Page 1

UN NOMBRE QUE NO ÉS REAL El nombre i, el més famós dels nombres que no són nombres reals, es coneix com a “unitat imaginària”. La seva particularitat principal és que elevat al quadrat dóna un resultat negatiu: -1.

ELS NOMBRES IMAGINARIS Com que i2 = -1, i és l’arrel quadrada de -1 i a partir d’aquí es pot expressar el resultat de qualsevol nombre negatiu quan estem treballant fora del camp dels nombres reals:

Això explica la següent imatge:

És així que diem que 8i és un nombre imaginari: perquè elevat al quadrat té un resultat real negatiu. Ja que:

i = i i · i = - 1 i · i · i =- i i · i · i · i = 1 i · i · i · i · i =i …

UNA DE LES IGUALTATS MATEMÀTIQUES MÉS BONIQUES El nombre i intervé juntament amb el nombre π (que va ser un dels nombres del mes de setembre) i amb el nombre e (que serà un dels primers nombres de l’any 2012) en una de les fórmules que es considera més bella en les matemàtiques: la identitat d’Euler

Els nombres del mes de desembre

imaginari  
imaginari  

nombre mes desembre