Page 1

สำ�นักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สำ�นักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลับบูรพา จังหวัดชลบุรี

สำ�นักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร สำ�นักคอมพิวเตอร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับบุคลากรของหน่วยงานการ ศึกษาอื่นและสามารถนำ�เอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานให้มี ประสิทธิภาพอีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรกับหน่วยงานการศึกษาภายนอก อันจะนำ�ไป สู่ความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเพื่อให้ทราบแนวคิดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหาร จัดการองค์กรอื่น โดยได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำ�นักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ระหว่าง ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำ�โดย อาจารย์ธวัชวงศ์ ลาวัลย์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับ ผศ.ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ผู้อำ�นวยการสำ�นักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาและคณะ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา สำ�นักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 3,4 อาคารวิทยบริการ B ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ: 0-4375-4333 ต่อ 2455 เลขหมาย สำ�นักงานเลขานุการสำ�นักคอมพิวเตอร์ : 0-4375-4350 โทรสาร.0-4375-4350 งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร http://www.cc.msu.ac.th


ร่วมกิจกรรมทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2555 เวลา 16.00 น ผู้แทนบุคลากรสำ�นักคอมพิวเตอร์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริม พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำ�ปี 2555 กับจังหวัดมหาสาคาม ณ พุทธมณฑลอีสาน พระบรมธาตุนาดูน อำ�เภอนาดูน จังหวัด มหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัย ได้ร่วมบำ�เพ็ญกุศลบูชาพระรัตน์ตรัยด้วยการปฏิบัติธรรมบำ�เพ็ญกุศล เวียนเทียน และฟังธรรม ในการร่วมปลูกจิตสำ�นึกคุณธรรม จริยธรรม และร่วมสืบสานวันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนา


ผู้อำ�นวยการสำ�นักคอมพิวเตอร์ร่วมพิธีเปิดศูนย์ วัฒนธรรมพื้นบ้านเกาหลี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 เวลา 15.00-17.30 น. ที่ผ่านมา ผู้อำ�นวยการสำ�นักคอมพิวเตอร์ได้ร่วมพิธีเปิดศูนย์ วัฒนธรรมพื้นบ้าน เกาหลี (Korean Cultural center) การจัดตั้งศูนย์ วัฒนธรรมพื้นบ้านเกาหลีครั้งนี้เป็นความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ Inje University สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีชื่อศูนย์ “Sejong Hakdang” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ให้เป็นที่ รู้จักในประเทศไทย เกิดเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมเกาหลีเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สำ�นักคอมพิวเตอร์ จัดปฐมนิเทศ ให้แก่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สำ�นักคอมพิวเตอร์ จัดปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคเรียนฤดูร้อน โดยมีอาจารย์ ธวัชวงศ์ ลาวัลย์ ผู้อำ�นวยการ สำ�นัก คอมพิวเตอร์ กล่าวต้อนรับพร้อมกับให้โอวาทในการฝึกประสบการณ์ ประจำ�ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุมสำ�นัก คอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ B ห้อง B 313 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นิสิตได้ทราบถึงวิธีการเตรียมตัวก่อน ฝึกงาน แนะนำ�การทำ�งานในส่วนต่าง ๆ การทำ�งานร่วมกันกับผู้อื่น อีกทั้งยังเป็นการแนะนำ�บุคลากร แนะนำ�สถานที่ฝึกประสบการณ์ ภายใน สำ�นักคอมพิวเตอร์


สำ�นักคอมพิวเตอร์จัดฝึกอบรมด้านวิชาการคอมพิวเตอร์แก่บุคลากร

สำ�นักคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมโปรแกรม Adobe Photoshop ให้กับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ หลักการสร้างงาน กราฟิก ให้มีความรู้ความชำ�นาญ นำ�ไปประยุกต์ให้สามารถนำ�ความรู้ไปประยุกต์ ใช้ในการ ปฏิบัติงานจริง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ณ อาคารวิทยบริการ B ห้อง B315 โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำ�นวน 40 คน

สำ�นักคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมโปรแกรม Microsoft word 2010 ให้กับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเพิ่มทักษะในการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft word 2010 และสามารถนำ�ไปปรับใช้กับงานที่ ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะ และเกิดความเชี่ยวชาญในโปรแกรมมากยิ่งขึ้นและใช้การปฏิบัติงานจริง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 ณ อาคารวิทยบริการ B ห้อง B315 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำ�นวน กว่า 50 คน


สำ�นักคอมพิวเตอร์จัดฝึกอบรมด้านวิชาการคอมพิวเตอร์แก่บุคลากร

สำ�นักคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ให้กับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเพิ่มทักษะในการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 และสามรถนำ�ไปปรับใช้กับงานที่ ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะ และเกิดความเชี่ยวชาญในโปรแกรมมากยิ่งขึ้นและใช้การปฏิบัติงานจริง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 ณ อาคารวิทยบริการ B ห้อง B315 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำ�นวน กว่า 50 คน

สำ�นักคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ให้กับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเพิ่มทักษะในการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 และสามารถนำ�ไปปรับใช้ กับงานที่ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะ และเกิดความเชี่ยวชาญในโปรแกรมมากยิ่งขึ้นและใช้การปฏิบัติงานจริง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ณ อาคารวิทยบริการ B ห้อง B315 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำ�นวน กว่า 40 คน


ตารางฝึกอบรม เดือนเมษายน ชื่อหลักสูตร

จำ�นวนที่รับ

วันที่อบรม

การใช้งาน facbook/ Twitter เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร

30

25 เมษายน 2555

30

30 เมษายน 2555

การติดตั้งระบบ MIS สำ�หรับวิชาการคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงาน

สอบถามรายละเอียด / ส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ : งานฝึกอบรม สำ�นักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ 2622 เบอร์ภายใน 2622 โทรสาร โทรศัพท์ 0-4375-4350 หรือสมัครเข้าอบรมได้ที่ : http://www.cctraining.msu.ac.th

สำ�นักคอมพิวเตอร์เปิดห้องบริการเพิ่มเติม ณ อาคารวิทยบริการ B ชั้น 3-4 ห้อง B-314, B-315 เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.และ 16.30-20.30 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00-16.00 น.

ข่าวบริการ สำ�นักคอมพิวเตอร์ สำ�นักคอมพิวเตอร์ ให้บริการถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สอบถามรายละเอียด : งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำ�นักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ 2458 เลขหมายภายใน 2458

สำ�นักคอมพิวเตอร์ให้บริการ ซ่อมบำ�รุงคอมพิวเตอร์ สำ�หรับเครื่องของทางราชการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบถามรายละเอียด : งานช่อมบำ�รุง สำ�นักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ 2445 เบอร์ภายใน 2445

สำ�นักคอมพิวเตอร์ ให้บริการฝึกอบรมและบริการคอมพิวเตอร์แก่นิสิตและบุคลากร สอบถามรายละเอียด : งานฝึกอบรม สำ�นักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ 2622 เบอร์ภายใน 2622


จุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ / ONE STOP SERVICE

จุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) จุดบริการแบบเบ็ดเสร็จสำ�นักคอมพิวเตอร์ ให้บริการกำ�หนดบัญชีผู้ใช้งานระบบต่างๆ สำ�หรับบุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่ออำ�นวยความสะดวกต่อผู้รับบริการ โดยมีที่ตั้ง ณ สำ�นักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ B ห้อง B 311 ชั้น 3 ต่อสอบถาม โทรศัพท์ภายใน 2455 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 2455 โดยให้บริการดังนี้

บริการสำ�หรับนิสิต 1. บัญชีผู้ใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Windows Livemail: @Live.msu.ac.th) 2. บัญชีผู้ใช้ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) สำ�หรับเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต 3. บริการ MSDNAA Download โปรแกรมลิขสิทธิ์ สำ�หรับคณะที่มีการทำ�บันทึกความเข้าใจ(MOU) 4. บริการ Microsoft Dream Spark Download โปรแกรมลิขสิทธิ์ฟรี บริการสำ�หรับบุคลากร 1. กำ�หนดบัญชีผู้ใช้งานระบบ MIS สำ�หรับ การตรวจสอบสลิปเงินเดือน 2. บัญชีผู้ใช้ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) สำ�หรับเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต 3. บัญชีผู้ใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (MSU Mail l: @msu.ac.th) โดยมีพื้นที่ให้บริการ 1 GB ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน 4. บัญชีผู้ใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Documents System) 5. ดำ�เนินการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน ระบบสารสนเทศเพื่อประกอบการปลดหนี้บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสำ�นักคอมพิวเตอร์ ได้จัดหาโปรแกรมป้องกันและกำ�จัดไวรัสคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการป้องกันและกำ�กัด ไวรัสคอมพิวเตอร์ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเนื่องจากได้มี การต่ออายุการให้บริการของโปรแกรม จึงขอให้ผู้ใช้โปรแกรม ได้เปลี่ยน Key เพื่อใช้งานต่อไป โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ วิธีเปลี่ยน key kaspersky antivirus

1. นำ� key จาก server มาไว้ที่เครื่องท่าน โดยเข้าไปที่ server เบอร์ IP \\10.113.0.8 ทำ�ได้โดยคลิก start>run> พิมพ์ \\10.113.0.8 ดังรูป

2. Copy ไฟล์ \\10.113.0.8\klshare\Packages\KavWks 6.0.4.1212\exec\0D64-0003F4-xxxxxxx.key มาไว้ที่เครื่องท่าน (สำ�หรับวินโดว์ XP , 2003,2008 server จะเป็น Folder KavFs 6.0.4.1212)

3. จากนั้นเปิดโปรแกรม kaspersky คลิกเมนู License แล้วเลือก Activate ในหน้า Application actiation ให้เลือก Activate using the key file แล้วคลิก next

4. เลือก Browse ไฟล์ key ที่ท่าน copy มาจาก server

5. จบขั้นตอนการ activate key kaspersky


หลักในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยศาสตร์ การพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดโครงการฝึกอบรมนั้นจะส่งผล และเอื้ออำ�นวยประโยชน์ให้กับองค์การหรือหน่วยงานได้เพียงใด ย่อมขึ้นอยู่ กับความรู้ความสามารถและทัศนคติที่มีต่องานของบุคลากรผู้รับผิดชอบจัดการฝึกอบรมเป็นสำ�คัญ หากจะให้สามารถ ปฏิบัติงานด้านการบริหาร งานฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือไปจากจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการ ฝึกอบรม และหลักการบริหารงานฝึก อบรมแต่ละขั้นตอนแล้ว ผู้รับผิดชอบงานฝึกอบรมควรจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ และ พฤติกรรมศาสตร์แขนงต่างๆ อย่างกว้างขวาง เช่นสังคมวิทยา จิตวิทยา และศาสตร์การจัดการ ซึ่งจะช่วยเอื้ออำ�นวยให้สามารถ กำ�หนดหลักสูตร และโครงการฝึกอบรมได้ง่ายขึ้น มีความรู้เกี่ยว กับหลักการบริหารบุคคลและการพัฒนาบุคคลด้วยวิธีการอื่นๆ นอกเหนือไปจากการฝึกอบรม มีความเข้าใจถึงหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ เพื่อให้ สามารถปฏิบัติต่อผู้เข้าอบรมได้อย่างเหมาะสม ตลอดจน เข้าใจถึงหลักการวิจัยทางสังคมศาสตร์อยู่บ้างพอที่จะสามารถทำ�การสำ�รวจ เพื่อรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่จำ�เป็น ในการบริหารงาน ฝึกอบรมได้ นอกจากนั้น ผู้ดำ�เนินการฝึกอบรมยังจำ�เป็นที่จะต้องมีความสามารถในการสื่อสาร ทั้ง ด้านการเขียนและการพูดในที่ชุมนุมชน ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ดีเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับกลุ่มผู้เข้าอบรม และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อ งอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย นอกจากการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวข้างต้นนี้แล้ว ทัศนคติของผู้รับผิดชอบงานฝึกอบรม ยังเป็นสิ่งสำ�คัญที่มีผล กระทบต่อ การดำ�เนินงานฝึกอบรมอีกด้วย กล่าวคือ ผู้รับผิดชอบงานฝึกอบรมเองจะต้องเป็นผู้ที่เห็น ความสำ�คัญของการฝึกอบรม ต่อการพัฒนาบุคลากร มี ความเห็นสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม รวมทั้งควรจะต้องมีความเชื่อว่า การฝึกอบรมนั้นเป็นเครื่องมือ สำ�คัญที่ช่วยในการพัฒนาบุคลากร และนำ�ไปสู่การปรับปรุงการบริหารได้ ทัศนคติเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อเขามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลัก การบริหารงานฝึกอบรม ตลอดจนเรื่องต่าง ๆ ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานที่เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ควรรู้ดังกล่าวไว้ข้างต้นนั่นเอง ดังนั้น เพื่อปูพื้นฐานให้ แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรม จึงจะขอเริ่มต้นคู่มือการจัดโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรด้วยการกล่าวถึงแนวคิดและหลักการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรเสียก่อน

“สวัสดีคะ” พบกันครั้งแรกในปี 2555 กับจดหมายข่าวของสำ�นักคอมพิวเตอร์ และคงจะ ได้พบ กันใน ฉบับต่อไป สำ�นักคอมพิวเตอร์ยังคงให้บริการต่างๆ ตามภารกิจของสำ�นักคอมพิวเตอร์ อย่างต่อเนื่อง และสำ�หรับการให้บริการในภาคฤดูร้อนสำ�นักคอมพิวเตอร์ ได้เตรียมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้ง ระบบสายและเครือข่ายไร้สายรวมทั้งการขยายพื้นที่ให้บริการและขยายพื้นที่ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต บริเวณหอพักทั้งเขตพื้นที่ในเมืองและเขตพื้นที่ขามเรียง เพื่อรองรับการลงทะเบียนของนิสิต การเรียนการสอนของอาจารย์และนิสิต เพื่อการสืบค้นข้อมูลได้สะดวกสบายขึ้น และขอฝากให้ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตทุก ท่านได้ระมัดระวังการ ใช้ Social Network ไม่ใช้งานที่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้านะคะ

cc new letter may 14-1-2012  

ccnews,msunews