Page 1

HOEKSTIEN – NIEUWS JANUARI 2013 NIEUWE LEERLINGEN In januari zijn Tess de Vries, Roan Revenberg, Asley Schievink, Deon Timmer bij ons op school gekomen in groep 1, Xaviera Hiemstra, Gabriëlla Verwer in groep 5 en Marouska Verwer is bij ons op school gekomen in groep 8. Wij hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen bij ons. Anouk van der Meer is vanaf 10 januari vrijdags als gast bij ons op school. NIEUWE ALGEMEEN DIRECTEUR Na een tweejarige periode van interim management door dhr. Rik Zweers van Bureau Meesterschap is per 1 februari dhr. Harrie Steenstra benoemd als algemeen directeur bij Noventa. Harrie Steenstra is 54 jaar oud en woont in een voormalige boerderij in het kleine dorpje Vledderveen op de grens van Drenthe en Friesland. Vanaf 1979 heeft hij diverse functies in het onderwijs gehad. Leerkracht in het PO en SBO, adjunct-directeur en directeur van een grote SBO-school in Zwolle, algemeen directeur bij een cluster van 12 basisscholen in de dorpen rondom Zwolle ( 2 jarige interim klus) en de laatste jaren is hij werkzaam als algemeen directeur van een groot samenwerkingsverband (SWV De Brug) in Zwolle met diverse units. Verder is hij werkzaam bij Hogeschool Windesheim in de Master Sen opleiding. “Onderwijs is mijn grote passie en met elkaar werken aan fijne veilige en goede scholen voor de kinderen en de ouders is mijn en onze opdracht; daar gaan we voor.” schrijft hij in de nieuwsbrief voor de personeelsleden van Noventa. Hij heeft een benoeming voor 4 dagen per week en wordt o.a. ondersteund door een zgn. kernteam bestaande uit Dhr. Jacob Raap van “De Bernebrêge” uit Surhuisterveen, dhr. Riemer Renkema van “De Reinbôge” en dhr. Jan Anne Vrij van “De Hoekstien”. SERIOUS REQUEST De zeepjesactie Serious Request was een succes, Als Noventa scholen hebben wij samen een cheque aangeboden van € 10.000,VOEDSELBANK Ook de actie voor de voedselbank was een succes! We willen namens de medewerkers van de Voedselbank iedereen die iets heeft bijgedragen hartelijk bedanken voor de bijdrage. NATIONALE VOORLEESDAGEN Aan de Nationale voorleesdagen van 22 t/m 31 januari besteden wij op CBS. De Hoekstien de nodige aandacht, met name in groep 1 en 2. Zoals wellicht ook bij u bekend, is voorlezen een belangrijke activiteit voor ouders van (jonge) kinderen. UURCULTUUR Op 27 januari is groep 3/4 naar de voorstelling “Achter je” in het kader van “Uurcultuur” geweest. CITO-EINDTOETS De kinderen van groep 8 maken, zoals ouders en leerlingen van groep 8 reeds weten, ook dit jaar de CITOeindtoets, digitaal. Zij doen dat van 3 tot 6 februari. De CITO-eindtoets is een hulpmiddel bij het bepalen van de keuze voor een school voor vervolgonderwijs. De ouders van groep 8 ontvangen z.s.m. na de uitslag van de toets een uitnodiging voor een gesprek over deze schoolkeuze. RAPPORT Badlaan 39 Op 12 februari ontvangt u het rapport van uw kind(eren). Als u 9231 AZ Surhuisterveen vragen heeft n.a.v. dit rapport kunt u contact opnemen met de betreffende leerkracht en een afspraak maken voor een gesprek. Bij Telefoon: (0512) 361900 het rapport ontvangt u ook een brief met een uitleg over de aanFax: (0512) 361900 passing van de normen van de CITO –toetsen. Hoekstien@noventa.nl www.dehoekstien.nl


UITNODIGING Hierbij wordt u uitgenodigd voor de kerk-school-gezinsdienst waar onze school aan meewerkt op zondag 16 februari om 9.30 uur in de Flambou te Surhuisterveen. VOORJAARSVAKANTIE De voorjaarsvakantie is dit jaar van 24 februari t/m 28 februari. SCHOOLFRUIT Na de voorjaarsvakantie stopt de gratis levering van schoolfruit en verzoeken we u met enige nadruk uw kind in ieder geval op dinsdag en donderdag fruit mee te geven aan uw kind. Zie ook de informatie in de bijlage bij deze nieuwsbrief. VRAGENLIJST U heeft via de mail een inlogcode en een wachtwoord voor een korte vragenlijst ontvangen. Deze keer over de periode herfst-kerst De eerste keer ging het door een fout van onze kant mis, maar we zouden het zeer op prijs stellen als u ons van feedback wilt voorzien door een vijftal vragen te beantwoorden. Alvast bedankt! EIGEN WEBSITES? Het blijkt dat sommige ouders ook een eigen (hobby) website hebben. Het lijkt ons leuk om u de gelegenheid te geven van elkaars website te genieten en daarom kunt u uw website aanmelden via website@dehoekstien.nl. Wij plaatsen dan een link op de schoolwebsite. SPREEKUUR JEUGDGEZONDHEIDSZORG De Jeugdgezondheidszorg houdt iedere vrijdag van de maand van 13:00 uur – 14:00 uur een inloopspreekuur voor (aanstaande) ouders. Het spreekuur wordt verzorgd door een verpleegkundige en een pedagoog. Ouders kunnen hier vrijblijvend en zonder afspraak binnen lopen met vragen over voeding, opvoeden en de ontwikkeling van hun kind van 0-12 jaar. LUIZENCONTROLES Mocht u bij uw kind luizen ontdekken dan stellen wij het zeer op prijs als u dat even op school wilt melden. We kunnen dan eventueel een tussencontrole in de groepen doen om verdere uitbreiding te voorkomen. De data van de vaste controlemomenten worden steeds vermeld op de nieuwsbrieven. De eerstvolgende controle is 3 maart. Kinderen met luizen moeten behandeld worden voor ze weer naar school worden gestuurd. Iedere dag kammen met een speciale kam is de beste behandelingsmethode. Wist u dat kinderen die behandeld zijn met een lotion een week niet mogen (les)zwemmen? De behandeling is dan nl. vaak niet doeltreffend/afdoende! Nog een tip: blijf na een behandeling goed controleren! FOTO’s OP DE WEBSITE Geregeld plaatsen we foto’s van schoolsituaties en buitenschoolse activiteiten op de kids-website van onze school. Wilt u als u bezwaren hebt tegen de plaatsing van foto’s van uw kinderen, dit doorgeven aan de schoolleiding?

VOLGENDE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT 19 FEBRUARI


SCHOOLFRUIT en het vervolg In de afgelopen maanden heeft uw kind wekelijks drie stuks fruit aangeboden gekregen, dankzij onze deelname aan het door de Europese Unie gesubsidieerde programma Schoolfruit. Voorwaarde om deel te kunnen nemen aan dit programma is dat wij u, net als vorig jaar trouwens, vragen uw kinderen nu de gratis verstrekking is gestopt in ieder geval twee keer per week zelf fruit mee te geven als pauzehapje. Net als vorig jaar hebben we ook nu weer de dinsdag en de donderdag uitgekozen als fruitdagen. Natuurlijk adviseren wij ook de andere dagen een gezonde pauzehap! We hopen dat u opnieuw gehoor zult geven dit verzoek. We willen in het verlengde hiervan ook nog eens uw aandacht vragen voor het volgende: Een flink aantal kinderen van onze school neemt tijdens activiteiten heel veel snoep e.d. mee. We denken dan aan b.v. excursies, schoolreisjes, schoolschaatsen, sportdagen en de avondvierdaagse. We willen u vragen het meegeven daarvan enigszins te beperken. Soms is het helemaal niet toegestaan door de ontvangende partij, dan melden we dat ook altijd, maar om b.v. bij een avondvierdaagse elke meter die je loopt met volle mond te lopen is wel een beetje veel van het goede. We zijn hier door een aantal ouders op gewezen en delen hun en onze zorg daarover graag met u. Op sommige scholen is het bij verjaardagen alleen toegestaan om een gezonde traktatie mee te geven. Wij laten de verantwoordelijkheid voor de keuze van de traktatie graag bij u, maar vragen wel uw aandacht hiervoor en adviseren een gezonde traktatie. Met vriendelijk groeten,

Jan Anne Vrij

Nieuwsbrief januari 2014  
Nieuwsbrief januari 2014  
Advertisement