Page 1

1


Índex

Marc general ............................................................................3

Evolució de la taxa comarcal ...................................................4

Procedència de la població immigrada.....................................5

o

Àrees continentals de procedència ...............................5

o

Principals nacionalitats estrangeres..............................6

o

Població estrangera per edats i sexe ............................7

Municipis de la comarca...........................................................8

o

Evolució dels municipis de la comarca..........................9

2


A) Marc general

A Catalunya hi resideixen 1.185.852 estrangers a 1 de gener del 2011 que representen el 15,7% del total de la població. Aquesta xifra mostra que la població estrangera, que des de l’any 2000 i fins al 2010 havia registrat forts increments, l’any 2011 disminueix per primera vegada, un 1,1% respecte a l’any anterior. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), aquesta reducció no afecta tot el territori, sinó que hi ha 21 comarques que segueixen registrant augments encapçalades pel Priorat i la Segarra, del 4,5% i del 3,7% respectivament.

3


B) Evolució de la taxa comarcal

Totes les dades que es presenten en aquest Recull de dades, s’extreuen de la Font: Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) i fan referència a les dades oficials publicades a 1 de gener de 2011. Població total empadronada ....................................................26.393 persones

Població immigrada empadronada.......................................... 2.270 persones

Percentatge població estrangera............................................. 8.60 % (augment del 0.4% respecte l’any passat)

10 9

8,6

8 7

8,36 8,25 7,99 6,91

6

5,88 5,29

5

4,2

4 3 2

3,67

3,12 1,99

1,6

1 0 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

El total de població del Ripollès ha disminuït en 187 persones respecte l’any 2010. En canvi, la població immigrada ha crescut en 49 persones. Distribució per sexe de les persones immigrades o

% dones .............................................................. 46.56% (1.057dones)

o

% homes ............................................................. 53.44% (1.213homes)

4


B) Procedència de la població immigrada

B1) Àrees continentals de procedència

Població

% sobre el total

estrangera

d'estrangers

Europa

566

24,93

Unió Europea (27)

482

21,23

Europa Central i Oriental

79

3,48

Resta d'Europa

5

0,22

Àfrica

993

43,74

Àfrica del Nord i Magrib

961

42,33

Àfrica subsahariana

27

1,19

Àfrica Central i Meridional

5

0,22

629

27,71

Amèrica del Nord

4

0,18

Amèrica Central

132

5,81

Amèrica del Sud

493

21,72

Àsia

81

3,57

Orient Mitjà

<4

:

Àsia Central i Oriental

75

3,3

Sud-est asiàtic

<4

:

Japó

<4

:

Oceania

<4

:

Apàtrides

0

0

Amèrica

5


Àsia 4% Europa 25% Amèrica 28%

Àfrica 43%

B2) Principals nacionalitats estrangeres

A la comarca, hi ha un gran ventall de nacionalitats. No obstant, algunes nacionalitats tenen una presència més significativa que d’altres.

Destaquem que de les 10 nacionalitats majoritàries a la comarca totes han disminuït en nombre, excepte 2 que s’han mantingut. Cap d’elles registra un augment en el nombre de persones del col·lectiu. •

El Marroc continua essent la nacionalitat més significativa de la comarca. En referència a la resta d’Àfrica, es constata que les altres nacionalitats tenen una presència poc important al Ripollès. Destaca el fet que, respecte les dades de l’any passat, aquest col·lectiu compta amb 32 persones menys.

El grup llatinoamericà presenta uns ritmes de creixement bastant diferents segons el país d’origen. Destaca que continua disminuint considerablement el nombre de persones paraguaianes empadronades a la comarca, fins al punt que actualment, aquesta nacionalitat ja no ocupa un lloc entre les 10 més nombroses a la comarca. Les persones bolivianes també han disminuït en nombre, concretament, 17 persones menys que l’any passat.

La Unió Europea també té una representació significativa a la comarca. Destaquem que el nombre de persones romaneses empadronades continua estable ocupant la segona nacionalitat més nombrosa de la comarca. És una

6


de les poques nacionalitats que manté el mateix nombre de persones respecte l’any passat. •

Del continent asiàtic, destaca la presència de persones paquistaneses si bé forma part d’una nacionalitat amb poca rellevància numèrica a la comarca, i també disminueix en nombre.

La resta de procedències tenen poca presència a la comarca.

País de procedència

Població del país

% respecte el total de la població estrangera a la comarca

Marroc Romania Colòmbia Equador Argentina Hondures Rússia República Dominicana Bolívia Pakistan

955 234 183 67 65 58 49 49 47 35

42,07 10,31 8,06 2,95 2,86 2,56 2,16 2,16 2,07 1,54

Marroc

2% 3%3% 3% 3% 4% 4%

Romania Colòmbia Equador Argentina

11%

54%

Hondures Rússia República Dominicana

13%

Bolívia Pakistan

7


B3) Població estrangera del Ripollès per edats i sexe

Els grups d’edat que presenten un major nombre de població estrangera són els compresos entre els 30 i els 39 anys. Mentre que a partir dels 55 anys, s’observa molt poca presència de població estrangera al Ripollès. Aquest fet contrasta amb la piràmide d’edats de la població total de la comarca, ja que els majors de 65 anys representen el 23.35% del total de la població.

De 0 a 4 anys De 5 a 9 anys De 10 a 14 anys De 15 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 39 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 i més anys Total %

Homes

Dones

Total

105 74 78 92 89 126 180 163 106 80 59 31 13 17 1.213 53,44

78 54 64 62 102 151 148 150 83 62 46 20 12 25 1.057 46,56

183 128 142 154 191 277 328 313 189 142 105 51 25 42 2.270 100

% sobre la població 8,06 5,64 6,26 6,78 8,41 12,2 14,45 13,79 8,33 6,26 4,63 2,25 1,1 1,85 100

8


C) Municipis de la comarca

Municipi

Campdevànol

Població

total

%

3.477

129

3,71

136

7

5,15

2.450

298

12,16

Gombrèn

209

18

8,61

Llanars

561

60

10,7

Llosses, les

221

11

4,98

Molló

358

13

3,63

Ogassa

251

5

1,99

Pardines

159

<4

:

Planoles

309

41

13,27

Queralbs

186

5

2,69

1.941

133

6,85

10.913 1.146

10,5

3.492

253

7,25

Sant Pau de Segúries

694

41

5,91

Setcases

176

21

11,93

Toses

161

6

3,73

Vallfogona de Ripollès

223

11

4,93

Vilallonga de Ter

476

70

14,71

26.393 2.270

8,6

Campelles Camprodon

Ribes de Freser Ripoll Sant Joan de les Abadesses

Ripollès

9


C1) Evolució dels municipis de la comarca

Municipis

% a 31/12/10

% a 31/12/11

Diferència

Campdevànol

3.93

3,71

-0,22

Campelles

6.62

5,15

-1,47

Camprodon

11.48

12,16

0,68

Gombrèn

7.66

8,61

0,95

Les Llosses

11.8

10,7

-1.1

Llanars

6.33

4,98

-1,35

Molló

3.34

3,63

0,29

Ogassa

2.22

1,99

-0,23

Pardines

1.25

:

Planoles

9.32

13,27

3,95

Queralbs

2.15

2,69

Ribes de Freser

6.14

6,85

0,54 0,71

Ripoll

10.02

10,5

0,48

Sant Joan de les Abadesses

7.45

7,25

-0,2

Sant Pau de Segúries

7.29

5,91

-1,38

Setcases

13.56

11,93

-1,63

Toses

3.09

3,73

0,64

Vallfogona

5.38

4,93

-0,45

Vilallonga de Ter

13.66

14,71

TOTAL Comarca

8.36

8,6

1,05 0,24

10

Recull de dades de població immigrada del Ripollès, 2011  

Recull de dades de població immigrada del Ripollès, 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you