Page 1

บรรณาธิ การแถลง พัตชบูล กิ่งพุ่ม

พบกันอีกครั้งแล้วนะคะ ในภาคการศึกษาฤดูร้อนนิสิตก็เริ่มเรียนและเริ่มสอบกันบ้างแล้ว การเปิดเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ก็ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้ว หลายคณะหลายหน่วยงานก็เร่งเตรียมการเพื่อรองรับกับการต้อนรับนิสิตใหม่ ซึ่งในวันที่ 26-27 เมษายน 2555 มหาวิทยาลัย กำ�หนดให้นิสิตใหม่รายงานตัว ณ อาคารพลศึกษา ในวันดังกล่าวสำ�นักคอมพิวเตอร์ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำ�การให้บริการ ต่างๆ ให้นิสิตใหม่ได้รับทราบและอำ�นวยความสะดวกโดยให้บริการกำ�หนดบัญชีผู้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกำ�หนด บัญชีผู้ใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กับนิสิต เพื่อให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่เปิดภาคการศึกษา นอกจากนั้น สำ�นักคอมพิวเตอร์ กำ�ลังปรับปรุงห้องบริการคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำ�หรับการเรียนการสอนและให้บริการกับนิสิต อย่างเต็มที่..... พบกันใหม่ในฉบับหน้าค่ะ

ที ่ ป รึ ก ษา

อาจารย์ ธ วั ช วงศ์ ลาวั ล ย์ ผู ้ อ ำ � นวยการสำ � นั ก คอมพิ ว เตอร์ อาจารย์ ส ุ ว ิ ช ถิ ร ะโคตร รองผู ้ อ ำ � นวยการฝ่ า ยพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ อาจารย์ ร ั ง สรรค์ โฉมยา รองผู ้ อ ำ � นวยการฝ่ า ยอำ � นวยการ ผศ.ศศิ ธ ร แก้ ว มั ่ น รองผู ้ อ ำ � นวยการฝ่ า ยบริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ บรรณาธิ ก าร นางสาวพั ต ชบู ล กิ ่ ง พุ ่ ม กองบรรณาธิ ก าร นางสาวพั ต ชบู ล กิ ่ ง พุ ่ ม นายสิ ท ธิ ์ เอมดี นายกรธวั ฒ น์ มณี ช ม พิ ม พ์ ท ี ่ สำ � นั ก คอมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสาคาม ติ ด ตามจดหมายข่ า วออนไลน์ ไ ด้ ท ี ่ www.cc.msu.ac.th หรื อ ติ ด ต่ อ ที ่ สำ � นั ก คอมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ชั ้ น 3 อาคารวิ ท ยบริ ก าร บี ตำ � บลขามเรี ย ง อำ � เภอกั น ทรวิ ช ั ย จั ง หวั ด มหาสารคาม


สำ�นักคอมพิวเตอร์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 สำ�นักคอมพิวเตอร์ นำ�โดย อาจารย์ธวัชวงศ์ ลาวัลย์ ผู้อำ�นวยการสำ�คอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยบุคลากร ได้ร่วมกับบุคลากรจากสำ�นักวิทยบริการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช สำ�นักศึกษาทั่วไป โรงเรียนสาธิต ประถม โรงเรียนสาธิตมัธยม บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันขงจื๊อ ศูนย์หนังสือ และสำ�นักบริการวิชาการ จัดขบวนแห่เข้าร่วมงานสืบสานอนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ�ขอพรจากผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำ�ปี 2555 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับคณะ หน่วยงานและชุมชนรอบ มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและประชาชนในชุมชนรอบบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่คนไทยยึดถือปฏิบัติและสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ สวนป่าด้านข้างอาคารบรมราชกุมารีและ ในวันที่ 12 เมษายน 2555 สำ�นักคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ เพื่อรดน้ำ�และขอพรจากผู้บริหาร ณ ลานหน้าสำ�นักงานเลขานุการ


การจัดการความรู้ Blogger มือใหม่ เเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ณ สำ � นั ก งานเลขานุ ก ารสำ � นั ก คอมพิ ว เตอร์ งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์ องค์กร สำ�นักงานเลขานุการสำ�นัก คอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมการจัดการ ความรู้เรื่อง Blogger มือใหม่ โดยใช้ WordPress โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ บุ ค ลากรในสำ � นั ก งานเลขานุ ก ารได้ ใช้ เครื่องมือดังกล่าว สร้างข้อมูลองค์ความ รู้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน พร้อมเผยแพร่ ความรู้ระหว่างบุคลากรและบุคคลทั่วไป และเป็ น การดำ � เนิ น งานตามตัวบ่ง ชี้ ด้าน การประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

สำ�นักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมงานพิธีจักรี

วันที่ 6 เมษายน 2555 อาจารย์สุวิช ถิระโคตร รองผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ นางลัดดา ศรีเอี่ยม และนางสาวณภัทชา ไชยสิงห์ เป็นผู้แทนสำ�นักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันจักรี เพื่อรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและพระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ประวัติ วันจักรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็น กษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีสืบทอดต่อจาก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปพระเจ้าอยู่หัว ทั้ง 4 พระองค์ (ร.1-4) เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหา-กษัตริย์องค์ต่อมา พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนได้ถวายบังคมระลึกถึงพระ มหากรุณาธิคุณ เป็นธรรมเนียมปีละครั้ง และโปรดเกล้าให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และมีการย้ายที่หลายครั้ง เช่น พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ปราสาท และพระที่นั่งศิวาลัยปราสาทเป็นต้น ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงโปรดให้ย้ายพระบรมรูปทั้ง 4 (ร.1-4) มาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5 พระชนกนาถ จนกระทั่ง ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2461 การซ่อมแซมก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง 5 รัชกาล จึงสำ�เร็จลุล่วง และได้มีพระบรม ราชโองการ ประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่ 6 เมษายนปีนั้น และต่อมา โปรดฯ ให้เรียกวันที่ 6 เมษายนว่า “วันจักรี”


ประชุมติดตามและทบทวนการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน

วันที่ 18 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมสำ�นักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี สำ�นักคอมพิวเตอร์ได้จัดประชุม ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรเพื่ อ ติ ด ตามและพิ จ ารณาทบทวนผล การดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นการติดตามการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัดความ สำ�เร็จตามแผนฯปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ทำ�ให้การดำ�เนินงาน

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อนำ�ข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไข กำ � หนดแนวทางในการดำ � เนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพการ ดำ�เนินงานของสำ�นักฯและมหาวิทยาลัย ลดความเสี่ยงในการ ดำ�เนินงาน และปรับปรุงแผนการปฏิบัติราชการต่อไป

อบรมSocial media เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร

ในวันที่ 25 เมษายน 2555 ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B315 อาคารวิทยบริการบี สำ�นักคอมพิวเตอร์ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร การใช้ Facebook และ twitter ให้กับบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี อาจารย์สุวิช ถิระโคตร รองผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการอบรม การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้ Facebook และ twitter เป็นเครื่องมือในการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


กิจกรรมประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำ�หนดรับรายงานตัวนิสิตปริญญารี ระบบรับตรง ประจำ�ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 26- 27 เมษายน 2555 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยหาสารคาม ซึ่งคาดว่าจะมีจำ�นวนนิสิตใหม่ มารายงานตัว ทั้งสองวันประมาณ 6,000 คน สำ�นักคอมโดย งานฝึกอบรม ได้จัดการประชาสัมพันธ์การให้บริการของสำ�นักคอมพิวเตอร์ให้กับนิสิตใหม่เพื่อเป็นการอำ�นวยความสะดวกและสร้างความเข้าใจ ในการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำ�หรับนิสิตใหม่ให้สามรถนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ได้อย่างมีความ สุขและถูกต้องตาม พรบ ว่าด้วย การกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ประกอบด้วย 1) การกำ�หนดบัญชีผู้ใช้ระบบอีเมลล์ สำ�หรับนิสิต (Live mail@msu) 2) การให้บริการซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ สำ�หรับ นิสิต เพื่อการเรียนการสอน 3) กำ�หนดบัญชีผู้ใช้ ระบบพิสูจน์ ตัวตน (Authentieation) เพื่อเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต (เครือข่าย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 4) ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อนิสิตใหม่ใส่ใจไอที ซึ่งจะจัดกิจกรรมให้ความรู้ ต่างๆด้าน ICT ให้กับนิสิตระหว่าง วันที่ 28 พ.ค. - 1 มิ.ย 2555 วันละ 2 รอบ รอบเช้า เวลา 09.00-12.00 น. รอบบ่าย 13.00-16.00น. ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B 100 ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ B โดยนิสตสามารถ สำ�รองที่นั่งเพื่อรับการอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำ�นักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 จังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีถวาย เครื่องราชสักการะและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยครบรอบ 405 ปี วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมจังหวัด มหาสารคาม โดยนายสิทธิศักดิ์ จันทร์สมุด ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน อธิการบดี นำ�คณะข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำ�ปี 2555 ในการนี้ นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนร่วมวางถวายเครื่องราชสักการะพาน พุ่มดอกไม้ และกล่าวถวายราชสดุดี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่อง

ในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประวัติวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อปี พ.ศ. 2098 พระองค์ทรงเป็นวีรกษัตริย์ ที่ทรงพระ ปรีชาสามารถ มีพระอัจฉริยภาพ และฝีพระหัตถ์ในทางการรบ ตลอด พระชนม์ชีพของพระองค์ จนสวรรคต เมื่อเดือน 6 ขึ้น 8 ค่ำ� ปีมะเส็ง พ.ศ.2148 มีพระชนมายุ 50 พรรษา ที่พสกนิกรชาวไทยต่างสำ�นึกใน พระมหากรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของพระองค์ ที่ทรงพระปรีชา สามารถ ขับไล่อริราชศัตรูตลอดจนพระชนม์ชีพ เพื่อสร้างความเป็น เอกราชให้แก่ชาติไทยมาตราบจนทุกวันนี้


ผู้อำ�นวยการสำ�นักคอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2555

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งทที่ 4/2555 ณ ห้องประชุม 1

อาคารบรมราชกุมารีโดยมีนายอักขราทร จุฬารัตนนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานการประชุม พร้อผมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ธวัชวงศ์ ลาวัลย์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามในครั้งนี้ การประชุม ใช้ระบบถ่ายทอดทางไกลแบบสื่อสารสองทาง (Video Conference) ระหว่างห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับสำ�นักงานประสาน งานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14 อาคารสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

สำ�นักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการติดตั้ง ระบบ MIS

สำ�นักคอมพิวเตอร์ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การติดตั้งระบบ MIS ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบฐาน ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ไม่มีประสบการณ์ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า อบรมมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ กระบวนการติ ด ตั้ ง โปรแกรมระบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การบริ ห าร จัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( Management Information System ) สามารถนำ�ความรู้ ไปใช้ในการติดตั้งโปรแกรม และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานระบบ MIS ในหน่วยงาน

ที่สังกัด โดยได้จัดฝึกอบรมในวันที่ 30 เมษายน 2555 ณ ห้อง บริการคอมพิวเตอร์ ห้อง B315 อาคารวิทยบริการ B ซึ่งมี บุคลากร จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมโครงการ จำ�นวน 7 คน ทั้งนี้ หากคณะ/หน่วยงานใดมีความประสงค์ให้สำ�นักคอมพิวเตอร์ จัด อบรมให้กับบุคลากรในสังกัดโปรดติดต่องานฝึกอบรมอบรมสำ�นัก คอมพิวเตอร์เลขหมายภายใน 2458 เพื่อจัดการอบรมต่อไป


Microsoft Security Essentials เป็นโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่

สามารถดาวน์ โ หลดมาใช้ ง านได้ ฟ รี ๆ หากท่ า นใช้ ร ะบบปฏิ บั ติ ก าร Windows ลิขสิทธิ์เท่านั้น[สามารถติดต่อขอใช้ Windows ฟรีได้ที่ http://ccsoftware.msu.ac.th/ (สำ�หรับบุคลากร) , http://livemail. msu.ac.th/ (สำ�หรับนิสิต)] ดังนั้นท่านผู้อ่านไม่จำ�เป็นต้องหาซื้อแอนตี้ ไวรัส หรือดาวน์โหลดแอนตี้ไวรัสที่ crack มาใช้ให้ยุ่งยาก นอกจากจะสิ้น เปลืองแล้วยังเสี่ยงต่อเครื่องติดไวรัสด้วยครับ ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมี โปรแกรมแอนตี้ไวรัส kaspersky ไว้ support โดยสามารถดาวน์โหลดใด้ ภายในเครื่อข่ายของมหาวิทยาลัยเท่านั้นบุคคลากร จึงขอแนะนำ�ให้ท่าน ใช้ Windows ลิขสิทธิ์และใช้ Microsoft Security Essentials โปรแกรม แอนตี้ไวรัสควบคู่ไปด้วยครับ เพื่อความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ และข้อมูลท่านเองโปรแกรมจะประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ 1. หน้าแรก ซึ่งหน้านี้จะเป็นการแสดงรายงานต่างๆ เช่น มีการอัพเดท ฐานข้อมูลไวรัสหรือไม่ มีการสแกนล่าสุดเมื่อไหร่ และการสั่งสแกนไวรัส แบบต่างๆ เช่น • เร่งด่วน หมายถึงการสแกนไวรัสเฉพาะไฟล์ที่จำ�เป็นของระบบ Windows- ทั้งหมด หมายถึง สแกนไวรัสทุกไฟล์ทุก Folder ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ • กำ�หนดเอง หมายถึง การสแกนไวรัวเฉพาะไฟล์หรือ Folder ที่เรา กำ�หนด เช่น สแกนเฉพาะไดร์ เป็นต้นหน้าตาโปรแกรมตามรูปด้านล่าง

3. ประวัติ จะแสดงประวัติการตรวจพบไวรัส มัลแวร์ สปายแวร์หรือ อื่นๆ ที่โปรแกรมแจ้งเตือนว่าไม่ปลอดภัย พร้อมทั้งแสดงข้อมูลคร่าวๆ ของไวรัสที่ตรวจพบว่าทำ�งานอย่างไร อันตรายแค่ไหน เป็นต้น ส่วน ตัวผมแล้วโปรแกรมตัวนี้ค่อนข้างตรวจสอบละเอียดดีครับ ขนาดพวก key crack ต่างๆก็ตรวจได้ ทั้งที่โปรแกรมแอนตี้ไวรัสบางตัวตรวจสอบไม่ได้

4. การตั้งค่า ส่วนนี้เป็นการตั้งค่าการใช้งานโปรแกรม เช่น การ กำ�หนดเวลาสแกน, การกำ�หนดสแกน flash drive , ตั้งค่าเริ่มต้น เป็นต้น

2. อัพเดท เหมือนกับโปรแกรมป้องกันไวรัสอื่นๆ ที่ต้องมีการอัพเดท ซึ่งส่วนนี้จะแสดงเวอร์ชั่น signature ของการป้องกันไวรัสและสปายแวร์ พร้อมทั้งแสดงการอัพเดทล่าสุดเมื่อไหร่ ถ้าไม่อัพเดทเราสามารถกดปุ่ม อัพเดท ได้เลย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://ncs.msu.ac.th/archives/884.html


ดุลยเทพ ภัทรโกศล

พันธ์กิจ 1. บริการเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และระบบ LMS เพื่อการจัดการ เรียนการสอนออนไลน์ 2. บริการซอฟแวร์เพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 3.พัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์และสื่อเพื่อการฝึกอบรม ออนไลน์ 4. ให้บริการห้องผลิตสื่อ ได้แก่ ห้องบันทึกวิดีโอ ห้องบันทึกเสียง และกราฟฟิกแอนนิเมชั่น 5. ให้บริการศูนย์สอบและคลังข้อสอบวัดสมรรถนะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารแก่นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยมี เอกสารรับรองระดับความรู้ 6. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการเรียน การสอนของมหาวิทยาลัย สำ�นักคอมพิวเตอร์ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 7. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้รับผิดชอบดูแลระบบ e-Learning แทนกองประชาสัมพันธ์และ และการสื่อสารเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กิจการต่างประเทศ เดิมระบบจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มหาสารคามใช้โปรแกรม Cyber Class ในการจัดการเรียนการสอน ทิศทางของการดำ�เนินงาน และเนื่องจากโปรแกรมดังกล่าวได้ใช้มาเป็นเวลานานขาดการพัฒนา ในการดำ�เนินงานของงาน e-Learning จะแบ่งการทำ�งาน เนื่องจากเป็นซอฟแวร์ระบบปิดและฮาร์ดแวร์ที่รองรับล้าสมัย สำ�นัก ออกเป็น 3 ระยะ คือ คอมพิวเตอร์จึงได้เปลี่ยนระบบจัดการเรียนการสอนมาเป็น Moodle ระยะที่ 1 ดำ�เนินการติดตั้งระบบใหม่และถ่ายโอนข้อมูลจากรายวิชาเก่า เนื่องจากเป็นซอฟแวร์ระบบเปิดและมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งนำ�มาใช้ ที่มีอยู่ในระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่โดยใช้โปรแกรม Moodle งาน โดยในเบื้องต้นสำ�นักคอมพิวเตอร์ได้ทดลองใช้ในการจัดการเรียน ระยะที่ 2 ดำ�เนินการให้ความรู้เรื่องการผลิตสื่อ e-Learning แก่อาจารย์ การสอนให้กับคณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำ�นวน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์เข้ามาสร้างบทเรียน 11 วิชา และกำ�ลังดำ�เนินการนำ�รายวิชาเดิมที่อยู่ในระบบ Cyber Class บนเครือข่ายที่ได้สร้างขึ้น เข้าสู่ระบบใหม่โดยจะเปิดให้นิสิตทำ�การศึกษาในรูปแบบของหลักสูตร ระยะที่ 3 พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้สามารถเข้าถึงได้จาก สาธารณะ หรือ Public Course โดยจะทำ�การขออนุญาตจากอาจารย์ อุปกรณ์พกพาอื่นๆนอกจากคอมพิวเตอร์ เช่น โทรศัพท์มือถือ iPAD เจ้าของรายวิชาต่อไป iPHONE เป็นต้น การดำ�เนินงาน วิสัยทัศน์ ปัจจุบันงาน e-Learning มีบุคลากรประจำ� จำ�นวน 3 คน เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยี โดยแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ส่วนได้ แก่ 1)ผู้บริหารระบบ สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ จัดการเรียนการสอน 2)ผู้ดูแลศูนย์มีเดียเซ็นเตอร์ และ 3)ผู้ดูแลศูนย์ ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ สอบและคลังข้อสอบ


แนะนำ�จุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ / ONE STOP SERVICE จุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) จุดบริการแบบเบ็ดเสร็จสำ�นัก คอมพิวเตอร์ ให้บริการกำ�หนดบัญชีผู้ใช้งานระบบต่างๆ สำ�หรับบุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่ออำ�นวยความสะดวกต่อผู้รับบริการ โดยมีที่ตั้ง ณ สำ�นัก คอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ B ห้อง B 311 ชั้น 3 ต่อสอบถาม โทรศัพท์ภายใน 2455 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 2455 โดยให้บริการดังนี้

บริการสำ�หรับนิสิต 1. บัญชีผู้ใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Windows Livemail: @Live.msu.ac.th) 2. บัญชีผู้ใช้ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) สำ�หรับเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต 3. บริการ MSDNAA Download โปรแกรมลิขสิทธิ์ สำ�หรับคณะที่มีการทำ�บันทึกความเข้าใจ(MOU) 4. บริการ Microsoft Dream Spark Download โปรแกรมลิขสิทธิ์ฟรี บริการสำ�หรับบุคลากร 1. กำ�หนดบัญชีผู้ใช้งานระบบ MIS สำ�หรับ การตรวจสอบสลิปเงินเดือน 2. บัญชีผู้ใช้ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) สำ�หรับเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต 3. บัญชีผู้ใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (MSU Mail l: @msu.ac.th) โดยมีพื้นที่ให้บริการ 1 GB ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน 4. บัญชีผู้ใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Documents System) 5. ดำ�เนินการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน ระบบสารสนเทศเพื่อประกอบการปลดหนี้บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวบริการ สำ�นักคอมพิวเตอร์

สำ�นักคอมพิวเตอร์ ให้บริการถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สอบถามรายละเอียด : งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำ�นักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ 2458 เลขหมายภายใน 2458

สำ�นักคอมพิวเตอร์ให้บริการ ซ่อมบำ�รุงคอมพิวเตอร์ สำ�หรับเครื่องของทางราชการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบถามรายละเอียด : งานช่อมบำ�รุง สำ�นักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ 2445 เบอร์ภายใน 2445

สำ�นักคอมพิวเตอร์ ให้บริการฝึกอบรมและห้องบริการคอมพิวเตอร์แก่นิสิตและบุคลากร สอบถามรายละเอียด : งานฝึกอบรม สำ�นักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ 2622 เบอร์ภายใน 2622

สำ�นักคอมพิวเตอร์ ให้บริการ การประชุมทางไกล การเรียนสอนทางไกล การสอบระดับบัญฑิตศึกษาโดยใช้ระบบทางไกล สอบถามรายละเอียด : งานถ่ายทอดวีดิทัศน์ทางไกล สำ�นักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ 2030 เบอร์ภายใน 2030

ccnews  

ccnews,ccnewmsu,ccnewletter

Advertisement