Page 1

LA IMMIGRACIÓ AL RIPOLLÈS RECULL I ANÀLISI DE DADES 2010

PLA D'INCLUSIÓ SOCIAL Ripoll, 2011


ÍNDEX

LA IMMIGRACIÓ AL RIPOLLÈS RECULL I ANÀLISI DE DADES 2010

1- Evolució de la taxa comarcal ……………………………

2- Procedència de la població immigrada …………………… 2.1. Àrees continentals de procedència……………………… 2.2. Principals nacionalitats estrangeres……………………

3- Municipis de la comarca del Ripollès ………… 3.1. Evolució de la població dels municipis de la comarca … 3.2. Distribució, comparativa i variació de la població total i població immigrada, per zones …………………… 3.3. Evolució població total al Ripollès 2003 - 2010 ……

4- Anàlisi de dades……………………………………………

Font: Diputació de Girona. 2010

Totes les dades aquí exposades fan referència al 31 de desembre de 2010


1- Evolució de la taxa comarcal 26.580 per

Població total empadronada al Ripollès, 2010……………………………

Població immigrada empadronada el 2010………………………………………2.221 pers Percentatge població immigrada a la comarca del Ripollès…………… 8,36% Increment de 0,11% respecte a 31 desembre de 2009, que era el 8,25%

Distribució per sexes del immigrants: HOMES DONES

Total

Percentatge

1.195 1.026

53,80%

DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ IMMIGRANT, PER SEXES HOMES

1.026

DONES

1.195

46,20%

Respecte de l'any 2009, les dones immigrades s’han incrementat en un 1,4 els homes immigrats han disminuït en un 1,4

Evolució de la immigració al Ripollès: anys 2003 - 2010 % 9%

8,36

2009

2010

7,99

8%

6,91

7% 6%

5,29

5,88

2005

2006

4,2

5% 4%

8,25

3,67

3% 2% 1% 0% 2003

2004

2007

2008

2- Procedència de la població immigrada. 2.1 Àrees continentals de procedència Total

Percentatge

ÀFRICA

954

42,95%

EUROPA

529

Magreb i Àfrica del Nord Subsaharians

931 23

41,90%

Països comunitaris Països extracomunitaris

176 353

Total

Percentatge

636

28,63%

Nord-amèrica

0

0,00%

Centre-amèrica

69

3,11%

Sud-amèrica

567

25,53%

AMÈRICA

1,04%

Total

Total ÀSIA

69 Total

ALTRES NACIONALITATS

33


2.2. Principals nacionalitats estrangeres Al Ripollès ens trobem més de 70 nacionalitats diferents. No obstant, això, algunes nacionalitats hi te presència més significativa que altres. PAÍS DE PROCEDÈNCIA

QUANTITAT

SOBRE TOTAL IMMIGRANTS 2.221

Marroc Romania Colòmbia Equador Argentina Bolívia Hondures Rússia Rep. Dominicana Paraguai Paquistan

987 234 192 74 73 62 58 53 50 43 40

44,44% 10,54% 8,64% 3,33% 3,29% 2,79% 2,61% 2,39% 2,25% 1,94% 1,80%

PAIS DE PROCEDENCIA MES FREQÜENT 987

192 40 Paquistan

43 Paraguai

50

53

Rep. Dominicana

58

Rússia

62

Hondures

73 Argentina

Equador

Colòmbia

Romania

Marroc

74

Bolívia

234

3- Municipis de la comarca: nombre total d'habitants i població immigr Percentatges MUNICIPIS

MUNICIPIS

Campdevànol Campelles Camprodon Gombrèn Llanars Les Llosses Molló Ogassa Pardines Planoles Queralbs Ribes de Freser Ripoll St. Joan de les A. St. Pau de Segúries Setcases Toses Vallfogona del Ripollès Vilallonga de Ter TOTALS

HABITANTS PER POBLES (2010)

TOTAL POBLACIÓ IMMIGRADA (2010)

Percentatge sobre els habitants del poble

3.483 136 2.474 209 568 221 359 225 160 311 186 1.972 10.991 3.530 700 177 162 223 476 26.580

137 9 284 16 67 14 12 5 2 29 4 121 1.101 263 51 24 5 12 65 2.221

3,93% 6,62% 11,48% 7,66% 11,80% 6,33% 3,34% 2,22% 1,25% 9,32% 2,15% 6,14% 10,02% 7,45% 7,29% 13,56% 3,09% 5,38% 13,66% 8,36


3.1. Evolució de la immigració als municipis de la comarca Taula del nombre d’immigrants 2009 - 2010, per pobles i percentatge sobre la poblac Diferència.

MUNICIPIS Campdevànol Campelles Camprodon Gombrèn Llanars Les Llosses Molló Ogassa Pardines Planoles Queralbs Ribes de Freser Ripoll St. Joan de les A. St. Pau de Segúries Setcases Toses Vallfogona del Ripollès Vilallonga de Ter TOTALS

ANY 2009

Percentatge 2009 sobre la població total

136 9 318 16 14 65 15 6 4 24 5 122 1.062 268 53 16 6 5 71 2.213

3,88% 7,20% 12,51% 6,90% 11,13% 5,98% 4,17% 2,27% 2,51% 8,60% 2,51% 6,17% 9,60% 7,54% 7,59% 6,25% 3,75% 2,26% 14,85% 8,25%

Percentatge DIFERÈNCI DIFERÈNCIA

ANY 2010 2010 sobre la població total

137 9 284 16 14 67 12 5 2 29 4 121 1.101 263 51 24 5 12 65 2.221

3,93% 6,62% 11,48% 7,66% 11,80% 6,33% 3,34% 2,22% 1,25% 9,32% 2,15% 6,14% 10,02% 7,45% 7,29% 13,56% 3,09% 5,38% 13,66% 8,36%

A

2010 - 2009

1 0 -34 0 0 2 -3 -1 -2 5 -1 -1 39 -5 -2 8 -1 7 -6 8

2009-2010 en %

0,05% -0,58% -1,03% 0,76% 0,67% 0,35% -0,83% -0,05% -1,26% 0,72% -0,36% -0,03% 0,42% -0,09% -0,30% 7,31% -0,66% 3,12% -1,19% 0,11%

El saldo migratori al Ripollès, a 31 de desembre de 2010, respecte a la mateixa data de 2009, tal com s’ha explicat abans, és positiu en un 0,11% Tot i que en un any els immigrants han augmentat a la comarca en 8 persones, cal significar la davall Camprodon (34), compensada per l’incrementa de Ripoll (39), Setcases (8) i Vallfogona del Ripollès 2009 IMMIGRACIÓ 2010 2009 - 2010: DIFERÈNCIA COMPARATIVA POBLE A POBLE 137 1 CAMPDEVÀNOL 136 -6 VILALLONGA DE TER 65 71 9 0 CAMPELLES 9 VALLFOGONA RIPOLLÈS 5 12 2846 -34 CAMPRODON -1 318 TOSES 5 024 GOMBRÈN 16 SETCASES 16 16 0 1453 -214 LLOSSES ST. PAULES SEGURIES 51 2 67 LLANARS 65 -5 ST.JOAN ABADESSES 268 263 -3 12 MOLLÓ 15 RIPOLL 1.062 1.101 -1 -1 5122 OGASSA 6 RIBES DE FRESER 121 -1 -2 25 PARDINES 4 QUERALBS 4 5 PLANOLES 2429 29 PLANOLES 24 PARDINES -1 2 44 QUERALBS-2 5 -1 OGASSA 5 -1 1216 RIBES DE FRESER 122 -3 1.062 MOLLÓ 15 12 39 1.101 RIPOLL LLANARSABADESSES 65 67 -5 263 ST.JOAN 268 LES LLOSSES 14 14 -2 51 ST. PAU SEGURIES 53 GOMBRÈN 16 16 8 24 SETCASES 16 -34 CAMPRODON 284 -1 5318 TOSES 6 CAMPELLES 9 7 129 VALLFOGONA RIPOLLÈS 5 CAMPDEVÀNOL 136 137 -6 65 VILALLONGA DE TER 71

7 8

39

5

2009 2010 DIFERÈNCIA 2 0 0 0 1


3.2. Distribució de la població immigrada per zones (subcomarques) Sectoritzem la comarca en 3 zones: Vall Camprodon: Baix Ripollès: Camprodon Campdevànol Llanars Gombrèn Les Llosses Molló Ripoll St. Pau de Segúries St. Joan de les A. Setcases Ogassa Vilallonga de Ter Vallfogona del R.

Vall de Ribes: Campelles Pardines Planoles Queralbs Toses Ribes de Freser

Zona / subcomarca

Població total

Població immigrada

Baix Ripollès Vall de Camprodon Vall de Ribes TOTALS

18.882 4.754 2.927 26.580

1.548 503 170 2.221

POBLACIÓ TOTAL I IMMIGRADA, PER SUBCOMARQUES 25000

1.548

20000 15000 10000

503

18.882

170 5000

4.754

2.927

0

Baix Ripollès

Vall de Camprodon

Vall de Ribes

Distribució percentual de la població total (26.580 h.) i la població immigrada (2.221 h.) per zones: Població Zona / subcomarca Població total immigrada Baix Ripollès Vall de Camprodon Vall de Ribes TOTALS

71,4% 17,6% 10,73%

69,69% 22,65% 7,65%

100%

100%

Comparativa i variació 2009 - 2010 de la població total del Ripollès, per zones: Població total:

Població total

Població total

Zona

2009

2010

Població total DIFERÈNCIA

Baix Ripollès Vall de Camprodon Vall de Ribes

19.069 4.854 2.898 26.821

18.954 4.772 2.854 26.580

-115 -82 -44 -241

TOTAL


Comparativa i variació 2009 - 2010, de la població immigrada al Ripollès, per zones: Població immigrada:

Total de població immigrada

Total de població immigrada

Zona

2009

2010

Total de població immigrada Diferència

Baix Ripollès

1.507

1.548

41

Vall de Camprodon Vall de Ribes

538 168

503 170

-35 2

TOTAL

2.213

2.221

8

POBLACIÓ TOTAL:

POBLACIÓ IMMIGRADA:

VARIACIÓ DE POBLACIÓ TOTAL 2009 - 2010 PER ZONES 25000

® 2010

20000 15000

® 2009

10000 5000

-115

0

- 82

-5000

Baix Ripollès

Vall de Camprodon

- 44 Vall de Ribes

VARIACIÓ DE POBLACIÓ IMMIGRADA 2009 2010 PER ZONES 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 -200

1.507

1.548

538

503 168 170

41

2

-35 Baix Ripollès

Vall de Camprodon

Vall de Ribes

3.3. Evolució de la població total del Ripollès 2003 - 2010 HABITANTS 26.900

26.831

26.800

26.821

26.700 26.600 26.500 26.400

26.400

26.580

26.576

26.300 26.200

26.138

26.162

2003

2004

26.366

26.100

2005

2006

2007

2008

2009

2010

La zona més poblada, amb més pes demogràfic, és el Baix Ripollès, on s'ubica la capital de la coma Ripoll. Representa el 71,30% del total de la població del Ripollès. La Vall de Camprodon i la Vall de Ribes, juntes sumen el 28,70% del conjunt del Ripollès. El Ripollès, perd població en totes les zones, en un total de 241 habitants (- 0,9%). Després d'un procés de creixement desigual de la població del Ripollès des de l'any 2003 fins al 2008 que la tendència s'està capgirant en aquests dos últims anys. Els tres motius principals de la pèrdua de població en un territori determinat són:


1- la baixa natalitat 2- l'alta mortalitat 3- l' emigraci贸 La immigraci贸 s'incrementa en 8 persones: + 0,03% Per zones: La Vall de Camprodon perd immigraci贸: 35 persones, mentre que la zona del Baix Ripol 41 persones. La Vall de Ribes es mant茅 amb un petit increment de 2 persones.


4 .- Anàlisi de dades Població immigrant: Demografia i Economia La població immigrada a Catalunya, representa un 14,8 % del total de la població catalana. A la província de Girona la immigració representa el 21,55% del total de població de la pr El Ripollès és, amb diferència, la comarca de la província de Girona amb menys immigran seguida de la comarca del Pla de l'Estany (15,11%), la Garrotxa (15,67%), la Cerdanya (20,1 En concret, a la comarca del Ripollès hi ha 2.221 persones immigrades, xifra que es tradueix del total de la població de la comarca,(a 31de desembre de 2010). Al Ripollès, l'origen de la població immigrada és molt divers: Hi trobem més de 70 nacional diferents. Els processos migratoris estan estretament relacionats amb l'economia d'un territor concretament amb l'oferta de treball. Per tant, la quantitat d'immigrants explica, entre altres v capacitat de generar llocs de treball en un territori concret. Sense la immigració estrangera, el total dels habitants del Ripollès, no arribaria a 25.000. En aquest sentit, des del punt de vista demogràfic, la immigració està neutralitzant el degote decreixement de la població del Ripollès, que, en un any (de 2009 a 2010) ha perdut 241 habitants.

Franges d'edat EDAT 0 – 15 anys 16 – 64 anys 65 anys i +

HOMES 256 919 20 ----------1.195

DONES 204 802 20 ----------1.026

TOTALS 460 1.721 40 ----------2.221

La major part dels immigrants, se situen en la franja d'edat laboral (de 16 a 64 anys):1.721 pe Això suposa el 77,5% del total dels immigrants del Ripollès (2.221) (especialment entre 25 i Entre els 0 i 15 anys: 20,7%. Són els fills d'aquests primers. La gent gran: de 65 anys i més, no arriba al 2% del total de la població immigrada. Des d'un punt de vista econòmic, la poca creació d'ocupació sembla una de les febleses del R que no pot oferir suficients expectatives a la immigració. Tot i que les poblacions del Ripollès que acullen més immigrants són les més grans: Ripoll, Camprodon, St. Joan Abadesses, Campdevànol, Ribes de Freser, si parlem en termes proporcionalitat respecte al nombre total d’habitants, la Vall del Ter: Vilallonga de Ter (13,6 Setcases (13,56%), Llanars (11,80%) i Camprodon (11,48%), són les poblacions que acullen percentatge més elevat de persones immigrades, per sobre de la mitjana de la comarca: 8,36% Probablement, l’oferta de llocs de treball, en concret els serveis d’hostaleria, dins el sector tu condicionat la concentració dels col·lectius d’immigrants, independentment de la mida o gran població.


Nacionalitat i sexe Si relacionem nacionalitat i sexe, es constata que els països d'origen són diferents en els hom en les dones immigrants. A la comarca del Ripollès, les dones vénen de països centre-americans i sud-americans com B Mèxic, Xile, Colòmbia, República Dominicana, Hondures, Veneçuela, Bolívia, Cuba... Però excepcions: Perú i Paraguai, d'on predominen els homes. També hi ha moltes més dones russes immigrades, en una proporció del doble (32 a 15) respe homes russos immigrants. Contrariament, Marroc, el Paquistan, Algèria, Xina, Burkina Faso i Bèlgica són països on la p d’ homes imigrats supera significativament el nombre de dones, a la comarca del Ripollès. Així mateix, es detecta que durant l'any 2010 el nombre de dones immigrades al Ripollès, incrementat, respecte de l'any anterior un 1,42%, la mateixa proporció en què ha minvat el d' homes immigrats, a la comarca.

Efecte crida i parentiu Les poblacions immigrades, per coneixença o parentiu, tendeixen a agrupar-se com a conseqü de l’efecte crida dels llocs de treball. Així: Els Romanesos a Vilallonga de Ter (59), a Ripoll (49), a Camprodon (46) i a St. Joan de les i a Setcases (14) De Russos/es a Ribes de Freser n'hi ha 28 i a Planoles 13 Els Marroquins s'agrupen especialment a Ripoll (632) i a St. Joan de les Abadesses (194). D'Argentins n'hi ha a Camprodon (21) i Ripoll (16) Colombians a Ripoll (71 ) i Camprodon (70).

Ripoll, 2011


PĂ gina

1

1 1 2

2 3 4-5 5

6-7


rsones sones

S S

42% i 42%

Any

Percentatge 23,82% 7,92% 15,89%

Percentatge 3,11%

Percentatge 1,49%

1


tenen una

rada.

2


ci贸 total.

m lada a s (7)

NCIA

3


),

4


09 -

0

2 e Ribes

ANY

arca:

8, sembla

5


lès guanya

6


rovíncia. nts: 7%). en el 8,36%

litats ri, i més variables, la

eix en

ersones i 35 anys).

Ripollès,

de 66%), un %). urístic, ha ndària de la

7


mes i

Brasil, hi ha dues

ecte als

proporció

s'ha nombre

üència A.(19)

8

Recull de dades sobre la població immigrada del Ripollès, 2010  
Recull de dades sobre la població immigrada del Ripollès, 2010  

Recull de dades sobre la població immigrada del Ripollès, 2010

Advertisement