Page 1

Startbijeenkomsten februari 2012

Mevrouw drs. A.P. Huizenga


Agenda A. Introductie 1. Kijken naar organisatieveranderingen (fusies, reorganisaties en ontwikkeltrajecten) 2. Ontwikkelingen in de regionale onderwijs markt 3. Het werken met ‘Leidende principes’ en de balans tussen ‘ontwerpen’ en ‘ontwikkelen’

B. Werkwijze voor de fusie 1. Hoofdstappen en planning 2. Fusieorganisatie en staande organisaties 3. Communicatie

Maar vooral gelegenheid voor vragen, gesprek en discussie! 2


A.1 Introductie Sherlock Holmes and Dr. Watson went on a camping trip – As they laid down for the night, Holmes said: “Watson, look up into the sky and tell me what you see” – Waton said: “I see millions and millions of stars” – Holmes: “And what does that tell you?” – Watson: “Astronomically it tells me that there are millions of gallaxies and potentially billions of planets, Theologically, it tells me that God is great and that we are small. Meteorologically it tells me that we have beautifull weather tomorrow. What does it tell you?”

=> De grootste uitdaging ligt in het elkaar echt begrijpen! 3


A.1 Introductie Constante aandacht voor zichtbare en onzichtbare zaken

Inhoud Procedures

Zichtbaar

Interactie

Normen

Onzichtbaar

Proces Behoeften

4


A.2 Introductie Ontwikkelingen in de onderwijsmarkt 1.

Schaalvergroting, bezuinigingen en toenemende eisen aan verantwoording stelt hoge eisen aan de bedrijfsvoering en de ondersteunende ICT

2.

Schaalvergroting in PO/VO, maatschappelijke druk kwaliteit onderwijs, vraagt om professionalisering bestuur

3.

Individualisering en kwaliteitseisen, vragen om toenemende differentiatie op inhoud, logistiek en didactiek (maatwerkonderwijs)

4.

Kwaliteit docenten blijvend thema, veel aandacht voor professionalisering van leraren (niet alleen vakmatig, maar ook didactisch en managerial)

5.

Meer samenwerking tussen scholen en gemeenten, bedrijven, zorg, leidt tot nieuwe huisvestingsconcepten (community colleges, brede school)

6.

Huisvesting/vastgoed wordt professioneler, hogere eisen aan bezetting en benutting ruimte, maar ook steeds meer onderdeel onderwijsvisie

7.

Aanpassing van onderwijs op een nieuwe generatie leerlingen (Einsteingeneratie, Homa Zapens, et cetera) 5


A.3 Introductie CreĂŤren van verbinding door leidende principes

Visie

Ambitie

Medewerkers

Strategie

Eigen beeld

Leidend principe

Organisatie

Leidend principe

Onderwijs

Cultuur

Omgeving

Ouders

Leidend principe

ICT

Leidend principe

Sturing

Leidend principe

‌.. 6


A.3 Introductie We organiseren goede toetsing Factoren Is het realiseerbaar? Zorgvuldigheid? Zowel competenties als technisch? Kan het in de tijd? Belang ten opzichte van andere projecten?

Is het ‘idee’ stevig genoeg? Klopt het strategisch en inhoudelijk? Is het uitlegbaar? Is het logisch?

Kracht

Haalbaarheid IDEE

Macht Staan de cruciale mensen echt achter het idee? Zowel de formele als de informele machtshebbers?

Draagvlak

Actoren

Zijn de mensen betrokken bij het idee? Wordt het idee ondersteund door de uiteindelijke doelgroepen? Het ‘waarom’ wordt geaccepteerd? 7


A.3 Introductie We combineren een ontwerp- en ontwikkelaanpak

Ontwerpaanpak

Ontwikkelaanpak

Resultaatgericht

Doelgericht

Mijlpalen

Benutten ervaringen

van NU naar STRAKS Sturen

Bepalende factoren • Leiders en beslissers • Type verandering • Type organisatie • Type werk • Scope (beïnvloeding) • Veranderaar (projectleider)

Evalueren en bijsturen Faciliteren

8


B.1 Werkwijze voor de fusie Hoofdstappen, twee sporen en planning

2 maanden

2 maanden

1-1-2012

1-3-12

Voorbereiden, intentie, aanpak en werkwijze

Spoor 1 Ontwikkelen

2 maanden + vakantie 1,5 maand

4 maanden

1-5-12 Uitwerken en verbinden

1-9-12

Advies, instemmen, besluiten o.b.v fusierapport

Fusietoets, (Her)inrichten en implementeren

Vanaf sept. 2012 organisatie binnen de nieuwe kaders vormgeven

Formele fusiedatum 1-1-2013

Koers en Ambitie nieuwe organisatie (1+1 = 3) Intentie

Leidende

verklaring

principes

Spoor 2

Visie op nieuwe organisatie en werkwijze

Input voor formele documenten

Organisatie en formele zaken (rust en overzicht)

Ontwerpen Inventa -risatie

Risico

Verschil

analyse

analyse

Voorstel Harmonisatie

Organi satie ontwerp

Formele documen ten 9


B.1 Werkwijze voor de fusie De gevoelsmatige procesroute sluit aan op besluitvorming

Leidende principes met besturen, direteuren en GMR Intentieverklaring , commitment Besturen en plan

Resultaten onderzoeken en uitwerking nieuwe organisatie

Voorgenomen besluit en formele documenten

Kamp 3

Kamp 2

Kamp 1

Basiskamp

10


B. 2 Werkwijze voor de fusie VCBO

Fusieorganisatie en staande organisaties in eigen rollen

Projectleider

Noventa

Kollumerland

Verenigingsleden

Verenigingsleden

Gezamenlijke besturen Bestuur

Bestuur

Projectgroep Projectgroep

Algemeen Directeur

Algemeen Directeur

Facilitair en organisatie werkgroep School directeuren e.a.

Projectondersteuning

School directeuren e.a.

Onderwijsinhoudelijk werkgroep Schooldirecteuren + Leerkrachten Oranje = fusieorganisatie

Bedenken en meedoen

Grijs = staande organisaties

Meedenken en besluiten

Schooldirecteuren + Leerkrachten

Medezeggenschap overleg GMR

GMR

Ouders en medewerkers

Ouders en medewerkers 11


B. 3 Werkwijze voor de fusie Veel aandacht voor communicatie in relatie tot rollen Dit doen we door:

0. Niet actie f betrekken

n

Meew eten

ere

orm eren

• Gezamenlijke stukken 6. Beslissen

vo Uit

dv ise ren

en anag 5. M

4.

1. In f

en ts oe

2. A

T 3.

To en em en de M in ee vl oe de d nk en

oen d e e M

• Communicatie afstemmen • Nieuwsbrieven via de school • 1 lijn richting media • Transparantie • Betrokkenheid creëren • Gezamenlijke bijeenkomsten • Communicatie in de staande organisatie continue • Projectleider als onafhankelijk aanspreekpunt 12

Presentatie startbijeenkomsten  
Presentatie startbijeenkomsten  

Presentatie startbijeenkomsten fusie Noventa en VCBO Kollumerland

Advertisement