Page 1

Altres sistemes de numeració La numeració romana: El sistema de símbols per a representar els nombres creat pels romans va tenir el mèrit de ser capaç d'expressar tots els nombres de l'1 a l'1000000 utilitzant només set lletres: I per l'1, V pel 5, X pel 10, L pel 50, C pel 100, D pel 500 i M pel 1000 En aquest sistema, per obtenir el nombre representat, se sumen el valor dels símbols, excepte els símbols situats a l'esquerra d'un símbol de valor més gran, que es resten.

Diferents maneres de representar el 40 El dia que Sadako va celebrar el seu 40è aniversari ela alumnes que estaven a 1r d’ESO van representar el 40 amb diverses coreografies: posant-se 40 alumnes en línia, posant-se de dos en dos, posant-se de 4 en 4, de 5 en 5, fent un trapezi, ja que 40 també és 6+7+8+9+10, fent la vora d’un quadrat ja que 112 – 92 fan 40 i fent una flor de vuit pètals. Ho recordaveu?

La numeració babilònica: Els babilonis utilitzaven un sistema posicional, es a dir, un sistema en el que el valor d’un dígit en concret depèn tant del seu valor com de la posició en el nombre que es vol representar. Es pot considerar un sistema mixt de bases 10 y 60. Solament dos símbols eren utilitzats per denotar els 59 primers nombres. Per representar els nombres més grans es combinaven aquests símbols deixant un espai entre ells, per exemple per representar el nombre 93 es col·locava el símbol que representa a l’1 (60 en sistema sexagesimal) i enrrera el símbols que representen al 33 (perquè 93=60+33).

Els nombres del mes de gener

40  

Altres sistemes de numeració La numeració romana: El sistema de símbols per a representar els nombres creat pels romans va tenir el mèrit de...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you