Page 1

-…œ«ÊLÀ>˜`ˆ˜} “>˜Õ>

Յ>ÀÀ>µ


À>˜V…ià >˜`Ê œ`ià À>˜V…ʘ>“i œ`i Յ>ÀÀ>µ

+


Î

Յ>ÀÀ>µ

+

œ`ˆ˜}

+

+

8/ , 

 / , 

œ`i

œ`i

+‡ 8

+‡


{

Յ>ÀÀ>µ

+‡ +‡ 8

+‡ 8‡ä£

, ‡

œ`i +‡ 8‡ä£ +‡ 8‡䣇 œŽˆ>Ê ÇÎ

+‡ 8‡䣇 -ՓÃ՘}

+‡ 8‡䣇

-œ˜Þ1+‡ 8‡ä£

+‡ 8‡䣇

>VŽLiÀÀÞ

+‡ 8‡䣇 

+‡ 8‡䣇 œÌœÀœ>

+‡ 8‡䣇 œŽˆ>Ê ™x

, ‡ 8‡


x

Յ>ÀÀ>µ

+‡ +‡

, ‡

+‡ ‡

, ‡

œ`i

+‡ ‡ä£

+‡ ‡ +‡ ‡

+‡ ‡ä£ +‡ ‡äÓ +‡ ‡äÎ

+‡ ‡äÓ

+‡ ‡äÎ

TV

TV 75 cm 111 cm

79 cm

+‡ ‡䣇*," 1 /" Ê-*  /" -ˆâiÊ\ÊΙ{ÊV“Ê7ÊÝÊÓÇäÊV“ÊʇÊi`ˆ>Ê\Ê-̈VŽiÀÊ܈̅ʓ>ÌÌÊ >“ˆ˜>̈œ˜Ê‡Ê-iiÊ«ˆVÌÕÀi

270 cm

139 cm

394 cm


È

Յ>ÀÀ>µ

+‡ +‡

+‡ ‡ 䣇‡

A

, ‡

‡+‡ ‡ 䣇

+‡ ‡ äӇ‡

B

A

+‡ ‡ ä£

+‡ ‡ äÓ

œ`i +‡ ‡ +‡ ‡ ä£ +‡ ‡ 䣇 +‡ ‡ 䣇

‡ ä£ +‡

+‡ ‡ äÓ +‡ ‡ äӇ +‡ ‡ äӇ

+‡ ‡ 䣇

+‡ ‡ 䣇 +‡ ‡ äӇ

+‡ ‡ äӇ

+‡ ‡ ä£ +‡ ‡ äÓ

+‡ ‡ ä£ÉÊ äӇ*," 1 /" Ê-*  /" -ˆâi\££Ç°xÊÝʙǰxÊV“ʇÊ>ÌiÀˆ>\Ê6ˆ˜ÞÊ܈̅Ê>ÌÌÊ>“ˆ˜>̈œ˜

, ‡

‡+‡ ‡ äӇ

B

+‡

‡ äÓ


7

Muharraq

MHQ-IN MHQ-IN AREA-C

MHQ-IN-C01 MHQ-IN-C01-A

Code MHQ-IN-C MHQ-IN-C01-B

MHQ-IN-C01 MHQ-IN-C01-A MHQ-IN-C01-B MHQ-IN-C01-C MHQ-IN-C01-D MHQ-IN-C01-E MHQ-IN-C01-F MHQ-IN-C01-G MHQ-IN-C01-H MHQ-IN-C01-I

MHQ-IN-C01 APT-IN-C01 MHQ-IN-C01-C

MHQ-IN-C01-E MHQ-IN-C01-D MHQ-IN-C01-F

MHQ-IN-C01-H MHQ-IN-C01-I MHQ-IN-C01-G

MHQ-IN-C01/ A-B-C-PRODUCTION SPECIFICATIONS Size : 58.5 cm x 126 cm - Media : Paper posters ( 3 separate posters and size of each poster is 42 x 58.5 cms )

AREA-C


8

Muharraq

MHQ-IN MHQ-IN

MHQ-IN-C02

AREA-C Code MHQ-IN-C02-A

MHQ-IN-C MHQ-IN-C02 MHQ-IN-C02-A MHQ-IN-C02-B MHQ-IN-C02-C MHQ-IN-C02-D MHQ-IN-C02-E MHQ-IN-C02-F MHQ-IN-C02-G MHQ-IN-C02-H MHQ-IN-C02-I MHQ-IN-C02-J

MHQ-IN-C02 APT-IN-C01

MHQ-IN-C02-B

MHQ-IN-C02-C

MHQ-IN-C02-E

MHQ-IN-C02-F

MHQ-IN-C02-H

MHQ-IN-C02-I

MHQ-IN-C02-D

MHQ-IN-C02-G

MHQ-IN-C02-J

AREA-C


™

Յ>ÀÀ>µ

+‡ +‡ ‡ äÎ

+‡

+‡ ‡ ä·

, ‡

œ`i

+‡ ‡ ä·

+‡ ‡

+‡ ‡ äÎ +‡ +‡ +‡ +‡ +‡ +‡ +‡ +‡ +‡

‡ ä· ‡ ä· ‡ ä·

‡ ä·

‡ ä· ‡ ä· ‡ ä· ‡ ä· ‡ ä·

+‡ ‡ ä·

+‡ ‡ äÎ */‡ ‡ ä£

+‡ ‡ ä·

+‡ ‡ 䣇

+‡ ‡ ä·

+‡ ‡ ä·

+‡ ‡ ä·

+‡ ‡ ä·

+‡ ‡ äÎÉʇ ‡ ‡*," 1 /" Ê-*  /" -ˆâiÊ\Ê{£°xÊV“ÊÝÊnÇÊV“ʇÊi`ˆ>Ê\Ê*>«iÀÊ«œÃÌiÀà ­ÊÎÊÃi«>À>ÌiÊ«œÃÌiÀÃÊ>˜`ÊÈâiʜvÊi>V…Ê«œÃÌiÀʈÃÊ{£°xÊÝÊәÊV“ÃÊ®

, ‡


10

Muharraq

MHQ-IN MHQ-IN

MHQ-IN-C04

AREA-C Code MHQ-IN-C

MHQ-IN-C04-A

MHQ-IN-C04 MHQ-IN-C04-A MHQ-IN-C04-B MHQ-IN-C04-C MHQ-IN-C04-D MHQ-IN-C04-E MHQ-IN-C04-F MHQ-IN-C04-G MHQ-IN-C04-H MHQ-IN-C04-I MHQ-IN-C04-J

MHQ-IN-C04 APT-IN-C01

MHQ-IN-C04-B

MHQ-IN-C04-C

MHQ-IN-C04-E

MHQ-IN-C04-F

MHQ-IN-C04-H

MHQ-IN-C04-I

MHQ-IN-C04-D

MHQ-IN-C04-G

MHQ-IN-C04-J

AREA-C


11

Muharraq

MHQ-IN MHQ-IN

MHQ-IN-C05

AREA-C Code MHQ-IN-C MHQ-IN-C05 MHQ-IN-C05 APT-IN-C01

AREA-C


£Ó

Յ>ÀÀ>µ

+‡ +‡

+‡ ‡ ä£

, ‡

œ`i +‡ ‡

+‡ ‡ ä£ +‡ ‡ ä£ */‡ ‡ ä£

, ‡

+‡ ‡ 䣇*," 1 /" Ê-*  /" -ˆâiÊ\ÊÓ££V“ÊÝÊÈnÊV“ʇÊi`ˆ>Ê\Ê-̈VŽiÀʳÊ>ÌÌÊ>“ˆ˜>̈œ˜


£Î

Յ>ÀÀ>µ

+‡ +‡

+‡ ‡ äÓ

, ‡

œ`i +‡ ‡

+‡ ‡ äÓ

*/‡ ‡ ä£

+‡ ‡ äÓ

, ‡

+‡ ‡ 䣇*," 1 /" Ê-*  /" -ˆâiÊ\ÊÓ££V“ÊÝÊÈnÊV“ʇÊi`ˆ>Ê\Ê-̈VŽiÀʳÊ>ÌÌÊ>“ˆ˜>̈œ˜


+‡ ‡ä£ +‡ ‡äÓ

+‡ ‡ ä£

+‡ ‡ äÓ +‡ +‡ +‡ +‡ +‡ +‡ +‡

‡ ä£ ‡ ä£ ‡ äÓ ‡ äÓ ‡ äÎ ‡ ä{ ‡ äx

+‡ 8‡ä£

+‡ 8‡äÓ

Muharraq  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you