Page 1

Výroční zpráva Nadačního fondu Microfinance za rok 2008


Výroční zpráva za rok 2008

1. Úvodní informace 1.1. Základní údaje Nadační fond je právnickou osobou, která byla zřízena společností Microfinance, a.s. (sídlem Praha 4, Hvězdova 1073/33, IČO 278 60 965, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 11586) zakladatelskou listinou ze dne 30.10.2007 a byla zapsána do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddílu N, vložce číslo 659, dne 13.11.2007. Identifikační číslo Nadačního fondu je 28188977.

1.2. Historie fondu a úvodní slovo 1.2.1. Cíle aktivit Nadačního fondu Microfinance Nadační fond Microfinance byl založen na sklonku roku 2007 a jeho činnost se postupně rozvíjela až v roce 2008. Tento rok však ještě nedominuje výraznými finančními dary a příspěvky, ale i tak byl rokem silným pro budování postavení fondu a zaopatřování vědomostí k budoucím činnostem. Ať je již téma mikrofinancí pojato neziskově či obchodně, informovanost veřejnosti je obecně nízká. Právě proto si Nadační fond Microfinance vybral vzdělávání a osvětu na poli mikrofinančním jako jednu ze svých stěžejních aktivit pro další období. Česká veřejnost má o mikrofinanční projekty zájem a má zájem dozvědět se více o možnostech zapojení se do spolupráce na podporu zemí globálního Jihu. Avšak často nerozumí principům a ‚de facto‘ parametrům tohoto oboru rozvojové spolupráce. Mnohé technicko-metodické parametry mikrofinancí jsou přenesitelné i do evropského či lokálního prostředí a mohou napomoci rozvoji slabších skupin i v českém prostředí. Je nutností zvýšit povědomí odborníků i celkovou informovanost veřejnosti ohledně tohoto tématu, pokud chceme, aby ČR byla solidním partnerem na poli rozvojové spolupráce. Mikrofinance jsou moderním trendem zahraniční rozvojové spolupráce jak na poli charitativním, tak finančním, který přináší konkrétní a transparentní výsledky. Jedinci, kteří se rozhodli microfinance studovat blížeji však často narážejí na nedostatek odborné literatury, článků a publicistiky. V České republice žalostně chybí odborná znalost této rozvojové tematiky, ale navíc jsou veškeré dostupné materiály téměř výhradně v cizím jazyce a elektronické podobě, což je dalšími bariérami rozšíření povědomí o tématu mezi širší veřejnost. Nadační fond Microfinance by tak rád přispěl významným podílem k růstu informovanosti veřejnosti o oboru mikropůjček a mikrofinancí.

-2-


Výroční zpráva za rok 2008

1.2.2. Partnerství a spolupráce Mimo jasného vytyčení vzdělávacího poslání Nadačního fondu Microfinance pro nadcházející měsíce a roky, lze pak označit jako velmi úspěšný rozvoj partnerství s různými entitami z oblasti souvisejících s oborem mikrofinancí, nejen na území domovské České republiky: 1.2.2.1. NNO Nadačnímu fondu Microfinance byl v roce 2008 přidělen statut pozorovatele platformy nevládní neziskové organizace (NNO) České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS) a fond započal svoji intenzivní spolupráci i dalšími NNO entitami jako je Otevřená společnost, o.p.s., Asociace pro fair trade, či commUNITY inspiration, o.s. Spolupráce na této úrovni je nutná a může vést k velmi efektivnímu zkvalitnění celkového finančního podvědomí v rozvojové pomoci a spolupráci. 1.2.2.2. Akademium V akademické úrovni byla navázána úzká spolupráce zejména s Vysokou školou ekonomickou v Praze (Fakultou mezinárodních vztahů na katedře světové ekonomiky), Českou zemědělskou univerzitou (Institut tropů a subtropů, katedrou ekonomického rozvoje) a Univerzitou Karlovou (Katedrou občanské společnosti Fakulty humanitních studií). Na půdách těchto akademických institucí pak proběhly mnohé přednášky, stejně jako byla zahájena užší spolupráce s některými z jejich studentů v otázkách výzkumu a vzdělávání. 1.2.2.3. Finanční institucionální partneři Nadační fond Microfinance nezahálel ani v oblasti finanční a byl posléze přizván k projektu „Podpora finanční gramotnosti (strategie finančního vzdělávání)“ organizovaným Asociací finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ). 1.2.2.4. Mezinárodní spolupráce Dále pak v nadnárodním měřítku pokračovala či byla započata spolupráce s mezinárodními subjekty jako je Velvyslanectví Mexika v ČR, Microfinance Centre (MFC), Polsko či IC OSN – Informační centrum Organizace Spojených Národů v Praze.

1.2.3. Budoucnost V polovině roku 2008 Nadační fond Microfinance zahájil aktivní vyhledávání grantů a jiných finančních podpor a na sklonku roku část této práce byla odměněna udělením grantu Ministerstva zahraničních věcí ČR, v rámci dotačního titulu „Rozvojové vzdělávání a osvěta“ na projekt Nadačního fondu microfinance nazvaný „Zvyšování povědomí o mikrofinancích jako o účinném nástroji v boji s chudobou.“ Zvýšit povědomí odborné i neodborné veřejnosti o tématu mikrofinancí jako nedílné součásti rozvojové spolupráce a jako efektivního nástroje k odstraňování chudoby se tak stalo hlavní náplní činnosti pro rok následující, rok 2009.

-3-


Výroční zpráva za rok 2008

1.3. Účel založení Nadačního fondu Microfinance - Účel založení Nadačního fondu Microfinance pomoci a asistenci při vzdělávání, osvětě a organizaci lidem se zájmem o tuto pomoc, i veřejnosti, která má zájem pomáhat. - Humanitární sbírka za účelem podpory drobného podnikání v chudých oblastech rozvojových zemí. - Podpora iniciativ a aktivit přispívajících k vytváření, ochraně a rozvoji drobného podnikání v rozvojových zemích, ochraně lidských práv a sociálních hodnot, ochraně životního prostředí a kulturních památek. - Podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit. 1.4. Kontakt Nadační fond Microfinance Praha 4, Hvězdova 1073/33, PSČ 140 21 Telefon: (420) 221 458 123 Fax: (420) 221 458 160 E-mail: nadacnifond@microfinance.cz URL: www.myELEN.com/myelen/Pages/Donate.jsf

2. Orgány Nadačního fondu Microfinance 2.1. Správní rada Správní rada je složena následovně: 1. Jan Veverka, r.č. 760426/2589 , bytem Liberec, Purkyňova 340/16,PSČ 460 00 2. Miroslav Zámečník, r.č. 620224/7040, bytem Praha 4, Šeberov, Za Kovářským rybníkem 270, PSČ 149 00 3. Pavel Páral, r.č. 620727/1477, bytem Praha 6, Jaselská 1, PSČ 160 00 2.2. Revizor Revizorkou Nadačního fondu Microfinance je paní Eva Křepinská, r.č. 535612/070, bytem Praha 3, Na Jarově 2673/7, PSČ 130 00.

3. Poslání Nadačního fondu Microfinance Nadační fond Microfinance byl založen s tím, abychom mohli co nejefektivněji podpořit myšlenku pomoci chudým regionům naší planety a věnovat se také charitativní úrovni v prostředí mikrofinancí. Zájmem Nadačního fondu Microfinance je shromažďovat prostředky k zajištění hmotné i nehmotné pomoci a asistenci při vzdělávání v regionech, kde již působíme. Nad rámec našeho obchodního záměru chceme také humanitárně pomáhat a vytvářet sbírky za účelem podpory drobného podnikání v těchto nerozvinutých oblastech. Ve spolupráci s dalšími organizacemi chceme vytvářet iniciativy a aktivity přispívající k vytváření, ochraně a rozvoji drobného podnikání, ochraně lidských práv a sociálních hodnot, ochraně životního prostředí a kulturních památek. Společně s právnickými a fyzickými osobami

-4-


Výroční zpráva za rok 2008

chceme sledovat obecně prospěšné cíle, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit sociálního charakteru.

4. Činnost a aktivity nadačního fondu v roce 2008 4.1. Akademická a vzdělávací činnost Záměrem je zvýšit povědomí odborné i neodborné veřejnosti o tématu mikrofinancí jako nedílné součásti rozvojové spolupráce a jako efektivního nástroje k odstraňování chudoby. Nadační fond se pak zejména dále bude snažit o zvýšení informovanosti odborné i neodborné veřejnosti o mikrofinancích a paušálně tak seznámit větší počet lidí s principy a metodikou mikrofinancí. S akademiky byla zahájena spolupráce na výzkumných studiích efektu a dopadu mikrofinancí. Nedílnou součástí akademické a vzdělávací činnosti jsou pak semináře a vzdělávací akce pro širokou i odbornou veřejnost. 4.2. Budování think tanku Během roku 2008 došlo k navazování partnerství s entitami, nacházejícími společné slovo v oblasti mikrofinancí. Konstruktivní dialog tak napomohl k vytvoření určitého think tanku skladajícího se z jedinců z mnoha rozlišných sfér, což vedlo a pevně věříme, že i dál povede k aktivní diskuzi nad tématem a tématy sdruženými. 4.3. Zahájení budování vzdělávacího centra v sídle Nadačního fondu Místo, kde budou soustředěny, klasifikovány a archivovány tištěné materiály k tématu mikrofinancí. Internetová prezentace by pak měla obsahovat zdroje v elektronické podobě a k dispozici budou veřejnosti se zájmem o mikrofinance i ústní a emailové konzultace. Celková výše nákladů těchto projektů činila v roce 2008 částku 0 Kč.

5. Dary a finanční příspěvky Nadačního fondu Microfinance v roce 2008 5.1. Soupis smluv o nadačních darech uzavřených v roce 2008 Celková hodnota smluv o nadačních darech uzavřených v roce 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Kč Celková hodnota nadačních darů poskytnutých Nadačnímu fondu bez uzavření darovacích smluv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1375 Kč Z toho: 5.1.1. Fyzické osoby celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1375 Kč Stieber Miroslav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Kč Zámečník Miroslav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1275 Kč 5.1.2. Právnické osoby celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Kč 5.2. Veřejná sbírka V roce 2008 nebyla Nadačním fondem Microfinance pořádána žádná veřejná sbírka.

-5-


Výroční zpráva za rok 2008

6. Finanční zpráva 6.1. Účetní uzávěrka Přehled o majetku a závazcích v celých tis. Kč

6.1.1. Rozvaha

-6-


Výroční zpráva za rok 2008

6.1.2. Výkaz zisku a ztrát

-7-


Výroční zpráva za rok 2008

6.2. Zpráva revizora o kontrole činnosti a hospodaření za období roku 2008

-8-


Výroční zpráva za rok 2008

7. Závěrečné slovo Nadační fond Microfinance v roce 2008 zaujal stabilní místo mezi organizacemi zabývajícími se rozvojovými aktivitami. Byla navázána aktivní a konstruktivní partnerství, vytvořen akademický stimul a dán základ dalším, zejména vzdělávacím aktivitám do let dalších. Výroční zpráva Nadačního fondu Microfinance je sestavena na základě zprávy revizora a byla řádně projednána a schválena správní radou fondu dne 11. května 2009.

................ Miroslav Zámečník

.............. Jan Veverka

___________________________________________________________________________ Číslo účtu pro případné příspěvky je 2865271001/2400. Děkujeme.

-9-

Výrocní zpráva nfm 2008  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you