darech uzavřených v roce 2014

Nadační fond Microfinance poskytl v průběhu roku 2014 dary ve výši 34 825 Kč na projekt zaměřen na ochranu outloně váhavého – projekt Kukang organizace ISCP.

Celková hodnota smluv o nadačních darech uzavřených v roce 2014 81 425 Kč Celková hodnota nadačních darů poskytnutých Nadačnímu fondu bez uzavření darovacích smluv 7 200 Kč Celkem

88 625 Kč

4.2 Veřejná sbírka V roce 2014 nebyla Nadačním fondem Microfinance pořádána žádná veřejná sbírka.

Nadační fond Microfinance / Výroční zpráva 2014

9


5. FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 5.1 Účetní uzávěrka Přehled o majetku a závazcích Nadačního fondu Microfinance.

AKTIVA

Číslo řádku

Stav k prvnímu dni účetního období

Stav k posled. dni účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem / Součet ř. 2+10+21+29

1

0

0

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem / Součet ř. 3 až 9

2

0

0

3

0

0

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2. Software

4

0

0

3. Ocenitelná práva

5

0

0

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6

0

0

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7

0

0

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8

0

0

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

9

0

0

10

0

0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem / Součet ř. 11 až 20 1. Pozemky

11

0

0

2. Umělecká díla, předměty a sbírky

12

0

0

3. Stavby

13

0

0

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

14

0

0

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

15

0

0

6. Základní stádo a tažná zvířata

16

0

0

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

17

0

0

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

18

0

0

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

19

0

0

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

20

0

0

21

0

0

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem / Součet ř. 22 až 28 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách

22

0

0

2. Podíly v osobách pod podstatných vlivem

23

0

0

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

24

0

0

4. Půjčky organizačním složkám

25

0

0

5. Ostatní dlouhodobé půjčky

26

0

0

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

27

0

0

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

28

0

0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem / Součet ř. 30 až 40 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

10

29

0

0

30

0

0

2. Oprávky k softwaru

31

0

0

3. Oprávky k ocenitelným právům

32

0

0

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

33

0

0

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

34

0

0

6. Oprávky ke stavbám

35

0

0

7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

36

0

0

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

37

0

0

Nadační fond Microfinance / Výroční zpráva 2014


9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

38

0

0

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

39

0

0

40

0

0

B. Krátkodobý majetek celkem / Součet ř. 42+52+72+81

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

41

3 692,30

5 257,08

I. Zásoby celkem / Součet ř. 43 až 51

42

0

0

43

0

0

1. Materiál na skladě 2 Materiál na cestě

44

0

0

3. Nedokončená výroba

45

0

0

4. Polotovary vlastní výroby

46

0

0

5. Výrobky

47

0

0

6. Zvířata

48

0

0

7. Zboží na skladě a v prodejnách

49

0

0

8. Zboží na cestě

50

0

0 0

9. Poskytnuté zálohy na zásoby II. Pohledávky celkem / Součet ř. 53 až 71 1. Odběratelé

51

0

52

0

0

53

0

0

2. Směnky k inkasu

54

0

0

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

55

0

0

4. Poskytnuté provozní zálohy

56

0

0

5. Ostatní pohledávky

57

0

0

6. Pohledávky za zaměstnanci

58

0

0

7. Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

59

0

0

8. Daň z příjmů

60

0

0

9. Ostatní přímé daně

61

0

0

10. Daň z přidané hodnoty

62

0

0

11. Ostatní daně a poplatky

63

0

0

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

64

0

0

13. Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospráv. celků

65

0

0

14. Pohledávky za účastníky sdružení

66

0

0

15. Pohledávky z pevných termínových operací

67

0

0

16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů

68

0

0

17. Jiné pohledávky

69

0

0

18. Dohadné účty aktivní

70

0

0

19. Opravná položka k pohledávkám

71

0

0

III. Krátkodobý finanční majetek celkem / Součet ř. 73 až 80 1. Pokladna

72

3 692,30

5 257,08

73

2 354,00

1 116,00

2. Ceniny

74

0

0

3. Účty v bankách

75

1 338,30

4 141,08

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

76

0

0

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

77

0

0

6. Ostatní cenné papíry

78

0

0

7. Pořízený krátkodobý finanční majetek

79

0

0

8. Peníze na cestě

80

0

0

81

0

0

82

0

0

IV. Jiná aktiva celkem / Součet ř. 82 až 84 1. Náklady příštích období 2. Příjmy příštích období

83

0

0

3. Kursové rozdíly aktivní

84

0

0

85

3 692,30

5 257,08

AKTIVA CELKEM / ř. 1+41

Nadační fond Microfinance / Výroční zpráva 2014

11


PASIVA

Číslo řádku

Stav k prvnímu dni účetního období

Stav k posled. dni účetního období

A. Vlastní zdroje celkem / Součet ř. 87 + 91 I. Jmění celkem / Součet ř. 88 až 90 1. Vlastní jmění 2. Fondy 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků II. Výsledek hospodaření celkem / Součet ř. 92 až 94 1. Účet výsledku hospodaření 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let B. Cizí zdroje celkem / Součet ř. 96+98+106+130 I. Rezervy celkem ř. 97 1. Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem / Součet ř. 99 až 105 1. Dlouhodobé bankovní úvěry 2. Emitované dluhopisy 3. Závazky z pronájmu 4. Přijaté dlouhodobé zálohy 5. Dlouhodobé směnky k úhradě 6. Dohadné účty pasivní 7. Ostatní dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky celkem / Součet ř. 107 až 129 1. Dodavatelé 2. Směnky k úhradě 3. Přijaté zálohy 4. Ostatní závazky 5. Zaměstnanci 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 7. Závazky k institucím soc. zabezpeční a veřejného zdravotního pojištění 8. Daň z příjmů 9. Ostatní přímé daně 10. Daň z přidané hodnoty 11. Ostatní daně a poplatky 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 15. Závazky k účastníkům sdružení 16. Závazky z termínových operací 17. Jiné závazky 18. Krátkodobé bankovní úvěry 19. Eskontní úvěry 20. Emitované krátkodobé dluhopisy 21. Vlastní dluhopisy 22. Dohadné účty pasivní 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci IV. Jiná pasiva celkem / Součet ř. 131 až 133 1. Výdaje příštích období 2. Výnosy příštích období 3. Kursové rozdíly pasivní PASIVA CELKEM / ř. 86 + 95

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134

3 692,30 85 730,30 85 730,30 0 0 -82 038,00 0 -82 038,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 692,30

5 257,08 17 917,30 3 692,30 14 225,00 0 -12 660,22 -12 660,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 257,08

12

Nadační fond Microfinance / Výroční zpráva 2014


Označení A. I.

Název ukazatele

Náklady Spotřebované nákupy celkem 1. Spotřeba materiálu 2. Spotřeba energie 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4. Prodané zboží II. Služby celkem 5. Opravy a udržování 6. Cestovné 7. Náklady na reprezentaci 8. Ostatní služby III. Osobní náklady celkem 9. Mzdové náklady 10. Zákonné sociální pojištění 11. Ostatní sociální pojištění 12. Zákonné sociální náklady 13. Ostatní sociální náklady IV. Daně a poplatky celkem 14. Daň silniční 15. Daň z nemovitostí 16. Ostatní daně a poplatky V. Ostatní náklady celkem 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18. Ostatní pokuty a penále 19. Odpis nedobytné pohledávky 20. Úroky 21. Kursové ztráty 22. Dary 23. Manka a škody 24. Jiné ostatní náklady VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku 27. Prodané cenné papíry a podíly 28. Prodaný materiál 29. Tvorba rezerv 30. Tvorba opravných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 32. Poskytnuté příspěvky VIII. Daň z příjmů celkem 33. Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem

Číslo řádku

Stav k rozvahovému dni hlavní činnost hospodářská činnost

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

16 700 16 700 0 0 0 50 335,00 0 0 0 50 335,00 34 840,00 26 000,00 8 840,00 0 0 0 0 0 0 0 31 900 0 0 0 0 0 0 0 31 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 661,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nadační fond Microfinance / Výroční zpráva 2014

13


Označení

Název ukazatele

B. I.

Výnosy Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1. Tržby za vlastní výrobky 2. Tržby z prodeje služeb 3. Tržby za prodané zboží II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 5. Změna stavu zásob polotovarů 6. Změna stavu zásob výrobků 7. Změna stavu zvířat III. Aktivace celkem 8. Aktivace materiálu a zboží 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV. Ostatní výnosy celkem 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 13. Ostatní pokuty a penále 14. Platby za odepsané pohledávky 15. Úroky 16. Kursové zisky 17. Zúčtování fondů 18. Jiné ostatní výnosy V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a oprav. položek celkem 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 21. Tržby z prodeje materiálu 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 23. Zúčtování rezerv 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 25. Zúčtování opravných položek VI. Přijaté příspěvky celkem 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 27. Přijaté příspěvky (dary) 28. Přijaté členské příspěvky VII. Provozní dotace celkem 29. Provozní dotace Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním 34. Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění D.* Výsledek hospodaření po zdanění za účetní jednotku celkem

14

Nadační fond Microfinance / Výroční zpráva 2014

Číslo řádku

Stav k rozvahovému dni hlavní činnost hospodářská činnost

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 84

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 000,78 0 0 0 0 0 53 000,00 0,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 000,78 -32 660,22 0 -32 660,22 -12 660,22

0 0 20 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000,00 0 20 000,00


6. ZÁVĚREČNÉ SLOVO Výhled činnosti NFMF pro rok 2014 správní rada určila ve směru transformace fondu pro rozšíření aktivit do oblasti ochrany biodiverzity, která je v rozvojových zemích úzce spjata s ekonomickou činností místních obyvatel.

Výroční zpráva byla schválena na zasedání správní rady. V Praze, dne: 10. 06. 2015

Nadační fond Microfinance / Výroční zpráva 2014

15


16

Nadační fond Microfinance / Výroční zpráva 2014

Vyrocni zprava nfmf2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you